Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata"

Transkriptio

1 UNICEFIN LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA TOIMINTAMALLI LAPPEENRANNAN SUUNNITELMA Rakennuspalikka ja tarkistuslista tämän hetken tilanne kehittämistimi kehittämisestä vastaava tah 1. Lapsen ikeudet tunnetaan Näkyykö lapsen ikeuksien spimus kunnan strategiassa, hyvinvintihjelmissa ja muissa hjaavissa asiakirjissa? Arviidaank kunnan päätöksiä ja timintja järjestelmällisesti lapsenikeusnäkökulmasta? Kuuluuk kunta-/kulukhtaisiin petussuunnitelmiin kaikissa ikävaiheissa ihmisikeuskasvatus ja lapsen ikeudet? Seurataank tai mitataank lapsen ikeuksien tunnettuutta Selvitetäänkö lasten ja nurten näkemyksiä ja kkemuksia heidän ikeuksiensa tteutumisesta arjessa? Lapsen ikeuksien spimus n yksi hyvinvintiselntekjen perusasiakirjista Lapsen ikeuksien spimus n sana Maakunnallista lasten ja nurten hyvinvintisuunnitelmaa, jka hjaa palvelujen järjestämistä Varhaiskasvatussuunnitelma, esipetuksen OPS:n perusteet ja peruspetuksen OPS:n perusteet nudattavat Lapsen ikeuksien spimusta Arviinti tteutuu Lasten ja nurten hyvinvintiselntekjen tavitteiden saavuttamisen arviinnin yhteydessä Arviinnin salta n kehitettävää Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esipetus sekä peruspetus, tisen asteen kulutus lasten salta? ei seurata aikuisten salta? ei seurata mielipidettä n kysytty eri suunnitelmissa, mutta ei kkemuksiaan erityisesti Lapsen ikeuksien näkökulmasta humiidaan jatkssakin hyvinvintihjelmissa, ludaan malli, jssa Lapsen ikeuksien spimus tulee näkyväksi eri strategiissa Ludaan malli, jssa ennakkvaikutusten arviintia päätöksenten phjaksi arviidaan myös Lapsen ikeuksien spimuksen näkökannalta Itsearviinti- ja auditintimallin ulttaminen nuriin Tässä vaiheessa seurannan ja mittaamisen salta ei esitetä timia, jätetään myöhempään Varhaiskasvatuksessa syksyllä 2015 lasten haastattelu (5-6 vutiaille?) lasten mista kkemuksista Lapsen ikeuksien tteutumisesta eri timialat ja taht missa suunnitelmissaan ja strategiissaan hyvinvintityöryhmä kknaisuuden salta Itsearviinti- ja auditintimallin salta Lappeenrannan nuristimi Visik Sumen Unicef luda yhtenäisen seurannan ja mittaamisen välineen, jka lisi ainakin Lapsiystävällinen kunta-mallin mukaisesti timivien kuntien käytössä (tai kaikkien)? Näin saataisiin myös kuntien välistä vertailukelpista tieta asiasta Kasvatus- ja petustimi /varhaiskasvatus Onk kunta ryhtynyt aktiivisiin timenpiteisiin lapsen ikeuksien Suunnitelmat vat verkssa Tiedtussuunnitelman laadinnan

2 spimuksen määräysten ja periaatteiden saattamiseksi laajalti kk väestön tietn? Lapsenikeuskasvatus Minkä ikäiset lapset saavat lapsenikeuskasvatusta (alle kuluikäiset, alakulu, yläkulu, tinen aste) ja missä eri kasvuyhteisöissä? saatavissa, uuden suunnitelman valmistuttua laaja tiedtus yleisölle varhaiskasvatuksessa, peruspetuksessa sekä tisella asteelle lapsenikeuskasvatusta läpäisyperiaatteella nuris-, liikunta- ja kulttuuritimentimen sekä klmannen sektrin (esim. seurakuntayhtymä ja järjestöt) lasten ja nurten timintaan sisältyy myös lapsenikeuskasvatusta eri ikäryhmien tasn mukaisesti edistäminen Lapsen ikeuksien spimuksesta ja sen tteutumisesta Lappeenrannassa sekä Etelä-Karjalassa hyvinvintiselnten täytäntöönpanryhmät ja kaupungin sekä muiden timijiden tiedttajat Tavitetaank näissä kasvuyhteisöissä kaikki lapset? peruspetus tavittaa lapset ja nuret kattavasti Tiedttaminen aikuisille Tiedtetaank kunnassa selkkielisesti sekä lapsille että aikuisille, miten timia, js lapsen ikeuksia lukataan? Tavittaak tämä tiedtus lapset? 2. Kaikki ikeudet tteutuvat jkaisen lapsen khdalla Onk kunnan strategiissa, hyvinvintihjelmassa ja muissa hjaavissa asiakirjissa humiitu lasten mninaisuus? kyllä, mnikulttuurisuus sekä erilaiset lapset ja nuret n humiitu strategiissa, hyvinvintihjelmissa sekä muissa hjaavissa asiakirjissa jkainen timiala saltaan edistää tätä myös jatkssa Onk tunnistettu syrjinnän vaarassa levat lapset tai lapsiryhmät? kyllä jkainen timiala saltaan edistää tätä myös jatkssa Seurataank asiakirjissa asetettujen tavitteiden tteutumista erityisesti haavittuvassa asemassa tai syrjinnän vaarassa levien lasten näkökulmasta? kyllä tätä pyritään parantamaan Ekstessa jkainen timiala saltaan edistää tätä myös jatkssa Onk tapja kerätä tieta syrjinnän vaarassa levien lapsiryhmien ikeuksien tteutumisesta? systemaattisia tapja kerätä tieta syrjinnän vaarassa levien lapsiryhmien ikeuksien tteutumisesta ei le käytössä Tässä vaiheessa tiednkeruun kehittämismalliin ei esitetä timia, jätetään myöhempään Visik Sumen Unicef luda yhtenäisen seurannan ja mittaamisen välineen, jka lisi ainakin Lapsiystävällinen kunta-mallin mukaisesti timivien kuntien käytössä (tai kaikkien)? Näin saataisiin myös kuntien välistä vertailukelpista tieta asiasta

3 Onk kunnassa tehty yhdenvertaisuussuunnitelma? Onk suunnitelmassa humiitu lapset ja nuret sekä lasten ja nurten mninaisuus? Takaavatk strategiat, suunnitelmat, timintatavat ja käytäntö sen, ettei syrjintää esiinny näistä lapseen, hänen vanhempiinsa tai laillisiin hultajiinsa liittyvistä syistä: ikä alkuperä kansalaisuus kieli ihnväri sukupuli seksuaalinen suuntautuminen usknt vakaumus pliittinen ja muu mielipide varallisuus terveydentila vammaisuus asuinpaikka muu syy Tekeekö kunta syrjinnänvastaista työtä yhdessä kansalaisyhteiskunnan timijiden kanssa? Onk kunnan eri timijilla ja rganisaatin eri sissa työskentelevillä ihmisillä riittävä saaminen syrjintää kskevissa asiissa? syrjinnän kielt syrjinnän tunnistaminen syrjinnän vaarassa levat ryhmät Varhaiskasvatussuunnitelma, esipetussuunnitelma sekä peruspetussuunnitelma sisältävät yhdenvertaisuussuunnitelman, jissa humiidaan lasten ja nurten mninaisuus kyllä kaupungin palveluksessa n lasten ja nurten hyvinvintityön krdinaattri, jiden tehtäväkknaisuuksiin myös tämä kuuluu samin kaupungin eri hallintkuntien työntekijät tekevät kansalaisyhteiskunnan timijiden kanssa syrjinnän vastaista työtä Ekstessa n järjestökrdinaattri, jnka tehtäviin tämä kuuluu Mnitimijaisen yhteistyön syrjinnänvastainenmalli tteutuu myös hyvinvintityöryhmän työssä henkilöstöä kulutetaan jatkuvasti tällä saralla ja pääsin saaminen n hyvällä taslla Eksten yhdenvertaisuussuunnitelma n tulssa erillistä, uutta timintamallia ei le tarkituksenmukaista luda, n j lemassa levaa käytäntöä jatkuvana kehittämistimena henkilöstön kulutuksen kautta Ekste kaikki timijat kaikki timijat man henkilöstönsä salta

4 Tteutuuk yhdenvertaisuus arjen vurvaikutuksessa (puheet, tet, sanat, eleet) aikuisten välillä? aikuisten ja lasten välillä? lasten välillä? Onk kunnassa yhteisesti svittuja timintatapja syrjintään puuttumiseen? Ovatk kaikki lasten ja nurten parissa työskentelevät näistä tietisia? Humiidaank lasten ihmisikeuskasvatuksessa syrjinnän kielt? Kerätäänkö lapsilta ja nurilta systemaattisesti tieta syrjinnän mudista ja kkemuksista? Saak syrjintää kkenut lapsi tukea? Onk syrjinnän kkemuksista puhumiselle tilaa? Onk syrjintää kkeneille lapsille tarjlla tukea mien ikeuksiensa pulustamiseksi? Käytetäänkö syrjinnänvastaisten timenpiteiden phjana lasten ja nurten kkemustieta ja näkemyksiä syrjinnän mudista ja sen yleisyydestä? tulisi kehittää arviintimenetelmä, jlla arjen vurvaikutuksen yhdenvertaisuuden tteutuminen vitaisiin mitata -Ekstessa samat timintatavat, jilla puututaan epäammatilliseen käytökseen, Varhaisen puuttumisen malli, - kasvatus- ja petustimessa sekä kulutuskuntayhtymässä n yhteisesti svitus timintatavat syrjintään puuttumiseen kasvatus- ja petustimessa kyllä, samin Eksten lastensujelulaitksissa ja kulutuskuntayhtymän timinnissa ei, tulisi kehittää arviintimenetelmä, jlla tieta syrjinnän mudista ja kkemuksista vidaan kta lapsi saa tukea ja syrjinnän kkemuksista puhumiselle n tilaa ei, tulisi kehittää arviintimenetelmä, jlla tieta syrjinnän mudista ja kkemuksista vidaan kta timia, jätetään myöhempään timia, jätetään myöhempään timia, jätetään myöhempään Visik Sumen Unicef luda yhtenäisen seurannan ja mittaamisen välineen, jka lisi ainakin Lapsiystävällinen kunta-mallin mukaisesti timivien kuntien käytössä (tai kaikkien)? Näin saataisiin myös kuntien välistä vertailukelpista tieta asiasta kaikki timijat kaikki timijat Varhaiskasvatuksessa syksyllä 2015 lasten haastattelu lasten mista kkemuksista Lapsen ikeuksien tteutumisesta, samin itsearviinti- ja auditintimalli, jta nuristimi valmistelee, vivat tuttaa tieta mahdllisesti tehtävän arviintimenetelmän phjaksi, Varhaiskasvatuksessa syksyllä 2015 lasten haastattelu lasten mista kkemuksista Lapsen ikeuksien tteutumisesta, samin itsearviinti- ja auditintimalli, jta

5 Arviidaank syrjinnänvastaisia timenpiteitä ja niiden vaikuttavuutta? Ovatk lapset ja nuret arviineet timenpiteitä? 3. Lapsilla n mahdllisuus sallistua heille tarkitettujen palveluiden suunnitteluun, arviintiin ja kehittämiseen ( suunnitelmaan nstetut paintukset) Js kunnassa n edustuksellinen kuulemisjärjestelmä, nk sillä aidsti mahdllisuus vaikuttaa asiihin? Miten tuetaan niiden lasten ja nurten sallistumista, jtka eivät ryhmään mahdu? Onk myös ei-edustuksellisilla ryhmillä mahdllisuus tulla kuulluksi? Kuullaank erilaisia lasten ja nurten ryhmiä heitä kskevissa asiissa (esimerkiksi skeittaavia nuria skeittipuistn suunnittelussa)? 4: Lapset vivat vaikuttaa julkisen tilan suunnitteluun ja kehittämiseen ( suunnitelmaan nstetut paintukset) Kuullaank lapsia riittävän aikaisessa vaiheessa, jtta heidän näkemyksensä vidaan aidsti ttaa humin? Humiidaank asukkaiden kuulemisessa myös lasten ja nurten tarpeet? Tiedtetaank asiista lapsille ja nurille ymmärrettävällä tavalla? Ovatk käytetyt sallistumisen tavat lasten ja nurten tarpeisiin spivia ei, tulisi kehittää arviintimenetelmä, jlla tietja vidaan kta Lasten parlamentti ja Nurisvaltuust, kulujen ppilaskunnat sekä piskelijakunnat tulevat kuulluiksi, Vaikuttamispäivät käytössä, samin nuristiljen sallisuustiminta Ei-edustuksellisiin ryhmiin kuuluvien lasten ja nuren sallisuutta edistetään lapsiystävällinen kunta-mallissa Nurisvaltuustlta pyydetään lausuntja kattavasti, kehitetään mallia, että lausuntjen käsittelemiseen lisi riittävästi aikaa timia, jätetään myöhempään nuristimi kehittää mallin kulujen ppilaskuntien kanssa tehtävän yhteistyön edistämiseksi ja yhteisten timintamenetelmien kehittämiseksi kaikkien nurten sallisuuden varmistamiseksi Ludaan malli, jlla vahvistetaan nurten tdellista vaikuttamismahdllisuutta lausuntjen avulla sekä varmistetaan nurten kuulemiseen nurille tutunmaisten menetelmien käyttööntt Kehitetään nurille tiedttamista niin, että asiat, esim. kaavalunnkset, tulevat nurille ymmärrettäviksi varmistetaan lapsille ja nurille nuristimi valmistelee, vivat tuttaa tieta mahdllisesti tehtävän arviintimenetelmän phjaksi Varhaiskasvatuksessa syksyllä 2015 lasten haastattelu lasten mista kkemuksista Lapsen ikeuksien tteutumisesta, samin itsearviinti- ja auditintimalli, jta nuristimi valmistelee, vivat tuttaa tieta mahdllisesti tehtävän arviintimenetelmän phjaksi hyvinvintiselntek V:n täytäntöönpanryhmät ja nuristimi hyvinvintiselntek V:n täytäntöönpanryhmät ja nuristimi hyvinvintiselntek V:n täytäntöönpanryhmät ja nuristimi

6 5 Lapsilla n mahdllisuus vaikuttaa heille itselleen tärkeisiin asiihin ( suunnitelmaan nstetut paintukset) Onk kunnassa ajattelu- tai timintatapja, jtka haittaavat lasten ja nurten näkemysten esiin tumista tai lasten ja nurten maehtista timintaa? Rhkaistaank lapsia eri kasvuyhteisöissä tietisesti ilmaisemaan näkemyksensä heitä ympäröivästä maailmasta ja heille tärkeistä asiista? 6. Lapset vivat sallistua kansalaistimintaan ( suunnitelmaan nstetut paintukset) Humiidaank lasten kansalaistiminnan tukemisessa ikeudenmukaisesti lasten timinta suhteessa aikuisten timintaan? sekä järjestäytynyt että järjestäytymätön kansalaistiminta? eri-ikäisille lapsille tarkitettu timinta? eritasisille harrastajille tarkitettu timinta (esim. kilpaurheilu- höntsäliikunta )? myös vähävaraiset lapset ja nuret? Onk lasten ja nurten mahdllista lla ja timia julkisessa tilassa aikuisten kanssa tasaverisesti? 7. Lapsilla n ystäviä ja turvallisia aikuisia Onk yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä lasten ja nurten ssiaalisten suhteiden kehittäminen sisällytetty kunta- ja/tai kulukhtaisiin petussuunnitelmiin? varhaiskasvatussuunnitelmiin? nuristyön tavitteisiin? Onk käytössä erilaisia tapja kerätä tieta lasten ja nurten näkemyksistä kskien heidän vertais- ja aikuissuhteitaan? Käytetäänkö tätä tieta lasten ja nurten hyvinvinnin edistämiseen ja palvelujen kehittämiseen? Onk käytössä tapja kerätä tieta myös syrjinnän vaarassa leviin ryhmiin kuuluvilta lapsilta? Kkevatk lapset, että heillä n arjessaan turvallisia aikuisia, jille he vivat kerta ilistaan ja suruistaan? Kkevatk lapset, että aikuiset eri Lapsia ja nuria rhkaistaan eri kasvuyhteisöissä ilmaisemaan näkemyksiään; aikuinen lapsen sallisuuden mahdllistajana varhaiskasvatuksessa, humiidaan petussuunnitelmissa n sa vakiintunutta mnitimijaista yhteistyön mallia, humi khdennetaan eritasisille harrastajille suunnattuun timintaan nuret kauppakeskuksissa kyllä käytetään mnipulisia tiednkeruumenetelmiä (kulujen hyvinvintiprfiilit, jssa mm. kulujen ihmissuhteet, kuluterveyskyselyt, sähköinen hyvinvintikertmus) tulksia käytetään mnpulisesti timinnan ja käytänteiden kehittämiseen tutunmaisten menetelmien käyttööntt Varhaiskasvatuksessa syksyllä 2015 lasten haastattelu lasten mista kkemuksista Lapsen ikeuksien tteutumisesta, samin itsearviinti- ja auditintimalli, jta nuristimi valmistelee, vivat tuttaa tieta mahdllisesti tehtävän arviintimenetelmän phjaksi kulun kerhtiminnan kehittäminen sana justavan kulupäivän rakennemallia, klmannen sektrin timijiden kanssa uusien yhteistyömallien kehittäminen, kulutiljen mnipulinen hyödyntäminen Nurten lhune Is- Kristiinaan hyvinvintiselntek V:n täytäntöönpanryhmät hyvinvintityöryhmä, kasvatus- ja petustimi, nuris- ja liikunta- sekä kulttuuritimi ja klmannen sektrin timijat hyvinvintiselntek V:n täytäntöönpanryhmät, nuristimi ja klmannen sektrin timija

7 kasvuyhteisöissä ja palveluissa vat helpsti lähestyttäviä ja lutettavia? Kkevatk lapset, että heillä n ystäviä, jiden kanssa viettää vapaa-aikaa ja jiden kanssa jakaa ilt ja surut? Onk lasten ja nurten parissa työskentelevillä riittävä ymmärrys ja menetelmäsaaminen kskien lasten ja nurten vertaissuhteita ja erilaisia ryhmäilmiöitä? Onk lasten ja nurten parissa työskentelevillä mahdllisuus teemaa kskevaan täydennyskulutukseen? Osallistuvatk lapset ja nuret kasvuyhteisöjen timintakulttuurin lumiseen, esimerkiksi: mukaan ttavaa yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta edistävien timintatapjen kehittämiseen? järjestyssääntöjen laatimiseen? knfliktien ratkaisemiseen? Tteutuuk tämä kaikissa päiväkdeissa, kuluissa, ppilaitksissa sekä hjatuissa vapaaajan timinnissa? Edistetäänkö eri kasvuyhteisöissä ryhmähengen mudstumista ja lasten ssiaalisten taitjen kehittymistä mnipulisin menetelmin? Tunnistaak ja humiik eri kasvuyhteisöissä käytettävä työte myös erilaiset negatiiviset ryhmäilmiöt kuten syrjinnän ja kiusaamisen? yksinäisyyden? Humiidaank lasten ja nurten ssiaalisten suhteiden vahvistamisessa myös verkkympäristöt? Tuetaank eri kasvuyhteisöissä lapsen myönteistä suhdetta vanhempiinsa ja muihin lapselle tärkeisiin aikuisiin? Humiidaank vertais- ja aikuissuhteiden merkitys lapselle myös esimerkiksi lapsen llessa sijitettuna kdin ulkpulelle? turvapaikanhakijalasten arjessa? vammaisten lasten arjessa? seksuaali- ja sukupulivähemmistöihin kuuluvien lasten arjessa? 8. Lapsia ja lapsuutta arvstetaan Onk lapsen ikeuksien spimuksen viesti lapsen ja lapsuuden itseisarvsta kunnan timintaa ja budjetintia hjaava julkilausuttu periaate? Pidetäänkö lasten ikeuksia, tarpeita, leikkiä, henkilöstö n hyvin kulutettua ymmärryksen sekä menetelmäsaamisen alueella (ratkaisukeskeinen timintatapa käytössä) lapset ja nuret sallistuvat kasvuyhteisöjen timintakulttuurin lumiseen ja se tteutuu päiväkdeissa, kuluissa, ppilaitksissa sekä hjatuissa vapaa-ajantiminnissa edistetään erilaisin ryhmäytymismentelmin ratkaisukeskeinen työte, jka n laajasti käytössä, tunnistaa mediakasvatus ja medianlukutait kuuluvat päiväktien ja kulujen sekä ppilaitsten, kuin myös kulun kerhtiminnan sisältöihin tuetaan, mm. päivähidssa lasten ja vanhempien vurvaikutuksen edistäminen keskeisessä sassa humiidaan, asiasta ei le tutkittua tieta, tulisi kehittää arviintimenetelmä, jlla tietja vidaan kta sittain tteutuu ja n vakiintuneena käytänteenä, lapsen ikeudet hjaavat kehittämissuunnitelmia ja ratkaisukeskeisen timintatavan kulutus laajennetaan Ohjaamhankkeessa timiville työntekijöille malleja kehitetään edelleen hyvinvinselntek V:n täytäntöönpanssa timia, jätetään myöhempään hyvinvintiselntek V:n täytäntöönpanssa eri työryhmät laativat humiivat asian kaikki timijat saltaan hyvinvintityöryhmä hyvinvintityöryhmä ja selntek V:n täytäntöönpanryhmät

8 timintaa ja näkemyksiä yhtä tärkeinä kuin aikuisten vastaavia? Näkyykö tämä timintjen sekä palveluiden suunnittelussa ja budjetinnissa? Näkyykö tämä kunnan tiedtuksessa ja mediassa? Tuetaank lasten ihmisikeuksien tteutumista tietisesti? Tunnustetaank ja tunnistetaank ne tilanteet, jissa lapsen ikeuksien tteutuminen vaatii aikuisten erityistä tukea? Kkevatk lapset ja nuret levansa kunnan yhdenvertaisia ja arvstettuja asukkaita? Js timintaa tai palveluita khdennetaan ikäperustaisesti, perustuuk se lapsen edun harkintaan? Khdistetaank lapsiin ja nuriin ryhmänä rajituksia, jtka eivät perustu lakiin ja lapsen edun harkintaan? Onk lapsilla ja nurilla yhtäläinen ikeus käyttää julkista tilaa kuin aikuisilla? Rajitetaank tarpeettmasti sellaista timintaa, harrastamista tai julkisen tilan käyttöä, jnka erityisesti lapset ja nuret kkevat mielekkääksi? Kkevatk lapset ja nuret levansa erilaisiin julkisiin tilihin yhtä tervetulleita kuin aikuiset? Onk käytössä erilaisia tapja kerätä tieta lasten ja nurten näkemyksistä kskien heidän kkemuksiaan kaupunkitilasta ja siitä, minne he kkevat tai eivät ke levansa tervetulleita? Hyödynnetäänkö tätä tieta timinnan kehittämisessä? Millaisina lapset ja nuret ryhmänä näyttäytyvät julkisessa keskustelussa? Saavatk lapset ja nuret sekä heidän tärkeiksi kkemansa asiat tilaa julkisessa keskustelussa? Krstuvatk psitiiviset vai negatiiviset asiat? Humiidaank lasten ja nurten mninaisuus? Miten lapset ja nuret kkevat itseään kskevan keskustelun? timintaa asiasta ei le tutkittua tieta, tulisi kehittää arviintimenetelmä, jlla tietja vidaan kta kaikessa lasten ja nurten ikäryhmään khdistuvassa timinnassa lapsen etu n harkinnan keskeinen peruste ei khdisteta asiasta ei le tutkittua tieta, tulisi kehittää arviintimenetelmä, jlla tietja vidaan kta tiedttamisessa krstetaan psitiivisia asiita ja teemasta n käyty keskustelua myös median kanssa lasten ja nurten mista kkemuksista ei le tutkittua tieta, tulisi kehittää arviintimenetelmä, jlla tietja suunnitelmien knkretisinnin yhteydessä timia, jätetään myöhempään hyvinvintiselntek V:n timeenpanssa edistetään malleja, jilla varmistetaan lasten ja nurten ikeutta julkisten tiljen käyttöön, täytäntöönpann tulsten arviinnissa saatavia tulksia hyödynnetään timinnan kehittämisessä tiedttamisessa panstetaan jatkssakin psitiivisuuteen timia, jätetään myöhempään phdittavaksi laajemmassa tutkimuskknaisuudessa Visik Sumen Unicef luda yhtenäisen seurannan ja mittaamisen välineen, jka lisi ainakin Lapsiystävällinen kunta-mallin mukaisesti timivien kuntien käytössä (tai kaikkien)? Näin saataisiin myös kuntien välistä vertailukelpista tieta asiasta hyvinvintityöryhmä ja selnten täytäntöönpanryhmät kaikki timijat saltaan

9 Onk lapsilla ja nurilla mahdllisuuksia sallistua ja vaikuttaa tähän keskusteluun? Haastetaank kunnan timinnassa ja tiedtuksessa lapsia ja nuria kskevia yleistyksiä? Mahdllistetaank tässä lasten ma timinta ja itsemäärittely? Haastetaank mediassa lapsia ja nuria kskevia yleistyksiä? 9. Lapsia kskevia asiita tarkastellaan krdinidusti kknaisuutena niin, että lapsia kskevassa päätöksentessa ja timinnissa harkitaan ensisijaisesti lapsen etu Onk lapsen ikeuksien spimus kunnan lapsi- ja nuristyötä sekä -plitiikkaa hjaava väline hallintsäännössä, kuntastrategiassa, yhdenvertaisuussuunnitelmassa, lasten ja nurten hyvinvintihjelmassa? Näkyvätkö erityisesti spimuksen yleisperiaatteet (syrjimättömyys; lapsen edun ensisijainen harkinta; ikeus täyteen kehittymiseen; lapsen näkemyksen kunniittaminen)? Humiidaank lapsen ikeuksien spimuksen velvitteet myös kaikessa sellaisessa päätöksentessa, jka ei kske yksinmaan lapsia, mutta myös heitä? Onk kunnassa timija/tah, jka seuraa ja arvii lapsen ikeuksien tteutumista kknaisuutena? Onk tällä timijalla asiantuntemus edistää lapsen ikeuksien tteutumista sekä myös tunnistaa mahdlliset ikeuksien lukkaukset? Onk tällä timijalla työlleen riittävä mandaatti? Harkitaank kaikessa lapsia kskevassa päätöksentessa ensisijaisesti lapsen etu? Tehdäänkö päätöksenten lapsivaikutusten arviintia? Missä asiissa lapsivaikutusten arviinteja tehdään? Missä asiissa lapsivaikutusten arviintia ei tehdä? Tehdäänkö sekä vaikutusten ennakkarviintia että tteutuneiden vaikutusten arviintia? Humiidaank vaikutusten arviinnissa erilaiset lasten ja nurten ryhmät? Humiidaank lasten näkemykset lapsivaikutusten arviinnissa? Tehdäänkö budjetin salta lapsivaikutusten vidaan kta Lapsen ikeuksien spimus n kunnan lapsi- ja nuristyön sekä plitiikan perusasiakirja ja hjaava väline asiasta ei le kattavaa selitystä tehtynä hyvinvintityöryhmä, jka n mudstettu kaupunginhallituksen päättämän timintasäännön mukaisesti, ryhmällä n kaikkien siinä mukana levien tahjen päätöksentekijöiden myöntämä mandaatti sekä ylimpien päättäjien ja viranhaltijiden tuki Ennakkvaikutusten arviinti, jka sisältää myös lapsivaikutusten arviinnin, tehdään kaupunginjhtajan päätöksen mukaisesti, päätöksessä määritellään myös, millin ennakkarviinti tulee tehdä hyvinvintiselntek V:n täytäntöönpan kaupunginjhtajan päätöksen mukaisen arviintikäytänteen tteuttaminen jaksssakin hyvinvintityöryhmä ja selnten täytäntöönpanryhmät

10 arviinti? jllei lapsivaikutusten arviintia tehdä, miten päätöksentessa varmistetaan lapsen edun ensisijainen harkinta? Onk kunnassa timintatapja, jtka mahdllistavat sen, että lapset itse arviivat mien ikeuksiensa tteutumista? Kenelle lapset ja nuret vivat kerta ja mistä saada tukea, js heidän ikeuksiaan lukataan? Tietävätkö lapset ja nuret keneltä, mistä ja miten tätä tukea saa? Ovatk kunnan lapsi- ja nurisplitiikan tulkset sitä, mitä n taviteltu? Arviidaank lapsi- ja nurisplitiikan nnistumista lapsen ikeuksien näkökulmasta? Osallistuvatk lapset ja nuret sekä heidän vanhempansa tähän arviintiin? Osallistuvatk lapset ja nuret timenpideehdtusten tekemiseen ja niistä päättämiseen? 10. Lapsia ja nuria kskevaa tieta hyödynnetään mnipulisesti päätöksentessa Humiidaank ja hyödynnetäänkö lapsia ja nuria kskevassa suunnittelussa ja päätöksentessa lapsen ikeuksien kmitean Sumea kskevat humautukset ja susitukset? tutkimustiet? viranmaistiet, sisältäen lasten ja nurten parissa työskentelevien tiedn? lasten, nurten ja perheiden kkemustiet? kansalaisjärjestöjen asiantuntemus? Onk käytössä erilaisia tapja kerätä tieta lasten ja nurten näkemyksistä ja kkemuksista kskien heidän arkeaan ja hyvinvintiaan kk lapsen ikeuksien spimuksen käsittävänä kknaisuutena? Miten tätä tieta hyödynnetään? Kerätäänkö tieta systemaattisesti ja jatkuvasti kaikilta lapsiryhmiltä? tällä hetkellä ei le timintatapja, jtka mahdllistavat lasten itsensä tekemän arviinnin mien ikeuksiensa tteutumisesta lapsilla ja nurilla n mahdllisuus kerta asiasta kaikille heidän kanssaan timiville aikuisille ja lapset ja nuret tietävät, kuinka tukea n saatavissa käytössä n menetelmiä, jilla arviidaan lapsi- ja nurisplitiikan nnistumista ja siihen haetaan myös uusia välineitä erilaista tutkimustieta hyödynnetään laajasta, samin viranmaistieta, edistetään malleja, jilla vidaan nykyistä laajemmin hyödyntää kansalaisjärjestöjen asiantuntemusta sekä lasten, nurten ja perheiden kkustieta kuluterveyskysely ja kulujen hyvinvintiprfiilit tteutetaan säännöllisesti ja niistä saadaan tieta myös lasten ja nurten kkemuksista kskien heidän arkeaan ja hyvinvintiaan, samin ssiaalisen nuristyön tietja Varhaiskasvatuksessa syksyllä 2015 lasten haastattelu lasten mista kkemuksista Lapsen ikeuksien tteutumisesta, samin itsearviinti- ja auditintimalli, jta nuristimi valmistelee, vivat tuttaa tieta mahdllisesti tehtävän arviintimenetelmän phjaksi nurten mista kkemuksista Lapsen ikeuksien tteutumisesta itsearviinti- ja auditintimalli, jta nuristimi valmistelee ja jka tuttaa tieta mahdllisesti tehtävän arviintimenetelmän phjaksi Varhaiskasvatuksessa syksyllä 2015 lasten haastattelu lasten mista kkemuksista Lapsen ikeuksien tteutumisesta, samin itsearviinti- ja auditintimalli, jta nuristimi valmistelee, vivat tuttaa tieta mahdllisesti tehtävän arviintimenetelmän phjaksi uutena kknaisuutena tiednkeruuseen tulee Ohjaammallin tuttaman tiedn kkaminen ja sen käyttäminen kehittämisen välineenä varhaiskasvatus ja nuristimi => mahdllisesti muut timijat nuristimi => mahdllisesti muut timijat hyvinvintityöryhmä ja selnten täytäntöönpanryhmät kaikki timijat, uutena Ohjaamn tuttama tieta

11 Kerätäänkö tieta erityisesti sellaisista asiista, jissa lapsen subjektiivisen kkemuksen tulee lla erityisen keskeinen sa arviintia (sallistumisikeuksien tteutuminen, syrjinnän kkemukset, turvallisuuden tunne)? Osallistuvatk lapset ja nuret itse tiedn keräämiseen? Ovatk lapset mukana arviimassa ja tulkitsemassa heiltä kerättyä tieta? Tarkastellaank lapsia ja nuria kskevaa tieta krdinidusti kknaisuutena? Onk kuntarganisaatin eri tasilla tai sissa timivilla käytössään muilla tasilla tai sissa työskentelevien asiantuntemus ja heidän keräämänsä tiet? Mahdllistaak tarkastelutapa myös tiedn aukkjen havaitsemisen? Kerätäänkö tarvittaessa (esimerkiksi laadullista tai kkemuksellista) lisätieta, jtta päästään tilastjen ja keskiarvjen taakse? kerätään systemaattisesti ja tulksia käytetään kehittämisen välineinä kerättävä tiet n kaikkien kehittämiseen sallistuvien tahjen käytettävissä ja tiedt vat väline tarkasteltaessa mahdllisia aukkja uutena kknaisuutena tiednkeruuseen tulee Ohjaammallin tuttaman tiedn kkaminen ja sen käyttäminen kehittämisen välineenä kaikki timijat, uutena Ohjaamn tuttama tieta

12 LAPPEENRANNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTITYÖRYHMÄ kl Kasvatus- ja petustimen is kkushune, Phjlankatu 23, 2. kerrs Rakennuspalikka 1 / Tarkistuslista 1: Lapsen ikeudet tunnetaan Näkyykö lapsen ikeuksien spimus kunnan strategiassa, hyvinvintihjelmissa ja muissa hjaavissa asiakirjissa? Arviidaank kunnan päätöksiä ja timintja järjestelmällisesti lapsenikeusnäkökulmasta? Kuuluuk kunta-/kulukhtaisiin petussuunnitelmiin kaikissa ikävaiheissa ihmisikeuskasvatus ja lapsen ikeudet? Missä ikävaiheissa kuuluu? Missä ikävaiheissa ei kuulu? Seurataank tai mitataank lapsen ikeuksien tunnettuutta lasten salta? aikuisten salta? Selvitetäänkö lasten ja nurten näkemyksiä ja kkemuksia heidän ikeuksiensa tteutumisesta arjessa? Onk kunta ryhtynyt aktiivisiin timenpiteisiin lapsen ikeuksien spimuksen määräysten ja periaatteiden saattamiseksi laajalti kk väestön tietn? Tiedtetaank kunnassa selkkielisesti sekä lapsille että aikuisille, miten timia, js lapsen ikeuksia lukataan? Tavittaak tämä tiedtus lapset? Rakennuspalikka 2 /Tarkistuslista 2: Kaikki ikeudet tteutuvat jkaisen lapsen khdalla Onk kunnan strategiissa, hyvinvintihjelmassa ja muissa hjaavissa asiakirjissa humiitu lasten mninaisuus? Onk tunnistettu syrjinnän vaarassa levat lapset tai lapsiryhmät? Seurataank asiakirjissa asetettujen tavitteiden tteutumista erityisesti haavittuvassa asemassa tai syrjinnän vaarassa levien lasten näkökulmasta? Onk tapja kerätä tieta syrjinnän vaarassa levien lapsiryhmien ikeuksien tteutumisesta? Onk kunnassa tehty yhdenvertaisuussuunnitelma? Onk suunnitelmassa humiitu lapset ja nuret sekä lasten ja nurten mninaisuus? Takaavatk strategiat, suunnitelmat, timintatavat ja käytäntö sen, ettei syrjintää esiinny näistä lapseen, hänen vanhempiinsa tai laillisiin hultajiinsa liittyvistä syistä: ikä alkuperä kansalaisuus kieli ihnväri sukupuli seksuaalinen suuntautuminen usknt vakaumus pliittinen ja muu mielipide varallisuus terveydentila vammaisuus asuinpaikka muu syy

13 Millaisiin timenpiteisiin kunnassa n ryhdytty yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syrjinnän pistamiseksi hallinnn ja rakenteiden taslla? lasten kasvuyhteisöissä ja lapsille suunnatuissa palveluissa? suuren yleisön asenteissa ja timinnassa? Tekeekö kunta syrjinnänvastaista työtä yhdessä kansalaisyhteiskunnan timijiden kanssa? Onk kunnan eri timijilla ja rganisaatin eri sissa työskentelevillä ihmisillä riittävä saaminen syrjintää kskevissa asiissa? syrjinnän kielt syrjinnän tunnistaminen syrjinnän vaarassa levat ryhmät Tteutuuk yhdenvertaisuus arjen vurvaikutuksessa (puheet, tet, sanat, eleet) aikuisten välillä? aikuisten ja lasten välillä? lasten välillä? Onk kunnassa yhteisesti svittuja timintatapja syrjintään puuttumiseen? Ovatk kaikki lasten ja nurten parissa työskentelevät näistä tietisia? Humiidaank lasten ihmisikeuskasvatuksessa syrjinnän kielt? Kerätäänkö lapsilta ja nurilta systemaattisesti tieta syrjinnän mudista ja kkemuksista? Saak syrjintää kkenut lapsi tukea? Onk syrjinnän kkemuksista puhumiselle tilaa? Onk syrjintää kkeneille lapsille tarjlla tukea mien ikeuksiensa pulustamiseksi? Käytetäänkö syrjinnänvastaisten timenpiteiden phjana lasten ja nurten kkemustieta ja näkemyksiä syrjinnän mudista ja sen yleisyydestä? Arviidaank syrjinnänvastaisia timenpiteitä ja niiden vaikuttavuutta? Ovatk lapset ja nuret arviineet timenpiteitä?

Lapsiystävällinen Lappeenranta

Lapsiystävällinen Lappeenranta Lapsiystävällinen Lappeenranta Lappeenrannan lapsiystävällinen kunta timintamalli 19.1.2016/Eija Tpra (eija.tpra@lappeenranta.fi) 1. Lapsen ikeudet tunnetaan Näkyykö lapsen ikeuksien spimus kunnan strategiassa,

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Perustiedt: Hakuaika: 31.10.2017 päätös pyritään tekemään maaliskuun alkuun mennessä Haun tarkituksena n tukea Muutsta liikkeellä linjausten,

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

PARTION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

PARTION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 3.12.2018 / Saara Nykänen & Rbert Sundman, lunns 16.12.2018 / Snja Miettinen, lunns päivitetty esitykseksi hallituksen päätöksen mukaisesti 26.1.2019 / Partineuvstn järjestäytymiskkuksen käsittely PARTION

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

KITTILÄN KUNNAN PÄÄTTÄJÄT -KYSELY

KITTILÄN KUNNAN PÄÄTTÄJÄT -KYSELY KITTILÄN KUNNAN PÄÄTTÄJÄT -KYSELY Tervetuloa vastaamaan Lapsiystävällinen kunta (LYK) -alkukartoituskyselyyn, jonka ovat työstäneet koordinaatioryhmän jäsenet Tiina Huilaja, Maija Linnala, Aila Moksi ja

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausuntpyyntö 18.05.2018 OKM/93/040/2017 Kuntien kulttuuritiminnasta annetun lain uudistaminen Jhdant Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausunta liitteenä levasta muistista

Lisätiedot

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN KOULU: Espn kristillinen kulu KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN Espn kaupungissa n käytössä yhteinen phja ppilashultsuunnitelmalle, jta Espn kristillinen kulu n täydentänyt kulun

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Lapuan kaupungin strategia. Luonnos 29.11.2013. Säännöt ja ohjeet nro. Hyväksytty: Voimaantulo:

Lapuan kaupunki. Lapuan kaupungin strategia. Luonnos 29.11.2013. Säännöt ja ohjeet nro. Hyväksytty: Voimaantulo: Lapuan kaupunki Säännöt ja hjeet nr Lapuan kaupungin strategia Lunns 29.11.2013 Hyväksytty: Vimaantul: 29.11.2013 DEMOKRATIA JA OSALLISUUS Otsikk: Osallistuva demkratia - rhkeus, reiluus ja vastuullisuus

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

Energiaviraston ohje tietoturvallisuuteen liittyvän häiriön ilmoittamisesta

Energiaviraston ohje tietoturvallisuuteen liittyvän häiriön ilmoittamisesta Ohje 1 (6) Sähkömarkkinalain (588/2013) 29 a sekä maakaasumarkkinalain (587/2017) 34 a. Energiavirastn hje tietturvallisuuteen liittyvän häiriön ilmittamisesta Asiaan liittyvä lainsäädäntö Sähkön jakeluverknhaltijille,

Lisätiedot

Ikäaparaattityöpaja Lahdessa 6.6.2012

Ikäaparaattityöpaja Lahdessa 6.6.2012 Ikäaparaattityöpaja Lahdessa 6.6.2012 Työ-ja elinkeinministeriön järjestämässä työpajassa Lahden Sibelius-tallla 6.6.12 käsiteltiin ikärakennemuutksen vaikutuksia alueellisesta näkökulmasta sekä ikärakennemuutksen

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle Raprtin tiivistelmä Julkaisuvapaa 17.9.2012 Eurpan mutiluinnvaatialite - Asiantuntijaryhmän 21 susitusta Eurpan kmissille Design fr Grwth and Prsperity -raprtin tiivistelmä Kmissin varapuheenjhtaja, yritys-

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuipåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuipåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu ipåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuipå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuipåasdf Vallilan ala-asteen petussuunnitelma ghjklöäzxcvbnmqwertyuipåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuipåasdfghjklöäz

Lisätiedot

w w w. k e r h o k e s k u s. f i M a r j o K e n t t ä l ä K o u l u n k e r h o k ä s i k i r j a

w w w. k e r h o k e s k u s. f i M a r j o K e n t t ä l ä K o u l u n k e r h o k ä s i k i r j a w w w. k e r h k e s k u s. f i M a r j K e n t t ä l ä K u l u n k e r h k ä s i k i r j a Kulun kerhkäsikirja Kulun kerhkäsikirja Marj Kenttälä Kulun kerhkäsikirja Kerhkeskus - kulutyön tuki ry Kirjittaja:

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Selvitys kolmiportaisen tuen toteutumisesta varhaiskasvatuksessa

Selvitys kolmiportaisen tuen toteutumisesta varhaiskasvatuksessa 1 Selvitys klmiprtaisen tuen tteutumisesta varhaiskasvatuksessa Sumenkielinen varhaiskasvatus Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 22.10.2014 2 1. Selvityksen taustaa Espn varhais- ja petuslautakunta n

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty liittkkuksessa 1. Edunvalvnta 1.1 Valtakunnallinen edunvalvnta 1 Lukilaisten Liitn kannat edustavat lukilaisten näkemyksiä. 2 Sumen Lukilaisten Liitn edunvalvnta n ennakivaa

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille Mnialaisella palveluyhteistyöllä jatkplkuja työpajjen asiakkaille Orivesi 25.4. 2014 Tekemällä ppii -hanke Ism Phjantammi Tmi Phjantammi ism@phjantammi.fi 050 5613426 Hankkeista ppia Tausta tälle esitykselle

Lisätiedot

TeliaSoneran eettiset toimintaperiaatteet

TeliaSoneran eettiset toimintaperiaatteet 2015-03-16 1 (6) TeliaSneran eettiset timintaperiaatteet TeliaSnera n hyväksynyt yhteiset periaatteet knsernimme timinnan perustaksi. Odtamme TeliaSneran kaikkien työntekijöiden nudattavan päivittäisessä

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012-

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012- Ystävän apuri Palveluihin hjaamisen pasvihk ikäihmisen ystävälle Ystävätiminnan alueellisen tuen kehittämisprjekti 2012- TAVALLISEN IHMISEN TAIDOIN Oppaan sisällöstä: Opas n tarkitettu Punaisen Ristin

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

MYLLYTULLIN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA- ARVOSUUNNITELMA

MYLLYTULLIN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA- ARVOSUUNNITELMA MYLLYTULLIN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA- ARVOSUUNNITELMA 2016-2017 1. TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ Ihmisten mninaisuutta kskeva tasa-arv n yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisessa kulussa ei syrjitä alkuperän,

Lisätiedot

L 3. 9. 01. 2015 KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO

L 3. 9. 01. 2015 KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR Saapunut/lnkmmit Hankkeen vastuullinen ia yhteystiedt Vastuutah/Yrityksen

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

PERHON KUNNAN APIP-TOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011

PERHON KUNNAN APIP-TOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 PERHON KUNNAN APIP-TOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1. Timinnan järjestämisen periaatteet Timintasuunnitelma n laadittu petushalitukseen hjeiden mukaisesti. (Määräykset ja hjeet 2011:1 ) Aamu- ja iltapäivätiminnalla

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

yksilökohtaisena opiskeluhuoltona: opiskeluterveydenhuollon palvelut psykologi- ja kuraattoripalvelut monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto

yksilökohtaisena opiskeluhuoltona: opiskeluterveydenhuollon palvelut psykologi- ja kuraattoripalvelut monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto 1287/2013 Opiskeluhulta tteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä kk ppilaitsyhteisöä tukevana yhteisöllisenä piskeluhultna yksilökhtaisena piskeluhultna: piskeluterveydenhulln palvelut psyklgi- ja kuraattripalvelut

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot

Hoivamaatalous: huipputasolla

Hoivamaatalous: huipputasolla ECVET yksikkö nr 1 Edellytykset: Hiva -maataluden yrittäjä Hivamaatalus: huipputaslla Tavite: Pystyä tekemään päätös hivamaatalusyrityksen perustamisesta ttaen humin maatilan mahdllisuudet sekä hivamaataluteen

Lisätiedot

Välkky-hanke. Työvalmennus ja työnetsinta. 8.6. Päätösseminaari. Työvalmennuksen ja työnetsinnän hyvät käytännöt sekä niiden jalkauttaminen

Välkky-hanke. Työvalmennus ja työnetsinta. 8.6. Päätösseminaari. Työvalmennuksen ja työnetsinnän hyvät käytännöt sekä niiden jalkauttaminen Välkky-hanke Työvalmennus ja työnetsinta 8.6. Päätösseminaari Työvalmennuksen ja työnetsinnän hyvät käytännöt sekä niiden jalkauttaminen Sari Puurtinen Net Effect Oy Ajatuksia hyvistä käytännöistä Hyvät

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Liite 1. TILASTOT JA TAUSTA-AINEISTO. TILASTOT: väestötiedot ja palvelujen käyttötiedot

Liite 1. TILASTOT JA TAUSTA-AINEISTO. TILASTOT: väestötiedot ja palvelujen käyttötiedot 1 Liite 1. TILASTOT JA TAUSTA-AINEISTO TILASTOT: väestötiedt ja palvelujen käyttötiedt 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Aavan lastensujelun tietja 2009-2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lastensujeluilmitukset

Lisätiedot

Toimenpidesuunnitelma ehdotus

Toimenpidesuunnitelma ehdotus Timenpidesuunnitelma ehdtus Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastihin - hanke 2.11.2012 1 Sisällys 1. Jhdant... 2 2. Kkelma... 2 2.1 Kkelman mudstus... 2 2.1.1 E-aineistlinjaus... 2 2.1.2 Omakustanteet ja

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot