Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015"

Transkriptio

1 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma www. kululaistentimintaverkk.fi

2 Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat Timinta- ajatus Aamu- ja iltapäivätimintaa hjaavat linjaukset Arvphja Aamu- ja iltapäivätiminnan tavitteet Kdin ja kulun tukeminen Yhteistyö kdin kanssa Yhteistyö varhaiskasvatuksen, esipetuksen ja peruspetuksen kanssa Yhteistyö ppilashulln kanssa Hyvinvinnin, kulunkäynnin ja ssiaalisen kehityksen tukeminen Lunnn ja ympäristön humiiminen timinnassa Eettisen kasvun tukeminen Aamu- ja iltapäivätiminnan ja kulun yhteiset linjaukset Osallisuuden, yhtenvertaisuuden ja tasa-arvn edistäminen sekä ssiaalinen vahvistaminen KIVA- kulu Osallistaminen Tukea tarvitsevat lapset aamu- ja iltapäivätiminnassa Aamu- ja iltapäivätiminta yleisen, tehstetun ja erityisen tuen aikana Yhteistyö timinnan järjestämisessä Yhteistyö timinnan alkaessa... 4.Aamu- ja iltapäivätiminnan sisältö Timintapaikkakhtainen lukuvusisuunnitelma Malli sisällön vusisuunnitelmasta Malli timipaikkakhtaisesta päivän aikataulusta Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestäminen Inkn kunnassa Timinnan laajuus ja lapsiryhmien kk Timintaan hakeminen ja valinta Aamu- ja iltapäivätiminnan maksut Kulkeminen ja kuljetukset Välipalan järjestäminen Turvallisuus Vakuutukset Inkn kunnan aamu- ja iltapäivätiminnan vusikell Henkilöstön rakenne ja hjaajien kelpisuus Ohjaajien rikstaustan selvittäminen Ohjaajien perehdyttäminen Lasta kskevien salassapidettävien tietjen luvuttamiseen liittyvä menettely Timinnan seuranta ja arviinti Aamu- ja iltapäivätiminnan kehittäminen

3 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat Aamu- ja iltapäivätiminnalla tarkitetaan peruspetuslain (628/1998) 1 8 a luvun mukaista peruspetuksen ppilaille suunnattua hjattua timintaa, jnka kknaisuudesta kunta vastaa. Peruspetuslain mukaisesti Opetushallitus päättää aamu- ja iltapäivätiminnan tavitteista ja keskeisistä sisällöistä antamalla timintaa varten peruspetuslain (1136/2003) 48 a:n mukaisesti perusteet 2. Aamu- ja iltapäivätiminta tulee järjestää näiden perusteiden mukaisesti. Peruspetuksen aamu- ja iltapäivätiminnan perusteissa käytetään timinnassa levasta peruspetuksen ppilaasta nimitystä lapsi. Timinnassa lapsi ei le ppilaan rlissa. Peruspetuksessa määriteltyyn ppimisen ja kulunkäynnin tukeen liittyen käytetään lapsesta ppilas-nimitystä. 3 Peruspetuksen aamu- ja iltapäivätiminnan perusteiden teksti n ertettu Inkn kunnan suudesta kursivituna. Kuntakhtaisessa peruspetuksen aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelmassa käytetyt termit määritellään siten, että timinnan järjestäjällä tarkitetaan kuntaa, palveluntuttajalla tarkitetaan yksityistä tai julkista palveluntuttajaa ja timintapaikalla paikkaa, missä peruspetuksen aamu- ja iltapäivätiminta käytännössä tapahtuu Timinta-ajatus Inkn kunnan aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma n tehty tukemaan peruspetuslain mukaisesti järjestettävää iltapäivätimintaa. Timintasuunnitelmassa määritellään timinnan periaatteet, jnka mukaan timinta järjestetään niin palveluntuttajien kuin kunnan mana timintana järjestettävässä aamu- ja iltapäivätiminnassa. Kunta vastaa timinnasta kknaisuudessaan. Inkn hallintsäännön mukaan sivistyslautakunta hyväksyy kululaisten aamu-ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelman sekä päättää timinnan valinta-ja maksuperusteista. Timinnasta vastaa sivistystimenjhtaja. Aamu- ja iltapäivätiminnan krdinaattri laatii kunnan timintasuunnitelman sekä suunnittelee ja krdini timintaa. Kulujen rehtrit timivat Inkn kunnan timintapaikkjen henkilökunnan lähiesimiehinä. Timintasuunnitelma n työväline hjaajille, palveluntuttajille ja krdinaattrille. Lasten hultajilla n mahdllisuus timintasuunnitelman kautta saada tieta siitä miten Inkssa aamu- ja iltapäivätiminta järjestetään. Tämä timintasuunnitelma n vimassa alkaen. Timintasuunnitelma päivitetään vusittain ja se hyväksytään Inkn kunnan sivistyslautakunnassa. Timinnan suunnittelussa tetaan humin lasten ja hultajien tiveet ja tarpeet. 1 Peruspetuslaki 682/1998) 48 a, b, c, d, e, f (Laki peruspetuslain muuttamisesta 1136/2003) 2 Laki peruspetuslain muuttamisesta 48 a 3.mm

4 Aamu-ja iltapäivätiminta n budjetitu saksi peruspetuksen timintaa. Kunta saa aamu-ja iltapäivätimintaan valtinsuutta petus-ja kulttuuritimen rahituksesta annetun lain mukaisesti Aamu- ja iltapäivätiminnan tehtävä ja timintaa hjaavat linjaukset Aamu- ja iltapäivätiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinäistä aikaa ilman turvallisen aikuisen läsnäla ja hjausta ennen ja jälkeen kulupäivän. Timinnan järjestämiseen liittyvien ratkaisujen, timintatapjen ja timintaympäristön tulee tukea asetettujen tavitteiden saavuttamista. Aamu- ja iltapäivätiminnassa hulehditaan timintaympäristön turvallisuudesta ja siitä, että lapset eivät judu kiusaamisen, häirinnän tai väkivallan khteiksi. Aamu- ja iltapäivätiminta vahvistaa lasten itseluttamusta ja mnipulisten vurvaikutustaitjen kehittymistä. Se innstaa ja tukee lapsia myös mien vahvuuksien löytämiseen ja man saamisen kehittämiseen. Timinta valmentaa itsestä hulehtimiseen ja antaa mahdllisuuksia luvaan itsensä tteuttamiseen. Hyvin ja laadukkaasti järjestetty aamu- ja iltapäivätiminta hjaa lasten tarpeet ja edellytykset humin ttaen lapsia kasvamaan vähitellen aktiiviseen, terveelliseen ja kestävään elämäntapaan sekä elämään kansainvälistyneessä ja tegnlgisituneessa maailmassa. Timinnan suunnittelussa tetaan humin sekä yksilölliset että yhteisölliset näkökhdat. Aamu- ja iltapäivätiminta n ryhmätimintaa, ja ryhmää hjaavat säännöt ja arvt muvaavat saltaan lasten ssiaalista kasvua. Tavitteena n tarjta lapsille heidän tarpeitansa vastaavaa, mnipulista ja virkistävää timintaa sekä antaa myös mahdllisuus lepn ja itsekseen lemiseen. Kulupäivän aikana tapahtuneet asiat ja lasten mat kkemukset tulee mahdllisuuksien mukaan ttaa timinnassa humin. Aamu- ja iltapäivätiminta tulee rakentaa jatkumna varhaiskasvatuksen ja esipetuksen kasvatustehtävälle. Timintaa hjaavat peruspetuksen yleiset kasvatustavitteet. Timinnalla n ma erityislunteensa, sillä se perustuu vapaaehtisuuteen ja sijittuu lasten vapaa- aikaan. Lasten kknaisvaltaisen hyvinvinnin edistäminen tteutuu parhaiten lunnllisia kasvuympäristöjä ja pedaggista asiantuntemusta hyödyntämällä ja yhdistämällä. Tavitteena n avin, rhkaiseva ja kiireetön ilmapiiri. Lasten itsenäisyys lisääntyy kasvun myötä vähitellen, mutta lapset tarvitsevat vielä aikuisen turvaa, läsnäla ja hjausta. Aamu- ja iltapäivätiminnassa tulee lla riittävä määrä kelpisuuden maavia, saavia ja ammattitaitisia hjaajia. Timinnan suunnittelussa ja tteuttamisessa hyödynnetään eri timijiden välistä mniammatillista yhteistyötä ja yhteistyötä perheiden kanssa. Yhteistyön tarkituksena n lisätä tuntemusta lapsista ja auttaa heidän tarpeidensa tunnistamista sekä parantaa timinnan laatua. Työsuhteiden pitkäkestisuus edistää ihmissuhteiden pysyvyyttä, jka pulestaan lisää lasten turvallisuuden tunnetta ja hjaajan mahdllisuutta tukea lasten kehitystä. 3

5 On susiteltavaa, että aamu- ja iltapäivätiminta sisältyy kunnalliseen lasten- ja nurten hyvinvintisuunnitelmaan 4. Timintaa järjestettäessä tetaan humin eri kieliryhmien tarpeet sekä eri- ikäisten lasten tarpeet 4. Myös eri kulttuuriryhmiin kuuluvien lasten tarpeet samin kuin paikalliset erityispiirteet tetaan humin mahdllisimman hyvin Arvphja Aamu- ja iltapäivätiminta phjautuu peruspetuksen arvihin, jita vat ihmisikeudet, tasa- arv, demkratia, lunnn mnimutisuuden ja ympäristön elinkelpisuuden säilyttäminen sekä mnikulttuurisuuden hyväksyminen. Timinta edistää peruspetuksen tavin yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta, sekä yksilön ikeuksien ja vapauksien kunniittamista. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen yhteiskunnallisena lähtökhtana n turvallisen kasvuympäristön tarjaminen lapselle. Timinnan keskeisenä tarkituksena n tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä tukea myös perhettä ja kulua niiden kasvatustehtävässä. Aamu- ja iltapäivätiminnan tehtävänä n lapsen kknaisvaltaisen hyvinvinnin edistäminen seuraavista näkökulmista: Lapsen vapaa- ajan timinnan hjaaminen Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen Lapsen kulunkäynnin ja ppimisen tukeminen Varhainen puuttuminen ja ssiaalinen vahvistaminen Inkn kunnan aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelman arvphja määritellään valmisteilla levan uuden petussuunnitelman 2016 mukaiseksi sen valmistuttua. 4 Lastensujelulaki (417/2007) 12 4

6 2. Aamu- ja iltapäivätiminnan tavitteet Aamu- ja iltapäivätiminnan yleisenä tavitteena n tukea kdin ja kulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Timinnan tulee lisäksi edistää lasten hyvinvintia ja tasa-arvisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä sallisuutta. Tämä tavite velvittaa kaikkia aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisessä ja tteuttamisessa mukana levia. Kunta täsmentää peruspetuslaissa säädetyt ja tässä luvussa kuvattavat yleiset tavitteet ttaen humin paikalliset tarpeet, timintaympäristön ja kunnan mat strategiset linjaukset Kdin ja kulun kasvatustyön tukeminen Ktien työtä tuettaessa lähtökhtana n, että lapsen hultajilla n ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta. Ohjaajilla n aamu- ja iltapäivätiminnassa ammatillinen vastuu lapsen kasvatuksesta. Ohjaajien työtä hjaavana periaatteena n kasvatuskumppanuus, jlla tarkitetaan ammattikasvattajien situtumista timimaan yhdessä hultajien kanssa lapsen kasvun, kehityksen ja ppimisen tukena. Kdin ja kulun kasvatustyön tukeminen edellyttää keskinäiseen kunniitukseen ja tasaarvisuuteen perustuvaa yhteistyötä. Kteja kannustetaan sallistumaan yhteistyöhön ja edistetään hultajien aktiivista rlia. Aamu- ja iltapäivätiminta ja peruspetus timivat yhteistyössä ja kehittävät paikalliseen yhteistyöhön spivia rakenteita ja timintatapja. Aamu- iltapäivätiminta yhdessä ppilashulln palveluita tuttavan henkilöstön kanssa tukee lapsen kknaisvaltaista hyvinvintia ja kulunkäyntiä. Yhteisen päämäärän tulee näkyä myös yksittäistä lasta kskevien asiiden hidssa, tiednsiirrssa ja aamu- ja iltapäivätiminnan henkilöstön sallistumisessa tarpeen mukaan lasta kskeviin neuvtteluihin hultajien luvalla. Avin ja luttamuksellinen vurvaikutus lu phjan hyvälle yhteistyölle ja tiedttamiselle. Aamu- ja iltapäivätiminnassa lapsella vi lla hultajan, pettajan ja hjaajan kesken svittavalla tavalla mahdllisuus läksyjen tekn Yhteistyö kdin kanssa Yhteistyö aamu- ja iltapäivätiminnan ja kdin välillä edellyttää avinta ja luttamuksellista vurvaikutusta. Yhteistyölle tulee timintapaikkakhtaisesti luda selkeät yhteistyömallit ja rakenteet. Tavitteena n, että yhteistyö kdin kanssa n sa aamu- ja iltapäivätiminnan arkea. Perheiden kanssa tulee heti timinnan alkamisen yhteydessä spia kirjallisesti turvallisuus- ja vastuukysymyksistä esim. ktiinlähdön salta. Aamu- ja iltapäivätiminnanhjaajat sallistuvat mahdllisuuksien mukaan kulun vanhempainiltihin ja tapaavat vanhempia myös aamuisin kun lapsia tudaan timintaan 5

7 tai kun heidät iltapäivällä haetaan ktiin. Timintapaikka vi halutessaan järjestää myös mia vanhempainiltja, juhlia tai tapahtumia yhdessä perheiden kanssa. Timinnan sisällöistä ja timintaperiaatteista tiedtetaan hultajia timintapaikkakhtaisesti kauden alkaessa vähintään kaksi viikka aikaisemmin. Aamu- ja iltapäivätimintaan haettaessa vanhemmat vivat antaa sustumuksensa tiednsiirtn aamu- ja iltapäivätiminnan, kulun ja ppilashulln välillä. Tällöin aamu- ja iltapäivätiminta vi tukea lapsen kknaisvaltaista hyvinvintia parhaalla mahdllisella tavalla. Lapsilla n mahdllisuus tehdä ktitehtävät iltapäivätiminnassa ja vanhemmat vivat niin halutessaan pyytää hjaajia muistuttamaan että lapset tekisivät ktitehtävänsä iltapäivätiminnassa. Ktitehtävien tekemiseen varataan timintapaikkakhtaisesti spiva aika. Aamu- ja iltapäivätiminnan hjaajat tukevat ja hjaavat lapsia ktitehtävien tessa ja vanhemmat saltaan seuraavat lapsen työtä ktna. Vanhemmat vat kuitenkin vastuussa lasten ktitehtävien tekemisestä ja niiden läpikäyminen n ensiarvisen tärkeää myös vanhemmille, kska tällöin lapsen ppimista vidaan tarkkailla myös ktna Yhteistyö varhaiskasvatuksen, esipetuksen ja peruspetuksen kanssa Aamu- ja iltapäivätiminta rakennetaan jatkumna varhaiskasvatuksen ja esipetuksen kasvatustehtävälle yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Nivelvaihepalavereita päivähidsta aamu- ja iltapäivätimintaan siirtyvien lasten salta tulee järjestää säännöllisesti vusittain ennen kauden alkua. Jissakin Inkn kunnan timintapaikissa esipetuksen päivähit ja kululaisten aamuja iltapäivätiminta suunnittelee ja tteuttaa timintaa yhteistyössä. Tällöin aamu- ja iltapäivätiminnanhjaajilla n myös mahdllisuus tutustua esipetuksen päivähitn sallistuviin lapsiin ja heidän vanhempiinsa ennenkuin he siirtyvät sitten seuraavana vunna kuluun. Esipetuksen päivähidlle ja aamu- ja iltapäivätiminnalle mudstuu lunteva jatkum jssa tutut aikuiset pysyvät lapsen ympärillä lapsen kasvaessa. Aamu- ja iltapäivätiminta timii yhteistyössä kulun kanssa, tavitteena tiivis ja saumatn yhteistyö lapsen parhaaksi. Aamu- ja iltapäivätiminnanhjaajien, ppilaiden, pettajien sekä kulun muun henkilöstön välisellä yhteistyöllä ludaan rakenteet timivalle ja lapsen edun mukaiselle yhteistyölle sekä yhteiselle timintakulttuurille. Kk kulun henkilökuntaa tulee infrmida kululla järjestettävästä aamu- ja iltapäivätiminnasta. Aamu- ja iltapäivätimintaa kehitetään yhteistyössä sivistystimen, rehtrin, pettajien ja kulunkäynninhjaajien kanssa. Aamu- ja iltapäivätiminnanhjaajat ja kulu tiedttavat tisiaan eri timinnissa tapahtuvista muutksista esim. retkistä, tukipetustunneista jne. On tärkeää, että ppilaan kknaispäivän ajan kulun petushenkilöstö, aamu- ja iltapäivätiminnan henkilöstö ja kulun ppilashult timivat keskenään luntevassa vurvaikutuksessa. Inkn kunnassa suuri sa aamu- ja iltapäivätiminnanhjaajista timii kkpäivätyössä myös kulunkäynninhjaajina. Tämä helpttaa kulun ja aamu- ja iltapäivätiminnan 6

8 välistä yhteistyötä, lisää ppilaantuntemusta ja mahdllistaa sen, että tuttu ja turvallinen aikuinen seuraa lapsen mukana kk päivän ajan. Lapsen tehdessä ktitehtäviään iltapäivätiminnassa hjaajat vat yhteydessä lapsen lukanpettajaan ja ktiin js niitä tehdessä havaitaan, että lapsella ilmenee ppimisen haasteita. Ohjaajat tiedttavat kulua ja ktia myös muista havainnistaan, jtka vivat mahdllisesti vaikuttaa lapsen kasvuun, kehitykseen tai ppimiseen Yhteistyö ppilashulln kanssa Oppilashulln tavitteet ja keskeiset periaatteet määritellään peruspetuksen petussuunnitelman perusteissa ja kunnan ppilashultsuunnitelmassa. Ydinkysymyksiltään ne vat yhtenevät esipetuksessa, peruspetuksessa, lukikulutuksessa ja ammatillisessa kulutuksessa. Ne mudstavat yhdessä varhaiskasvatuksen ja aamu- ja iltapäivätiminnan kanssa jatkumn lasten ja nurten ppimisen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukemisessa. Olennaisena tavitteena n ppimisen esteiden ja muiden ngelmien ehkäiseminen ja varhainen tunnistaminen. Tavitteena n myös välittämisen, hulenpidn ja myönteisen vurvaikutuksen timintakulttuurin edistäminen kuluyhteisössä. Oppilashulllla edistetään sekä lapsen ja nuren ppimista että tasapainista kasvua ja kehitystä. Aamu- ja iltapäivätiminta humiidaan myös sana lasten ja nurten hyvinvintisuunnitelmaa lasten ja nurten ngelmia ehkäisevänä ja hyvinvintia edistävänä timenpiteenä. Aamu- ja iltapäivätiminnanhjaajat vivat ttaa yhteyttä ppilashultryhmän eri jäseniin tuen tarpeen ilmettyä ja tiedttaa yhteydentsta ktiin 6. Ohjaajat vivat hultajan sustumuksella myös sallistua tarvittaessa ppilashulln palavereihin Hyvinvinnin, tunne-elämän, ja ssiaalisen kehityksen tukeminen Aamu- ja iltapäivätiminnan tavitteena n lasten hyvinvinnin, tunne-elämän, ja ssiaalisen kehityksen tukeminen. Ohjaajan myönteisellä suhtautumisella ja läsnällla n tässä suuri merkitys. On tärkeää, että jkainen lapsi kkee levansa arvstettu ja hyväksytty. Lapset tarvitsevat myös kaveripiirin hyväksyntää ja tunteen ryhmään kuulumisesta. Yhdessä timimalla pitaan ssiaalisessa vurvaikutuksessa tarvittavia taitja, kuten vastavurisuutta ja erimielisyyksien ratkaisua myönteisin keinin. Lapsia hjataan tunnistamaan erilaisia tunteita ja säätelemään maa timintaansa. Lasten rhkaisu ja kannustaminen tukevat itsetunnn kehitystä, ja samalla lapset ppivat luttamaan miin taitihinsa. Osallistumisen ila ja nnistumisen kkemuksia krstetaan. Aamu- ja iltapäivätiminta tukee lasten harrastuneisuutta ja tutustuttaa mahdllisuuksien mukaan erilaisiin vapaa-ajan harrastuksiin. 7

9 Aamu- ja iltapäivätiminnan tulee sekä kasvuympäristönä että ilmapiiriltään lla kiireetön ja turvallinen. On tärkeää, että timinnassa lapsilla n mahdllisuus sekä levähtämiseen ja rauhittumiseen että ulkiluun ja fyysiseen aktiivisuuteen. Maittava välipala ja ympäristön viihtyisyys lisäävät hyvinvinnin kkemusta. Kulun ja aamu- ja iltapäivätiminnan yhteiset linjaukset tukevat ja vahvistavat lasten hyvinvintia ja ssiaalista kehitystä. Lasten tarpeet huminttava mniammatillinen yhteistyö edesauttaa myös aamu- ja iltapäivätiminnan ryhmien mudstamista ja lasten sijittelua ryhmiin. Tavitteena n mudstaa lasten päivästä ehjä kknaisuus Lunnn ja ympäristön humiiminen timinnassa Inkn kunnan aamu- ja iltapäivätiminta tteutetaan jk kulun tilissa tai kulun lähietäisyydellä. Kulussa tteutettavalla aamu- ja iltapäivätiminnalla n usein mahdllisuus käyttää kulun tait- ja taideaineiden sekä liikuntaan tarkitettuja tilja ja välineitä, jllin erilaisiin vapaa- ajan harrastuksiin tutustuttaminen n luntevaa. Timintaryhmät vivat tutustuttaa lapsia myös erilaisiin vapaa- ajan harrastuksiin lähistöllä tai samissa tilissa timivien yhdistysten kautta. Inkn kunnalla n rikkautenaan lunt, jka ympäröi jkaista timintapaikkaa. Aamu ja iltapäivätimintaa suunniteltaessa humiidaan lunnnläheisyys, tavitteena lunnsta ja ulkilusta nauttiminen kaikkina vudenaikina säästä riippumatta. Aamu- ja iltapäivätiminnalla edistetään lapsen lunnntuntemusta ja syvennetään lapsen ja lunnn välistä suhdetta. Lapsia hjataan maksumaan ympäristövastuullinen sekä lunta kunniittava elämäntapa. 8

10 2.3. Eettisen kasvun tukeminen Aamu- ja iltapäivätiminta tukee lasten eettistä kasvua ja käsitystä ihmisten yhdenvertaisuudesta. Timinnan eettisenä lähtökhtana vat Peruspetuksen petussuunnitelman perusteissa määritelty peruspetuksen arvphja sekä kdin ja kulun kanssa yhdessä svitut kasvatukselliset periaatteet ja käytännöt. Aamu- ja iltapäivätiminnassa krstuu lapsilähtöisyys. Jkainen lapsi nähdään arvkkaana yksilönä. Lapset vat ikä- ja kehitysvaiheensa mukaisesti itsestään ja teistaan vastuullisia. He tarvitsevat eettisessä ajattelussaan ja vurvaikutustaidissaan aikuisten hjausta. Eettisessä kasvatuksessa ja yhdenvertaisuuden tukemisessa n tärkeää erityisesti aikuisten antama malli, ryhmän vurvaikutussuhteet sekä arkipäivän tilanteissa khdattavat eettiset kysymykset. Eettisen kasvun tavitteena n vastuullisuuden ja vastavurisuuden ymmärtäminen. Aamu- ja iltapäivätiminnassa lapsia hjataan kasvamaan vähitellen vastuuseen: masta hyvinvinnista ja terveellisistä elämäntavista tisten hyvinvinnista sekä siihen liittyvistä ikeuksista ja velvllisuuksista man timinnan aiheuttamista tunteista ja seurauksista itselle ja tisille ryhmän timintaan liittyvistä säännöistä ja spimuksista myönteisestä suhtautumisesta ympäristöön, luntn ja kestävään elämäntapaan Yhteisöllinen vastuun, luttamuksen ja hulenpidn ilmapiiri aamu- ja iltapäivätiminnassa edistää eettistä kasvua. Eettisessä kasvatuksessa hyödynnetään ryhmän vurvaikutusta, eri tilanteisiin liittyviä keskusteluja, taiteen, leikin ja liikunnan tarjamia mahdllisuuksia sekä esteettisiä kkemuksia ja timinnallisuutta. Lasta hjataan menettelytapihin, jilla mahdllisia ngelmatilanteita vidaan käsitellä myönteisesti ja ratkaisukeskeisesti Aamu- ja iltapäivätiminnan ja kulun yhteiset linjaukset Aamu- ja iltapäivätiminnan tteutuessa kulun tilissa kulun petussuunnitelmaan kirjattuja järjestyssääntöjä sekä kuluyhteisön spimia yhteisiä muita sääntöjä ja spimuksia nudatetaan myös aamu- ja iltapäivätiminnan aikana. Samat säännöt kk päivän ajan edistävät turvallisuutta ja lapsen turvallisuuden tunnetta. Aamu- ja iltapäivätiminnan timintaa tteutettaessa tetaan humin eri kulujen lukuvusisuunnitelmat, Peruspetuksen petussuunnitelman arvperusta sekä Inkn kunnan yhteiset tavitteet ja linjaukset. Inkn kunnan aamu- ja iltapäivätiminnassa lapset sallistuvat mien timintapaikkjensa sääntöjen ja spimusten laadintaan kauden alkaessa. Arkipäivän tilanteissa khdattavista eettisistä kysymyksistä keskustellaan yhdessä lasten kanssa. 9

11 2.4. Osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvn edistäminen sekä ssiaalinen vahvistaminen Aamu- ja iltapäivätiminnassa tavitteena n sallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasaarvn edistäminen sekä ssiaalinen vahvistaminen. Timinta tteutetaan niin, että se lisää lasten nnistumisen kkemuksia ja sallisuutta. On tärkeää, että lapset tulevat kuulluksi timinnassa ja vivat sallistua sen suunnitteluun ja tteuttamiseen. Humita kiinnitetään erityistä tukea tarvitsevien ja eri kulttuuritaustaisten lasten sallistumisen edistämiseen. Aamu- ja iltapäivätiminnassa kunniitetaan lasten maa kieli- ja kulttuuritaustaa sekä elämäntapaa ja -arvja. Samalla hulehditaan, että kukaan ei judu muita hunmpaan asemaan esimerkiksi etnisen alkuperänsä, sukupulensa, ikänsä, uskntnsa tai vammansa vuksi. Peruspetuksen tavin tetaan erityisesti humin lapset, jtka vat taustaltaan saamelaisia, rmaneja tai maahanmuuttajia, sekä viittmakieliset lapset. Eri kulttuureihin tutustumalla vidaan mnipulistaa timintaa, lisätä ymmärrystä ja vähentää ennakkluulja sekä rikastuttaa yhdessäla. Aamu- ja iltapäivätiminnalla lisätään lasten tasa-arvisuutta yhteiskunnassa. Tavitteena n, että jkainen lapsi saa man kehitystasnsa ja tarpeidensa mukaista tukea ja hjausta. Suunnittelussa ja tteutuksessa tetaan humin tyttöjen ja pikien kehityksen ert ja erilaiset tarpeet. Lasten tulee ikätasnsa mukaisesti saada itse sallistua yhteisten sääntöjen ja spimusten mutiluun ja saada kkemuksia sallisuudesta. Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arv ehkäisevät kiusaamista ja syrjäytymistä. Tavitteena n, että syrjäytymistä aiheuttavat tekijät havaitaan mahdllisimman varhain ja järjestetään tarvittavaa tukea. Tässä nnistuminen edellyttää mnialaista yhteistyötä aamu- ja iltapäivätiminnan, ssiaali- ja terveydenhulln, varhaiskasvatuksen, esi- ja peruspetuksen ja kdin kesken KiVa-Kulu KiVa Kulu 5 n kiusaamisen vastainen timenpidehjelma, jka n kehitetty Turun ylipistn psyklgian ppiaineen ja Oppimistutkimuksen keskuksen yhteistyönä petusja kulttuuriministeriön rahituksella ( ; ; ). KiVa-lyhenne mudstuu sanista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava. KiVa Kulu n petusministeriön rahituksella Turun ylipistssa kehitetty timenpidehjelma kulukiusaamisen vähentämiseksi. KiVa Kulun n tdettu vähentävän kiusaamista ja lisäävän kuluhyvinvintia. Inkn kunta n llut mukana KiVa Kulu- hankkeessa syksystä 2010 lähtien. Hankkeen tavitteena n vähentää ja ennaltaehkäistä kulukiusaamista sekä minimida kiusaamisesta aiheutuvia seurauksia. Aamu- ja iltapäivätiminta timii yhteistyössä kdin ja kulun kanssa KiVa- hankkeen tteutumiseksi

12 Osallistaminen Lapsen sallisuus kstuu ikeudesta saada tieta itseä kskevista suunnitelmista, päätöksistä, ratkaisuista, timenpiteistä ja niiden perusteluista sekä mahdllisuuksista ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa näihin asiihin. Vastavurisuus n lennaista: vaikuttaminen ei le mahdllista, js ei pääse mukaan asiiden käsittelyyn eikä saa niistä tieta. Osallistuminen n timintaa, jssa sallisuus usein knkretisituu.lapsen sallistamisen kannalta n tärkeää, että lapsi näkee man sallistumisen vaikutuksen ja tulksen. Aamu- ja iltapäivätiminnassa lapsella n mahdllisuus tulla kuulluksi jkapäiväisissä askareissa ja leikeissä. Olennaista n, että lapsi kkee levansa man ryhmänsä hyväksytty ja tärkeä jäsen. Aamu- ja iltapäivätiminnassa lapset sallistuvat timinnan suunnitteluun timipaikkakhtaisesti jk suunnittelemalla viikksisällön hjaajien päättämän teeman mukaisesti ja/ tai vaikuttamalla siihen mitä saman päivän aikana tehdään ja missä. Usein timinnan suunnittelu vidaan järjestää äänestämällä tai yhteisissä keskusteluissa enemmistön mielipiteen mukaan.tämä mahdllistaa sen, että sekä yksittäisten lasten kuten myös ryhmän tiveet ja tarpeet tulevat esille ja ne vidaan ttaa humin timintaa järjestettäessä. Kaikki aamu- ja iltapäivätimintaan sallistuvat lapset vat ryhmän yhdenvertaisia jäseniä ja timinta tulee suunnitella siten, että kaikilla ryhmän jäsenillä n erityisen tuen tarpeesta hulimatta n mahdllisuus sallistua kaikkeen timintaan mien taitjensa mukaisesti yhdessä ryhmän kanssa. 11

13 3. Tukea tarvitsevat lapset aamu- ja iltapäivätiminnassa Aamu- ja iltapäivätiminta vahvistaa lasten kknaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Sillinkin, kun kyse n tukea tarvitsevista lapsista, timinnan järjestämisen ja tteuttamisen lähtökhtana vat aamu- ja iltapäivätiminnan yleiset tavitteet ja sisällöt. Työskentelytapjen ja timintaympäristön suunnittelussa tulee ttaa humin lasten ikä ja kehitysvaihe sekä yksilölliset tarpeet. Timinnan tulee tukea itsetunnn ja matimisuuden kehitystä, ssiaalista kasvua sekä itsenäistymistä lasten mien edellytysten mukaisesti. Lapsia kannustetaan alitteellisuuteen ja aktiivisuuteen. Heille tarjtaan mahdllisuuksia nnistumisen kkemuksiin ja yhdessä timimiseen. Timinnan ja ajankäytön suunnittelu ja selkeys sekä tilanteiden ennakinti vat erityisen tärkeitä kehityksessään tukea tarvitseville lapsille. Leikin merkitys krstuu varsinkin nurimpien salta. Mnipulinen timinta ja timinnalliset työtavat edistävät lasten kehitystä. Liikunta, pelit ja leikit vat hyviä välineitä myös sääntöjen nudattamisen ja itsesäätelyn harjaannuttamiseen. Yhdessä timimisen taitihin ja myönteisen vurvaikutuksen edistämiseen kiinnitetään erityistä humita. Tiljen ja välineiden tulee lla myös tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin spivia. Humita kiinnitetään muun muassa tiljen kkn, muunneltavuuteen ja esteettömyyteen sekä kulkureittien timivuuteen. Oikein suunnitelluilla ratkaisuilla tuetaan lasten matimista ja helppa liikkumista ja timimista tilissa. Värienkäytöllä ja valaistuksella vidaan vaikuttaa ympäristön hahmttamiseen ja antaa virikkeitä. Timinnassa hulehditaan aina lasten psyykkisestä, fyysisestä ja ssiaalisesta turvallisuudesta. Ohjaajien ammatillista saamista työskentelyssä tukea tarvitsevien lasten kanssa vahvistetaan mm. perehdytyksen avulla. Ohjaajien työtä vidaan tukea myös erityispettajien tai ppilashulthenkilöstön antaman knsultaatin avulla. Yhteistyö kulun kanssa lisää ppilaantuntemusta ja täydennyskulutus varmistaa saamista. 12

14 3.1. Aamu- ja iltapäivätiminta yleisen, tehstetun ja erityisen tuen aikana Peruspetuslain mukaan petukseen sallistuvalla n ikeus saada riittävää kasvun ja ppimisen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Lain ja Opetushallituksen laatimien peruspetuksen petussuunnitelman perusteiden mukaisesti ppilaan saama tuki vidaan jakaa yleiseen, tehstettuun ja erityiseen tukeen. 6 Ne vat laajuudeltaan ja kestltaan erilaisia tukiratkaisuja. Aamu- ja iltapäivätiminta vi tarvittaessa lla sa peruspetuksessa ppilaalle annettavaa ppimisen ja kulunkäynnin tukea. Peruspetuksen petussuunnitelman perusteissa tuen tast määritellään seuraavasti: Yleinen tuki n sa kaikkea ppilaan kasvatusta, petusta ja hjausta. Tuen tarve n sillin lunteeltaan yleensä lyhytaikaista, ppilas vi tarvita vain yhtä tukimuta, kuten tukipetusta tai sa-aikaista erityispetusta. Oppilaalle, jka tarvitsee ppimisessaan tai kulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimutja, annetaan tehstettua tukea hänelle laaditun, pedaggiseen arvin perustuvan kirjallisen ppimissuunnitelman mukaisesti. Tehstettu tuki n lunteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Erityistä tukea annetaan niille ppilaille, jiden kasvun, kehityksen tai ppimisen tavitteiden saavuttaminen ei tteudu riittävästi muilla tukitimilla. Erityisen tuen antamisesta tehdään hallintpäätös, jka perustuu pedaggiseen selvitykseen. Oppilaalle laaditaan henkilökhtainen petuksen järjestämistä kskeva suunnitelma (HOJKS), jsta n käytävä ilmi erityistä tukea kskevan päätöksen mukaisen petuksen ja muun tuen antaminen. Oppilaat, jille n tehty erityistä tukea kskeva päätös, vat ikeutettuja hakemaan aamuja iltapäivätimintaan kk peruspetuksen ajan. Kunta päättää timinnan laajuudesta. Mikäli mahdllista, erityistä tukea saavien ppilaiden aamu- ja iltapäivätiminta järjestetään muun aamu- ja iltapäivätiminnan yhteydessä. Js ppilaiden tarpeet sitä edellyttävät, vidaan timinta järjestää myös missa ryhmissä. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestäminen mahdllisuuksien mukaan man ikäkauden mukaisissa ryhmissä tukee erityistä tukea saavien ppilaiden kehitystä. Kun tehstettua tai erityistä tukea saava ppilas sallistuu aamu- ja iltapäivätimintaan n tärkeää että aamu- ja iltapäivätiminnan henkilöstö ttaa lapsen tuen tarpeet humin. Yhtä tärkeää n, että kulussa nähdään aamu- ja iltapäivätiminnan tarjamat mahdllisuudet ppilaan kulunkäynnin ja ppimisen tukemiseen Yhteistyö timinnan järjestämisessä Timinnan järjestelyjä suunniteltaessa yhteistyö hultajan, kulun ja aamu- ja iltapäivätiminnan kesken n erityisen tärkeää. Hultajan ja mahdllisesti kulun henkilöstön kanssa svitaan, miten tehstettua tai erityistä tukea saavan ppilaan tarpeet sekä kasvuun ja kehitykseen liittyvät tavitteet tetaan humin aamu- ja iltapäivätiminnassa. Mniammatillinen yhteistyö lisää edellytyksiä ppilaan riittävään tukemiseen. 6 Peruspetuksen petussuunnitelman perusteiden muutkset ja täydennykset 13

15 Tehstetun tuen aikana käytettävä ppimissuunnitelma sekä erityiseen tukeen kuuluva henkilökhtainen petuksen järjestämistä kskeva suunnitelma (HOJKS) vivat tarvittaessa sisältää kuvaukset ppilaan sallistumisesta aamu- ja iltapäivätimintaan sekä yhteistyöstä timinnan järjestäjän kanssa. Niissä vidaan kuvata, miten aamu- ja iltapäivätiminnan tavitteet ja timintamallit tukevat ppilaan kehitystä. Tällä tavin ppilaan päivästä mudstuu kasvatuksellinen kknaisuus. Tiedt tehstetun ja erityisen tuen antamisesta, näihin liittyvät asiakirjat ja asiakirjihin sisältyvät tiedt vat salassa pidettäviä. Oppilasta kskevien salassa pidettävien tietjen luvuttaminen aamu- ja iltapäivätiminnan henkilöstölle edellyttää hultajan antamaa yksilöityä tiednsiirtlupaa. Aamu- ja iltapäivätiminnan hjaaja vi sallistua ppilaan tehstettuun tukeen kuuluvan ppimissuunnitelman tai erityiseen tukeen kuuluvan henkilökhtaisen petuksen järjestämistä kskevan suunnitelman (HOJKS) laadintaan hultajan luvalla. Timinnan järjestäjänä kunnan tulee hulehtia siitä, että aamu- ja iltapäivätiminnan tehtävissä timivat henkilöt perehdytetään henkilötietjen käsittelyyn, salassapitn ja vaitilvelvllisuuteen liittyviin säädöksiin sekä lastensujelulainvelvitteisiin 9 Tehstettua tai erityistä tukea saavilla ppilailla vi kunnan päätösten mukaisesti lla ikeus maksuttmaan kulukuljetukseen. Sekä näiden että muiden kuljetukseen ikeutettujen ppilaiden salta tulisi myös aamu- ja iltapäivätimintaa järjestettäessä pyrkiä siihen, että k. ppilailla n mahdllisuus käyttää kulukuljetusetuutta 10. Sillin kun kuljetukset järjestetään, tulee hulehtia turvallisuudesta, vastuunjasta ja kaikkien timijiden riittävästä hjeistuksesta Yhteistyö timinnan alkaessa Lapsen siirtyessä esipetuksesta kuluun ja aamu- ja iltapäivätimintaan tai lapsen sallistuessa timintaan j kulussa lleena, tärkeää n riittävän tiedn saaminen tarpeeksi ajissa erityispetukseen tetuista tai siirretyistä ppilaista ja heidän haasteistaan. Tiednkulku n tärkeää erityisen tuen tarpeen määrittelyn kannalta. Timintaan sijitettaessa tarvitaan tarpeeksi yksityiskhtainen tiet siitä, mikä n llut erityispetuksen päätöksen peruste ja millaista tukea ppilas tarvitsee. Lisäksi tulisi tietää, millaisia vaatimuksia lapsen yksilölliset tarpeet asettavat aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämiselle, henkilöstölle ja timintaympäristölle. Hakuvaiheessa vanhemmat täyttävät tiedn erityisen tuen tarpeesta hakulmakkeeseen ja antavat sustumuksensa sille, että aamu- ja iltapäivätiminta saa kululta tarvittavan tiedn. 14

16 4. Aamu- ja iltapäivätiminnan sisältö Timinnan sisällön tulee tukea timinnalle asetettujen peruspetuksen aamuja iltapäivätiminnan perusteiden ja kuntakhtaisen timintasuunnitelman mukaisten tavitteiden saavuttamista. Timinnan järjestäjä ja tteuttaja vastaavat timintapaikkakhtaisesta sisällön ja sen tteutuksen suunnittelusta. Sisällön suunnittelussa ja tteutuksessa tetaan humin näiden perusteiden määräykset, timinnassa mukana levien lasten määrä, timinnan mnipulisuus sekä mahdllisuus timintjen eriyttämiseen ja pienryhmätyöskentelyyn. Hultajille tarjtaan mahdllisuus sallistua timinnan suunnitteluun. Timintasuunnitelmasta ja timinnan sisällöstä tiedtetaan hultajille. Aamu- ja iltapäivätiminnassa krstuu lasten ikeus turvalliseen lapsuuteen ja kasvuympäristöön. Timinnan sisällön suunnittelussa tetaan humin lasten tarpeet ja mat tiveet. Lapsen, hultajan ja hjaajan keskustelu ja tiednvaiht siitä, millainen timinta lasta kiinnstaa ja mikä tuttaa hänelle ila ja virkistystä, vaikuttaa timinnan sisällön käytännön tteutukseen. Sisältöön vaikuttavat myös paikalliset lsuhteet ja kulttuuritekijät, eri vudenaikjen tarjamat ja muut käytännön mahdllisuudet, yhteistyö kunnan muiden timijiden kanssa, hjaajien mat vahvuudet sekä tteuttajien paintukset. Laadukas aamu- ja iltapäivätiminnan sisältö mudstuu lasten kannalta ehyeksi ja mnipuliseksi kknaisuudeksi. Sen avulla vahvistetaan lasten sallisuutta ja timinnan yhteisöllisyyttä. Timinta tarjaa kasvua ja kehitystä tukevaa ssiaalista vurvaikutusta, iln ja virkistyksen kkemuksia, esteettisiä kkemuksia ja mahdllisuuden kehittää erilaista saamista. Sisältöjä valittaessa n erityisesti kiinnitettävä humita lasten ikätasn mukaiseen kasvua ja kehitystä tukevaan leikkiin, luvaan timintaan ja myönteisiin elämyksiin. Liikkuminen ja ulkilu sekä rentutuminen ja levähtäminen vat timinnassa tärkeitä. Myös välipalan nauttimiseen liitetään kasvatuksellista hjausta. Lapsia hjataan tarkituksenmukaiseen ateriarytmiin sekä hyviin rukavalintihin ja rukailutapihin kiireettömässä ympäristössä. Mnipulisella sisältötarjnnalla vahvistetaan lasten kulttuurista identiteettiä. Sumalaiseen ja muihin, lasten eri kulttuuritaustihin liittyviin perinteisiin tutustutaan mm. laulujen, leikkien ja juhlien avulla. Sisältö vi liittyä erilaisiin tavitteellisiin harrastuksiin ja muuhun kehitystä tukevaan timintaan. Timinta vi tarjta lapsille mahdllisuuden myös man harrastuksen löytämiseen. Kulun kerhtimintaan ja taiteen peruspetukseen sallistuminen vi lla sa lapsen aamu- ja iltapäivätimintaa. Aamu- ja iltapäivätiminta ktaan seuraavista sisällöllisistä kknaisuuksista: eettinen kasvu ja yhdenvertaisuus leikki ja vurvaikutus liikunta ja ulkilu rukailu ja lep kulttuuri ja perinteet käden taidt ja askartelu kuvallinen, musiikillinen, kehllinen ja kielellinen ilmaisu mediataidt arkiaskareet, elinympäristö ja kestävä elämäntapa erilaiset tiedlliset ja taidlliset aihepiirit 15

17 4.1. Timintapaikkakhtainen lukuvusisuunnitelma Palveluntuttaja vastaa siitä, että timipaikka laatii timintapaikkakhtaisen lukuvusisuunnitelman Inkn aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelmaa nudattaen kesäkuuhun mennessä. Suunnitelma jaetaan kteihin timinnan alkaessa. Timintapaikkakhtaiseen lukuvusisuunnitelmaan kirjataan mm.: Timinnan sisältö ja sisällön vusisuunnitelma Päivän aikataulu Timintapaikan ja palveluntuttajan yhteystiedt, lukuvunna timivat hjaajat Timinta- ajat ja maksut Lapsiryhmän kk ja ryhmien määrä Yhteistyökumppanit Ktitehtävien tekemiseen liittyvät asiat Timinnasta lähteminen, turvallisuus ja vakuutukset Malli timinnan sisällön vusisuunnitelmasta Kuukausi Kädentaidt ja kuukauden teemat Liikkuminen Elkuu Vapaata askartelua Me llaan me - tutustumis- ja ryhmäytymisleikkejä Syyskuu Askartelemme lunnnmateriaaleista Silkkaa satua -retkeillään kirjastn, luetaan tarinita ym. Lkakuu Hallween- askarteluja Leipmista mahd. mukaan Marraskuu Isänpäivä Leipmista mahd. mukaan Julukuu Juluaskarteluja Jululeivnnaisia/ makeisia Tammikuu Talvisia askarteluja Leipmista mahd. mukaan Helmikuu Ystävänpäivä Kaverin kanssa n kivaa -mitä kaikkea vimmekaan tehdä yhdessä Leipmista mahd. mukaan Maaliskuu Leipmista mahd. mukaan Keväistä askartelua Hei pe! - avimet vat peille ja ehkä jillekuille muillekin Huhtikuu Pääsiäis- ja vappuaskarteluja Leipmista mahd. mukaan Tukkuu Äitienpäivä Leipmista mahd. mukaan Kevät n yhtä juhlaa - lapsilta ideat ja perheet mukaan kevätkarkelihin Luntretki lähimetsään Liikuntaa ja leikkejä ulkna Luntretki Liikuntaa ja leikkejä ulkna Luntretki Ulkliikuntaa Luntretki Sisäleikkejä ja pelejä Ulkilua Luntretki Ulkilua Talviurheilua Luntretki Luntretki Talviurheilua Luntretki Sisäleikkejä ja pelejä Ulkilua Luntretki Liikuntaa ja leikkejä ulkna Luntretki Liikuntaa ja leikkejä ulkna 16

18 Timinnan sisällön vusisuunnitelman runk n suunniteltu Inkn kunnassa työskentevien aamu- ja iltapäivätiminnanhjaajien kesken. Sitä vidaan käyttää timintapaikkakhtaisissa lukuvusisuunnitelmissa. Vusisuunnitelmaan vidaan lisätä Inkn kunnan yhteisiä tai aamu- ja iltapäivätiminnan valtakunnallisen kehittämisverkstn spimia teemja. Jkaisen timintapaikan laatiman vusisuunnitelman sisältöön vaikuttavat myös lapsiryhmäkhtainen kiinnstus, hjaajien ja timipaikan vahvuudet sekä käytännön mahdllisuudet. Timintaryhmät tiedttavat kteja ja kulua timintansa sisällöstä kuukausittain. Kuukausisuunnitelmasta selviää kunkin aamu- ja iltapäivätimintapaikan lpullinen viikkhjelma ja mahdlliset tapahtumat Malli timintapaikkakhtaisesta päivän aikataulusta Aamupäivä: Leikkiä kerhn tilissa (Rukasalin päädyssä leva tila) Aamiainen kulun rukasalissa (aamiaiselle tultava viimeistään kl.8.10) Ulkilua kulun pihalla. Kulupäivä Iltapäivä: Ulkilua kulun pihalla Välipala kulun rukasalissa Ktitehtävien tek / vapaata leikkiä / vapaaehtista hjattua timintaa halukkaille ulkna/ sisällä Vapaa leikki/ hjattu timinta/ ulkilua Oma pikkuvälipala vanhempien niin tivessa Ulkilua kulun pihalla/ Västankvarnin kulun pihalla Kukin timintapaikka päättää itse timintansa aikataulun siten, että timinnasta tulisi mahdllisimman sujuvaa ja turhat siirtymätilanteet saadaan minimitua. Aikataulu antaa vanhemmille selkeän kuvan päivänkulusta ja helpttaa lapsen timintaan tumista ja timinnasta hakemista. 17

19 5. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestäminen Inkn kunnassa 5.1. Timinnan laajuus ja lapsiryhmien kk Inkn kunta tarjaa aamu-ja iltapäivätimintaa kulujen 1. ja 2.vusilukan, pidennetyn ppivelvllisuuden piiriin siirretyille sekä muiden vusilukkien erityisen tuen päätöksen saaneille ppilaille. Osallistuminen n lapselle vapaaehtista. Timintaa järjestettäessä n humiitava eri kieliryhmien tarpeet. Lapsilukumäärän ylittäessä 15 ryhmään susitellaan kahta hjaajaa ja yli 25 ppilaan ryhmässä hjaajia tarvitaan klme. Henkilökhtaisia avustajia ei lasketa hjaajien lukumäärään. Lapsiryhmän suuruus n kuitenkin riippuvainen käytössä levista tilista. Lapsilukumäärä päätetään timinnan järjestäjän ja tteuttajien kesken ennen avustusspimusten tekemistä. Lapsilukumäärään vaikuttaa kyseisen lukukauden timintatilat, erityistä tukea saavien lasten määrä, sekä muut humiitavat asiat kuten pitkäaikaissairaiden lasten määrä Timintaan hakeminen ja valinta Timinnasta ja timintaan hakemisesta tiedtetaan tulevien 1.- lukkalaisten hultajia kuluun ilmittautumisen yhteydessä jkaisen vuden tammi- helmikuussa. Hakulmakkeet timitetaan esikuluryhmiin ja ne vidaan täyttää myös kuluun ilmittautumisen yhteydessä. Tulevien 2.- lukkalaisten hultajat ja erityistä tukea saavien lukkalaisten hultajat saavat tiedn hausta Wilman kautta ja hakulmakkeet timitetaan Inkn kunnan jkaisen kulun tuleville 2.- lukkalaisille sekä ppilaille, jille n tehty erityisen tuen päätös. Tarvittaessa krdinaattri vi pstittaa paperihakemuksen. Aamu- ja iltapäivätimintapaikka myönnetään kk lukuvudeksi. Hakemuksella perheet situtuvat timintamaksujen maksamiseen. Päätös paikasta annetaan ennen kevätlukukauden päättymistä Aamu- ja iltapäivätiminnan maksut Hultaja situtuu varaamaansa timinta-aikaan ja maksuun vähintään lukukaudeksi. Palvelun tarvetta ei muuteta kuukausittain eikä takautuvasti. Spimuksen ylittävältä salta peritään lisäkrvaus. Maksut vat samat kaikissa timintapaikissa. Kunta maksaa palveluntuttajalle lukukausittain lapsimäärään perustuvan spimuksessa määrätyn krvauksen. 60 /kk (krkeintaan 3 tuntia/pv), 80 /kk (krkeintaan 4 tuntia/pv) 120 / kk(yli 4 tuntia/pv) 18

20 Sisaralennus 20 % em. maksuista kskee kuluikäisiä sisaruksia, jtka vat samaan aikaan kunnallisessa aamu- ja iltapäivätiminnassa. Js timintaa järjestetään enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain pulet maksusta. Tämä tarkittaa niitä kuukausia, jllin lapsella ei le mahdllista sallistua timintaan kulujen lma- aikina. Elkuussa peritään pulet maksusta. Js lapsi ei sairautensa vuksi vi sallistua timintaan kalenterikuukauden aikana yli 10 päivänä, peritään maksusta pulet. Tarkittaen, että lapsi n kaksi viikka sairaana ja sairastuminen n ilmitettu aamu- ja iltapäivätimintaan. Js lapsi n sairautensa vuksi pissa kknaisen kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Js lapsi ei muusta syystä sallistu timintaan kk kalenterikuukautena, peritään kuukausimaksusta pulet js pissal n ilmitettu ennakkn aamu- ja iltapäivätimintaan. Timinta-ajan muuts ja paikan irtisanminen n tehtävä kirjallisesti maan aamu- ja iltapäivätimintaan, jsta henkilökunta tiedttaa sivistystimista Kulkeminen ja kuljetukset Kunnalla ei le lakisääteistä velvllisuutta järjestää kuljetusta aamu- ja iltapäivätimintaan tai sieltä ktiin. Js lapsi sallistuu aamu- tai iltapäivätimintaan tai kerhtimintaan, kunta ei järjestä näistä jhtuvia erillisiä kuljetuksia eikä vastaa kuljetuskustannuksista, ellei lapselle le myönnetty kulukuljetusetuutta. Kulukuljetuspäätöksen tekee Inkn kunnan sivistystimenjhtaja. Matkasta aamutimintaan ja iltapäivätiminnasta ktiin vastaa hultaja. Pääsääntöisesti aamu-ja iltapäivätiminta tapahtuu kululla tai kulun välittömässä läheisyydessä. Js timintapiste ei le kululla, n sen kuitenkin ltava kävelyetäisyydellä. Lapset siirtyvät iltapäivätimintaan heti kulupäivän lputtua. Kulun tilissa järjestetyssä timinnassa, n hjaaja lapsia vastassa heidän kulupäivänsä lputtua. Mikäli timintaa ei järjestetä kulun tilissa, turvallisuuden varmistamiseksi lapset hjataan timintapaikkaan jk aamu- ja iltapäivätiminnanhjaajien tai kulun henkilöstön timesta. Lapset vivat lähteä ryhmästä kulun kerhn, ktiin tai jäädä dttamaan hultajia timinnan päätyttyä. Tällöin hultajan n annettava kirjallisesti sustumus lapsen yksin timinnasta lähtemiseen Välipalan järjestäminen Aamu- ja iltapäivätimintaan sallistuvalle lapselle n peruspetuslain mukaan tarjttava välipala. Välipala ja aamutiminnassa tarjttava aamupala sisältyvät timintamaksuun. Välipala suunnitellaan kansallisia ravitsemussusituksia nudattaen, mnipuliseksi ja vaihtelevaksi. 19

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

PERHON KUNNAN APIP-TOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011

PERHON KUNNAN APIP-TOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 PERHON KUNNAN APIP-TOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1. Timinnan järjestämisen periaatteet Timintasuunnitelma n laadittu petushalitukseen hjeiden mukaisesti. (Määräykset ja hjeet 2011:1 ) Aamu- ja iltapäivätiminnalla

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Perustiedt: Hakuaika: 31.10.2017 päätös pyritään tekemään maaliskuun alkuun mennessä Haun tarkituksena n tukea Muutsta liikkeellä linjausten,

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuipåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuipåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu ipåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuipå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuipåasdf Vallilan ala-asteen petussuunnitelma ghjklöäzxcvbnmqwertyuipåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuipåasdfghjklöäz

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

TAMMELAN KUNTA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN TAMMELAN KUNTA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2017 ALKAEN Kasvatus- ja kulutuslautakunta 16.11.2016 90 SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHTA 3 2. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET 3 3. SISÄLLÖLLISET

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

Inkoon kunnan Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2017

Inkoon kunnan Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2017 Inkn kunnan Aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2017 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat... 1.1. Timinta- ajatus... 1.2. Aamu- ja

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

Lasten mielenterveystyön hoitoketju

Lasten mielenterveystyön hoitoketju Lasten mielenterveystyön hitketju Ylöjärven timintamalli Työryhmä: Merja Hietanen, lastenlääkäri Marj Huvinen, kulupsyklgi Niina Immnen, psyk sh, nuristiimi Tuija Landström, kuraattrityön krdinaattri Sinikka

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

w w w. k e r h o k e s k u s. f i M a r j o K e n t t ä l ä K o u l u n k e r h o k ä s i k i r j a

w w w. k e r h o k e s k u s. f i M a r j o K e n t t ä l ä K o u l u n k e r h o k ä s i k i r j a w w w. k e r h k e s k u s. f i M a r j K e n t t ä l ä K u l u n k e r h k ä s i k i r j a Kulun kerhkäsikirja Kulun kerhkäsikirja Marj Kenttälä Kulun kerhkäsikirja Kerhkeskus - kulutyön tuki ry Kirjittaja:

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Vaalan kunnan aamu- ja iltapäivätoiminta

Vaalan kunnan aamu- ja iltapäivätoiminta Vaalan kunnan aamu- ja iltapäivätoiminta toimintasuunnitelma 1.1.2014 - Sivistyslautakunta 20.1.2014 4 Vaalan kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Lisätiedot

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN KOULU: Espn kristillinen kulu KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN Espn kaupungissa n käytössä yhteinen phja ppilashultsuunnitelmalle, jta Espn kristillinen kulu n täydentänyt kulun

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI VESILAHDEN VARHAISKASVATUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI VESILAHDEN VARHAISKASVATUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI VESILAHDEN VARHAISKASVATUKSESSA Varhaiskasvatuksen alkaessa lapsella n synnynnäinen tai tutkimusten perusteella erityiseen tukeen ikeuttava diagnsi ja erityisen tuen lausunt, tai havaittujen

Lisätiedot

3. TUKEA TARVITSEVAT LAPSET AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA

3. TUKEA TARVITSEVAT LAPSET AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA MUSTASAAREN KUNTA Sisällys 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TAVOITTEET 1.1 Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen...3 1.2 Hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen...3 1.3 Eettisen kasvun

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen järjestäjän muistilista. Johdanto: Mitä taiteen perusopetus on? Taiteen perusopetuksen käsite ja lainsäädäntö

Taiteen perusopetuksen järjestäjän muistilista. Johdanto: Mitä taiteen perusopetus on? Taiteen perusopetuksen käsite ja lainsäädäntö Taiteen peruspetuksen järjestäjän muistilista Kesäkuu/2013 Muistilistan sisältö: 1. Taiteen peruspetuksen käsite ja lainsäädäntö 2. Taiteen peruspetuksen järjestäminen ja rahitus 3. Hallinnllinen ja muu

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausuntpyyntö 18.05.2018 OKM/93/040/2017 Kuntien kulttuuritiminnasta annetun lain uudistaminen Jhdant Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausunta liitteenä levasta muistista

Lisätiedot

Inkoon kunta Esikoulukerhon sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma kevät 2018

Inkoon kunta Esikoulukerhon sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma kevät 2018 Inkn kunta Esikulukerhn sekä aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma kevät 2018 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi 1. Esikulukerhn sekä aamu- ja iltapäivätiminnan järjestäminen 2 1.1 Timinta- ajatus

Lisätiedot

SivLtk 7.10.2015 46. ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Siilinjärvi. Sisällysluettelo

SivLtk 7.10.2015 46. ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Siilinjärvi. Sisällysluettelo 1 SivLtk 7.10.2015 46 ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Siilinjärvi Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet... 2 1.1 Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen... 2 1.2 Hyvinvoinnin, tunne-elämän

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

Teemaa käsiteltiin esiopetuksen oppimiskokonaisuuksien näkökulmasta seuraavasti: laululeikkejä ja lauluja, joissa lasten etunimet tulevat tutuiksi

Teemaa käsiteltiin esiopetuksen oppimiskokonaisuuksien näkökulmasta seuraavasti: laululeikkejä ja lauluja, joissa lasten etunimet tulevat tutuiksi TYÖYHTEISÖTEHTÄVÄ 3 Teema: Minä, perhe ja kaverit Päiväkdin timintakausi alitettiin Minä, perhe ja kaverit teemalla; keskeisenä tavitteena lapsiryhmän ryhmäytyminen, yhteisten sääntöjen ja spimusten kertaaminen

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA OMAISHOIDON TUKI SOITESSA Omaishidn tuen määritelmä Laissa (Laki maishidn tuesta 2.12.2005/937) n määritelty seuraavasti; Omaishit n iäkkään, vammaisen tai sairaan henkilön hidn järjestämistä

Lisätiedot

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015 Liikkujan plku -verkst Tapaamisen tavitteet kirkastaa yhteistä Urheillen terveyttä seurassa viestiä ja viestintää saada tukea man piltin/hankkeen käytäntöön

Lisätiedot

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Kulutimi REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

Koululautakunta 29.09.2011 33, liite 2. ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Siilinjärvi. Sisällysluettelo

Koululautakunta 29.09.2011 33, liite 2. ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Siilinjärvi. Sisällysluettelo 1 Koululautakunta 29.09.2011 33, liite 2 ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Siilinjärvi Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet... 2 1.1 Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen... 2 1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012-

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012- Ystävän apuri Palveluihin hjaamisen pasvihk ikäihmisen ystävälle Ystävätiminnan alueellisen tuen kehittämisprjekti 2012- TAVALLISEN IHMISEN TAIDOIN Oppaan sisällöstä: Opas n tarkitettu Punaisen Ristin

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata UNICEFIN LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA TOIMINTAMALLI LAPPEENRANNAN SUUNNITELMA Rakennuspalikka ja tarkistuslista tämän hetken tilanne kehittämistimi kehittämisestä vastaava tah 1. Lapsen ikeudet tunnetaan Näkyykö

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PERUSTEET

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PERUSTEET 27.2.2004 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PERUSTEET OPETUSHALLITUS 1 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PERUSTEET 1. LUKU AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...3 2. LUKU

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 1 IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvintipalvelut Lasten ja nurten palvelut Psykssiaalinen ppilashult Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 30.10.2014 1. REKISTERIN NIMI

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUS- SUUNNITELMA

LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUS- SUUNNITELMA LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUS- SUUNNITELMA 2014-2015 1 LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. OPETUSSUUNNITELMA 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Lapuan kaupungin strategia. Luonnos 29.11.2013. Säännöt ja ohjeet nro. Hyväksytty: Voimaantulo:

Lapuan kaupunki. Lapuan kaupungin strategia. Luonnos 29.11.2013. Säännöt ja ohjeet nro. Hyväksytty: Voimaantulo: Lapuan kaupunki Säännöt ja hjeet nr Lapuan kaupungin strategia Lunns 29.11.2013 Hyväksytty: Vimaantul: 29.11.2013 DEMOKRATIA JA OSALLISUUS Otsikk: Osallistuva demkratia - rhkeus, reiluus ja vastuullisuus

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA kulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 Khderyhmä: Varsinaiset sallistujat: Alkupetuksen erityispettajat Luentjäsenet: Varsinainen sallistuja vi lisäksi nimetä työkavereistaan

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

TAMMELAN KUNTA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN TAMMELAN KUNTA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2017 ALKAEN Kasvatus- ja kulutuslautakunta 16.11.2016 90 Sivistyslautakunta 17.1.2018 11 SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHTA 3 2. TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 22.10.2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 22.10.2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 22.10.2014 2 Sisällys 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Timinnan tarkitus... 3 1.2 Timinnan tavitteet... 3 1.3 Timinnan painpistealueet... 3 2 ORGANISAATIO... 4 2.1 Hallint... 4 2.2 Ohjaustiminta...4

Lisätiedot

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikkeilu -sahankkeen laajennus Sitra 13.10.2017 Vukk Lehtimäki, hankepäällikkö, STM 1 Palvelusetelikkeilujen mahdllisuus laajentua Kärkihankkeen

Lisätiedot

VALMA-KOULUTUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

VALMA-KOULUTUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS VALMA-kulutus n hyvä vaihteht sinulle js haluat tutustua erilaisiin kulutusalihin ja ammatteihin tarvitset lisäaikaa ja hjausta kulutuksen ja ammatin valinnassa

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

MYLLYTULLIN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA- ARVOSUUNNITELMA

MYLLYTULLIN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA- ARVOSUUNNITELMA MYLLYTULLIN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA- ARVOSUUNNITELMA 2016-2017 1. TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ Ihmisten mninaisuutta kskeva tasa-arv n yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisessa kulussa ei syrjitä alkuperän,

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Mediakasvatus ja tietoyhteiskunnan kansalaistaidot kirjastoissa

Mediakasvatus ja tietoyhteiskunnan kansalaistaidot kirjastoissa Mediakasvatus ja tietyhteiskunnan kansalaistaidt kirjastissa Laatu-hankkeen teemaryhmä C:n kkus 18.4.2013 kl 10.00-14.00 Kuvlan kaupunginkirjastn Mediamajassa Kkuksen agenda tälle päivälle Mika Mustikkamäki

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA POGOSTAN KOULU 1. TOIMINTA-AJATUS Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain (19.12.2003/1136)

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

yksilökohtaisena opiskeluhuoltona: opiskeluterveydenhuollon palvelut psykologi- ja kuraattoripalvelut monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto

yksilökohtaisena opiskeluhuoltona: opiskeluterveydenhuollon palvelut psykologi- ja kuraattoripalvelut monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto 1287/2013 Opiskeluhulta tteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä kk ppilaitsyhteisöä tukevana yhteisöllisenä piskeluhultna yksilökhtaisena piskeluhultna: piskeluterveydenhulln palvelut psyklgi- ja kuraattripalvelut

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS PERHEKESKUS PERHEKESKUKSESSA ON TARJOLLA SEURAAVANLAISIA PALVELUJA: 1. PERHENEUVOLA 2. PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT 3. PERHETYÖ 4. PUHETERAPIA

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Koululaisten iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma. Siuntion kunta

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Koululaisten iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma. Siuntion kunta Koululaisten iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Siuntion kunta 1 Sisällys Koululaisten iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma... 1 Siuntion kunta... 1 1. Perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämisen

Lisätiedot

Opintojen ohjaus Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO

Opintojen ohjaus Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Opintjen hjaus Keski-Phjanmaan ammattipistssa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Sisällys 1 JOHDANTO... 1 2 OPINTO-OHJAUS... 2 3 OHJAUS JA

Lisätiedot