Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA"

Transkriptio

1 Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA

2 SISÄLTÖ 1 TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS ETUUDET OIKEUS ANSIOPÄIVÄRAHAAN TYÖTTÖMYYDEN ALKAESSA RAJOITUKSET Omavastuuaika Lomakorvaus Karenssit Sosiaalietuudet Muut rajoitukset ANSIOPÄIVÄRAHAN SUURUUS Päivärahan perusteena olevan palkan määrittely Esimerkki päivärahan määrittelystä Korotettu ansio-osa MUUTOSTURVA ANSIOPÄIVÄRAHAN KESTOAIKA Oikeus 500 päivään Lisäpäiväoikeus Päivärahaoikeuden päättyminen SOVITELTU PÄIVÄRAHA Sovittelujaksot Tarkastelujaksot Rajoitukset Sovitellun päivärahan määrä Näin päiväraha sovitellaan ULKOMAILLA TYÖSKENTELY JA TYÖTTÖMYYSTURVA Työskentely EU/ETA maassa Työskentely Pohjoismaissa Työskentely sopimusmaiden ulkopuolella Työnhakijaksi EU/ETA-maahan Ohjeet ja menettely YRITTÄJYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA VUOROTTELUVAPAA Ehdot Kesto Vuorottelukorvauksen hakeminen Korvauksen määrä Esimerkki vuorottelukorvauksen määrittelystä VEROTUS MUUTOKSENHAKU VÄÄRINKÄYTÖKSET TYÖTTÖMYYSKASSA...23 LIITE ANSIOPÄIVÄRAHAN SUURUUS

3 1 TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS Oppaan tarkoituksena on kertoa Jytyn jäsenelle työttömyysturvalain keskeisimmistä kohdista. Tarkempia tietoja saa soittamalla kassan puhelinpalveluun, yhteystiedot löytyvät vihkosen lopusta. 2 ETUUDET Työttömän työnhakijan perustoimeentulo työttömyyden aikana turvataan työttömyyspäivärahalla ja työmarkkinatuella. Vakiintuneesti työmarkkinoilla olleelle ja palkkatyöstä, yritystoiminnasta tai siihen rinnastettavasta omasta työstä toimeentulon saaneelle työnhakijalle maksetaan työttömyyspäivärahaa. Työttömyyskassassa vakuutettuna oleville työttömyyspäiväraha maksetaan ansiopäivärahana, jota haetaan joko työttömyyden tai työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) kanssa sovitun työllistymistä edistävän palvelun ajalta. Näitä palveluja ovat 1 työnhakuvalmennus 2 uravalmennus 3 työ- ja koulutuskokeilu 4 työvoimakoulutus 5 työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu 6 kotoutumisen edistämisestä annetun lain :ssä tarkoitettu omaehtoinen opiskelu 7 kuntouttava työtoiminta Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavan ylläpitokorvauksen nimi on muuttunut vuoden 2013 alusta kulukorvaukseksi. Korvauksen määrä säilyy ennallaan (9 /pvä). Kela maksaa työmarkkinatukea työnhakijalle, joka ei ole ollut vakiintuneesti työmarkkinoilla tai on saanut työttömyyspäivärahaa enimmäisajan. 3 OIKEUS ANSIOPÄIVÄRAHAAN Ansiopäivärahaoikeus on TE-toimistossa ilmoittautuneella työttömällä työnhakijalla tai lomautetulla, joka täyttää jäsenyys- ja työssäoloehdon. Jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä 34 viikkoa ja maksanut jäsenmaksut. Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on ollut jäsenyysaikana 28 lähinnä edellisen kuukauden aikana 34 kalenteriviikkoa työssä, jossa työaika on ollut vähintään 18 tuntia (tuntiopettajilla 8 tuntia) kalenteriviikossa ja palkkaus on ollut työehtosopimuksen mukainen. Mikäli alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on oltava vähintään 1 134,00 kuukaudessa. Lisäksi henkilön tulee olla: vuotias vuotias silloin kun hänet on lomautettu toistaiseksi voimassa

4 olevasta työsuhteesta tai hänen työnsä estyy sääesteen taikka toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpiteen vuoksi. Päivärahaan on oikeus myös silloin, kun henkilö on saanut Kelasta 300 päivää sairauspäivärahaa ja hän on edelleen työkyvytön. Jos hänellä on voimassa oleva työsuhde, edellytetään lisäksi, ettei työnantajalla ole tarjota hänelle työkykyä vastaavaa työtä. Tässä tapauksessa työkyvyttömyyseläkkeen haun on oltava vireillä tai hakemus on hylätty. Kun työaikaa lyhennetään lomautuksen johdosta yhdellä tai useammalla päivällä viikossa, maksetaan päiväraha työttömiltä päiviltä. Muita vajaata työaikaa tekeviä tämä sääntö ei koske. 4 TYÖTTÖMYYDEN ALKAESSA Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa vain siltä ajalta, jolloin työnhaku on ollut voimassa TE-toimistossa, joten jäsenen tulee ilmoittautua siellä viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänään. Ottamalla etukäteen puhelimitse yhteyttä TE-toimistoon saa parhaiten tietää, mitä todistuksia tulee olla mukana ilmoittautumisen yhteydessä. TEtoimisto antaa myös ohjeet työnhaun voimassa pitämisestä. TE-toimisto antaa kassalle hakijaa koskevan sitovan työvoimapoliittisen lausunnon, jonka perusteella kassa tekee päätöksen päivärahan maksamisesta/epäämisestä. Lausunnon antamista varten TE-toimisto tarvitsee hakijalta tiedon, mihin kassaan hän kuuluu. Hakija saa TEtoimistosta ensimmäistä hakukertaa varten hakulomakkeen, joka on täytettävä huolellisesti jokaisen kohdan osalta. Päivärahaa haetaan joko työttömyyden tai TE-toimiston kanssa sovitun työllistymistä edistävän palvelun ajalta. Hakeminen tapahtuu neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksoissa jälkikäteen. Tätä hakujaksoa kutsutaan myös tarkastelu- ja sovittelujaksoksi. Tärkeimpiä hakemuksen liitteitä: palkkatodistus vähintään 34 työttömyyttä edeltäneeltä työssäoloviikolta. Bruttoansion lisäksi todistuksessa tulee näkyä eriteltynä lomaraha ja lomakorvaus. Mikäli lomakorvausta ei ole maksettu, on todistukseen merkittävä tieto, että loma on pidetty työsuhteen aikana. Myös työsuhteen aikana olleet palkattomat poissaolot tulee mainita. työsopimuskopio, josta käy ilmi viikoittainen työaika ja palkkausperuste todistukset mahdollisista sosiaalietuuksista mahdollinen etuuden maksamista varten annettu muutosverokortti irtisanomisilmoitus

5 soviteltua päivärahaa haettaessa hakujaksolle kohdistuvien töiden palkkatiedot lomautustapauksissa lomautusilmoitus. Jos kysymyksessä on vähintään 10 työntekijän lomautus, työnantajan tulee toimittaa kassalle tarkistusilmoitus lomautetuista kuukausittain jälkikäteen. Huom! Ryhmälomautuskäytännöstä luovutaan alkaen. Kaikkien lomautettujen on tämän jälkeen ilmoittauduttava TE-toimistoon henkilökohtaisesti. Jos henkilö on ollut osa-aikaeläkkeellä, osatyökyvyttömyyseläkkeellä, osittaisella hoitovapaalla tai saanut alennettua sairausajan palkkaa, tai palkkaa on alennettu määräaikaisesti tuotannollis-taloudellisista syistä, hänen tulee toimittaa palkkatodistus eläkettä/alennettua palkkaa edeltävältä ajalta. Liitteeksi tulee toimittaa kopio eläkepäätöksestä ja sairauspäivärahapäätöksestä. 5 RAJOITUKSET 5.1 Omavastuuaika Työttömyyspäivärahaa maksetaan sen jälkeen, kun henkilö on ollut työttömänä työnhakijana yhteensä 7 työpäivää. Tätä 7 päivän aikaa nimitetään omavastuuajaksi. Omavastuuajan on kerryttävä 8 peräkkäisen kalenteriviikon sisällä. Omavastuupäiviksi ei lueta lauantai- eikä sunnuntaipäiviä. Lyhennettyä työviikkoa tai osa-aikatyötä tekevän henkilön omavastuuaika lasketaan viikoittaisesta työttömyysajasta vastaamaan 7 täyden työpäivän tuntimäärää. Sama omavastuuaika kelpaa sekä peruspäivärahassa että ansiopäivärahassa. Peruspäivärahan omavastuuaika ilmoitetaan kassalle Kelan antamalla todistuksella. Omavastuupäiviksi luetaan myös ne päivät, jotka henkilö välittömästi työttömyyden alkamisen jälkeen on ollut työkyvytön, eikä hän ole saanut siltä ajalta sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa, muuta lakisääteistä etuutta tai työnantajalta sairausajan palkkaa. Omavastuuajaksi ei voida lukea sellaista aikaa, jolta henkilö ei ole täyttänyt työssäoloehtoa. Karenssipäiviä ei voida lukea omavastuuaikaan eikä aikaa, jolta henkilö ei ole oikeutettu soviteltuun päivärahaan työajan ylityksen vuoksi. Uusi omavastuuaika asetetaan, kun hakijalle on kertynyt uusi työssäoloehto riippumatta siitä, onko päivärahaa maksettu edellisen omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika kuluu työllistymistä edistävien palvelujen aikana myös etuutta maksettaessa. 5.2 Lomakorvaus Yli 2 viikkoa kestäneen kokoaikatyön perusteella maksettua lomakorvausta ei jaksoteta, mikäli työsuhde on päättynyt tai sen jälkeen. Aiemmin päättyneiden työsuhteiden kohdalla lomakorvaussumma jaetaan päiväpalkalla. Saatu osamäärä ilmaisee jaksotuksen eli niiden päivien lukumäärän, joilta päivärahaa ei makseta. Jaksotusaikana ei kerry omavastuuaikaa. Osa-aikatyöstä maksetusta lomakorvauksesta ja -rahasta on tietoa kohdassa Soviteltu päiväraha`.

6 5.3 Karenssit Te-toimisto asettaa karenssin eli korvauksettoman määräajan ja toimittaa kassalle asiaa koskevan lausunnon. Myöskään omavastuuaika ei kerry karenssiaikana. Kassa antaa hakemuksen perusteella karenssiaikaa koskevan valituskelpoisen päätöksen. Työllistymistä edistävien palvelujen aikana maksetaan myös karenssin ja työssäolovelvoitteen ajalta sitä työttömyysetuutta, johon hakijalla olisi oikeus työttömänä ollessaan. Karenssien pituudet vaihtelevat 15 päivästä 90 päivään ja tässä muutamia yleisimpiä karenssiin johtavia tilanteita: - työstä kieltäytyminen - työstä eroaminen - työvoimakoulutuksesta kieltäytyminen tai eroaminen - toistuva työstä tai koulutuksesta kieltäytyminen

7 5.4 Sosiaalietuudet Oheisesta taulukosta käy ilmi yleisimpien sosiaalietuuksien vaikutus työttömyyspäivärahaan joko estävänä, vähentävänä tai ei-vähentävänä tekijänä. SOSIAALIETUUDET TYÖTTÖMYYSTURVASSA ESTÄVÄT PÄIVÄRAHAN SAAMISEN (TTL 3 luku) VÄHENNETÄÄN PÄIVÄRAHASTA (4 luku) EI VÄHENNETÄ PÄI- VÄRAHASTA (TTL 4 luku) Vanhuuseläke, joka saadaan täysien palvelusvuosien perusteella Varhennettu vanhuuseläke Yksilöllinen varhaiseläke Työttömyyseläke Rintamaveteraanien varhaiseläke Sairausvakuutuslain mukainen päiväraha Äitiys-, isyys- tai vanhempainraha Erityishoitoraha Erityisäitiysraha Maatalousyrittäjien eläkelain Ei täysien palvelusvuosien perusteella ennen myönnetty vanhuuseläke Työeläkelakien mukainen osaaikaeläke Luopumiseläke KEL 22 :n 2 mom. mukainen työkyvyttömyyseläke (esim. sokeat) Sotilasvammalain mukainen päiväraha, jos sitä ei makseta täyden työkyvyttömyyden perusteella Tapaturmavakuutuslain mukainen päiväraha ja tapaturmaeläke (elinkoron täydennyskorkoa vastaava osa), jos niitä ei makseta täyden työkyvyttömyyden perusteella TEL- 11 :n mukaiset rekisteröidyt ja rekisteröimättömät lisäeläkkeet Lapsilisä Asumistuki Sotilasavustus Sotilasvammalain mukainen elinkorko- ja täydennyskorko Perhe-eläkkeet, joina on pidettävä myös huolto- ja lisähuoltoeläkkeitä KEL:n mukainen hoitotuki Tapaturmavakuutuslain mukainen haittaraha (elinkoron peruskorkoa vastaava osa) Vammaisetuuksista annetun lain mukainen eläkettä saavan hoitotuki Eroraha

8 mukainen sukupolvenvaihdoseläke Maatalousyrittäjäin luopumistuesta annetun lain mukainen luopumistuki Täysi työkyvyttömyyseläke Liikennevakuutuslain mukaiset korvaukset (lukuun ottamatta perhe-eläkkeitä ja erityisten kustannusten korvauksia) jos niitä ei makseta täyden työkyvyttömyyden perusteella Lasten kotihoidon tuki MYEL:n mukainen luopumiskorvaus Sosiaalihuoltolain mukainen toimeentulotuki Ylimääräiset sotaeläkkeet Tapaturmavakuutuslain ja sotilasvammalain mukaiset erityisten kustannusten korvaukset Rintamasotilaseläke Kuntoutusraha (sekä kuntoutuksen ajalle tapaturma-, liikenne- tai sotilasvammalain perusteella maksettavat ansionmenetyskorvaukset) Pohjoismaista maksettavat vastaavat etuudet esim. osatyökyvyttömyyseläke Kuntien itse järjestämät lasten kotihoidon tuet Liikennevakuutuslain mukaiset erityisten kustannusten korvaukset Omaishoidontuki Muut rajoitukset Ansiopäivärahaan ei ole oikeutta henkilöllä, joka on päätoiminen opiskelija joka on joutunut lakon tai työsulun vuoksi työttömäksi ja jolla lakolla on välitön vaikutus hänen työoloihinsa joka on päätoiminen yrittäjä jolla on oikeus saada työnantajalta lain, työehtosopimuksen tai työsopimuksen mukaista irtisanomisajan palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta jolla on oikeus muun sopimuksen tai järjestelyn perusteella työnantajan maksamaan etuuteen, joka voidaan jaksottaa joka saa kokoaikaisen työn palkkaa vuosiloma-ajalta tai sairausajalta.

9 6 ANSIOPÄIVÄRAHAN SUURUUS Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta (32,46 ) ja ansio-osasta, joka on 45 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Kun palkka kuukaudessa on enemmän kuin 3 408,30, ansio-osa on tämän rajan ylittävältä osalta 20 %. Katso kohta 6.2 (esimerkki) ja liitteenä oleva päivärahataulukko. Ansiopäivärahan suuruus lapsikorotuksineen voi olla enintään 90 % päiväpalkasta, kuitenkin lapsikorotuksineen vähintään perusosan suuruinen. Vuonna 2013 lapsikorotus yhdestä alle 18-vuotiaasta huollettavana olevasta lapsesta on 5,24, kahdesta lapsesta yhteensä 7,69 ja kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 9,92 päivässä. Myös elatusvelvollinen on oikeutettu lapsikorotukseen. 6.1 Päivärahan perusteena olevan palkan määrittely Päivärahan perusteena oleva palkka (perustepalkka) määritellään työttömyyttä välittömästi edeltäneen 34 kalenteriviikon vakiintuneesta bruttopalkkatulosta. Palkan tulee olla työehtosopimuksen mukainen tai, jos alalla ei ole TES:iä, vähintään 1 134,00 /kk. Osa-aikaeläkkeellä, osa-aikalisällä, osittaisella hoitovapaalla olleen tai osatyökyvyttömyyseläkettä saavan henkilön päivärahan perusteena oleva palkka määritellään eläkettä/hoitorahaa edeltävän ajan palkkatulosta. Henkilölle, joka on ollut vuorotteluvapaalla ja jää työttömäksi ennen kuin 34 työviikkoa vuorotteluvapaan jälkeen on tullut täyteen, määritellään päiväraha vuorotteluvapaata edeltävän 34 viikon työtulosta Vakiintunutta tuloa määritettäessä ei huomioida lomarahaa eikä lomakorvausta. Palkanmäärityksessä otetaan vähennyksenä huomioon työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua 3,89 %. Keskimääräinen päiväpalkka saadaan jakamalla 34 työssäoloviikon aikana maksettu palkka tähän ajanjaksoon sisältyvien laskennallisten työpäivien lukumäärällä (5pv/viikko). Työpäiviksi ei lueta niitä päiviä, joilta palkan sijaan on maksettu ansionmenetyskorvausta tai jotka ovat hyväksyttävästä syystä työstä poissaoloa. Päivärahan suuruus määritellään uudelleen aina työssäoloehdon täytyttyä. Mikäli 34 viikon paluuehto täyttyy 500 päivän enimmäisaikana, uusi päiväraha on vähintään 80 % edellisestä täydestä päivärahasta, mutta ei kuitenkaan yli 90 % päiväpalkasta. Vertailu tapahtuu ilman lapsikorotusta. Kassa seuraa työssäoloehdon täyttymistä hakijan toimittamien työ- ja palkkatodistusten perusteella.

10 6.2 Esimerkki päivärahan määrittelystä Palkkatulo ajalta (=170 päivää) on ollut ,00 sisältäen lomakorvausta 1 800,00 ja lomarahaa 700, ,00 (1 800, ,00) = , ,00 x 3,89 % = 661, ,00 661,30 = , ,70/ 170 = 96,11 (päiväpalkka) 96,11 32,46 = 63,65 63,65 x 45 % = 28,65 28, ,46 = 61,11 Päivärahan perusteena oleva palkka saadaan, kun päiväpalkka kerrotaan 21,5:llä (= keskimääräisten arkipäivien määrä/kk). Eli: 96,11 x 21,5 = 2 066, Korotettu ansio-osa Korotettua ansio-osaa maksetaan yhteensä 20 päivältä työnhakijalle, joka on ollut työssä yhteensä vähintään 3 vuotta ennen päivärahaoikeuden enimmäisajan alkamista. Mikäli henkilö on jäänyt työttömäksi tuotannollisista tai taloudellisista syistä ja hänellä on työhistoriaa 20 vuotta sekä palkansaajakassan jäsenyyttä 5 vuotta, maksetaan hänelle korotettua ansio-osaa 100 päivältä. Ansio-osa maksetaan jäsenelle korotettuna yhteensä enintään 200 päivältä työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa sovittujen työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Jos irtisanomisperuste on riitautettu, korotettua ansio-osaa ei makseta ennen kuin asiassa on tehty lopullinen ratkaisu. Korotettu ansio-osa on 57,5 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos palkka kuukaudessa on ollut suurempi kuin 3 408,30, ansio-osa on rajan ylittävästä osuudesta 35 %. Korotettu ansiopäiväraha ja lapsikorotus voivat yhteensä olla päivärahan perusteena olevaa palkkaa vastaava määrä. Edellä esitetty malli laskettuna korotetulla ansio-osalla: 96,11 32,46 = 63,65 63,65 x 57,5 % = 36,60 36, ,46 = 69,06

11 7 MUUTOSTURVA Muutosturvan piiriin kuulumisen ratkaisee TE-toimisto. Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan muutosturvan ansio-osaa työnhakijalle, joka kuuluu muutosturvan piiriin ja, jolla on voimassa oleva työllistymissuunnitelma tai sitä korvaava suunnitelma ja jolla on oikeus ansiopäivärahaan täytettyään palkansaajan työssäoloehdon. Muutosturvan ansio-osaa, joka on 65 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta 3 408,30 asti ja tämän ylimenevästä osasta 37,5 %, maksetaan yhteensä enintään 200 päivältä. Edellä esitetty malli laskettuna muutosturvan ansio-osalla: 96,11-32,46 = 63,65 63,65 x 65 % = 41,38 41,38 +32,46 = 73,84 Muutosturvan ansio-osaa ei makseta, jos työnhakijalla on oikeus lisäpäiviin, eikä silloin, jos irtisanomisperuste on riitautettu, ennen kuin asiassa on tehty lopullinen ratkaisu. 8 ANSIOPÄIVÄRAHAN KESTOAIKA 8.1 Oikeus 500 päivään Kassa maksaa työssäoloehdon täyttäneelle jäsenelle ansiopäivärahaa 500 päivältä siten, että työ-, omavastuu- ja korvauspäivien lukumäärä kunakin kalenteriviikkona on yhteensä enintään päivän maksaminen aloitetaan aina alusta, kun jäsen on täyttänyt työssäoloehdon 34 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana. Tällöin päivärahan perusteena oleva palkka määritellään uudelleen ja asetetaan uusi omavastuuaika. 8.2 Lisäpäiväoikeus Ennen vuotta 1950 syntyneelle henkilölle, joka on täyttänyt 60 vuotta ennen 500 päivän täyttymistä, maksetaan päivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun saakka, jolloin 500 päivän enimmäisaika täyttyy. Vuosina syntyneelle maksetaan päivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun saakka, jolloin hän täyttää 65 vuotta, jos hän on täyttänyt 59 vuotta ennen 500 päivän täyttymistä ja hänellä on työssäoloaikaa vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Vuonna 1955 tai sen jälkeen syntyneelle maksetaan päivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun saakka, jolloin hän täyttää 65 vuotta, jos

12 hän on täyttänyt 60 vuotta ennen 500 päivän täyttymistä ja hänellä on työssäoloaikaa vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana Päivärahaoikeuden päättyminen Kun päivärahaa on maksettu enimmäisaika, kassa antaa asiasta päätöksen, joka hakijan on toimitettava TE-toimistoon ja Kelaan. Jäsenyyden säilyttämistä koskevat ohjeet saa ottamalla yhteyttä jäsenyhdistykseen. 9 SOVITELTU PÄIVÄRAHA Oikeus soviteltuun päivärahaan on henkilöllä, jonka päivärahaoikeuden enimmäisaika ei ole täyttynyt ja joka on työttömänä vastaanottanut osa-aikatyön tai enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön jonka kokoaikainen työsuhde on työnantajan toimesta muutettu osa-aikaiseksi jonka päivittäistä työaikaa on lyhennetty lomautuksen johdosta jolla on tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä. Myös sovitellun päivärahan hakemisen edellytyksenä on voimassa oleva työnhaku TE-toimistossa. 9.1 Sovittelujaksot Työttömyyspäivärahaa haetaan ja maksetaan joko 4 kalenteriviikon tai kuukauden jaksoissa. Jaksot ovat samat, kun haetaan soviteltua päivärahaa. Työalan palkanmaksujaksoista riippuu, kumpaa sovittelujaksoa käytetään. Esimerkiksi: jos palkka maksetaan kerran tai kahdesti kuukaudessa, haku-, maksu- ja sovittelujaksona käytetään kuukautta. Sovittelujakso ei voi olla koskaan pidempi kuin kuukausi. Sovittelujaksona kuukausi tarkoittaa joko kalenterikuukautta tai kuukautta (esimerkiksi kk:n 15.pvästä seuraavan kk:n 14.pvään). Neljän viikon jakso tarkoittaa 4 peräkkäistä kalenteriviikkoa. 9.2 Tarkastelujaksot Tarkastelujakso tarkoittaa työajan tarkastelujaksoa, joka on kalenteriviikko, kun henkilö on lomautettu lyhennetylle työviikolle tai työpäivälle kuukausi tai 4 peräkkäistä kalenteriviikkoa, kun työsuhde on osa-aikaistettu; henkilö siirretty osa-aikaiseen virkaan; henkilö tekee osa-aikatyötä tai enintään kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyötä.

13 Työttömyysturvalaissa on säädetty työaikatarkastelujakso vastaamaan sovittelujaksoa lomautustilanteita ja periodityötä lukuun ottamatta. Tavoitteena on, että haku-, maksu-, työaikatarkastelu- ja sovittelujaksot olisivat mahdollisimman pitkälle samoja. Tällöin kassa ei joudu soviteltua päivärahaa maksaessaan tarkkailemaan edellytysten täyttymistä usean eri jakson pohjalta. 9.3 Rajoitukset Työaika saa tarkastelujaksolla olla enintään 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Työstä saatu palkka ja soviteltu päiväraha eivät yhteensä saa ylittää 90 %:a päivärahan perusteena olevasta palkasta. Yli 2 viikkoa kestävän kokoaikatyön ajalta ei makseta päivärahaa. 9.4 Sovitellun päivärahan määrä Soviteltua päivärahaa maksetaan siten, että päiväraha ja 50 % saadusta tulosta voivat kuukaudessa tai 4 peräkkäisen kalenteriviikon aikana yhteensä nousta määrään, joka hakijan kokonaan työttömänä ollessa olisi voitu maksaa. Työstä saatu palkka ja soviteltu päiväraha voivat yhteensä olla enintään 90 % päivärahan perusteena olevasta palkasta, kuitenkin vähintään määrä, joka olisi voitu peruspäivärahana maksaa. Osa-aikatyöstä saatu lomaraha ja lomakorvaus otetaan huomioon sovittelussa Näin päiväraha sovitellaan Täysi päiväraha 61,11 / päivä Päivärahahakemus ajalta (= 4vko / 20 pv) Työsuhde ajalla (= 5 pv), palkka 500,00 500,00 x 50 % = 250,00 250,00 / 20 = 12,50 61,11 12,50 = 48,61 20 x 48,61 = 972,20 Palkka + päiväraha = 1 472,20 10 ULKOMAILLA TYÖSKENTELY JA TYÖTTÖMYYSTURVA Siirryttäessä työskentelemään maasta toiseen pääsääntönä on, että noudatetaan työskentelymaan lakeja ja ollaan työskentelymaan työttömyysturvan piirissä. Ruotsissa ja Tanskassa työntekijän on syytä liittyä välittömästi kyseisen maan työttömyyskassan jäseneksi ja erottava suomalaisesta työttömyyskassasta. Muissa maissa kassajärjestelmää ei ole, mutta niissä yli 3 kk:n työskentely

14 katkaisee Suomen kassajäsenyyden Työskentely EU/ETA maassa Henkilön, joka on työskennellyt jossain EU/ETA-maassa yli vuoden ajan, täytyy olla työssä Suomessa vähintään 4 viikkoa ja vähintään 18 tuntia/kalenteriviikko, ennen kuin hänellä on oikeus ansiopäivärahaan Suomessa. Päiväraha määritellään tämän Suomessa tehdyn 4 viikon palkkatulon perusteella. Päiväraha määritellään EU/ETA-maassa tehdyn työn palkkatulon perusteella silloin, kun työ siellä on kestänyt alle vuoden. Neljän viikon työssäolojaksoa Suomessa ei tällöin tarvita Työskentely Pohjoismaissa Jos henkilö palaa Suomeen työskenneltyään Pohjoismaissa enintään 5 vuotta, hänellä on oikeus Suomen työttömyysturvaan ilman 4 viikon työssäoloehtoa. Edellytyksenä kuitenkin on, että hän on ennen lähtöään ollut työttömyyskassan jäsen ja on kuulunut työttömyysturvalainsäädännön piiriin. Päiväraha määritellään viimeisimmästä Suomessa tehdystä työstä. Jos henkilö palaa Pohjoismaista yli 5 vuoden kuluttua, häneltä vaaditaan jossakin Pohjoismaassa täytetyn työssäoloehdon lisäksi 4 viikon työssäolo Suomen työttömyyskassan jäsenyysaikana, ennen kuin hänelle syntyy päivärahaoikeus Työskentely sopimusmaiden ulkopuolella EU ja ETA-alueen tai muun sopimusmaan ulkopuolella ns. kolmannessa maassa, paikallisen työnantajan palveluksessa tehtyä työtä ei voida lukea työssäoloehtoon. Ulkomailla työskentelyyn vaikuttavista säännöksistä löytyy tarkempaa tietoa osoitteista ja Työnhakijaksi EU/ETA maahan EU-sopimus mahdollistaa työskentelyn ja työnhaun EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä. Suomessa vähintään 4 viikkoa työttömänä ollut ja työttömyyspäivärahaan oikeutettu voi lähteä 3 kuukauden ajaksi suomalaisen työttömyyspäivärahan turvin hakemaan työtä toisesta EU/ETA maasta. Edellytys on, että työttömyyspäivärahaoikeutta on jäljellä. Lomautettuna ei voi lähteä työnhakuun edellä mainituin oikeuksin. Mikäli hakija ei palaa Suomeen 3 kuukauden kuluessa, edellytetään 4 viikon työssäoloa tai työvoimaviranomaisen osoittamaa koulutusta

15 ennen kuin pääsee uudelleen työttömyysturvan piiriin. Katkeamaton päivärahan maksu EU/ETA-maassa edellyttää, että on ilmoittautunut siellä paikalliseen työvoimatoimistoon työnhakijaksi 7 päivän kuluessa työnhaun alkamisesta ja toimittaa hakemukset suomalaiseen kassaa normaalisti ajallaan Ohjeet ja menettely Ohjeita voi tiedustella TE-toimiston euroneuvojilta. Työttömyyskassa antaa pyydettäessä U2-lomakkeen lähtöä varten. Hakijan on esitettävä kassalle pyyntö vähintään 2 viikkoa ennen lähtöä. Lomakkeeseen tarvitaan lähtöajankohta, syntymäpaikkakunta ja mahdolliset entiset nimet. Lomake esitetään kohdemaan työvoimatoimistossa. Oikeus lähteä ulkomaille työnhakuun työttömyyspäivärahan turvin on vain kerran työttömyysjakson aikana. Uusi työttömyysjakso katsotaan alkaneeksi, kun on ollut työssä vähintään 4 viikkoa. Työssäolojakson jälkeen on oltava jälleen työttömänä 4 viikkoa, ennen kuin voi päivärahaoikeuden säilyttäen lähteä ulkomaille työnhakuun. 11 YRITTÄJYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA Työttömyysturvalain mukaan yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka päätointaan varten on yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti velvollinen ottamaan sanottujen lakien mukaisen vakuutuksen. TE-toimistossa määritellään yritystoiminnan sivu- tai päätoimisuus. Sivutoimisella yrittäjällä on oikeus soviteltuun päivärahaan, kun yritystoiminta ei ole esteenä kokopäiväisen työn hakemiselle. Mikäli palkansaajakassan jäsen ryhtyy yrittäjäksi, hänellä on mahdollisuus 18 kuukauden aikana palata työnhakijaksi (jälkisuoja) ja takaisin ansiopäivärahalle. Edellytyksenä on, että yritystoiminta on lopetettu tai se on ollut todistettavasti keskeytyneenä vähintään 4 kuukautta. Mikäli 18 kuukauden jälkisuoja-aika ylittyy, työnhakijaksi tulevalta edellytetään uutta palkansaajan työssäoloehdon täyttämistä ansiopäivärahaoikeuden saamiseksi. 12 VUOROTTELUVAPAA Vuorotteluvapaa perustuu työnantajan kanssa tehtävään kirjalliseen sopimukseen, jolla työnantaja sitoutuu palkkaamaan vapaalle lähtijän tilalle TE-toimistossa työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneen Ehdot

