Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL(8) luokitus Kansainvälisen tavaroiden ja palvelujen luokituksen (Nizzan sopimus) 8. painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL(8) klassindelning enligt Internationell klassindelning av varor och tjänster (Niceövernskommelsen) 8. utgåvan (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...42 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...44 Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...45 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...47 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...93 Kansainvälisten rekisteröintien osasiirtymiset Delvis överförda internationella registreringar...95 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...95 Uudistetut kansainväliset rekisteröinnit Förnyade internationella registreringar...96 Oikaisuja Rättelser...98 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...99 TIEDONANTOJA MEDDELANDEN...101

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. (111) (210) T (220) CASONA LOPEZ (730) BODEGAS Y VINEDOS LOPEZ S.A.I.C., Buenos Aires, Buenos Aires, AR (740) Papula Oy (511) 33 (111) (210) T (220) TaksiVisio (730) SUOMEN TAKSIMAINOS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35 NCL(8) (111) (210) T (220) VSF

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OUTOTEC OYJ, Espoo, Esbo, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 40, 42 NCL(8) (111) (210) T (220) ANTARES (730) VINA SANTA CAROLINA S.A., Santiago, Santiago, CL (740) Kolster Oy Ab (511) 33 NCL(8) (111) (210) T (220) ELOMATIC (730) ELOMATIC OY, Turku, Åbo, FI (740) Turun Patenttitoimisto Oy - Åbo Patentbyrå Ab (511) 9, 35, 37, 42 NCL(8) (111) (210) T (220) (730) KONE OYJ (KONE CORPORATION) (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (511) 7, 37 NCL(8)

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) DECIBEL (730) EPICRYSTALS OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 9 NCL(8) (111) (210) T (220) Superjamit (730) PORI JAZZ 66 R.Y., Pori, Björneborg, FI (511) 41, 42 (111) (210) T (220) Takuuteekkari (730) VAASAN YLIOPISTO, Vaasa, Vasa, FI (511) 9, 41, 42 (111) (210) T (220) Print Gate

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) EDITA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 35, 39, 42 (111) (210) T (220) (730) SAMPO PANKKI OYJ (2), Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat musta ja sininen. - Märket utförs i färgerna svart och blått. (526) Rekisteröinti ei tuota yksinoikeutta merkin tekstiin. - Registreringen medför inte ensamrätt till märkets text (511) 35, 36, 42 (111) (210) T (220) (730) SAMPO PANKKI OYJ (2), Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 35, 36, 42 (111) (210) T (220)

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SAMPO PANKKI OYJ (2), Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat musta ja sininen. - Märket utförs i färgerna svart och blått. (526) Rekisteröinti ei tuota yksinoikeutta merkin tekstiin. - Registreringen medför inte ensamrätt till märkets text. (511) 35, 36, 42 (111) (210) T (220) Pakuovelle.com (730) KD RENT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 12, 39 (111) (210) T (220) (730) POUTIAINEN, VESA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 24, 27 (111) (210) T (220) DUKE FITNESS (730) SIPPOLAINEN, MIKA JUHANI, Kaarina, S:t Karins, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 12

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) ARVO2 OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35 (111) (210) T (220) MODULARE (730) HENRI RÜÜSAK, Tallinna, Tallinn, EE, ENDRUS ARGE, Tallinna, Tallinn, EE (740) Papula Oy (511) 6, 19, 20, 37 (111) (210) T (220) TORO (730) HORISONT ENTERPRISES LTD. OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lammi & Partners Oy (511) 4, 11, 21 (111) (210) T (220)

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SI IMPORT AVOIN YHTIÖ, Vantaa, Vanda, FI (511) 11, 15 (111) (210) T (220) DARKSTAR (730) SKATEBOARD WORLD INDUSTRIES, INC., Kalifornia, Kalifornien, US (740) Berggren Oy Ab (511) 18, 25, 28 (111) (210) T (220) HARVIA (730) HARVIA OY, Muurame, Muurame, FI (740) Kespat Oy (511) 9, 11, 19 (111) (210) T (220) Kauppakeskus Lippulaiva

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220) (730) LAPIN HELMI KY, Lempäälä, Lembois, FI (511) 25, 28, 29 (111) (210) T (220) TravelPartner (730) SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (PUBL), Tukholma, Stockholm, SE (740) Seppo Laine Oy (511) 16, 45 (111) (210) T (220) BudJet (730) SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (PUBL), Tukholma, Stockholm, SE (740) Seppo Laine Oy (511) 38, 45

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) CURSOR OY, Kotka, Kotka, FI (740) Coor Service Management Karhula Oy (511) 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 (111) (210) T (220) PUPFIT (730) SARPARANTA, MARJA-RIITTA, Turku, Åbo, FI (740) Taisto Nieminen (511) 18, 28, 31 (111) (210) T (220) ZEF ARVIOINTIKONE

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ZEF SOLUTIONS OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 35, 41, 42 (111) (210) T (220) K-Modelist (730) TIKKA, TOMMI, TOIMINIMEN TRAJEKTOR HALTIJANA, Vantaa, Vanda, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) StudentPC (730) CENTRE FOR DISTANCE EDUCATION AS, Larvik, Larvik, NO (740) Seppo Laine Oy (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) GREENSTAR (730) HOPALTANS OY, Joensuu, Joensuu, FI (740) Benjon Oy (511) 41, 43 (111) (210) T (220)

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI FLEXIFORM (730) OY FLEXIPACK AB, Vaasa, Vasa, FI (511) 16 (111) (210) T (220) (730) OY WACO LOGISTICS FINLAND, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Hästö & Salingre Oy (511) 39 (111) (210) T (220) ReDi (730) ORTTO-KENKÄ OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 10 (111) (210) T (220) Ortto-Kenkä (730) ORTTO-KENKÄ OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 10

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) onnline (730) ONNINEN OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 6, 7, 11, 17 (111) (210) T (220) (730) MAINOSBOKSI OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) BANCO ITAU HOLDING FINANCEIRA S.A., Sao Paulo, Sao Paulo, BR (740) Forssén & Salomaa Oy (591) Merkin värit ovat sininen ja keltainen. - Märket utförs i färgerna blått och gult. (511) 36

