TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA"

Transkriptio

1 TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt

2 2 Sisällysluettel Jhdant Kaikkia amk-tutkintn jhtavia kulutushjelmia kskevat menettelyt Varhainen puuttuminen Oikeus turvalliseen piskeluympäristöön Huumausainetestaus Ainastaan ssiaali- ja terveysalaa kskevat menettelyt Opiskelijaksi ttamisen edellytysten tarkastelu piskelijavalinnassa Opiskelijalta vaadittava terveydentila Tarkastelu piskelijavalinnassa Hakuvaiheessa ilmitettu aiempi piskeluikeuden menettäminen Alaikäisten parissa tehtävä harjittelu Opiskeluikeuden peruuttaminen Menettely piskeluikeuden peruuttamista kskevassa asiassa Opiskeluikeuden palauttaminen Muutksenhaku Arkalunteisten tietjen käsittely Tietjensaantiikeus Kurinpittimenpiteet Liite 1 Hulen vyöhykkeet... 15

3 3 Jhdant Tässä timintahjeessa kuvataan seuraavien lakien edellyttämät timintakäytännöt: laki ammattikrkeakululain muuttamisesta (953/2011), laki riksrekisterilain 6 :n muuttamisesta (955/2011), laki piskelijiden ikeusturvalautakunnasta (956/2011) sekä VN:n asetus ammattikrkeakuluista annetun valtineuvstn asetuksen muuttamisesta (1035/2011), jtka tulivat vimaan Timintahjeen khdissa 1, 3, 4 ja 5 n kuvattu kaikkia kulutuksia kskevat menettelyt. Khdassa 2 n kuvattu lisäksi menettelyt, jtka kskevat ainastaan ssiaali- ja terveysalaa. Muutkset lyhyesti: Säädetään ikeudesta turvalliseen piskeluympäristöön Säädetään huumausainetestauksesta Kurinpitsäännöksiä täsmennetään Kulutuksen järjestäjien, krkeakulujen ja viranmaisten tietjensaanti varmistetaan Opiskelijaksi ttamisen edellytyksiä tarkennetaan Mahdllistetaan piskeluikeuden peruuttaminen Lain keskeiset muutkset n humiitu Kemi-Trnin ammattikrkeakulun tutkintsäännössä, kriisitimintahjeessa, piskelijiden päihdehjelmassa, varhaisen puuttumisen timintamallissa sekä hjeistettu tällä timintahjeella. Tämä timintahje tarkistetaan vusittain. Ohjeen tarkastamisesta vastaa rehtri. Tässä hjeessa mainittujen timivaltaisten timielinten kknpan: SORA- lautakunta Puheenjhtajana timii rehtri ja muina jäseninä, pint-hjaaja, kuraattri, terveydenhitaja ja asiasainen timialajhtaja. SORA- piskelijavalintatyöryhmä Puheenjhtajana timii timialajhtaja ja muina jäseninä kulutuspäällikkö, kulutushjelmavastaava, kuraattri, terveydenhitaja. Ammattikrkeakulun piskelijiden hyvinvintityöryhmä Puheenjhtajana timii rehtri, sihteerinä hallintassistentti ja muina jäseninä pinthjaajat, terveydenhitajat, kuraattri, asuntla- ja vapaa-ajanhjaaja, ppilaitspastri sekä piskelijakunta KETOAKUN nimeämät piskelijajäsenet. Timialakhtainen piskelijiden hyvinvintiryhmä Puheenjhtajana timii pint-hjaaja ja muina jäseninä timialajhtaja, terveydenhitaja, kuraattri, ppilaitspastri sekä alakhtaisten piskelijayhdistysten nimeämät piskelijajäsenet. Ammattikrkeakulun hyvinvintityöryhmä käsittelee tähän hjeistukseen liittyviä kysymyksiä kk ammattikrkeakulun salta ja timialakhtainen hyvinvintityöryhmä k. timialaan liittyvien kysymysten salta. SORA-lainsäädäntöön liittyvissä piskelija-asiissa hyvinvintityöryhmästä kkntuvat vain timialajhtaja, pint-hjaaja, kuraattri ja terveydenhitaja sekä piskelija, jnka asiaa käsitellään. Uusien säännösten tavitteet

4 4 Uusien säännösten tavitteena n parantaa turvallisuutta kulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä lisäämällä kulutuksen järjestäjien ja krkeakulujen mahdllisuutta puuttua tilanteisiin, jtka liittyvät piskelijita kskeviin sveltumattmuus- ja turvallisuuskysymyksiin. Säännöksillä pyritään edistämään ptilas- ja asiakasturvallisuutta, alaikäisten turvallisuutta sekä piskelijan itsensä ja piskelu- ja työyhteisön turvallisuutta. Säännösten tavitteena n myös taata piskelijan ikeusturva siten, että menettelyt perustuvat lainsäädäntöön ja piskelijiden yhdenvertaiseen khteluun. Säännöksiin n myös rakennettu hjaukselliset sujaverkt sekä piskelijan valitusmahdllisuus päätöksistä. 1. Kaikkia amk-tutkintn jhtavia kulutushjelmia kskevat menettelyt 1.1 Varhainen puuttuminen Opiskelijan hjaus n jkaisen ammattikrkeakulussa työskentelevän tehtävä. Henkilökunnan tietämys hjaus- ja tukipalveluista auttaa piskelijan hjaamisessa lisätuen piiriin. Opiskelijille tiedtetaan j pintjen alkuvaiheessa sekä ammattikrkeakulun että piskelupaikkakunnan tarjamista palveluista. Opiskelijan pintjen etenemisen kannalta n leellista, että ngelmiin puututaan mahdllisimman varhaisessa vaiheessa. Kemi-Trnin ammattikrkeakulun varhaisen puuttumisen periaatteena n, että ngelmien ennaltaehkäisyyn panstetaan j pintjen alkuvaiheessa mm. ryhmän timinnan tukemisen ja pintjen hjauksen keinin. Hulen herätessä piskelijasta tavitteena n ttaa mahdllisimman varhaisessa vaiheessa huli puheeksi piskelijan kanssa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa huli tetaan puheeksi, sitä tdennäköisempää n, että ngelmaan vidaan löytää mnenlaisia ratkaisuja. Js huli piskelijan tilanteesta herää asia tetaan puheeksi kahdenkeskisessä keskustelussa piskelijan kanssa. Hulen ttaa puheeksi se, jlla huli n herännyt. Apuna hulen puheeksi ttamisessa vidaan käyttää mm. hulen vyöhykkeistöä (LIITE 1). Lisäksi n mahdllista knsultida piskelijahulln timijita esim. pint-hjaaja, kuraattri tai terveydenhitaja. Tarvittaessa piskelija hjataan tukipalveluiden piiriin esimerkiksi terveydenhitajan tai kuraattrin lu.

5 5 Opintjen alussa panstetaan ryhmäytymiseen hyödynnetään ryhmän tukea ja ludaan hyvä ilmapiiri Opettaja tutustuu piskelijihin piskelijan tukeminen edellyttää kntaktitieta, jta vi lla vain hänen kanssaan tekemisissä levilla henkilöillä Puututaan mahdllisimman varhain alkuvaiheessa löytyy vielä mnenlaisia ratkaisuja jkaisella timijalla n velvllisuus puuttua Puuttumiseen riittää ma huli apuna hulen vyöhykkeistö Otetaan puheeksi ma huli, ei piskelijan ngelma apuna hulen puheeksittamisen työtapa tavitteena yhteisen ratkaisun löytäminen tavitteena spivien timintatapjen löytäminen ja kkeileminen Ohjataan piskelija tarvittaessa muun avun piiriin saattaen vaihdettava, perillepääsy varmistettava 1.2. Oikeus turvalliseen piskeluympäristöön Ammattikrkeakululain (AmkL) 24 a pykälässä säädetään piskelijiden ikeudesta turvalliseen piskeluympäristöön. Kemi-Trnin ammattikrkeakulussa lain velvitteet ja sveltaminen n hyväksytty yksiköiden turvallisuus- ja pelastussuunnitelmissa sekä ammattikrkeakulun kriisitimintahjeessa. Tarkituksena n edistää sisäistä järjestystä, piskelun esteetöntä sujumista sekä ammattikrkeakuluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Tähän hjeeseen n sisällytetty kaikkia piskelijita kskevat kurinpittimenpiteet, tietjensaantiikeus sekä hjeet arkalunteisten tietjen käsittelyyn Huumausainetestaus Kemi-Trnin ammattikrkeakulu vi AmkL:n 25 d :ssä määritellyin perustein velvittaa ammattikrkeakulututkintn piskelevan piskelijan esittämään huumausainetestiä kskevan tdistuksen. Opiskelijan tulee hakeutua testiin välittömästi. Huumausainetestauksia kskevissa asiissa Kemi-Trnin ammattikrkeakulu nudattaa piskelijiden päihdeh-

6 6 jelmassa vahvistettuja hjeita (Hallitus ). Oppilaits vastaa tdistuksesta aiheutuvista kustannuksista. Huumausainetestiä kskevan tdistuksen esittämisestä kieltäytyminen tai psitiivinen testituls vi jhtaa kurinpittimiin. Kemi-Trnin ammattikrkeakulu vi velvittaa piskelijan esittämään huumausainetestiä kskevan tdistuksen, js n perusteltua aihetta epäillä, että piskelija n huumausaineiden vaikutuksen alaisena pintihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjittelussa tai että piskelijalla n riippuvuus huumeista. Jillakin kulutusalilla myös harjittelupaikka vi vaatia huumausainetestausta ennen harjittelun alittamista. (Kts. Kemi-Trnin ammattikrkeakulun piskelijiden päihdehjelmassa kuvatut timijat ja vastuut). 2. Ainastaan ssiaali- ja terveysalaa kskevat menettelyt 2.1. Opiskelijaksi ttamisen edellytysten tarkastelu piskelijavalinnassa Kemi-Trnin ammattikrkeakulussa piskelijaksi ttamisen edellytysten tarkastelu kskee ainastaan ssiaali- ja terveysalan ammattikrkeakulututkintja. Ssiaali- ja terveysalan piskelijavalinnassa nudatetaan valtakunnallisessa valintaperustesusituksessa määriteltyjä terveydentilavaatimuksia. SORA-säännösten mukaisia terveydentilavaatimuksia vidaan asettaa jälkeen piskelijiksi hakeville. Hakijan terveydentilaa kskevia tietja kysytään ammattikrkeakulujen yhteishakujärjestelmässä. Opiskelijaksi hakevan tulee ammattikrkeakulun pyynnöstä antaa piskelijaksi ttamisen arviinnin edellyttämät terveydentilaansa kskevat tiedt sekä tiet piskeluikeuden peruuttamista kskevasta päätöksestä Opiskelijalta vaadittava terveydentila Ssiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja timintakyvyn tulee lla sellainen, että piskelija kykenee pintihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjitteluun. Alalle hakeutuvan tulee humiida seuraavaa: piskelu ja ammatissa timiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapaina ala ei svellu huumeiden käyttäjälle eikä alkhlin tai lääkkeiden ngelmakäyttäjälle esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krniset ihsairaudet ja allergiat vivat muuttua terveydelliseksi ngelmaksi piskeluaikana tai myöhemmin työelämässä veriteitse tarttuva tauti saattaa rajittaa pintplkua ja työhön sijittumista 2.3. Tarkastelu piskelijavalinnassa 1. Opiskelija, jka yhteishaussa tai siirt-piskelijana hakee ssiaali- ja terveysalalle ja jka hakuvaiheessa ilmittaa, että hänellä n piskeluun vaikuttavia terveydellisiä tekijöitä tai timintakykyyn vaikuttavia seikkja, ttaa itse yhteyttä hakutimistn. Hakutimist kirjaa piskelijan yhteydentn AMK yhteishaun hakujärjestelmään. 2. Hakutimist tarkistaa yhteishakujärjestelmästä terveydentila-arviinnin kyllä - vastauksen antaneet hakijat yhteishaun ajan kerran viikssa ja kirjaa hakujärjestelmään tiedn,

7 7 nk hakija llut yhteydessä vai ei. Hakutimist ttaa puhelimitse yhteyttä hakijihin, jtka eivät le lleet yhteydessä Kemi-Trnin ammattikrkeakuluun. Js hakijaa ei taviteta puhelimitse, hänelle lähetetään yhteydenttpyyntö sekä tekstiviestillä että sähköpstitse. Js hakijaa ei yhteydenttyrityksestä hulimatta saada kiinni, merkitään hakutiveelle estkdi M (muu syy). Rekisteriin tulee merkitä, miten piskelijaa n taviteltu. 3. Hakutimist ilmittaa kulutushjelman piskelijavalinnan valmistelusta vastaavalle kulutushjelmavastaavalle (myöh. kulutushjelmavastaava) terveydentilaselvitystä vaativien hakijiden nimet. Kulutushjelmavastaava ttaa yhteyttä hakijihin. 4. Kulutushjelman piskelijavalinnasta vastaava kulutushjelmavastaava vi hakijan puhelimitse antaman selvityksen perusteella tehdä päätöksen siitä, tarvitaank hakijan terveydentilasta lisäselvitys. Lisäselvityksenä terveydentilasta vi lla lääkärintdistus tai muu tarvittava selvitys. 5. Kulutushjelmavastaava ilmittaa hakutimistn ja timialajhtajalle hakijan kanssa svituista jatktimenpiteistä. Hakutimist kirjaa tiedt hakujärjestelmään. Timialajhtaja kutsuu SORA-piskelijavalintatyöryhmän klle. 6. Kulutukseen hakevan terveydentilaa kskevat lisäselvitykset tulee timittaa hakutimistn syksyllä alkavien kulutusten kahden viikn sisällä hakuajan päättymisen jälkeen. Tammikuussa alkavien kulutusten salta viimeistään mennessä. Js hakija ei timita svittuja lisäselvityksiä, merkitään hakutiveelle estkdi M. Rekisteriin merkitään, että piskelija ei le timittanut pyydettyä lisäselvitystä. 7. Js hakija muutin täyttää hakukriteerit, terveydellisiä tai timintakykyyn vaikuttavia seikkja lukuun ttamatta, hakija kutsutaan pääsykkeeseen. Pääsykkeiden haastattelussa n mahdllista keskustella piskelijan kanssa henkilökhtaisesti terveydentilaan ja timintakykyyn vaikuttavista asiista. 8. Hakijiden, jilta n pyydetty lisäselvityksiä, pintihin sveltumattmuuden tarkastelun tekee SORA-piskelijavalintatyöryhmä. Työryhmän jäseniä kskee vaitilvelvllisuus. SORA-piskelijavalintatyöryhmä antaa lausunnn hakijan terveydellisestä sveltuvuudesta Kemi-Trnin ammattikrkeakulun ssiaali- ja terveysalan kulutushjelmiin. Päätöksen perusteella tiet merkitään yhteishakujärjestelmään. Js hakijalla n terveydellinen este alalle, merkitään hakutiveelle estkdi M. Rekisteriin merkitään tiet SORApiskelijavalintatyöryhmän päätöksestä. Kulutushjelmavastaava antaa tiedt päätöksistä käsittelyssä lleille hakijille. Kaikki hakijat eivät yhteishaussa ilmita terveydentilaansa kskevia tietja, näin llen piskelijan terveydentilan vi ttaa puheeksi valintakkeessa hakijan kanssa. Kaikki edellä esitetyssä timinnassa käsiteltävät hakijan tiedt vat arkalunteisia ja niiden käsittelyyn svelletaan henkilötietlakia (523/1999) sekä AmkL 28 b pykälää Hakuvaiheessa ilmitettu aiempi piskeluikeuden menettäminen Krkeakuluilla n ikeus saada tisiltaan välttämättömät tiedt aiemmasta peruuttamispäätöksestä tai vireillä levasta peruuttamisprsessista piskelijavalinnan sekä siirtpiskelijana hakemisen yhteydessä. Mikäli Kemi-Trnin ammattikrkeakulun ssiaali- ja terveysalalle hakeva hakuvaiheessa ilmittaa, että hänellä n aiemman piskeluikeuden peruuttamispäätös, piskelija ttaa itse yhteyttä hakutimistn. Hakutimist kirjaa piskelijan yhteydentn. Yhteydentn perusteella hakutimist hankkii aiempaa piskeluikeuden peruuttamista ks-

8 8 kevan lisäselvityksen. Mikäli hakija ei ta yhteyttä hakutimistn, hakutimist yrittää tavittaa hakijaa. Lisäselvitys hakijan aiemmasta piskeluikeuden peruuttamisesta pyydetään peruttamispäätöksen tehneeltä krkeakululta. Opiskeluikeuden peruuttamispäätöksen perusteella piskelijan mahdllinen kulutushjelman pintihin sveltumattmuus tarkastellaan SORA-piskelijavalintatyöryhmässä 2.5. Alaikäisten parissa tehtävä harjittelu Kemi-Trnin ammattikrkeakulu vi edellyttää piskelijalta rikstaustatteen esittämistä sillin, kun pinnt tai piskeluun kuuluva harjittelu sumessa tai ulkmailla edellyttävät lennaisesti alaikäisen parissa työskentelyä (AmkL 25 b :n 4 mm.). Kulutushjelmassa harjitteluja krdiniva pettaja tai ulkmaanharjitteluista vastaava pyytää harjittelupaikkja ilmittamaan, mikäli piskelijalta vaaditaan riksrekisterite. Tämä kskee vain tai sen jälkeen pintnsa alittaneita. Kulutushjelmassa harjitteluja krdiniva pettaja tiedttaa mahdllisesta riksrekisteritevaatimuksesta piskelijille. Opiskelija tilaa tarvittaessa tteen Oikeusrekisterikeskukselta. Otteen vi tilata vapaamutisella kirjallisella hakemuksella tai käyttämällä tarkitusta varten laadittua lmaketta tai sähköistä hakemusta. Tieta pyydettäessä n ilmitettava tarkitus, jhn riksrekisteritetta tarvitaan. Ote n maksutn. ( ) Js piskelija kieltäytyy riksrekisteritteen antamisesta, häneltä vidaan pidättää ikeus piskeluun siihen asti, kunnes hän timittaa tteen nähtäväksi. Opiskelija esittää dkumentin harjittelupaikassa, missä tehdään päätös harjittelun alittamisesta. Harjittelupaikan tulee ilmittaa ammattikrkeakulun harjittelua krdinivalle pettajalle harjittelun peruuttamisesta. Harjittelua krdiniva pettaja ja kulutushjelmavastaava keskusteltuaan piskelijan kanssa päättävät jatktimenpiteistä. Ssiaali- ja terveysalalla harjittelupaikka vi edellyttää riksrekisteritteen esittämistä myös muussa kuin alaikäisten kanssa tapahtuvassa harjittelussa. Menettely perustuu tällöin työelämälainsäädäntöön Opiskeluikeuden peruuttaminen Kemi-Trnin ammattikrkeakulun ssiaali- ja terveysalalla piskelevalta vidaan viimesijaisena keinna peruuttaa piskeluikeus pinnissa, jihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, ptilasturvallisuutta tai asiakasturvallisuutta kskevia vaatimuksia. Opiskeluikeus vidaan peruuttaa seuraavissa tapauksissa (AmkL 25 a ): 1. Sveltumattmuuden perusteella Opiskelija n pinnissaan tistuvasti tai vakavasti vaarantanut tisen henkilön terveyden tai turvallisuuden ja näin sittautunut ilmeisen sveltumattmaksi timimaan pintihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai harjittelussa. Opiskeluikeuden peruuttaminen sveltumattmuuden perusteella edellyttää, että piskelija n timinnallaan tai laiminlyönnillään tistuvasti tai vakavasti vaarantanut tisen henkilön terveyttä tai turvallisuutta. Tistuva vaarantaminen vi jhtua esimerkiksi puutteellisesta tai

9 9 virheellisestä menettelystä tai piittaamattmasta suhtautumisesta, jka jatkuu humautuksista hulimatta. Vakavaa vaaraa vi aiheutua esimerkiksi sillin kuin piskelija lennaisesti laiminlyö harjittelupaikan turvallisuusmääräyksiä. Yksittäinen hulimattmuudesta aiheutunut vahink ei täytä piskeluikeuden peruuttamisen edellytyksiä, js tek tai laiminlyönti ei sita ilmeistä sveltumattmuutta timimaan pintihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai harjittelussa. Js piskelija vaarantaa tisen henkilön terveyttä ja turvallisuutta, n tilanteesta tehtävä mahdllisimman pian tapahtumakuvaus ja timitettava se timilajhtajalle. 2. Terveydentilan ja timintakyvyn perusteella On ilmeistä, että piskelija ei terveydentilaltaan ja timintakyvyltään enää täytä säädettyjä piskelijaksi ttamisen edellytyksiä. Opiskelupaikan peruuttaminen terveydentilan ja timintakyvyn perusteella n mahdllista vain pikkeuksellisesti ja sitä svelletaan tai sen jälkeen pintnsa alittaneisiin. Peruuttamisperustetta ei le, js este vidaan khtuullisin timin pistaa. Opiskelupaikan peruuttaminen vi tulla kysymykseen tilanteessa, jssa piskelija ei piskelijaksi ttamisen perusteella lisi vinut alun perinkään tulla valituksi kulutukseen. Peruuttamisperusteena vivat lla sellaiset vakavaan fyysiseen tai psyykkiseen timintakykyyn vaikuttavat tekijät, jtka estävät käytännön tehtävistä tai harjittelusta suriutumiseen. Vakavilla mielenterveyshäiriöillä ei tarkiteta sellaisia mielenterveysngelmia, jtka hidettuina eivät mudsta estettä kulutukseen ttamiselle ja sallistumiselle. 3. Aiemman pint-ikeuden peruuttamisen salaamisen perusteella Opiskelija n salannut hakuvaiheessa tiedn piskeluikeuden peruuttamispäätöksestä. Opiskelijalta vidaan peruuttaa piskeluikeus, js piskelija n salannut hakuvaiheessa tiedn piskeluikeuden peruuttamispäätöksestä. Aiempi piskeluikeuden peruuttaminen ei tarkita autmaattisesti estettä hakeutua ssiaali- ja terveysaljen kulutukseen, vaan ammattikrkeakulu harkitsee tilanteet tapauskhtaisesti. Opiskelijaksi ttamisen estettä kskevassa harkinnassa tulee aina humiida sekä ala, jlle henkilö n hakemassa että perusteet, jiden njalla aiempi peruuttamispäätös n tehty ja punnita näitä seikkja tisten henkilöiden terveyden ja turvallisuuden sujelun näkökulmasta. Riksperusteinen aiempi peruuttamispäätös ei le esteenä muihin kuin niihin pintihin, jissa pinnt tai pintihin kuuluva harjittelu edellyttävät lennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. 4. Riksrekisteritemerkinnän perusteella Opinnt tai pintihin kuuluva harjittelu edellyttävät lennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä ja piskelija n tumittu rangaistukseen sukupulisiveellisyyttä lukkaavasta testa, seksuaalirikksesta, törkeästä henkeen tai terveyteen khdistuneesta rikksesta taikka vähäistä vakavammasta, huumausainerikksesta ja js peruuttaminen n tarpeen alaikäisten sujelemiseksi. Opiskeluikeuden peruuttaminen riksrekisteritteen perusteella liittyy alaikäisten henkilökhtaisen kskemattmuuden sujelutarpeeseen. Opiskelijalta vidaan edellyttää riksrekisteritteen esittämistä sillin kun pinnt tai piskeluun kuuluva harjittelu edellyttävät lennaisesti alaikäisen parissa työskentelyä. Harjittelupaikat ilmittavat Kemi-Trnin ammattikrkeakululle, mikäli piskelijalta vaaditaan riksrekisterite. Tämä kskee vain tai jälkeen pintnsa alittaneita. Rikstumi ei tarkita autmaattisesti piskeluikeuden peruuttamista, vaan asiaa harkitaan tapauskhtaisesti.

10 Menettely piskeluikeuden peruuttamista kskevassa asiassa Menettely piskeluikeuden peruuttamista kskevassa asiassa n klmivaiheinen: Ensimmäisessä vaiheessa menettelyä hjaa Kemi-Trnin ammattikrkeakulun varhaisen puuttumisen timintamalli. Ssiaali- ja terveysalan timialakhtainen piskelijiden hyvinvintiryhmä arvii piskelijan tilanteen yhdessä piskelijan kanssa. Työryhmään vidaan kutsua asiantuntijita ja piskelijan kutsumia henkilöitä. Käsittely dkumentidaan seuraavasti: tilannekuvaus prsessin alittamisesta asiansaisten kuuleminen ja näkemys tilanteesta asiantuntijakuulemiset tehdyt timenpiteet mm. hjaus päätös asiassa etenemisestä perusteluineen asiakirjan tarkistaminen ja hyväksyminen, kaikkien allekirjitus asiakirja säilytetään Timialajhtaja vi määrätä piskelijan terveydenhulln ammattihenkilön surittamiin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. Tarkastukset ja tutkimukset tekee piskelijaterveydenhullsta vastaava tah. Kemi-Trnin ammattikrkeakulu vastaa kustannuksista. Kemi-Trnin ammattikrkeakululla n ikeus saada piskelijan terveydentilaa kskevat tiedt esim. lääkärintdistus piskeluikeuden peruuttamista kskevassa asiassa. Opiskeluikeus vidaan pidättää siihen asti kunnes piskelija sustuu terveydentilan tteamiseksi suritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. Ennen peruuttamispäätökseen ryhtymistä Kemi-Trnin ammattikrkeakulussa piskelijan piskelua edistetään mniammatillisesti varhaisen puuttumisen timintamallin mukaisesti. Opiskelijalle tarjtaan riittävä pintjen hjaus, piskeluterveydenhulln palvelut sekä muita tukitimia. Opiskelijan khdalla tulee selvittää mahdllisuus siirtyä Kemi- Trnin ammattikrkeakulussa tiselle kulutusalalle. Tiselle kulutusalalle siirrn edellytyksen perusteena leva arvi tehdään kulutusalakhtaisesti siten, että piskelijalla n tisella alalla edellytykset saavuttaa tutkintvaatimukset. Timialakhtaisen piskelijiden hyvinvintiryhmän arviinnin perusteella päätöksen piskeluikeuden peruuttamisprsessisin alittamisesta tekee timialajhtaja yhdessä rehtrin kanssa. Timialajhtaja ilmittaa piskelijalle ja Valviralle piskeluikeuden peruuttamisprsessin käynnistämisestä ja siirtää asian Kemi-Trnin ammattikrkeakulun SORAlautakunnalle. Tisessa vaiheessa Kemi-Trnin ammattikrkeakulun SORA- lautakunta käsittelee asian ja antaa esityksen Kemi-Trnin ammattikrkeakulun hallitukselle. Klmannessa vaiheessa Kemi-Trnin ammattikrkeakulun hallitus tekee päätöksen SORA-lautakunnan esityksestä. Ote Kemi-Trnin ammattikrkeakulun hallituksen päätöksestä lähetetään piskelijalle, timialalle ja Valviralle.

11 Opiskeluikeuden palauttaminen Opiskelijalla n mahdllisuus hakea piskeluikeuden palauttamista. Opiskeluikeuden palauttamismenettely käynnistyy piskelijan alitteesta. Opiskeluikeuden palauttamisen edellytyksenä n, että hakija sittaa peruuttamisen aiheuttaneiden syiden pistuneen. Opiskeluikeuden palauttamista haetaan siihen tarkitetulla hakulmakkeella ja mukaan liitetään siihen kuuluvat liitteet. Opiskelijan tulee timittaa liitteeksi terveydentilaansa kskevat lausunnt. Hakemus timitetaan pinttimistn. Hakemuksesta n käytävä ilmi, miksi pinnt vat keskeytyneet ja paljnk niitä n surittamatta. Opiskeluikeus vidaan myöntää vain samaan tai vastaavaan kulutushjelmaan, missä aikaisempi piskeluikeus Kemi-Trnin ammattikrkeakulussa li. Hakemuksen käsittelystä peritään 35 eurn suuruinen maksu (A 1230/2009). Palauttamisen hakemiselle ei le määräaikaa. Kemi-Trnin ammattikrkeakulussa ssiaali- ja terveysalalla piskelevan piskeluikeuden palauttamisen käsittelee SORA-lautakunta, jka tarvittaessa kuulee asiantuntijita ja piskelijaa. Kemi-Trnin ammattikrkeakulussa piskeluikeuden palauttamisesta päättää Kemi-Trnin ammattikrkeakulun hallitus Sra-lautakunnan esityksestä. Ote Kemi-Trnin ammattikrkeakulun hallituksen päätöksestä lähetetään piskelijalle, timialalle ja Valviralle Muutksenhaku Opiskeluikeuden peruuttamista ja palauttamista kskevaan päätökseen piskelija vi hakea muutsta Opetusministeriön nimittämältä piskelijiden ikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedksisaannista ja sen jälkeen Helsingin hallint-ikeudelta. Peruuttamista kskeva päätös vidaan panna täytäntöön valituksesta hulimatta, ellei piskelijiden ikeusturvalautakunta tai hallint-ikeus kiellä päätöksen täytäntöönpana Arkalunteisten tietjen käsittely Tähän timintahjeeseen liittyviä, henkilötietlaissa (L 523/1999 ) 11 määriteltyjä arkaluntisia tietja vat muun muassa rikllista teka, rangaistusta tai muuta rikksen seuraamusta, henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen khdistettuja hittimenpiteitä tai niihin verrattavia timia, ssiaalihulln tarvetta käsittelevät tiedt. Arkaluntisten tietjen käsittelemisen henkilötietlaki (L 523/1999) 12 kieltää eräin pikkeuksin. Käsittelykielt ei estä esimerkiksi seuraavien tehtävien hitamisen kannalta tärkeiden arkalunteisten tietjen käsittelyä. Seuraavassa n esitetty ne tehtävät, jihin Kemi-Trnin ammattikrkeakulussa liittyy arkalunteisten tietjen käsittelyä sekä ne timijat, jtka vivat tietja käsitellä: Huumausainetestaus: piskelijiden päihdehjelman mukaiset henkilöt Kurinpittimenpiteet: tässä timintahjeessa mainitut henkilöt timialakhtaisen piskelijiden hyvinvintityöryhmän jäsenet

12 12 Kemi-Trnin ammattikrkeakulun hallitus Opiskelijavalinta ssiaali- ja terveysalalla: Hakijan ja piskelijan terveydentilatietja saavat käsitellä henkilöt, jtka valmistelevat tai tekevät päätöksen piskelijavalinnasta: hakutimistn pintsihteerit ssiaali- ja terveysalan timialajhtaja ja kulutuspäällikkö Sra-piskelijavalintatyöryhmän jäsenet Sra-lautakunnan jäsenet Kemi-Trnin ammattikrkeakulun hallitus Opiskeluikeuden peruuttaminen ja palauttaminen ssiaali- ja terveysalalla: Rikstaustatteen tietja ja käsiteltävään asiaan liittyviä arkalunteisia tietja saavat käsitellä vain ne henkilöt, jtka valmistelevat tai tekevät päätöksen piskeluikeuden peruuttamisesta: ssiaali-ja terveysalan timialajhtaja ja kulutuspäällikkö kulutusyksikkökhtaisen piskelijiden hyvinvintiryhmän jäsenet Sra-lautakunnan jäsenet Kemi-Trnin ammattikrkeakulun hallitus Arkalunteiset tiedt n säilytettävä erillään muista henkilötiedista ja ne tulee pistaa rekisteristä välittömästi, kun niiden säilyttämiselle ei le enää lakisääteisten tehtävien edellyttämää perustetta ja viimeistään neljän vuden kuluttua tietjen merkitsemisestä rekisteriin. 4. Tietjensaantiikeus Kemi-Trnin ammattikrkeakulun kaikissa kulutushjelmissa tiedn haltijalla n salassapitsäännösten estämättä ikeus antaa piskelijan terveydentilaa ja timintakykyä kskevia tietja, js ne vat tiedn saajan tehtävien hidn kannalta välttämättömiä. Tietja vidaan antaa: 1. Oppilaitksen rehtrille ja turvallisuudesta vastaavalle muulle henkilölle piskelun turvallisuuden varmistamiseksi 2. Opiskelijan hjauksesta vastaaville henkilöille muihin pintihin ja tukipalveluihin hjaamista varten 3. Opiskeluterveydenhullsta vastaaville henkilöille piskelijan terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi ja tarvittaviin tukitimiin hjaamista varten 4. Harjittelusta vastaaville henkilöille piskelijan sekä harjittelupaikan henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi 5. Pliisille ja ppilaitksen edustajalle, jka n ensisijaisessa vastuussa turvallisuusuhan selvittämisestä, välittömän turvallisuusuhan arviimiseksi tai mikäli piskelijan tdetaan terveydentilan arviinnissa levan vaaraksi muiden turvallisuudelle.

13 13 Kaikissa kulutushjelmissa krkeakululla n ikeus saada piskelijalta huumausainetestiä kskeva tdistus nähtäväksi, js testaamisen edellytykset vat täyttyneet. Kemi-Trnin ammattikrkeakululla n ikeus saada ssiaali- ja terveysalaa kskevaa tieta piskeluikeuden peruuttamisesta ja myös vireillä levasta peruuttamisprsessista tiselta ammattikrkeakululta sekä tiedt harjitteluvaiheessa riksrekisteritteesta ja hakuvaiheessa terveydentilasta. Kemi-Trnin ammattikrkeakulussa timialajhtaja kerää ja myös luvuttaa tiedt vireillä levasta peruuttamisprsessista tiselle ammattikrkeakululle niitä pyydettäessä. 5. Kurinpittimenpiteet AmkL 28 :n susittamia kurinpittimenpiteitä tteutetaan Kemi-Trnin ammattikrkeakulussa seuraavasti: Pistumismääräys petustilista tai ammattikrkeakulun järjestämästä tilaisuudesta, kun piskelija häiritsee petusta käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti (virka-apupyyntö pliisille) vaarantaa tisen henkeä tai terveyttä Opettaja pyytää paikalle tisen ammattikrkeakulun henkilöstöön kuuluvan ja he kehttavat häiritsevästi ja uhkaavasti käyttäytyvää piskelijaa pistumaan. Js piskelija kieltäytyy pistumasta, kutsutaan paikalle pliisi. Opetuksesta evääminen enintään klmen päivän ajaksi, kun lemassa vaara, että tisen piskelijan tai ammattikrkeakulussa tai muussa petustilassa työskentelevän turvallisuus kärsii piskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuksi petus tai siihen liittyvä timinta vaikeutuu khtuuttmasti piskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuksi. Päätöksen petuksesta eväämisestä tekee rehtri, pettaja ja harjittelupaikan hjaaja yhdessä tai erikseen. Timenpiteet tulee kirjata, jtta ne vidaan jälkikäteen tdentaa. Pistumismääräys ja petuksesta evääminen kskee myös harjittelujaksja ja vi tulla svellettavaksi esim. tilanteissa, jissa piskelija tulee päihtyneenä harjitteluun. 1. Timialajhtajan puhuttelu piskelija häiritsee petusta käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti menettelee vilpillisesti tai muuten rikk ppilaitksen järjestystä kieltäytyy huumausainetestiä kskevan tdistuksen esittämisestä

14 14 n selvityksen perusteella käyttänyt huumausaineita väärin Timialajhtaja kutsuu piskelijan kuultavaksi, keskustelu dkumentidaan. Timialajhtaja vie asian tarvittaessa timipaikkakhtaisen piskelijan hyvinvintityöryhmän käsittelyyn. Timialajhtaja harkitsee timipaikkakhtaista piskelijan hyvinvintiryhmää kuultuaan, nk puhuttelu riittävä tai esittää varituksen antamista. 2. Rehtrin varitus Js timialajhtaja tteaa, että puhuttelu ei le riittävä rangaistus, hän esittää rehtrille kirjallisen varituksen antamista piskelijalle. Määräaikainen erttaminen enintään yhdeksi (1) vudeksi, kun piskelija n saanut kirjallisen varituksen ja jatkaa varituksen perusteena llutta epäasialista käyttäytymistä piskelijan tek tai laiminlyönti n vakava Timivaltainen tah: Timialajhtaja, timialakhtainen piskelijiden hyvinvintityöryhmä Päättävä tah: Kemi-Trnin ammattikrkeakulun hallitus Muutksen haku: Ammattikrkeakulun hallituksen tekemään päätökseen haetaan muutsta valittamalla Rvaniemen hallint-ikeuteen. Opiskelijan määräaikainen erttaminen vidaan panna täytäntöön siitä tehdystä valituksesta hulimatta, jllei hallint-ikeus tisin määrää (Ammattikrkeakululaki 953/2011, 42 ) Opiskeluikeuden pidättäminen (ssiaali- ja terveysala) jissa pinnt edellyttävät lennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä siihen asti kunnes sustuu piskeluikeuden peruuttamisprsessiin liittyviin terveydentilan tteamiseksi suritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin siihen asti kunnes sustuu timittamaan riksrekisteritteen nähtäväksi tilanteissa, Timivaltainen tah: Timialakhtainen piskelijiden hyvinvintityöryhmä, SORA-lautakunta Päättävä tah: Kemi-Trnin ammattikrkeakulun hallitus Muutksen haku: Ammattikrkeakulun hallituksen tekemään päätökseen haetaan muutsta valittamalla Rvaniemen hallint-ikeuteen. Opiskelijan piskeluikeuden pidättäminen vidaan panna täytäntöön siitä tehdystä valituksesta hulimatta, jllei hallint-ikeus tisin määrää.

15 15 Liite 1 Hulen vyöhykkeet Ei lainkaan hulta Pieni huli tai ihmettely käynyt mielessä; luttamus miin mahdllisuuksiin vahva Huli tai ihmettely käynyt tistuvasti mielessä; luttamus miin mahdllisuuksiin hyvä. Huli kasvaa; luttamus miin mahdllisuuksiin heikkenee. Huli tuntuva; mat vimavarat ehtymässä. Hulta paljn ja jatkuvasti: lapsi/nuri vaarassa. Omat keint lppumassa. Huli erittäin suuri: lapsi/nuri välittömässä vaarassa. Omat keint lpussa. Ajatuksia lisävimien tarpeesta. Mielessä tivmus lisävimista ja kntrllin lisäämisestä. Selvästi kettu lisävimien ja kntrllin lisäämisen tarve. Lisävimia ja kntrllia saatava mukaan heti. Muuts lapsen tilanteeseen saatava heti. Arnkil Tm, Erikssn,Esa Hulen vyöhykkeet Vyöhykkeistö n suunniteltu lasten ja nurten pulmatilanteisiin. Sitä vidaan kuitenkin hyvin käyttää/ sveltaa myös tilanteisiin jssa n kyse aikuisista tai nurista aikuisista. Hulen vyöhykkeitä n neljä. Huli nähdään jatkumna: tisessa päässä (1) ei lainkaan hulta herättävä tilanne ja tisessa päässä (7) suuren hulen tilanne. Hulen vyöhykkeistö n metafra eli kielikuva ja rajat sen vat justavia. Kahdella työntekijällä saattaa lla hyvinkin eriasteinen huli khdatessaan samaa lasta/nurta/perhettä. Huli n aina subjektiivinen kkemus, jka liittyy ennakintiin mista timintamahdllisuuksista kyseisessä tilanteessa. Huli muuttuu, kasvaa tai hälvenee, kun mat timintamahdllisuudet lisääntyvät tai heikkenevät. Ottaessaan hulen puheeksi työntekijä pyytää apua ja yhteistyötä hulensa vähentämiseksi.

16 16 I Ei hulta vyöhyke Työntekijä kkee, että asiakkaan asiat vat hyvin. Työntekijä kkee asiiden ja man timinnan sujuvan niin kuin pitääkin ja tuttavan tivttuja tulksia. II Pienen hulen vyöhyke Työntekijällä käy pieni huli tai ihmettely mielessä, jpa tistuvasti. Hänellä n kuitenkin vahva luttamus miin auttamismahdllisuuksiinsa. Näissä tilanteissa hulen puheeksi ttaminen ketaan suhteellisen helpksi, kska työntekijä pystyy tarjamaan tukeaan. Useimmiten tuki tuttaa tivttua myönteistä kehitystä. Pienen hulen vyöhykkeellä n hyvät mahdllisuudet varhaiseen puuttumiseen. III Tuntuvan hulen vyöhyke (Harmaa vyöhyke) Työntekijän huli n tuntuvaa ja kasvaa edelleen. Omat auttamiskeint n käytetty tai ne vat vähissä. Usk miin auttamismahdllisuuksiin n ehtymässä. Usein tällä alueella esiintyvää hulta n ilmennyt j pitkään. Tilanteet ja asiakkuudet vat kurmittavia, tilanteeseen liittyvien tahjen työnjak n usein epäselvää tai muiden tahjen mukanalsta ei le tieta. Työntekijä kkee kasvavaa hulta, kaipaa lisävimavarja ja kntrllia, mutta n samanaikaisesti epävarma "riittävästä näytöstä" ja vi pelätä liiittelevansa. Työntekijä jutuu phtimaan myös velvllisuuksiaan. Sitk häntä vaitilvelvllisuus vai lastensujelulain 25 ilmitusvelvllisuus, jka antaa mahdllisuuden hakea tukea ja asiantuntija-apua. IV Suuren hulen vyöhyke Työntekijä arvii asiakkaan levan vaarassa. Huli n tuntuvaa ja mat keint vat lpussa. Vyöhykkeelle sijittuvat hulet eivät anna työntekijöille enää mahdllisuutta empimiseen. Työntekijä ennaki, että asiakkaalle käy hunsti, ellei tilanteeseen saada muutsta heti.

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin:

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin: Opiskeluikeushje Ohje piskeluikeudesta perustuu allaleviin säädöksiin ja sen tarkituksena n sveltaa säädöksiä Metrplia Ammattikrkeakulun pintasiissa, tukea Metrplian yhtenäisiä timintatapja ja piskeluun

Lisätiedot

KURINPITO- JA TOIMINTAPAOHJEISTUS (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 9 Luku, 80-93)

KURINPITO- JA TOIMINTAPAOHJEISTUS (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 9 Luku, 80-93) KURINPITO- JA TOIMINTAPAOHJEISTUS (Laki ammatillisesta kulutuksesta 531/2017, 9 Luku, 80-93) KURINPITO KUULEMINEN ILMOITUS KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! Pistaminen petustilanteesta Alaikäisen piskelijan

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

Lasten mielenterveystyön hoitoketju

Lasten mielenterveystyön hoitoketju Lasten mielenterveystyön hitketju Ylöjärven timintamalli Työryhmä: Merja Hietanen, lastenlääkäri Marj Huvinen, kulupsyklgi Niina Immnen, psyk sh, nuristiimi Tuija Landström, kuraattrityön krdinaattri Sinikka

Lisätiedot

Energiaviraston ohje tietoturvallisuuteen liittyvän häiriön ilmoittamisesta

Energiaviraston ohje tietoturvallisuuteen liittyvän häiriön ilmoittamisesta Ohje 1 (6) Sähkömarkkinalain (588/2013) 29 a sekä maakaasumarkkinalain (587/2017) 34 a. Energiavirastn hje tietturvallisuuteen liittyvän häiriön ilmittamisesta Asiaan liittyvä lainsäädäntö Sähkön jakeluverknhaltijille,

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Kulutimi REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN KOULU: Espn kristillinen kulu KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN Espn kaupungissa n käytössä yhteinen phja ppilashultsuunnitelmalle, jta Espn kristillinen kulu n täydentänyt kulun

Lisätiedot

yksilökohtaisena opiskeluhuoltona: opiskeluterveydenhuollon palvelut psykologi- ja kuraattoripalvelut monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto

yksilökohtaisena opiskeluhuoltona: opiskeluterveydenhuollon palvelut psykologi- ja kuraattoripalvelut monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto 1287/2013 Opiskeluhulta tteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä kk ppilaitsyhteisöä tukevana yhteisöllisenä piskeluhultna yksilökhtaisena piskeluhultna: piskeluterveydenhulln palvelut psyklgi- ja kuraattripalvelut

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Lukuvusi 2010 11 Opintjen suunnittelu ja pintneuvnta Opintjen suunnittelu n lennainen sa piskelua. Suunnittelu alkaa j sillin, kun piskelija saa tiedn piskelupaikasta ja hyväksymiskirjeen mukana perustietja

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Käyttöoikeus Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristön koekäyttöön

Käyttöoikeus Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristön koekäyttöön Käyttöikeus Paikkatietalustan kehitys- ja 1 (5) Vastaanttava yritys Vastaanttajan nimi Vastaanttajan katusite Pstilker Pstitimipaikka Käyttöikeus Paikkatietalustan kehitys- ja Maanmittauslaits myöntää

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Käyttöoikeus Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristön koekäyttöön

Käyttöoikeus Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristön koekäyttöön Käyttöikeus Paikkatietalustan kehitys- ja 1 (5) Vastaanttava yritys Vastaanttajan nimi Vastaanttajan katusite Pstilker Pstitimipaikka Käyttöikeus Paikkatietalustan kehitys- ja Maanmittauslaits myöntää

Lisätiedot

Muistio 1 (5) Tarja Holi. Terveydenhuollon kanteluasioiden käsittelystä Valvirassa. Yleistä

Muistio 1 (5) Tarja Holi. Terveydenhuollon kanteluasioiden käsittelystä Valvirassa. Yleistä Muisti 1 (5) Tarja Hli Terveydenhulln kanteluasiiden käsittelystä Valvirassa Yleistä Sumessa terveydenhulln ammattihenkilöiden ja timintayksikköjen valvnta kuuluu kuudelle itsenäiselle aluehallintvirastlle

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012-

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012- Ystävän apuri Palveluihin hjaamisen pasvihk ikäihmisen ystävälle Ystävätiminnan alueellisen tuen kehittämisprjekti 2012- TAVALLISEN IHMISEN TAIDOIN Oppaan sisällöstä: Opas n tarkitettu Punaisen Ristin

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 1 IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvintipalvelut Lasten ja nurten palvelut Psykssiaalinen ppilashult Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 30.10.2014 1. REKISTERIN NIMI

Lisätiedot

Metropolian musiikin koulutusohjelma/ tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Metropolian musiikin koulutusohjelma/ tutkintoon johtava aikuiskoulutus Metrplian musiikin kulutushjelma/ tutkintn jhtava aikuiskulutus Alla tieta siitä, kenelle kulutus n suunnattu sekä pääpiirteittäin, mitä kulutus sisältää. Tämän listan alla n kerrttu valintakkeen rakenteesta,

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikkö Mervi Herola. Verkostotyön koordinaattori Olli Laiho. Tarkastuslautakunta 15.10.2008

Perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikkö Mervi Herola. Verkostotyön koordinaattori Olli Laiho. Tarkastuslautakunta 15.10.2008 Varhainen avin yhteistyöstrategiista työkäytännöiksi Perhe- ja ssiaalipalveluiden päällikkö Mervi Herla Verksttyön krdinaattri Olli Laih Tarkastuslautakunta 15.10.2008 Nurmijärven Varputiminnan taustaa

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016 1(9) 25.03.2015 Saarijärven kaupunki / tuttajapalvelut Perusturvaliikelaits Saarikka SSYP Kiinteistöt Oy TARJOUSPYYNTÖ Puitespimus 2015-2016 Tuntivelitusphjaiset rakennus-, sähkö-, LV- ja IV-työt Pyydämme

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Liite 20 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.11.2015 Ulvilan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Päiväktihidn sääntökirja 2016 Sisältö 1. PALVELUSETELI... 4 2. SÄÄNTÖKIRJA... 4 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4.

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Opintojen ohjaus Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO

Opintojen ohjaus Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Opintjen hjaus Keski-Phjanmaan ammattipistssa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Sisällys 1 JOHDANTO... 1 2 OPINTO-OHJAUS... 2 3 OHJAUS JA

Lisätiedot

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa?

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa? Tarjuspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin 1. Vik avkuntutuksessa rakentaa palvelun niin, että siinä n sekä ktiin annettavaa kuntutusta että erillisessä tilissa tteutettavaa ryhmämutista

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.91

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.91 Oppijan verkkpalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.91 Muutshistria: 0.1 9.8. 2010 Ensimmäinen versi, Markku Laaksharju, Pauli Kilpikivi 0.4 1.10.2010 Sisältö rakenteeseen, Markku Laaksharju 0.6 22.10.2010

Lisätiedot

7920/16 mn/sj/vb 1 DG F 2C

7920/16 mn/sj/vb 1 DG F 2C Eurpan uninin neuvst Bryssel, 14. huhtikuuta 2016 (OR. en) Timielinten välinen asia: 2012/0011 (COD) 7920/16 ILMOITUS Asia: Äänestystuls VOTE 18 INF 61 PUBLIC 20 CODEC 450 Eurpan parlamentin ja neuvstn

Lisätiedot

Tietosuojaseloste 1 (5)

Tietosuojaseloste 1 (5) Tietsujaselste 1 (5) Tietsujaselste Espn kaupunki 1. Rekisterin nimi Chat-palveluiden rekisteri 2. Rekisterinpitäjä Espn kaupunki 3. Rekisterin vastuuhenkilö Kirsi Remes, asiintijhtaja etunimi.sukunimi@esp.fi

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

OHJATAAN YHDESSÄ. Opiskelija. Opinto-ohjaaja. Hoksaajaopettaja. Vastuuopettaja. Erityisen tuen ohjaava opettaja. Opettaja.

OHJATAAN YHDESSÄ. Opiskelija. Opinto-ohjaaja. Hoksaajaopettaja. Vastuuopettaja. Erityisen tuen ohjaava opettaja. Opettaja. Opintsihteeri OHJATAAN YHDESSÄ Hksaajapettaja Opint-hjaaja Erityisen tuen hjaava pettaja Opiskelija Vastuupettaja Opettaja Terveydenhitaja OPINTO-OHJAAJA Dia 1 kulutusten markkininti piskelijarekrytinti

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

T IETOSUOJASELOSTE TYÖNHAKIJAT JA REKRYTOINTITIEDOT SEKÄ VAPAAEHTOISET PAIKANNÄYTTÄJÄT

T IETOSUOJASELOSTE TYÖNHAKIJAT JA REKRYTOINTITIEDOT SEKÄ VAPAAEHTOISET PAIKANNÄYTTÄJÄT T IETOSUOJASELOSTE TYÖNHAKIJAT JA REKRYTOINTITIEDOT SEKÄ VAPAAEHTOISET PAIKANNÄYTTÄJÄT Yleistä Tämän tietsujaselsteen tarkituksena n antaa Savnlinnan Opperajuhlien Kannatusyhdistys ry:n (y-tunnus: 0207403-8)

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma Lappeenrannan lukiiden piskelijahulln petussuunnitelma Päivitetty 6.6.2012 Sisällysluettel 1) Ennalta ehkäisevät tuen mudt lukissa 3 2) Kdin ja lukin välisen yhteistyön periaatteita ja mutja 3 3) Osallisuuden

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Melonta- ja soutuliiton yleisiä periaatteita koskien valintoja

Melonta- ja soutuliiton yleisiä periaatteita koskien valintoja Sumen melnta- ja sutuliitt ry 20.2.2014 Melnta- ja sutuliitn yleisiä periaatteita kskien valintja a. Valinnat ja taludellinen tuki Valinnat hyväksyy SMSL:n Kilpailu- ja valmennusvalikunta lajivastaavan

Lisätiedot

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa Kielistrategia 1. Periaatelinjaukset 1.1 Jhdant Ylipistlain 46 :n mukaan Aalt-ylipistn ylippilaskunnan kielet vat sumi ja rutsi. Lisäksi ylippilaskunnan jäsenistä merkittävä suus, vunna 2010 nin 10 prsenttia,

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Sivistysvirasto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012

Sivistysvirasto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012 1 Naantalin kaupunki Sivistysvirast REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot