NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016"

Transkriptio

1 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO Oppilashultryhmät Oppilaanhjaus Suunnitelma ppilaiden sujaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Timinta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa Muita yhteisöllisen ppilashulln käytänteitä YKSILÖKOHTAISEN OPPILASHUOLLON JÄRJESTÄMINEN Yksittäistä ppilasta kskevan asian käsittely mnialaisessa ppilashullssa Oppilashultkertmusten laatiminen ja säilytys Oppilaan sairauden vaatiman hidn, erityisrukavalin tai lääkityksen järjestäminen Oppilashulln tuki kurinpitrangaistuksen tai petukseen sallistumisen epäämisen yhteydessä Lastensujeluilmitus OPPILAAT JA HUOLTAJAT OPPILASHUOLLOSSA OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA

3 1. JOHDANTO Oppilashulllla tarkitetaan ppilaan hyvän ppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä ssiaalisen hyvinvinnin edistämistä ja ylläpitämistä kuluissa. Oppilashultn sisältyvät kulutuksen järjestäjän hyväksymän petussuunnitelman mukainen ppilashult sekä ppilashulln palvelut, jita vat psyklgi- ja kuraattripalvelut sekä kulu- ja piskeluterveydenhulln palvelut (OHL 3 ). Uusi ppilas- ja piskelijahultlaki (1287/2013) annettiin Lain (2 ) tarkituksena n: edistää ppilaiden ppimista, terveyttä ja hyvinvintia sekä sallisuutta ja ehkäistä ngelmien syntymistä; edistää ppilaitsyhteisön ja piskeluympäristön hyvinvintia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä timintaa sekä kdin ja ppilaitksen välistä yhteistyötä; turvata varhainen tuki sitä tarvitseville; turvata ppilaiden tarvitsemien ppilashultpalvelujen yhdenvertainen saatavuus ja laatu; vahvistaa ppilashulln tteuttamista ja jhtamista timinnallisena kknaisuutena ja mnialaisena yhteistyönä. Oppilas- ja piskelijahultlaki (OHL) velvitti Opetushallitusta uudistamaan petussuunnitelmien perusteet kaikkien kuluasteiden salta. Opetushallitus muutti peruspetuksen petussuunnitelman perusteiden lukua 5.4 Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen, mikä edellytti petuksen järjestäjiltä petussuunnitelmien päivittämistä. Opetuksen järjestäjien tulee ttaa uudistetut petussuunnitelmat käyttöön alkaen. Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että ppilashulln tteuttamista, arviintia ja kehittämistä varten laaditaan ppilaitskhtainen ppilashultsuunnitelma (OHL 13 ). Nurmeksen peruspetuksen ppilashultsuunnitelma n Kirkkkadun kulun ja Prkylän kulun yhteinen. Suunnitelma laadittiin keväällä 2014 mlempien kulujen pettajista ktussa työryhmässä yhteistyössä kulujen henkilöstön, ppilashulthenkilöstön, ppilaiden ja heidän hultajiensa kanssa. Sitä päivitetään seuraavan kerran vunna Oppilas- ja piskelijahultlain (13 ) mukaan suunnitelma n tarkistettava vuden kuluessa siitä, kun 12 :ssä tarkitettu lasten ja nurten hyvinvintisuunnitelma n tarkistettu. Oppilashultsuunnitelma n nähtävillä kaupungin internet-sivuilla. Suunnitelmasta tiedtetaan vanhemmille myös Wilmassa sekä vanhempainpiiritiminnan ja vanhempainiltjen kautta ja ppilaille ppilaskuntatiminnan kautta. Kuluilla hulehditaan siitä, että petus- ja ppilashulthenkilöstö sekä yhteistyökumppanit vat tietisia ppilashultsuunnitelmasta. 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT Nurmes n asukkaan kunta Phjis-Karjalassa vutiaiden suus väestöstä n 12,7 %. Asukkaista n rutsinkielisiä 0,1 % ja ulkmaiden kansalaisia 0,9 % (tiedt , 3

4 Työttömyysaste li 17,5 % helmikuussa 2014 ( Peruspetusta järjestetään kahdessa kulussa, jtka vat Kirkkkadun kulu (vusilukat ) ja Prkylän kulu (vusilukat ). Peruspetuksen ppilasmäärä n yhteensä 660 (tukkuu 2014). Lukuvunna kuluissa li yhteensä 4 erityislukkaa, jilla piskeli 25 ppilasta. Lisäksi ismmissa petusryhmissä piskeli 21 erityisen tuen päätöksen saanutta ppilasta ja 42 tehstettua tukea saavaa ppilasta. Oppilaiden tukena työskenteli kaikkiaan 24 kulunkäynninhjaajaa. Opetuksen järjestäjä vastaa ppilashulln järjestämisestä. Nurmeksen kasvatus- ja perheneuvla tuttaa kulukuraattri- ja kulupsyklgipalvelut ja Nurmeksen ja Valtimn terveydenhulln kuntayhtymä kuluterveydenhulln palvelut. Peruspetuksen ppilaiden parissa työskentelee kulukuraattri, jlla n vastaantt kuluilla yhteensä klmena päivänä viikssa. Lisäksi kulukuraattri tekee tarvittaessa kululla pienryhmä- ja ryhmätyöskentelyä ppilaiden kanssa ja sallistuu tarvittaessa ppimisen tuen järjestämiseen (mnialaiset pedaggiset kkukset). Työhön kuuluu myös mm. knsultaatita sekä sallistumista ppilashultryhmän kkuksiin ja mnialaisiin ppilashultkkuksiin. Kulupsyklgin työhön kuuluvat mm. ppilaskhtaiset psyklgitutkimukset kasvatus- ja perheneuvlassa (ajanvarauksella), pettajien knsultaati, sallistuminen ppilashultryhmään ja mnialaisiin ppilashultkkuksiin sekä ppimisen tuen järjestämiseen (mnialaiset pedaggiset kkukset). Kulukuraattrin ja psyklgin työpans khdistuu kuluyhteisöön ja yhteistyöhön liittyviin tehtäviin sekä ppilashulln kehittämiseen ja seurantaan jatkuvasti, suunnitelmallisesti ja ennakivasti. Työpansta khdennetaan yksittäisiin ppilaisiin (yksilökhtainen ppilashult) tarvittaessa. Sumen Psyklgiliitn ja Stakesin (nyk. THL) hyväksymä susitus n krkeintaan ppilasta yhtä psyklgia khti. Kuluyksiköitä tulee lla krkeintaan klme yhtä psyklgia khden ( Nurmeksen kulupsyklgitilanne n susituksen mukainen. Kasvatus- ja perheneuvlan psyklgi hitaa kulupsyklgin tehtävien lisäksi myös muita kasvatus- ja perheneuvlan psyklgille kuuluvia tehtäviä, mutta psyklgin tekemiä tutkimuksia hidetaan myös stpalveluina. Kulukuraattrit Sklkuratrer ry:n susitus kulun ssiaalityön henkilöstömititukseksi vudelta 2008 n 500 ppilasta/kulukuraattri ja/tai enintään klme kulua ( Nurmeksen kulukuraattritilanne n lähestulkn susituksen mukainen, ppilasmäärämme n jnkin verran susiteltua suurempi. Kuluterveydenhult n sa kunnallista perusterveydenhulta, jhn sisältyvät terveyden- ja sairaanhitpalvelut. Kuluterveydenhitajat työskentelevät Prkylän kululla ja Kirkkkadun kulun alalukilla kahtena aamupäivänä ja ylälukilla klmena kulupäivänä. Muina aikina he vat tavitettavissa puhelimitse. Kuluterveydenhitajat tarkastavat kaikki ppilaat lukuvusittain. Laaja terveystarkastus tehdään klmesti peruskulun aikana (1. lk:n kuluuntultarkastus kesällä sekä 5. lk ja 8. lk lukuvuden aikana). Lisäksi kuluterveydenhitajat sallistuvat kulujen ppilashultryhmiin. Kululääkäri tekee tarkastukset laajissa terveystarkastuksissa (1. lk:n kuluuntultarkastus kesällä sekä 5.lk ja 8.lk lukuvuden aikana). Lisäksi kululääkärin vastaantlle terveyskeskuksessa pääsee ajanvarauksella. Tarvittaessa kululääkäri tekee lähetteet erikislääkärille, neurpsykiatriselle valmentajalle, timinta-, puhe-, psyk- tai taideterapeutille. 4

5 Laajjen terveystarkastusten mniammatilliset timintakäytänteet vat sittain käytössä, sittain kehittämistyön alla. Tarkastuksissa käytettävät kyselylmakkeet vat kuntayhtymän mia (THL:n lmakkeita ei le vielä käytössä). Kuluterveydenhullssa tulee lla yksi kkpäiväinen kuluterveydenhitaja 600 kululaista khti. Oppilasmäärä n laskennallinen eli ppilasmäärä yhtä terveydenhitajan henkilötyövutta khti. Terveydenhitajan ppilasmäärän tulee lla alhaisempi sillin, kun terveydenhitaja työskentelee useammassa timipisteessä tai erilaisissa työtehtävissä käytössä ei le riittävästi muita ppilashulln palveluja paikkakunnalla ei le timivaa lasten/nurten mielenterveyspalvelujen verksta terveydenhitajan työparina ei le nimitettyä kuluterveydenhultn perehtynyttä lääkäriä kululaisissa n paljn erityistä tukea tarvitsevia (esim. erityispetusta saavat / erityiskulujen ppilaat, maahanmuuttajat, syrjäytymisuhan alla levat mningelmaiset nuret). Kkpäiväistä kululääkäriä khti tulee lla krkeintaan 2100 kululaista tai kuluterveydenhulln lääkärillä lla yksi työpäivä viikssa 500 ppilasta khti. Myös lääkärillä ppilaiden spiva määrä riippuu kulujen määrästä ja siitä, miten ppilashulln yhteistyö ja paikalliset hitketjut, erityisesti mielenterveyspalveluissa, n järjestetty ( Kirkkkadun yhtenäiskululla käytettävissä levat kuluterveydenhulln palvelut vat riittävät. Prkylän kululla terveydenhitajan käytettävissä levat työtunnit vat tällä hetkellä riittämättömät ppilasmäärään nähden. Kuluissa ppilashult n kk petushenkilöstön ja ppilashultpalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Mnialaista yhteisöllistä ppilashulttyötä tehdään kulukhtaisissa ppilashultryhmissä. Oppilashultryhmien työskentelyllä, keskinäisellä knsultaatilla ja yhteisillä palavereilla pyritään myös siihen, että ppilashult ja petushenkilöstö tuntevat tisensa ja vivat ttaa tarvittaessa suraan yhteyttä tisiinsa. Myös ppilashultpalveluista tiedttamista vanhemmille tehdään yhteistyössä vanhempainillissa. Kuva: ppilashulln järjestämisen rakenne Nurmeksessa 5

6 P e r u s p e t u s l a k i (477/2003) Oppilas- ja piskelijahultlaki (1287/2013) KUNTATASOINEN OPPILASHUOLTO Oppilashulln strateginen suunnittelu, kehittäminen ja arviinti OPPILASHUOLLON OHJAUSRYHMÄ Lasten ja nurten hyvinvintisuunnitelma KOULUKOHTAINEN (YHTEISÖLLINEN) OPPILASHUOLTO Hyvinvinnin ja turvallisuuden edistäminen, ehkäisevä timinta KOULUKOHTAINEN OPPI- LASHUOLTORYHMÄ Oppilashultsuunnitelma YKSILÖLLINEN OPPILASHUOLTO Yksittäisen ppilaan ppilashullllisen asian käsittely KOULUKURAATTORI KOULUPSYKOLOGI KOULUTERVEYDENHOITAJA MONIALAINEN OPPI- LASHUOLTOKOKOUS Asiakasrekisterit Oppilashultkertmus YHTEISTYÖ OPETUSJÄRJESTELYIHIN LIITTYVÄ KÄSITTELY Klmiprtainen tuki, kurinpit, työrauha MONIALAINEN PEDAGOGINEN KOKOUS KIVA-TIIMI REHTORI, OPETTAJAT Pedaggiset asiakirjat Järjestyssäännöt Opetussuunnitelma 6

7 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO Yhteisöllisellä ppilashulllla tarkitetaan tässä laissa timintakulttuuria ja timia, jilla kk ppilaitsyhteisössä edistetään piskelijiden ppimista, hyvinvintia, terveyttä, ssiaalista vastuullisuutta, vurvaikutusta ja sallisuutta sekä piskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yhteisöllistä ppilashulta tteuttavat kaikki ppilashulln timijat (OHL 4 ) Oppilashultryhmät Mlemmissa Nurmeksen peruskuluissa kkntuu yhteisöllinen mnialainen ppilashultryhmä kerran kuukaudessa. Siihen kuuluvat rehtri, erityispettaja(t), ppilaanhjaaja (yläkulu), kulukuraattri, kulupsyklgi, kuluterveydenhitaja, lastensujelun perhetyöntekijä sekä vaihtuvat pettajien ja kulunkäynninhjaajien edustajat. Ryhmän kllekutsujana timii rehtri. Ryhmässä seurataan, arviidaan ja kehitetään kuluyhteisön ja ppilasryhmien hyvinvintia. Lisäksi hulehditaan kuluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Yhteisöllisten timintatapjen kehittämisessä tehdään yhteistyötä ppilaiden, hultajien sekä muiden lasten ja nurten hyvinvintia edistävien viranmaisten ja timijiden kanssa (mm. nuristimi, seurakunnat, yhdistykset, seurat jne.). Yhteisöllisen ppilashultryhmän tapaamiset svitaan syyslukukauden alussa. Samalla laaditaan lukuvuden timintasuunnitelma, jhn kirjataan kunkin tapaamisen aihepiirit. Aihepiirien lisäksi kkntumisissa käsitellään muita ajankhtaisia asiita Oppilaanhjaus Oppilaanhjaajan tavite n tukea, auttaa ja hjata ppilaita siten, että jkainen ppilas selviää mahdllisimman hyvin piskelustaan peruskulussa. Lisäksi ppilaanhjaaja hjaa ppilaita niin, että he saavat etsiä tietja ja taitja ja tulevat tietisiksi mista vahvuuksistaan ja kehittämisen khteista, ja että he tätä kautta pystyvät tekemään ammatinvalintaan ja jatkkulutukseen liittyviä tietisia, harkittuja ratkaisuja. Oppilaanhjaajan lisäksi jkaisen pettajan tehtävä n hjata ja tukea ppilaan piskelua ja ennaltaehkäistä ppimiseen liittyvien ngelmien syntyä. Ohjaustyö jatkuu kk peruspetuksen ajan: kaikki hjaustyöhön sallistuvat pettajat timivat yhteistyössä peruspetuksen ajan. Yhteistyö jatkuu ppilaan siirtyessä tiselle asteelle jatk-pintihin. Kulussa tteutettavan hjauksen tulee ennaltaehkäisevän timinnan lisäksi tukea erityisesti niitä ppilaita, jilla n piskeluun liittyviä vaikeuksia, ja jtka vat vaarassa jäädä kulutuksen ja työelämän ulkpulelle peruspintjen jälkeen. Oppilas vi saada henkilökhtaista hjausta piskeluun, ajankäyttöön tai elämänhallintaan liittyvissä asiissa. Oppilaanhjaaja vi myös järjestää ylimääräisiä kulutuskkeiluja, vierailuja ja tutustumisia kiinnstaville alille. Tätä kautta pyritään mtivimaan ppilasta piskeluun. 7

8 3.3. Suunnitelma ppilaiden sujaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Kiusaamisella tarkitetaan kulussa tistuvasti ja tahallisesti tapahtuvaa pahan mielen aiheuttamista tietylle ppilaalle. Kiusaaminen vaikuttaa negatiivisesti kiusatun hyvinvintiin. Kiusaamisen mut sinänsä vi vaihdella (fyysistä tai sanallista kiusaamista, syrjintää, uhkailua jne.), ja sitä tapahtuu usein myös ryhmässä. Periaatteena kuluissa n, että kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa ei hyväksytä. Jkaisen kulun henkilökuntaan kuuluvan velvllisuus n puuttua kaikkiin havaitsemiinsa kiusaamis-, häirintä- ja väkivaltatilanteisiin. Nurmeksen kulut vat mukana valtakunnallisessa KiVa kulu -hjelmassa (KiVa = Kiusaamista Vastaan), jka n petusministeriön rahituksella Turun ylipistssa kehitetty kiusaamisen vastainen timenpidehjelma. Ohjelmalla pyritään vähentämään kiusaamista, lisäämään empatiaa, edistämään psitiivista lukkailmapiiriä ja ppimismtivaatita. Ohjelma sisältää mm. pettajien kulutusta, ppitunteja ppilaille sekä menettelyhjeet kiusaamistapausten selvittämiseen. Ohjelma sisältää myös vusittain tehtävän tilannekartituksen, jnka avulla kulut pystyvät arviimaan ja kehittämään kiusaamisen vastaista työskentelyään. Oppilaat vastaavat Kiva Kulutilannekartitukseen keväällä ja tulksia hyödynnetään seuraavan lukuvuden suunnittelussa. KiVa kulu -hjelmasta löytyy lisätieta Internet-sivuilta sitteessa Kiva kulu -hjelmaa esitellään yhteisissä tilaisuuksissa: henkilöstölle syksyn pettajakkuksissa ja ppilaille yhteisissä tilaisuuksissa, aamunavauksissa, Kiva kulu -tunneilla (lukat 1-6) ja Kiva kulu -teematunneilla (lukat 7 9). Kiusaamistilanteissa menetellään KiVa kulu hjelman timintahjeiden mukaan. Käytössä vat tarvittaessa myös kurinpitkeint ja kulukhtaiset timintamallit kurinpittilanteissa. Tarvittaessa kiusaajaa ja kiusattua sekä heidän perheitään hjataan kasvatus- ja perheneuvlan tuen piiriin. KiVa kulu -hjelman mukainen kiusaamistilanteisiin puuttuminen lyhyesti: 1. Seulnta: Onk kysymys kiusaamisesta? 2. Keskustelu kiusatun ppilaan kanssa 3. Yksilökeskustelut kiusaamiseen sallistuneiden ppilaiden kanssa 4. Yhteiskeskustelu kiusaamiseen sallistuneiden ppilaiden kanssa 5. Lukanpettajan / lukanvalvjan keskustelu muutaman lukkatverin kanssa (tarvittaessa) 6. Yhteydentt hultajiin (lukat 1-6) 7. Seurantakeskustelut 8. Sanktit (tarvittaessa): - Yhteydentt hultajiin (yläkulu), js kiusaaminen ei le seurantajakslla lppunut - Kiusaamiseen sallistuneiden ppilaiden hultajat kutsutaan kululle - Kurinpidlliset keint - Riksikeudelliset timenpiteet Kiusaaminen n rikllista timintaa, kun se täyttää lainsäädännössä rikkselle asetetut tunnusmerkit. Rikstapausta epäiltäessä kulu ttaa yhteyttä pliisiin ja keskustelee menettelytavista tapauskhtaisesti. Kiusaamiseen vidaan sveltaa mm. kunnianlukkauksen, laittmaan uhkaukseen, lievään pahinpitelyyn ja pahinpitelyyn liittyviä pykäliä. Myös kiusaajan rikskumppanina, avunantajana ja yllyttäjänä timiminen vat lain mukaan rangaistavia tekja. Häirintä vi lla epäasiallista khtelua ja puhetta, jka vi sisältää sukupuleen liittyviä vihjailevia ilmeitä, eleitä tai kaksimielistä puhetta tai ei-tivttua fyysistä ksketusta. Oppilaiden välillä tapahtuva häirintä selvitetään saman timintamallin mukaan kuin kiusaamistapaukset. Js kulussa herää epäilys, että ppilaaseen khdistuu häirintää kulun aikuisen tahlta, tulee asiasta ilmittaa viipymättä rehtrille tai muulle ppilashultryhmän jäsenelle. 8

9 Väkivallalla tarkitetaan tarkituksellista itseen, tiseen henkilöön, ryhmään tai yhteisöön khdistettua fyysisen viman tai vallan käyttöä. Nurmeksen kuluissa n käytössä kulukhtaiset hjeet väkivallan ja aggressiivisen käyttäytymisen ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi. Prkylän kulun laatimat Timintahjeet petushenkilöstölle kiinnipit- ja väkivaltatilanteiden varalta tetaan käyttöön myös Kirkkkadun kululla lukuvuden alussa. Asiansaisten hultajiin llaan yhteydessä kiusaamis-, häirintä- tai väkivaltatilanteen tullessa ilmi. Hultajien kanssa pyritään yhteistyöhön, jtta kiusaaminen, häirintä ja väkivalta saadaan lppumaan mahdllisimman pikaisesti. Suunnitelma ppilaiden sujaamiseksi kiusaamiselta, häirinnältä ja väkivallalta esitellään kulun lukuvusitiedtteessa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä kuluterveydenhulln, kasvatus- ja perheneuvlan ja pliisin kanssa Tämän suunnitelman seuranta ja arviinti tapahtuvat kulukhtaisesti. Oppilashultryhmät arviivat suunnitelmaa vusittain, ja sitä päivitetään tarvittaessa Timinta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa Kulukhtaiset pelastus- ja kriisisuunnitelmat valmistellaan yhteistyössä asiansaisten viranmaisten kanssa. Pelastussuunnitelmat päivitetään vusittain ja kriisisuunnitelmat tarvittaessa. Suunnitelmissa kuvataan: kriisitilanteiden ehkäisy, niihin varautuminen ja timintatavat äkillisissä kriisitilanteissa jhtamisen periaatteet, yhteistyö sekä työn- ja vastuunjak kriisitilanteissa ja niihin varautumisessa sisäisen ja ulkisen sekä kulun ja petuksen järjestäjän välisen tiedttamisen ja viestinnän periaatteet psykssiaalisen tuen ja jälkihidn järjestäminen suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedttaminen henkilöstölle, ppilaille, hultajille ja yhteistyötahille timintavalmiuksien harjittelu sekä suunnitelman arviinti ja päivittäminen Muita yhteisöllisen ppilashulln käytänteitä Kuluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kuluyhteisön hyvinvinnin tarkastuksia ei le tteutettu Nurmeksessa säännöllisesti. Oppilashulln hjausryhmän tulisi jatkssa valva tarkastusten surittamista. Lieksan ja Nurmeksen tekninen virast vastaa kiinteistön ja pihan hidn, liikunta-alueiden hidn ja puhtauspalveluiden järjestämisestä sekä tekee tarvittavaa yhteistyötä kulujen kanssa. Kulujen henkilökunta seuraa kuluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä ja tekee tarvittaessa ilmituksia ja ehdtuksia timenpiteistä teknisen virastn timijille. Kuluympäristön turvallisuuteen liittyen tehdään yhteistyötä myös pliisin ja pelastuslaitksen kanssa. Rehtrit vastaavat kulujensa turvallisuuskulutuksesta, turvallisuuskansiiden päivityksestä ja pistumisharjitusten järjestämisestä. Pliisi ja kulujen muuhun yhteistyöhön kuuluu mm. ppilaiden valistusta, henkilöstön kulutusta, neuvntaa ja kulumatkjen valvntaa. Kulukuljetusten dtusaikja ja turvallisuutta kskevat hjeet löytyvät Nurmeksen kaupungin kulukuljetusppaasta. 9

10 Lievät tapaturmat hidetaan kuluilla. Kuluterveydenhitaja antaa ensiapua ja hitnhjausta kululla llessaan, muutin kulun henkilöstö hulehtii tarvittavasta ensiavusta ja hitnhjauksesta terveyskeskuksen ensiapuun. Tarvittaessa ppilas viedään kulusta ensiapuasemalle taksilla. Tapaturmasta ilmitetaan hultajalle välittömästi. Kuluterveydenhitajat vastaavat kulujen ensiapuvälineistöstä. Rehtri hulehtii henkilöstön ensiapuvalmiuden ylläpidsta täydennyskulutusten avulla. Ensiapukulutusta järjestää mm. kaupungin työsujelu. Kuluterveydenhitajat pitävät pyydettäessä terveyskasvatustunteja lukissa, esimerkiksi lk:n tytöille terveydenhitaja pitää ppitunnin murrsikään liittyvistä asiista. Js terveydenhitaja humaa terveystarkastuksissa jtakin, jsta lisi syytä keskustella yleisesti ppilaiden kanssa, spii hän aiheen käsittelystä terveystiednpettajan tai lukanpettajan kanssa. Tupakinti, päihteiden ja alkhlin käyttö sekä tupakintivälineiden, päihteiden ja alkhlin tuminen kuluun n kielletty kulujen järjestyssäännöissä. Kuluissa tupakintiin ja päihteiden tai alkhlin käyttöön puututaan kurinpittimin sekä llaan kdin lisäksi yhteydessä tarvittaviin viranmaisiin (esim. kuluterveydenhitaja, lastensujelu, pliisi). Kuluterveydenhitaja keskustelee päihteiden käyttöön liittyvistä asiista ppilaiden kanssa terveystarkastuksissa. Keskusteluilla pyritään ennaltaehkäisemään päihdekkeiluja ja päihteiden käytön alittamista. Myös mahdlliseen j alkaneeseen päihteiden käyttöön puututaan keskustelemalla ppilaan kanssa ja miettimällä yhdessä jatktimia. Kuluissa järjestetään tupakinnin, alkhlin ja päihteiden käytön vastaista valistusta eri ppiaineiden petuksen yhteydessä sekä yhdessä yhteistyöverkstjen kanssa. Käytössä n mm. nurten päihdemittari. Nurmeksen kaupungissa järjestetään myös Selvä spimus timintamallin mukaista timintaa. Kaupungissa n laadittu mielenterveys- ja päihdesuunnitelma (2014), jta nudatetaan myös peruspetuksessa. Mlemmissa kuluissa n mat järjestyssäännöt, jita päivitetään tarvittaessa ja jtka sivistyslautakunta hyväksyy. Järjestyssääntöjen laadinnassa kuullaan myös ppilaskuntaa ja hultajia. Pissaljen seuraamiseen, niistä ilmittamiseen ja niihin puuttumiseen n laadittu petushenkilöstölle erillinen hjeistus, jnka sivistyslautakunta n hyväksynyt YKSILÖKOHTAISEN OPPILASHUOLLON JÄRJESTÄMINEN Oppilas vi tarvita kulunkäynnissään mnenlaista tukea. Oppimisen ja kulunkäynnin tukimutja n kuvattu kattavasti petussuunnitelman luvuissa 4, 5.1, 5.2 ja 5.3. Lisäksi ppilas vi tarvita tukea fyysisen, psyykkisen ja ssiaalisen kasvun alilla. Yksilökhtaista ppilashulta vat kuluterveydenhult, kulupsyklgi- ja kuraattripalvelut sekä mnialainen yksilökhtainen ppilashult ja erityisppilaitsten mat ssiaali- ja terveyspalvelut petuksen tueksi. Yksilökhtainen ppilashult perustuu aina ppilaan sekä -tarpeen niin vaatiessa- hänen hultajansa sustumukseen. Hultajalla ei le ikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä ppilashulln palveluja. Kulun henkilöstöllä n velvllisuus havainnida ppilaiden kulunkäyntiä ja kehitystä. Js huli herää, n pettajan tettava pikaisesti yhteyttä kasvatus- ja perheneuvlan ppilashulln psyklgiin tai kuraattriin yhdessä ppilaan tai hultajan kanssa. Psyklgin tai kuraattrin arvin perusteella ppilaalle järjestetään hänen tarvitsemaansa tukea ja hjausta. Tarvittaessa ppilas hjataan saamaan muita ppilashulln palveluja. 10

11 4.1. Yksittäistä ppilasta kskevan asian käsittely mnialaisessa ppilashullssa Yksittäisen ppilaan ppilashultasiaa vidaan käsitellä mnialaisessa ppilashultkkuksessa. Asiantuntijat ktaan tapauskhtaisesti ja heitä vidaan nimetä vain ppilaan tai hultajan sustumuksella. Kkukseen vivat sallistua esim. terveydenhitaja, kuraattri, psyklgi, lääkäri, rehtri, lukanpettaja/-valvja, ppilaanhjaaja, erityispettaja tai muu siinä tilanteessa keskeinen asiantuntija. Se henkilö, jlle asian selvittäminen työtehtävien perusteella kuuluu, kutsuu kkuksen klle, timii puheenjhtajana ja hankkii ppilaan ja/tai hultajan sustumuksen tai kirjallisen luvan. Asian käsittely kirjataan ppilaan yksilölliseen ppilashultkertmukseen, jka säilytetään lain vaatimalla tavalla ppilashultrekisterissä. (Liite: Oppilasasian käsittely -lmakemalli) 4.2. Oppilashultkertmusten laatiminen ja säilytys Mnialaisessa ppilashultkkuksessa kulun edustaja kirjaa yksittäistä piskelijaa kskevasta asiasta ppilashultkertmukseen asian aiheen, vireillepanijan, läsnälijat, tteutetut timenpiteet ja jatktimenpiteet vastuuhenkilöineen, kirjauspäivämäärän ja kirjauksen tekijän. Lisäksi, js sivulliselle annetaan ppilashultkertmukseen sisältyviä tietja, lmakkeelle merkitään, mitä tietja, millä perusteella ja kenelle tietja n luvutettu. Oppilashultkertmukset kirjataan Oppilasasian käsittely -lmakkeelle. Kulut ylläpitävät mnialaisen ppilashulln rekisteriä. Rekisteriin tallennetaan yksittäisen ppilaan ppilasasian käsittelylmakkeet sekä muut siihen liittyvissä tehtävissä laaditut tai saadut yksittäistä ppilasta kskevat asiakirjat. Tiedt vat salassa pidettäviä, jten ne n säilytettävä lukitussa tilassa ja siten, että niihin pääsevät käsiksi vain ne, jilla n asiansaisen ppilaan tai hultajan kirjallinen yksilöity sustumus, tai tiedn luvuttaminen perustuu sen ikeuttavaan lainsäädäntöön. Oppilashultrekisterin vastuuhenkilönä timii Nurmeksen peruspetuksessa kulusihteeri. Vastuuhenkilö määrittelee yhdessä yksittäisen ppilaan asian käsittelyssä timineen puheenjhtajan kanssa tapauskhtaisesti käyttöikeudet k. rekisterin tietihin. Tietjen luvutus merkitään Oppilasasian käsittely lmakkeeseen Oppilaan sairauden vaatiman hidn, erityisrukavalin tai lääkityksen järjestäminen Oppilaan sairauden vaatiman hidn, erityisrukavalin ja lääkityksen järjestäminen hidetaan kuluterveydenhulln ja kulun henkilöstön sekä ppilaan ja vanhempien yhteistyönä. Sairauden vaatima kulupäivän aikainen hit, mm. lääkityksen järjestäminen, suunnitellaan tapauskhtaisesti. Hultajan ilmittama ppilaan erityisrukavali menee tiedksi kulun keittiölle kuluterveydenhitajan kautta. 11

12 4.4. Oppilashulln tuki kurinpitrangaistuksen tai petukseen sallistumisen epäämisen yhteydessä Peruspetuslain (36 h ) mukaan petuksen järjestäjän n hulehdittava siitä, että ppilaalle, jlle n määrätty kurinpitrangaistus (jälki-istunt, kirjallinen varitus tai määräaikainen erttaminen) tai jlta petus n evätty jäljellä levan työpäivän ajaksi, järjestetään tarvittava ppilashult. Lukanpettajat ja valvjat tarkkailevat ppilaskhtaisesti kurinpitrangaistusten määriä ja perusteita. Js perusteet herättävät hulta ppilaan kulunkäynnissä tai elämänhallinnassa levista vaikeuksista, n lukanpettajan tai -valvjan tettava huli keskusteluun ppilaan ja hultajan kanssa ja tarvittaessa hjattava ppilas ppilashultpalveluiden piiriin. Kurinpitrangaistusten yhteydessä n selvitettävä ppilaan tarvitsema ppilashult. Esimerkiksi määräaikaisen kulusta erttamisen yhteydessä tehdään mniammatillista yhteistyötä tarvittavan ppilashulln järjestämiseksi Lastensujeluilmitus Lastensujelulain (luku 5, 25 ) mukaan kulun petushenkilöstöön kuuluva n velvllinen salassapitsäännösten estämättä viipymättä ilmittamaan ssiaalihultn, js hän n tehtävässään saanut tietää lapsesta, jnka hidn tai hulenpidn tarve, kehitystä vaarantavat lsuhteet tai ma käyttäytyminen edellyttää lastensujelutarpeen selvittämistä. Lastensujeluilmituksen vi tehdä kirjallisesti (lmake löytyy internetistä > ssiaali > lastensujelu) tai suullisesti (asiimalla henkilökhtaisesti tai puhelimitse). Yksityishenkilö vi tehdä lastensujeluilmituksen nimettömänä, mutta tullin hän n itse vastuussa siitä, ettei paljasta ilmituksen vastaanttavalle työntekijälle henkilöllisyyttään. Ilmituksen tekijän nimi annetaan ilmituksen khteelle tiedksi, ellei le perusteltua syytä epäillä lapselle tai ilmittajalle khdistuvan vaaraa ilmituksen ten vuksi. Osalla julkisista timijista, kuten ssiaali- ja terveydenhulln, kulutimen, pliisin tai seurakunnan palveluksessa tai luttamustimessa levilla n lastensujelulaissa säädetty ilmitusvelvllisuus lapseen ja perheeseen khdistuvasta hulesta. Tullin ilmitusta ei vi tehdä nimettömänä, ja pääasiallisesti ilmitus tulisi tehdä myös kirjallisesti. Virallistahilla n myös knsultintimahdllisuus. Kiireellisissä tilanteissa virka-ajan ulkpulella tetaan yhteyttä ssiaalipäivystykseen hätäkeskukseen sittamalla. 5. OPPILAAT JA HUOLTAJAT OPPILASHUOLLOSSA Osallisuus n ppilashulttyötä hjaava periaate, jnka mukaan ppilaalla ja hänen hultajillaan n mahdllisuus saada tieta ja päästä vaikuttamaan itseä kskeviin asiihin ja päätöksentekn. Tämä pulestaan edistää mtivaatita, kuluviihtyvyyttä ja hyvinvintia. Oppilaiden sallisuutta kulutyöhön ja ppilashultn edistetään kunkin kykyihin ja ikäkehitykseen spivilla vastuilla. Oppilas sallistuu yhteisölliseen ppilashulttyön suunnitteluun ppilaskuntatyön kautta. Oppilashulllliset näkökulmat tetaan humin petusryhmissä ja petusta suunniteltaessa. Yhteisölliseen ppilashulttyön tteuttamiseen ppilaat sallistuvat mm. ppilaskuntatyön, kummippilas- 12

13 timinnan ja tukippilastiminnan kautta. Oppilaskunnan edustajat sallistuvat tarvittaessa ppilashultryhmän timintaan. Oppilas vi arviida ppilashulttyötä antamalla palautetta eri ppilashulln sa-alueista ja vastaamalla erilaisiin kyselyihin, esim. Kiva Kulu kyselyt, kulurukakyselyt. Yksittäistä piskelijaa kskeva ppilashultasia käsitellään tapauskhtaisesti ktussa mnialaisessa ppilashultkkuksessa. Oppilas antaa kirjallisen sustumuksen asian käsittelyyn ja siihen, ketkä ppilaan asiaa kkuksessa käsittelevät. Js alaikäisellä tai muutin vajaavaltaisella ei ikänsä tai kehitystasnsa vuksi le edellytyksiä arviida itsenäisesti asian merkitystä, hultaja tai muu laillinen edustaja vi antaa siihen sustumuksen hänen sijastaan. Oppilaan mat tivmukset ja mielipiteet tetaan humin häntä kskevissa timenpiteissä ja ratkaisuissa, hänen ikänsä, kehitystasnsa ja muiden henkilökhtaisten edellytystensä mukaisesti. Hultaja vi sallistua yhteisöllisen ppilashulttyön suunnitteluun ja tteuttamiseen vanhempainpiirin kautta. Vanhempainpiirin mielipiteitä ja näkemyksiä kysytään esim. järjestyssääntöjä laadittaessa, petussuunnitelmatyössä ja vastaavissa hankkeissa. Lukkakhtaista ppilashulttyötä vidaan suunnitella esim. vanhempainillissa. Hultaja vi arviida ppilashulttyötä antamalla palautetta eri ppilashulln sa-alueista ja vastaamalla erilaisiin kyselyihin. Yhteisöllistä ja yksilökhtaista ppilashulttyötä suunniteltaessa ja tteuttaessa turvataan se, että ppilaan ja hultajan näkemyksiä kuunnellaan. Alaikäinen ja muu vajaavaltainen vi, ttaen humin hänen ikänsä, kehitystasnsa ja muut henkilökhtaiset minaisuutensa sekä asian laatu, painavasta syystä kieltää hultajaansa tai muuta laillista edustajansa sallistumasta itseään kskevan piskeluhultasian käsittelyyn sekä antamasta itseään kskevia salassa pidettäviä piskeluhulln tietja hultajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen, jllei se le selvästi hänen etunsa vastaista. Arvin vajaavaltaisen edun tteutumisesta tekee piskeluhulln henkilöstöön kuuluva ssiaali- tai terveydenhulln ammattihenkilö. Hultajalla ei le ikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä piskeluhulln palveluja. Oppilashullllisia palveluja vat mm. kuluterveydenhit, psyklgi- ja kuraattripalvelut. Oppilashulln periaatteista ja menettelytavista löytyy tieta petussuunnitelmasta ja ppilashultsuunnitelmasta. Oppilashultasiista tiedtetaan myös lukuvusitiedtteessa ja Wilmatiedtteissa. Oppilaitksen ja piskeluhulln henkilökunnalla n velvllisuus hjata ppilaita hakemaan heidän tarvitsemiaan ppilashulln etuuksia ja palveluja. Oppilashulln asiista tiedtetaan tarvittaessa vanhempainpiirille ja ppilaskunnan hallitukselle. Oppilashulthenkilöstö esittäytyy kulun eri tilaisuuksissa, esim. vanhempainillissa. 6. OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA Kulukhtaiset ppilashultryhmät seuraavat ppilashultsuunnitelman tteutumista. Kulut ja ppilashultpalveluita tarjavat taht timittavat ppilaiden hyvinvintiin liittyvien kyselyjen ja selvitysten tulkset ppilashultryhmälle aina tulksia saatuaan. Tällaisia kyselyjä vat mm. vusittainen KiVa kulu tilannekartitus, laajjen terveystarkastusten yhteenvedt, kuluterveyskyselyt ja muut kulussa tehdyt ppilaiden hyvinvintiin liittyvät selvitykset. Oppilashultryhmät käsittelevät saatuja tulksia säännöllisissä palavereissaan ja päättävät timenpiteistä, kuten keskeisistä tulksista tiedttamisesta ja tulsten hyödyntämisestä kulujen ppilashulln kehittämisessä. 13

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN KOULU: Espn kristillinen kulu KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN Espn kaupungissa n käytössä yhteinen phja ppilashultsuunnitelmalle, jta Espn kristillinen kulu n täydentänyt kulun

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Lasten mielenterveystyön hoitoketju

Lasten mielenterveystyön hoitoketju Lasten mielenterveystyön hitketju Ylöjärven timintamalli Työryhmä: Merja Hietanen, lastenlääkäri Marj Huvinen, kulupsyklgi Niina Immnen, psyk sh, nuristiimi Tuija Landström, kuraattrityön krdinaattri Sinikka

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2018 2020 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Kulutimi REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Liite 1. TILASTOT JA TAUSTA-AINEISTO. TILASTOT: väestötiedot ja palvelujen käyttötiedot

Liite 1. TILASTOT JA TAUSTA-AINEISTO. TILASTOT: väestötiedot ja palvelujen käyttötiedot 1 Liite 1. TILASTOT JA TAUSTA-AINEISTO TILASTOT: väestötiedt ja palvelujen käyttötiedt 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Aavan lastensujelun tietja 2009-2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lastensujeluilmitukset

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

yksilökohtaisena opiskeluhuoltona: opiskeluterveydenhuollon palvelut psykologi- ja kuraattoripalvelut monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto

yksilökohtaisena opiskeluhuoltona: opiskeluterveydenhuollon palvelut psykologi- ja kuraattoripalvelut monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto 1287/2013 Opiskeluhulta tteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä kk ppilaitsyhteisöä tukevana yhteisöllisenä piskeluhultna yksilökhtaisena piskeluhultna: piskeluterveydenhulln palvelut psyklgi- ja kuraattripalvelut

Lisätiedot

Sivistysvirasto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012

Sivistysvirasto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012 1 Naantalin kaupunki Sivistysvirast REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata UNICEFIN LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA TOIMINTAMALLI LAPPEENRANNAN SUUNNITELMA Rakennuspalikka ja tarkistuslista tämän hetken tilanne kehittämistimi kehittämisestä vastaava tah 1. Lapsen ikeudet tunnetaan Näkyykö

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 8/2015 18.11.2015 Pis syrjästä hankkeen kehittämispäivä Aika: 29.10.2015 kl 9.00 15.00 Paikka: Rauman kaupungintal s. Kanalinranta 3, Rauma Osallistujat: Anu-Elina Halnen, Satakunnan sairaanhitpiiri,

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuipåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuipåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu ipåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuipå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuipåasdf Vallilan ala-asteen petussuunnitelma ghjklöäzxcvbnmqwertyuipåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuipåasdfghjklöäz

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 1 IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvintipalvelut Lasten ja nurten palvelut Psykssiaalinen ppilashult Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 30.10.2014 1. REKISTERIN NIMI

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS PERHEKESKUS PERHEKESKUKSESSA ON TARJOLLA SEURAAVANLAISIA PALVELUJA: 1. PERHENEUVOLA 2. PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT 3. PERHETYÖ 4. PUHETERAPIA

Lisätiedot

Yhteisestä työstä hyvinvointiaopiskeluhuoltoryhmä. perusopetuksessa Kokkola

Yhteisestä työstä hyvinvointiaopiskeluhuoltoryhmä. perusopetuksessa Kokkola Yhteisestä työstä hyvinvintiapiskeluhultryhmä peruspetuksessa 20.9.2018 Kkkla Esityksen sisältö Taustaa Verksttyö Oppaan sisältö Opiskeluhultryhmän timintamalli 2 Taustaa miksi pas tehtiin Varhaiskasvatus,

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen järjestäjän muistilista. Johdanto: Mitä taiteen perusopetus on? Taiteen perusopetuksen käsite ja lainsäädäntö

Taiteen perusopetuksen järjestäjän muistilista. Johdanto: Mitä taiteen perusopetus on? Taiteen perusopetuksen käsite ja lainsäädäntö Taiteen peruspetuksen järjestäjän muistilista Kesäkuu/2013 Muistilistan sisältö: 1. Taiteen peruspetuksen käsite ja lainsäädäntö 2. Taiteen peruspetuksen järjestäminen ja rahitus 3. Hallinnllinen ja muu

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

PERHON KUNNAN APIP-TOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011

PERHON KUNNAN APIP-TOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 PERHON KUNNAN APIP-TOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1. Timinnan järjestämisen periaatteet Timintasuunnitelma n laadittu petushalitukseen hjeiden mukaisesti. (Määräykset ja hjeet 2011:1 ) Aamu- ja iltapäivätiminnalla

Lisätiedot

w w w. k e r h o k e s k u s. f i M a r j o K e n t t ä l ä K o u l u n k e r h o k ä s i k i r j a

w w w. k e r h o k e s k u s. f i M a r j o K e n t t ä l ä K o u l u n k e r h o k ä s i k i r j a w w w. k e r h k e s k u s. f i M a r j K e n t t ä l ä K u l u n k e r h k ä s i k i r j a Kulun kerhkäsikirja Kulun kerhkäsikirja Marj Kenttälä Kulun kerhkäsikirja Kerhkeskus - kulutyön tuki ry Kirjittaja:

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma Lappeenrannan lukiiden piskelijahulln petussuunnitelma Päivitetty 6.6.2012 Sisällysluettel 1) Ennalta ehkäisevät tuen mudt lukissa 3 2) Kdin ja lukin välisen yhteistyön periaatteita ja mutja 3 3) Osallisuuden

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Opintojen ohjaus Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO

Opintojen ohjaus Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Opintjen hjaus Keski-Phjanmaan ammattipistssa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Sisällys 1 JOHDANTO... 1 2 OPINTO-OHJAUS... 2 3 OHJAUS JA

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Lukuvusi 2010 11 Opintjen suunnittelu ja pintneuvnta Opintjen suunnittelu n lennainen sa piskelua. Suunnittelu alkaa j sillin, kun piskelija saa tiedn piskelupaikasta ja hyväksymiskirjeen mukana perustietja

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA OMAISHOIDON TUKI SOITESSA Omaishidn tuen määritelmä Laissa (Laki maishidn tuesta 2.12.2005/937) n määritelty seuraavasti; Omaishit n iäkkään, vammaisen tai sairaan henkilön hidn järjestämistä

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA kulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 Khderyhmä: Varsinaiset sallistujat: Alkupetuksen erityispettajat Luentjäsenet: Varsinainen sallistuja vi lisäksi nimetä työkavereistaan

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

PUKKILAN KUNTA. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos Luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. KH 19.5.

PUKKILAN KUNTA. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos Luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. KH 19.5. KH 19.5.2014 liite nr 4 PUKKILAN KUNTA Peruspetuksen petussuunnitelman perusteiden muuts Luku 5.4 Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Tilaa yrittämiselle palveluja kk perheelle! PUKKILAN KUNTA 07560

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS PERHEKESKUS PERHEKESKUKSESSA ON TARJOLLA SEURAAVANLAISIA PALVELUJA: 1. PERHENEUVOLA 2. PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT 3. PERHETYÖ 1. PERHENEUVOLA

Lisätiedot

PARTION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

PARTION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 3.12.2018 / Saara Nykänen & Rbert Sundman, lunns 16.12.2018 / Snja Miettinen, lunns päivitetty esitykseksi hallituksen päätöksen mukaisesti 26.1.2019 / Partineuvstn järjestäytymiskkuksen käsittely PARTION

Lisätiedot

RESETTI perheluokat. Oppimis ja ohjauskeskus Valteri Piia Ruutu

RESETTI perheluokat. Oppimis ja ohjauskeskus Valteri Piia Ruutu RESETTI perhelukat Oppimis ja hjauskeskus Valteri Piia Ruutu piia.ruutu@valteri.fi 0295335378 RESETTI perhelukat R - rentutus E - empatia S - spimus E - ennakinti T- taitjen harjittelu T tuettu tait I

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN YHTEISTYÖ- JA PALVELUMALLI 0 6 v. Varhaiskasvatuspalvelut, neuvola ja sosiaalipalvelut Hyvinkään kaupunki

VARHAISEN TUEN YHTEISTYÖ- JA PALVELUMALLI 0 6 v. Varhaiskasvatuspalvelut, neuvola ja sosiaalipalvelut Hyvinkään kaupunki VARHAISEN TUEN YHTEISTYÖ- JA PALVELUMALLI 0 6 v Varhaiskasvatuspalvelut, neuvla ja ssiaalipalvelut Hyvinkään kaupunki SISÄLLYS LUKIJALLE... 3 JOHDANTO... 4 1 VARHAINEN JA AVOIN YHTEISTYÖ HUOLI PUHEEKSI...

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikkeilu -sahankkeen laajennus Sitra 13.10.2017 Vukk Lehtimäki, hankepäällikkö, STM 1 Palvelusetelikkeilujen mahdllisuus laajentua Kärkihankkeen

Lisätiedot

Perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikkö Mervi Herola. Verkostotyön koordinaattori Olli Laiho. Tarkastuslautakunta 15.10.2008

Perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikkö Mervi Herola. Verkostotyön koordinaattori Olli Laiho. Tarkastuslautakunta 15.10.2008 Varhainen avin yhteistyöstrategiista työkäytännöiksi Perhe- ja ssiaalipalveluiden päällikkö Mervi Herla Verksttyön krdinaattri Olli Laih Tarkastuslautakunta 15.10.2008 Nurmijärven Varputiminnan taustaa

Lisätiedot

kriisiviestintäohjeistus esimiehille

kriisiviestintäohjeistus esimiehille . Espn kaupungin 11.2.2009 kriisiviestintähjeistus esimiehille 1 (5) Espn kriisiviestintähje esimiehille Kun ikävää sattuu Pelasta ja varita välittömässä vaarassa levia. Estä lisävahinkjen syntyminen.

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUS- SUUNNITELMA

LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUS- SUUNNITELMA LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUS- SUUNNITELMA 2014-2015 1 LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. OPETUSSUUNNITELMA 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

RESETTI myönteisen käytöksen vahvistamisen ryhmätoiminta. Oppimis ja ohjauskeskus Valteri Piia Ruutu

RESETTI myönteisen käytöksen vahvistamisen ryhmätoiminta. Oppimis ja ohjauskeskus Valteri Piia Ruutu RESETTI myönteisen käytöksen vahvistamisen ryhmätiminta Oppimis ja hjauskeskus Valteri Piia Ruutu R - rentutus E - empatia S - spimus E - ennakinti T- taitjen harjittelu T tuettu tait I itsenäinen tait

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Liite 20 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.11.2015 Ulvilan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Päiväktihidn sääntökirja 2016 Sisältö 1. PALVELUSETELI... 4 2. SÄÄNTÖKIRJA... 4 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4.

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Siikalatvan kotihoidon palvelujen myöntämisperusteet Kunnanhallitus

Siikalatvan kotihoidon palvelujen myöntämisperusteet Kunnanhallitus Siikalatvan ktihidn palvelujen myöntämisperusteet Kunnanhallitus 10.06.2019 Sisällys Ktihit n ssiaalihultlain 20 mukaista palvelua... 3 Palvelutarpeen arviinti... 4 Ktihidn palvelujen myöntäminen... 4

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

MYLLYTULLIN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA- ARVOSUUNNITELMA

MYLLYTULLIN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA- ARVOSUUNNITELMA MYLLYTULLIN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA- ARVOSUUNNITELMA 2016-2017 1. TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ Ihmisten mninaisuutta kskeva tasa-arv n yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisessa kulussa ei syrjitä alkuperän,

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq=

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq= KOULUTUSKESKUS SALPAUS J'"',;;.. :2fJ1 ~ Opetus- ja kulttuuriministeriö SAAPUUT. / /.. PL29 00023 Valtineuvst Dnr.. Päijät-Hämeen kulutusknserni Paasikiven katu 7 15110LAHTI TIEDOKSI j(an nl /c"-. kuus;",

Lisätiedot

Selvitys kolmiportaisen tuen toteutumisesta varhaiskasvatuksessa

Selvitys kolmiportaisen tuen toteutumisesta varhaiskasvatuksessa 1 Selvitys klmiprtaisen tuen tteutumisesta varhaiskasvatuksessa Sumenkielinen varhaiskasvatus Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 22.10.2014 2 1. Selvityksen taustaa Espn varhais- ja petuslautakunta n

Lisätiedot

Hyvinvoinnin tietotuotanto apunasi Pohjanmaan hyvinvoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämisessä

Hyvinvoinnin tietotuotanto apunasi Pohjanmaan hyvinvoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämisessä 29.4.2014 Hyvinvinnin tiettutant apunasi Phjanmaan hyvinvinnin ja tiedlla jhtamisen kehittämisessä Hyvinvintia ja terveyttä kskevan päätöksenten, jhtamisen ja kehittämisen tueksi n Phjanmaalla käynnistetty

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI VESILAHDEN VARHAISKASVATUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI VESILAHDEN VARHAISKASVATUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI VESILAHDEN VARHAISKASVATUKSESSA Varhaiskasvatuksen alkaessa lapsella n synnynnäinen tai tutkimusten perusteella erityiseen tukeen ikeuttava diagnsi ja erityisen tuen lausunt, tai havaittujen

Lisätiedot

Energiaviraston ohje tietoturvallisuuteen liittyvän häiriön ilmoittamisesta

Energiaviraston ohje tietoturvallisuuteen liittyvän häiriön ilmoittamisesta Ohje 1 (6) Sähkömarkkinalain (588/2013) 29 a sekä maakaasumarkkinalain (587/2017) 34 a. Energiavirastn hje tietturvallisuuteen liittyvän häiriön ilmittamisesta Asiaan liittyvä lainsäädäntö Sähkön jakeluverknhaltijille,

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausuntpyyntö 18.05.2018 OKM/93/040/2017 Kuntien kulttuuritiminnasta annetun lain uudistaminen Jhdant Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausunta liitteenä levasta muistista

Lisätiedot