Kannuksen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kannuksen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma"

Transkriptio

1 Kannuksen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma v Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Voimaan

2 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Sisällysluettelo Kannuksen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma... 1 Yleiset periaatteet henkilöstön kehittämisessä... 2 Henkilöstön rakenne ja määrä... 2 Erilaiset työsuhde- ja työaikamuodot... 4 Työkyvyn ja työmarkkinakelpoisuuden ylläpitäminen... 4 Arvio ammatillisesta osaamisesta sekä osaamisen kehittäminen ja keinot... 5 Osaamistarpeista koulutussuunnitelmaan... 5 Osaamisen kehittämisen keinot... 5 Koulutussuunnitelman toteutumisen seuranta... 7 Aikataulu... 7 Koulutukset vuonna 2016/Hallinto-osasto... 8 Koulutukset vuonna 2016/Hallinto-osasto... 9 Koulutukset vuonna 2016/Sivistyspalveluiden osasto Koulutukset vuonna 2016/Sivistyspalveluiden osasto Koulutukset vuonna 2016/Sivistyspalveluiden osasto Koulutukset vuonna 2016/Sivistyspalveluiden osasto Koulutukset vuonna 2016/Sivistyspalveluiden osasto Koulutukset vuonna 2016/Teknisten palveluiden osasto Koulutukset vuonna 2016/Teknisten palveluiden osasto Kannuksen kaupungin vakinaiset ja määräaikaiset virka- ja työsuhteet sekä muutokset vuosina Vakinaisen henkilöstön eläköityminen Lähteet... 28

3 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Kannuksen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Työntekijöiden osaamisen kehittämistä koskevat uudet lait, laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä¹ ja laki koulutuksen korvaamisesta², tulivat voimaan vuoden 2014 alusta. Samalla yhteistoimintalaissa³ tuli voimaan uusia henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevia säännöksiä. Muutosten myötä työnantaja voi saada taloudellista tukea työntekijöidensä koulutukseen, kun työpaikalla on laadittu koko henkilöstön koulutustarpeiden selvittämiseen perustuva koulutussuunnitelma. Yhteistoimintalain mukaan henkilöstö - ja koulutussuunnitelma on pakollinen vuosittain päivitettävä asiakirja. Ammatillisen osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan työntekijöille tarjottavaa suunnitelmallista koulutusta, joka on tarpeen työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työn ja työtehtävien asettamia vaatimuksia ja ennakoitavissa olevia muuttuvia osaamistarpeita. Lakien tavoitteena on edistää osaamisen kehittämistä organisaation liike- tai palvelutoiminnan tarpeista lähtien, edistää muutostilanteisiin varautumista ja työurien pidentymistä. Tarkoituksena on näin parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä vahvistaa työntekijöiden työllistymisedellytyksiä. Osaamista tulee kehittää nykyisessä tai mahdollisissa uusissa tehtävissä vaadittavaa osaamista ennakoiden. Lähtökohtana ovat sekä työnantajan tarpeet että työntekijän pitkän aikavälin työllistymisen edistäminen. Perusteena ammatillisen osaamisen kehittämiseen ovat tuotannon tai palvelurakenteen muutokset tai tuottavuuden parantaminen ja työllistämisedellytysten vahvistaminen. Lain mukaan työnantajalla on oikeus koulutuskorvaukseen enintään kolmelta koulutuspäivältä vuodessa työntekijää kohden. Edellytyksenä korvauksen saamiselle on voimassa oleva koulutussuunnitelma. Suunnitelmassa pitää vuosittain määritellä koulutustavoitteet työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelman tulee sisältää: tiedot kunnan henkilöstörakenteesta ja arvio sen kehittymisestä, periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä yleiset periaatteet, joilla pyritään pitämään yllä työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista sekä näiden syistä tähän arvioon perustuva vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisesti ryhmiteltynä seurantamenettelyt ¹ Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013) ² Laki koulutuksen korvaamisesta (1140/2013) ³ Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007, 1138/2013) 1

4 Työntekijöiden määrä, osaaminen Osaamistarpeiden muutos Uusi osaaminen Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Kuntakonserni Tilanne Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Muutoksen toteuttaminen YT-menettely Osaamisen kehittämistoimien valinta ja kohdentaminen Koulutuspäivien seuranta Ohjelmistot Kirjanpito Korvaus TVR:sta Osaamisen ennakointi Kuva 1: Osaamisen kehittämisen toimintamalli (lähde: KT Kuntatyönantaja). Yleiset periaatteet henkilöstön kehittämisessä Henkilöstön osaamisen kehittäminen lähtee perehdyttämisestä ja päättyy eläkkeelle siirtyvän henkilön osaamisen siirtämiseen muille työntekijöille. Yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset koulutus- ja osaamisen kehittämisen mahdollisuudet työuran aikana koskevat kaikkia Kannuksen kaupungin työntekijöitä. Tavoitteena on, että Kannuksen kaupunki on työnantaja, jonka palveluksessa kukin työntekijä täyttää omat ja työnantajan tavoitteet, ja kehittää osaamistaan sekä omien urasuunnitelmiensa että työpaikan tuottamien palveluiden tuottamisen edellyttämällä tavalla. Eri-ikäisten työntekijöiden johtamisessa ja osaamisen kehittämisessä huomioidaan mahdollisimman pitkälle työntekijöiden erilaiset elämäntilanteet. Henkilöstön rakenne ja määrä Kannuksen kaupungin kokonaishenkilöstömäärä on laskenut vuodesta 2011 lähtien. Palvelutuotannon uudelleenorganisoineilla on ollut vaikutusta henkilöstön määrän kehitykseen. Etenkin määräaikaisten määrä on vähentynyt ja vakiintuneet tehtävät hoidetaan vakituisen henkilöstön toimesta. Vuonna 2014 määräaikaisen henkilöstön osuus laski koko henkilöstön määrästä ja vakituisen henkilöstön määrä lisääntyi siten, että henkilöstön kokonaismäärä oli sama vuonna 2013 ja 2014 eli 257 henkilöä (31.12.). Vuonna 2014 kaupunginhallitus myönsi täyttöluvan 12 vakinaiselle viralle ja toimelle. 2

5 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Henkilöstömäärä mitoitetaan lakien ja asetusten, palvelutoiminnan sekä taloudellisten resurssien edellyttämällä tavalla vastaamaan toiminnallisiin tarpeisiin. Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä kpl % kpl % kpl % kpl ,9 % 92 33,6 % 4 1,5 % ,0 % 90 33,7 % 6 2,3 % ,4 % 79 29,9 % 7 2,7 % ,0 % 71 27,1 % 5 1,9 % 262 Taulukko 1. Palvelussuhteiden määrän kehitys vuosina Palvelussuhde Miehet Naiset Yhteensä Muutos % ed. vuodesta Vakinaiset ,5 % Määräaikaiset ,1 % - lisäksi työllistettyjä ,5% Yhteensä ,75 % Taulukko 2. Henkilöstön määrä ja rakenne sekä muutos ed. vuoteen HTV1 HTV2 HTV3 244,2 228,9 195,8 v ,3 217,9 190,9 v ,9 218,8 186,7 Muutos 13/14 6,6 0,9-4,2 Taulukko 3. Henkilötyövuodet Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yht., joista Kokoa. Osa-a. Kokoa. Osa-a. Sivut. Kokoa. Osa-a. kokoa. osa-a. Hallinto-osasto % 9 % Sivistyspalveluiden osasto ,5 % 24,5 % Teknisten palveluiden osasto % 22 % Yhteensä Taulukko 4. Palvelussuhteiden osa-/kokoaikaisuus hallintokunnittain v

6 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Erilaiset työsuhde- ja työaikamuodot Kannuksen kaupungin palvelussuhteiden käyttö, ehdot sekä työaikamuodot perustuvat työsopimuslakiin, lakiin kunnallisesta viranhaltijasta sekä työ- ja virkaehtosopimuksiin. Virat ja toimet perustetaan kaupungin toimintaa varten, ei yhtä hallintokuntaa tai työpaikkaa varten. Henkilöstö palkataan Kannuksen kaupungin palvelukseen pääsääntöisesti vakituisiin palvelussuhteisiin. Määräaikaista henkilöstöä otetaan tarpeen mukaan. Määräaikaisuuksille tulee olla laissa säädetty peruste, joita ovat: tehtävän luonne (esim. määräaikainen projekti, kausiluonteinen työ), tehtävää vakinaisesti hoitavan henkilön sijaisuus, tehtävän hoidon järjestämiseen liittyvä perusteltu syy (esim. avoimen viran hoito, työllisyysvaroin palkattu henkilö jne.), harjoittelu tai oma pyyntö Vakinaiset ja määräaikaiset virat ja työsuhteet määritellään henkilöstösuunnitelmassa talousarvion laadinnan yhteydessä. Henkilöstösuunnitelma laaditaan talousarviovuoden lisäksi kahdelle seuraavalle vuodelle. Kannuksen kaupungissa suhtaudutaan positiivisesti työaikajoustoihin, kuten osa-aikatyöhön, työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi sekä ikääntyvien tai osatyökyisten työntekijöiden erityistarpeiden huomioimiseksi. Osa-aikatyön syitä voivat olla esim. osa-aikaeläke, osittainen hoitovapaa, osa-työkyvyttömyyseläke tai henkilön oma toive. Osa-aikatyön järjestelyiden lähtökohtana on, että perustehtävän hoitaminen turvataan myös näissä tilanteissa. Työkyvyn ja työmarkkinakelpoisuuden ylläpitäminen Työntekijöiden työkykyä tuetaan työterveyshuollon toimintasuunnitelman ja aktiivisen tuen toimintamallin mukaisesti. Vuoden 2014 alusta voimaan tullut aktiivisen tuen toimintamalli perustuu aikaiseen reagointiin ja tukee jo ensimmäisten työkyvyn heikkenemisen merkkien ilmaantuessa. Toimintamalli sisältää varhaisen-, tehostetun- ja työhön paluun tuen sekä sairauspoissaolojen hallintamallin. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti työntekijöille tehdään työn alkaessa työhönsijoitustarkastus. Tavoitteena on työkyvyn selvittäminen, tukeminen ja seuranta työuran kaikissa vaiheissa. Terveydenseurantatarkastukset tehdään 1-5 vuoden välein riippuen työn altisteista ja työntekijän terveydentilasta. Ikäryhmätarkastukset tehdään viiden vuoden välein ja kolmen vuoden välein yli 50-vuotiaille työntekijöille. Vajaakuntoisuuteen ja työkyvyn arviointiin ja seurantaan liittyvät terveystarkastukset tehdään yksilöiden tarpeen mukaisesti. 4

7 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Arvio ammatillisesta osaamisesta sekä osaamisen kehittäminen ja keinot Henkilöstön ammatillinen osaaminen täyttää lakien ja asetusten edellytykset. Rekrytointien yhteydessä tarkistetaan, että kaupungin toimesta päätettävät kelpoisuusehdot ovat ajan tasalla ja vastaavat tehtävien todellisia vaatimuksia. Vuosina Kannuksen kaupungin henkilöstön osaaminen kartoitettiin ammattiryhmittäin. Strateginen johto ja esimiehet määrittelivät ammattiryhmittäin sekä nykyiset osaamistarpeen että tulevat osaamistarpeet. Kartoituksen tuloksena saatu tieto henkilöstön osaamisesta, vahvuuksista ja kehittämiskohteista vahvisti organisaation osaamisen hallintaa. Kunkin työntekijän osaamiskartoituksen tulosten perusteella laadittua yhteenvetoa hyödynnetään kehityskeskustelussa, urasuunnittelussa, osaamisen kehittämisessä sekä vahvuuksien ja osaamisen hyödyntämisessä organisaation sisällä. Osaamistarpeista koulutussuunnitelmaan Kunkin tulosalueen ja -yksikön johto on vastuussa tulevaisuuden suunnittelusta sekä tarvittavan osaamisen ennakoimisesta, ylläpidosta ja lisäämisestä ja laativat vuosittaisen koulutussuunnitelman. Koulutussuunnitelman laadinta perustuu tulosalueen ja -yksikön keskeisten osaamistarpeiden määrittelyyn. Osaamistarpeiden määrittelyssä huomioidaan tärkeimmät osaamisalueet perustehtävän suorittamisessa, muutokset ja palvelutuotannon mukaiset osaamistarpeet tulevaisuudessa ja valitaan menetelmät osaamisen vahvistamiseen. Koulutussuunnitelma laaditaan vuosittain tulosalueen koko henkilöstöä varten. Suunnitelma laaditaan huomioiden tulosalueen henkilöstömäärä ja rakenne ja se voidaan rakentaa joko tulosalueittain, -yksiköittäin tai henkilöstöryhmittäin. Ryhmittäinen tarkastelu merkitsee sitä, ettei suunnitelmassa käsitellä yksittäisten työntekijöiden osaamisen kehittämistarpeita. Suunnitelmassa voidaan kuvata henkilöstön kouluttamisella tavoiteltavia päämääriä ja tarjolla olevia koulutusvaihtoehtoja. Suunnitelman periaatteena on henkilöstön yhdenvertaiset ja tasaarvoiset osaamisen kehittämis- ja koulutusmahdollisuudet. Tämän suunnitelman liitteenä on kunkin tulosalueen ja -yksikön suunnitelma vuoden 2016 koulutusteemoista. Seuraavan vuoden koulutussuunnitelma laaditaan samanaikaisesti talousarvion laadinnan yhteydessä ja toimitetaan henkilöstöhallintoon, joka kokoaan koko kaupunkia kattavan koulutussuunnitelman. Osaamisen kehittämisen keinot Osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan koulutuksen lisäksi kaikkea työssä, työyhteisössä ja yhteistyöverkostoissa tapahtuvaa oppimista ja toimintatapojen uudistamista. 5

8 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Kuva 2: Työssä oppimisen ja kehittämisen vaihtoehtoja. Lähde: Heljä Hätönen Koulutuskorvaukseen oikeuttava koulutus voi olla erilaista työntekijöille annettavaa lisä- tai täydennyskoulutusta, kuten esimerkiksi ulkipuolisen järjestämät kurssimuotoiset koulutukset, seminaarit ja konferenssit sisäistä koulutusta uusiin työtapoihin, koneisiin, laitteisiin tai ohjelmistoihin liittyvä käyttäjäkoulutus lakisääteisten vaatimusten täyttämiseen, esimerkiksi työssä tarvittavien lupien suorittamiseen Koulutuskorvauksen saamisen edellytykset enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden työnantaja maksaa työntekijälle koulutuksen ajalta palkkaa koulutus kestää vähintään 1 h (yksi päivä = 6 h voi muodostua useammasta osasta) työntekijän palkkakustannuksiin ei myönnetä palkkatukea koulutussuunnitelmassa mainittujen tavoitteiden mukainen koulutus Koulutuskorvauksen ulkopuolelle jääviä koulutuksia ammattiyhdistys- tai työsuojeluvaltuutettujen koulutus vapaa-ajalla käytävät koulutukset veso-päivät tai kehittämispäivät (jos ei sisällä koulutusta) 6

9 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Koulutussuunnitelman toteutumisen seuranta Henkilöstökoulutukseen osallistumisesta päättää esimies. Koulutushakemus ja -päätös tehdään CGI:n webtallennus -järjestelmässä (keskeytykset/palkalliset, tapahtumatyyppi: työn edellyttämä koulutus). Koulutuspäivä (6 h) voi koostua useasta koulutusjaksosta, jotka ovat kestäneet vähintään tunnin. Jokainen koulutusjakso on anottava erikseen. (Mikäli koulutuspäivä muodostuu useista, lyhyistä koulutuksista. lasketaan päivän koulutustunnit yhteen.) Muita kuin koulutussuunnitelman mukaisia koulutuksia ei anota em. tapahtumatyypillä. Kommentti: Raportti vuoden aikana toteutuneista koulutuksista kootaan AGS-raportointijärjestelmästä henkilöstöhallinnossa ja korvaushakemus toimitetaan Työttömyysvakuutusrahastoon. Koulutuksen raportoinnin ja seurannan johdosta tulee kaikki koulutukseen osallistumiset anoa ja hyväksyä sähköisesti, myös alle yhden päivän koulutukset. Aikataulu Tammikuu 7. edellisen vuoden koulutuspäiväraporttien laadinta henkilöstöhallinnossa ja koulutuskorvaushakemus Työttömyysvakuutusrahastoon Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 8. tilinpäätös ja henkilöstöraportti valmistuvat 1. tulosalueen/-yksikön/henkilöstöryhmien osaamistarpeiden määrittely 2. koulutustarpeiden kokoaminen ja muiden osaamisen kehittämisen toimenpiteiden kirjaaminen tulosalueella/-yksikössä 3. koulutusmäärärahojen varaaminen talousarvioon 4. edellisen vuoden koulutussuunnitelman toteutumisen seuranta 5. koulutussuunnitelman laadinta toimialoilla ja suunnitelman koonti henkilöstöhallinnossa 6. yt-toimikunta käsittelee koulutussuunnitelman 7

10 Koulutussuunnitelma Liite nro 1 Koulutukset vuonna 2016/Hallinto-osasto Lomakkeen tietojen pohjalta tehtävää suunnitelmaa voi ja tulee tarvittaessa täydentää myöhemmin. Koulutuskorvausta voi saada vain sellaisesta koulutuksesta, joka sisältyy koulutussuunnitelmaan. Yhteisen toiminnan suunnitteluun ja virkistäytymiseen tarkoitetut kehittämispäivät eivät sisälly koulutuskorvauksen mukaisen koulutuksen piiriin. Virka- ja työehtosopimuksen perusteella järjestettävät koulutukset (esim. VESO-päivät) sisältyvät korvattavien koulutusten kustannusten piiriin silloin, kun niiden sisältö on ammatillista koulutusta. Tällä lomakkeella kerättävät tiedot kootaan kaupunkitasoiseksi koulutussuunnitelmaksi. 1. Tulosalue/-yksikkö/henkilöstöryhmä Hallinto-osasto/Hallintopalvelut 2. Henkilöstömäärä 8 3. Vuonna 2016 ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvat muutokset ja näiden syyt (esim. toiminnan/tuotannon/palvelurakenteen muutokset, kone- ja laite- ja tietojärjestelmähankinnat, työn uudelleen järjestelyt) Kannuksen kaupunki ja Kaustisen seutukunta ovat tekemässä selvitystä ICT-, henkilöstö- ja talouspalveluiden järjestämisestä yhteistyössä. Mikäli selvitys johtaa toteutukseen, on sillä vaikutuksia henkilöstöön. 4. Koulutusten painopistealueita Valitse alla olevista tarvittava koulutusala ja kirjaa arvio koulutettavien määrästä. Jos listasta puuttuu sopiva koulutusala, lisää se kohtaan muu. Voit myös tarkentaa koulutusalan sisältöä Ammatillinen koulutus 4.2. Asiahallinto Henkilöstöhallinto, palvelussuhdeasiat, johtaminen 3 ja esimiestyö 4.4. Kansainvälisyys ja kielet 4.5. Lainsäädäntö Projektinhallinta ja prosessit 4.7. Talous- ja liiketoimintaosaaminen, hankintaosaaminen Tietojärjestelmät ja tietotekniikka, tietoturva- ja 8 riskienhallinta 4.9. Työyhteisön kehittäminen, työyhteisötaidot, työhyvinvointi, 8 yhdessä koko kaupungin henkilöstön kanssa. turvallisuus ja ensiapu Asiakaspalvelu, viestintä, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot Tasa-arvo,yhdenvertaisuus, yhteistyö ja yhteistoiminta Muu, mikä 8 ICT-, henkilöstö- ja talouspalveluiden uudelleen järjestelyjen vaatima koulutus Muu, mikä Muu, mikä 5. Onko suunnitelmissa järjestää erityisesti seuraaville henkilöstöryhmille koulutusta vuonna 2016, jos niin mitä? 5.1. Osa-aikaiset työntekijät Huomioitu koulutussuunnitelmassa 5.2. Työttömyysuhan alaiset työntekijät 5.3. Ikääntyneet, yli 55-vuotiaat työntekijät Huomioitu koulutussuunnitelmassa (ikäraja Työterveyslaitoksen määrittelemä) 5.4. Lakisääteisyyden tai virka- ja työehtosopimuksen perusteella koulutettavat 8

11 Koulutukset vuonna 2016/Hallinto-osasto Koulutussuunnitelma Liite nro 1 Lomakkeen tietojen pohjalta tehtävää suunnitelmaa voi ja tulee tarvittaessa täydentää myöhemmin. Koulutuskorvausta voi saada vain sellaisesta koulutuksesta, joka sisältyy koulutussuunnitelmaan. Yhteisen toiminnan suunnitteluun ja virkistäytymiseen tarkoitetut kehittämispäivät eivät sisälly koulutuskorvauksen mukaisen koulutuksen piiriin. Virka- ja työehtosopimuksen perusteella järjestettävät koulutukset (esim. VESO-päivät) sisältyvät korvattavien koulutusten kustannusten piiriin silloin, kun niiden sisältö on ammatillista koulutusta. Tällä lomakkeella kerättävät tiedot kootaan kaupunkitasoiseksi koulutussuunnitelmaksi. 4. Tulosalue/-yksikkö/henkilöstöryhmä Hallinto-osasto/Elinkeinopalvelut, johtoryhmä, hallintopalveluiden tulosaluejohto 5. Henkilöstömäärä 3 6. Vuonna 2016 ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvat muutokset ja näiden syyt (esim. toiminnan/tuotannon/palvelurakenteen muutokset, kone- ja laite- ja tietojärjestelmähankinnat, työn uudelleen järjestelyt) Tulevat lakimuutokset 5. Koulutusten painopistealueita Valitse alla olevista tarvittava koulutusala ja kirjaa arvio koulutettavien määrästä. Jos listasta puuttuu sopiva koulutusala, lisää se kohtaan muu. Voit myös tarkentaa koulutusalan sisältöä Ammatillinen koulutus 3, oman ammattialan ajankohtaiskoulutukset 5.2. Asiahallinto 5.3. Henkilöstöhallinto, palvelussuhdeasiat, johtaminen ja esimiestyö 1, kj. sertifikaatti 1, JEAT 5.4. Kansainvälisyys ja kielet 5.5. Lainsäädäntö 3, oman alan ajankohtaiskoulutukset 5.6. Projektinhallinta ja prosessit 5.7. Talous- ja liiketoimintaosaaminen, hankintaosaaminen 5.8. Tietojärjestelmät ja tietotekniikka, tietoturva- ja riskienhallinta 5.9. Työyhteisön kehittäminen, työyhteisötaidot, työhyvinvointi, turvallisuus ja ensiapu Asiakaspalvelu, viestintä, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot Tasa-arvo,yhdenvertaisuus, yhteistyö ja yhteistoiminta Muu, mikä Muu, mikä Muu, mikä 6. Onko suunnitelmissa järjestää erityisesti seuraaville henkilöstöryhmille koulutusta vuonna 2016, jos niin mitä? 5.5. Osa-aikaiset työntekijät 5.6. Työttömyysuhan alaiset työntekijät 5.7. Ikääntyneet, yli 55-vuotiaat työntekijät (ikäraja Työterveyslaitoksen määrittelemä) 5.8. Lakisääteisyyden tai virka- ja työehtosopimuksen perusteella koulutettavat 9

12 Koulutussuunnitelma Liite nro 1 Koulutukset vuonna 2016/Sivistyspalveluiden osasto Lomakkeen tietojen pohjalta tehtävää suunnitelmaa voi ja tulee tarvittaessa täydentää myöhemmin. Koulutuskorvausta voi saada vain sellaisesta koulutuksesta, joka sisältyy koulutussuunnitelmaan. Yhteisen toiminnan suunnitteluun ja virkistäytymiseen tarkoitetut kehittämispäivät eivät sisälly koulutuskorvauksen mukaisen koulutuksen piiriin. Virka- ja työehtosopimuksen perusteella järjestettävät koulutukset (esim. VESO-päivät) sisältyvät korvattavien koulutusten kustannusten piiriin silloin, kun niiden sisältö on ammatillista koulutusta. Tällä lomakkeella kerättävät tiedot kootaan kaupunkitasoiseksi koulutussuunnitelmaksi. 7. Tulosalue/-yksikkö/henkilöstöryhmä Sivistyspalveluiden osasto Varhaiskasvatuspalvelut/Esiopetuspalvelut päivähoitopalvelut 8. Henkilöstömäärä Vuonna 2016 ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvat muutokset ja näiden syyt (esim. toiminnan/tuotannon/palvelurakenteen muutokset, kone- ja laite- ja tietojärjestelmähankinnat, työn uudelleen järjestelyt) 2016: Varhaiskasvatuslaki -> Riihihovin muuttaminen päiväkodiksi -> toimien muutokset 6. Koulutusten painopistealueita Valitse alla olevista tarvittava koulutusala ja kirjaa arvio koulutettavien määrästä. Jos listasta puuttuu sopiva koulutusala, lisää se kohtaan muu. Voit myös tarkentaa koulutusalan sisältöä Ammatillinen koulutus 56 Startti-päivä 6.2. Asiahallinto 6.3. Henkilöstöhallinto, palvelussuhdeasiat, johtaminen 2 ja esimiestyö 6.4. Kansainvälisyys ja kielet Lainsäädäntö Projektinhallinta ja prosessit 6.7. Talous- ja liiketoimintaosaaminen, hankintaosaaminen 6.8. Tietojärjestelmät ja tietotekniikka, tietoturva- ja 6 riskienhallinta 6.9. Työyhteisön kehittäminen, työyhteisötaidot, työhyvinvointi, 26 tiimikoulutus turvallisuus ja ensiapu Asiakaspalvelu, viestintä, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot Tasa-arvo,yhdenvertaisuus, yhteistyö ja yhteistoiminta Muu, mikä 56 lapsen tapaturmat ja hätäensiapu Muu, mikä 6-56 Lapset puheeksi Muu, mikä 7. Onko suunnitelmissa järjestää erityisesti seuraaville henkilöstöryhmille koulutusta vuonna 2016, jos niin mitä? 5.9. Osa-aikaiset työntekijät Avustajat / Osaava Työttömyysuhan alaiset työntekijät Oppisopimus Ikääntyneet, yli 55-vuotiaat työntekijät Oppisopimus (ikäraja Työterveyslaitoksen määrittelemä) Lakisääteisyyden tai virka- ja työehtosopimuksen perusteella koulutettavat 10

13 Koulutussuunnitelma Liite nro 1 Koulutukset vuonna 2016/Sivistyspalveluiden osasto Lomakkeen tietojen pohjalta tehtävää suunnitelmaa voi ja tulee tarvittaessa täydentää myöhemmin. Koulutuskorvausta voi saada vain sellaisesta koulutuksesta, joka sisältyy koulutussuunnitelmaan. Yhteisen toiminnan suunnitteluun ja virkistäytymiseen tarkoitetut kehittämispäivät eivät sisälly koulutuskorvauksen mukaisen koulutuksen piiriin. Virka- ja työehtosopimuksen perusteella järjestettävät koulutukset (esim. VESO-päivät) sisältyvät korvattavien koulutusten kustannusten piiriin silloin, kun niiden sisältö on ammatillista koulutusta. Tällä lomakkeella kerättävät tiedot kootaan kaupunkitasoiseksi koulutussuunnitelmaksi. 10. Tulosalue/-yksikkö/henkilöstöryhmä Sivistyspalveluiden osasto/opetuspalvelut/perusopetuspalvelut/alakoulut 11. Henkilöstömäärä Vuonna 2016 ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvat muutokset ja näiden syyt (esim. toiminnan/tuotannon/palvelurakenteen muutokset, kone- ja laite- ja tietojärjestelmähankinnat, työn uudelleen järjestelyt) 7. Koulutusten painopistealueita Valitse alla olevista tarvittava koulutusala ja kirjaa arvio koulutettavien määrästä. Jos listasta puuttuu sopiva koulutusala, lisää se kohtaan muu. Voit myös tarkentaa koulutusalan sisältöä Ammatillinen koulutus Asiahallinto Henkilöstöhallinto, palvelussuhdeasiat, johtaminen 3 ja esimiestyö 7.4. Kansainvälisyys ja kielet Lainsäädäntö Projektinhallinta ja prosessit Talous- ja liiketoimintaosaaminen, hankintaosaaminen Tietojärjestelmät ja tietotekniikka, tietoturva- ja 40 riskienhallinta 7.9. Työyhteisön kehittäminen, työyhteisötaidot, työhyvinvointi, 32 turvallisuus ja ensiapu Asiakaspalvelu, viestintä, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot Tasa-arvo,yhdenvertaisuus, yhteistyö ja yhteistoiminta Muu, mikä Muu, mikä Muu, mikä 8. Onko suunnitelmissa järjestää erityisesti seuraaville henkilöstöryhmille koulutusta vuonna 2016, jos niin mitä? Osa-aikaiset työntekijät Työttömyysuhan alaiset työntekijät Ikääntyneet, yli 55-vuotiaat työntekijät (ikäraja Työterveyslaitoksen määrittelemä) Lakisääteisyyden tai virka- ja työehtosopimuksen perusteella koulutettavat 11

14 Koulutussuunnitelma Liite nro 1 Koulutukset vuonna 2016/Sivistyspalveluiden osasto Lomakkeen tietojen pohjalta tehtävää suunnitelmaa voi ja tulee tarvittaessa täydentää myöhemmin. Koulutuskorvausta voi saada vain sellaisesta koulutuksesta, joka sisältyy koulutussuunnitelmaan. Yhteisen toiminnan suunnitteluun ja virkistäytymiseen tarkoitetut kehittämispäivät eivät sisälly koulutuskorvauksen mukaisen koulutuksen piiriin. Virka- ja työehtosopimuksen perusteella järjestettävät koulutukset (esim. VESO-päivät) sisältyvät korvattavien koulutusten kustannusten piiriin silloin, kun niiden sisältö on ammatillista koulutusta. Tällä lomakkeella kerättävät tiedot kootaan kaupunkitasoiseksi koulutussuunnitelmaksi. 13. Tulosalue/-yksikkö/henkilöstöryhmä Sivistyspalveluiden osasto/opetuspalvelut/perusopetuspalvelut/yläkoulut 14. Henkilöstömäärä Vuonna 2016 ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvat muutokset ja näiden syyt (esim. toiminnan/tuotannon/palvelurakenteen muutokset, kone- ja laite- ja tietojärjestelmähankinnat, työn uudelleen järjestelyt) 8. Koulutusten painopistealueita Valitse alla olevista tarvittava koulutusala ja kirjaa arvio koulutettavien määrästä. Jos listasta puuttuu sopiva koulutusala, lisää se kohtaan muu. Voit myös tarkentaa koulutusalan sisältöä Ammatillinen koulutus Asiahallinto Henkilöstöhallinto, palvelussuhdeasiat, johtaminen 5 ja esimiestyö 8.4. Kansainvälisyys ja kielet Lainsäädäntö Projektinhallinta ja prosessit Talous- ja liiketoimintaosaaminen, hankintaosaaminen Tietojärjestelmät ja tietotekniikka, tietoturva- ja 45 riskienhallinta 8.9. Työyhteisön kehittäminen, työyhteisötaidot, työhyvinvointi, 40 turvallisuus ja ensiapu Asiakaspalvelu, viestintä, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot Tasa-arvo,yhdenvertaisuus, yhteistyö ja yhteistoiminta Muu, mikä Muu, mikä Muu, mikä 9. Onko suunnitelmissa järjestää erityisesti seuraaville henkilöstöryhmille koulutusta vuonna 2016, jos niin mitä? Osa-aikaiset työntekijät Työttömyysuhan alaiset työntekijät Ikääntyneet, yli 55-vuotiaat työntekijät (ikäraja Työterveyslaitoksen määrittelemä) Lakisääteisyyden tai virka- ja työehtosopimuksen perusteella koulutettavat 12

15 Koulutussuunnitelma Liite nro 1 Koulutukset vuonna 2016/Sivistyspalveluiden osasto Lomakkeen tietojen pohjalta tehtävää suunnitelmaa voi ja tulee tarvittaessa täydentää myöhemmin. Koulutuskorvausta voi saada vain sellaisesta koulutuksesta, joka sisältyy koulutussuunnitelmaan. Yhteisen toiminnan suunnitteluun ja virkistäytymiseen tarkoitetut kehittämispäivät eivät sisälly koulutuskorvauksen mukaisen koulutuksen piiriin. Virka- ja työehtosopimuksen perusteella järjestettävät koulutukset (esim. VESO-päivät) sisältyvät korvattavien koulutusten kustannusten piiriin silloin, kun niiden sisältö on ammatillista koulutusta. Tällä lomakkeella kerättävät tiedot kootaan kaupunkitasoiseksi koulutussuunnitelmaksi. 16. Tulosalue/-yksikkö/henkilöstöryhmä Sivistyspalveluiden osasto/opetuspalvelut/lukiopalvelut 17. Henkilöstömäärä Vuonna 2016 ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvat muutokset ja näiden syyt (esim. toiminnan/tuotannon/palvelurakenteen muutokset, kone- ja laite- ja tietojärjestelmähankinnat, työn uudelleen järjestelyt) 9. Koulutusten painopistealueita Valitse alla olevista tarvittava koulutusala ja kirjaa arvio koulutettavien määrästä. Jos listasta puuttuu sopiva koulutusala, lisää se kohtaan muu. Voit myös tarkentaa koulutusalan sisältöä Ammatillinen koulutus Asiahallinto Henkilöstöhallinto, palvelussuhdeasiat, johtaminen 3 ja esimiestyö 9.4. Kansainvälisyys ja kielet Lainsäädäntö Projektinhallinta ja prosessit Talous- ja liiketoimintaosaaminen, hankintaosaaminen Tietojärjestelmät ja tietotekniikka, tietoturva- ja 18 riskienhallinta 9.9. Työyhteisön kehittäminen, työyhteisötaidot, työhyvinvointi, 9 turvallisuus ja ensiapu Asiakaspalvelu, viestintä, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot Tasa-arvo,yhdenvertaisuus, yhteistyö ja yhteistoiminta Muu, mikä Muu, mikä Muu, mikä 10. Onko suunnitelmissa järjestää erityisesti seuraaville henkilöstöryhmille koulutusta vuonna 2016, jos niin mitä? Osa-aikaiset työntekijät Työttömyysuhan alaiset työntekijät Ikääntyneet, yli 55-vuotiaat työntekijät (ikäraja Työterveyslaitoksen määrittelemä)

16 Koulutussuunnitelma Liite nro 1 Koulutukset vuonna 2016/Sivistyspalveluiden osasto Lomakkeen tietojen pohjalta tehtävää suunnitelmaa voi ja tulee tarvittaessa täydentää myöhemmin. Koulutuskorvausta voi saada vain sellaisesta koulutuksesta, joka sisältyy koulutussuunnitelmaan. Yhteisen toiminnan suunnitteluun ja virkistäytymiseen tarkoitetut kehittämispäivät eivät sisälly koulutuskorvauksen mukaisen koulutuksen piiriin. Virka- ja työehtosopimuksen perusteella järjestettävät koulutukset (esim. VESO-päivät) sisältyvät korvattavien koulutusten kustannusten piiriin silloin, kun niiden sisältö on ammatillista koulutusta. Tällä lomakkeella kerättävät tiedot kootaan kaupunkitasoiseksi koulutussuunnitelmaksi. 19. Tulosalue/-yksikkö/henkilöstöryhmä Sivistyspalveluiden osasto Vapaa-ajanpalvelut/Kirjastopalvelut 20. Henkilöstömäärä Vuonna 2016 ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvat muutokset ja näiden syyt (esim. toiminnan/tuotannon/palvelurakenteen muutokset, kone- ja laite- ja tietojärjestelmähankinnat, työn uudelleen järjestelyt) 10. Koulutusten painopistealueita Valitse alla olevista tarvittava koulutusala ja kirjaa arvio koulutettavien määrästä. Jos listasta puuttuu sopiva koulutusala, lisää se kohtaan muu. Voit myös tarkentaa koulutusalan sisältöä Ammatillinen koulutus Asiahallinto Henkilöstöhallinto, palvelussuhdeasiat, johtaminen ja esimiestyö Kansainvälisyys ja kielet Lainsäädäntö Projektinhallinta ja prosessit Talous- ja liiketoimintaosaaminen, hankintaosaaminen Tietojärjestelmät ja tietotekniikka, tietoturva- ja 5 riskienhallinta Työyhteisön kehittäminen, työyhteisötaidot, työhyvinvointi, turvallisuus ja ensiapu Asiakaspalvelu, viestintä, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot Tasa-arvo,yhdenvertaisuus, yhteistyö ja yhteistoiminta Muu, mikä Muu, mikä Muu, mikä 11. Onko suunnitelmissa järjestää erityisesti seuraaville henkilöstöryhmille koulutusta vuonna 2016, jos niin mitä? Osa-aikaiset työntekijät Työttömyysuhan alaiset työntekijät Ikääntyneet, yli 55-vuotiaat työntekijät (ikäraja Työterveyslaitoksen määrittelemä) Lakisääteisyyden tai virka- ja työehtosopimuksen perusteella koulutettavat 14

17 Koulutussuunnitelma Liite nro 1 Koulutukset vuonna 2016/Teknisten palveluiden osasto Lomakkeen tietojen pohjalta tehtävää suunnitelmaa voi ja tulee tarvittaessa täydentää myöhemmin. Koulutuskorvausta voi saada vain sellaisesta koulutuksesta, joka sisältyy koulutussuunnitelmaan. Yhteisen toiminnan suunnitteluun ja virkistäytymiseen tarkoitetut kehittämispäivät eivät sisälly koulutuskorvauksen mukaisen koulutuksen piiriin. Virka- ja työehtosopimuksen perusteella järjestettävät koulutukset (esim. VESO-päivät) sisältyvät korvattavien koulutusten kustannusten piiriin silloin, kun niiden sisältö on ammatillista koulutusta. Tällä lomakkeella kerättävät tiedot kootaan kaupunkitasoiseksi koulutussuunnitelmaksi. 22. Tulosalue/-yksikkö/henkilöstöryhmä Teknisten palveluiden osasto/hallinto, kiinteistö-, yhdyskunta- ja viranomaispalvelut 23. Henkilöstömäärä Vuonna 2016 ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvat muutokset ja näiden syyt (esim. toiminnan/tuotannon/palvelurakenteen muutokset, kone- ja laite- ja tietojärjestelmähankinnat, työn uudelleen järjestelyt) 11. Koulutusten painopistealueita Valitse alla olevista tarvittava koulutusala ja kirjaa arvio koulutettavien määrästä. Jos listasta puuttuu sopiva koulutusala, lisää se kohtaan muu. Voit myös tarkentaa koulutusalan sisältöä Ammatillinen koulutus Asiahallinto Henkilöstöhallinto, palvelussuhdeasiat, johtaminen ja esimiestyö Kansainvälisyys ja kielet Lainsäädäntö Projektinhallinta ja prosessit Talous- ja liiketoimintaosaaminen, hankintaosaaminen Tietojärjestelmät ja tietotekniikka, tietoturva- ja 8 riskienhallinta Työyhteisön kehittäminen, työyhteisötaidot, työhyvinvointi, turvallisuus ja ensiapu Asiakaspalvelu, viestintä, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot Tasa-arvo,yhdenvertaisuus, yhteistyö ja yhteistoiminta Muu, mikä Muu, mikä Muu, mikä 12. Onko suunnitelmissa järjestää erityisesti seuraaville henkilöstöryhmille koulutusta vuonna 2016, jos niin mitä? Osa-aikaiset työntekijät Työttömyysuhan alaiset työntekijät Ikääntyneet, yli 55-vuotiaat työntekijät (ikäraja Työterveyslaitoksen määrittelemä) Lakisääteisyyden tai virka- ja työehtosopimuksen perusteella koulutettavat 15

18 Koulutussuunnitelma Liite nro 1 Koulutukset vuonna 2016/Teknisten palveluiden osasto Lomakkeen tietojen pohjalta tehtävää suunnitelmaa voi ja tulee tarvittaessa täydentää myöhemmin. Koulutuskorvausta voi saada vain sellaisesta koulutuksesta, joka sisältyy koulutussuunnitelmaan. Yhteisen toiminnan suunnitteluun ja virkistäytymiseen tarkoitetut kehittämispäivät eivät sisälly koulutuskorvauksen mukaisen koulutuksen piiriin. Virka- ja työehtosopimuksen perusteella järjestettävät koulutukset (esim. VESO-päivät) sisältyvät korvattavien koulutusten kustannusten piiriin silloin, kun niiden sisältö on ammatillista koulutusta. Tällä lomakkeella kerättävät tiedot kootaan kaupunkitasoiseksi koulutussuunnitelmaksi. 25. Tulosalue/-yksikkö/henkilöstöryhmä Teknisten palveluiden osasto/ruoka- ja puhdistuspalvelut 26. Henkilöstömäärä Vuonna 2016 ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvat muutokset ja näiden syyt (esim. toiminnan/tuotannon/palvelurakenteen muutokset, kone- ja laite- ja tietojärjestelmähankinnat, työn uudelleen järjestelyt) Suuria muutoksia ei tiedossa vuonna Ruoanvalmistus on keskittynyt yhteen keittiöön elokuussa Yhdistelmätyön lisääntyminen on mahdollista. Jamix-tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto jatkuu. 12. Koulutusten painopistealueita Valitse alla olevista tarvittava koulutusala ja kirjaa arvio koulutettavien määrästä. Jos listasta puuttuu sopiva koulutusala, lisää se kohtaan muu. Voit myös tarkentaa koulutusalan sisältöä Ammatillinen koulutus Asiahallinto Henkilöstöhallinto, palvelussuhdeasiat, johtaminen ja esimiestyö 3 1 JEAT Kansainvälisyys ja kielet Lainsäädäntö Projektinhallinta ja prosessit Talous- ja liiketoimintaosaaminen, hankintaosaaminen Tietojärjestelmät ja tietotekniikka, tietoturva- ja riskienhallinta 25 Titania, Jamix-tuotannonohjausjärjestelmä, Ovaomavalvontasuunnitelma Työyhteisön kehittäminen, työyhteisötaidot, työhyvinvointi, turvallisuus ja ensiapu Asiakaspalvelu, viestintä, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot Tasa-arvo,yhdenvertaisuus, yhteistyö ja yhteistoiminta Muu, mikä Muu, mikä Muu, mikä 13. Onko suunnitelmissa järjestää erityisesti seuraaville henkilöstöryhmille koulutusta vuonna 2016, jos niin mitä? Osa-aikaiset työntekijät Huomioitu suunnitelmassa Työttömyysuhan alaiset työntekijät Huomioitu suunnitelmassa Ikääntyneet, yli 55-vuotiaat työntekijät (ikäraja Työterveyslaitoksen määrittelemä) Lakisääteisyyden tai virka- ja työehtosopimuksen perusteella koulutettavat Huomioitu suunnitelmassa Huomioitu suunnitelmassa 16

19 Rivinro Henkilöstösuunnitelma Liite nro 2 Kannuksen kaupungin vakinaiset ja määräaikaiset virka- ja työsuhteet sekä muutokset vuosina Virka- ja toiminimike Muutokset suunnitteluvuosina V = virkasuhde ja T = työsuhde va. = vakituinen, ma. = määräaikainen, tt = työllistetty Josta avoinna/ täyttämättä KAUPUNGINHALLITUS Hallintopalvelut 1 kaupunginjohtaja V ma. 1 2 It-päällikkö V va virastomestari T va. 1 4 toimistosihteeri T va. 1 5 arkistosihteeri V va. 1 6 toimistosihteeri T va. 1 7 palkkasihteeri T va. 1 8 taloussihteeri V va. 1 9 henkilöstösihteeri V va hallintosihteeri V va toimistosihteeri T va. 0,3 Yhteensä 10, Elinkeinopalvelut Yhteensä KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ 10, SIVISTYSPALVELUIDEN LAUTAKUNTA Hallinto 12 sivistystoimenjohtaja V va toimistosihteeri T va. 1 Yhteensä Päivähoito- ja varhaiskasvatuspalvelut 14 varhaiskasvatuspäällikkö V va päivähoidonohjaaja V va toimistosihteeri T va. 0,7 17 erityislastentarhanopettaja T va. 1 1 Yhteensä 3, Esiopetuspalvelut 18 lastentarhanopettaja T va lastentarhanopettaja T va. 1 17

20 Rivinro Henkilöstösuunnitelma Liite nro 2 Virka- ja toiminimike Muutokset suunnitteluvuosina V = virkasuhde ja T = työsuhde va. = vakituinen, ma. = määräaikainen, tt = työllistetty Josta avoinna/ täyttämättä lastentarhanopettaja T va lastentarhanopettaja T va lastentarhanopettaja T ma lastentarhanopettaja T ma lastenhoitaja T va avustaja/päivähoitaja T ma. 0,52 26 avustaja/päivähoitaja T ma. 1 Yhteensä 8, Päiväkoti, Lastentalo 27 lastentarhanopettaja T va lastentarhanopettaja T va lastentarhanopettaja T va lastentarhanopettaja T va lähihoitaja T va lastenhoitaja T va lastenhoitaja T va lastenhoitaja T va lastenhoitaja T va lastenhoitaja T va avustaja T va lastenhoitaja T ma. 0,5 Yhteensä 11, Päiväkoti, Mylläri 39 lastentarhanopettaja T va lastentarhanopettaja T va lastenhoitaja T va lastenhoitaja T va lastenhoitaja T va lastenhoitaja T va avustaja T ma. 1 Yhteensä Ryhmäpphkoti, Vesselit 46 perhepäivähoitaja, ryhmäperhepäivähoito T va perhepäivähoitaja, ryhmäperhepäivähoito T va perhepäivähoitaja, ryhmäperhepäivähoito T va. 1 Yhteensä Vuorohoitokoti, Viiriäiset 49 lastenhoitaja T va. 1 18

21 Rivinro Henkilöstösuunnitelma Liite nro 2 Virka- ja toiminimike Muutokset suunnitteluvuosina V = virkasuhde ja T = työsuhde va. = vakituinen, ma. = määräaikainen, tt = työllistetty Josta avoinna/ täyttämättä perhepäivähoitaja, ryhmäperhepäivähoito T va perhepäivähoitaja, ryhmäperhepäivähoito T va perhepäivähoitaja, ryhmäperhepäivähoito T va. 0,5-0,5 53 perhepäivähoitaja, ryhmäperhepäivähoito T va. 0,5 Yhteensä 4 0-0,5 0 0 Ryhmäpphkoti, Varpuset 54 perhepäivähoitaja, ryhmäperhepäivähoito T va perhepäivähoitaja, ryhmäperhepäivähoito T va perhepäivähoitaja, ryhmäperhepäivähoito T va perhepäivähoitaja, ryhmäperhepäivähoito T va. 0,5 Yhteensä 3, Perhepäivähoito 58 perhepäivähoitaja T va perhepäivähoitaja T va perhepäivähoitaja T va perhepäivähoitaja T va perhepäivähoitaja T va perhepäivähoitaja T va perhepäivähoitaja T va perhepäivähoitaja T va perhepäivähoitaja T va perhepäivähoitaja T va perhepäivähoitaja T va perhepäivähoitaja T va perhepäivähoitaja T va perhepäivähoitaja T va perhepäivähoitaja T va Yhteensä Päivähoito- ja varhaiskasvatuspalvelut yht. 56,22 8,00-4,50 0,00 0,00 Opetuspalvelut 73 kerhonohjaaja (hanke) T ma. 1 Yhteensä Perusopetuspalvelut Perusopetus, Takalon koulu 74 perusopetuksen rehtori V va koulusihteeri T va. 0,28 76 perusopetuksen erityisopettaja V va. 1 19

22 Rivinro Henkilöstösuunnitelma Liite nro 2 Virka- ja toiminimike Muutokset suunnitteluvuosina V = virkasuhde ja T = työsuhde va. = vakituinen, ma. = määräaikainen, tt = työllistetty Josta avoinna/ täyttämättä perusopetuksen erityisopettaja V va perusopetuksen erityisopettaja V va perusopetuksen luokanopettaja V va perusopetuksen luokanopettaja V va perusopetuksen luokanopettaja V va perusopetuksen luokanopettaja V va perusopetuksen luokanopettaja V va perusopetuksen luokanopettaja V va perusopetuksen luokanopettaja V va perusopetuksen luokanopettaja V va perusopetuksen luokanopettaja V va perusopetuksen luokanopettaja V va perusopetuksen luokanopettaja V va perusopetuksen luokanopettaja V va. 1 0,46 91 perusopetuksen luokanopettaja V va perusopetuksen tuntiopettaja (päätoiminen) V va perusopetuksen lehtori V va koulunkäyntiavustaja T va koulunkäyntiavustaja T va koulunkäyntiavustaja T va koulunkäyntiavustaja T ma koulunkäyntiavustaja (hanke) T ma. 0,82 Yhteensä 24,1 1, Perusopetus, Raasakan koulu 99 perusopetuksen luokanopettaja V va perusopetuksen luokanopettaja V va perusopetuksen luokanopettaja V va perusopetuksen luokanopettaja V va perusopetuksen luokanopettaja V va perusopetuksen luokanopettaja V va. 1 Yhteensä Perusopetus, Märsylän koulu 105 perusopetuksen luokanopettaja V va perusopetuksen luokanopettaja V va perusopetuksen luokanopettaja V va Yhteensä Perusopetus, Roikolan koulu 108 perusopetuksen luokanopettaja V ma perusopetuksen luokanopettaja V va. 1 20

23 Rivinro Henkilöstösuunnitelma Liite nro 2 Virka- ja toiminimike Muutokset suunnitteluvuosina V = virkasuhde ja T = työsuhde va. = vakituinen, ma. = määräaikainen, tt = työllistetty Josta avoinna/ täyttämättä perusopetuksen luokanopettaja V va koulunkäytiavustaja T ma. 0,78 Yhteensä 3, Perusopetus, Pikku-Takalo 112 perusopetuksen erityisopettaja V va koulunkäyntiavustaja T va koulunkäyntiavustaja T va koulunkäyntiavustaja T va koulunkäyntiavustaja T va koulunkäyntiavustaja T va koulunkäyntiavustaja T va koulunkäyntiavustaja T va koulunkäyntiavustaja T va koulunkäyntiavustaja T ma. 0,65 Yhteensä 9, Perusopetus, Juhani Vuorisen koulu 122 perusopetuksen rehtori V va koulusihteeri T va. 0,5 124 koulukuraattori T va vastaava kuraattori T va perusopetuksen erityisopettaja V va perusopetuksen erityisopettaja V va perusopetuksen lehtori V va perusopetuksen lehtori/tuntiopettaja(päätoiminen) V va perusopetuksen lehtori V va perusopetuksen lehtori V va perusopetuksen lehtori V va perusopetuksen lehtori V va perusopetuksen lehtori V va perusopetuksen lehtori V va perusopetuksen lehtori V va perusopetuksen lehtori V va perusopetuksen lehtori V va perusopetuksen tuntiopettaja (päätoiminen) V ma perusopetuksen lehtori V va perusopetuksen ja lukion lehtori V va perusopetuksen ja lukion lehtori V va perusopetuksen ja lukion lehtori V va perusopetuksen ja lukion lehtori V va perusopetuksen ja lukion lehtori V va. 1 21

24 Rivinro Henkilöstösuunnitelma Liite nro 2 Virka- ja toiminimike Muutokset suunnitteluvuosina V = virkasuhde ja T = työsuhde va. = vakituinen, ma. = määräaikainen, tt = työllistetty Josta avoinna/ täyttämättä perusopetuksen ja lukion lehtori V va perusopetuksen ja lukion lehtori V va perusopetuksen ja lukion lehtori V va perusopetuksen ja lukion lehtori V va perusopetuksen ja lukion lehtori V va perusopetuksen ja lukion lehtori/tuntio.pt) V va koulunkäyntiavustaja T va. 0,94 Yhteensä 30, Perusopetuspalvelut yhteensä 76,97 6,46-3,00 0,00 0,00 Lukiopalvelut 153 lukion rehtori V va koulusihteeri T va. 0,5 155 lukion lehtori V va lukion lehtori V va lukion ja perusopetuksen lehtori V va lukion ja perusopetuksen lehtori V va lukion ja perusopetuksen lehtori V va lukion ja perusopetuksen lehtori V va lukion ja perusopetuksen lehtori V va lukion ja perusopetuksen lehtori V va lukion ja perusopetuksen lehtori V va. 1 Lukiopalvelut yhteensä 10, Opetuspalvelut yhteensä 88,47 7,46-4,00 0,00 0,00 Vapaa-ajanpalvelut Kirjastopalvelut 164 kirjastotoimenjohtaja V va kirjastovirkailija T va kirjastovirkailija T va kirjastovirkailija T va informaatikko T va sivukirjastonvirkailija T ma. 0,10 0,10 Kirjastopalvelut yhteensä 5,1 0, Muut vapaa-ajanpalvelut Nuoriso- ja liikuntatoimi 170 yksilövalmentaja (hanke) T ma yksilövalmentaja (hanke) T ma. 1 22

25 Rivinro Henkilöstösuunnitelma Liite nro 2 Virka- ja toiminimike Muutokset suunnitteluvuosina V = virkasuhde ja T = työsuhde va. = vakituinen, ma. = määräaikainen, tt = työllistetty Josta avoinna/ täyttämättä nuorisosihteeri T va etsivä nuorisotyöntekijä (hanke) T va etsivä nuorisotyöntekijä (hanke) T ma. 1 Yhteensä Kulttuuritoimi 175 kulttuuritoimenohjaaja T va. 1 Yhteensä Kansalaisopisto 176 toimistosihteeri T va kansalaisopiston rehtori V va kansalaisopiston opettaja T ma. 35 Yhteensä Vapaa-ajanpalvelut yhteensä 48,1 1, SIVISTYSPALVELUIDEN LAUTAKUNTA YHT. 194,79 16,56-8,50 0,00 0,00 TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA Hallinto 179 tekninen johtaja V va It-päällikkö V va toimistosihteeri T va toimistosihteeri T va. 1 Hallinto yhteensä Tilapalvelut Ruoka- ja puhdistuspalvelut 183 ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö V va. 1 Yhteensä Ruokapalvelu, ateriapalvelukeskus 184 palveluesimies T va ravitsemistyöntekijä T va ravitsemistyöntekijä T va ravitsemistyöntekijä T va ravitsemistyöntekijä T va ravitsemistyöntekijä T va ravitsemistyöntekijä T va ravitsemistyöntekijä T va. 1 23

26 Rivinro Henkilöstösuunnitelma Liite nro 2 Virka- ja toiminimike Muutokset suunnitteluvuosina V = virkasuhde ja T = työsuhde va. = vakituinen, ma. = määräaikainen, tt = työllistetty Josta avoinna/ täyttämättä ravitsemistyöntekijä T va. 1 Yhteensä Ruokapalvelu, Mylläri 193 ravitsemistyöntekijä T va. 1 Yhteensä Ruokapalvelu, Lastentalo 194 ruoanjakaja-siivooja T va. 0, ruoanjakaja-siivooja T va. 0,65 Yhteensä 1, Ruokapalvelu, terveyskeskus 196 ravitsemistyöntekijä T va ravitsemistyöntekijä T va. 0,52 Yhteensä 1, Ruokapalvelu, koulukeskus 198 ravitsemispäällikkö T va ravitsemistyöntekijä T va ravitsemistyöntekijä T 0,52 Yhteensä 2, Ruokapalvelu, Takalon koulu 201 ravitsemistyöntekijä T va. 0,52 Yhteensä 0, Puhdistuspalvelut 202 siivoustyönohjaaja T va ruoanjakaja-siivooja T va ruoanjakaja-siivooja T va. 0, siivooja T va siivooja T va siivooja T va siivooja T va siivooja T va siivooja T va. 0,5 0,5 0,5 211 siivooja T va siivooja T va siivooja T va siivooja T va. 1 0, siivooja T va. 0,81 24

27 Rivinro Henkilöstösuunnitelma Liite nro 2 Virka- ja toiminimike Muutokset suunnitteluvuosina V = virkasuhde ja T = työsuhde va. = vakituinen, ma. = määräaikainen, tt = työllistetty Josta avoinna/ täyttämättä siivooja T va siivooja T va. 0,78 Yhteensä 15,03 0,98 0,5 0 0 Ruoka- ja puhdistuspalvelut yhteensä 31,89 3,98-0,5 0 0 Kiinteistöpalvelut 218 kirvesmies T va kirvesmies T va kiinteistönhoitaja T va kiinteistönhoitaja T va kiinteistönhoitaja T va erikoisammattimies T va kiinteistönhoidon aputyöntekijä T ma. 1 Yhteensä Tilapalvelut yhteensä 38,89 5,98-0,5 0 0 Yhdyskuntapalvelut 225 mittausteknikko V va urheilualueiden hoitaja T va maanrakennusammattimies T va maanrakennusammattimies T va kenttämestari T va puutarhuri T va. 1 Yhteensä Viranomaispalvelut 231 rakennustarkastaja V va. 1 Yhteensä TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA YHT. 48,89 6,98 0,5 0 0 KANNUKSEN KAUPUNKI YHTEENSÄ 253,98 24,54-10,00 0,00 0,00 25

28 Eläköityminen Vakinaisen henkilöstön eläköityminen Osasto Yhteensä Hallinto-osasto Sivistyspalveluiden osasto Teknisten palveluiden osasto Yhteensä Vakinaisen henkilöstön määrä Eläkkeelle 2030 mennessä (65 v.) 96 % vakinaisen henkilöstön määrästä 55 % 26

29 Eläköityminen Riviotsikot Lukumäärä perhepäivähoitaja 3 ravitsemistyöntekijä arkistosihteeri 1 kulttuuritoimenohjaaja 1 perhepäivähoitaja 2 toimistosihteeri koulusihteeri 1 lukion rehtori 1 perusopetuksen lehtori 1 ravitsemistyöntekijä lastentarhanopettaja 2 lukion ja perusopetuksen y 1 perhepäivähoitaja 2 perusopetuksen erityisopet 1 perusopetuksen luokanopett 1 ruoanjakaja-siivooja 1 siivooja 1 toimistosihteeri koulunkäyntiavustaja 1 palveluesimies 1 perhepäivähoitaja 1 perusopetuksen ja lukion l 1 perusopetuksen lehtori 1 perusopetuksen luokanopett 2 ravitsemistyöntekijä kirjastovirkailija 1 kirvesmies 2 perhepäivähoitaja 1 perusopetuksen ja lukion l 2 perusopetuksen lehtori 1 perusopetuksen luokanopett 1 ravitsemistyöntekijä 1 siivooja 2 toimistosihteeri lähihoitaja 1 lastenhoitaja 1 Palkkasihteeri 1 perhepäivähoitaja 1 perusopetuksen erityisopet 1 perusopetuksen luokanopett 3 siivooja 2 Riviotsikot Lukumäärä urheilualueiden hoitaja perhepäivähoitaja 1 siivooja koulunkäyntiavustaja 1 lukion ja perusopetuksen y 1 ravitsemistyöntekijä 1 siivooja lastenhoitaja 1 mittausteknikko 1 perhepäivähoitaja 1 perusopetuksen luokanopett 2 siivooja 1 Tekninen johtaja kenttämestari 1 kiinteistönhoitaja 1 lastentarhanopettaja 1 perusopetuksen erityisopet 1 siivooja 1 toimistosihteeri avustaja/päivähoitaja 1 lastenhoitaja 2 perusopetuksen ja lukion l 1 perusopetuksen lehtori 2 rakennustarkastaja 1 ruoka- ja puhdistuspalvelu 1 taloussihteeri 1 toimistosihteeri lastentarhanopettaja 1 nuorisosihteeri 1 perusopetuksen erityisopet 1 ravitsemistyöntekijä 1 siivooja 1 toimistosihteeri It-päällikkö 1 lastenhoitaja 1 lastentarhanopettaja 1 perhepäivähoitaja 1 siivooja 1 virastomestari 1 Kaikki yhteensä 96 27

HALLINTO-OSASTO. KANNUKSEN KAUPUNKI Henkilöstöpalvelut

HALLINTO-OSASTO. KANNUKSEN KAUPUNKI Henkilöstöpalvelut HALLINTO-OSASTO Vuosi Lkm Vuosi Ammattinimike 2015 1 2015 hallintosihteeri 2016 0 2018 keskusarkistonhoitaja 2017 0 2018 toimistosihteeri 2018 2 2022 toimistosihteeri 2019 0 2023 palkanlaskija 2020 0 2028

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma v. 2017

Kannuksen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma v. 2017 Kannuksen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma v. 2017 Yt-toimikunta 1.12.2017 29 Kaupunginhallitus Voimaan 1.1.2017 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Sisällysluettelo Kannuksen kaupungin henkilöstö-

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yhtymähallitus 21.6.2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Henkilöstösuunnittelulle asetetut tavoitteet... 2 3 Nykyinen henkilöstömäärä... 2 4 Henkilöstön ikärakenne... 2 5

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 016 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Ranuan kunnan henkilöstöohjelman kaksi

Lisätiedot

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 1 Yleistä Tämä koulutussuunnitelma on laadittu Kiteen kaupungin henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän koulutuksen suunnittelun pohjalta. Tämä suunnitelma

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus. Asiahallinto 1400, esim. sopimushallinnan lukijakäyttäjäkoulutus. Asiakaspalvelu. Ensiapu 4. Eläketietous 2.

Ammatillinen koulutus. Asiahallinto 1400, esim. sopimushallinnan lukijakäyttäjäkoulutus. Asiakaspalvelu. Ensiapu 4. Eläketietous 2. Koulutukset vuonna 2014 Lomakkeen tietojen pohjalta tehtävää suunnitelmaa voi ja tulee tarvittaessa täydentää myöhemmin. Koulutuskorvausta voi saada vain sellaisesta koulutuksesta joka sisältyy koulutussuunnitelmaan.

Lisätiedot

Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2016 Käsitelty YT-toimikunnassa 25.1.2015 Käsitelty johtoryhmässä 28.1.2015 Käsitelty kunnanhallitukselle 2.2.2015 Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 1 (5) KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Osaamisen kehittäminen on laaja-alaista ja monipuolisia käytännön toimenpiteitä osaamisen varmistamiseksi. Kehittämistoimet suunnataan Jämsän kaupungissa

Lisätiedot

Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi

Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi 1 Taloudellisesti tuettu osaamisen kehittäminen Tarkoituksena on edistää suunnitelmallista työntekijöiden ammatillisen

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Henkilöstö ja koulutussuunnitelmat 2014

Henkilöstö ja koulutussuunnitelmat 2014 Henkilöstö ja koulutussuunnitelmat 2014 Osaamisen kehittämistä koskevien uusien lakiesitysten mukaisesti vuoden 2014 alusta lukien työnantaja voisi saada taloudellista tukea työntekijöidensä koulutukseen.

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

SONKAJÄRVEN KUNTA. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma SONKAJÄRVEN KUNTA Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yhteistyöryhmä 24.11.2014 Kunnanhallitus..2014 1. Ammatillisen osaamisen kehittäminen 2. Henkilöstö Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014, Raision kaupunki

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014, Raision kaupunki Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014, Raision kaupunki Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä lakiesityksiä (Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä, Laki työnantajan ja

Lisätiedot

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä.

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä. 2.5.2012 Henkilöstökoonti; Pöytyä, Aura, Pöytyän kttky Vak. Ma Yht. Hallinto ja talous 79 5 84 Perusturva 242 4 246 Varhaiskasvatus 102 18 120 Sivistys 173 65 238 Tekninen 108 2 110 Yhteensä 703 94 797

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Kehittäminen työllisyyskoordinaattori 1 1 1 kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 hallinto- ja henkilöstöjohtaja 1 1 1 1 1 talous- ja hankintajohtaja 1 1 1 1 1 Yhteensä 3 0 3 3 0 1 4 0 4

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA 2014

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Kunnille ja kuntayhtymille on tullut vuoden 2014 alusta alkaen velvoite koulutussuunnitelman laadinnasta. Koulutussuunnitelmaa säätelevien lakien

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 JUANKOSKEN KAUPUNKI Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Vuoden 2014 alusta tuli voimaan Laki taloudellisesta tuesta ammatillisen osaamisen kehittämisestä sekä muutos Lakiin työnantajan ja henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus kehittäminen Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Yt-ryhmä 7.12.2016 30 Kunnanhallitus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstösuunnitelma... 4 Henkilöstörakenne... 4 Osa-aikaiset työntekijät...

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Ennakoiva turvallisuuskulttuuri case Siilinjärvi. 28.4.2016 Kuopio, Musiikkikeskus Johanna Antikainen Työhyvinvointipäällikkö

Ennakoiva turvallisuuskulttuuri case Siilinjärvi. 28.4.2016 Kuopio, Musiikkikeskus Johanna Antikainen Työhyvinvointipäällikkö Ennakoiva turvallisuuskulttuuri case Siilinjärvi 28.4.2016 Kuopio, Musiikkikeskus Johanna Antikainen Työhyvinvointipäällikkö Siilinjärven kunta työnantajana Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015

MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015 MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Mynämäen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

NOUSIAISTEN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 NOUSIAISTEN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Yt-ryhmä 18.2.2016 Kunnanhallitus 29.2.2016 Osaamisen kehittämisen toimintamalli, henkilöstösuunnitelma ja koulutussuunnitelma 2016 1. Osaamisen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Kehittäminen matkailupäällikkö 0 0 0 0 0 työnsuunnittelija 1 1 1 1 1 kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 apulaiskaupunginjohtaja 0 0 0 0 0 hallinto- ja henkilöstöjohtaja 1 1 1 1 1 talousjohtaja

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut muutos 1.1.2014. Lakiin on lisätty 4a pykälä, jonka mukaan

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen. ja koulutussuunnitelma

Osaamisen kehittäminen. ja koulutussuunnitelma ytr 11.2.2014 khhj 26.2.2014 Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma www.nurmijarvi 1. Osaamisen kehittäminen 3 2. Henkilöstösuunnitelma 4 2.1. Toteutuneet määräaikaiset työ- ja virkasuhteet sekä

Lisätiedot

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014. Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014. Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014 Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014 Tiedoksi kunnanhallitukselle 15.9.2014 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014 1 (4) Toivakan

Lisätiedot

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN SIIKAJOEN KUNTA TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN TEHTÄVÄ KELPOISUUSEHDOT VALITSEMINEN =irka, t=toimi Ilman merkintää oleat oat työsuhteita Yleis- ja taloushallinto Kunnanjohtaja

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 23.9.2013 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä tavoitteena 2,4

Lisätiedot

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Yleistä - Laki osaamisen kehittämisestä Työmarkkinajärjestöt sopivat maaliskuussa 2013 osaamisen

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit).

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit). Nilakan kunnat HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Yhdistymisselvitykseen koottavat tiedot Alla olevaan tiedostoon kirjataan suoraan kunnan palveluksessa (ei ostopalveluissa) oleva vakinainen henkilöstö. Yhdistelmävirat

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 2.2.2017 Kaupunginhallitus 13.2.2017 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS)

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) 1 (4) 1. OVTES -palkkausjärjestelmä Palkkausjärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu palkkauksen eri perusteista

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

Koulutussuunnitelma 2016

Koulutussuunnitelma 2016 Koulutussuunnitelma 2016 nurmes.fi SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Suunnitelman laatiminen ja seuranta... 1 2 KOULUTUSSUUNNITELMA... 1 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne sekä arvio näiden kehittymisestä... 1

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2018

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2018 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2018 Yhteistoimintaelin 30.10.2017 Kaupunginhallitus 20.11.2017 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on 1.1.2014

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ammatillisen osaamisen kehittäminen Ammatillisen osaamisen kehittäminen Ammatillisen osaamisen kehittäminen Työmarkkinoilla tarvitaan aikaisempaa monipuolisempaa ja laaja-alaisempaa osaamista. Erityisosaamisen, kielitaidon, yhteistyötaitojen,

Lisätiedot

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2015. Käsitelty Johtoryhmässä 15.1.2015 Hyväksytty YT-toimikunnassa 22.1.2015

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2015. Käsitelty Johtoryhmässä 15.1.2015 Hyväksytty YT-toimikunnassa 22.1.2015 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2015 Käsitelty Johtoryhmässä 15.1.2015 Hyväksytty YT-toimikunnassa 22.1.2015 Tiedoksi kunnanhallitukselle 2.2.2015 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2015 1 (5) Toivakan

Lisätiedot

Kunnanhallitus: Päivähoitopalveluiden sähköistys toteutetaan suunnittelukaudella vaiheittain.

Kunnanhallitus: Päivähoitopalveluiden sähköistys toteutetaan suunnittelukaudella vaiheittain. VARHAISKASVATUS tilivelvollinen varhaiskasvatusjohtaja Tarja Leppikangas-Maunula Varhaiskasvatuspalvelut Esiopetus 3910 Lähdehaan päiväkoti 3210 Esiopetus Köyhäjoki 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3216

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivä toiminnan sisällön toteuttamiseen ja kehittämiseen kuuluvista asioista,

Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivä toiminnan sisällön toteuttamiseen ja kehittämiseen kuuluvista asioista, Opetuspäällikön tehtäväkokonaisuudesta Savonlinnan kaupungin hallintosääntö 53 viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu-

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä EDUSKUNNAN VASTAUS 192/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kehittämishankkeen lähtökohtana on Kauhajoen kaupungin sivistyspalveluiden kehittäminen ja uudistaminen. Hallintopalvelut, varhaiskasvatuspalvelut,

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Viisas Kemi -toimenpide-ehdotukset 2016-2017

Viisas Kemi -toimenpide-ehdotukset 2016-2017 Viisas Kemi -toimenpide-ehdotukset 2016-2017 Sivistyspalvelukeskus/Koulutusosasto 1. Kuntalaisten palvelutuotantoon liittyvät hakemukset ja asiakirjat muutetaan kattavasti sähköisiksi ja sähköisesti lähetettäviksi

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Työmarkkinakatsaus. Työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen

Työmarkkinakatsaus. Työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen 1. Osaamisen kehittämisen toimintamalli (neuvottelutulos ns. koulutusriidan ratkaisemisesta 7.3.2013) 2. Tunnustelut keskitetystä työmarkkinaratkaisusta

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/2875/ /2015 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/2875/ /2015 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 21.12.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/2875/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Ammatillinen osaaminen Taloudellinen tuki Koulutuskorvaus

Lisätiedot

OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015

OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015 OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015 1 Työpaikan laatu on yhteydessä lähes kaikkiin työelämän ilmiöihin ja aina niin, että laadukkailla työpaikoilla asiat ovat muita paremmin.

Lisätiedot

Koulutuskorvaus ohje työnantajille

Koulutuskorvaus ohje työnantajille Koulutuskorvaus 1 (5) Ohjeita työnantajille 1.1.2014 alkaen Koulutuskorvaus ohje työnantajille Koulutuskorvaukseen oikeutetut työnantajat Koulutuskorvauksen saamisen edellytykset Koulutuskorvaus on taloudellinen

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 4 Oikaisuvaatimus luokanopettajan virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-006724 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen. ja koulutussuunnitelma

Osaamisen kehittäminen. ja koulutussuunnitelma ytr 11.2.2014 khhj 26.2.2014 Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma 1. Osaamisen kehittäminen... 3 2. Henkilöstösuunnitelma... 4 2.1. Toteutuneet määräaikaiset työ- ja virkasuhteet sekä arvio niiden

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Sivistystoimenjohdon strategiset haasteet kunnan toimintaympäristön muutoksessa

Sivistystoimenjohdon strategiset haasteet kunnan toimintaympäristön muutoksessa Sivistystoimenjohdon strategiset haasteet kunnan toimintaympäristön muutoksessa Anneli Kangasvieri Johtaja, opetus ja kulttuuri 4.10.2012 Kuntaliiton tavoitteena on kehittää johdon työtä tukevia palveluja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Tässä johtosäännössä säädetään hallintokeskuksen organisaatiosta ja tehtävistä.

Tässä johtosäännössä säädetään hallintokeskuksen organisaatiosta ja tehtävistä. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.12.1993 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 9.9.2004 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 25.1.2007 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 10.12.2012 HALLINTOKESKUKSEN

Lisätiedot

V0054 1 yhtenäiskoulun rehtorin virka VA. V0011 2 luokanopettaja VA. V0012 3 luokanopettaja VA. V0017 4 luokanopettaja VA. V0019 5 luokanopettaja VA

V0054 1 yhtenäiskoulun rehtorin virka VA. V0011 2 luokanopettaja VA. V0012 3 luokanopettaja VA. V0017 4 luokanopettaja VA. V0019 5 luokanopettaja VA Virka/toimi Toimen/viran nimike /MA Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 0,4 toimistosihteeri T 0,5 toimistosihteeri V0033 1 koulukuraattori T 2 koulupsykologi Yhtenäiskoulu, ala-aste V0054 1 yhtenäiskoulun

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan henkilöstön päihdeohjelma Liite 3

Nurmijärven kunnan henkilöstön päihdeohjelma Liite 3 Nurmijärven kunnan henkilöstön päihdeohjelma Liite 3 Huumetestaus Nurmijärven kunnan työpaikoilla Laki yksityisyyden suojasta työelämässä määrää, että työnantaja saa käsitellä vain sellaisia työntekijän

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvuun.

Lisätiedot

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit).

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit). Nilakan kunnat HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 31.12.2013/2014 muutokset 1 Yhdistymisselvitykseen koottavat tiedot Alla olevaan tiedostoon kirjataan suoraan kunnan palveluksessa (ei ostopalveluissa) oleva vakinainen

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 Työryhmä Hänninen Seppo, henkilöstöjohtaja Jussila Risto, pääluottamusmies JHL Ketola Kari, työsuojelupäällikkö Koskela Satu, pääluottamusmies KTN Lampela Ritva,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa. 1 KELPOISUUSLUETTELO Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Lisätiedot

Kansilehti. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tarjoamat palvelut yrityksille. Päivämäärä: 29.4.2014

Kansilehti. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tarjoamat palvelut yrityksille. Päivämäärä: 29.4.2014 Kansilehti Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tarjoamat palvelut yrityksille Laatinut: Anne Puroaho Päivämäärä: 29.4.2014 1.1.2014 alkaen ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kittilän, Ranuan, Rovaniemen ja Sodankylän

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia

Lisätiedot

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä 1.1 Kohderahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Taseyksikkö Kouvolan seudun ammattiopisto Rehtori Timo Olli Toiminnan kuvaus/perustehtävä Kouvolan seudun ammattiopiston

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 3.3.2016 klo 17.00-18.10 Paikka Muonion kirjasto Asiat 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen 13 Sivistyslautakunnan vuoden 2015 toiminnallisten

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KANNUKSEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 9.12.2008 61 (muutokset 4 ja 39 kv. 18.2.2010, 3 ja 35 kv. 17.2.2011, 4 ja 35 11.4.2012, 31 ja 46 13.10.2014, 3 kv. 2.11.2015) Voimaantulo:

Lisätiedot