SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA"

Transkriptio

1 SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu - Opiskelijanumer pintjen alitusvusi Puhelin S-psti

2 ylipistn pinthallinnn kirjaukset: syventävien pintjen tutkielma n valmis / jätetty tarkastettavaksi pvm piskelija n surittanut hyväksytysti kliinisen harjittelun kaikki teriapinnt n suritettu hyväksytysti pvm tai kaikki teriapinnt n suritettu hyväksytysti paitsi enintään kaksi lpputenttiä / -kuulustelua n surittamatta. Nimeä k. lpputentit / -kuulustelut piskelija n surittanut hyväksytysti Hammaslääketieteen kkavat seminaarit (Itä-Sumen ylipist) Opiskelijan tulee ilmittautua läsnälevaksi ylipistn syventävän käytännön harjittelun aikana. Harjitteluikeus myönnetty (Paikka, aika) / 20 Opinthallinnn edustajan nimi ja asema rganisaatissa Alekirjitus Kulutushjelman tiedt: yhteyshenkilön nimi site puhelin s-psti Ohje pinthallinnlle: Sivut 1 ja 2 täytetään pinthallinnssa tietkneella/verkssa. Tallennetaan pdf-tiedstksi ja tulstetaan (Bklet; A3) piskelijalle tdisteeksi harjitteluikeudesta ja täydennettynä harjittelun dkumentiksi.

3 HARJOITTELUSUUNNITELMA 1. Harjittelun tavitteet Syventävän käytännön harjittelun tavitteena n hammaslääketieteen piskelijan ammatillisten valmiuksien vahvistaminen ennen hammaslääketieteen lisensiaatiksi valmistumista ja ennen laillistusta timia itsenäisenä ammatinharjittajana. Tavitteet phjautuvat hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnn saamistavitteisiin. Hammaslääkärin perustutkinnn surittamiseksi vaadittavat tiedt ja taidt n määritelty valtakunnallisesti vunna Ajantasaiset tavitteet vat pintkirjan Liite 1 ja löytyvät myös Sumen Hammaslääkäriliitn sivuilta itteet_ja_arviintimatriisi.pdf. Perehdy saamistavitteisiin hulella. Tavitteiden tteutuminen harjittelun aikana n edellytys syventävän käytännön harjittelun hyväksymiseen ylipistssa ja tavitteiden tteutumista arviidaan sana palaute- ja arviintikeskusteluja. Hammaslääketieteen lisensiaatin saamistavitteet (Liite 1) I. AMMATILLISUUS, ETIIKKA JA VUOROVAIKUTUS II. III. IV. TIEDOLLINEN PERUSTA JA TIETOJENKÄSITTELY KLIININEN TUTKIMINEN, DIAGNOSTIIKKA JA HOIDON SUUNNITTELU POTILAAN HOITO JA SUUN TERVEYDEN YLLÄPITO V. TERVEYDEN EDISTÄMINEN Opiskelijan henkilökhtaiset mielenkiint-/kehittämisalueet vat (käytä apuna liitteitä 1 ja 2) Hyväksymme harjittelun tavitteet / 20 Ylipistn tutrpettajan allekirjitus ja nimenselvennys Puhelin S-psti Hitharjittelun kliinisen pettajan allekirjitus ja nimenselvennys Puhelin S-psti

4 2. Harjittelun aikataulu Kirjallinen työspimus työantajan kanssa (harjittelun ajanjaks; vk työaika; keaika; irtisanmisaika työspimuslain mukaisilla perusteilla) Harjittelun alkamispvm Harjittelun lppupvm Kk- / pulipäivätyö Työaika (h)/vk Kkpäivätyötä tekevän piskelijan yhtäjaksinen harjittelu n 6 kk ja pulipäivätyötä tekevän 12 kk. Lyhin hyväksytty yhtäjaksinen harjittelujaks n pääsääntöisesti klme kuukautta (90 kalenteripäivää) ja pulipäivätyötä tekevän 6 kk (180 kalenteripäivää). Ennalta tiedssa levat pissalpvm ja syyt Syventävän käytännön harjittelun aikana petukseen sallistumisesta, vusilmista, sairauslmista, perhevapaista ymv. syistä jhtuvien pissaljen enimmäismäärä n 14 kalenteripäivää. Tämän ylittävät pissalt pidentävät harjittelua. Mikäli näyttää siltä, että pissaljen määrä yhteensä tulee ylittämään sallitun määrän, n piskelijan tettava yhteyttä työnantajaansa ja ylipistn niin pian kuin mahdllista. Terveyskeskus n situtunut siihen, että piskelija pääsee sallistumaan vähintään neljänä päivänä tutkintn liittyvään petukseen ylipistpaikkakunnalla, kun harjittelu suritetaan kkpäiväisenä. Opetukseen sallistuminen kirjataan etukäteen harjittelusuunnitelmaan.

