Omakielisenä opettajana Turun opetustoimessa. Opas koulujen käyttöön

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omakielisenä opettajana Turun opetustoimessa. Opas koulujen käyttöön"

Transkriptio

1 Omakielisenä pettajana Turun petustimessa Opas kulujen käyttöön

2 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä Omakielisen petuksen tavitteet Omakielinen pettaja kulussa Tehtävät Rehtri esimiehenä Perehdyttäminen Salassapitvelvllisuus Liitteet Työryhmä n kttu petuspäällikkö Outi Rinteen timeksiannsta Työryhmä: makieliset pettajat: Mhammad Badawieh, Suzan Mhammad, Daut Gerxhalija, Samran Khezri, Tahir Rashidzadah, Kheder Yaghi ja mnikulttuurisen petuksen suunnittelija Riitta Mursula- Innanen

3 Yleistä Omakielinen pettaja timii mnikulttuurisissa kuluyhteisöissä, jissa tavitteena n luda kaikille ppilaille turvallinen ja kannustava ppimisympäristö yhteistyössä. Omakielisen pettajan työn tavitteena n maahanmuuttajappilaan pettaminen, tukeminen ja kannustaminen ppimisprsessin eri vaiheissa pääasiassa tämän malla äidinkielellä. Omakielinen pettaja auttaa ppilasta speutumaan ja integritumaan kuluyhteisöön. Tehtävät ja tuen laajuus riippuvat ppilaiden tarpeista ja niistä svitaan rehtrin, pettajien ja hultajien kanssa. Mnikulttuurisen yhteistyön tavitteet määritellään sekä kaupungin yhteisessä että jkaisen kulun massa Glbaalikasvatuksen ja mnikulttuurisuustaitjen kehittämissuunnitelmassa. Omakieliset pettajat timivat kk peruspetuksen alueella. Omakieliset pettajat vat työsuhteessa Turun kaupunkiin. Oppilaat vivat vaihtua vusittain. Opettajien sijittuminen kuluihin määräytyy maahanmuuttajappilaiden määrän mukaan ja kulujen sisällä pettajan työpans suunnataan eri lukkiin ppilaiden tarpeen mukaan. Työsuhteen ehdt määräytyvät Kunnallisen petushenkilöstön virka- ja työehtspimuksen (OVTES) mukaisesti. OMO - pettajan tulee perehtyä työhönsä man tehtäväkuvansa mukaisesti ja tutustua kulujen käytäntöihin ja tapihin. Omakielisen pettajan työ n yhteistyötä pettajien, hultajien ja kulun muun tukiverkstn ja yhteistyötahjen kanssa. Omakielisen petuksen tavitteet - Maahanmuuttajappilaan kulunkäynnin tukeminen - Ktutumisen mnipulinen ja aktiivinen edistäminen - Kdin ja kulun timivan yhteistyön rakentaminen - Oppilaan ppimistaitjen tukeminen - Tasapainisen kulttuuri-identiteetin vahvistaminen

4 - Oppilaan man äidinkielen vahvistaminen - Oppilaan sumen kielen ppimisen tukeminen - Kielellisen tasa-arvn edistäminen - Mnikulttuurisen kulun rakentaminen Omakielinen pettaja kulussa Omakieliset pettajat timivat peruspetuksen erilaisissa kulumudissa. Useimmat OMO - pettajat timivat mnissa eri kuluissa ja saattavat saman kulupäivän aikana vaihtaa kululta tiselle. Js sama pettaja timii useilla kuluilla, yksi kuluista nimetään pääkuluksi, jnka rehtri n pettajan esimies. Omakielistä petusta annetaan samanaikaispetuksena tai erillisissä ryhmissä yhteisen suunnitelman mukaan. Samassa ryhmässä vi lla eri-ikäisiä ppilaita. Lähtökhtana yhteistyölle n avin vurvaikutus kulun henkilöstön ja hultajien kesken. Luttamuksen syntyminen ja arvstus vat työn nnistumisen edellytyksiä. Oppilaan ppimisen perustana n hyvinvinti kulussa.

