Työttömyysetuushakemuksen täyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työttömyysetuushakemuksen täyttöohje"

Transkriptio

1 Sivu 1/9 Työttömyysetuushakemuksen täyttöohje Työttömyysetuuden saaminen edellyttää, että olet ilmoittautunut työ-ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) työttömäksi työnhakijaksi. Näin täytät sähköisen työttömyysetuushakemuksen Hakemuksen teko etenee vaiheittain näyttö kerrallaan. Pääset seuraavalle näytölle painamalla Jatka-painiketta. Vasemmassa reunassa näet näyttöjen otsikot. Voit palata edellisille näytöille valitsemalla näytön otsikon vasemmasta reunasta ja muuttaa antamiasi tietoja. Tyhjennä-painikepoistaa kyseisellä näytöllä annetut tiedot. Keskeytä-painikkeellavoit lopettaa tai pääset tallentamaan hakemuksen keskeneräisenä. Saat lopuksi yhteenvedon aiemmilla näytöillä antamistasi tiedoista. Yhteenveto on hakemus, joka lähetetään painamalla Hyväksy ja lähetä painiketta. Lähettämistä ei voi perua. Hakemus kannattaa lähettää Kelaan vasta, kun olet ollut työttömänä omavastuuajan.omavastuuaika täyttyy, kun olet ollut TE-toimistossa työttömänä työnhakijana yhteensä viisi arkipäivää. Työttömyysetuuksien takautuva hakuaika on 3 kuukautta. Voit toimittaa myös liitteet sähköisesti verkkopalvelussa. Voit myös lähettää ne Kelaan postitse. Hakemus Työllistämistä edistäviä palveluita ovat työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu, työkokeilu ja koulutuskokeilu, työnhakuvalmennus ja uravalmennus sekä kuntouttava työtoiminta. Sovi niihin osallistumisesta työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Työllistämistä edistävän palvelun aikana omat pääomatulosi tai vanhempien tulot eivät vaikuta työmarkkinatuen määrään. Omat palkkatulot ja yritystulot vähentävät aina tuen määrää.työllistämistä edistävän palvelun ajalta sinulle voidaan maksaa kulukorvausta tai korotettua kulukorvausta. Työssäkäyntialueella järjestettävän palvelun ajalta maksetaan korotettua kulukorvausta, jos toiminta järjestetään kotikunnan ulkopuolella ja siihen osallistumisesta aiheutuu majoituskustannuksia. Liitä hakemukseen vuokrasopimus tai kuitit. Palvelun ajalta voit saada myös peruspäivärahan tai työmarkkinatuen korotusosaa enintään 200 päivältä. Kela saa TE-toimistosta tiedon työllistymistä edistävään palveluun osallistumisesta. Työttömyyskassan jäsenyys

2 Sivu 2/9 Jos olet työttömyyskassan jäsen, sinulla voi olla oikeus ansiopäivärahaan. Jos et ole ollut työssä tai työttömyyskassan jäsenenä riittävän pitkää aikaa, voit saada työmarkkinatukea. Jos olet saanut ansiopäivärahaa 500 päivää, voit saada työmarkkinatukea ilman tarveharkintaa ensimmäiseltä 180 päivältä enintään asti, jos työmarkkinatuen maksaminen on alkanut tai sitä aiemmin. Jos työmarkkinatuen ensimmäinen maksupäivä on tai sen jälkeen, voit saada tarveharkintaista työmarkkinatukea. Työmarkkinatuen tarveharkinnassa huomioidaan kaikki omat tulot. Omia tarveharkinnan tuloja ovat pääomatulot. Jos sinulla on työttömyysaikana pääomatuloja Toimita todistukset/tositteet kaikista omista tuloista Toimita tositteet talletusten ja sijoitusten korkotuloista ja osinkotuloista. Toimita vuokratuloista selvitys: kopio vuokrasopimuksesta, kuitti maksetusta vuokrasta. Vuokratuloista voidaan vähentää vuokraamisesta aiheutuvat kulut esim. lämpö-, sähkö-, vesi-ja vakuutusmaksut, kunnossapitokustannukset. Toimita kuitit vuokraamisesta aiheutuneista kuluista. Myös kuolinpesästä saatu tulo on selvitettävä. Metsätalouden tulona otetaan huomioon verotuksesta annetussa laissa vahvistettu kuntakohtainen metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto kerrottuna omistetun metsän pinta-alalla. Kela saa tiedot verottajalta. Tarveharkintaa ei sovelleta TE -toimiston kanssa sovitun toiminnan ajalla. Tällä näytöllä voit myös muuttaa aiemmin antamiasi tietoja työttömyyskassan jäsenyydestä. Aiemmin antamasi tiedot tuodaan tietojärjestelmästä. Työttömyys Lomautus voi olla kokoaikainen tai osa-aikainen. Jos sinut on lomautettu kokoaikaisesti, sinulla on oikeus täyteen työmarkkinatukeen tai peruspäivärahaan. Jos lomautuksesi on osa-aikaista, voit saada soviteltua työttömyysetuutta tai kokonaisilta työttömiltä päiviltä täyttä etuutta. Jos saat työsuhteen päättyessä irtisanomisajan palkkaa tai vuosiloma-ajan palkkaa, siltä ajalta sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Jos sinulle on työsuhteen päättyessä maksettu taloudellista etuutta, esim. kultainen kädenpuristus, se estää työttömyysetuuden maksamisen siltä ajalta, jolle taloudellinen etuus jaksotetaan. Jaksotusajan pituus lasketaan päiväpalkan ja taloudellisen etuuden määrän perusteella. Ilmoita myös, jos olet saanut tai hakenut palkkaturvaa. Palkkaturvajärjestelmä turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen työnantajan konkurssin ja muun maksukyvyttömyystilanteen varalta. Lisätietoja löytyy verkkosivuilta Hakemusta edeltävä aika

3 Sivu 3/9 Jos olet ollut palkkatyössä, toimita hakemuksen liitteeksi viimeisin palkkatodistus tai muu selvitys, josta käy ilmi työsuhteen pituus, palkka sekä viikoittainen työaika. Palkansaajan työssäoloehto Palkansaajan työssäoloehto täyttyy, kun olet viimeksi kuluneiden 28 kuukauden aikana ollut 26 kalenteriviikkoa työssä siten, että vähintään yksi työviikko on ollut tai sen jälkeisellä ajalla, ja työaika on ollut vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa, ja työ on perustunut työ-, toimi- tai virkasuhteeseen ja palkasta on maksettu sosiaaliturvamaksut ja toimitettu ennakonpidätys. työstä maksettava palkka on ollut työehtosopimuksen mukaista. Jos alalla ei ole ollut työehtosopimusta, tulee kokoaikatyön palkan olla vähintään 1165 euroa kuukaudessa (vuonna 2015) tai 1154 euroa kuukaudessa (vuonna 2014). Jos et ole työskennellyt vähintään 18 tuntia työssäoloehdon täyttävässä palkkatyössä alkaen, palkansaajan työssäoloehto täyttyy, kun olet työskennellyt 26 viikon sijasta 34 kalenteriviikkoa ja työ on ollut yllä mainitun kaltaista. Edellytyksenä on lisäksi, että olet työskennellyt vähintään yhden työssäoloehtoon luettavan kalenteriviikon vuonna 2010 tai sen jälkeen. Muussa tapauksessa työssäoloehdon täyttymiseen vaaditaan 43 viikon työssäoloa. Viikoittaisesta työaikaedellytyksestä voidaan poiketa, jos olet työskennellyt opettajana, kotityöntekijänä, urheilijana, taiteilijana tai luovan alan työssä, tai jos olet työskennellyt muussa vastaavassa työaikajärjestelyiltään epätavallisessa työssä. Tällöin työaikaedellytyksen täyttyminen ja toiminnan olennaisuus työttömyysturvan kannalta määritellään työtulojen tai työajan perusteella. Yrittäjän työssäoloehto Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, jos yritystoimintasi on päättynyt tai sen jälkeen ja olet lähinnä edellisten 48 kuukauden aikana (tarkastelujakso) työskennellyt vähintään 15kuukautta yrittäjänä ja YEL-vakuutuksen työtulo on ollut vähintään 710 euroa kuukaudessa, TYEL-vakuutetun työtulo on ollut vähintään 710 euroa kuukaudessa tai MYEL-vakuutuksen työtulo on ollut vähintään 400 euroa kuukaudessa ennen ja tai sen jälkeen yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukainen työtulosi taikka työntekijän eläkelain mukainen työansiosi on ollut yhteensä vähintään 1027 e euroa kuukaudessa (vuoden 2015 tasossa). jos yritystoimintasi on päättynyt ennen ja olet 48 edellisen kuukauden aikana työskennellyt yhteensä 18 kuukautta yrittäjänä ja YEL-vakuutuksen työtulo on ollut vähintään 710 euroa kuukaudessa tai MYEL-vakuutuksen työtulo on ollut vähintään 400 euroa kuukaudessa. Mikäli olet ollut TYEL:n mukaan vakuutettu, työansiosi on pitänyt olla vähintään 710 euroa kuukaudessa. Yrittäjän työssäoloehtoon voidaan lukea vain vähintään 4 kuukautta kestäneet työskentelyjaksot. Ilmoita myös, oletko työskennellyt Suomessa vai ulkomailla. Suomessa tehty työ luetaan työssäoloehtoon.

4 Sivu 4/9 Palkansaajan työssäoloehtoon voidaan tietyin edellytyksin lukea työskentely palkkatyössä muussa EYlainsäädäntöä soveltavassa maassa. Muun maan yrittäjäkauden lukeminen Suomessa palkansaajan työssäoloehtoon ei kuitenkaan ole mahdollista. Yleensä muun maan kausien laskeminen työssäoloehtoon edellyttää, että olet välittömästi ennen työttömyyttä työskennellyt Suomessa palkansaajan työssäoloehdon täyttävässä työssä vähintään neljä viikkoa tai yrittäjänä vähintään 4 kuukautta. Lisätietoja saat Kelan puhelinpalvelusta tai Kelan verkkosivuilta. Tarkastelujaksoa pidentävä aika Edellä mainittua 28/48 kuukauden aikaa voidaan pidentää alle 3-vuotiaan lapsen hoidon, sairauden, opintojen, asevelvollisuuden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi. Palkansaajan työssäoloehdon tarkastelujakso voi pisimmillään olla 9 vuotta ja 4 kk ja yrittäjän tarkastelujakso 11 vuotta. Tarkastelujakson pidentämiseksi tarvitsemme selvitykset siitä, mitä olet tehnyt ennen työttömäksi jäämistäsi, sekä todistukset työsuhteistasi tai yritystoiminnastasi. Sinun ei tarvitse ilmoittaa aikoja, jolloin olet saanut Kelasta etuutta, kuten opintotukea, vanhempainetuutta ja sairauspäivärahaa. Jos sinulla on useita samankaltaisia pidennysjaksoja, saat uusia ajankohtakenttiä painamalla Lisää rivipainiketta. Korotusosa Peruspäivärahaan voidaan maksaa korotusosaa 90 päivältä, jos peruspäivärahan ensimmäinen maksupäivä on tai sen jälkeen ja olet ollut palkkatyössä yhteensä vähintään 20 vuotta. Lisäksi edellytetään, että olet ilmoittautunut työ-ja elinkeinotoimistoon työttömäksi työnhakijaksi 60 päivän sisällä työsuhteen päättymisestä ja et ole itse irtisanoutunut ilman pätevää syytä tai aiheuttanut työsuhteen päättymistä. Kela saa yksityisten työsuhteiden osalta tiedot Eläketurvakeskukselta. Valtion, kuntien ja muiden työsuhteiden osalta toimita työsuhdetiedot. Selvitys työttömyysajasta Työttömyysetuuden maksaminen edellyttää työttömyysajan ilmoituksen lähettämistä Kelaan neljän viikon välein. Voit tehdä tämän paperilomakkeella tai asiointipalvelussa. Jos et halua, että sinulle lähetetään jatkossa paperinen ilmoitus työttömyysajasta, valitse kohta En. Täytän ilmoituksen asiointipalvelussa. Jos haluat, että sinulle lähetetään jatkossa paperinen ilmoitus työttömyysajasta, valitse kohta Kyllä.. Tietoja ei voi ilmoittaa etukäteen tulevilta päiviltä, koska työttömyysetuus maksetaan aina jälkikäteen. Lähetä ilmoitus vasta, kun olet ollut työttömänä vähintään omavastuuajan.

