Mini Hi-Fi Component System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mini Hi-Fi Component System"

Transkriptio

1 (1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-RG660 MHC-RG Sony Corporation

2 ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For at undgå brand må apparatets ventilation aldrig blokeres af aviser, duge, gardiner eller lignende. Og anbring aldrig tændte, levende lys på apparatet. For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må der aldrig anbringes genstande indeholdende væske, eksempelvis vaser, på apparatet. Enheden må ikke installeres på et indelukket sted, f.eks. i en bogreol eller i et indbygget skab. Dette apparat er et CLASS 1 LASER produkt. Denne etikette er anbragt udvendigt på bagsiden af apparatet. Smid ikke batteriet ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Bortskaf batteriet i henhold til gældende regler for kemisk affald. 2 DK

3 Indholdsfortegnelse Hvordan denne brugsvejledning anvendes...4 Disks, som kan afspilles...4 Klargøring Tilslutning af systemet...6 Indstilling af uret...9 CD/MP3 afspiller Isætning af en disk...10 Afspilning af en disk...10 Normal afspilning/afspilning i tilfældig rækkefølge Gentagelse af afspilning...12 Gentaget afspilning Fremstilling af dit eget program...13 Programafspilning Tuner Indstilling af faste radiostationer...14 Lytning til radioen...15 Indstilling på faste stationer Manual afstemning Anvendelse af Radio Data System (RDS)...16 (Kun den europæiske model) Bånd Afspilning Isætning af et bånd...17 Afspilning af et bånd...17 Bånd Optagelse Optagelse af dine favorit CD-spor på et bånd...18 CD-TAPE-synkroniseret optagelse Manuel optagelse på et bånd...19 Manuel optagelse Lydjustering Valgt af lydsystemet...20 (Kun MHC-RG660) Justering af lyden...20 Valg af lydeffekt...21 Justering af den grafiske equalizer og lagring af indstillinger Valg af surroundeffekt Forbedring af lyden fra videospil Spilsynkronisering Miksning af lyd fra videospil med anden lydkilde Spilmiksning Syng med (Gælder ikke europæiske modeller) Timer Fald i søvn til musik Sleeptimer Opvågning til musik Dagligtimer Timerstyret optagelse af radioprogrammer Display Slukning af displayet Strømbesparende indstilling Visning af information om disken på displayet Ændring af tændt-indikatoren Ekstra komponenter Tilslutning af ekstra komponenter Lytning til lyd fra en tilsluttet komponent Optagelse på en tilsluttet komponent Fejlfinding Problemer og afhjælpninger Meddelelser Yderligere information Forsigtighedsregler Tekniske data Liste over knappernes placering og henvisningssider DK 3 DK

4 Hvordan denne brugsvejledning anvendes Denne brugsvejledning forklarer hovedsageligt betjeninger med fjernbetjeningen, men de samme betjeninger kan også foretages med de knapper på selve apparatet, som har de samme eller lignende navne. De følgende symboler anvendes i brugsvejledningen. Symbol Betydning Funktioner, som kan anvendes med audio-cd er Funktioner, som kan anvendes med MP3 Disks, som kan afspilles Følgende disks kan afspilles i dette system. Andre disks kan ikke afspilles. Liste over disks, som kan afspilles Diskformat Disklogo Indhold Audio CD er Audio CD-R/CD-RW (lyddata) Audio Disks, som systemet ikke kan afspille CD-ROM er Alle andre CD-R er/cd-rw er end dem, der er optaget i følgende formater: musik CD format MP3-format, som er i overensstemmelse med ISO9660 *1 Level 1/Level 2, Joliet *2, Romeo *2 eller Multi Session *3 En disk, der har en unormal facon (f.eks. kort, hjerte). En disk, hvorpå der er anbragt papir eller mærkater. En disk, hvorpå der sidder rester af lim, tape, eller en mærkat. *1 Et logisk format for filer og mapper på CD- ROM er, defineret af ISO (International Standard Organization) *2 Der kan vises op til 31 tegn. *3 Multi Session Dette er en optagemetode, som muliggør tilføjelse af data, ved hjælp af Track-At-Once-metoden. Konventionelle CD er begynder ved et CDkontrolområde kaldet Lead-in og ender ved et område kaldet Lead-out. En Multi Session-CD er en CD med flere sessioner, hvor hvert segment fra Lead-in til Lead-out betragtes som en enkelt session. CD-Extra: Dette format optager lyd (audio-cddata) på sporene i session 1 og data på sporene i session 2. Mixed CD: Dette format optager data på det første spor og lyd (audio-cd-data) på det andet spor og efterfølgende spor i en session. CD-R/CD-RW (MP3 filer) Audio 4 DK

5 Bemærkninger om CD-R og CD-RW Dette system kan anvendes til afspilning af CD-R/CD-RW disk, som brugeren har redigeret. Bemærk dog, at det kan ske, at nogle disks ikke kan afspilles som følge af den anordning, der er benyttet ved optagelsen, eller på grund af diskens beskaffenhed. Det kan ske, at disks optaget i CD-R/CD-RW drev, ikke kan afspilles på grund af ridser, smuds, optagelsens tilstand eller driverens egenskaber. CD-R og CD-RW disks, der ikke er blevet slutbehandlet ved afslutningen af optagelsen (behandling, der muliggør afspilning på en normal CD-afspiller) kan ikke afspilles. CD-R- og CD-RW-disks, som er optaget i multi-session, og ikke er afsluttet ved "lukning af sessionen", understøttes ikke. Det er ikke sikkert, at systemet kan afspille filer af MP3-formatet, som ikke har filnavnstilføjelsen ".MP3". Forsøg på at afspille filer, som ikke er af MP3-format, men som har filnavnstilføjelsen ".MP3", kan resultere i støj eller fejlfunktion. Med andre formater end ISO9660 niveau 1 og 2, er det ikke sikkert, at mappenavne og filnavne vil blive vist på korrekt vis. I forbindelse med de følgende disks tager det længere tid, inden afspilning starter. en disk, der er optaget med en kompliceret træstruktur. en disk, som er optaget i Multi Session. en disk, på hvilken der kan tilføjes data (ikke-færdig disk). Musikdisc e kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret Dette produkt er beregnet til at afspille disc e, der følger cd-standarden (Compact Disc). Nogle pladeselskaber har her på det seneste lanceret forskellige musikdisc e kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt disse disc e er nogle, der ikke følger cd-standarden, og de kan muligvis ikke afspilles på dette produkt. Forsigtighedsregler ved afspilning af en disk, som er optaget i Multi Session Hvis disken begynder med en CD-DAsession, vil den blive regnet for en CD-DA (audio) disk, og afspilningen vil fortsætte, indtil en MP3-session registreres. Hvis disken begynder med en MP3-session, vil den blive regnet for en MP3-disk, og afspilningen vil fortsætte, indtil en CD-DA (audio)-session registreres. Afspilningsområdet for an MP3-disk bestemmes af træ-strukturen af filer, som er produceret via analysering af disken. En disk med et blandet CD-format vil blive registreret som en CD-DA (audio) disk. 5 DK

6 Klargøring Tilslutning af systemet Udfør de følgende procedurer 1 til 5 for at tilslutte dit system ved hjælp af de medfølgende ledninger og andet tilbehør. FM-ledningsantenne AM-rammeantenne Forplade højttaler (højre) Forplade højttaler (venstre) Surroundhøjttaler* (højre) Surroundhøjttaler* (venstre) * Kun MHC-RG660 1 Tilslut fronthøjttalerne. Tilslut det højre og venstre højttalerkabel til FRONT SPEAKER udgangene som vist herunder. Rød Indsæt kun den afisolerede del R L 2 Tilslut surroundhøjttalerne. (Kun MHC-RG660) Tilslut højttalerkablerne til SURROUND SPEAKER bøsningerne som illustreret herunder. Blå Indsæt kun den afisolerede del R L + Rød/ Ensfarvet (3) Sort/Stribet (#) Sort Rød/ Ensfarvet (3) Sort/Stribet (#) + Sort 6 DK

7 3 Tilslut FM og AM antennerne. Opsæt og tilslut AM-rammeantennen. Isætning af to R6 (størrelse AA) batterier i fjernbetjeningen Klargøring AM-rammeantenne e E e E Udstræk FM ledningsantennen vandret Bemærk Hold antennerne på afstand af højttalerledningerne. 4 Ved modeller forsynet med en spændingsvælger indstilles VOLTAGE SELECTOR, så den svarer til spændingen i det lokale lysnet. Vi henviser til angivelsen på systemets spændingsvælger (VOLTAGE SELECTOR) for disponible indstillinger. Bemærk Hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i længere tid, bør du tage batterierne ud for at undgå risiko for beskadigelse forårsaget af batterilækage og korrosion. Tip Ved normal anvendelse skulle batterierne kunne holde cirka seks måneder. Skift begge batterier ud med nye, når fjernbetjeningen ikke længere kan styre systemet. Montering af fronthøjttalerpuder Montér de medfølgende højttalerfødder på undersiden af højttalerne, således at højttalerne stabiliseres og forhindres i at glide. Fronthøjttaler (Venstre (4)/Højre (4)) Surroundhøjttaler (Venstre (4)/Højre (4))* * Saudiarabisk model: V 5 Sæt netledningen i en stikkontakt i væggen. Demonstrationen kommer frem på displayet. Når man trykker på?/1, tændes systemet, og demonstrationen slutter automatisk. Hvis netstikket ikke passer i vægstikkontakten, skal du aftage den påsatte stikadapter (gælder kun for modeller forsynet med en adapter). * Kun MHC-RG660 fortsættes 7 DK

8 Bemærk Hold højttalerkablerne på afstand af antennerne for at forebygge støj. Placer ikke surroundhøjttalerne oven på et TV. Det kan medføre, at farverne på TV-skærmen bliver forkerte. Husk at tilslutte både venstre og højre surroundhøjttaler. Ellers høres lyden ikke. Placering af højttalerne (kun MHC-RG660) 1 Anbring fronthøjttalerne i en vinkel på 45 grader i forhold til lyttepositionen. Fronthøjttaler (V) Fronthøjttaler (H) Når systemet skal bæres Udfør følgende procedure for at beskytte CD-mekanismen. 1 Sørg for, at alle disks er fjernet fra systemet. 2 Hold CD inde, og tryk dernæst på?/1, indtil "STANDBY" vises. "LOCK" vises, når man slipper knapperne. 3 Tag netledningen ud. Surroundhøjttaler (V) Surroundhøjttaler (H) 2 Anbring surroundhøjttalerne vendt mod hinanden i en højde på 60 til 90 cm over lyttepositionen. Surroundhøjttaler 60 til 90 cm 8 DK

9 Indstilling af uret 1 Tryk på?/1 for at tænde systemet. 2 Tryk på CLOCK/TIMER SET. 3 Tryk gentagne gange på v eller V for at indstille timetallet. 4 Tryk på B. 5 Tryk gentagne gange på v eller V for at indstille minuttallet. 6 Tryk på ENTER. Uret begynder at gå. Klargøring Justering af uret 1 Tryk på CLOCK/TIMER SET. 2 Tryk på v eller V for at vælge "CLOCK SET", og tryk derefter på ENTER. 3 Udfør samme procedure som i punkt 3 til 6 ovenfor. Bemærk Urindstillingerne forsvinder, når man tager netledningen ud, eller der indtræffer en strømafbrydelse. 9 DK

10 CD/MP3 afspiller Isætning af en disk 1 Tryk på Z på apparatet. 2 Anbring en disk med mærkatsiden op på diskbakken. Afspilning af en disk Normal afspilning/afspilning i tilfældig rækkefølge Med dette system kan man afspille audio-cd er og disks med MP3-lydspor. Eksempel: Når en disk er sat i Diskbakkenummer Spornummer For at lægge flere disks i, trykkes på DISC SKIP/EX-CHANGE på apparatet for at dreje diskbakken. 3 Tryk på Z på apparatet igen for at lukke diskbakken. Bemærk Anvend ikke en disk, hvorpå der er anbragt tape, mærkater eller sidder limrester, da dette kan medføre fejlfunktion. Brug aldrig fingrene til at lukke pladeskuffen med magt, da dette kan give anledning til fejlfunktion. 1 Tryk på CD. Disk-indikator Spilletid 10 DK

11 2 Tryk gentagne gange på PLAY MODE apparatet under stopindstilling, indtil den ønskede funktionsindstilling vises på displayet. Vælg ALL DISCS (Normal afspilning) 1DISC (Normal afspilning) ALBM (Normal afspilning) ALL DISCS SHUF (Afspilning i tilfældig rækkefølge) 1DISC SHUF (Afspilning i tilfældig rækkefølge) ALBM SHUF (Afspilning i tilfældig rækkefølge) For at spille Alle disks i diskbakken kontinuerligt. Sporene på den valgte disk i oprindelig rækkefølge. Alle MP3 lydspor i det valgte album eller på den valgte disk i oprindelig rækkefølge. Når en ikke-mp3-disk afspilles, bliver albumafspilning til 1 DISCafspilning. Alle sporene på alle disks i tilfældig rækkefølge. Sporene på den valgte disk i tilfældig rækkefølge. MP3 lydsporene i albummet på den valgte disk i tilfældig rækkefølge. Når en ikke-mp3-disk afspilles, bliver albumafspilning i tilfældig rækkefølge til 1 DISC SHUF-afspilning. PGM Sporene på disken i den (Programafspilning) rækkefølge, som du ønsker, at de skal spilles i (se "Fremstilling af dit eget program" på side 13). 3 Tryk på nn. Andre betjeninger For at Udfør følgende stoppe afspilning Tryk på x. holde pause Tryk på X. Tryk igen for at genoptage afspilning. vælge et spor Tryk gentagne gange på. eller >. vælge et album Tryk gntagne gange på ALBUM med MP3 *1 eller + efter punkt 2. finde et punkt på sporet *2 vælge en disk i stopindstilling skifte til CDfunktion fra anden funktion skifte andre disks ud under afspilning tage en disk ud Hold m eller M inde under afspilning, og slip den på det ønskede sted. Tryk på D. SKIP (eller DISC 1 3 *3 eller DISC SKIP/EX-CHANGE på apparatet). Tryk på DISC 1 3 på apparatet (automatisk kildevalg). Tryk på DISC SKIP/ EX-CHANGE på apparatet. Tryk på Z på apparatet. *1 Det er ikke sikkert, at der kan søges mellem flere filer. Desuden er det ikke sikkert, at tiden vises korrekt for nogle filer. *2 undtagen for MP3-lydspor *3 DISC 1 3 på apparatet er ikke til rådighed, hvis "ALL DISCS SHUF" er valgt. CD/MP3 afspiller fortsættes 11 DK

12 Bemærk Du kan ikke skifte afspilningsmåde, mens afspilning er under udførelse. Det kan tage nogen tid at begynde afspilning af disks, som er optaget i komplekse konfigurationer som for eksempel mange lag. Når disken sættes i, læser afspilleren alle sporene på disken. Hvis der er mange albummer, eller ikke- MP3-lydspor på disken, kan der gå lang tid, inden afspilningen begynder, eller inden afspilningen af det næste MP3-lydspor begynder. Gem ikke unødvendige albummer eller andre spor end MP3-spor på den disk, som skal anvendes til MP3-afspilning. Vi anbefaler, at du undlader at gemme andre typer spor og unødvendige albummer på en disk, som indeholder MP3-lydspor. Et album, som ikke indeholder MP3-lydspor, springes over. Max. antal albummer: 150 (inklusive rodbibliotek) Den højeste antal MP3-lydspor og albummer, som kan indeholdes på en enkelt disk, er 300. Afspilning op til 8 niveauer er mulig. MP3-lydspor afspilles i den rækkefølge, hvori de er optaget på disken. Afhængigt af kode/brænder-softwaren, optageapparatet eller det optagemedia, som anvendes på det tidspunkt, hvor et MP3-lydspor optages, kan der opstå problemer som uigennemførlig afspilning, afbrydelse af lyden og støj. Gentagelse af afspilning Gentaget afspilning Du kan afspille alle sporene eller et enkelt spor på en CD. Anvendelse af displayet Tryk på REPEAT on på apparatet, indtil "REP" eller "REP1" vises. REP: For alle sporene på disken, eller alle sporene i albummet op til fem gange. REP1: Blot et enkelt spor. Annullering af gentaget afspilning Tryk gentagne gange på REPEAT på apparatet, indtil både "REP" og "REP1" forsvinder. Bemærk Man kan ikke vælge "REP" og "ALL DISCS SHUF" på samme tid. Når "REP1" vælges, vil det pågældende spor blive gentaget uafbrudt, indtil "REP1" annulleres. 12 DK

13 Fremstilling af dit eget program Programafspilning Der kan laves et program på op til 25 trin fra alle diskene i den rækkefølge, hvori du vil afspille dem. Man kan lave synkroniseret optagelse af de programmerede spor til et kassettebånd (side 18). Anvendelse af displayet 1 Tryk på CD. 2 Tryk gentagne gange på PLAY MODE på apparatet under stopindstilling, indtil "PGM" vises. 3 Tryk på D.SKIP (eller DISC 1 3 eller DISC SKIP/EX-CHANGE på apparatet) for at vælge en disk. For at programmere alle sporene på en disk på en gang, skal du gå til trin 5 med "AL" vist på displayet. 4 Tryk gentagne gange på. eller >, indtil det ønskede spornummer vises. Tryk, når du programmerer en MP3, på ALBUM eller + for at vælge album, og tryk derefter gentagne gange på. eller >, indtil det ønskede spornummer vises. 6 Programmér yderligere disks eller spor. For at Gentag punkterne programmere andre disks 3 og 5 andre spor på den 4 og 5 samme disk andre spor på andre 3 til 5 disks 7 Tryk på nn. Programafspilning starter. Andre betjeninger For at afbryde programafspilning slette et spor fra programmets slutning Udfør følgende Tryk gentagne gange på PLAY MODE på apparatet i stopindstilling, indtil "PGM" forsvinder. Tryk på CLEAR under stopindstilling. Tips Det fremstillede program bevares i hukommelsen, efter at programafspilning er færdig. For at afspille det samme program igen, skal du trykke på CD, og derefter trykke på nn. Programmet slettes dog, når du åbner pladeskuffen. ". " kommer frem, når den samlede CDprogramtid overstiger 100 minutter eller hvis der vælges et CD-spor, hvis nummer er 21 eller derover, eller hvis et MP3-lydspor vælges. CD/MP3 afspiller Diskbakkenummer Valgt spornummer Samlet spilletid (inklusive det valgte spor) 5 Tryk på ENTER. Sporet indprogrammeres. Sporets nummer i den indprogrammerede rækkefølge vises, efterfulgt af den samlede spilletid på programmet. 13 DK

14 Tuner Indstilling af faste radiostationer Man kan forvælge op til 20 FM stationer og 10 AM stationer som faste stationer. Du kan derefter stille ind på enhver af disse stationer ved ganske enkelt at vælge det tilsvarende forvalgsnummer. Automatisk forvalg af faste stationer Du kan automatisk indstille på alle de stationer, der kan modtages hvor du bor, og derefter lagre radiofrekvensen for de ønskede stationer. 1 Tryk gentagne gange på TUNER/BAND for at vælge "FM" eller "AM". 2 Hold TUNING /+ (eller m eller M+ på apparatet), indtil frekvensvisningen begynder at skifte, og slip den derefter. Frekvensen skifter i takt med at systemet leder efter en station. Stationssøgningen stopper automatisk, når en station går igennem. På dette tidspunkt vil "TUNED" og "STEREO" (for FM-stereoudsendelser) komme frem. Hvis "TUNED" ikke vises, og stationssøgningen ikke standser Indstil frekvensen på den ønskede radiostation, som beskrevet i punkt 2 til og med 6 i "Manuelt forvalg af faste radiostationer" (side 14). 3 Tryk på TUNER MEMORY på apparatet. Et forvalgsnummer kommer frem. Forvalgsnummer 4 Tryk gentagne gange på PRESET /+ (eller. eller > på apparatet) for at vælge det ønskede forvalgsnummer. 5 Tryk på ENTER. 6 Gentag punkt 1 til og med 5 for at gemme andre stationer. Manuelt forvalg af faste radiostationer Du kan manuelt stille ind på og lagre en radiofrekvens for de ønskede stationer. 1 Tryk gentagne gange på TUNER/BAND for at vælge "FM" eller "AM". 2 Tryk gentagne gange på TUNING /+ (eller m eller M+ på apparatet), for at stille ind på den ønskede station. 3 Tryk på TUNER MEMORY på apparatet. Et forvalgsnummer kommer frem. 4 Tryk gentagne gange på PRESET /+ (eller. eller > på apparatet) for at vælge det ønskede forvalgsnummer. 5 Tryk på ENTER. 6 Gentag punkt 1 til og med 5 for at gemme andre stationer. Andre betjeninger For at stille ind på en station med et svagt signal programmere en anden station på et eksisterende forvalgsnummer Udfør følgende Følg fremgangsmåden beskrevet i "Manuelt forvalg af faste radiostationer" (side 14). Begynd forfra fra punkt 1. Efter punkt 3 trykker du gentagne gange på PRESET /+ (eller. eller > på apparatet) for at vælge det forvalgsnummer, hvor du ønsker at lagre den anden station. 14 DK

15 Ændring af AMafstemningintervallet (med undtagelse af modellerne til Europa, Mellemøsten og Philippinerne) AM-afstemningintervallet er fra fabrik indstillet til 9 khz (eller 10 khz i nogle områder). For at ændre AM-afstemningsintervallet indstilles først på en vilkårlig AM-station, hvorefter der slukkes for systemet. Hold ENTER på apparatet inde og tryk samtidigt på?/1 på apparatet. Når afstemningsintervallet ændres, slettes alle forvalgte AM-stationer. For at nulstille intervallet gentages samme procedure. Bemærk Man kan ikke ændre AM-afstemningsintervallet, mens den strømbesparende indstilling er aktiveret. Tips De forvalgte stationer bevares i hukommelsen cirka en dag, selv om netledningen tages ud, eller der forekommer en strømafbrydelse. For at forbedre modtagningen skal du justere de medfølgende antenner eller tilslutte en ekstern antenne. Lytning til radioen Du kan lytte til en radiostation enten ved at vælge en fast station, eller ved manuelt at stille ind på stationen. Lytning til en fast station Indstilling på faste stationer Programmer først radiostationer i tunerens hukommelse (se "Indstilling af faste radiostationer" på side 14). 1 Tryk gentagne gange på TUNER/BAND for at vælge "FM" eller "AM". 2 Tryk gentagne gange på PRESET /+ (eller. eller > på apparatet) for at vælge den ønskede faste station. Forvalgsnummer Frekvens Tuner fortsættes 15 DK

16 Lytning til radiostationer, der ikke er indprogrammeret som faste Manual afstemning 1 Tryk gentagne gange på TUNER/BAND for at vælge "FM" eller "AM". 2 Tryk gentagne gange på TUNING /+ (eller m eller M+ på apparatet), for at stille ind på den ønskede station. Tips For at forbedre modtagning af udsendelser kan de medfølgende antenner retningsindstilles, eller der kan tilsluttes en ekstern antenne (ekstraudstyr). Når et FM stereoprogram er skæmmet af statisk støj, trykker du gentagne gange på FM MODE på apparatet, indtil "MONO" vises. Der vil ikke være nogen stereoeffekt, men modtagningen forbedres. Hold TUNING /+ (eller m eller M+ på apparatet) inde. Frekvensangivelsen skifter og stationssøgningen stopper, når sytemet stiller ind på en station (Automatisk indstilling). For at optage radioprogrammer skal du anvende manuel optagelse (side 19). Anvendelse af Radio Data System (RDS) (Kun den europæiske model) Hvad er Radio Data System? Radio Data System (RDS) er en udsendelsesform, hvormed radiostationer kan sende ekstra information sammen med det normale programsignal. RDS findes kun i forbindelse med FM-stationer.* Bemærk RDS virker muligvis ikke korrekt, hvis den station, som man har indstillet på, ikke transmitterer RDSsignalet korrekt, eller hvis signalet er svagt. * Ikke alle FM-stationer byder på RDS-service, ligesom de ikke alle tilbyder samme former for service. Hvis du ikke er bekendt med RDS-systemet, kan du sikkert få information om RDS-service i dit geografiske område hos dine lokale radiostationer. Modtagning af RDSudsendelser Vælg ganske enkelt en station på FMbåndet. Når man har indstillet på en station, der byder på RDS-service, vises stationens navn på displayet. Kontrol af RDS-information Hver gang du trykker på DISPLAY, skifter displayvisningen cyklisk som følger: Stationsnavn* t Frekvens t Programtype* t Urvisning t Effektstatus * Hvis RDS-udsendelsen ikke modtages korrekt, kan det ske, at stationsnavnet ikke vises på displayet. 16 DK

17 Bånd Afspilning Isætning af et bånd 1 Tryk gentagne gange på TAPE A/B for at vælge båndoptager A eller B. 2 Tryk på PUSH Z på apparatet. 3 Sæt et optaget/optagbart bånd i båndoptager A eller B med den side, der skal afspilles/optages fremad. Med siden, som ønskes spillet/ optaget på, vendende frem. Afspilning af et bånd Man kan anvende TYPE I (normal) type bånd. 1 Isæt et bånd. For at afspille på begge båndoptagere efter hinanden, skal du trykke gentagne gange på PLAY MODE på apparatet, indtil "RELAY" (stafet-afspilning)* kommer frem i displayet. 2 Tryk gentagne gange på DIRECTION på apparatet for at vælge g, hvis du kun vil afspille den ene side. Vælg j, hvis du vil afspille begge sider. For at afspille båndene i begge båndoptagere i rækkefølge vælger man RELAY (stafetafspilning)*. 3 Tryk på nn. Tryk igen på knappen for at afspille bagsiden. Båndet begynder at spille. Bånd Afspilning Indikator for afspilning af bagside Indikator for afspilning af forside Indikator for isat bånd * Stafetafspilning sker altid i henhold til følgende cykliske sekvens op til fem gange, hvorefter afspilning stopper: t Båndoptager A (forside) t Båndoptager A (bagside) t Båndoptager B (forside) t Båndoptager B (bagside) Andre betjeninger For at Udfør følgende stoppe afspilning Tryk på x. holde pause Tryk på X. Tryk igen for at genoptage afspilning. spole hurtigt frem Tryk på m eller M. eller tilbage tage et bånd ud Tryk på PUSH Z på apparatet. fortsættes 17 DK

18 Søgning efter begyndelsen på det aktuelle eller efterfølgende spor (AMS)* For at søge i fremad retning Tryk på > under afspilning, når H lyser. "TAPE A (eller TAPE B) >>> +1" vises. Tryk på. under afspilning, når h lyser. "TAPE A (eller TAPE B) <<< +1" vises. For at søge i bagud retning Tryk på. under afspilning, når H lyser. "TAPE A (eller TAPE B) <<< 1" vises. Tryk på > under afspilning, når h lyser. "TAPE A (eller TAPE B) >>> 1" vises. * AMS (Automatisk musiksensor) Bemærk Det kan ske, at AMS-funktionen ikke virker korrekt under følgende omstændigheder: Når det uindspillede mellemrum mellem spor er mindre end 4 sekunder langt. Når systemet er anbragt tæt på et fjernsyn. Tip Afhængigt af den måde som båndet er sat i, lyser den tilsvarende indikator for forside/bagside. Bånd Optagelse Optagelse af dine favorit CD-spor på et bånd CD-TAPE-synkroniseret optagelse Du kan optage en hel CD på et bånd. Man kan anvende TYPE I (normal) type bånd. Optageniveauet justeres automatisk. 1 Sæt et optagbart bånd i båndoptager B, og tryk derefter på TAPE A/B for at vælge båndoptager B. 2 Tryk gentagne gange på DIRECTION for at vælge g for at optage på den ene side af båndet. Vælg j (eller RELAY) for at optage på begge sider. Når du ønsker at optage fra bagsiden, trykker du på nn, og trykker derefter på x. TAPE B indikatoren for bagsiden tændes. 3 Tryk på CD og læg den disk, du vil optage, i. 4 Tryk på CD SYNC på apparatet. Båndoptager B står standby til optagelse. "REC" blinker. 5 Tryk på REC PAUSE/START på apparatet. Optagelse starter. Stop af optagelse Tryk på x. Optagelse af en disk ved at specificere sporrækkefølgen Du kan nøjes med at optage dine favorit CDspor ved at anvende programafspilning. Mellem punkt 3 og 4 skal du udføre punkterne 2 til 5 i "Fremstilling af dit eget program" (side 13). 18 DK

19 Tips For at kontrollere den nødvendige båndlængde for optagelse af en disk, trykker man på EDIT, indtil "EDIT" blinker, efter at man har isat en CD og trykket på CD. Den nødvendige båndlængde for den aktuelt valgte disk vises, efterfulgt af den samlede spilletid på henholdsvis side A og side B (Redigering med automatisk bestemmelse af båndlængde). Du kan ikke anvende redigering med automatisk bestemmelse af båndlængde til disks, der indeholder mere end 20 spor eller MP3 lydspor. Manuel optagelse på et bånd Manuel optagelse Du har mulighed for at optage udelukkende de ønskede afsnit på en CD, et bånd eller i en radioudsendelse på et bånd. Det er også muligt at optage fra tilsluttede apparater (se "Tilslutning af ekstra komponenter" på side 28). 1 Sæt et optagbart bånd i båndoptager B, og tryk derefter påv TAPE A/B for at vælge båndoptager B. 2 Tryk gentagne gange på DIRECTION på apparatet for at vælge g for at optage på den ene side af båndet. Vælg j (eller RELAY) for at optage på begge sider. Når du ønsker at optage fra bagsiden, trykker du på nn, og trykker derefter på x. TAPE B indikatoren for bagsiden tændes. 3 Tryk på CD, TAPE A/B, TUNER/BAND, GAME eller MD (VIDEO) for at vælge den kilde, der skal optages. CD: Optagelse fra dette systems CDafspiller. TAPE: For at optage fra dette systems kassettebåndoptager A. TUNER: For at optage fra dette systems tuner. GAME: Optagelse fra den tilsluttede videospilmaskine til GAME INPUT AUDIO L/R-jackstikkene. MD (VIDEO): For at optage fra den tilsluttede MD eller videobåndoptager til MD (VIDEO) IN jackstikkene. 4 Tryk på REC PAUSE/START på apparatet. Båndoptager B står standby til optagelse. "REC" blinker. 5 Tryk på REC PAUSE/START på apparatet og start derefter afspilning af den kilde, der skal optages. Optagelse starter. Bånd Optagelse fortsættes 19 DK

20 Stop af optagelse Tryk på x. Bemærk Man kan ikke lytte til en anden kilde, mens der optages. Tips Når man optager på begge sider, skal man huske at starte fra forsiden. Hvis man starter fra bagsiden, stopper optagelsen ved slutningen af bagsiden. Ved optagelse fra radioen: Flyt antennen for at reducere støjen, hvis der er støj under optagelse fra radioen. Lydjustering Valgt af lydsystemet (Kun MHC-RG660) Du kan nyde forskellige lyde ved at vælge den lydindstilling, som du ønsker. Tryk på SURR SS MODE på apparatet for at vælge den ønskede lyd. LINK: Frembringer den samme lyd, med anderledes udgangsniveau. MATRIX SURR: Frembringer et bredt udvalg af lyde, der faktisk kan føle størrelsen på lokalet. Justering af lyden Man kan gøre bassen kraftigere og skabe en kraftigere lyd. Tryk på GROOVE på apparatet. Hver gang man trykker på knappen, skifter displayet cyklisk som følger: GROOVE ON* t V-GROOVE ON* t GROOVE OFF * Lydstyrken skifter til power-indstilling, equalizerkurven skifter, og "GROOVE" eller "V GROOVE" lyser op. 20 DK

21 Valg af lydeffekt Vælg effekten i musikmenuen Tryk gentagne gange på PRESET EQ (eller MUSIC EQ, MOVIE EQ eller GAME EQ på apparatet) for at vælge det ønskede forvalgsnummer. Navnet på forindstillingen vises på displayet. Se oversigten "Lydeffektmuligheder". Annullering af lydeffekten Tryk på EFFECT ON/OFF på apparatet. Lydeffektmuligheder "SURR" vises, hvis man vælger en effekt med surroundeffekter. MUSIC EQ Effekt ROCK POP JAZZ DANCE SOUL ORIENTAL MOVIE EQ Effekt ACTION DRAMA MUSICAL GAME EQ Effekt ADVENTURE ARCADE RACING Standard musikkilder Lydspor og specielle lyttesituationer PlayStation 1, 2 og andre videospil musikkilder Justering af den grafiske equalizer og lagring af indstillinger Man kan justere lyden ved at hæve eller sænke niveauerne i specifikke frekvensområder, og derefter gemme indstillingerne i op til tre brugerfiler (P-FILE) i hukommelsen. Før udførelsen skal man først vælge den lydemfase, der skal anvendes som den grundlæggende lyd. 1 Tryk gentagne gange på b eller B for at vælge et frekvensbånd, og tryk dernæst på v eller V for at indstille niveauet. Frekvensbånd 2 Hold P FILE på apparatet. Et personligt filnummer vises. 3 Tryk gentagne gange på P FILE for at vælge P FILE 1 3, når equalizerindstillingerne skal gemmes. 4 Tryk på ENTER. "COMPLETE" vises. Denne indstilling gemmes automatisk som den brugerfil, som man valgte i punkt 3. Andre betjeninger For at fremkalde en personlig fil annullere en personlig fil Tryk Frekvensniveau Gentagne gange på P FILE for at vælge det ønskede brugerfilnummer. Gentagne gange på EFFECT ON/ OFF, indtil "EFFECT OFF" vises. Lydjustering 21 DK

22 Valg af surroundeffekt Tryk på SURROUND på apparatet. Hvert tryk på knappen skifter displayet som følger: SURROUND ON (SURR) Y SURROUND OFF (afbrudt) Forbedring af lyden fra videospil Spilsynkronisering Det er nødvendigt at tilslutte en videospilkonsol (se "Tilslutning af ekstra komponenter" på side 28). Tryk på GAME. Tips I standbyindstillingen tænder systemet automatisk. GAME EQ vælges automatisk. Disse betjeninger kan ikke udføres, mens systemet er i strømbesparende indstilling. Miksning af lyd fra videospil med anden lydkilde Spilmiksning 1 Vælg den ønskede lydkilde. 2 Tryk på GAME MIXING på apparatet. Hver gang du trykker på knappen, skifter niveauet på spillets lyd cyklisk om følger: MIXING LOW t MIXING MID t MIXING HIGH t MIXING OFF Bemærk Hvis du starter optagelse, mens Game Mixing er aktiveret, slås Game Mixing fra. For at optage den miksede lyd, skal du trykke på GAME MIXING på apparatet efter punkt 4 i "Manuel optagelse på et bånd" på side 19, og derefter trykke på REC PAUSE/START på apparatet for at starte optagelsen. Tips GAME MIXING indikatoren lyser, mens Game Mixing er slået til. Når Game Mixing en gang er slået til, forbliver indstillingen aktiv så længe strømmen er tændt, også selv om lydkilden ændres. 22 DK

23 Syng med (Gælder ikke europæiske modeller) Du kan synge med ved at tilslutte en mikrofon (ekstraudstyr). 1 Drej MIC LEVEL på apparat til MIN for at skrue ned for mikrofonens kontrolniveau. 2 Tilslut en mikrofon (meafølger ikke) til MIC. 3 Start afspilning af musikken. 4 Justér mikrofonstyrken ved at dreje på MIC LEVEL på apparatet. Når man er færdig Drej MIC LEVEL på apparatet til MIN og afbryd mikrofonen fra MIC. Miksning og optagelse af lyde Stop af optagelse Tryk på x. Tips Hvis der forekommer akustisk feedback (mikrofonhylen), skal man flytte mikrofonen væk fra højttalerne, eller ændre den retning i hvilken mikrofonen peger. Hvis du ønsker at optage din stemme alene gennem mikrofonen, kan du gøre dette ved at vælge CD funktionen og ikke afspille nogen disk. Når der indføres kraftige lydsignaler, justerer enheden automatisk optageniveauet for at forhindre forvrængning af det optagne lydsignal (Automatisk niveaukontrolfunktion). Lydjustering Du kan "mikse" lyde ved at afspille en af komponenterne og synge eller tale i en mikrofon (medfølger ikke). Den miksede lyd kan optages på et bånd. 1 Klargør den kilde, som du ønsker at mikse. Sæt dernæst et optagbart bånd i båndoptager B. 2 Tryk på funktionsknappen for den kilde, som ønskes afspillet (eksempelvis CD). Når man ønsker at optage fra TAPE A, trykker man gentagne gange på TAPE A/B, indtil TAPE A er valgt. 3 Tryk på REC PAUSE/START på apparatet. Båndoptager B står standby til optagelse. "REC" blinker. 4 Tryk gentagne gange på DIRECTION for at vælge g for at optage på den ene side af båndet. Vælg j (eller RELAY) for at optage på begge sider. 5 Tryk på REC PAUSE/START, og begynd derefter at synge, tale eller afspille den ønskede kilde. Optagelse starter. 23 DK

24 Timer Fald i søvn til musik Sleeptimer Man kan indstille systemet til at slukke automatisk efter et bestemt tidsrum, således at man kan falde i søvn til musik. Tryk på SLEEP. Hvert tryk på knappen skifter minutangivelsen (tid inden systemet slukker) cyklisk som følger: AUTO* t 90MIN t 80MIN t 70MIN t t 10MIN t OFF * Systemet slukker automatisk efter 100 minutters forløb eller når afspilning af den aktuelle disk eller det aktuelle bånd er færdigt. Andre betjeninger For at kontrollere den tilbageværende tid** ændre slukketidspunkt annullere sleeptimer funktionen Tryk Én gang på SLEEP. På SLEEP for at vælge det ønskede tidsrum. Gentagne gange på SLEEP gentagne gange, indtil "SLEEP OFF" vises. ** Du kan ikke kontrollere den tilbageværende tid, hvis du vælger "AUTO". Bemærk Indstil ikke til "AUTO" under synkroniseret optagelse på et bånd. Tip Du kan anvende sleeptimeren, selv når du ikke har indstillet uret. Opvågning til musik Dagligtimer Man kan blive vækket af musik på et forvalgt tidspunkt. Sørg for at du har indstillet uret (se "Indstilling af uret" på side 9). 1 Klargør den musikkilde, som ønskes spillet. CD: Isæt en disk. For at starte fra et bestemt spor skal du lave et program (se "Fremstilling af dit eget program" på side 13). TAPE: Isæt et bånd. TUNER: Stil ind på den faste radiostation (se "Lytning til radioen" på side 15). 2 Tryk på VOL +/ (eller drej VOLUME kontrollen på apparatet) for at regulere lydstyrken. 3 Tryk på CLOCK/TIMER SET indtil "DAILY SET" kommer frem. 4 Tryk på ENTER. "ON" vises, og timetalsangivelsen blinker. 5 Indstil starttidspunktet for afspilningen. Tryk gentagne gange på v eller V for at indstille timetallet, og tryk derefter på B. Minuttalsindikatoren blinker. Tryk gentagne gange på v eller V for at indstille timetallet, og tryk derefter på ENTER. 6 Indstil stoptidspunktet for afspilningen ved at følge samme fremgangsmåde som i punkt 5. 7 Tryk gentagne gange på v eller V, indtil den ønskede lydkilde vises. Hver gang du trykker på knappen, skifter displayet cyklisk som følger: t TUNER y CD PLAY T t TAPE PLAY T 24 DK

25 8 Tryk på ENTER. Timer-typen ("DAILY"), starttidspunktet, stoptidspunktet og lydkilden vises i nævnte rækkefølge, inden det oprindelige display vises igen. 9 Tryk på?/1 for at slukke systemet. Andre betjeninger For at Udfør følgende kontrollere 1 Tryk på CLOCK/TIMER indstillingen SELECT. 2 Tryk gentagne gange på v eller V, indtil "DAILY" vises, og tryk derefter på ENTER. ændre indstillingen Begynd forfra fra punkt 1. annullere timeren 1 Tryk på CLOCK/TIMER SELECT. 2 Tryk gentagne gange på v eller V, indtil "TIMER OFF" vises, og tryk derefter på ENTER. Bemærk Man kan ikke aktivere dagligtimeren og optagetimeren på samme tid. Hvis du anvender dagligtimeren og sleeptimeren på samme tid, vil sleeptimeren have prioritet. Hvis der er tændt for systemet på det forindstillede tidspunkt, vil dagligtimeren ikke blive aktiveret. Tip Systemet tænder 15 sekunder før det indstillede tidspunkt. Timerstyret optagelse af radioprogrammer Man kan optage en fast radiostation startende fra et specificeret tidspunkt. For at udføre timerstyret optagelse er det en betingelse, at du først har forindstillet faste radiostationer (se "Indstilling af faste radiostationer" på side 14) og indstillet uret (se "Indstilling af uret" på side 9). 1 Stil ind på den faste radiostation (se "Lytning til en fast station" på side 15). 2 Tryk på CLOCK/TIMER SET. "DAILY SET" vises. 3 Tryk gentagne gange på v eller V for at vælge "REC SET" og tryk derefter på ENTER. "ON" vises, og timetalsangivelsen blinker. 4 Indstil det tidspunkt, hvor optagelse skal starte. Tryk gentagne gange på v eller V for at indstille timetallet, og tryk derefter på B. Minuttalsindikatoren blinker. Tryk gentagne gange på v eller V for at indstille minuttallet, og tryk derefter på ENTER. 5 Indstil stoptidspunktet for optagelsen ved at følge samme fremgangsmåde som i punkt 4. Starttidspunktet, stoptidspunktet og den faste radiostation, som skal optages (eksempelvis "TUNER FM 5" vises) kommer skiftevis frem, inden det oprindelige display vises igen. 6 Sæt et optagbart bånd i båndoptager B. 7 Tryk på?/1 for at slukke systemet. Timer fortsættes 25 DK

26 Andre betjeninger For at Udfør følgende kontrollere 1 Tryk på CLOCK/TIMER indstillingen SELECT. 2 Tryk gentagne gange på v eller V, indtil "REC SELECT" vises, og tryk derefter på ENTER. ændre indstillingen Begynd forfra fra punkt 1. annullere timeren 1 Tryk på CLOCK/TIMER SELECT. 2 Tryk gentagne gange på v eller V, indtil "TIMER OFF" vises, og tryk derefter på ENTER. Bemærk Man kan ikke aktivere dagligtimeren og optagetimeren på samme tid. Hvis du anvender optagetimeren, daglig-timeren og afbryderautomatikken samtidigt, vil afbryderautomatikken have forrang. Hvis der er tændt for systemet på det forindstilledetidspunkt, vil den timerstyrede optagelse ikke blive aktiveret. Lydstyrken er reduceret til et minimum under optagelse. Display Slukning af displayet Strømbesparende indstilling Demonstrationsdisplayet (displayvindue og lysende og blinkende, knapper selv når strømmen til systemet er slukket) og urvisningen kan slukkes for at minimere den mængde strøm, der forbruges under standby (Strømbesparende indstilling). Tryk gentagne gange på DISPLAY, mens der er slukket for systemet, indtil demonstrationsdisplayet eller uret forsvinder. Annullering af den strømbesparende indstilling Tryk på DISPLAY, mens systemet er slukket. Hver gang man trykker på knappen, skifter displayvisningen cyklisk som følger: Demonstrationsdisplay t Urvisning* t Intet display (strømbesparende indstilling) * Uret vises kun, hvis du har indstillet uret. Bemærk Man kan ikke udføre følgende operationer i strømbesparende indstilling. indstilling af uret ændre AM afstemningsintervallet (gælder ikke for de europæiske, mellemøstlige og filippinske modeller) tænde for systemet ved at trykke på funktionsknapperne Tip Timeren fortsætter med at virke i den strømbesparende indstilling. 26 DK

27 Visning af information om disken på displayet Du kan kontrollere spilletiden og den tilbageværende tid på det aktuelle spor eller disken. Bekræftelse af den tilbageværende tid og titlerne (CD/MP3) Tryk på DISPLAY på apparatet under normal afspilning. Hver gang man trykker på knappen, skifter displayet cyklisk som følger: x Ved afspilning af en CD Forløbet spilletid på det aktuelle spor t Resterende tid på det aktuelle spor *1 t Resterende tid på deu aktuelle disk *2 t Urvisning (i otte sekunder) t Effektstatus *1 ". " kommer frem, hvis der afspilles et program, som indeholder mere end 20 spor eller 100 minutter. *2 ". " kommer frem i ALL DISCS- eller programafspilningsindstilling. x Ved afspilning af en MP3 Forløbet spilletid på det aktuelle spor t Resterende tid på det aktuelle spor *1 t Resterende tid på deu aktuelle disk *2 t Sportitel *3 t Albumnavn t Urvisning (i otte sekunder) t Effektstatus *1 ". " kommer frem, når der afspilles et program, der indeholder mere end 20 spor eller 100 minutter eller MP3-lydspor. *2 ". " vises under afspilning af MP3 lydspor. *3 Når du afspiller et spor med ID3-mærke ver. 1 (ver. 1.0 eller 1.1), vil ID3-taget komme frem. ID3- taget viser kun sportitel-informationen. Bekræftelse af den samlede spilletid og titlerne (CD/MP3) Tryk på DISPLAY på apparatet under stopindstilling. Hver gang man trykker på knappen, skifter displayet cyklisk som følger: x Når en CD er i indstilling til normal afspilning TOC visning *1 eller det samlede antal albummer på disken *2 eller det samlede antal spornumre i det aktuelle album *2 t Albumnavn *2 t Urvisning (i otte sekunder) t Effektstatus *1 TOC = Indholdsfortegnelse. Viser det aktuelle disknummer, samlet antal spor på disken og den samlede spilletid på disken. *2 Med hensyn til disks med MP3-lydspor, er det ikke sikkert, at albumtitler vil blive vist. Dette afhænger af afspilningsindstillingen. Bemærk Den samlede spilletid vises ikke for en disk med MP3-lydspor. ID3 tag gælder kun for version 1. Hvis den MP3 fil, som du afspiller, har en ID3 tag, vises ID3 taginformation som en sportitel. I den følgende tilfælde er det ikke sikkert, at den forløbne spilletid eller resterende spilletid på sporet vil blive vist korrekt. når en MP3 file med VBR (variabel bit hastighed) afspilles. når der gås hurtigt frem eller tilbage. Ændring af tændtindikatoren Tryk på ILLUMINATION på apparatet. Ved hvert tryk på knappen, skifter tændtindikatoren cyklisk som vist herunder: PATTERN 1 t PATTERN 2 t PATTERN 3 t PATTERN 4 t PATTERN OFF (Ingen visning) Display 27 DK

28 ALBUM ALBUM Ekstra komponenter Tilslutning af ekstra komponenter Du kan udvide dit system ved at tilslutte ekstra komponenter. Se brugsanvisningen, der følger med hver komponent. Videospilkonsol (ekstraudstyr) Fra audio- og videoudgangen på videospilkonsollen TV Til videoindgangen på et TV Til det digitale indgangsjackstik på MD-optageren MD-optager Fra audioudgangen på MDafspilleren eller videobåndoptageren MD-optager eller videobåndoptageren A GAME INPUT VIDEO jackstik Anvend et videokabel (medfølger ikke) til at tilslutte videoudgangen på videospilkonsollen (ekstraudstyr) til dette jackstik. B GAME INPUT AUDIO L/R jackstik Anvend audiokabler (medfølger ikke) til at tilslutte audioudgangen på videospilkonsollen (ekstraudstyr) til disse jackstik. Du kan herefter udsende lyden gennem dette system. C CD DIGITAL OUT jackstik Benyt et digitalt optisk kabel (firkantet, medfølger ikke) for at tilslutte lydindgangen på MD-optageren (ekstraudstyr) til dette jackstik. Du kan derefter optage digital lyd fra dette system. D MD (VIDEO) IN jackstik Benyt audiokabler (medfølger ikke) for at tilslutte lydudgangen på ekstraudstyrskomponenten (såsom MD-optager eller videobåndoptager) til disse jackstik. Du kan herefter udsende lyden gennem dette system. 28 DK

29 E VIDEO OUT jackstik Anvend et videokabel (medfølger ikke) til at tilslutte videoindgangen på TV et til dette jackstik. Bemærk Billedet fra videospilkonsollen kan blive vist på TVskærmen, selv når der er slukket for systemet. Se "Valg af surroundeffekt" på side 22 angående videospil-lydeffekter. Hvis du trykker på GAME på apparatet, mens der er slukket for systemet, tændes systemet, funktionen skifter til GAME, og equalizeren skifter også til GAME EQ. Hvis du trykker på GAME på apparatet, mens systemet er tændt, skifter funktionen til GAME, og equalizeren skifter automatisk til GAME EQ på samme måde. Lytning til lyd fra en tilsluttet komponent Lytning til den tilsluttede MDoptager 1 Tilslut audiokablerne. Se "Tilslutning af ekstra komponenter" på side Tryk på MD (VIDEO). Start afspilning af den tilsluttede komponent. Lytning til den tilsluttede videobåndoptager 1 Tilslut audiokablerne. Se "Tilslutning af ekstra komponenter" på side Tryk på MD (VIDEO). Hold MD (VIDEO) inde og tryk på?/1. Dette skifter MD funktionen til VIDEO. Når VIDEO funktionen er gjort brugbar, er det blot at trykke på MD (VIDEO). Bemærk Hvis det ikke er muligt at vælge "MD", når der trykkes på MD (VIDEO), trykker man på?/1, mens MD (VIDEO) holdes inde, mens systemet er tændt. "VIDEO" skiftes til "MD". Udfør samme procedure for at vende tilbage til "VIDEO". Når man tilslutter en VIDEO CD-afspiller, indstiller man til "MD". Ekstra komponenter 29 DK

30 Optagelse på en tilsluttet komponent Udførelse af en digital optagelse fra CD til en tilsluttet MD-afspiller 1 Tilslut et optisk kabel, der fås som ekstratilbehør. Se "Tilslutning af ekstra komponenter" på side Start optagelse. Se brugsanvisningen, der følger med hver tilsluttet komponent. 30 DK

31 Fejlfinding Problemer og afhjælpninger Udfør følgende, hvis du skulle komme ud for problemer med dit system: 1 Sørg for at netledningen og højttalerne er korrekt og fast tilsluttede. 2 Find problemet i nedenstående tjekliste, og foretag den foreskrevne afhjælpning. Kontakt venligst den nærmeste Sony forhandler, hvis et problem fortsætter efter udførelse af de nævnte afhjælpninger. Når?/1 indikatoren blinker Tag straks netledningen ud af forbindelse og kontroller de følgende punkter. Er spændingsvælgeren sat i stillingen for den korrekte spænding? Bekræft spændingen i dit område og kontroller derefter, at spændingsvælgeren er sat i den rigtige stilling. Er + og højttalerledningerne kortsluttede? Anvender du udelukkende de foreskrevne højttalere? Er der noget som blokerer ventilationsåbningerne på bagsiden af systemet? Sæt netledningen i forbindelsee igen og tænd for systemet, når du har bekræftet ovenstående punkter og afhjulpet eventuelle problemer. Ret henvendelse til Sony forhandleren, hvis indikatoren stadig blinker eller hvis årsagen til problemet ikke kan findes, selv efter at samtlige ovenstående problemer er kontrolleret. Generelt Displayet begynder at blinke, så snart netledningen er sat i forbindelse, selv hvis der endnu ikke er tændt for systemet (se punkt 5 i "Tilslutning af systemet" (side 6)). Tryk to gange på DISPLAY på apparatet, mens systemet er slukket. Demonstrationen forsvinder. " : " vises på displayet. Der har været en strømafbrydelse. Indstil uret (side 9) og timerindstillingerne igen (side 25 og 26). Urindstillinger/forvalg af faste radiostationer/ indstilling af timer er blevet annulleret. Udfør følgende igen: "Indstilling af uret" (side 9) "Indstilling af faste radiostationer" (side 14) "kontrollere indstillingen" (side 25) "Timerstyret optagelse af radioprogrammer" (side 25) Der er ingen lyd. Tryk på VOL +/ eller drej VOLUME kontrollen på apparatet i retningen med uret. Sørg for at hovedtelefonerne ikke er tilsluttet. Kontrollér højttalertilslutningerne (side 6). Der er ingen lyd under timerstyret optagelse. Lyden kommer fra én kanal, eller ubalanceret lydstyrke i venstre og højre kanal. Placér højttalerne så symmetrisk som muligt. Tilslut de medfølgende højttalere. Lyden mangler bas. Kontrollér at højttalerens + og jackstik er tilsluttet korrekt. Kraftig brum eller støj. Flyt systemet væk fra støjkilden. Tilslut systemet til en anden vægstikkontakt. Monter et støjfilter (fås i handelen) på netledningen. Timeren kan ikke indstilles. Indstil uret igen (side 9). Timeren fungerer ikke. Kontrollér timerindstillingerne og indstil den korrekte tid (side 25 og 26). Annullér sleeptimer-funktionen (side 24). Fjernbetjeningen virker ikke. Fjern forhindringen. Bring fjernbetjeningen tættere på systemet. Ret fjernbetjeningen mod systemets sensor. Udskift batterierne (R6/størrelse AA). Placér systemet på afstand af lysstofrørsbelysning. Der er akustisk tilbagekobling. Sænk lydstyrken. Flyt mikrofonen væk fra højttalerne eller lad den pege i en anden retning. Fejlfinding fortsættes 31 DK

32 Farveuregelmæssigheder på TV-skærmen bliver ved med at forekomme. Sluk en gang for fjernsynet, og tænd det derefter efter 15 til 30 minutter. Hvis farveuregelmæssigheder stadig forekommer, skal højttalerne placeres længere væk fra fjernsynet. Lyden fra den tilsluttede kilde er forvrænget. Hvis "VIDEO" vises på displayet, når man trykker på MD (VIDEO), skal displayet skiftes til "MD" (se "Lytning til lyd fra en tilsluttet komponent" på side 29). CD/MP3-afspiller Pladeskuffen åbner ikke, og "LOCKED" vises. Kontakt din Sony forhandler eller et autoriseret Sony serviceværksted. Pladeskuffen lukker ikke. Læg disken korrekt i. Luk altid skuffen ved at trykke på Z på apparatet. Forsøg på at lukke skuffen med fingrene kan føre til problemer med afspilleren. Disken kommer ikke ud. Du kan ikke tage disken ud under CDsynkroniseret optagelse. Tryk på x for at annullere CD-synkroniseret optagelse, og tryk derefter på Z på apparatet for at tage disken ud. Kontakt den nærmeste Sony forhandler. Afspilning starter ikke. Åbn pladeskuffen og kontrollér, om der er lagt en en disk i. Tør disken ren (side 35). Udskift disken. Ilæg en disk, som dette system kan afspille (side 4). Læg disken korrekt i. Anbring disken i skuffen med mærkatsiden op. Tag disken ud og tør fugten af den. Lad derefter systemet stå tændt i et par timer, indtil fugten er fordampet. Tryk på nn for at begynde afspilningen. Lyden springer. Tør disken ren (side 35). Udskift disken. Forsøg at flytte systemet til et sted, hvor der ikke er vibrationer (eksempelvis anbring det på et solidt stativ). Forsøg at flytte højttalerne væk fra systemet, eller anbring dem på separate stativer. Når man lytter til et spor med baslyd med høj lydstyrke, kan højttalervibrationer få lyden til at springe. Afspilning starter ikke fra første spor. Tryk gentagne gange på PLAY MODE på apparatet, indtil både "PGM" og "SHUF" forsvinder, for at vende tilbage til normal afspilning. MP3 lydspor kan ikke afspilles. Optagelse blev ikke udført i henhold til ISO9660 niveau 1 eller niveau 2 format, Joliet eller Romeo i ekspansionsformat. MP3 lydsporet er ikke forsynet med filnavnstypen ".MP3". Dataene er ikke lagret i MP3 format. Disks, der indeholder andre filer end MPEG 1 Audio Layer-3 filer kan ikke afspilles. Afspilning af MP3 lydspor tager længere tid end andre spor. Når systemet læser alle spor på disken, kan afspilningen vare længere, hvis: antallet af albummer eller spor på disken er meget stort. strukturen på den måde album og spor er ordnet er meget kompleks. Albumtitlen, sportitel og ID3 tag vises ikke korrekt. Anvend en disk, som er i overensstemmelse med ISO9660 Level 1, Levelu 2, Joliet eller Romeo i ekspansionsformatet. Disk ID3 tag er ikke ver. 1 (ver. 1.0 eller 1.1). 32 DK

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-252-492-11(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-GX750/GX450/GX250 MHC-RG555/RG551S/RG444S/ RG441/RG333/RG222/ RG221/RG121/RG100 MHC-RX550 2004 Sony Corporation ADVARSEL

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-239-876-12(2) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI MHC-RG66 MHC-RG55S MHC-RG55 2002 Sony Corporation 1 ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-377-11(2) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI CMT-EX5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Compact Hi-Fi Component System

Compact Hi-Fi Component System 4-239-181-11(2) Compact Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI CHC-TB20 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-867-06-54() Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK FI SE MHC-NX 999 by Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-287-077-63(2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejlednings DK Käyttöohje FI MHC-GT555 / GT444 MHC-GT222 / GT111 LBT-ZT4 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-239-873-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI MHC-GX40/GX30/GX20 MHC-RG110/RG33/RG22 MHC-RL3 2002 Sony Corporation 1 ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-247-422-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-WZ8D 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-254-373-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX11 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-253-904-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GPX7 CMT-GPX6 CMT-GPX5 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-WS2D 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-856-122-32 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den medfølgende installerings-/monteringsvejledning angående installering og tilslutning. Katso ohjeet asennuksesta

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-241-518-11 (2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-CP505MD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-223-11 (1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-L7HD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

ADVARSEL. Undtagen for kunder i USA og Canada

ADVARSEL. Undtagen for kunder i USA og Canada ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser, duge, gardiner osv. Du må ikke placere kilder med åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-233-761-13 (3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-CP500MD 2001 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-239-806-11 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-EP707 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-233-755-12 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-CP100 2001 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-876-338-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-EH26 CMT-EH25 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-520-11 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-M700DVD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV Se den medfølgende installations- og tilslutningsvejledning for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 4-130-442-12(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI MHC-GTZ5 MHC-GTZ4 / GTZ4i MHC-GTZ3 / GTZ3i MHC-GTZ2 / GTZ2i LBT-GTZ4i 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-244-278-51(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI SCD-XB790 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-XA20ES by Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-XA20ES by Sony Corporation 3-860-005-31 (1) Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN CDP-XA20ES 1997 by Sony Corporation ADVARSEL! Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås. Undlad

Lisätiedot

(1) MiniDisc Deck. Brugsanvisning DK. Käyttöohjeet FI MDS-JE Sony Corporation

(1) MiniDisc Deck. Brugsanvisning DK. Käyttöohjeet FI MDS-JE Sony Corporation 4-239-187-73(1) MiniDisc Deck Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MDS-JE780 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

(1) MiniDisc Deck. Brugsanvisning DK. Käyttöohjeet FI MDS-JE Sony Corporation

(1) MiniDisc Deck. Brugsanvisning DK. Käyttöohjeet FI MDS-JE Sony Corporation 4-238-553-31(1) MiniDisc Deck Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MDS-JE480 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-683-505-11 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-U1BT 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player FM/AM Compact Disc Player CDX-HS70MW/CDX-HS70MS FM/MW/LW Compact Disc Player CDX-HR70MW/CDX-HR70MS Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet,

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

Wireless Audio System

Wireless Audio System 4-123-166-11(1) Wireless Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI AIR-SA20PK 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

Compact Hi-Fi Stereo System

Compact Hi-Fi Stereo System 3-859-537-52(1) Comact Hi-Fi Stereo System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FIN S LBT-XB3 LBT-XB5 LBT-XB6 1997 by Sony Cororation ADVARSEL Undgå at udsætte aaratet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Audio Library System

Audio Library System J:\sony\jobb\stereo\P500\layout\sv\00GB+00COV-EUR.fm masterpage:right 00GB+00COV-EUR.fm Page 1 Friday, September 13, 2002 9:17 AM Audio Library System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 2-319-527-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI SCD-X501ES 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-506-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-BX5 CMT-BX3 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 6. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT50UI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2007 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-GT50UI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2007 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 14. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi lisätietoja s.

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-CE305 CDP-C by Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-CE305 CDP-C by Sony Corporation 3-810-585-62 (1) Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN CDP-CE305 CDP-C661 1996 by Sony Corporation ADVARSEL! Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-239-339-11 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-EP505 CMT-EP404 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-284-22(3) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI STR-VA555ES 2001 Sony Corporation SPEAKERS R SURROUND L CENTER SURR BACK SURR BACK R SURR BACK L R SURROUND L CENTER SURR

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV Se den medfølgende installations- og tilslutningsvejledning for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander 2-588-610-41(1) Integrated Remote Commander Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RM-AV2500T 2005 Sony Corporation 2DK Funktioner RM-AV2500T fjernbetjeningen giver en centraliseret styring af alle dine

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-129-744-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DA1500ES 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-865-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

MEX-BT5100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 3-276-520-12 (1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System

MEX-BT5100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 3-276-520-12 (1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System 3-276-520-12 (1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 20. Lue esittelytilan (DEMO)

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Integrated AV Amplifier

Integrated AV Amplifier 3-856-144-31(1) Integrated AV Amplifier Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN TA-VE800G 1996 by Sony Corporation ADVASEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation 2-639-596-32(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-RD150 2005 Sony Corporation ADVARSEL Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt, da dette kan medføre brand eller elektrisk

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-241-668-23(2) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-VA333ES 2002 Sony Corporation SPEAKES ONT CENTE + + OUND BACK + + + IMPEDANCE SEECTO 4 Ω 8 Ω AC OUTET ADVASE For at undgå

Lisätiedot

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI 4-247-583-62(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

ADVARSEL. FORSIGTIG Brugen af optiske instrumenter sammen med dette produkt medfører risiko for øjenskader.

ADVARSEL. FORSIGTIG Brugen af optiske instrumenter sammen med dette produkt medfører risiko for øjenskader. ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser, duge, gardiner osv. Du må ikke placere kilder med åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.

Lisätiedot

Bluetooth Audio System

Bluetooth Audio System 4-158-429-31(1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se 7. Esittelynäyttötilan (DEMO)

Lisätiedot

Integrated AV Amplifier

Integrated AV Amplifier 3-856-168-31(1) Integrated AV Amplifier Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN TA-VE700 1996 by Sony Corporation ADVASE Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

(1) Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet CDP-CX Sony Corporation

(1) Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet CDP-CX Sony Corporation 4-238-112-53(1) Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX455 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT44IP. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning

Compact Disc Player CDX-GT44IP. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV Se på side 12, hvordan visning af demonstrationen (DEMO) kan annulleres. Lue s. 12 lisäohjeita esittelytilan (DEMO)

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-041-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ560 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Manual de instruções PT ST-SDB900. 2004 Sony Corporation

4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Manual de instruções PT ST-SDB900. 2004 Sony Corporation 4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI Manual de instruções PT ST-SDB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand må man ikke dække apparatets ventilationsåbninger

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-286-483-63(1) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI MHC-GTX888 MHC-GTX787 MHC-GTX777 LBT-ZTX7 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Network Audio System MEX-1GP. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning

Network Audio System MEX-1GP. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Network Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, se side 13. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi lisätietoja sivulta

Lisätiedot