KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT"

Transkriptio

1 KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT Kun tietoon tulee yrityksessä tapahtuvia lomautuksia tai irtisanomisia, kannattaa ottaa ajoissa asioista selvää. Neuvoja lomautus- ja työttömyysasioissa saat Sähköalojen työttömyyskassasta. Soita: / kassan puhelinpäivystys arkisin kello / vaihde (päivystysajan ulkopuolella kerro soittavasi luottamusmiehenä) Liiton kotisivuilta löydät työttömyysturvaa käsittelevää asiaa osoitteesta Jäsenlehti Vasamassa julkaistaan säännöllisesti Työttömyyskassa tiedottaa -sivu. Neuvoja lomautus- ja irtisanomistilanteissa saat TE- palveluiden Työlinjalta ja paikallisten TE- palveluiden yhteystiedot löydät netistä Ajantasaiset etuusoppaat sekä muut esitteet ja lomakkeet löydät Työttömyyskassojen yhteisjärjestöjen nettisivuilta osoitteesta

2 OIKEUS ANSIOPÄIVÄRAHAAN Jäsenyysehto Työssäoloehto Työttömyyskassan jäsenellä on oikeus ansiopäivärahaan, kun hän on ollut ennen työttömyyden alkamista jäsenenä 26 kalenteriviikkoa ja hän on jäsenenä ollessaan täyttänyt työssäoloehdon. Työttömyyskassan jäseneksi pääsee Suomessa asuva alle 68-vuotias palkkatyöntekijä, joka työskentelee kassan toiminnan piiriin kuuluvassa ammatissa tai työalalla. Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulo perustuu toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon. Työssäoloehto tarkoittaa, että jäsen on ollut jäsenyysaikanaan 28 kuukauden mittaisen tarkastelujakson aikana vähintään 26 kalenteriviikkoa sellaisessa työssä, jossa työaika kunakin viikkona on ollut vähintään 18 tuntia ja palkka on ollut työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan pitää olla vähintään 1154 e/kk (vuonna 2014). Työssäoloehdon tarkastelujaksoa pidentävät ns. hyväksyttävät poissaolot, joita ovat mm. sairaus asevelvollisuus opiskelu vuorotteluvapaa apurahakausi äitiysloma ja alle 3-vuotiaan lapsen hoito isyys- ja vanhempainraha-aika osallistuminen TE-toimiston määräämään työllistämistä edistävään palveluun tai näihin rinnastettava syy Tarkastelujaksoa pidennetään enintään seitsemän vuotta.

3 ANSIOPÄIVÄRAHAN SUURUUS Päiväraha muodostuu peruspäivärahan perusosasta sekä tulojen mukaan määräytyvästä ansio-osasta. Ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää peruspäivärahan 105- kertaisen määrän eli taitekohdan = 3429,30 (vuonna 2014), ansio-osa on ylimenevältä osalta 20 prosenttia. Päiväraha voi olla enintään 90 prosenttia päiväpalkasta, mutta vähintään lapsikorotuksilla korotetun peruspäivärahan suuruinen Lapsikorotukseen on oikeus alle 18-vuotiaista huollettavista: omista tai ottolapsista riippumatta lasten asuinpaikasta avio-/avopuolison lapsista, jotka asuvat samassa taloudessa kasvattilapsista Lapsikorotus maksetaan enintään kolmesta lapsesta. Päivärahan perusteena olevan palkan määrittely Palkansaajan ansiopäiväraha lasketaan työttömyyttä edeltävän, vähintään työssäoloehdon täyttävän ajan vakiintuneesta palkasta. Palkkatulosta vähennetään lomarahat ja lomakorvaukset. Näiden erien lisäksi tehdään vähennys, joka vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua. Vähennys on 4,13 prosenttia vuonna 2014 täyttyvissä työssäoloehdoissa. Kausiluonteista työtä tekevillä otetaan huomioon työttömyyttä edeltäneen 12 kuukauden tulot. Työaikapankista nostettu palkallinen vapaa-aika huomioidaan päivärahan määrittelyyn, sen sijaan työaikapankkiin siirrettävää rahaa tai sieltä nostettuja rahasuorituksia ei huomioida. Työttömyyskassojen ansiopäivärahataulukon löydät Työttömyyskassojen etuusopas esitteen lopusta ja päiväraha laskurin => päivärahalaskuri. Palkan uudelleen määrittely Ensimmäisen kerran määritelty päiväraha on voimassa kunnes henkilöllä täyttyy uusi 26 viikon työssäoloehto 28 kuukauden aikana.