5 Sivu 5/9 Omavastuuaika on 5 arkipäivää (maanantai-perjantai). Omavastuuajan ei tarvitse olla yhtäjaksoinen, vaan mukaan voi laskea työttömyyspäivät enintään 8 peräkkäisen kalenteriviikon ajalta. Näytöllä on kolme vaihtoehtoa työttömyysajan selvitystä varten. Olen ollut työtön koko yllämainitun ajan Jos olet ollut työtön kaikkina päivinä, joilta selvitys pyydetään, valitse tämä kohta. Älä valitse tätä kohtaa, jos sinun pitäisi merkitä yhdellekään päivälle joku muu tieto, sillä Päiväkohtaiset tiedot -näytöllä et voi enää muuttaa tietoa. Olen ollut koko yllämainitun ajan koulutuksessa/opiskellut, kuntouttavassa työtoiminnassa/te-toimiston kanssa sovitussa toiminnassa. Jos olet ollut ilmoituksen ajan kaikkina arkipäivinä työkokeilussa, työvoimakoulutuksessa, uravalmennuksessa, muussa TE-toimiston kanssa sovitussa toiminnassa tai kuntouttavassa työtoiminnassa, valitse tämä kohta. Valitse myös alasvetovalikosta oikea vaihtoehto. Olen ollut yllä mainittuna aikana yhtenä tai useampana päivänä Jos et ole ollut kaikkina päivinä työtön, vaan lisäksi esimerkiksi työssä tai koulutuksessa valitse tämä kohta. Valitse yksi kohta Työttömyyden jatkuminen -otsikon alta. Yli 2 viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä ilmoita myös päättymispäivä, jos tiedät työsuhteen kestävän enintään kuukauden. Päiväkohtaiset tiedot Jos et ole ollut kaikkina päivinä työtön, saat edellisellä näytöllä antamiesi valintojen mukaisen viikkokalenterin. Jokaisen päivän kohdalla on alasvetovalikko, jossa ovat valintavaihtoehdot. Kirjoita työssäolopäiviltä ja kuntouttavan työtoiminnan päiviltä myös tunnit ja minuutit. Jos työpäivän pituus on ollut tasan seitsemän tuntia, kirjoita minuuttien kohdalle 00. Ilmoita, jos olet ollut poissa TE-toimiston kanssa sovitusta toiminnasta. Koulutuksesta tai opiskelusta poissaoloa ei tarvitse ilmoittaa. Etuus maksetaan poissaolopäiviltä vain, jos poissaololle on hyväksyttävä syy. Ilmoita myös, jos poissaolo johtuu omasta sairaudestanne tai alle 10-vuotiaan lapsen sairaudesta. Jos sairaudestasi johtuva poissaolo kestää yli 3 peräkkäistä osallistumispäivää, toimita lääkärin tai terveydenhoitajan todistus. Jos poissaolo johtuu muusta kuin em. syistä, Kela päättää onko sinulla ollut hyväksyttävä syy olla pois palvelusta. Tarkista, että työttömyyden jatkumiseen liittyvät tiedot ovat oikein. Jos tietoa pitää muuttaa, valitse vasemmasta reunasta Selvitys työttömyydestä -otsikko ja palaa edelliselle näytölle. Työskentelyyn liittyvät tiedot Jos olet päiväkohtaisissa tiedoissa ilmoittanut olleesi työssä, voit tällä näytöllä antaa lisätietoja työsuhteestasi. Jos esimerkiksi teet keikkatyötä useammalle työnantajalle, ilmoita tekstikenttään kaikkien työnantajien nimet.

6 Sivu 6/9 Sinun on myös annettava päivämäärä, johon mennessä toimitat palkkatiedot Kelaan sovitellun työttömyysetuuden maksamista varten. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa, että olet jo toimittanut palkkatodistuksen Kelaan. Perhesuhteet Työttömyysetuuksiin maksetaan lapsikorotusta alle 18-vuotiaista huollettavista lapsista. Lisäksi lapsikorotusta maksetaan puolison lapsista, jos he asuvat kanssasi samassa taloudessa. Jos sinulla on ulkomailla asuva puoliso, jolla ei ole Suomen henkilötunnusta, voit ilmoittaa hänen syntymäaikansa kohdassa avopuolison henkilötunnus. Ilmoita Lisätiedot -sivulla tarkemmat tiedot. Omat tulot Työttömyysetuuden määrään vaikuttavat aina palkka ja muut työtulot. Voit ansaita alkaen 300 euroa kuukaudessa tai 279 euroa 4 viikossa ilman, että se vähentää työttömyysetuutesi määrää. Työttömyysajan ansiotulot tulee kuitenkin ilmoittaa kaikissa tilanteissa, vaikka tulot jäisivätkin alle 300 e/kk tai 279 e/ 4 vko. Jokainen palkkana maksettu euro ns. suojaosan jälkeen vähentää työmarkkinatukea 50 senttiä. Palkan lisäksi työtuloa ovat esimerkiksi palkkiot, verolliset kulukorvaukset ja luontoisedut. Jos sinulla on satunnaista tai osa-aikaista työtä, toimita Kelaan palkkalaskelma tai vastaava selvitys. Siitä tulee käydä ilmi viikoittainen työaika, maksettu palkka ja muut korvaukset. Jos työnantajan palkkatodistuksen odottaminen viivästyttää kohtuuttomasti työmarkkinatuen maksamista, tukea voidaan maksaa itse ilmoittamiesi tulojen perusteella ennakkomaksuna. Kela päättää ennakkomaksumenettelyn käyttämisestä ja ennakkomaksun suuruudesta. Jos ennakkomaksua maksetaan liikaa, se peritään takaisin. Sivutoimisen yritystoiminnan tuloista otetaan sovittelussa huomioon tulon ansiotulo-osuus. Metsätalouden puhdasta tuloa ei sovitella. Yritystoiminnan ja maatalouden tuloista on toimitettava yritysmuodosta riippuen kopio omasta ja yrityksen veroilmoituksesta viimeisin tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase) yhtymäselvitys tai yhtiösopimus palkkatodistus viimeiseltä vuodelta. Myös omasta työstä saatu tulo sovitellaan. Omalla työllä tarkoitetaan sellaista ansiotarkoituksessa harjoitettua toimintaa, jota ei tehdä työsuhteessa, mutta jota ei kuitenkaan harjoiteta myöskään yrittäjäasemassa. Toimita kaikista ansiotuloista ja muista jatkuvista tuloista todistukset /maksutositteet Toimita tekijänoikeuskorvauksista tositteet viimeisiltä maksupäiviltä. Työmarkkinatuen tarveharkinnassa otetaan huomioon kaikki omat tulot. Omia tarveharkinnan tuloja ovat pääomatulot. Jos sinulla on työttömyysaikana pääomatuloja Toimita todistukset/tositteet kaikista omista tuloista Toimita tositteet talletusten ja sijoitusten korkotuloista ja osinkotuloista.

7 Sivu 7/9 Toimita vuokratuloista selvitys: kopio vuokrasopimuksesta, kuitti maksetusta vuokrasta. Vuokratuloista voidaan vähentää vuokraamisesta aiheutuvat kulut esim. lämpö-, sähkö-, vesi- ja vakuutusmaksut, kunnossapitokustannukset. Toimita kuitit vuokraamisesta aiheutuneista kuluista. Myös kuolinpesästä saatu tulo on selvitettävä. Metsätalouden tulona otetaan huomioon verotuksesta annetussa laissa vahvistettu kuntakohtainen metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto kerrottuna omistetun metsän pinta-alalla. Kela saa tiedot verottajalta. Tarveharkintaa ei sovelleta TE -toimiston kanssa sovitun toiminnan ajalla eikä myöskään 180 ensimmäisen työttömyyspäivän ajalta, kun työmarkkinatuen maksaminen on alkanut ennen ja työmarkkinatukea maksetaan perus- tai ansiopäivärahan enimmäisajan jälkeen, kuitenkin enintään asti. Muut etuudet Osa muista etuuksista estää työttömyysetuuden saamisen ja osa vähentää sen määrää. Oma tai puolison saama lasten kotihoidon tuki vähennetään työttömyysetuudesta. Puolison saamaa kotihoidon tukea ei kuitenkaan vähennetä, jos puoliso hoitaa itse lasta. Lisätietoa: Peruspäiväraha Lisätietoa: Työmarkkinatuki Vanhempien tulot ja etuudet Jos asut vanhempiesi kanssa etkä ole täyttänyt työssäoloehtoa, vanhempiesi tulot vaikuttavat työmarkkinatuen määrään. Vaikka et toimittaisi vanhempien tuloja tai vanhempien tulot ylittävät tulorajat, saat aina kuitenkin vähintään puolet työmarkkinatuestasi Vain biologisen vanhemman ja adoptiovanhemman tulot otetaan huomioon. Työmarkkinatukeasi alennetaan, jos vanhempiesi yhteenlasketut kuukausitulot ovat yli 1781 euroa. Alle 18-vuotiaat samassa taloudessa asuvat sisaruksesi korottavat tulorajaa. Saat listan tarvittavista liitteistä hakemuksen lopussa. Voit toimittaa liitteet sähköisesti asiointipalvelussa. Voit myös postittaa ne Kelaan. Tilinumero Anna tilinumero, jolle haluat työttömyysetuutesi maksettavan tai tarkista valmiiksi näytölle tuotu tilinumero. Voit muuttaa tilinumeron kirjoittamalla uuden tilinumeron vanhan päälle. Jos tilinumero on näytöllä valmiina etkä halua muuttaa tilinumeroa, voit jatkaa eteenpäin Jatka-painikkeella. Ilmoita tilinumero IBAN-muodossa. IBAN-tilinumeron löydät esim. tiliotteeltasi tai verkkopankki-tiedoista. Pankkitunnistetta (BIC) ei tarvitse ilmoittaa, vaan se muodostuu automaattisesti IBAN-tilinumeron perusteella. Lisätietoa tilinumerosta.

8 Sivu 8/9 Lisätiedot Voit halutessasi antaa hakemiseen liittyvää lisätietoa tai jatkaa suoraan eteenpäin Jatka-painikkeella. Myöhästymisselvitys Työttömyysetuuksien takautuva hakuaika on 3 kuukautta. Työttömyysetuutta ei voida myöntää takautuvasti pidemmältä ajalta ilman erityisen painavaa syytä. Tiedon puute tai unohtaminen ei yleensä riitä perusteluiksi. Yhteystiedot Yhteystiedoissa näytetään osoite, johon päätös lähetetään. Kela saa osoitetiedot väestötietojärjestelmästä. Jos olet ilmoittanut Kelalle virallisesta osoitteestasi poikkeavan osoitteen, näytetään tämä osoite. Osoitetta ei voi tässä muuttaa. Jos osoitteesi on muuttunut, ilmoita uusi osoite maistraattiin ( josta tieto välittyy Kelaan. Yhteenveto Saat yhteenvedon aiemmilla näytöillä antamistasi tiedoista. Yhteenveto on hakemus, jonka lähetät sähköisesti Kelaan. Tarkista tiedot ja klikkaa kohtaa Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja ilmoitan, jos tiedot muuttuvat.. Jos haluat muuttaa tietoja, valitse vasemmasta reunasta sen näytön otsikko, jolle haluat palata. Muutoksen jälkeen etene uudelleen Jatka-painikkeella yhteenvetoon. Lähetä hakemus painamalla Hyväksy ja lähetä painiketta. Lähettämistä ei voi perua. Kun olet painanut Hyväksy ja lähetä painiketta, jää odottamaan. Älä klikkaa hiirellä tai tee uusia valintoja. Saat saapumisvahvistuksen Kelalta, kun hakemuksesi lähetys on onnistunut. Ilmoituksen saaminen voi joskus kestää parikymmentä sekuntia. Saapumisvahvistus Sinun on mahdollista tulostaa itsellesi hakemuksesi yhteenveto painamalla yhteenvedon painiketta. Jos hakemuksesi käsittelyä varten Kela pyytää liitteitä, voit toimittaa pyydetyt liitteet sähköisesti painamalla liiteluettelon painiketta. Painikkeesta avautuvasta liiteluettelosta näet hakemukseesi tarvittavat liitteet. Liitteiden lähettäminen onnistuu sähköisesti liiteluettelon kautta. Jos toimitat pyydetyt liitteet postitse, katso ohjeet liitteiden lähettämiseksi painamalla tulostettavasta liiteluettelosta painiketta.

9 Sivu 9/9 Keskeneräisenä tallennettu hakemus tai ilmoitus Voit jatkaa keskeneräisenä tallennetun hakemuksen tai ilmoituksen täyttämistä kuukauden kuluessa tallentamisesta. Keskeneräisenä tallennetun hakemuksen löydät Aiemmin lähetetyt -sivulta. Tietoturva Palvelussa olet suojatussa yhteydessä. Poistu palvelusta aina Kirjaudu ulos -valinnalla, jotta yhteys katkeaa eikä tietoja saa enää esiin ilman uutta tunnistautumista. Jos käytät palvelua yleisessä käytössä olevalta päätteeltä, tyhjennä selaimen välimuisti ja sulje käyttämäsi selain, kun olet lopettanut sovelluksen käytön. Tietojen käyttäminen Kela voi käyttää tämän etuusasian ratkaisemiseksi saatuja tietoja myös muussa etuusasiassa, jos tiedot on lain mukaan otettava siinä huomioon. Samoin muuta etuutta varten saatuja tietoja voidaan käyttää ratkaistaessa tätä etuutta. Kansaneläkelaitos

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Voit hakea työttömyysetuutta 3 kuukauden ajalta takautuvasti.

Voit hakea työttömyysetuutta 3 kuukauden ajalta takautuvasti. Kela Hakemus Työttömyysturva Peruspäiväraha/työmarkkinatuki TT 1 Voit tehdä tämän hakemuksen myös verkossa ja lähettää sen liitteet Kelaan asiointipalvelussa Viestit-toiminnolla, /asiointi Lisätietoja

Lisätiedot

Työttömyysetuushakemuksen täyttöohje

Työttömyysetuushakemuksen täyttöohje Työttömyysetuushakemuksen täyttöohje Työttömyysetuuden saaminen edellyttää, että olet ilmoittautunut työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) työttömäksi työnhakijaksi. Näin täytät sähköisen työttömyysetuushakemuksen

Lisätiedot

Työnantajalta mahdollisesti tarvittavat palkkatietosi työnantaja voi ilmoittaa työnantajan verkkoasiointipalvelun kautta.

Työnantajalta mahdollisesti tarvittavat palkkatietosi työnantaja voi ilmoittaa työnantajan verkkoasiointipalvelun kautta. Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen verkkoasiointipalvelussa paperilomakkeen sijaan. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä, mutta voit toimittaa liitteet erikseen verkkoasiointipalvelun kautta

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen ilmoitus

Lastenhoidon tuen ilmoitus Lastenhoidon tuen ilmoitus Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää ilmoituksen verkkopalvelussamme paperilomakkeen sijaan. Voit toimittaa liitteet asiointipalvelussa tai postittaa ne. Saat ohjeet Saapumisvahvistus-sivulla,

Lisätiedot

Työttömyysetuushakemuksen täyttöohje

Työttömyysetuushakemuksen täyttöohje Työttömyysetuushakemuksen täyttöohje Työttömyysetuuden saaminen edellyttää, että olet ilmoittautunut työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) työttömäksi työnhakijaksi. Näin täytät sähköisen työttömyysetuushakemuksen

Lisätiedot

Voit toimittaa liitteet asiointipalvelussa tai postittaa ne. Saat ohjeet Saapumisvahvistussivulla, kun olet lähettänyt ilmoituksen.

Voit toimittaa liitteet asiointipalvelussa tai postittaa ne. Saat ohjeet Saapumisvahvistussivulla, kun olet lähettänyt ilmoituksen. Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää ilmoituksen verkkopalvelussamme paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen ilmoituksen. Voit toimittaa liitteet asiointipalvelussa

Lisätiedot

Ä itiysavustuksen hakeminen

Ä itiysavustuksen hakeminen Ä itiysavustuksen hakeminen Ohjeita ka ytta ja lle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Äitiysavustusta

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen.

Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Liitteitä ei voi toistaiseksi lähettää

Lisätiedot

Sähköisen työttömyysajan ilmoituksen täyttöohjeet

Sähköisen työttömyysajan ilmoituksen täyttöohjeet Sivu 1/6 Sähköisen työttömyysajan ilmoituksen täyttöohjeet Voit lähettää ilmoituksen työttömyysajasta sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperilomaketta ei tarvitse palauttaa, jos lähetät sähköisen ilmoituksen.

Lisätiedot

Asumistuen verkkohakemuksen ta ytto ohje

Asumistuen verkkohakemuksen ta ytto ohje Asumistuen verkkohakemuksen ta ytto ohje Sisällysluettelo Yleisiä ohjeita palvelun käytöstä Osoitetiedot Hakuaika Maksutiedot Ruokakunta Asuntotiedot Asumismenot vuokra-asunnossa ja osaomistusasunnossa

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki 5 Koulutusajan tuet työttömälle 6 Ikääntyvän

Lisätiedot

Palkansaajan työssäoloehdon laskenta

Palkansaajan työssäoloehdon laskenta Sivu 1/5 Palkansaajan työssäoloehdon laskenta Peruspäivärahan saamisen edellytyksenä on työssäoloehdon täyttäminen. Palkansaajan työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on 28 lähinnä edellisen kuukauden aikana

Lisätiedot

2. Tilinumero Kirjoita oma tilinumerosi, vaikka tuki maksettaisiinkin hoidon tuottajalle.

2. Tilinumero Kirjoita oma tilinumerosi, vaikka tuki maksettaisiinkin hoidon tuottajalle. Kela Hakemus Lasten kotihoidon tuki Lasten yksityisen hoidon tuki WH 1 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja www.kela.fi/lapsiperheet Voit

Lisätiedot

Sähköisen työttömyysajan ilmoituksen täyttöohjeet

Sähköisen työttömyysajan ilmoituksen täyttöohjeet Versio 19.5.2016 Sähköisen työttömyysajan ilmoituksen täyttöohjeet Voit lähettää ilmoituksen työttömyysajasta sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperilomaketta ei tarvitse palauttaa, jos lähetät sähköisen

Lisätiedot

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2011 PUUKASSA PUUKASSA OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2011 PUUKASSA Sisällysluettelo Ansiopäivärahan hakeminen 7 Ensimmäinen hakemus työttömyyden alussa 7 Jatkohakemus

Lisätiedot

Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen.

Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Sulje ikkuna Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Näin täytät sähköisen hakemuksen

Lisätiedot

Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä?

Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä? Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä? Marjaana Maisonlahti, Opettajien Työttömyyskassa 1 17.9.2013 Tuija Häkkinen Yleistä työttömyysturvasta

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

Voit lähettää hakemuksen verkossa paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät verkkohakemuksen.

Voit lähettää hakemuksen verkossa paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät verkkohakemuksen. Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen verkossa paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät verkkohakemuksen. Voit toimittaa liitteet asiointipalvelussa

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen hakeminen

Lastenhoidon tuen hakeminen Lastenhoidon tuen hakeminen Ohjeita ka ytta ja lle Voit lähettää hakemuksen verkossa paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät verkkohakemuksen. Voit toimittaa

Lisätiedot

Sähköisen työttömyysajan ilmoituksen täyttöohjeet

Sähköisen työttömyysajan ilmoituksen täyttöohjeet Sähköisen työttömyysajan ilmoituksen täyttöohjeet Voit lähettää ilmoituksen työttömyysajasta sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperilomaketta ei tarvitse palauttaa, jos lähetät sähköisen ilmoituksen.

Lisätiedot

Voit lähettää hakemuksen verkossa paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen.

Voit lähettää hakemuksen verkossa paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen verkossa paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Voit toimittaa liitteet asiointipalvelussa

Lisätiedot

Tammikuu 2013. Kassanjohtaja Marjaana Maisonlahti. 26.10.2012 Marjaana Maisonlahti

Tammikuu 2013. Kassanjohtaja Marjaana Maisonlahti. 26.10.2012 Marjaana Maisonlahti Lomautus, irtisanominen, osaaikaistaminen ja ansiopäiväraha Tammikuu 2013 Kassanjohtaja Marjaana Maisonlahti 1 Yleistä työttömyysturvasta Pääsääntö: päivärahan maksaminen edellyttää, että palvelussuhde

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013. 1049/2013 Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013. 1049/2013 Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013 1049/2013 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 Eduskunnan

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet-sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAHAKEMUKSEN TÄYTTÖ- JA TARKISTUSOHJEET

TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAHAKEMUKSEN TÄYTTÖ- JA TARKISTUSOHJEET TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAHAKEMUKSEN TÄYTTÖ- JA TARKISTUSOHJEET Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu välittömästi työ- ja elinkeinotoimistoon (TEtoimisto). Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa vain siltä ajalta,

Lisätiedot

Työttömyysturvailta. Salossa 11.2.2015. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Työttömyysturvailta. Salossa 11.2.2015. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Työttömyysturvailta Salossa 11.2.2015 Ansiopäivärahan edellytykset Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos Olet ilmoittautunut te-toimistoon kokoaikatyönhakijaksi osa-työkyvyttömyyseläkettä

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / 20 Rek.nro. Täyd. / 20 Päätös nro. Hakijan velvollisuus on täyttää toimeetulotukihakemus asianmukaisesti kaikilta osin (Hall.laki 16, 17). Hakemukseen tulee liittää kaikki

Lisätiedot

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.6.2016 VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2016-31.7.2017 Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan

Lisätiedot

Suomen verotus selkokielellä

Suomen verotus selkokielellä Suomen verotus selkokielellä Mitä sanat tarkoittavat? Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle

Lisätiedot

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Kun sairastat -sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

Matkakorvauksen sähköisen hakemisen täyttöohje

Matkakorvauksen sähköisen hakemisen täyttöohje Matkakorvauksen sähköisen hakemisen täyttöohje Yleisiä ohjeita palvelun käytöstä Hakemuksen täyttäminen Palvelussa edetään käyttämällä Jatka-painiketta. Tyhjennä-painikkeella voit poistaa kyseiselle näytölle

Lisätiedot

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN PADASJOEN KUNNASSA 01.08.2014 ALKAEN 1. SÄÄDÖKSET 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

Työvoimakoulutus. www.mol.fi. Työvoimakoulutusetuudet

Työvoimakoulutus. www.mol.fi. Työvoimakoulutusetuudet Työvoimakoulutus www.mol.fi Työvoimakoulutus Työvoimakoulutusetuudet 1.1.2008 Työvoimakoulutus Työvoimakoulutuksen (työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen) tehtävänä on kehittää ja ylläpitää aikuisten ammatillista

Lisätiedot

Ajankohtaista Kelasta palkkahallinnon ohjelmistotaloille. 26.11.2015 Verohallinnon ohjelmistotalopäivä Kela Päivi Hyvärinen etunimi.sukunimi@kela.

Ajankohtaista Kelasta palkkahallinnon ohjelmistotaloille. 26.11.2015 Verohallinnon ohjelmistotalopäivä Kela Päivi Hyvärinen etunimi.sukunimi@kela. Ajankohtaista Kelasta palkkahallinnon ohjelmistotaloille 26.11.2015 Verohallinnon ohjelmistotalopäivä Kela Päivi Hyvärinen etunimi.sukunimi@kela.fi Aiheet Palkkatietojen sähköinen välittäminen Kelaan Tulorekisterin

Lisätiedot

Sisältää liittymislomakkeen. Yrittäjän työttömyysturvaopas 2011

Sisältää liittymislomakkeen. Yrittäjän työttömyysturvaopas 2011 Sisältää liittymislomakkeen Yrittäjän työttömyysturvaopas 2011 2 AYT:N JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2011 JÄSENMAKSU: PÄIVÄRAHA: 2,7 % 5.800 /v ylittävästä työtulon osasta 25.000 /v työtuloon

Lisätiedot

Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20

Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20 LAPUAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20 Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan toimeentulotukipäätöksen

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje Toimeentulotuen sähköinen asiointi palvelun käyttöohje Palvelua voi käyttää selaimilla: Internet Explorer 9 tai uudempi Firefox 3.5 tai uudempi Opera 10.5 tai uudempi Chrome ja Safari uusimmat versiot

Lisätiedot

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon VEROKORTTIHAKEMUS JA ENNAKKOVEROHAKEMUS 2016 Henkilöasiakas, liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maatalouden harjoittaja ja yhtymän osakas hakee verokorttia ja/tai ennakkoveroa tällä lomakkeella. Rajoitetusti

Lisätiedot

Töihin ja työnhakuun ulkomaille

Töihin ja työnhakuun ulkomaille Töihin ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen 31.8.2010 Sisältö Yleiset edellytykset Töihin ulkomaille Hakemuksesta Suomeen sosiaaliturvaan kuuluminen edellytykset Hakemuksetta Suomen sosiaaliturvaan kuluminen

Lisätiedot

JÄSENYYDEN. Vakuuttava työttömyyskassa. Vakuutetun oikeudet ja velvollisuudet

JÄSENYYDEN. Vakuuttava työttömyyskassa. Vakuutetun oikeudet ja velvollisuudet JÄSENYYDEN Vakuuttava työttömyyskassa Vakuutetun oikeudet ja velvollisuudet JÄSENYYDEN ABC Yleinen työttömyyskassa YTK YTK on kaikkien palkansaajien työttömyyskassa. Meillä on jäseniä jo noin 350.000 ja

Lisätiedot

VUOROTTELUKORVAUS. Tampere Anu Turakainen Vastaava etuuskäsittelijä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

VUOROTTELUKORVAUS. Tampere Anu Turakainen Vastaava etuuskäsittelijä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa VUOROTTELUKORVAUS Tampere 27.1.2018 Anu Turakainen Vastaava etuuskäsittelijä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa Vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa kokoaikatyössä ollut työntekijä

Lisätiedot

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 204/2009 vp Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

HENKILÖTIEDOT 1/4 VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS. Hakemus saapunut. / 2015. Hakemuksen vastaanottanut. Hakijan henkilötiedot

HENKILÖTIEDOT 1/4 VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS. Hakemus saapunut. / 2015. Hakemuksen vastaanottanut. Hakijan henkilötiedot 1/4 Hakemus saapunut. / 2015 Hakemuksen vastaanottanut HENKILÖTIEDOT Hakijan henkilötiedot Sukunimi ja entiset nimet Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Kotikunta alkaen Nykyinen osoite Postinumero

Lisätiedot

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Veli-Pekka Ruotsila Nivala 28.8.2012 1 Koulutusrahasto lyhyesti Työmarkkinajärjestöjen hallinnoima rahasto Tukee omaehtoista

Lisätiedot

Sotilasavustuksen sähköisen hakemisen täyttöohje

Sotilasavustuksen sähköisen hakemisen täyttöohje Sotilasavustuksen sähköisen hakemisen täyttöohje Yleisiä ohjeita palvelun käytöstä Hakemuksen täyttäminen Palvelussa edetään Jatka-painikkeella. Tyhjennä-painike poistaa kyseiselle näytölle annetut tiedot.

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA. OTTY ry

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA. OTTY ry YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA OTTY ry 7.6.2017 TAUSTAA Suomessa 26 palkansaajakassaa ja kaksi vuonna 1995 perustettua yrittäjäkassaa työttömyyskassojen määrä vähentynyt 42lla vuoden 1992 jälkeen työttömyyskassojen

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi

Lisätiedot

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa 2 Sisällysluettelo Jäsenpalvelut 4 Jos jään työttömäksi tai minut lomautetaan 6 Perustietoa ansiopäivärahasta 8 Työvoimapoliittiset edellytykset

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä Kelan etuudet numeroina 2013 Äitiysavustus Oikeus: Suomessa asuva odottava äiti, jonka raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää ja joka on käynyt neuvolassa tai lääkärissä terveystarkastuksessa ennen 4.

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVAN. PERUSOPAS 2009 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

TYÖTTÖMYYSTURVAN. PERUSOPAS 2009 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2009 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa 1 Sisällys: 3 Ansiopäivärahan hakuohje lyhyesti 4 Työttömyysturvasanasto 6 Ansiopäiväraha Pidä jäsenyys kunnossa Ansiopäivärahan

Lisätiedot

Rintamalisät 22.04.2016

Rintamalisät 22.04.2016 Rintamalisät 22.04.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Myöntämisedellytykset... 1 1.1.1 Määrä ja maksaminen... 1 1.1.2 Hakeminen ja alkamisajankohta... 1 1.2 Ylimääräinen rintamalisä... 2 1.2.1

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus Työvoimakoulutus 1 Työvoimakoulutuksen tavoitteet Työllistyminen Koulutuksen tavoitteena olevan tutkinnon saavuttaminen Muut yleiset valmiudet 2 Opiskelijan oikeudet Koulutus on opiskelijalle maksutonta

Lisätiedot

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta.

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta. Kela Hakemus Opintotuki Ammattikorkeakoulut ja yliopistot OT 2 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit arvioida tuen määrän /laskurit

Lisätiedot

Tiivistelmä työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä

Tiivistelmä työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä Tiivistelmä työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta 16.9.2015 vanhempi hallitussihteeri Timo Meling Työ- ja elinkeinohallinnon organisaatio työ-

Lisätiedot

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 18.11.2008 PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 Työntekijän kielivalinta Työntekijän sekä työ- ja tekijänoikeuskorvauksen saajan tietoihin on lisätty kielitieto. Palkkalaskelma ja korvauksensaajan

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU Ohje työpaikkaohjaajalle 1 (9) TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU Kun työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi ja koulutuskorvauksen haku ovat ajankohtaisia, saat

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 665. Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 665. Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 1996 N:o 665 671 SISÄLLYS N:o Sivu 665 Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta... 1771 666 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995,

Lisätiedot

Opiskelijan sosiaaliturva ulkomaille ja Suomeen muutettaessa. Merja Siltanen-Kallio Suunnittelija, kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 27.4.

Opiskelijan sosiaaliturva ulkomaille ja Suomeen muutettaessa. Merja Siltanen-Kallio Suunnittelija, kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 27.4. Opiskelijan sosiaaliturva ulkomaille ja Suomeen muutettaessa Merja Siltanen-Kallio Suunnittelija, kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 27.4.2017 Opiskelijan sosiaaliturvaan kuuluminen 30 minuutissa 1.

Lisätiedot

Työmarkkinatuki 22.04.2016

Työmarkkinatuki 22.04.2016 Työmarkkinatuki 22.04.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Etuuden osat... 2 1.3.1 Työmarkkinatuki... 2 1.3.2 Lapsikorotus... 2 1.3.3 Korotusosa... 3 1.3.4

Lisätiedot

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Johanna Aholainen 9.10.2014 Kelan tehtävät elatustukiasioissa Elatustuen myöntäminen ja maksaminen asiakkaan hakemuksesta Elatusavun periminen

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

Koulutusrahaston etuudet

Koulutusrahaston etuudet Koulutusrahaston etuudet 1 Koulutusrahasto lyhyesti Työmarkkinajärjestöjen hallinnoima rahasto Tukee omaehtoista ammatillista aikuiskoulutusta Etuudet aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Toimintaa

Lisätiedot

Peruspäiväraha 08.02.2016

Peruspäiväraha 08.02.2016 Peruspäiväraha 08.02.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Etuuden osat... 2 1.3.1 Peruspäiväraha... 2 1.3.2 Lapsikorotus... 2 1.3.3 Korotusosa... 3 1.3.3.1

Lisätiedot

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP +

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op Opintotuki Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Opintotuki Itä-Suomen yliopistolla on oma

Lisätiedot

Asumistuen verkkohakemuksen ta ytto ohje

Asumistuen verkkohakemuksen ta ytto ohje Asumistuen verkkohakemuksen ta ytto ohje Yleisiä ohjeita palvelun käytöstä Tarkistuksen syy Osoitetiedot Hakuaika Maksutiedot Maksutiedot Ulkomaan pankkiyhteys Muut maksutiedot Muut maksutiedot jatko Muut

Lisätiedot

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa. HOAY:n luottamusmiesjaos 2016

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa. HOAY:n luottamusmiesjaos 2016 Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa HOAY:n luottamusmiesjaos 2016 Miksi ihmeessä? Työntekijälle pidempi vapaa opiskeluun, lasten tai omaisten hoitoon, lepoon, harrastuksiin... Työttömälle

Lisätiedot

Opintososiaaliset edut

Opintososiaaliset edut Opintososiaaliset edut Miten rahoitan opiskeluni? Miten rahoitan kouluttautumiseni? Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus - Kelan opintotuki - Aikuiskoulutustuki - Työttömyysetuus opintoihin

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp. Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön. Valiokuntakäsittely. Asia.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp. Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön. Valiokuntakäsittely. Asia. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi sekä laiksi kansaneläkelain 11 ja 55 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Koulutuspäiväraha 01.04.2010

Koulutuspäiväraha 01.04.2010 Koulutuspäiväraha 01.04.2010 Sisällysluettelo Koulutuspäiväraha * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Etuuden osat - Koulutuspäiväraha - Korotusosa - Oikeus ja edellytykset - Työvoimapoliittiset edellytykset

Lisätiedot

Työnantajalta mahdollisesti tarvittavat palkkatietosi työnantaja voi ilmoittaa työnantajan verkkoasiointipalvelun kautta.

Työnantajalta mahdollisesti tarvittavat palkkatietosi työnantaja voi ilmoittaa työnantajan verkkoasiointipalvelun kautta. Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen verkkoasiointipalvelussa paperilomakkeen sijaan. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä, mutta voit toimittaa liitteet erikseen verkkoasiointipalvelun kautta

Lisätiedot

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Jäsenyysedellytys Palkansaajan jäsenyysehdon pituus lyheni 34 viikosta 26 viikkoon Uutta lyhyempää jäsenyysehtoa sovelletaan, kun henkilö on 29.12.2013 jälkeen ollut yhden

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus > yhteensovitus 5 Koulutusajan tuet työttömälle

Lisätiedot

Päivähoidon kuukausimaksu määräytyy perheen koon mukaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista.

Päivähoidon kuukausimaksu määräytyy perheen koon mukaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. PÄIVÄHOITOMAKSUT 1.8.2012 alkaen Päivähoidon kuukausimaksu määräytyy perheen koon mukaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Kokopäivähoidon maksu Perheen nuorimmasta lapsesta maksun enimmäismäärä

Lisätiedot

Työnantajien sähköinen asiointi

Työnantajien sähköinen asiointi Terveysosasto Työnantajien sähköinen asiointi Eteran palkkahallintopäivät 2011 Sisältö Mitä tietoja löydät Kela.fi:stä Työnantajien sähköinen asiointi esata-palvelun esittely esara-palvelun esittely esaran

Lisätiedot

Työttömyyskassan terveiset AKOL edunvalvontakoulutus Helsinki 13.2.2016

Työttömyyskassan terveiset AKOL edunvalvontakoulutus Helsinki 13.2.2016 Työttömyyskassan terveiset AKOL edunvalvontakoulutus Helsinki 13.2.2016 Marjaana Maisonlahti Opettajien Työttömyyskassa 1 Sisältö Opettajien Työttömyyskassan toiminta - Tulevasta työllisyystilanteesta

Lisätiedot

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus.

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus. HAMINAN KAUPUNKI SOSIAALITYÖ TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Vastaanotettu Sibeliuskatu 36 B 49400 HAMINA Neuvonta p. 749 3031 Henkilö- Hakijan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus tiedot ja asuminen Puolison sukunimi

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918. Laki. N:o 909. työntekijän eläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918. Laki. N:o 909. työntekijän eläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918 SISÄLLYS N:o Sivu 909 työntekijän eläkelain muuttamisesta... 2929 910 työntekijän eläkelain voimaanpanolain 10 :n

Lisätiedot

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia.

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. HE 321/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI OPINTOTUKI ON opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 TUKIAJAT Yliopistotutkintoon ( tukiajat 1.8.2005 alkaen) Opinto oikeus pelkästään alempaan

Lisätiedot

Perustoimeentulotuen verkkohakemuksen ta ytto ohje

Perustoimeentulotuen verkkohakemuksen ta ytto ohje Perustoimeentulotuen verkkohakemuksen ta ytto ohje Yleisiä ohjeita palvelun käytöstä Hakemuksen täyttäminen Palvelussa edetään Jatka-painikkeella. Tyhjennä-painike poistaa kyseiselle sivulle annetut tiedot.

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan tuet

Aikuisopiskelijan tuet Aikuisopiskelijan tuet 9.10.2009 Monica Varjonen, vakuutuspäällikkö Kela, Turun vakuutuspiiri 3.2008 KANSANELÄKELAITOS, KELA Huolehtii Suomessa asumiseen perustuvista sosiaaliturvaetuuksista eri elämäntilanteissa

Lisätiedot

Asumistuen verkkohakemuksen ta ytto ohje

Asumistuen verkkohakemuksen ta ytto ohje Asumistuen verkkohakemuksen ta ytto ohje Sisällysluettelo Yleisiä ohjeita palvelun käytöstä Osoitetiedot Maksutiedot Ruokakunta Asuntotiedot Asumismenot vuokra-asunnossa ja osaomistusasunnossa Asumismenot

Lisätiedot

Ohje ylioppilastutkintolautakunnan sähköisen asiointipalvelun käyttäjille

Ohje ylioppilastutkintolautakunnan sähköisen asiointipalvelun käyttäjille Käyttöohje - YTL:n sähköinen asiointi 16.5.2016 Ohje ylioppilastutkintolautakunnan sähköisen asiointipalvelun käyttäjille 1 Tervetuloa sähköisen asioinnin käyttäjäksi! 1.1 Kuka asiointipalvelua käyttää?

Lisätiedot

HE 254/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain

HE 254/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain HE 254/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Kuopio 29.3.2014 Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Antti Pajula Kunnat perivät pysyvässä hoidossa olevilta

Lisätiedot

Oulun yliopiston avoimen yliopiston ILPA-järjestelmä on osoitteessa https://oulu.ilpa.oodi.fi/ilpa/

Oulun yliopiston avoimen yliopiston ILPA-järjestelmä on osoitteessa https://oulu.ilpa.oodi.fi/ilpa/ Mikä ILPA on? ILPA on Oulun avoimen yliopiston sähköinen ilmoittautumis- ja maksujärjestelmä, jonka kautta on mahdollista ilmoittautua ja saada opinto-oikeus avoimen yliopiston opintoihin sekä maksaa avoimen

Lisätiedot