Kuva 1: Vaihtovirtapiiri, jossa on sarjaan kytkettynä resistanssi, kapasitanssi ja induktanssi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuva 1: Vaihtovirtapiiri, jossa on sarjaan kytkettynä resistanssi, kapasitanssi ja induktanssi"

Transkriptio

1 31 VAIHTOVIRTAPIIRI 311 Lineaarisen vaihtovirtapiirin impedanssi ja vaihe-ero Tarkastellaan kuvan 1 mukaista vaihtovirtapiiriä, jossa on resistanssi R, kapasitanssi C ja induktanssi L sarjassa Jännitelähde on äänitaajuusgeneraattori G, josta saadaan sinimuotoinen vaihtojännite U=U 0 sinωt, jonka taajuutta f=ω YRLGDDQVäätää äänitaajuusalueella 0-20 khz Kuva 1: Vaihtovirtapiiri, jossa on sarjaan kytkettynä resistanssi, kapasitanssi ja induktanssi Kirchoffin lain mukaan on U ˆ 0 sin ωt = RI + L di dt + Q C, (1) jossa esiintyvä varaus Q muunnetaan virraksi derivoimalla: U ˆ 0 ω cosωt = R di dt + L d2 I dt 2 + I C (2) Kaavoissa (1) ja (2) U^0 tarkoittaa vaihtojännitteen huippuarvoa Yhtälö (2) on toisen kertaluvun lineaarinen ja epähomogeeninen differentiaaliyhtälö Sen ratkaisu stationäärisessä eli ajasta riippumattomassa tilassa määräytyy pakkovoimasta ωcosωt, jolloin ratkaisu on U^0 yhtälön (2) yksityisratkaisu U I = ˆ 0 sin ωt φ Z ( ), (3) missä Z on piirin impedanssi eli vaihtovirtavastus ja φ on virran ja jännitteen välinen vaiheero Kuvan 1 piiriä kutsutaan lineaariseksi, koska sinimuotoinen jännite saa aikaan jännitteeseen suoraan verrannollisen virran Kaavan (3) perusteella virran ja jännitteen huippuarvoille on voimassa Ohmin laki U ˆ 0 = Z ˆ I 0 (4) Haetaan seuraavaksi impedanssin lauseke Tarkastellaan ensin piiriä, jossa on pelkkä induktanssi Tällöin virta on I^0sinωt, ja jännite on

2 U = L di dt = Lˆ I 0 ω cosωt = Lˆ I ωsin ωt + π 0 2 (5) Impedanssi on nyt Z L =ωl ja vaihe-ero φ L -RVSLLULVVä olisi pelkkä kapasitanssi, saadaan vastaavasti yhtälön I=CdU/dt perusteella impedanssiksi Z C =(ωc) -1 ja vaihe-eroksi φ C Kuvan 1 piirin impedanssin löytämiseksi on laskettava impedanssin resistiivinen, induktiivinen ja kapasitiivinen komponentti yhteen siten, että vaihe-erot otetaan huomioon Helpoimmin tämä tapahtuu käsittelemällä virtoja ja jännitteitä osoittimina, kompleksitason vektoreina Muistamalla, että e iφ =cosφ+isinφ, voidaan virta kirjoittaa muotoon I = ˆ I 0 sinωt = Im[ ˆ I 0 e iωt ], (6) ja jännite muotoon U = Z ˆ I 0 sin ωt + φ ( ) = Im Z ˆ [ I 0 e iφ e iωt ] (7) Tekijä e iωt kuvaa origoon kiinnitetyn kompleksitason osoittimen pyörimistä origon ympäri taajuudella ω, ja virta ja jännite saadaan osoittimen projektiosta imaginaariakselille Koska tekijä e iωt on sekä virralle että jännitteelle yhteinen, se ei vaikuta virran ja jännitteen väliseen vaiheeroon Jos taajuustermi jätetään pois virran ja jännitteen lausekkeista, jäljellejäävät kompleksitason kiinteät osoittimet I=I^0 ja U= Z eiφ I Ohmin laissa vaihetekijä e iφ sisällytetään impedanssiin, josta tulee kompleksinen: U = ZI, Z = Z e iφ (8) Koska φ L LQGXNWDQVVLQLPSHGDQVVLRQLωL, ja koska φ C NRQGHQVDDWWRULQLPSHGDQVVL on (iωc) -1 Pelkän resistanssin tapauksessa virran ja jännitteen välillä ei ole vaihe-eroa, joten vastuksen impedanssi on reaalinen, Z R =R Piirtämällä impedanssit vektoreina kompleksitasoon saadaan koko piirin impedanssi ko vektoreiden resultanttina (kuva 2): Z = R 2 + ωl 1 ωc 2 (9) Kuva 2: Kuvan 1 mukaisen vaihtovirtapiirin impedanssin määrääminen piirissä olevien komponenttien impedanssien avulla

3 Jännitteen ja virran vaihe-ero on ωl 1 tan φ = ωc R (10) Vaihe-ero φ riippuu siis taajuudesta Taajuutta, jolla vaihe-ero φ=0, kutsutaan resonanssitaajuudeksi Kaavan (10) perusteella resonanssitaajuudeksi saadaan ω = 1 LC (11) Laboratoriotyössä mitataan lineaarisen vaihtovirtapiirin resonanssitaajuuksia ja määritetään tämän avulla tuntemattomien induktanssien arvoja 312 Kahden käämin keskinäisinduktanssi ja kytkentäkerroin Tutkitaan kuvan 3 mukaista kahdesta käämistä koostuvaa systeemiä Johdetaan isoon käämiin virta I 2, jolloin magneettivuon tiheys käämin keskialueella on (ks luku 332) B µ 0 n 2 I 2 l 2, (12) missä n 2 on käämin 2 kierrosluku ja l 2 sen pituus Virran ja vuontiheyden muuttuessa pieneen käämiin 1 indusoituu Faraday-Henryn lain mukaan sähkömotorinen voima eli lähdejännite E 1 Olettaen, että B on vakio käämin 1 alueella, saadaan E 1 = d dt A 1 B u N d da = n 1 dt BA db ( 1) = n 1 A 1 dt, (13) missä n 1 on käämin 1 kierrosluku ja A 1 sen poikkipinta-ala Sijoittamalla tähän magneettivuon tiheys kaavasta (12) saadaan E 1 = µ 0 n 1 n 2 A 1 l 2 di 2 dt (14) Kuva 3: Kahden sisäkkäisen käämin muodostama systeemi, jolla tutkitaan isommassa käämissä kulkevan virran aiheuttamaa jännitettä pienemmässä käämissä

4 Keskinäisinduktanssi M 12 määritellään yleisesti käämissä 1 kulkevan virran ja käämiin 2 indusoituneen jännitteen avulla E 1 = M 12 di 2 dt, (15) jolloin edellä esitetyssä erikoistapauksessa M 12 = µ 0 n 1 n 2 A 1 l 2 (16) Keskinäisinduktanssi on symmetrinen käämien suhteen, eli jos sama virta I ajetaan kumpaan tahansa käämiin, niin toiseen käämiin indusoituu sama jännite Keskinäisinduktanssi voi olla positiivinen tai negatiivinen Suurimmillaan keskinäisinduktanssi on silloin, kun mahdollisimman suuri osa virrallisen käämin magneettivuosta kulkee jännitekäämin läpi, jolloin sen arvo on käämien 1 ja 2 induktanssien keskiverto 0 M L 1 L 2 (17) Laboratoriotyössä tutkitaan vaihtovirtapiiriä, jossa käämit 1 ja 2 on kytketty sarjaan Jos virran kiertosuunta on sama kummassakin käämissä, indusoituva jännite on U + = iω( L 1 + L 2 + 2M)I iωl + I (18) Vastaavasti, jos virran kiertosuunnat ovat vastakkaiset, indusoituva jännite on U = iω( L 1 + L 2 2M)I iωl I (19) Keskinäisinduktanssiksi saadaan kaavoista (18) ja (19) M = 1 ( 4 L + L ) (20) Maksimiarvoonsa normitettua keskinäisinduktanssia kutsutaan kytkentäkertoimeksi: k = M L 1 L 2 (21) Jos k<<1, käämien kytkentä on löyhä Jos k N\ WNHQWl RQWLXNND l \ Wl QQ QHVLPHUNNLNHV kinäisinduktanssin soveltamisesta on muuntaja, jossa tehohäviöiden minimoimiseksi pyritään mahdollisimman tiukkaan kytkentään Tämä toteutetaan kietomalla sekä ensiö- että toisiokäämit yhteisen rautasydämen ympärille, jolloin rautasydän paitsi voimistaa magneettikenttää myös ohjaa kenttäviivat kulkemaan kummankin käämin sisältä

5 313 Mittaukset 3131 Resonanssin ja vaihe-eron tutkiminen Vaihtovirtapiirin vaihe-eron tutkimiseksi piiriin kytketään kaksisädeoskilloskooppi kuvan 4 osoittamalla tavalla (Kaksisädeoskilloskooppi pystyy piirtämään ruudulle samanaikaisesti kahta eri jännitettä ajan funktiona) Kuva 4: Virran ja jännitteen välisen vaihe-eron tutkiminen oskilloskoopilla Oskilloskoopin toinen kanava kytketään jännitelähteen napojen välille (jännite U 1 ), ja toinen kanava vastuksen päiden välille (jännite U 2 ), koska vastuksen yli oleva jännite on samassa vaiheessa koko piirissä kulkevan virran kanssa Jännitteet ovat tällöin U 1 = U 1,0 sinωt, U 2 = U 2,0 sin( ωt φ) (22) Vaihe-eroa virran ja jännitteen avulla voidaan nyt tutkia oskilloskoopin avulla kahdella tavalla Suoraviivainen tapa, jota tässä työssä käytetään, on piirtää oskilloskoopin ruudulle jännitteet U 1 ja U 2 ajan funktiona yhtaikaa Vaihe-ero virran ja jännitteen välillä havaitaan tällöin kahden sinimuotoisen käyrän keskinäisenä vaakasuuntaisena siirtymänä ruudulla, ja se lasketaan siirtymästä saatavan aikaeron ja vaihtovirran taajuuden avulla Vaihesiirron etumerkki on myös pääteltävä Mitattua käyrää φ=φ(f) verrataan kaavan (10) avulla piirrettyyn käyrään, kun tanφ:n lausekkeeseen sijoitetaan resonanssin avulla mitattu induktanssi sekä tunnetut kapasitanssin ja piirin kokonaisvastuksen arvot Piirin kokonaisvastukseen on ulkoisen vastuksen R lisäksi laskettava mukaan käämin sisäinen vastus r, sillä käämi on oleellisesti hyvin pitkä ja ohut metallilanka, jolloin metallin äärellinen sähkönjohtavuus tulee merkittäväksi Toinen tapa vaihe-eron tutkimiseksi on käyttää vain yhtä oskilloskoopin sädettä, jolloin jännitettä U 1 käytetään säteen x-poikkeutuksena ja jännitettä U 2 y-poikkeutuksena Yhtälö (22) on tällöin ruudulle saatavan käyrän parametrimuotoinen esitys, missä parametrina on aika Analyyttisen geometrian mukaan yhtälö (22) kuvaa origokeskistä ellipsiä, ja vaihe-ero määrää ellipsin eksentrisyyden Resonanssissa vaihe-ero on nolla, ja ellipsi supistuu tällöin suoraksi viivaksi Vaihe-ero taajuuden funktiona voidaan periaatteesa määrittää tutkimalla ellipsin muotoa, mutta tämä edellyttää ellipsin mittojen tarkkaa lukemista oskilloskoopin ruudulta, ja käytännössä tämä on varsin työlästä

6 3132 Keskinäisinduktanssin ja kytkentäkertoimen määrittäminen Työssä mitataan edellisessä luvussa esitetyllä tavalla resonanssitaajuudet kahdelle käämille Mittaukset tehdään ensin kummallekin käämille (L 1 ja L 2 ) erikseen Sen jälkeen mittaukset toistetaan sarjaan kytketyille käämeille, kun virran kiertosuunnat ovat samat (L + ) ja vastakkaiset (L - ) Mittaukset toistetaan usealla kapasintanssin arvolla, ja tuloksista lasketaan keskinäisinduktanssi M ja kytkentäkerroin k kaavoilla (20) ja (21)

Théveninin teoreema. Vesa Linja-aho. 3.10.2014 (versio 1.0) R 1 + R 2

Théveninin teoreema. Vesa Linja-aho. 3.10.2014 (versio 1.0) R 1 + R 2 Théveninin teoreema Vesa Linja-aho 3.0.204 (versio.0) Johdanto Portti eli napapari tarkoittaa kahta piirissä olevaa napaa eli sellaista solmua, johon voidaan kytkeä joku toinen piiri. simerkiksi auton

Lisätiedot

SUODATTIMET. Suodatinteorian perusteita

SUODATTIMET. Suodatinteorian perusteita SUODATTIMET Suodatinteorian perusteita Suodattimen Q arvo Jyrkkyys Vaihesiirto Suodinapproksimaatiot ja niiden ominaisuudet suodattimet - suodattimet Keraamiset suotimet esonaattorit Aktiivisuodattimet

Lisätiedot

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus Fotoni 6 6-1 Kertaustehtäviä Luku 1 1. a) Tee lyhyesti selkoa sähkövirran vaikutuksista. b) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuu ampeerin määritelmä? c) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuvat akun

Lisätiedot

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta.

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3 Suorat ja tasot Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3.1 Suora Havaitsimme skalaarikertolaskun tulkinnan yhteydessä, että jos on mikä tahansa nollasta

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

RATKAISUT: 16. Peilit ja linssit

RATKAISUT: 16. Peilit ja linssit Physica 9 1 painos 1(6) : 161 a) Kupera linssi on linssi, jonka on keskeltä paksumpi kuin reunoilta b) Kupera peili on peili, jossa heijastava pinta on kaarevan pinnan ulkopinnalla c) Polttopiste on piste,

Lisätiedot

Raportti 2.12.2008. Tasavirtakone. xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi

Raportti 2.12.2008. Tasavirtakone. xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi Raportti 2.12.2008 Tasavirtakone xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi SISÄLLYSLUETTELO MERKINNÄT JA LYHENTEET... 2 1. JOHDANTO... 3 2. TASAVIRTAKONE... 4 2.1 Tasavirtakoneiden ominaisuuksia...

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

käännetty prosessi. Tarkastellaan pelkistymätöntä stationaarista stokastista prosessia X t.

käännetty prosessi. Tarkastellaan pelkistymätöntä stationaarista stokastista prosessia X t. J. Virtamo 38.3143 Jonoteoria / Ajan kääntö 1 AJAN KÄÄNTÖ JA KÄÄNTYVÄT PROSESSIT Käännetty prosessi Tarkastellaan pelkistymätöntä stationaarista stokastista prosessia X t. Tähän prosessiin voidaan liittää

Lisätiedot

Ensimmäisen ja toisen kertaluvun differentiaaliyhtälöistä

Ensimmäisen ja toisen kertaluvun differentiaaliyhtälöistä 1 MAT-1345 LAAJA MATEMATIIKKA 5 Tampereen teknillinen yliopisto Risto Silvennoinen Kevät 9 Ensimmäisen ja toisen kertaluvun differentiaaliyhtälöistä Yksi tavallisimmista luonnontieteissä ja tekniikassa

Lisätiedot

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet T1 -moduli 1.1 Sähkövirta Kun avaat hanan, vesi alkaa virrata. Veden määrän voidaan ilmoittaa vaikkapa litroina minuutissa. Kun kytket valot, lamppu syttyy, koska sähkövirta kulkee johdoissa. Sähkövirran

Lisätiedot

Lukiotason matematiikan tietosanakirja

Lukiotason matematiikan tietosanakirja niinkuin matematiikka Simo K. Kivelä Lukiotason matematiikan tietosanakirja Versio 1.12 / 10.08.2000 Simo K. Kivelä Riikka Nurmiainen TKK 1998 2005 Taustat 1/1 Lukiotason matematiikan tietosanakirja M

Lisätiedot

z muunnos ja sen soveltaminen LTI järjestelmien analysointiin

z muunnos ja sen soveltaminen LTI järjestelmien analysointiin z muunnos ja sen soveltaminen LTI järjestelmien analysointiin muunnoksella (eng. transform) on vastaava asema diskreettiaikaisten signaalien ja LTI järjestelmien analyysissä kuin Laplace muunnoksella jatkuvaaikaisten

Lisätiedot

T1-moduli. Osa 2. Opiskeluvaihtoehdot

T1-moduli. Osa 2. Opiskeluvaihtoehdot Osa 2 T1-moduli Monille radioamatööriksi opiskeleville radiotekniikka ja ylimalkaan tekniikka on täysin vieras asia. Siksi on mietittävä keinoja, joilla tekniikan opetus tuottaa tuloksia ilman, että tekniikkaa

Lisätiedot

Palkin taivutus. 1 Johdanto. missä S on. määritetään taivuttamalla. man avulla.

Palkin taivutus. 1 Johdanto. missä S on. määritetään taivuttamalla. man avulla. PALKIN TAIVUTUS 1 Johdanto Jos homogeenista tasapaksua palkkia venytetäänn palkin suuntaisella voimalla F, on jännitys σ mielivaltaisellaa etäisyydellää tukipisteestä, 1 missä S on palkin poikkileikkauksen

Lisätiedot

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2 .3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. Toisen asteen yhtälön a + b + c 0 ratkaisukaavassa neliöjuuren alla olevaa lauseketta b b 4ac + a b b 4ac a D b 4 ac sanotaan yhtälön

Lisätiedot

Taso 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste, suora

Taso 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste, suora Taso 1/5 Sisältö Taso geometrisena peruskäsitteenä Kolmiulotteisen alkeisgeometrian peruskäsitteisiin kuuluu taso pisteen ja suoran lisäksi. Intuitiivisesti sitä voidaan ajatella joka suunnassa äärettömyyteen

Lisätiedot

Ohje laboratoriotöiden tekemiseen. Sisältö. 1 Ennen laboratorioon tuloa 2. 2 Mittausten suorittaminen 2

Ohje laboratoriotöiden tekemiseen. Sisältö. 1 Ennen laboratorioon tuloa 2. 2 Mittausten suorittaminen 2 OHJE 1 (13) Ohje laboratoriotöiden tekemiseen Sisältö 1 Ennen laboratorioon tuloa 2 2 Mittausten suorittaminen 2 3 Mittauspöytäkirja 2 3.1 Mittauspöytäkirjan hyväksyminen................. 3 3.2 Tietokoneella

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

Tämä luku nojaa vahvasti esimerkkeihin. Aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä koordinaatistolla tarkoitetaan.

Tämä luku nojaa vahvasti esimerkkeihin. Aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä koordinaatistolla tarkoitetaan. MAB: Koordinaatisto geometrian apuna Aluksi Geometriassa tulee silloin tällöin eteen tilanne, jossa piirroksen tekeminen koordinaatistoon yksinkertaistaa laskuja. Toisinaan taas tilanne on muuten vaan

Lisätiedot

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta 21.7.2009 Pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä Kiihdyttäviä autoja, lipsuvia hihnoja, loistavia tehtäviä, loistavaa filosofiaa LAske! Sisältö Alustavia lähtökohtia mekaniikkaan...

Lisätiedot

3 Raja-arvo ja jatkuvuus

3 Raja-arvo ja jatkuvuus 3 Raja-arvo ja jatkuvuus 3. Raja-arvon käsite Raja-arvo kuvaa funktion kättätmistä jonkin lähtöarvon läheisdessä. Raja-arvoa tarvitaan toisinaan siksi, että funktion arvoa ei voida laskea kseisellä lähtöarvolla

Lisätiedot

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Janne Ruohonen LASTUAVIEN TYÖSTÖKESKUSTEN ELEKTRONIIKKA Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Avaruuden kolme sellaista pistettä, jotka eivät sijaitse samalla suoralla, määräävät

Avaruuden kolme sellaista pistettä, jotka eivät sijaitse samalla suoralla, määräävät 11 Taso Avaruuden kolme sellaista pistettä, jotka eivät sijaitse samalla suoralla, määräävät tason. Olkoot nämä pisteet P, B ja C. Merkitään vaikkapa P B r ja PC s. Tällöin voidaan sanoa, että vektorit

Lisätiedot

RATKAISUT: 19. Magneettikenttä

RATKAISUT: 19. Magneettikenttä Physica 9 1. painos 1(6) : 19.1 a) Magneettivuo määritellään kaavalla Φ =, jossa on magneettikenttää vastaan kohtisuorassa olevan pinnan pinta-ala ja on magneettikentän magneettivuon tiheys, joka läpäisee

Lisätiedot

16. TEHOELEKTRONIIKKA

16. TEHOELEKTRONIIKKA 6. TEHOELEKTRONKKA 6.. Suuntaajien standardointi Luku 6: Tehoelektroniikka Suomessa ei toistaiseksi ole julkaistu suuntaajia koskevia standardeja eikä myöskään niitä ja niiden ominaisuuksia koskevaa suomenkielistä

Lisätiedot

Kannattaa opetella parametrimuuttujan käyttö muidenkin suureiden vaihtelemiseen.

Kannattaa opetella parametrimuuttujan käyttö muidenkin suureiden vaihtelemiseen. 25 Mikäli tehtävässä piti määrittää R3:lle sellainen arvo, että siinä kuluva teho saavuttaa maksimiarvon, pitäisi variointirajoja muuttaa ( ja ehkä tarkentaa useampaankin kertaan ) siten, että R3:ssä kulkeva

Lisätiedot

Analyyttistä geometriaa kilpailutehtävien kautta

Analyyttistä geometriaa kilpailutehtävien kautta nalyyttistä geometriaa kilailutehtävien kautta Jouni Seänen. 4. 04 Johdanto. Joskus kehäkulmalauseeseen kyllästyy ja haluaa ratkaista geometrian tehtävän algebrallisesti. Tässä monisteessa esitetään tarkoitukseen

Lisätiedot

Muutama huomio momenttimenetelmän käytöstä kehärakenteiden analysoinnissa

Muutama huomio momenttimenetelmän käytöstä kehärakenteiden analysoinnissa Rakenteiden Mekaniikka Vol. 42, Nro 2, 2009, s. 75 82 Muutama huomio momenttimenetelmän käytöstä kehärakenteiden analysoinnissa Reijo Kouhia Tiivistelmä. Momenttimenetelmä on käyttökelpoinen ratkaisutapa

Lisätiedot

Verkot ja todennäköisyyslaskenta Verkko Verkko eli graafi muodostuu pisteiden joukosta V, särmien joukosta A ja insidenssikuvauksesta : A V V jossa

Verkot ja todennäköisyyslaskenta Verkko Verkko eli graafi muodostuu pisteiden joukosta V, särmien joukosta A ja insidenssikuvauksesta : A V V jossa Mat-.6 Sovellettu todennäköisyyslaskenta B Mat-.6 Sovellettu todennäköisyyslaskenta B / Ratkaisut Aiheet: Verkot ja todennäköisyyslaskenta Satunnaismuuttujat ja todennäköisyysjakaumat Kertymäfunktio Jakaumien

Lisätiedot