Kuva 1. Vastus (R), kondensaattori (C) ja käämi (L). Sinimuotoinen vaihtojännite

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuva 1. Vastus (R), kondensaattori (C) ja käämi (L). Sinimuotoinen vaihtojännite"

Transkriptio

1 TYÖ 54. VAIHE-EO JA ESONANSSI Tehtävä Välineet Taustatietoja Tehtävänä on mitata ja tutkia jännitteiden vaihe-eroa vaihtovirtapiirissä, jossa on kaksi vastusta, vastus ja käämi sekä vastus ja kondensaattori. Lisäksi tutkitaan L-piirin sarjaresonanssia. Kaksoiskanavaoskilloskooppi KENWOOD S-45 (0 MHz), vaihtojännitelähde (500), vastus 0 Ω (säätövastus Phywe), vastus kω (esim. Phywe tai 305), käämejä, esim.(600r, 300r, 00r) sekä rautasydän + ies, kondensaattoreita, esim.( µf, nf ja, nf), yleismittari (DT-830B), virtamittari (0), äänitaajuusgeneraattori (3300), johtimia. Käämejä ja kondensaattoreita saa olla useita eri arvoisia. Vaihtovirtapiirin peruskomponentteja ovat vastukset käämit ja kondensaattorit (kuva ). Sähkölähteeseen kytketyt laitteet voidaan tulkita näiden erilaisiksi yhdistelmiksi. Kuva. Vastus (), kondensaattori () ja käämi (L). Sinimuotoinen vaihtojännite u = û sinω t synnyttää laitteeseen sinimuotoisen vaihtovirran i = î sin( ω t -ϕ). Suureet u ja i ovat jännitteen ja virran hetkelliset arvot, û ja î huippuarvot, ω= πf on vaihtojännitteen kulmanopeus ja f vaihtojännitteen taajuus (F4, s (59-6)). Käämin ja kondensaattorin ominaisuuksista johtuu, että jännitteen ja virran välillä on yleisessä tapauksessa vaihe-ero ϕ. Vaihtosähkömittarit osoittavat yleensä ns. tehollisarvoja, jota sinijännitteen tapauksessa ovat û tehollinen jännite U= î ja tehollinen virta I=. Sähkötekniikassa virrat ja jännitteet ilmoitetaan yleensä tehollisina arvoina (F4, s (77-84)). Sinimuotoista vaihtojännitettä tai virtaa, jonka taajuus on f, voidaan esittää kulmanopeudella ω= πf pyörivällä vektorilla eli osoittimella. Osoitinkuvio voidaan piirtää joko huippuarvoille û ja î tai tehollisarvoille U ja I.

2 Kuvassa on sinijännite u = û sinω t on esitetty huippuarvoosoittimen avulla. Osoitin (tasovektori) pyörii origon O ympäri. Osoittimen pituus on jännitteen huippuarvo û. Osoitin pyörii vastapäivään kulmanopeudella ω= πf. Hetkellinen arvo u on osoittimen y-komponentti. Jännitteen vaihekulma α= ω t on osoittimen kulmakoordinaatti vektorisuuntaan nähden. Tarkastelun alkuhetkellä t = 0 ja vaihekulma α= ω t = 0. (F4, s (83-84)). Kuva. Sinimuotoisen vaihtojännitteen osoitindiagrammin avulla. u = û sinω t kuvaaminen Jännitteen ja virran välinen vaihe-ero ϕ eri peruskomponenttien tapauksessa: -piiri: ϕ = 0, ts. puhtaasti resistiivisen kuorman tapauksessa virta ja jännite ovat aina samassa vaiheessa. Tehollisarvolle pätee U = I, jossa on vastuksen resistanssi. L-piiri: ϕ = +π/, ts. puhtaasti induktiivisen kuorman tapauksessa virta on 90 o jännitettä jäljessä (ks. kuva 3). Tehollisarvolle pätee U L = ωli, jossa ωl on käämin induktiivinen reaktanssi -piiri: ϕ = -π/, ts. puhtaasti kapasitiivisen kuorman tapauksessa virta on 90 o jännitettä edellä (ks. kuva 3). Tehollisarvolle pätee U = I, jossa ω ω on kondensaattorin kapasitiivinen reaktanssi. (F4, s (79-8), 05-6 (85-94)). Kuva 3. Vaihe-eron kaksi lajia käämissä ja kondensaattorissa.