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) BANCO ITAU HOLDING FINANCEIRA S.A., Sao Paulo, Sao Paulo, BR (740) Forssén & Salomaa Oy (511) 36 (111) (210) T (220) BIOCELEX (730) BIOCELEX OY, Turku, Åbo, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 35, 36, 37, 38, 41, 42 (111) (210) T (220)

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) BIOCELEX OY, Turku, Åbo, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 35, 36, 37, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) OFFICE DELI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen, vihreä, valkoinen ja musta. - Märket utförs i rött, grönt, vitt och svart. (511) 30, 32, 43 (111) (210) T (220) Tuunari (730) LAMPELA, KATJA, TOIMINIMEN LIESKA-TUOTANTO HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 42 (111) (210) T (220) BUBI

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SOCCERO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 14, 38 (111) (210) T (220) MaTaPuPu (730) TILITOIMISTO DATAMEDIA-TILIT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) KARAOKE MESTARI PLATINUM (730) RAVINTOLA PYÖREÄ TORPPA KY, Kouvola, Kouvola, FI (511) 16, 35, 42 (111) (210) T (220) LAILLISESTI SINUN (730) BENJON OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41, 45 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PEKKANEN, OLLI JUHANI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 17, 18, 35 (111) (210) T (220) NPT (730) MIRACULOS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3 (111) (210) T (220)

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TAIDESUUNNISTUS RY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 24, 25, 41 (111) (210) T (220) (730) FINN SPRING OY, Toholampi, Toholampi, FI (511) 16, 32, 33 (111) (210) T (220)

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FINN SPRING OY, Toholampi, Toholampi, FI (511) 16, 32, 33 (111) (210) T (220) (730) FINN SPRING OY, Toholampi, Toholampi, FI (511) 16, 32, 33 (111) (210) T (220)

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LINDHOLM-KÄRKI, ANNE KRISTIINA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) RUPERT (730) L'ORMARINS (PTY) LIMITED, Cape Town, Cape Town, ZA (740) Berggren Oy Ab (511) 33 (111) (210) T (220) (730) OY WIKESTRÖM & KROGIUS AB, Turku, Åbo, FI (511) 36, 39 (111) (210) T (220)

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning PROFIVANE (730) RUNTECH SYSTEMS OY, Vilppula, Vilppula, FI (740) Patentti-Laitinen Oy (511) 7, 37, 42 (111) (210) T (220) TAILBLADE (730) RUNTECH SYSTEMS OY, Vilppula, Vilppula, FI (740) Patentti-Laitinen Oy (511) 7, 37, 42 (111) (210) T (220) Asiakaspalvelun ajokortti (730) PROTULOS OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) POLARSTAR (730) OY KWH MIRKA AB (KWH MIRKA LTD), Uusikaarlepyy, Nykarleby, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 3

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) EXPO MASTER EUROPE LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 6, 19, 35 (111) (210) T (220) (730) SANTANIEMI OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220) (730) GARDISET OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen, vihreä ja harmaa. - Märket utförs i vitt, grönt och grått. (511) 20

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) SOTILASKOTILIITTO - SOLDATHEMSFÖRBUNDET RY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin väri on vihreä. - Märket utförs i grönt. (511) 30, 41, 43 (111) (210) T (220) PRESSA (730) BURGER BAKERS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) MentorHR (730) MAMENTOR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) MentorLabs

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MAMENTOR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) MentorCast (730) MAMENTOR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) MIRACULOS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3 (111) (210) T (220) win future (730) DAZZLE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) win-win-win future (730) DAZZLE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) CreleCode (730) KOSKI, JUSSI T., TOIMINIMEN CRELECO - CREATIVE LEARNING CONSULTING INT. HALTIJANA, Järvenpää, Träskända, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) Ideavitamiineja (730) KOSKI, JUSSI T., TOIMINIMEN CRELECO - CREATIVE LEARNING CONSULTING INT. HALTIJANA, Järvenpää, Träskända, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) DEVEDESK

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) DECORAT OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 20, 37, 42 (111) (210) T (220) Rahasäiliö (730) SUOMEN TALOUSNEUVONTA OY, Joensuu, Joensuu, FI (511) 36 (111) (210) T (220) Paapu (730) DOUBLECHECK OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 3, 20, 25, 28, 41 (111) (210) T (220) DIGITAL SWEAT (730) ELISA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 38, 41, 42, 44 (111) (210) T (220)

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning MUXLIM (730) MUXLIM OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 16, 25, 35, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) MIDI (730) INGMAN ICE CREAM OY AB, Sipoo, Sibbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29, 30, 43 (111) (210) T (220) (730) LAIKA-DESIGN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 24, 25 (111) (210) T (220)

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PATIQ OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) PATIQ (730) PATIQ OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) NYKÄNEN, SENJA TELLERVO, Kerava, Kervo, FI (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220) Bau Bau (730) MATTSSON, ANNA, Helsinki, Helsingfors, FI, ANDERSON, TIIA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) PEDERSEN COLLECTION OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 25, 28, 41 (111) (210) T (220) UNIMAN (730) UNIMAN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9 (111) (210) T (220)

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) BONNIER PUBLICATIONS A/S, Kööpenhamina, Köpenhamn, DK (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen, keltainen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i rött, gult, vitt och svart. (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) TOPKANI (730) MTV OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 16, 18, 25, 28, 41 (111) (210) T (220) (730) MTV OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 16, 18, 25, 28, 41 (111) (210) T (220) Liideri

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VALOPAINO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 37, 42 (111) (210) T (220) (730) NYKÄNEN, SINI-TYTTI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) OY COMMUNICATION PRO AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 42 (111) (210) T (220) SUKKATYTTÖ

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PILKKOSET OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 26 (111) (210) T (220) SUKKAPOIKA (730) PILKKOSET OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 26 (111) (210) T (220) (730) MTV OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 16, 18, 25, 28, 41 (111) (210) T (220) LIEKKISIIVET

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HKSCAN OYJ, Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29 (111) (210) T (220) (730) OY HARRY MARCELL AB (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Oy Juridia Ab (511) 7, 11, 37 (111) (210) T (220) (730) OY HARRY MARCELL AB (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Oy Juridia Ab (511) 7, 11, 37 (111) (210) T (220)

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HELSINGIN SEUDUN KOTIJOUKOT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 38, 45 (111) (210) T (220) CODEMAX (730) OY LEIRAS FINLAND AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) (730) LABORATOIRE GARNIER & CIE, Pariisi, Paris, FR (740) Kolster Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) Ahto

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) BAIDEL OY, Imatra, Imatra, FI (511) 11 (111) (210) T (220) Doneratio (730) RATIOPHARM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) PILPU (730) PIELISEN PULLING RY, Nurmes, Nurmes, FI (511) 25, 32 (111) (210) T (220)

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ILMAPALLOKESKUS BALLOON CENTER OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 1, 16, 25, 28, 37 (111) (210) T (220) KEMU HAHMO (730) ILMAPALLOKESKUS BALLOON CENTER OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 1, 16, 25, 28, 37 (111) (210) T (220) HUMU HAHMO (730) ILMAPALLOKESKUS BALLOON CENTER OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 1, 16, 25, 28, 37 (111) (210) T (220)

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ILMAPALLOKESKUS BALLOON CENTER OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 1, 16, 25, 28, 37 (111) (210) T (220) Mr. Snellman (730) OY SNELLMAN AB, Pietarsaari, Jakobstad, FI (740) Ernst & Young Oy (511) 29 (111) (210) T (220) (730) OY SNELLMAN AB, Pietarsaari, Jakobstad, FI (740) Ernst & Young Oy (571) Merkin translitteraatio on Mister Snellman. - Translitteration av märket är Mister Snellman. (511) 29 (111) (210) T (220)

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OY SNELLMAN AB, Pietarsaari, Jakobstad, FI (740) Ernst & Young Oy (571) Merkin translitteraatio on Snellman. - Translitteration av märket är Snellman. (511) 29 (111) (210) T (220) NaviWeather (730) FORECA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Jukka Kallio Oy (511) 42 (111) (210) T (220) FlashWeather (730) FORECA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Jukka Kallio Oy (511) 42

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) KIINTEISTÖMAAILMA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen, tummanvihreä ja vaaleanvihreä. - Märket utförs i vitt, mörkgrönt och ljusgrönt. (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220) MPK (730) MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYS (MPK), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) 16521, 16522, (730) UPM-KYMMENE OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (111) 21374, 41167, (730) EDIBLE OILS LIMITED, Liverpool, Liverpool, GB (111) (730) RHEINMETALL WAFFE MUNITION GMBH, Ratingen, Ratingen, DE (111) (730) ENTHONE INC., Delaware, Delaware, US (111) 42218, , , , , (730) STAFFORD-MILLER (IRELAND) LIMITED, Dungarvan, Dungarvan, IE (111) (730) STADLBAUER SPIEL- UND FREIZEITARTIKEL GMBH, Nürnberg, Nürnberg, DE (111) 56322, 68579, 82683, , , (730) MARTELL & CO., Cognac, Cognac, FR (111) (730) SEALED AIR CORPORATION (US), Delaware, Delaware, US (111) (730) LOPAREX LLC, Delaware, Delaware, US (111) 91667, , (730) SAILA S.P.A., Lainate (Milano), Lainate (Milano), IT (111) (730) SINITUOTE OY (2), Hausjärvi, Hausjärvi, FI

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) , (730) ATOMIC AUSTRIA GMBH, Altenmarkt, Altenmarkt, AT (111) , , , (730) MASINO TRADING OY, Vantaa, Vanda, FI (111) , (730) THE ISOPURE COMPANY, LLC, Delaware, Delaware, US (111) , , , , , , , , , , , (730) CK HOLDING AB, Solna, Solna, SE (111) (730) SKOFABRIKEN KAVAT AB, Kumla, Kumla, SE (111) (730) PRYSMIAN CABLES AND SYSTEMS LIMITED, Hampshire, Hampshire, GB (111) (730) TYCO THERMAL CONTROLS LLC, Delaware, Delaware, US (111) (730) MLA MULTIBRAND HOLDINGS, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS B.V., Breda, Breda, NL (111) (730) TQ3 TRAVEL SOLUTIONS GMBH, Bremen, Bremen, DE (111) , (730) STC-MEAT OY, Turku, Åbo, FI

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) RESEKORTET I NORDEN AB, Tukholma, Stockholm, SE (111) (730) NITRON SPORTS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) PAKKASMARJA OY, Suonenjoki, Suonenjoki, FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: (111)

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning UUDISTETUT REKISTERÖINNIT: FÖRNYADE REGISTRERINGAR: (111) (B)

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. (111) (151) (730) VIATRIS GMBH & CO. KG, Frankfurt am Main, Frankfurt am Main, DE (511) 5 (111) (151) (730) PIERRE FABRE S.A., Boulogne, Boulogne, FR (511) 3, 5 (111) (151)

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) RICHTER GEDEON NYRT., Budapest, Budapest, HU (511) 5 (111) (151) (730) DR. ING. H.C.F. PORSCHE AG, Stuttgart, Stuttgart, DE (511) 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 34 (111) (151) (730) GALENICA AG, Bern, Bern, CH (591) Merkn väri on sininen. - Märket utförs i blått. (511) 5, 6, 10, 16, 20, 21 (111) (151) (730) SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO, Monaco, Monaco, MC (740) Berggren Oy Ab (511) 3, 9, 16, 18, 20, 27, 28, 41, 42 (111) (151)

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) DEMP B.V., Vianen, Vianen, NL (511) 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 31, 40 (111) (151) E.KO-IONISER (730) "EASYMETAL" PROZESSTECHNIK GMBH, Stockerau, Stockerau, AT (511) 7, 11 (111) (151) (730) CHIEF OIL NEDERLAND B.V., Geldrop, Geldrop, NL (511) 4 (111) (151) VIKING

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VSM GROUP AB, Huskvarna, Huskvarna, SE (511) 7, 9, 16, 37, 41 (111) (151) biolandes (730) BIOLANDES TECHNOLOGIES, Labrit, Labrit, FR (511) 3, 30 (111) (151) (730) BERTHOLD PITOW, Würselen, Würselen, DE (591) Merkin värit ovat punainen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i rött, vitt och svart. (511) 9, 28 (111) (151)

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MANAGEMENT EUROPE MEETING (M.E.M.), Boulogne Billancourt, Boulogne Billancourt, FR (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött och vitt. (511) 35 (111) (151) HENCKELS (730) ZWILLING J.A. HENCKELS AKTIENGESELLSCHAFT, Solingen, Solingen, DE (511) 21 NCL(8) (111) (151) dress for less (730) DRESS-FOR-LESS GMBH, Flörsheim am Main, Flörsheim am Main, DE (511) 18, 28 NCL(8) (111) (151) (730) DASHING INDUSTRIAL LIMITED, Guangdong, Guangdong, CN (511) 8 NCL(8) (111) (151) (320) (330) BX (310)

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) CANNA BV, Breda, Breda, NL (740) Berggren Oy Ab (511) 1, 5 NCL(8) (111) (151) (730) FATO MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT GROUP CO., LTD., Zhejiang, Zhejiang, CN (511) 9 NCL(8) (111) (151) (730) AUER "BÄRENLAND" FINANZHOLDING GMBH, Wels, Wels, AT (591) Merkki on värillinen - Märket är utfört i färger (511) 16, 28, 30 NCL(8)

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) VITAR, S.R.O., Zlín, Zlín, CZ (591) Merkin värit ovat sininen ja punainen. - Märket utförs i blått och rött. (511) 30, 32 NCL(8) (111) (151) (320) (330) FR (310) ARTEMIS (730) THALES OPTRONIQUE SA, Guyancourt, Guyancourt, FR (511) 9 NCL(8) (111) (151) (730) SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD., Hu Nan Province, Hu Nan Province, CN (511) 7 NCL(8)

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOJ OTVETSTVEYYOSTJU "SOLVO", Pietari, Sankt Petersburg, RU (591) Merkin värit ovat musta, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i svart, rött och vitt. (511) 35, 37, 38, 41, 42 NCL(8) (111) (151) (320) (330) DE (310) /11 ACCLARIO (730) BRITA GMBH, Taunusstein, Taunusstein, DE (511) 7, 11, 32 NCL(8) (111) (151) (730) ROUST INCORPORATED, Moskova, Moskva, RU (511) 33 NCL(8) (111) (151)

55 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ROUST INCORPORATED, Moskova, Moskva, RU (561) Merkin translitteraatio on AVRORA. - Translitteration av märket är AVRORA. (511) 33 NCL(8) (111) (151) PELLE PELLE (730) PELLE PELLE, INC., Michigan, Michigan, US (511) 18, 25 NCL(8) (111) (151) (730) AKTIEBOLAG LINDEX, Göteborg, Göteborg, SE (511) 25 NCL(8) (111) (151) (320) (330) BX (310) FLEXXPRESS (730) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V., Arnhem, Arnhem, NL (511) 2 NCL(8)

56 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) DE (310) /25 (730) S. OLIVER BERND FREIER GMBH & CO. KG, Rottendorf, Rottendorf, DE (511) 18, 25 NCL(8) (111) (151) (320) (330) US (310) LOLA ET MOI (730) LOLA ET MOI N.A., LLC, Kalifornia, Kalifornien, US (511) 25 NCL(8) (111) (151) (320) (330) FR (310) INESIS (730) DECATHLON, Villeneuve d'ascq, Villeneuve d'ascq, FR (511) 8, 9, 11, 22, 26, 29, 30, 32 NCL(8)

57 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) RU (310) (730) AUTONOMOUS NONPROFIT ORGANIZATION "TV-NOVOSTI", Moskova, Moskva, RU (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja vihreä. - Märket är utfört i svart, vitt och grönt. (511) 16, 35, 38, 41 NCL(8) (111) (151) (320) (330) BX (310) (730) COMMANDER HOLDING BV, Amsterdam, Amsterdam, NL (511) 3, 18 NCL(8) (111) (151) (320) (330) AT (310) AM 4270/2006 WALTER BUSINESS-PARK

58 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) WALTER BUSINESS-PARK GMBH, Wr. Neudorf, Wr. Neudorf, AT (511) 36, 37, 39 NCL(8) (111) (151) (320) (330) DE (310) /03 (730) GEBR. HEINEMANN KG, Hampuri, Hamburg, DE (591) Merkin väri on hopea. - Märket utförs i silver. (511) 3 NCL(8) (111) (151) (730) FUNDAMENT INTERNATIONAL, S.R.O., Praha, Prag, CZ (511) 9 NCL(8) (111) (151) (320) (330) DE (310) /17

59 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) REHAU AG + CO, Rehau, Rehau, DE (591) Merkin värit ovat harmaa, vaaleanharmaa,vihreä ja punainen. - Märket utförs i grått, ljusgrått, grönt och rött. (511) 1, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 19, 20, 24, 25, 35, 37, 41 NCL(8) (111) (151) (320) (330) DE (310) /29 NIKOLAOU (730) FISCHHAUS & FEINKOST GEBR. NIKOLAOU GMBH, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (511) 3, 5, 7, 16, 21, 29, 30, 31, 33, 35 NCL(8) (111) (151) (320) (330) DE (310) /17 (730) REHAU AG + CO, Rehau, Rehau, DE (591) Merkin väri on harmaa. - Märket utförs i grått. (511) 1, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 19, 20, 24, 25, 35, 37, 41 NCL(8)

60 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) DE (310) /17 (730) REHAU AG + CO, Rehau, Rehau, DE (591) Merkin värit ovat harmaa ja valkoinen. - Märket är utfört i grått och vitt. (511) 1, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 19, 20, 24, 25, 35, 37, 41 NCL(8) (111) (151) (320) (330) EE (310) M (730) TALLINK GRUPP AS, Tallinna, Tallinn, EE (511) 39, 41, 43, 44 NCL(8) (111) (151) (320) (330) LV (310) M

61 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SHARK, SIA, Riika, Riga, LV (591) Merkin värit ovat sininen, vaaleansininen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i blått, ljusblått, svart och vitt. (511) 28 (111) (151) (730) SANO-MODERNI VYZIVA ZVIRAT SPOL. S R.O., Domazlice, Domazlice, CZ (511) 31 (111) (151) (320) (330) CH (310) MEMOFLAG (730) WRH-MARKETING AG, Hinwil, Hinwil, CH (511) 16, 35, 39, 40 NCL(8) (111) (151)

62 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) FERRERO S.P.A., Alba (Cuneo), Alba (Cuneo), IT (591) Merkin värit ovat musta, punainen, valkoinen, sininen, vaaleansininen, tummanruskea, vaaleanruskea, vihreä. - Märket utförs i svart, rött, vitt, blått, ljusblått, mörkbrunt, ljusbrunt, grönt. (511) 30 (111) (151) (320) (330) FR (310) NEXTER (730) GIAT INDUSTRIES, Versailles, Versailles, FR (511) 9, 12, 13, 42 NCL(8) (111) (151) (320) (330) AT (310) AM 1427/2007

63 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FAIR ENERGY GMBH, Linz, Linz, AT (591) Merkki on värillinen - Märket är utfört i färger (511) 4, 35, 42 (111) (151) GIGABLAST (730) GIGABLAST INC., Delaware, Delaware, US (511) 9 (111) (151) (730) ORDINE DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME, Moncalieri (TO), Moncalieri (TO), IT (591) Merkin värit ovat valkoinen, keltainen, kulta, punainen, ruskea ja musta. - Märket utförs i vitt, gult, guld, rött, brunt och svart. (511) 45 (111) (151) GARANCE

64 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) "ARIES - EKATERINA NEDEVA" ET, Varna, Varna, BG (511) 3, 44 (111) (151) (320) (330) US (310) QUADRARACK (730) CHATSWORTH PRODUCTS, INC., Delaware, Delaware, US (511) 20 (111) (151) TIME OUT (730) TIME OUT GROUP LIMITED, Lontoo, London, GB (511) 9, 16, 35, 41, 43 (111) (151) (320) (330) CH (310) SPEEDSTER (730) COLTENE/WHALEDENT AG, Altstätten, Altstätten, CH (511) 10 (111) (151)

65 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) GAO LINGFENG, Peking, Beijing, CN (511) 25 (111) (151) (730) CURRENCE IDEAL B.V., Amsterdam, Amsterdam, NL (511) 9, 36, 38 (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI, SOCIETE ANONYME, Muret, Muret, FR (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 11

66 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) GB (310) (730) ALTRO LIMITED, Letchworth, Hertfordshire, Letchworth, Hertfordshire, GB (511) 3 (111) (151) (320) (330) CH (310) L.U.C XP (730) CHOPARD INTERNATIONAL S.A., Prangins, Prangins, CH (511) 14 (111) (151) (320) (330) CH (310)

67 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., Vevey, Vevey, CH (511) 31 (111) (151) (730) SANOFI-AVENTIS, Pariisi, Paris, FR (511) 5 (111) (151) (730) SANOFI-AVENTIS, Pariisi, Paris, FR (511) 5 (111) (151) (730) SANOFI-AVENTIS, Pariisi, Paris, FR (511) 5 (111) (151) (320) (330) CH (310)

68 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ONE MANAGEMENT AG, Cham, Cham, CH (591) Merkin värit ovat musta, harmaa ja vihreä. - Märket utförs i svart, grått och grönt. (511) 35, 36, 41 (111) (151) (320) (330) US (310) NATURALLY (730) WESTIN HOTEL MANAGEMENT, L.P., Delaware, Delaware, US (511) 43 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2006/10092 (730) AHLSELL AB, Tukholma, Stockholm, SE (511) 9, 10, 25 (111) (151)

69 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) XINJIANG XIAOCHU FOODSTUFF CO., LTD., Xinjiang Uygur Autonomous Region, Xinjiang Uygur Autonomous Region, CN (511) 30 NCL(8) (111) (151) (730) NESE PLASTIK TICARET VE SANAYI LIMITED SIRKETI, Besiktas-Istanbul, Besiktas-Istanbul, TR (591) Merkin värit ovat punainen, keltainen ja vaaleansininen. - Märket utförs i rött, gult och ljusblått. (511) 24, 27 (111) (151) (320) (330) DK (310) VA (730) AS3 COMPANY A/S, Viby j., Viby j., DK (511) 35, 41, 42 NCL(8)

70 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) PLAY WITH NATURE! (730) PROTEINFABRIKKEN AS, Sandefjord, Sandefjord, NO (511) 25, 29, 30, 32 (111) (151) BECUR (730) ANTULA HEALTHCARE AB, Tukholma, Stockholm, SE (511) 3, 5 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2007/00767 FIBRA BIANCA (730) GRUPPO DI LUCA AB, Tukholma, Stockholm, SE (511) 30 (111) (151) (320) (330) CH (310)

71 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) BAYER CONSUMER CARE AG, Basel, Basel, CH (591) Merkin värit ovat vihreä, oranssi ja keltainen. - Märket utförs i grönt, orange och gult. (511) 5 (111) (151) (320) (330) AT (310) AM 271/2002 (730) INNUTEC, INNOVATIVE UMWELT TECHNOLOGIE GESELLSCHAFT M.B.H., Jochberg, Jochberg, AT (511) 9, 10, 16, 40, 41, 42, 44 (111) (151) (320) (330) CH (310) (730) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Basel, Basel, CH (591) Merkin värit ovat sininen ja harmaa. - Märket utförs i blått och grått. (511) 5, 16, 41 (111) (151)

72 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SANOFI-AVENTIS, Pariisi, Paris, FR (511) 5 (111) (151) (730) AGITE SOFTWARE AG, Hünenberg, Hünenberg, CH (511) 9, 42 (111) (151) (320) (330) TR (310) 2007/09234

73 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PANCO KOLLEKTIF SIRKETI SADI LEVI VE ORTAKLARI, Seyrantepe Istanbul, Seyrantepe Istanbul, TR (591) Merkin värit ovat vihreä, punainen, keltainen, sininen, purppura ja oranssi. - Märket utförs i grönt, rött, gult, blått, purpur och orange. (511) 25, 35 (111) (151) AKON (730) ALIAUNE THIAM, Georgia, Georgia, US (511) 9, 41 (111) (151) (320) (330) IT (310) BS2007C MULTIPRESS (730) I.V.A.R. S.P.A., Prevalle (Brescia), Prevalle (Brescia), IT (511) 6, 11, 19 (111) (151) (320) (330) BX (310)

74 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) S.A., Senningerberg, Senningerberg, LU (591) White, black, various shades of blue, yellow, red, green, brown, orange. (511) 9, 16, 28, 30, 41 (111) (151) (320) (330) IT (310) RM2007C (730) FENDI ADELE S.R.L., Rooma, Rom, IT (511) 20, 24 (111) (151) (320) (330) LV (310) M ABOARDS KITEBOARDING (730) ABOARDS, SIA, Riika, Riga, LV (511) 18, 25, 28

75 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) SIHGA HANDELS GMBH, Gmunden, Gmunden, AT (511) 6, 7, 8, 9, 20 (111) (151) (320) (330) BX (310) (730) GEORGIA-PACIFIC S.A.R.L., Luxemburg, Luxemburg, LU (511) 3, 16

76 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) DE (310) /07 DUODISC (730) AUGUST RÜGGEBERG GMBH & CO. KG, Marienheide, Marienheide, DE (511) 7 (111) (151) (730) ZHEJIANG SHENGHUA YUNFENG GREENNEO CO., LTD, Zhejiang, Zhejiang, CN (511) 19 (111) (151) (320) (330) FR (310)

77 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) EUGENE PERMA FRANCE, Pariisi, Paris, FR (591) Merkin värit ovat vaaleanpunainen, punainen ja tummanpunainen. - Märket utförs i ljusrött. rött och mörkrött. (511) 3 (111) (151) (320) (330) US (310) (730) CATALYTIC SOLUTIONS, INC., Kalifornia, Kalifornien, US (591) Merkin värit ovat sininen ja harmaa. - Märket utförs i blått och grått. (511) 1, 42

78 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) SE (310) 2007/03022 MAKENNA (730) GEFA I TRANEMO AB, Tranemo, Tranemo, SE (511) 25 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2007/03021 CORTEGE (730) GEFA I TRANEMO AB, Tranemo, Tranemo, SE (511) 25 (111) (151) (320) (330) DE (310) /37

79 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) GRUNER + JAHR AG & CO KG, Itzehoe, Itzehoe, DE (511) 16, 19, 37, 42 (111) (151) (730) AIRSYS REFRIGERATION ENGINEERING TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD., Peking, Beijing, CN (591) Merkki on sininen. - Märket utförs i blått. (511) 11 (111) (151) Berning (730) GUSTAV BERNING GMBH & CO. KG, Georgsmarienhütte, Georgsmarienhütte, DE (511) 5, 29, 30 (111) (151) Jogofino (730) SONNINA SÜSSWAREN GMBH, Dortmund, Dortmund, DE (511) 30 (111) (151)

80 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) RIGS SERVICES LIMITED, Nicosia, Nicosia, CY (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött och vitt. (511) 43 (111) (151) (320) (330) CH (310) TELALED (730) CLARIANT AG, Muttenz, Muttenz, CH (511) 1, 2, 17 (111) (151) (730) JOHNNY SAADE SONS COMPANY - "WILD DISCOVERY", FOR TRAVEL AND TOURISM, Damascus, Damascus, SY (511) 39

81 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) DE (310) /01 aquatan (730) SERA GMBH, Heinsberg, Heinsberg, DE (511) 1, 5 (111) (151) (730) MUDR. NATALIA FET'KOVSKA, CSC., Bratislava, Bratislava, SK (591) Merkki on värillinen. - Märket är utfört i färger. (511) 5, 10, 16, 35 NCL(8) (111) (151) (730) CALL-IN-EUROPE, LLC, Greenwich, Greenwich, US (591) Merkin värit ovat punainen ja musta. - Märket utförs i rött och svart. (511) 9, 36, 38 NCL(8) (111) (151) (320) (330) FR (310) 07/

82 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MARIUS MOREL FRANCE, Morez, Morez, FR (511) 9 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2006/09513 (730) NILSSONS GOTTSPECIALISTEN IMPORT AB, Tukholma, Stockholm, SE (591) Merkin värit ovat punainen, valkoinen ja vaaleanpunainen. - Märket urförs i rött, vitt och rosa. (511) 29, 30, 31 (111) (151) (320) (330) US (310) NUMONYX (730) INTEL CORPORATION, Delaware, Delaware, US (511) 9

83 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) CH (310) (730) MEDACTA INTERNATIONAL S.A., Castel San Pietro, Castel San Pietro, CH (511) 10 (111) (151) (320) (330) CZ (310) MATTONI ACTIVE + (730) KARLOVARSKE MINERALNI VODY, A.S., Karlovy Vary, Karlovy Vary, CZ (511) 30, 32, 35 (111) (151) (320) (330) CZ (310) MATTONI ACTIVE (730) KARLOVARSKE MINERALNI VODY, A.S., Karlovy Vary, Karlovy Vary, CZ (511) 30, 32, 35 (111) (151)

84 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) DENTAL-UNION GMBH, Rodgau, Rodgau, DE (511) 3, 5, 10 (111) (151) (730) BUCHEM CHEMIE + TECHNIK GMBH & CO. KG, Wermelskirchen, Wermelskirchen, DE (591) Merkin värit ovat oranssi ja harmaa. - Märket utförs i orange och grått. (511) 2, 3, 6, 7 (111) (151) (320) (330) JP (310)

85 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ASTELLAS PHARMA INC., Tokio, Tokyo, JP (591) Merkin värit ovat purppura ja punainen. - Märket utförs i purpur och rött. (511) 5 (111) (151) (730) AMERICAN FAMILY LIFE ASSURANCE COMPANY OF COLUMBUS, Nebraska, Nebraska, US (511) 36 (111) (151) AFLAC (730) AMERICAN FAMILY LIFE ASSURANCE COMPANY OF COLUMBUS, Nebraska, Nebraska, US (511) 36 (111) (151) (320) (330) AU (310) DUNSTAN (730) DUNSTAN BABY PTY LTD, Chippendale, Chippendale, AU (511) 9, 16

86 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) CICERO (730) V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG (PUBL), Tukholma, Stockholm, SE (511) 33 (111) (151) (730) HIDROMEK HIDROLIK VE MEKANIK MAKINA IMALAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Sincan-Ankara, Sincan-Ankara, TR (511) 7 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2007/00867 (730) MARINA BUSK, Tukholma, Stockholm, SE (511) 30

87 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) SI (310) Z (730) DROGA KOLINSKA, ZIVILSKA INDUSTRIJA, D.D., Ljubljana, Ljubljana, SI (591) Merkin värit ovat oranssi, sininen, punainen, valkoinen, musta ja keltainen, - Märket utförs i orange,blått, rött, vitt,svart och gult. (511) 29, 30, 35 (111) (151) (320) (330) SI (310) Z

88 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) DROGA KOLINSKA, ZIVILSKA INDUSTRIJA, D.D., Ljubljana, Ljubljana, SI (591) Merkin värit ovat oranssi, sininen, punainen, valkoinen, musta ja keltainen, - Märket utförs i orange, blått, rött, vitt, svart och gult. (511) 29, 30, 35 (111) (151) (320) (330) SI (310) Z (730) DROGA KOLINSKA, ZIVILSKA INDUSTRIJA, D.D., Ljubljana, Ljubljana, SI (511) 29, 30, 35 (111) (151) (320) (330) CZ (310) PANKREZYM (730) ZENTIVA, A.S., Praha, Prag, CZ (511) 5

89 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) HOTMOBIL BETEILIGUNGS GMBH, Gottmadingen, Gottmadingen, DE (591) Merkin värit ovat punainen, musta ja keltainen. - Märket utförs i rött, svart och gult. (511) 11 NCL(8) (111) (151) (730) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "CHASOVAYA KOMPANIYA "DENISOV", Moskova, Moskva, RU (511) 14 (111) (151) (730) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO "GOMELOBOI", Gomel, Gomel, BY (561) Merkissä olevan kyrillisen sanan translitteraatio on GOMELOBOI. - Translitteration av det kyrilliska ordet i märket är GOMELOBOI. (511) 1, 7, 27

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 11 14.11.2014

Nro/Nr 11 14.11.2014 Nro/Nr 11 14.11.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 11 15.11.2012

Nro/Nr 11 15.11.2012 Nro/Nr 11 15.11.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 1 15.1.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa 13 / S 14.02.13 1( 8) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Degree Programme in Plastics Technology 75 75 4 167 17 368 244 67 398 428 4 84 766 446 381 7 0 282 245 1127 1046 663 5 14 12.23 12. 4. 10.21

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 14.3.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 09.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 44 47 3 64 10 108 85

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 14.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 73 63 3 91 43 15 164

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku / S 01.0. 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku 1 / S.01.1 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 13.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 15.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.3.2012 Ehdotettu hallituksen kokoonpano Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 55,8

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina Auranmaan sää Tänään Yläne Oripää Lämpötilat iltapäivällä ja suluissa edellisen yön alin lukema 2 metrin korkeudella Lauantaina Sunnuntaina () 3 (+6) 6 Pöytyä Aura Kyrö (-0) Mellilä Koski Maanantaina 6

Lisätiedot

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2011 Ehdotettu hallituksen kokoonpano Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 50,0

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr2 15.02.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 15.07.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit 12/2011 2.1.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2011 12/2010 (%) (%) 1-12/2011 1-12/2010 (%) Henkilöautot yhteensä

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 13.6.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.2, 1 28. lokakuuta 2015 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com 13 Imusuojat Innehållsförteckning 12 Poista pöly heti kun sitä syntyy Imusuoja on yksi toimivan kohdepoistojärjestelmän

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

UPM:n hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot

UPM:n hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot UPM:n hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot Björn Wahlroos Puheenjohtaja Puheenjohtaja ja jäsen vuodesta 2008 Nimitys- ja hallinnointivaliokunnan puheenjohtaja s. 1952, Suomen kansalainen UPM:n osakkeita

Lisätiedot

ASUNTOKORVAUKSENA MAKSETTAVIEN VUOKRIEN ENIMMÄISMÄÄRÄT (VUOKRAKATOT) ASEMAPAIKOITTAIN

ASUNTOKORVAUKSENA MAKSETTAVIEN VUOKRIEN ENIMMÄISMÄÄRÄT (VUOKRAKATOT) ASEMAPAIKOITTAIN 10 Liite 9 ASUNTOKORVAUKSENA MAKSETTAVIEN VUOKRIEN ENIMMÄISMÄÄRÄT (VUOKRAKATOT) ASEMAPAIKOITTAIN Kotiedustus = pienimuotoinen kotiedustaminen mahdollista Edustusto Edustustyö VAL 1-2 henkilöä 3 henkilöä

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

Ehdotettu hallituksen kokoonpano. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Ehdotettu hallituksen kokoonpano. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous Ehdotettu hallituksen kokoonpano Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 11.4.2013 Osakkeenomistajien ehdotus Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 49,9 % yhtiön osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ VAPOR TTK-ПАРОВЫЕ КОТЛЫ

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ VAPOR TTK-ПАРОВЫЕ КОТЛЫ РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ VAPOR TTK-ПАРОВЫЕ КОТЛЫ ЗАКАЗЧИК РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОДУКТ КОЛ-ВО ПРОИЗВО- ДИТЕЛЬНОСТЬ ПАРА т/ч МОЩНОСТЬ,МВт ДАВЛЕНИЕ, бар FORTUM, KOKKOLA TTK-370SH 2 20,6 12,5 10,0 ОАО ГИПРОГАЗООЧИСТКА TTK-500

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 2 15.02.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ULKOMAANEDUSTUKSEN ASEMAPAIKKOJEN KALLEUSKERTOIMET LUKIEN

ULKOMAANEDUSTUKSEN ASEMAPAIKKOJEN KALLEUSKERTOIMET LUKIEN N:o 161 407 Liite 3 ULKOMAANUSTUKSN ASMAPAIKKOJN KALLUSKRTOIMT 1.4.2008 LUKIN Asemapaikka Kerroin Oslo 1,400 Moskova 1,350 Kööpenhamina Reykjavik Soul Tokio Abuja Bern Geneve Murmansk Petroskoi Pietari

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities BALANCE SHEET (EUR) Demerging New New Kone Oyj KONE Oyj Cargotec Oyj companies (30.9.2004) total Note Assets FIXED ASSETS Intangible assets

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

0.3 Jos valintana on 5 B) tai 5 C): Käännös tavaroiden ja palveluiden luettelosta kieleen, jolla jälkikäteen tehtävä nimeäminen toimitetaan WIPOon

0.3 Jos valintana on 5 B) tai 5 C): Käännös tavaroiden ja palveluiden luettelosta kieleen, jolla jälkikäteen tehtävä nimeäminen toimitetaan WIPOon Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (SMHV) SMHV:n merkintöjä varten: Saapumispäivä Sivumäärä Jälkikäteen tehtävä nimeäminen Madridin pöytäkirjan mukaan SMHV:n lomake V. 3/04 EM 4 FI (vastaavuus: WIPOn

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Karttahuoneen karttavalikoima 2009

Karttahuoneen karttavalikoima 2009 www kartat marras 2009.xls Page 1 Karttahuoneen karttavalikoima 2009 16.11.2009 * tuote on kirja Hallwag Distoguide tiekartat 978-3-8283-0033-0 Alankomaat 1:200 000 978-3-8283-0005-7 Australia 1:4 milj.

Lisätiedot

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj FORS-seminaari 2011 - Operaatiotutkimuksella kohti energiatehokkuutta, Aalto-yliopisto, 16.12.2011 EU:n

Lisätiedot

2 1-2 15.O3.1999 150.000,00 e 16,00. 2 3-4 1 5.03.1 999 10O.O00,00 e 1 6,00 900,00 e Haltija. 1 5 1 5.03.1 999 1O.O00,00 e 1 6,00 900,00 e Haltija

2 1-2 15.O3.1999 150.000,00 e 16,00. 2 3-4 1 5.03.1 999 10O.O00,00 e 1 6,00 900,00 e Haltija. 1 5 1 5.03.1 999 1O.O00,00 e 1 6,00 900,00 e Haltija O 1 67 45 41 Yrityskiinnitysmerkinnat.txt https ://tietopalvel ut. kauppalehti.f i/ 1 /yritykset/yrityshaku/'.. YRITYSKI I N N ITYSM ERKI N NAT Yritys- ja yhteisötunnus: 0167454-1 Kaupparekisterinumero:

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 10 31.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

E2 Lohko 1A Lohko 1B

E2 Lohko 1A Lohko 1B E1 AAA Blues Juniors Ry 05 BJR Blue 1 Blues Juniors Ry 05 BJR Blue 2 Blues Juniors Ry 05 LV BJR Blue 1 EPS 05 Red EPS 05 White EVU 05 Red GrIFK 05 Green HAKI 05 Blue Haukat 05 valkoinen HIFK 05 White HIFK

Lisätiedot

Vakuutusmeklarit 2010

Vakuutusmeklarit 2010 1 (8) Julkaisija Finanssivalvonta Lisätietoja antaa Janne Sinisalo Puhelin 010 831 5556 janne.sinisalo@finanssivalvonta.fi Julkaisun nimi Vakuutusmeklarit 2010 Sisältö Taulukot Tiivistelmä Vakuutusmeklarien

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 12 15.12.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Älykäs erikoistuminen Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Miksi? Perimmäisenä ajatuksena on EU rahoituksesta saatavan hyödyn kasvattaminen; kullakin alueella on omat vahvuutensa ja päällekkäisen työn

Lisätiedot

Maailman nuoret Maittainen jakauma

Maailman nuoret Maittainen jakauma Maailman nuoret Maittainen jakauma Q0.1 Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet seuraaviin asioihin elämässäsi? Elämäsi kokonaisuudessaan DE EE EL ES FI FR HU IT PL RO SE UK CA Total 3 611 01 302 02 3 01

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 12 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 19 15.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 19 15.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 19 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 28-9 3.2.21 Anni Kallio Persons Erasmus-liikkuvuus 7/8 ja 8/9 Outgoing from Finland 7/8 and 8/9 4 35 3436 3265 3 25 2 15 1 5 687 112 975 177 435 656 27-8 28-9 SMS SMP STA

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 10 15.10.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit 2/2012 1.3.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2012 02/2011 (%) (%) 1-02/2012 1-02/2011 (%) Henkilöautot yhteensä 10 616 9 304 14,1

Lisätiedot

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen).

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen). Mallioikeusasetus 2.4.1971/252 Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla: Rekisteröintihakemus ja päiväkirja 1 Mallin rekisteröintiä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 17 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

LUOMUTUKKUHINNASTO VKO 3 PIDÄTÄMME OIKEUDEN HINNANMUUTOKSIIN

LUOMUTUKKUHINNASTO VKO 3 PIDÄTÄMME OIKEUDEN HINNANMUUTOKSIIN LUOMUTUKKUHINNASTO VKO 3 PIDÄTÄMME OIKEUDEN HINNANMUUTOKSIIN Toim. kg/kpl Tuote Maa kg/ltk erä hinta 197 LUOMUTUOTTEET HEDELMÄT I 197001 REILUN KAUPAN LUOMU BANAANI PE 18,5 LTK 1,929 197077 LUOMUAPPELSIINI

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2015 Sida 1(349) KEVAS INKÖP 2015 Materialet omfattar Kevas inköp 2015. Det har uppdaterats 4.4.2016. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande

Lisätiedot

M21 M22. S/N: Rev.: 2.0

M21 M22. S/N: Rev.: 2.0 /b03g/(9< M21 M22 $VHQQXVMDNl\WW RKMHHW S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Teemme parhaamme, jotta Teistäkin

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot