Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL(8) luokitus Kansainvälisen tavaroiden ja palvelujen luokituksen (Nizzan sopimus) 8. painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL(8) klassindelning enligt Internationell klassindelning av varor och tjänster (Niceövernskommelsen) 8. utgåvan (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...70 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...72 Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...73 Oikaisuja Rättelser...75 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...76 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...88 Kansainvälisten rekisteröintien osasiirtymiset Delvis överförda internationella registreringar...89 Uudistetut kansainväliset rekisteröinnit Förnyade internationella registreringar...90 Oikaisuja Rättelser...91 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...92

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. (111) (210) T (220) MOVAX (730) UNISTO OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 7, 9, 37 NCL(8) (111) (210) T (220) DEVOI CIRCLE (730) DEVOI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) LIEKKI

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NLIGHT OY, Lohja, Lojo, FI (740) Leitzinger Oy (511) 7, 9, 21, 37, 40, 42 (111) (210) T (220) KÄSIDESI (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 1, 5, 11 (111) (210) T (220) Relaxant Natural Killer (730) DETRIA OY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) (730) TEKNOWARE OY, Lahti, Lahtis, FI (591) Merkin värit ovat punainen ja musta. - Märket utförs i färgerna rött och svart. (511) 9, 11

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Biomega (730) MACRONOVA AB, Sundsvall, Sundsvall, SE (740) Elina Peltokorpi (511) 5 (111) (210) T (220) (730) SALTARELLO OY, Lahti, Lahtis, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 41 (111) (210) T (220) Ihmisarvoinen Tulevaisuus (730) MIND GARDENIA OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 42 (111) (210) T (220) MTV3 AVA

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MTV OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 16, 28, 35, 38, 41 (111) (210) T (220) HTO Hyväksytty Yritystalouden Osaaja (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) DISA (730) SUNE GELLBERG, Malmö, Malmö, SE (740) Berggren Oy Ab (511) 35, 41 (111) (210) T (220) Graded Edge (730) AB RANI TERVAKOSKI OY, Janakkala, Janakkala, FI (740) Kjell Renlund (511) 17

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (320) (330) EM (310) BLUE BELLA (730) WRANGLER APPAREL CORP., Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 25 (111) (210) T (220) (730) KEITTIÖJÄTTI OY, Turku, Åbo, FI (511) 19 (111) (210) T (220) NATURELLE BY PIERRE ROBERT (730) PIERRE ROBERT GROUP AS, Oslo, Oslo, NO (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 25

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) ENTES ELEKTRONIK CIHAZLAR IMALAT VE TICARET A.S, Istanbul, Istanbul, TR (740) Oy Hedtec Ab (511) 9 (111) (210) T (220) Liitu (730) OPINSYS OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220) Jetset (730) STARA MEDIA OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 16, 35, 38 (111) (210) T (220)

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Wild West (730) HARDECO FINLAND OY, Espoo, Esbo, FI (511) 29, 32 (111) (210) T (220) KIRAMI (730) KIRAMI OY, Äetsä, Etseri, FI (740) Arctic Mark Ky (511) 11, 19, 20, 37 (111) (210) T (220) Kuntoutus ORTON Pro (730) INVALIDISÄÄTIÖ-INVALIDSTIFTELSEN, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 10, 41, 42, 44 (111) (210) T (220) Paragon Yachts (730) PARAGON YACHTS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 12

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (511) 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44 (111) (210) T (220) YritysNOVA (730) LAPUAN KAUPUNKI, Lapua, Lappo, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) VA (730) ENDORA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 22 (111) (210) T (220) P.S.

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SEPPÄLÄ, HANNA PAULIINA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) ABL-Laatat (730) ABL FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Arctic Mark Ky (511) 1, 11, 19 (111) (210) T (220) ORBEOS (730) PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, Dublin, Dublin, IE (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) Kaleva Travel Mobile Travel Assistant (730) KALEVA TRAVEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39 (111) (210) T (220)

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Kaleva Travel We Care (730) KALEVA TRAVEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39 (111) (210) T (220) SVEN (730) OY SVEN SCANDINAVIA LTD, Kotka, Kotka, FI (740) Oy Tero Hurtta Corporation (511) 9, 11, 12, 15, 16, 20, 28, 35, 38, 39, 42 (111) (210) T (220) InfoTIKU (730) COMMAND, CONTROL AND INFORMATION SYSTEMS OY, Uurainen, Urias, FI (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) (730) ENDORA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 22, 25

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) ENDORA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 22, 25 (111) (210) T (220) (730) ENDORA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 22, 25 (111) (210) T (220) (730) ENDORA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i grönt och vitt. (511) 18, 22, 25

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) ENDORA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i blått, svart och vitt. (511) 18, 22, 25 (111) (210) T (220) (730) ENDORA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 22, 25 (111) (210) T (220)

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OY HOBBY HALL AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Saara Lifflander (511) 14, 18, 25 (111) (210) T (220) (730) OY HOBBY HALL AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Saara Lifflander (511) 14, 18, 25 (111) (210) T (220) Werneri Park (730) SUOMEN HIIHTOKESKUSYHDISTYS RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 39, 41 (111) (210) T (220) SYOHäme (730) SUOMEN YRITTÄJÄOPISTON KANNATUS OY, Kauhava, Kauhava, FI (511) 35, 41, 42

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) SYOpress (730) SUOMEN YRITTÄJÄOPISTON KANNATUS OY, Kauhava, Kauhava, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN YRITTÄJÄOPISTON KANNATUS OY, Kauhava, Kauhava, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) SYO (730) SUOMEN YRITTÄJÄOPISTON KANNATUS OY, Kauhava, Kauhava, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Caava

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KESKI-SUOMEN KAIDESEPÄT OY, Muurame, Muurame, FI (511) 6, 20, 37 (111) (210) T (220) Safety at Work (730) WÜRTH OY, Riihimäki, Riihimäki, FI (511) 5, 8, 25 (111) (210) T (220) (730) AQUA-NOVITEK OY, Halikko, Halikko, FI (511) 11, 19, 20 (111) (210) T (220) KOSKENKORVA SALMIAKKI (730) ALTIA OYJ (ALTIA PLC), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 32, 33, 35

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Kaupungin Aika (730) KUSTANNUS OY VISTA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, Järvenpää, Träskända, FI (511) 16, 35, 37, 41, 44 (111) (210) T (220) FysioRajala (730) RAINER RAJALA OY (2), Orimattila, Orimattila, FI (740) Forssén & Salomaa Oy (511) 3, 5, 10, 20, 28

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) OY EVOCATUS HOLDING AB, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat musta, oranssi ja valkoinen. - Märket utförs i svart, orange och vitt. (511) 21, 43 (111) (210) T (220) TEKELscope (730) PERE-VANHANEN, PIA, Espoo, Esbo, FI (511) 38 (111) (210) T (220) ISS TurvaLinkki (730) ISS A/S, Kööpenhamina, Köpenhamn, DK (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 38, 45 (111) (210) T (220)

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) COROMATIC AB, Bromma, Bromma, SE (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 1, 4, 6, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 27, 37, 41, 45 (111) (210) T (220) CardiOmega (730) OY BIO-VITA AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3, 5, 29 (111) (210) T (220) Wattson (730) ARCTECHO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 15 (111) (210) T (220) Lightline (730) VALAISTUSSUUNNITTELU KARI KNUUTILA OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 11, 37

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) XTRACT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (591) Merkin väri on purppuranpunainen. - Märket utförs i purpurrött. (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) (730) XTRACT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (591) Merkin väri on sininen. - Märket utförs i blått. (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) LumiKem (730) KEMIRA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 1, 9, 40 (111) (210) T (220)

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) GRÖNLUND, TIINA AILA SINIKKA, Varkaus, Varkaus, FI (511) 14, 18, 25 (111) (210) T (220) (730) PAANTI OY (2), Hausjärvi, Hausjärvi, FI (591) Merkin väri on sininen. - Märket utförs i blått. (511) 6, 7, 40, 42 (111) (210) T (220) Happy Barrel (730) MARASCHOOL OY, Vaasa, Vasa, FI (511) 43 (111) (210) T (220) MULTIDAX

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) CEDERROTH INTERNATIONAL AB, Upplands Väsby, Upplands Väsby, SE (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) BALTIN (730) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverkusen, Leverkusen, DE (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) LORENAX (730) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverkusen, Leverkusen, DE (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) (730) RABBIT HOUSE OY, Jyväskylän mlk., Jyväskylän lk., FI (511) 16, 25, 41

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) ANTTILA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 11, 20, 21, 24, 27, 35 (111) (210) T (220) OR-lava (730) OLAVI RÄSÄNEN OY, Mikkeli, S:t Michel, FI (511) 20, 39, 40 (111) (210) T (220) (730) OLAVI RÄSÄNEN OY, Mikkeli, S:t Michel, FI (511) 20, 39, 40 (111) (210) T (220)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI PARLAWOOD (730) OLAVI RÄSÄNEN OY, Mikkeli, S:t Michel, FI (511) 19, 27, 37 (111) (210) T (220) (730) OLAVI RÄSÄNEN OY, Mikkeli, S:t Michel, FI (511) 19, 27, 37 (111) (210) T (220) SAVOPAK (730) SAVOPAK OY, Varkaus, Varkaus, FI (511) 20, 39, 40 (111) (210) T (220) (730) SAVOPAK OY, Varkaus, Varkaus, FI (511) 20, 39, 40

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) MAAILMAN NOPEIN KANSA (730) MTV OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 (111) (210) T (220) (730) VEIKKAUS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 16, 28, 41 (111) (210) T (220) esuora (730) BITTIATOMI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 38

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) WOODNET OY LTD, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (591) Merkin värit ovat sininen, vihreä ja harmaa. - Märket utförs i blått, grönt och grått. (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) (730) BRAVI RAGAZZI OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 29, 30, 43 (111) (210) T (220)

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning TaloyhtiöPlus (730) VAHANEN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 37, 41, 42 (111) (210) T (220) JulkisivuPlus (730) VAHANEN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 37, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) NISKANEN, LEO GUNNAR, Tuusula, Tusby, FI (511) 14, 16, 35 (111) (210) T (220) All in Aloe

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) FENNO NATURA OY/AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3, 5, 32 (111) (210) T (220) (730) KOULULIIKUNTALIITTO KLL RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) OPERAATIO MAA (730) SANOMA TELEVISION OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Vainio (511) 9, 16, 35, 38, 41 (111) (210) T (220) Ruusutarha

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MARIA DROCKILA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 4, 21, 24 (111) (210) T (220) (730) OY ECU-GROUP AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39, 41, 43 (111) (210) T (220) KÄYTTÖSULKA (730) HT COMPPANY OY, Loppi, Loppis, FI (511) 12, 21 (111) (210) T (220) (730) KINOSMAA, PENTTI, Porvoo, Borgå, FI (511) 16, 21, 41

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Tasaus (730) SUOMEN LÄHETYSSEURA RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 28, 35, 37, 44, 45 (111) (210) T (220) Utjämning (730) SUOMEN LÄHETYSSEURA RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 28, 35, 36, 37, 41, 44, 45 (111) (210) T (220) Yritystasaaja (730) SUOMEN LÄHETYSSEURA RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 36 (111) (210) T (220)

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HOUSE OF BRANDING FINLAND OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) HAMPPURILAINEN (730) SEPPÄLÄ, NINA, TOIMINIMEN KANVASTI HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) (730) DIGI TV PLUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (591) Merkin värit ovat punainen, vaaleansininen, vihreä, oranssi ja valkoinen. - Märket utförs i rött, ljusblått, grönt, orange och vitt. (511) 16, 35 (111) (210) T (220) PLUSTV LEFFABOKSI

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) DIGI TV PLUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 9, 16, 35, 38, 41 (111) (210) T (220) PLUSTV LEFFABOXI (730) DIGI TV PLUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 9, 16, 35, 38, 41 (111) (210) T (220) (730) BUCCO OY, Pori, Björneborg, FI (511) 21, 29, 30, 31, 32, 33, 43 (111) (210) T (220) RELAX Don't Do IT (730) JAVERDEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Superviikko (730) ARCTECHO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) Maalitohtori (730) VÄRITUKKU OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 37, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) MYLLYMÄKI-TRADING OY, Raahe, Brahestad, FI (511) 6 (111) (210) T (220) Teoflex

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TEOPINN OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Minna Tukiainen (511) 1, 2, 19, 37 (111) (210) T (220) METOHEXAL (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220) Spring is Bag (730) TIETOKAUHA OY, Kauhajoki, Kauhajoki, FI (511) 18, 24, 25 (111) (210) T (220) Winter is bag (730) TIETOKAUHA OY, Kauhajoki, Kauhajoki, FI (511) 18, 24, 25

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) CRUZE (730) GENERAL MOTORS CORPORATION, Delaware, Delaware, US (740) Papula Oy (511) 12 (111) (210) T (220) Xmas is Bag (730) TIETOKAUHA OY, Kauhajoki, Kauhajoki, FI (511) 18, 24, 25 (111) (210) T (220) Autumn is Bag (730) TIETOKAUHA OY, Kauhajoki, Kauhajoki, FI (511) 18, 24, 25 (111) (210) T (220) Summer is Bag

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TIETOKAUHA OY, Kauhajoki, Kauhajoki, FI (511) 18, 24, 25 (111) (210) T (220) (320) (330) RU (310) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (561) Merkin translitteraatio on GEFILUS. - Translitteration av märket är GEFILUS. (511) 5, 29, 30, 32 (111) (210) T (220) (730) IN4MO OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220)

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ELÄKETURVAKESKUS, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36, 45 (111) (210) T (220) (730) NOUSUJOHDE PROMOTION OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 39, 43 (111) (210) T (220) TAK Rajatutkimus (730) TUTKIMUS- JA ANALYSOINTIKESKUS TAK OY, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) TAK Palvelumittari (730) TUTKIMUS- JA ANALYSOINTIKESKUS TAK OY, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (511) 35, 41, 42

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Crosswood (730) ARCTECHO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 12, 15 (111) (210) T (220) EKORA (730) TEKNOS GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 2 (111) (210) T (220) (730) SAJ INSTRUMENT AB, Jomala, Jomala, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja harmaa. - Märket utförs i blått och grått. (511) 9 (111) (210) T (220)

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Lovec (730) ENDORA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 38, 39 (111) (210) T (220) Netin Yksi Yksi Kahdeksan palvelut (730) ENDORA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 38, 39 (111) (210) T (220) (730) LEMMINKÄINEN KATTO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Pirjo Favorin (511) 17, 19, 37 (111) (210) T (220) Palava Pensas (730) KUUSELA, VILLE FRANS JUHANI, Pirkkala, Birkala, FI (511) 16, 25, 41

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) LEMMINKÄINEN KATTO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Pirjo Favorin (511) 17, 19, 37 (111) (210) T (220) Älyä Metalliin (730) TH-TOOLS OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 6, 7, 9 (111) (210) T (220)

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) RIUTTASKORPI, ISMO, TOIMINIMEN TMI ISR-TEAM HALTIJANA, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen, vaaleanharmaa, keltainen ja musta. - Märket utförs i vitt, ljusgrått, gult och svart. (511) 43 (111) (210) T (220) (730) RIUTTASKORPI, ISMO, TOIMINIMEN TMI ISR-TEAM HALTIJANA, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen ja musta. - Märket utförs i rött och svart. (511) 43 (111) (210) T (220)

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SATAKUNTALAISSEURA RY, Pori, Björneborg, FI (511) 35, 38, 41 (111) (210) T (220) ANTTILA INROOM (730) ANTTILA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16 (111) (210) T (220) imax (730) I MAX IT OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 8, 20, 25 (111) (210) T (220) REPIPE putken tekijä (730) FORSMAN, TOMAS, TOIMINIMEN OSS FINLAND HALTIJANA, Porvoo, Borgå, FI (511) 37 (111) (210) T (220)

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SPEDE-IDEA OY, Helsinki, Helsingfors, FI, NC TEEMA KY, Hollola, Hollola, FI (511) 28 (111) (210) T (220) (730) ALTIA OYJ (ALTIA PLC), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 32, 33, 35 (111) (210) T (220) (730) ALTIA OYJ (ALTIA PLC), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 32, 33, 35

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) ALTIA OYJ (ALTIA PLC), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 32, 33, 35 (111) (210) T (220) (730) OY SINEBRYCHOFF AB, Kerava, Kervo, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 25, 32, 33 (111) (210) T (220) Tulevaisuusikkuna

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) WHAT'S NEXT CONSULTING OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Adventure Golf (730) JO VAL OY, Turku, Åbo, FI (511) 28, 41 (111) (210) T (220) (730) ZORO KY, Hämeenkyrö, Tavastkyro, FI (511) 14, 16, 20, 21, 25 (111) (210) T (220) (730) ZORO KY, Hämeenkyrö, Tavastkyro, FI (511) 14, 16, 20, 21, 25

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) The Green Field (730) VINETUM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 33 (111) (210) T (220) pöytäcurlingpeli SpedeZo (730) SPEDE-IDEA OY, Helsinki, Helsingfors, FI, NC TEEMA KY, Hollola, Hollola, FI (511) 28 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN PUNAINEN RISTI, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött och vitt. (511) 35, 36

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) SUOMEN PUNAINEN RISTI, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött och vitt. (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (730) MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin väri on sininen. - Märket utförs i blått. (511) 39, 41, 43 (111) (210) T (220)

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI WOE - WORLD OF ENTERTAINMENT (730) RAUTAKIRJA OY (2), Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 35 (111) (210) T (220) (730) AS ARCO VARA, Tallinna, Tallin, EE (740) Papula Oy (591) Merkin värit ovat ruskea, musta ja harmaa. - Märket utförs i brunt, svart och grått. (511) 36 (111) (210) T (220) (730) KOTIMAA, PERTTI JUHANI, TOIMINIMEN DIASOL HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat harmaa ja keltainen. - Märket utförs i grått och gult. (511) 35, 42

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) ALFASOFT OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 38, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) UNI ONE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 21, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39 (111) (210) T (220) NEOMA (730) ASAHI KASEI CONSTRUCTION MATERIALS CORPORATION, Tokio, Tokyo, JP (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 17

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) UMAN (730) OURILA, ULLA-MAIJA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Adbon Oy (511) 3, 14, 28 (111) (210) T (220) Oilwhale (730) OY KAPPELINRANTA-KAPELSTRAND AB, Parainen, Pargas, FI (511) 12 (111) (210) T (220) (730) ARONET-ESITYSYHTIÖ OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 37, 41, 42 (111) (210) T (220)

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ARONET-ESITYSYHTIÖ OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 37, 41, 42 (111) (210) T (220) KIVANET (730) FINIB OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9 (111) (210) T (220) IN THE AIR (730) V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG (PUBL), Tukholma, Stockholm, SE (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 33 (111) (210) T (220) Triopool Foundation (730) NURMINEN, TIMO ILMARI, Jokioinen, Jockis, FI (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220)

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Elo-D (730) SUOMEN MUISTIASIANTUNTIJAT RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 42, 44 (111) (210) T (220) JOKERIHINTA (730) VIROLAINEN, ALE VILHELM, Raahe, Brahestad, FI (511) 4, 9, 35 (111) (210) T (220) (730) VALTATIE 22 YHDISTYS RY, Utajärvi, Utajärvi, FI (511) 39, 41, 43 (111) (210) T (220)

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit 12/2011 2.1.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2011 12/2010 (%) (%) 1-12/2011 1-12/2010 (%) Henkilöautot yhteensä

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 14.3.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 1 15.1.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus 1 9DOWDNXQQDOOLQHQMDVLLKHQULQQDVWHWWDYDWRLPLQWDKDNLMDWMDSllW VHKGRWXV Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Lisätiedot

Nro/Nr 11 14.11.2014

Nro/Nr 11 14.11.2014 Nro/Nr 11 14.11.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit 2/2012 1.3.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2012 02/2011 (%) (%) 1-02/2012 1-02/2011 (%) Henkilöautot yhteensä 10 616 9 304 14,1

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Nro/Nr 11 15.11.2012

Nro/Nr 11 15.11.2012 Nro/Nr 11 15.11.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd 1 (10) Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Akaa (020) 563 457 573 Alajärvi (005) 206 181 203 Alavieska (009) 25 47 23 Alavus (010) 261 274

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 15.07.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Y-tunnus 10643333 Perustamisvuosi 1996 Yhtiön kotipaikka Espoo Lakkaamisvuosi 2011 Yhtiö on sulautunut toiseen yhtiöön

Y-tunnus 10643333 Perustamisvuosi 1996 Yhtiön kotipaikka Espoo Lakkaamisvuosi 2011 Yhtiö on sulautunut toiseen yhtiöön Yrityksen nimi Saunalahti Group Oyj Yhtiömuoto Julkinen osakeyhtiö Y-tunnus 10643333 Perustamisvuosi 1996 Yhtiön kotipaikka Espoo Lakkaamisvuosi 2011 Lakkaamissyy Yhtiö on sulautunut toiseen yhtiöön Tilanne

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ensirekisteröinnit 7/2015 3.8.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 07/2015 07/2014 (%) (%) 1-07/2015 1-07/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 721 8 017 8,8

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ensirekisteröinnit 10/2015 2.11.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2015 10/2014 (%) (%) 1-10/2015 1-10/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 9 166 8 838 3,7

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina Auranmaan sää Tänään Yläne Oripää Lämpötilat iltapäivällä ja suluissa edellisen yön alin lukema 2 metrin korkeudella Lauantaina Sunnuntaina () 3 (+6) 6 Pöytyä Aura Kyrö (-0) Mellilä Koski Maanantaina 6

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr2 15.02.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 15.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 13.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ensirekisteröinnit 2/2013 1.3.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2013 02/2012 (%) (%) 1-02/2013 1-02/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 888 10 626-25,8

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2013 03/2012 (%) (%) 1-03/2013 1-03/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 492 22 938-58,6 89,9 27 640 47 834-42,2 joista matkailuautoja

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ensirekisteröinnit 5/2013 3.6.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 05/2013 05/2012 (%) (%) 1-05/2013 1-05/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 10 228 7 316 39,8

Lisätiedot

VERKSAMHETSSTÄLLEN PAKETTJÄNSTER

VERKSAMHETSSTÄLLEN PAKETTJÄNSTER Kommun (den slutliga förfrågan enligt kommunindelningen i Fastlandsfinland per 1.1.2016) Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekis Esbo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa Haapajärvi

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 8 N:o 1 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ensirekisteröinnit 11/2013 2.12.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 11/2013 11/2012 (%) (%) 1-11/2013 1-11/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 463 7 714-3,3

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ensirekisteröinnit 10/2013 1.11.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2013 10/2012 (%) (%) 1-10/2013 1-10/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 093 8 191 11,0

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008 ENSIREKISTERÖINNIT 2/08 1(12) 6.3.2008 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

688 Elisa Toivola Järvenpää 627 Ruth Toivola Riihimäki

688 Elisa Toivola Järvenpää 627 Ruth Toivola Riihimäki Hyvinkään seudun urheilijat Seuraennätykset Päivitetty 11.10.2016/ MK TYTÖT 9 40m 6,53 Laura Nokkala 16.7.2000 Lohja 1000m 3:33,20 Marianne Salmi 22.8.2015 Helsinki korkeus 118 Ruth Toivola 25.5.2016 Sipoo

Lisätiedot

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo Hyvinkään seudun urheilijat Seuraennätykset Päivitetty 17.9.2016/ MK NAISET 17 300m 42,64 Emma Simberg 10.7.2016 Jämsä 400m 62,71 Emma Simberg 19.8.2016 Kajaani 800m 2.26.07 Kaarina Lehtonen 12.9.2015

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 2 15.02.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 12 15.12.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010 ENSIREKISTERÖINNIT 10/2010 1(12) 1.11.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen. Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30-

Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen. Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30- Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30- Pendelöivien osuus työllisistä 1960-2005* 1960 1970 1975 1980 1985 10,3 17,9 19,8 23,2

Lisätiedot

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen 1.1.2017 1 (6) Sonera Ethernet Yleistä Tämä hinnasto sisältää Sonera Ethernet Operator ja Sonera Ethernet Capacity -tuotteet. Ethernet Operator - tuote koostuu nieluliittymästä (MEOD) ja siihen kytkettävistä

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 13.6.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Vakuutusmeklarit 2010

Vakuutusmeklarit 2010 1 (8) Julkaisija Finanssivalvonta Lisätietoja antaa Janne Sinisalo Puhelin 010 831 5556 janne.sinisalo@finanssivalvonta.fi Julkaisun nimi Vakuutusmeklarit 2010 Sisältö Taulukot Tiivistelmä Vakuutusmeklarien

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011 ENSIREKISTERÖINNIT 5/2011 1(12) 1.6.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KONTAKTINFORMATION FÖR FÖRLÄGGNINGAR. Ackas Toijala Hoivapalvelu Valkokulta Oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi

KONTAKTINFORMATION FÖR FÖRLÄGGNINGAR. Ackas Toijala Hoivapalvelu Valkokulta Oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi KONTAKTINFORMATION 27.5.2016 KONTAKTINFORMATION FÖR FÖRLÄGGNINGAR Ackas Toijala Hoivapalvelu Valkokulta Oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi Asikkala Vääksy Kotouma oy 050 412 1605 vok.vaaksy@kotouma.fi

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014

Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014 Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2014 12/2013 (%) (%) 1-12/2014 1-12/2013 (%) Henkilöautot yhteensä 7 091 5 927 19,6

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti

Säännöllinen kapasiteetti Junatyyppi Juna Kulkuväli Lähtö Tulo Linja Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:17:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 30.10.2016 10.12.2016 IC 2 Joensuu asema Helsinki asema 5:18:00

Lisätiedot

Omistajainformaatiotilaus

Omistajainformaatiotilaus Omistajainformaatiotilaus Tilauksen tiedot Tilaaja: Tilattu aineisto: Liikkeeseenlaskija: STONESOFT OYJ STONESOFT OYJ Tilauksen tila: Valmis Tilausaika: 01.02.2013 01:02 Tilauksen viite: kuun lopussa Tilauksen

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. 1 MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 6.6. 30.10.2011 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset 1 Helsinki Turku satama,

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7 10-11.8.

1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7 10-11.8. 3.11.2010 Lopullinen Raahen Vesan SM-mitalistit 1921-1999 Koonnut Eero Ukonaho 1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HUHTIKUU 2007

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HUHTIKUU 2007 AUTOALAN TIEDOTUSKESKUS ENSIREKISTERÖINNIT 4/07 1(9) AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HUHTIKUU 2007 Sisältö: Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain 2 Haltijan maakunnan ja ajoneuvolajin mukaan 2 Haltijan kunnan

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot