OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA"

Transkriptio

1 OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2013 PUUKASSA

2 PUUKASSA Sisällysluettelo Ansiopäivärahan hakeminen 7 Ensimmäinen hakemus työttömyyden alussa 7 Jatkohakemus työttömyyden jatkuessa 7 Lähetä hakemuksesi työttömyyskassalle kolmen kuukauden kuluessa 8 Hakijan velvollisuudet 8 Työnhaun pitäminen voimassa 8 Palkkatodistuksessa tarvittavat tiedot 9 Miltä ajalta palkkatiedot tarvitaan? 9 Oikeus ansiopäivärahaan 10 Jäsenyys- ja työssäoloehto 10 Ansiopäivärahan määräytyminen 11 Ansiopäiväraha vuonna Korotetut ansio-osat 12 Kenellä on oikeus muutosturvan ansio-osaan 13 Työllistymistä edistävät palvelut (toimenpiteet) 13 Kulukorvaus 14 Omavastuuaika 14 Lomakorvaus työsuhteen päättyessä 15 Sairastuminen työttömänä 15 Soviteltu ansiopäiväraha 15 Sovittelu- ja hakemusjakso 16 Palkkatieto sovittelu- ja hakemusjaksolta 16

3 PUUKASSA Sovittelussa huomioon otettava tulo 16 Sovitellun ansiopäivärahan määrä 16 Laskennallinen työtulo 17 Työajan tarkastelu osa-aikatyössä 17 Lomautus lyhennetylle työviikolle 17 Lomautus lyhennetylle työpäivälle 18 Pelastustoiminnasta saatujen tulojen sovittelu 18 Ansiopäivärahan enimmäisaika 19 Yleistä 20 Ilmoitettavia muutoksia 20 Työnhakijalla on oikeus työttömyysetuuteen ulkomaanmatkan ajalta 20 Päätoimisen yritystoiminnan aloittaminen 20 Etuuksien verotus 21 Jäsenmaksut 21 Työttömyyskassan säännöt 21 Esimerkkejä ansiopäivärahan laskemisesta vuoden 2013 tasossa 22 Etuushakemuksen täyttäminen ja liitteet 23 Etuushakemuksen liitteet 26 Selvitykset työsuhteesta 27 Selvitykset hakemusta edeltävästä muusta ajasta 28 Etuushakemuksen muut liitteet 28 epuu-ohjeet 30 Päivärahataulukko 40

4 Ansiopäivärahan hakeminen Ensimmäinen hakemus työttömyyden alussa Täytä ja postita ensimmäinen hakemus, kun työttömyyden alusta on kulunut vähintään kaksi täyttä kalenteriviikkoa (ma su). Etukäteen lähetetty hakemus palautetaan. Liitä ensimmäisen hakemuksen mukaan: palkkatodistus vähintään 34 työssäoloehdon täyttävän viikon ajalta (katso sivu 10, Työssäoloehto). Lyhyemmän työskentelyn jälkeen, lähetä kassalle palkkatodistus koko työssäoloajalta. Palkkatiedot tarvitaan kultakin työssäoloajalta. Aikaisemmin annettuja tietoja ei tarvitse lähettää työttömyyskassalle uudelleen. palkkatodistus tai kopio palkkalaskelmasta/ -laskelmista (tilinauhasta) hakemus- ja palkkajaksoittain joko kuukaudelta tai neljältä kalenteriviikolta, jos olet työttömyysaikana osa-aikatyössä, teet lyhennettyä työpäivää tai olet ollut enintään kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä. Tahdista hakemusjakso palkkakauden mukaan (katso sivu 15, Soviteltu ansiopäiväraha) verotuspäätös viimeksi vahvistetusta verotuksesta, mikäli sinulla on sivutoimista yritystoimintaa (maatalous, metsätalous tai muu yritystoiminta) päätös päivärahan määrään vaikuttavista sosiaalietuuksista (esim. osatyökyvyttömyyseläke ja lasten kotihoidon tuki) alkuperäinen verokortti, mikäli olet hakenut verotukseen muutosta tai sinulla on portaikkoverokortti kopio työtodistuksesta määräaikaisen työsuhteen päätyttyä kopio irtisanomisilmoituksesta toistaiseksi voimassa olleen työsuhteen päätyttyä lomautusilmoitus tai -todistus hakiessasi etuutta lomautusajalta kopio osa-aikatyön työsopimuksesta, mikäli päätyön ohella tekemäsi osa-aikatyö jatkuu työttömänä tai vastaanotat osa-aikatyön työttömänä ollessasi (katso sivu 15, Soviteltu ansiopäiväraha) Jatkohakemus työttömyyden jatkuessa Täytä jatkohakemus joko neljältä täydeltä kalenteriviikolta maanantaista sunnuntaihin tai yhdeltä kuukaudelta. Jos aloitat yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön tai työttömyytesi muutoin päättyy, voit täyttää hakemuksen lyhyemmältä ajalta viimeiseen työttömään päivään saakka. 7

5 8 Liitä jatkohakemukseen mukaan: palkkatodistus hakemuksen aikana tehdystä työstä selvitys muutoksista työttömyysaikana, esim. aloitetusta osa-aikatyöstä työsopimus Lähetä hakemuksesi työttömyyskassalle kolmen kuukauden kuluessa Huomaa, että työttömyyskassan maksamia etuuksia voidaan maksaa vain kolmelta kuukaudelta taannehtivasti. Lähetä hakemuksesi työttömyyskassalle kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen alusta lukien. Jatkohakemuksen voit lähettää heti, kun neljä kalenteriviikkoa tai kuukausi täyttyy, vaikka kassalta ei olisi vielä tullut päätöstä ensimmäisestä hakemuksesta. Hakijan velvollisuudet Ilmoita kaikista etuuden hakemisen aikana tapahtuvista muutoksista työttömyyskassalle. Hakemuksen päiväkohtaisessa selvityskohdassa pitää ilmoittaa mm. tunnit, joilta työnantaja maksaa palkan. Jos työnantaja maksaa hakemusajalle palkkaa, kirjoitetaan hakemukseen esimerkiksi: sairaus/palkka 8 h, jos saat palkkaa sairausajalta kahdeksalta tunnilta vuosiloma, jos saat palkkaa vuosiloman ajalta pekkanen tai työajanlyhennysvapaa, jos saat palkkaa pekkaspäivältä arkipyhäkorvaus, jos saat palkkaa arkipyhän ajalta Täytä hakemus aina tilanteesi mukaisesti. Kirjoita hakemukseen esimerkiksi työnhakuvalmennus, jos olet työnhakuvalmennuksessa tai työvoimakoulutus, jos olet TEtoimiston järjestämässä ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Huomioi, että koulutuksessa olotunteja ei ilmoiteta. Työtunnit merkitään hakemukseen vain silloin, kun työnantaja maksaa palkkaa. Muista ilmoittaa koulutuksessa ollessasi koulutukseen liittyvä loma-aika. Etuuksia hakevalla on velvollisuus etuutta hakiessaan ilmoittaa mahdollisista etuuden maksamiseen ja myöntämiseen vaikuttavista muutoksista. Ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa etuuden virheelliseen maksatukseen ja väärinkäytösepäilyyn. Jos olet epävarma jostakin etuuden maksamiseen vaikuttavasta asiasta, pyydämme ottamaan etukäteen yhteyttä työttömyyskassaan asian selvittämiseksi. Työnhaun pitäminen voimassa Pidä työnhakusi voimassa työ- ja elinkeinotoimistossa ollessasi työttömänä, lomautettuna tai TE-toimiston kanssa sovitussa työllistymistä edistävässä palvelussa. Huomioi, että työnhaun on oltava voimassa myös työvoimakoulutuksen ja omaehtoisen opiskelun aikana.

6 Palkkatodistuksessa tarvittavat tiedot Ansiopäivärahan määrittämistä ja päivärahaoikeuden ratkaisemista varten on pyydettävä palkkatodistus työnantajalta. Työnantajan antamassa palkkatodistuksessa on oltava riittävät tiedot. Alla on luettelo palkkatodistuksessa vaadittavista tiedoista. työnantajan nimi, yhteystiedot ja y-tunnus työntekijän nimi ja henkilötunnus ammatti-/virkanimike työsuhteen alkamispäivä työsuhteen päättymispäivä (jos kyseessä on lomautus, työsuhde ei ole päättynyt) lomautuksen alkamispäivä (jos kyseessä on lomautus) koko veronalainen ansio ansaintaperiaatteen mukaan (miltä ajalta palkka on maksettu, ei palkanmaksupäivien mukaan) eriteltynä lomakorvaus (lomakorvauksella ei tarkoiteta vuosiloma-ajan palkkaa vaan korvausta, joka on maksettu työsuhteen aikana pitämättä jääneestä lomasta) eriteltynä lomaraha (lomarahalla ei tarkoiteta vuosiloma-ajan palkkaa vaan summaa, joka on maksettu loma-ajan palkan lisäksi eli ns. lomallelähtö- tai lomaltapaluuraha, joka on 50% loma-ajan palkasta) eriteltynä ennakonpidätyksen alaiseen palkkaan sisältyvä palvelusvuosilisä sekä sen ansainta-aika eriteltynä ennakonpidätyksen alaiseen palkkaan sisältyvät tulospalkkiot, tuotantopalkkiot, voittopalkkiot, bonukset, tantieemit, optiot, osingot tai henkilöstörahasto-osuudet sekä niiden ansainta-aika ja maksupäivä eriteltynä työsuhteen päättyessä irtisanomisajan palkan sijasta tai sen lisäksi maksetut tai maksettavaksi tulevat muut erorahaluonteiset korvaukset (esim. kultainen kädenpuristus tms.) palkattomat poissaolot ja poissaolojen syyt eriteltynä työviikot, joissa on ollut työtä alle 18 tuntia viikossa sekä näiden viikkojen palkat lisätietona on hyvä ilmoittaa, jos kertynyt vuosiloma on pidetty työsuhteen aikana palkanlaskijan yhteystiedot Miltä ajalta palkkatiedot tarvitaan? Kun haet ansiopäivärahaa ensimmäistä kertaa, tarvitaan palkkatodistus vähintään 34 kalenteriviikolta välittömästi työttömyyttä edeltävältä ajalta (viikoilta, jotka täyttävät työssäoloehdon, katso sivu 10, Työssäoloehto). Jos olet jo saanut ansiopäivärahaa ja olet ollut työssä vähemmän aikaa kuin 34 viikkoa, toimita palkkatodistus koko työsuhteen ajalta. 9

7 Ollessasi lomautettu palkkatodistus tulee olla edellisestä lomautuksesta lukien tämän hetkisen lomautuksen alkuun saakka (tai siitä lukien, kun viimeksi olit työtön) ellei edellisestä lomautuksesta tai työttömyydestä ole aikaa yli 34 viikkoa. Oikeus ansiopäivärahaan Jäsenyys- ja työssäoloehto Työttömyyskassan maksamien etuuksien saaminen edellyttää, että olet täyttänyt jäsenyysehdon ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan sääntöjen mukaan. Jäsenyysehto Jäsenyysehto täyttyy, kun olet ollut työttömyyskassan jäsenenä (vakuutettuna) vähintään 34 edellistä viikkoa. Aikaisemman kassan jäsenyys- ja työssäoloaika luetaan hyväksesi, jos olet siirtänyt jäsenyytesi kuukauden kuluessa edellisen kassan jäsenyyden päättymisestä. Työssäoloehto Työssäoloehto täyttyy, kun olet ollut palkkatyössä jäsenyysaikana 34 kalenteriviikkoa, joissa työaika kunakin kalenteriviikkona on ollut vähintään 18 tuntia. Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista, vaan työssäoloehtoa kerryttäviä viikkoja voi kerätä välittömästi työttömyyttä edeltäneen 28 kuukauden tarkastelujakson aikana. Lisäksi edellytyksenä on, että työstä on maksettu työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Jos olet työskennellyt alalla, jolla ei ole työehtosopimusta, on kokoaikatyöstä saamasi palkan pitänyt olla 1.134,00 euroa kuukaudessa vuonna Työssäolot aikaisemman kassan jäsenyysaikana luetaan hyväksesi, mikäli olet siirtänyt jäsenyytesi kuukauden kuluessa aikaisemmasta kassasta erottuasi. Työssäoloehdon 28 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan pidentää, jos olet ollut poissa työmarkkinoilta työttömyysturvalaissa mainitusta hyväksyttävästä syystä. Hyväksyttäviä syitä ovat mm. sairaus, asevelvollisuus, siviilipalvelus, päätoiminen opiskelu, vuorotteluvapaa, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakausi, alle 3 vuotiaan lapalle 3 vuotiaan lapsen hoito, osallistuminen TE-toimiston hyväksymään työllistymistä edistävään palveluun. Tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään seitsemällä vuodella. 10

8 Ansiopäivärahan määräytyminen Ansiopäivärahan määrä lasketaan työssäoloehdon täyttävän ajan työstä saadun palkan perusteella. Ansiopäivärahan perusteena oleva palkka määritellään siten, että työssäoloehdon täyttävältä työajalta saadusta ennakonpidätyksen alaisesta palkasta vähennetään lomaraha ja lomakorvaus. Palkka ilman lomarahaa ja lomakorvausta jaetaan työssäoloehtoviikkojen päivien määrällä (5 pv/vko). Näin saatu päiväpalkka kerrotaan 21,5:llä, jolloin saadaan kuukausipalkka. Päivärahan perusteena oleva palkka saadaan vähentämällä kuukausipalkasta vielä ns. prosenttivähennys, joka on 3,89 prosenttia vuonna Palkkaa korotetaan työeläkeindeksin mukaisesti, mikäli päivärahan suuruus lasketaan vanhemmista palkkatiedoista sen vuoksi, että työssäoloehdon tarkastelujaksoa on voitu pidentää hyväksyttävästä syystä (esim. alle 3-vuotiaan lapsen hoito). Indeksitarkistus tehdään siihen osaan palkasta, joka on ansaittu 28 kuukauden tarkastelujaksoa edeltävältä ajalta. Osatyökyvyttömyyseläkettä, osa-aikaeläkettä, osa-aikalisää tai vuorotteluvapaakorvausta saaneelle tai osittaisella hoitovapaalla olleelle ansiopäivärahan perusteena oleva palkka määritellään eläkettä edeltävien ansiotulojen perusteella, mikäli jäsenyys työttömyyskassassa on ollut voimassa ennen eläkettä työssäoloehtoon vaadittavan ajan. Mikäli osatyökyvyttömyys- tai osa-aikaeläke on jatkunut vähintään kolmen vuoden ajan, ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa korotetaan työeläkeindeksillä. Ansiopäiväraha vuonna 2013 Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta ja palkan mukaan määräytyvästä ansio-osasta. Lisäksi maksetaan lapsikorotus, joka on yhdestä alle 18-vuotiaasta lapsesta 5,24 euroa, kahdesta lapsesta 7,69 euroa ja kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 9,92 euroa. Perusosa on peruspäivärahan suuruinen, 32,46 euroa päivässä. Ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää tulorajan 3.408,30 euroa (105-kertaisen peruspäivärahan määrän), ansio-osa on tulorajan ylittävästä päiväpalkasta 20 prosenttia. Ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi olla enintään 90 prosenttia ansiopäivärahan perusteena olevasta palkasta. Jos ansiopäivärahaan sisältyy korotettu ansio-osa tai muutosturvan ansio-osa, voi ansiopäiväraha lapsikorotuksineen olla enintään yhtä suuri kuin ansiopäivärahan perusteena oleva palkka. Ansiopäiväraha on kuitenkin aina vähintään mahdollisella lapsikorotuksella korotetun peruspäivärahan suuruinen. 11

9 12 Mikäli henkilö on oikeutettu korotettuun ansio-osaan tai muutosturvan ansio-osaan on ansiopäiväraha aina vähintään yhtä suuri kuin mahdollisella lapsikorotuksella ja korotusosalla korotettu peruspäiväraha. Korotetut ansio-osat 1) Korotettu ansio-osa työttömyyden alkaessa 20 päivältä Työssäoloehdon täytyttyä ja 500 päivän enimmäisajan alkaessa voit saada enintään 20 päivältä korotettua ansio-osaa. Oikeus tähän korotettuun ansio-osaan on, mikäli sinulla on työhistoriaa kolme vuotta yhden tai useamman työnantajan palveluksessa päivärahaoikeuden (500 päivän) alkamiseen mennessä. Korotusosaan ei kuitenkaan ole oikeutta, mikäli olet oikeutettu pitkän työuran päättyessä maksettavaan korotettuun ansio-osaan. 2) Korotettu ansio-osa pitkän työuran päättyessä 100 päivältä Mikäli olet joutunut työttömäksi tuotannollisista tai taloudellisista syistä ja sinulla on työhistoriaa vähintään 20 vuotta ja olet ollut työttömyyskassan jäsenenä yhteensä vähintään viisi vuotta, voit saada enintään 100 päivältä korotettua ansio-osaa. 3) Korotettu ansio-osa työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 200 päivältä Osallistuessasi TE-toimiston kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun voit saada enintään 200 päivältä korotettua ansio-osaa. Korotusosaa voidaan maksaa myös palveluiden väliseltä ajalta, mikäli väliaika on enintään seitsemän kalenteripäivää. Oikeus uuteen 200 päivältä maksettavaan korotusosaan on, kun olet ollut työssä uudelleen työssäoloehdon täyttävän ajan. Kohtien 1 3 mukaisissa tilanteissa ansioosa on 57,5 prosenttia ja tulorajan ylittävästä päiväpalkasta 35 prosenttia. 4) Muutosturvan ansio-osa 200 päivältä Mikäli olet muutosturvan piirissä ja osallistut TE-toimiston kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun, voit saada enintään 200 päivältä muutosturvan ansio-osaa. Muutosturvan ansio-osa on 65 prosenttia ja tulorajan ylittävästä päiväpalkasta 37,5 prosenttia. Korotusosia ei voi saada päällekkäin. Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta maksetaan muutosturvan ansio-osaa (kohta 4) henkilölle, joka on muutosturvan piirissä tai korotettua ansio-osaa työllistymistä edistävien palveluiden ajalta (kohta 3) henkilölle, joka ei ole muutosturvan piirissä. Muutosturvan ansio-osaa tai korotusosaa työllistymistä edistävien palveluiden ajalta voidaan maksaa vain siltä ajalta, jona hakija on työllistymistä edistävässä palvelussa ja palvelusta on sovittu työllistymissuunnitelmassa. Mikäli olet osallistumassa työllistymistä edistävään toimenpiteeseen huolehdi, että toimenpide tulee kirjatuksi työllistymissuunnitelmaasi suunnitelmaa tehtäessä.

10 Jos hakijalla on oikeus korotettuun ansioosaan useammalla kuin yhdellä perusteella, maksetaan hänelle ensisijaisesti korotettua ansio-osaa työllistymistä edistävien palvelujen ajalta, toissijaisesti työttömyyden alkaessa maksettavaa korotettua ansio-osaa ja viimesijaisesti pitkän työuran päättyessä maksettavaa korotettua ansio-osaa. Kenellä on oikeus muutosturvan ansio-osaan Muutosturvan ansio-osan saaminen edellyttää, että työnhakijalle on laadittu TE-toimistossa muutosturvaan liittyvä työllistymissuunnitelma. Muutosturvaan liittyvän työllistymissuunnitelman laatimisen edellytykset: työntekijän työsuhde on irtisanottu tuotannollisista tai taloudellisista syistä ja hänellä on ollut työssäoloaikaa vähintään kolme vuotta yhden tai useamman työnantajan palveluksessa, tai työntekijän määräaikainen työsuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään kolme vuotta, tai työntekijä on ollut samaan työnantajaan määräaikaisissa työsuhteissa yhteensä 36 kuukautta viimeksi kuluneen 42 kuukauden aikana, tai työntekijän määräaikainen työsuhde on päättynyt ja hänellä on määräaikaisen työsuhteen päättyessä työssäoloaikaa saman tai eri työnantajien palveluksessa vähintään viisi vuotta viimeksi kuluneen seitsemän vuoden aikana, tai työntekijä on ollut yhdenjaksoisesti lomautettuna vähintään 180 päivää ja työssäoloaikaa on ollut vähintään kolme vuotta, tai työntekijä lomautetaan vähintään 180 päiväksi ja hänellä on lomautusilmoituksen saadessaan työssäoloaikaa vähintään kolme vuotta, tai lomautettu työntekijä on irtisanoutunut lomautuksen kestettyä yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää ja työssäoloaikaa on ollut vähintään kolme vuotta Työllistymistä edistävät palvelut (toimenpiteet) Työllistymistä edistäviä palveluita ovat: 1. työnhakuvalmennus 2. uravalmennus 3. kokeilu 4. työvoimakoulutus 5. työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu 6. kotoutumisen edistämistä annetun lain :ssä tarkoitettu omaehtoinen opiskelu 7. kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu kuntouttava työtoiminta Työttömyysetuutta voi saada em. palveluiden (toimenpiteiden) ajalta, mikäli palvelusta on sovittu työ- ja elinkeinotoimistossa tehtävässä työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. TE-toimisto tutkii muutosturvan piiriin kuulumisen edellytykset työllistymissuunnitelman laatimisen tai tarkistamisen yhteydessä ja antaa työttömyyskassalle lausunnon palveluun osallistumisesta. 13

11 Kulukorvaus Useimpien työllistymistä edistävien palveluiden ajalta saat myös verotonta kulukorvausta. Kulukorvausta maksetaan korotettuna, mikäli osallistut työllistymistä edistävään palveluun työssäkäyntialueen ulkopuolella. Kulukorvaus maksetaan korotettuna myös silloin, jos osallistut työllistymistä edistävään palveluun kotikuntasi ulkopuolella ja kotikunnan ulkopuolelle osallistumisesta aiheutuu todistettavia majoituskustannuksia. Kulukorvaus on 9 euroa päivässä. Korotettu kulukorvaus on 18 euroa päivässä. Kulukorvausta voidaan maksaa: työvoimakoulutuksen ja työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen koulutuksen ajalta viideltä päivältä viikossa, ei kuitenkaan opiskelun loma-ajalta muiden palveluiden ajalta todellisilta osallistumispäiviltä kulukorvausta maksetaan vain ajalta, jolta on oikeus työttömyysetuuteen. Mikäli työttömyysetuutta ei jää maksettavaksi esim. koulutusaikaisten työtulojen yhteensovittamisten vuoksi, ei myöskään kulukorvausta voida maksaa. Kuntouttavan työtoiminnan ajalta voi saada kulukorvausta, mutta ei korotettua kulukorvausta. Työ- ja koulutuskokeilun ajalta kulukorvausta ei makseta lainkaan. 14 Omavastuuaika Omavastuuajaksi hyväksytään seitsemää täyttä työttömyyspäivää vastaava aika (esim. 7 x 8 = 56 tuntia), mikäli aika mahtuu kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon sisälle. Omavastuuaika pidätetään aina 34 kalenteriviikon työssäoloehdon täyttymisen jälkeen. Omavastuupäivät kuluvat myös, jos olet työllistymistä edistävissä palveluissa, esimerkiksi työvoimakoulutuksessa, heti työttömyyden alussa. Omavastuupäiväksi ei voida hyväksyä sellaista päivää, jolta sinulla ei olisi oikeutta päivärahaan, esim. työnhaku ei ole ollut voimassa työ- ja elinkeinotoimistossa. Omavastuupäiviksi ei voida hyväksyä myöskään työttömyyspäiviä sellaiselta ajalta, jolta sinulle ei voitaisi maksaa päivärahaa työajan ylittymisen vuoksi. Työajan ylittymisen tarkastelujakso on osaaikatyössä oltaessa sovittelujakso ja lyhennettyä työpäivää tai työviikkoa tehtäessä kalenteriviikko. Jos työaikasi tarkastelujakson aikana ylittää 80 prosenttia alalla sovellettavan kokoaikaisen työntekijän työajasta, ei etuutta voida maksaa eikä ko. työttömyysaikaa voida hyväksyä omavastuuaikaan.

12 Lomakorvaus työsuhteen päättyessä Lomakorvauksen jaksottaminen päättyi vuoden 2012 lopussa. Näin ollen työsuhteen päättyessä maksettava lomakorvaus ei enää siirrä ansiopäivärahan alkamista. Lakimuutos koskee ja sen jälkeen päättyneitä työsuhteita. Sairastuminen työttömänä Ansiopäivärahaa maksetaan myös lyhytkestoisen sairauden sekä sairausvakuutuslain mukaisen omavastuun ajalta siihen saakka, kunnes oikeus Kelan maksamaan sairauspäivärahaan alkaa. Sairausvakuutuslain mukaiselle omavastuuajalle maksamisen edellytyksenä on, että sinulle on maksettu ansiopäivärahaa sairastumista välittömästi edeltävältä päivältä. Ansiopäivärahaa ei voida maksaa sairausvakuutuslain mukaiselle omavastuuajalle, mikäli sinulla ei jostain muusta syystä ole oikeutta ansiopäivärahaan sairastumishetkellä. Ansiopäivärahaa on haettava sairauspäivärahan omavastuuajalta ilmoittamalla hakemuksessa sairauspäivät. Hakemuksessa on ilmoitettava, jos saa lakisääteistä etuutta muualta (esim. maatalousyrittäjille myönnettävää Mela-sairauspäivärahaa). Soviteltu ansiopäiväraha Sinulle voidaan maksaa soviteltua ansiopäivärahaa, jos: teet osa-aikaista työtä (työnantajan aloitteesta) päivittäistä työaikaasi on lyhennetty lomautuksen johdosta olet vastaanottanut enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön sinulla on ansiotuloa yritystoiminnasta tai omasta työstä Osa-aikatyön alkaessa liitä hakemukseesi: työsopimus tai työnantajan antama kirjallinen selvitys sovituista työsuhteen ehdoista palkkalaskelma/ tilinauha. Huom! Hakemusjakso tahdistetaan palkanmaksujakson (ansaintajakson) mukaan. Enintään kaksi viikkoa kestäneen kokoaikatyön ajalta: työsopimus tai työnantajan antama kirjallinen selvitys työsuhteen ehdoista palkkalaskelma/ tilinauha 15

13 16 Sovittelu- ja hakemusjakso Sovittelujakso on joko kuukausi tai neljä kalenteriviikkoa ja se määräytyy palkanmaksujakson perusteella. Sovitellun päivärahan hakeminen tulee tahdistaa palkanmaksujaksoittain joko kuukauden tai neljän kalenteriviikon ajalle. Enintään kaksi viikkoa kestäneen kokoaikatyön vastaanottaneella sovittelujakso on normaali hakemusjakso (4 kalenteriviikkoa tai kuukausi). Palkkatieto sovittelu- ja hakemusjaksolta Sovitellun ansiopäivärahan hakeminen osaaikatyötä tehtäessä tai lyhennettyjen työpäivien ajalta tulee tahdistaa palkanmaksujaksoittain joko kuukauden tai neljän kalenteriviikon ajalle. Mikäli haet ansiopäivärahaa osa-aikatyön ajalta tai lyhennettyjen työpäivien ajalta, liitä hakemukseen palkkalaskelmat hakemuksen aikana tehdyistä töistä. Mikäli olet ollut enintään kaksi viikkoa kestäneessä kokoaikatyössä, liitä myös silloin hakemukseen palkkalaskelmat hakemuksen aikana tehdyistä töistä. Sovittelussa huomioon otettava tulo Soviteltavana tulona otetaan huomioon sovittelujakson aikana ansaittu tulo. Maataloudesta ja yritystoiminnasta saatu ansiotulo huomioidaan viimeksi vahvistetun verotuspäätöksen mukaisena. Mikäli sinulla on esimerkiksi ansiotuloa maataloudesta, liitä hakemukseen kopio viimeksi vahvistetun henkilökohtaisen verotuksen verotuspäätöksestä sekä sen erittelyosasta, joka on toimitettu keväällä esitäytetyn veroilmoituksen mukana. Kuukausittain soviteltavana määränä huomioidaan vuoden ansiotulo jaettuna 12 kuukaudella. Jos olet aloittanut yritystoiminnan siten, että yritystoiminnan tuloa ei ole kertynyt vielä vahvistetulta verovuodelta, huomioidaan yritystoiminnan ansiotulo muun selvityksen, esim. kirjanpidon, mukaisena. Jos olet aloittanut yritystoiminnan eikä yritystoiminnan tuloja ole näkyvissä vielä vahvistetussa verotuksessa, ota yhteyttä työttömyyskassaan. Työttömyyskassa pyytää työ- ja elinkeinotoimistosta lausunnon yrityksen työllistävyydestä ennen ansiopäivärahan maksamista henkilölle, jolla on yritystoimintaa. Jos TEtoimisto katsoo hakijan työllistyvän sivutoimisesti yrityksessä, tulee työttömyyskassa huomioimaan päivärahaa vähentävänä tulona ansiotulon yritystoiminnasta. Sovitellun ansiopäivärahan määrä Soviteltava ansiotulo vaikuttaa sovittelujaksolle maksettavaan ansiopäivärahaan siten, että sovittelujakson aikana saadusta tulosta 50 prosenttia pienentää jaksolle maksettavaa ansiopäivärahaa. Soviteltua ansiopäivärahaa voidaan maksaa korkeintaan niin paljon, että se lapsikoro-

14 tuksineen yhdessä ansaitun työtulon kanssa on enintään 90 prosenttia ansiopäivärahan perusteena olevasta palkasta. Jos hakija on oikeutettu ansio-osan korotusosiin, soviteltu ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi yhdessä työtulon kanssa olla enintään ansiopäivärahan perusteena olevan palkan suuruinen. Laskennallinen työtulo Soviteltava työtulo on muutettava laskennalliseksi työtuloksi, mikäli maksettava jakso on lyhyempi kuin neljä viikkoa tai kuukausi. Työttömyysturvalain mukaan kyseessä on ns. erityinen sovittelujakso. Soviteltavaan työtuloon luetaan mukaan vain ne tulot, jotka on ansaittu maksettavalta ajalta. Muunto tapahtuu siten, että maksettavan ajan palkka jaetaan maksettavaan jaksoon sisältyvillä laskennallisilla työpäivillä ja kerrotaan 21,5:llä. Esim. Maksettava aika on kolme viikkoa (15 päivää) ja tuon kolmen viikon aikana ansaittu palkka työpäiviltä on 300 euroa. Laskutoimitus tehdään seuraavasti: 300 jaetaan 15:llä ja kerrotaan 21,5:llä, jolloin soviteltava laskennallinen kuukausipalkka on 430 euroa. Laskennallinen palkka ei siis ole sama kuin ansaittu palkka. Työajan tarkastelu osa-aikatyössä Soviteltua ansiopäivärahaa voidaan maksaa, jos työaikasi osa-aikatyössä oltaessa sovittelujakson aikana ei ylitä 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Esim. Jos normaali työaika alalla on 40 tuntia viikossa ja 160 tuntia neljän viikon aikana, soviteltua ansiopäivärahaa voidaan maksaa, jos osa-aikatyötä on enintään 128 tuntia neljän viikon aikana. Lomautus lyhennetylle työviikolle Lyhennetty työviikko on kysymyksessä silloin, kun työnantaja lomauttaa sinut lyhentämällä viikoittaista työaikaa yhdellä tai useammalla päivällä viikossa ja vähentämällä palkkaa vastaavasti. Lyhennetylle työviikolle lomautetulle voidaan maksaa täyttä ansiopäivärahaa työttömiltä päiviltä, ellei ole muuta soviteltavaa tuloa. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa, jos jäljelle jäävä työaika kalenteriviikon aikana ei ylitä 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, vertailu tehdään työaikalain mukaiseen säännölliseen työaikaan. 17

15 18 Lomautus lyhennetylle työpäivälle Lyhennetty työpäivä on kysymyksessä silloin, kun päivittäistä työaikaasi lyhennetään esim. siten, että 8-tuntista työpäivääsi (5 pv/vko) lyhennetään jokaiselta päivältä 2 tunnilla. Mikäli kalenteriviikon aikana on lyhennettyjä työpäiviä, maksetaan työttömyyspäiväraha tämän viikon ajalta soviteltuna. Tällaisen kalenteriviikon työpäivien aikana ansaittu palkka pienentää maksujaksolle (sovittelujaksolle) maksettavaa ansiopäivärahaa. Soviteltua ansiopäivärahaa maksetaan viidelle päivälle viikossa. Lyhennettyä työpäivää tekevän työaikatarkastelu toteutetaan kalenteriviikoittain. Mikäli työaika kalenteriviikon aikana ylittää 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta, ei ansiopäivärahaa sellaiselta kalenteriviikolta voida maksaa eikä sen viikon aikana ollutta työttömyysaikaa voida hyväksyä omavastuuajaksi (7 päivän alkukarenssiin). Esim. Jos normaali työaika alalla on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa, ei päivittäinen 1,5 tunnin lomautus oikeuta soviteltuun ansiopäivärahaan eikä ko. viikkoa voida hyväksyä 7 päivän omavastuuaikaan, koska jäljelle jäävä työaika 32,5 tuntia (5 x 6,5 = 32,5) ylittää 80 % normaalityöajasta (0,80 x 40 = 32). Pelastustoiminnasta saatujen tulojen sovittelu Pelastustoiminnasta saatuja tuloja ei huomioida täysimääräisenä soviteltua päivärahaa laskettaessa. Tuloista huomioidaan suojaosan ylittävä osa. Suojaosa on 300 euroa kuukaudessa. Jos ansiopäivärahaa maksetaan neljän kalenteriviikon jaksoissa, suojaosa on 279 euroa. Koskee: pelastuslaitoksen sivutoimista henkilökuntaa sopimuspalokuntien henkilökuntaa vapaaehtoinen palokunta laitospalokunta teollisuuspalokunta sotilaspalokunta muun pelastusalalla toimivan yhteisön henkilökuntaa Pelastustoimintaan liittyvät työtunnit ja työtulot pitää ilmoittaa työttömyyskassalle. Tehtyä työtä ja/tai siitä ansaittua palkkaa ei saa jättää ilmoittamatta, vaikka työstä kertyisi tuloa enintään suojaosan verran. Suojaosa huomioidaan työttömyyskassalla hakemusjaksolta maksettavaa päivärahaa laskettaessa. Sovitellun päivärahan hakeminen tulee tahdistaa palkanmaksujaksoittain joko kuukauden tai neljän kalenteriviikon ajalle. Pelastustoiminnan varsinaiset työtunnit pitää ilmoittaa eriteltyinä varallaolotunneista. Hakemuksen liitteenä toimitettavasta palkkalaskelmasta pitää myös ilmetä eriteltyinä varsinaisesta työstä ja varallaolosta maksettu palkka. Myös mahdolliset hälytysrahat pitää ilmoittaa erikseen.

16 Ansiopäivärahan enimmäisaika Voit saada ansiopäivärahaa enintään 500 päivältä. 500 päivän laskenta aloitetaan aina alusta, kun olet täyttänyt uuden työssäoloehdon. Uusi työssäoloehto täyttyy, kun olet 28 kuukauden aikana työskennellyt palkkatyössä vähintään 34 kalenteriviikkoa, joissa työaika kunakin kalenteriviikkona on ollut vähintään 18 tuntia. Ansiopäiväraha oikeus vuonna 1949 tai aikaisemmin syntyneillä Mikäli olet vuonna 1949 tai aikaisemmin syntynyt ja 500 päivää täyttyy, maksetaan sinulle ansiopäivärahaa sen kuukauden loppuun, jolloin 500 päivää täyttyy. Näin päättyvän päivärahaoikeuden jälkeen voit hakea työttömyyseläkettä vuoden ikäisenä tai jäädä vanhuuseläkkeelle 63-vuoden ikäisenä. Ansiopäivärahaoikeus vuosina syntyneillä Mikäli olet vuosina syntynyt sekä täytät 59 vuotta ennen 500 päivän täyttymistä ja olet 500 päivän täyttyessä ollut työeläkelakien mukaisessa työssä vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana, voidaan sinulle maksaa ansiopäivärahaa sen kuukauden loppuun, jona täytät 65 vuotta. Ansiopäivärahaoikeus vuonna 1955 tai sen jälkeen syntyneillä Mikäli olet vuonna 1955 tai sen jälkeen syntynyt ja täytät 60 vuotta ennen 500 päivän täyttymistä ja olet 500 päivän täyttyessä ollut työeläkelakien mukaisessa työssä vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana, voidaan sinulle maksaa ansiopäivärahaa sen kuukauden loppuun, jona täytät 65 vuotta. Oikeus vanhuuseläkkeeseen vuonna syntyneellä Pitkäaikaistyötön voi saada vanhuuseläkkeen 62-vuotiaana ilman varhennusvähennystä. Oikeus vanhuuseläkkeeseen koskee työtöntä, joka täyttää seuraavat ehdot. Hän on syntynyt vuonna täyttänyt 62 vuotta saanut ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa lisäpäiviltä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana vähintään yhdeltä päivältä. Eläkkeen hakijan on hakemusten liitteeksi pyydettävä työttömyyskassalta tai Kelalta todistus työttömyyspäivärahan saamisesta lisäpäiviltä. Eläke voi alkaa hakemista seuraavan kalenterikuukauden alusta eikä sitä makseta takautuvasti. Lakimuutoksen johdosta vuoden 2013 tammikuun alusta lukien pitkäaikaistyöttömän oikeus vanhuuseläkkeeseen 62-vuotiaana ilman varhennusvähennystä poistui vuonna 1958 ja sen jälkeen syntyneiltä. 19

17 Yleistä Ilmoitettavia muutoksia Ilmoita kaikista etuuksiin mahdollisesti vaikuttavista muutoksista hakemuksella työttömyyskassalle. Huomioi, että usein ilmoitus on tehtävä myös työ- ja elinkeinotoimistoon. Työttömyyskassalle on ilmoitettava esimerkiksi: hakemuksen aikana tehdyistä työpäivistä ja työtunneista lomautettuna oltaessa päivät, joilta on oikeus arkipyhäkorvaukseen mikäli lomautuksen aikana tulee irtisanotuksi tai lomautuksen kestäessä maksetaan vuosiloma-ajan palkkaa koulutukseen liittyvästä loma-ajasta poissaolosta työllistymistä edistävistä palvelusta oman työkyvyttömyytensä tai alle 10-vuotiaan lapsen sairauden vuoksi Ilmoitus TE-toimistoon on tehtävä esimerkiksi: työttömänä aloitetusta yritystoiminnasta tai omasta työstä sairastumisesta muusta ajasta, jolloin ei voi olla työnhakijana yhteystietojen antamiseksi ulkomaanmatkan ajalta Työnhakijalla on oikeus työttömyysetuuteen ulkomaanmatkan ajalta alkaen työttömällä on oikeus tehdä ulkomaanmatkoja ilman, että se johtaa työttömyysetuuden menettämiseen. Työnhakijan tulee olla työmarkkinoiden käytettävissä ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä ja TE-toimiston tarjoamia palveluita matkasta huolimatta. Ulkomaanmatka ei ole pätevä syy kieltäytyä tarjotusta työstä tai työllistymistä edistävästä palvelusta taikka keskeyttää palvelu. Päätoimisen yritystoiminnan aloittaminen Kehotamme liittymään jäseneksi yrittäjien työttömyyskassaan, jos aloitat päätoimisen yritystoiminnan. Liittyminen yrittäjien työttömyyskassaan kannattaa tehdä kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta, jolloin saat yrittäjän työssäoloehtoon ja jäsenyysaikaan kuuden kuukauden hyvityksen. Mikäli jäät työttömäksi ennen kuin yrittäjän työssäoloehto on täyttynyt, voit saada jälkisuojan perusteella palkansaajan ansiopäivärahaa yrittäjien työttömyyskassasta. Suomessa toimii kaksi yrittäjien työttömyyskassaa, Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa (AYT), ja Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa (SYT), 20

18 Etuuksien verotus Työttömyyskassat saavat voimaantulevat ennakonpidätystiedot suorasiirtona verottajalta eikä kotiin postitettavia verokortteja tarvitse erikseen toimittaa kassaan. Näiden verokorttien ennakonpidätyksen toimittamistapana voidaan käyttää vain vaihtoehtoa A (palkkakauden tulorajaan perustuva ennakonpidätys). Ennakonpidätys on aina vähintään 20 prosentin suuruinen. Kun palkkaa varten määrättyä verokorttia käytetään työttömyysetuuksien ennakonpidätyksessä, on pidätys kaksi (2) prosenttiyksikköä korkeampi kuin palkan ennakonpidätyksessä. Maksettaessa korotettua ansio-osaa, työllistymisohjelmalisää tai muutosturvan ansio-osaa, korotetaan pidätystä neljällä (4) prosenttiyksiköllä. Etuutta varten haetun muutosverokortin pidätysprosentteja ei koroteta. Muutosverokortti tulee toimittaa työttömyyskassalle aina alkuperäisenä. Jäsenmaksut Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksu on maksettava kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta. Jäsenmaksu on 1,9 prosenttia ennakonpidätyksen alaisesta ansiosta vuonna Muistathan maksaa jäsenmaksun myös lyhyistä työsuhteista ja osa-aikatyöstä saamastasi palkasta. Jäsenmaksun maksamista varten saat tarvittaessa tilisiirtoja jäsenrekisteristämme puh. (09) Jäsenmaksun maksamatta jättäminen voi johtaa työttömyyskassan jäsenyydestä erottamiseen takautuvasti sen työjakson alusta, josta jäsenmaksu on maksamatta. Työttömyyskassan säännöt Työttömyyskassan säännöt löydät internetsivuilta valinnasta PUUKAS- SA. 21

19 Esimerkkejä ansiopäivärahan laskemisesta vuoden 2013 tasossa 22 Esim. 1 / ansiopäiväraha Kuukausipalkka 2000,00 e Vähennetään 3,89 % 77,80 Päivärahan perusteena oleva palkka 1922,20 Päiväpalkka (1922,20 jaettuna 21,5) 89,40 Päiväraha: 32,46 + [0,45 x (89,40 32,46)] = 58,09 e Esim. 2 / ansiopäiväraha taitekohdan tulosta Kuukausipalkka 3546,25 e Vähennetään 3,89 % 137,95 Päivärahan perusteena oleva palkka 3408,30 Päiväpalkka (3408,30 jaettuna 21,5) 158,53 Päiväraha: 32,46 + [0,45 x (158,53 32,46)] = 89,19 e Esim. 3 / ansiopäiväraha taitekohdan ylittävästä tulosta Kuukausipalkka 3600,00 e Vähennetään 3,89 % 140,04 Päivärahan perusteena oleva palkka 3459,96 Päiväpalkka (3459,96 jaettuna 21,5) 160,93 Päiväraha: 89,19 + [0,20 x (160,93 158,53)] = 89,67 e Esim. 4 / korotettu ansiopäiväraha taitekohdan tulosta Ansio-osa 57,5 % Kuukausipalkka 3546,25 e Vähennetään 3,89 % 137,95 Päivärahan perusteena oleva palkka 3408,30 Päiväpalkka (3408,30 jaettuna 21,5) 158,53 Päiväraha: 32,46 + [0,575 x (158,53 32,46)] = 104,95 e Esim. 5 / korotettu ansiopäiväraha taitekohdan ylittävästä tulosta Ansio-osa 35 % taitekohdan ylittävästä osasta Kuukausipalkka 3600,00 e Vähennetään 3,89 % 140,04 Päivärahan perusteena oleva palkka 3459,96 Päiväpalkka (3459,96 jaettuna 21,5) 160,93 Päiväraha: 104,95 + [0,35 x (160,93 158,53)] = 105,79 e Esim. 6 / muutosturvan ansiopäiväraha taitekohdan tulosta Ansio-osa 65 % Kuukausipalkka 3546,25 e Vähennetään 3,89 % 137,95 Päivärahan perusteena oleva palkka 3408,30 Päiväpalkka (3408,30 jaettuna 21,5) 158,53 Päiväraha: 32,46 + [0,65 x (158,53 32,46)] = 114,40 e Esim. 7 / muutosturvan ansiopäiväraha taitekohdan ylittävästä tulosta Ansio-osa 37,5 % taitekohdan ylittävästä osasta Kuukausipalkka 3600,00 e Vähennetään 3,89 % 140,04 Päivärahan perusteena oleva palkka 3459,96 Päiväpalkka (3459,96 jaettuna 21,5) 160,93 Päiväraha: 114,40 + [0,375 x (160,93 158,53)] = 115,30 e

20 Etuushakemuksen täyttäminen ja liitteet Etuushakemuksen täyttäminen Haettaessa etuutta työttömyyskassasta on tärkeää, että hakemus on täytetty huolellisesti ja hakemuksen mukana ovat tarvittavat liitteet. Täsmällisesti täytetty etuushakemus ja riittävät liitteet takaavat nopean käsittelyn lisäksi oikein maksuun tulevan ja oikean suuruisen etuuden. Etuutta on haettava kolmen kuukauden kuluessa. Kolmen kuukauden määräaika koskee sekä ensimmäistä, että jatkohakemusta. Jatkohakemuksen voi lähettää työttömyyskassalle, vaikka ensimmäisestä hakemuksesta ei olisi vielä annettu päätöstä. Etuushakemus on täytettävä hakemuksen täyttöohjeiden mukaisesti. Hakijan tiedot Merkitään omat tiedot, osoite, sähköposti ja puhelinnumero. Pankkiyhteystiedot Merkitään tiliotteesta tai verkkopankista löytyvä täydellinen tilinnumero IBAN-muodossa. Huollettavana olevat lapset Merkitään huollettavana olevien lasten syntymäajat. Tiedot työttömyyttä edeltävästä ajasta Ilmoitetaan työttömyyttä edeltävä tilanne. Työssäoloajalta liitetään hakemukseen palkkatodistus/-todistukset, muulta ajalta selvitys ks. hakemuksen liitteistä erikseen annettu ohje. Muu yritystoiminta Kohta täytetään aina. Ilmoitetaan vaihtoehto ei, jos hakijalla ei ole yritystoimintaa lainkaan. Mikäli hakijalla on sivutoimista yritystoimintaa, ilmoitetaan mikä yritystoiminta ja liitetään hakemukseen verotuspäätös viimeksi vahvistetusta henkilökohtaisesta verotuksesta ks. hakemuksen liitteistä erikseen annettu ohje. Yritystoiminnan harjoittamisesta on aina ilmoitettava TE-toimistoon. Sosiaalietuudet Ilmoitetaan, jos työttömyysajalta saa eläkettä, päivärahaa tai muuta etuutta sekä liitetään hakemukseen päätös tai muu selvitys maksussa olevasta etuudesta ja sen määrästä. 23

21 Lasten kotihoidon tuki Ilmoitetaan lasten kotihoidon tuen saaminen sekä liitetään hakemukseen päätös kotihoidon tuesta. Lasten kotihoidon tuki on perhekohtaisesti vaikuttava etuus, joten myös puolison saama kotihoidon tuki on ilmoitettava. Lapsen/lasten hoidon järjestäminen ilmoitetaan, jos puoliso hoitaa kotona lasta/lapsia eikä sen vuoksi ole työmarkkinoilla. Tiedot työttömyydestä Ilmoitetaan työttömyyden alkaminen ja työttömyyden päättyminen. Ilmoitetaan myös työttömyysaikana tehdystä työstä työnantajan nimi ja liitetään hakemukseen palkkatodistus ks. hakemuksen liitteistä erikseen annettu ohje. Päiväkohtaiset merkinnät Jokaisen päivän kohdalle on tehtävä merkinnät tilanteen mukaisesti ja palkallisista päivistä ilmoitetaan työtunnit, joista palkkaa on maksettu tai on oikeus palkkaan. Esimerkkejä etuushakemuksen täyttämisestä: Tilanne Merkintä Työtunnit Minuutit Työttömänä Työtön Työssä Työssä 7 45 Arkipyhäkorvaus Arkipyhäkorvaus 8 työnantajalta Työvoimakoulutuksessa Työvoimakoulutus Omaehtoisessa opiskelussa Omaehtoinen opiskelu Työelämävalmennuksessa Työelämävalmennus Lomalla Loma Palkallinen sairauspäivä Sairas/palkka 8 Palkaton sairauspäivä Sairas 24

22 Korotettu kulukorvaus Ilmoitetaan mikäli haetaan korotettua kulukorvausta työssäkäyntialueella, mutta kotikunnan ulkopuolella järjestetyn työvoimakoulutuksen, työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen koulutuksen tai mahdollisen työmarkkinatoimenpiteen ajalta. Hakemukseen liitetään vuokrasopimus ks. hakemuksen liitteistä erikseen annettu ohje. Päiväys ja allekirjoitus Täytetään kohta. Allekirjoitus- ja postituspäivä ei saa olla aikaisempi kuin hakemuksessa oleva viimeinen päivä, jolta etuutta haetaan. Hakemuksen lähettäminen Työttömyyden alkaessa lähetettävä hakemus postitetaan työttömyyskassalle, kun on kulunut vähintään kaksi täyttä kalenteriviikkoa (ma-su) työttömyyden alusta. Jatkohakemus lähetetään neljän kalenteriviikon tai yhden kuukauden kuluttua edellisen hakemuksen päättymisestä. Hakemus postitetaan työttömyyskassalle vasta, kun hakemuksessa ilmoitettu aika on kulunut. Mikäli hakijalla on ansiotuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta, suositellaan täyttämään etuushakemus aina kuukauden jaksolta. Ryhmälomautus ja hakemuksen lähettäminen Ryhmälomautuksesta luovutaan Ryhmälomautusmenettelystä luovutaan alkaen, jonka jälkeen kaikkien lomautettujen tulee ilmoittautua TE-toimistoon henkilökohtaisesti. Rekisteröinti tehdään ensisijaisesti verkkopalvelussa. Lakia sovelletaan tai sen jälkeen alkaneisiin lomautuksiin. Ryhmälomautettuna olevan lomautetun on täytettävä ja lähetettävä hakemus samalta ajalta, jolta työnantaja antaa työttömyyskassalle toteutuneista lomautuspäivistä tarkistusilmoituksen. Tarkistusilmoitus annetaan palkanmaksujaksoittain joko kuukauden tai neljän kalenteriviikon ajanjaksolta. Jos palkanmaksujakso on kuukausi ja työntekijät ovat lomautettuna lyhennetylle työviikolle, on tarkistusilmoituksessa ilmoitettava ja etuushakemukseen tehtävä merkinnät kuukauden lopussa kesken jäävän kalenteriviikon loppuun eli sunnuntaihin saakka. Lyhennetyllä työviikolla on työaikarajoitus, jonka vuoksi etuutta maksettaessa on työaikaa tarkasteltava kalenteriviikoittain. Ryhmälomautustilanteessa työpaikan luottamusmiehet usein vastaanottavat koko työpaikan työntekijöiden etuushakemukset tarkistusilmoitusta koskevalta ajalta ja lähettävät ne yhdessä työnantajan tarkistusilmoituksen kanssa työttömyyskassalle. 25

23 Ilmoitusvelvollisuus Etuuden hakijalla on ilmoitusvelvollisuus kaikista etuuden saantiin ja suuruuteen vaikuttavista seikoista etuutta hakiessaan sekä etuuden maksamisen aikana. Etuuden maksamisen alkaminen Mikäli hakemusta edeltävänä aikana on 34 kalenteriviikon työssäoloehto täyttynyt, etuutta voidaan maksaa vasta työsuhteen päättyessä mahdollisesti maksetun lomakorvauksen jaksottamisen ja sen jälkeen pidätettävän seitsemän omavastuupäivän (työttömyysajan) jälkeen. Huom! Seitsemän omavastuupäivää voidaan hyväksyä, mikäli koko seitsemän päivän työttömyysaika sijoittuu kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon sisälle ja työnhaku on ollut voimassa työ- ja elinkeinotoimistossa. Työllistymistä edistävien palveluiden aikana omavastuupäiviksi voidaan hyväksyä poikkeuksellisesti etuuden maksamisen aika. Etuushakemuksen liitteet Tiedot hakemusta edeltävästä ja hakemuksen aikana tehdystä työstä Palkkatodistus Palkkatodistus tulee täyttää palkkatodistuksen täyttöohjeiden mukaisesti. Palkkatodistus annetaan työttömyyskassaa varten koko työsuhteen ajalta silloin kun työsuhde on lyhyempi kuin työssäoloehtoon vaaditaan (alle 34 kalenteriviikkoa) vähintään palkalliselta 34 kalenteriviikon ajalta silloin, kun työsuhde tai työsuhteet ovat olleet pidempiä kuin työssäoloehtoon vaaditaan (palkkatodistusta ei tule kuitenkaan kirjoittaa paljon yli 34 kalenteriviikkoa pidemmältä ajalta) edellisen lomautuksen jälkeen alkaneesta työajasta nykyisen lomautuksen (tai työttömyyden) alkamista edeltävään työpäivään, jos työntekijä on edeltävän 34 kalenteriviikon aikana ollut lomautettuna Palkkatodistuksessa on mainittava onko työsuhde toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen työntekijän ammattinimike ja työsuhteeseen sovellettava työehtosopimus todistuksen antajan yhteystiedot Palkkatodistuksessa on eriteltävä Lomaraha, jolla tarkoitetaan työsuhteen aikana maksetun lomapalkan lisäksi maksettua erää 26

24 Lomakorvaus, jolla tarkoitetaan työsuhteen päättyessä pitämättä olevien lomien vuoksi maksettua erää. Jos työsuhde on päättynyt, ilmoitetaan erikseen mahdollisen lomarahan määrä sekä työsuhteen päättyessä maksetun lomakorvauksen määrä. Mikäli vuosilomakorvaus on työehtosopimukseen perustuen maksettu joka tilin yhteydessä, on siitä oltava maininta palkkatodistuksen lisätiedoissa Jos loma tai osa vuosilomasta on pidetty työsuhteen kestäessä, pitää siitä olla lisätiedoissa maininta ja erittely ansaituista ja pidetyistä vuosilomapäivistä ja niiden palkoista Palvelusvuosilisä ja lisän kertymisaika sekä maksupäivä Tulos-, voitto-, tuotantopalkkion tai muun palkitsemisjärjestelmän vuoksi maksetun erän määrä, ansainta-aika ja maksupäivä Työsuhteen päättyessä maksetun muun ns. erorahaluontoisen erän määrä, laji ja maksupäivä (esim. työnantajan maksama työsuhteen päättymiseen liittyvä ylimääräinen palkka) Palkattomista poissaoloista poissaolon aika ja syy Alle 18-tuntiset työviikot ja niiden palkat Selvitykset työsuhteesta Toistaiseksi voimassa olleen työsuhteen päättyessä: irtisanomisilmoitus (pakollinen liite) työtodistus Lomautuksen alkaessa: lomautusilmoitus tai lomautustodistus Lyhennettyjen työviikkojen alkaessa: palkkalaskelma / tilinauha. Huom! Hakemusjakso tahdistetaan palkanmaksujakson (ansaintajakson) mukaan. Osa-aikatyön alkaessa: työsopimus tai työnantajan antama kirjallinen selvitys sovituista työsuhteen ehdoista palkkalaskelma / tilinauha. Huom! Hakemusjakso tahdistetaan palkanmaksujakson (ansaintajakson) mukaan. Enintään kaksi viikkoa kestäneen kokoaikatyön ajalta: työsopimus tai työnantajan antama kirjallinen selvitys työsuhteen ehdoista palkkalaskelma / tilinauha 27

25 Selvitykset hakemusta edeltävästä muusta ajasta Mikäli hakemusta edeltäneeseen työssäoloehdon tarkasteluaikaan sisältyy opiskelua, sairauspäivärahaa, kuntoutustukea tai muuta näihin verrattavaa aikaa, on hakemukseen liitettävä kopio opiskelutodistuksesta (tai oppilaitoksen todistus opiskeluajasta), lääkärintodistuksesta, sairauspäivärahapäätöksestä, kuntoutustukipäätöksestä jne. Palkkatodistus/-todistukset on tällöin annettava vähintään 34 kalenteriviikolta työttömyyttä edeltävältä työssäoloehdon täyttävältä ajalta tai niiltä ajoilta, joilta palkkatietoa ei aikaisemmin ole kassalle annettu. Etuushakemuksen muut liitteet Sivutoimisesta maatalous- tai muusta yritystoiminnasta Liitetään hakemukseen kopio viimeksi vahvistetun henkilökohtaisen verotuksen verotuspäätöksestä sekä päätöksen erittelyosasta. Mikäli yritystoiminta on alkanut siten, että viimeksi vahvistetussa verotuksessa ei ole vielä yritystuloa näkyvissä, liitetään hakemukseen jäljennös ennakkoverolipusta. Työttömyyskassa voi pyytää tässä tilanteessa muitakin lisäselvityksiä. Sosiaalietuuksista Liitetään hakemukseen päätös tai muu selvitys sosiaalietuuden määrästä työttömyysetuuden aikana. Lasten kotihoidon tuesta Liitetään hakemukseen päätös kotihoidon tuesta ja selvitys työttömyysetuuden aikana maksettavasta kotihoidon tuen määrästä (ellei etuuden aikana maksettavan tuen määrä selviä päätöksestä). Lyhennetyllä työviikolla oltaessa Liitetään hakemukseen palkkalaskelma / tilinauha hakemuksen aikana ansaitusta palkasta. Hakemusjakso tahdistetaan palkanmaksujakson mukaisesti. Esim. Jos palkka maksetaan neljän kalenteriviikon ajalta, täytetään hakemus vastaavalta ajalta. Jos palkanmaksujakso on kuukausi ja hakija lomautetaan lyhennetylle työviikolle, on etuushakemukseen tehtävä merkinnät kuukauden lopussa kesken jäävän kalenteriviikon loppuun eli sunnuntaihin saakka. Lyhennetyllä työviikolla on työaikarajoitus, jonka vuoksi etuutta maksettaessa on työaikaa tarkasteltava kalenteriviikoittain. Työttömyysaikana aloitetusta osa-aikatyöstä Liitetään hakemukseen työsopimus tai työnantajan antama kirjallinen selvitys työsuhteen ehdoista sekä palkkalaskelma tai palkkatodistus hakemusjakson aikana ansaitusta palkasta. Hakemusjakso tahdistetaan palkanmaksujakson mukaisesti. Esim. Jos palkka maksetaan kalenterikuukauden ajalta, täytetään hakemus vastaavalta ajalta. 28

26 Enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä Liitetään hakemukseen työsopimus tai selvitys työsuhteen ehdoista sekä palkkalaskelma tai palkkatodistus hakemusjakson aikana ansaitusta palkasta. Korotettua kulukorvausta haettaessa Liitetään hakemukseen vuokrasopimus tai muu luotettava selvitys työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen, omaehtoisten opintojen tai työmarkkinatoimenpiteen aikaisista majoituskustannuksista. 29

27 epuu-ohjeet Hae päivärahaa sähköisesti: Työttömyyskassan sähköiseen asioimiseen, epuu-palveluun tarvitset toimivan Internet-yhteyden. Käytön helpottamiseksi olemme laatineet kohta kohdalta ohjeet kuinka hakemusten lähettäminen Internetin kautta tapahtuu. Kun asioit ensimmäistä kertaa, varaa aikaa riittävästi ja tutustu huolella ohjeisiin sähköisen asioimisen helpottamiseksi. Mene sivuille: klikkaa PUUKASSA klikkaa epuu 30

28 2 Kirjaudu palveluun Ensimmäistä kertaa kirjautuessasi käyttäjätunnus on oma henkilötunnuksesi ja salasana oma postinumerosi. Henkilötunnus tulee olla täysin oikeassa muodossa, esim A. Tarkista ettei ole pisteitä ja että mahdollinen kirjain on isolla kirjoitettu. Henkilötunnus tulee olla täysin oikeassa muodossa, esim A. Tarkista ettei ole pisteitä ja että mahdollinen kirjain on isolla kirjoitettu. Mikäli olet muuttanut joskus salasanasi etkä enää muista sitä, klikkaa kohtaa Unohditko salasanasi? Mikäli olet muuttanut joskus salasanasi etkä enää muista sitä, klikkaa kohtaa Unohditko salasanasi? 31

29 Kohdasta Omat tiedot pääset muuttamaan salasanasi klikkaa: Hakemukset 32 3

30 Kokonaan työtön: työtön: Kun lähetät jatkohakemuksen valitse: Ansiopäivärahan jatkohakemus (ei muutettavaa) 4 33

31 Vieritä sivupalkin avulla sivu oikeaan kohtaan Ohjelma ehdottaa seuraavaa maksurytmisi mukaista työttömän jaksoa. Tulosta itsellesi halutessasi jäljennös hakemuksesta ja paina valintaa: Allekirjoita ja hyväksy 5 34

32 Muu kuin kokonaan työtön: työtön: Mikäli hakemusjaksolla on jotain muuta kuin kokonaan työtöntä aikaa valitse: Ansiopäivärahan jatkohakemus (muutettavaa) 35 6

33 Valitse kohtaan Hakujakso tiedot ajalta jolta lähetät hakemuksen Merkitse kohtaan Eläkkeet ja sosiaalietuudet hakemustasi koskeva vaihtoehto Valitse: Jatka 36 7

34 Tämän jälkeen avautuvalle näytölle tulee merkitä Tämän jälkeen avautuvalle näytölle tulee merkitä kysytyt tiedot kysytyt tiedot (Tiedot töistä, hakemuksen liitteet tms.) (Tiedot töistä, hakemuksen liitteet tms.) sekä tehdä sekä tehdä päiväkohtaiset merkinnät hakujaksolle, päiväkohtaiset merkinnät hakujaksolle, Täytä päiväkohtaiset tiedot valitsemalla valikosta kyseistä päivää koskeva vaihtoehto Tulosta itsellesi halutessasi jäljennös hakemuksesta ja paina valintaa: Allekirjoita ja hyväksy jonka jälkeet voit hyväksyä hakemuksen painamalla valintaa jonka jälkeen voit hyväksyä hakemuksen painamalla Allekirjoita ja hyväksy. valintaa Allekirjoita ja hyväksy. 8 37

35 Kun hakemus on lähtenyt kassalle, järjestelmä ilmoittaa että Hakemus on vastaanotettu Painamalla paluu-painiketta pääset takaisin epuun aloitussivulle jossa painamalla Lopeta-painiketta voit kirjautua ulos palvelusta. Voit luottaa järjestelmän ilmoitukseen hakemuksen vastaanottamisesta. Samalle ajalle ei kannata lähettää uutta hakemusta. Useat samalle ajalle lähetetyt hakemukset vain viivästyttävät hakemuksen käsittelyä. Voit luottaa järjestelmän ilmoitukseen hakemuksen vastaanottamisesta. Samalle ajalle ei kannata lähettää uutta hakemusta. Useat samalle ajalle lähetetyt hakemukset vain viivästyttävät hakemuksen käsittelyä. 38 9

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2011 PUUKASSA PUUKASSA OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2011 PUUKASSA Sisällysluettelo Ansiopäivärahan hakeminen 7 Ensimmäinen hakemus työttömyyden alussa 7 Jatkohakemus

Lisätiedot

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2012 PUUKASSA PUUKASSA OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2012 PUUKASSA Sisällysluettelo Ansiopäivärahan hakeminen 7 Ensimmäinen hakemus työttömyyden alussa 7 Jatkohakemus

Lisätiedot

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto Työttömyysturvalaki 31.12.2009 asti 1) Jäsenyysehto - 10 kuukautta 2) Työssäoloehto - alkuehto 43 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana Työttömyysturvalaki 1.1.2010 alkaen 1) Jäsenyysehto - 34 viikkoa 2)

Lisätiedot

Työttömyysturvailta. Salossa 11.2.2015. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Työttömyysturvailta. Salossa 11.2.2015. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Työttömyysturvailta Salossa 11.2.2015 Ansiopäivärahan edellytykset Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos Olet ilmoittautunut te-toimistoon kokoaikatyönhakijaksi osa-työkyvyttömyyseläkettä

Lisätiedot

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE JÄSENYYS Varmista, että Sinulla ei ole maksamattomia jäsenmaksuja. Jos olet itse maksanut jäsenmaksusi, liitä hakemukseesi kopio viimeisestä maksutositteesta. Maksamattomat jäsenmaksut

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAHAKEMUKSEN TÄYTTÖ- JA TARKISTUSOHJEET

TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAHAKEMUKSEN TÄYTTÖ- JA TARKISTUSOHJEET TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAHAKEMUKSEN TÄYTTÖ- JA TARKISTUSOHJEET Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu välittömästi työ- ja elinkeinotoimistoon (TEtoimisto). Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa vain siltä ajalta,

Lisätiedot

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT Kun tietoon tulee yrityksessä tapahtuvia lomautuksia tai irtisanomisia, kannattaa ottaa ajoissa asioista selvää. Neuvoja lomautus- ja työttömyysasioissa

Lisätiedot

Osuuskunnat ja ansioturva

Osuuskunnat ja ansioturva Osuuskunnat ja ansioturva Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö Mäkelänkatu 2 C, 4 krs. 00500 HELSINKI www.tyj.fi Sisältö Yrittäjä määritelmä työttömyysturvalaissa Ansiopäivärahan saamisen edellytykset Yrittäjän

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Jäsenyysedellytys Palkansaajan jäsenyysehdon pituus lyheni 34 viikosta 26 viikkoon Uutta lyhyempää jäsenyysehtoa sovelletaan, kun henkilö on 29.12.2013 jälkeen ollut yhden

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EV 10711996 vp- HE 72/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7211996 vp laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta.

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURV A 2013. 105 vuotta

TYÖTTÖMYYSTURV A 2013. 105 vuotta TYÖTTÖMYYSTURV A 2013 Edellytykset Hakeminen Päivärahan suuruus Korotettu päiväraha Muutosturvan ansio-osa Lomakorvauksen jaksotus Vakiintunut tulo Koulutusmahdollisuudet Työllistämisvelvoite Voit saada

Lisätiedot

Päivärahan hakuopas. lomautetuille ja irtisanotuille. Tampereen Insinöörit ry

Päivärahan hakuopas. lomautetuille ja irtisanotuille. Tampereen Insinöörit ry Päivärahan hakuopas lomautetuille ja irtisanotuille Tampereen Insinöörit ry 2 (10) kertymäaikoineen; esimerkiksi tulospalkkiot, ylityökorvaukset, palkattomat vapaat jne. Erittelyn jälkeen kassan pitäisi

Lisätiedot

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha Edellytykset Hakeminen Päivärahan suuruus Korotettu päiväraha Lomakorvaukset, lomallelähtöraha Vakiintunut tulo Koulutusmahdollisuudet Työllistämisvelvoite Ansiopäivärahan

Lisätiedot

Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle

Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle Palkkatodistuksen täyttöohje S. 1 (4) Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle Lähetä palkkatodistukset suoraan työntekijän omaan työttömyyskassaan. Yhteisjärjestöön lähetetyt palkkatodistukset palautetaan

Lisätiedot

Voit hakea työttömyysetuutta 3 kuukauden ajalta takautuvasti.

Voit hakea työttömyysetuutta 3 kuukauden ajalta takautuvasti. Kela Hakemus Työttömyysturva Peruspäiväraha/työmarkkinatuki TT 1 Voit tehdä tämän hakemuksen myös verkossa ja lähettää sen liitteet Kelaan asiointipalvelussa Viestit-toiminnolla, /asiointi Lisätietoja

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVA JA LOMAUTUSASIAA

TYÖTTÖMYYSTURVA JA LOMAUTUSASIAA TYÖTTÖMYYSTURVA JA LOMAUTUSASIAA 13.1.2009 Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Asemamiehenkatu 2 00520 Helsinki www.erko.fi Puh. 7206 4343 Fax. 272 1212 Päivärahan saamisen edellytykset (1/3) Jotta työttömyyspäivärahaa

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Työttömyyskassa Pro

TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Työttömyyskassa Pro TYÖTTÖMYYSTURVA 2015 Työttömyyskassa Pro Tunnuslukuja Vuosi 2014 1.1.-30.6.2015 Etuuksia saaneita 17 727 13 763 Päätösten lukumäärä 42 224 21 621 Maksutapahtumia 125 401 63 643 Perustepalkka (keskim.)

Lisätiedot

SALO 12.5.2015 KKO+PPH Ansiopäiväraha, työn keskeytyminen. Maaret Laakso

SALO 12.5.2015 KKO+PPH Ansiopäiväraha, työn keskeytyminen. Maaret Laakso SALO 12.5.2015 KKO+PPH Ansiopäiväraha, työn keskeytyminen Maaret Laakso Ansiopäivärahan työvoimapoliittiset edellytykset Ansiopäivärahaa voi saada työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautunut

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995,

Lisätiedot

Tervetuloa easiointipalveluun, Hannu Kalevi Kärkkäinen

Tervetuloa easiointipalveluun, Hannu Kalevi Kärkkäinen Kirjaudu palveluun Paperiliiton etusivulta easiointipalvelu https://www.paperiliitto.fi/www/fi/index.php Etusivu Henkilötiedot Jäsenmaksut Työttömyyskassa Kirjaudu ulos Tervetuloa easiointipalveluun, Hannu

Lisätiedot

Sähköinen verkkopalvelu on kätevä tapa pitää yhteyttä työttömyyskassaan

Sähköinen verkkopalvelu on kätevä tapa pitää yhteyttä työttömyyskassaan Sähköinen verkkopalvelu on kätevä tapa pitää yhteyttä työttömyyskassaan Työttömyyskassan verkkopalvelun kautta voit lähettää hakemuksia tarkistaa ja muuttaa yhteystietojasi, laskea päivärahan suuruuden,

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2011

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2011 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2011 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

Alkusanat. Helsingissä

Alkusanat. Helsingissä MUUTOSTURVA 2 Alkusanat Muutosturvan tavoitteena on parantaa taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä irtisanotun työntekijän asemaa ja edistää

Lisätiedot

Irtisanominen, lomautus, osaaikaisuus

Irtisanominen, lomautus, osaaikaisuus Irtisanominen, lomautus, osaaikaisuus ja ansiopäiväraha 29.1.2018 Opettajien Työttömyyskassa Toimistopäällikkö Mikko Häyrinen Tiimiesimies Hanna Juvonen 1 Yleistä työttömyysturvasta Ansiopäivärahan maksaminen

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen Työttömyysturvan muutokset Pääluottamusmiestapaaminen 14.10.2016 Lakimuutokset Osa ehdotuksista on jo valiokuntakäsittelyssä ja ovat olleet tiedossa jo keväästä 2016 SEN LISÄKSI: Hallituksen kokoama työllisyystyöryhmä

Lisätiedot

Tammikuu 2013. Kassanjohtaja Marjaana Maisonlahti. 26.10.2012 Marjaana Maisonlahti

Tammikuu 2013. Kassanjohtaja Marjaana Maisonlahti. 26.10.2012 Marjaana Maisonlahti Lomautus, irtisanominen, osaaikaistaminen ja ansiopäiväraha Tammikuu 2013 Kassanjohtaja Marjaana Maisonlahti 1 Yleistä työttömyysturvasta Pääsääntö: päivärahan maksaminen edellyttää, että palvelussuhde

Lisätiedot

Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä?

Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä? Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä? Marjaana Maisonlahti, Opettajien Työttömyyskassa 1 17.9.2013 Tuija Häkkinen Yleistä työttömyysturvasta

Lisätiedot

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014 Työeläketurva Eläkepalvelut 2014 Kokonaiseläketurva 1. Työeläke perustuu työansioihin ei ylärajaa Eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt ja eläkekassat Maatalousyrittäjät, MELA Merimieseläkekassa Keva: julkiset

Lisätiedot

15.4.2014 Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry. Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry

15.4.2014 Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry. Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry Työmarkkinatuki On taloudellinen tuki, jolla tuetaan työttömän työnhakijan sijoittumista työmarkkinoille. On tarkoitettu työttömälle, joka: tulee ensi kertaa työmarkkinoille

Lisätiedot

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Toukokuu 2010 1 (6) TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Miten toimit, kun työ päättyy Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työsuhteen päätyttyä tai lomautuksen alkaessa.

Lisätiedot

Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA

Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA SISÄLTÖ 1 TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS...4 2 ETUUDET...4 3 OIKEUS ANSIOPÄIVÄRAHAAN...5 4 TYÖTTÖMYYDEN ALKAESSA...6 5 RAJOITUKSET...7

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVAN. PERUSOPAS 2009 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

TYÖTTÖMYYSTURVAN. PERUSOPAS 2009 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2009 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa 1 Sisällys: 3 Ansiopäivärahan hakuohje lyhyesti 4 Työttömyysturvasanasto 6 Ansiopäiväraha Pidä jäsenyys kunnossa Ansiopäivärahan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Alkusanat. Aineisto on ladattavissa ja tulostettavissa liittojen kotisivuilta. Helsingissä 5.4.2012

Alkusanat. Aineisto on ladattavissa ja tulostettavissa liittojen kotisivuilta. Helsingissä 5.4.2012 MUUTOSTURVA 2 Alkusanat Tämä teknologiateollisuutta koskeva muutosturva-aineisto on laadittu Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n välisenä yhteistyönä. Julkaisun tarkoitus on antaa opastusta

Lisätiedot

Työttömyysetuushakemuksen täyttöohje

Työttömyysetuushakemuksen täyttöohje Sivu 1/9 Työttömyysetuushakemuksen täyttöohje Työttömyysetuuden saaminen edellyttää, että olet ilmoittautunut työ-ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) työttömäksi työnhakijaksi. Näin täytät sähköisen työttömyysetuushakemuksen

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA. OTTY ry

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA. OTTY ry YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA OTTY ry 7.6.2017 TAUSTAA Suomessa 26 palkansaajakassaa ja kaksi vuonna 1995 perustettua yrittäjäkassaa työttömyyskassojen määrä vähentynyt 42lla vuoden 1992 jälkeen työttömyyskassojen

Lisätiedot

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus Työvoimakoulutus 1 Työvoimakoulutuksen tavoitteet Työllistyminen Koulutuksen tavoitteena olevan tutkinnon saavuttaminen Muut yleiset valmiudet 2 Opiskelijan oikeudet Koulutus on opiskelijalle maksutonta

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vapaalle voi jäädä työntekijä, Joka ollut kokoaikatyössä tai sellaisessa työssä, jonka työaika on yli 75 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013. 1049/2013 Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013. 1049/2013 Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013 1049/2013 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 Eduskunnan

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi

Lisätiedot

Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa

Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa Johan Åström 30.1.2009 1 (5) Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa Työttömyyseläke lakkautetaan eläkelajina vuoden 1949 jälkeen syntyneiltä. Työttömyyseläke korvataan pidentämällä työttömyyspäivärahan

Lisätiedot

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8 Ansioturvan ABC 2010 SISÄLLYSLUETTTELO Sisällysluettelo Päivärahan hakeminen 3 Päivärahaoikeuden esteet 8 Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Päivärahan suuruus 12 Päivärahan kesto 13 Työllistymistä edistävät

Lisätiedot

HE 189/2005 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. maksettu ajalta 1 päivästä huhtikuuta lukien. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaikaa

HE 189/2005 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. maksettu ajalta 1 päivästä huhtikuuta lukien. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaikaa HE 189/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi. Esityksessä

Lisätiedot

TIETO OYJ:N INFO-TILAISUUS. 19.4.2012 OTL, VT Esa Schön

TIETO OYJ:N INFO-TILAISUUS. 19.4.2012 OTL, VT Esa Schön TIETO OYJ:N INFO-TILAISUUS 19.4.2012 OTL, VT Esa Schön Esityksen sisältö Työsuhteen päättämismenettely Työsuhteen päättäminen sopimuksella Työttömyysturva TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMISMENETTELY Työsuhteen päättämismenettely

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista Nykytila Kokoaika- ja osa-aikatyöstä voi kieltäytyä työttömyysetuutta menettämättä, jos työstä maksettava palkka, josta on vähennetty työn vastaanottamisesta aiheutuvat

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvun 1 :n 2 momentin johdantokappale, 10 :n 2 momentin 2 4 kohta, 13 :n 1 momentti ja

Lisätiedot

Työttömyyskassan etuudet 2015

Työttömyyskassan etuudet 2015 Työttömyyskassan etuudet 2015 SISÄLLYSLUETTELO Pro-kassa... 1 Toimintaohje työttömyyden varalta... 2 Työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) ilmoittautuminen... 2 Ansiopäivärahan hakeminen... 3 Ansiopäivärahahakemuksen

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 7 luvun 3, 4 :n 4 momentti ja 12 :n 2 momentti, sellaisina

Lisätiedot

Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS.

Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS. Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS. Ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsenille maksetaan ansiopäivärahaa Ansiopäiväraha on työttömyyden aikainen etuus, jota maksetaan työttömyyskassan jäsenille. Ansiopäivärahan

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa 1 Sisällys: 4 Työttömän ja lomautetun hakuohje lyhyesti 5 Työttömyyskassan palvelut 6 Työttömyysturvasanastoa 8 Ansiopäiväraha

Lisätiedot

Kuljetusalan Työttömyyskassa Infopaketti 1 (2)

Kuljetusalan Työttömyyskassa Infopaketti 1 (2) Kuljetusalan Työttömyyskassa Infopaketti 1 (2) Hyvä Kuljetusalan Työttömyyskassan jäsen Tässä kirjeessä kerromme, kuinka työttömyyspäivärahaa haetaan. Oikein täytetty hakemus ja palkkatodistus nopeuttavat

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

Kuljetusalan Työttömyyskassa Infopaketti 1 (2)

Kuljetusalan Työttömyyskassa Infopaketti 1 (2) Kuljetusalan Työttömyyskassa Infopaketti 1 (2) Hyvä Kuljetusalan Työttömyyskassan jäsen Tässä kirjeessä kerromme, kuinka työttömyyspäivärahaa haetaan. Oikein täytetty hakemus ja palkkatodistus nopeuttavat

Lisätiedot

E uusopas 2008 tuusopas 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009

E uusopas 2008 tuusopas 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 Etuusopas 2008 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 IAET-kassa 2009 Kuvat: Olavi Mäki IAET-kassa on vuonna 1969 perustettu ylempien toimihenkilöiden tai vastaavassa asemassa olevien

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi 2011

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi 2011 Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki

Lisätiedot

TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN

TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN MITÄ ETUUKSIA TYÖTTÖMYYSKASSA MAKSAA? Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen työttömyyden johdosta ansiopäivärahaa, työvoimakoulutuksen ajalta koulutustukea, vuorotteluvapaan

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN KÄYTTÖOHJE

SÄHKÖISEN ASIOINNIN KÄYTTÖOHJE SÄHKÖISEN ASIOINNIN KÄYTTÖOHJE 2 Sisällysluettelo Yleistä sähköisen asioinnin käyttämisestä Käyttöturvallisuus 3 Yleistä sähköisen asioinnin käyttämisestä 4 Ensihakemuksen täyttäminen sähköisessä asioinnissa

Lisätiedot

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2013 Ansiopäivärahan edellytykset ja suuruus Ansioturvan kesto Yrittäjän työttömyysturva Työtulon ja sosiaalietuuksien vaikutus Vuorottelukorvaus Näin haet etuutta Keskeiset

Lisätiedot

Kelan maksama työttömyysturva

Kelan maksama työttömyysturva Kelan maksama työttömyysturva Anneli Leppänen 1 Työttömyysturva Työtön työnhakija 17 64-vuotias TE-toimisto Työttömyyskassa ansiopäiväraha vuorottelukorvaus Kelan toimisto peruspäiväraha työmarkkinatuki

Lisätiedot

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013 Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013 Miksi ihmeessä? Työntekijälle pidempi vapaa opiskeluun, lasten tai omaisten hoitoon, lepoon, harrastuksiin...

Lisätiedot

2. Tilinumero Kirjoita oma tilinumerosi, vaikka tuki maksettaisiinkin hoidon tuottajalle.

2. Tilinumero Kirjoita oma tilinumerosi, vaikka tuki maksettaisiinkin hoidon tuottajalle. Kela Hakemus Lasten kotihoidon tuki Lasten yksityisen hoidon tuki WH 1 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja www.kela.fi/lapsiperheet Voit

Lisätiedot

Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2014 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA

Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2014 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2014 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA SISÄLTÖ 1 TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS...4 2 ETUUDET...4 3 OIKEUS ANSIOPÄIVÄRAHAAN...4 4 TYÖTTÖMYYDEN ALKAESSA...5 5 RAJOITUKSET...6

Lisätiedot

Ansioturvan ABC 2009

Ansioturvan ABC 2009 Ansioturvan ABC 2009 Ansioturvan ABC 2009 SISÄLLYSLUETTTELO Päivärahan hakeminen Työssäoloehto Päivärahaoikeuden esteet Päivärahan suuruus Päivärahan kesto Oikeus soviteltuun päivärahaan Yrittäjien työttömyysturvasta

Lisätiedot

HE 222/2004 vp. enimmäismaksuajan täyttymistä. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 222/2004 vp. enimmäismaksuajan täyttymistä. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 222/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sovitellun

Lisätiedot

Ajankohtaiset muutokset TEpalveluissa

Ajankohtaiset muutokset TEpalveluissa Ajankohtaiset muutokset TEpalveluissa Hämeen TE-toimisto 1 Muutokset TE-palveluissa Asiakasta koskevat määritelmät Asiakas JTYPL:n mukaisia palveluita, tukia tai korvauksia hakeva tai saava yksityinen

Lisätiedot

Eläkkeelle. Olemme koonneet tähän esitykseen olennaiset osat ja miten ne vaikuttaa eri-ikäluokissa sekä ohjeita ja linkkejä aiheeseen.

Eläkkeelle. Olemme koonneet tähän esitykseen olennaiset osat ja miten ne vaikuttaa eri-ikäluokissa sekä ohjeita ja linkkejä aiheeseen. Eläkkeelle Eläkejärjestelmään tuli muutoksia 2017 alusta mm. osittain varhennettu vanhuuseläke (OVE). Kentällä on kiinnostusta ja epäselvyyttä ns. työttömyysputkijärjestelmästä sekä uudesta (OVE) eläkkeestä.

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 204/2009 vp Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa YTK uudella ilmeellä vuoteen 2012 YTK uudisti vuoden 2011 lopussa visuaalista ilmettä. Myös tämä Ansioturvan ABC muuttui tässä yhteydessä.

Lisätiedot

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 12 luvun 11 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1640/2009, muutetaan 8 luvun 10 :n

Lisätiedot

Työnhakijan työttömyysturva

Työnhakijan työttömyysturva - - - Työnhakijan työttömyysturva te-palvelut.fi Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneella henkilöllä on oikeus fftyö- ja elinkeinotoimiston tarjoamiin

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia.

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. HE 321/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA JA SEN EHDOT 2011. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA JA SEN EHDOT 2011. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA JA SEN EHDOT 2011 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT-KASSAN KEHITYS Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995 alusta, nyt yli 18.000 jäsentä SYT-kassan

Lisätiedot

RAAMISOPIMUKSEN TYÖTTÖMYYSTURVAMUUTOKSET

RAAMISOPIMUKSEN TYÖTTÖMYYSTURVAMUUTOKSET RAAMISOPIMUKSEN TYÖTTÖMYYSTURVAMUUTOKSET LYHENNETTY TYÖVIIKKO Määräaikainen laki ajalla 4.1.2010-31.12.2011, vakinaistetaan 1.1.2012 alkaen 2 Lyhennetylle työviikolle lomautetulle maksetaan täysi päiväraha

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2015. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa. Hyvinvoinnin tekijöiden oma työttömyyskassa

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2015. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa. Hyvinvoinnin tekijöiden oma työttömyyskassa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2015 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa Hyvinvoinnin tekijöiden oma työttömyyskassa 1 Sisällys: 4 Työttömyyskassan palvelut 6 Ansiopäivärahan edellytykset Jäsenyys

Lisätiedot

TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA

TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA Uudenmaan muutosturvayksikkö Hillevi Ceder 1 TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUT OVAT: avoimia kaikille valtakunnallisia luottamuksellisia maksuttomia 2 TYÖVOIMATOIMISTO

Lisätiedot

PERUSOPAS 2012 TYÖTTÖMYYSTURVAN. www.jhl.fi. Pikalinkki työttömyysturvavideoon. JHL myös Facebookissa, Twitterissä ja YouTubessa

PERUSOPAS 2012 TYÖTTÖMYYSTURVAN. www.jhl.fi. Pikalinkki työttömyysturvavideoon. JHL myös Facebookissa, Twitterissä ja YouTubessa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2012 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa Pikalinkki työttömyysturvavideoon www.jhl.fi JHL myös Facebookissa, Twitterissä ja YouTubessa 1 Sisällys: 4 Työttömyyskassan

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2016 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2016 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2016 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2016 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

Laki työttömyysturvan aktiivimallista

Laki työttömyysturvan aktiivimallista Laki työttömyysturvan aktiivimallista voimaan 1.1.2018 työttömän on 65 päivän tarkastelujakson aikana täytettävä aktiivisuusedellytys tarkastelujakso on 65 työttömyysetuuden maksupäivää eli noin kolme

Lisätiedot

Työttömyysturvaopas Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ulkoasu ja taitto: Mari Lohisalo Kannen kuva: www.plugi.fi Paino: ArtPrint Oy, 2007

Työttömyysturvaopas Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ulkoasu ja taitto: Mari Lohisalo Kannen kuva: www.plugi.fi Paino: ArtPrint Oy, 2007 Työttömyysturvaopas Työttömyysturvaopas Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ulkoasu ja taitto: Mari Lohisalo Kannen kuva: www.plugi.fi Paino: ArtPrint Oy, 2007 Sisällys Johdanto 4 I Työttömyyskassan jäsenyys

Lisätiedot

Työnhakijan työttömyysturva

Työnhakijan työttömyysturva - - - Työnhakijan työttömyysturva te-palvelut.fi Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneella henkilöllä on oikeus fftyö- ja elinkeinotoimiston tarjoamiin

Lisätiedot

Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella. Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014

Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella. Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014 Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014 Sisältö 1. Miksi osa-aikainenkin työnteko on kannattavaa? 2. Miten järjestelmä toimii? 3. Mihin asioihin

Lisätiedot

Työttömyysaste (%) 8,7 9,4 9,3 9,0

Työttömyysaste (%) 8,7 9,4 9,3 9,0 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus > yhteensovitus 5 Koulutusajan tuet työttömälle

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Ansioturvan ABC 2014 Maksoimme vuonna 2013 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 500 miljoonaa euroa. Kuukausittain

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Tämä on Ansioturvan ABC 2013, ole hyvä! Maksoimme vuonna 2012 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 408 miljoonaa

Lisätiedot

HE 254/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain

HE 254/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain HE 254/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot