Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit."

Transkriptio

1 TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE

2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN KAUPUNGIN VÄESTÖTIETOJA JA ASIAKASPALAUTTEIDEN YHTEENVETOA LIPERIN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ARVOLAUSELMA, TOIMINTA-AJATUS JA VISIO Liperin kunnan ssiaali- ja terveystimen arvlauselma Liperin kunnan ssiaali- ja terveystimen timinta-ajatus Liperin kunnan ssiaali- ja terveystimen visi vudelle ASETUKSEN MUKAINEN TOIMINTA Äitiysneuvlatiminta Lastenneuvla Kuluterveydenhult Opiskeluterveydenhult Lukit Ammatilliset ppilaitkset LASTENSUOJELULAIN MUKAISET VELVOLLISUUDET Lastensujeluilmitus Ennakllinen lastensujeluilmitus Pyyntö lastensujelutarpeen arviimiseksi ERITYISEN TUEN TARVE Lastensujelu Viranmaisten yhteistyöverkst Lapsen humiiminen aikuisille tarkitetuissa palveluissa Lasten ja nurten hyvinvintisuunnitelma SUUN TERVEYDENHUOLTO LÄHTEET LIITTEET Neuvlaikäisten suun terveystarkastukset Riskiptilaat hammashidssa

3 3 1 JOHDANTO Ssiaali- ja terveysministeriö asetti kansanterveyslain 14 ensimmäisen mmentin sisältämien valtuutusten mukaisesti työryhmän valmistelemaan asetusta neuvlatiminnasta, kulu- ja piskeluterveydenhullsta sekä lasten ja nurten ehkäisevästä suun terveydenhullsta. Asetus tuli vimaan ja kunnille annettiin siirtymäaikaa tarkastusten saattamiseksi asetuksen mukaiseksi saakka. (STM 2009, 16.) Asetuksen tarkituksen n varmistaa, että lasta dttavien perheiden sekä alle kuluikäisten lasten, ppilaiden ja heidän perheidensä sekä piskelijiden terveysneuvnta ja terveystarkastukset vat suunnitelmallisia, tasltaan yhteneväisiä ja yksilöiden ja väestön tarpeet humin ttavia kunnallisessa terveydenhullssa. (STM 2009, 19.) Asetus neuvlatiminnasta, sekä kulu- ja piskeluterveydenhullsta sekä lasten ja nurten ehkäisevästä suun terveydenhullsta (380/2009) säätää määräaikaisten, määriteltyyn ikään tai vusilukkaan tai muuhun ryhmään kuuluvien tarkastusten määrästä ja sisällöstä sekä yksilöllisistä tarpeen mukaisista terveystarkastuksista. Osa määräaikaistarkastuksista n laajja tarkastuksia, jissa humiidaan kk perhe. Terveystarkastuksista pisjäävien tuen tarve tulee selvittää, khdentaa työtä erityistä tukea tarvitseville ja tehdä tarvittaessa mniammatillista yhteistyötä. Asetuksessa säädetään lisäksi kuluterveydenhulln erikistutkimuksista ja kuluyhteisön ja piskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Neuvlatyölle, kulu- ja piskeluterveydenhulllle ja lasten ja nurten ehkäisevälle suun terveydenhulllle n laadittava yhtenäinen timintahjelma terveys-, ssiaali- ja petustimen kesken ja palvelujen suunnittelussa n humiitava väestön terveyttä ja hyvinvintia kskevat tiedt. (STM 2009, 19.) Liperin kunta ja Outkummun kaupunki käynnistivät laajan ssiaali- ja terveystimien yhteistyön vunna Yhteistyön avulla pyritään turvaamaan alueen ssiaali- ja terveyspalvelut aikaisempaa rakennetta paremmin. Tavitteena n palvelujen saatavuuden turvaaminen, päällekkäisyyksien pist sekä palvelu- ja hitketjujen sujuvuuden varmistaminen (Outkummun kaupunki ja Liperin kunta 2007)

4 4 Liperin kunnassa terveyspalvelujen terveysneuvnnalla käsitetään ne palveluyksiköt, jissa tarjtaan pääasiassa ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää palvelua. Tätä tarjavat äitiys- ja perhesuunnitteluneuvlat, lastenneuvlat, aikuisneuvla sekä kulu- ja piskelijaterveydenhult. Terveysneuvnnan timipisteet vat Liperin keskustassa, Outkummussa, Viinijärvellä ja Ylämyllyllä. Lisäksi kulu- ja piskelijaterveydenhult timii useissa kuluissa Liperissä ja Outkummussa. Terveysneuvnnassa työskentelee puli sastnhitajaa ja 15,6 terveydenhitajaa sekä syksystä 2012 alkaen 2 neuvlan perhetyöntekijää. Terveydenhitajat työskentelevät sektreittain äitiys- ja perhesuunnitteluneuvlassa, aikuisneuvlassa, lastenneuvlassa ja kulu- tai piskelijaterveydenhullssa. Neuvlalääkäreiksi vat nimetty neuvlasta vastaavat lääkärit, samin kulu- ja piskeluterveydenhultn mat, nimetyt lääkärit. Terveydenhitajien työtä hjaavat muun lainsäädännön lisäksi muun muassa tukkuussa 2011 vimaan tullut terveydenhultlaki sekä valtineuvstn asetus neuvlatiminnasta, kulu- ja piskeluterveydenhullsta sekä lasten ja nurten ehkäisevästä suun terveydenhullsta (380/2009), terveyden edistämisen laatususitus (2006) ja muut laatususitukset, Timiva terveyskeskus- timenpidehjelma sekä Terveys kansanterveyshjelma. Terveydenhitajien työssä vat myös nykyisin lisääntyneet hjaavina timintina useat tietjärjestelmähjelmat esimerkiksi hitilmitushjelmist HILMO. Liperin ssiaali- ja terveystimessa sallistuttiin saamisen hallinnan uudet innvaatit kehittyvien ssiaali- ja terveyspalvelujen tukena -hankkeeseen (eosmhanke), jnka yhtenä tavitteena li luda uusia, innvatiivisia ratkaisuja saamisen hallintaan. Lisäksi Liperin kunnan ssiaali- ja terveystimi n mukana SHQSlaatuhjelmassa. Osallistuimme myös Terveyttä Tukien- hankkeeseen, jnka ansista varhainen puuttuminen ja puheeksi ttaminen n mudstunut entistä systemaattisemmaksi timinnaksi. Mm. ensimmäistä lastaan dttavan perheen vimavaramittari, vauvaperheen vimavaramittari ja pysähtymisen paikka päihdemittari kuuluvat systemaattisesti varhaisen puuttumisen ja puheeksittamisen menetelmiin. Liperin kunnan ja Outkummun kaupungin ssiaali- ja terveystimen yhtenäistymisen myötä myös terveysneuvnnan palvelukäytänteitä yhdenmukaistettiin. Yhdenmukaistamisen phjana käytettiin mm. uutta neuvla-asetusta. Asetuksen edellyttämät terveystarkastukset tettiin Liperin kunnassa käyttöön Yksiköihin laadittiin sektri-

5 5 khtaiset perehdytyskansit, jissa työn sisältä kuvataan yksityiskhtaisesti. Sisällön laadinnassa n humiitu uusi neuvla-asetus. 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN KAUPUNGIN VÄESTÖTIETOJA JA ASIAKASPALAUTTEIDEN YHTEENVETOA Liperin kunta järjestää ssiaali- ja terveyspalvelut Liperin ja Outkummun asukkaille nin väestöphjan yhteistiminta-alueella. Outkummun kaupungin väestömäärä vuden 2011 lpussa li asukasta ja Liperin kunnan asukasluku tammikuussa Outkummun väestömäärä n laskusuuntainen, mutta Outkummun väestöennusteessa n kuitenkin tapahtunut muuts parempaan suuntaan. Tilastkeskuksen väestöennusteen mukaan vuteen 2020 mennessä Outkummun väestömäärä n pienentynyt 6,5 prsenttia (n=502). Aiempien väestöennusteiden mukaan Outkummun väestön väheneminen li suurempaa. Liperin väestömäärä kasvaa melk tasaisesti ja vunna 2020 liperiläisiä n 1315 enemmän kuin vunna (Liperin kunta & Outkummun kaupunki 2007, 4.). Liperin kunta tteutti keväällä 2011 kuntalaiskyselyn. Neuvlapalveluihin n kyselyn mukaan ltu pääsin tyytyväisiä. Puhelinaikaa n tivttu iltapäivälle aiemman aamuajan lisäksi. Tukkuun 2012 alusta puhelinaika n muutettu Liperin alueen neuvliden salta iltapäivälle. Lisäksi web-ajanvarausta n kehitetty niin, että asiakkaalla n mahdllisuus varata internetin kautta aika lastenneuvlaan, ehkäisyneuvlaan ja naisten jukktarkastuksiin. Asiakkailla n jatkuvan palautteen antamisen mahdllisuus. Jkaisessa neuvlassa n asiakaspalautelaatikk. Neuvlihin tuleva asiakaspalaute n erittäin psitiivista. Asiakkaat vat tyytyväisiä mm. terveydenhitajien ammattitaitn, ystävällisyyteen, palvelualttiuteen ja siihen, että annetaan aikaa. Myös web-ajanvaraus n saanut kiitsta.

6 6 3 LIPERIN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ARVOLAUSEL- MA, TOIMINTA-AJATUS JA VISIO Yksi Liperin kunnan ssiaali- ja terveystimen strategisista painpistealueista n lasten, nurten ja perheiden hyvinvinti. Tämän painpistealueen tavitteet vat seuraavat: Vahvistetaan phjaa hyvinvinnille lapsuus- ja nuruusiässä. Lastensujelun avhulln tukitimet lisääntyvät ja pitkäaikaiset laits- tai ammatilliset perhektisijitukset vähenevät. Tunnistetaan kulupudkkaat ja kehitetään vaihtehtja heidän elämässä eteenpäin selviytymisekseen. Kulupudkkaille turvataan jatkkulutus, työllistyminen tai kuntutus. Nuristyöttömyys n alle 15 % vutiaasta työvimasta. (Liperin kunta & Outkummun kaupunki 2007, 10.). 3.1 Liperin kunnan ssiaali- ja terveystimen arvlauselma Timintamme ja palvelumme perustuvat asiakkaan/ptilaan arviituun palvelutarpeeseen. Hulehtimalla ammattitaidn ja saamisen ylläpitämisestä ja kehittämisestä varmennamme timinnan vaikuttavuuden. Työntekijöinä khtelemme asiakkaita ja tinen tisiamme kunniittavasti ja tasapulisesti. Keskinäinen yhteistyömme n avinta, vastuullista ja lutettavaa sekä työhyvinvintia vahvistavaa. Suhtaudumme palvelujen kehittämiseen innvatiivisesti. (Liperin kunta & Outkummun kaupunki 2007, 3.). 3.2 Liperin kunnan ssiaali- ja terveystimen timinta-ajatus Liperin kunnan ssiaali- ja terveydenhulln tehtävänä n järjestää asukkaiden lakisääteiset ssiaali- ja terveydenhulln palvelut hyvinvinnin ja terveyden edistämisen periaatteella. Työskentelytapamme n kuntalaisten matimisuutta ja timintakykyä edistävää. Arviimme timinnan laatua ja tulksellisuutta. Vertaamme niitä esim. kansallisiin ja alueellisiin palvelu- ja hitsusituksiin ja h-

7 7 jelmiin sekä muihin palvelututtajiin. Lisäämme kustannuskehityksen ennustettavuutta. (Liperin kunta & Outkummun kaupunki 2007, 3.). 3.3 Liperin kunnan ssiaali- ja terveystimen visi vudelle 2015 Vunna 2015 Outkummun kaupungin ja Liperin kunnan väestö saavat ssiaali- ja terveyspalveluja tasavertaisesti asuinpaikasta riippumatta. Ssiaali- ja terveyspalvelut tutetaan laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti. (Liperin kunta & Outkummun kaupunki 2007, 16.). 4 ASETUKSEN MUKAINEN TOIMINTA Terveystarkastusten ja terveysneuvnnan tulee lla suunnitelmallista timintaa niin, että ne mudstavat lapsen, nuren ja heidän perheidensä hyvinvintia ja terveyttä seuraavan kknaisuuden raskauden alusta piskeluvaiheen lppuun saakka. Yhtenäisyyden ja alueellisen tasa-arvisuuden saavuttamiseksi asetus hjaa melk yksityiskhtaisesti sekä tarkastusten ajankhtia että terveystarkastusten että terveysneuvnnan sisältöä. On lennaista, että mainittujen väestöryhmien tarpeet n tettu humin asetuksen tteuttamisessa. Timinta n suunnitelmallista ja valtakunnallisesti riittävän yhtenäistä. (STM 2009, ) Liperin kunnan ja Outkummun kaupungin terveysneuvnnissa alitettiin vuden 2008 aikana terveysneuvnnan palveluiden yhdenmukaistaminen tasa-arviseksi ja yhdenmukaiseksi timinnaksi asuinpaikasta riippumatta. Yhdenmukaistamisen lähtökhtana li STM:n ja THL:n asetukset ja susitukset. 4.1 Äitiysneuvlatiminta Äitiysneuvlatiminta n Sumessa ehkäisevän terveydenhulln tärkeimpiä timintamutja, jnka tehtävänä n edistää raskaana levan naisen, sikiön ja vastasyntyneen lapsen ja kk lasta dttavan perheen terveyttä ja hyvinvintia. Lasta dttavan perheen terveysneuvntaa n tarjttava mlemmille vanhemmille. Sen tulee antaa tieta

8 8 raskausajasta ja siihen liittyvistä riskeistä, synnytyksestä ja lapsen hidsta sekä dtusaikaan ja synnytykseen mahdllisesti liittyvistä mielenterveyden muutksista. Neuvnnan n tuettava lapsen ja vanhemman välistä varhaista vurvaikutusta sekä äidin vimavarja imettää. Neuvlan tuki suunnataan kk perheelle. Humita kiinnitetään parisuhteeseen ja vanhemmuuteen, jhn lennaisena sana kuuluu isän rli ja vastuu vanhempana. Neuvla tukee vanhempia valmistautumaan vanhemmuuteen ja lapsen tumiin muutksiin perheessä sekä edistää terveellisiä elintapja. Perheelle tarjtaan nrmaalisti sujuvan raskauden aikana neuvlassa tarkastusta terveydenhitajan ja lääkärin vastaantlla. Käynneillä seurataan raskauden etenemistä, ja pulmien ilmetessä äiti lähetetään jatkhitn. Äidille tarjtaan mahdllisuus valtakunnallisen seulntahjelman mukaisiin raskauden aikaisiin sikiön krmsmi- ja rakennepikkeavuuksien seulntihin. Neuvlatimintaa säätelevän asetuksen mukaan dtusaikana järjestetään yksi laaja terveystarkastus, jssa arviidaan mlempien vanhempien hyvinvintia ja tuen tarpeita sekä äidin ja sikiön terveydentilan tutkimisen lisäksi selvitetään perheen hyvinvintia haastattelulla ja tarvittaessa muilla menetelmillä. Ensimmäistä lasta dttavan tai ensimmäisen lapsen saaneen perheen lukse n järjestettävä vähintään yksi ktikäynti. Liperin kunnan terveysneuvnnassa ktikäynnille sallistuu tarvittaessa myös perhetyöntekijä. Perhetyöntekijä vi myös tarvittaessa jatkaa ktikäyntejä. Lisäksi ainakin ensimmäistä lasta dttavalle perheelle n järjestettävä mniammatillisesti tteutettua perhevalmennusta. Liperin kunnan perhevalmennukseen sisältyy mm. äitiysneuvlan, lastenneuvlan, suunterveydenhulln, fysiterapian, psyklgin sekä perhetyön suus. Liperin kunnan terveysneuvntaan n syyskuun 2012 alusta alkaen palkattu 2 perhetyöntekijää. Palvelu n vapaaehtista, maksutnta ja lyhytkestista. Neuvlan perhetyö n perheen hyvinvintia edistävää, ennaltaehkäisevää, varhaista puuttumista matalan kynnyksen periaatteella. Perhetyö n perheen tarpeista lähtevää ja tavitteena n perheen man asiantuntijuuden ja vimavarjen vahvistaminen. Perheen kanssa työskennellään yhdessä ratkaisuja etsien, keskustellen, hjaten ja neuven, rinnalla kulkien ja perhettä tukien. Neuvlan perhetyön avulla vidaan löytää ratkaisuja erilaisiin elämänti-

9 9 lanteisiin. Perhetyöntekijä vi lla apuna, kun dtus, vauvaperhe-elämä, lasten kasvatusasiat, vanhemmuus tai parisuhde askarruttaa. Myös arjen sujumattmuus, vanhemman uupumus, lähiverkstn puuttuminen tai yllättävä elämäntilanne vat asiita, jllin perhetyöntekijään vidaan lla yhteydessä. Äitiysneuvlassa tehdään laaja-alaista mniammatillista yhteistyötä eri tahjen kanssa. Muun muassa erikissairaanhit n kiinteä yhteistyökumppani man kunnan yksiköiden lisäksi. Erikissairaanhit vi mm. kutsua klle mniammatillisen palaverin, js perheen tilanteen katstaan sitä edellyttävän. Perusterveydenhullsta palaveriin sallistuu vähintään äitiys- /lastenneuvlan terveydenhitaja sekä tarvittaessa esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluiden henkilöstöä, perheneuvlan työntekijä tai lastensujelun työntekijä. Palaverikäytänteestä n laadittu kirjallinen hje. Myös kunnan eri yksiköiden välisestä yhteistyöstä n svittu ja rajapintaprsesseja pyritty kuvaamaan. 4.2 Lastenneuvla Lastenneuvlan tehtävänä n edistää alle kuluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvintia sekä kaventaa perheiden välisiä terveyserja. Lastenneuvlassa seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja ssiaalista kasvua ja kehitystä sekä tuetaan vanhempia turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä hulenpidssa sekä parisuhteen hitamisessa. Lisäksi neuvlassa edistetään lapsen kasvuja kehitysympäristön sekä perheen elintapjen terveellisyyttä. Liperin kunnan lastenneuvlissa järjestetään alle kuluikäisille lapsille 16 määräaikaistarkastusta, jista viisi tekee lääkäri yhdessä terveydenhitajan kanssa. Näistä klme n laajja terveystarkastuksia. Runsaat pulet tarkastuksista tehdään alle 1-vutiaille. Ylimääräisiä tarkastuksia susitellaan tarpeen mukaan. Olennainen sa tapaamisten sisällöstä kstuu perheen tarpeiden ja lapsen kehitysvaiheen mukaisesta terveysneuvnnasta. Lapsi saa neuvlassa rktushjelmaan kuuluvat rktukset. Neuvlassa pyritään havaitsemaan lapsiperheiden erityisen tuen tarpeet mahdllisimman varhain ja järjestämään tarkituksenmukainen tuki ja apu. Lastenneuvlat tekevät tiiviisti mniammatillista yhteistyötä muiden lapsiperheiden parissa työskentelevien kanssa, kuten perheneuvla, mielenterveys- ja päihdepalvelut ja lastensujelu.

10 10 Terveystarkastus 1-4 vk 4-6 vk 2 kk 3 kk 4 kk 5 kk 6 kk 8 kk 10 kk 12 kk Terveydenhitajan x x x x x x x x x x tarkastus (laaja) Lääkärin tarkastus x x (laaja) x Taulukk 1. Määräaikaiset terveystarkastukset lapsen ensimmäisen ikävuden aikana Terveystarkastus 18 kk 2 v 3 v 4 v 5 v 6 v Terveydenhitajan x x x x x x tarkastus (laaja) (laaja) Lääkärin tarkastus x (laaja) x (laaja) Taulukk v lapsen määräaikaiset terveystarkastukset Sekä lasten- että äitiysneuvlassa tehdään mniammatillista yhteistyötä mm. lasten ja perheiden palveluiden kanssa. Mniammatillinen lapsiperheiden tukityöryhmä kkntuu n. kuuden viikn välein kaikissa neljässä taajamassa. K. työryhmään kuuluu työntekijöitä terveysneuvnnasta, varhaiskasvatuksesta, lasten ja perheiden palveluista, mielenterveys- ja päihdepalveluista. Lisäksi kkntuu lastensujelun tukityöryhmä, jhn myös kuuluu mniammatillinen yhteistyöverkst. Terveysneuvnnassa n kehitetty ryhmätimintaa, mm. lapsiperheille suunnattu äitivauva ryhmä sekä vimaa vanhemmuuteen ryhmä. Ryhmänvetäjät tulevat eri yksiköistä, jka edesauttaa saumatnta yhteistyötä. Lastenneuvlassa n myös kkeiltu ryhmävastaantta 4 kuukauden ikäisen vauvan tarkastuksen yhteydessä. Yhteistyötä tehdään myös järjestöjen ja seurakunnan kanssa.

11 11 Liperin kunnassa n tettu vuden 2012 alusta käyttöön myös imetyspliklinikkatiminta. Imetyspliklinikalle vi sittaa ja varata ajan kaikissa imetykseen liittyvissä asiissa. Vastaantt tapahtuu Ylämyllyn neuvlassa, mutta tarvittaessa imetyspliklinikan terveydenhitaja tekee myös ktikäyntejä. 4.3 Kuluterveydenhult Kuluterveydenhulln timinta perustuu asetukseen neuvlatiminnasta, kulu- ja piskeluterveydenhullsta sekä lasten ja nurten ehkäisevästä suun terveydenhullsta (380/2009). Kuluterveydenhulln timintaa hjaavat lisäksi mm. kuluterveydenhulln pas, kuluterveydenhulln laatususitukset sekä uusi terveystarkastusten menetelmäkäsikirja. Oppilaan ja piskelijan terveydenedistämiseksi n kuluyhteisön ja piskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus tarkastettava jka klmas vusi. Tarkastus n tehtävä yhteistyössä ppilaitksen ja sen ppilaiden tai piskelijiden, kulu- tai piskeluterveydenhulln, terveystarkastajan, henkilötön, työterveyshulln, työsujeluhenkilöstön ja tarvittaessa muiden asiantuntijiden kesken. Tarkastuksessa tdettujen puutteiden krjaamista n seurattava vusittain. (STM 2009). Outkummun ja Liperin kuluissa nämä tarkastukset n alitettu vuden 2012 aikana. Kuluterveydenhulln tavitteena n kk kuluyhteisön hyvinvinnin ja ppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä ppilaiden ppilashulln muun henkilöstön, pettajien ja vanhempien kanssa. (Stakes 2002, 28.) Kuluterveydenhulln tehtävänä n ppilaan hyvinvinnin ja terveyden seuraaminen, arviinti ja edistäminen. Terveydenhitaja sallistuu ppimisen, tunne-elämän ja käyttäytymisen ngelmien tunnistamiseen ja selvittämiseen yhteistyössä muun ppilashulthenkilöstön ja petushenkilöstön kanssa sekä kulun työljen ja kulutyön terveellisyyden ja turvallisuuden valvntaan ja edistämiseen. (Stakes 2002, 28.) Lapsen ja nuren terveystarkastukseen sisältyy fyysisen ja neurlgisen kehityksen lisäksi aina myös psykssiaalisen kehityksen, turvallisuuden, ihmissuhteiden ja mielen-

12 12 terveyden selvittäminen sekä ktna että muissa kehitysympäristöissä. Oppilaan laajaan terveystarkastukseen sisältyy hultajien haastattelu ja kk perheen hyvinvinnin selvittäminen niiltä sin kuin se n välttämätöntä hidn ja tuen järjestämisen kannalta. Laajaan tarkastukseen kutsutaan aina mlemmat vanhemmat. Hultajien kirjallisella sustumuksella laajaan terveystarkastukseen sisältyy päivähidn ja esipetuksen henkilökunnan arvi alle kuluikäisen lapsen selviytymisestä päivähidssa ja pettajan arvi ppilaan selviytymisestä kulussa niiltä sin kuin se n välttämätöntä hidn ja tuen järjestämisen kannalta. Laajista terveystarkastuksista tehtyä yhteenveta n käytettävä arviitaessa ppilashulln yhteistyönä lukka- ja kuluyhteisön tilaa ja mahdllisten lisätimenpiteiden tarvetta. Yhteenvet ei saa sisältää henkilötietja. (STM 2009, ) Terveystarkastus 1lk 2lk 3lk 4lk 5lk 6lk 7lk 8lk 9lk Terveydenhitajan x (sa x x x x (sa x x X (sa x tarkastus laajaa tark.) laajaa) laajaa) Lääkärin tarkastus x (sa laajaa tark.) x (sa laajaa tark.) x (sa laajaa tark.) Taulukk 3. Määräaikaiset terveystarkastukset kuluterveydenhullssa Kuluterveydenhullssa tehdään mniammatillista yhteistyötä eri tahjen kanssa. Mm. ppilashulttyöryhmä kkntuu kullakin kululla säännöllisesti. Osalla kuluista terveydenhitajan työajasta valtasa meneekin nimenmaan ppilashulttyöhön. Liperin kunnassa kkntuu säännöllisesti myös esikululaisille ma mniammatillinen ppilashulttyöryhmänsä. Liperin kunnassa n työstetty esi- ja peruspetuksen strategia vusille Ravitsemusterapeutti n yksi keskeisistä kuluterveydenhulln yhteistyökumppaneista. Ravitsemusterapeutille vidaan varata yksilöaikja kaikkien kuluterveydenhitajien timesta. Lisäksi Outkummun ja Ylämyllyn kuluterveydenhullssa n llut j usean vuden ajan käytössä ravitsemusterapeutin lukkakhtaiset hjaustunnit (1. ja 4 lk Oku ja 1. lk Ylämylly). Nämä hjaustunnit n tdettu listavaksi käytänteeksi. Lisäksi ravit-

13 13 semusterapeutti käy vanhempainillissa puhumassa. Ravitsemusterapeutin työpansta n tarkitus hyödyntää tulevaisuudessa laajemminkin. Myös fysiterapeutin ryhti- ja hjauskäynnit vat käytössä niin Liperissä kuin Outkummussakin. Alakuluikäiset hjataan fysiterapeutin yksilökäynnille terveyskeskukseen, yläkuluikäisille järjestetään fysiterapeutin pitämiä ryhtipäiviä kululla. Oppilaiden ergnmia-asiissa fysiterapeutin rli n merkittävä. Outkummussa fysiterapeutit pyrkivät käymään vusittain lukissa ergnmia-asiissa. He myös hulehtivat hjeistuksen laatimisesta pettajille lapsen ikeasta istuma-asennsta ja sen tärkeydestä. 4.4 Opiskeluterveydenhult Opiskelijalle, jka piskelee lukissa tai ammatillisessa kulutuksessa tulee järjestää ensimmäisenä piskeluvunna terveydenhitajan tarkastus ja ensimmäisenä tai tisena piskeluvunna lääkärintarkastus, ellei lääkärintarkastusta le tehty piskelijaksi hyväksymisen yhteydessä. Lääkärintarkastus tulee kuitenkin aina järjestää ensimmäisenä piskeluvunna piskelijalle, jka n erityispetuksessa tai jnka terveydentilan ja piskelukyvyn selvittäminen n tarpeellinen piskelualan tai tulevan ammatin vuksi. Opiskeluterveydenhultn kuuluvat 2 ja 3 luvussa säädettyjen terveystarkastusten ja terveysneuvnnan lisäksi kansanterveyslain (66/1972) 14 :n ja 1 mmentin 6 khdassa säädetyt terveyden- ja sairaanhitpalvelut kuten: 1. Mahdllisten mielenterveyshäiriöiden varhainen tteaminen, hit ja jatkhitn hjaus 2. Mahdllisten päihdengelmien varhainen tteaminen, hit ja jatkhitn hjaus 3. Seksuaaliterveyttä edistävät palvelut 4. Suun terveydenhulln palvelut, jtka sisältävät terveysneuvnnan, suun ja hampaiden yksilöllisen tarpeen mukaiset tutkimukset ja hidn sekä suun terveydenhulln ammattihenkilön terveystarkastuksen perusteella laatiman mahidn sisältävän hitsuunnitelman.

14 14 TERVEYSTAPAAMINEN 1.vusi 2.vusi 3.vusi Terveyskysely x Terveydenhitajan tarkastus x x tarvittaessa Lääkärintarkastus x Ensimmäisen vuden piskelijille suunnatun terveystarkastustiminnan tavitteena n: Selvittää yhdessä piskelijan elämäntilanne, elämäntavat, ssiaaliset verkstt ja piskelu sana hyvinvinnin kknaisuutta Tukea ja vahvistaa vimavarja Havaita elämäntapihin liittyvät riskit ja antaa hjausta ja neuvntaa niiden vähentämiseksi Arviida piskelijan terveydentilaa pinnista selviytymisen kannalta Ohjata piskelija palvelujen piiriin, js löytyy timintakykyä uhkaavia tai sitä haittaavia ngelmia Suunnitella krnisten sairauksien seuranta, hit ja kuntutus piskelun ajaksi Selvittää erityispiskelijan tarvitsemat kuntutus- ja tukitimet yhdessä ppilaitksen ja muiden tahjen kanssa Selvittää raskauden ehkäisyn ja seksuaaliterveysneuvnnan tarve Tiedttaa piskeluterveydenhulln tarjamista palveluista. Timenpiteet: 1. Lukiissa ja ammattippilaitksissa lääkärintarkastukset ensimmäisenä tai tisena piskeluvutena ellei lääkärintarkastusta le tehty piskelijaksi hyväksymisen yhteydessä. 2. Suun terveydenhullssa peruskulun jälkeen piskelijan n määrä käydä terveystarkastuksessa ainakin yhden kerran ennen 18:aa ikävutta. Yksilöllinen tutkimusväli ja terveystarkastuksen ajankhta n määritelty 8:nella lukalla. Opiskelija saa tällöin kirjallisen hjeen hitn hakeutumisesta. Keskiasteen piskelijita ei kutsuta hitn.

15 15 Lukiissa ja ammatillisissa ppilaitksissa piskelevilla n ktipaikkakunnasta riippumatta ikeus päästä suun terveydenhultn. Vaihtehtisesti piskelija vi ttaa yhteyttä man kuntansa hammashultn. Suun terveydenhit perustuu man vastuun ttamiseen suun terveydestä ja palvelujen käytöstä Lukit Kansanterveyslain 14 :n 1 mmentin 6 khdassa tarkitettuihin ppilaitksiin kuuluvat lukit, jiden piskelijille kunnan n järjestettävä piskeluterveydenhulln palvelut. Lukilaissa (629/1998) tarkitettujen ppilaitsten lukikulutusta järjestetään lukiissa, aikuislukiissa ja muissa ppilaitksissa. Liperin kunnan alueella ei le yhtään lukita. Outkummussa timii luki, jhn Liperin kunnalta järjestetään piskelijaterveydenhult Ammatilliset ppilaitkset Kansanterveyslain 14 :n 1 mmentin 6 khdassa tarkitettuja ppilaitksia, jiden piskelijille kunnan n järjestettävä piskeluterveydenhulln palvelut, vat ammatillisesta kulutuksesta annetussa laissa (630/1998) tarkitetut ppilaitkset. Oppilaitksen piskelijana pidetään 1 mmentissa tarkitetun ppilaitksen piskelijaa, jka piskelee pinttukilain (65/1994) mukaiseen pinttukeen ikeuttavassa kulutuksessa. Opinttukeen n ikeutettu piskelija, jnka ppivelvllisuuden jälkeiset, päätimiset pinnt kestävät yhtäjaksisesti vähintään kaksi kuukautta. Liperin kunnan alueella sijaitsee erityisppilaits Luvi ja Outkummun kaupungin alueella Phjis-Karjalan kulutuskuntayhtymä (PKKY), Phjis-Karjalan ammattipist Outkumpu sekä Phjis-Karjalan aikuispist. Näissä ppilaitksissa tteutetaan piskelijaterveydenhult Liperin kunnan timesta.

16 16 5 LASTENSUOJELULAIN MUKAISET VELVOLLISUUDET 5.1 Lastensujeluilmitus Lastensujeluilmituksen tekemisestä säädetään lastensujelulain 25 :ssä. Ilmitusvelvllisia vat: ssiaali- ja terveydenhulln, petustimen, nuristimen, pliisitimen ja seurakunnan palveluksessa tai luttamustimessa levat riksseuraamuslaitksen sekä pal- ja pelastustimen palveluksessa levat muun ssiaali- ja terveydenhulln palvelujen tuttajat petuksen tai kulutuksen järjestäjät terveydenhulln ammattihenkilöt seurakunnan tai muun usknnllisen yhdyskunnan henkilöstö kululaisten aamu-/iltapäivätimintaa harjittavan yksikön timinnassa levat turvapaikan hakijiden vastaantttiminnan palveluksessa levat ja ktutumisen edistämisestä annetussa laissa tarkitetussa perheryhmäkdissa ja muussa asuinyksikössä työskentelevät hätäkeskustiminnan palveluksessa timivat 5.2 Ennakllinen lastensujeluilmitus Ennakllinen lastensujeluilmitus, lastensujelulaki 25 c, n tehtävä ennen lapsen syntymää, js n perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensujelun tukitimia välittömästi syntymänsä jälkeen. Ssiaalitimen n tärkeää saada tieta mahdllisesta asiakkuudesta riittävän varhain, jtta yhdessä perheen kanssa vidaan spia hyvissä ajin riittävistä ja spivista tukitimista. Ennakllisen lastensujeluilmituksen tarkituksena n ensisijaisesti turvata dttavalle äidille ja lapsen tulevalle perheelle riittävät tukitimet j raskausaikana.

17 Pyyntö lastensujelutarpeen arviimiseksi Lastensujelulain mukainen ilmitusvelvllisuus vidaan tteuttaa myös yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa tehtynä pyyntönä lastensujelutarpeen arviimiseksi. Pyyntö n lastensujeluilmituksen tavin tehtävä viipymättä ja sitä tehtäessä n aina annettava tiedksi pyynnön tekemiseen jhtaneet syyt. Yhteistyössä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa tteutettu pyyntö lastensujelutarpeen arviimiseksi, antaa usein paremmat mahdllisuudet lastensujelulle tehdä yhteistyötä perheen kanssa, kuin sura lastensujeluilmituksen tekeminen. Pyynnön tehnyt viranmainen n j keskustellut ja käynyt hultaan läpi perheen kanssa sekä mtivinut perhettä ttamaan apua ja tukea vastaan. 6 ERITYISEN TUEN TARVE Terveysneuvnta ja terveystarkastukset n järjestettävä siten, että lapsen ja perheen erityisen tuen tarve tunnistetaan mahdllisimman varhaisessa vaiheessa ja tarpeenmukainen tuki järjestetään viiveettä. Erityisen tuen tarve n selvitettävä, js lapsessa, perheessä tai ympäristössä n tekijöitä, jtka vivat vaarantaa tervettä kasvua ja kehitystä. Erityisen tuen tarpeen arviimiseksi ja tteuttamiseksi tulee tarvittaessa järjestää lisäkäyntejä ja ktikäyntejä. Lisäksi n laadittava suunnitelma yhteistyössä tukea tarvitsevan ja ikävaiheen mukaisesti hänen perheensä kanssa Suunnitelman tteutumista tulee seurata ja arviida Erityisen tuen tarpeen arviimiseksi ja tuen järjestämiseksi n tarvittaessa myös tehtävä yhteistyötä kunnan eri timijiden ja muiden tarvittavien tahjen kesken. varhaiskasvatus ktipalvelu lastensujelu ppilashult erikissairaanhit

18 18 terveyspalvelut vanhempien palvelut 6.1 Lastensujelu Lastensujelun edustajat sallistuvat perhepalveluverkstn ja tarvittaessa lastenneuvlatyöryhmän timintaan. On tärkeää, että lastenneuvla, perhepalveluverkst ja lastensujeluviranmaiset tuntevat tistensa timintatavat ja työmenetelmät riittävän hyvin, ja että heillä n yhdessä svitut menettelyt lastensujeluilmituksen tekemisestä. Liperissä ja Outkummussa vat timinnassa Lapsiperheiden tukiryhmät eli Laturyhmät. Latu-ryhmässä käsitellään alle kuluikäisten lasten asiita äitiys- ja lastenneuvlan, varhaiskasvatuksen, mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä lastensujelun yhteistyönä. Lastensujelun tehtävät: 1. Lakisääteinen tehtävä n tukea lapsia ja nuria, jiden terveys tai kehitys n vaarantunut. 2. Antaa knsultaatiapua heti lastensujelun tarpeen epäilyksen herätessä alkuvaiheessa knsultaati vidaan knsultaatikynnyksen laskemiseksi tehdä nimeämättä perhettä 3. Osallistuu perhepalveluverkstn ja tarvittaessa lastenneuvlatyöryhmän timintaan 4. Vastaanttaa lastensujelulain velvittamat, mm. ssiaali- ja terveystimen työntekijöiden tekemät ilmitukset perhe- tai yksilökhtaisen lastensujelun tarpeesta ja alittavat ilmituksen edellyttämät timenpiteet. lastensujeluilmitus yhteistyöalite, jka mahdllistaa lastensujelun ja muiden tarvittavien tahjen sallistumisen lapsen tilanteen ja tuen tarpeen selvittämiseen ja tukitimien suunnitteluun edellyttää perheen yksilöimistä lastensujeluilmituksen testa svitaan perheen kanssa tai vähintään ilmitetaan heille

19 Viranmaisten yhteistyöverkst Lastensujelulaki 7 velvittaa lasten ja nurten hyvinvinnin seuraamiseen ja edistämiseen kunnan viranmaisten yhteistyönä. Kunnan ssiaalihullsta vastaavan timielimen ja kunnan muiden viranmaisten n yhteistyössä seurattava ja edistettävä lasten ja nurten hyvinvintia sekä pistettava kasvuljen epäkhtia ja ehkäistävä niiden syntymistä. 6.3 Lapsen humiiminen aikuisille tarkitetuissa palveluissa Lastensujelulain Lastensujelulaki 10 mukaan n turvattava aikuisen kasvatuksessa levan lapsen hidn ja tuen tarve aikuisille suunnatuissa palveluissa, kun aikuiselle annetaan ssiaali- ja terveydenhulln palveluja, erityisesti kun n kyse päihde- ja mielenterveyspalveluista tai kun aikuinen n kdin ulkpulella laitsmaisessa hidssa tai surittamassa vapausrangaistusta. Tarvittaessa terveyden- ja ssiaalihulln n järjestettävä välttämättömät palvelut raskaana levien naisten ja syntyvien lasten sujelemiseksi. Aikuisen hultajuudessa levien lasten tilanne tarkistetaan ssiaalihulln ja muiden timialjen aikuispalveluiden yhteydessä. Keskeistä n ennaltaehkäisevän ja mniammatilisen työn vahvistaminen mm. yhteistyöllä mielenterveyspalveluiden, varhaiskasvatuksen, neuvlan, kdinhidn ja kulutimen välillä, jtta asiakkaan tilanteesta saataisiin ikea kknaiskuva. Tärkeää n myös eri hallintkuntien esimiesten yhteistyön vahvistaminen ja mniammatillisuuteen situtuminen. Tiednkulun laillisuuden varmistamisesta n hulehdittava. 6.4 Lasten ja nurten hyvinvintisuunnitelma Kunnan tai useamman kunnan yhdessä n laadittava lasten ja nurten hyvinvinnin edistämiseksi sekä lastensujelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien timintaa kskeva suunnitelma, lastensujelulaki 12. Suunnitelma n lakisääteinen väline hjata, jhtaa ja kehittää lasten ja nurten hyvinvintityötä kunnassa. Se n jatkssa sa kunnan vakiintunutta timinnan suunnittelun, tteuttamisen sekä arviinnin vusirytmiä.

20 20 Erityisesti lastensujelun tarvetta sekä lastensujeluun varattavia vimavarja kskevat suunnitelman khdat sisältävät kunnan talusarvin ja talussuunnitelman laadinnan kannalta keskeistä tieta. Suunnitelman sisältö tulee humiida kunnan talusarvissa. Lastensujelun suunnitelman tavitteena n kehittää lastensujelua niin, että se vastaa paremmin kunnassa asuvien lasten ja nurten tarpeita sekä tukee vanhempia, hultajia ja muita lapsen hidsta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lasten hidssa ja kasvatuksessa. Suunnitelman n ltava lapsilähtöinen, eli timinnan keskiössä n kk ajan ltava lapsen ja lapsiperheiden hyvinvinnin lisääminen. 7 SUUN TERVEYDENHUOLTO Suun terveystarkastuksia järjestetään kk ikälukan kattavina määräaikaistarkastuksina sekä yksilölliseen tarpeeseen perustuvina terveystarkastuksina. Tarkastuksissa selvitetään suun terveydentila, kehitys ja hidn tarve ja tehdään tarvittaessa henkilökhtainen terveyssuunnitelma. Ensimmäistä lasta dttavan perheen suun terveydentilan ja hidn tarpeen arvii suun terveydenhulln ammattihenkilö haastattelulla ja tarvittaessa muilla menetelmillä. Odttavalle perheelle järjestetään ryhmäneuvntatilaisuus tai / ja n mahdllisuus hakeutua suuhygienistin vastaantlle. Alle kuluikäisille järjestetään suuhygienistin tai hammashitajan tekemiä suun terveystarkastuksia sekä tarpeen mukaisesti hammaslääkärin tutkimuksia. Terveydenhitajan vastaantlla n suun ensimmäinen tutkimus vauvan llessa 6-8 kk ikäinen. Terveydenhitaja hjaa vanhempia tilaamaan lapselle ensimmäisen ajan hammashitlaan, lapsen llessa pulitistavutias. Lapsen llessa klme ja viisivutias kutsutaan suun terveystarkastuksiin kirjeellä. Liitteessä 1. ja 2. kuvataan määräaikaisten terveystarkastusten keskeisiä sisältöjä, jita tarkistetaan säännöllisesti ehkäisevän hidn kehittymisen ja uuden tiedn myötä.

21 21 Terveystarkastus 18 kk 2 v 3 v 4 v 5 v 6 v Suun terveystarkastus x x x Taulukk 1. Neuvlaikäisten suun terveystarkastukset Oppilaille tehtävät suun määräaikaistarkastukset sisältävät suuhygienistin ja tarpeen mukaiset hammaslääkärin terveystarkastukset, mukaan lukien erikisalakhtaiset suun tutkimukset. Suun terveystarkastukset kuluterveydenhullssa tteutetaan ensimmäisellä, klmannella, viidennellä ja kahdeksannella lukalla tai hammaslääkärin hitsuunnitelman mukaisesti. Lapselle, jlla n riski sairastua suusairauksiin, humiidaan ennaltaehkäisevä suun terveydenhult ja määritellään yksilöllinen suun terveystarkastusväli. Terveystarkastus 1.lk 2.lk 3.lk 4.lk 5.lk 6.lk 7.lk 8.lk 9.lk Suun terveystarkastus x x x x x Taulukk 2. Suun terveystarkastukset kuluterveydenhullssa Yläasteelta siirtyviä ei kutsuta jatkssa hitn ja tästä hammaslääkäri infrmi ptilasta vastaanttkäynnillä. Opiskelijita ei kutsuta hitn, mutta n mahdllisuus hakeutua itse hitn. Ammattippilaitksen piskelijilla n ikeus vähintään kerran piskeluaikana suun terveystarkastukseen.

22 22 8 LÄHTEET Liperin kunta & Outkummun kaupunki Liperin kunnan ssiaali- ja terveystimen palvelustrategia vusille STAKES, Kuluterveydenhult Opas kuluterveydenhulllle, peruskuluille ja kunnille. Oppaita 51. Gummerus Kirjapain Oy, Saarijärvi. STM, Neuvlatiminta, kulu- ja piskeluterveydenhult sekä ehkäisevä suun terveydenhult. Asetuksen (380/200)) perustelut ja sveltamishjeet. Julkaisuja 2009:20. STM, Helsinki

23 23 Liite 1 NEUVOLAIKÄISTEN SUUN TERVEYSTARKASTUKSET Terveydenhitajan vastaantlla käynti vauvan llessa 6-8 kk ikäinen - Suun ja hampaiden terveystarkastus - Ravintasiat - Suuhygienia / fluri - Kariesbakteerin tartunnan estäminen / ksylitli - Imemistttumukset ja tutin käyttö Terveydenhitaja hjaa vanhempia tilaamaan lapselleen ensimmäisen ajan hammashitlaan suuhygienistin tai hammashitajan vastaantlle (p ) Lapsen llessa 1,5 vutta - suun ja hampaiden terveystarkastus / kariesriskin arviinti / plakki - hampaiden puhdistus flurihammastahnalla 2xpv (sipaisu, 500 ppm fluria) - ravintneuvnta / säännöllinen ateriinti / napstelun välttäminen / janjuma vesi - imemistttumukset / imemistarve vähenee 6-9 kk ikäisenä, jten tuttipullsta luvutaan n. yhden vuden ikäisenä ja tutista sen jälkeen viimeistään kahteen vuteen mennessä - kariesbakteerin tartunnan estäminen - ksylitlin käyttö Lapsen llessa 3 vutta, kutsutaan kirjeellä - suun ja hampaiden terveystarkastus / kariesriskin arviinti /purenta - hjataan tarvittaessa jatkhitn hammaslääkärille - hampaiden puhdistus flurihammastahnalla 2xpv (nkare, 1100 ppm fluria) - ravintasiat / säännöllinen ateriarytmi / makean napstelun välttäminen - ksylitlin käyttö - janjuma n vesi - makeiset eivät kuulu lapsen arkeen Lapsen llessa 5 vutta, kutsutaan kirjeellä - suun ja hampaiden terveystarkastus / kariesriskin arviinti /purenta - hjataan tarvittaessa jatkhitn hammaslääkärille - hampaiden puhdistus flurihammastahnalla 2xpv yhteistyössä vanhempien kanssa - pysyvien pskihampaiden puhkeaminen - järkevä makean käyttö - säännöllinen ateriarytmi / ksylitlin käyttö ateriiden jälkeen

24 24 Riskiptilaat hammashidssa Liite 2 Riskiptilas = Lapsi tai nuri, jlla n khnnut riski suun sairauksiin, käy useammin hammashitlassa esim. - yleissairaus, jhn jatkuva lääkitys tai tistuvia infektisairauksia - ei nrmaalia ateriarytmiä, vaan napstelee useita kertja päivässä - näkyvää plakkia etuhampaiden pinnilla - alkavia reikiä tai paikattuja hampaita - sisaruksilla n reikiä tai paikattuja hampaita tai perheellä välinpitämätön asenne hammashitn Riskiptilaat hammashitlassa tiheämpi yksilöllinen terveystarkastusväli tehstettu ehkäisevän hidn neuvnta ravintneuvnta käytännön harjauspetus flurihidt ja kuutshampaiden pinnitukset

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN KOULU: Espn kristillinen kulu KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN Espn kaupungissa n käytössä yhteinen phja ppilashultsuunnitelmalle, jta Espn kristillinen kulu n täydentänyt kulun

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Lasten mielenterveystyön hoitoketju

Lasten mielenterveystyön hoitoketju Lasten mielenterveystyön hitketju Ylöjärven timintamalli Työryhmä: Merja Hietanen, lastenlääkäri Marj Huvinen, kulupsyklgi Niina Immnen, psyk sh, nuristiimi Tuija Landström, kuraattrityön krdinaattri Sinikka

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA OMAISHOIDON TUKI SOITESSA Omaishidn tuen määritelmä Laissa (Laki maishidn tuesta 2.12.2005/937) n määritelty seuraavasti; Omaishit n iäkkään, vammaisen tai sairaan henkilön hidn järjestämistä

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS PERHEKESKUS PERHEKESKUKSESSA ON TARJOLLA SEURAAVANLAISIA PALVELUJA: 1. PERHENEUVOLA 2. PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT 3. PERHETYÖ 1. PERHENEUVOLA

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN YHTEISTYÖ- JA PALVELUMALLI 0 6 v. Varhaiskasvatuspalvelut, neuvola ja sosiaalipalvelut Hyvinkään kaupunki

VARHAISEN TUEN YHTEISTYÖ- JA PALVELUMALLI 0 6 v. Varhaiskasvatuspalvelut, neuvola ja sosiaalipalvelut Hyvinkään kaupunki VARHAISEN TUEN YHTEISTYÖ- JA PALVELUMALLI 0 6 v Varhaiskasvatuspalvelut, neuvla ja ssiaalipalvelut Hyvinkään kaupunki SISÄLLYS LUKIJALLE... 3 JOHDANTO... 4 1 VARHAINEN JA AVOIN YHTEISTYÖ HUOLI PUHEEKSI...

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS PERHEKESKUS PERHEKESKUKSESSA ON TARJOLLA SEURAAVANLAISIA PALVELUJA: 1. PERHENEUVOLA 2. PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT 3. PERHETYÖ 4. PUHETERAPIA

Lisätiedot

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Kulutimi REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

Siikalatvan kotihoidon palvelujen myöntämisperusteet Kunnanhallitus

Siikalatvan kotihoidon palvelujen myöntämisperusteet Kunnanhallitus Siikalatvan ktihidn palvelujen myöntämisperusteet Kunnanhallitus 10.06.2019 Sisällys Ktihit n ssiaalihultlain 20 mukaista palvelua... 3 Palvelutarpeen arviinti... 4 Ktihidn palvelujen myöntäminen... 4

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Nuorten tuki-hanke ja avoin ammattiopisto. Hanna Nuutinen, Tero Vornanen ja Kristiina Sallinen www.pkky.fi/avoinammattiopisto

Nuorten tuki-hanke ja avoin ammattiopisto. Hanna Nuutinen, Tero Vornanen ja Kristiina Sallinen www.pkky.fi/avoinammattiopisto Nurten tuki-hanke ja avin ammattipist Hanna Nuutinen, Ter Vrnanen ja Kristiina Sallinen www.pkky.fi/avinammattipist OHJAAMO Ohjaavat/lähettävät taht 2.Asteen ppilaitkset Palveluun tutustuminen ja palvelutarpeen

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Liite 1. TILASTOT JA TAUSTA-AINEISTO. TILASTOT: väestötiedot ja palvelujen käyttötiedot

Liite 1. TILASTOT JA TAUSTA-AINEISTO. TILASTOT: väestötiedot ja palvelujen käyttötiedot 1 Liite 1. TILASTOT JA TAUSTA-AINEISTO TILASTOT: väestötiedt ja palvelujen käyttötiedt 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Aavan lastensujelun tietja 2009-2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lastensujeluilmitukset

Lisätiedot

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012-

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012- Ystävän apuri Palveluihin hjaamisen pasvihk ikäihmisen ystävälle Ystävätiminnan alueellisen tuen kehittämisprjekti 2012- TAVALLISEN IHMISEN TAIDOIN Oppaan sisällöstä: Opas n tarkitettu Punaisen Ristin

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikkeilu -sahankkeen laajennus Sitra 13.10.2017 Vukk Lehtimäki, hankepäällikkö, STM 1 Palvelusetelikkeilujen mahdllisuus laajentua Kärkihankkeen

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Sivistysvirasto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012

Sivistysvirasto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012 1 Naantalin kaupunki Sivistysvirast REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

Hyvinvoinnin tietotuotanto apunasi Pohjanmaan hyvinvoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämisessä

Hyvinvoinnin tietotuotanto apunasi Pohjanmaan hyvinvoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämisessä 29.4.2014 Hyvinvinnin tiettutant apunasi Phjanmaan hyvinvinnin ja tiedlla jhtamisen kehittämisessä Hyvinvintia ja terveyttä kskevan päätöksenten, jhtamisen ja kehittämisen tueksi n Phjanmaalla käynnistetty

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen järjestäjän muistilista. Johdanto: Mitä taiteen perusopetus on? Taiteen perusopetuksen käsite ja lainsäädäntö

Taiteen perusopetuksen järjestäjän muistilista. Johdanto: Mitä taiteen perusopetus on? Taiteen perusopetuksen käsite ja lainsäädäntö Taiteen peruspetuksen järjestäjän muistilista Kesäkuu/2013 Muistilistan sisältö: 1. Taiteen peruspetuksen käsite ja lainsäädäntö 2. Taiteen peruspetuksen järjestäminen ja rahitus 3. Hallinnllinen ja muu

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN PKS-SEHYK Esp Helsinki Kauniainen Kirkknummi Vantaa Suun erikishidn yksikkö (09) 310 47475, Mannerheimintie 172, 00300 Helsinki POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Kymenlaakson alueellinen ravitsemussuunnitelma vuodelle 2013. Alueellinen ravitsemustyöryhmä 2012

Kymenlaakson alueellinen ravitsemussuunnitelma vuodelle 2013. Alueellinen ravitsemustyöryhmä 2012 Kymenlaaksn alueellinen ravitsemussuunnitelma vudelle 2013 Alueellinen ravitsemustyöryhmä 2012 2 Väestön terveellisten rukatttumusten edistäminen ja ravitsemushidn kehittäminen Kymenlaaksssa Kymenlaaksssa

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausuntpyyntö 18.05.2018 OKM/93/040/2017 Kuntien kulttuuritiminnasta annetun lain uudistaminen Jhdant Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausunta liitteenä levasta muistista

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN 1 UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN Millaisia vat uuden vanhuspalvelulain ja laatususituksen tumat muutstarpeet? Case Hämeenlinna Vukk Lehtimäki, asiakashjausyksikön päällikkö, vs. Khti vanhustyön tulevaisuutta

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Liite 20 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.11.2015 Ulvilan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Päiväktihidn sääntökirja 2016 Sisältö 1. PALVELUSETELI... 4 2. SÄÄNTÖKIRJA... 4 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4.

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata UNICEFIN LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA TOIMINTAMALLI LAPPEENRANNAN SUUNNITELMA Rakennuspalikka ja tarkistuslista tämän hetken tilanne kehittämistimi kehittämisestä vastaava tah 1. Lapsen ikeudet tunnetaan Näkyykö

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELU SOPIMUS 2014

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELU SOPIMUS 2014 KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELU SOPIMUS 014 (SAVONLINNAN KAUPUNKI/ ITÄ-SAVON SAIRAAN HOITOPllRIN KY) ~ Perusterveydenhulln jast 18.1.013 3_6 Ssiaalijast 18.1.013 45

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

TUTKIMUSSUUNNITELMA: RAKENTEISEN KIRJAAMISEN KEHITTÄMINEN

TUTKIMUSSUUNNITELMA: RAKENTEISEN KIRJAAMISEN KEHITTÄMINEN Metrplia Ammattikrkeakulu..0 YAMK, Kliininen asiantuntija YAMK-piskelija Heli Hyrsylä Helsingin kaupunki, ssiaali- ja ter/eysvirast Kaupunginsairaalanjhtajalääkäri Kristina Backlund TUTKIMUSSUUNNITELMA:

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 1 IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvintipalvelut Lasten ja nurten palvelut Psykssiaalinen ppilashult Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 30.10.2014 1. REKISTERIN NIMI

Lisätiedot

Hyvinvointitoimiala 11.1.2011 Liite Kuntoutumispalvelut/ Vammaispalvelut. Dnro 542-2013

Hyvinvointitoimiala 11.1.2011 Liite Kuntoutumispalvelut/ Vammaispalvelut. Dnro 542-2013 Hyvinvintitimiala 11.1.2011 Liite Kuntutumispalvelut/ Vammaispalvelut Dnr 542-2013 Timintasuunnitelma kehitysvammaisten palvelujen tteuttamiseksi 2013 1/19 Sisällysluettel Jhdant... 2 1. Kehitysvammaiset

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin:

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin: Opiskeluikeushje Ohje piskeluikeudesta perustuu allaleviin säädöksiin ja sen tarkituksena n sveltaa säädöksiä Metrplia Ammattikrkeakulun pintasiissa, tukea Metrplian yhtenäisiä timintatapja ja piskeluun

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen Vahvistettu hallituksen jastssa 19.8.2009 15 Liite nr 2/2009 2 Sisällysluettel: 1. Timeentultuen

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

Hoitopalkkion korotus lapsen tavanomaista suuremman hoitoisuuden perusteella:

Hoitopalkkion korotus lapsen tavanomaista suuremman hoitoisuuden perusteella: 1 Limaan kaupunki PALKKIOT JA KULUKOR VAUS 1.1.2014 ALKAEN LASTENSUOJELULAIN MUKAISESSA PERHEHOIDOSSA HOITOPALKKIO Perushitpalkki 1240 41,33 Hitpalkkin vähimmäismäärä 1.1.2014 alkaen 679,71 22,66 Hitpalkkin

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 74 Vuden 2015 talusarvi ja talussuunnitelma vusille 2015-2017, ssiaali- ja terveystimi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedt: Aulis Majuri, puh. 09 816 23000 Maija

Lisätiedot