4 OMAVASTUUAIKA Työttömyyspäivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa omavastuuajan vähentämisen jälkeen. Omavastuuaika on viisi työtöntä päivää tai viittä työtöntä päivää vastaava aika, jolloin henkilö on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa. Omavastuuaika asetetaan yleensä enintään kerran vuodessa, vaikka uusi työssäoloehto täyttyisi. Omavastuupäivien ei tarvitse olla peräkkäisiä päiviä, mutta niiden tulee kertyä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Omavastuuaikaan ei voida lukea päiviä joille TE- toimisto on määrännyt korvauksettoman määräajan tai aikaa, jolloin henkilön työaika on yli 80 prosenttia alan kokoaikaisen työntekijän työajasta. Yhdessä kalenteriviikossa voi olla yhteensä enintään viisi omavastuu-, työttömyys- ja työpäivää. Omavastuuaikaan luetaan sairausvakuutuksen päivärahan ja kuntoutusrahan omavastuuaika sekä päivät, joilta henkilölle on maksettu työttömyysetuutta työllistämistä edistävien palvelujen ajalta.

5 KOROTETTU ANSIO-OSA Ansiopäivärahaa voidaan maksaa korotettuna seuraavissa tilanteissa: Tilanne 1: Henkilö osallistuu TE-toimiston kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun, josta on sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. Korotettua ansiopäivärahaa voidaan maksaa palvelun ajalta, kuitenkin enintään 200 päivää. Jos henkilö osallistuu kahteen palveluun, joiden välinen aika on enintään seitsemän kalenteripäivää, voidaan korotettua ansiopäivärahaa maksaa myös tältä, palvelujen väliseltä ajalta. Tilanne 2: Työsopimuksesi on irtisanottu tai henkilö itse irtisanoo työsopimuksensa lomautuksen kestettyä yhdenjaksoisesti yli 200 päivää. Lisäksi hakijalla on ennen työn menettämistä työssäoloaikaa vähintään 20 vuotta ja hän on ollut työttömyyskassan jäsenenä vähintään viisi vuotta. Tällöin korotettua ansiopäivärahaa voidaan maksaa enintään 90 päivän ajan. Korotetun ansio-osan saamisen edellytyksenä on myös se, että työtön ilmoittautuu työnhakijaksi 60 päivän kuluessa työsuhteen päättymisestä. Työllistymistä edistävistä palveluista kerrotaan tarkemmin Työttömyyskassojen etuusopas esitteen sivulla 8. Korotetun ansio-osan suuruus Korotettuna maksettavan ansiopäivärahan ansio-osa on 65 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää peruspäivärahan 105-kertaisen määrän, ansio-osa on ylimenevältä palkanosalta 37,5 prosenttia. Korotettuna maksettu ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi olla enintään päivärahan perusteena olevan päiväpalkan suuruinen.

6 ANSIOTURVAN KESTO Ansiopäivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa ja enintään 500 työttömyyspäivältä. Enimmäismaksuajasta vähennetään 100 päivää, jos työttömällä on alle kolmen vuoden työhistoria. Enimmäismaksuajasta vähennetään 100 päivää myös silloin, jos työtön kieltäytyy työllistymistä edistävästä palvelusta tai keskeyttää palvelun ensimmäisen 250 päivän aikana. Vähennystä ei työllistymistä edistävästä palvelusta kieltäytymisen tai keskeyttämisen perusteella, jos työtön osallistuu 250 ensimmäisen päivärahapäivän aikana palveluun vähintään 40 päivän ajan ja saa tältä ajalta korotettua ansio-osaa. Jos enimmäismaksuaikaa on lyhennetty, työttömyyskassa maksaa ansiopäivärahaa peruspäivärahan suuruisena viimeisen 100 tai 200 päivän ajan. Jos työttömyys jatkuu 500 päivän jälkeen, työtön voi saada työmarkkinatukea Kelasta. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa 500 päivän enimmäismaksuajan jälkeen 65 ikävuoteen saakka niin sanottuina lisäpäivinä, jos työtön on syntynyt vuosina ja täyttää 59 vuotta ennen kuin 500 päivän enimmäisaika täyttyy työtön on syntynyt vuosina ja täyttää 60 vuotta ennen kuin 500 päivän enimmäisaika täyttyy tai työtön on syntynyt vuonna 1957 tai sen jälkeen ja täyttää 61 vuotta ennen kuin 500 päivän enimmäisaika täyttyy. Lisäksi edellytetään, että työskentelyä löytyy vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

7 ANSIOPÄIVÄRAHAN HAKEMINEN TYÖTTÖMYYSKASSALTA Työttömyyspäivärahaa maksetaan henkilölle, joka on ilmoittautunut TEtoimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Ilmoittautuminen tulee tapahtua viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä, koska TE-toimisto ei hyväksy takautuvia ilmoittautumisia. Päivärahahakemuksen saa paikkakunnan TE-toimistosta tai sen voi tulostaa Työttömyyskassojen yhteisjärjestöjen nettisivuilta osoitteesta Jatkohakemukset lähetetään kassalle neljän täyden kalenteriviikon jaksoissa (maanantaista sunnuntaihin) tai koko kalenterikuukaudelta. Ensimmäisen päivärahahakemuksen voi lähettää vähintään kahden täyden kalenteriviikon jaksolta niin, että hakemuksen viimeinen päivä on sunnuntai. Päivärahahakemuksen liitteet Jäljennös irtisanomisilmoituksesta tai lomautusilmoituksesta. Lomautusilmoituksessa, joka työnantajan pitää antaa lomautetulle kirjallisena vähintään 14 vuorokautta ennen lomautuksen alkamista, pitää olla myös lomautetun allekirjoitus ja tiedoksisaantipäivämäärä. Kopio sosiaalietuudesta annetusta päätöksestä. Päätöksen kopio tarvitaan myös puolisolle maksetusta kotihoidon tuesta. Jos olet sivutoiminen yrittäjä tai sinulla on maa- tai metsätaloutta, lähetä kassalle kopio viimeksi vahvistetusta verotuksestasi, eli tällä hetkellä vuoden 2012 verotuspäätöksestä. Muutosverokortti etuutta varten, jos haluat muuttaa verotietoja, jotka työttömyyskassa on tammikuussa saanut suoraan verottajalta. Palkkatodistus vähintään työttömyyttä edeltäneeltä 26 työssäoloviikolta. Todistuksessa pitää näkyä ennakonpidätyksen alainen tulo sekä siihen sisältyvät lomaraha ja lomakorvaus eriteltyinä. Lomarahaa ja lomakorvausta ei pidä ilmoittaa yhteissummana.

8 TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAN MAKSAMINEN Päivärahaa maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa joko maanantaina alkavalta ja sunnuntaihin päättyvältä neljän viikon jaksolta tai kokonaisen kalenterikuukauden ajalta. Päivärahahakemuksen voi postittaa aikaisintaan hakujakson viimeisenä päivänä. Työttömyyskassa ei käsittele etukäteen lähetettyjä hakemuksia. Maksupäivä on keskiviikko tai perjantai. Jäsen saa maksetusta päivärahaerästä maksuilmoituksen, jonka mukana tulee päivärahahakemuksen jatkohakemuslomakkeita. Jäsenellä on myös mahdollisuus saada tekstiviesti maksupäivästä matkapuhelimeensa. Tällöin hänen on verkkopalvelussa valittava, että tieto maksupäivästä lähetetään tekstiviestillä. Tekstiviesti korvaa postin kautta lähetettävän maksuilmoituksen eikä paperisia jatkohakemuslomakkeitakaan hänelle enää lähetetä. TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄHKÖINEN VERKKOPALVELU Verkkopalvelun kautta jäsenen on mahdollista muuttaa yhteystietojaan sekä tarkastella päivärahapäätöksiä, etuusmaksutietoja, TE-toimiston antamia lausuntoja ja jäsenmaksutietoja. Kirjautuminen verkkopalveluun Verkkopalveluun kirjaudutaan osoitteessa Sieltä löytyvät myös tarkemmat ohjeet palvelun käytöstä.

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2015 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Toukokuu 2010 1 (6) TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Miten toimit, kun työ päättyy Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työsuhteen päätyttyä tai lomautuksen alkaessa.

Lisätiedot

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Jäsenyysedellytys Palkansaajan jäsenyysehdon pituus lyheni 34 viikosta 26 viikkoon Uutta lyhyempää jäsenyysehtoa sovelletaan, kun henkilö on 29.12.2013 jälkeen ollut yhden

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa. te-palvelut.fi

Vuorotteluvapaa. te-palvelut.fi Vuorotteluvapaa te-palvelut.fi Työnhakijan ja työnantajan vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemänsä vuorottelu sopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi

Lisätiedot

Työnhakijan työttömyysturva

Työnhakijan työttömyysturva - - - Työnhakijan työttömyysturva te-palvelut.fi Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneella henkilöllä on oikeus fftyö- ja elinkeinotoimiston tarjoamiin

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUEN TAI VANHUUSELÄKKEEN HAKEMINEN

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUEN TAI VANHUUSELÄKKEEN HAKEMINEN Kela/Työeläkejärjestelmä Toukokuu 2008 ET/VE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUEN TAI VANHUUSELÄKKEEN HAKEMINEN Miten tukea haetaan? Voitte hakea pitkäaikaistyöttömien eläketukea ja samoin edellytyksin myönnettävää

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Kuntatyönantaja lomauttaa minut. tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa

Kuntatyönantaja lomauttaa minut. tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa Kuntatyönantaja lomauttaa minut tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa varten Lomauttamisen perusteet Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan aloitteesta tapahtuvaa työnteon

Lisätiedot

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA 1 Sopimuksen ulottuvuus Tällä sopimuksella määrätään Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeiden palveluksessa olevien parturien,

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän YRITTÄJÄN eläke Yrittäjän YEL-eläke turvaa toimeentuloa silloin, kun yrittäjä täyttää eläkkeeseen oikeuttavan iän, yritystoiminta vähenee tai yrittäjätoiminta päättyy sairauden tai kuoleman vuoksi. Jos

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 Vuosilomalaki Sisällys 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 1 Lain soveltamisala ja pakottavuus... 4 Yleissitovan työehtosopimuksen

Lisätiedot

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # "! &

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # ! & Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto,

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n ja METO METSÄALAN

Lisätiedot

Oleskelu. Maistraatti KELA. Verotoimisto. TE-toimisto. Julkiset peruspalvelut

Oleskelu. Maistraatti KELA. Verotoimisto. TE-toimisto. Julkiset peruspalvelut 1. Työnte kijän (EU:n kansalainen ) muutto Suomeen EU -alueelta Oleskelu Ansiotyö Suomessa ei vaadi työntekijän oleskelulupaa. Mikäli työ Suomessa kestää yli 3 kk, on rekisteröitävä oleskeluoikeus paikallisella

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Palvelualat Aineistonn vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot