Työttömyysturvailta. Salossa Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työttömyysturvailta. Salossa 11.2.2015. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL"

Transkriptio

1 Työttömyysturvailta Salossa

2 Ansiopäivärahan edellytykset Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos Olet ilmoittautunut te-toimistoon kokoaikatyönhakijaksi osa-työkyvyttömyyseläkettä saava voi hakea osa-aikatyötä Olet työtön tai lomautettu Olet osa-aikatyössä, tai enintään 2 viikkoa kestävässä kokoaikatyössä Olet sivutoiminen yrittäjä tai sivutoiminen opiskelija Olet vuotias (lomautetut vuotias) Olet työkykyinen Poikkeus: työkyvytön, jolla on työsuhde voimassa -> saanut sairaspäivärahaa 300 päivää, eläke on vireillä, työnantajalta todistus ettei ole tarjota työkykyä vastaavaa työtä 2

3 Ansiopäivärahan edellytykset Jäsenyysehto 26 viikkoa Jäsenyysaikana oltava vähintään 26 kalenteriviikkoa työssäoloehtoon hyväksyttävää työtä Työssäoloehdon on täytyttävä 28 kk aikana, tarkastelujaksoa voidaan pidentää hyväksyttävästä syystä enintään 7 vuodella (28 kk + 7 v = 9 v 4 kk) Työssäoloehdon menettää jos on yli 6 kk poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä. 3

4 Ansioturvan kesto Maksetaan 5 päivältä viikossa, enintään 500 työttömyyspäivältä Lisäksi voidaan maksaa ns. lisäpäiviä henkilölle joka täyttää lisäpäiväoikeuden edellytykset Tietyistä syistä viimeiset 100 tai 200 päivää maksetaan peruspäivärahan suuruisena ilman ansio-osaa Hakijan työhistoria alle 3 vuotta -> maksetaan viimeiset 100 päivää ilman ansio-osaa 4

5 Jos ensimmäisen 250 päivän aikana kieltäytyy tai keskeyttää työllistymistä edistävän palvelun ja saa karenssin sen vuoksi, eikä ole saanut 40 päivää palveluun osallistumisen ajalta maksettavaa korotettua ansio-osaa -> maksetaan viimeiset 100 päivää ilman ansio-osaa Eli ansio-osaa voi saada 300 pv, 400 pv tai 500 pv 5

6 Lisäpäivä oikeus Ansiopäivärahaa voidaan maksaa 500 päivän enimmäisajan jälkeen sen kuun loppuun saakka kun täyttää 65 vuotta ns. lisäpäivinä, jos Olet syntynyt vuosina ja täytät 59 vuotta ennen kuin 500 päivän enimmäisaikasi täyttyy Olet syntynyt vuosina ja täytät 60 vuotta ennen kuin 500 päivän enimmäisaikasi täyttyy Olet syntynyt vuonna 1957 tai sen jälkeen ja täytät 61 vuotta ennen kuin 500 päivän enimmäisaikasi täyttyy. Lisäksi edellytetään, että olet työskennellyt vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Vuosina syntyneet voivat halutessaan siirtyä lisäpäiviltä vanhuuseläkkeelle ilman varhennusvähennystä 62-vuotiaana. 6

7 Omavastuuaika Päivärahan maksaminen alkaa omavastuuajan jälkeen. Omavastuuajalta ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Poikkeus: Työllistymistä edistävään palveluun osallistuvalle voidaan maksaa työttömyysetuutta osallistumispäiviltä omavastuuajan estämättä Omavastuuaika on 5 työtöntä päivää vastaava aika Omavastuuaikaa voi kertyä enintään 5 päivää viikolta Jos on työtä omavastuuajan keräämisen ajalla, työtuntien ajalta ei kerry omavastuuaikaa (omavastuuaika lasketaan tuntien mukaan) Omavastuuaika on kerrytettävä 8 peräkkäisen kalenteriviikon aikana Omavastuuaikaa ei voi kertyä sellaiselta ajalta, jolloin työttömyysturvan saamisen yleiset edellytykset eivät täyty (eli ajalta jolta ei ole oikeutta työttömyysetuuteen) 7

8 Omavastuun uudelleen asettaminen Uusi omavastuuaika asetetaan kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy uudelleen Mikäli uuden työssäoloehdon täyttyessä uusi enimmäismaksuaika alkaisi vuoden kuluessa edellisen enimmäismaksuajan alkamisesta ja omavastuuaika on asetettu edellisen enimmäismaksuajan alkaessa, EI aseteta omavastuuaikaa uudelleen Kassa tarkistaa työssäoloehdon täyttyessä edellisen enimmäismaksuajan alkamispäivän ja edellisen omavastuuajan asettamisen ajankohdan. Tosiasiallisesti 1. maksettu päivärahapäivä ratkaisee. Enimmäismaksuaika ei ole alkanut jos päivärahaa ei ole vielä lainkaan maksettu on esimerkiksi vain saatu kerätyksi omavastuuaika. 8

9 Lomautus Omavastuuaika täyttyy ajalla maksettu päivä on Palkka määritelty Töissä (29 viikkoa) Työssäoloehto (26 viikkoa) täyttyy Lomautus Uusi työssäoloehto täyttynyt. Edellisen 1. maksettu päivä oli eli vuoden sisällä. Nyt ei aseteta uutta omavastuuaikaa. Päivät nollataan (500pv).

10 10

11 Esimerkki 6: Lomautuksia jaksoissa 1. jakso jakso jakso jaksolta vain 3 omavastuupäivää (ei täyty) 2. jakso on yli 8 viikon kuluttua, joten omavastuun kerääminen aloitettava alusta! Omavastuuaika : päivää päivää Omavastuupäiviltä ei oikeutta päivärahaan. 11

12 Ansiopäivärahan laskeminen / 26 vko palkkatulo Päiväraha lasketaan työttömyyttä edeltävän, vähintään 26 työssäoloehdon täyttävän kalenteriviikon vakiintuneesta palkasta Lomaraha ja -korvaus eivät ole vakiintunutta palkkaa. Kaikki ansiotulot lasketaan. Esim. ollut kokoaikatyössä sekä lisäksi tehnyt satunnaisesti ilta- ja viikonlopputöitä. Ansio-osaa laskettaessa vakiintuneesta palkkatulosta vähennetään 4,28 % (vuonna 2015) vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua 12

13 Ansiopäiväraha 2015 Perusosa (peruspäivärahan suuruinen 32,80 ) Lapsikorotus 1 lapsi = 5,29, 2 lasta = 7,77 3 lasta tai enemmän = 10,22 Ansio-osa Normaali ansio-osa (45 %, taitekohta 3116 ylittävältä osalta 20 % 45 % x (päivärahan perustepalkan päiväpalkka perusosa) 20 % X taitekohdan 3116 ylittävän päiväpalkan osalta Korotettu ansio-osa (58, taitekohta 3116 ylittävältä osalta 35 % Kulukorvaus Työllistymistä edistävät palvelut -> 9 tai 18 -> Veroton 13

14 Korotettu ansio-osa 1) Pitkän työuran perusteella 90 päivää 2) Työllistämistä edistävien palveluiden ajalta 200 päivää (on ensisijainen) Suuruudeltaan 58 % päivärahan perusteena olevan päiväpalkan ja perusosan erotuksesta, taitekohdan ylittävältä osalta 35 % (v.2015 taitekohta 3116 ) 14

15 1) Pitkän työuran perusteella 90 päivää Työsuhde on päättynyt irtisanomiseen Ei TTL 2a luvun mukaisesti omasta syystä tai moitittavaa menettelyä (ei karenssia) Työhistoria vähintään 20 vuotta (eläkettä kerryttävää työtä) Palkansaajakassan jäsenenä vähintään 5 vuotta Määräaikainen työ välittömästi irtisanomisen jälkeen omalla työnantajalla -> voidaan maksaa korotettu ansio-osaa työn päätyttyä. Tulee ilmoittautua työnhakijaksi 60 päivän kuluessa työsuhteen päättymisestä, jotta oikeus korotettuun ansio-osaan säilyy. Huomioi tämä esim. tukipakettien ja irtisanomiskorvausten yhteydessä 15

16 2) Työllistämistä edistävien palveluiden ajalta 200 päivää Työllistymistä edistävästä palvelusta on sovittu te-toimiston kanssa laaditussa työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus Työkokeilu Työelämävalmennus Työharjoittelu Omaehtoinen opiskelu Työ- ja koulutuskokeilu Kuntouttava työtoiminta Kotouttamistoimenpiteet Ellei työllistymistä edistävästä palvelusta ole sovittu suunnitelmassa maksetaan päiväraha ilman korotusosaa. Päivärahaa voidaan maksaa omavastuun tai karenssin ajalta Lisäksi maksetaan myös kulukorvaus 9 tai 18 16

17 Kun jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyys/lomautuspäivänä Pidä työnhaku voimassa annetuin ohjein Ilmoita työttömyyden muutokset TE-toimistoon Lähetä hakemus kassalle liitteineen 17

18 Ansiopäivärahan hakeminen Ansiopäiväraha tulee hakea takautuvasti, mutta kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa siitä lukien mistä sitä haluat maksettavaksi Mikäli et jostain syystä pysty itse hoitamaan asioita, voit valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan asioita sekä saamaan itseäsi koskevia salassa pidettäviä tietoja. Tällöin kassalle tulee toimittaa kirjallinen valtakirja. 18

19 Hakemuksen liitteet Palkkatodistus Työttömyyttä edeltävältä vähintään 26 työssäoloehdon täyttävän kalenteriviikon ajalta Viimeisen palkkakauden ja työttömyyden alkamisen välissä saa olla enintään 30 pv Jos 6 kk:n aikana on palkattomia jaksoja, tarvitaan palkkatiedot vastaavasti pidemmältä ajalta Jos edellisen päivärahan maksamisesta on alle 26 viikkoa, toimita palkkatodistus työttömien jaksojen väliseltä ajalta. 19

20 Hakemuksen liitteet Tilanteestasi riippuen lähetä myös muut tarvittavat liitteet: Kopio työsopimuksesta tai määräyskirjasta Kopio irtisanomis- tai lomautusilmoituksesta Työnantajalta työaikaselvitys mikäli työ on ollut osa-aikaista ja viikoittainen tuntimäärä on vaihdellut Päätös tai maksukuitti myönnetystä sosiaalietuudesta Palkkatodistus tai palkkalaskelma hakemuksen ajan työjaksoista ja maksetuista palkoista tai korvauksista Kopio viimeisimmästä vahvistetusta verotuksesta (=yritystulon tarkistus) 20

21 Ennakonpidätys Työttömyyskassa saa jäsentensä ennakonpidätystiedot suoraan verottajalta verovuoden alussa Etuus Palkkatulon pidätys% muutetaan Vähintään Ansiopäiväraha + 2 prosenttiyksikköä 20 % Korotettu ansio-osa + 4 prosenttiyksikköä 20 % Vuorottelukorvaus - 3 prosenttiyksikköä - Voit tilata verottajalta muutosverokortin etuutta varten. Lähettämällä muutosverokortin kassalle ennakonpidätys tehdään sen mukaisesti. 21

22 Soviteltu päiväraha Ansiopäivärahaa voi saada soviteltuna, jos on Osa-aikatyö ja työaika on enintään 80% alan enimmäistyöajasta (työnantajan osa-aikaistama) Tilapäinen kokoaikainen työ enintään 2 viikkoa Lomautettu lyhennetylle työpäivälle tai lyhennetylle työviikolle Sivutoiminen yrittäjä tai oma työ Työajan tarkastelujakso on neljä viikkoa tai kalenterikuukausi. Jos työaika tarkastelujaksolla ylittää 80% alan enimmäistyöajasta ei oikeutta päivärahaan ko. jaksolla. Lomautustilanteissa työajan tarkastelujakso on kalenteriviikko. 22

23 Sovitellun päivärahan suojaosa Sovitellussa päivärahassa on suojaosa, joka ei vaikuta vähentävästi soviteltua päivärahaa laskettaessa Suojaosa 300 kuukaudessa Suojaosa viikossa Ei koske vuorottelukorvausta Päivärahasta vähennetään suojaosan ylittävältä osalta 50 % sovittelujakson aikana ansaitusta tulosta. Tulot huomioidaan pääasiassa ansaintaperiaatteen mukaan. Poikkeus: Lisät voidaan huomioida maksukuukautena Lomarahat ja korvaukset maksukuukautena 23

24 Sovittelussa huomioon otettavat tulot Palkka, palkkio tai muu ansiotulona pidettävä vastike huomioidaan palkkatodistuksen mukaan ansaintaperiaatteella Tekijänoikeuskorvaukset (Teosto, Gramex) jaksotetaan maksamisesta eteenpäin Sivutoimisen yritystoiminnan tulot (Tmi, Ay, Ky, Oy) huomioidaan viimeksi vahvistetun verotuksen mukaan 24

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Jäsenyysedellytys Palkansaajan jäsenyysehdon pituus lyheni 34 viikosta 26 viikkoon Uutta lyhyempää jäsenyysehtoa sovelletaan, kun henkilö on 29.12.2013 jälkeen ollut yhden

Lisätiedot

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT Kun tietoon tulee yrityksessä tapahtuvia lomautuksia tai irtisanomisia, kannattaa ottaa ajoissa asioista selvää. Neuvoja lomautus- ja työttömyysasioissa

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2015 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2013 PUUKASSA PUUKASSA Sisällysluettelo Ansiopäivärahan hakeminen 7 Ensimmäinen hakemus työttömyyden alussa 7 Jatkohakemus työttömyyden jatkuessa 7 Lähetä hakemuksesi

Lisätiedot

Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA

Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA SISÄLTÖ 1 TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS...4 2 ETUUDET...4 3 OIKEUS ANSIOPÄIVÄRAHAAN...5 4 TYÖTTÖMYYDEN ALKAESSA...6 5 RAJOITUKSET...7

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa 1 Sisällys: 4 Työttömän ja lomautetun hakuohje lyhyesti 5 Työttömyyskassan palvelut 6 Työttömyysturvasanastoa 8 Ansiopäiväraha

Lisätiedot

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8 Ansioturvan ABC 2010 SISÄLLYSLUETTTELO Sisällysluettelo Päivärahan hakeminen 3 Päivärahaoikeuden esteet 8 Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Päivärahan suuruus 12 Päivärahan kesto 13 Työllistymistä edistävät

Lisätiedot

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha Edellytykset Hakeminen Päivärahan suuruus Korotettu päiväraha Lomakorvaukset, lomallelähtöraha Vakiintunut tulo Koulutusmahdollisuudet Työllistämisvelvoite Ansiopäivärahan

Lisätiedot

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2013 Ansiopäivärahan edellytykset ja suuruus Ansioturvan kesto Yrittäjän työttömyysturva Työtulon ja sosiaalietuuksien vaikutus Vuorottelukorvaus Näin haet etuutta Keskeiset

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVA JA LOMAUTUSASIAA

TYÖTTÖMYYSTURVA JA LOMAUTUSASIAA TYÖTTÖMYYSTURVA JA LOMAUTUSASIAA 13.1.2009 Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Asemamiehenkatu 2 00520 Helsinki www.erko.fi Puh. 7206 4343 Fax. 272 1212 Päivärahan saamisen edellytykset (1/3) Jotta työttömyyspäivärahaa

Lisätiedot

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Ansioturvan ABC 2014 Maksoimme vuonna 2013 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 500 miljoonaa euroa. Kuukausittain

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN

TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN MITÄ ETUUKSIA TYÖTTÖMYYSKASSA MAKSAA? Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen työttömyyden johdosta ansiopäivärahaa, työvoimakoulutuksen ajalta koulutustukea, vuorotteluvapaan

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa YTK uudella ilmeellä vuoteen 2012 YTK uudisti vuoden 2011 lopussa visuaalista ilmettä. Myös tämä Ansioturvan ABC muuttui tässä yhteydessä.

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Tämä on Ansioturvan ABC 2013, ole hyvä! Maksoimme vuonna 2012 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 408 miljoonaa

Lisätiedot

E uusopas 2008 tuusopas 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009

E uusopas 2008 tuusopas 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 Etuusopas 2008 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 IAET-kassa 2009 Kuvat: Olavi Mäki IAET-kassa on vuonna 1969 perustettu ylempien toimihenkilöiden tai vastaavassa asemassa olevien

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto Työttömyysturvalaki 31.12.2009 asti 1) Jäsenyysehto - 10 kuukautta 2) Työssäoloehto - alkuehto 43 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana Työttömyysturvalaki 1.1.2010 alkaen 1) Jäsenyysehto - 34 viikkoa 2)

Lisätiedot

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Toukokuu 2010 1 (6) TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Miten toimit, kun työ päättyy Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työsuhteen päätyttyä tai lomautuksen alkaessa.

Lisätiedot

Kelan maksama työttömyysturva

Kelan maksama työttömyysturva Kelan maksama työttömyysturva Anneli Leppänen 1 Työttömyysturva Työtön työnhakija 17 64-vuotias TE-toimisto Työttömyyskassa ansiopäiväraha vuorottelukorvaus Kelan toimisto peruspäiväraha työmarkkinatuki

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2014

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2014 YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2014 Sisältää liittymislomakkeen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2014 JÄSENMAKSU: 2,7 % 5 800 /v ylittävästä

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 Sisältää liittymislomakkeen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2015 JÄSENMAKSU: 2,7 % 5 800 /v ylittävästä

Lisätiedot

Yrittäjälläkin on oikeus työttömyysturvaan

Yrittäjälläkin on oikeus työttömyysturvaan Yrittäjälläkin on oikeus työttömyysturvaan -kassa www.syt.fi Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa 2015 Yrittäjäjärjestön jäsenyys ei vielä takaa yrittäjälle ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Siihen tarvitaan

Lisätiedot

Elämän riskit hallintaan

Elämän riskit hallintaan Elämän riskit hallintaan 1 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa 2008 1. Kuka voi liittyä SYT-kassaan ja miksi?... 3 2. Jäsenyysaika ja maksut... 5 3. Milloin kassasta voi saada päivärahoja?... 7 4. Kun yrittäjä

Lisätiedot

Peruspäiväraha 18.02.2014

Peruspäiväraha 18.02.2014 Peruspäiväraha 18.02.2014 Sisällysluettelo Peruspäiväraha * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Etuuden osat - Peruspäiväraha - Lapsikorotus - Korotusosa - Kolmen vuoden työhistorian perusteella - Pitkän

Lisätiedot

Työttömyyskassat 2010

Työttömyyskassat 2010 Sivu 1 (104) Julkaisija Finanssivalvonta Tekijät Jarmo Kukkonen 010 831 5564 Satu Luojola 010 831 5502 Dima Matjushin 010 831 5588 Päivi Ormo 010 831 5589 Jussi Pearlman 010 831 5568 Julkaisun nimi Työttömyyskassat

Lisätiedot

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI AIKUISKOULUTUSTUKI opintovapaalle jäävälle palkansaajalle yrittäjälle AMMATTITUTKINTOSTIPENDI näyttötutkinnon suorittaneelle 2008 2009 SISÄLLYSLUETTELO Aikuiskoulutustuki lyhyesti......... 3 AIKUISKOULUTUSTUKI...........

Lisätiedot

Työmarkkinatuki 25.02.2014

Työmarkkinatuki 25.02.2014 Työmarkkinatuki 25.02.2014 Sisällysluettelo Työmarkkinatuki * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Etuuden osat - Työmarkkinatuki - Lapsikorotus - Korotusosa - Kulukorvaus - Korotettu kulukorvaus - Ulkomaan

Lisätiedot