2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä"

Transkriptio

1 Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä itsetunta leikin ja myönteisten ppimiskkemusten avulla. Tavitteena n myös, että lapsen kehitykseen ja ppimiseen vaikuttavat ngelmat havaitaan ja niihin puututaan ja ennalta ehkäistään näin mahdllisesti ilmeneviä vaikutuksia. Esipetus perustuu leikinmaiseen lapsesta lähtevään timintaan, jssa tärkeinä tekijöinä vat myös ikeanlainen ppimisympäristö, petuksen eheyttäminen ja yhteistyö hultajien kanssa. Esipetus yhdessä varhaiskasvatuksen ja peruspetuksen kanssa mudstaa lapsen kannalta jhdnmukaisesti etenevän kknaisuuden. Päiväkti Röllin esipetuksessa tavitteena vat lapsen myönteisen minäkuvan ja terveen itsetunnn vahvistuminen lapsen ssiaalisten ja tunne-elämän taitjen kehittyminen arjessa tarvittavien perustaitjen harjitteleminen ppimaan ppimisen taitjen kehittäminen Päiväkti Röllillä n ma Kestävän kehityksen suunnitelma, jnka avulla kestävän kehityksen ppiminen tehdään suunnitelmalliseksi saksi päiväkdin arkea ja timintaa. Päiväkdilla n vusittain vaihtuva kestävän kehityksen teema. Esipetuksen ppimisympäristö n rakennettu siten, että lapsi pystyy tteuttamaan arjessaan kestävän kehityksen mukaisia pieniä ympäristötekja. Lapsen näkökulmasta kestävä kehitys tarkittaa hyvin knkreettisia asiita, kuten kaverista hulehtimista, lähiympäristön tutkimista ja kestävämpien arkikäytäntöjen ppimista 2. Esipetuksen tteuttaminen 2.1. Miten lapsi ppii? Tutkimalla, kysymällä, timimalla ja leikkimällä Esipetusikäinen lapsi n aktiivinen, utelias, liikkuva, leikkivä, ssiaalinen, tunteva, tutkiva, phtiva ja keskusteleva ppija. Lapsi ppii uusia asiita vurvaikutuksessa tisten lasten ja aikuisten kanssa liittämällä tietja, taitja ja kkemuksia aikaisemmin pittuun. Röllin esipetusryhmässä lapsen mat kysymykset vat tärkeitä ja kyseenalaistamiseen kannustetaan ppimisprsessi n tärkeämpi kuin lpputuls lapsi sallistuu timinnan suunnitteluun ja arviintiin humiidaan erilaiset ppijat ja ppimismenetelmät arkipäivän tilanteet vat tärkeä sa ppimista lapsi saa harjitella matimisuutta ja vastuunttamista lasta hjataan tiedstamaan ja arviimaan maa ppimistaan Lapsen kknaisvaltaisessa kehityksessä ja ppimisessa leikillä n merkittävä suus. Lapsi ei leiki tietisesti kehittyäkseen, vaan siksi, että leikki tuttaa hänelle tyydytystä, huvia ja ila. Leikki kuuluu keskeisesti myös esipetukseen. Esikuluikäinen lapsi leikkii mielellään rli-. rakentelu- ja

2 sääntöleikkejä. Aikuisen tehtävä n hulehtia, että lapsi saa tilaa ja mahdllisuuksia maehtiseen leikkiin ja lisäksi aikuinen vi tarjta aiheita uusien leikki-ideiden syntymiseksi. Röllissä pitaan leikkien, tutkien ja timien; yksin, parin kanssa ja ryhminä. Esipetuksen työskentely perustuu leikinmaiseen, lapsen kehitystassta lähtevään timintaan, jssa humiidaan lapsen kiinnstuksen khteet. Jka päivä lapsilla n aikaa ja mahdllisuuksia myös vapaaseen maan leikkiin Missä lapsi ppii? - Usvametsän ja Peiknpesän kätköissä, muuta maailmaa tutkien Oppimisympäristöllä tarkitetaan fyysistä, psyykkistä, ssiaalista, pedaggista ja emtinaalista ympäristöä, jssa timinta tapahtuu. Oppimisympäristö mudstuu ilmapiiristä, rakennuksista, tilista, välineistä ja lunnnvaraisesta ympäristöstä. Röllin esipetusryhmä timii Usvametsän ja Peiknpesän tilissa. Päiväkdin liikunta- ja musiikkisalit vat esikululaisten käytettävissä kerran viikssa. Lapsilla n mahdllisuus myös uintiin ja saunmiseen. Röllissä n avara ja mnipulinen piha-alue, jsta löytyy metsäistä maasta ja mahdllisuudet mnipuliseen leikkiin ja liikkumiseen. Liikunnassa hyödynnämme lisäksi Menninkäisentaipaleen liikuntakenttää yleisurheiluun ja luisteluun ja hiihtämään pääsemme lähiladuille. Oppimisympäristönämme vi välillä timia mikä tahansa retkikhde ja vaikkapa lähikulu, jnka kanssa teemme yhteistyötä esipetusvuden aikana. Röllissä tavitteenamme n rakentaa turvallinen ja lämmin ilmapiiri, jssa lasta arvstetaan ja rhkaistaan mukaan yhteiseen timintaan ja vurvaikutukseen. Yhteiset lasten kanssa ludut spimukset auttavat lumaan ja ylläpitämään timivaa ppimisympäristöä Millin lapsi ppii? - Oppimisen ila arjen tilanteissa Lapsen esikulupäivä kstuu hjatusta timinnasta, maehtisesta vapaasta leikkiajasta sekä matimisuuden harjittelusta erilaisissa arjen tilanteissa. Päivään sisältyy mnia siirtymätilanteita ja perustimia, jissa lapsi ppii uusia ja hyödyllisiä timintatapja ja harjittelee matimisuutta. Kaikissa näissä tilanteissa ryhmän aikuiset vat läsnä ja tarvittaessa auttavat lasta. Päiväkdin timinta-aika ja esikululaisten päiväjärjestys: 6.30 Päiväkti aukeaa Aamupala 8.45 Aamupiiri Esikulutimintaa / ulkilu Rukailu Lephetki Esikulutimintaa Vapaata leikkiä Välipala Leikkejä sisällä ja ulkna Päiväkti suljetaan

3 Päivähitn tul- ja lähtötilanteet Tul- ja lähtötilanteet vat tärkeitä tilaisuuksia hultajien ja henkilökunnan tapaamiselle, sillin n mahdllisuus pulin ja tisin kerta tärkeitä lapsen kuulumisia. Aina, kun haette lapsenne päiväkdista hulehtikaa siitä, että lapsen ryhmän aikuinen tai jku muu henkilökunnasta n asiasta tietinen. Ilmittakaa etukäteen myös tilanteet, jllin lasta hakee jku muu kuin hultaja. Lapsilla ei le turvallisuussyistä lupaa hakutilanteessakaan pistua päiväkdin piha-alueelta ilman aikuista. Siisteyskasvatus ja hygienia: Esikululaiset hulehtivat itse käsien pesusta päiväktiin tullessaan, aina ennen rukailua ja tarvittaessa timintatukiiden yhteydessä. Autamme lasta tarvittaessa WC-timissa. Rukailun yhteydessä lapsille tarjtaan Xylitl - pastilli. Oman kamman tai harjan vi tuda lapsen maan kaappiin. Pukemis- ja riisumistilanteissa lapset harjittelevat j itsenäisesti löytämään ja pukemaan mat varusteensa. Esikululaiset ulkilevat säällä kuin säällä, jten vanhempien n hulehdittava lapselle spiva varustus erilaisiin säälsuhteisiin. Vaatteisiin tulee merkitä lapsen nimi. Omaan lkerkaappiin n hyvä varata myös yksi varavaatekerta sisälle ja liikuntavaatteet sisäliikuntaan. Uintipäiväksi lapsi tarvitsee uima-asun ja pyyhkeen. Sisällä tivmme lasten käyttävän sisäkenkiä tai tssuja. Kiinnitämme yhdessä lapsen kanssa humita myös man vaatelkern siisteyteen ja hjaamme vaatteiden ripustusta ja viikkausta. Ulkilua lapsilla n pääsin kaksi kertaa päivässä. Ulkilutilanteet vat valvttuja, mutta yleensä lasten maehtisen timinnan aikaa. Päiväkdissa n kirjattuna ulkiluun liittyvät säännöt, jita kaikki lapsiryhmät nudattavat. Ulklelujen keräys varastn n päiväkdin lasten yhteinen tehtävä ja myös ktiinlähtötilanteessa lapsia pastetaan viemään leluja varastn. Rukailutilanteissa lapset saavat ttaa itse haluamansa määrän rukaa, periaatteella kaikkea maistetaan. Lapsia hjataan terveellisiin rukailutttumuksiin, kauniisiin pöytätapihin ja rukailuvälineiden ikeaan käyttöön. Rukailutilanne n myös maini mahdllisuus kkea yhteisöllisyyttä sekä harjitella auttamisen ja vurvaikutuksen taitja. Esikulun ruka tulee Röllin masta keittiöstä. Rukahullsta vastaa emäntä Riitta Ylönen. Lep: Esikululaiset viettävät massa ryhmätilassaan pienen levähdyshetken rukailun jälkeen. Päiväktiin vi tuda man, pienen tyynyn, jnka vi säilyttää massa naulakklkerssa. Js lapsi tarvitsee vielä päiväunet, asiasta vidaan spia. Omia leluja saa eskariin tuda jka päivä. Leluvalinnassa tivmme teidän humiivan, että lelu mahdllistaa ja tukee ryhmässä yhdessä leikkimistä, masta lelustaan lapsi hulehtii itse. Peliknslit ja kännykät eivät le jkapäiväisiä leluja, niiden tumisesta svitaan yhdessä erikseen. Syntymäpäivät: Kunkin lapsen syntymäpäivää vietetään päiväkdissa kerran esikuluvuden aikana. Vietämme pienen juhlahetken ja lapsi vi halutessaan tarjta jtain pientä herkuteltavaa ryhmässä. Lasten mia kdin syntymäpäiväkutsuja ei jaeta päiväkdissa vaan kkamme kauden alussa vanhempien yhteystietlistan, jnka avulla mahdlliset kutsut vitte timittaa pstitse tai viestein.

4 3. Esipetuksen yksityiskhtaiset tavitteet ja sisällöt 3.1. Lapsen sallisuus Röllissä Osallisuus n vastavurisuutta, aita khtaamista ja kiinnstusta tisen ajatuksista ja tärkeäksi kkemista asiista, sekä yhdessä tekemistä ja kkemista. Lapsi n aktiivinen man arkensa ja elämänsä rakentaja; lasten mielipiteet ja ideat humiidaan ja tarvittaessa muutetaan asiita ja timintja niiden phjalta. Lasten alitteesta syntyneitä timintja arvstetaan ja mahdllistetaan. Timinnan aiheet valitaan läheltä lapsen maailmaa. Leikki ja tutkiminen vat tärkeimmät timinta- ja ppimistavat. Lapsen ääntä ja ajatuksia tudaan näkyviin; lasten havainninti ja timinnan dkumentinti yhtenä päiväkdin timintatapana. Lapsen sallisuutta tukee kasvattaja, jka n lapsen lähellä havainniden, kuunnellen ja humiiden lapsen tarpeita. Aikuinen myös rhkaisee lasta tekemään itse, sallistumaan, ilmaisemaan itseään ja rakentamaan ssiaalisia suhteita ryhmässä. Usvametsässä lapset vat mukana lumassa yhteisiä timintasääntöjä, hulehtimassa masta timintaympäristöstään erilaisissa arjen apulaistehtävissä sekä ideimassa yhteistä timintaa. Lasten leikkejä arvstetaan ja ppimisessa humiidaan timinnallisuus ja erilaiset ppimistavat Opetuksen eheyttäminen Eheyttävä petus mudstuu kknaisuuksista, jtka liittyvät tisaalta lapsen elämänpiiriin ja tisaalta lapsen maailmankuvaa laajentaviin ja täsmentäviin sisältöihin. Keskeistä timinnan suunnittelussa ja tteutuksessa n aktiivinen vurvaikutus lasten kanssa ja lapsille merkityksellisten kkemusten tuttaminen. Lapsi kkee ppimisen merkityksellisenä, kun pittavat asiat sidtaan arkielämään ja lapsi havaitsee, että pituilla asiilla n käyttöarva Nämä taidt auttavat lasta ppimaan Esipetuksessa tuetaan lapsen työskentely- ja ppimaan ppimisen taitja. Näitä vat: itsenäinen tekemisen vahvistaminen päivittäistiminnissa, esim. mista tavarista ja tehtävistä hulehtiminen keskittyminen ja kuunteleminen, muistaminen, hjeiden mukaan timiminen työn lppuun saattaminen, järjestelmällinen työskentely ja ngelmaratkaisutaidt vastuunttamisen harjittelu masta timinnasta ja ppimisesta kiinnstuneisuus ppimisesta eli tiedn ja taidn halu

5 3.4. Opetuksen yhteiset tavitteet ja ppimiskknaisuudet Tämänhetkisessä petussuunnitelmassa luetellaan keskeiset sisältöalueet, jista ppimisen sisällöt ja timinta rakentuvat. Sisältöalueet vat ssiaaliset taidt, kieli ja vurvaikutus, matematiikka, etiikka ja katsmus, ympäristö ja lunnntiet, terveys, fyysinen ja mtrinen kehitys sekä taide ja kulttuuri. Uusi esipetuksen petussuunnitelmaperusteet sen sijaan krstaa ppimiskknaisuuksien rakentamista lasten ppimisen tukena. Oppimiskknaisuudet mudstuvat lasten kiinnstuksen khteista ja petukselle asetettavista yhteisistä tavitteista. Yhteiset tavitteet perustuvat eri tiedn- ja taidnalista nuseviin, esipetuksen kannalta leellisiin petuksen tavitteisiin sekä laaja-alaiselle saamiselle asetettuihin tavitteisiin. Oppimiskknaisuuksina tteutetun petuksen tavitteena n tukea lasten kknaisvaltaista kasvua ja hyvinvintia sekä tarjta mnipulinen perusta heidän saamisensa edistymiselle. Opetukselle asetetut yhteiset tavitteet n ryhmitelty viideksi kknaisuudeksi. Kuhunkin kknaisuuteen n kttu tavitteita, jilla n tisiinsa liittyviä petuksellisia ja kasvatuksellisia tehtäviä. Eri kknaisuuksien tavitteita ja sisältöjä yhdistellään pedaggisesti tarkituksenmukaisella tavalla esipetuksen ppimiskknaisuuksia mudstettaessa. Kknaisuudet vat nimeltään seuraavat: ilmaisun mnet mudt, kielen rikas maailma, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja timin ympäristössäni sekä kasvan ja kehityn. 4. Yhteistyö kdin kanssa sekä kasvun ja ppimisen tuki esipetuksessa 4.1 Yhteistyö kdin kanssa Päiväkti Röllissä leville minieskareille järjestetään kevään aikana mahdllisuus tutustua esikuluun ja uudet, Rölliin tulevat lapset ja hultajat kutsutaan tutustumaan esikuluun kesäkuussa. Jkaisen lapsen tavitteet esipetusvudelle kirjataan syksyllä lapsen esipetuksen ppimissuunnitemaan yhdessä hultajien ja esipetuksen pettajan kanssa. Kuulumisia lapsen esipetuspäivästä ja muista asiista vaihdetaan päivittäin hakutilanteissa. Syksyllä pidetään kaikille päiväkdin ryhmille vanhempainilta. Vanhemmilla n tullin mahdllisuus tutustua esipetusryhmän timintaan ja tuda esille yhteisesti tärkeitä asiita esipetusvutta ajatellen. Maaliskuussa järjestetään myös tinen vanhempainilta kulun lähtöön liittyvistä asiista. Huhtikuussa yhdessä hultajien kanssa arviidaan kulunutta timintakautta ja sitä, miten syksyllä asetetut tavitteet n saavutettu. Samalla kirjataan esippilaan siirttiedt kuluun lmake, jnka päiväkti lähettää tulevan kulun pettajalle. 4.2 Lapsen esipetuksen ppimissuunnitelma Esipetusvuden syksyllä laaditaan yhdessä hultajien ja esipetuksen pettajan kanssa lapsen ma ppimissuunnitelma, jta tteutetaan, seurataan ja arviidaan esipetusvuden aikana. Lapsen ppimissuunnitelma n suunnitelma lapsen kasvun ja ppimisen etenemisestä sekä lapsen tarvitsemasta tuesta. Oppimissuunnitelma laaditaan kaikille päiväkdin esipetukseen sallistuville.

6 4.3 Tuen järjestämisen periaatteet Esipetuksessa työskentely n leikinmaista, lapsen kehitystassta lähtevää ryhmä- ja yksilötimintaa, aikuisen tukemana ja hjaamana. Jkaisella lapsella n mahdllisuus mista lähtökhdista käsin saada tukea kasvulleen ja ppimiselleen sekä kehittää ppimisvalmiuksiaan. Työskentelyn ja tuen perustana esipetuksessa vat kdin kanssa svitut tavitteet. Lapsi vi esipetuksessa saada yleistä tukea, tehstettua tukea tai erityistä tukea. Erityistä tukea tarvitseva lapsi vi saada esipetusta Röllin esipetusryhmässä tai muussa lapsen kehitystä vastaavassa ryhmässä. Esipetuksen ja tuen järjestämisen lähtökhtana vat sekä esipetusryhmän että kunkin lapsen vahvuudet ja ppimis- ja kehitystarpeet. Esipetusta ja tukea suunniteltaessa n tettava humin, että lapsen tuen tarve vi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimudn tarpeesta useamman tukimudn tarpeeseen. Lapsen saaman tuen tulee lla justavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasisena kuin se n tarpeellista Yleinen tuki Päiväkti Röllissä yleisen tuen mutja vat mm. yhteistyö hultajien kanssa, mnipuliset pedaggiset menetelmät ja työtavat, petuksen eriyttäminen, petusryhmien justava muunteleminen, petusmateriaalien mnipulinen käyttö sekä ennakiva tai kertaava lisäpetus. Yleisestä tuesta vastaa esikulun pettaja Tehstettu tuki Tehstettua tukea annetaan sillin, kun yleinen tuki ei riitä. Tehstetun tuen tarve n saatettu tdeta aikaisemmin tai se tdetaan esipetusvuden aikana. Tehstetun tuen alittaminen perustuu pedaggiseen arvin, jnka laatimisesta vastaa esipetuksen pettaja. Arvissa kuvataan millaista tukea lapsi n aiemmin saanut, sekä arviidaan millaisia järjestelyjä tarvitaan lapsen ppimisen ja kasvun tukemiseksi jatkssa. Pedaggiset järjestelyt vivat sisältää esimerkiksi ppimisympäristöön, petus- ja hjaushenkilöstöön, petus- ja piskelumenetelmiin, materiaaleihin ja välineisiin liittyviä tekijöitä. Pedagginen arvi käsitellään mniammatillisesti. Mukana vat lapsen esipetuksen pettaja, erityislastentarhanpettaja, muut asiantuntijat ja hultajat. Päätöksen tehstetun tuen antamisesta tekee päiväkdin jhtaja. Erityislastentarhanpettaja timii usein myös mniammatillisen työn krdinijana. Tehstettua tukea annetaan lapselle, jka tarvitsee säännöllistä tukea tai useita tukimutja. Tuki n vielä suunnitelmallisempaa ja tavitteellisempaa kuin yleisessä tuessa. Oppimisvalmiuksia tuetaan systemaattisesti käyttäen ryhmä- ja yksilöhjausta sekä kuntutuksellisia elementtejä, esimerkiksi petuksen, päiväjärjestyksen ja ympäristön strukturimista. Tehstetun tuen riittävyyttä arviidaan viimeistään esipetusvuden keväällä. Lapsen siirtyessä kuluun tehstetun tuen jatktarvetta arviidaan esipetusvuden keväällä yhteisneuvttelussa.

7 Esipetuksen pettaja vastaa yhteisneuvttelun kllekutsumisesta. Yhteisneuvtteluun sallistuvat hultajat, esipetuksen pettaja, varhaiskasvatuksen erityispettaja (elt), lasten asiissa mukana levat asiantuntijat sekä tulevan kulun pettaja ja tarvittaessa erityispettaja. Tarvittaessa lapsen siirtymistä takaisin yleisen tuen piiriin käsitellään uuteen pedaggiseen arvin perustuen. Mikäli tehstettu tuki ei riitä lapsen kasvun ja ppimisen tueksi, alitetaan pedaggisen selvityksen laatiminen mahdllisen erityisen tuen päätöksen perustaksi. Pedaggisesta selvityksestä vastaa elt Erityinen tuki Erityistä tukea annetaan niille, jiden esipetusta ei kasvun ja ppimisen vaikeuksien vuksi vida järjestää muuten. Erityinen tuki järjestetään jk yleisen tai pidennetyn ppivelvllisuuden piirissä. Erityinen tuki mudstuu erityispetuksesta ja muusta ppilaan tarvitsemasta tuesta. Erityisen tuen päätöksen jälkeen ppilaalle laaditaan Henkilökhtaisen petuksen järjestämistä kskeva suunnitelma (HOJKS), jka tarkistetaan säännöllisesti. Erityislastentarhanpettaja n tiiviisti mukana arjen tuen suunnittelussa, tteutuksessa ja arviinnissa. Esipetuksen pettaja vastaa siitä, että HOJKS:iin kirjatut tiedt siirtyvät kuluun yhteistyössä hultajien kanssa Pidennetty ppivelvllisuus Kulutusjhtaja tekee päätöksen lapsen ttamisesta pidennetyn ppivelvllisuuden piiriin. Js päätös n tehty ennen esipetusvuden alkua, lapsella n ikeus esipetukseen sen vuden syyslukukauden alussa, jllin hän täyttää viisi vutta. Tullin lapsi n pääsääntöisesti esipetuksessa minieskariryhmässä tai muussa kehitystä vastaavassa ryhmässä. Lapselle laaditaan tällöin timinta- ja kuntutussuunnitelma. Seuraavan timintakauden alussa hän jatkaa ppivelvllisuuttaan esipetusryhmässä tai muussa kehitystä vastaavassa ryhmässä, jllin hänelle laaditaan henkilökhtaisen petuksen järjestämistä kskeva suunnitelma (HOJKS). Lapsi vi alittaa pidennetyn ppivelvllisuuden myös sinä vunna kun hän täyttää kuusi vutta Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestäminen Vammaisella tai muulla tukea tarvitsevalla lapsella n ikeus saada maksutta petukseen sallistumisen edellyttämät peruspetuslain mukaiset tulkitsemis- ja avustajapalvelut. Palveluiden tarkituksena n taata esipetuksessa lapselle kasvun ja ppimisen perusedellytykset ja mahdllisimman esteetön ppimisympäristö. Päätöksen tulkitsemis- ja avustajapalveluista tekee päivähidn esimies. 4.4 Yhteistyö muiden tahjen kanssa Esipetuksessa tehdään yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja peruspetuksen kanssa. Päiväkti Rölli n tehnyt vusien ajan yhteistyötä Ruhialan kulun kanssa. Yhteistyömutina vat eri sisältöiset

8 ryhmien vierailut kululla, kulun väen vierailut päiväkdissa ja tarvittaessa kulun alittajan pettajan sallistuminen kevällä pidettävään siirtkeskusteluun. Seurakunnan työntekijät käyvät päiväkdilla pitämässä kynttilähetken muutaman kerrantimintakauden aikana. Lisäksi sallistumme seurakunnan järjestämiin tapahtumiin juluna ja pääsiäisenä. Hultajien niin halutessa lapset eivät sallistu seurakunnan järjestämään timintaan. Teemme vusittain vaihtelevaa yhteistyötä eri tahjen kanssa, esim. pelastuslaitksen vierailut, taidemusen näyttelyt ja uimakulu. 5. Oppilashult esipetuksessa 5.1. Oppilashult Oppilashulllla tarkitetaan lapsen hyvän ppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä ssiaalisen hyvinvinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää timintaa esipetusyhteisössä. Oppilashulta tteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä kk esipetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä ppilashultna. Tämän lisäksi lapsella n ikeus yksilökhtaiseen ppilashultn. Mnialainen yhteistyö n ppilashullssa keskeistä. Oppilashulenpitn kuuluu ennaltaehkäisevä työ, kriisityö, hulen puheeksi ttaminen sekä npea ngelmiin puuttuminen. Oppilashulttyötä hjaavat luttamuksellisuus, kunniittava suhtautuminen lapseen ja hultajaan sekä heidän sallisuutensa tukeminen. Esipetuksen ppilashult kstuu kk kaupungin, alueen, yksikön ja yksittäisen lapsen ppilashulenpidsta. Mikkelin kaupungin ppilashulenpidn hjausryhmä hjaa esipetuksen ppilashulln timintaa lainsäädännön ja petussuunnitelman perusteiden mukaan. Yhteisöllisen ppilashulln suunnittelufrumina timii alueellinen mnialainen yhteistyöryhmä (aluevarpu), jka vastaa yksiköiden esipetuksen yhteisöllisestä ppilashullsta, suunnittelee ppilashulta alueella, pitää tilannekatsauksia, jakaa infrmaatita ja käsittelee ajankhtaisia ilmiöitä. Esipetusyksikössä ppilashullsta vastaa yksikön jhtaja. Oppilashulln työtä tekevät yksikön henkilökunta, erityislastentarhanpettaja ja kiertävä erityislastentarhanpettaja. tarvittaessa mukaan vidaan kutsua myös muita asiantuntijita. Yksikön tehtävänä n hulehtia esipetuksen pedaggisesta kehittämisestä humiiden lapsiryhmän tarpeet. Jkaisessa esipetusyksikössä kirjataan vusittain yksikön ma lukuvusisuunnitelma, jka sisältää yksikkökhtaisen ppilashultsuunnitelman. Röllin esipetuksessa yksittäisen lapsen ppilashult kuuluu esikulun pettajalle, lapsen kanssa työskentelevälle muulle henkilöstölle, päiväkdin jhtajalle ja tarvittaessa erityislastentarhanpettajalle. Hultajien lisäksi ppilashultn vivat sallistua heidän sustumuksellaan mm. neuvlan terveydenhitaja, lääkäri, tukiyksikön työntekijät, lastensujelun ssiaalityöntekijä ja perhetyöntekijä. Esipetuksessa yksittäisen lapsen asiita käsiteltäessä hultajat vat läsnä. Js heillä ei le siihen mahdllisuutta, hultajia tiedtetaan asian käsittelystä ja käsittelyssä tehdyistä päätöksistä

9 kirjallisesti. Js hultajilla n lastenvalvjan tai ikeuden vahvistama yhteishultajuus, lähtökhtana n, että mlempia vanhempia infrmidaan lasta kskevissa asiissa. Käsiteltäessä yksittäisen lapsen asiaa kirjataan asiaa asiantuntijaryhmässä, kirjataan käsittelystä ppilashultkertmus. Kirjaamiseen käytetään valmista lmaketta. Oppilashultkertmukset tallennetaan ppilashultrekisteriin ja ne vat salassa pidettäviä. Esipetukseen sallistuvalla n ikeus turvalliseen ppimisympäristöön, jhn kuuluu fyysinen, psyykkinen ja ssiaalinen turvallisuus. Lähtökhtana n lasten ja esipetuksen henkilöstön turvallisuuden takaaminen kaikissa lsuhteissa. Päiväktiin n laadittu vusittain tarkastettava pelastussuunnitelma, jka sisältää timintahjeita erilaisten vaara- ja kriisitilanteiden varalle. Yksikön lukuvusisuunnitelmaan kirjataan vusittain suunnitelma lasten sujaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Sen tarkituksena n tukea lasten yhteisöllisyyttä ja ssiaalisia taitja, sekä auttaa aikuisia humaamaan lapsiryhmässä esiintyviä ristiriitja ja kiusaamistilanteita. Suunnitelma antaa myös hjeita näiden tilanteiden ratkmiseen ja selvittelyyn yhteistyössä lasten ja perheiden kanssa. Päiväktiimme n laadittu myös pihavalvntasuunnitelma, jnka tarkitus n saattaa jkaisen työntekijän tietn päiväktimme ulkiluun liittyvät säännöt ja mahdlliset vaaratilanteet Salassapit Kaikki lasta ja hänen perhettään kskevat tiedt vat lain mukaan pidettävä salassa. Salassapidlla tarkitetaan asiakirjjen pitämistä salassa ja kielta ilmaista tiet suullisesti eli vaitilvelvllisuus. Vaitilvelvllisuus kskee kaikkia Röllissä työskenteleviä henkilöitä. Esipetuksen hakemuksessa kysytään hultajilta, antavatk he luvan esipetuksen henkilöstölle lla yhteistyössä tulevan kulun kanssa. Lähtökhtana n sillinkin, että henkilöstö keskustelee aina ensin hultajien kanssa. Lapsen esipetuksen ppimissuunnitelmassa kysytään hultajilta lupa yhteistyöhön neuvlan, edellisen hitpaikan ja mahdllisten yhteistyötahjen kanssa. 6. Yhdessä mnikulttuurisesti maahanmuuttajataustainen lapsi esipetuksessa Maahanmuuttajataustaisen lapsen esipetus järjestetään päiväkdin esipetusryhmässä. He sallistuvat timintaan Mikkelin kaupungin, Päiväkti Röllin ja maan ppimissuunnitelmaansa sekä S2-suunnitelmaansa kirjattujen tavitteiden mukaisesti. Maahanmuuttajataustaisten lasten esipetuksessa tuetaan man kulttuurin ja äidinkielen kehittymistä mahdllisuuksien mukaan sekä annetaan Sumi tisena kielenä (S2) -petusta. S2- petusta tteutetaan sana päivittäistä esipetustimintaa, yksilö-, pari- sekä tarvittaessa pienryhmäpetuksena. Maahanmuuttajataustaisen lapsen kielen kehittymistä arviidaan arjen timinnassa sekä erilaisia havainninti- ja arviintimenetelmiä apuna käyttäen. Mikkelissä maahanmuuttajataustainen lapsi n ikeutettu saamaan sumen kielen petusta. Lasten hyvä äidinkieli n phjana uuden kielen ppimiselle. Vanhemmilla n ensisijainen vastuu äidinkielen ppimisen tukemisesta. Js vanhemmat haluavat, vi lapsi sallistua petustimen

10 järjestämään man äidinkielen petukseen jidenkin kielten salta. Opetus tapahtuu kaupungin kuluilla kerran viikssa. Vanhemmat kuljettavat lapsen äidinkielen petuksen ryhmiin. 7. Arviinti Timinnan tavitteiden ja sisältöjen tteutumisen arviinti n jatkuva prsessi. Timinnan arviinti hjaa suunnitelmien tarkastamista, uusien tavitteiden asettamista sekä timinnan kehittämistä. Timinnan arviintiin kuuluu tavitteiden, sisältöjen, työtapjen ja menetelmien sekä ppimis- ja kasvuympäristön arviinti. Opettaja kehittää jatkuvasti kasvatus- ja petuskäytäntöjään sekä phtii kriittisesti työnsä perusteita. Esipetusryhmässä pettaja n vastuussa timinnan päivittäisestä arviinnista. hän arvii suunnittelua, tavitteen asettelua ja timinnan tteutusta tiiminsä kanssa lapsilta ja hultajilta saadun palautteen perusteella. Esipetuksessa lasta havainnidaan ja hänen kasvua sekä ppimistaan arviidaan eri tilanteissa ja havainnista keskustellaan vanhempien kanssa. Arviinnin ja keskustelujen tarkituksena n auttaa aikuista ymmärtämään ja tuntemaan lasta paremmin ja kehittämään timintaa niin, että lapsen kasvu ja ppiminen edistyisivät parhaalla mahdllisella tavalla. Lapselle ilmaistavan arviinnin tulee lla kannustavaa ja lapsen itsetunta vahvistavaa, lisäksi sen tulee auttaa lasta mien kykyjen ja taitjen tuntemisessa. Lapsen itsearviintia tteutetaan lapsen man ppimissuunnitelman yhteydessä ja jatkuvissa vurvaikutustilanteissa lapsen ja aikuisen välillä. Lapsella n mahdllisuus arviida myös timintaa ja kkemuksiaan yhteisissä keskusteluissa.

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI VESILAHDEN VARHAISKASVATUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI VESILAHDEN VARHAISKASVATUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI VESILAHDEN VARHAISKASVATUKSESSA Varhaiskasvatuksen alkaessa lapsella n synnynnäinen tai tutkimusten perusteella erityiseen tukeen ikeuttava diagnsi ja erityisen tuen lausunt, tai havaittujen

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuipåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuipåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu ipåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuipå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuipåasdf Vallilan ala-asteen petussuunnitelma ghjklöäzxcvbnmqwertyuipåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuipåasdfghjklöäz

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012-

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012- Ystävän apuri Palveluihin hjaamisen pasvihk ikäihmisen ystävälle Ystävätiminnan alueellisen tuen kehittämisprjekti 2012- TAVALLISEN IHMISEN TAIDOIN Oppaan sisällöstä: Opas n tarkitettu Punaisen Ristin

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Teemaa käsiteltiin esiopetuksen oppimiskokonaisuuksien näkökulmasta seuraavasti: laululeikkejä ja lauluja, joissa lasten etunimet tulevat tutuiksi

Teemaa käsiteltiin esiopetuksen oppimiskokonaisuuksien näkökulmasta seuraavasti: laululeikkejä ja lauluja, joissa lasten etunimet tulevat tutuiksi TYÖYHTEISÖTEHTÄVÄ 3 Teema: Minä, perhe ja kaverit Päiväkdin timintakausi alitettiin Minä, perhe ja kaverit teemalla; keskeisenä tavitteena lapsiryhmän ryhmäytyminen, yhteisten sääntöjen ja spimusten kertaaminen

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN KOULU: Espn kristillinen kulu KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN Espn kaupungissa n käytössä yhteinen phja ppilashultsuunnitelmalle, jta Espn kristillinen kulu n täydentänyt kulun

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Lasten mielenterveystyön hoitoketju

Lasten mielenterveystyön hoitoketju Lasten mielenterveystyön hitketju Ylöjärven timintamalli Työryhmä: Merja Hietanen, lastenlääkäri Marj Huvinen, kulupsyklgi Niina Immnen, psyk sh, nuristiimi Tuija Landström, kuraattrityön krdinaattri Sinikka

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata UNICEFIN LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA TOIMINTAMALLI LAPPEENRANNAN SUUNNITELMA Rakennuspalikka ja tarkistuslista tämän hetken tilanne kehittämistimi kehittämisestä vastaava tah 1. Lapsen ikeudet tunnetaan Näkyykö

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUS- SUUNNITELMA

LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUS- SUUNNITELMA LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUS- SUUNNITELMA 2014-2015 1 LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. OPETUSSUUNNITELMA 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

PERHON KUNNAN APIP-TOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011

PERHON KUNNAN APIP-TOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 PERHON KUNNAN APIP-TOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1. Timinnan järjestämisen periaatteet Timintasuunnitelma n laadittu petushalitukseen hjeiden mukaisesti. (Määräykset ja hjeet 2011:1 ) Aamu- ja iltapäivätiminnalla

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausuntpyyntö 18.05.2018 OKM/93/040/2017 Kuntien kulttuuritiminnasta annetun lain uudistaminen Jhdant Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausunta liitteenä levasta muistista

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

w w w. k e r h o k e s k u s. f i M a r j o K e n t t ä l ä K o u l u n k e r h o k ä s i k i r j a

w w w. k e r h o k e s k u s. f i M a r j o K e n t t ä l ä K o u l u n k e r h o k ä s i k i r j a w w w. k e r h k e s k u s. f i M a r j K e n t t ä l ä K u l u n k e r h k ä s i k i r j a Kulun kerhkäsikirja Kulun kerhkäsikirja Marj Kenttälä Kulun kerhkäsikirja Kerhkeskus - kulutyön tuki ry Kirjittaja:

Lisätiedot

Selvitys kolmiportaisen tuen toteutumisesta varhaiskasvatuksessa

Selvitys kolmiportaisen tuen toteutumisesta varhaiskasvatuksessa 1 Selvitys klmiprtaisen tuen tteutumisesta varhaiskasvatuksessa Sumenkielinen varhaiskasvatus Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 22.10.2014 2 1. Selvityksen taustaa Espn varhais- ja petuslautakunta n

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja n tutkintkhtainen sa Sähkö- ja autmaatitekniikan perustutkint 2015 Sähköasentaja, Autmaatiasentaja Oph määräys 77/011/2014 Luksian hallitus 24.4.2015 Sisältö 1 Sähkö- ja autmaatialan kuvaus ja arvperusta

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa Kielistrategia 1. Periaatelinjaukset 1.1 Jhdant Ylipistlain 46 :n mukaan Aalt-ylipistn ylippilaskunnan kielet vat sumi ja rutsi. Lisäksi ylippilaskunnan jäsenistä merkittävä suus, vunna 2010 nin 10 prsenttia,

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Lukuvusi 2010 11 Opintjen suunnittelu ja pintneuvnta Opintjen suunnittelu n lennainen sa piskelua. Suunnittelu alkaa j sillin, kun piskelija saa tiedn piskelupaikasta ja hyväksymiskirjeen mukana perustietja

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1 OHJAUS ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTOSSA... 2 2 TOTEUTTAMINEN... 2 2.1 Hakeutuminen opintoihin... 3 2.2 Ammatillinen peruskoulutus... 3 2.2.

SISÄLTÖ 1 OHJAUS ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTOSSA... 2 2 TOTEUTTAMINEN... 2 2.1 Hakeutuminen opintoihin... 3 2.2 Ammatillinen peruskoulutus... 3 2.2. Hyväksytty petuksen jhtryhmässä 3.9.2015 0 SISÄLTÖ 1 OHJAUS ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTOSSA... 2 2 TOTEUTTAMINEN... 2 2.1 Hakeutuminen pintihin... 3 2.2 Ammatillinen peruskulutus... 3 2.2.1 Opintjen alkaessa...

Lisätiedot

Opintojen ohjaus Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO

Opintojen ohjaus Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Opintjen hjaus Keski-Phjanmaan ammattipistssa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Sisällys 1 JOHDANTO... 1 2 OPINTO-OHJAUS... 2 3 OHJAUS JA

Lisätiedot

VALMA-KOULUTUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

VALMA-KOULUTUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS VALMA-kulutus n hyvä vaihteht sinulle js haluat tutustua erilaisiin kulutusalihin ja ammatteihin tarvitset lisäaikaa ja hjausta kulutuksen ja ammatin valinnassa

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA kulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 Khderyhmä: Varsinaiset sallistujat: Alkupetuksen erityispettajat Luentjäsenet: Varsinainen sallistuja vi lisäksi nimetä työkavereistaan

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Turvakeskustelu lapsen turvan ja turvataitojen vahvistamiseksi. Kaija Lajunen, Pirjo Lahtinen ja Tuija Valkonen. Mitä turvakeskustelu on

Turvakeskustelu lapsen turvan ja turvataitojen vahvistamiseksi. Kaija Lajunen, Pirjo Lahtinen ja Tuija Valkonen. Mitä turvakeskustelu on Turvakeskustelu lapsen turvan ja turvataitjen vahvistamiseksi Kaija Lajunen, Pirj Lahtinen ja Tuija Valknen Mitä turvakeskustelu n Turvakeskustelu n perhe- ja verkstkeskeinen turvaan ja turvataitihin keskittyvä,

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS PERHEKESKUS PERHEKESKUKSESSA ON TARJOLLA SEURAAVANLAISIA PALVELUJA: 1. PERHENEUVOLA 2. PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT 3. PERHETYÖ 4. PUHETERAPIA

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva kulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä kulupäiviä Kuvat: Liikkuva kulu / Juni Kalli Liikkuva kulu -hjelmassa n tärkeää lisätä liikettä ja vähentää istumista kulupäivän aikana ppilaiden sallisuus

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjitustaidn kulutus Opetussuunnitelma 2012 Lunns Opetussuunnitelma 2012 2012 Tekijät vastuualueineen Hallinthenkilökunta rehtri Sini Luhivuri (luku 2.1) tiedttaja

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

ASIAKKAAN VALINTA & ASIAKASSUUNNITELMA

ASIAKKAAN VALINTA & ASIAKASSUUNNITELMA ASIAKKAAN VALINTA & ASIAKASSUUNNITELMA Sari Heikka, palveluesimies Ikäihmisten palveluhjaus Kti n POP 13.11.2018 Valinnan vapaus asiakkaan sallistuminen ja valinnanvapauden vahvistuminen -> uudenlainen

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 8/2015 18.11.2015 Pis syrjästä hankkeen kehittämispäivä Aika: 29.10.2015 kl 9.00 15.00 Paikka: Rauman kaupungintal s. Kanalinranta 3, Rauma Osallistujat: Anu-Elina Halnen, Satakunnan sairaanhitpiiri,

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

kriisiviestintäohjeistus esimiehille

kriisiviestintäohjeistus esimiehille . Espn kaupungin 11.2.2009 kriisiviestintähjeistus esimiehille 1 (5) Espn kriisiviestintähje esimiehille Kun ikävää sattuu Pelasta ja varita välittömässä vaarassa levia. Estä lisävahinkjen syntyminen.

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Kuosmanen, Voitto & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA

Kuosmanen, Voitto & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA Kusmanen, Vitt & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA 2 Sisältö 1 JULKAISUN IDEASTA... 3 2 OHJAUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 5 2.1 Ohjaamisen

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Lapuan kaupungin strategia. Luonnos 29.11.2013. Säännöt ja ohjeet nro. Hyväksytty: Voimaantulo:

Lapuan kaupunki. Lapuan kaupungin strategia. Luonnos 29.11.2013. Säännöt ja ohjeet nro. Hyväksytty: Voimaantulo: Lapuan kaupunki Säännöt ja hjeet nr Lapuan kaupungin strategia Lunns 29.11.2013 Hyväksytty: Vimaantul: 29.11.2013 DEMOKRATIA JA OSALLISUUS Otsikk: Osallistuva demkratia - rhkeus, reiluus ja vastuullisuus

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Kuntien vammaisneuvostojen työpaja

Kuntien vammaisneuvostojen työpaja Kuntien vammaisneuvstjen työpaja 31.10.2018 Yhteenvet: 1. Maakunnan vammaisneuvstn asettaminen Mitä näkökulmia maakunnan vammaisneuvstn kknpanssa tulisi humiida? (esim. eri vammaisryhmien sallisuus, kielijakauma,

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

RESETTI perheluokat. Oppimis ja ohjauskeskus Valteri Piia Ruutu

RESETTI perheluokat. Oppimis ja ohjauskeskus Valteri Piia Ruutu RESETTI perhelukat Oppimis ja hjauskeskus Valteri Piia Ruutu piia.ruutu@valteri.fi 0295335378 RESETTI perhelukat R - rentutus E - empatia S - spimus E - ennakinti T- taitjen harjittelu T tuettu tait I

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Sivistys Varhaiskasvatus ja esiopetus

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Sivistys Varhaiskasvatus ja esiopetus ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvusi 2018 2019 Päiväkti: Esipetusyksikkö: Esipetusyksikön yhteistyökulu: Kangasniemen päiväkti Kangasniemi Metsäkylän kulu Käsitelty

Lisätiedot