16 Vuorotteluvapaalle jäämisen ehtona on kokoaikainen (yli 75 % alan kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta) työsuhde, joka kestää vähintään vuorotteluvapaan loppuun saakka yhteensä vähintään 10 vuoden työhistoria, josta enintään neljäsosa voi olla perhevapaa-, asevelvollisuus-, siviilipalvelus- tai näihin rinnastettavaa aikaa yhdenjaksoisesti vähintään 13kk, välittömästi ennen vapaan alkamista samaan työnantajaan kestänyt kokoaikainen palvelussuhde; tähän 13 kuukauden ajanjaksoon voi sisältyä enintään 30 päivän palkaton poissaolo edellyttäen, että 13 kk:n sisällä löytyy 12 kk palkallista aikaa (sairaudesta johtuva palkaton poissaolo rinnastetaan työssäoloaikaan). kassan jäsenyyttä 34 viikkoa Jos henkilö haluaa lähteä uudelleen vuorotteluvapaalle, edellytetään uutta työhistoriaa, joka on 5 vuotta edellisen vuorotteluvapaan päättymisestä Kesto Vuorotteluvapaan tulee kestää vähintään 90 kalenteripäivää ja enintään 359 kalenteripäivää. Vapaan voi jaksottaa 1 3 osaan, jakson vähimmäispituus 90 kalenteripäivää. Jaksojen alkamis- ja päättymispäivämäärät on kirjattava vuorottelusopimukseen ennen vapaan aloittamista. Vuorotteluvapaa on pidettävä kokonaisuudessaan kahden vuoden kuluessa sen alkamisesta Vuorottelukorvauksen hakeminen Työttömyyskassalle tulee toimittaa TE-toimistosta saatava vuorottelukorvaushakemus ja liittää siihen palkkatodistus sekä kopio vuorottelusopimuksesta. Palkkatodistuksesta tulee ilmetä vuorotteluvapaata välittömästi edeltäneiden täysien palkanmaksukausien palkka vähin-21 tään 52 viikon ajalta, enintään 1 vuodelta, lomaraha sekä palkattomat poissaolot. Työvoimapoliittinen lausunto tulee kassalle, kun vuorotteluvapaalle lähtijän tilalle palkatun työttömän työnhakijan työsopimus on esitetty TE-toimistossa Korvauksen määrä Vuorotteluvapaan ajalta maksettava korvaus on 70 % siitä ansiopäivärahasta, jonka jäsen saisi työttömäksi jäädessään ilman lapsikorotuksia. Kun hakijalla on työhistoriaa yhteensä vähintään 25 vuotta, korvaustaso on 80 % Esimerkki vuorottelukorvauksen määrittelystä

17 Vuorotteluvapaan alkamispäivä Kuukausipalkkaisen työntekijän viimeisin täysi palkanmaksukausi on ollut Palkkatulo ajalta (=261 päivää) on ollut ,00 sisältäen lomarahaa 1 500, , ,00 = , ,00 x 3,89 % = 700, ,00 700,20 = , ,80 / 261 = 66,29 66,29 32,46 = 33,83 33,83 x 45 % = 15,23 15, ,46 = 47,69 70 % x 47,69 = 33,39 (työhistoriaa 10 vuotta) 80 % x 47,69 = 38,16 (työhistoriaa 25 vuotta) Päivärahan perusteena oleva palkka saadaan, kun päiväpalkka kerrotaan 21,5:llä (= keskimääräinen arkipäivien määrä/kk). Eli: 66,29 x 21,5 = 1 425, VEROTUS Kassa saa vuosittain pääsääntöisesti jäsentensä palkkaa varten tarkoitetut ennakonpidätystiedot suoraan verohallinnolta. Ansiopäivärahasta ennakonpidätys toimitetaan palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan korotettuna 2 prosenttiyksiköllä kuitenkin vähintään 20 prosentin suuruisena. Jos ansiopäiväraha maksetaan korotettuna, korotetaan palkkaa varten määrättyjä pidätysprosentteja edellisestä poiketen 4 prosenttiyksiköllä. Myös muutosturvan ansio-osasta ennakonpidätys toimitetaan palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan korotettuna 4 prosenttiyksiköllä. Vuorottelukorvausta maksettaessa pidätysprosentit ovat 3 prosenttiyksikköä pienemmät kuin palkkatuloa varten määrätyt. Jos hakijalla on portaikkoverokortti, ei ennakonpidätysprosentteja koroteta 2 tai 4 prosenttiyksiköllä, vaan ennakonpidätys toimitetaan vähintään 20 prosentin suuruisena. Verotoimiston antaman sosiaalietuuden muutosverokortin pidätysprosentteja ei koroteta. Näitä prosenttitietoja kassa ei saa suoraan verohallinnosta, vaan hakijan on itse toimitettava muutosverokortti alkuperäisenä kassalle. 14 MUUTOKSENHAKU

18 Kassa antaa kirjallisen päätöksen etuuden myöntämisestä, epäämisestä ja takaisinperintää koskevasta asiasta. Jos hakija on päätökseen tyytymätön, hänellä on oikeus valittaa siitä. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun on saanut kassan päätöksen. Valitus osoitetaan työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle, mutta toimitetaan työttömyyskassalle Jos hakija on tyytymätön työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan antamaan päätökseen, hän voi hakea siihen muutosta kirjallisella valituksella 30 päivän kuluessa päätöksen saamisesta. Valitus osoitetaan vakuutusoikeudelle, mutta toimitetaan työttömyyskassalle. Työvoimaviranomaisen antamaan työvoimapoliittiseen lausuntoon ei voi hakea erikseen muutosta. 15 VÄÄRINKÄYTÖKSET Kassan maksamat etuudet perustuvat jäsenen antamiin tietoihin. Väärien ja harhaanjohtavien tietojen antaminen on rangaistava teko. Väärin perustein liikaa maksetut etuudet peritään takaisin ja vilpillisessä tapauksessa voi seurauksena olla erottaminen kassan jäsenyydestä ja vilpillisen menettelyn saattaminen poliisitutkintaan. 16 TYÖTTÖMYYSKASSA

19 Postiosoite Jytyn työttömyyskassa Asemamiehenkatu Helsinki Palvelunumero Puhelinpalveluaikamme on arkipäivisin klo (ajalla ma, ke, pe klo ja ti, to klo ) lukuun ottamatta toimihenkilöidemme yhteisiä koulutus- ja palaveriaikoja. Toimisto Telekopio Sähköposti Nettikassa Nettikassa on osoitteessa toimiva sähköinen asiointijärjestelmä. Palvelun kautta jäsen saa tietoa omista työttömyyskassa-asioistaan 24 tuntia vuorokaudessa. Nettikassassa voi täyttää ja lähettää sähköisiä hakemuksia tai tulostaa niitä postitettavaksi sekä lähettää viestejä etuuskäsittelijälle. Lisäksi palvelun kautta on mahdollista tarkastella ja muuttaa omia yhteystietojaan, laskea päivärahan suuruus eri tilanteissa, tarkastella päätöksiä, TE-toimistojen lausuntoja sekä maksuhistorioita. Sulku Jäsenellä on oikeus estää omien tietojensa antaminen puhelimitse. Sulun voimaan saattamisesta on ilmoitettava kassalle. Sulku koskee kaikkea henkilötunnuksella puhelimessa annettavaa tiedotusta myös jäsenelle itselleen. Arvot ANSIOPÄIVÄRAHAN SUURUUS alkaen 3,89 % 70 %

20 Peruspäiväraha 32,46 21,5 80 % 3408,30 asti 45 % ja tämän ylimenevästä osasta 20 % 45 % 57,5 % (korkeintaan 90 % päiväpalkasta) 90 % 65 % Korotettu ansio-osa 20 % 35,00 % 3408,30 asti 57,5 % ja tämän ylimenevästä osasta 35 % 32,46 37,50 % Muutosturvan ansio-osalla maksettu ansio-päiväraha 3408,30 asti 65% ja tämän ylimenevästä osasta 37,5 % Lapsikorotus/päivä/ 1 lapsi 5,24-2 lasta 7,69-3 tai enemmän 9,92 Ansiopäiväraha vähintään 32,46 Korotettu ansiopäiväraha vähintään (32,46 + 4,75 ) 37,21 Palkka/kk Palkka -3,89 % Päiväpalkka Ansiopäiväraha Korotettuna maksettu ansiopäiväraha Muutosturvan ansio-osalla maksettu ansiopäiväraha Vuorottelukorvaus (70 %) Vuorottelukorvaus (80 %) 705,00 677,58 31,52 32,46 37,21 37,21 22,72 25,97 720,00 691,99 32,19 32,46 37,21 37,21 22,72 25,97 740,00 711,21 33,08 32,46 37,21 37,21 22,72 25,97 760,00 730,44 33,97 32,46 37,21 37,21 22,72 25,97 780,00 749,66 34,87 32,46 37,21 37,21 22,72 25,97 800,00 768,88 35,76 32,46 37,21 37,21 22,72 25,97 820,00 788,10 36,66 32,99 37,21 37,21 23,09 26,39 840,00 807,32 37,55 33,79 37,21 37,21 23,65 27,03 860,00 826,55 38,44 34,60 37,21 37,21 24,22 27,68 880,00 845,77 39,34 35,40 37,21 37,21 24,78 28,32 900,00 864,99 40,23 35,96 37,21 37,51 25,17 28,77 920,00 884,21 41,13 36,36 37,44 38,09 25,45 29,09 940,00 903,43 42,02 36,76 37,96 38,67 25,73 29,41 960,00 922,66 42,91 37,16 38,47 39,26 26,02 29,73 980,00 941,88 43,81 37,57 38,99 39,84 26,30 30, ,00 961,10 44,70 37,97 39,50 40,42 26,58 30, ,00 980,32 45,60 38,37 40,01 41,00 26,86 30, ,00 999,54 46,49 38,77 40,53 41,58 27,14 31, , ,77 47,38 39,18 41,04 42,16 27,42 31, , ,99 48,28 39,58 41,56 42,74 27,70 31, , ,21 49,17 39,98 42,07 43,32 27,99 31, , ,43 50,07 40,38 42,58 43,90 28,27 32, , ,65 50,96 40,79 43,10 44,49 28,55 32, , ,88 51,85 41,19 43,61 45,07 28,83 32, , ,10 52,75 41,59 44,13 45,65 29,11 33, , ,32 53,64 41,99 44,64 46,23 29,39 33, , ,54 54,54 42,39 45,15 46,81 29,68 33, , ,76 55,43 42,80 45,67 47,39 29,96 34, , ,99 56,32 43,20 46,18 47,97 30,24 34, , ,21 57,22 43,60 46,70 48,55 30,52 34, , ,43 58,11 44,00 47,21 49,13 30,80 35, , ,65 59,01 44,41 47,72 49,72 31,08 35, , ,87 59,90 44,81 48,24 50,30 31,37 35, , ,10 60,80 45,21 48,75 50,88 31,65 36,17 Palkka/kk Palkka -3,89 % Päiväpalkka Ansiopäiväraha Korotettuna maksettu ansiopäiväraha Muutosturvan ansio-osalla maksettu ansiopäiväraha Vuorottelukorvaus (70 %) Vuorottelukorvaus (80 %)

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE JÄSENYYS Varmista, että Sinulla ei ole maksamattomia jäsenmaksuja. Jos olet itse maksanut jäsenmaksusi, liitä hakemukseesi kopio viimeisestä maksutositteesta. Maksamattomat jäsenmaksut

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EV 10711996 vp- HE 72/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7211996 vp laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta.

Lisätiedot

Osuuskunnat ja ansioturva

Osuuskunnat ja ansioturva Osuuskunnat ja ansioturva Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö Mäkelänkatu 2 C, 4 krs. 00500 HELSINKI www.tyj.fi Sisältö Yrittäjä määritelmä työttömyysturvalaissa Ansiopäivärahan saamisen edellytykset Yrittäjän

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 7 luvun 3, 4 :n 4 momentti ja 12 :n 2 momentti, sellaisina

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen Työttömyysturvan muutokset Pääluottamusmiestapaaminen 14.10.2016 Lakimuutokset Osa ehdotuksista on jo valiokuntakäsittelyssä ja ovat olleet tiedossa jo keväästä 2016 SEN LISÄKSI: Hallituksen kokoama työllisyystyöryhmä

Lisätiedot

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 204/2009 vp Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

Työnhakijan työttömyysturva

Työnhakijan työttömyysturva - - - Työnhakijan työttömyysturva te-palvelut.fi Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneella henkilöllä on oikeus fftyö- ja elinkeinotoimiston tarjoamiin

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVAN. PERUSOPAS 2009 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

TYÖTTÖMYYSTURVAN. PERUSOPAS 2009 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2009 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa 1 Sisällys: 3 Ansiopäivärahan hakuohje lyhyesti 4 Työttömyysturvasanasto 6 Ansiopäiväraha Pidä jäsenyys kunnossa Ansiopäivärahan

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

HE 189/2005 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. maksettu ajalta 1 päivästä huhtikuuta lukien. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaikaa

HE 189/2005 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. maksettu ajalta 1 päivästä huhtikuuta lukien. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaikaa HE 189/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi. Esityksessä

Lisätiedot

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2011 PUUKASSA PUUKASSA OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2011 PUUKASSA Sisällysluettelo Ansiopäivärahan hakeminen 7 Ensimmäinen hakemus työttömyyden alussa 7 Jatkohakemus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 9 ja 2 a luvun 6 a, sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 9 laissa 1001/2012 ja 2 a luvun

Lisätiedot

Työttömyysaste (%) 8,7 9,4 9,3 9,0

Työttömyysaste (%) 8,7 9,4 9,3 9,0 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2009 N:o Laki. N:o työttömyysturvalain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2009 N:o Laki. N:o työttömyysturvalain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1188 1193 SISÄLLYS N:o Sivu 1188 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta... 5665 1189 Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa. HOAY:n luottamusmiesjaos 2016

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa. HOAY:n luottamusmiesjaos 2016 Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa HOAY:n luottamusmiesjaos 2016 Miksi ihmeessä? Työntekijälle pidempi vapaa opiskeluun, lasten tai omaisten hoitoon, lepoon, harrastuksiin... Työttömälle

Lisätiedot

Liikkuvuusavustus

Liikkuvuusavustus Liikkuvuusavustus 30.12.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Liikkuvuusavustus... 1 1.2 Oikeus liikkuvuusavustukseen... 1 1.3 Liikkuvuusavustuksen määrä ja kesto... 3 1.4 Työttömyysturvalain poikkeava

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013. 1049/2013 Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013. 1049/2013 Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013 1049/2013 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 Eduskunnan

Lisätiedot

Tammikuu 2013. Kassanjohtaja Marjaana Maisonlahti. 26.10.2012 Marjaana Maisonlahti

Tammikuu 2013. Kassanjohtaja Marjaana Maisonlahti. 26.10.2012 Marjaana Maisonlahti Lomautus, irtisanominen, osaaikaistaminen ja ansiopäiväraha Tammikuu 2013 Kassanjohtaja Marjaana Maisonlahti 1 Yleistä työttömyysturvasta Pääsääntö: päivärahan maksaminen edellyttää, että palvelussuhde

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Infotilaisuus Koskela Helena

Infotilaisuus Koskela Helena Infotilaisuus 26.01.2017 1 26.01.2017 Koskela Helena Työnhakijan haastattelut työttömän työnhakijan haastattelu tulee järjestää työttömyyden jatkuttua yhdenjaksoisesti kolmen kuukauden ajan ja sen jälkeen

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Pohjustusta aiheeseen OTK Päivi Siukkola, Pellervo-Seura Työttömyysturvan hakumenettely: asiakkaana TEtoimistossa Oikeustieteen kandidaatti

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Työvoimakoulutus. www.mol.fi. Työvoimakoulutusetuudet

Työvoimakoulutus. www.mol.fi. Työvoimakoulutusetuudet Työvoimakoulutus www.mol.fi Työvoimakoulutus Työvoimakoulutusetuudet 1.1.2008 Työvoimakoulutus Työvoimakoulutuksen (työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen) tehtävänä on kehittää ja ylläpitää aikuisten ammatillista

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä?

Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä? Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä? Marjaana Maisonlahti, Opettajien Työttömyyskassa 1 17.9.2013 Tuija Häkkinen Yleistä työttömyysturvasta

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2017 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS.

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2017 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2017 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2017 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

Työttömyysaste (%) 7,8 7,7 8,3 8,2

Työttömyysaste (%) 7,8 7,7 8,3 8,2 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva

20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva 20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa

Lisätiedot

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista Nykytila Kokoaika- ja osa-aikatyöstä voi kieltäytyä työttömyysetuutta menettämättä, jos työstä maksettava palkka, josta on vähennetty työn vastaanottamisesta aiheutuvat

Lisätiedot

HE 123/2007 vp. voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 123/2007 vp. voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. HE 123/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että

Lisätiedot

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus Työvoimakoulutus 1 Työvoimakoulutuksen tavoitteet Työllistyminen Koulutuksen tavoitteena olevan tutkinnon saavuttaminen Muut yleiset valmiudet 2 Opiskelijan oikeudet Koulutus on opiskelijalle maksutonta

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki 5 Koulutusajan tuet työttömälle 6 Ikääntyvän

Lisätiedot

Samassa veneessä Työttömyysturvan ajankohtaiset asiat

Samassa veneessä Työttömyysturvan ajankohtaiset asiat Samassa veneessä Työttömyysturvan ajankohtaiset asiat Marjaana Maisonlahti Opettajien Työttömyyskassa 1 Sisältö Työttömyysturva ja vapaan sivistystyön opettajat - Yleistä maksutilanteesta - Soviteltu päiväraha,

Lisätiedot

Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5

Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet-sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

Kuljetusalan Työttömyyskassa Infopaketti 1 (2)

Kuljetusalan Työttömyyskassa Infopaketti 1 (2) Kuljetusalan Työttömyyskassa Infopaketti 1 (2) Hyvä Kuljetusalan Työttömyyskassan jäsen Tässä kirjeessä kerromme, kuinka työttömyyspäivärahaa haetaan. Oikein täytetty hakemus ja palkkatodistus nopeuttavat

Lisätiedot

Tiivistelmä työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä

Tiivistelmä työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä Tiivistelmä työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta 16.9.2015 vanhempi hallitussihteeri Timo Meling Työ- ja elinkeinohallinnon organisaatio työ-

Lisätiedot

Työttömyyskassan terveiset AKOL edunvalvontakoulutus Helsinki 13.2.2016

Työttömyyskassan terveiset AKOL edunvalvontakoulutus Helsinki 13.2.2016 Työttömyyskassan terveiset AKOL edunvalvontakoulutus Helsinki 13.2.2016 Marjaana Maisonlahti Opettajien Työttömyyskassa 1 Sisältö Opettajien Työttömyyskassan toiminta - Tulevasta työllisyystilanteesta

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

LOMAUTTAMINEN Perusteet, menettelytavat sekä työ- ja sosiaalioikeudelliset seuraamukset

LOMAUTTAMINEN Perusteet, menettelytavat sekä työ- ja sosiaalioikeudelliset seuraamukset Mauri Saarinen LOMAUTTAMINEN Perusteet, menettelytavat sekä työ- ja sosiaalioikeudelliset seuraamukset Alma Talent Helsinki 2016 Copyright Talentum Media Oy ja Mauri Saarinen Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ ( ) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa

TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ ( ) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa Tapaturma asiain korvauslautakunnan yleisohje 21.12.2016 TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ (21.12.2016) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa

Lisätiedot

HE 113/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

HE 113/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esitys on osa pääministeri Juha Sipilän

Lisätiedot

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa 2 Sisällysluettelo Jäsenpalvelut 4 Jos jään työttömäksi tai minut lomautetaan 6 Perustietoa ansiopäivärahasta 8 Työvoimapoliittiset edellytykset

Lisätiedot

HE 254/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain

HE 254/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain HE 254/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

IAET-kassa. Etuusopas 2012

IAET-kassa. Etuusopas 2012 IAET-kassa Etuusopas 2012 Ajankohtaista 2012 easiointi uudistunut IAET-kassan sähköinen easiointi-palvelu on uudistunut ja nyt myös päivärahahakemuksen liitteet voi lähettää hakemusta jättäessään suoraan

Lisätiedot

Erityishoitorahan asiointipalvelun määrän laskennan ohje

Erityishoitorahan asiointipalvelun määrän laskennan ohje Erityishoitorahan määrän laskennan ohje Erityishoitorahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet -sivuilta (Lapsen sairastaessa) sekä Kelan toimistoista. Erityishoitorahan määrä lasketaan

Lisätiedot

IAET-kassa. Etuusopas 2011

IAET-kassa. Etuusopas 2011 IAET-kassa Etuusopas 2011 Ajankohtaista 2011 Hakemuksen lähettäminen easioinnin kautta suosittua Päivärahahakemuksen lähettäminen kassan easioinnin kautta on jatkuvasti kasvattanut suosiotaan. Ensimmäisen

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN 17.3.2016 sivu 1 Petri Verronen, Olli Rauhamaa, Mari Vasarainen VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA 1.4.2016 LUKIEN Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2016 lukien. Muutokset koskevat vuosiloman ansaintaa tiettyjen perhevapaiden

Lisätiedot

HE 90/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työttömyysturvalakia,

HE 90/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työttömyysturvalakia, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työttömyysturvalakia,

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Kun sairastat -sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-,

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-, 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA: PERHEVAPAAN LOMAKERTYMÄ PIENENEE LOMALLA SAIRASTAMISEEN OMAVASTUU Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutoksen. Muutos rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta /2011 Verohallinnon päätös. ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta /2011 Verohallinnon päätös. ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2011 1577/2011 Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011 Verohallinto

Lisätiedot

Työttömyysetuushakemuksen täyttöohje

Työttömyysetuushakemuksen täyttöohje Sivu 1/9 Työttömyysetuushakemuksen täyttöohje Työttömyysetuuden saaminen edellyttää, että olet ilmoittautunut työ-ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) työttömäksi työnhakijaksi. Näin täytät sähköisen työttömyysetuushakemuksen

Lisätiedot

Työttömyyskassan etuudet 2011

Työttömyyskassan etuudet 2011 Työttömyyskassan etuudet 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Pro-kassa... 1 Toimintaohje työttömyyden varalta... 2 Työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) ilmoittautuminen... 2 Ansiopäivärahan hakeminen... 3 Ansiopäivärahahakemuksen

Lisätiedot

Peruspäiväraha 08.02.2016

Peruspäiväraha 08.02.2016 Peruspäiväraha 08.02.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Etuuden osat... 2 1.3.1 Peruspäiväraha... 2 1.3.2 Lapsikorotus... 2 1.3.3 Korotusosa... 3 1.3.3.1

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO

KESKI-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO KESKI-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO 15.11.2013 Asiantuntija/Alkukartoitus Jaana Haikarainen 1 Vailla ammatillista koulutusta olevien nuorten 17-24 - vuotiaiden työttömyysetuus oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,8 7,7 8,2 8,1

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,8 7,7 8,2 8,1 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Työttömyysaste (%) 8,2 8,7 8,8 8,6

Työttömyysaste (%) 8,2 8,7 8,8 8,6 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus 2009 2012 2009 2010 2011 2012 toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 8,2 8,4 7,6 7,2

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus 2009 2012 2009 2010 2011 2012 toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 8,2 8,4 7,6 7,2 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslain työnantajalle maksettavan vuosilomakustannuskorvauksen määrää koskevaa säännöstä muutettavaksi.

Lisätiedot

HE 130/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia.

HE 130/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esityksessä ehdotetaan, ettei puolison

Lisätiedot

Työttömyysturvaa yrittäjille, osakkaille ja yrittäjän perheenjäsenille

Työttömyysturvaa yrittäjille, osakkaille ja yrittäjän perheenjäsenille Työttömyysturvaa yrittäjille, osakkaille ja yrittäjän perheenjäsenille Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa www.syt.fi 2017 Työttömyysturvaa yrittäjille, osakkaille ja yrittäjän perheenjäsenille Uskalla yrittää,

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Veli-Pekka Ruotsila Nivala 28.8.2012 1 Koulutusrahasto lyhyesti Työmarkkinajärjestöjen hallinnoima rahasto Tukee omaehtoista

Lisätiedot

Välityömarkkinatoimijat ja palkkatuki

Välityömarkkinatoimijat ja palkkatuki Välityömarkkinatoimijat ja palkkatuki Iisalmi 20.1.2017 ja Kuopio 23.1.2017 Esityksessä käsitellään lyhyesti 1.1.2017 voimaan tulleita palkkatukeen liittyviä muutoksia. Julkinen työvoima- ja yrityspalvelulaki

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp Hallituksen esitys vanhempainpäivärahoja ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä vanhempainpäivärahoja

Lisätiedot

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg KV-kesäpäivät Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa Outi Äyräs-Blumberg 26.8.2016 Suomen eläkejärjestelmät Työeläke Ansaitaan palkkatyöllä tai yrittämisellä Työeläkelaitokset hoitavat ETK toimii lakisääteisenä

Lisätiedot

HE 116/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. eläkelain mukaisen vakuutuksen perusteella.

HE 116/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. eläkelain mukaisen vakuutuksen perusteella. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 8 ja 11 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. Esityksen mukaan ne yrittäjät

Lisätiedot

TUKIPAKETIN VEROTUS JA

TUKIPAKETIN VEROTUS JA TUKIPAKETIN VEROTUS JA TULONTASAUS Verohallinto Sisällys Tukipaketin verotus Tukipaketin verotus Tulontasaus ansiotulojen verotuksessa (Verohallinnon ohje 7.9.2015) Verokortin hakeminen Vero.fi-sivuston

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 665. Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 665. Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 1996 N:o 665 671 SISÄLLYS N:o Sivu 665 Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta... 1771 666 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Lisätiedot

TE-palvelut. aina saatavilla

TE-palvelut. aina saatavilla TE-palvelut aina saatavilla TE-palvelut asiantuntijapalveluna Verkossa Puhelimitse Kasvokkain Kuvayhteydellä Ilmoitusluontoiset asiat voi hoitaa verkossa tai soittamalla puhelinpalveluun TE-palvelujen

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Töihin ja työnhakuun ulkomaille

Töihin ja työnhakuun ulkomaille Töihin ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen 31.8.2010 Sisältö Yleiset edellytykset Töihin ulkomaille Hakemuksesta Suomeen sosiaaliturvaan kuuluminen edellytykset Hakemuksetta Suomen sosiaaliturvaan kuluminen

Lisätiedot

Työmarkkinaseminaari 16. elokuuta VÄHEMMÄN KEPPIÄ ENEMMÄN PORKKANAA TYÖELÄMÄASIOIDEN JOHTAJA SAANA SIEKKINEN

Työmarkkinaseminaari 16. elokuuta VÄHEMMÄN KEPPIÄ ENEMMÄN PORKKANAA TYÖELÄMÄASIOIDEN JOHTAJA SAANA SIEKKINEN Työmarkkinaseminaari 16. elokuuta VÄHEMMÄN KEPPIÄ ENEMMÄN PORKKANAA TYÖELÄMÄASIOIDEN JOHTAJA SAANA SIEKKINEN HALLITUS LEIKKAA, KIRISTÄÄ JA HEIKENTÄÄ Työttömyysturvan leikkaus voimaan ensi vuoden alusta

Lisätiedot

1992 vp- HE 289. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja työttömyyskassalain muuttamisesta ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp- HE 289. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja työttömyyskassalain muuttamisesta ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp- HE 289 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja työttömyyskassalain muuttamisesta ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin. 1994 vp - HE 110 Hallituksen esitys EduskunnaJJe laeiksi lomaotuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994 annetun lain muuttamisesta ja työttömyysturvalain väliaikaisesta

Lisätiedot

HE 179/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, Työttömyysaikaiset koulutusetuudet, työvoimapoliittinen

HE 179/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, Työttömyysaikaiset koulutusetuudet, työvoimapoliittinen Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, työttömyysetuuksien

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan tuet

Aikuisopiskelijan tuet Aikuisopiskelijan tuet 9.10.2009 Monica Varjonen, vakuutuspäällikkö Kela, Turun vakuutuspiiri 3.2008 KANSANELÄKELAITOS, KELA Huolehtii Suomessa asumiseen perustuvista sosiaaliturvaetuuksista eri elämäntilanteissa

Lisätiedot

Laki. julkisten alojen eläkelain muuttamisesta

Laki. julkisten alojen eläkelain muuttamisesta Laki julkisten alojen eläkelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan julkisten alojen eläkelain (81/2016) 92 :n 3 momentti ja 171 :n 2 momentti, muutetaan 3 :n 1 momentin 8 kohta, 12

Lisätiedot

Työttömyysetuushakemuksen täyttöohje

Työttömyysetuushakemuksen täyttöohje Työttömyysetuushakemuksen täyttöohje Työttömyysetuuden saaminen edellyttää, että olet ilmoittautunut työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) työttömäksi työnhakijaksi. Näin täytät sähköisen työttömyysetuushakemuksen

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

JÄSENYYDEN. Vakuuttava työttömyyskassa. Vakuutetun oikeudet ja velvollisuudet

JÄSENYYDEN. Vakuuttava työttömyyskassa. Vakuutetun oikeudet ja velvollisuudet JÄSENYYDEN Vakuuttava työttömyyskassa Vakuutetun oikeudet ja velvollisuudet JÄSENYYDEN ABC Yleinen työttömyyskassa YTK YTK on kaikkien palkansaajien työttömyyskassa. Meillä on jäseniä jo noin 350.000 ja

Lisätiedot

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN PADASJOEN KUNNASSA 01.08.2014 ALKAEN 1. SÄÄDÖKSET 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot