Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015"

Transkriptio

1 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma www. kululaistentimintaverkk.fi

2 Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat Timinta- ajatus Aamu- ja iltapäivätimintaa hjaavat linjaukset Arvphja Aamu- ja iltapäivätiminnan tavitteet Kdin ja kulun tukeminen Yhteistyö kdin kanssa Yhteistyö varhaiskasvatuksen, esipetuksen ja peruspetuksen kanssa Yhteistyö ppilashulln kanssa Hyvinvinnin, kulunkäynnin ja ssiaalisen kehityksen tukeminen Lunnn ja ympäristön humiiminen timinnassa Eettisen kasvun tukeminen Aamu- ja iltapäivätiminnan ja kulun yhteiset linjaukset Osallisuuden, yhtenvertaisuuden ja tasa-arvn edistäminen sekä ssiaalinen vahvistaminen KIVA- kulu Osallistaminen Tukea tarvitsevat lapset aamu- ja iltapäivätiminnassa Aamu- ja iltapäivätiminta yleisen, tehstetun ja erityisen tuen aikana Yhteistyö timinnan järjestämisessä Yhteistyö timinnan alkaessa... 4.Aamu- ja iltapäivätiminnan sisältö Timintapaikkakhtainen lukuvusisuunnitelma Malli sisällön vusisuunnitelmasta Malli timipaikkakhtaisesta päivän aikataulusta Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestäminen Inkn kunnassa Timinnan laajuus ja lapsiryhmien kk Timintaan hakeminen ja valinta Aamu- ja iltapäivätiminnan maksut Kulkeminen ja kuljetukset Välipalan järjestäminen Turvallisuus Vakuutukset Inkn kunnan aamu- ja iltapäivätiminnan vusikell Henkilöstön rakenne ja hjaajien kelpisuus Ohjaajien rikstaustan selvittäminen Ohjaajien perehdyttäminen Lasta kskevien salassapidettävien tietjen luvuttamiseen liittyvä menettely Timinnan seuranta ja arviinti Aamu- ja iltapäivätiminnan kehittäminen

3 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat Aamu- ja iltapäivätiminnalla tarkitetaan peruspetuslain (628/1998) 1 8 a luvun mukaista peruspetuksen ppilaille suunnattua hjattua timintaa, jnka kknaisuudesta kunta vastaa. Peruspetuslain mukaisesti Opetushallitus päättää aamu- ja iltapäivätiminnan tavitteista ja keskeisistä sisällöistä antamalla timintaa varten peruspetuslain (1136/2003) 48 a:n mukaisesti perusteet 2. Aamu- ja iltapäivätiminta tulee järjestää näiden perusteiden mukaisesti. Peruspetuksen aamu- ja iltapäivätiminnan perusteissa käytetään timinnassa levasta peruspetuksen ppilaasta nimitystä lapsi. Timinnassa lapsi ei le ppilaan rlissa. Peruspetuksessa määriteltyyn ppimisen ja kulunkäynnin tukeen liittyen käytetään lapsesta ppilas-nimitystä. 3 Peruspetuksen aamu- ja iltapäivätiminnan perusteiden teksti n ertettu Inkn kunnan suudesta kursivituna. Kuntakhtaisessa peruspetuksen aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelmassa käytetyt termit määritellään siten, että timinnan järjestäjällä tarkitetaan kuntaa, palveluntuttajalla tarkitetaan yksityistä tai julkista palveluntuttajaa ja timintapaikalla paikkaa, missä peruspetuksen aamu- ja iltapäivätiminta käytännössä tapahtuu Timinta-ajatus Inkn kunnan aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma n tehty tukemaan peruspetuslain mukaisesti järjestettävää iltapäivätimintaa. Timintasuunnitelmassa määritellään timinnan periaatteet, jnka mukaan timinta järjestetään niin palveluntuttajien kuin kunnan mana timintana järjestettävässä aamu- ja iltapäivätiminnassa. Kunta vastaa timinnasta kknaisuudessaan. Inkn hallintsäännön mukaan sivistyslautakunta hyväksyy kululaisten aamu-ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelman sekä päättää timinnan valinta-ja maksuperusteista. Timinnasta vastaa sivistystimenjhtaja. Aamu- ja iltapäivätiminnan krdinaattri laatii kunnan timintasuunnitelman sekä suunnittelee ja krdini timintaa. Kulujen rehtrit timivat Inkn kunnan timintapaikkjen henkilökunnan lähiesimiehinä. Timintasuunnitelma n työväline hjaajille, palveluntuttajille ja krdinaattrille. Lasten hultajilla n mahdllisuus timintasuunnitelman kautta saada tieta siitä miten Inkssa aamu- ja iltapäivätiminta järjestetään. Tämä timintasuunnitelma n vimassa alkaen. Timintasuunnitelma päivitetään vusittain ja se hyväksytään Inkn kunnan sivistyslautakunnassa. Timinnan suunnittelussa tetaan humin lasten ja hultajien tiveet ja tarpeet. 1 Peruspetuslaki 682/1998) 48 a, b, c, d, e, f (Laki peruspetuslain muuttamisesta 1136/2003) 2 Laki peruspetuslain muuttamisesta 48 a 3.mm. 3 2

4 Aamu-ja iltapäivätiminta n budjetitu saksi peruspetuksen timintaa. Kunta saa aamu-ja iltapäivätimintaan valtinsuutta petus-ja kulttuuritimen rahituksesta annetun lain mukaisesti Aamu- ja iltapäivätiminnan tehtävä ja timintaa hjaavat linjaukset Aamu- ja iltapäivätiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinäistä aikaa ilman turvallisen aikuisen läsnäla ja hjausta ennen ja jälkeen kulupäivän. Timinnan järjestämiseen liittyvien ratkaisujen, timintatapjen ja timintaympäristön tulee tukea asetettujen tavitteiden saavuttamista. Aamu- ja iltapäivätiminnassa hulehditaan timintaympäristön turvallisuudesta ja siitä, että lapset eivät judu kiusaamisen, häirinnän tai väkivallan khteiksi. Aamu- ja iltapäivätiminta vahvistaa lasten itseluttamusta ja mnipulisten vurvaikutustaitjen kehittymistä. Se innstaa ja tukee lapsia myös mien vahvuuksien löytämiseen ja man saamisen kehittämiseen. Timinta valmentaa itsestä hulehtimiseen ja antaa mahdllisuuksia luvaan itsensä tteuttamiseen. Hyvin ja laadukkaasti järjestetty aamu- ja iltapäivätiminta hjaa lasten tarpeet ja edellytykset humin ttaen lapsia kasvamaan vähitellen aktiiviseen, terveelliseen ja kestävään elämäntapaan sekä elämään kansainvälistyneessä ja tegnlgisituneessa maailmassa. Timinnan suunnittelussa tetaan humin sekä yksilölliset että yhteisölliset näkökhdat. Aamu- ja iltapäivätiminta n ryhmätimintaa, ja ryhmää hjaavat säännöt ja arvt muvaavat saltaan lasten ssiaalista kasvua. Tavitteena n tarjta lapsille heidän tarpeitansa vastaavaa, mnipulista ja virkistävää timintaa sekä antaa myös mahdllisuus lepn ja itsekseen lemiseen. Kulupäivän aikana tapahtuneet asiat ja lasten mat kkemukset tulee mahdllisuuksien mukaan ttaa timinnassa humin. Aamu- ja iltapäivätiminta tulee rakentaa jatkumna varhaiskasvatuksen ja esipetuksen kasvatustehtävälle. Timintaa hjaavat peruspetuksen yleiset kasvatustavitteet. Timinnalla n ma erityislunteensa, sillä se perustuu vapaaehtisuuteen ja sijittuu lasten vapaa- aikaan. Lasten kknaisvaltaisen hyvinvinnin edistäminen tteutuu parhaiten lunnllisia kasvuympäristöjä ja pedaggista asiantuntemusta hyödyntämällä ja yhdistämällä. Tavitteena n avin, rhkaiseva ja kiireetön ilmapiiri. Lasten itsenäisyys lisääntyy kasvun myötä vähitellen, mutta lapset tarvitsevat vielä aikuisen turvaa, läsnäla ja hjausta. Aamu- ja iltapäivätiminnassa tulee lla riittävä määrä kelpisuuden maavia, saavia ja ammattitaitisia hjaajia. Timinnan suunnittelussa ja tteuttamisessa hyödynnetään eri timijiden välistä mniammatillista yhteistyötä ja yhteistyötä perheiden kanssa. Yhteistyön tarkituksena n lisätä tuntemusta lapsista ja auttaa heidän tarpeidensa tunnistamista sekä parantaa timinnan laatua. Työsuhteiden pitkäkestisuus edistää ihmissuhteiden pysyvyyttä, jka pulestaan lisää lasten turvallisuuden tunnetta ja hjaajan mahdllisuutta tukea lasten kehitystä. 3

5 On susiteltavaa, että aamu- ja iltapäivätiminta sisältyy kunnalliseen lasten- ja nurten hyvinvintisuunnitelmaan 4. Timintaa järjestettäessä tetaan humin eri kieliryhmien tarpeet sekä eri- ikäisten lasten tarpeet 4. Myös eri kulttuuriryhmiin kuuluvien lasten tarpeet samin kuin paikalliset erityispiirteet tetaan humin mahdllisimman hyvin Arvphja Aamu- ja iltapäivätiminta phjautuu peruspetuksen arvihin, jita vat ihmisikeudet, tasa- arv, demkratia, lunnn mnimutisuuden ja ympäristön elinkelpisuuden säilyttäminen sekä mnikulttuurisuuden hyväksyminen. Timinta edistää peruspetuksen tavin yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta, sekä yksilön ikeuksien ja vapauksien kunniittamista. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen yhteiskunnallisena lähtökhtana n turvallisen kasvuympäristön tarjaminen lapselle. Timinnan keskeisenä tarkituksena n tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä tukea myös perhettä ja kulua niiden kasvatustehtävässä. Aamu- ja iltapäivätiminnan tehtävänä n lapsen kknaisvaltaisen hyvinvinnin edistäminen seuraavista näkökulmista: Lapsen vapaa- ajan timinnan hjaaminen Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen Lapsen kulunkäynnin ja ppimisen tukeminen Varhainen puuttuminen ja ssiaalinen vahvistaminen Inkn kunnan aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelman arvphja määritellään valmisteilla levan uuden petussuunnitelman 2016 mukaiseksi sen valmistuttua. 4 Lastensujelulaki (417/2007) 12 4

6 2. Aamu- ja iltapäivätiminnan tavitteet Aamu- ja iltapäivätiminnan yleisenä tavitteena n tukea kdin ja kulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Timinnan tulee lisäksi edistää lasten hyvinvintia ja tasa-arvisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä sallisuutta. Tämä tavite velvittaa kaikkia aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisessä ja tteuttamisessa mukana levia. Kunta täsmentää peruspetuslaissa säädetyt ja tässä luvussa kuvattavat yleiset tavitteet ttaen humin paikalliset tarpeet, timintaympäristön ja kunnan mat strategiset linjaukset Kdin ja kulun kasvatustyön tukeminen Ktien työtä tuettaessa lähtökhtana n, että lapsen hultajilla n ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta. Ohjaajilla n aamu- ja iltapäivätiminnassa ammatillinen vastuu lapsen kasvatuksesta. Ohjaajien työtä hjaavana periaatteena n kasvatuskumppanuus, jlla tarkitetaan ammattikasvattajien situtumista timimaan yhdessä hultajien kanssa lapsen kasvun, kehityksen ja ppimisen tukena. Kdin ja kulun kasvatustyön tukeminen edellyttää keskinäiseen kunniitukseen ja tasaarvisuuteen perustuvaa yhteistyötä. Kteja kannustetaan sallistumaan yhteistyöhön ja edistetään hultajien aktiivista rlia. Aamu- ja iltapäivätiminta ja peruspetus timivat yhteistyössä ja kehittävät paikalliseen yhteistyöhön spivia rakenteita ja timintatapja. Aamu- iltapäivätiminta yhdessä ppilashulln palveluita tuttavan henkilöstön kanssa tukee lapsen kknaisvaltaista hyvinvintia ja kulunkäyntiä. Yhteisen päämäärän tulee näkyä myös yksittäistä lasta kskevien asiiden hidssa, tiednsiirrssa ja aamu- ja iltapäivätiminnan henkilöstön sallistumisessa tarpeen mukaan lasta kskeviin neuvtteluihin hultajien luvalla. Avin ja luttamuksellinen vurvaikutus lu phjan hyvälle yhteistyölle ja tiedttamiselle. Aamu- ja iltapäivätiminnassa lapsella vi lla hultajan, pettajan ja hjaajan kesken svittavalla tavalla mahdllisuus läksyjen tekn Yhteistyö kdin kanssa Yhteistyö aamu- ja iltapäivätiminnan ja kdin välillä edellyttää avinta ja luttamuksellista vurvaikutusta. Yhteistyölle tulee timintapaikkakhtaisesti luda selkeät yhteistyömallit ja rakenteet. Tavitteena n, että yhteistyö kdin kanssa n sa aamu- ja iltapäivätiminnan arkea. Perheiden kanssa tulee heti timinnan alkamisen yhteydessä spia kirjallisesti turvallisuus- ja vastuukysymyksistä esim. ktiinlähdön salta. Aamu- ja iltapäivätiminnanhjaajat sallistuvat mahdllisuuksien mukaan kulun vanhempainiltihin ja tapaavat vanhempia myös aamuisin kun lapsia tudaan timintaan 5

7 tai kun heidät iltapäivällä haetaan ktiin. Timintapaikka vi halutessaan järjestää myös mia vanhempainiltja, juhlia tai tapahtumia yhdessä perheiden kanssa. Timinnan sisällöistä ja timintaperiaatteista tiedtetaan hultajia timintapaikkakhtaisesti kauden alkaessa vähintään kaksi viikka aikaisemmin. Aamu- ja iltapäivätimintaan haettaessa vanhemmat vivat antaa sustumuksensa tiednsiirtn aamu- ja iltapäivätiminnan, kulun ja ppilashulln välillä. Tällöin aamu- ja iltapäivätiminta vi tukea lapsen kknaisvaltaista hyvinvintia parhaalla mahdllisella tavalla. Lapsilla n mahdllisuus tehdä ktitehtävät iltapäivätiminnassa ja vanhemmat vivat niin halutessaan pyytää hjaajia muistuttamaan että lapset tekisivät ktitehtävänsä iltapäivätiminnassa. Ktitehtävien tekemiseen varataan timintapaikkakhtaisesti spiva aika. Aamu- ja iltapäivätiminnan hjaajat tukevat ja hjaavat lapsia ktitehtävien tessa ja vanhemmat saltaan seuraavat lapsen työtä ktna. Vanhemmat vat kuitenkin vastuussa lasten ktitehtävien tekemisestä ja niiden läpikäyminen n ensiarvisen tärkeää myös vanhemmille, kska tällöin lapsen ppimista vidaan tarkkailla myös ktna Yhteistyö varhaiskasvatuksen, esipetuksen ja peruspetuksen kanssa Aamu- ja iltapäivätiminta rakennetaan jatkumna varhaiskasvatuksen ja esipetuksen kasvatustehtävälle yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Nivelvaihepalavereita päivähidsta aamu- ja iltapäivätimintaan siirtyvien lasten salta tulee järjestää säännöllisesti vusittain ennen kauden alkua. Jissakin Inkn kunnan timintapaikissa esipetuksen päivähit ja kululaisten aamuja iltapäivätiminta suunnittelee ja tteuttaa timintaa yhteistyössä. Tällöin aamu- ja iltapäivätiminnanhjaajilla n myös mahdllisuus tutustua esipetuksen päivähitn sallistuviin lapsiin ja heidän vanhempiinsa ennenkuin he siirtyvät sitten seuraavana vunna kuluun. Esipetuksen päivähidlle ja aamu- ja iltapäivätiminnalle mudstuu lunteva jatkum jssa tutut aikuiset pysyvät lapsen ympärillä lapsen kasvaessa. Aamu- ja iltapäivätiminta timii yhteistyössä kulun kanssa, tavitteena tiivis ja saumatn yhteistyö lapsen parhaaksi. Aamu- ja iltapäivätiminnanhjaajien, ppilaiden, pettajien sekä kulun muun henkilöstön välisellä yhteistyöllä ludaan rakenteet timivalle ja lapsen edun mukaiselle yhteistyölle sekä yhteiselle timintakulttuurille. Kk kulun henkilökuntaa tulee infrmida kululla järjestettävästä aamu- ja iltapäivätiminnasta. Aamu- ja iltapäivätimintaa kehitetään yhteistyössä sivistystimen, rehtrin, pettajien ja kulunkäynninhjaajien kanssa. Aamu- ja iltapäivätiminnanhjaajat ja kulu tiedttavat tisiaan eri timinnissa tapahtuvista muutksista esim. retkistä, tukipetustunneista jne. On tärkeää, että ppilaan kknaispäivän ajan kulun petushenkilöstö, aamu- ja iltapäivätiminnan henkilöstö ja kulun ppilashult timivat keskenään luntevassa vurvaikutuksessa. Inkn kunnassa suuri sa aamu- ja iltapäivätiminnanhjaajista timii kkpäivätyössä myös kulunkäynninhjaajina. Tämä helpttaa kulun ja aamu- ja iltapäivätiminnan 6

8 välistä yhteistyötä, lisää ppilaantuntemusta ja mahdllistaa sen, että tuttu ja turvallinen aikuinen seuraa lapsen mukana kk päivän ajan. Lapsen tehdessä ktitehtäviään iltapäivätiminnassa hjaajat vat yhteydessä lapsen lukanpettajaan ja ktiin js niitä tehdessä havaitaan, että lapsella ilmenee ppimisen haasteita. Ohjaajat tiedttavat kulua ja ktia myös muista havainnistaan, jtka vivat mahdllisesti vaikuttaa lapsen kasvuun, kehitykseen tai ppimiseen Yhteistyö ppilashulln kanssa Oppilashulln tavitteet ja keskeiset periaatteet määritellään peruspetuksen petussuunnitelman perusteissa ja kunnan ppilashultsuunnitelmassa. Ydinkysymyksiltään ne vat yhtenevät esipetuksessa, peruspetuksessa, lukikulutuksessa ja ammatillisessa kulutuksessa. Ne mudstavat yhdessä varhaiskasvatuksen ja aamu- ja iltapäivätiminnan kanssa jatkumn lasten ja nurten ppimisen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukemisessa. Olennaisena tavitteena n ppimisen esteiden ja muiden ngelmien ehkäiseminen ja varhainen tunnistaminen. Tavitteena n myös välittämisen, hulenpidn ja myönteisen vurvaikutuksen timintakulttuurin edistäminen kuluyhteisössä. Oppilashulllla edistetään sekä lapsen ja nuren ppimista että tasapainista kasvua ja kehitystä. Aamu- ja iltapäivätiminta humiidaan myös sana lasten ja nurten hyvinvintisuunnitelmaa lasten ja nurten ngelmia ehkäisevänä ja hyvinvintia edistävänä timenpiteenä. Aamu- ja iltapäivätiminnanhjaajat vivat ttaa yhteyttä ppilashultryhmän eri jäseniin tuen tarpeen ilmettyä ja tiedttaa yhteydentsta ktiin 6. Ohjaajat vivat hultajan sustumuksella myös sallistua tarvittaessa ppilashulln palavereihin Hyvinvinnin, tunne-elämän, ja ssiaalisen kehityksen tukeminen Aamu- ja iltapäivätiminnan tavitteena n lasten hyvinvinnin, tunne-elämän, ja ssiaalisen kehityksen tukeminen. Ohjaajan myönteisellä suhtautumisella ja läsnällla n tässä suuri merkitys. On tärkeää, että jkainen lapsi kkee levansa arvstettu ja hyväksytty. Lapset tarvitsevat myös kaveripiirin hyväksyntää ja tunteen ryhmään kuulumisesta. Yhdessä timimalla pitaan ssiaalisessa vurvaikutuksessa tarvittavia taitja, kuten vastavurisuutta ja erimielisyyksien ratkaisua myönteisin keinin. Lapsia hjataan tunnistamaan erilaisia tunteita ja säätelemään maa timintaansa. Lasten rhkaisu ja kannustaminen tukevat itsetunnn kehitystä, ja samalla lapset ppivat luttamaan miin taitihinsa. Osallistumisen ila ja nnistumisen kkemuksia krstetaan. Aamu- ja iltapäivätiminta tukee lasten harrastuneisuutta ja tutustuttaa mahdllisuuksien mukaan erilaisiin vapaa-ajan harrastuksiin. 7

9 Aamu- ja iltapäivätiminnan tulee sekä kasvuympäristönä että ilmapiiriltään lla kiireetön ja turvallinen. On tärkeää, että timinnassa lapsilla n mahdllisuus sekä levähtämiseen ja rauhittumiseen että ulkiluun ja fyysiseen aktiivisuuteen. Maittava välipala ja ympäristön viihtyisyys lisäävät hyvinvinnin kkemusta. Kulun ja aamu- ja iltapäivätiminnan yhteiset linjaukset tukevat ja vahvistavat lasten hyvinvintia ja ssiaalista kehitystä. Lasten tarpeet huminttava mniammatillinen yhteistyö edesauttaa myös aamu- ja iltapäivätiminnan ryhmien mudstamista ja lasten sijittelua ryhmiin. Tavitteena n mudstaa lasten päivästä ehjä kknaisuus Lunnn ja ympäristön humiiminen timinnassa Inkn kunnan aamu- ja iltapäivätiminta tteutetaan jk kulun tilissa tai kulun lähietäisyydellä. Kulussa tteutettavalla aamu- ja iltapäivätiminnalla n usein mahdllisuus käyttää kulun tait- ja taideaineiden sekä liikuntaan tarkitettuja tilja ja välineitä, jllin erilaisiin vapaa- ajan harrastuksiin tutustuttaminen n luntevaa. Timintaryhmät vivat tutustuttaa lapsia myös erilaisiin vapaa- ajan harrastuksiin lähistöllä tai samissa tilissa timivien yhdistysten kautta. Inkn kunnalla n rikkautenaan lunt, jka ympäröi jkaista timintapaikkaa. Aamu ja iltapäivätimintaa suunniteltaessa humiidaan lunnnläheisyys, tavitteena lunnsta ja ulkilusta nauttiminen kaikkina vudenaikina säästä riippumatta. Aamu- ja iltapäivätiminnalla edistetään lapsen lunnntuntemusta ja syvennetään lapsen ja lunnn välistä suhdetta. Lapsia hjataan maksumaan ympäristövastuullinen sekä lunta kunniittava elämäntapa. 8

10 2.3. Eettisen kasvun tukeminen Aamu- ja iltapäivätiminta tukee lasten eettistä kasvua ja käsitystä ihmisten yhdenvertaisuudesta. Timinnan eettisenä lähtökhtana vat Peruspetuksen petussuunnitelman perusteissa määritelty peruspetuksen arvphja sekä kdin ja kulun kanssa yhdessä svitut kasvatukselliset periaatteet ja käytännöt. Aamu- ja iltapäivätiminnassa krstuu lapsilähtöisyys. Jkainen lapsi nähdään arvkkaana yksilönä. Lapset vat ikä- ja kehitysvaiheensa mukaisesti itsestään ja teistaan vastuullisia. He tarvitsevat eettisessä ajattelussaan ja vurvaikutustaidissaan aikuisten hjausta. Eettisessä kasvatuksessa ja yhdenvertaisuuden tukemisessa n tärkeää erityisesti aikuisten antama malli, ryhmän vurvaikutussuhteet sekä arkipäivän tilanteissa khdattavat eettiset kysymykset. Eettisen kasvun tavitteena n vastuullisuuden ja vastavurisuuden ymmärtäminen. Aamu- ja iltapäivätiminnassa lapsia hjataan kasvamaan vähitellen vastuuseen: masta hyvinvinnista ja terveellisistä elämäntavista tisten hyvinvinnista sekä siihen liittyvistä ikeuksista ja velvllisuuksista man timinnan aiheuttamista tunteista ja seurauksista itselle ja tisille ryhmän timintaan liittyvistä säännöistä ja spimuksista myönteisestä suhtautumisesta ympäristöön, luntn ja kestävään elämäntapaan Yhteisöllinen vastuun, luttamuksen ja hulenpidn ilmapiiri aamu- ja iltapäivätiminnassa edistää eettistä kasvua. Eettisessä kasvatuksessa hyödynnetään ryhmän vurvaikutusta, eri tilanteisiin liittyviä keskusteluja, taiteen, leikin ja liikunnan tarjamia mahdllisuuksia sekä esteettisiä kkemuksia ja timinnallisuutta. Lasta hjataan menettelytapihin, jilla mahdllisia ngelmatilanteita vidaan käsitellä myönteisesti ja ratkaisukeskeisesti Aamu- ja iltapäivätiminnan ja kulun yhteiset linjaukset Aamu- ja iltapäivätiminnan tteutuessa kulun tilissa kulun petussuunnitelmaan kirjattuja järjestyssääntöjä sekä kuluyhteisön spimia yhteisiä muita sääntöjä ja spimuksia nudatetaan myös aamu- ja iltapäivätiminnan aikana. Samat säännöt kk päivän ajan edistävät turvallisuutta ja lapsen turvallisuuden tunnetta. Aamu- ja iltapäivätiminnan timintaa tteutettaessa tetaan humin eri kulujen lukuvusisuunnitelmat, Peruspetuksen petussuunnitelman arvperusta sekä Inkn kunnan yhteiset tavitteet ja linjaukset. Inkn kunnan aamu- ja iltapäivätiminnassa lapset sallistuvat mien timintapaikkjensa sääntöjen ja spimusten laadintaan kauden alkaessa. Arkipäivän tilanteissa khdattavista eettisistä kysymyksistä keskustellaan yhdessä lasten kanssa. 9

11 2.4. Osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvn edistäminen sekä ssiaalinen vahvistaminen Aamu- ja iltapäivätiminnassa tavitteena n sallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasaarvn edistäminen sekä ssiaalinen vahvistaminen. Timinta tteutetaan niin, että se lisää lasten nnistumisen kkemuksia ja sallisuutta. On tärkeää, että lapset tulevat kuulluksi timinnassa ja vivat sallistua sen suunnitteluun ja tteuttamiseen. Humita kiinnitetään erityistä tukea tarvitsevien ja eri kulttuuritaustaisten lasten sallistumisen edistämiseen. Aamu- ja iltapäivätiminnassa kunniitetaan lasten maa kieli- ja kulttuuritaustaa sekä elämäntapaa ja -arvja. Samalla hulehditaan, että kukaan ei judu muita hunmpaan asemaan esimerkiksi etnisen alkuperänsä, sukupulensa, ikänsä, uskntnsa tai vammansa vuksi. Peruspetuksen tavin tetaan erityisesti humin lapset, jtka vat taustaltaan saamelaisia, rmaneja tai maahanmuuttajia, sekä viittmakieliset lapset. Eri kulttuureihin tutustumalla vidaan mnipulistaa timintaa, lisätä ymmärrystä ja vähentää ennakkluulja sekä rikastuttaa yhdessäla. Aamu- ja iltapäivätiminnalla lisätään lasten tasa-arvisuutta yhteiskunnassa. Tavitteena n, että jkainen lapsi saa man kehitystasnsa ja tarpeidensa mukaista tukea ja hjausta. Suunnittelussa ja tteutuksessa tetaan humin tyttöjen ja pikien kehityksen ert ja erilaiset tarpeet. Lasten tulee ikätasnsa mukaisesti saada itse sallistua yhteisten sääntöjen ja spimusten mutiluun ja saada kkemuksia sallisuudesta. Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arv ehkäisevät kiusaamista ja syrjäytymistä. Tavitteena n, että syrjäytymistä aiheuttavat tekijät havaitaan mahdllisimman varhain ja järjestetään tarvittavaa tukea. Tässä nnistuminen edellyttää mnialaista yhteistyötä aamu- ja iltapäivätiminnan, ssiaali- ja terveydenhulln, varhaiskasvatuksen, esi- ja peruspetuksen ja kdin kesken KiVa-Kulu KiVa Kulu 5 n kiusaamisen vastainen timenpidehjelma, jka n kehitetty Turun ylipistn psyklgian ppiaineen ja Oppimistutkimuksen keskuksen yhteistyönä petusja kulttuuriministeriön rahituksella ( ; ; ). KiVa-lyhenne mudstuu sanista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava. KiVa Kulu n petusministeriön rahituksella Turun ylipistssa kehitetty timenpidehjelma kulukiusaamisen vähentämiseksi. KiVa Kulun n tdettu vähentävän kiusaamista ja lisäävän kuluhyvinvintia. Inkn kunta n llut mukana KiVa Kulu- hankkeessa syksystä 2010 lähtien. Hankkeen tavitteena n vähentää ja ennaltaehkäistä kulukiusaamista sekä minimida kiusaamisesta aiheutuvia seurauksia. Aamu- ja iltapäivätiminta timii yhteistyössä kdin ja kulun kanssa KiVa- hankkeen tteutumiseksi

12 Osallistaminen Lapsen sallisuus kstuu ikeudesta saada tieta itseä kskevista suunnitelmista, päätöksistä, ratkaisuista, timenpiteistä ja niiden perusteluista sekä mahdllisuuksista ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa näihin asiihin. Vastavurisuus n lennaista: vaikuttaminen ei le mahdllista, js ei pääse mukaan asiiden käsittelyyn eikä saa niistä tieta. Osallistuminen n timintaa, jssa sallisuus usein knkretisituu.lapsen sallistamisen kannalta n tärkeää, että lapsi näkee man sallistumisen vaikutuksen ja tulksen. Aamu- ja iltapäivätiminnassa lapsella n mahdllisuus tulla kuulluksi jkapäiväisissä askareissa ja leikeissä. Olennaista n, että lapsi kkee levansa man ryhmänsä hyväksytty ja tärkeä jäsen. Aamu- ja iltapäivätiminnassa lapset sallistuvat timinnan suunnitteluun timipaikkakhtaisesti jk suunnittelemalla viikksisällön hjaajien päättämän teeman mukaisesti ja/ tai vaikuttamalla siihen mitä saman päivän aikana tehdään ja missä. Usein timinnan suunnittelu vidaan järjestää äänestämällä tai yhteisissä keskusteluissa enemmistön mielipiteen mukaan.tämä mahdllistaa sen, että sekä yksittäisten lasten kuten myös ryhmän tiveet ja tarpeet tulevat esille ja ne vidaan ttaa humin timintaa järjestettäessä. Kaikki aamu- ja iltapäivätimintaan sallistuvat lapset vat ryhmän yhdenvertaisia jäseniä ja timinta tulee suunnitella siten, että kaikilla ryhmän jäsenillä n erityisen tuen tarpeesta hulimatta n mahdllisuus sallistua kaikkeen timintaan mien taitjensa mukaisesti yhdessä ryhmän kanssa. 11

13 3. Tukea tarvitsevat lapset aamu- ja iltapäivätiminnassa Aamu- ja iltapäivätiminta vahvistaa lasten kknaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Sillinkin, kun kyse n tukea tarvitsevista lapsista, timinnan järjestämisen ja tteuttamisen lähtökhtana vat aamu- ja iltapäivätiminnan yleiset tavitteet ja sisällöt. Työskentelytapjen ja timintaympäristön suunnittelussa tulee ttaa humin lasten ikä ja kehitysvaihe sekä yksilölliset tarpeet. Timinnan tulee tukea itsetunnn ja matimisuuden kehitystä, ssiaalista kasvua sekä itsenäistymistä lasten mien edellytysten mukaisesti. Lapsia kannustetaan alitteellisuuteen ja aktiivisuuteen. Heille tarjtaan mahdllisuuksia nnistumisen kkemuksiin ja yhdessä timimiseen. Timinnan ja ajankäytön suunnittelu ja selkeys sekä tilanteiden ennakinti vat erityisen tärkeitä kehityksessään tukea tarvitseville lapsille. Leikin merkitys krstuu varsinkin nurimpien salta. Mnipulinen timinta ja timinnalliset työtavat edistävät lasten kehitystä. Liikunta, pelit ja leikit vat hyviä välineitä myös sääntöjen nudattamisen ja itsesäätelyn harjaannuttamiseen. Yhdessä timimisen taitihin ja myönteisen vurvaikutuksen edistämiseen kiinnitetään erityistä humita. Tiljen ja välineiden tulee lla myös tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin spivia. Humita kiinnitetään muun muassa tiljen kkn, muunneltavuuteen ja esteettömyyteen sekä kulkureittien timivuuteen. Oikein suunnitelluilla ratkaisuilla tuetaan lasten matimista ja helppa liikkumista ja timimista tilissa. Värienkäytöllä ja valaistuksella vidaan vaikuttaa ympäristön hahmttamiseen ja antaa virikkeitä. Timinnassa hulehditaan aina lasten psyykkisestä, fyysisestä ja ssiaalisesta turvallisuudesta. Ohjaajien ammatillista saamista työskentelyssä tukea tarvitsevien lasten kanssa vahvistetaan mm. perehdytyksen avulla. Ohjaajien työtä vidaan tukea myös erityispettajien tai ppilashulthenkilöstön antaman knsultaatin avulla. Yhteistyö kulun kanssa lisää ppilaantuntemusta ja täydennyskulutus varmistaa saamista. 12

14 3.1. Aamu- ja iltapäivätiminta yleisen, tehstetun ja erityisen tuen aikana Peruspetuslain mukaan petukseen sallistuvalla n ikeus saada riittävää kasvun ja ppimisen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Lain ja Opetushallituksen laatimien peruspetuksen petussuunnitelman perusteiden mukaisesti ppilaan saama tuki vidaan jakaa yleiseen, tehstettuun ja erityiseen tukeen. 6 Ne vat laajuudeltaan ja kestltaan erilaisia tukiratkaisuja. Aamu- ja iltapäivätiminta vi tarvittaessa lla sa peruspetuksessa ppilaalle annettavaa ppimisen ja kulunkäynnin tukea. Peruspetuksen petussuunnitelman perusteissa tuen tast määritellään seuraavasti: Yleinen tuki n sa kaikkea ppilaan kasvatusta, petusta ja hjausta. Tuen tarve n sillin lunteeltaan yleensä lyhytaikaista, ppilas vi tarvita vain yhtä tukimuta, kuten tukipetusta tai sa-aikaista erityispetusta. Oppilaalle, jka tarvitsee ppimisessaan tai kulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimutja, annetaan tehstettua tukea hänelle laaditun, pedaggiseen arvin perustuvan kirjallisen ppimissuunnitelman mukaisesti. Tehstettu tuki n lunteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Erityistä tukea annetaan niille ppilaille, jiden kasvun, kehityksen tai ppimisen tavitteiden saavuttaminen ei tteudu riittävästi muilla tukitimilla. Erityisen tuen antamisesta tehdään hallintpäätös, jka perustuu pedaggiseen selvitykseen. Oppilaalle laaditaan henkilökhtainen petuksen järjestämistä kskeva suunnitelma (HOJKS), jsta n käytävä ilmi erityistä tukea kskevan päätöksen mukaisen petuksen ja muun tuen antaminen. Oppilaat, jille n tehty erityistä tukea kskeva päätös, vat ikeutettuja hakemaan aamuja iltapäivätimintaan kk peruspetuksen ajan. Kunta päättää timinnan laajuudesta. Mikäli mahdllista, erityistä tukea saavien ppilaiden aamu- ja iltapäivätiminta järjestetään muun aamu- ja iltapäivätiminnan yhteydessä. Js ppilaiden tarpeet sitä edellyttävät, vidaan timinta järjestää myös missa ryhmissä. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestäminen mahdllisuuksien mukaan man ikäkauden mukaisissa ryhmissä tukee erityistä tukea saavien ppilaiden kehitystä. Kun tehstettua tai erityistä tukea saava ppilas sallistuu aamu- ja iltapäivätimintaan n tärkeää että aamu- ja iltapäivätiminnan henkilöstö ttaa lapsen tuen tarpeet humin. Yhtä tärkeää n, että kulussa nähdään aamu- ja iltapäivätiminnan tarjamat mahdllisuudet ppilaan kulunkäynnin ja ppimisen tukemiseen Yhteistyö timinnan järjestämisessä Timinnan järjestelyjä suunniteltaessa yhteistyö hultajan, kulun ja aamu- ja iltapäivätiminnan kesken n erityisen tärkeää. Hultajan ja mahdllisesti kulun henkilöstön kanssa svitaan, miten tehstettua tai erityistä tukea saavan ppilaan tarpeet sekä kasvuun ja kehitykseen liittyvät tavitteet tetaan humin aamu- ja iltapäivätiminnassa. Mniammatillinen yhteistyö lisää edellytyksiä ppilaan riittävään tukemiseen. 6 Peruspetuksen petussuunnitelman perusteiden muutkset ja täydennykset 13

15 Tehstetun tuen aikana käytettävä ppimissuunnitelma sekä erityiseen tukeen kuuluva henkilökhtainen petuksen järjestämistä kskeva suunnitelma (HOJKS) vivat tarvittaessa sisältää kuvaukset ppilaan sallistumisesta aamu- ja iltapäivätimintaan sekä yhteistyöstä timinnan järjestäjän kanssa. Niissä vidaan kuvata, miten aamu- ja iltapäivätiminnan tavitteet ja timintamallit tukevat ppilaan kehitystä. Tällä tavin ppilaan päivästä mudstuu kasvatuksellinen kknaisuus. Tiedt tehstetun ja erityisen tuen antamisesta, näihin liittyvät asiakirjat ja asiakirjihin sisältyvät tiedt vat salassa pidettäviä. Oppilasta kskevien salassa pidettävien tietjen luvuttaminen aamu- ja iltapäivätiminnan henkilöstölle edellyttää hultajan antamaa yksilöityä tiednsiirtlupaa. Aamu- ja iltapäivätiminnan hjaaja vi sallistua ppilaan tehstettuun tukeen kuuluvan ppimissuunnitelman tai erityiseen tukeen kuuluvan henkilökhtaisen petuksen järjestämistä kskevan suunnitelman (HOJKS) laadintaan hultajan luvalla. Timinnan järjestäjänä kunnan tulee hulehtia siitä, että aamu- ja iltapäivätiminnan tehtävissä timivat henkilöt perehdytetään henkilötietjen käsittelyyn, salassapitn ja vaitilvelvllisuuteen liittyviin säädöksiin sekä lastensujelulainvelvitteisiin 9 Tehstettua tai erityistä tukea saavilla ppilailla vi kunnan päätösten mukaisesti lla ikeus maksuttmaan kulukuljetukseen. Sekä näiden että muiden kuljetukseen ikeutettujen ppilaiden salta tulisi myös aamu- ja iltapäivätimintaa järjestettäessä pyrkiä siihen, että k. ppilailla n mahdllisuus käyttää kulukuljetusetuutta 10. Sillin kun kuljetukset järjestetään, tulee hulehtia turvallisuudesta, vastuunjasta ja kaikkien timijiden riittävästä hjeistuksesta Yhteistyö timinnan alkaessa Lapsen siirtyessä esipetuksesta kuluun ja aamu- ja iltapäivätimintaan tai lapsen sallistuessa timintaan j kulussa lleena, tärkeää n riittävän tiedn saaminen tarpeeksi ajissa erityispetukseen tetuista tai siirretyistä ppilaista ja heidän haasteistaan. Tiednkulku n tärkeää erityisen tuen tarpeen määrittelyn kannalta. Timintaan sijitettaessa tarvitaan tarpeeksi yksityiskhtainen tiet siitä, mikä n llut erityispetuksen päätöksen peruste ja millaista tukea ppilas tarvitsee. Lisäksi tulisi tietää, millaisia vaatimuksia lapsen yksilölliset tarpeet asettavat aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämiselle, henkilöstölle ja timintaympäristölle. Hakuvaiheessa vanhemmat täyttävät tiedn erityisen tuen tarpeesta hakulmakkeeseen ja antavat sustumuksensa sille, että aamu- ja iltapäivätiminta saa kululta tarvittavan tiedn. 14

16 4. Aamu- ja iltapäivätiminnan sisältö Timinnan sisällön tulee tukea timinnalle asetettujen peruspetuksen aamuja iltapäivätiminnan perusteiden ja kuntakhtaisen timintasuunnitelman mukaisten tavitteiden saavuttamista. Timinnan järjestäjä ja tteuttaja vastaavat timintapaikkakhtaisesta sisällön ja sen tteutuksen suunnittelusta. Sisällön suunnittelussa ja tteutuksessa tetaan humin näiden perusteiden määräykset, timinnassa mukana levien lasten määrä, timinnan mnipulisuus sekä mahdllisuus timintjen eriyttämiseen ja pienryhmätyöskentelyyn. Hultajille tarjtaan mahdllisuus sallistua timinnan suunnitteluun. Timintasuunnitelmasta ja timinnan sisällöstä tiedtetaan hultajille. Aamu- ja iltapäivätiminnassa krstuu lasten ikeus turvalliseen lapsuuteen ja kasvuympäristöön. Timinnan sisällön suunnittelussa tetaan humin lasten tarpeet ja mat tiveet. Lapsen, hultajan ja hjaajan keskustelu ja tiednvaiht siitä, millainen timinta lasta kiinnstaa ja mikä tuttaa hänelle ila ja virkistystä, vaikuttaa timinnan sisällön käytännön tteutukseen. Sisältöön vaikuttavat myös paikalliset lsuhteet ja kulttuuritekijät, eri vudenaikjen tarjamat ja muut käytännön mahdllisuudet, yhteistyö kunnan muiden timijiden kanssa, hjaajien mat vahvuudet sekä tteuttajien paintukset. Laadukas aamu- ja iltapäivätiminnan sisältö mudstuu lasten kannalta ehyeksi ja mnipuliseksi kknaisuudeksi. Sen avulla vahvistetaan lasten sallisuutta ja timinnan yhteisöllisyyttä. Timinta tarjaa kasvua ja kehitystä tukevaa ssiaalista vurvaikutusta, iln ja virkistyksen kkemuksia, esteettisiä kkemuksia ja mahdllisuuden kehittää erilaista saamista. Sisältöjä valittaessa n erityisesti kiinnitettävä humita lasten ikätasn mukaiseen kasvua ja kehitystä tukevaan leikkiin, luvaan timintaan ja myönteisiin elämyksiin. Liikkuminen ja ulkilu sekä rentutuminen ja levähtäminen vat timinnassa tärkeitä. Myös välipalan nauttimiseen liitetään kasvatuksellista hjausta. Lapsia hjataan tarkituksenmukaiseen ateriarytmiin sekä hyviin rukavalintihin ja rukailutapihin kiireettömässä ympäristössä. Mnipulisella sisältötarjnnalla vahvistetaan lasten kulttuurista identiteettiä. Sumalaiseen ja muihin, lasten eri kulttuuritaustihin liittyviin perinteisiin tutustutaan mm. laulujen, leikkien ja juhlien avulla. Sisältö vi liittyä erilaisiin tavitteellisiin harrastuksiin ja muuhun kehitystä tukevaan timintaan. Timinta vi tarjta lapsille mahdllisuuden myös man harrastuksen löytämiseen. Kulun kerhtimintaan ja taiteen peruspetukseen sallistuminen vi lla sa lapsen aamu- ja iltapäivätimintaa. Aamu- ja iltapäivätiminta ktaan seuraavista sisällöllisistä kknaisuuksista: eettinen kasvu ja yhdenvertaisuus leikki ja vurvaikutus liikunta ja ulkilu rukailu ja lep kulttuuri ja perinteet käden taidt ja askartelu kuvallinen, musiikillinen, kehllinen ja kielellinen ilmaisu mediataidt arkiaskareet, elinympäristö ja kestävä elämäntapa erilaiset tiedlliset ja taidlliset aihepiirit 15

17 4.1. Timintapaikkakhtainen lukuvusisuunnitelma Palveluntuttaja vastaa siitä, että timipaikka laatii timintapaikkakhtaisen lukuvusisuunnitelman Inkn aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelmaa nudattaen kesäkuuhun mennessä. Suunnitelma jaetaan kteihin timinnan alkaessa. Timintapaikkakhtaiseen lukuvusisuunnitelmaan kirjataan mm.: Timinnan sisältö ja sisällön vusisuunnitelma Päivän aikataulu Timintapaikan ja palveluntuttajan yhteystiedt, lukuvunna timivat hjaajat Timinta- ajat ja maksut Lapsiryhmän kk ja ryhmien määrä Yhteistyökumppanit Ktitehtävien tekemiseen liittyvät asiat Timinnasta lähteminen, turvallisuus ja vakuutukset Malli timinnan sisällön vusisuunnitelmasta Kuukausi Kädentaidt ja kuukauden teemat Liikkuminen Elkuu Vapaata askartelua Me llaan me - tutustumis- ja ryhmäytymisleikkejä Syyskuu Askartelemme lunnnmateriaaleista Silkkaa satua -retkeillään kirjastn, luetaan tarinita ym. Lkakuu Hallween- askarteluja Leipmista mahd. mukaan Marraskuu Isänpäivä Leipmista mahd. mukaan Julukuu Juluaskarteluja Jululeivnnaisia/ makeisia Tammikuu Talvisia askarteluja Leipmista mahd. mukaan Helmikuu Ystävänpäivä Kaverin kanssa n kivaa -mitä kaikkea vimmekaan tehdä yhdessä Leipmista mahd. mukaan Maaliskuu Leipmista mahd. mukaan Keväistä askartelua Hei pe! - avimet vat peille ja ehkä jillekuille muillekin Huhtikuu Pääsiäis- ja vappuaskarteluja Leipmista mahd. mukaan Tukkuu Äitienpäivä Leipmista mahd. mukaan Kevät n yhtä juhlaa - lapsilta ideat ja perheet mukaan kevätkarkelihin Luntretki lähimetsään Liikuntaa ja leikkejä ulkna Luntretki Liikuntaa ja leikkejä ulkna Luntretki Ulkliikuntaa Luntretki Sisäleikkejä ja pelejä Ulkilua Luntretki Ulkilua Talviurheilua Luntretki Luntretki Talviurheilua Luntretki Sisäleikkejä ja pelejä Ulkilua Luntretki Liikuntaa ja leikkejä ulkna Luntretki Liikuntaa ja leikkejä ulkna 16

18 Timinnan sisällön vusisuunnitelman runk n suunniteltu Inkn kunnassa työskentevien aamu- ja iltapäivätiminnanhjaajien kesken. Sitä vidaan käyttää timintapaikkakhtaisissa lukuvusisuunnitelmissa. Vusisuunnitelmaan vidaan lisätä Inkn kunnan yhteisiä tai aamu- ja iltapäivätiminnan valtakunnallisen kehittämisverkstn spimia teemja. Jkaisen timintapaikan laatiman vusisuunnitelman sisältöön vaikuttavat myös lapsiryhmäkhtainen kiinnstus, hjaajien ja timipaikan vahvuudet sekä käytännön mahdllisuudet. Timintaryhmät tiedttavat kteja ja kulua timintansa sisällöstä kuukausittain. Kuukausisuunnitelmasta selviää kunkin aamu- ja iltapäivätimintapaikan lpullinen viikkhjelma ja mahdlliset tapahtumat Malli timintapaikkakhtaisesta päivän aikataulusta Aamupäivä: Leikkiä kerhn tilissa (Rukasalin päädyssä leva tila) Aamiainen kulun rukasalissa (aamiaiselle tultava viimeistään kl.8.10) Ulkilua kulun pihalla. Kulupäivä Iltapäivä: Ulkilua kulun pihalla Välipala kulun rukasalissa Ktitehtävien tek / vapaata leikkiä / vapaaehtista hjattua timintaa halukkaille ulkna/ sisällä Vapaa leikki/ hjattu timinta/ ulkilua Oma pikkuvälipala vanhempien niin tivessa Ulkilua kulun pihalla/ Västankvarnin kulun pihalla Kukin timintapaikka päättää itse timintansa aikataulun siten, että timinnasta tulisi mahdllisimman sujuvaa ja turhat siirtymätilanteet saadaan minimitua. Aikataulu antaa vanhemmille selkeän kuvan päivänkulusta ja helpttaa lapsen timintaan tumista ja timinnasta hakemista. 17

19 5. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestäminen Inkn kunnassa 5.1. Timinnan laajuus ja lapsiryhmien kk Inkn kunta tarjaa aamu-ja iltapäivätimintaa kulujen 1. ja 2.vusilukan, pidennetyn ppivelvllisuuden piiriin siirretyille sekä muiden vusilukkien erityisen tuen päätöksen saaneille ppilaille. Osallistuminen n lapselle vapaaehtista. Timintaa järjestettäessä n humiitava eri kieliryhmien tarpeet. Lapsilukumäärän ylittäessä 15 ryhmään susitellaan kahta hjaajaa ja yli 25 ppilaan ryhmässä hjaajia tarvitaan klme. Henkilökhtaisia avustajia ei lasketa hjaajien lukumäärään. Lapsiryhmän suuruus n kuitenkin riippuvainen käytössä levista tilista. Lapsilukumäärä päätetään timinnan järjestäjän ja tteuttajien kesken ennen avustusspimusten tekemistä. Lapsilukumäärään vaikuttaa kyseisen lukukauden timintatilat, erityistä tukea saavien lasten määrä, sekä muut humiitavat asiat kuten pitkäaikaissairaiden lasten määrä Timintaan hakeminen ja valinta Timinnasta ja timintaan hakemisesta tiedtetaan tulevien 1.- lukkalaisten hultajia kuluun ilmittautumisen yhteydessä jkaisen vuden tammi- helmikuussa. Hakulmakkeet timitetaan esikuluryhmiin ja ne vidaan täyttää myös kuluun ilmittautumisen yhteydessä. Tulevien 2.- lukkalaisten hultajat ja erityistä tukea saavien lukkalaisten hultajat saavat tiedn hausta Wilman kautta ja hakulmakkeet timitetaan Inkn kunnan jkaisen kulun tuleville 2.- lukkalaisille sekä ppilaille, jille n tehty erityisen tuen päätös. Tarvittaessa krdinaattri vi pstittaa paperihakemuksen. Aamu- ja iltapäivätimintapaikka myönnetään kk lukuvudeksi. Hakemuksella perheet situtuvat timintamaksujen maksamiseen. Päätös paikasta annetaan ennen kevätlukukauden päättymistä Aamu- ja iltapäivätiminnan maksut Hultaja situtuu varaamaansa timinta-aikaan ja maksuun vähintään lukukaudeksi. Palvelun tarvetta ei muuteta kuukausittain eikä takautuvasti. Spimuksen ylittävältä salta peritään lisäkrvaus. Maksut vat samat kaikissa timintapaikissa. Kunta maksaa palveluntuttajalle lukukausittain lapsimäärään perustuvan spimuksessa määrätyn krvauksen. 60 /kk (krkeintaan 3 tuntia/pv), 80 /kk (krkeintaan 4 tuntia/pv) 120 / kk(yli 4 tuntia/pv) 18

20 Sisaralennus 20 % em. maksuista kskee kuluikäisiä sisaruksia, jtka vat samaan aikaan kunnallisessa aamu- ja iltapäivätiminnassa. Js timintaa järjestetään enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain pulet maksusta. Tämä tarkittaa niitä kuukausia, jllin lapsella ei le mahdllista sallistua timintaan kulujen lma- aikina. Elkuussa peritään pulet maksusta. Js lapsi ei sairautensa vuksi vi sallistua timintaan kalenterikuukauden aikana yli 10 päivänä, peritään maksusta pulet. Tarkittaen, että lapsi n kaksi viikka sairaana ja sairastuminen n ilmitettu aamu- ja iltapäivätimintaan. Js lapsi n sairautensa vuksi pissa kknaisen kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Js lapsi ei muusta syystä sallistu timintaan kk kalenterikuukautena, peritään kuukausimaksusta pulet js pissal n ilmitettu ennakkn aamu- ja iltapäivätimintaan. Timinta-ajan muuts ja paikan irtisanminen n tehtävä kirjallisesti maan aamu- ja iltapäivätimintaan, jsta henkilökunta tiedttaa sivistystimista Kulkeminen ja kuljetukset Kunnalla ei le lakisääteistä velvllisuutta järjestää kuljetusta aamu- ja iltapäivätimintaan tai sieltä ktiin. Js lapsi sallistuu aamu- tai iltapäivätimintaan tai kerhtimintaan, kunta ei järjestä näistä jhtuvia erillisiä kuljetuksia eikä vastaa kuljetuskustannuksista, ellei lapselle le myönnetty kulukuljetusetuutta. Kulukuljetuspäätöksen tekee Inkn kunnan sivistystimenjhtaja. Matkasta aamutimintaan ja iltapäivätiminnasta ktiin vastaa hultaja. Pääsääntöisesti aamu-ja iltapäivätiminta tapahtuu kululla tai kulun välittömässä läheisyydessä. Js timintapiste ei le kululla, n sen kuitenkin ltava kävelyetäisyydellä. Lapset siirtyvät iltapäivätimintaan heti kulupäivän lputtua. Kulun tilissa järjestetyssä timinnassa, n hjaaja lapsia vastassa heidän kulupäivänsä lputtua. Mikäli timintaa ei järjestetä kulun tilissa, turvallisuuden varmistamiseksi lapset hjataan timintapaikkaan jk aamu- ja iltapäivätiminnanhjaajien tai kulun henkilöstön timesta. Lapset vivat lähteä ryhmästä kulun kerhn, ktiin tai jäädä dttamaan hultajia timinnan päätyttyä. Tällöin hultajan n annettava kirjallisesti sustumus lapsen yksin timinnasta lähtemiseen Välipalan järjestäminen Aamu- ja iltapäivätimintaan sallistuvalle lapselle n peruspetuslain mukaan tarjttava välipala. Välipala ja aamutiminnassa tarjttava aamupala sisältyvät timintamaksuun. Välipala suunnitellaan kansallisia ravitsemussusituksia nudattaen, mnipuliseksi ja vaihtelevaksi. 19

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma Lappeenrannan lukiiden piskelijahulln petussuunnitelma Päivitetty 6.6.2012 Sisällysluettel 1) Ennalta ehkäisevät tuen mudt lukissa 3 2) Kdin ja lukin välisen yhteistyön periaatteita ja mutja 3 3) Osallisuuden

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjitustaidn kulutus Opetussuunnitelma 2012 Lunns Opetussuunnitelma 2012 2012 Tekijät vastuualueineen Hallinthenkilökunta rehtri Sini Luhivuri (luku 2.1) tiedttaja

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 29.4.2015 2 1. PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS

TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPISKELUUN JA OHJAUKSEEN LÄHIHOITAJAN PERUSOPINNOT Kasvun tukeminen ja hjaus Hit ja hulenpit Kuntutumisen tukeminen OPISKELIJAN NIMI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta 7. Učni načrti p psameznih učnih entah Attachment 3 MedInt: Terveydenhultalan tulkkauksen alustava petussuunnitelma englanninkielisen yhteisen petussuunnitelmamallin phjalta Tampereen ylipist Maaliskuu

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut - 2011. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Lasten ja nuorten palvelut - 2011. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Lasten ja nuorten palvelut - 2011 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma SISÄLTÖ 1 Johdanto... 4 2 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohdat... 4 3 Toiminnan tavoitteet...

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio Yks, kaks timimaan! -materiaalin jhdant ja yleinen si Tämä n Kehittämiskeskus Opinkirjn tuttaman Yks, kaks timimaan! -materiaalin PDF-kirjastn tiedst. Linkki sähköiseen materiaaliin ja kaikki tukiaineistt

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015 Phjis-Karjalan ste -hanke Väliraprtti 19.1.2015 Sisällys 1 Jhdant... 2 2 Väliraprtin rakenne ja sisältö yleisesti... 3 3 Hankesuunnitelmassa kirjatut tavitteet... 3 4 Asukaslähtöistä tutantmallia kskevat

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Sumen rakennerahast-hjelma Etelä-ja Länsi-Sumen alueellinen suunnitelma 25.5. 2014 Sisällys 1 Jhdant... 3 2 Etelä- ja Länsi-Sumi Eurppa 2020 strategian tteuttajana...

Lisätiedot

Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4

Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Päihdehjelma Sivu 1 Sisällysluettel Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymän päihdehjelma 2 Periaatteet 2 Päihdehjelman khde 3 Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Timintamallit 8 Tavitteellisen puheeksittkeskustelun

Lisätiedot

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti Strategia 2014-2020 Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja sallistavasti SISÄLLYSLUETTELO 1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUEEN KUVAUS... 1 1.1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUE 2014 2020... 1

Lisätiedot