Työttömyysturvakoulutus. Jenni Korkeaoja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työttömyysturvakoulutus. Jenni Korkeaoja"

Transkriptio

1 Työttömyysturvakoulutus Jenni Korkeaoja

2 Sisältö Työttömyysturva ja palvelut muutoksessa Lakimuutokset 2019 Maksuperusteinen sovittelu Opiskelu ja työttömyys Aktiivimalli Yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturva Kansallinen tulorekisteri

3 Työttömyysturvan muutospaineet Akiivimallin purkaminen Työttömyysturvan porrastaminen Selkeä tulonsiirto korkean työttömyyden aloilta nopeasti työllistäville aloille. SAK vastustaa porrastusta TE-toimistojen tehtävien siirto KELAlle ja työttömyyskassoille Työllistämistä edistäviä palveluja lisätään Mm. palkkatuen lisääminen Osatyökykyisten työllistämisedellytysten parantaminen

4 Lakimuutokset 2019 Sivutoiminen ja lyhytkestoinen opiskelu Maksuperusteinen sovittelu, voimaan Aktiivimallin aktiivisuusedellytysten laajentaminen Yrittäjän perheenjäsenten työttömyysturva Akiivimallin purkaminen

5 Maksuperusteinen sovittelu Lyhytkestoiseen palkkatyöhön tai osa-aikaiseen palkkatyöhön työllistyvän työnhakijan ansaitsema tulo sovitellaan yhteen työttömyysetuuden kanssa sinä etuuden hakujaksona, jonka aikana tulo maksetaan. Tavoitteena osittaisen työllistymisen ja lyhytkestoisen työn vastaanottamisen edistäminen. edistää kansallisesta tulotietojärjestelmästä annetun lain mukaisen tulorekisterin käytettävyyttä tilanteessa, jossa työttömyysetuus maksetaan soviteltuna. Laki on astunut voimaan

6 Maksuperusteinen sovittelu 4 luku 1 Soviteltuun työttömyysetuuteen on oikeus tämän lain 1 3 luvussa säädetyin edellytyksin työnhakijalla: 1) joka saa tuloa osa-aikaisesta työstä, ei kuitenkaan, jos osa-aikaisuus perustuu työntekijän aloitteesta tapahtuneeseen työajan lyhentämiseen; 2) jonka päivittäistä työaikaa on lyhennetty lomautuksen tai lomautukseen rinnastettavan syyn johdosta tai jonka työnteko on estynyt sellaisen työtaistelutoimenpiteen takia, jolla ei ole riippuvuussuhdetta hänen työehtoihinsa tai työoloihinsa; 3) joka saa tuloa enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä; tai 4) jolla on tuloa 1 luvun 6 :n mukaisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä. Pykälässä luetellaan ne osittaisen työttömyyden tilanteet, joissa oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen voi syntyä. Luettelo on tyhjentävä. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilön työttömyyspäivärahaa ei sovitella, jos samalla ei ole kyseessä jokin 4 luvun 1 :ssä säädelty tilanne. Jos kyseessä ei ole mikään 4 luvun 1 :ssä lueteltu tilanne, työttömyyspäivärahaa ei tilanteesta riippuen makseta lainkaan tai sitten se maksetaan täytenä.

7 Maksuperusteinen sovittelu Osa-aikatyön, lyhennetyn työpäivän ja enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön tilanteissa työtulo sovitellaan maksuperusteisesti. Palkkatulo sovitellaan pääsääntöisesti siinä työttömyysetuuden hakujaksossa, jonka aikana palkka maksetaan, vaikka kyseisessä jaksossa ei olisikaan työtunteja. Esimerkki: A on tehnyt huhtikuussa 2019 keikkatyötä tai osa-aikatyötä, jonka palkka maksetaan vasta toukokuussa A:lle toukokuussa maksettu palkka sovitellaan yhteen toukokuulta maksettavan työttömyysetuuden kanssa. Huhtikuun työttömyysetuus maksetaan täytenä, jos silloin ei makseta muita sovittelussa maksuperusteisesti huomioitavia tuloja.

8 Loma-aika sovittelussa Henkilö, joka on tehnyt osa-aikatyötä ja saanut soviteltua työttömyyspäivärahaa, saa edelleen soviteltua työttömyyspäivärahaa lomansa ajalta, jos vuosiloma-ajan palkka perustuu osa-aikatyön palkkaan ja kyseessä on sovittelutilanne. Sovittelussa otetaan tällöin huomioon paitsi loma-ajan palkka, myös lomakorvaus ja lomaraha tai lomaltapaluuraha. Sellaisen loman ajalta, jonka palkka perustuu kokoaikatyön palkkaan, henkilöllä ei sen sijaan ole oikeutta soviteltuun työttömyyspäivärahaan lainkaan. Myös osa-aikaisen työsuhteen päättyessä maksettu lomakorvaus sovitellaan maksamisajankohdan mukaan. Palkka maksetaan ko. sovittelujakson aikana

9 Lomautukset Sovitellaan pääsääntöisesti ansaintaperusteisesti henkilön viikoittaista työaikaa on lyhennetty lomautuksen vuoksi tai työttömyysetuuden maksaminen perustuu sääesteeseen. Jos lomautuksen aikaisella hakujaksolla on muuta osa-aikatyötä tai lyhytkestoisesta kokoaikatyötä tai yritystoimintaa, sovitellaan ne myös ansaintaperusteisesti.

10 Lomautukset, maksuperusteisesti Lomautus voidaan toteuttaa myös siten, että henkilön päivittäistä työaikaa lyhennetään. Tällöin kyseessä on lomautus päivittäistä työaikaa lyhentämällä ja henkilö on sovittelun piirissä ja työtulo sovitellaan maksuperusteisesti Jos kokoaikaisesti lomautettu henkilö ottaa lomautusaikana vastaan osa-aikatyötä tai enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön, työttömyyspäiväraha sovitellaan maksuperusteisesti. Maksuperusteisesti, jos kokoaikainen lomautus tai päivittäistä työaikaa lyhentämällä. Lyhennetty työviikko taas ansaintaperusteisesti.

11 Lomautus, esimerkki Esimerkki: Henkilö tekee työtä toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa. Hänet lomautetaan kokoaikaisesti. Lomautus jatkuu yhdenjaksoisesti 2 kuukautta, jonka jälkeen hänet kutsutaan tekemään osapäivätyötä omalle työnantajalle. Niiltä haku-, maksu- ja sovittelujaksoilta, joiden aikana osapäivätyön palkkaa maksetaan, maksetaan soviteltua työttömyyspäivärahaa, jos sen saamisen edellytykset täyttyvät. Tämän jälkeen lomautus jatkuu ilman uutta lomautusilmoitusta kokoaikaisena. Tältä ajalta henkilöllä on taas oikeus täyteen työttömyyspäivärahaan, jos osapäivätyön palkkaa ei enää makseta näiden hakujaksojen aikana.

12 Lomautus, loma-ajan palkka Lyhennettyä työpäivää tekevä työnhakija saa loman ajalta edelleen soviteltua työttömyyspäivärahaa, jos vuosiloma-ajan palkka perustuu osa-aikatyön palkkaan ja kyseessä on sovittelutilanne. Sovittelussa otetaan tällöin huomioon paitsi loma-ajan palkka, lomaraha, lomaltapaluuraha ja edellytysten täyttyessä myös mahdollinen lomakorvaus. Kokonaan lomautetulle tai lyhennettyä työviikkoa tekevälle työnhakijalle, jolle työttömyyspäiväraha maksetaan lomautuksen ajalta täytenä maksetaan loman ajalta kuitenkin soviteltua työttömyyspäivärahaa, jos vuosiloma-ajan palkka ei perustu kokoaikatyön palkkaan. Tämä johtuu siitä, ettei työnhakijan voida katsoa olevan lomautettu vuosilomansa aikana ja tällaiseen osa-aikaiseen palkkaan perustuva ja hakujaksolla maksettu (kokonaan lomautetun tilanteessa) vuosiloma-ajan palkka tai osa-aikaiseen palkkaan perustuva vuosiloma (lyhennetyn työviikon tilanteessa) on sovitteluperuste. Lomautuksen toteuttamistavasta riippumatta, työnhakijalla ei ole loman ajalta ollenkaan oikeutta työttömyyspäivärahaan, jos vuosiloma-ajan palkka perustuu kokoaikatyön palkkaan ja palkka maksetaan ko. sovittelujakson aikana

13 Lomautus ja sairausvakuutuslain mukainen omavastuuaika henkilö on tehnyt vajaata työaikaa, esimerkiksi osapäivätyötä lomautuksen perusteella ja hän sairastuu ja työnantaja maksaa hänelle palkan vajaan työajan perusteella sairausvakuutuslain mukaiselta omavastuuajalta, sovitellun työttömyyspäivärahan maksaminen jatkuu tuon omavastuuajan, jos ko. sovittelujakson aikana maksetaan soviteltavaa palkkaa. Omavastuuajan päätyttyä työttömyyspäiväraha evätään kokonaan, jos henkilö on edelleen työkyvytön.

14 Työn kesto ja sovittelu Enintään kaksi viikkoa kestäneen työn tulon sovittelu: Jos palkka maksetaan vasta seuraavalla hakujaksolla, jolloin työtä ei enää tehdä, se sovitellaan vasta tällä jaksolla. Edelliseltä hakujaksolta, jolloin työtä on tehty maksetaan täyttä työttömyyspäivärahaa, ellei tällä sovittelujaksolla ole maksettu mitään muuta maksuperusteisesti soviteltavaa tuloa. Jos työ jatkuu yli kaksi viikkoa, henkilölle maksetaan täyttä työttömyyspäivärahaa työn alkamiseen ja taas uudelleen työn päättymisen jälkeen, ellei tänä aikana makseta mitään maksuperusteisesti soviteltavaa tuloa ja muut päivärahan saamisen edellytykset täyttyvät. Työsuhteen ajalta ei tällöin makseta työttömyyspäivärahaa. Lainkohdassa ei puhuta kalenteriviikoista, joten aika lasketaan viikoittain.

15 Satunnaisen työn sovittelu, esimerkit Esimerkki 1: Henkilö ottaa vastaan kokoaikatyön, joka alkaa torstaina ja jatkuu koko seuraavan viikon ja sitä seuraavan viikon keskiviikkoon. Työ kestää enintään kaksi viikkoa ja on satunnaista. Henkilöllä on oikeus soviteltuun työttömyyspäivärahaan siltä sovittelujaksolta, jonka aikana satunnaisen kokoaikatyön palkka maksetaan ja mikäli muut työttömyyspäivärahan saamisen edellytykset täyttyvät. Esimerkki 2: Henkilö ottaa vastaan kokoaikatyön, joka alkaa torstaina ja jatkuu koko seuraavan viikon ja sitä seuraavan viikon torstaihin. Työ kestää yli kaksi viikkoa. Henkilölle maksetaan täyttä työttömyyspäivärahaa työn alkamiseen ja taas uudelleen sen jälkeen, ellei tänä aikana makseta mitään maksuperusteisesti soviteltavaa tuloa ja muut päivärahan saamisen edellytykset täyttyvät. Työn ajalta ei makseta työttömyyspäivärahaa lainkaan työvoimapoliittisen lausunnon perusteella, koska henkilö ei ole työtön.

16 Osa-aikatyö ja työajan ylitys Kaksi osa-aikatyösuhdetta eivät soviteltua työttömyyspäivärahaa maksettaessa voi koskaan muodostaa yhdessä kokoaikatyösuhdetta, olipa työnantaja sama tai eri. Kun henkilö saa tuloa lain määritelmän mukaisesta osa-aikatyöstä, työttömyyspäiväraha voidaan maksaa vain soviteltuna. Työaikarajoista johtuen henkilöllä ei kuitenkaan ole oikeutta soviteltuun työttömyyspäivärahaan silloin, kun kahden osaaikatyön yhteenlaskettu työaika ylittää 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta sovittelujakson aikana. Tällöin molempien osa-aikatöiden palkat on myös tullut maksaa samalla sovittelujaksolla Jos osa-aikatöitä on tehty samalla sovittelujaksolla, mutta niiden palkat maksetaan eri sovittelujaksoilla, myös työajat vaikuttavat eri sovittelujaksoilla.

17 Sovittelujakso, 4 luku 2 Soviteltu työttömyysetuus määräytyy sovittelujakson työtulon perusteella (Huom. Lomautukset poikkeuksena) Työstä saatu tulo otetaan sovittelussa huomioon, vaikka henkilö ei ole ollut työnhakijana ansainta-aikana Jos sovittelujaksoon sisältyisi sellaisia ajanjaksoja, joilta työnhakijalla on oikeus täyteen työttömyysetuuteen tai joilta hänellä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen, sovittelujaksoa lyhennetään muissa kuin 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa näitä ajanjaksoja vastaavasti. Sovittelujakso voidaan yli neljä viikkoa kestävän osa-aikatyön alkaessa määrätä siten, että sovittelujaksot vastaavat osa-aikatyön palkanmaksujaksoja. Jos sovittelujakson aikana maksetaan työtuloa kuukautta pidemmältä ansaintajaksolta, työtulo jaetaan vaikuttamaan maksukuukaudelle ja yhtä monelle sitä seuraavalle kuukaudelle kuin miten monelta kuukaudelta työtuloa on kerralla maksettu. Jos palkanmaksun ajankohdan ja muiden olosuhteiden perusteella kuitenkin on ilmeistä, että järjestelyllä on pyritty välttämään tulon huomioiminen sovittelussa, tulo sovitellaan jaksoille, joille palkan perusteena oleva työaika sijoittuu. Sovittelujakson aikana maksettua osa-aikaisen, lyhytkestoisen tai lomautuksen ajan työtuloa ei sovitella, jos se on ansaittu aikana jolta työttömyysetuutta ei makseta korvauksettoman määräajan tai työssäolovelvoitteen vuoksi taikka 3 luvussa tarkoitetun etuuden saamisen yleisen rajoituksen vuoksi.

18 Palkanmaksujärjestelyt Jos palkanmaksujärjestelyllä on pyritty välttämään tulon huomioiminen sovittelussa. Tällöin tulo sovitellaan maksuperiaatteesta poiketen ansaintaperusteisesti jaksoille, joille palkan perusteena oleva työaika sijoittuu. Säännöstä sovellettaisiin esimerkiksi silloin, jos palkkaa maksetaan kerralla useammalta kuin yhdeltä kuukaudelta eikä sitä voida jakaa vaikuttamaan edellä kerrotulla tavalla maksukuukaudelle ja tuleville kuukausille, koska henkilö on siirtynyt samalla työnantajalla kokoaikatyöhön ja palkan maksupäivä sijoittuu tämän sovitellun työttömyysetuuden estävän kokoaikatyön ajalle. Samoin tässä tarkoitetusta suunnitelmallisesta toiminnasta voi olla kyse esimerkiksi silloin, jos kerralla maksettaisiin palkka useammalta kuin yhdeltä kuukaudelta, ja palkanmaksu on aikana, jolloin henkilöllä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen esimerkiksi vanhuuseläkkeelle siirtymisen taikka perhevapaan alkamisen vuoksi tai siksi, että henkilö ei hae etuutta. Olennaista soveltamisessa on se, että palkanmaksujärjestelyllä on vältetty etuuden sovittelu. MUTTA: Jos henkilö hakee työttömyyspäivärahaa siten, että hakemuksen ajalle ei sijoitu sovitteluperustetta, työttömyyspäivärahaa ei makseta soviteltuna, vaan täytenä.

19 Sovittelu ja rajoitukset, 4 luku 3 Työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen, jos hänen työaikansa, jonka perusteella palkka maksetaan, kalenteriviikon tarkastelujakson aikana tai sovittelujakso, ylittää 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, vertailu tehdään työaikalain määrittämään säännölliseen työaikaan. Työnhakijalla ei ole oikeutta soviteltuun työttömyysetuuteen, jos hänen työsopimuksen mukainen säännöllinen työaikansa tai jaksotyössä kuukausipalkan perusteena oleva keskimääräinen työaika ylittää 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta tasoittumisjakson aikana. Edellä tarkoitetussa työajassa otetaan huomioon työaikapankkiin säästetty ja sieltä nostettu työaika. Laskettaessa sovittelujakson kokoaikaista työaikaa kuukauteen katsotaan sisältyvän 21,5 maksupäivää.

20 Silloin, kun sovittelu perustuu siihen, että henkilö saa palkkaa osaaikatyöstä tai enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä, tehtyä työaikaa tarkastellaan sovittelujaksoittain. Työaika vaikuttaa oikeuteen saada työttömyysetuutta sinä sovittelujaksona, jonka aikana kyseisestä työstä ansaittu palkka maksetaan. Jos sovittelujakso on tavanomainen neljä viikkoa tai kuukausi, myös työaikatarkastelujakso on tämän pituinen. Käytettäessä kuukauden haku- ja sovittelujaksoa, toteutunutta työaikaa eli tehtyjä työtunteja verrataan kuukauden kokoaikatyön työaikaan. Työaikavertailussa sovittelujakson kokoaikaista työaikaa laskettaessa kuukauteen katsotaan aina sisältyvän 21,5 arkipäivää. Tällä ei ole vaikutusta siihen, miten kokoaikatyön työaika lasketaan haettaessa etuutta neljän kalenteriviikon jaksoilta.

21 Esimerkki Esimerkki 1: A on ilmoittanut huhtikuun 2019 hakemuksessa huhtikuussa tekemänsä osaaikatyön työtunnit. Hänelle maksetaan myös kyseisen osa-aikatyön palkka huhtikuussa. Osa-aikatyön työaika ja palkka vaikuttavat huhtikuulta maksettavaan soviteltuun ansiopäivärahaan. Esimerkki 2: B on ilmoittanut huhtikuun 2019 hakemuksessa huhtikuussa tekemänsä osaaikatyön työtunnit. Hänelle maksetaan kyseisen osa-aikatyön palkka toukokuussa. Osa-aikatyön huhtikuun työaika ja palkka vaikuttavat vasta toukokuulta maksettavaan soviteltuun ansiopäivärahaan, koska palkka maksetaan toukokuussa. Jos työaikaraja ei ylity huhtikuussa tehtyjen työtuntien osalta, toukokuun etuus maksetaan soviteltuna. Jos työaikaraja ylittyy huhtikuussa tehtyjen työtuntien osalta, toukokuulta ei makseta etuutta eikä palkan määrällä ole merkitystä. Huhtikuun ajalta etuus maksetaan täytenä, jos sen aikana ei makseta muuta soviteltavaa tuloa.

22 Useamman työn tulon sovittelu Jos henkilöllä on useampia sovittelun piirissä olevia työsuhteita, näiden työsuhteiden työaika lasketaan yhteen, jos palkka maksetaan saman sovittelujakson aikana. Sivutoimisen yritystoiminnan tai oman työn työaikaa ei kuitenkaan tässäkään tarkastelussa oteta huomioon. Esimerkki 1: Hakija tekee kahta osa-aikatyötä. Molemmista töistä huhtikuussa 2019 tehtyjen työtuntien palkka on maksettu toukokuun neljän viikon sovittelujaksolla. Osa-aikatyön A enimmäistyöaika on 37,5 tuntia viikossa ja osa-aikatyön B enimmäistyöaika on 40 tuntia viikossa. Työaikatarkastelujakso on neljä viikkoa ja huhtikuussa, hakija on tehnyt osa-aikatyö A:ta 80 tuntia ja osa-aikatyö B:tä 8 tuntia. Hakija on tehnyt osa-aikatyötä A 53,3 % tämän työn enimmäistyöajasta ja osa-aikatyötä B 5 % tämän työn enimmäistyöajasta. Yhteensä työaikaprosentti on 58,3 % eikä työaikaraja ylity. Soviteltua työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa työaikarajan estämättä.

23 Työssäoloehto Maksuperusteinen sovittelu ei poista työaikatarkastelua ja työssäoloehdon seuraamista Työaikatarkastelu on tehtävä, kun viralliset palkkatiedot ja ansaintaperusteet saadaan kassan tietoon Työssäoloehtoon ei mitään muutoksia palkansaajille Käytännössä maksuperusteisen sovittelun yhteydessä merkitään työssäolotunnit edelliselle maksujaksolle

24 Omavastuuaika Omavastuuajan täyttyminen lasketaan samoin kuin ennen. Jatkossa kuitenkin omavastuuajalla ansaitut tulot otetaan huomioon sovittelussa. Vastaavasti omavastuuajalla maksettuja tuloja ei huomioida lainkaan. (MUISTA: ei maksettuja päiviä) Esimerkki: Palkanmaksupäivä ajalla, jolta ei makseta päivärahaa Maaliskuussa tehdyn osa-aikatyön palkka (1500 / 80 tuntia) maksetaan 3.4. Hakijan toe on täyttynyt 31.3., jonka vuoksi asetetaan uusi omavastuuaika 1.4. alkaen. Palkanmaksupäivä jää omavastuuajan alle, joten sitä ei sovitella eikä työaikatarkastelua tehdä. Ovan jälkeiseltä ajalta maksetaan täyttä päivärahaa. Edellisen kuukauden palkkatulot jäävät siis kokonaan huomioimatta.

25 Lyhytkestoinen opiskelu Työttömyysetuutta ei leikata, jos: 1) työnhakija on täyttänyt 25 vuotta ennen opintojen alkamista; 2) opintojen muodostama kokonaisuus kestää yhdenjaksoisesti tai jaksotettuna enintään kuusi kuukautta; ja 3) opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa. sovelletaan työnhakijan aiemmin harjoittamiin opintoihin vain, jos opintojen todisteellisesta keskeytymisestä on vähintään yksi vuosi. Rajoitus ei koske työsuhteen tai 3 luvun 6 :n 1 momentissa tarkoitetun taloudellisen etuuden jaksotuksen aikana aloitettuja taikka työvoimakoulutuksena harjoitettuja opintoja. sovelletaan uudelleen, kun mainitussa momentissa tarkoitetut opinnot ovat päättyneet ja henkilö on sen jälkeen täyttänyt työttömyyspäivärahan edellytyksenä olevan työssäoloehdon ja työttömyyspäivärahan enimmäisaika on alkanut alusta. TE-toimisto tarkastaa opintojen pää- ja sivutoimisuuden 6 kuukauden tarkastelujakson jälkeen.

26 Lyhytkestoinen opiskelu Lyhytkestoisten opintojen aikana on yhä velvollisuus hakea ja vastaanottaa työtä ja osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin niitä tarjottaessa. Opintojen perusteella ei makseta korotettua etuutta, kuten työllistymistä edistäviin palveluihin luettavien omaehtoisten opintojen ajalta. Päätöksen siitä, voiko lyhytkestoiset opinnot aloittaa työttömyysetuudella, tekee TE-toimisto. Lyhytkestoinen opiskelu ON ERI asia kuin sivutoiminen opiskelu

27 Aktiivimalli Työttömyyspäivärahaa saadessaan henkilön katsotaan 65 päivän aikana olleen riittävästi työssä tai työllistymistä edistävässä palvelussa taikka opiskelleen riittävästi, jos hän on kyseisenä aikana: 1) työssä yhteensä niin paljon, että työ kalenteriviikon aikana tehtynä luettaisiin palkansaajan työssäoloehtoon; 2) ansainnut yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia 5 luvun 7 :n 1 momentin mukaisesta yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta 3) viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa; 4) viisi päivää muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa; 5) viisi päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka ajalta henkilölle maksetaan työttömyysetuutta; valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä toiminnan sisällöstä; 6) opiskellut viisi päivää opintoja, joita ei pidetä päätoimisina 2 luvun 10 :n perusteella ja joiden ajalta ei makseta työttömyysetuutta 2 luvun 10 a :n perusteella; samat opinnot otetaan kuitenkin huomioon enintään kuuden kuukauden yhdenjaksoisen tai jaksotetun keston ajalta; tai 7) opiskellut viisi päivää ja saanut samalta ajalta työttömyysetuutta 2 luvun 10 a :n perusteella.

28 Aktiivimalli ja opiskelu Opiskelulla voidaan täyttää aktiivisuusedellytys Viiden arkipäivän mittainen lyhytkestoinen tai sivutoiminen opiskelu HUOM: Sivutoimista ja lyhytkestoista opiskelua EI voi yhdistää. valvotun oppilaitoksen, kuten vapaan sivistystyön oppilaitoksen (muun muassa kansanopistot ja kansalais- tai työväenopistot) järjestämä opiskelu, jonka ajalta henkilö saa ansiopäivärahaa. Työja elinkeinotoimisto antaa työvoimapoliittisen lausunnon myös vähäisestä sivutoimisesta opiskelusta. Aktiivisuutta kerryttävänä opiskeluna ei toiminnan järjestäjästä riippumatta kuitenkaan pidetä harrastustoimintaa (esimerkiksi liikunta, käsityöt jne.) tai yleisiä kansalaisvalmiuksia (esimerkiksi autokoulu, ensiapukurssi jne.) ylläpitävää toimintaa. Työ- ja elinkeinotoimisto ei anna työvoimapoliittista lausuntoa työnhakijan harrastustoiminnasta.

29 Kassan ei tarvitse pyytää te-toimiston lausuntoa, vaan voi ratkaista asian itsenäisesti aktiivisuuden osalta samat opinnot otetaan kuitenkin huomioon enintään kuuden kuukauden yhdenjaksoisen tai jaksotetun keston ajalta Yhteneväinen 6 kk sivutoiminen/päätoiminen tarkastelujakson kanssa, sama opiskelu ei voi olla jaksotettunakaan yli 6 kk ajan osana aktiivisuuden edellytysten täyttymistä

30 SEL:n tarjoama valmennus Täyttää aktiivimallin ehdot Taitava työnhakija verkkovalmennus, ilmoittautumislinkki: Valmennuksen suorittamismahdollisuus päättyy Kaikki jäsenet voivat suorittaa verkkovalmennuksen, myös tällä hetkellä työssä olevat

31 Aktiivimalli poistuu Esityksenä on, että aktiivimalli poistuu kerralla siten, että laskettu työttömyyspäiväraha nousee takaisin perustasolle vaikka aktiivimallin aiheuttama leikkuri olisikin vielä voimassa tuolloin. Hallituksen esitys on vielä valiokuntakäsittelyssä.

32 Yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturva Astuu voimaan Koskee vain ei-omistavaa yrittäjän perheenjäsentä Työssäoloehto ja jäsenyysaika palkansaajakassassa 52 viikkoa Toe ja jäsenyysaika kertyy vasta jälkeen alkaneesta työstä Jälkisuoja voimassa, joten täyden toen voi tuoda yrittäjäkassasta palkansaajakassaan samoin edellytyksin kuin nytkin (1kk sisällä) Yrittäjän osaomistajuusmääritelmä muuttuu

33 Työssäoloehto palkansaajakassassa Palkansaaja, joka on työskennellyt sellaisen yrityksen tai yhteisön palveluksessa, jossa hänen perheenjäsenensä ei ole yrittäjäasemassa 26 kalenteriviikkoa työssäoloehtoon On huomattava että, henkilöön voi tulla sovellettavaksi tavallinen palkansaajan 26 viikon työssäoloehto, vaikka hän ja hänen perheenjäsenensä yritystä omistaisivatkin, koska alle laissa säädettyjen rajojen jäävä oma tai yhdessä perheenjäsenen kanssa tapahtuva omistaminen ei tuota yrittäjäasemaa kenellekään. Palkansaaja, joka on työskennellyt sellaisen yrityksen tai yhteisön palveluksessa, jossa hänen perheenjäsenensä toimii yrittäjäasemassa, 52 kalenteriviikkoa työssä, joka voidaan lukea työssäoloehtoon. Pidemmän palkansaajan työssäoloehdon soveltuminen edellyttää sitä, ettei henkilöllä itsellään ole lainkaan omistusta tai määräysvaltaa kyseisessä yrityksessä tai yhteisössä. Yrittäjän ei-omistava perheenjäsenen asemassa kertynyttä 52 viikon työssäoloehtoa ja tavallista palkansaajan 26 viikon työssäoloehtoa ei voida yhdistää toisiinsa. Molempien työssäoloehtojen täyttyessä ansiopäivärahaa haettaessa henkilö voi itse valita, kumman työssäoloehdon perusteella ansiopäivärahaan aletaan maksaa. Onko tarpeen?

34 Osaomistajuus ja yrittäjyys hyvin pienikin henkilökohtainen omistusosuus yhdessä perheenjäsenten riittävän omistuksen kanssa aiheuttaa sen, että henkilöä pidetään työttömyysturvassa yrittäjänä Henkilöä, jolla ei ole johtavaa asemaa, pidetään osaomistajana, jos hän työskentelee osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään puolet osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta. Myös johtavaan asemaan liittymätön omistukseen perustuvan yrittäjämääritelmän täyttäminen edellyttää aina henkilökohtaista omistusta tai määräysvaltaa.

35 Esimerkkejä Esimerkki 1: Herra A työskentelee B Oy:ssä, josta hän omistaa 1 prosenttia ja on yrityksen hallituksen jäsen. A:n puoliso Rouva A, joka ei työskentele yhtiössä, eikä ole yhtiön hallituksessa, omistaa yhtiön osakkeista 29 prosenttia. Herra A on yrittäjä, koska hän on B Oy:ssä johtavassa asemassa ja hänellä on yhdessä perheenjäsenensä kanssa 30 prosenttia yhtiön osakepääomasta. Esimerkki 2: Rouva B työskentelee C Oy:ssä yrityksen toimitusjohtajana. Rouva B ei omista yrityksen osakkeita. Rouva B:n puoliso herra B omistaa yhtiöstä 15 prosenttia ja heidän kanssa samassa taloudessa asuvat täysi-ikäiset lapset D ja C 15 prosenttia kumpikin. Rouva B ei ole yrittäjä, koska hän ei henkilökohtaisesti omista yritystä lainkaan, vaikka hän on johtavassa asemassa ja hänen perheenjäsenillään on yli 30 prosenttia yhtiön osakepääomasta.

36 Yrittäjä vai ei? Pienosakkaan ja yhtiön välisessä sopimuksessa voidaan joskus todeta, että kyseessä ei ole työsuhde. Osapuolet eivät kuitenkaan voi työttömyyskassaa sitovasti sopia siitä, onko henkilö työsuhteessa tai onko hän työttömyysturvassa tarkoitettu palkansaaja. Myös tällaisessa tilanteessa ratkaisu siitä, onko henkilö palkansaaja vai yrittäjä, on tehtävä kokonaisharkinnan perusteella. Edes hyvin itsenäinen asema ja työsuhteen puuttuminen ei välttämättä merkitse sitä, että henkilö olisi yrittäjä.

37 Yrittäjä vai palkansaaja Työttömyyskassa päättää itsenäisesti siitä, onko henkilö yrittäjä vai palkansaaja silloin, kun se ratkaisee kassan jäsenyyttä tai työssäoloehdon kertymistä koskevan asian. Työvoimaviranomaiset päättävät kassaa sitovasti esimerkiksi siitä, onko yritystoiminta päätoimista tai onko yritystoiminta lopetettu.

38 Kansallinen tulorekisteri, Katre Palkanmaksajilla ilmoitusvelvollisuus Kassat ja vakuutussektori Palkka- ja etuustietojen käyttäjänä Etuustietojen tuottajina Periaatteessa mitään ei saa kysyä, mikä on saatavilla Tulorekisteristä Sieltä puuttuvat tiedot on kysyttävissä nykyiseen tapaan

TYÖTTÖMÄNÄ ALOITETTU YRITYSOIMINTA. Tampere Anu Turakainen Vastaava etuuskäsittelijä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

TYÖTTÖMÄNÄ ALOITETTU YRITYSOIMINTA. Tampere Anu Turakainen Vastaava etuuskäsittelijä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa TYÖTTÖMÄNÄ ALOITETTU YRITYSOIMINTA Tampere 27.1.2018 Anu Turakainen Vastaava etuuskäsittelijä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa 4 kk ajan ei vielä tutkita pää- tai sivutoimisuutta Kun aloittaa

Lisätiedot

Työttömyysturva ja aktiivimalli omaishoitotilanteessa

Työttömyysturva ja aktiivimalli omaishoitotilanteessa Työttömyysturva ja aktiivimalli omaishoitotilanteessa Kuinka lakia luetaan seminaari 31.10.2018 Tampere Juristi Eeva Vartio Kela Esityksen sisältö Kenelle maksetaan työttömyysetuutta? Kuka päättää työttömyysturvasta?

Lisätiedot

Infotilaisuus välityömarkkinatoimijoille

Infotilaisuus välityömarkkinatoimijoille Infotilaisuus välityömarkkinatoimijoille Muutoksia 2018 työttömyysturva, liikkuvuusavustus, aktiivimalli Helena Koskela Alkava yritystoiminta ja työllistyminen omassa työssä Työttömyysturvalaki 2 luku,

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvun 1 :n 2 momentin johdantokappale, 10 :n 2 momentin 2 4 kohta, 13 :n 1 momentti ja

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

Osuuskunnat ja ansioturva

Osuuskunnat ja ansioturva Osuuskunnat ja ansioturva Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö Mäkelänkatu 2 C, 4 krs. 00500 HELSINKI www.tyj.fi Sisältö Yrittäjä määritelmä työttömyysturvalaissa Ansiopäivärahan saamisen edellytykset Yrittäjän

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA. OTTY ry

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA. OTTY ry YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA OTTY ry 7.6.2017 TAUSTAA Suomessa 26 palkansaajakassaa ja kaksi vuonna 1995 perustettua yrittäjäkassaa työttömyyskassojen määrä vähentynyt 42lla vuoden 1992 jälkeen työttömyyskassojen

Lisätiedot

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto Työttömyysturvalaki 31.12.2009 asti 1) Jäsenyysehto - 10 kuukautta 2) Työssäoloehto - alkuehto 43 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana Työttömyysturvalaki 1.1.2010 alkaen 1) Jäsenyysehto - 34 viikkoa 2)

Lisätiedot

kevytyrittäjän työttömyysturvaopas

kevytyrittäjän työttömyysturvaopas 2018 kevytyrittäjän työttömyysturvaopas Kun olet työtön tai työskentelet osa-aikaisesti, voit hakea työttömyysetuutta toimeentulosi tueksi. Etuuden maksamisen edellytykset ja rajoitukset riippuvat siitä,

Lisätiedot

Virkamiesten lomauttaminen

Virkamiesten lomauttaminen Virkamiesten lomauttaminen Päivitetty 11/2016 Valtion virkamieslaki 8 luku 36 39 Jos viranomainen voisi 27 :n 1 momentin nojalla irtisanoa virkamiehen, virkamies voidaan 14 päivän ilmoitusaikaa noudattaen

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

HE 189/2005 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. maksettu ajalta 1 päivästä huhtikuuta lukien. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaikaa

HE 189/2005 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. maksettu ajalta 1 päivästä huhtikuuta lukien. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaikaa HE 189/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi. Esityksessä

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

Työttömyysturvailta. Salossa 11.2.2015. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Työttömyysturvailta. Salossa 11.2.2015. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Työttömyysturvailta Salossa 11.2.2015 Ansiopäivärahan edellytykset Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos Olet ilmoittautunut te-toimistoon kokoaikatyönhakijaksi osa-työkyvyttömyyseläkettä

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EV 10711996 vp- HE 72/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7211996 vp laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta.

Lisätiedot

HE 222/2004 vp. enimmäismaksuajan täyttymistä. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 222/2004 vp. enimmäismaksuajan täyttymistä. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 222/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sovitellun

Lisätiedot

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Jäsenyysedellytys Palkansaajan jäsenyysehdon pituus lyheni 34 viikosta 26 viikkoon Uutta lyhyempää jäsenyysehtoa sovelletaan, kun henkilö on 29.12.2013 jälkeen ollut yhden

Lisätiedot

Laki työttömyysturvan aktiivimallista

Laki työttömyysturvan aktiivimallista Laki työttömyysturvan aktiivimallista voimaan 1.1.2018 työttömän on 65 päivän tarkastelujakson aikana täytettävä aktiivisuusedellytys tarkastelujakso on 65 työttömyysetuuden maksupäivää eli noin kolme

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

Omavastuuaika Tampere Anu Turakainen Vastaava etuuskäsittelijä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

Omavastuuaika Tampere Anu Turakainen Vastaava etuuskäsittelijä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa Omavastuuaika 1.1.2018 Tampere 27.1.2018 Anu Turakainen Vastaava etuuskäsittelijä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa OMAVASTUUAIKA Päivärahan maksaminen alkaa omavastuuajan jälkeen. Omavastuuajalta

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset. Jenni Korkeaoja , Tampere

Työttömyysturvan muutokset. Jenni Korkeaoja , Tampere Työttömyysturvan muutokset Jenni Korkeaoja 21.10.2017, Tampere Työttömyys tänään Työttömyyden trendi laskussa koko Suomessa Suomi pääsemässä kiinni maailmantalouden ja Euroopan talouden kasvuun 202 000

Lisätiedot

Yrittäjän työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä

Yrittäjän työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä Yrittäjän työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä Työttömyysturvalaki (1290/2002) Työ- ja elinkeinoministeriön ohje TE-toimiston tehtävistä työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanossa (TEM/2390/03.01.04/2017)

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995,

Lisätiedot

HE 123/2007 vp. voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 123/2007 vp. voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. HE 123/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että

Lisätiedot

RAAMISOPIMUKSEN TYÖTTÖMYYSTURVAMUUTOKSET

RAAMISOPIMUKSEN TYÖTTÖMYYSTURVAMUUTOKSET RAAMISOPIMUKSEN TYÖTTÖMYYSTURVAMUUTOKSET LYHENNETTY TYÖVIIKKO Määräaikainen laki ajalla 4.1.2010-31.12.2011, vakinaistetaan 1.1.2012 alkaen 2 Lyhennetylle työviikolle lomautetulle maksetaan täysi päiväraha

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän palvelut. Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto John Forsman

Aloittavan yrittäjän palvelut. Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto John Forsman Aloittavan yrittäjän palvelut Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto John Forsman Palvelut Aloittavat yrittäjät yritysneuvonta starttiraha koulutus työkokeilu (työtön työnhakija) Työnantajat työpaikkailmoitukset

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 9 ja 2 a luvun 6 a, sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 9 laissa 1001/2012 ja 2 a luvun

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE JÄSENYYS Varmista, että Sinulla ei ole maksamattomia jäsenmaksuja. Jos olet itse maksanut jäsenmaksusi, liitä hakemukseesi kopio viimeisestä maksutositteesta. Maksamattomat jäsenmaksut

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Kevytyrittäjän sosiaaliturva

Kevytyrittäjän sosiaaliturva Kevytyrittäjän sosiaaliturva 2018 1 Sisältö Kevytyrittäjän sosiaaliturva... 3 Kevytyrittäjän status yrittäjä vai palkansaaja?... 4 Työttömyysturva työttömyysturva ja sivutoiminen yrittäjyys... 5 Sairauspäiväraha

Lisätiedot

Työttömyysturva 2018 Aktiivimalli ja sen vaikutukset asiakastyöhön

Työttömyysturva 2018 Aktiivimalli ja sen vaikutukset asiakastyöhön Työttömyysturva 2018 Aktiivimalli ja sen vaikutukset asiakastyöhön Aktiivimalli Aktiivimalli Tavoitteena lisätä työllisyyttä kannustamalla työttömiä työnhakijoita aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen työttömyyden

Lisätiedot

Työnhakijan työttömyysturva

Työnhakijan työttömyysturva Selkoesite Työnhakijan työttömyysturva te-palvelut.fi Työttömyysturva Tämä esite kertoo, mitä palveluja ja tukia työtön saa. Esite kertoo myös, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia työttömällä työnhakijalla

Lisätiedot

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT Kun tietoon tulee yrityksessä tapahtuvia lomautuksia tai irtisanomisia, kannattaa ottaa ajoissa asioista selvää. Neuvoja lomautus- ja työttömyysasioissa

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 7 luvun 3, 4 :n 4 momentti ja 12 :n 2 momentti, sellaisina

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi

Lisätiedot

Työttömyysturvaan valmisteilla olevat muutokset. TVY ry syysseminaari Tiina Korhonen

Työttömyysturvaan valmisteilla olevat muutokset. TVY ry syysseminaari Tiina Korhonen Työttömyysturvaan valmisteilla olevat muutokset TVY ry syysseminaari 16.11.2017 Tiina Korhonen Muutokset työttömyysturvaan 1.1.2018 Yritystoiminnan aloittaminen työttömänä helpottuu HE 121/2017 vp; StVM

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. 13.9.2018, Luonnos Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta lyhytkestoisen työn vastaanottamisen edistämiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

LIITTOJEN YHTEINEN OHJE KOSKIEN ÄITIYSVAPAAN PALKKAA

LIITTOJEN YHTEINEN OHJE KOSKIEN ÄITIYSVAPAAN PALKKAA TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY AMMATTILIITTO PRO RY JRu, RJ, HH 17.9.2014 LIITTOJEN YHTEINEN OHJE KOSKIEN ÄITIYSVAPAAN PALKKAA Työtuomioistuimen tuomio TT2014:116 koskien Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen Työttömyysturvan muutokset Pääluottamusmiestapaaminen 14.10.2016 Lakimuutokset Osa ehdotuksista on jo valiokuntakäsittelyssä ja ovat olleet tiedossa jo keväästä 2016 SEN LISÄKSI: Hallituksen kokoama työllisyystyöryhmä

Lisätiedot

VUOROTTELUKORVAUS. Tampere Anu Turakainen Vastaava etuuskäsittelijä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

VUOROTTELUKORVAUS. Tampere Anu Turakainen Vastaava etuuskäsittelijä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa VUOROTTELUKORVAUS Tampere 27.1.2018 Anu Turakainen Vastaava etuuskäsittelijä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa Vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa kokoaikatyössä ollut työntekijä

Lisätiedot

Irtisanominen, lomautus, osaaikaisuus

Irtisanominen, lomautus, osaaikaisuus Irtisanominen, lomautus, osaaikaisuus ja ansiopäiväraha 29.1.2018 Opettajien Työttömyyskassa Toimistopäällikkö Mikko Häyrinen Tiimiesimies Hanna Juvonen 1 Yleistä työttömyysturvasta Ansiopäivärahan maksaminen

Lisätiedot

Kevytyrittäjän sosiaaliturva

Kevytyrittäjän sosiaaliturva Kevytyrittäjän sosiaaliturva 2019 1 Sisältö Kevytyrittäjän sosiaaliturva... 3 Kevytyrittäjän status yrittäjä vai palkansaaja?... 4 Työttömyysturva työttömyysturva ja sivutoiminen yrittäjyys... 5 Työttömyyskassat

Lisätiedot

Liikkuvuusavustus

Liikkuvuusavustus Liikkuvuusavustus 30.12.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Liikkuvuusavustus... 1 1.2 Oikeus liikkuvuusavustukseen... 1 1.3 Liikkuvuusavustuksen määrä ja kesto... 3 1.4 Työttömyysturvalain poikkeava

Lisätiedot

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työttömyysturvalakiin säännökset ikääntyneiden työnhakijoiden

Lisätiedot

Palkkatuki Uudenmaan TE-toimisto, Palkkatukiyksikkö

Palkkatuki Uudenmaan TE-toimisto, Palkkatukiyksikkö Palkkatuki 1 Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 7 luku 1 - Palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Kevytyrittäjän sosiaaliturva

Kevytyrittäjän sosiaaliturva Kevytyrittäjän sosiaaliturva 2017 1 Sisältö Kevytyrittäjän sosiaaliturva... 3 Kevytyrittäjän status yrittäjä vai palkansaaja?... 4 Työttömyysturva työttömyysturva ja sivutoiminen yrittäjyys... 5 Sairauspäiväraha

Lisätiedot

Työttömyysetuuden saamisen vastikkeellisuus ja PL 19.2

Työttömyysetuuden saamisen vastikkeellisuus ja PL 19.2 Asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä HE 124/2017 vp eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Yleistä Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Alkusanat. Helsingissä

Alkusanat. Helsingissä MUUTOSTURVA 2 Alkusanat Muutosturvan tavoitteena on parantaa taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä irtisanotun työntekijän asemaa ja edistää

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2015 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi

Lisätiedot

Työnhakijan työttömyysturva

Työnhakijan työttömyysturva - - - Työnhakijan työttömyysturva te-palvelut.fi Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneella henkilöllä on oikeus fftyö- ja elinkeinotoimiston tarjoamiin

Lisätiedot

Liikkuvuusavustus

Liikkuvuusavustus Liikkuvuusavustus 16.01.2018 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Liikkuvuusavustus... 1 1.2 Oikeus liikkuvuusavustukseen... 1 1.3 Liikkuvuusavustuksen määrä ja kesto... 4 1.4 Liikkuvuusavustuksen rajoitukset...

Lisätiedot

HE 86/2003 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 86/2003 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia

Lisätiedot

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti.

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti. 109 Lomapalkkaa, lomakorvausta ja lomarahaa koskeva yleismääräys 1 mom. Virkapalkat/kuukausipalkat 2 mom. Tuntipalkat 1) Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka määräytyy 110 :n mukaisesti,

Lisätiedot

SALO 12.5.2015 KKO+PPH Ansiopäiväraha, työn keskeytyminen. Maaret Laakso

SALO 12.5.2015 KKO+PPH Ansiopäiväraha, työn keskeytyminen. Maaret Laakso SALO 12.5.2015 KKO+PPH Ansiopäiväraha, työn keskeytyminen Maaret Laakso Ansiopäivärahan työvoimapoliittiset edellytykset Ansiopäivärahaa voi saada työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautunut

Lisätiedot

Työsopimuslain muutokset voimaan Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Työsopimuslain muutokset voimaan Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Työsopimuslain muutokset voimaan 1.1.2017 Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen pitkäaikaistyöttömän kanssa TSL 1:3a Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen ei edellytä TSL 3 :n 2 momentissa tarkoitettua

Lisätiedot

HE 220/2018 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta lyhytkestoisen työn vastaanottamisen edistämiseksi

HE 220/2018 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta lyhytkestoisen työn vastaanottamisen edistämiseksi Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta lyhytkestoisen työn vastaanottamisen edistämiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia.

Lisätiedot

Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa

Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa Johan Åström 30.1.2009 1 (5) Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa Työttömyyseläke lakkautetaan eläkelajina vuoden 1949 jälkeen syntyneiltä. Työttömyyseläke korvataan pidentämällä työttömyyspäivärahan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013. 1049/2013 Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013. 1049/2013 Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013 1049/2013 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 Eduskunnan

Lisätiedot

Tiivistelmä työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä

Tiivistelmä työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä Tiivistelmä työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta 16.9.2015 vanhempi hallitussihteeri Timo Meling Työ- ja elinkeinohallinnon organisaatio työ-

Lisätiedot

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2012 PUUKASSA PUUKASSA OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2012 PUUKASSA Sisällysluettelo Ansiopäivärahan hakeminen 7 Ensimmäinen hakemus työttömyyden alussa 7 Jatkohakemus

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Työttömyyskassa Pro

TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Työttömyyskassa Pro TYÖTTÖMYYSTURVA 2015 Työttömyyskassa Pro Tunnuslukuja Vuosi 2014 1.1.-30.6.2015 Etuuksia saaneita 17 727 13 763 Päätösten lukumäärä 42 224 21 621 Maksutapahtumia 125 401 63 643 Perustepalkka (keskim.)

Lisätiedot

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista Nykytila Kokoaika- ja osa-aikatyöstä voi kieltäytyä työttömyysetuutta menettämättä, jos työstä maksettava palkka, josta on vähennetty työn vastaanottamisesta aiheutuvat

Lisätiedot

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha Edellytykset Hakeminen Päivärahan suuruus Korotettu päiväraha Lomakorvaukset, lomallelähtöraha Vakiintunut tulo Koulutusmahdollisuudet Työllistämisvelvoite Ansiopäivärahan

Lisätiedot

HE 254/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain

HE 254/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain HE 254/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Työnhakijan työttömyysturva

Työnhakijan työttömyysturva - - - Työnhakijan työttömyysturva te-palvelut.fi Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneella henkilöllä on oikeus fftyö- ja elinkeinotoimiston tarjoamiin

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURV A 2013. 105 vuotta

TYÖTTÖMYYSTURV A 2013. 105 vuotta TYÖTTÖMYYSTURV A 2013 Edellytykset Hakeminen Päivärahan suuruus Korotettu päiväraha Muutosturvan ansio-osa Lomakorvauksen jaksotus Vakiintunut tulo Koulutusmahdollisuudet Työllistämisvelvoite Voit saada

Lisätiedot

Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella. Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014

Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella. Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014 Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014 Sisältö 1. Miksi osa-aikainenkin työnteko on kannattavaa? 2. Miten järjestelmä toimii? 3. Mihin asioihin

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAHAKEMUKSEN TÄYTTÖ- JA TARKISTUSOHJEET

TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAHAKEMUKSEN TÄYTTÖ- JA TARKISTUSOHJEET TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAHAKEMUKSEN TÄYTTÖ- JA TARKISTUSOHJEET Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu välittömästi työ- ja elinkeinotoimistoon (TEtoimisto). Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa vain siltä ajalta,

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVATIETOA. Tampere Anu Turakainen Vastaava etuuskäsittelijä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

TYÖTTÖMYYSTURVATIETOA. Tampere Anu Turakainen Vastaava etuuskäsittelijä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa TYÖTTÖMYYSTURVATIETOA Tampere 27.1.2018 Anu Turakainen Vastaava etuuskäsittelijä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa TYÖTTÖMYYSTURVA SUOMESSA Toimeenpanoa johtaa, ohjaa ja kehittää ylimpänä

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS Hyvinvoinnin tekijöiden oma työttömyyskassa

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS Hyvinvoinnin tekijöiden oma työttömyyskassa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2018 Hyvinvoinnin tekijöiden oma työttömyyskassa 1 Sisällys Usein kysyttyä? 4 TYÖTTÖMYYSKASSAN PALVELUT 6 ANSIOPÄIVÄRAHAN EDELLYTYKSET Jäsenyys Työvoimapoliittiset edellytykset

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2011

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2011 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2011 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Pohjustusta aiheeseen OTK Päivi Siukkola, Pellervo-Seura Työttömyysturvan hakumenettely: asiakkaana TEtoimistossa Oikeustieteen kandidaatti

Lisätiedot

Voit hakea työttömyysetuutta 3 kuukauden ajalta takautuvasti.

Voit hakea työttömyysetuutta 3 kuukauden ajalta takautuvasti. Kela Hakemus Työttömyysturva Peruspäiväraha/työmarkkinatuki TT 1 Voit tehdä tämän hakemuksen myös verkossa ja lähettää sen liitteet Kelaan asiointipalvelussa Viestit-toiminnolla, /asiointi Lisätietoja

Lisätiedot

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2013 PUUKASSA PUUKASSA Sisällysluettelo Ansiopäivärahan hakeminen 7 Ensimmäinen hakemus työttömyyden alussa 7 Jatkohakemus työttömyyden jatkuessa 7 Lähetä hakemuksesi

Lisätiedot

LIIKKUVUUSAVUSTUS. Tampere Anu Turakainen Vastaava etuuskäsittelijä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

LIIKKUVUUSAVUSTUS. Tampere Anu Turakainen Vastaava etuuskäsittelijä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa LIIKKUVUUSAVUSTUS Tampere 27.1.2018 Anu Turakainen Vastaava etuuskäsittelijä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa LIIKKUVUUSAVUSTUS uudet säännökset Voidaan myöntää 1.1.2018 alkaen myös sellaiseen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVA JA LOMAUTUSASIAA

TYÖTTÖMYYSTURVA JA LOMAUTUSASIAA TYÖTTÖMYYSTURVA JA LOMAUTUSASIAA 13.1.2009 Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Asemamiehenkatu 2 00520 Helsinki www.erko.fi Puh. 7206 4343 Fax. 272 1212 Päivärahan saamisen edellytykset (1/3) Jotta työttömyyspäivärahaa

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA JA SEN EHDOT 2011. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA JA SEN EHDOT 2011. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA JA SEN EHDOT 2011 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT-KASSAN KEHITYS Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995 alusta, nyt yli 18.000 jäsentä SYT-kassan

Lisätiedot

Työttömyysturvan etuusmenot pienenivät 10 % vuonna 2017

Työttömyysturvan etuusmenot pienenivät 10 % vuonna 2017 Tilastokatsaus Lisätietoja: 7.3.218 Heidi Kemppinen, puh. 2 634 137, etunimi.sukunimi@kela.fi Työttömyysturvan etuusmenot pienenivät 1 % vuonna 217 Työttömyyskassat ja Kela maksoivat työttömyysturvaetuuksia

Lisätiedot

Työnhakijan työttömyysturva

Työnhakijan työttömyysturva - - - Työnhakijan työttömyysturva te-palvelut.fi Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneella henkilöllä on oikeus fftyö- ja elinkeinotoimiston tarjoamiin

Lisätiedot

HE 236/2018 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia.

HE 236/2018 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta yrittäjien ei omistavien perheenjäsenten työttömyysturvan kehittämiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS.

Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS. Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS. Ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsenille maksetaan ansiopäivärahaa Ansiopäiväraha on työttömyyden aikainen etuus, jota maksetaan työttömyyskassan jäsenille. Ansiopäivärahan

Lisätiedot

Työttömyysturva. yrittäjyys/laskutuspalveluosuuskunnat

Työttömyysturva. yrittäjyys/laskutuspalveluosuuskunnat Työttömyysturva yrittäjyys/laskutuspalveluosuuskunnat 1 Yritystoiminta/oma työ Yrittäjän eläkelain 3 :n mukaan yrittäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka tekee ansiotyötä olematta työsuhteessa. Koska laskutuspalveluosuuskunnan

Lisätiedot

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille.

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. PALKKAUS 37 Palkanmaksu 3 mom. Palkan maksaminen VUOSILOMA Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. Maksu- tai siirtomääräys on tällöin lähetettävä niin ajoissa, että palkan

Lisätiedot

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus Työvoimakoulutus 1 Työvoimakoulutuksen tavoitteet Työllistyminen Koulutuksen tavoitteena olevan tutkinnon saavuttaminen Muut yleiset valmiudet 2 Opiskelijan oikeudet Koulutus on opiskelijalle maksutonta

Lisätiedot

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia.

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. HE 321/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot

Työmarkkinaseminaari 16. elokuuta VÄHEMMÄN KEPPIÄ ENEMMÄN PORKKANAA TYÖELÄMÄASIOIDEN JOHTAJA SAANA SIEKKINEN

Työmarkkinaseminaari 16. elokuuta VÄHEMMÄN KEPPIÄ ENEMMÄN PORKKANAA TYÖELÄMÄASIOIDEN JOHTAJA SAANA SIEKKINEN Työmarkkinaseminaari 16. elokuuta VÄHEMMÄN KEPPIÄ ENEMMÄN PORKKANAA TYÖELÄMÄASIOIDEN JOHTAJA SAANA SIEKKINEN HALLITUS LEIKKAA, KIRISTÄÄ JA HEIKENTÄÄ Työttömyysturvan leikkaus voimaan ensi vuoden alusta

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

Esitys liittyy valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen ja tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen ja tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Luonnos 30.10.2018 kuulemistilaisuus ja käännös Hallituksen esitys eduskunnalle yrittäjän ei omistavan perheenjäsenen työttömyysturvan parantamisesta työttömyysturvalakia muuttamalla Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 8 luvun 2 4 ja 10 luvun 2 :n 4 momentti,

kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 8 luvun 2 4 ja 10 luvun 2 :n 4 momentti, Finlex Finlex Lainsäädäntö Säädökset alkuperäisinä 2012 1001/2012 1001/2012 Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Työtön ansaitsee luottamuksen

Työtön ansaitsee luottamuksen Työtön ansaitsee luottamuksen SAK:n kannustava työllistymisturva 9.1.2019 1 SAK:n työllistymisturva lyhyesti Vain kaksi etuutta työttömyysturvassa: ansio- ja perusturva. Selkeyttä tuo myös byrokratian

Lisätiedot

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015 infomateriaaliksi S. 1 (5) Faktaa ansioturvasta Työttömyyden aikaisen ansioturva parantaa työttömän edellytyksiä palata työhön ja turvaa toimeentulon työttömyyden aikana. Löydät tästä materiaalista keskeisimmät

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 239/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain, aikuiskoulutustuesta annetun lain ja vuorotteluvapaalain.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 239/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain, aikuiskoulutustuesta annetun lain ja vuorotteluvapaalain. EDUSKUNNAN VASTAUS 239/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain, aikuiskoulutustuesta annetun lain vuorotteluvapaalain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ ( ) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa

TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ ( ) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa Tapaturma asiain korvauslautakunnan yleisohje 21.12.2016 TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ (21.12.2016) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa

Lisätiedot