5 3. Syventävä käytännön harjittelu terveyskeskuksessa Terveyskeskus lu työyhteisöön harjittelulle myönteisen ja sitä edistävän ilmapiirin, jssa tetaan humin pedagginen näkökulma. Terveyskeskus perehdyttää piskelijan harjittelun aikana kk terveyskeskuksen timintaympäristöön mukaan lukien eri ikäryhmien palvelut, sidsryhmien timinnan ja hidn prrastuksen sekä lähetekäytännöt. Ohjaajatehtävään nimetyn hammaslääkärin n hyvä etukäteen tutustua harjitteluun liittyvään lainsäädäntöön. Lisäksi n hyvä perehtyä hammaslääkäripintjen ppisisältöihin. Ohjaajan rli krstuu erityisesti perehdyttämisvaiheessa. Ohjaajatyötä vahvistaa hyvä aikataulu- ja perehdytyssuunnitelma. Ohjaajan tehtävänä n jhtaa harjittelua ja valva, että asetetut tavitteet tteutuvat. Opiskelijan ja vastuuhjaajan tapaamiset kirjataan harjittelun arviinnit ja palautteet sin. Syventävää käytännön harjittelua surittava hammaslääketieteen piskelija vastaa masta timinnastaan, vaikka timiikin tisen itsenäisesti ammattia harjittamaan ikeutetun ammattihenkilön jhdn ja valvnnan alaisena. On tärkeätä, että hjaaja n tarvittaessa knsultitavissa. Ohjaukselle varattavan ajan tarve vaihtelee hjausvaiheesta riippuen. Ohjaajan tulisi tarvittaessa varmistaa harjittelua surittavan hammaslääketieteen piskelijan suriutuminen kliinisistä hammaslääkärin tehtävistä seuraamalla ja tukemalla käytännön työskentelyä. Hyvä käytäntö visi lla, että varsinaisen hjaajan lisäksi jku tinen työyhteisön hammaslääkäreistä lisi perehtynyt hammaslääkärin käytännön palvelun surittamiseen liittyviin asiihin. Vastuu mahdllisesta vahingsta määräytyy ptilasvahinklain ja vahingnkrvauslain mukaan. Erikissairaanhitlain 47 a :n perusteella sairaanhitpiiriä tai terveyskeskusta ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle suritetaan valtin varista laskennallisin perustein krvausta mm. hammaslääketieteen piskelijan syventävän harjittelun palvelusta jhtuviin kustannuksiin. Krvaus perustuu kulutuskuukausien määrään. Terveyskeskus yhteistyöspimus ylipistn kanssa vimassa harjitteluajanjakslla Terveyskeskuksella tulee lla vimassa yhteistyöspimus yhden kulutusta antavan ylipistn kanssa (Helsinki, Turku, Oulu tai Itä-Sumi). Sumen Hammaslääkäriliitt pitää kirjaa spimusterveyskeskuksista. Syventävän käytännön harjittelun vastuuhenkilö (nimi ja tehtävä työyhteisössä) Puhelin S-psti Vastuuhjaaja vastuuhjaaja n timinut vähintään 2 v. päätimisena hammaslääkärinä Puhelin S-psti

6 Vastuuhjaajan varahenkilö vastuuhjaajan varahenkilö n timinut vähintään 2 v. päätimisena hammaslääkärinä Puhelin S-psti Muu hjaaja (ei pakllinen) Tehtävä työyhteisössä Muu hjaaja (ei pakllinen) Tehtävä työyhteisössä Harjittelusuunnitelman vahvistus Olemme yhdessä perehtyneet harjittelun tavitteisiin (Liitteet 1 ja 2) ja keskustelleet harjittelun tteuttamiseen liittyvistä asiista (Liite 3). Tarkennuksia suunnitelmaan: / 20 Opiskelijan allekirjitus / 20 Vastuuhjaajan allekirjitus Terveyskeskuksen leima

7 SYVENTÄVÄN KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUN ARVIOINNIT JA PALAUTTEET Arviinnissa seurataan harjittelun etenemistä sille asetettujen tavitteiden mukaisesti. Arviinneissa käytetään apulmakkeita piskelijalle ja vastuuhjaajalle erikseen (Liitteet 1 ja 2). Yksityiskhtaisia tulksia ei raprtida ulkpulisille vaan ne jäävät hjaajan ja hjattavan välisiksi. Keskustelussa arviinteja käydään läpi keskittyen erityisesti niihin sa-alueisiin, jissa arviinnit pikkeavat tisistaan. Väliarviinti (enintään 3 kk harjittelun alkamisesta) piskelija ja vastuuhjaaja Yhteenvet harjittelun edistymisestä harjittelusuunnitelman mukaisesti (piskelija kirjaa). Vahvuudet: Kehittämiskhteet: / 20 Terveyskeskuksen leima Opiskelijan allekirjitus Vastuuhjaajan allekirjitus

8 Lppuarviinti Harjittelujaksn lpuksi vastuuhjaaja ja piskelija arviivat erikseen harjittelujaksn tavitteiden tteutumista (Liitteet 1 ja 2). Opiskelija arvii kuinka hän masta mielestään n saavuttanut harjittelulle asetetut tavitteet ja vastuuhjaaja arvii kuinka piskelija n saavuttanut harjittelulle asetetut tavitteet. Tämän jälkeen arviinteja käydään läpi yhdessä keskustellen keskittyen erityisesti niihin sa-alueisiin, jissa arviinnit pikkeavat tisistaan. Opiskelija kirjaa tähän keskustelusta yhteenvedn. I Ammatillisuus, etiikka ja vurvaikutus II Tiedllinen perusta ja tietjenkäsittely III Kliininen tutkiminen, diagnstiikka ja hidn suunnittelu

9 IV Ptilaan hit ja suun terveyden ylläpit V Terveyden edistäminen / 20 Terveyskeskuksen leima Lppuarviinnin vahvistus Opiskelijan allekirjitus Lppuarviinti vahvistus Vastuuhjaajan allekirjitus

10 IV. Palaute kulutusyksikölle Hyväksytysti suritetun harjittelun edellytyksenä n, että harjittelujaksn lpuksi Opiskelija antaa hammaslääkärikulutuksen vastuutahlle kirjallisen palautteen harjittelujaksn tteuttamiseen liittyvistä asiista ja tarvittavista jatktimenpiteistä suljetussa kuressa (Liite 3) Terveyskeskuksen vastuuhjaaja antaa hammaslääkärikulutuksen vastuutahlle kirjallisen palautteen harjittelujaksn tteuttamiseen liittyvistä asiista ja tarvittavista jatktimenpiteistä suljetussa kuressa (Liite 3) Palautteessa vi lla mukana liitteen 3 mukaisesti perehdyttäminen, harjittelun ilmapiiri, työyhteisön mukana leminen, hjaus, muun työyhteisön sallistuminen hjaukseen, hjaukselle varattu aika, knsultintimahdllisuus, palautekeskustelut sekä piskelijan kliinisen työn seuraaminen ja tukeminen. Hammaslääkärikulutuksen vastuutah kkaa jakssta saadut palautteet ja antaa tiedksi tarvittavat jatktimenpiteet kliinisen hitharjittelun yksikölle, terveyskeskukselle ja piskelijalle. Hammaslääkärikulutuksen yhteystiedt: kats khta Harjitteluikeus myönnetty.

11 SYVENTÄVÄN KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUN HYVÄKSYMINEN Työtdistuksen kpi työsuhteesta, jssa syventävä käytännön harjittelu n suritettu (Liite 4). Harjittelun alkamispvm Harjittelun lppupvm Kk- / pulipäivätyö Keskimääräinen työaika (h)/vk Kkpäivätyötä tekevän piskelijan yhtäjaksinen harjittelu n 6 kk ja pulipäivätyötä tekevän 12 kk. Lyhin hyväksytty yhtäjaksinen harjittelujaks n pääsääntöisesti klme kuukautta (90 kalenteripäivää) ja pulipäivätyötä tekevän 6 kk (180 kalenteripäivää). [18.5 t < pulipäivätyö < 30 t; kkpäivätyö 30 t] Pissalpvm ja syyt Opiskelijan arvi harjittelun henkilökhtaisten mielenkiint-/kehittämisalueiden tteutumisesta (piskelija kirjaa käyttäen apuna liitteitä 1 ja 2) Harjittelulle asetetut tavitteet n saavutettu / 20 Ylipistn tutrpettajan allekirjitus ja nimenselvennys Hitharjittelun kliinisen pettajan allekirjitus ja nimenselvennys Hammaslääketieteen piskelija n surittanut syventävään käytännön harjitteluun sisältyvät pinnt. / 20 Kulutushjelman edustaja Allekirjitus, nimen selvennys ja asema rganisaatissa

12 Liitteet: 1. Hammaslääketieteen lisensiaattikulutuksen kliininen arviinti 2. Muistilista tehdessäsi harjittelun tavitteita ja arviintitilanteiden tueksi (malliphja, ta kpi) 3. Kirjallinen palaute kulutusyksikölle suljetussa kirjekuressa (piskelija ja vastuuhjaaja, erikseen; malliphja, ta kpi) 4. Työtdistus (kpi työnantajan työtdistuksesta) Opiskelija palauttaa Syventävä käytännön harjittelu -pintkirjan täytettynä liitteineen (3. 4.) kulutusyksikkönsä pinthallintn situksena syventävän käytännön harjittelun surittamisesta (30 p) hyväksyttäväksi hammaslääketieteen lisensiaattitutkintn (330 p). Rutsinkielinen versi

13 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATTIKOULUTUKSEN KLIININEN ARVIOINTI Liite 1 Kansallisen kliinisen arviinnin työryhmän (KLART) laatimat yleiset kliiniset saamistavitteet ja arviintimatriisi perustuvat Assciatin fr Dental Educatin in Eurpe (ADEE) saamistavitteisiin. Osaamistavitteet n tarkitettu käytettäväksi kliinisen arviinnin perustana hammaslääketieteen lisensiaattikulutuksessa. Lisäksi jkaisella kulutusyksiköllä vi lla näitä tarkentavia saamismistavitteita. Ajantasaiset yleiset kliiniset saamistavitteet ja arviintimatriisi löytyvät Sumen Hammaslääkäriliitn sivulta

14 MUISTILISTA TEHDESSÄSI HARJOITTELUN TAVOITTEITA JA ARVIOINTITILANTEIDEN TUEKSI Liite 2 Perehtyminen terveyskeskuksen timintaan 1. Perehtyä perusterveydenhullssa timivan hammaslääkärin tehtäviin terveydenhulln hallintn terveydenhulln ssiaaliturvajärjestelmään yhteistyöhön terveydenhulln ja ssiaalihulln alalla timivan henkilöstön kanssa 2. Tutustua kunnallisten timijiden yhteistyömutihin ymmärtää suun terveydenhulln asema kk kunnallisen terveyspalvelujärjestelmän sana sisältäen terveyden edistäminen väestövastuuperiaatteella neuvlatiminta päiväkti-ikäiset kululaiset ja piskelijat aikuiset riskiptilaat laitsptilaat vammaiset vanhukset Kuluterveydenhult 2002 (www.stakes.fi); Lastenneuvlatiminnan asiantuntijatyöryhmän muisti: Opas lastenneuvlatiminnan järjestämiseksi kunnissa, Työryhmämuistiita 2003:7 (www.stm.fi); Ikäihmisten suun hit- pas, Hammaslääkäriliitn kustannus 2003 ja Terveydenhulln laadunhallinta, Hygienia suun terveydenhullssa, Lääkelaitksen julkaisusarja 1/ Perehtyä hidn prrastukseen ja alueella nudatettaviin yhteisesti svittuihin hitketjuihin 4. Osallistuminen työpaikkakulutuksiin 5. Terveydenhulln hallintn tutustuminen Perehtyä man työympäristön erityispiirteisiin (tiimityö, ergnmia, työturvallisuus)

15 SYVENTÄVÄN KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUN TOTEUTUMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ Liite 3 Käytä lmakkeen kpita palautteessa kulutusyksikölle (piskelija ja terveyskeskuksen vastuuhjaaja antavat erikseen kirjallisen palautteen harjittelujaksn tteuttamiseen liittyvistä asiista ja tarvittavista jatktimenpiteistä hammaslääkärikulutuksesta vastuussa levalle tahlle). Perehdyttäminen Harjittelun ilmapiiri Työyhteisön mukana leminen Ohjaus Muun yhteisön sallistuminen hjaukseen Ohjaukselle varattu aika Knsultintimahdllisuus Palautekeskustelut Opiskelijan kliinisen työn seuraaminen ja tukeminen Muuta harjitteluun liittyvää

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio Yks, kaks timimaan! -materiaalin jhdant ja yleinen si Tämä n Kehittämiskeskus Opinkirjn tuttaman Yks, kaks timimaan! -materiaalin PDF-kirjastn tiedst. Linkki sähköiseen materiaaliin ja kaikki tukiaineistt

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä.

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä. 25.4.2012 MUISTIO 1 Tutkimusmatkalla päivähidn uusiin liikuntakäytäntöihin Verkstn pääsuunnitteluryhmän ensimmäinen tapaaminen Aika 25.4.2012 kl 9.00-16.00 Paikka: ravintla Vltavan Havel- kabinetti, Helsinki

Lisätiedot

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011 Turvallinen Keski-Sumi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 2014 31.3.2011 Sisällysluettel 1 JOHDANTO... 4 2 TAVOITTEET... 5 3 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN ORGANISOINTI... 5 4 ARJEN TURVALLISUUDEN

Lisätiedot

21.12.2011. http://www.fimea.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/fimea/embeds/fimeawwwstructure/18660_julkaisusarja _1_2011_verkkoversio.

21.12.2011. http://www.fimea.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/fimea/embeds/fimeawwwstructure/18660_julkaisusarja _1_2011_verkkoversio. Kste kmmenteista arviintiraprttiin 1 (9) 21.12.2011 Fimea n julkaissut ensimmäisen lääkehitjen arviintiraprttinsa triptaaneista. Raprtissa arviidaan Sumen markkinilla levien triptaanien kustannusvaikuttavuutta

Lisätiedot

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 68102-P18488 9.8.2012 tark. 2.11.2012 tark. 26.6.2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis-

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Hyvä työpaikka -opas

Hyvä työpaikka -opas Hyvä työpaikka -opas Sisältö Julkaisija: Suomen Hammaslääkäriliitto Toimitus: Anu Tilander Graafinen suunnittelu ja kuvat: Mediatoimisto Crazy Mama Kuvausjärjestelyt: HLL Elina Timgren / Simodent ISBN

Lisätiedot

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Yliopisto-opintojen työelämäintegraatio hanke 2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Arvoisa työnantaja, Lämpimät kiitoksemme siitä, että olet tarjonnut harjoittelupaikan ulkomaiselle nuorelle! Samalla olet auttanut suomalaista opiskelijaa tai vasta tutkintonsa suorittanutta nuorta saamaan

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 1 (9) 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2011

NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2011 NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvja Suuphjan peruspalveluliikelaitskuntayhtymä 2011 SISÄLLYS 1 VANHEMPIEN VASTUU 1 VANHEMIPIEN VASTUU 2 MITÄ LAKI SANOAA 3 TUPAKKA, ALHOKOHOLI JA MUUT RIIPPUVUUTTA

Lisätiedot

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus Vahinkvakuutus sekä vahink- ja varkausvakuutus Vakuutusehdt Yleistä Tämä asiakirja sisältää tieta kahdesta erilaajuisesta vakuutuksesta -vahinkvakuutuksesta (Accidental Damage Prtectin) ja vahink- ja varkausvakuutuksesta

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN LAADUNVARMISTUS

PÄÄSUUNNITTELIJAN LAADUNVARMISTUS Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinta PÄÄSUUNNITTELIJAN LAADUNVARMISTUS Olli Nieminen, arkkitehti safa Arkkitehtitimist ON Oy Kuka Olli Nieminen, arkkitehti SAFA Arkkitehtitimist ON Oy Syntynyt

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Hyvän elämän puolesta Näyttötutkinto-opas 2014 - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Sisällysluettelo 1 Näyttötutkinto 3 2 Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä käsitteitä 4 3 Tarvittavan

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 4.3 Opiskelijahuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot