Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...41 Rekisteröidyt käyttöluvat Registrerade licenser...43 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...43 Tavaramerkkien muutokset Ändrade varumärken...43 Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...44 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...46 Uudistetut kansainväliset rekisteröinnit Förnyade internationella registreringar...82 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...83

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) Club Deluxe (730) OY KIMEA LTD, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35 (111) (210) T (220) MURRELEKTRONIK (730) MURRELEKTRONIK GMBH, Oppenweiller, Oppenweiller, DE (740) Asianajotoimisto Merilampi Oy (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220)

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NONSTOP TELEVISION AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Papula Oy (511) 38, 41 (111) (210) T (220) Genesis (730) OY SAND & SEA AB (2), Kauniainen, Grankulla, FI (511) 35 (111) (210) T (220) ILMATAR (730) TUULIHARJUN HOIVA OY, Joensuu, Joensuu, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 41, 43, 45 (111) (210) T (220)

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Työhyvinvointikortti (730) TYÖTURVALLISUUSKESKUS RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 45 (111) (210) T (220) SUBI (730) DOCTOR'S ASSOCIATES INC., Connecticut, Connecticut, US (740) John-Henrik Spåre (511) 30, 43 (111) (210) T (220) Oulun Hierontakeskus (730) KARPPINEN, MINNA, Oulu, Uleåborg, FI (511) 44 (111) (210) T (220) (730) ELISA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 42

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) PÄIVÄN SUBI (730) DOCTOR'S ASSOCIATES INC., Connecticut, Connecticut, US (740) John-Henrik Spåre (511) 43 (111) (210) T (220) (730) KULJU, SAMI-PEKKA, Nastola, Nastola, FI (511) 11, 20, 24 (111) (210) T (220) KONECRANES (730) KONECRANES ABP (KONECRANES OYJ) (KONECRANES PLC), Hyvinkää, Hyvinge, FI (740) Benjon Oy (511) 7, 9, 12, 35, 37, 41, 42 (111) (210) T (220)

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KONECRANES ABP (KONECRANES OYJ) (KONECRANES PLC), Hyvinkää, Hyvinge, FI (740) Benjon Oy (591) Merkin väri on punainen. - Märket utförs i rött. (511) 7, 9, 12, 35, 37, 41, 42 (111) (210) T (220) Old Fockers Scotch Whisky (730) SCANDINAVIAN WINE & SPIRITS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 33 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) IVIN (730) PENKY LLC, Delaware, Delaware, US (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 38, 45 (111) (210) T (220) RILGENIS

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, Cork, Cork, IE (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) REINDEER (730) ANTONIUS, KAJ ERIK, Tukholma, Stockholm, SE (740) Maija Inkeri Järvinen (511) 25 (111) (210) T (220) Lämmönvahti (730) EKONOR OY, Kempele, Kempele, FI (511) 9, 37 (111) (210) T (220) ABT YELLOWLINE (730) HAKLIFT ABT OY, Kaarina, S:t Karins, FI (511) 7, 8, 12, 37 (111) (210) T (220)

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HAKLIFT ABT OY, Kaarina, S:t Karins, FI (511) 7, 8, 12, 37 (111) (210) T (220) TIXEL (730) SENSEG OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Bird & Bird Oy (511) 9, 28, 38 (111) (210) T (220) (730) UPONOR OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) BRANN AB (561) Merkin translitteraatio on UPONOR. - Translitteration av märket är UPONOR. (511) 6, 11, 17, 19 (111) (210) T (220) Paholaisen Salsa

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KASVISHOVI OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 30 (111) (210) T (220) (730) OY HALVA AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket utser avstyrsel. (591) Merkin värit ovat punainen, keltainen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i rött, gult, svart och vitt. (511) 30 (111) (210) T (220) (730) OY HALVA AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (511) 30 (111) (210) T (220)

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Neuvos Entity (730) NEUVOS GROUP OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 42 (111) (210) T (220) Simulta (730) JUNKKARI OY (2), Kauhava, Kauhava, FI (740) Tiina Koivisto (511) 7 (111) (210) T (220) Swapboard (730) CERANET NORDIC Oy, Tampere, Tammerfors, FI (511) 21, 25, 41 (111) (210) T (220) FluidCirc (730) FLUIDHOUSE OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 4, 7, 11

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Putkirikkomittari (730) VESNOM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 6, 11, 37 (111) (210) T (220) KAMA (730) FALMEK OY, Salo, Salo, FI (511) 8 (111) (210) T (220) Ottikone (730) OTTIKONE OY, Asikkala, Asikkala, FI (511) 28, 42, 45 (111) (210) T (220) PerusKunto

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HILTUNEN, KARI ANTERO, Helsinki, Helsingfors, FI, LAAKSO, RAIMO TIMO TAPIO, Kauhava, Kauhava, FI (511) 35 (111) (210) T (220) Ålands Kungsgårds Glass (730) EKSTRÖM & DAHLGREN ÖPPET BOLAG, Saltvik, Saltvik, FI (511) 30 (111) (210) T (220) etalokirja (730) TALOCOM OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 35, 36, 38 (111) (210) T (220) METSÄ-PUULA (730) AM DATABASE MARKETING OY, Kangasniemi, Kangasniemi, FI (511) 19, 31, 37 (111) (210) T (220)

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning FAZER SLIMMI (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29, 30 (111) (210) T (220) A% (730) X-AKSELI OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) (730) CAPTOL INVEST OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 32, 33 (111) (210) T (220)

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) QINGDAO TIANYUAN HAIR CRAFTS., LTD., Qingdao, Qingdao, CN (740) Lammi & Partners Oy (511) 3, 8, 26 (111) (210) T (220) ETSA (730) PROBENE OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 37, 41 (111) (210) T (220) Red Force (730) SUOMEN LISÄRAVINNE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 30, 32 (111) (210) T (220) TENAVAPUIKKO

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NESTLE DANMARK A/S, Kööpenhamina, Köpenhamn, DK (740) Advokatbyrå Borenius Ab (511) 29, 30 (111) (210) T (220) PROPETUS (730) PROBENE OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 16 (111) (210) T (220) HRDesk (730) EVOLVIT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220) Patakukkonen (730) PATAKUKKONEN OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 5, 31, 32 (111) (210) T (220)

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI AS OY SUNDSBERGIN KANAVANIITTY (730) VANTAAN RAKTEK OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 37 (111) (210) T (220) Taivaantulien lomapaikat (730) SIROLA, JYRKI, TOIMINIMEN SIROLA JYRKI TAPANI TMI HALTIJANA, Kiikoinen, Kiikoinen, FI (511) 35 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja keltainen. - Märket utförs i svart, vitt och gult. (511) 35, 41, 43 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Jääkaapinovi (730) HELENIUS, MIIKA OLAVI, Espoo, Esbo, FI (511) 28, 35, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) TILKKUVAKKA (730) TILKKU-VAKKA KY, Porvoo, Borgå, FI (511) 24, 35, 41 (111) (210) T (220) Kartano Norrgård (730) NORRGÅRD FOOD OY AB, Parainen, Pargas, FI (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) (730) PROMOPAJA OY, Salo, Salo, FI (740) Seppo Laine Oy (511) 35, 39, 40

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) SAARIOINEN OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (591) Merkin värit ovat vihreä, valkoinen ja musta. - Mmärket utförs i grönt, vitt och svart. (511) 29, 30 (111) (210) T (220) (730) RARITET INTERNATIONAL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat keltainen, punainen ja musta. - Märket utförs i gult, rött och svart. (511) 35, 43 (111) (210) T (220)

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning ultimatio (730) LEHTINEN, TIMO VESA, Tuusula, Tusby, FI, NIIRANEN, OLLI, Järvenpää, Träskända, FI (511) 11 (111) (210) T (220) (730) LÄMPÖVINKKI OY, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin värit ovat musta, vihreä, keltainen ja valkoinen. - Märket utförs i svart, grönt, gult och vitt. (511) 11, 37 (111) (210) T (220) (730) BIGBANK AS SUOMEN SIVULIIKE, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja harmaa. - Märket utförs i blått och grått. (511) 35, 36 (111) (210) T (220)

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI FAZER PRO (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 29, 30, 31, 41, 42, 43, 44, 45 (111) (210) T (220) GLYPPER (730) AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD., Ashdod, Ashdod, IL (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220) (730) HORISONT ENTERPRISES LTD. OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lammi & Partners Oy (591) Merkin värit ovat valkoinen, musta ja ruskea. - Märket utförs i vitt, svart och brunt. (511) 6, 8, 19, 20 (111) (210) T (220) ULLON

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) AB ALFORT & CRONHOLM, Bromma, Bromma, SE (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 16 (111) (210) T (220) (730) BACKUP SPORT FINLAND OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 5, 29, 32 (111) (210) T (220) (730) MERI-TOPPILAN RAVINTOLA- JA KAUPPAKIINTEISTÖT OY, Oulu, Uleåborg, FI (591) Merkin värit ovat harmaa, ruskea, sininen, valkoinen, punainen ja musta. - Märket utförs i grått, brunt, blått, vitt, rött och svart. (511) 41, 43

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) ECOWAY OY, Hamina, Fredrikshamn, FI (591) Merkin värit ovat harmaa, punainen, vihreä, sininen, oranssi ja tummansininen. - Märket utförs i grått, rött, grönt, blått, orange och mörkblått. (511) 5, 29, 31, 44 (111) (210) T (220) Patenttihirsi (730) PUUMASTER OY, Pyhäntä, Pyhäntä, FI (511) 19, 37 (111) (210) T (220)

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SUOMENSELÄN JAUHEMAALAUS OY, Virrat, Virdois, FI (740) Johan-Henrik Dagnevall (591) Merkin värit ovat sininen ja musta. - Märket utförs i blått och svart. (511) 20, 40 (111) (210) T (220) (730) SELVIÖ, SAMI, Lohja, Lojo, FI (511) 18, 24, 25 (111) (210) T (220) olokolo (730) ARTE POVERA OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 19, 35, 43

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) ProSOW (730) PROVAD OY, Espoo, Esbo, FI (511) 42 (111) (210) T (220) Suomalainen kaipaa luontoon (730) RIIHIMÄEN MESSUT OY, Riihimäki, Riihimäki, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 35, 41 (111) (210) T (220) Stereoscape (730) STEREOSCAPE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 42 (111) (210) T (220) SolarBiox

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SOLARBIOX OY, Espoo, Esbo, FI (511) 11 (111) (210) T (220) BeQuem (730) ARITERM OY, Saarijärvi, Saarijärvi, FI (511) 6, 7, 11 (111) (210) T (220) BioCent (730) ARITERM OY, Saarijärvi, Saarijärvi, FI (511) 6, 7, 11 (111) (210) T (220) BioPlug (730) ARITERM OY, Saarijärvi, Saarijärvi, FI (511) 6, 7, 11 (111) (210) T (220) BioSet

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ARITERM OY, Saarijärvi, Saarijärvi, FI (511) 6, 7, 11 (111) (210) T (220) BioTwin (730) ARITERM OY, Saarijärvi, Saarijärvi, FI (511) 6, 7, 11 (111) (210) T (220) (730) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Pariisi, Paris, FR (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat oranssi, vihreä, valkoinen ja musta. - Märket utförs i orange, grönt, vitt och svart. (511) 29, 30 (111) (210) T (220)

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) CASSIS TRADE OY, Luumäki, Luumäki, FI (511) 32, 33 (111) (210) T (220) BLAKE (730) SEPPOVAARA, AARO ILMARI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) RAYMOND RAY (730) RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 16 (111) (210) T (220) XQUISIT

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Kolster Oy Ab (511) 5, 34 (111) (210) T (220) (730) KIRJATORI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i rött, vitt och svart. (511) 35 (111) (210) T (220) TALONPOIKAISLEIKE (730) ATRIA OYJ, Kuopio, Kuopio, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 29, 30, 31, 32 (111) (210) T (220)

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ATRIA OYJ, Kuopio, Kuopio, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 29, 30, 31, 32 (111) (210) T (220) (730) ATRIA OYJ, Kuopio, Kuopio, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 29, 30, 31, 32 (111) (210) T (220) Antaudu tanssille

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HALONEN, PEKKA SAKARI, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 41, 44 (111) (210) T (220) PeopleEcosystem (730) KONSULTTITOIMISTO ILKKA HÄMÄLÄINEN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 42 (111) (210) T (220) Dinno (730) SYVÄNEN, SIRPA HELENA, Orivesi, Orivesi, FI (511) 41, 42 (111) (210) T (220) Aivoautuuttaja (730) SAIMATEXT OY, Espoo, Esbo, FI (511) 41, 43, 44 (111) (210) T (220)

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LRE NORDIC OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 18, 21, 25 (111) (210) T (220) arthotelhelsinki (730) ART HOTEL HELSINKI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 24, 25 (111) (210) T (220) deprcon (730) KASVU JA SUHDANNE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 42

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Luotikeilaus (730) ARMORIA TRAINING CENTRE OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI, PÄIVERÖINEN, HEMMO MIKAEL, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖLIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 28, 41 (111) (210) T (220)

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FREE-BAJA OY, Pieksämäki, Pieksämäki, FI (591) Merkin värit ovat musta, oranssi, valkoinen, punainen, violetti, keltainen ja harmaa. - Märket utförs i svart, orange, vitt, rött, violett, gult och grått. (511) 16, 25, 28 (111) (210) T (220) LASIMAAILMA (730) SUOMEN TASOLASIYHDISTYS RY, Helsinki, Helsingfros, FI (511) 16 (111) (210) T (220)

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) FINNBLUZ HELSINKI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen ja harmaa. - Märket utförs i blått, vitt och grått. (511) 24 (111) (210) T (220) KAPPELI (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 30, 32 (111) (210) T (220) (730) ATRIA OYJ, Kuopio, Kuopio, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 29, 30, 31, 32

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) HK KEITTIÖ OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (591) Merkin värit ovat harmaa, sininen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i grått, blått, svart och vitt. (511) 20, 37 (111) (210) T (220) Koska kotisi on tärkein. (730) MATEJA OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 37 (111) (210) T (220) (730) LEJOPLAN OY, Tampere, Tammerfors, FI, JUUTILAINEN, MERVI, Tampere, Tammerfors, FI (511) 16, 35, 38

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) KOKKAAMO (730) ATRIA OYJ, Kuopio, Kuopio, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 29, 30, 31, 32, 41 (111) (210) T (220) (730) ICECOOL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Jarmo Kinnunen (511) 30 (111) (210) T (220) PHOTOSEC (730) FERIN OY, Karjalohja, Karislojo, FI (511) 1, 2, 16

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Handy Home 4 U (730) KAUKO E. NAUMANEN OY, Joensuu, Joensuu, FI (511) 37 (111) (210) T (220) LASIN MAAILMA (730) SUOMEN TASOLASIYHDISTYS RY, Helsinki, Helsingfros, FI (511) 16 (111) (210) T (220) CanaTouch (730) CANATU OY, Espoo, Esbo, FI (740) Papula Oy (511) 9, 10, 42 (111) (210) T (220)

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OY NORDIC CAST SOURCING AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 28 (111) (210) T (220) (730) DELTALINE OY, Mikkeli, S:t Michel, FI (511) 4, 11, 31 (111) (210) T (220)

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SUOMEN PELASTUSALAN KESKUSJÄRJESTÖ - RÄDDNINGSBRANSCHENS CENTRALORGANISATION I FINLAND RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 41, 45 (111) (210) T (220) Kouvolan kaupungin terveyspalvelut RATAMO (730) KOUVOLAN KAUPUNKI, Kouvola, Kouvola, FI (511) 44 TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) (730) RAISIOAGRO OY, Raisio, Reso, FI (111) (730) FIN SCAN OY (2), Espoo, Esbo, FI (111) (730) DEBENHAMS PRINCIPLES LIMITED, Lontoo, London, GB (111) (730) MQ SWEDEN AB, Göteborg, Göteborg, SE (111) (730) ABDON MILLS AB, Helsingborg, Helsingborg, SE (111) , (730) CONCEPT2, INC., Vermont, Vermont, US

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) APPLE INC., Kalifornia, Kalifornien, US (111) (730) FAIRCHILD OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) RAISIOAGRO OY, Raisio, Reso, FI (111) (730) FIN SCAN OY (2), Espoo, Esbo, FI (111) (730) DEBENHAMS PRINCIPLES LIMITED, Lontoo, London, GB (111) (730) MQ SWEDEN AB, Göteborg, Göteborg, SE (111) (730) ABDON MILLS AB, Helsingborg, Helsingborg, SE (111) , (730) CONCEPT2, INC., Vermont, Vermont, US (111) (730) APPLE INC., Kalifornia, Kalifornien, US (111) (730) FAIRCHILD OY, Helsinki, Helsingfors, FI

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning REKISTERÖIDYT KÄYTTÖLUVAT: REGISTRERADE LICENSER: (111) (730) BINFORD COMPANY LIMITED, Nicosia, Nicosia, CY (791) ROVANIEMI HIRSITALOT OY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: (111) TAVARAMERKKIEN MUUTOKSET: ÄNDRADE VARUMÄRKEN: (111) (730) VAK OY, Rusko, Rusko, FI

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI 44 UUDISTETUT REKISTERÖINNIT: FÖRNYADE REGISTRERINGAR: (111) (A) (B) (B)

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (A)

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) RECUTE (730) PFIZER AG, Zürich, Zürich, CH (511) 5 (111) (151) JUST 5 (730) ORBITA TELECOM, SIA, Riika, Riga, LV (511) 28 (111) (151)

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO "ASTON PRODUKTY PITANIA I PISHCHEVYE INGREDIENTY", Rostov-na-Donu, Rostov-na-Donu, RU (561) Merkin translitteraatio on SVETLITSA. - Translitteration av märket är SVETLITSA. (511) 29, 30 (111) (151) (730) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO "ASTON PRODUKTY PITANIA I PISHCHEVYE INGREDIENTY", Rostov-na-Donu, Rostov-na-Donu, RU (511) 29, 30 (111) (151) (320) (330) CH (310) (730) DORI MEDIA INTERNATIONAL GMBH, Zürich, Zürich, CH, CELLCOM ISRAEL LTD., Netanya, Netanya, IL (511) 9, 16, 25, 38, 41 (111) (151) SUNDOLITT CLIMATE

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) BRØDR. SUNDE A/S, Spjelkavik, Ålesund, Spjelkavik, Ålesund, NO (511) 17, 19 (111) (151) (730) VICTORY PRODUCTS, S.L., Begues (Barcelona), Begues (Barcelona), ES (511) 14 (111) (151) (320) (330) CH (310) HEAVENS (730) SWISS LUXURY BELIEFS SA, Domdidier, Domdidier, CH (511) 9 (111) (151) (320) (330) AT (310) 678/2010 (320) (330) AT (310) AM 678/2010 Osaetuoikeus - Delprioritet

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 30.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2005

Nro/Nr 12 15.12.2005 Nro/Nr 12 15.12.2005 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2007

Nro/Nr 10 15.10.2007 Nro/Nr 10 15.10.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

TAVARAMERKKIASETUS 29.5.1964/296

TAVARAMERKKIASETUS 29.5.1964/296 TAVARAMERKKIASETUS 29.5.1964/296 (muut. 26.3.1976/271, 3.12.1976/943, 23.2.1979/209, 13.2.1981/133, 16.12.1983/997, 20.3.1992/258, 22.12.1995/1702, 22.3.1996/188, 13.4.2000/370) 1 LUKU Tavaramerkkirekisteri

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 18.11.2013 15:00 Kokousaika Maanantai 18.11.2013 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Konserniverokeskus - Asiakasluettelo v. 2007

Konserniverokeskus - Asiakasluettelo v. 2007 viite: Verohallituksen päätös 1344/345/2006 Konserniverokeskuksessa verotettavista verovelvollisista, Annettu Helsingissä 18.9.2006 Verohallituksen päätös 1552/345/2006, Annettu Helsingissä 18.10.2006

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto 2012 Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik

Lisätiedot

VÄRITAVARAMERKKI. Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Immateriaalioikeus Maisteritutkielma Kevät 2014 Ville Ruokamo

VÄRITAVARAMERKKI. Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Immateriaalioikeus Maisteritutkielma Kevät 2014 Ville Ruokamo VÄRITAVARAMERKKI Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Immateriaalioikeus Maisteritutkielma Kevät 2014 Ville Ruokamo Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi: Väritavaramerkki Tekijä:

Lisätiedot

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Tuula Kuoppala +358 20 610 7234 tuula.kuoppala@thl.fi

Lisätiedot

Yritysrekisterin Palveluopas 2014. Företagsregister - Serviceguide 2014 Business Register - Service Guide 2014

Yritysrekisterin Palveluopas 2014. Företagsregister - Serviceguide 2014 Business Register - Service Guide 2014 Yritysrekisterin Palveluopas 2014 Företagsregister - Serviceguide 2014 Business Register - Service Guide 2014 1 Tietoa Tilastokeskuksen Yritysrekisteristä Osoite: PL 3B, 00022 TILASTOKESKUS Käyntiosoite:

Lisätiedot

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Sosiaaliturva 2007 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Lastensuojelu 2006 27.8.2007 Barnskyddet 2006 Child welfare 2006 Tuula Kuoppala +358 9 3967

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Offical

Lisätiedot

Lapsen elatus ja huolto 1999 tiedonantajapalaute 5/2000

Lapsen elatus ja huolto 1999 tiedonantajapalaute 5/2000 Stakes/StakesTieto 8.6.2000 Sosiaali- ja terveystilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2372 Anu Muuri Puh. (09) 3967 2369 Mirja Viianen Fax. (09) 3967 2459 e-mail: etunimi.sukunimi@stakes.fi Lapsen

Lisätiedot

Kansainvälinen kauppakamari

Kansainvälinen kauppakamari 2012 Kansainvälinen kauppakamari ICC PÄHKINÄNKUORESSA Yrityselämän globaali verkosto TOIMINTA Kansainvälinen vaikuttaminen Kaupan ja investointien toimivuus Yritysten toimintaedellytykset G20/G8, WTO,

Lisätiedot

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds Rahastoesite Tammikuu 2015 Franklin Templeton Investment Funds LUXEMBURGIIN REKISTERÖITY SICAV-RAHASTO FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV-rahasto Rekisteröity toimipaikka: 8A, rue Albert Borschette,

Lisätiedot

pyhä YRJÄNÄ S:T GÖRAN 1/2011

pyhä YRJÄNÄ S:T GÖRAN 1/2011 pyhä YRJÄNÄ S:T GÖRAN 1/2011 Hallitus / Styrelsen 2011-2012 Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat 60 vuotta S:t Görans Scoutgillen i Finland 60 år Kerran partiolainen Aina partiolainen En gång scout Alltid

Lisätiedot