Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2014 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2014 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA"

Transkriptio

1 Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2014 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA

2 SISÄLTÖ 1 TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS ETUUDET OIKEUS ANSIOPÄIVÄRAHAAN TYÖTTÖMYYDEN ALKAESSA RAJOITUKSET Omavastuuaika Karenssit Sosiaalietuudet Muut rajoitukset ANSIOPÄIVÄRAHAN SUURUUS Päivärahan perusteena olevan palkan määrittely Esimerkki päivärahan määrittelystä Korotettu ansio-osa ANSIOPÄIVÄRAHAN KESTOAIKA Oikeus 500 päivään Lisäpäiväoikeus Päivärahaoikeuden päättyminen SOVITELTU PÄIVÄRAHA Sovittelujaksot Tarkastelujaksot Rajoitukset Sovitellun päivärahan määrä Näin päiväraha sovitellaan ULKOMAILLA TYÖSKENTELY JA TYÖTTÖMYYSTURVA Työskentely EU/ETA maassa Työskentely Pohjoismaissa Työskentely sopimusmaiden ulkopuolella Työnhakijaksi EU/ETA-maahan Ohjeet ja menettely YRITTÄJYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA VUOROTTELUVAPAA Ehdot Kesto Vuorottelukorvauksen hakeminen Korvauksen määrä Esimerkki vuorottelukorvauksen määrittelystä VEROTUS MUUTOKSENHAKU VÄÄRINKÄYTÖKSET TYÖTTÖMYYSKASSA...17 LIITE ANSIOPÄIVÄRAHAN SUURUUS

3 1 TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS Oppaan tarkoituksena on kertoa Jytyn jäsenelle työttömyysturvalain keskeisimmistä kohdista. Tarkempia tietoja saa soittamalla kassan puhelinpalveluun, yhteystiedot löytyvät vihkosen lopusta. 2 ETUUDET Työttömän työnhakijan perustoimeentulo työttömyyden aikana turvataan työttömyyspäivärahalla ja työmarkkinatuella. Vakiintuneesti työmarkkinoilla olleelle ja palkkatyöstä, yritystoiminnasta tai siihen rinnastettavasta omasta työstä toimeentulon saaneelle työnhakijalle maksetaan työttömyyspäivärahaa. Työttömyyskassassa vakuutettuna oleville työttömyyspäiväraha maksetaan ansiopäivärahana, jota haetaan joko työttömyyden tai työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) kanssa sovitun työllistymistä edistävän palvelun ajalta. Näitä palveluja ovat 1 työnhakuvalmennus 2 uravalmennus 3 työ- ja koulutuskokeilu 4 työvoimakoulutus 5 työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu 6 kotoutumisen edistämisestä annetun lain :ssä tarkoitettu omaehtoinen opiskelu 7 kuntouttava työtoiminta Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan kulukorvausta. Kela maksaa työmarkkinatukea työnhakijalle, joka ei ole ollut vakiintuneesti työmarkkinoilla tai on saanut työttömyyspäivärahaa enimmäisajan. 3 OIKEUS ANSIOPÄIVÄRAHAAN Ansiopäivärahaoikeus on TE-toimistossa ilmoittautuneella työttömällä työnhakijalla tai lomautetulla, joka täyttää jäsenyys- ja työssäoloehdon. Jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä 26 viikkoa ja maksanut jäsenmaksut. Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on ollut jäsenyysaikana 28 lähinnä edellisen kuukauden aikana 26 kalenteriviikkoa työssä, jossa työaika on ollut vähintään 18 tuntia (tuntiopettajilla 8 tuntia) kalenteriviikossa ja palkkaus on ollut työehtosopimuksen mukainen. Mikäli alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on oltava vähintään 1 154,00 kuukaudessa. Lisäksi henkilön tulee olla: vuotias vuotias silloin kun hänet on lomautettu toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta tai hänen työnsä estyy sääesteen taikka toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpiteen vuoksi. Päivärahaan on oikeus myös silloin, kun henkilö on saanut Kelasta 300 päivää sairauspäivärahaa ja hän on edelleen työkyvytön. Jos hänellä on voimassa oleva työsuhde, edellytetään lisäksi, ettei työnantajalla ole tarjota hänelle työkykyä vastaavaa työtä. Tässä tapauksessa

4 työkyvyttömyyseläkkeen haun on oltava vireillä tai hakemus on hylätty. Kun työaikaa lyhennetään lomautuksen johdosta yhdellä tai useammalla päivällä viikossa, maksetaan päiväraha työttömiltä päiviltä. Muita vajaata työaikaa tekeviä tämä sääntö ei koske. 4 TYÖTTÖMYYDEN ALKAESSA Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa vain siltä ajalta, jolloin työnhaku on ollut voimassa TEtoimistossa, joten jäsenen tulee ilmoittautua siellä viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänään. Ottamalla etukäteen puhelimitse yhteyttä TE-toimistoon saa parhaiten tietää, mitä todistuksia tulee olla mukana ilmoittautumisen yhteydessä. TE-toimisto antaa myös ohjeet työnhaun voimassa pitämisestä. TE-toimisto antaa kassalle hakijaa koskevan sitovan työvoimapoliittisen lausunnon, jonka perusteella kassa tekee päätöksen päivärahan maksamisesta/epäämisestä. Lausunnon antamista varten TE-toimisto tarvitsee hakijalta tiedon, mihin kassaan hän kuuluu. Hakija saa TE-toimistosta ensimmäistä hakukertaa varten hakulomakkeen, joka on täytettävä huolellisesti jokaisen kohdan osalta. Päivärahaa haetaan joko työttömyyden tai TE-toimiston kanssa sovitun työllistymistä edistävän palvelun ajalta. Hakeminen tapahtuu neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksoissa jälkikäteen. Tätä hakujaksoa kutsutaan myös tarkastelu- ja sovittelujaksoksi. Tärkeimpiä hakemuksen liitteitä: palkkatodistus vähintään 26 työttömyyttä edeltäneeltä työssäoloviikolta. Bruttoansion lisäksi todistuksessa tulee näkyä eriteltynä lomaraha ja lomakorvaus. Mikäli lomakorvausta ei ole maksettu, on todistukseen merkittävä tieto, että loma on pidetty työsuhteen aikana. Myös työsuhteen aikana olleet palkattomat poissaolot tulee mainita. työsopimuskopio, josta käy ilmi viikoittainen työaika ja palkkausperuste todistukset mahdollisista sosiaalietuuksista mahdollinen etuuden maksamista varten annettu muutosverokortti irtisanomisilmoitus soviteltua päivärahaa haettaessa hakujaksolle kohdistuvien töiden palkkatiedot lomautustapauksissa lomautusilmoitus Ryhmälomautuskäytännöstä on luovuttu alkaen. Kaikkien lomautettujen on ilmoittauduttava TE-toimistoon henkilökohtaisesti. Jos henkilö on ollut osa-aikaeläkkeellä, osatyökyvyttömyyseläkkeellä, osittaisella hoitovapaalla tai saanut alennettua sairausajan palkkaa, tai palkkaa on alennettu määräaikaisesti tuotannollistaloudellisista syistä v , hänen tulee toimittaa palkkatodistus eläkettä/alennettua palkkaa edeltävältä ajalta. Liitteeksi tulee toimittaa kopio eläkepäätöksestä ja sairauspäivärahapäätöksestä.

5 5 RAJOITUKSET 5.1 Omavastuuaika Työttömyyspäivärahaa maksetaan sen jälkeen, kun henkilö on ollut työttömänä työnhakijana yhteensä 5 työpäivää. Tätä 5 päivän aikaa nimitetään omavastuuajaksi. Omavastuuajan on kerryttävä 8 peräkkäisen kalenteriviikon sisällä. Omavastuupäiviksi ei lueta lauantai- eikä sunnuntaipäiviä. Lyhennettyä työviikkoa tai osa-aikatyötä tekevän henkilön omavastuuaika lasketaan viikoittaisesta työttömyysajasta vastaamaan 5 täyden työpäivän tuntimäärää. Sama omavastuuaika kelpaa sekä peruspäivärahassa että ansiopäivärahassa. Peruspäivärahan omavastuuaika ilmoitetaan kassalle Kelan antamalla todistuksella. Omavastuupäiviksi luetaan myös ne päivät, jotka henkilö välittömästi työttömyyden alkamisen jälkeen on ollut työkyvytön, eikä hän ole saanut siltä ajalta sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa, muuta lakisääteistä etuutta tai työnantajalta sairausajan palkkaa. Omavastuuajaksi ei voida lukea sellaista aikaa, jolta henkilö ei ole täyttänyt työssäoloehtoa. Karenssipäiviä ei voida lukea omavastuuaikaan eikä aikaa, jolta henkilö ei ole oikeutettu soviteltuun päivärahaan työajan ylityksen vuoksi. Omavastuuaika asetetaan, kun hakijalle on kertynyt työssäoloehto ensimmäisen kerran tai, kun edellisen omavastuun asettamisesta on kulunut yli vuosi ja hakija on täyttänyt työssäoloehdon uudelleen. Omavastuuaika kuluu työllistymistä edistävien palvelujen aikana myös etuutta maksettaessa. 5.2 Karenssit TE-toimisto asettaa karenssin eli korvauksettoman määräajan ja toimittaa kassalle asiaa koskevan lausunnon. Myöskään omavastuuaika ei kerry karenssiaikana. Kassa antaa hakemuksen perusteella karenssiaikaa koskevan valituskelpoisen päätöksen. Työllistymistä edistävien palvelujen aikana maksetaan myös karenssin ja työssäolovelvoitteen ajalta sitä työttömyysetuutta, johon hakijalla olisi oikeus työttömänä ollessaan. Karenssien pituudet vaihtelevat 15 päivästä 90 päivään ja tässä muutamia yleisimpiä karenssiin johtavia tilanteita: - työstä kieltäytyminen - työstä eroaminen - työvoimakoulutuksesta kieltäytyminen tai eroaminen - toistuva työstä tai koulutuksesta kieltäytyminen 5.3 Sosiaalietuudet Oheisesta taulukosta käy ilmi yleisimpien sosiaalietuuksien vaikutus työttömyyspäivärahaan joko estävänä, vähentävänä tai ei-vähentävänä tekijänä.

6 SOSIAALIETUUDET TYÖTTÖMYYSTURVASSA ESTÄVÄT PÄIVÄRAHAN SAAMISEN (TTL 3 luku) Vanhuuseläke, joka saadaan täysien palvelusvuosien perusteella Varhennettu vanhuuseläke Yksilöllinen varhaiseläke Työttömyyseläke Rintamaveteraanien varhaiseläke Sairausvakuutuslain mukainen päiväraha Äitiys-, isyys- tai vanhempainraha Erityishoitoraha Erityisäitiysraha Maatalousyrittäjien eläkelain mukainen sukupolvenvaihdoseläke Maatalousyrittäjäin luopumistuesta annetun lain mukainen luopumistuki Täysi työkyvyttömyyseläke Kuntoutusraha (sekä kuntoutuksen ajalle tapaturma-, liikenne- tai sotilasvammalain perusteella maksettavat ansionmenetyskorvaukset) VÄHENNETÄÄN PÄIVÄRAHASTA (4 luku) Ei täysien palvelusvuosien perusteella ennen myönnetty vanhuuseläke Työeläkelakien mukainen osaaikaeläke Luopumiseläke KEL 22 :n 2 mom. mukainen työkyvyttömyyseläke (esim. sokeat) Sotilasvammalain mukainen päiväraha, jos sitä ei makseta täyden työkyvyttömyyden perusteella Tapaturmavakuutuslain mukainen päiväraha ja tapaturmaeläke (elinkoron täydennyskorkoa vastaava osa), jos niitä ei makseta täyden työkyvyttömyyden perusteella TEL- 11 :n mukaiset rekisteröidyt ja rekisteröimättömät lisäeläkkeet Liikennevakuutuslain mukaiset korvaukset (lukuun ottamatta perhe-eläkkeitä ja erityisten kustannusten korvauksia) jos niitä ei makseta täyden työkyvyttömyyden perusteella Lasten kotihoidon tuki MYEL:n mukainen luopumiskorvaus Pohjoismaista maksettavat vastaavat etuudet esim. osatyökyvyttömyyseläke EI VÄHENNETÄ PÄI- VÄRAHASTA (TTL 4 luku) Lapsilisä Asumistuki Sotilasavustus Sotilasvammalain mukainen elinkorko- ja täydennyskorko Perhe-eläkkeet, joina on pidettävä myös huolto- ja lisähuoltoeläkkeitä KEL:n mukainen hoitotuki Tapaturmavakuutuslain mukainen haittaraha (elinkoron peruskorkoa vastaava osa) Vammaisetuuksista annetun lain mukainen eläkettä saavan hoitotuki Eroraha Sosiaalihuoltolain mukainen toimeentulotuki Ylimääräiset sotaeläkkeet Tapaturmavakuutuslain ja sotilasvammalain mukaiset erityisten kustannusten korvaukset Rintamasotilaseläke Kuntien itse järjestämät lasten kotihoidon tuet Liikennevakuutuslain mukaiset erityisten kustannusten korvaukset Omaishoidontuki

7 5.4 Muut rajoitukset Ansiopäivärahaan ei ole oikeutta henkilöllä, joka on päätoiminen opiskelija joka on joutunut lakon tai työsulun vuoksi työttömäksi ja jolla lakolla on välitön vaikutus hänen työoloihinsa joka on päätoiminen yrittäjä jolla on oikeus saada työnantajalta lain, työehtosopimuksen tai työsopimuksen mukaista irtisanomisajan palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta jolla on oikeus muun sopimuksen tai järjestelyn perusteella työnantajan maksamaan etuuteen, joka voidaan jaksottaa joka saa kokoaikaisen työn palkkaa vuosiloma-ajalta tai sairausajalta 6 ANSIOPÄIVÄRAHAN SUURUUS Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta (32,66 ) ja ansio-osasta, joka on 45 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Kun palkka kuukaudessa on enemmän kuin 3 429,30, ansio-osa on tämän rajan ylittävältä osalta 20 % päiväpalkan ja perusosan erotukesta. Katso kohta 6.2 (esimerkki) ja liitteenä oleva päivärahataulukko. Ansiopäivärahan suuruus lapsikorotuksineen voi olla enintään 90 % päiväpalkasta, kuitenkin lapsikorotuksineen vähintään perusosan suuruinen. Vuonna 2014 lapsikorotus yhdestä alle 18-vuotiaasta huollettavana olevasta lapsesta on 5,27, kahdesta lapsesta yhteensä 7,74 ja kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 9,98 päivässä. Myös elatusvelvollinen on oikeutettu lapsikorotukseen. 6.1 Päivärahan perusteena olevan palkan määrittely Päivärahan perusteena oleva palkka (perustepalkka) määritellään työttömyyttä välittömästi edeltäneen 26 kalenteriviikon vakiintuneesta bruttopalkkatulosta. Palkan tulee olla työehtosopimuksen mukainen tai, jos alalla ei ole TES:iä, vähintään 1 154,00 /kk. Osa-aikaeläkkeellä, osa-aikalisällä, osittaisella hoitovapaalla olleen tai osatyökyvyttömyyseläkettä saavan henkilön päivärahan perusteena oleva palkka määritellään eläkettä/hoitorahaa edeltävän ajan palkkatulosta. Henkilölle, joka on ollut vuorotteluvapaalla ja jää työttömäksi ennen kuin 26 työviikkoa vuorotteluvapaan jälkeen on tullut täyteen, määritellään päiväraha vuorotteluvapaata edeltävän 26 viikon työtulosta. Vakiintunutta tuloa määritettäessä ei huomioida lomarahaa eikä lomakorvausta. Palkanmäärityksessä otetaan vähennyksenä huomioon työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua

8 4,13%. Keskimääräinen päiväpalkka saadaan jakamalla 26 työssäoloviikon aikana maksettu palkka tähän ajanjaksoon sisältyvien laskennallisten työpäivien lukumäärällä (5pv/viikko). Työpäiviksi ei lueta niitä päiviä, joilta palkan sijaan on maksettu ansionmenetyskorvausta tai jotka ovat hyväksyttävästä syystä työstä poissaoloa. Päivärahan suuruus määritellään uudelleen työssäoloehdon täytyttyä, jos edellisestä enimmäismaksuajan alkamisesta on kulunut yli vuosi. Mikäli 26 viikon paluuehto täyttyy 500 päivän enimmäisaikana, uusi päiväraha on vähintään 80 % edellisestä täydestä päivärahasta, mutta ei kuitenkaan yli 90 % päiväpalkasta. Vertailu tapahtuu ilman lapsikorotusta. Kassa seuraa työssäoloehdon täyttymistä hakijan toimittamien työ- ja palkkatodistusten perusteella. 6.2 Esimerkki päivärahan määrittelystä Palkkatulo ajalta (=130 päivää) on ollut ,00 sisältäen lomakorvausta 1 800,00 ja lomarahaa 700, ,00 (1 800, ,00) = , ,00 x 4,13 % = 702, ,00 702,10 = , ,90/ 130 = 125,37 (päiväpalkka) 125,37 32,66 = 92,71 92,71 x 45 % = 41,72 41, ,66 = 74,38 Päivärahan perusteena oleva palkka saadaan, kun päiväpalkka kerrotaan 21,5:llä (= keskimääräisten arkipäivien määrä/kk). Eli: 125,37 x 21,5 = 2 695, Korotettu ansio-osa Mikäli henkilön työsopimus on irtisanottu eikä irtisanominen ole ollut hänen syytään, ja hänellä on työhistoriaa 20 vuotta sekä palkansaajakassan jäsenyyttä 5 vuotta, maksetaan hänelle korotettua ansio-osaa 90 päivältä. Mikäli henkilö on irtisanonut työsopimuksensa lomautuksen kestettyä yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää, ja hänellä on työhistoriaa 20 vuotta sekä palkansaajakassan jäsenyyttä 5 vuotta, maksetaan hänelle korotettua ansio-osaa 90 päivältä. Ansio-osa maksetaan jäsenelle korotettuna yhteensä enintään 200 päivältä työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa sovittujen työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Korotettu ansio-osa on 65 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos palkka kuukaudessa on ollut suurempi kuin 3 429,30, ansio-osa on rajan ylittävästä osuudesta 37,5 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Korotettu ansiopäiväraha ja lapsikorotus voivat yhteensä olla päivärahan perusteena olevaa palkkaa vastaava määrä. Edellä esitetty malli laskettuna korotetulla ansio-osalla: 125,37 32,66 = 92,71 92,71 x 65 % = 60,27 60, ,66 = 92,93

9 7 ANSIOPÄIVÄRAHAN KESTOAIKA 7.1 Oikeus 500 päivään Kassa maksaa työssäoloehdon täyttäneelle jäsenelle ansiopäivärahaa 500 päivältä siten, että työ-, omavastuu- ja korvauspäivien lukumäärä kunakin kalenteriviikkona on yhteensä enintään 5. Ansiopäivärahan ansio-osan 500 päivän enimmäismaksuajasta vähennetään 100 päivää, mikäli päivärahan saajalla ei täyty kolmen vuoden työhistoria. Enimmäismaksuajasta vähennetään 100 päivää myös, jos henkilö kieltäytyy työllistymistä edistävästä palvelusta tai hän keskeyttää palvelun ensimmäisen 250 päivärahapäivän aikana. Vähennystä ei tehdä, jos henkilö on osallistunut palveluun vähintään 40 päivän ajan 250 ensimmäisen päivärahapäivän aikana ja saanut tältä ajalta korotettua ansio-osaa. Jos ansio-osan enimmäismaksuaikaa on lyhennetty, työttömyyskassa maksaa hakijalle peruspäivärahan suuruista ansiopäivärahaa viimeisen 100 tai 200 päivän ajalta. 500 päivän maksaminen aloitetaan aina alusta, kun jäsen on täyttänyt työssäoloehdon, 26 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana. Tällöin päivärahan perusteena oleva palkka määritellään uudelleen (jos edellisestä enimmäismaksuajan alkamisesta on kulunut yli vuosi) ja asetetaan uusi omavastuuaika (jos edellisen omavastuun asettamisesta on kulunut yli vuosi). 7.2 Lisäpäiväoikeus Ennen vuotta 1950 syntyneelle henkilölle, joka on täyttänyt 60 vuotta ennen 500 päivän täyttymistä, maksetaan päivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun saakka, jolloin 500 päivän enimmäisaika täyttyy. Vuosina syntyneelle maksetaan päivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun saakka, jolloin hän täyttää 65 vuotta, jos hän on täyttänyt 59 vuotta ennen 500 päivän täyttymistä ja hänellä on työssäoloaikaa vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Vuosina syntyneelle maksetaan päivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun saakka, jolloin hän täyttää 65 vuotta, jos hän on täyttänyt 60 vuotta ennen 500 päivän täyttymistä ja hänellä on työssäoloaikaa vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Vuonna 1957 tai sen jälkeen syntyneelle maksetaan päivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun saakka, jolloin hän täyttää 65 vuotta, jos hän on täyttänyt 61 vuotta ennen 500 päivän täyttymistä ja hänellä on työssäoloaikaa vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Lisäpäivillä oleva henkilö, voi hakea eläkettä 62-vuotiaana ilman eläkkeestä tehtävää varhennusvähennystä. Tällöin hän tarvitsee eläkelaitosta varten todistuksen maksetuista lisäpäivistä. Kassa kirjoittaa todistuksen hakijan pyynnöstä, ja se voidaan kirjoittaa aikaisintaan, kun eläkehakua edeltävältä kuukaudelta on maksettu päivärahaa vähintään yhdeltä päivältä

10 7.3 Päivärahaoikeuden päättyminen Kun päivärahaa on maksettu enimmäisaika, kassa antaa asiasta päätöksen, joka hakijan on toimitettava TE-toimistoon ja Kelaan. Jäsenyyden säilyttämistä koskevat ohjeet saa ottamalla yhteyttä jäsenyhdistykseen. 8 SOVITELTU PÄIVÄRAHA Oikeus soviteltuun päivärahaan on henkilöllä, jonka päivärahaoikeuden enimmäisaika ei ole täyttynyt ja, joka on työttömänä vastaanottanut osa-aikatyön tai enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön jonka kokoaikainen työsuhde on työnantajan toimesta muutettu osa-aikaiseksi jonka päivittäistä työaikaa on lyhennetty lomautuksen johdosta jolla on tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä Myös sovitellun päivärahan hakemisen edellytyksenä on voimassa oleva työnhaku TE-toimistossa. 8.1 Sovittelujaksot Työttömyyspäivärahaa haetaan ja maksetaan joko 4 kalenteriviikon tai kuukauden jaksoissa. Jaksot ovat samat, kun haetaan soviteltua päivärahaa. Työalan palkanmaksujaksoista riippuu, kumpaa sovittelujaksoa käytetään. Esimerkiksi: jos palkka maksetaan kerran tai kahdesti kuukaudessa, haku-, maksu- ja sovittelujaksona käytetään kuukautta. Sovittelujakso ei voi olla koskaan pidempi kuin kuukausi. Sovittelujaksona kuukausi tarkoittaa joko kalenterikuukautta tai kuukautta (esimerkiksi kk:n 15.pvästä seuraavan kk:n 14.pvään). Neljän viikon jakso tarkoittaa 4 peräkkäistä kalenteriviikkoa. 8.2 Tarkastelujaksot Tarkastelujakso tarkoittaa työajan tarkastelujaksoa, joka on kalenteriviikko, kun henkilö on lomautettu lyhennetylle työviikolle tai työpäivälle kuukausi tai 4 peräkkäistä kalenteriviikkoa, kun työsuhde on osa-aikaistettu; henkilö siirretty osaaikaiseen virkaan; henkilö tekee osa-aikatyötä tai enintään kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyötä. Työttömyysturvalaissa on säädetty työaikatarkastelujakso vastaamaan sovittelujaksoa lomautustilanteita ja periodityötä lukuun ottamatta. Tavoitteena on, että haku-, maksu-, työaikatarkastelu- ja sovittelujaksot olisivat mahdollisimman pitkälle samoja. Tällöin kassa ei joudu soviteltua päivärahaa maksaessaan tarkkailemaan edellytysten täyttymistä usean eri jakson pohjalta.

11 8.3 Rajoitukset Työaika saa tarkastelujaksolla olla enintään 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Työstä saatu palkka ja soviteltu päiväraha eivät yhteensä saa ylittää 100 %:a päivärahan perusteena olevasta palkasta. Yli 2 viikkoa kestävän kokoaikatyön ajalta ei makseta päivärahaa. 8.4 Sovitellun päivärahan määrä Soviteltua päivärahaa maksetaan siten, että päiväraha ja 50 % saadun tulon siitä osasta, joka ylittää suojaosan, voivat kuukaudessa tai 4 peräkkäisen kalenteriviikon aikana yhteensä nousta määrään, joka hakijalle hänen kokonaan työttömänä ollesaan olisi voitu maksaa. Suojaosan määrä on euroa kuukauden sovittelujakson aikana euroa käytettäessä erityisen sovittelujakson aikana laskennallista tuloa euroa neljän peräkkäisen kalenteriviikon sovittelujakson aikana Työstä saatu palkka ja soviteltu päiväraha voivat yhteensä olla enintään päivärahan perusteena olevan palkan suuruinen, kuitenkin vähintään määrä, joka olisi voitu peruspäivärahana maksaa. Osa-aikatyöstä saatu lomaraha ja lomakorvaus sovitellaan maksupäivän mukaan. 8.5 Näin päiväraha sovitellaan Täysi päiväraha 74,38 / päivä Päivärahahakemus ajalta (= 4vko / 20 pv) Työsuhde ajalla (= 5 pv), palkka 500,00 500,00 279,00 = 221,00 221,00 x 50% = 110,50 110,50 / 20 = 5,53 74,38 5,53 = 68,85 20 x 68,85 = 1377,00 Palkka + päiväraha = 1 877,00 9 ULKOMAILLA TYÖSKENTELY JA TYÖTTÖMYYSTURVA Siirryttäessä työskentelemään maasta toiseen pääsääntönä on, että noudatetaan työskentelymaan lakeja ja ollaan työskentelymaan työttömyysturvan piirissä. Ruotsissa ja Tanskassa työntekijän on syytä liittyä välittömästi kyseisen maan työttömyyskassan jäseneksi ja erottava suomalaisesta työttömyyskassasta. Muissa maissa kassajärjestelmää ei ole, mutta niissä yli 3 kk:n työskentely katkaisee Suomen kassajäsenyyden.

12 9.1 Työskentely EU/ETA maassa Henkilön, joka on työskennellyt jossain EU/ETA-maassa yli vuoden ajan, täytyy olla työssä Suomessa vähintään 4 viikkoa ja vähintään 18 tuntia/kalenteriviikko, ennen kuin hänellä on oikeus ansiopäivärahaan Suomessa. Päiväraha määritellään tämän Suomessa tehdyn 4 viikon palkkatulon perusteella. Päiväraha määritellään EU/ETA-maassa tehdyn työn palkkatulon perusteella silloin, kun työ siellä on kestänyt alle vuoden. Neljän viikon työssäolojaksoa Suomessa ei tällöin tarvita. 9.2 Työskentely Pohjoismaissa Jos henkilö palaa Suomeen työskenneltyään Pohjoismaissa enintään 5 vuotta, hänellä on oikeus Suomen työttömyysturvaan ilman 4 viikon työssäoloehtoa. Edellytyksenä kuitenkin on, että hän on ennen lähtöään ollut työttömyyskassan jäsen ja on kuulunut työttömyysturvalainsäädännön piiriin. Päiväraha määritellään viimeisimmästä Suomessa tehdystä työstä. Jos henkilö palaa Pohjoismaista yli 5 vuoden kuluttua, häneltä vaaditaan jossakin Pohjoismaassa täytetyn työssäoloehdon lisäksi 4 viikon työssäolo Suomen työttömyyskassan jäsenyysaikana, ennen kuin hänelle syntyy päivärahaoikeus. 9.3 Työskentely sopimusmaiden ulkopuolella EU ja ETA-alueen tai muun sopimusmaan ulkopuolella ns. kolmannessa maassa, paikallisen työnantajan palveluksessa tehtyä työtä ei voida lukea työssäoloehtoon. Ulkomailla työskentelyyn vaikuttavista säännöksistä löytyy tarkempaa tietoa osoitteista ja Työnhakijaksi EU/ETA maahan EU-sopimus mahdollistaa työskentelyn ja työnhaun EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä. Suomessa vähintään 4 viikkoa työttömänä ollut ja työttömyyspäivärahaan oikeutettu voi lähteä 3 kuukauden ajaksi suomalaisen työttömyyspäivärahan turvin hakemaan työtä toisesta EU/ETA maasta. Edellytys on, että työttömyyspäivärahaoikeutta on jäljellä. Lomautettuna ei voi lähteä työnhakuun edellä mainituin oikeuksin. Mikäli hakija ei palaa Suomeen 3 kuukauden kuluessa, edellytetään 4 viikon työssäoloa tai työvoimaviranomaisen osoittamaa koulutusta ennen kuin pääsee uudelleen työttömyysturvan piiriin. Katkeamaton päivärahan maksu EU/ETA-maassa edellyttää, että on ilmoittautunut siellä paikalliseen työvoimatoimistoon työnhakijaksi 7 päivän kuluessa työnhaun alkamisesta ja toimittaa hakemukset suomalaiseen kassaan normaalisti ajallaan Ohjeet ja menettely Ohjeita voi tiedustella TE-toimiston euroneuvojilta.

13 Työttömyyskassa antaa pyydettäessä U2-lomakkeen lähtöä varten. Hakijan on esitettävä kassalle pyyntö vähintään 2 viikkoa ennen lähtöä. Lomakkeeseen tarvitaan lähtöajankohta, syntymäpaikkakunta ja mahdolliset entiset nimet. Lomake esitetään kohdemaan työvoimatoimistossa. Oikeus lähteä ulkomaille työnhakuun työttömyyspäivärahan turvin on vain kerran työttömyysjakson aikana. Uusi työttömyysjakso katsotaan alkaneeksi, kun on ollut työssä vähintään 4 viikkoa. Työssäolojakson jälkeen on oltava jälleen työttömänä 4 viikkoa, ennen kuin voi päivärahaoikeuden säilyttäen lähteä ulkomaille työnhakuun. 10 YRITTÄJYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA Työttömyysturvalain mukaan yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka päätointaan varten on yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti velvollinen ottamaan sanottujen lakien mukaisen vakuutuksen. TE-toimistossa määritellään yritystoiminnan sivu- tai päätoimisuus. Sivutoimisella yrittäjällä on oikeus soviteltuun päivärahaan, kun yritystoiminta ei ole esteenä kokopäiväisen työn hakemiselle. Mikäli palkansaajakassan jäsen ryhtyy yrittäjäksi, hänellä on mahdollisuus 18 kuukauden aikana palata työnhakijaksi (jälkisuoja) ja takaisin ansiopäivärahalle. Edellytyksenä on, että yritystoiminta on lopetettu tai se on ollut todistettavasti keskeytyneenä vähintään 4 kuukautta. Mikäli 18 kuukauden jälkisuoja-aika ylittyy, työnhakijaksi tulevalta edellytetään uutta palkansaajan työssäoloehdon täyttämistä ansiopäivärahaoikeuden saamiseksi. 11 VUOROTTELUVAPAA Vuorotteluvapaa perustuu työnantajan kanssa tehtävään kirjalliseen sopimukseen, jolla työnantaja sitoutuu palkkaamaan vapaalle lähtijän tilalle TE-toimistossa työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneen Ehdot Vuorotteluvapaalle jäämisen ehtona on kokoaikainen (yli 75 % alan kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta) työsuhde, joka kestää vähintään vuorotteluvapaan loppuun saakka yhteensä vähintään 10 vuoden työhistoria, josta enintään neljäsosa voi olla perhevapaa-, asevelvollisuus-, siviilipalvelus- tai näihin rinnastettavaa aikaa yhdenjaksoisesti vähintään 13kk, välittömästi ennen vapaan alkamista samaan työnantajaan kestänyt kokoaikainen palvelussuhde; tähän 13 kuukauden ajanjaksoon voi sisältyä enintään 30 päivän palkaton poissaolo edellyttäen, että 13 kk:n sisällä löytyy 12 kk palkallista aikaa (sairaudesta johtuva palkaton poissaolo rinnastetaan työssäoloaikaan). kassan jäsenyyttä 26 viikkoa

14 Jos henkilö haluaa lähteä uudelleen vuorotteluvapaalle, edellytetään uutta työhistoriaa, joka on 5 vuotta edellisen vuorotteluvapaan päättymisestä Kesto Vuorotteluvapaan tulee kestää vähintään 90 kalenteripäivää ja enintään 359 kalenteripäivää. Vapaan voi jaksottaa 1 3 osaan, jakson vähimmäispituus 90 kalenteripäivää. Jaksojen alkamis- ja päättymispäivämäärät on kirjattava vuorottelusopimukseen ennen vapaan aloittamista. Vuorotteluvapaa on pidettävä kokonaisuudessaan kahden vuoden kuluessa sen alkamisesta Vuorottelukorvauksen hakeminen Työttömyyskassalle tulee toimittaa TE-toimistosta saatava vuorottelukorvaushakemus ja liittää siihen palkkatodistus sekä kopio vuorottelusopimuksesta. Palkkatodistuksesta tulee ilmetä vuorotteluvapaata välittömästi edeltäneiden täysien palkanmaksukausien palkka vähintään 52 viikon ajalta, enintään 1 vuodelta, lomaraha sekä palkattomat poissaolot. Työvoimapoliittinen lausunto tulee kassalle, kun vuorotteluvapaalle lähtijän tilalle palkatun työttömän työnhakijan työsopimus on esitetty TE-toimistossa Korvauksen määrä Vuorotteluvapaan ajalta maksettava korvaus on 70 % siitä ansiopäivärahasta, jonka jäsen saisi työttömäksi jäädessään ilman lapsikorotuksia. Kun hakijalla on työhistoriaa yhteensä vähintään 25 vuotta, korvaustaso on 80 % Esimerkki vuorottelukorvauksen määrittelystä Vuorotteluvapaan alkamispäivä Kuukausipalkkaisen työntekijän viimeisin täysi palkanmaksukausi on ollut Palkkatulo ajalta (=261 päivää) on ollut ,00 sisältäen lomarahaa 1 500, , ,00 = , ,00 x 4,13 % = 743, ,00 743,40 = , ,60 / 261 = 66,12 66,12 32,66 = 33,46 33,46 x 45 % = 15,06 15, ,46 = 48,52 70 % x 48,52 = 33,97 (työhistoriaa 10 vuotta) 80 % x 48,52 = 38,82 (työhistoriaa 25 vuotta) Päivärahan perusteena oleva palkka saadaan, kun päiväpalkka kerrotaan 21,5:llä (= keskimääräinen arkipäivien määrä/kk). Eli: 66,12 x 21,5 = 1 421,58.

15 12 VEROTUS Kassa saa vuosittain pääsääntöisesti jäsentensä palkkaa varten tarkoitetut ennakonpidätystiedot suoraan verohallinnolta. Ansiopäivärahasta ennakonpidätys toimitetaan palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan korotettuna 2 prosenttiyksiköllä kuitenkin vähintään 20 prosentin suuruisena. Jos ansiopäiväraha maksetaan korotettuna, korotetaan palkkaa varten määrättyjä pidätysprosentteja edellisestä poiketen 4 prosenttiyksiköllä. Vuorottelukorvausta maksettaessa pidätysprosentit ovat 3 prosenttiyksikköä pienemmät kuin palkkatuloa varten määrätyt. Jos hakijalla on portaikkoverokortti, ei ennakonpidätysprosentteja koroteta 2 tai 4 prosenttiyksiköllä, vaan ennakonpidätys toimitetaan vähintään 20 prosentin suuruisena. Verotoimiston antaman etuuden muutosverokortin pidätysprosentteja ei koroteta. Näitä prosenttitietoja kassa ei saa suoraan verohallinnosta, vaan hakijan on itse toimitettava muutosverokortti kassalle. 13 MUUTOKSENHAKU Kassa antaa kirjallisen päätöksen etuuden myöntämisestä, epäämisestä ja takaisinperintää koskevasta asiasta. Jos hakija on päätökseen tyytymätön, hänellä on oikeus valittaa siitä. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun on saanut kassan päätöksen. Valitus osoitetaan työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle, mutta toimitetaan työttömyyskassalle Jos hakija on tyytymätön työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan antamaan päätökseen, hän voi hakea siihen muutosta kirjallisella valituksella 30 päivän kuluessa päätöksen saamisesta. Valitus osoitetaan vakuutusoikeudelle, mutta toimitetaan työttömyyskassalle. Työvoimaviranomaisen antamaan työvoimapoliittiseen lausuntoon ei voi hakea erikseen muutosta. 14 VÄÄRINKÄYTÖKSET Kassan maksamat etuudet perustuvat jäsenen antamiin tietoihin. Väärien ja harhaanjohtavien tietojen antaminen on rangaistava teko. Väärin perustein liikaa maksetut etuudet peritään takaisin ja vilpillisessä tapauksessa voi seurauksena olla erottaminen kassan jäsenyydestä ja vilpillisen menettelyn saattaminen poliisitutkintaan.

16 15 TYÖTTÖMYYSKASSA Postiosoite Jytyn työttömyyskassa Asemamiehenkatu Helsinki Palvelunumero Puhelinpalveluaikamme on arkipäivisin klo (ajalla ma, ke, pe klo ja ti, to klo ) lukuun ottamatta toimihenkilöidemme yhteisiä koulutus- ja palaveriaikoja. Toimisto Telekopio Sähköposti Nettikassa Nettikassa on osoitteessa toimiva sähköinen asiointijärjestelmä. Palvelun kautta jäsen saa tietoa omista työttömyyskassa-asioistaan 24 tuntia vuorokaudessa. Nettikassassa voi täyttää ja lähettää sähköisiä hakemuksia tai tulostaa niitä postitettavaksi sekä lähettää viestejä etuuskäsittelijälle. Lisäksi palvelun kautta on mahdollista tarkastella ja muuttaa omia yhteystietojaan, laskea päivärahan suuruus eri tilanteissa, tarkastella päätöksiä, TE-toimistojen lausuntoja sekä maksuhistorioita. Sulku Jäsenellä on oikeus estää omien tietojensa antaminen puhelimitse. Sulun voimaan saattamisesta on ilmoitettava kassalle. Sulku koskee kaikkea henkilötunnuksella puhelimessa annettavaa tiedotusta myös jäsenelle itselleen.

17 ANSIOPÄIVÄRAHATAULUKKO 2014 Prosenttivähennys palkkaan 4,13 % Päiväpalkan jakaja 21,5 Taitekohta 3 429,30 Peruspäiväraha 32,66 Ansio-osa taitekohtaan asti 45 % Ansio-osa taitekohdan ylittävältä osalta 20 % Korotettu ansio-osa taitekohtaan asti 65 % Korotettu ansio-osa taitekohdan ylittävältä osalta 37,50 % Tarkistus: päiväraha enintään päiväpalkasta 90,00 % Tarkistus: korotettu päiväraha enintään päiväpalkasta 100,00 % Tarkistus: päiväraha vähintään 32,66 Tarkistus: korotettu päiväraha vähintään (korotusosa 4,78) 37,44 Vuorottelukorvaus 70 % Vuorottelukorvaus 80 % Palkka/kk Palkka -4,13 % Päiväpalkka Ansiopäiväraha /päivä Korotettu ansiopäiväraha Vuorottelukorvaus /päivä (70 %) Vuorottelukorvaus /päivä (80 %) 705,00 675,88 31,44 32,66 37,44 22,86 26,13 720,00 690,26 32,11 32,66 37,44 22,86 26,13 740,00 709,44 33,00 32,66 37,44 22,86 26,13 760,00 728,61 33,89 32,66 37,44 22,86 26,13 780,00 747,79 34,78 32,66 37,44 22,86 26,13 800,00 766,96 35,67 32,66 37,44 22,86 26,13 820,00 786,13 36,56 32,91 37,44 23,04 26,33 840,00 805,31 37,46 33,71 37,44 23,60 26,97 860,00 824,48 38,35 34,51 37,44 24,16 27,61 880,00 843,66 39,24 35,32 37,44 24,72 28,25 900,00 862,83 40,13 36,02 37,52 25,22 28,82 920,00 882,00 41,02 36,42 38,10 25,50 29,14 940,00 901,18 41,92 36,82 38,68 25,78 29,46 960,00 920,35 42,81 37,23 39,26 26,06 29,78 980,00 939,53 43,70 37,63 39,84 26,34 30, ,00 958,70 44,59 38,03 40,41 26,62 30, ,00 977,87 45,48 38,43 40,99 26,90 30, ,00 997,05 46,37 38,83 41,57 27,18 31, , ,22 47,27 39,23 42,15 27,46 31, , ,40 48,16 39,63 42,73 27,74 31, , ,57 49,05 40,04 43,31 28,02 32, , ,74 49,94 40,44 43,89 28,31 32, , ,92 50,83 40,84 44,47 28,59 32, , ,09 51,73 41,24 45,05 28,87 32, , ,27 52,62 41,64 45,63 29,15 33, , ,44 53,51 42,04 46,21 29,43 33, , ,61 54,40 42,44 46,79 29,71 33, , ,79 55,29 42,84 47,37 29,99 34, , ,96 56,18 43,25 47,95 30,27 34, , ,14 57,08 43,65 48,53 30,55 34, , ,31 57,97 44,05 49,11 30,83 35, , ,48 58,86 44,45 49,69 31,11 35, , ,66 59,75 44,85 50,27 31,40 35,88

18 1 360, ,83 60,64 45,25 50,85 31,68 36, , ,01 61,54 45,65 51,43 31,96 36, , ,18 62,43 46,06 52,01 32,24 36, , ,35 63,32 46,46 52,59 32,52 37, , ,53 64,21 46,86 53,17 32,80 37, , ,70 65,10 47,26 53,75 33,08 37, , ,88 65,99 47,66 54,33 33,36 38, , ,05 66,89 48,06 54,91 33,64 38, , ,22 67,78 48,46 55,49 33,92 38, , ,40 68,67 48,86 56,07 34,21 39, , ,57 69,56 49,27 56,65 34,49 39, , ,75 70,45 49,67 57,23 34,77 39, , ,92 71,35 50,07 57,81 35,05 40, , ,09 72,24 50,47 58,39 35,33 40, , ,27 73,13 50,87 58,96 35,61 40, , ,44 74,02 51,27 59,54 35,89 41, , ,62 74,91 51,67 60,12 36,17 41, , ,79 75,80 52,07 60,70 36,45 41, , ,96 76,70 52,48 61,28 36,73 41, , ,14 77,59 52,88 61,86 37,01 42, , ,31 78,48 53,28 62,44 37,30 42, , ,49 79,37 53,68 63,02 37,58 42, , ,66 80,26 54,08 63,60 37,86 43, , ,83 81,16 54,48 64,18 38,14 43, , ,01 82,05 54,88 64,76 38,42 43, , ,18 82,94 55,29 65,34 38,70 44, , ,36 83,83 55,69 65,92 38,98 44, , ,53 84,72 56,09 66,50 39,26 44, , ,70 85,61 56,49 67,08 39,54 45, , ,88 86,51 56,89 67,66 39,82 45, , ,05 87,40 57,29 68,24 40,10 45, , ,23 88,29 57,69 68,82 40,39 46, , ,40 89,18 58,09 69,40 40,67 46, , ,57 90,07 58,50 69,98 40,95 46, , ,75 90,97 58,90 70,56 41,23 47, , ,92 91,86 59,30 71,14 41,51 47, , ,10 92,75 59,70 71,72 41,79 47, , ,27 93,64 60,10 72,30 42,07 48, , ,44 94,53 60,50 72,88 42,35 48, , ,62 95,42 60,90 73,46 42,63 48, , ,79 96,32 61,31 74,04 42,91 49, , ,97 97,21 61,71 74,62 43,19 49, , ,14 98,10 62,11 75,20 43,48 49, , ,31 98,99 62,51 75,78 43,76 50, , ,49 99,88 62,91 76,36 44,04 50, , ,66 100,77 63,31 76,93 44,32 50, , ,84 101,67 63,71 77,51 44,60 50, , ,01 102,56 64,11 78,09 44,88 51, , ,18 103,45 64,52 78,67 45,16 51, , ,36 104,34 64,92 79,25 45,44 51, , ,53 105,23 65,32 79,83 45,72 52, , ,71 106,13 65,72 80,41 46,00 52, , ,88 107,02 66,12 80,99 46,28 52, , ,05 107,91 66,52 81,57 46,57 53,22

19 2 440, ,23 108,80 66,92 82,15 46,85 53, , ,40 109,69 67,32 82,73 47,13 53, , ,58 110,58 67,73 83,31 47,41 54, , ,75 111,48 68,13 83,89 47,69 54, , ,92 112,37 68,53 84,47 47,97 54, , ,10 113,26 68,93 85,05 48,25 55, , ,27 114,15 69,33 85,63 48,53 55, , ,45 115,04 69,73 86,21 48,81 55, , ,62 115,94 70,13 86,79 49,09 56, , ,79 116,83 70,54 87,37 49,37 56, , ,97 117,72 70,94 87,95 49,66 56, , ,14 118,61 71,34 88,53 49,94 57, , ,32 119,50 71,74 89,11 50,22 57, , ,49 120,39 72,14 89,69 50,50 57, , ,66 121,29 72,54 90,27 50,78 58, , ,84 122,18 72,94 90,85 51,06 58, , ,01 123,07 73,34 91,43 51,34 58, , ,19 123,96 73,75 92,01 51,62 59, , ,36 124,85 74,15 92,59 51,90 59, , ,53 125,75 74,55 93,17 52,18 59, , ,71 126,64 74,95 93,75 52,46 59, , ,88 127,53 75,35 94,33 52,75 60, , ,06 128,42 75,75 94,90 53,03 60, , ,23 129,31 76,15 95,48 53,31 60, , ,40 130,20 76,56 96,06 53,59 61, , ,58 131,10 76,96 96,64 53,87 61, , ,75 131,99 77,36 97,22 54,15 61, , ,93 132,88 77,76 97,80 54,43 62, , ,10 133,77 78,16 98,38 54,71 62, , ,27 134,66 78,56 98,96 54,99 62, , ,45 135,56 78,96 99,54 55,27 63, , ,62 136,45 79,36 100,12 55,56 63, , ,80 137,34 79,77 100,70 55,84 63, , ,97 138,23 80,17 101,28 56,12 64, , ,14 139,12 80,57 101,86 56,40 64, , ,32 140,01 80,97 102,44 56,68 64, , ,49 140,91 81,37 103,02 56,96 65, , ,67 141,80 81,77 103,60 57,24 65, , ,84 142,69 82,17 104,18 57,52 65, , ,01 143,58 82,57 104,76 57,80 66, , ,19 144,47 82,98 105,34 58,08 66, , ,36 145,37 83,38 105,92 58,36 66, , ,54 146,26 83,78 106,50 58,65 67, , ,71 147,15 84,18 107,08 58,93 67, , ,88 148,04 84,58 107,66 59,21 67, , ,06 148,93 84,98 108,24 59,49 67, , ,23 149,82 85,38 108,82 59,77 68, , ,41 150,72 85,79 109,40 60,05 68, , ,58 151,61 86,19 109,98 60,33 68, , ,75 152,50 86,59 110,56 60,61 69, , ,93 153,39 86,99 111,14 60,89 69, , ,10 154,28 87,39 111,72 61,17 69, , ,28 155,18 87,79 112,30 61,45 70, , ,45 156,07 88,19 112,87 61,74 70,55

20 3 520, ,62 156,96 88,59 113,45 62,02 70, , ,80 157,85 89,00 114,03 62,30 71, , ,97 158,74 89,40 114,61 62,58 71, , ,30 159,50 89,74 115,11 62,82 71, , ,15 159,63 89,77 115,16 62,84 71, , ,32 160,53 89,94 115,49 62,96 71, , ,49 161,42 90,12 115,83 63,09 72, , ,67 162,31 90,30 116,16 63,21 72, , ,84 163,20 90,48 116,49 63,34 72, , ,02 164,09 90,66 116,83 63,46 72, , ,19 164,99 90,84 117,16 63,58 72, , ,36 165,88 91,01 117,50 63,71 72, , ,54 166,77 91,19 117,83 63,83 72, , ,71 167,66 91,37 118,17 63,96 73, , ,89 168,55 91,55 118,50 64,08 73, , ,06 169,44 91,73 118,84 64,21 73, , ,23 170,34 91,91 119,17 64,33 73, , ,41 171,23 92,08 119,50 64,46 73, , ,58 172,12 92,26 119,84 64,58 73, , ,76 173,01 92,44 120,17 64,71 73, , ,93 173,90 92,62 120,51 64,83 74, , ,10 174,80 92,80 120,84 64,96 74, , ,28 175,69 92,98 121,18 65,08 74, , ,45 176,58 93,15 121,51 65,21 74, , ,63 177,47 93,33 121,85 65,33 74, , ,80 178,36 93,51 122,18 65,46 74, , ,97 179,25 93,69 122,51 65,58 74, , ,15 180,15 93,87 122,85 65,71 75, , ,32 181,04 94,05 123,18 65,83 75, , ,50 181,93 94,22 123,52 65,96 75, , ,67 182,82 94,40 123,85 66,08 75, , ,84 183,71 94,58 124,19 66,21 75, , ,02 184,61 94,76 124,52 66,33 75, , ,19 185,50 94,94 124,86 66,46 75, , ,37 186,39 95,12 125,19 66,58 76, , ,54 187,28 95,29 125,52 66,71 76, , ,71 188,17 95,47 125,86 66,83 76, , ,89 189,06 95,65 126,19 66,96 76, , ,06 189,96 95,83 126,53 67,08 76, , ,24 190,85 96,01 126,86 67,21 76, , ,41 191,74 96,19 127,20 67,33 76, , ,58 192,63 96,36 127,53 67,46 77, , ,76 193,52 96,54 127,87 67,58 77, , ,93 194,42 96,72 128,20 67,71 77, , ,11 195,31 96,90 128,53 67,83 77, , ,28 196,20 97,08 128,87 67,95 77, , ,45 197,09 97,26 129,20 68,08 77, , ,63 197,98 97,44 129,54 68,20 77, , ,80 198,87 97,61 129,87 68,33 78, , ,98 199,77 97,79 130,21 68,45 78, , ,15 200,66 97,97 130,54 68,58 78, , ,32 201,55 98,15 130,88 68,70 78, , ,50 202,44 98,33 131,21 68,83 78, , ,67 203,33 98,51 131,54 68,95 78,80

21 4 580, ,85 204,23 98,68 131,88 69,08 78, , ,02 205,12 98,86 132,21 69,20 79, , ,19 206,01 99,04 132,55 69,33 79, , ,37 206,90 99,22 132,88 69,45 79, , ,54 207,79 99,40 133,22 69,58 79, , ,72 208,68 99,58 133,55 69,70 79, , ,89 209,58 99,75 133,89 69,83 79, , ,06 210,47 99,93 134,22 69,95 79, , ,24 211,36 100,11 134,55 70,08 80, , ,41 212,25 100,29 134,89 70,20 80, , ,59 213,14 100,47 135,22 70,33 80, , ,76 214,04 100,65 135,56 70,45 80, , ,93 214,93 100,82 135,89 70,58 80, , ,11 215,82 101,00 136,23 70,70 80, , ,28 216,71 101,18 136,56 70,83 80, , ,46 217,60 101,36 136,90 70,95 81, , ,63 218,49 101,54 137,23 71,08 81, , ,80 219,39 101,72 137,56 71,20 81, , ,98 220,28 101,89 137,90 71,33 81, , ,15 221,17 102,07 138,23 71,45 81, , ,33 222,06 102,25 138,57 71,58 81, , ,50 222,95 102,43 138,90 71,70 81, , ,67 223,85 102,61 139,24 71,83 82, , ,85 224,74 102,79 139,57 71,95 82, , ,02 225,63 102,96 139,90 72,08 82, , ,20 226,52 103,14 140,24 72,20 82, , ,37 227,41 103,32 140,57 72,32 82, , ,54 228,30 103,50 140,91 72,45 82, , ,72 229,20 103,68 141,24 72,57 82, , ,89 230,09 103,86 141,58 72,70 83, , ,07 230,98 104,03 141,91 72,82 83, , ,24 231,87 104,21 142,25 72,95 83, , ,41 232,76 104,39 142,58 73,07 83, , ,59 233,66 104,57 142,91 73,20 83, , ,76 234,55 104,75 143,25 73,32 83, , ,94 235,44 104,93 143,58 73,45 83, , ,11 236,33 105,10 143,92 73,57 84, , ,28 237,22 105,28 144,25 73,70 84, , ,46 238,11 105,46 144,59 73,82 84, , ,63 239,01 105,64 144,92 73,95 84, , ,81 239,90 105,82 145,26 74,07 84, , ,98 240,79 106,00 145,59 74,20 84, , ,15 241,68 106,17 145,92 74,32 84, , ,33 242,57 106,35 146,26 74,45 85, , ,50 243,47 106,53 146,59 74,57 85, , ,68 244,36 106,71 146,93 74,70 85, , ,85 245,25 106,89 147,26 74,82 85, , ,02 246,14 107,07 147,60 74,95 85, , ,20 247,03 107,25 147,93 75,07 85, , ,37 247,92 107,42 148,27 75,20 85, , ,55 248,82 107,60 148,60 75,32 86, , ,72 249,71 107,78 148,93 75,45 86, , ,89 250,60 107,96 149,27 75,57 86, , ,07 251,49 108,14 149,60 75,70 86,51

22 5 660, ,24 252,38 108,32 149,94 75,82 86, , ,42 253,28 108,49 150,27 75,95 86, , ,59 254,17 108,67 150,61 76,07 86, , ,76 255,06 108,85 150,94 76,20 87, , ,94 255,95 109,03 151,28 76,32 87, , ,11 256,84 109,21 151,61 76,44 87, , ,29 257,73 109,39 151,94 76,57 87, , ,46 258,63 109,56 152,28 76,69 87, , ,63 259,52 109,74 152,61 76,82 87, , ,81 260,41 109,92 152,95 76,94 87, , ,98 261,30 110,10 153,28 77,07 88, , ,16 262,19 110,28 153,62 77,19 88, , ,33 263,09 110,46 153,95 77,32 88, , ,50 263,98 110,63 154,29 77,44 88, , ,68 264,87 110,81 154,62 77,57 88, , ,85 265,76 110,99 154,95 77,69 88, , ,03 266,65 111,17 155,29 77,82 88, , ,20 267,54 111,35 155,62 77,94 89, , ,37 268,44 111,53 155,96 78,07 89, , ,55 269,33 111,70 156,29 78,19 89, , ,72 270,22 111,88 156,63 78,32 89, , ,90 271,11 112,06 156,96 78,44 89, , ,07 272,00 112,24 157,30 78,57 89, , ,24 272,90 112,42 157,63 78,69 89, , ,42 273,79 112,60 157,96 78,82 90, , ,59 274,68 112,77 158,30 78,94 90, , ,77 275,57 112,95 158,63 79,07 90, , ,94 276,46 113,13 158,97 79,19 90, , ,11 277,35 113,31 159,30 79,32 90, , ,29 278,25 113,49 159,64 79,44 90, , ,46 279,14 113,67 159,97 79,57 90, , ,64 280,03 113,84 160,31 79,69 91, , ,81 280,92 114,02 160,64 79,82 91, , ,98 281,81 114,20 160,97 79,94 91, , ,16 282,71 114,38 161,31 80,07 91, , ,33 283,60 114,56 161,64 80,19 91, , ,51 284,49 114,74 161,98 80,32 91, , ,68 285,38 114,91 162,31 80,44 91, , ,85 286,27 115,09 162,65 80,57 92, , ,03 287,16 115,27 162,98 80,69 92, , ,20 288,06 115,45 163,32 80,81 92, , ,38 288,95 115,63 163,65 80,94 92, , ,55 289,84 115,81 163,98 81,06 92, , ,72 290,73 115,98 164,32 81,19 92, , ,90 291,62 116,16 164,65 81,31 92, , ,07 292,51 116,34 164,99 81,44 93, , ,25 293,41 116,52 165,32 81,56 93, , ,42 294,30 116,70 165,66 81,69 93, , ,59 295,19 116,88 165,99 81,81 93, , ,77 296,08 117,06 166,32 81,94 93, , ,94 296,97 117,23 166,66 82,06 93, , ,12 297,87 117,41 166,99 82,19 93, , ,29 298,76 117,59 167,33 82,31 94, , ,46 299,65 117,77 167,66 82,44 94,21

23 6 740, ,64 300,54 117,95 168,00 82,56 94, , ,81 301,43 118,13 168,33 82,69 94, , ,99 302,32 118,30 168,67 82,81 94, , ,16 303,22 118,48 169,00 82,94 94, , ,33 304,11 118,66 169,33 83,06 94, , ,51 305,00 118,84 169,67 83,19 95, , ,68 305,89 119,02 170,00 83,31 95, , ,86 306,78 119,20 170,34 83,44 95, , ,03 307,68 119,37 170,67 83,56 95, , ,20 308,57 119,55 171,01 83,69 95, , ,38 309,46 119,73 171,34 83,81 95, , ,55 310,35 119,91 171,68 83,94 95, , ,73 311,24 120,09 172,01 84,06 96, , ,90 312,13 120,27 172,34 84,19 96,21

Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA

Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA SISÄLTÖ 1 TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS...4 2 ETUUDET...4 3 OIKEUS ANSIOPÄIVÄRAHAAN...5 4 TYÖTTÖMYYDEN ALKAESSA...6 5 RAJOITUKSET...7

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

Työttömyysturvailta. Salossa 11.2.2015. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Työttömyysturvailta. Salossa 11.2.2015. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Työttömyysturvailta Salossa 11.2.2015 Ansiopäivärahan edellytykset Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos Olet ilmoittautunut te-toimistoon kokoaikatyönhakijaksi osa-työkyvyttömyyseläkettä

Lisätiedot

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE JÄSENYYS Varmista, että Sinulla ei ole maksamattomia jäsenmaksuja. Jos olet itse maksanut jäsenmaksusi, liitä hakemukseesi kopio viimeisestä maksutositteesta. Maksamattomat jäsenmaksut

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto Työttömyysturvalaki 31.12.2009 asti 1) Jäsenyysehto - 10 kuukautta 2) Työssäoloehto - alkuehto 43 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana Työttömyysturvalaki 1.1.2010 alkaen 1) Jäsenyysehto - 34 viikkoa 2)

Lisätiedot

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT Kun tietoon tulee yrityksessä tapahtuvia lomautuksia tai irtisanomisia, kannattaa ottaa ajoissa asioista selvää. Neuvoja lomautus- ja työttömyysasioissa

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EV 10711996 vp- HE 72/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7211996 vp laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta.

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Työttömyyskassa Pro

TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Työttömyyskassa Pro TYÖTTÖMYYSTURVA 2015 Työttömyyskassa Pro Tunnuslukuja Vuosi 2014 1.1.-30.6.2015 Etuuksia saaneita 17 727 13 763 Päätösten lukumäärä 42 224 21 621 Maksutapahtumia 125 401 63 643 Perustepalkka (keskim.)

Lisätiedot

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha Edellytykset Hakeminen Päivärahan suuruus Korotettu päiväraha Lomakorvaukset, lomallelähtöraha Vakiintunut tulo Koulutusmahdollisuudet Työllistämisvelvoite Ansiopäivärahan

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vapaalle voi jäädä työntekijä, Joka ollut kokoaikatyössä tai sellaisessa työssä, jonka työaika on yli 75 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen

Lisätiedot

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Jäsenyysedellytys Palkansaajan jäsenyysehdon pituus lyheni 34 viikosta 26 viikkoon Uutta lyhyempää jäsenyysehtoa sovelletaan, kun henkilö on 29.12.2013 jälkeen ollut yhden

Lisätiedot

Osuuskunnat ja ansioturva

Osuuskunnat ja ansioturva Osuuskunnat ja ansioturva Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö Mäkelänkatu 2 C, 4 krs. 00500 HELSINKI www.tyj.fi Sisältö Yrittäjä määritelmä työttömyysturvalaissa Ansiopäivärahan saamisen edellytykset Yrittäjän

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURV A 2013. 105 vuotta

TYÖTTÖMYYSTURV A 2013. 105 vuotta TYÖTTÖMYYSTURV A 2013 Edellytykset Hakeminen Päivärahan suuruus Korotettu päiväraha Muutosturvan ansio-osa Lomakorvauksen jaksotus Vakiintunut tulo Koulutusmahdollisuudet Työllistämisvelvoite Voit saada

Lisätiedot

SALO 12.5.2015 KKO+PPH Ansiopäiväraha, työn keskeytyminen. Maaret Laakso

SALO 12.5.2015 KKO+PPH Ansiopäiväraha, työn keskeytyminen. Maaret Laakso SALO 12.5.2015 KKO+PPH Ansiopäiväraha, työn keskeytyminen Maaret Laakso Ansiopäivärahan työvoimapoliittiset edellytykset Ansiopäivärahaa voi saada työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautunut

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAHAKEMUKSEN TÄYTTÖ- JA TARKISTUSOHJEET

TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAHAKEMUKSEN TÄYTTÖ- JA TARKISTUSOHJEET TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAHAKEMUKSEN TÄYTTÖ- JA TARKISTUSOHJEET Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu välittömästi työ- ja elinkeinotoimistoon (TEtoimisto). Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa vain siltä ajalta,

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 7 luvun 3, 4 :n 4 momentti ja 12 :n 2 momentti, sellaisina

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVA JA LOMAUTUSASIAA

TYÖTTÖMYYSTURVA JA LOMAUTUSASIAA TYÖTTÖMYYSTURVA JA LOMAUTUSASIAA 13.1.2009 Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Asemamiehenkatu 2 00520 Helsinki www.erko.fi Puh. 7206 4343 Fax. 272 1212 Päivärahan saamisen edellytykset (1/3) Jotta työttömyyspäivärahaa

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995,

Lisätiedot

Irtisanominen, lomautus, osaaikaisuus

Irtisanominen, lomautus, osaaikaisuus Irtisanominen, lomautus, osaaikaisuus ja ansiopäiväraha 29.1.2018 Opettajien Työttömyyskassa Toimistopäällikkö Mikko Häyrinen Tiimiesimies Hanna Juvonen 1 Yleistä työttömyysturvasta Ansiopäivärahan maksaminen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2011

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2011 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2011 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2016 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2016 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2016 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2016 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

Voit hakea työttömyysetuutta 3 kuukauden ajalta takautuvasti.

Voit hakea työttömyysetuutta 3 kuukauden ajalta takautuvasti. Kela Hakemus Työttömyysturva Peruspäiväraha/työmarkkinatuki TT 1 Voit tehdä tämän hakemuksen myös verkossa ja lähettää sen liitteet Kelaan asiointipalvelussa Viestit-toiminnolla, /asiointi Lisätietoja

Lisätiedot

Työnhakijan työttömyysturva

Työnhakijan työttömyysturva - - - Työnhakijan työttömyysturva te-palvelut.fi Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneella henkilöllä on oikeus fftyö- ja elinkeinotoimiston tarjoamiin

Lisätiedot

Eläkkeelle. Olemme koonneet tähän esitykseen olennaiset osat ja miten ne vaikuttaa eri-ikäluokissa sekä ohjeita ja linkkejä aiheeseen.

Eläkkeelle. Olemme koonneet tähän esitykseen olennaiset osat ja miten ne vaikuttaa eri-ikäluokissa sekä ohjeita ja linkkejä aiheeseen. Eläkkeelle Eläkejärjestelmään tuli muutoksia 2017 alusta mm. osittain varhennettu vanhuuseläke (OVE). Kentällä on kiinnostusta ja epäselvyyttä ns. työttömyysputkijärjestelmästä sekä uudesta (OVE) eläkkeestä.

Lisätiedot

Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa

Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa Johan Åström 30.1.2009 1 (5) Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa Työttömyyseläke lakkautetaan eläkelajina vuoden 1949 jälkeen syntyneiltä. Työttömyyseläke korvataan pidentämällä työttömyyspäivärahan

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen Työttömyysturvan muutokset Pääluottamusmiestapaaminen 14.10.2016 Lakimuutokset Osa ehdotuksista on jo valiokuntakäsittelyssä ja ovat olleet tiedossa jo keväästä 2016 SEN LISÄKSI: Hallituksen kokoama työllisyystyöryhmä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

Päivärahan hakuopas. lomautetuille ja irtisanotuille. Tampereen Insinöörit ry

Päivärahan hakuopas. lomautetuille ja irtisanotuille. Tampereen Insinöörit ry Päivärahan hakuopas lomautetuille ja irtisanotuille Tampereen Insinöörit ry 2 (10) kertymäaikoineen; esimerkiksi tulospalkkiot, ylityökorvaukset, palkattomat vapaat jne. Erittelyn jälkeen kassan pitäisi

Lisätiedot

Alkusanat. Helsingissä

Alkusanat. Helsingissä MUUTOSTURVA 2 Alkusanat Muutosturvan tavoitteena on parantaa taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä irtisanotun työntekijän asemaa ja edistää

Lisätiedot

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2013 PUUKASSA PUUKASSA Sisällysluettelo Ansiopäivärahan hakeminen 7 Ensimmäinen hakemus työttömyyden alussa 7 Jatkohakemus työttömyyden jatkuessa 7 Lähetä hakemuksesi

Lisätiedot

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2012 PUUKASSA PUUKASSA OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2012 PUUKASSA Sisällysluettelo Ansiopäivärahan hakeminen 7 Ensimmäinen hakemus työttömyyden alussa 7 Jatkohakemus

Lisätiedot

ETUUSOPAS 2014 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi

ETUUSOPAS 2014 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2014 Ansiopäivärahan edellytykset ja suuruus Ansioturvan kesto Yrittäjän työttömyysturva Työtulon ja sosiaalietuuksien vaikutus Vuorottelukorvaus Näin haet etuutta Keskeiset

Lisätiedot

ETUUSOPAS 2014 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi

ETUUSOPAS 2014 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2014 Ansiopäivärahan edellytykset ja suuruus Ansioturvan kesto Yrittäjän työttömyysturva Työtulon ja sosiaalietuuksien vaikutus Vuorottelukorvaus Näin haet etuutta Keskeiset

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2015 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2013 Ansiopäivärahan edellytykset ja suuruus Ansioturvan kesto Yrittäjän työttömyysturva Työtulon ja sosiaalietuuksien vaikutus Vuorottelukorvaus Näin haet etuutta Keskeiset

Lisätiedot

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 204/2009 vp Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

HE 189/2005 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. maksettu ajalta 1 päivästä huhtikuuta lukien. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaikaa

HE 189/2005 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. maksettu ajalta 1 päivästä huhtikuuta lukien. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaikaa HE 189/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi. Esityksessä

Lisätiedot

Kelan maksama työttömyysturva

Kelan maksama työttömyysturva Kelan maksama työttömyysturva Anneli Leppänen 1 Työttömyysturva Työtön työnhakija 17 64-vuotias TE-toimisto Työttömyyskassa ansiopäiväraha vuorottelukorvaus Kelan toimisto peruspäiväraha työmarkkinatuki

Lisätiedot

HE 222/2004 vp. enimmäismaksuajan täyttymistä. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 222/2004 vp. enimmäismaksuajan täyttymistä. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 222/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sovitellun

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien

Lisätiedot

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014 Työeläketurva Eläkepalvelut 2014 Kokonaiseläketurva 1. Työeläke perustuu työansioihin ei ylärajaa Eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt ja eläkekassat Maatalousyrittäjät, MELA Merimieseläkekassa Keva: julkiset

Lisätiedot

Työnhakijan työttömyysturva

Työnhakijan työttömyysturva - - - Työnhakijan työttömyysturva te-palvelut.fi Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneella henkilöllä on oikeus fftyö- ja elinkeinotoimiston tarjoamiin

Lisätiedot

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8 Ansioturvan ABC 2010 SISÄLLYSLUETTTELO Sisällysluettelo Päivärahan hakeminen 3 Päivärahaoikeuden esteet 8 Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Päivärahan suuruus 12 Päivärahan kesto 13 Työllistymistä edistävät

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN.

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2013 Ansiopäivärahan edellytykset ja suuruus Ansioturvan kesto Yrittäjän työttömyysturva Työtulon ja sosiaalietuuksien vaikutus Vuorottelukorvaus Näin haet etuutta Keskeiset

Lisätiedot

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013 Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013 Miksi ihmeessä? Työntekijälle pidempi vapaa opiskeluun, lasten tai omaisten hoitoon, lepoon, harrastuksiin...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

15.4.2014 Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry. Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry

15.4.2014 Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry. Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry Työmarkkinatuki On taloudellinen tuki, jolla tuetaan työttömän työnhakijan sijoittumista työmarkkinoille. On tarkoitettu työttömälle, joka: tulee ensi kertaa työmarkkinoille

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2015. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa. Hyvinvoinnin tekijöiden oma työttömyyskassa

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2015. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa. Hyvinvoinnin tekijöiden oma työttömyyskassa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2015 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa Hyvinvoinnin tekijöiden oma työttömyyskassa 1 Sisällys: 4 Työttömyyskassan palvelut 6 Ansiopäivärahan edellytykset Jäsenyys

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa 1 Sisällys: 4 Työttömän ja lomautetun hakuohje lyhyesti 5 Työttömyyskassan palvelut 6 Työttömyysturvasanastoa 8 Ansiopäiväraha

Lisätiedot

PERUSOPAS 2012 TYÖTTÖMYYSTURVAN. www.jhl.fi. Pikalinkki työttömyysturvavideoon. JHL myös Facebookissa, Twitterissä ja YouTubessa

PERUSOPAS 2012 TYÖTTÖMYYSTURVAN. www.jhl.fi. Pikalinkki työttömyysturvavideoon. JHL myös Facebookissa, Twitterissä ja YouTubessa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2012 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa Pikalinkki työttömyysturvavideoon www.jhl.fi JHL myös Facebookissa, Twitterissä ja YouTubessa 1 Sisällys: 4 Työttömyyskassan

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2018 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA, VUOROTTELUKORVAUS JA LIIKKUVUUSAVUSTUS.

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2018 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA, VUOROTTELUKORVAUS JA LIIKKUVUUSAVUSTUS. TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2018 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA, VUOROTTELUKORVAUS JA LIIKKUVUUSAVUSTUS www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2018 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA. OTTY ry

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA. OTTY ry YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA OTTY ry 7.6.2017 TAUSTAA Suomessa 26 palkansaajakassaa ja kaksi vuonna 1995 perustettua yrittäjäkassaa työttömyyskassojen määrä vähentynyt 42lla vuoden 1992 jälkeen työttömyyskassojen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2017 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS.

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2017 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2017 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2017 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013. 1049/2013 Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013. 1049/2013 Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013 1049/2013 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 Eduskunnan

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa. te-palvelut.fi

Vuorotteluvapaa. te-palvelut.fi Vuorotteluvapaa te-palvelut.fi Työnhakijan ja työnantajan vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemänsä vuorottelu sopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi

Lisätiedot

Ansioturvan ABC 2009

Ansioturvan ABC 2009 Ansioturvan ABC 2009 Ansioturvan ABC 2009 SISÄLLYSLUETTTELO Päivärahan hakeminen Työssäoloehto Päivärahaoikeuden esteet Päivärahan suuruus Päivärahan kesto Oikeus soviteltuun päivärahaan Yrittäjien työttömyysturvasta

Lisätiedot

Työttömyysaste (%) 8,7 9,4 9,3 9,0

Työttömyysaste (%) 8,7 9,4 9,3 9,0 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA JA SEN EHDOT 2011. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA JA SEN EHDOT 2011. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA JA SEN EHDOT 2011 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT-KASSAN KEHITYS Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995 alusta, nyt yli 18.000 jäsentä SYT-kassan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2009 N:o Laki. N:o työttömyysturvalain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2009 N:o Laki. N:o työttömyysturvalain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1188 1193 SISÄLLYS N:o Sivu 1188 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta... 5665 1189 Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi 2011

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi 2011 Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVAN. PERUSOPAS 2009 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

TYÖTTÖMYYSTURVAN. PERUSOPAS 2009 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2009 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa 1 Sisällys: 3 Ansiopäivärahan hakuohje lyhyesti 4 Työttömyysturvasanasto 6 Ansiopäiväraha Pidä jäsenyys kunnossa Ansiopäivärahan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 239/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain, aikuiskoulutustuesta annetun lain ja vuorotteluvapaalain.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 239/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain, aikuiskoulutustuesta annetun lain ja vuorotteluvapaalain. EDUSKUNNAN VASTAUS 239/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain, aikuiskoulutustuesta annetun lain vuorotteluvapaalain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 8,4 7,8 7,6 8,1

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 8,4 7,8 7,6 8,1 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus > yhteensovitus 5 Koulutusajan tuet työttömälle

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvun 1 :n 2 momentin johdantokappale, 10 :n 2 momentin 2 4 kohta, 13 :n 1 momentti ja

Lisätiedot

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2011 PUUKASSA PUUKASSA OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2011 PUUKASSA Sisällysluettelo Ansiopäivärahan hakeminen 7 Ensimmäinen hakemus työttömyyden alussa 7 Jatkohakemus

Lisätiedot

Alkusanat. Aineisto on ladattavissa ja tulostettavissa liittojen kotisivuilta. Helsingissä 5.4.2012

Alkusanat. Aineisto on ladattavissa ja tulostettavissa liittojen kotisivuilta. Helsingissä 5.4.2012 MUUTOSTURVA 2 Alkusanat Tämä teknologiateollisuutta koskeva muutosturva-aineisto on laadittu Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n välisenä yhteistyönä. Julkaisun tarkoitus on antaa opastusta

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2015 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 918/2012 Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 918/2012 Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 918/2012 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Laki työttömyysturvan aktiivimallista

Laki työttömyysturvan aktiivimallista Laki työttömyysturvan aktiivimallista voimaan 1.1.2018 työttömän on 65 päivän tarkastelujakson aikana täytettävä aktiivisuusedellytys tarkastelujakso on 65 työttömyysetuuden maksupäivää eli noin kolme

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki

Lisätiedot

TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN

TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN MITÄ ETUUKSIA TYÖTTÖMYYSKASSA MAKSAA? Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen työttömyyden johdosta ansiopäivärahaa, työvoimakoulutuksen ajalta koulutustukea, vuorotteluvapaan

Lisätiedot

E uusopas 2008 tuusopas 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009

E uusopas 2008 tuusopas 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 Etuusopas 2008 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 IAET-kassa 2009 Kuvat: Olavi Mäki IAET-kassa on vuonna 1969 perustettu ylempien toimihenkilöiden tai vastaavassa asemassa olevien

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 9 ja 2 a luvun 6 a, sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 9 laissa 1001/2012 ja 2 a luvun

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015 infomateriaaliksi S. 1 (5) Faktaa ansioturvasta Työttömyyden aikaisen ansioturva parantaa työttömän edellytyksiä palata työhön ja turvaa toimeentulon työttömyyden aikana. Löydät tästä materiaalista keskeisimmät

Lisätiedot

RAAMISOPIMUKSEN TYÖTTÖMYYSTURVAMUUTOKSET

RAAMISOPIMUKSEN TYÖTTÖMYYSTURVAMUUTOKSET RAAMISOPIMUKSEN TYÖTTÖMYYSTURVAMUUTOKSET LYHENNETTY TYÖVIIKKO Määräaikainen laki ajalla 4.1.2010-31.12.2011, vakinaistetaan 1.1.2012 alkaen 2 Lyhennetylle työviikolle lomautetulle maksetaan täysi päiväraha

Lisätiedot

Työttömyysturvaopas Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ulkoasu ja taitto: Mari Lohisalo Kannen kuva: www.plugi.fi Paino: ArtPrint Oy, 2007

Työttömyysturvaopas Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ulkoasu ja taitto: Mari Lohisalo Kannen kuva: www.plugi.fi Paino: ArtPrint Oy, 2007 Työttömyysturvaopas Työttömyysturvaopas Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ulkoasu ja taitto: Mari Lohisalo Kannen kuva: www.plugi.fi Paino: ArtPrint Oy, 2007 Sisällys Johdanto 4 I Työttömyyskassan jäsenyys

Lisätiedot

Finlex 918/2012. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012. Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Finlex 918/2012. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012. Eduskunnan päätöksen mukaisesti Finlex Finlex Lainsäädäntö Säädökset alkuperäisinä 2012 918/2012 918/2012 Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa YTK uudella ilmeellä vuoteen 2012 YTK uudisti vuoden 2011 lopussa visuaalista ilmettä. Myös tämä Ansioturvan ABC muuttui tässä yhteydessä.

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Liikkuvuusavustus

Liikkuvuusavustus Liikkuvuusavustus 30.12.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Liikkuvuusavustus... 1 1.2 Oikeus liikkuvuusavustukseen... 1 1.3 Liikkuvuusavustuksen määrä ja kesto... 3 1.4 Työttömyysturvalain poikkeava

Lisätiedot

30.12.2002/1305. Vuorotteluvapaalaki 30.12.2002/1305. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

30.12.2002/1305. Vuorotteluvapaalaki 30.12.2002/1305. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 of 7 21/03/2011 13:51 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2002» 30.12.2002/1305 30.12.2002/1305 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Vuorotteluvapaalaki

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Tämä on Ansioturvan ABC 2013, ole hyvä! Maksoimme vuonna 2012 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 408 miljoonaa

Lisätiedot

Työttömyysaste (%) 7,8 7,7 8,3 8,2

Työttömyysaste (%) 7,8 7,7 8,3 8,2 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Ansioturvan ABC 2014 Maksoimme vuonna 2013 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 500 miljoonaa euroa. Kuukausittain

Lisätiedot

Kuljetusalan Työttömyyskassa Infopaketti 1 (2)

Kuljetusalan Työttömyyskassa Infopaketti 1 (2) Kuljetusalan Työttömyyskassa Infopaketti 1 (2) Hyvä Kuljetusalan Työttömyyskassan jäsen Tässä kirjeessä kerromme, kuinka työttömyyspäivärahaa haetaan. Oikein täytetty hakemus ja palkkatodistus nopeuttavat

Lisätiedot

Tervetuloa easiointipalveluun, Hannu Kalevi Kärkkäinen

Tervetuloa easiointipalveluun, Hannu Kalevi Kärkkäinen Kirjaudu palveluun Paperiliiton etusivulta easiointipalvelu https://www.paperiliitto.fi/www/fi/index.php Etusivu Henkilötiedot Jäsenmaksut Työttömyyskassa Kirjaudu ulos Tervetuloa easiointipalveluun, Hannu

Lisätiedot