Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL(8) luokitus Kansainvälisen tavaroiden ja palvelujen luokituksen (Nizzan sopimus) 8. painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL(8) klassindelning enligt Internationell klassindelning av varor och tjänster (Niceövernskommelsen) 8. utgåvan (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGA Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...49 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...50 Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...51 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...54 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...76 Kansainvälisten rekisteröintien osasiirtymiset Delvis överförda internationella registreringar...77 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...78 Uudistetut kansainväliset rekisteröinnit Förnyade internationella registreringar...79 LAAJALTI TUNNETTUJA TAVARAMERKKEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE VÄL KÄNDA VARUMÄRKEN Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon hyväksytyt tavaramerkit Varumärken som har tagits upp i förteckningen över väl kända varumärken...80 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...83

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) Akun Tehdas (730) EPPU NORMAALI OY, Ylöjärvi, Ylöjärvi, FI (511) 9, 16, 41 NCL(8) (111) (210) T (220) CERES (730) CERES FRUIT JUICES (PROPRIETARY) LIMITED, Paarl, Paarl, ZA (740) Kolster Oy Ab (511) 32

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) INTIAANISOKERI (730) OY MASAJO AB, Nurmijärvi, Nurmijärvi, FI (740) Benjon Oy (511) 44 (111) (210) T (220) RUUSUSUOLA (730) OY MASAJO AB, Nurmijärvi, Nurmijärvi, FI (740) Benjon Oy (511) 44 (111) (210) T (220) Lennätin (730) YHTYNEET MAINOSTOIMISTOT YM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9 (111) (210) T (220)

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TEIJO-TALOT OY, Salo, Salo, FI (511) 39, 42 (111) (210) T (220) (730) VELJEKSET HALONEN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat musta, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i svart, rött och vitt. (511) 25 (111) (210) T (220)

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) H. SAARINEN KY, Kokkola, Karleby, FI (511) 43 (111) (210) T (220) DEX-95 (730) KEMIRA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 1, 11, 40, 42 (111) (210) T (220) DEX-135 (730) KEMIRA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 1, 11, 40, 42 (111) (210) T (220)

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Muistipankki (730) SUOMEN MUISTIASIANTUNTIJAT RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 41 (111) (210) T (220) RIISTAPÄÄLLIKKÖ (730) EKLUND, TOM HARALD, Espoo, Esbo, FI (511) 8, 9, 16, 21, 38, 41 (111) (210) T (220) Diel (730) MAJANEN, VILLE, Kerava, Kervo, FI (511) 16 (111) (210) T (220) Iijokisoutu (730) PUDASJÄRVEN LUONNONSUOJELUYHDISTYS R.Y., Pudasjärvi, Pudasjärvi, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Niskalenkki (730) TOP CLINICS REHAB OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 44 (111) (210) T (220) Selkävoitto (730) TOP CLINICS REHAB OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 44 (111) (210) T (220) Swing balance (730) TOP CLINICS REHAB OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 44 (111) (210) T (220)

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ATLANTICO BEVERAGES LTD OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 33 (111) (210) T (220) KEIJU (730) RAVINTORAISIO OY (2), Raisio, Reso, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 32 (111) (210) T (220) SONOS (730) SONOS, INC., Delaware, Delaware, US (740) Papula Oy (511) 9 NCL(8) (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) HOTELLI YÖPUU (730) HOTELLI YÖPUU OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Arctic Mark Ky (511) 25, 30, 43

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) SPARKLING SPRING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 11, 32, 43 (111) (210) T (220) TALLIPIHAN BILEHILEET (730) VIACOM INTERNATIONAL INC. (4), Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 18, 25, 28, 41 (111) (210) T (220) IRIS (730) KALEVALA KORU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 14

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Mimi & Kuku (730) KULMALA, ANNA MAIJA, Tampere, Tammerfors, FI, NURMINEN, MARIKA-ANGELA, Tampere, Tammerfors, FI (511) 16, 41 (111) (210) T (220) Ality (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 12, 15 (111) (210) T (220) ASPO (730) ASPO OYJ (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Forssén & Salomaa Oy (511) 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41 (111) (210) T (220)

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ASPO OYJ (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Forssén & Salomaa Oy (511) 1, 7, 8, 9, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 41 (111) (210) T (220) (730) ASPO OYJ (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Forssén & Salomaa Oy (511) 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41 (111) (210) T (220) (730) ASPO OYJ (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Forssén & Salomaa Oy (511) 1, 7, 8, 9, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 41

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) ASPO OYJ (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Forssén & Salomaa Oy (511) 1, 2, 4, 7, 39, 40 (111) (210) T (220) (730) ASPO OYJ (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Forssén & Salomaa Oy (511) 12, 39 (111) (210) T (220) (730) ASPO OYJ (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Forssén & Salomaa Oy (511) 7, 9, 11, 35, 37

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) ALESSANDRO PSENDA OY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (591) Merkin värit ovat tummansininen ja valkoinen. - Märket utförs i mörkblått och vitt. (511) 9 (111) (210) T (220) LÄHEMPÄNÄ LUONTOA (730) ARLA FOODS AMBA, Viby, Viby, DK (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 1, 5, 29, 30, 31, 32 (111) (210) T (220) R-tikas (730) R-TASO OY, Raahe, Brahestad, FI (511) 6, 37, 42 (111) (210) T (220)

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Dimex (730) PRIMEX PHARMACEUTICALS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3, 5, 10 (111) (210) T (220) PIKKU HURU (730) FESTAGO OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Arctic Mark Ky (511) 9, 25, 41 (111) (210) T (220) SIPPAN (730) VOULLIÈME KY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30, 32 (111) (210) T (220) (320) (330) EM (310)

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) GLOBAL DRINKS FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 31, 32, 33 (111) (210) T (220) (730) HANNULA, TIINA, Äänekoski, Äänekoski, FI (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220) (730) HANNULA, TIINA, Äänekoski, Äänekoski, FI (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220)

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HANNULA, TIINA, Äänekoski, Äänekoski, FI (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220) TUNNISTA ITSESI -testi & peli (730) NAMASTE OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 16, 28, 41 (111) (210) T (220) (730) YHTYNEET KUVALEHDET OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16, 38, 41 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) DONNA MODERNA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 25 (111) (210) T (220) (730) TAI XUEZHONG, Lahti, Lahtis, FI (511) 15, 41 (111) (210) T (220)

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TAI XUEZHONG, Lahti, Lahtis, FI (511) 15, 41 (111) (210) T (220) INNOAIR (730) INNOAIR OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 11, 35, 37 (111) (210) T (220) INNOHEAT (730) INNOHEAT FINLAND OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 11, 35, 37 (111) (210) T (220)

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) INNOHEAT FINLAND OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (591) Merkin värit ovat valkoinen, tummansininen ja punainen. - Märket utförs i vitt, mörkblått och rött. (511) 11, 35, 37 (111) (210) T (220) (730) INNOAIR OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (591) Merkin värit ovat sininen, vaaleansininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått, ljusblått och vitt. (511) 11, 35, 37 (111) (210) T (220)

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ALDAR EESTI OÜ, Sõmeru, Lääne-Viru, Sõmeru, Lääne-Viru, EE (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat oranssi, keltainen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i orange, gult, svart och vitt. (511) 33, 35 (111) (210) T (220) (730) PRESENTKAKAN I GÖTEBORG AB, Mölndal, Mölndal, SE (740) Leitzinger Oy (591) Merkin värit ovat ruskea, punainen, sininen, harmaa, valkoinen ja musta. - Märket utförs i brunt, rött, blått, grått, vitt och svart. (511) 30

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Illum (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 4, 9, 11 (111) (210) T (220) LORUKORU (730) LORUKORU OY, Espoo, Esbo, FI (511) 14, 25, 42 (111) (210) T (220) (730) SORASET YHTIÖT OY, Kangasala, Kangasala, FI (511) 16, 38, 41

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) BRÄNNHOLMEN (730) ALTIA OYJ (ALTIA PLC), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 33 (111) (210) T (220) LACTOCLAV (730) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverkusen, Leverkusen, DE (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) (730) DINTAG CORPORATION OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (511) 9, 42, 45 (111) (210) T (220) Zaggia

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 21, 30 (111) (210) T (220) tulia (730) SEPPÄLÄ, KALLE, Turku, Åbo, FI (511) 11, 19, 37 (111) (210) T (220) JYKES (730) JYVÄSKYLÄN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ JYKES OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Arctic Mark Ky (511) 35, 38, 41, 42 (111) (210) T (220)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) JYVÄSKYLÄN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ JYKES OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Arctic Mark Ky (591) Merkin värit ovat tummanharmaa, vihreä, sininen ja musta. - Märket utförs i mörkgrått, grönt, blått och svart. (511) 35, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) STAILAMOS (730) MARJAMAA, RAIJA, Oulu, Uleåborg, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) RAUTIO, MELODY, Kangasala, Kangasala, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, vaaleanvihreä, tummanvihreä, oranssi, punainen, harmaa ja valkoinen. - Märket utförs i grönt, ljusgrönt, mörkgrönt, orange, rött, grått och vitt. (511) 11, 24, 25 (111) (210) T (220)

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OY BJÖRKENS AB, Kokkola, Karleby, FI (511) 16, 29, 35 (111) (210) T (220) Change Pilot (730) CHANGE PILOT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) Astecon (730) AVANSOR PHARMA OY, Espoo, Esbo, FI (511) 3, 5, 10

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Wake-up Light (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 11 (111) (210) T (220) Think IT Wise (730) SECURE FINLAND OY, Espoo, Esbo, FI (511) 42 (111) (210) T (220) (730) TERMOLINE OY, Turku, Åbo, FI (511) 11, 31, 39 (111) (210) T (220) DESEC

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) DESEC OY, Parkano, Parkano, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 7, 12, 42 (111) (210) T (220) (730) MINUTOR OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) VIHIVAUNU (730) MINUTOR OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) Bellezze

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LEHMUSVUORI, KIM, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25 (111) (210) T (220) Powdermatic (730) JAUHETEKNIIKKA OY KOTKA, Kotka, Kotka, FI (511) 7 (111) (210) T (220) (730) MUOVITUKKU SIIVONEN OY, Turku, Åbo, FI (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen, punainen, harmaa ja keltainen. - Märket utförs i blått, vitt, rött, grått och gult. (511) 16, 21, 28 (111) (210) T (220) N97 (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Vinga of Finland (730) FINABLE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 20, 21, 24 (111) (210) T (220) jne (730) HARJULA, JENNI, Turku, Åbo, FI (511) 25 (111) (210) T (220) SEPPS (730) SESCA GROUP OY, Vaasa, Vasa, FI (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) Hours of War

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SAUMA TECHNOLOGIES OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) OM Lakiasiainpalvelut Ky (511) 9, 41, 42 (111) (210) T (220) ESMERALDA VON AMOR (730) VÄÄNÄNEN, ESMERALDA RIINA KERTTULI, Tuusula, Tusby, FI (511) 5, 10, 44 (111) (210) T (220) (730) ONLINE EXPO FINLAND OY, Vantaa, Vanda, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, harmaa, musta ja valkoinen. - Märket utförs i grönt, grått, svart och vitt. (511) 35, 38, 42 (111) (210) T (220) Ruusunenergiatipat (730) PURO, KAIJA HANNELE, TOIMINIMEN RUUSUPUU FINLAND HALTIJANA, Vantaa, Vanda, FI (511) 3, 5, 44

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) POMMAC (730) OY HARTWALL AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 30 (111) (210) T (220) (730) OY HARTWALL AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 32 (111) (210) T (220)

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OY HARTWALL AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 32 (111) (210) T (220) (730) FAUNAPHARMA OY, Espoo, Esbo, FI (511) 5, 10, 31 (111) (210) T (220) aquamatic (730) AQUAMATIC OY, Turku, Åbo, FI (511) 9, 37

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) PT FOUND OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 44 (111) (210) T (220) MUSATOHTORIT (730) TIIRIKAINEN, JUKKA PETTERI, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (511) 9, 25, 30, 32, 41 (111) (210) T (220)

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI, MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO RY, MANNERHEIMS BARNSKYDDSFÖRBUND RF, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 44 (111) (210) T (220) (730) REINO & AINO KOTIKENKÄ OY, Lieksa, Lieksa, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen, vaaleanpunainen, ruskea ja valkoinen. - Märket utförs i rött, ljusrött, brunt och vitt. (511) 9, 16, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 35, 41 (111) (210) T (220)

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) REINO & AINO KOTIKENKÄ OY, Lieksa, Lieksa, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat ruskea, beige, musta, valkoinen ja punainen. - Märket utförs i brunt, beige, svart, vitt och rött. (511) 9, 16, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) REINO & AINO KOTIKENKÄ OY, Lieksa, Lieksa, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 16, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 35, 41 (111) (210) T (220) CERAFONE (730) A. GRAVEOLENS OY, Mikkeli, S:t Michel, FI (511) 19, 20, 27 (111) (210) T (220)

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI CERATOL (730) A. GRAVEOLENS OY, Mikkeli, S:t Michel, FI (511) 1, 2, 19 (111) (210) T (220) Vellamo (730) KALEVALA KORU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14 (111) (210) T (220) Lumo (730) KALEVALA KORU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14 (111) (210) T (220) Meri (730) KALEVALA KORU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14 (111) (210) T (220)

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Tulen henki (730) KALEVALA KORU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14 (111) (210) T (220) Runoratsu (730) KALEVALA KORU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14 (111) (210) T (220) Naisen ääni (730) KALEVALA KORU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14 (111) (210) T (220) Siivet (730) KALEVALA KORU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14 (111) (210) T (220)

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Lähde (730) KALEVALA KORU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14 (111) (210) T (220) Kaisla (730) KALEVALA KORU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14 (111) (210) T (220) Tähtisade (730) KALEVALA KORU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14 (111) (210) T (220) Tähtitaivas (730) KALEVALA KORU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14 (111) (210) T (220)

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Pisara (730) KALEVALA KORU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14 (111) (210) T (220) Täysikuu (730) KALEVALA KORU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14 (111) (210) T (220) Ahti (730) KALEVALA KORU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14 (111) (210) T (220)

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PANOSTAJA OYJ, Tampere, Tammerfors, FI (740) Fondia Oy (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (730) CARGOTEC SWITZERLAND S.A., Zug, Zug, CH (740) Berggren Oy Ab (511) 6, 7, 9, 12, 37, 39, 42 (111) (210) T (220) (730) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., Delaware, Delaware, US (740) Berggren Oy Ab (511) 34

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) SATAVARTIO KY, Parkano, Pargas, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen, sininen ja musta. - Märket utförs i vitt, blått och svart. (511) 37, 42, 45 (111) (210) T (220) EPOOQ (730) OPPIFI OY, Espoo, Esbo, FI (511) 38, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) KIMET OY, Tuusula, Tusby, FI (511) 6

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Ascorbin ORION (730) ORION OYJ (ORION CORPORATION) (2), Espoo, Esbo, FI (511) 5 (111) (210) T (220) CALSORIN (730) ORION OYJ (ORION CORPORATION) (2), Espoo, Esbo, FI (511) 5 (111) (210) T (220) INSTANTIN (730) ORION OYJ (ORION CORPORATION) (2), Espoo, Esbo, FI (511) 5 (111) (210) T (220) LEVOKOR (730) ORION OYJ (ORION CORPORATION) (2), Espoo, Esbo, FI (511) 5

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) DRAGON TEAM (730) JB INTERNATIONAL KFT, Budapest, Budapest, HU (511) 4, 13 (111) (210) T (220) (730) KESKI-SUOMEN LIITTO, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) (730) VELJEKSET HALONEN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen, musta ja oranssi. - Märket utförs i rött, svart och orange. (511) 25

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) VELJEKSET HALONEN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25 (111) (210) T (220) (730) VELJEKSET HALONEN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat harmaa, valkoinen, musta ja sininen. - Märket utförs i grått, vitt, svart och blått. (511) 25 (111) (210) T (220)

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VELJEKSET HALONEN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat violetti, musta ja valkoinen. - Märket utförs i violett, svart och vitt. (511) 25 (111) (210) T (220) (730) LRF MEDIA AKTIEBOLAG, Tukholma, Stockholm, SE (740) Kolster Oy Ab (511) 16, 41 (111) (210) T (220) N78

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9 (111) (210) T (220) VALKOINEN KORTTI (730) ITELLA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 16, 35, 36, 38, 39, 42 (111) (210) T (220) (730) JOKI, LEENA KARIN KRISTINA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) 5967, 71366, , , (730) CLOETTA AB, Ljungsbro, Ljungsbro, SE (111) (730) MEDA AB, Solna, Solna, SE (111) 46631, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (730) ALMA MEDIA OYJ (2), Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS (SWITZERLAND) GMBH, Basel, Basel, CH (111) (730) TEKA INDUSTRIAL, S.A., Santander, Santander, ES (111) (730) TIKKURILA OY (2), Vantaa, Vanda, FI (111) (730) LEAF HOLLAND B.V., Oosterhout, Oosterhout, NL (111) , (730) SANFORD, L.P., Illinois, Illinois, US (111) (730) THE LUBRIZOL CORPORATION, Ohio, Ohio, US (111) , (730) DIGITEKNO OY, Vihti, Vichtis, FI

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) ELEMATIC GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) , (730) AB CHIPSTERS FOOD OY, Maarianhamina, Mariehamn, FI (111) (730) SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC., Kalifornia, Kalifornien, US (111) (730) ESDA & ROGO VERTRIEBS GMBH, Auerbach, Auerbach, DE (111) (730) SUOMEN RADIOIDEN LIITTO SRL RY - FÖRBUNDET FÖR RADIORNA I FINLAND FRF RF, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) ZYTYKE OY, Helsinki, Helsingfors, FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: (111)

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning UUDISTETUT REKISTERÖINNIT: FÖRNYADE REGISTRERINGAR: (111) (B)

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 14.3.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 11 15.11.2012

Nro/Nr 11 15.11.2012 Nro/Nr 11 15.11.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 11 14.11.2014

Nro/Nr 11 14.11.2014 Nro/Nr 11 14.11.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 1 15.1.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit 12/2011 2.1.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2011 12/2010 (%) (%) 1-12/2011 1-12/2010 (%) Henkilöautot yhteensä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 15.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 15.07.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 13.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 13.6.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina Auranmaan sää Tänään Yläne Oripää Lämpötilat iltapäivällä ja suluissa edellisen yön alin lukema 2 metrin korkeudella Lauantaina Sunnuntaina () 3 (+6) 6 Pöytyä Aura Kyrö (-0) Mellilä Koski Maanantaina 6

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit 2/2012 1.3.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2012 02/2011 (%) (%) 1-02/2012 1-02/2011 (%) Henkilöautot yhteensä 10 616 9 304 14,1

Lisätiedot

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen).

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen). Mallioikeusasetus 2.4.1971/252 Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla: Rekisteröintihakemus ja päiväkirja 1 Mallin rekisteröintiä

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr2 15.02.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.2, 1 28. lokakuuta 2015 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 10 15.10.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 12 15.12.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 2 15.02.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 10 31.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 19 15.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 19 15.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 19 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com 13 Imusuojat Innehållsförteckning 12 Poista pöly heti kun sitä syntyy Imusuoja on yksi toimivan kohdepoistojärjestelmän

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2013 03/2012 (%) (%) 1-03/2013 1-03/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 492 22 938-58,6 89,9 27 640 47 834-42,2 joista matkailuautoja

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ensirekisteröinnit 2/2013 1.3.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2013 02/2012 (%) (%) 1-02/2013 1-02/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 888 10 626-25,8

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ensirekisteröinnit 5/2013 3.6.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 05/2013 05/2012 (%) (%) 1-05/2013 1-05/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 10 228 7 316 39,8

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ensirekisteröinnit 7/2015 3.8.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 07/2015 07/2014 (%) (%) 1-07/2015 1-07/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 721 8 017 8,8

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta Mallioikeusasetus

Annettu Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta Mallioikeusasetus Annettu Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta 1971 Mallioikeusasetus Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla: Rekisteröintihakemus

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ensirekisteröinnit 11/2013 2.12.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 11/2013 11/2012 (%) (%) 1-11/2013 1-11/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 463 7 714-3,3

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ensirekisteröinnit 10/2013 1.11.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2013 10/2012 (%) (%) 1-10/2013 1-10/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 093 8 191 11,0

Lisätiedot

PERFORMANCE MADE SMARTER

PERFORMANCE MADE SMARTER PERFORMANCE MADE SMARTER ä 1 o e yhteys Power up 1.0 11 1.1 1.2 Decrease setpoint Fast setpoint adjustment and relay test Increase setpoint Save and exit the menu and simultaneously = change relay state

Lisätiedot

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.3.2012 Ehdotettu hallituksen kokoonpano Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 55,8

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011 ENSIREKISTERÖINNIT 5/2011 1(12) 1.6.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 12 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ensirekisteröinnit 10/2015 2.11.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2015 10/2014 (%) (%) 1-10/2015 1-10/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 9 166 8 838 3,7

Lisätiedot

ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ. Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus

ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ. Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus BASS-olut, rekisteröity Englannissa 1876- Tavaramerkki voi olla

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj FORS-seminaari 2011 - Operaatiotutkimuksella kohti energiatehokkuutta, Aalto-yliopisto, 16.12.2011 EU:n

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 18 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

2 1-2 15.O3.1999 150.000,00 e 16,00. 2 3-4 1 5.03.1 999 10O.O00,00 e 1 6,00 900,00 e Haltija. 1 5 1 5.03.1 999 1O.O00,00 e 1 6,00 900,00 e Haltija

2 1-2 15.O3.1999 150.000,00 e 16,00. 2 3-4 1 5.03.1 999 10O.O00,00 e 1 6,00 900,00 e Haltija. 1 5 1 5.03.1 999 1O.O00,00 e 1 6,00 900,00 e Haltija O 1 67 45 41 Yrityskiinnitysmerkinnat.txt https ://tietopalvel ut. kauppalehti.f i/ 1 /yritykset/yrityshaku/'.. YRITYSKI I N N ITYSM ERKI N NAT Yritys- ja yhteisötunnus: 0167454-1 Kaupparekisterinumero:

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010 ENSIREKISTERÖINNIT 10/2010 1(12) 1.11.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

VeVe:n ennätykset 9-15v tytöt 1.4.11 rs päivitetty 1.6.16

VeVe:n ennätykset 9-15v tytöt 1.4.11 rs päivitetty 1.6.16 VeVe:n ennätykset 9-15v tytöt 1.4.11 rs päivitetty 1.6.16 Tytöt 15-v 100 m 1.6 13.04 Kristiina Vuorvirta -94 15.7.09 Veikkola 200 m 0.6 27.31 Sonja Dyhr -93 14.7.08 Helsinki 300 m 43.18 Sonja Dyhr -93

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot