Liite 1. TILASTOT JA TAUSTA-AINEISTO. TILASTOT: väestötiedot ja palvelujen käyttötiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 1. TILASTOT JA TAUSTA-AINEISTO. TILASTOT: väestötiedot ja palvelujen käyttötiedot"

Transkriptio

1 1 Liite 1. TILASTOT JA TAUSTA-AINEISTO TILASTOT: väestötiedt ja palvelujen käyttötiedt

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13 Aavan lastensujelun tietja Lastensujeluilmitukset Lasten määrä, jita ilmitukset kskeneet Pyynnöt lastensujelutarpeen selvittämiseksi Ennaklliset lastensujeluilmitukset Lastensujelutarpeen selvitykset Avhulln asiakkaana lleet lapset vuden aikana Kdin ulkpulelle sijitetut lapset ja nuret 0-20 vuden

14 14 TILASTOT: KOULUTERVEYSTUTKIMUS (Myrskylän ja Pukkilan salta tietja ei le saatavilla)

15 15

16 16

17 17

18 18 TAUSTA-AINEISTO 1. VUODEN 2014 ESI- JA PERUSOPETUKSEN ARVIOINNIN TULOSTEN YHTEENVETOA Vahvuudet: Henkilökunta sallistuu kulun timintakulttuurin kehittämiseen. Opetus- ja kasvatushenkilöstö n ammattinsa saavaa ja petettavat asiat ketaan tärkeiksi. Mniammatillinen yhteistyö ja ppilaiden saama tuki n riittävää. Kiusaamisen ehkäiseminen n nnistunutta, kun ppilaat n sallistettu mukaan timintaan. Kdin ja kulun yhteistyö n parantunut sähköisten viestintävälineiden käytön myötä. Opetushenkilöstöön lutetaan vahvasti. Kulu ketaan turvalliseksi paikaksi ja petushenkilöstön turvallisuussaamiseen lutetaan. Yhteisten pelisääntöjen nudattaminen ketaan tärkeäksi. Oppilaiden yksilöllisyyden humiiminen kulussa n hyvin humiitu. Kehittämiskhteet: Pedaggisen jhtamisen merkitystä kulun timinnassa tulee krstaa. Henkilöstön työhyvinvintiin tulee panstaa enemmän. Kestävän kehityksen merkitystä kulun timinnassa tulee krstaa. Arviintipalautteen avulla tehtävä kehittämistyö tulee nstaa timinnan keskiöön. Opettajia tulee mtivida petussuunnitelmatyöhön. Opettajien täydennyskulutuksessa n keskeistä tvt-taitjen lisääminen. Lukkien työrauhaa tulee edelleen kehittää. Kuluterveydenhitajan palveluita tulee lisätä. Oppilaat tulee ttaa mukaan kulun timinnan kehittämiseen. Hultajat haluaisivat enemmän tietja ppilasarviinnin perusteista. Kulumtivaatita n parannettava. Kulujen piha-alueita tulee parantaa. Kulutiljen terveellisyyttä tulee parantaa. Krjaustimenpiteiden hitaus krstuu. Kuluympäristön liikennejärjestelyt ketaan riskinä. Päijät-Hämeen vahvuudet esi- ja peruspetuksen kyselyn perustella vat: Timipaikissa n lutettava, turvallinen ja saava kasvatus- ja petushenkilöstö. Sähköinen viestintä n parantanut kdin ja kulun yhteistyötä. Päijät-Hämeen kehittämiskhteet esi- ja peruspetuksen kyselyn perusteella vat: Oppilaiden kulumtivaatin parantaminen Opetus- ja kasvatushenkilöstön työhyvinvintiin panstaminen

19 2. ASIAKASKYSELYN KOOSTE 2013, Lapsiperheiden ssiaalityön kehittämishankkeen tulkset 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25 3. TOIMIJOIDEN KUVAUKSET YHTEISTYÖSTÄ JA KEHITTÄMISTARPEISTA EHKÄISEVÄSSÄ JA LAPSI- JA PERHEKOHTAISESSA LASTENSUOJELUSSA Ehkäisevä lastensujelu Neuvlapalvelut Nykytilan kuvaus yhteistyötaht timintamudt laajuus ym. Yhteistyötahina varhaiskasvatus, vastaanttpalvelut, ssiaalipalvelut, järjestöt Timintamutina vastaantttyö, ktikäynnit, ryhmätiminta Laajuus: 9 timipistettä, 14 työntekijää Varhaisen vurvaikutuksen (vavu) käynnit, perhevalmennus, lasten kuntutustyöryhmät Kehittämistarpeet vanhemmuuden tukemisen varhaistaminen, etsivä työ vastaanttaikjen mnipulistaminen sähköisen asiinnin kehittäminen/vaikuttavuus vavukäyntien kehittäminen vaikuttavuuden lisääminen / khdentaminen Kulu- ja piskelijaterveydenhult Yhteistyötaht:sivistystimi, ssiaalitimi Timintamutina vastaantttyö, ryhmätiminta, yhteisöllinen ppilashulttyö resurssien riittävyys (uusi laki) yhteistyö eri timijiden välillä Resurssit: 14 terveydenhitajaa, 7 kulukuraattria,3 psyklgia Suun terveydenhult Varhaiskasvatus keskeisimmät yhteistyötaht vat kulut, päiväkdit, terveydenhitajat ja lääkärit neuvlassa sekä kulu- ja piskeluterveydenhullssa timintamutina vastaantttyö ja ppitunnit 10 hammashitlaa, jista yksi (Jkivarren kulu, Orimattila) kulun yhteydessä Avinta varhaiskasvatustimintaa järjestetään kunnan mana timintana tai yhdessä yhteistyötahjen järjestämänä (kerhtiminta, perhekahvila, perhepirttitiminta), vaihtelee paljn kunnasta riippuen Päivähittiminta ennaltaehkäisevänä tukitimena yksilölliset varhaiskasvatussuunnitelmat pienryhmät, avustajat justt hitajissa ja muutksissa, päivähitmaksuissa, tilapäinen päivähit ym. yhteistyön lisääminen päiväktien ja pettajien kanssa ryhmä- tai lukkamutisten timintatapjen kehittäminen yhteistyötä enemmän selkeämpi, systemaattisempi yhteistyö eri tahjen ja erityisesti lastensujelun kanssa (säännölliset palaverit, yhteiset timintamallit ja tavitteet)

26 26 Peruspetus (sis. esipetus) perheiden tukeminen (esim.kriiseissä) yhteiset tapahtumat ja te lat vanhemmille ja lapsille palveluhjaus Yhteistyötahina: neuvla,seurakunta, järjestöt (MLL, ym), erityistyöntekijät (erityislastentarhanpettaja =elt, kiertävä erityislastentarhanpettaja=kelt, puheterapeutti, timintaterapeutti, fysiterapeutti jne.), perheneuvla Yhteistyö lastensujelun kanssa kuntutustyöryhmät / mniammatilliset ryhmät (ei kaikissa kunnissa) Kulun sisällä pettajat /rehtri timivat ppilashulthenkilöstön kanssa yhteistyössä. Oppilashulthenkilöstöä n terveydenhitaja ja kuraattri; psyklgi, perhetyöntekijä, ssiaalityöntekijä, vaihdellen eri kunnissa Yhteisöllinen ppilashulttyö mahdllistaa ennaltaehkäisevän timinnan ja varhaisen puuttumisen kehittämistyön Luki Yhteisöllisen piskelijahulln lähtökhtana n piskelijan ja hultajan sallisuus ja kuulluksi tuleminen. Kulun pettajat, rehtri ja henkilökunta timivat yhteistyössä kuraattrin, psyklgin, terveydenhitajan, erityispettajan, ssiaalityöntekijän ja etsivän nuristyön kanssa. Yhteisöllinen piskelijahult n sa ppilaitksen timintakulttuuria ja timia, jilla edistetään piskelijiden sallisuutta, ppimista, hyvinvintia ja terveyttä. Lisäksi edistetään ja seurataan piskeluyhteisön hyvinvintia sekä piskeluympäristön Liian vähän yhteyksiä pettajien ja lastensujelun työntekijöiden välillä. Pitäisi tavata henkilökhtaisesti niin työ helpttuisi varmaan mlemmin pulin työnjakn kaivataan selkiyttämistä tisten ammattiryhmän edustajien työnkuvaan tutustuminen lisäisi ymmärrystä ja yhteistyö paranisi Perustasn kuntakhtaisten auttajien verkstn työnjan selkiyttäminen lu paremmat mahdllisuutta sallistua yhteisölliseen ppilashulttyöhön timintaan tai antaa pientä tukea perheen arkeen. Timintamudt vaativat kehittelyä. Suurin tarve n knkreettisesta tuesta pienissä ngelmissa, jtta isja ei syntyisi Erityispettajan palvelut; lukitestattavien määrä n kasvanut, lukilaiset tarvitsevat erityispettajan hjausta, lukihäiriön tukitimista tieta pettajille Päihdevalistusta sekä pettajille että piskelijille (pliisi, terveydenhitaja) Liikennekasvatus

27 27 Lapsiperheiden ktipalvelu terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yhteistyötaht: lasten ssiaalipalvelut, seurakunnat, järjestöt Timintamudt: ktikäynnit, ryhmätiminta, perhekahvilat vavukäyntien kehittäminen vaikuttavuuden lisääminen 11 työntekijää Kuraattri- ja lasten ja nurten psyklgipalvelut Yhteistyötahina neuvla, sivistystimi, perheneuvla Timinta: ppilashult, lasten kuntutustyöryhmät Resurssit: klme maa psyklgia, Orimattilassa 2 sivistystimen psyklgia Nuristyö Nurten hjaus- ja palveluverkstt yhteistyö ssiaalitimen kanssa (mm. lastensujeluilmitukset) Nuristimen timinta pääasiassa maksutnta kasvun tukeminen, aikuisena läsnäl nurten arjessa mittava työmut: kulunuristyö, leirit, tapahtumat, nuristalt, hjaus ja neuvnta riittävän varhainen tuki yhteistyö eri timijiden välillä Työntekijäresurssit Kulutusta lisää nuristyön rlin selkeyttäminen lastensujelutyössä Yhteistyö kulut eri kuntien nuristimet ssiaalitimi yhdistykset nuristimi mukaan esim. perheleireille resurssit Lapsiperheiden ssiaalityö yhteistyötaht: neuvla, päivähit, kulu, nuristimi hjaus, neuvnta, knsultinti (yhteistyötaht, kuntalaiset) yhteistyössä järjestettyjä retkiä, leiripäiviä ym. Lapsiperheiden ssiaalityö keskitetty puhelinnumer, palvelutiski Yhteistyötahjen kanssa yhdessä teemalliset yhteistyötapaamiset (lastensujelun aamukahvit) Kehittämistarpeita peruspalveluille - matalan kynnyksen palveluita esim. tukiperhe / tukihenkilöpalvelu ennaltaehkäiseväksi timinnaksi - lapsiperheiden ktipalvelutyö laajemmaksi; asiakkaiden tarpeen mukaan esim. virka-ajan ulkpulinen palvelu, knkreettinen apu perheille - lisätään tukea pikkulasten vanhemmille, kun havaitaan lapsen ja vanhempien vurvaikutuksessa haasteita, nepsy-lapset, erityislapset ym. (petetaan kädestä pitäen esim.

28 28 vanhemmuushjausryhmät) Vammaisten palvelut Yhteistyötahja: Vammaisjärjestöt Terveydenhult (neuvlat, kuntutus, apuvälinepalvelut), päivähit, kulu, aikuis- ja lapsiperheiden ssiaalityö ja perhetyö, KELA/vakuutusyhtiöt Timintamutja: Ohjaus ja neuvnta, mniammatillinen palvelusuunnittelu (vp- ja keva-suunnitelmat,, HOJKSit ), aamu- ja iltapäivähit, maishit, avustajat ja tukihenkilöt, asumispalvelut, tukikäynnit, nepsylasten ja nurten yksilöllinen ja ryhmähjaus (Nastlan Nukun ryhmä syksyllä 2014.) Vammaisten palveluiden resurssilisäys vunna 2014 (ssiaalityöntekijä sekä neurpsykiatrinen valmentaja) Tiedn/saamisen lisääminen eri tavalla vammaisten lasten ja nurten sekä heidän perheidensä palvelutarpeista..psykssiaalisen tuen lisääminen (mm. asiakasryhmätiminta) Timivien, yhteistyön humiivien vammaisten lasten ja nurten sekä heidän perheidensä palveluplkujen luminen / kehittäminen edelleen: sallistuminen suunnitelmallisemmin lasten kuntutustyöryhmiin (lakut) sekä kulujen HOJKS-palavereihin Aikuisssiaalityö Päihde- ja mielenterveysp alvelut Keskeisimmät yhteistyötaht vat: ppilaitkset (ammatilliset ja lukit), nuristimi, Aavan muut timijat, työvimahallint, Kela, seurakunta, klmas sektri Yksilöasiissa yritetään aina saada tarpeellinen vimassa leva verkst (lähi- ja viranmais-) yhteiseen työskentelyyn. Js verksta ei le, sitä yritetään asiakkaan kanssa löytää/rakentaa. Ssiaalityöntekijä timii verkstn klle kutsujana. Asiakassuunnitelma tavitteineen, jka tarkistetaan säännöllisin välein, n keskeinen työväline. Ssiaalihjauksessa tehdään mm. aktivintisuunnitelmia, missä vanhemmille, heidän kanssaan yhteistyössä, suunnitellaan plku esim. kulutukseen tai työelämään. Taludellinen tuki, timeentultuki, vi lla mahdllinen, mikäli perheessä n heikk taludellinen tilanne. Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön seutukrdinaati, pete, Vers Palveluja ngelmapelaamiseen prjekti, - pete, Vers asiakkaiden neuvnta, hjaaminen ikeisiin palveluihin verksttyö: ssiaalityöntekijät, yhteistyön/verksttyön edelleen tehstaminen/lisääminen lastensujelun ja terveydenhulln kanssa. - Esim. lapsiperheiden hultajien aktiviminen työhön, kulutukseen mahdllisimman aikaisessa vaiheessa. Myös aktiivinen yhteistyö psyk. sairaanhitajien ja päihdesairaanhitajien kanssa Aavan mien timintakeskuksien hyödyntäminen (kuntuttava työtiminta) sekä lapsiperheiden hultajien että nurten aikuisten salta (elämänhallinnan lisääminen, kulutusplun löytäminen) Eri järjestöjen kautta ikean timinnan löytäminen, esim. vapaa-ajan timintaa, sekä kuntuttavan työtiminnan paikkjen löytäminen Yhteiset kulutukset, tapaamiset Yhteistyö, verkstjen vahvistaminen Ryhmätimintjen kehittäminen yhteistyötahjen kanssa erityisesti nurille

29 29 päihdesairaanhitajat, psykiatriset sairaanhitajat, seurakunta jne. Perheneuvla Perheneuvlan ydintehtävät vat ehkäisevää lastensujelutyötä. Perheen ja parisuhteen ngelmiin sekä äitiyteen ja vauvavaiheeseen khdistuvat palvelut auttavat ehkäisemään lasten vakavampia mielenterveyden ngelmia. Ehkäisevän työn merkittäviä yhteistyötahja perheneuvlalle vat lastenneuvlat ja lastensujelu. npeutettu perhetyö myös eilastensujeluasiakkaiden käyttöön, jllin sitä vidaan hyödyntää mm. varhaisessa puuttumisessa jskus itse milla työntekijöillä tehden pyritään selviytymään asenne haittaa tarpeellista yhteistyötä työnjak kaikkien timijiden kesken Lastenpsykiatria Nurispsykiatria Lastensujeluilmitukset Osallisuus lastensujelutarpeen selvityksessä (yhteistyöstä svitaan) Knsultaatit yhteistyötahille, Verksttyö/ hitneuvttelut ja palaverit, Nivelvaiheentyö Vanhemmuuden ja lapsen tukeminen: selvitys, arviinti ja hjaus Kriisityö Perheen ja lapsen psyykkisentilan arviinti, tutkimus ja hit( theraplay, vurvaikutus ja ssiaaliset taidt) Pliklinikkatyö (ktihittiimi, nepsytiimi, pikkulapsitiimi) ja sasthit Nepsylasten kuntutushjaus Ohjaus perustaslle erikissairaanhidsta Yhteistyö perustasn työntekijöiden kanssa, esim. neuvlat, kuluterveydenhitajat, päiväkdit, kulut, kuraattrit jne. Vanhemmuuden, perheen ja lapsen tukeminen, hit ja hjaus Lastensujeluilmitukset Osallisuus lastensujelutarpeen selvityksessä (yhteistyöstä svitaan) Knsultaatit yhteistyötahille/ myös jalkautuminen verkstihin Verksttyö/ hitneuvttelut ja palaverit Nivelvaiheentyö, saattaen vaihtaen Tiedn kulku ja palveluista tiedttaminen, vastuiden jakaminen/ prsessien tuntemus ja sallisuuden spiminen Työparitiminta/ kunnasta työpari lastenpsykiatrialle erityisesti jalkaantuessa Yhteistyö mlemminpulista, tällä hetkellä yhteistyö yksisuuntaista lastenpsykiatrialta kuntaan päin, tivtaan enemmän kunnan työntekijän aktiivisuutta! Palveluista ja uusien työntekijöiden tiedttaminen lastenpsykiatrialle/ erityisesti hidssa levan asiakkaan khdalla Ehkäisevien palveluiden puute perustaslla mielenterveyspalvelut alle 18v. Neuvlaan ja kuluterveydenhitaja työpariksi perhetyöntekijä arviimaan perheen jaksamista ja vimavarja VARHAINEN PUUTTUMINEN Lähetekriteerit, perustaslla tulee lla tehtynä perustasn tutkimukset, edistää asiakkaan asiiden etenemistä! Nuren kuntutushjaus ja kuntutusplun löytyminen/ palvelut puuttuvat perustaslta, mitkä vat lastensujelussa? Palveluiden tiedttamisen puute kunnista/ palvelupaletti? Tiedn kulku, vastuiden

30 30 Kuntutuskeskus Vanhemmuuden ja nuren tukeminen: arviinti, selvitys ja hjaus Kriisityö Nuren psyykkisentilan arviinti, tutkimus ja hit Ohjaus perustaslle erikissairaanhidsta Yhteistyö perustasn työntekijöiden kanssa, esim kuraattrit, etsivä nuristyö jne. Vanhemmuuden ja nuren tukeminen Yhteistyötaht keskussairaalan eri erikisalat, terveysasemien avterveydenhult, kuntien lastensujelu, lastenpsykiatria (erityisesti pikkulapsitiimi), nurispsykiatria, perheneuvla, äitiys- ja lastenneuvlat, päivähit, kulut, lapsiperheiden ktipalvelu, ensi- ja turvakti, Pela ry, kuntutuspalvelujen tuttajat, ptilasyhdistysten vertaistuki Terveysssiaalityö timii yhteistyössä hitavan yksikön kanssa ja selvittää tarvittaessa perheen ssiaalisen tilanteen. Tuen tarvetta arviidaan mahdllisimman varhaisessa vaiheessa (jpa äidin raskausaikana) ja pyritään löytämään peruspalveluita jilla ehkäistään lastensujelun tarvetta. Perheiden ssiaalietuuksien neuvnta ja hjaus ssiaalipalveluihin n tärkeä sa terveysssiaalityötä. Verkstkeskeinen työtapa jkaisen perheen yksilöllisen tarpeen mukaan. Kuntutushjaajat jakaminen/ prsessien tuntemus ja sallisuuden spiminen Palveluista ja uusien työntekijöiden tiedttaminen nurispsykiatrialle/ erityisesti hidssa levan asiakkaan khdalla Ehkäisevien palveluiden puute perustaslla/ päihde- ja mielenterveyspalvelut alle 18v. (Oivassa Nutti ja Lahdessa nurisvastaantt) kuka ttaa kpin nurispsykiatrian asiakkaasta kunnassa? Kuluissa kuraattrit ylityöllistettyjä, tarve matalan kynnyksen palveluihin kuluissa esim. kulussinmit, kulukiusaamiseen puuttuminen ja vertaisryhmät kulukiusaamiseen, kulupudkkaisiin panstaminen. Kuluterveydenhitn työpariksi perhetyöntekijä arviimaan perheen jaksamista ja vimavarja esim. kuluterveydenhitajan tarkastuksien yhteydessä/ VARHAINEN PUUTTUMINEN Lastensujelun työntekijöiden tavittaminen puhelimitse n vaikeaa. Visik lla käytössä viranmaisnumer tai päivystävä numer, jhn saisi arkisin npeasti yhteyden? Perhetyön resurssit vaikuttavat liian pieniltä perheiden tarpeisiin nähden. Pitkäaikaissairaiden lasten perheissä vanhempien uupumus ja arjen rganisinti tuttavat haasteita, jiden ratkaisemiseksi tarvitaan usein ulkpulista apua. Vanhemman äkillinen vammautuminen tai vakava sairastuminen aiheuttaa yllättävää ktiavun tarvetta, jhn tulisi vastata välittömästi.

31 31 tekevät ktikäyntejä yhdessä lastensujelun perhetyön ja ennaltaehkäisevän perhetyön kanssa. Kuntutushjaaja lisää perhetyöntekijän tietämystä lapsen kuntutuksen kannalta merkittävissä asiissa. Terveysasemien terapeutit, erikissairaanhidn kuntutushenkilökunta ja lastensujelun työntekijät sallistuvat alueellisiin kuntutustyöryhmiin. Tämä kskee myös lapsi- ja perhekhtaista lastensujelua. Lapsi- ja perhekhtainen lastensujelu Neuvlapalvelut Nykytilan kuvaus yhteistyötaht timintamudt laajuus ym. Verkstpalaverit, lastensujelutarpeen alkuarvin sallistuminen Kehittämistarpeet Suun terveydenhult erityisen tuen tarpeessa levien tunnistaminen ja humiiminen lastensujeluilmituksen tekeminen tarvittaessa lastensujelun ja lähimpien yhteiskumppaneiden timintatapjen parempi tunteminen sujuvittaisi hitplkuja Varhaiskasvat us Peruspetus (sis. esipetus) Lastensujeluilmituksen tekeminen Lastensujeluselvityksen laadintaan sallistuminen (lastensujelu knsulti varhaiskasvatusta) Perheen/sijaisperheen tukeminen lapsen kasvatukseen liittyvissä asiissa Yksilölliset tukitimet (kuntutussuunnitelmat, pienryhmät, avustajat, eltn/keltn palvelut jk mana tai stpalveluna, erityispalvelut ym) Varhaiskasvatus lastensujeluntukitimena alituspalaverit/seurantapalaverit ja yhteiset tavitteet (vaihdellen, tapauskhtaisesti) kuntutustyöryhmät / mniammatilliset ryhmät (ei kaikissa kunnissa) Yksilöllisessä ppilashulttyössä tteutuu lapsi ja perhekhtainen lastensujelutyö kutsutaan klle akuuteissa tilanteissa ja pitkään jatkuneissa ngelmissa Alituspalaverit lapsikhtaisissa asiissa (yhteiset tavitteet ja asiakkaiden tilan seuranta) Varhaiskasvatuksen ja lastensujelun avimempi ja tiiviimpi yhteistyö (esim. ssiaalityöntekijä visi tavata lasta päiväkdeissa / knsultaatimahdllisuuksien parantaminen, yhteisiä tapaamisia enemmän luttamus tisiin) Työnjakn tarvitaan selkeyttä Tiedttamisen mahdllisuudet ja avunväylät tutuiksi Keskivaikeiden ngelmien tuki puuttuu Alle 13-vutiaiden alkuarviinti Auttajat tulevat eri

32 32 Luki Yksilökhtainen piskelijahult tteuttaa nuren kehityksen, hyvinvinnin ja ppimisen seurantaa ja edistämistä sekä yksilöllisen tuen tteuttamista. Yksilökhtainen piskelijahult perustuu aina piskelijan sekä tarpeen niin vaatiessa hultajan sustumukseen. Opiskelijan sallisuus, mat tivmukset ja mielipiteet tetaan humin häntä kskevissa timenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasnsa ja muiden henkilökhtaisten edellytystensä mukaisesti. Tarvittaessa ktaan mnialainen asiantuntijaryhmä. Lapsiperheiden ktipalvelu Tarvittaessa tehdään lastensujeluilmitus. Yhteiset ktikäynnit lastensujelun kanssa, lastensujelun tarpeen selvityksen alkuarviintiin sallistuminen Nuristyö Etsivän nuristyön yhteistyö lastensujelun ja perhetyön kanssa taludellinen tuki tapahtumien maksuissa rganisaatiista ->sirpaleisuus Tiednkulussa eri piskelijahulln timijiden välillä epäselvyyttä (ainakin nyt uusien timitapjen alkumetreillä) Ohjeistus lastensujeluilmituksen tekemiseen rhkeus ls-ilmituksiin yhteistyön lisääminen Lapsiperheiden ssiaalityö Yhteistyötaht: neuvla, päivähit, kulu, nuristyö, pliisi, erikissairaanhit, ensi- ja turvakti, a-klinikka ym. Lastensujelutarpeen selvitys, av-, jälki- ja sijaishult kulujen kanssa tehtävä yhteistyö ja yhteisten timintamallien rakentaminen ja juurruttaminen erikissairaanhidn kanssa yhteisten timintamallien rakentaminen nurten avpäihdehit Aavan alueelle Vammaisten palvelut Aikuisssiaalityö Vammaisten palveluiden myöntäminen täydentämään lastensujelua (esim. erilaiset vammaisten lasten speutumis-valmennukset) Ennakllinen lastensujeluilmitus. Tehdään mahdllisimman aikaisessa vaiheessa ja alitetaan yhteistyössä palveluiden suunnittelun. Pyyntö lastensujelun arviimiseksi (tehdään yhdessä lapsen tai hultajan kanssa) Tiedn liikkumisen ja palveluiden yhteensvittamisen varmistaminen lastensujelun ja vammaisten palveluiden yhteisissä asiakkuuksissa Vammaisten palveluiden sallistuminen tarvittaessa lastensujelun asiantuntijatyöryhmään ja knsultinti. aikuisssiaalityön ssiaalihjauksen hyödyntäminen vanhempien ja jälkihultnurten työhön, kulutukseen hjauksessa. Vanhempien mahdllisimman npea työhön kuntutuminen

33 33 Päihde- ja mielenterveysp alvelut Työparityöskentely lastensujelutarpeen selvityksessä. Ssiaalihjauksessa vanhempien ja jälkihult- nurten aktiviminen työhön, kulutukseen. Taludellinen tuki, timeentultuki, vi lla mahdllinen, mikäli perheessä n heikk taludellinen tilanne. edesauttaa elämänhallintaa sekä parantaa perheen taludellista tilannetta. Vuden 2015 päihdepalvelujen kilpailutuksessa perhekuntutuksen humiiminen Perheneuvla Perheneuvla tekee asiakaskhtaista yhteistyötä lastensujelun kanssa minkä lisäksi pyritään yhteisissä neuvtteluissa spimaan yhteistyömudista. Lastensujelun palveluita tarvitsevat perheet vat lisääntyneet kuten myös perheneuvlasta tehdyt lastensujeluilmitukset. Lastensujelutyö n pääsääntöisesti asiakaskhtaista. Aavan alueella kuntien timintatavat pikkeavat tisistaan, mikä aiheuttaa yhteistyöhön jskus hankaluuksia. Esim. lastensujeluilmitusten käsittelynpeudessa n erja, mikä ei välttämättä riipu tilanteen vakavuudesta. Ehkäisevä lastensujelu, ennen muuta ktiin vietävien palvelujen määrä tarpeeseen nähden, n riittämätön ja sidksissa lastensujeluasiakkuuteen. tarpeenmukainen asiakashjaus lastensujelusta perheneuvlan ja lastensujelun knsultaatin tehstaminen kuntakhtaisten timintatapjen yhdentäminen rlien selkeyttäminen ja spiminen lastensujelun puuttumiskynnyksen madaltaminen jissakin kunnissa Lastenpsykiatria Yhteistyö LS-tarpeen, avhidn, sijaishulln työntekijän kanssa. Yhteistyö lastenpsykiatrian asiakkuudessa levan asiissa tarvittavien yhteistyötahjen kanssa. Verkstjen hjaus ja knsultaatimahdllisuus Lapsen ja perheen psyykkisen tilanteen arviiminen, vanhemmuuden, perheen ja lapsen tukeminen ja hjaus, tukikäynnit vanhemmille. Yhteiset neuvttelut ja palaverit hidssa levan lapsen asiissa. Avhullssa ja sijaishullssa levan lapsen asiista vastaavan ssiaalityöntekijän sallisuus hidssa levan perheen asiissa! Kiinnstus lastenpsykiatrian asiakkuudessa levan lapsen asiista, aktiivisuus! Kuka tekee mitä ja mikä n kenenkin vastuulla? Asiakirjapyynnöt ja lausunnt tulisi lla yksilöityjä. Nurispsykiatria Yhteistyö LS-tarpeen, sijaishulln ja jälkihulln työntekijän kanssa. Nuren ja perheen tilanteen arviiminen ja hjaus perustaslle. Vanhemmuuden ja Sijaishullssa ja jälkihullssa levan lapsen asiista vastaavan ssiaalityöntekijän sallisuus hidssa levan

34 34 nuren tukeminen ja hjaus, tukikäynnit vanhemmille. Yhteistyö nurispsykiatrian asiakkuudessa levan asiissa tarvittavien yhteistyötahjen kanssa. Knsultaatimahdllisuus Yhteiset neuvttelut ja palaverit hidssa levan nuren asiissa. nuren asiissa! Kuka tekee mitä ja mikä n kenenkin vastuulla? Asiakirjapyynnöt ja lausunnt tulisi lla yksilöityjä. Kuntutuskeskus Ssiaalityöntekijä timii linkkinä lastensujelun suuntaan ja järjestää verkstneuvtteluja lapsen ja perheen hitn ja kuntutukseen sallistuvien tahjen sekä lastensujelun kesken. Ssiaalityöntekijän arvi tilanteesta n keskeinen kiireellisen sijituksen tarpeen arvissa. Henkilökunta vi tuda esille hulensa lapsen ja perheen tilanteeseen liittyen lastensujelun suuntaan. Ennakllinen lastensujeluilmitus, lastensujeluilmitus ja pyyntö lastensujelutarpeen selvittämiseksi käytössä. Lastensujelun työntekijöiden tavittaminen puhelimitse n vaikeaa. Visik lla käytössä viranmaisnumer tai päivystävä numer, jhn saisi arkisin npeasti yhteyden? Erikissairaanhidn hitava tah vi lla keskeinen timija lapsen ja perheen elämässä, jten yhteistyön lisääminen lastensujelun kanssa ja tiedn saanti käynnistyneistä timenpiteistä lisi tarpeellista. Tämä kskee myös ehkäisevää lastensujelua.

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Lasten mielenterveystyön hoitoketju

Lasten mielenterveystyön hoitoketju Lasten mielenterveystyön hitketju Ylöjärven timintamalli Työryhmä: Merja Hietanen, lastenlääkäri Marj Huvinen, kulupsyklgi Niina Immnen, psyk sh, nuristiimi Tuija Landström, kuraattrityön krdinaattri Sinikka

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Etunoja lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa edellyttää monialaista yhteistyötä ja johtamista. - Mihin se voi kaatua?

Etunoja lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa edellyttää monialaista yhteistyötä ja johtamista. - Mihin se voi kaatua? Etunja lasten, nurten ja perheiden tukemisessa edellyttää mnialaista yhteistyötä ja jhtamista. - Mihin se vi kaatua? FT, ssiaalijhtaja Arja Heikkinen, Oulun kaupunki 29.9.2014 Oulun kaupungin tavitteet

Lisätiedot

A ryhmä. Ryhmä 1. 1. Mitä muuttaisitte nykyisessä lastensuojelun työssä / millainen lastensuojelun työn tulisi olla vuonna 2023

A ryhmä. Ryhmä 1. 1. Mitä muuttaisitte nykyisessä lastensuojelun työssä / millainen lastensuojelun työn tulisi olla vuonna 2023 A ryhmä Ryhmä 1 1. Mitä muuttaisitte nykyisessä lastensujelun työssä / millainen lastensujelun työn tulisi lla vunna 2023 peruspalveluja enemmän ktiin tehtävää työtä lisää vanhempien kanssa enemmän työskentelyä

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS PERHEKESKUS PERHEKESKUKSESSA ON TARJOLLA SEURAAVANLAISIA PALVELUJA: 1. PERHENEUVOLA 2. PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT 3. PERHETYÖ 4. PUHETERAPIA

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN KOULU: Espn kristillinen kulu KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN Espn kaupungissa n käytössä yhteinen phja ppilashultsuunnitelmalle, jta Espn kristillinen kulu n täydentänyt kulun

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA Aulis Laaksnen Länsi-Sumen Ste 2020-luvulle 2 900 000 000 36 600 3 Y 3.11.2014 Aulis Laaksnen 2 Sairaanhidn erityisvastuualueet ja sairaanhitpiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI VESILAHDEN VARHAISKASVATUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI VESILAHDEN VARHAISKASVATUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI VESILAHDEN VARHAISKASVATUKSESSA Varhaiskasvatuksen alkaessa lapsella n synnynnäinen tai tutkimusten perusteella erityiseen tukeen ikeuttava diagnsi ja erityisen tuen lausunt, tai havaittujen

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Liite 1. TILASTOT JA TAUSTA-AINEISTO. TILASTOT: väestötiedot ja palvelujen käyttötiedot. Väestökehitys Aavan kunnissa vuosina 2009-2014 (SOTKAnet)

Liite 1. TILASTOT JA TAUSTA-AINEISTO. TILASTOT: väestötiedot ja palvelujen käyttötiedot. Väestökehitys Aavan kunnissa vuosina 2009-2014 (SOTKAnet) 1 2 Liite 1. TILASTOT JA TAUSTA-AINEISTO TILASTOT: väestötiedot ja palvelujen käyttötiedot 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Väestökehitys Aavan kunnissa vuosina 2009-2014 (SOTKAnet)

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

3) Kehitetään omaishoidontukea

3) Kehitetään omaishoidontukea IKÄIHMISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISOHJELMA VEHMAAN KUNNASSA Liite 2 1) Tuetaan ikääntyneen terveyden edistämistä ja timintakykyä TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHOT Ikäihmisillä n terveyttä Ikäihmisten neuvntatiminta

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Perustiedt: Hakuaika: 31.10.2017 päätös pyritään tekemään maaliskuun alkuun mennessä Haun tarkituksena n tukea Muutsta liikkeellä linjausten,

Lisätiedot

Selvitys kolmiportaisen tuen toteutumisesta varhaiskasvatuksessa

Selvitys kolmiportaisen tuen toteutumisesta varhaiskasvatuksessa 1 Selvitys klmiprtaisen tuen tteutumisesta varhaiskasvatuksessa Sumenkielinen varhaiskasvatus Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 22.10.2014 2 1. Selvityksen taustaa Espn varhais- ja petuslautakunta n

Lisätiedot

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata UNICEFIN LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA TOIMINTAMALLI LAPPEENRANNAN SUUNNITELMA Rakennuspalikka ja tarkistuslista tämän hetken tilanne kehittämistimi kehittämisestä vastaava tah 1. Lapsen ikeudet tunnetaan Näkyykö

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille Mnialaisella palveluyhteistyöllä jatkplkuja työpajjen asiakkaille Orivesi 25.4. 2014 Tekemällä ppii -hanke Ism Phjantammi Tmi Phjantammi ism@phjantammi.fi 050 5613426 Hankkeista ppia Tausta tälle esitykselle

Lisätiedot

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikkeilu -sahankkeen laajennus Sitra 13.10.2017 Vukk Lehtimäki, hankepäällikkö, STM 1 Palvelusetelikkeilujen mahdllisuus laajentua Kärkihankkeen

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

RESETTI perheluokat. Oppimis ja ohjauskeskus Valteri Piia Ruutu

RESETTI perheluokat. Oppimis ja ohjauskeskus Valteri Piia Ruutu RESETTI perhelukat Oppimis ja hjauskeskus Valteri Piia Ruutu piia.ruutu@valteri.fi 0295335378 RESETTI perhelukat R - rentutus E - empatia S - spimus E - ennakinti T- taitjen harjittelu T tuettu tait I

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN 1 UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN Millaisia vat uuden vanhuspalvelulain ja laatususituksen tumat muutstarpeet? Case Hämeenlinna Vukk Lehtimäki, asiakashjausyksikön päällikkö, vs. Khti vanhustyön tulevaisuutta

Lisätiedot

Nuorten tuki-hanke ja avoin ammattiopisto. Hanna Nuutinen, Tero Vornanen ja Kristiina Sallinen www.pkky.fi/avoinammattiopisto

Nuorten tuki-hanke ja avoin ammattiopisto. Hanna Nuutinen, Tero Vornanen ja Kristiina Sallinen www.pkky.fi/avoinammattiopisto Nurten tuki-hanke ja avin ammattipist Hanna Nuutinen, Ter Vrnanen ja Kristiina Sallinen www.pkky.fi/avinammattipist OHJAAMO Ohjaavat/lähettävät taht 2.Asteen ppilaitkset Palveluun tutustuminen ja palvelutarpeen

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS PERHEKESKUS PERHEKESKUKSESSA ON TARJOLLA SEURAAVANLAISIA PALVELUJA: 1. PERHENEUVOLA 2. PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT 3. PERHETYÖ 1. PERHENEUVOLA

Lisätiedot

ESIPUHE. Keski-Pohjanmaalla 7.12.2011. neuvottelukunta

ESIPUHE. Keski-Pohjanmaalla 7.12.2011. neuvottelukunta KESKI-POHJANMAAN KUNTIEN JA KRUUNUPYYN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSSTRATEGIA 2012-2016 ESIPUHE TERVE KOTIKUNTA TURVALLINEN MAAKUNTA Keski-Phjanmaan päihdestrategia 2007-2011 n laajenemassa päihde- ja

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN YHTEISTYÖ- JA PALVELUMALLI 0 6 v. Varhaiskasvatuspalvelut, neuvola ja sosiaalipalvelut Hyvinkään kaupunki

VARHAISEN TUEN YHTEISTYÖ- JA PALVELUMALLI 0 6 v. Varhaiskasvatuspalvelut, neuvola ja sosiaalipalvelut Hyvinkään kaupunki VARHAISEN TUEN YHTEISTYÖ- JA PALVELUMALLI 0 6 v Varhaiskasvatuspalvelut, neuvla ja ssiaalipalvelut Hyvinkään kaupunki SISÄLLYS LUKIJALLE... 3 JOHDANTO... 4 1 VARHAINEN JA AVOIN YHTEISTYÖ HUOLI PUHEEKSI...

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Yhteisestä työstä hyvinvointiaopiskeluhuoltoryhmä. perusopetuksessa Kokkola

Yhteisestä työstä hyvinvointiaopiskeluhuoltoryhmä. perusopetuksessa Kokkola Yhteisestä työstä hyvinvintiapiskeluhultryhmä peruspetuksessa 20.9.2018 Kkkla Esityksen sisältö Taustaa Verksttyö Oppaan sisältö Opiskeluhultryhmän timintamalli 2 Taustaa miksi pas tehtiin Varhaiskasvatus,

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

ESIPUHE. Keski-Pohjanmaalla 7.12.2011. neuvottelukunta

ESIPUHE. Keski-Pohjanmaalla 7.12.2011. neuvottelukunta KESKI-POHJANMAAN KUNTIEN JA KRUUNUPYYN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSSTRATEGIA 2012-2016 ESIPUHE TERVE KOTIKUNTA TURVALLINEN MAAKUNTA Keski-Phjanmaan päihdestrategia 2007-2011 n laajenemassa päihde- ja

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Kuntien vammaisneuvostojen työpaja

Kuntien vammaisneuvostojen työpaja Kuntien vammaisneuvstjen työpaja 31.10.2018 Yhteenvet: 1. Maakunnan vammaisneuvstn asettaminen Mitä näkökulmia maakunnan vammaisneuvstn kknpanssa tulisi humiida? (esim. eri vammaisryhmien sallisuus, kielijakauma,

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Kulutimi REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Uutta vahvistusta palveluohjaukseen keskittämisen ja kehittämisen keinoin Hämeenlinnan ikäihmisten asiakasohjausyksikkö ja IKÄPALO hanke

Uutta vahvistusta palveluohjaukseen keskittämisen ja kehittämisen keinoin Hämeenlinnan ikäihmisten asiakasohjausyksikkö ja IKÄPALO hanke Uutta vahvistusta palveluhjaukseen keskittämisen ja kehittämisen keinin Hämeenlinnan ikäihmisten asiakashjausyksikkö ja IKÄPALO hanke Vukk Lehtimäki, päällikkö vs. Hämeenlinnan Ikäihmisten asiakashjausyksikkö

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin tietotuotanto apunasi Pohjanmaan hyvinvoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämisessä

Hyvinvoinnin tietotuotanto apunasi Pohjanmaan hyvinvoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämisessä 29.4.2014 Hyvinvinnin tiettutant apunasi Phjanmaan hyvinvinnin ja tiedlla jhtamisen kehittämisessä Hyvinvintia ja terveyttä kskevan päätöksenten, jhtamisen ja kehittämisen tueksi n Phjanmaalla käynnistetty

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 8/2015 18.11.2015 Pis syrjästä hankkeen kehittämispäivä Aika: 29.10.2015 kl 9.00 15.00 Paikka: Rauman kaupungintal s. Kanalinranta 3, Rauma Osallistujat: Anu-Elina Halnen, Satakunnan sairaanhitpiiri,

Lisätiedot

Perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikkö Mervi Herola. Verkostotyön koordinaattori Olli Laiho. Tarkastuslautakunta 15.10.2008

Perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikkö Mervi Herola. Verkostotyön koordinaattori Olli Laiho. Tarkastuslautakunta 15.10.2008 Varhainen avin yhteistyöstrategiista työkäytännöiksi Perhe- ja ssiaalipalveluiden päällikkö Mervi Herla Verksttyön krdinaattri Olli Laih Tarkastuslautakunta 15.10.2008 Nurmijärven Varputiminnan taustaa

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verkostotapaaminen 2.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verkostotapaaminen 2.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verksttapaaminen 2.9.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Hyvien käytäntöjen jakaminen: Glfin hyviä käytäntöjä Seuratimintayksikön

Lisätiedot

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä Päivä liitssa päivä järjestettiin 2.10.2014 Val-talssa Helsingin Pasilassa. Päivään sallistui pääkaupunkiseudun urheiluseurjen päätimisia timihenkilöitä sekä yleisurheilukuluhjaaja. Tähän yhteenvetn n

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuipåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuipåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu ipåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuipå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuipåasdf Vallilan ala-asteen petussuunnitelma ghjklöäzxcvbnmqwertyuipåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuipåasdfghjklöäz

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

Alueellisten aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tilanne kysely

Alueellisten aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tilanne kysely Alueellisten aikuiskulutuksen tiet-, neuvnta- ja hjauspalvelujen tilanne 2009 -kysely Helmikuu 2009 (versi 23.2.2009) Aikuishjauksen krdinaatiprjekti 1. Lmakkeen täyttämiseen sallistuneen ryhmän tiedt

Lisätiedot

OHJATAAN YHDESSÄ. Opiskelija. Opinto-ohjaaja. Hoksaajaopettaja. Vastuuopettaja. Erityisen tuen ohjaava opettaja. Opettaja.

OHJATAAN YHDESSÄ. Opiskelija. Opinto-ohjaaja. Hoksaajaopettaja. Vastuuopettaja. Erityisen tuen ohjaava opettaja. Opettaja. Opintsihteeri OHJATAAN YHDESSÄ Hksaajapettaja Opint-hjaaja Erityisen tuen hjaava pettaja Opiskelija Vastuupettaja Opettaja Terveydenhitaja OPINTO-OHJAAJA Dia 1 kulutusten markkininti piskelijarekrytinti

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

RESETTI myönteisen käytöksen vahvistamisen ryhmätoiminta. Oppimis ja ohjauskeskus Valteri Piia Ruutu

RESETTI myönteisen käytöksen vahvistamisen ryhmätoiminta. Oppimis ja ohjauskeskus Valteri Piia Ruutu RESETTI myönteisen käytöksen vahvistamisen ryhmätiminta Oppimis ja hjauskeskus Valteri Piia Ruutu R - rentutus E - empatia S - spimus E - ennakinti T- taitjen harjittelu T tuettu tait I itsenäinen tait

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 1 IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvintipalvelut Lasten ja nurten palvelut Psykssiaalinen ppilashult Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 30.10.2014 1. REKISTERIN NIMI

Lisätiedot

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa?

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa? Tarjuspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin 1. Vik avkuntutuksessa rakentaa palvelun niin, että siinä n sekä ktiin annettavaa kuntutusta että erillisessä tilissa tteutettavaa ryhmämutista

Lisätiedot

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista 3.9.2014 Elinkeinelämän keskusliitt Sisällys 1 Mikä n Team Finland?... 1 2 Mitä Team Finlandissa n saatu aikaan? Miten muuts näkyy yrityksille?...

Lisätiedot

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012-

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012- Ystävän apuri Palveluihin hjaamisen pasvihk ikäihmisen ystävälle Ystävätiminnan alueellisen tuen kehittämisprjekti 2012- TAVALLISEN IHMISEN TAIDOIN Oppaan sisällöstä: Opas n tarkitettu Punaisen Ristin

Lisätiedot

yksilökohtaisena opiskeluhuoltona: opiskeluterveydenhuollon palvelut psykologi- ja kuraattoripalvelut monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto

yksilökohtaisena opiskeluhuoltona: opiskeluterveydenhuollon palvelut psykologi- ja kuraattoripalvelut monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto 1287/2013 Opiskeluhulta tteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä kk ppilaitsyhteisöä tukevana yhteisöllisenä piskeluhultna yksilökhtaisena piskeluhultna: piskeluterveydenhulln palvelut psyklgi- ja kuraattripalvelut

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

2. Terveyskeskus: o o o. Valitse: 1, 2, 3 tai 4 Valitse: K = Kyllä tai E = Ei Rastita o, jos KYLLÄ

2. Terveyskeskus: o o o. Valitse: 1, 2, 3 tai 4 Valitse: K = Kyllä tai E = Ei Rastita o, jos KYLLÄ 1 SYKSYN 2013 TERVEYSKESKUSKÄYNNIT/ kyselylmake Timintamallien kartitus Pirkanmaan terveyskeskuksissa fkuksena Äkillistä tai suunnitelmallista hita vaativan sydänsairaan ptilaan hitketju (asiakaslähtöisyys)

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot