Luku 13. Vaihtovirrat Sinimuotoinen vaihtojännite

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luku 13. Vaihtovirrat Sinimuotoinen vaihtojännite"

Transkriptio

1 Luku 13 Vaihtovirrat 13.1 Sinimuotoinen vaihtojännite Vaihtojännitegeneraattorin toimintaperiaate on esitetty kappaleessa Sen perusteella homogeenisessa magneettikentässä pyörivään johdinsilmukkaan indusoituva sinimuotoinen vaihtojännite voidaan kirjoittaa muotoon U = U 0 cos ωt. (13.1) Koska ajan nollakohta voidaan valita vapaasti, kosinin sijasta voidaan käyttä siniä tai kosinin sisälle voidaan listätä mielivaltainen vaihekulma. Jännitteen maksimiarvosta U 0 käytetään nimitystä amplitudi ja argumentista ωt nimitystä vaihe. U 0 amplitudi t periodi Kuva 13.1: Sinimuotoinen vaihtojännite. Sinimuotoinen vaihtojännite on jaksollinen ajan funktio. Sen jakson pituus eli periodi T määräytyy siitä, että jännite saa saman arvon, kun aika muuttuu periodin verran; siis cos ωt = cos[ω(t + T )]. Koska kosinifunktion jakso on 2π, on tämän perusteella ωt = 2π, joten c Tuomo Nygrén, 2010 T = 2π ω. (13.2) 145

2 146 LUKU 13. VAIHTOVIRRAT Jos kahdella ajanhetkellä t 1 ja t 2 on voimassa ωt 1 = ωt 2 + n 2π, missä n on kokonaisluku, sanotaan vaiheita ωt 1 ja ωt 2 samoiksi. Periodin T käänteisarvo ν = 1 T = ω 2π on jännitteen taajuus. Taajuuden yksikkö [ν] = Hz = 1/s Resistanssi, kapasitanssi ja induktanssi vaihtovirtapiirissä Vaihtojännitelähteessä on kaksi napaa, esimerkiksi kuvassa 13.2 navat a ja b. Kun vaihtojännitteen esitystä (13.1) sovelletaan, on määriteltävä, kummin päin mitattu jännite on positiivinen. Valitsemalla ajan nollakohta sopivasti voidaan kuvan 13.2 tapauksessa määritellä esimerkiksi, että U = φ a φ b = U 0 cos ωt. (13.3) Jos samalle jännitelähteelle käytettäisiin päinvastaista määrittelyä ja samaa ajan nollakohtaa, olisi vaihtojännite U = φ b φ a = U 0 cos ωt. (13.4) Sovitaan, että kuvan 13.2 tapauksessa käytetään määrittelyä (13.3). Seuraavaksi huomataan, että vastuksen läpi kulkevan virran suunta vaihtelee. On käytännöllistä määritellä positiivinen virran suunta siten, että positiivinen jännite aiheuttaa positiivisen virran. Silloin virta kuvan 13.2 tapauksessa kulkee vastuksen läpi päästä c päähän d kun jännitelähteen jännite on positiivinen (navan a potentiaali suurempi kuin navan b potentiaali) ja voimassa on Ohmin laki samassa muodossa kuin tasavirralle. Siis vastuksen läpi kulkee joka hetki virta I = U R = U 0 R cos ωt = I 0 cos ωt. (13.5) a b c ~ U R d t U I Kuva 13.2: Vastus kytkettynä vaihtojännitelähteeseen.

3 13.2. RESISTANSSI, KAPASITANSSI JA INDUKTANSSI VAIHTOVIRTAPIIRISSÄ147 a b c ~ U C d t U I Kuva 13.3: Kondensaattori kytkettynä vaihtojännitelähteeseen. Syntyy siis kuvan 13.2 mukainen vaihtovirta, joka on samassa vaiheessa jännitteen kanssa. Virran amplitudi on jännitteen amplitudin ja vastuksen resistanssin suhde. Kuvassa 13.3 vaihtojännitelähteeseen on kytketty kondensaattori, jonka kapasitanssi on C. Sähköstatikassa kondensaattorin jännite määriteltiin korkeammassa ja matalammassa potentiaalissa olevien levyjen potentiaalien erotuksena, jolloin se oli aina positiivinen. Tällöin kaavan q = CU perusteella kondensaattorin varaus on myös positiivinen; ts. kondensaattorin positiivisesti varatun levyn varausta kutsutaan kondensaattorin varaukseksi. Vaihtojännitteen tapauksessa tilanne on toisenlainen, sillä sama kondensaattorilevy saa vuoroin positiivisen, vuoroin negatiivisen varauksen. Tällöin kondensaattorin varaukseksi on määriteltävä jomman kumman levyn varaus. Määrittely tehdään siten, että vaihtovirran tapauksessa on joka hetki voimassa yhtälö U = q C. (13.6) Tämä yhtälö on muuten sama kuin sähköstatiikassa, mutta varaus saa sekä positiivisia että negatiivisia arvoja sen mukaan, onko vaihtojännite positiivinen vai negatiivinen. Jos kuvan 13.3 tapauksessa on käytetty vaihtojännitteen määritelmää U = φ a φ b, on q yhtälössä (13.6) kondensaattorilevyn c varaus. Derivoimalla yhtälö (13.6) ajan suhteen saadaan du dt = 1 C dq dt = I C. (13.7) Tässä on virran suunta määritelty siten, että positiivinen virta kasvattaa levyn c varausta, ts. positiivisen virran suunta on a c d b. Kun jännite on muotoa (13.3), on virta siis I = C du ( dt = ωcu 0 sin ωt = ωcu 0 cos ωt + π ). (13.8) 2 Tästä nähdään, että kondensaattorin virta ja jännite eivät ole samassa vaiheessa, vaan virta on jännitettä vaihe-eron π/2 verran edellä. Tämä tarkoittaa sitä, että, jännitteen ja virran vaiheet ovat samat eri ajanhetkillä: hetkellä t jännitten vaihe on ωt ja virta saa saman vaiheen hetkellä t, jolle on voimassa ωt + π/2 = ωt. Tästä ratkaistuna t = t π/(2ω), joten t on aikaisempi ajanhetki kuin t.

4 148 LUKU 13. VAIHTOVIRRAT a ~ U L b c d I t U Kuva 13.4: Kela kytkettynä vaihtojännitelähteeseen. Virran amplitudin arvo saadaan jakamalla jännitteen amplitudi suureella 1/(ωC). Tämä siis vastaa resistanssia yhtälössä (13.5). Sillä on resistanssin yksikkö ja sitä kutsutaan kondensaattorin (reaaliseksi) impedanssiksi. Toisin kuin resistanssi, impedanssi riippuu taajuudesta ja se pienenee taajuuden kasvaessa. Kuvassa 13.4 on vaihtojännitelähde kytketty kelaan, jonka induktanssi on L. Myös tässä tapauksessa määritellään virta siten, että navasta a lähtevä virta on positiivinen (jännite on valittu positiiviseksi silloin, kun a:n potentiaali on suurempi kuin b:n potentiaali). Tällöin kelaan indusoitunut jännite on LdI/dt. Piirin ympäri laskettu potentiaalin muutos on joten Integroimalla tämä saadaan U L di dt = 0, (13.9) U = U 0 cos ωt = L di dt. (13.10) I = U 0 ωl sin ωt = U 0 cos(ωt π/2). (13.11) ωl Virta on siis π/2:n verran jäljessä jännitteestä ja resistanssia R vastaava suure on (reaalinen) impedanssi ωl. Kelan impedanssikin on siis taajuudesta riippuva, mutta päinvastoin kuin kondensaattorin impedanssi, se kasvaa taajuuden funktiona Vaihtovirtojen kompleksilukuesitys Osoittautuu, että vaihtovirtojen teoria helpottuu homattavasti, jos käytetään reaalisten jännitteiden ja virtojen sijasta kompleksisia suureita. Tämä johtuu siitä, että eksponenttifunktion käsittely on usein paljon helpompaa kuin sini- ja kosinifunktioiden käsittely. Kompleksilukujen käyttö perustuu Eulerin kaavaan exp(iωt) = cos(ωt) + i sin(ωt).

5 13.3. VAIHTOVIRTOJEN KOMPLEKSILUKUESITYS 149 Lisäksi mikä tahansa kompleksiluku voidaan esittää luvun normin ja kompleksisen eksponenttifunktion tulona. Tämä johtaa siihen, että virtojen ja jännitteiden välisten vaihe-erojen tutkiminen yksinkertaistuu huomattavasti. Kompleksisia jännitteitä ja virtoja merkitään tässä esityksessä vektoreilla. Tämä siksi, että kompleksiluku voidaan tulkita vektoriksi kompleksitasossa. Kuitenkaan näillä vektoreilla ei lasketa piste- ja ristituloja, vaan kertominen tapahtuu normaalilla tavalla. Jos siis kaksi kompleksilukua ovat c 1 = c r1 + ic i1 = c 1 exp(iθ 1 ) ja c 2 = c r2 + ic i2 = c 2 exp(iθ 2 ), on niiden tulo c 1 c 2 = (c r1 c r2 c i1 c i2 ) + i(c r1 c i2 + c i1 c r2 ) = c 1 c 2 exp[i(θ 1 + θ 2 )]. (13.12) Määritellään kompleksinen vaihtojännite U yhtälöllä U = U 0 exp(iωt) = U 0 [cos(ωt) + i sin(ωt)]. (13.13) Tästä nähdään, että kompleksisen jännitteen reaali- ja imaginaariosat ovat sinimuotoisia vaihtojännitteitä, joiden välillä on π/2:n suuruinen vaihe-ero. Tuloksena on, että jännitevektori pyörii kompleksitasossa positiiviseen kiertosuuntaan kulmanopeudella ω kuten kuvassa 13.5 on esitetty. Yhtälöstä (13.13) havaitaan, että jännitteen kompleksiesitys pitää sisällään kaksi reaalista vaihtojännitettä, joista toinen on reaaliosana ja toinen imaginaariosana. Kaikissa yhteenlaskuissa imaginaariyksikkö huolehtii siitä, että reaali- ja imaginaariosat pysyvät erillään. Näinollen voimme sopia käytännön, jonka mukaan todellinen vaihtojännite (tai virta) on kompleksisen jännitteen (tai virran) reaaliosa. Kompleksiluvuilla suoritetuissa laskuissa imaginaariosat kulkevat automaattisesti mukana, mutta niihin ei tarvitse kiinnittää erityistä huomiota; vain lopputuloksen reaaliosalla on merkitystä. Tämän sopimuksen puitteissa reaalinen vaihtojännite on kompleksisen jännitteen (13.13) reaaliosa, eli U(t) = Re(U) = Re[U 0 (cos ωt + i sin ωt)] = U 0 cos ωt. (13.14) Historiallisista syistä kompleksista jännitevektoria nimitetään vieläkin joskus osoittimeksi ja kuvaa, jossa se on piirretty kompleksitasoon, sanotaan osoitindiagrammiksi. imaginaariakseli U 0!!t U 0 cos!t U 0 sin!t reaaliakseli Kuva 13.5: Vaihtojännitteen kompleksiesitys.

6 150 LUKU 13. VAIHTOVIRRAT imaginaariakseli I 0!!t I 0 cos!t I 0 sin!t R reaaliakseli Kuva 13.6: Vastuksen läpi kulkeva kompleksinen virta ja resistanssi. Tämä nimitys on peräisin ajalta, jolloin insinöörit eivät hallinneet kompleksilukuja, eikä sen käytölle nykyisin ole mitään perusteita. Kun kompleksinen jännite on määritelty yhtälöllä (13.13), voidaan vaihtovirta helposti esittää kompleksisen virran avulla. Vastuksen läpi kulkeva virta saadaan korvaamalla yhtälössä (13.5) esiintyvä jännite kompleksisella jännitteellä. Siis I = U R = U 0 R exp(iωt) = I 0 exp(iωt). (13.15) Kuvassa 13.6 esitetty kompleksinen virta on saatu kuvan 13.5 kompleksisesta jännitteestä jakamalla se resistanssilla R. Kannattaa huomata, että resistanssia voidaan pitää kompleksitason vektorina, jonka kärki on reaaliakselilla. Reaaliluvun vaihekulma kompleksiesityksessä on nolla, ja sen vuoksi jännitteen jakaminen resistanssilla yhtälön (13.15) mukaisesti ei muuta vaihekulmaa. Tuloksena on, että virta ja jännite ovat samassa vaiheessa. Reaaliseksi virraksi saadaan missä I = Re(I) = U 0 R cos ωt = I 0 cos ωt, (13.16) I 0 = U 0 (13.17) R on virran amplitudi. Koska derivaatta on lineaarinen operaattori, on kompleksiluvun derivaatan reaaliosa sama kuin reaaliosan derivaatta ja imaginaariosa sama kuin imaginaariosan derivaatta. Tästä seuraa, että yhtälö (13.7) voidaan kirjoittaa kompleksiselle jännitteelle ja virralle; nimittäin kompleksisen yhtälön reaaliosa tuottaa yhtälön (13.7). Näinollen kompleksinen virta on mistä I = C du dt = CU de iωt 0 dt U = = iωc U 0 e iωt = iωcu, (13.18) I iωc = i I. (13.19) ωc

7 13.3. VAIHTOVIRTOJEN KOMPLEKSILUKUESITYS 151 imaginaariakseli I U!t Z c reaaliakseli Kuva 13.7: Kompleksinen virta, jännite ja impedanssi kondensaattorissa. Tässä yhtälössä esiintyvä suure Z C = i ωc = 1 ωc e iπ/2. (13.20) on kondensaattorin kompleksinen impedanssi, jonka avulla yhtälö (13.19) voidaan kirjoittaa muotoon U = Z C I. (13.21) Tämä on samaa muotoa kuin tavanomainen Ohmin laki; ainoastaan resistanssi on korvattu impedanssilla. Yhtälön (13.12) mukaisesti kompleksiluvun kertominen toisella kompleksiluvulla aiheuttaa jälkimmäisen luvun vaihekulman suuruisen kierron kompleksitasossa. Imaginaariyksiköllä i kertominen kiertää kompleksilukua kompleksitasossa π/2:n verran positiiviseen kiertosuuntaan, i:llä kertominen negatiiviseen kiertosuuntaan. Koska kondensaattorin impedanssin vaihekulma on π/2, tarkoittaa yhtälö (13.21) sitä, että jännite on kiertynyt virran suhteen π/2:n verran, eli virta on π/2:n verran jännitettä edellä. Tämä on esitetty kompleksitasossa kuvassa Ajan kuluessa sekä jännite- että virtavektorit pyörivät kulmanopeudella ω, jolloin niiden välinen vaihe-ero pysyy samana. Tästä nähdään, että jännitteen ja virran välinen vaihe-ero voidaan helposti johtaa kompleksisen impedanssin avulla. Kun otetaan huomioon, että e iπ/2 = cos π/2 + i sin π/2 = 0 + i = i, voidaan yhtälö (13.18) kirjoittaa myös muotoon jonka reaaliosa on I = ωce iπ/2 U 0 e iωt = ωcu 0 exp [i(ωt + π/2)], (13.22) Tämä on sama tulos kuin yhtälössä (13.8). I = Re(I) = ωcu 0 cos(ωt + π/2). (13.23)

8 152 LUKU 13. VAIHTOVIRRAT imaginaariakseli I U!t Z L reaaliakseli Kuva 13.8: Kompleksinen virta, jännite ja impedanssi kelassa. Samasta syystä kuin kondensaattoria kuvaava yhtälö (13.7) voidaan myös kelaa kuvaava yhtälö (13.10) esittää kompleksimuodossa U = L di dt di dt = U L. (13.24) Jos U on tunnettu kompleksinen jännite, on kelan läpi kulkeva kompleksinen virta mistä I = U 0 L Määrittelemällä kelan impedanssi saadaan yhtälö (13.26) muotoon e iωt dt = U 0 iωl eiωt = U iωl, (13.25) U = iωli. (13.26) Z L = iωl, (13.27) U = Z L I. (13.28) Koska kelan impedanssin vaihekulma on π/2, on kelan jännite on π/2:n verran edellä virtaa. Tilanne on esitetty kuvassa 13.8, johon on piirretty sekä kompleksinen jännite, virta että impedanssi. Ratkaisemalla yhtälöstä (13.26) virta ja ottamalla siitä reaaliosa saadaan kelan läpi kulkevaksi vaihtovirraksi I = Re(I) = Re ( ) U = 1 iωl ωl Re[e iπ/2 U 0 exp(iωt)] = U 0 ωl Re{exp[i(ωt π/2)]} = U 0 cos(ωt π/2). (13.29) ωl Tulos on siis ama kuin yhtälössä (13.11).

9 13.4. REAALINEN KELA Reaalinen kela Todellisella kelalla on myös sisäinen resistanssi, jota voidaan kuvata ideaalisen kelan kanssa sarjaan kytketyllä vastuksella. Riittävän korkeilla taajuuksilla myös kelan kierrosten välinen kapasitanssi täytyy ottaa huomioon. Tutkitaan kuvan 13.9 piirin läpi kulkevaa vaihtovirtaa. Virran muutos indusoi kelaan jännitteen LdI/dt ja jännitehäviö vastuksessa on IR. Ilmeisesti piirin jännitteiden summa on yhtä suuri kuin jännitehäviöiden summa, eli Siis Tämä yhtälö on kompleksisen yhtälön U L di dt U = L di dt = IR. (13.30) + IR. (13.31) U = L di + IR. (13.32) dt reaaliosa, joten voidaan käyttää kompleksisia virtoja ja jännitteitä. Yhtälö (13.32) on täydellinen lineaarinen vakiokertoiminen ensimmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälö, ja siitä voitaisiin muodollisesti ratkaista I, kun U on tunnettu. On kuitenkin ilmeistä, että sinimuotoinen jännite tuottaa sinimuotoisen virran, ja siksi voidaan valita ajan nollakohta siten, että kompleksinen virta on muotoa I = I 0 exp iωt. (13.33) Tällöin ja yhtälön (13.32) perusteella di dt = iωi 0e iωt = iωi (13.34) U = iωli + IR = (iωl + R)I = ZI. (13.35) ~ U R L ii 0!L " I 0 Z I 0 R Kuva 13.9: Kelan ja vastuksen sarjaankytkentä.

10 154 LUKU 13. VAIHTOVIRRAT Siis myös tässä tapauksessa kompleksisen virran ja jännitteen välillä on voimassa Ohmin laki, jossa impedanssi on Koska kompleksiluku Z voidaan esittää muodossa on Z = R + iωl. (13.36) Z = Z e iθ, (13.37) U = Z I 0 e i(ωt+θ) (13.38) ja jännite on θ:n verran edellä virtaa. Impedanssin normi ja vaihekulma saadaan kaavoista Z = R 2 + (ωl) 2 Jännitteen amplitudi on θ = arctan ωl R. (13.39) U 0 = I 0 Z = I 0 R 2 + (ωl) 2. (13.40) Yhtälön (13.35) perusteella kompleksinen jännite syntyy kahdesta osasta: RI ja iωli. Näistä edellinen on vastuksen ja jälkimmäinen kelan päiden välinen jännite. Tämä on esitetty myös kuvassa Kuva vastaa ajanhetkeä, jolloin kompleksinen virta on reaalinen (I = I 0 ). Tällöin vastuksen päiden välinen jännite on I 0 R ja kelan päiden välinen jännite ii 0 ωl. Kokonaisjännite on näiden summa kompleksitasossa. Ajan kuluessa vektorikuvio tietenkin pyörii kompleksitasossa kulmanopeudella ω Impedanssi yleisessä vaihtovirtapiirissä Edellä esitettyjä periaatteita voidaan soveltaa monimutkaisemmissa vaihtovirtapiireissä. Vastukset, kondensaattorit ja kelat ovat lineaarisia piirielementtejä, joiden läpi menevän virran amplitudi on suoraan verrannollinen jännitteen amplitudiin. Sama ominaisuus säilyy myös kaikissa niistä koostuneissa virtapiireissä. Yleisessä vaihtovirtapiirissä virran ja jännitteen välillä on jokin vaihe-ero θ. Jos voidaan jännite aina esittää muodossa U = U 0 e i(ωt+θ) ja I = I 0 e iωt, (13.41) U = U 0 I 0 e iθ I 0 e iωt = Z I 0 e iωt = ZI (13.42) Verrannollisuuskerroin Z = U 0 I 0 e iθ = Z e iθ (13.43)

11 13.6. TEHO VAIHTOVIRTAPIIREISSÄ 155 on piirin impedanssi, jonka normi kertoo jännitteen ja virran amplitudien suhteen ja vaihekulma niiden vaihe-eron. Jos θ > 0, on jännite edellä virtaa, jos taas θ < 0, on virta edellä jännitettä. Impedanssi voidaan myös esittää muodossa Z = Z e iθ = Z cos θ + i Z sin θ. (13.44) Impedanssin reaaliosaa Z cos θ kutsutaan piirin resistanssiksi ja imaginaariosaa Z sin θ reaktanssiksi. Reaktanssia sanotaan induktiiviseksi, jos se on positiivinen ja kapasitiiviseksi, jos se on negatiivinen Teho vaihtovirtapiireissä Koska vaihtovirtapiirien jännitteet ja virrat ovat ajan funktioita, on myös piirin kuluttama teho ajan funktio. Sähkölaitteen hetkellinen teho ei kuitenkaan yleensä ole kiinnostava suure, vaan energian kulutuksen kannalta riittää, kun keskimääräinen teho tunnetaan. Todellisuudessa ainoastaan piirin vastukset kuluttavat tehoa; kelat ja kondensaattorit toimivat vain energian varastoijina ja luovuttajina. Periaatteessa laitteen kuluttama keskimääräinen teho saataisin siis selville laskemalla erikseen piirin jokaisen vastuksen kuluttama teho. Tämä ei kuitenkaan ole tarpeellista, sillä teho voidaan laskea laitteen kokonaisimpedanssin avulla. Vaihtovirtapiirien tehoja laskettaessa on otettava huomioon, että teho on yleisesti jännitteen ja virran tulo. Tästä seuraa, että tehoa ei voi laskea kertomalla keskenään kompleksinen jännite ja virta. Silloinhan nimittäin saataisiin kompleksinen suure, jonka reaali- ja imaginaariosa sisältäisivät kumpikin kompleksisen virran ja jännitteen reaali- ja imaginaariosia. Koska vaihtovirtapiirien kompleksiesityksen idea oli, että todellinen virta ja jännite ovat vastaavien kompleksisten suureiden reaaliosia, ei teho tietenkään saa sisältää näiden imaginaariosia. Näinollen teho on aina laskettava reaalisilla jännitteillä ja virroilla; ts. on ensin otettava kompleksisten jänniteiden ja virtojen reaaliosat ja vasta nämä voidaan kertoa keskenään tehon laskemiseksi. Tarkastellaan aluksi resistanssin R kuluttamaa tehoa, kun vastuksen päiden välille on kytketty jännite U = U 0 cos ωt. Vastuksen läpi kulkeva virta on I = U/R ja hetkellinen teho on P = UI = U 2 R = U 0 2 R cos2 ωt. (13.45) Vastuksen kuluttama keskimääräinen teho saadaan keskiarvona yhden periodin T = 2π/ω aikana, eli P = 1 T Se on siis puolet huipputehosta T 0 U 2 0 R cos2 ωt dt = U 2 0 2R. (13.46) P 0 = I 0 U 0 = U 2 0 R. (13.47)

12 156 LUKU 13. VAIHTOVIRRAT On käytännöllistä määritellä tehollinen (efektiivinen) jännite eli jännitteen neliöllinen keskiarvo U e yhtälöllä josta U 2 e = 1 T T 0 U 2 (t) dt = 1 2 U 2 0, (13.48) U e = U 0. (13.49) 2 Samalla tavalla määritellään tehollinen virta I e = I 0 = U 0 2 R 2 = U e R. (13.50) Näiden määritelmien idea on, että niiden avulla keskimääräinen teho saadaan noudattamaan samanlaisia kaavoja kuin tasavirtapiirin teho. Yhtälöstä (13.47) nimittäin saadaan P = U 0 R 2 U0 = I e U e. (13.51) 2 Samalla tavalla voidaan tutkia, kuluttaako vaihtovirtapiirissä oleva kondensaattori tehoa. Jos kondensaattorin napojen välinen jännite on U 0 exp iωt, on virta Jännitteen ja virran reaaliosat ovat U 0 e iωt Z C = iωcu 0 e iωt = ωcu 0 (i cos ωt sin ωt). (13.52) Näiden avulla saadaan hetkelliseksi tehoksi U = U 0 cos ωt ja I = ωcu 0 sin ωt. (13.53) P = UI = ωcu 2 0 sin ωt cos ωt = 1 2 ωcu 2 0 sin 2ωt. (13.54) Teho siis vaihtelee sinimuotoisesti kulmataajuudella 2ω. Keskimääräinen teho on P = ωcu 2 0 2T T 0 sin 2ωt dt = 0. (13.55) Tästä nähdään, että kondensaattori ei kuluta energiaa; se vain varastoi sitä jaksollisesti ja lähettää sen takaisin jännitelähteeseen. Matemaattisesti tämä aiheutuu siitä, että virran ja jännitteen välillä on π/2:n suuruinen vaihe-ero. Tällöin hetkellisen tehon lausekkeeseen ilmestyy sinin ja kosinin tulo. Se taas on sinimuotoinen funktio, jonka keskiarvo on nolla. Kun jännitelähteeseen kytketään ideaalinen kela, jonka resistanssi on nolla, on virran ja jännitteen välinen vaihe-ero π/2. Tästä nähdään edellisen perusteella suoraan, että myöskään kela ei kuluta tehoa, vaan se pelkästään toimii energian väliaikaisena varastona.

13 13.7. SARJARESONANSSI 157 Tarkastellaan yleisessä vaihtovirtapiirissä kulkevaa kompleksista virtaa joka kulkee impedanssin I = I 0 e iωt, (13.56) Z = Z e iθ (13.57) lävitse. Tällöin impedanssin päiden välinen kompleksinen jännite on Reaalinen virta on ja vastaavasti reaalinen jännite U = ZI = Z e iθ I 0 e iωt = Z I 0 e i(ωt+θ) (13.58) I = Re(I) = I 0 cos ωt (13.59) U = Re(U) = Z I 0 cos(ωt + θ) = Z I 0 (cos ωt cos θ sin ωt sin θ). (13.60) Näiden avulla saadaan hetkelliseksi tehoksi P = IU = Z I 2 0(cos θ cos 2 ωt sin θ cos ωt sin ωt) = Z cos θ I 2 0 cos 2 ωt 1 2 Z sin θ I2 0 sin 2ωt. (13.61) Hetkellinen teho voidaan siis esittää kahden termin summana, joista ensimmäinen on aina positiivinen. Se on pätöteho joka kuluu resistanssissa Z cos θ. Jälkimmäinen termi P P = Z cos θ I 2 0 cos 2 ωt, (13.62) P L = 1 2 Z sin θ I2 0 sin 2ωt (13.63) on loisteho, joka vaihtelee taajuudella 2ω. Loisteho on siis vuorotellen positiivinen ja negatiivinen. Se kuvaa energiaa, jonka reaktanssi Z sin θ vuorotellen varastoi ja luovuttaa. Keskimääräinen teho on hetkellisen tehon aikakeskiarvo. Koska sinifunktion keskiarvo on nolla, on myös loistehon kekiarvo nolla, eikä se vaikuta keskimääräiseen tehoon. Keskimääräinen teho on siis pätötehon keskiarvo P = Z cos θ I 2 0 cos 2 ωt = 1 2 I2 0 Z cos θ = 1 2 U 0I 0 cos θ. (13.64) Tehollisten arvojen avulla tämä voidaan esittää muodossa P = I 2 e Z cos θ = U e I e cos θ. (13.65) Nähdään siis, että yleisessä vaihtovirtapiirissä keskimääräinen teho ei ole tehollisen virran ja jännitteen tulo, vaan se on vielä kerrottava tehokertoimella cos θ. Joskus suureesta I e cos θ käytetään nimitystä pätövirta ja suureesta I e sin θ nimitystä loisvirta. Virta- ja jännitemittarit antavat vaihtovirran ja -jännitteen teholliset arvot.

14 158 LUKU 13. VAIHTOVIRRAT 13.7 Sarjaresonanssi Tarkastellaan kuvan mukaista vaihtovirtapiiriä, jossa resistanssi, induktanssi ja kapasitanssi on kytketty sarjaan. Tällaista piiriä kutsutaan usein RCL-sarjapiiriksi. Sen impedanssi kulmataajuudella ω on ( Z = R + Z L + Z C = R + i ωl 1 ) = Z exp(iθ) (13.66) ωc ja impedanssin itseisarvo ja vaihekulma ovat [ ( Z = R 2 + ωl 1 ) 2 ] 1/2 [ ] ωl 1/(ωC) ja θ = arctan. (13.67) ωc R Impedanssin muodostuminen kompleksitasoon on esitetty kuvassa Havaitaan, että Z saa pienimmän arvonsa R, kun induktiivinen ja kapasitiivinen reaktanssi kumoavat toisensa. Tämä tapahtuu taajuudella ω 0, jolla on voimassa ehto ω 0 L 1 ω 0 C = 0, joten ω2 0 = 1 LC. (13.68) Tällä taajuudella piirin impedanssi on reaalinen, eli θ = 0 ja impedanssin arvo on R. Piirin sanotaan olevan resonanssissa ja taajuudesta ω 0 käytetään nimitystä resonanssitaajuus. Kun piiri on kytketty vaihtojännitteeseen U, siinä kulkee virta I = I 0 exp iωt ja mistä U = ZI = Z I 0 exp[i(ωt + θ)] = U 0 exp[i(ωt + θ)], (13.69) Yhtälön (13.73) perusteella keskimääräinen teho on I 0 = U 0 Z. (13.70) P = U e I e cos θ = Ie 2 Z cos θ = U e 2 cos θ. (13.71) Z C i!l ~ U R L -i/(!c) " R Z i!l-i/(!c) Kuva 13.10: RCL-sarjapiri.

15 13.7. SARJARESONANSSI 159 Koska cos θ = R/ Z, tämä voidaan kehittää edelleen muotoon P = U 2 e R Z 2 = U 2 e R R 2 + [ωl 1/(ωC)] 2. (13.72) Impedanssin vaihekulman avulla voidaan myös laskea pätövirta ja loisvirta. Pätövirta on I P = I e cos θ = I er Z = U er Z = U e R 2 R 2 + [ωl 1/(ωC)] 2 (13.73) ja loisvirta on I L = I e sin θ = I e [ωl 1/(ωC)] Z = = U e [ωl 1/(ωC)] Z 2 U e [ωl 1/(ωC)] R 2 + [ωl 1/(ωC)] 2. (13.74) Nähdään, että keskimääräisellä teholla ja pätövirralla on sama taajuusriippuvuus. Pätövirran, loisvirran ja impedanssin vaihekulman taajuusriippuvuus on esitetty kuvassa Tehon lausekkeesta (13.74) nähdään, että teho on maksimissaan silloin, kun nimittäjässä oleva sulkulauseke on nolla, ts. silloin kun resonanssiehto (13.69) on voimassa. Maksimiteho on P max = U 2 e R. (13.75) Koska tehon taajuusriippuvuus on monimutkainen, approksimoidaan tehon lauseketta maksimin läheisyydessä. Lähellä maksimikohtaa funktiota f(ω) = ωl 1 (13.76) ωc voidaan approksimoida Taylorin sarjalla ( ) ( df f(ω) f(ω 0 ) + (ω ω 0 ) = O + (ω ω 0 ) L + 1 ) dω ω 0 ω0c 2 [ ] 1 = (ω ω 0 ) L + = 2L (ω ω 0 ). (13.77) C/(LC pätövirta loisvirta "/2 vaihekulma! 0!! 0!! 0! #"/2 Kuva 13.11: Pätövirran, loisvirran ja vaihekulman taajuusriippuvuus RCLsarjapiirissä.

16 160 LUKU 13. VAIHTOVIRRAT Sijoittamalla tämä yhtälöön (13.74) saadaan P = U e 2 R L 2 (ω ω 0 ) 2 /R. (13.78) 2 Jos tehon maksimipiikki on niin terävä, että approksimaatio (13.79) on voimassa vielä taajuudella, jolla teho on puolet maksimiarvosta, on tällä taajuudella voimassa 4L 2 (ω ω 0 ) 2 R 2 = 1 eli ω = ω 0 ± R 2L. (13.79) Teho on siis suurempi kuin P max /2 taajuusalueella, jonka leveys on δω = R/L. Tämän taajuusalueen suhde resonanssitaajuuteen on δω ω 0 = R C ω 0 L = R L = 1 Q. (13.80) Suureesta Q käytetään nimitystä Q-arvo (quality factor), ja se kuvaa resonanssin terävyyttä; mitä suurempi Q sitä pienempi δω on ω 0 :aan verrattuna ja sitä terävämpi resonanssi. RCL-sarjapiiri siis kuluttaa merkittävästi tehoa vain tietyllä taajuusalueella resonanssitaajuuden ympäristössä. Tämä johtuu siitä, että hyvin pienillä taajuuksilla kondensaattorin impedanssi on suuri, joten se ei päästä vaihtovirtaa lävitseen ja toisalta suurilla taajuuksilla kelan impedanssi on suuri, jolloin kela estää virran kulun. Keloista, vastuksista ja kondensaattoreista voidaan rakentaa suotimia, joiden avulla voidaan valita laajakaistaisesta signaalista haluttu taajuuskaista. Tällaisia suotimia käytetään esimerkiksi radion virittämiseen tietyn aseman taajuudelle ja muiden taajuuksien (asemien) poistamiseen Kolmivaihejärjestelmä Käytössä oleva sähkönsyöttöjärjestelmä perustuu kolmeen jänniteeseen joiden välillä on 2π/3:n suuruinen vaihe-ero. Näitä jännitteitä nimitetään tavallisesti vaiheiksi. Taloon tai huoneistoon johtava sähkölinja koostuu neljästä johtimesta, joista kolme on vaiheita varten ja neljäs on ns. nollajohto (lisäksi kaapelissa sattaa olla ns. suojamaa). Tästä järjestelmästä saa kahdenlaista vaihtojännitettä. Toinen on tavanomainen 230 V:n vaihejännite ( valovirta ), ja toinen 400 V:n pääjännite ( voimavirta ). Näistä 230 V:n jännite saadaan yhden vaiheen ja nollajohdon väliltä ja 400 V:n jännite kahden vaiheen väliltä. Kussakin vaiheessa on pääsulake, joka rajoittaa vaiheesta otettavaa virtaa. Talon sähköpisteet pyritään jakamaan tasaisesti eri vaiheiden välille siten, että käytön ollessa suurimmillaan kaikkia vaiheita kuormitetaan suunnilleen yhtä paljon. Eri puolilla maata sijaitsevat generaattorit syöttävät sähkötehoa synkronisesti valtakunnan verkkoon. Tehon siirto pitkien matkojen ylitse tapahtuu korkeajännitteisten sähkönsiirtoverkkojen välityksellä. Näissä käytetään jännnitteitä kV

17 13.8. KOLMIVAIHEJÄRJESTELMÄ 161 ja 110 kv. Vasta paikallisesti jännitetaso muunnetaan jakeluverkkoihin käyttäjien tarvitsemaksi jännitteeksi. Tämä tekniikka johtuu siitä, että johtimissa lämmöksi kuluva teho on korkeaa jännitettä käytettäessä pienempi kuin matalaa jännitettä käytettäessä. Jos nimittäin verkkoon kytketty laite ottaa tehon P, se aiheuttaa siirtolinjassa virran I e = P U e cos θ. (13.81) Siirtolinjalla on jokin resistanssi R, ja sen vuoksi linjassa kuluu hukkaan teho P R = I 2 e R = P 2 R U 2 e cos 2 θ. (13.82) Näinollen hukkaan kulunut teho on kääntäen verrannollinen jännitteen neliöön. Siksi pitkissä linjoissa, joissa R:n suuruus on merkittävä, kannattaa käyttää suurta jännitettä. Jos jakeluverkkoa yksinkertaistaan jättämällä muuntajat huomiotta, on tilanne kuvassa esitetyn kaltainen. Generaattorissa on kolme induktiokäämiä sijoitettuina eri asentoihin magneettikentän suhteen siten, että niihin indusoituneiden jännitteiden välinen vaihe-ero on 2π/3. Käämien toiset päät on yhdistetty nollajohtoon ja toiset päät jakeluverkon muihin kolmeen johtimeen. Näin siis saadaan kolme vaihetta, jotka antavat vaihtojännitteet U 1 = U 0 exp[i(ωt + 2π/3)] U 2 = U 0 exp(iωt) (13.83) U 3 = U 0 exp[i(ωt 2π/3)]. Jos jokaista vaiheen ja nollajohdon välille kytketään sama impedanssi Z, kulkee vaiheissa virrat I 1 = U 0 Z I 2 = U 0 Z I 3 = U 0 Z exp[i(ωt + 2π/3)] exp(iωt) (13.84) exp[i(ωt 2π/3)]. generaattori 1. vaihe nollajohto 2. vaihe 3. vaihe kuorma kuorma kuorma Kuva 13.12: Vaihejännitten käyttö jakeluverkossa (tähtikytkentä).

18 162 LUKU 13. VAIHTOVIRRAT 1. vaihe kuorma kuorma generaattori 2. vaihe 3. vaihe kuorma Kuva 13.13: Pääjännitten käyttö jakeluverkossa (kolmiokytkentä). Nollajohdossa kulkeva kokonaisvirta on I = I 1 + I 2 + I 3 = U 0 Z = U 0 Z exp(iωt)[exp(2πi/3) exp( 2πi/3)] exp(iωt)[cos(2π/3) + i sin(2π/3) cos( 2π/3) i sin(2π/3)] ] = 0. (13.85) = U 0 Z exp(iωt) [ Jos kaikkia vaiheita kuormitetaan samalla tavalla, ei nollajohdossa siis kulje virtaa. Tästä nollajohto on sanut nimensä. Jos kolmivaihemoottorin kolme käämiä on kytketty tällä tavalla, käytetään usein nimitystä tähtikytkentä. Suuren tehon vaativat laitteet voidaan kytkeä pääjännitteeseen eli kahden vaiheen välille kuvassa esitetyllä tavalla. Tällöin vaiheiden 1 ja 3 välille kytketyn laitteen käytössä on vaihtojännite U = U 1 U 3 = U 0 exp(iωt)[exp(2πi/3) exp( 2πi/3)] 3 = U 0 exp(iωt) 2i sin(2π/3) = 2 2 U 0 exp[i(ωt + π/2)] = U 0 3 exp[i(ωt + π/2)]. (13.86) Pääjännitteen amplitudi on siis 3-kertainen vaihejännitteen amplitudiin verrattuna. Sama suhde on voimassa tehollisille jännitteille. Kun tehollinen vaihejännite on 230 V, on tehollinen pääjännite siis V 400 V. Kun sähkömoottori on kytketty siten, että kukin kolmesta käämistä on kahden vaiheen välillä, käytetään usein nimitystä kolmiokytkentä. On olemassa sähkömoottoreita, jotka käynnistetään tähtikytkennässä, ja moottorin pyöriessä täydellä kierrosnopeudella kytkentä vaihdetaan kolmioksi.

14.1 Tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait R 1. I 1 I 3 liitos + - R 2. silmukka. Kuva 14.1: Liitoksen, haaran ja silmukan määrittely virtapiirissä.

14.1 Tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait R 1. I 1 I 3 liitos + - R 2. silmukka. Kuva 14.1: Liitoksen, haaran ja silmukan määrittely virtapiirissä. Luku 14 Lineaaripiirit Lineaaripiireillä ymmärretään verkkoja, joiden jokaisessa haarassa jännite on verrannollinen virtaan, ts. Ohmin laki on voimassa. Lineaariset piirit voivat siis sisältää jännitelähteitä,

Lisätiedot

RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi

RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi Physica 9. painos (0) RATKAST. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi RATKAST:. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi. a) Vaihtovirran tehollinen arvo on yhtä suuri kuin sellaisen tasavirran arvo, joka tuottaa vastuksessa

Lisätiedot

Kuva 1: Vaihtovirtapiiri, jossa on sarjaan kytkettynä resistanssi, kapasitanssi ja induktanssi

Kuva 1: Vaihtovirtapiiri, jossa on sarjaan kytkettynä resistanssi, kapasitanssi ja induktanssi 31 VAIHTOVIRTAPIIRI 311 Lineaarisen vaihtovirtapiirin impedanssi ja vaihe-ero Tarkastellaan kuvan 1 mukaista vaihtovirtapiiriä, jossa on resistanssi R, kapasitanssi C ja induktanssi L sarjassa Jännitelähde

Lisätiedot

Sinimuotoinen vaihtosähkö ja siihen liittyviä käsitteitä ja suureita. Sinimuotoisten suureiden esittäminen osoittimilla

Sinimuotoinen vaihtosähkö ja siihen liittyviä käsitteitä ja suureita. Sinimuotoisten suureiden esittäminen osoittimilla LIITE I Vaihtosähkön perusteet Vaihtojännitteeksi kutsutaan jännitettä, jonka suunta vaihtelee. Vaihtojännite on valittuun suuntaan nähden vuorotellen positiivinen ja negatiivinen. Samalla tavalla määritellään

Lisätiedot

VAIHTOVIRTAPIIRI. 1 Työn tavoitteet

VAIHTOVIRTAPIIRI. 1 Työn tavoitteet Oulun yliopisto Fysiikan opetuslaboratorio Sähkö- ja magnetismiopin laboratoriotyöt AHTOTAP Työn tavoitteet aihtovirran ja jännitteen suunta vaihtelee ajan funktiona. Esimerkiksi Suomessa käytettävä verkkovirta

Lisätiedot

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014 Mittalaitetekniikka NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014 1 1. VAIHTOSÄHKÖ, PERUSKÄSITTEITÄ AC = Alternating current Jatkossa puhutaan vaihtojännitteestä. Yhtä hyvin voitaisiin tarkastella

Lisätiedot

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA Vaihtosähkö SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA Sinimuotoiset suureet Tehollisarvo Sinimuotoinen vaihtosähkö & passiiviset piirikomponentit Käydään läpi, mistä sinimuotoiset jännite ja virta ovat peräisin. Näytetään,

Lisätiedot

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet Antti Stenvall Teho vaihtosähköpiireissä ja symmetriset kolmivaihejärjestelmät Luennon keskeinen termistö ja tavoitteet Kompleksinen teho S ja näennästeho S Loisteho

Lisätiedot

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet Antti Stenvall Kompleksilukujen hyödyntäminen vaihtosähköpiirien analyysissä Luennon keskeinen termistö ja tavoitteet Osoitin eli kompleksiluku: Trigonometrinen muoto

Lisätiedot

IMPEDANSSIMITTAUKSIA. 1 Työn tavoitteet

IMPEDANSSIMITTAUKSIA. 1 Työn tavoitteet 1 IMPEDANSSIMITTAUKSIA 1 Työn tavoitteet Tässä työssä tutustut vaihtojännitteiden ja virtojen sekä vaihtovirtapiirissä olevien komponenttien impedanssien suuruuksien eli vaihtovirtavastusten mittaamiseen.

Lisätiedot

Kondensaattori ja vastus piirissä (RC-piiri)

Kondensaattori ja vastus piirissä (RC-piiri) Kondensaattori ja vastus piirissä (RC-piiri) Virta alkaa kulkea, kondensaattori varautua, vastustaa yhä enemmän virran kulkua I Kirchhoffin lait ovat hyvä idea 1. Homogeeniyhtälön yleinen ratkaisu: 2.

Lisätiedot

Lineaarialgebra MATH.1040 / Piirianalyysiä 2

Lineaarialgebra MATH.1040 / Piirianalyysiä 2 Lineaarialgebra MATH.1040 / Piirianalyysiä 2 1 Seuraavat tarkastelut nojaavat trigonometrisille funktioille todistettuihin kaavoihin. sin(α + β) = sinα cosβ + cosα sinβ (1) cos(α + β) = cosα cosβ sinα

Lisätiedot

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT Työn tavoitteita o Havainnollistaa vaihtovirtapiirien toimintaa o Syventää ymmärtämystä aiheeseen liittyvästä fysiikasta 1 Johdanto Tasavirta oli 1900 luvun alussa kilpaileva

Lisätiedot

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT Työn tavoitteet o Havainnollistaa vaihtovirtapiirien toimintaa o Syventää ymmärtämystä aiheeseen liittyvästä fysiikasta 1 Johdanto Tasavirta oli 1900 luvun alussa kilpaileva

Lisätiedot

R = Ω. Jännite R:n yli suhteessa sisäänmenojännitteeseen on tällöin jännitteenjako = 1

R = Ω. Jännite R:n yli suhteessa sisäänmenojännitteeseen on tällöin jännitteenjako = 1 Fysiikan mittausmenetelmät I syksy 206 Laskuharjoitus 4. Merkitään kaapelin resistanssin ja kuormaksi kytketyn piirin sisäänmenoimpedanssia summana R 000.2 Ω. Jännite R:n yli suhteessa sisäänmenojännitteeseen

Lisätiedot

Kondensaattori ja vastus piirissä (RC-piiri)

Kondensaattori ja vastus piirissä (RC-piiri) Kondensaattori ja vastus piirissä (RC-piiri) Virta alkaa kulkea, kondensaattori varautua, vastustaa yhä enemmän virran kulkua I Kirchhoffin lait ovat hyvä idea 1. Homogeeniyhtälön yleinen ratkaisu: 2.

Lisätiedot

Kuva 1. Vastus (R), kondensaattori (C) ja käämi (L). Sinimuotoinen vaihtojännite

Kuva 1. Vastus (R), kondensaattori (C) ja käämi (L). Sinimuotoinen vaihtojännite TYÖ 54. VAIHE-EO JA ESONANSSI Tehtävä Välineet Taustatietoja Tehtävänä on mitata ja tutkia jännitteiden vaihe-eroa vaihtovirtapiirissä, jossa on kaksi vastusta, vastus ja käämi sekä vastus ja kondensaattori.

Lisätiedot

Sähkötekniikka. NBIELS12 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014

Sähkötekniikka. NBIELS12 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014 Sähkötekniikka NBIELS12 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014 1 1. VAIHTOSÄHKÖ, PERUSKÄSITTEITÄ AC = Alternating current Jatkossa puhutaan vaihtojännitteestä. Yhtä hyvin voitaisiin tarkastella vaihtovirtaa!

Lisätiedot

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan VAIHTOVIRTAPIIRI 1 Johdanto Vaihtovirtapiirien käsittely perustuu kolmen peruskomponentin, vastuksen (resistanssi R), kelan (induktanssi L) ja kondensaattorin (kapasitanssi C) toimintaan. Tarkastellaan

Lisätiedot

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA Vaihtosähkön teho kompleksinen teho S pätöteho P loisteho Q näennäisteho S Käydään läpi sinimuotoisiin sähkösuureisiin liittyviä tehotermejä. Määritellään kompleksinen teho, jonka

Lisätiedot

Johdatus vaihtosähköön, sinimuotoiset suureet. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Johdatus vaihtosähköön, sinimuotoiset suureet. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen DEE-11000 Piirianalyysi Johdatus vaihtosähköön, sinimuotoiset suureet 1 Vaihtovirta vs tasavirta Sähkömagneettinen induktio tuottaa kaikissa pyörivissä generaattoreissa vaihtojännitettä. Vaihtosähköä on

Lisätiedot

Kompleksianalyysi. Jukka Kemppainen. Mathematics Division

Kompleksianalyysi. Jukka Kemppainen. Mathematics Division Kompleksianalyysi Jukka Kemppainen Mathematics Division Sisältö 1. Kompleksiluvut 2. Funktiot 3. Differentiaalilaskentaa 4. Integrointi 5. Sarjat 6. Residylaskentaa 7. Diskreetti systeemi 2 / 43 Kompleksiluvut

Lisätiedot

Sähkötekniikka ja elektroniikka

Sähkötekniikka ja elektroniikka Sähkötekniikka ja elektroniikka Kimmo Silvonen (X) Vaihtovirta ja osoitinlaskenta Luento Sinimuotoinen virta ja jännite Tehollisarvo, huippuarvo, vaihekulma Ajan vai taajuuden funktiona? Viime viikon kytkentäilmiöt

Lisätiedot

RCL-vihtovirtapiiri: resonanssi

RCL-vihtovirtapiiri: resonanssi CL-vihtovirtapiiri: resonanssi Olkoon tarkastelun kohteena tavallinen LC-vaihtovirtapiiri. Piirissä on kolme komponenttia, ohmin vastus, L henryn induktanssi ja C faradin kapasitanssi. Piiriin syötettyyn

Lisätiedot

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan. cos sin.

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan. cos sin. VAIHTOVIRTAPIIRI 1 Johdanto Vaihtovirtapiirien käsittely perustuu kolmen peruskomponentin, vastuksen (resistanssi R), kelan (induktanssi L) ja kondensaattorin (kapasitanssi C) toimintaan. Tarkastellaan

Lisätiedot

1 Kompleksiluvut. Kompleksiluvut 10. syyskuuta 2005 sivu 1 / 7

1 Kompleksiluvut. Kompleksiluvut 10. syyskuuta 2005 sivu 1 / 7 Kompleksiluvut 10. syyskuuta 2005 sivu 1 / 7 1 Kompleksiluvut Lukualueiden laajennuksia voi lähestyä polynomiyhtälöiden ratkaisemisen kautta. Yhtälön x+1 = 0 ratkaisemiseksi tarvitaan negatiivisia lukuja.

Lisätiedot

1. Tasavirta. Virtapiirin komponenttien piirrosmerkit. Virtapiiriä havainnollistetaan kytkentäkaaviolla

1. Tasavirta. Virtapiirin komponenttien piirrosmerkit. Virtapiiriä havainnollistetaan kytkentäkaaviolla Fy3: Sähkö 1. Tasavirta Virtapiirin komponenttien piirrosmerkit Virtapiiriä havainnollistetaan kytkentäkaaviolla Sähkövirta I Sähkövirran suunta on valittu jännitelähteen plusnavasta miinusnapaan (elektronit

Lisätiedot

Kompleksiluvut., 15. kesäkuuta /57

Kompleksiluvut., 15. kesäkuuta /57 Kompleksiluvut, 15. kesäkuuta 2017 1/57 Miksi kompleksilukuja? Reaaliluvut lukusuoran pisteet: Tiedetään, että 7 1 0 x 2 = 0 x = 0 1 7 x 2 = 1 x = 1 x = 1 x 2 = 7 x = 7 x = 7 x 2 = 1 ei ratkaisua reaalilukujen

Lisätiedot

Magneettinen energia

Magneettinen energia Luku 11 Magneettinen energia 11.1 Kelojen varastoima energia Sähköstatiikan yhteydessä havaittiin, että kondensaattori kykenee varastoimaan sähköstaattista energiaa. astaavalla tavalla kela, jossa kulkee

Lisätiedot

y z = (x, y) Kuva 1: Euklidinen taso R 2

y z = (x, y) Kuva 1: Euklidinen taso R 2 Kompleksiluvut. Määritelmä Tarkastellaan euklidista tasoa R = {(, y), y R}. y y z = (, y) R Kuva : Euklidinen taso R Suorakulmaisessa koordinaatistossa on -akseli ja y-akseli. Luvut ja y ovat pisteen z

Lisätiedot

FYSP1082/3 Vaihtovirtakomponentit

FYSP1082/3 Vaihtovirtakomponentit Sami Antero Yrjänheikki sami.a.yrjanheikki@student.jyu.fi 14.5.1999 FYSP1082/3 Vaihtovirtakomponentit Työ mitattu: 17.5.2019 Ohjaava assistentti: Artturi Pensasmaa Työ jätetty tarkastettavaksi: Abstract:

Lisätiedot

1 Kompleksiluvut 1. y z = (x, y) Kuva 1: Euklidinen taso R 2

1 Kompleksiluvut 1. y z = (x, y) Kuva 1: Euklidinen taso R 2 Sisältö 1 Kompleksiluvut 1 1.1 Määritelmä............................ 1 1. Kertolasku suorakulmaisissa koordinaateissa.......... 4 1.3 Käänteisluku ja jakolasku..................... 9 1.4 Esimerkkejä.............................

Lisätiedot

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I. Verkkojen taajuusriippuvuus: suo(dat)timet

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I. Verkkojen taajuusriippuvuus: suo(dat)timet SMG-00: PIIRIANALYYSI I Verkkojen taajuusriippuvuus: suo(dat)timet alipäästösuodin ylipäästösuodin kaistanpäästösuodin kaistanestosuodin jännitevahvistus rajataajuus kaistanleveys resonanssi Suotimet:

Lisätiedot

Sähkötekniikka ja elektroniikka

Sähkötekniikka ja elektroniikka Sähkötekniikka ja elektroniikka Kimmo Silvonen (X) Laboratoriotyöt Ti 8 10, Ti 10 12, To 10 12, Pe 8 10 (vain A) 4 labraa joka toinen viikko, 2 h 15 min, ei koeviikolla. Labrat alkavat ryhmästä riippuen

Lisätiedot

SMG-5250 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Jari Kangas Tampereen teknillinen yliopisto Elektroniikan laitos

SMG-5250 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Jari Kangas Tampereen teknillinen yliopisto Elektroniikan laitos SMG-5250 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Jari Kangas jari.kangas@tut.fi Tampereen teknillinen yliopisto Elektroniikan laitos Sähkömagnetiikka 2009 1 1 Maxwellin & Kirchhoffin laeista Piirimallin

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA 1 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA txt-4 2017, Kimmo Silvonen Osa IV, 9.10.2017 1 Vaihtovirran teho ja kompleksinen teho Tasavirran tehon kaava pätee myös vaihtovirran ja vaihtojännitteen hetkellisarvoille,

Lisätiedot

FYS206/5 Vaihtovirtakomponentit

FYS206/5 Vaihtovirtakomponentit FYS206/5 Vaihtovirtakomponentit Tässä työssä pyritään syventämään vaihtovirtakomponentteihin liittyviä käsitteitä. Tunnetusti esimerkiksi käsitteet impedanssi, reaktanssi ja vaihesiirto ovat aina hyvin

Lisätiedot

Sähkövirran määrittelylausekkeesta

Sähkövirran määrittelylausekkeesta VRTAPRLASKUT kysyttyjä suureita ovat mm. virrat, potentiaalit, jännitteet, resistanssit, energian- ja tehonkulutus virtapiirin teho lasketaan Joulen laista: P = R 2 sovelletaan Kirchhoffin sääntöjä tuntemattomien

Lisätiedot

Tehtävä 1. a) sähkövirta = varausta per sekunti, I = dq dt = 1, A = 1, C s protonin varaus on 1, C

Tehtävä 1. a) sähkövirta = varausta per sekunti, I = dq dt = 1, A = 1, C s protonin varaus on 1, C Tehtävä a) sähkövirta = varausta per sekunti, I = dq dt =, 5 0 3 =, 5 0 3 C s protonin varaus on, 6 0 9 C Jaetaan koko virta yksittäisille varauksille:, 5 0 3 C s kpl = 9 05, 6 0 9 s b) di = Jd = J2πrdr,

Lisätiedot

Coulombin laki. Sähkökentän E voimakkuus E = F q

Coulombin laki. Sähkökentän E voimakkuus E = F q Coulombin laki Kahden pistemäisen varatun hiukkasen välinen sähköinen voima F on suoraan verrannollinen varausten Q 1 ja Q 2 tuloon ja kääntäen verrannollinen etäisyyden r neliöön F = k Q 1Q 2 r 2, k =

Lisätiedot

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus Antti Karjalainen, PRK 30.10.2014 Komponenttien esittelytaktiikka Toiminta, (Teoria), Käyttö jännite, virta, teho, taajuus, impedanssi ja näiden yksiköt:

Lisätiedot

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA SMG-: SÄHKÖTEKNIIKKA Passiiviset piirikomponentit vastus kondensaattori käämi Tarkoitus on yrittää ymmärtää passiivisten piirikomponenttien toiminnan taustalle olevat luonnonilmiöt. isäksi johdetaan näiden

Lisätiedot

1. Viikko. K. Tuominen MApu II 1/17 17

1. Viikko. K. Tuominen MApu II 1/17 17 1. Viikko Keskeiset asiat ja tavoitteet: 1. Kompleksiluvut, kompleksitaso, polaariesitys, 2. Kompleksilukujen peruslaskutoimitukset, 3. Eulerin ja De Moivren kaavat, 4. Potenssi ja juuret, kompleksinen

Lisätiedot

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I SMG-1100: PIIRIANALYYSI I Keskinäisinduktanssi induktiivisesti kytkeytyneet komponentit muuntajan toimintaperiaate T-sijaiskytkentä kytketyn piirin energia KESKINÄISINDUKTANSSI M Faraday: magneettikentän

Lisätiedot

Työ 31A VAIHTOVIRTAPIIRI. Pari 1. Jonas Alam Antti Tenhiälä

Työ 31A VAIHTOVIRTAPIIRI. Pari 1. Jonas Alam Antti Tenhiälä Työ 3A VAIHTOVIRTAPIIRI Pari Jonas Alam Antti Tenhiälä Selostuksen laati: Jonas Alam Mittaukset tehty: 0.3.000 Selostus jätetty: 7.3.000 . Johdanto Tasavirtapiirissä sähkövirta ja jännite käyttäytyvät

Lisätiedot

521384A RADIOTEKNIIKAN PERUSTEET Harjoitus 3

521384A RADIOTEKNIIKAN PERUSTEET Harjoitus 3 51384A RADIOTEKNIIKAN PERUSTEET Harjoitus 3 1. Tutkitaan mikroliuskajohtoa, jonka substraattina on kvartsi (ε r 3,8) ja jonka paksuus (h) on,15 mm. a) Mikä on liuskan leveyden w oltava, jotta ominaisimpedanssi

Lisätiedot

ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka, laskuharjoitukset oppikirjan lukuun 10 liittyen.

ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka, laskuharjoitukset oppikirjan lukuun 10 liittyen. ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka, laskuharjoitukset oppikirjan lukuun 10 liittyen. X.X.2015 Tehtävä 1 Bipolaaritransistoria käytetään alla olevan kuvan mukaisessa kytkennässä, jossa V CC = 40 V ja kuormavastus

Lisätiedot

TTY FYS-1010 Fysiikan työt I Asser Lähdemäki, S, 3. vsk. AA 5.2 Vaihtosähköpiiri Antti Vainionpää, S, 3. vsk.

TTY FYS-1010 Fysiikan työt I Asser Lähdemäki, S, 3. vsk. AA 5.2 Vaihtosähköpiiri Antti Vainionpää, S, 3. vsk. TTY FYS-1010 Fysiikan työt I 25.1.2010 205348 Asser Lähdemäki, S, 3. vsk. AA 5.2 Vaihtosähköpiiri 205826 Antti Vainionpää, S, 3. vsk. Sisältö 1 Johdanto 1 2 Työn taustalla oleva teoria 1 2.1 Vaihtosähköpiiri..................................

Lisätiedot

Kolmivaihejärjestelmän perusteet. Pekka Rantala 29.8.2015

Kolmivaihejärjestelmän perusteet. Pekka Rantala 29.8.2015 Kolmivaihejärjestelmän perusteet Pekka Rantala 29.8.2015 Sisältö Jännite- ja virtalähde Kolme toimintatilaa Theveninin teoreema Symmetrinen 3-vaihejärjestelmä Virrat ja jännitteet Tähti- ja kolmiokytkentä

Lisätiedot

Kuva 1. Ohmin lain kytkentäkaavio. DC; 0 6 V.

Kuva 1. Ohmin lain kytkentäkaavio. DC; 0 6 V. TYÖ 37. OHMIN LAKI Tehtävä Tutkitaan metallijohtimen päiden välille kytketyn jännitteen ja johtimessa kulkevan sähkövirran välistä riippuvuutta. Todennetaan kokeellisesti Ohmin laki. Välineet Tasajännitelähde

Lisätiedot

Kun järjestelmää kuvataan operaattorilla T, sisäänmenoa muuttujalla u ja ulostuloa muuttujalla y, voidaan kirjoittaa. y T u.

Kun järjestelmää kuvataan operaattorilla T, sisäänmenoa muuttujalla u ja ulostuloa muuttujalla y, voidaan kirjoittaa. y T u. DEE-00 Lineaariset järjestelmät Harjoitus, ratkaisuehdotukset Järjestelmien lineaarisuus ja aikainvarianttisuus Kun järjestelmää kuvataan operaattorilla T, sisäänmenoa muuttujalla u ja ulostuloa muuttujalla

Lisätiedot

SATE1040 Piirianalyysi IB kevät /6 Laskuharjoitus 5: Symmetrinen 3-vaihejärjestelmä

SATE1040 Piirianalyysi IB kevät /6 Laskuharjoitus 5: Symmetrinen 3-vaihejärjestelmä 1040 Piirianalyysi B kevät 2016 1 /6 ehtävä 1. lla olevassa kuvassa esitetyssä symmetrisessä kolmivaihejärjestelmässä on kaksi konetta, joiden lähdejännitteet ovat vaihejännitteinä v1 ja v2. Järjestelmä

Lisätiedot

1. Piirrä kompleksitasoon seuraavat matemaattiset objektit/alueet.

1. Piirrä kompleksitasoon seuraavat matemaattiset objektit/alueet. BM0A5700 - Integraalimuunnokset Harjoitus 1 1. Piirrä kompleksitasoon seuraavat matemaattiset objektit/alueet. a Piste z 1 i. Ympyrä z 1 i. Avoin kiekko z 1 i

Lisätiedot

S Piirianalyysi 1 2. välikoe

S Piirianalyysi 1 2. välikoe S-55.20 Piirianalyysi 2. välikoe 4.2.200 aske tehtävät 2 eri paperille kuin tehtävät 3 5. Muista kirjoittaa jokaiseen paperiin selvästi nimi, opiskelijanumero, kurssin nimi ja koodi. Tehtävät lasketaan

Lisätiedot

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2016)

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2016) ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2016) Henrik Wallén / versio 17. marraskuuta 2016 Tasoaallot, osa 2 (Ulaby 7.3, 7.5, 7.6) Tasoaallon polarisaatio Virranahtoilmiö Tehotiheys ja Poyntingin vektori 2 (18)

Lisätiedot

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus Antti Karjalainen, PRK 14.11.2013 Komponenttien esittelytaktiikka Toiminta, (Teoria), Käyttö jännite, virta, teho, taajuus, impedanssi ja näiden yksiköt:

Lisätiedot

Sähköstatiikan laskuissa useat kaavat yksinkertaistuvat hieman, jos vakio C kirjoitetaan muotoon

Sähköstatiikan laskuissa useat kaavat yksinkertaistuvat hieman, jos vakio C kirjoitetaan muotoon 30 SÄHKÖVAKIO 30 Sähkövakio ja Coulombin laki Coulombin lain mukaan kahden tyhjiössä olevan pistevarauksen q ja q 2 välinen voima F on suoraan verrannollinen varauksiin ja kääntäen verrannollinen varausten

Lisätiedot

Aktiiviset piirikomponentit. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Aktiiviset piirikomponentit. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen DEE-11000 Piirianalyysi Aktiiviset piirikomponentit 1 Aktiiviset piirikomponentit Sähköenergian lähteitä Jännitelähteet; jännite ei merkittävästi riipu lähteen antamasta virrasta (akut, paristot, valokennot)

Lisätiedot

33 SOLENOIDIN JA TOROIDIN MAGNEETTIKENTTÄ

33 SOLENOIDIN JA TOROIDIN MAGNEETTIKENTTÄ TYÖOHJE 14.7.2010 JMK, TSU 33 SOLENOIDIN JA TOROIDIN MAGNEETTIKENTTÄ Laitteisto: Kuva 1. Kytkentä solenoidin ja toroidin magneettikenttien mittausta varten. Käytä samaa digitaalista jännitemittaria molempien

Lisätiedot

a) z 1 + z 2, b) z 1 z 2, c) z 1 z 2, d) z 1 z 2 = 4+10i 4 = 10i 5 = 2i. 4 ( 1)

a) z 1 + z 2, b) z 1 z 2, c) z 1 z 2, d) z 1 z 2 = 4+10i 4 = 10i 5 = 2i. 4 ( 1) Matematiikan johdantokurssi, syksy 06 Harjoitus, ratkaisuista. Osoita, että kompleksilukujen yhteenlasku määriteltynä tasopisteiden kautta koordinaateittain on liitännäinen, so. z + (z + z ) = (z + z )

Lisätiedot

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET DEE-0: SÄHKÖTEKNIIKAN PEUSTEET Passiiviset piirikomponentit vastus kondensaattori käämi Tarkoitus on yrittää ymmärtää passiivisten piirikomponenttien toiminnan taustalle olevat luonnonilmiöt. isäksi johdetaan

Lisätiedot

Erään piirikomponentin napajännite on nolla, eikä sen läpi kulje virtaa ajanhetkellä 0 jännitteen ja virran arvot ovat. 500t.

Erään piirikomponentin napajännite on nolla, eikä sen läpi kulje virtaa ajanhetkellä 0 jännitteen ja virran arvot ovat. 500t. DEE- Piirianalyysi Harjoitus / viikko 4 Erään piirikomponentin napajännite on nolla, eikä sen läpi kulje virtaa ajanhetkellä jännitteen ja virran arvot ovat t Kun t, v te t 5t 8 V, i te t 5t 5 A, a) Määritä

Lisätiedot

1. a) Piiri sisältää vain resistiivisiä komponentteja, joten jännitteenjaon tulos on riippumaton taajuudesta.

1. a) Piiri sisältää vain resistiivisiä komponentteja, joten jännitteenjaon tulos on riippumaton taajuudesta. Fysiikan mittausmenetelmät I syksy 2013 Malliratkaisut 3 1. a) Piiri sisältää vain resistiivisiä komponentteja, joten jännitteenjaon tulos on riippumaton taajuudesta. b) Ulostulo- ja sisäänmenojännitteiden

Lisätiedot

Luku Ohmin laki

Luku Ohmin laki Luku 9 Sähkövirrat Sähkövirta määriteltiin kappaleessa 7.2 ja huomattiin, että magneettikenttä syntyy sähkövirtojen vaikutuksesta. Tässä kappaleessa tarkastellaan muita sähkövirtaan liittyviä seikkoja

Lisätiedot

d) Jos edellä oleva pari vie 10 V:n signaalia 12 bitin siirtojärjestelmässä, niin aiheutuuko edellä olevissa tapauksissa virheitä?

d) Jos edellä oleva pari vie 10 V:n signaalia 12 bitin siirtojärjestelmässä, niin aiheutuuko edellä olevissa tapauksissa virheitä? -08.300 Elektroniikan häiriökysymykset Kevät 006 askari 3. Kierrettyyn pariin kytkeytyvä häiriöjännite uojaamaton yksivaihejohdin, virta I, kulkee yhdensuuntaisesti etäisyydellä r instrumentointikaapelin

Lisätiedot

Kompleksiluvut. JYM, Syksy /99

Kompleksiluvut. JYM, Syksy /99 Kompleksiluvut JYM, Syksy 2014 1/99 Miksi kompleksilukuja? Reaaliluvut lukusuoran pisteet: Tiedetään, että 7 1 0 x 2 = 0 x = 0 1 7 x 2 = 1 x = 1 x = 1 x 2 = 7 x = 7 x = 7 x 2 = 1 ei ratkaisua reaalilukujen

Lisätiedot

Muuntajan toiminnasta löytyy tietoja tämän työohjeen teoriaselostuksen lisäksi esimerkiksi viitteistä [1] - [4].

Muuntajan toiminnasta löytyy tietoja tämän työohjeen teoriaselostuksen lisäksi esimerkiksi viitteistä [1] - [4]. FYS 102 / K6. MUUNTAJA 1. Johdanto Muuntajassa on kaksi eristetystä sähköjohdosta kierrettyä kelaa yhdistetty rautasydämellä ensiöpiiriksi ja toisiopiiriksi. Muuntajan toiminta perustuu sähkömagneettiseen

Lisätiedot

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I SMG-00: PIIIANAYYSI I Passiiviset piirikomponentit vastus kondensaattori käämi Kirja: luku. (vastus), luku 6. (käämi), luku 6. (kondensaattori) uentomoniste: luvut 3., 3. ja 3.3 VASTUS ja ESISTANSSI (Ohm,

Lisätiedot

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2015)

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2015) ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2015) Henrik Wallén Luentoviiko 9 / versio 9. marraskuuta 2015 Tasoaallot, osa 2 (Ulaby 7.3, 7.5, 7.6) Tasoaallon polarisaatio Virranahtoilmiö Tehotiheys ja Poyntingin vektori

Lisätiedot

SMG-5250 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Jari Kangas Tampereen teknillinen yliopisto Elektroniikan laitos

SMG-5250 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Jari Kangas Tampereen teknillinen yliopisto Elektroniikan laitos SMG-5250 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Jari Kangas jari.kangas@tut.fi Tampereen teknillinen yliopisto Elektroniikan laitos Sähkömagnetiikka 2009 1 Ei-ideaaliset piirikomponentit Tarkastellaan

Lisätiedot

Sähkömagnetismi. s. 24. t. 1-11. 24. syyskuuta 2013 22:01. FY7 Sivu 1

Sähkömagnetismi. s. 24. t. 1-11. 24. syyskuuta 2013 22:01. FY7 Sivu 1 FY7 Sivu 1 Sähkömagnetismi 24. syyskuuta 2013 22:01 s. 24. t. 1-11. FY7 Sivu 2 FY7-muistiinpanot 9. lokakuuta 2013 14:18 FY7 Sivu 3 Magneettivuo (32) 9. lokakuuta 2013 14:18 Pinta-alan Webber FY7 Sivu

Lisätiedot

Pynnönen 1.5.2000. Opiskelija: Tarkastaja: Arvio:

Pynnönen 1.5.2000. Opiskelija: Tarkastaja: Arvio: EAOL 1/5 Opintokokonaisuus : Jakso: Harjoitustyö: Passiiviset komponentit Pvm : vaihtosähköpiirissä Opiskelija: Tarkastaja: Arvio: Tavoite: Välineet: Opiskelija oppii ymmärtämään vastuksen, kondensaattorin

Lisätiedot

SIGNAALITEORIAN KERTAUSTA 1

SIGNAALITEORIAN KERTAUSTA 1 SIGNAALITEORIAN KERTAUSTA 1 1 (26) Fourier-muunnos ja jatkuva spektri Spektri taajuuden funktiona on kompleksiarvoinen funktio, jonka esittäminen graafisesti edellyttää 3D-kuvaajan piirtämisen. Yleensä

Lisätiedot

l s, c p T = l v = l l s c p. Z L + Z 0

l s, c p T = l v = l l s c p. Z L + Z 0 1.1 i k l s, c p Tasajännite kytketään hetkellä t 0 johtoon, jonka pituus on l ja jonka kapasitanssi ja induktanssi pituusyksikköä kohti ovat c p ja l s. Mieti, kuinka virta i käyttäytyy ajan t funktiona

Lisätiedot

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki.

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki. Sähkö 25 Esineet saavat sähkövarauksen hankauksessa kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki. Hankauksessa esineet voivat varautua sähköisesti. Varaukset syntyvät, koska hankauksessa kappaleesta siirtyy

Lisätiedot

Katso Opetus.tv:n video: Kirchhoffin 1. laki http://opetus.tv/fysiikka/fy6/kirchhoffin-lait/

Katso Opetus.tv:n video: Kirchhoffin 1. laki http://opetus.tv/fysiikka/fy6/kirchhoffin-lait/ 4.1 Kirchhoffin lait Katso Opetus.tv:n video: Kirchhoffin 1. laki http://opetus.tv/fysiikka/fy6/kirchhoffin-lait/ Katso Kimmo Koivunoron video: Kirchhoffin 2. laki http://www.youtube.com/watch?v=2ik5os2enos

Lisätiedot

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA. Kompleksilukujen hyödyntäminen vaihtosähköpiirien

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA. Kompleksilukujen hyödyntäminen vaihtosähköpiirien SMG-100: SÄHKÖTEKNIIKKA Kompleksilukujen hyödyntäminen vaihtosähköpiirien analyysissä Osoitin Trigonometrinen muoto Polaarimuoto Kompleksilukujen peruslaskutoimitukset Viime luennolla esitettiin, että

Lisätiedot

Derivaatan sovellukset (ääriarvotehtävät ym.)

Derivaatan sovellukset (ääriarvotehtävät ym.) Derivaatan sovellukset (ääriarvotehtävät ym.) Tehtävät: 1. Tutki derivaatan avulla funktion f kulkua. a) f(x) = x 4x b) f(x) = x + 6x + 11 c) f(x) = x4 4 x3 + 4 d) f(x) = x 3 6x + 1x + 3. Määritä rationaalifunktion

Lisätiedot

Insinöörimatematiikka D

Insinöörimatematiikka D Insinöörimatematiikka D Demonstraatio 7, 6.7... Ratkaise dierentiaalihtälöpari = = Vastaus: DY-pari voidaan esittää muodossa ( = Matriisin ominaisarvot ovat i ja i ja näihin kuuluvat ominaisvektorit (

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2015 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7

Fy06 Koe 20.5.2015 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7 Fy06 Koe 0.5.015 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7 alitse kolme tehtävää. 6p/tehtävä. 1. Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä. Perustele lyhyesti ovatko väitteet totta vai tarua. a. irtapiirin hehkulamput

Lisätiedot

SÄHKÖENERGIATEKNIIIKKA. Harjoitus - luento 7. Tehtävä 1

SÄHKÖENERGIATEKNIIIKKA. Harjoitus - luento 7. Tehtävä 1 SÄHKÖENERGIATEKNIIIKKA Harjoitus - luento 7 Tehtävä 1 Bipolaaritransistoria käytetään alla olevan kuvan mukaisessa kytkennässä, jossa V CC = 40 V ja kuormavastus R L = 10 ς. Kyllästysalueella kollektori-emitterijännite

Lisätiedot

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I SMG-1100: PIIIANALYYSI I Vastusten kytkennät Energialähteiden muunnokset sarjaankytkentä rinnankytkentä kolmio-tähti-muunnos jännitteenjako virranjako Kirja: luku 3 Luentomoniste: luvut 4.2, 4.3 ja 4.4

Lisätiedot

KOMPLEKSILUVUT C. Rationaaliluvut Q. Irrationaaliluvut

KOMPLEKSILUVUT C. Rationaaliluvut Q. Irrationaaliluvut KOMPLEKSILUVUT C Luonnolliset luvut N Kokonaisluvut Z Rationaaliluvut Q Reaaliluvut R Kompleksi luvut C Negat kokonaisluvut Murtoluvut Irrationaaliluvut Imaginaariluvut Erilaisten yhtälöiden ratkaiseminen

Lisätiedot

1. Erään piirin impedanssimittauksissa saatiin seuraavat tulokset:

1. Erään piirin impedanssimittauksissa saatiin seuraavat tulokset: 521384A RADIOTEKNIIKAN PERUSTEET Harjoitus 4 1. Erään piirin impedanssimittauksissa saatiin seuraavat tulokset: f [MHz] [Ω] 870 120-j100 875 100-j80 880 80-j55 885 70-j30 890 70-j15 895 65+j10 900 70+j30

Lisätiedot

215.3 MW 0.0 MVR pu MW 0.0 MVR

215.3 MW 0.0 MVR pu MW 0.0 MVR Sami Repo, TTKK/Sähkövoimatekniikka 1 ESIMERKKI KÄYTTÖVARMUUDEN MÄÄRITTÄMISESTÄ Testijärjestelmässä on kaksi solmupistettä, joiden välillä on kaksi rinnakkaista identtistä johtoa, joidenka yhdistetty impedanssi

Lisätiedot

Kapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen

Kapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen Kapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen EMC - Kaapelointi ja kytkeytyminen Kaapelointi merkittävä EMC-ominaisuuksien kannalta yleensä pituudeltaan suurin elektroniikan osa > toimii helposti antennina

Lisätiedot

Aiheena tänään. Virtasilmukka magneettikentässä Sähkömagneettinen induktio. Vaihtovirtageneraattorin toimintaperiaate Itseinduktio

Aiheena tänään. Virtasilmukka magneettikentässä Sähkömagneettinen induktio. Vaihtovirtageneraattorin toimintaperiaate Itseinduktio Sähkömagnetismi 2 Aiheena tänään Virtasilmukka magneettikentässä Sähkömagneettinen induktio Vaihtovirtageneraattorin toimintaperiaate Itseinduktio Käämiin vaikuttava momentti Magneettikentässä olevaan

Lisätiedot

VIRTAPIIRILASKUT II Tarkastellaan sinimuotoista vaihtojännitettä ja vaihtovirtaa;

VIRTAPIIRILASKUT II Tarkastellaan sinimuotoista vaihtojännitettä ja vaihtovirtaa; VITAPIIIASKUT II Tarkastellaan sinimutista vaihtjännitettä ja vaihtvirtaa; u sin π ft ja i sin π ft sekä vaihtvirtapiiriä, jssa n sarjaan kytkettyinä vastus, käämi ja kndensaattri (-piiri) ulkisen vastuksen

Lisätiedot

Luento 13: Periodinen liike. Johdanto Harmoninen värähtely Esimerkkejä F t F r

Luento 13: Periodinen liike. Johdanto Harmoninen värähtely Esimerkkejä F t F r Luento 13: Periodinen liike Johdanto Harmoninen värähtely Esimerkkejä θ F t m g F r 1 / 27 Luennon sisältö Johdanto Harmoninen värähtely Esimerkkejä 2 / 27 Johdanto Tarkastellaan jaksollista liikettä (periodic

Lisätiedot

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA. Kirchhoffin lait Aktiiviset piirikomponentit Resistiiviset tasasähköpiirit

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA. Kirchhoffin lait Aktiiviset piirikomponentit Resistiiviset tasasähköpiirit SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA Kirchhoffin lait Aktiiviset piirikomponentit Resistiiviset tasasähköpiirit jännitelähde virtalähde Kirchhoffin virtalaki Kirchhoffin jännitelaki Käydään läpi Kirchhoffin lait,

Lisätiedot

Epäyhtälöt 1/7 Sisältö ESITIEDOT: yhtälöt

Epäyhtälöt 1/7 Sisältö ESITIEDOT: yhtälöt Epäyhtälöt 1/7 Sisältö Epäyhtälö Epäyhtälöllä tarkoitetaan ehtoa, missä kahdesta lausekkeesta toinen on suurempi tai mahdollisesti yhtä suuri kuin toinen: f(x) < g(x), f(x) g(x).merkit voidaan luonnollisesti

Lisätiedot

Sähköstatiikka ja magnetismi Sähkömagneetinen induktio

Sähköstatiikka ja magnetismi Sähkömagneetinen induktio Sähköstatiikka ja magnetismi Sähkömagneetinen induktio Antti Haarto.05.013 Magneettivuo Magneettivuo Φ on magneettivuon tiheyden B ja sen läpäisemän pinta-alavektorin A pistetulo Φ B A BAcosθ missä θ on

Lisätiedot

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET. Kirchhoffin lait Aktiiviset piirikomponentit Resistiiviset tasasähköpiirit

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET. Kirchhoffin lait Aktiiviset piirikomponentit Resistiiviset tasasähköpiirit DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET Kirchhoffin lait Aktiiviset piirikomponentit Resistiiviset tasasähköpiirit jännitelähde virtalähde Kirchhoffin virtalaki Kirchhoffin jännitelaki Käydään läpi Kirchhoffin

Lisätiedot

Kompleksiluvut 1/6 Sisältö ESITIEDOT: reaaliluvut

Kompleksiluvut 1/6 Sisältö ESITIEDOT: reaaliluvut Kompleksiluvut 1/6 Sisältö Kompleksitaso Lukukäsitteen vaiheittainen laajennus johtaa luonnollisista luvuista kokonaislukujen ja rationaalilukujen kautta reaalilukuihin. Jokaisessa vaiheessa ratkeavien

Lisätiedot

Työ 4249 4h. SÄHKÖVIRRAN ETENEMINEN

Työ 4249 4h. SÄHKÖVIRRAN ETENEMINEN TUUN AMMATTKOKEAKOULU TYÖOHJE 1/7 FYSKAN LABOATOO V. 5.14 Työ 449 4h. SÄHKÖVAN ETENEMNEN TYÖN TAVOTE Perehdytään vaihtovirran etenemiseen värähtelypiirissä eri taajuuksilla eli resonanssi-ilmiöön ja sähköenergian

Lisätiedot

Jännite, virran voimakkuus ja teho

Jännite, virran voimakkuus ja teho Jukka Kinkamo, OH2JIN oh2jin@oh3ac.fi +358 44 965 2689 Jännite, virran voimakkuus ja teho Jännite eli potentiaaliero mitataan impedanssin yli esiintyvän jännitehäviön avulla. Koska käytännön radioamatöörin

Lisätiedot

Omnia AMMATTIOPISTO Pynnönen

Omnia AMMATTIOPISTO Pynnönen MMTTOSTO SÄHKÖTEKNKK LSKHJOTKS; OHMN LK, KCHHOFFN LT, TEHO, iirrä tehtävistä N piirikaavio, johon merkitset kaikki virtapiirin komponenttien tunnisteet ja suuruudet, jännitteet ja virrat. 1. 22:n vastuksen

Lisätiedot

Sinin muotoinen signaali

Sinin muotoinen signaali Sinin muotoinen signaali Pekka Rantala.. Sini syntyy tasaisesta pyörimisestä Sini-signaali syntyy vakio-nopeudella pyörivän osoittimen y-suuntaisesta projektiosta. y u û α positiivinen pyörimissuunta x

Lisätiedot