5 Tehtävät 1. Opetus ja kasvatus Kartittaa ppilaan saamista Avata ppiaineiden sisältöjä Opettaa ppilaan malla äidinkielellä Kehittää piskelutaitja Avata kielellisiä käsitteitä Ohjata ja tukea ppilaan realistista itsearviintia Vahvistaa ppilaan man äidinkielen sanavarasta Tukea ppilaan sumen kielellä tapahtuvaa piskelua ja sumen kielen ppimista Osallistua ppilaan arviintiin yhdessä aineen- tai lukanpettajan kanssa Seurata pissalja Osallistua Henkilökhtaisen petuksen järjestämistä kskevan suunnitelman (HOJKS) tai ppimissuunnitelman laatimiseen malta saltaan tiimin jäsenenä Osallistua ppilaan petusta ja kulutyötä kskevaan suunnitteluun Auttaa ppilasta speutumaan sumalaiseen kuluun ja kulutyöhön Auttaa ja mtivida ppilasta keskustelemalla Omakielinen pettaja auttaa ppilasta kielen ymmärtämisen ja kulttuurin tulkitsemisen slmukhdissa. Oppiainesisältöjen ja kulunkäyntiin liittyvien käsitteiden avaaminen auttaa ppisisältöjen maksumisessa ja kulussa timimisessa. Omakielinen petus hjaa ppimisen taitjen kehittymistä. Opettaja pastaa löytämään sisältöjen ydinkhtia ja käsitteitä, tasittaa kulunkäyntihistriasta jhtuvia erja ja hjaa edistymään petussuunnitelman mukaisesti. Tämä vi tapahtua ppilaan malla äidinkielellä ja sumeksi. Omakielisen petuksen tavitteena n vahvistaa ppilaan äidinkielen taitja mm. tukemalla kullinkin ajankhtaisen sanavarastn kehittymistä sekä malla äidinkielellä että sumen kiellä. Oppilaan piskelutaitjen ja itsearviintitaitjen tukeminen auttaa tämän minäkuvan kehittymistä ja identiteetin rakentamista. Omakielinen pettaja sallistuu ppilaan arviintiin aineen/lukanpettajan kanssa yhteistyössä. Omakielisen pettajan arvi ppilaan aktiivisuudesta ja käyttäytymisestä vi tuda uutta näkökulmaa kknaisarviintiin. Myös pissaln seuranta saa tarkennusta pettajalta OMO - petuksen ajalta.

6 Omakielinen pettaja vi lla yhteistyössä aineen/lukanpettajan kanssa ppilaan ketilanteessa esim. kääntämällä keskeiset khdat malle äidinkielellä suullisesti tai kirjallisesti. OMO - pettajan ppilaan tuntemus ja näkemys kieli- ja kulttuuriasiissa auttaa petuksen suunnittelussa ja tavitteiden asettamisessa. Esimerkiksi ppimissuunnitelman tai henkilökhtaisen petuksen järjestämistä kskevaa suunnitelmaa (HOJKS) laadittaessa yhteistyö ppilasta pettavien pettajien kesken. Oppilashulttyössä OMO - pettaja vi rakentaa ymmärrystä eri kulttuurissa timimisessa ja antaa tukea ja ratkaisumahdllisuuksia ristiriitatilanteissa. Omakielisenpetuksen kknaisvaltainen haaste n auttaa ppilasta kasvamaan kaksikieliseksi ja mnikulttuurisesti yhteistyökykyiseksi ppijaksi massa kuluyhteisössään. 2. Yhteistyö Kdin ja kulun välinen yhteistyö Apu tiedttamisessa hultajille Knsultinti kieli- ja kulttuurikysymyksissä Oppilaan tukena ppilasyhteisössä tarvittaessa Mniammatillinen yhteistyö kulussa Kulun tukitimet Kulun ulkpulinen yhteistyö Mnikulttuurisuustaitjen kehittäminen n kaksisuuntainen prsessi, jssa tavitteena n eri kieli- ja kulttuuritaustaisten ppilaiden ja heidän hultajiensa ktutuminen sumalaiseen kuluun ja yhteiskuntaan Tinen yhtä tärkeä tavite n lisätä kulujen valmiuksia khdata mnikulttuurisuus arjessa. Tässä vurvaikutuksessa makielinen pettaja vi timia linkkinä kdin ja kuluyhteisön välillä. Etenkin vähän aikaa maassa asunut perhe ja ppilas vi saada apua OMO - pettajalta sumalaisen kulukulttuurin ja tapjen ymmärtämisessä ja niihin speutumisessa. Opettaja vi kääntää lyhyitä viestejä ja lla yhteydessä hultajien malla äidinkielellään. Tämä helpttaa yhteistyötä ja ehkäisee väärinkäsityksiä. Luttamuksen rakentaminen n yhteistyön tärkeä tavite. Oman paikan ja rlin löytäminen kuluyhteisössä n ppilaan identiteetin rakentamiselle tärkeää. Tässä tehtävässä makielinen pettaja vi lla tukena ja aktiivisena hjaajana. Omakielinen pettaja vi lla yhteyshenkilö myös kulun ulkpulisten yhteistyötahjen välillä. Opettajalla n yhteyksiä man kieli- ja kulttuurin yhdistyksiin ja timijihin.

7 Omakielisen pettajan yhteistyökumppanit Esipetuksen henkilökunta Rehtri Opetuspalvelukeskus Kuraattri Opint-hjaaja S2-pettaja Lukan- tai aineen pettaja Omakielinen pettaja MAI- ja MATUpettajat Muut OMO-pettajat Erityispettaja Omakieliset avustajat Kulupsyklgi Vanhemmat Terveydenhitaja 3. Muita tehtäviä Oman työn kehittäminen Omakielisten pettajien kkuksiin sallistuminen Työyhteisön yhteiseen timintaan ja tapahtumiin sallistuminen Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvn edistäminen

8 Rehtri esimiehenä Omakielisen pettajan kuten muidenkin pettajien esimies n kulun rehtri. Useassa kulussa pettavan pettajan esimies n pääkulun rehtri. Omakielisen pettajan palkkaaminen suunnitellaan petustimen mnikulttuurisen petuksen resurssien mukaan. Palkkauspäätöksen määräaikaisista pettajista tekee rehtri. Rehtrin tehtävä n perehdyttää uusi pettaja timimaan kuluyhteisössä ja selvittää työsuhteeseen liittyvät asiat. Omakieliset pettajan työhön ja tehtäviin n hyvänä ppaana myös makielisten pettajien yhdyshenkilö ja mnikulttuurisen petuksen suunnittelija petuspalvelukeskuksessa. Rehtrin tehtävä esimiehenä n pitää hulta työyhteisön jäsenten hyvinvinnista ja yhteistyökyvystä. Omakielinen pettaja kiertävänä pettajana n sa työyhteisöä. OMO - pettajan sallistuminen työyhteisön yhteisiin tehtäviin vaati usein aikataulujen takia neuvttelua. Rehtri vastaa petusjärjestelyistä kuluilla, esim. laatii lukujärjestyksen ja sittaa tilat petukselle. Rehtri nimeää mnikulttuurisen petuksen yhteyshenkilön kululla, ellei itse timi yhteyshenkilönä. Rehtri vastaa petustimen glbaalikasvatuksen ja mnikulttuurisuustaitjen kehittämissuunnitelman tteutumisesta kululla ja kehittää kulun man suunnitelmaa ja vastaa sen tteutumisesta. Perehdyttäminen Omakielisen pettajan perehdyttämisestä vastaa rehtri tai hänen nimeämänsä henkilö yhdessä makielisen yhdyshenkilön kanssa. Perehdyttämiseen sisältyy ainakin seuraavat asiat: - henkilöstön ja työympäristön esittely - kulun tavat ja säännöt - salassapitvelvllisuus - työturvallisuushjeet, ensiapuvälineet, sammutusvälineet, pistumistiet, kulun turvallisuussuunnitelma - rukailu, terveydenhult ja muut työsuhde-edut - hjeet pissaljen ilmittamisesta mahdllisissa sairaustapauksissa - Wilma, NeTku, mnistus, tunnukset, avaimet, puhelin - kulun mnikulttuurinen yhteyshenkilö - OMO - yhdyspettaja

9 Pissal työpaikalta sairauden takia Työntekijän ja viranhaltijan n ilmitettava sairastumisestaan mahdllisimman npeasti ja mikäli mahdllista j ennen työvurn alkua esimiehelle tai työnantajan työpaikkakhtaisesti antamien hjeiden mukaisesti jllekin muulle henkilölle. Kuluilla annetaan hjeistus siitä, miten työntekijän n timittava sairastuessaan. Tilapäinen hitvapaa Kun alle 10-vutias lapsesi sairastuu äkillisesti, vit jäädä pis töistä hitamaan häntä tilapäiselle hitvapaalle. Se vi kestää enintään 4 työpäivää. Tilapäistä hitvapaata vi käyttää kumpi tahansa vanhemmista, muttei yhtä aikaa. Hitvapaa n tarkitettu sairaan lapsen hitamiseksi tai hidn järjestämiseksi. Oikeus hitvapaaseen n myös vanhemmalla, jka ei asu lapsen kanssa samassa taludessa. Työnantajan ei tarvitse maksaa palkkaa tilapäisen hitvapaan ajalta. Tilapäinen hitvapaa perustuu työspimuslakiin. Riksrekisterinte Riksrekisterite (laki lasten kanssa työskentelevien rikstaustan selvittämisestä 504/2002) pitää timittaa, js tehtävät kestävät yhden vuden aikana yhteensä yli klme kuukautta. Saman työnantaja palveluksessa levan, tteen j kertaalleen timittaneen henkilön ei tarvitse tistamiseen esittää tetta nähtäväksi sekä laki ei kske vimaantulajankhtana palveluksessa j levia. Riksrekisterinte ei saa lla 6 kuukautta vanhempi. Riksrekisterite esitetään työnantajalle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedsta saannista. Riksrekisteritteesta tetaan tarkistuksen yhteydessä vain tteen päiväys ylös ja palautetaan a. henkilölle. Otteen päivämäärä merkitään MultiPrimukseen. Salassapitvelvllisuus Peruspetuslaki 40. ppilasta kskeva, petuksen järjestämisen kannalta välttämätöntä tieta vidaan vaihtaa petushenkilöstön, terveydenhulln ja muusta ppilashullsta vastaavien henkilöiden kesken. Kulun henkilökuntaa (rehtria, pettajia, avustajia, muuta henkilökuntaa sekä petusharjittelijita) sit vaitilvelvllisuus. Sen perusteella yksitäisen lapsen ja nuren henkilökhtaisia asiita ei saa käsitellä yleisesti. Alaikäisen ppilaan tietja saa antaa vain hultajalle. Salassa pidettäviä asiita vat: - tiedt ppilaiden, henkilöstön tai heidän perheenjäsenten henkilökhtaisista lista tai taludellisesta asemasta - yksityiselämää kskevat tiedt - tiedt terveydentilasta - ssiaalihulln asiakkuus

10 - psyklgiset testit/tutkimukset - ppilashulta kskevat asiakirjat - ppimissuunnitelmat ja HOJKS-asiakirjat - ppilaan kesuritukset ja arviintimerkinnät - tdistukset ja asiakirjat, jtka sisältävät ppilaan henkilökhtaisten minaisuuksien sanallista arviintia (esim. käyttäytymisen sanallinen arviinti) - tiet erityispetuksen saamisesta - salainen puhelinnumer Tiednsaantiikeus Omakielisellä pettajalla n ikeus tietää ppilasta kskevista asiista ja timia mniammatillisissa yhteistyöryhmissä mukana sillin, kun hän käytännössä tteuttaa petusta ja ppilaalle suunniteltuja tukitimia.

11 Liitteet: Maahanmuuttajappilaan plku peruspetuksessa Maahantul Paklaiset ja turvapaikanhakijat (ulkmaalaistimist, SPR:n vastaanttkeskus) Paluumuuttajat terveystarkastus haastattelu Muut maahanmuuttajat Peruspetukseen valmista petus VALMO t P e r u s p e t u s Sumi tisena kielenä / S2 Oman äidinkielen petus/ MAI Oman usknnn petus Omakielinen petus/ OMO petuspalvelukeskus/ suunnittelija VALMOpettaja ja lukanpetta ja/lukanvalvja Maahanmuuttajan tuettu petus/ MATU Omakielinen avustaja/ OMA T u k i t i m e t Omakielinen petus (OMO) - Finnish OMO n peruspetuksen ppiaineiden petusta ppilaan malla äidinkielellä. OMO edistää tasavertaisia ppimisvalmiuksia, jtta ppilas ymmärtää ppiaineiden sisällön ja saavuttaa kasvatustavitteet petussuunnitelman mukaisesti. Opetus ja arviinti tteutetaan yhteistyössä lukanpettajan tai aineenpettajan kanssa. Educatin given in students' native languages (OMO) - English The gal f educatin given in students' native languages is t supprt students in their basic educatin studies and teachers in reaching their educatinal gals. Educatin given in students` native languages prmtes equal learning skills, s that students understand the schl subjects better and achieve the educatinal bjectives f the curriculum. Educatin in the students' native languages is given by native speakers f the languages in questin. The teaching and evaluatin f the students is carried ut by the native teachers and the class teachers tgether.

12 Обучение на родном языке (сокращение по-фински ОМО) ОМО - это - Russian преподавание учебных предметов основной школы на родном языке ученика. ОМО содействует созданию равных возможностей к обучению так, что ученик понимает содержание учебных предметов и может достичь целей воспитания соответственно учебному плану. Обучение и оценка знаний учеников осуществляются вместе с учителем класса или учителем-предметником. Të mësuarit ndihmës në gjuhën amtare Albanian Kj frmë e të mësuarit nënkuptn: Të mësuarit e lëndëve të ndryshme në arsimin fillr në gjuhën amtare. Të ndikhet në aftësinë e të mësuarit, ku nxënësi: D ta kuptj brendësinë e lëndës mësimre në realizimin e qëllimit të edukimit, në bazë të planit dhe prgramit mësimr. Të mësuarit dhe vlerësimi realizhen duke bashkpunuar ngusht me mësuesin kryesrë të klasës,ap mësuesit e lëndëve të ndryshme. Waxbarashada afka hy lagu qaat (Omakielinen petus = OMO) - Smali Waxbarashada afka hy lagu qaat waa ardayga afkiisa hy lagu siinay waxbarashada maadyinka lagu dhigt waxbarashada aasaasiga ah. Waxbarashada afka hy lagu qaat waxay kr u qaadaa si sinnaan leh diyaar ugu nqshada waxbarashada, si ardaygu u fahm waxyaabaha lagu baranay maadyinka iy si ardaygu si waafaqsan qrshaha waxbarashada ugu gaar hadafyada barbaarinta. Waxbarashada iy qiimaynta waxaa si wadashaqayn leh lla fuliyaa macallinka fasalka ama macallinka maadada dhiga.

13 Arabic التعليم الناطق باللغة الا م. يعني إعطاء دروس تقوية باللغة الا م لطلاب المرحلة الا ساسية وفي جميع المواد التعليمية. الهدف تعزيز القدرات التعليمية على قدر المساواة حتى يتثنى للطالب استيعاب المواد الدراسية ومحتواها تحقيق الا هداف التعليمية والتربوية وفق الخطة التعليمية يتم تحقيق التعليم والتقييم من خلال العمل المشترك مع مدرس الصف أو مدرس المادة فێرکاری به زمانی دایکی -(OMO) Kurdish OMO بریتييه له: فێرکاریی دهرسهکانی قوتابخانهی پلهی سهرهتایی به زمانی دایکيی خۆی قوتابی. OMO ي امادهکاریيهکانی فێربوون به شێوهیهکی هاوسهنگ گهشه پێدهدا بۆ ي هوه که قوتابی له ناوهرۆکی دهرسهکان تێبگات و به ي امانجهکانی پهروهرده بهو شێوهیه که له گهڵالهی فێرکاریدا دهستنيشان کراون بگات. فێرکاری و ههڵسهنگاندنی فێربوون به هاوکاری دهگهڵ مامۆستای پۆل و یان مامۆستای دهرسهکه ي هنجام دهدرێ.

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio Yks, kaks timimaan! -materiaalin jhdant ja yleinen si Tämä n Kehittämiskeskus Opinkirjn tuttaman Yks, kaks timimaan! -materiaalin PDF-kirjastn tiedst. Linkki sähköiseen materiaaliin ja kaikki tukiaineistt

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä.

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä. 25.4.2012 MUISTIO 1 Tutkimusmatkalla päivähidn uusiin liikuntakäytäntöihin Verkstn pääsuunnitteluryhmän ensimmäinen tapaaminen Aika 25.4.2012 kl 9.00-16.00 Paikka: ravintla Vltavan Havel- kabinetti, Helsinki

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011 Turvallinen Keski-Sumi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 2014 31.3.2011 Sisällysluettel 1 JOHDANTO... 4 2 TAVOITTEET... 5 3 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN ORGANISOINTI... 5 4 ARJEN TURVALLISUUDEN

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2011

NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2011 NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvja Suuphjan peruspalveluliikelaitskuntayhtymä 2011 SISÄLLYS 1 VANHEMPIEN VASTUU 1 VANHEMIPIEN VASTUU 2 MITÄ LAKI SANOAA 3 TUPAKKA, ALHOKOHOLI JA MUUT RIIPPUVUUTTA

Lisätiedot

OPETUKSEN OPAS 2012-2013

OPETUKSEN OPAS 2012-2013 qwmaiertyuipasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui MAI -OMAN ÄIDINKIELEN opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa OPETUKSEN OPAS sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Kauhavan keskustan kehittämissuunnitelman

Kauhavan keskustan kehittämissuunnitelman ideinti ja Kilpailuhjelma 10.6.2015 2 SISÄLTÖ 1. Suunnittelukilpailun tteutus... 3 1.1. Kilpailun järjestäjä, khde ja tarkitus... 3 1.2. Suunnittelukilpailun aikataulu... 4 1.3. Ohjelma-asiakirjat... 4

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus Vahinkvakuutus sekä vahink- ja varkausvakuutus Vakuutusehdt Yleistä Tämä asiakirja sisältää tieta kahdesta erilaajuisesta vakuutuksesta -vahinkvakuutuksesta (Accidental Damage Prtectin) ja vahink- ja varkausvakuutuksesta

Lisätiedot

Vahingot ja varkaudet

Vahingot ja varkaudet CmpleteCare Yleistä Vahingt ja varkaudet Vakuutusturvan ehdt Tässä asiakirjassa eritellään vahinkturvan, varkausturvan ja niiden yhdistelmäturvan sisältö. Vakuutuskirjastanne ja saamastanne Dellin laskusta

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisiovastaanottimissa

YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisiovastaanottimissa YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisivastaanttimissa YLE lähettää neljää (4) televisipalvelua: YLE TV1, YLE TV2, YLE FST5 ja YLE TEEMA ja klmea (3) radipalvelua: YLE Puhe, YLEN KLASSINEN ja YLE

Lisätiedot

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö Oppilashuoltohenkilöstön opas Päivähoito- ja koulutusvirasto 2011 2 Sisältö 1. Mitä oppilashuolto on?... 5 1.1 Oppilashuoltotyön viisi osaamisalaa...

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 68102-P18488 9.8.2012 tark. 2.11.2012 tark. 26.6.2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis-

Lisätiedot