1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto"

Transkriptio

1 Työttömyysturvalaki asti 1) Jäsenyysehto - 10 kuukautta 2) Työssäoloehto - alkuehto 43 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana Työttömyysturvalaki alkaen 1) Jäsenyysehto - 34 viikkoa 2) Työssäoloehto - 34 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana - paluuehto 34 kalenteriviikkoa 24 kuukauden aikana - työssäoloehtoon luetaan aika, jolta on maksettu alennettua sairausajan palkkaa 34 viikon jäsenyys- ja työssäoloehtoa sovelletaan 43 viikon sijasta hakijaan, joka ei ole saanut työttömyyspäivärahaa jälkeen sitten, kun hän on ollut työssäoloehdon täyttävässä työssä jälkeen vähintään yhden kalenteriviikon - niillä, joille on maksettu työttömyyspäivärahaa tai sen jälkeen, 28 kuukauden tarkastelujakso ulottuu enintään asti (paitsi, jos hyväksyttävä syy) - työssäoloehtoon ei lueta (eikä palkanmäärittelyyn) aikaa, jolta on maksettu alennettua sairasajan palkkaa, koskee myös täydennyspäivärahaa - sovelletaan jälkeiseen aikaan Sivu 1 / 11

2 3) Omavastuuaika - luetaan päivät, joilta hakijalle on maksettu päivärahaa työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Näitä ovat 1) työvoimapoliittinen aikuiskoulutus (JTPL 6 luku) 2) omaehtoinen opiskelu (JTPL 9 luku) 3) työkokeilu, työelämävalmennus ja työharjoittelu (JTPL 8 luku) 4) työ- ja koulutuskokeilu (JTPL 6 luku) 5) maahanmuuttajan kotouttamistoimenpide, jonka työ- ja elinkeinotoimisto on rinnastanut 1 tai 3 kohdassa tarkoitettuun palveluun 6) kuntouttava työtoiminta 4) Ns. normaali päiväraha - ansio-osa prosentti on 45 ja yliteprosentti 20 - yliteprosentin taitekohta on 90-kertainen perusosa (90 25,63 = 2306,70 ) 4) Ns. normaali päiväraha - ansio-osa ja yliteprosentti sama - yliteprosentin taitekohta on 105-kertainen perusosa (105 25,63 = 2691,15 ) sovelletaan päivärahoihin, jotka kohdistuvat tai sen jälkeiseen aikaan Sivu 2 / 11

3 5) Korotettu ansio-osa - ansio-osaprosentti on 55 ja yliteprosentti 32,5 - taitekohta on 90-kertainen perusosa 5) Korotettu ansio-osa - ansio-osaprosentti on 57,5 ja yliteprosentti 35 - taitekohta on 105-kertainen perusosa a) työttömyyden alkaessa - 20 päivää 500 päivän enimmäisajan aikana - edellytyksenä 3 vuotta työtä ennen päivärahaoikeuden alkamista, työtai virkasuhteessa tehty työ, yhden tai useamman työnantajan palveluksessa, työajalla ei merkitystä - maksaminen aloitetaan alusta uuden työssäoloehdon täyttymisen jälkeen - ei makseta pitkän työuran (20 vuotta) jälkeen, paitsi jos saa korotettua ansio-osaa pitkän työuran perusteella vähintään yhdeltä päivältä ja täyttää sen jälkeen uuden työssäoloehdon oikeus, jos ensimmäinen maksettava päivä 500 päivän enimmäisajasta on vuonna 2010 (vaikka työttömyys olisi alkanut aikaisemmin) Sivu 3 / 11

4 - pitkän työuran päätyttyä - edellytyksenä 20 vuotta työhistoriaa (enintään viisi vuotta rinnastettavaa aikaa), 5 vuotta kassan jäsenyyttä, tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanominen tai 200 kalenteripäivän yhdenjaksoinen lomautus - maksetaan 150 päivää b) pitkän työuran päätyttyä - samat edellytykset - maksetaan 100 pv, uusi työssäoloehto ei nollaa päiviä jos työsuhde päättyy tai sitä ennen, saa 150 päivää, mutta ansio-osaprosentti on 55 ja yliteprosentti 32,5, taitekohta 105 vuoden 2010 ajan. Vuoden 2011 alusta alkaen uudet prosentit, jos päiviä jäljellä koskee niitä, joiden työsuhde päättyy tai sen jälkeen Sivu 4 / 11

5 c) työllistymistä edistävien palvelujen ajalta - maksetaan palvelujen ajalta ( 1) typo-koulutus, 2) omaehtoinen opiskelu, 3) työkokeilu, työelämävalmennus ja työharjoittelu, 4) työ- ja koulutuskokeilu, 5) maahanmuuttajien kotouttamistoimenpide, joka on rinnastettu kohtiin 1 tai 3, 6) kuntouttava työtoiminta) - myös palvelujen väliseltä ajalta, enintään seitsemän kalenteripäivää - lisäksi maksetaan 9 tai 18 euron ylläpitokorvausta osallistumispäiviltä (ei kuntouttavassa työtoiminnassa eikä työ- ja koulutuskokeilussa) - ei edellytä työhistoriaa eikä työsuhteen päättymissyyllä ole merkitystä - sovittava työllistymissuunnitelmassa - maksetaan enintään 200 päivää 500 päivän aikana, uusi työssäoloehto nollaa päivät maksetaan alkaen, jos hakija on silloin em. työllistymistä edistävässä palvelussa Sivu 5 / 11

6 6) Työllistymisohjelmalisä - ansio-osaprosentti on 65 ja yliteprosentti 37,5 - taitekohta on 90-kertainen perusosa - edellytyksenä 3 vuotta työhistoriaa saman työnantajan palveluksessa ja irtisanominen tuotannollisista tai taloudellisista syistä, määräaikainen työsuhde samaan työnantajaan 3 vuotta tai 36 viikkoa 42 viikon aikana taikka saman tai eri työnantajien palveluksessa 5 vuotta 7 vuoden aikana, lomautettuna vähintään 180 päivää tai irtisanoutuminen 200 päivän lomautustilanteessa. - maksetaan työllistymisohjelmaan sisältyvän työnhakuun liittyvän valmennuksen, typo-koulutuksen ja työkokeilun ajalta sekä työsuhteen päättymisen jälkeisen työhaun ajalta 6) Muutosturvan ansio-osa - ansio-osaprosentti on 65 ja yliteprosentti 37,5 - taitekohta on 105-kertainen perusosa - samat edellytykset - maksetaan työllistymisohjelmaan sisältyvän 1) typo-koulutuksen, 2) omaehtoisen opiskelun, 3) työkokeilun, työelämänvalmennuksen ja työharjoittelun, 4) työ- ja koulutuskokeilu, 5) maahanmuuttajien kotouttamistoimenpiteen, joka on rinnastettu kohtiin 1 tai 3, 6) kuntouttava työtoiminta (ei enää omatoimiseen työhakuun) - lisäksi maksetaan 9 tai 18 euron ylläpitokorvausta osallistumispäiviltä (ei kuntouttavassa työtoiminnassa eikä työ- ja koulutuskokeilussa) - maksetaan 185 ja 500 päivän aikana, voi sisältyä omaehtoista työhakua enintään 20 päivää - maksetaan 200 päivää 500 päivän aikana, maksaminen aloitetaan alusta uuden työssäoloehdon täyttymisen jälkeen uutta enimmäismaksuaikaa sovelletaan hakijoihin, joiden oikeus 185 päivän työllistymisohjelmalisään ei ole päättynyt mennessä jos hakijalle mennessä laadittuun työllistymisohjelmaan sisältyy 20 päivää omatoimista työnhakua, siltä ajalta voidaan maksaa muutosturvan ansio-osaa kuitenkin enintään asti Sivu 6 / 11

7 7) Maksamisjärjestys - 1) työllistymistä edistävät palvelut, 2) työttömyyden alkaessa, 3) pitkän työuran päättyessä - niiltä ajoilta, joina hakija ei ole työllistymistä edeltävissä palveluissa, maksetaan korotettua ansio-osaa 20 päivää työttömyyden alkaessa tai 100 päivää pitkän työuran perusteella tai ns. normaalia päivärahaa - muutosturvan ansio-osa ja korotettu ansio osa 200 päivältä ovat vaihtoehtoisia etuuksia työllistymistä edeltävien palvelujen ajalta - jos muutosturvan ansio-osaa on maksettu 200 päivän enimmäisaika, hakijalla ei ole oikeutta korotetun ansio-osan 200 päivään työllistymistä edistävien palvelujen ajalta - korotettua ansio-osaa 100 päivältä pitkän työuran perusteella maksetaan vasta sitten, kun hakijalla ei ole oikeutta saada muutosturvan ansio-osaa tai korotettua ansio-osaa työllistymistä edistävien palvelujen ajalta Sivu 7 / 11

8 8) Lisäpäivät - jos hakija on syntynyt vuonna 1950 tai sen jälkeen ja hän täyttää 59 vuotta ennen 500 päivän päättymistä, päivärahaa voidaan maksaa sen kalenterikuukauden loppuun, jona hän täyttää 65 vuotta - päivärahan korotettu määrä (yliteprosentti 32,5) lisäpäiviltä poistuu alkaen 8) Lisäpäivät - vuonna syntyneet lisäpäiväoikeus, jos täyttänyt 59 vuotta ennen 500 päivän päättymistä - työssäoloaikaa 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana voidaan maksaa sen kalenterikuukauden loppuun asti, jona täyttää 65 vuotta - vuonna 1955 tai sen jälkeen syntyneet lisäpäiväoikeus, jos täyttänyt 60 vuotta ennen 500 päivän päättymistä - työssäoloaikaa 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana voidaan maksaa sen kalenterikuukauden loppuun, jona täyttää 65 vuotta - kunnilla velvollisuus työllistää kokoaikatyöhön 8 kuukaudeksi, jos 500 päivää tulee täyteen hakijan täytettyä 57 vuotta, palkkaa ei määritellä uudelleen 9) Soviteltu päiväraha - soviteltua päivärahaa maksetaan enintään 36 kuukautta, määräaikaisen lain mukaan kuitenkin asti, vaikka 36 kuukauden enimmäisaika olisi täynnä - lyhennetyiltä työviikoilta maksetaan soviteltua päivärahaa 9) Soviteltu päiväraha - 36 kuukauden enimmäisaika poistuu pysyvästi - lyhennettyjen työviikkojen ajalta maksetaan täyttä päivärahaa, ei soviteltua päivärahaa, työaikaraja muuttuu 80 prosenttiin, jolloin yhdeltäkin lomautuspäivältä kalenteriviikossa on oikeus täyteen päivärahaan (työssäoloehto säilyy normaalina 18 tuntia viikossa) - voimassa ja välisellä ajalla olevissa lomautuksissa - lyhennetyiltä työpäiviltä maksetaan edelleen soviteltua päivärahaa Sivu 8 / 11

9 10) Palkanalennus - palkkaa alennettu määräaikaisesti ja alentaminen perustuu työsopimuslain 7 luvun 3 :n mukaisiin irtisanomisperusteisiin tai työpaikalla tuotannollisista ja taloudellisista syistä tehtyyn henkilöstöä koskevaan kirjalliseen sopimukseen määräaikainen tuotannolliset ja taloudelliset syyt koskee henkilöstöä eli suurempaa joukkoa, ei välttämättä kaikkia kirjallinen sopimus - palkka määritellään palkan alentamista edeltävältä ajalta sovelletaan, jos palkanmäärittelyssä jouduttaisiin käyttämään vuosina ansaittua alennettua palkkaa Sivu 9 / 11

10 11) Koulutuspäiväraha - edellytyksenä 10 vuoden työssäolo ja 65 päivältä työttömyyspäivärahaa 12 kuukauden aikana - maksetaan työttömyyspäivärahan kanssa enintään yhteensä 565 päivältä - säännökset Työttömyysturvalain 10. luvusta kumotaan alkaen - ansiopäivärahan suuruinen, ei työllistymisohjelmalisää 11) Omaehtoinen koulutus - omaehtoinen koulutus määritellään julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 9 luvussa - edellä mainitussa laissa määritelty koulutus on työllistymistä edistävä palvelu, jonka ajalta on oikeus uuden lain mukaiseen päivärahaan (korotettu ansio-osa, muutosturvan ansio-osa, normaali päiväraha) ja 9 tai 18 euron ylläpitokorvaukseen (ylläpitokorvausta ei loma-ajoilta) - koulutuksesta on sovittava työllistymissuunnitelmassa ennen koulutuksen aloittamisesta - pitää olla työtön työnhakija TE-toimistossa koulutuksen ajan - maksetaan enintään 24 kuukautta, päivät lasketaan 500 päivän enimmäismaksuaikaan jos oikeus koulutuspäivärahaan on alkanut ennen , maksetaan uuden lain mukaista päivärahaa (ei ylläpitokorvausta) alkaen enintään 565 päivää Sivu 10 / 11

11 12) Työvoimapoliittisen koulutuksen koulutustuki - työvoimapoliittisen koulutuksen ajalta ansiopäivärahan suuruisena, lisäksi 8 ja 16 euron ylläpitokorvaus - koulutuksen aikaiset tulot ja sosiaalietuudet vaikuttavat koulutustuen määrään siten, että 80 prosenttia tuloista, jotka ylittävät 127 euroa kuukaudessa, vähennetään koulutustuesta - koulutustuki ei kuluta ansiopäivärahan 500 päivää 12) Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus - työvoimapoliittinen koulutus on työllistymistä edistävä palvelu, jonka ajalta on oikeus uuden lain mukaiseen ansiopäivärahaan ja 9 tai 18 euron ylläpitokorvaukseen (ylläpitokorvausta ei loma-ajoilta) - koulutuksesta on sovittava työllistymissuunnitelmassa - pitää olla työtön työnhakija TE-toimistossa koulutuksen ajan - koulutuksen ajalta maksettavat päivärahapäivät lasketaan 500 päivän enimmäismaksuaikaan ennen alkaneen typo-koulutuksen ajalta maksetaan vanhaa koulutustukea ja uutta ylläpitokorvausta koulutuksen päättymiseen asti eikä koulutustuki kuluta 500 päivää 13) Vuorottelukorvaus - laki vuorotteluvapaasta on voimassa asti siten, että vuorotteluvapaan voi pitää asti, kunhan vuorotteluvapaasopimus on tehty mennessä 13) Vuorottelukorvaus - pysyvä laki alkaen Sivu 11 / 11

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Jäsenyysedellytys Palkansaajan jäsenyysehdon pituus lyheni 34 viikosta 26 viikkoon Uutta lyhyempää jäsenyysehtoa sovelletaan, kun henkilö on 29.12.2013 jälkeen ollut yhden

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa 1 Sisällys: 4 Työttömän ja lomautetun hakuohje lyhyesti 5 Työttömyyskassan palvelut 6 Työttömyysturvasanastoa 8 Ansiopäiväraha

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN

TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN MITÄ ETUUKSIA TYÖTTÖMYYSKASSA MAKSAA? Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen työttömyyden johdosta ansiopäivärahaa, työvoimakoulutuksen ajalta koulutustukea, vuorotteluvapaan

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVA JA LOMAUTUSASIAA

TYÖTTÖMYYSTURVA JA LOMAUTUSASIAA TYÖTTÖMYYSTURVA JA LOMAUTUSASIAA 13.1.2009 Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Asemamiehenkatu 2 00520 Helsinki www.erko.fi Puh. 7206 4343 Fax. 272 1212 Päivärahan saamisen edellytykset (1/3) Jotta työttömyyspäivärahaa

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2013 PUUKASSA PUUKASSA Sisällysluettelo Ansiopäivärahan hakeminen 7 Ensimmäinen hakemus työttömyyden alussa 7 Jatkohakemus työttömyyden jatkuessa 7 Lähetä hakemuksesi

Lisätiedot

Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA

Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA SISÄLTÖ 1 TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS...4 2 ETUUDET...4 3 OIKEUS ANSIOPÄIVÄRAHAAN...5 4 TYÖTTÖMYYDEN ALKAESSA...6 5 RAJOITUKSET...7

Lisätiedot

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8 Ansioturvan ABC 2010 SISÄLLYSLUETTTELO Sisällysluettelo Päivärahan hakeminen 3 Päivärahaoikeuden esteet 8 Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Päivärahan suuruus 12 Päivärahan kesto 13 Työllistymistä edistävät

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

Peruspäiväraha 18.02.2014

Peruspäiväraha 18.02.2014 Peruspäiväraha 18.02.2014 Sisällysluettelo Peruspäiväraha * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Etuuden osat - Peruspäiväraha - Lapsikorotus - Korotusosa - Kolmen vuoden työhistorian perusteella - Pitkän

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa YTK uudella ilmeellä vuoteen 2012 YTK uudisti vuoden 2011 lopussa visuaalista ilmettä. Myös tämä Ansioturvan ABC muuttui tässä yhteydessä.

Lisätiedot

Työttömyyskassat 2010

Työttömyyskassat 2010 Sivu 1 (104) Julkaisija Finanssivalvonta Tekijät Jarmo Kukkonen 010 831 5564 Satu Luojola 010 831 5502 Dima Matjushin 010 831 5588 Päivi Ormo 010 831 5589 Jussi Pearlman 010 831 5568 Julkaisun nimi Työttömyyskassat

Lisätiedot

E uusopas 2008 tuusopas 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009

E uusopas 2008 tuusopas 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 Etuusopas 2008 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 IAET-kassa 2009 Kuvat: Olavi Mäki IAET-kassa on vuonna 1969 perustettu ylempien toimihenkilöiden tai vastaavassa asemassa olevien

Lisätiedot

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT Kun tietoon tulee yrityksessä tapahtuvia lomautuksia tai irtisanomisia, kannattaa ottaa ajoissa asioista selvää. Neuvoja lomautus- ja työttömyysasioissa

Lisätiedot

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2013 Ansiopäivärahan edellytykset ja suuruus Ansioturvan kesto Yrittäjän työttömyysturva Työtulon ja sosiaalietuuksien vaikutus Vuorottelukorvaus Näin haet etuutta Keskeiset

Lisätiedot

Kelan maksama työttömyysturva

Kelan maksama työttömyysturva Kelan maksama työttömyysturva Anneli Leppänen 1 Työttömyysturva Työtön työnhakija 17 64-vuotias TE-toimisto Työttömyyskassa ansiopäiväraha vuorottelukorvaus Kelan toimisto peruspäiväraha työmarkkinatuki

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Tämä on Ansioturvan ABC 2013, ole hyvä! Maksoimme vuonna 2012 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 408 miljoonaa

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2014

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2014 YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2014 Sisältää liittymislomakkeen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2014 JÄSENMAKSU: 2,7 % 5 800 /v ylittävästä

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2015 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Ansioturvan ABC 2014 Maksoimme vuonna 2013 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 500 miljoonaa euroa. Kuukausittain

Lisätiedot

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Toukokuu 2010 1 (6) TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Miten toimit, kun työ päättyy Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työsuhteen päätyttyä tai lomautuksen alkaessa.

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 Sisältää liittymislomakkeen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2015 JÄSENMAKSU: 2,7 % 5 800 /v ylittävästä

Lisätiedot

Elämän riskit hallintaan

Elämän riskit hallintaan Elämän riskit hallintaan 1 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa 2008 1. Kuka voi liittyä SYT-kassaan ja miksi?... 3 2. Jäsenyysaika ja maksut... 5 3. Milloin kassasta voi saada päivärahoja?... 7 4. Kun yrittäjä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1427. Laki. opintotukilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 1427. Laki. opintotukilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1427 1432 SISÄLLYS N:o Sivu 1427 Laki opintotukilain muuttamisesta... 3941 1428 Laki sotilasavustuslain 10 a :n muuttamisesta...

Lisätiedot

TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA

TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA Uudenmaan muutosturvayksikkö Hillevi Ceder 1 TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUT OVAT: avoimia kaikille valtakunnallisia luottamuksellisia maksuttomia 2 TYÖVOIMATOIMISTO

Lisätiedot

Työmarkkinatuki 25.02.2014

Työmarkkinatuki 25.02.2014 Työmarkkinatuki 25.02.2014 Sisällysluettelo Työmarkkinatuki * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Etuuden osat - Työmarkkinatuki - Lapsikorotus - Korotusosa - Kulukorvaus - Korotettu kulukorvaus - Ulkomaan

Lisätiedot

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI AIKUISKOULUTUSTUKI opintovapaalle jäävälle palkansaajalle yrittäjälle AMMATTITUTKINTOSTIPENDI näyttötutkinnon suorittaneelle 2008 2009 SISÄLLYSLUETTELO Aikuiskoulutustuki lyhyesti......... 3 AIKUISKOULUTUSTUKI...........

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa. te-palvelut.fi

Vuorotteluvapaa. te-palvelut.fi Vuorotteluvapaa te-palvelut.fi Työnhakijan ja työnantajan vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemänsä vuorottelu sopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi

Lisätiedot