3 Käämin induktiivinen reaktanssi X L = ωl ja kondensaattorin kapasitiivinen reaktanssi X = ω. Kulmanopeus ω= πf. Suure X = ωl - ω on piirin reaktanssi eli näennäisvastus. Kuva 4 esittää virtapiiriä, jossa vastus, ideaalinen käämi ja kondensaattori on kytketty sarjaan vaihtojännitelähteeseen. Kuva 4. L-piiri eli vastus, käämi, kondensaattori ja vaihtojännitelähde sarjassa. Kirchhoffin. lain mukaan hetkellinen jännite on u = u + u L + u. Koska komponenttien jännitteet ovat erivaiheisia, tehollisarvot on laskettava yhteen vektoriaalisesti. Tämä suoritetaan mukavammin kuvan 5 mukaisen osoitindiagrammin avulla. Koska hetkellinen virta on sama kaikkialla piirissä, valitaan virtaosoitin perussuunnaksi ja piirretään eri komponenttien jännitteet siihen nähden. Kuva 5. L-piirin a) jännitediagrammi ja b) impedanssidiagrammi. Kuviosta saadaan ( U U ) U = U +. L Sijoittamalla U = I, U L = IωL ja U = I saadaan ω U = I + ω L = IZ. ω Suure Z L = + ω on piirin impedanssi. ω Impedanssi on vaihtovirtapiirin sähkövirtaa rajoittava suure, vaihtovirtavastus. (U = ZI, vrt. Ohmin laki: U = I). (ks. F4, s. 8- (96-99)).

4 Myös impedanssi voidaan esittää osoitindiagrammina, joka saadaan jakamalla jännitediagrammin osoittimet virralla I (kuva 5b). Osoitinkuviosta saadaan edelleen vaihe-erolle ϕ lauseke ω L - U L U ω ϕ = arctan = arctan. U Piirin impedanssilla Z on minimiarvo, kun X L X = 0 eli ω L=. ω U Tällöin Z = ja sähkövirta I= saa suurimman arvonsa; I = I max = Z U. Tällöin vaihe-ero ϕ = 0 ja ω o L=, josta saadaan edelleen ω o=. ω o L Koska kulmanopeus ω o = πf o, niin maksimivirtaa vastaava piirin resonanssitaajuus f o =. π L Piiri on resonanssissa siihen kytketyn vaihtojännitteen kanssa, jos jännitteen taajuus on sama kuin resonanssitaajuus f o. (ks. F4, s (0-08)). adion tai television kanavanvalitsinpiiri on esimerkki L-piiristä. Antenni ottaa vastaan useiden lähiasemien lähettämää taajuutta. Muuttamalla piirissä kapasitanssia muutetaan piirin resonanssitaajuus samaksi kuin etsityn kanavan taajuus. On syntynyt (virta)resonanssi. Näin piiri värähtelee vain tämän halutun taajuuden mukaisesti ja vastaanottimesta kuuluu ja näkyy kyseisen kanavan ohjelmaa. (ks. Ohanian: Physics, second., ed., exp. p ). Suoritusohjeita Työssä mitataan jännitteiden vaihe-ero vaihtovirtapiirissä, jossa on a) kaksi vastusta (-piiri) b) käämi ja vastus (L-piiri) c) kondensaattori ja vastus (-piiri) Lisäksi tutustutaan resonanssiin.

5 Oskilloskoopin lämmettyä asetetaan kaikki kolme VAIABLE-säädintä asentoon: AL. Säädetään intensiteetti ja fokusointi sopivaksi (INTENSITY- ja FOUS säätimet). Säädetään kuvapisteen paikka (XY: ON) origoon POSITION-näppäimillä. Sitten asetetaan XY: OFF. Aseta A-GND-D näppäimet ( kpl) asentoon: A ja x0mag: OFF. Oskilloskoopin VETIAL MODE-kytkin käännetään ALT-asentoon, niin että kumpikin kanava on käytössä. Kummatkin näytöllä olevat signaalit kannattaa asettaa POSITION-säädöllä sopivaan kohtaan kuvaruutua. Tutkimuksessa seurataan oskilloskoopin kuvaruudulta kahta jännitettä ajan funktiona (ty - ja ty -koordinaatistot). Tutkimuksessa luetaan oskilloskoopin näytöltä jännitteiden vaihe-ero ϕ, joten oskilloskoopin aikasäätökytkimestä SWEEP TIME/DIV valitaan tarkasteltavan ilmiön kannalta tarkoituksenmukainen jakoväli ajalle (esim. ms). Pystyakseleille valitaan tarkoituksenmukainen jakoväli jännitteelle VOLTS/DIV-kiertokytkimestä (esim. V). Oskilloskoopin näytöllä oleva kuva näkyy tu-koordinaatistossa (ks. kuva 6). TIGGEING MODE näppäin asetetaan asentoon FIX (tai TV FAME tai TV LINE) ja variable-säätimet ovat asennossa cal. Koska tutkimuksessa maadoitetaan oskilloskoopin mittauskanavat samasta pisteestä komponenttien välistä, täytyy kanavaan (H) tuleva signaali invertoida (kertoa luvulla ). H INV: ON. Tällöin jännitehäviöt ovat kummassakin komponentissa samansuuntaiset. Oskilloskoopin kanavalta (H) luettavan jännitteen vaihe-ero kanavalta (H) luettavaan jännitteeseen verrattuna saadaan selville mittaamalla, kuinka paljon myöhemmin jännite kanavassa (H) on nolla. Tarkastellaan esimerkkinä kuvan 6 esimerkkiä. Kuva 6. Jännitteiden vaihe-eron mittaus oskilloskoopilla. Kuvan 6 tilanteessa jännite on nolla noin 5 ms:n kuluttua siitä, kun -kanavan (H) jännite on nolla. Koska T = 0 ms, niin 5 ms vastaa vaihe-eroa (5/0) π = π/. Kanavan (H) jännite on siis vaiheen π/ verran jäljessä kanavan (H) jännitettä. Oskilloskooppi voidaan kytkeä myös XY-asentoon, jolloin vaihtojännitesignaalin vaihe-ero voidaan määrittää ns. vaihe-ellipsistä (ks. kuva 7). Tällöin vaakasuuntaisena poikkeuttajana on taajuudeltaan tunnettu vaihtojännitesignaali. Jännitteiden vaihe-ero voidaan tällöin laskea lausekkeesta; ϕ = arcsin(a/b). Kuva 7. Vaihe-eroellipsi. Vaihe-ero ϕ = arcsin(a/b ).

6 Mittauspöytäkirja / työohjeet Tutkimus. Kaksi vastusta vaihtovirtapiirissä (-piiri) Tehdään kuvan 8 mukainen kytkentäkaavio, jossa mitataan kahden vaihtovirtapiirissä olevan vastuksen ja jännitehäviöiden vaihe-ero ϕ. Kummankin vastuksen ja resistanssi on 0 Ω. Vastuksina voidaan käyttää esim. säätövastuksia (Phywe), joiden resistanssi voidaan mitata yleismittarilla (DT-830B) vastuksen navoista. Katso ohjeita kuvasta 6 sekä oskilloskoopin käyttöohjeita ja asetuksia O-mapista. Määritä vaihe-ero sinikäyristä (kuva 6). Jännitteenä on 5,0 V A. Etsi sopivat oskilloskoopin säädöt. VETIAL MODE: ALT. TIGGEING MODE: FIX (tai TV LINE, TV FAME). Esim. SWEEP TIME/DIV: ms, y : VOLTS/DIV: V, y : VOLTS/DIV: V. Aseta oskilloskoopin XY-näppäin asentoon: ON ja tutki oskilloskoopissa näkyvää kuvaajaa.. Millainen kuvaaja nyt saatiin? JÄNNITEHÄVIÖIDEN U =U (t) ja U =U (t) VÄLINEN VAIHE-EO - PIIISSÄ ON ϕ =. Kuva 8. Kaksi vastusta ja vaihtovirtapiirissä. Mitä vastuksen resistanssien kasvattaminen (kuva 8) vaikuttaa jännitteen kuvaajiin?

7 Tutkimus. Käämi ja vastus vaihtovirtapiirissä (L-piiri) Tehdään kuvan 9 mukainen kytkentäkaavio, jossa mitataan vaihtovirtapiirissä olevan käämin L ja vastuksen jännitehäviöiden vaihe-ero ϕ. Vastuksen resistanssi on 0 Ω. Vastuksena voidaan käyttää esim. säätövastusta (Phywe), jonka resistanssi voidaan mitata yleismittarilla (DT-830B) vastuksen navoista. Kääminä voidaan käyttää esimerkiksi käämiä, jonka kierrosluku on 600r (0 Ω) tai vastaavaa. Katso ohjeita kuvasta 6 sekä oskilloskoopin käyttöohjeita ja asetuksia O-mapista. Määritä vaihe-ero sinikäyristä (kuva 6) ja vaihe-eroellipsistä (kuva 7). Vaihe-eroellipsi saadaan kuvaruudulle asetta oskilloskoopin XY-näppäin asentoon: ON. Jännitteenä 5,0 V A. Etsi sopivat oskilloskoopin säädöt. VETIAL MODE: ALT. TIGGEING MODE: FIX (tai TV LINE, TV FAME). Esim. SWEEP TIME/DIV: ms, y : VOLTS/DIV: V, y : VOLTS/DIV: V. Kuva 9. Käämi L ja vastus vaihtovirtapiirissä. JÄNNITEHÄVIÖIDEN U L =U L (t) ja U =U (t) VÄLINEN VAIHE-EO L- PIIISSÄ ON ϕ =. Mitä jännitteen kuvaajiin vaikuttavat: a) vastuksen resistanssin lisääminen b) käämin kierrosluvun vähentäminen c) käämin rautasydämen ieksen liikuttaminen?

8 Tutkimus 3. Kondensaattori ja vastus vaihtovirtapiirissä (-piiri) Tehdään kuvan 0 mukainen kytkentäkaavio, jossa mitataan vaihtovirtapiirissä olevan kondensaattorin ja vastuksen jännitehäviöiden vaihe-ero ϕ. Vastuksen resistanssi on 0 Ω. Vastuksena voidaan käyttää esim. säätövastusta (Phywe), jonka resistanssi voidaan mitata yleismittarilla (DT-830B) vastuksen navoista. Katso ohjeita kuvasta 6 sekä oskilloskoopin käyttöohjeita ja asetuksia O-mapista. Määritä vaihe-ero sinikäyristä (kuva 6). Aseta oskilloskoopissa XY-näppäin asentoon: ON ja tutki myös vaihe-ellipsiä (kuva 7). Jännitteenä 5,0 V A. VETIAL MODE: ALT. TIGGEING MODE: FIX (tai TV LINE, TV FAME) Etsi sopivat oskilloskoopin säädöt. Esim. SWEEP TIME/DIV: ms, y : VOLTS/DIV: 5 mv, y : VOLTS/DIV: V. Kuva 0. Vastus kondensaattori ja vastus vaihtovirtapiirissä. JÄNNITEHÄVIÖIDEN U =U (t) ja U =U (t) VÄLINEN VAIHE-EO - PIIISSÄ ON ϕ =. Miten vastuksen resistanssin lisääminen vaikuttaa jännitteen kuvaajiin? Miten kondensaattorin kapasitanssin muuttaminen vaikuttaa jännitekäyriin? Miten vaihe-ero muuttuu edellisissä tapauksissa?

9 Tutkimus 4. Vastus, kondensaattori ja käämi vaihtovirtapiirissä (L-piiri) Tehdään kuvan mukainen kytkentäkaavio, jossa määritetään L-piirin resonanssitaajuus ja tutkitaan oskilloskoopilla piirin jännitehäviöitä. Vastuksena on kω: vastus, 0,5 W (335) tai esim. säätövastusta (Phywe), jonka resistanssi voidaan mitata yleismittarilla (DT-830B) vastuksen navoista. Funktiogeneraattorina (FG) on äänitaajuusgeneraattori (3300) ja virtamittarina esim. Is-vetin 0. Äänitaajuusgeneraattori (FG) kytketään piiriin amp. output:ista. Etsi sopivat frekvenssialueet (ANGE) ja amplitudit (AMPLITUDE). Työssä käytetään siniaaltoa frekvenssimodulointia (modulation: f.m). (Osc.out amplifier d.c level - -ei merkitystä tässä työssä). Käämi (300r) + rautasydän ja ies. Virtamittari (0); 0,05 A. Katso oskilloskoopin käyttöohjeita ja asetuksia O-mapista. Etsi sopivat oskilloskoopin säädöt. Vrt. työ 3. Sarja- ja rinnakkaisresonanssi. VETIAL MODE: ALT. TIGGEING MODE: FIX (tai TV LINE, TV FAME) Esim. SWEEP TIME/DIV: 0, ms, y : VOLTS/DIV: mv, y : VOLTS/DIV: V. Muuta äänitaajuusgeneraattorin taajuutta ja etsi se taajuuden arvo, jolla sähkövirta on suurimmillaan ja jännitteiden vaihe-ero on nolla. Tutki oskilloskoopin jännitehäviöiden kuvaajia taajuutta muutettaessa. Kuva. Vastus, kondensaattori ja käämi L vaihtovirtapiirissä (L-piiri). Äänitaajuusgeneraattori; FG: amp. output, - siniaalto, - modulation: f.m ESONANSSITAAJUUS f o.

SUODATTIMET. Suodatinteorian perusteita

SUODATTIMET. Suodatinteorian perusteita SUODATTIMET Suodatinteorian perusteita Suodattimen Q arvo Jyrkkyys Vaihesiirto Suodinapproksimaatiot ja niiden ominaisuudet suodattimet - suodattimet Keraamiset suotimet esonaattorit Aktiivisuodattimet

Lisätiedot

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus Fotoni 6 6-1 Kertaustehtäviä Luku 1 1. a) Tee lyhyesti selkoa sähkövirran vaikutuksista. b) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuu ampeerin määritelmä? c) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuvat akun

Lisätiedot

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet T1 -moduli 1.1 Sähkövirta Kun avaat hanan, vesi alkaa virrata. Veden määrän voidaan ilmoittaa vaikkapa litroina minuutissa. Kun kytket valot, lamppu syttyy, koska sähkövirta kulkee johdoissa. Sähkövirran

Lisätiedot

Katja Kuitunen 6.9.2013 PIKAOP. lyhyt kuvaus.

Katja Kuitunen 6.9.2013 PIKAOP. lyhyt kuvaus. DIGITAALINENN OSKILLOSKOOPPI PIKAOP PAS FYSIIKAN OPETUSLABORATORIOKÄYTTÖÖN 1 Johdanto Fysiikan opetuslaboratoriossa oskilloskooppitöissä on käytössä Agilent InfiniVision DSO-X 2002A oskilloskooppeja. Tämän

Lisätiedot

Théveninin teoreema. Vesa Linja-aho. 3.10.2014 (versio 1.0) R 1 + R 2

Théveninin teoreema. Vesa Linja-aho. 3.10.2014 (versio 1.0) R 1 + R 2 Théveninin teoreema Vesa Linja-aho 3.0.204 (versio.0) Johdanto Portti eli napapari tarkoittaa kahta piirissä olevaa napaa eli sellaista solmua, johon voidaan kytkeä joku toinen piiri. simerkiksi auton

Lisätiedot

T1-moduli. Osa 2. Opiskeluvaihtoehdot

T1-moduli. Osa 2. Opiskeluvaihtoehdot Osa 2 T1-moduli Monille radioamatööriksi opiskeleville radiotekniikka ja ylimalkaan tekniikka on täysin vieras asia. Siksi on mietittävä keinoja, joilla tekniikan opetus tuottaa tuloksia ilman, että tekniikkaa

Lisätiedot

Kannattaa opetella parametrimuuttujan käyttö muidenkin suureiden vaihtelemiseen.

Kannattaa opetella parametrimuuttujan käyttö muidenkin suureiden vaihtelemiseen. 25 Mikäli tehtävässä piti määrittää R3:lle sellainen arvo, että siinä kuluva teho saavuttaa maksimiarvon, pitäisi variointirajoja muuttaa ( ja ehkä tarkentaa useampaankin kertaan ) siten, että R3:ssä kulkeva

Lisätiedot

M 4MEG 1N I 3MEG 1N J 1.69MEG 1.78N L 533K 5.62N D 178K 5.62N B 562K 1.78N

M 4MEG 1N I 3MEG 1N J 1.69MEG 1.78N L 533K 5.62N D 178K 5.62N B 562K 1.78N Johdanto Harjoitustyön ohjeet Laboratoriotyössä harjoitellaan sähköisten piirien simulointia, ja simuloinnit tehdään työasemaympäristössä käyttäen kaupallista ohjelmistopakettia, joka sisältää piirikaavioeditorin

Lisätiedot

Ohje laboratoriotöiden tekemiseen. Sisältö. 1 Ennen laboratorioon tuloa 2. 2 Mittausten suorittaminen 2

Ohje laboratoriotöiden tekemiseen. Sisältö. 1 Ennen laboratorioon tuloa 2. 2 Mittausten suorittaminen 2 OHJE 1 (13) Ohje laboratoriotöiden tekemiseen Sisältö 1 Ennen laboratorioon tuloa 2 2 Mittausten suorittaminen 2 3 Mittauspöytäkirja 2 3.1 Mittauspöytäkirjan hyväksyminen................. 3 3.2 Tietokoneella

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

17. MOOTTORIT JA GENERAATTORIT

17. MOOTTORIT JA GENERAATTORIT 17. MOOTTORIT JA GENERAATTORIT 17.1. IEC: n mitoitus Luku 17: Moottorit ja generaattorit IEC-tunnus IEC ( International Electrotechnical Commission ) on kehittänyt kansainväliset standardisarjat sähkökoneiden

Lisätiedot

KALTEVA TASO. 1. Työn tavoitteet. 2. Teoria

KALTEVA TASO. 1. Työn tavoitteet. 2. Teoria Oulun yliopisto Fysiikan opetuslaboratorio Fysiikan laboratoriotyöt 1 1. Työn tavoitteet Tämän työn ensimmäisessä osassa tutkit kuulan, sylinterin ja sylinterirenkaan vierimistä pitkin kaltevaa tasoa.

Lisätiedot

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta.

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3 Suorat ja tasot Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3.1 Suora Havaitsimme skalaarikertolaskun tulkinnan yhteydessä, että jos on mikä tahansa nollasta

Lisätiedot

16. TEHOELEKTRONIIKKA

16. TEHOELEKTRONIIKKA 6. TEHOELEKTRONKKA 6.. Suuntaajien standardointi Luku 6: Tehoelektroniikka Suomessa ei toistaiseksi ole julkaistu suuntaajia koskevia standardeja eikä myöskään niitä ja niiden ominaisuuksia koskevaa suomenkielistä

Lisätiedot

Raportti 2.12.2008. Tasavirtakone. xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi

Raportti 2.12.2008. Tasavirtakone. xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi Raportti 2.12.2008 Tasavirtakone xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi SISÄLLYSLUETTELO MERKINNÄT JA LYHENTEET... 2 1. JOHDANTO... 3 2. TASAVIRTAKONE... 4 2.1 Tasavirtakoneiden ominaisuuksia...

Lisätiedot

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta 21.7.2009 Pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä Kiihdyttäviä autoja, lipsuvia hihnoja, loistavia tehtäviä, loistavaa filosofiaa LAske! Sisältö Alustavia lähtökohtia mekaniikkaan...

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Janne Ruohonen LASTUAVIEN TYÖSTÖKESKUSTEN ELEKTRONIIKKA Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Taso 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste, suora

Taso 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste, suora Taso 1/5 Sisältö Taso geometrisena peruskäsitteenä Kolmiulotteisen alkeisgeometrian peruskäsitteisiin kuuluu taso pisteen ja suoran lisäksi. Intuitiivisesti sitä voidaan ajatella joka suunnassa äärettömyyteen

Lisätiedot

Automaatio Elektroniikka Kalusteet Mittalaitteet Ohjaus- ja säätötekniikka Sähkötekniikka Sähkövoimatekniikka

Automaatio Elektroniikka Kalusteet Mittalaitteet Ohjaus- ja säätötekniikka Sähkötekniikka Sähkövoimatekniikka Automaatio Elektroniikka Kalusteet Mittalaitteet Ohjaus- ja säätötekniikka Sähkötekniikka Sähkövoimatekniikka 2 Yhteyshenkilöt Iisalmi Tuotantokuja 2, 74120 Iisalmi Puh. (017) 832 31, Fax (017) 8323 570

Lisätiedot

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN Raportointi kuuluu tärkeänä osana jokaisen fyysikon työhön riippumatta siitä työskenteleekö hän tutkijana yliopistossa, opettajana koulussa vai teollisuuden palveluksessa.

Lisätiedot

ELEKTRONIIKAN TYÖ Ajotietokone. Jukka Happonen

ELEKTRONIIKAN TYÖ Ajotietokone. Jukka Happonen ELEKTRONIIKAN TYÖ Ajotietokone Jukka Happonen Happonen J (2007) Ajotietokone Oulun Yliopisto, Sähkö- ja tietotekniikan osasto Elektroniikan työ, 51 s. TIIVISTELMÄ Tässä elektroniikan työssä on suunniteltu

Lisätiedot

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

evolution G3 shortguide

evolution G3 shortguide G3 Shortguide Onnittelut uuden evolution wireless G3-mikrofonijärjestelmän hankinnasta Tämän pikaohjeen tarkoitus on auttaa kaikkia uusia käyttäjiä - ja erityisesti heitä, joilla ei ole teknistä taustaa

Lisätiedot

Digitaalinen Signaalinkäsittely T0125 Luento 4-7.04.2006

Digitaalinen Signaalinkäsittely T0125 Luento 4-7.04.2006 Digitaalinen Signaalinkäsittely T5 Luento 4-7.4.6 Jarkko.Vuori@evtek.fi Z-taso Z-taso on paljon käytetty graafinen esitystapa jonka avulla voidaan tarkastella signaalien taajuussisältöjä sekä järjestelmien

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

HUVIVENEIDEN 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

HUVIVENEIDEN 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ Huviveneiden 12 VDC sähköjärjestelmät 1 (23) HUVIVENEIDEN 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ Sisältö HUVIVENEIDEN 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ 1 1. Yleistä... 2 2. Sähkökeskus... 2 3. Pääsähköjakelu... 4 4. Kaapelointi...

Lisätiedot

1 Johdanto (1) missä 0 on. interferenssi. mittauksen tarkkuudeksi Δ

1 Johdanto (1) missä 0 on. interferenssi. mittauksen tarkkuudeksi Δ 25B INTERFEROMETRI 1 Johdanto 1.1 Michelsonin interferometri Kuva 1. Michelsonin interferometrin periaate. Michelsoninn interferometrin periaate on esitetty kuvassa 1. Laitteisto koostuu laserista, puoliläpäisevästää

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Jännitteen etätoteajan turvallisuusvaikutukset sähköratatöissä

Jännitteen etätoteajan turvallisuusvaikutukset sähköratatöissä 47 2014 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä Eerik järvinen Jännitteen etätoteajan turvallisuusvaikutukset sähköratatöissä Eerik Järvinen Jännitteen etätoteajan turvallisuusvaikutukset sähköratatöissä

Lisätiedot