TYÖTTÖMYYSTURVA Työttömyyskassa Pro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Työttömyyskassa Pro"

Transkriptio

1 TYÖTTÖMYYSTURVA 2015 Työttömyyskassa Pro

2 Tunnuslukuja Vuosi Etuuksia saaneita Päätösten lukumäärä Maksutapahtumia Perustepalkka (keskim.) 2 722,79 Ansiopäiväraha (keskim.) 72,14 Työttömyyden kesto (keskim.) 108 päivää Työttömyysaste ,8 % Keskimääräinen käsittelyaika/pv Pro-kassa Kaikki kassat ( ) Ansiopäivärahat 8,6 12,1 Täyttä etuutta koskevat Myönteiset päätökset 5,8 9,1 Soviteltua etuutta koskevat Myönteiset päätökset 8,0 10,6

3 Työttömyysetuuksien maksajat Työttömyyskassa ansiosidonnainen päiväraha normaali korotettu ansio-osa vuorottelukorvaus Kansaneläkelaitos työmarkkinatuki peruspäiväraha

4 Keskeiset työttömyyskassan etuuksien maksamista säätelevät lait ja asetukset Työttömyysturvalaki / 1290 Työttömyyskassalaki (603/84) Laki julkisesta yritys- ja työvoimapalvelusta Vuorotteluvapaalaki / 1305 Asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta / 1332 Valtioneuvoston asetus työttömyysturvan täytäntöönpanosta / 1330 Perusasetus ja sosiaaliturva-asetus (EY N:o 883/2004 ja 1408/71) Täytäntöönpanoasetus (EY N:o 987/2009)

5 Työttömyysetuuden saamisen edellytys

6 Sisältö Kenellä oikeus Estäviä tekijöitä Taloudellisen etuuden jaksotus Sosiaalietuudet Luottamustoimet Työssäoloehto Omavastuuaika Ansiopäivärahan peruste Ansiopäiväraha Korotettu ansio-osa Työllistymistä edistävät palvelut Lisäpäiväoikeus Soviteltu ansiopäiväraha Lomautus Hakemuksen liitteet Hakeminen ja maksaminen Muutoksenhaku Kassan yhteystiedot Sähköinen asiointi

7 Kenellä oikeus Työttömyyskassan jäsen, jäsenyysehto on täyttynyt ja jäsenmaksut maksettu Työtön yli 17-vuotias, alle 65-vuotias vuotiaalle maksetaan vain, jos työnteko on estynyt lomautuksen, lomautukseen rinnastettavan syyn, sääesteen tai toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpiteen vuoksi On ilmoittautunut TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi On työkykyinen ja työmarkkinoiden käytettävissä On täyttänyt työssäoloehdon Kassasta toiseen siirtyminen: jos siirtyy toiseen kassaan kuukauden kuluessa edellisestä palkansaajakassasta erottuaan, aikaisemmasta kassasta kertyneet jäsenyys- ja työskentelykaudet seuraavat mukana uuteen kassaan. Jäsenyys- ja työskentelykaudet eivät kuitenkaan siirry seuraavaan työttömyyskassaan siinä tapauksessa, jos henkilö on erotettu edellisestä työttömyyskassasta esimerkiksi jäsenmaksujen laiminlyönnin vuoksi. Jäsenmaksut täytyy maksaa eropäivään asti.

8 Ansiopäivärahan saamisen estäviä tekijöitä Vanhuuseläke, varhennettu vanhuuseläke Eläke täyden työkyvyttömyyden perusteella Sairaus- ja osasairauspäiväraha tai kuntoutustuki Äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempain- tai erityishoitoraha Irtisanomisajan palkka tai vastaava korvaus. Jos jäsen luopuu irtisanomisajan palkasta tai korvauksesta joko kokonaan tai osittain, ansiopäivärahaa ei kuitenkaan makseta ajalta, jolta jäsenellä olisi ollut oikeus saada irtisanomisajan palkkaa tai korvausta. Taloudellinen etuus työnantajalta Vuosilomapalkka kokoaikatyön perusteella Päätoiminen yrittäjyys (TE-toimisto ratkaisee, onko yrittäjyys pää- vai sivutoimista) Päätoiminen opiskelu, joka ei kuulu työllistymistä edistävään palveluun (TE-toimisto ratkaisee, onko opiskelu pää- tai sivutoimista) Omasyinen työttömyys -> TE-toimiston asettama rangaistuskarenssi

9 Taloudellisen etuuden jaksotus Työsuhteen päättymisen perusteella maksettu taloudellinen etuus jaksotetaan Ei ole merkitystä, millä nimellä tai milloin taloudellinen etuus on maksettu, jos etuuden maksaminen liittyy työsuhteen päättymiseen Jaksotus tehdään pääsääntöisesti työsuhteen päättymisestä lukien Jaksotuspäiviltä ei ole oikeutta ansiopäivärahaan Ansiopäivärahan määrityksessä tuloista tehtävää vähennystä (4,28 %) ei tehdä jaksotuksen perusteena olevasta palkasta HUOM! Työnhaku on pidettävä voimassa myös mahdollisen jaksotuksen ajalta; ansiopäivärahaan ei ole oikeutta, jos on ollut poissa työmarkkinoilta yli kuusi kuukautta ilman hyväksyttävää syytä - > työssäoloehto täytettävä uudelleen

10 Työttömyysturva ja jaksotus Ilmoittautuminen työnhakijaksi Työttömyyspäivärahahakemus Jaksotus tukipaketille ( ) Päivärahan maksaminen alkaen Työsuhde päättyy Työnhaku pidettävä voimassa 5 pv omavast. Ansiopäiväraha 500 päivää, jos 3 vuoden työhistoria

11 Sosiaalietuudet, joita ei vähennetä ansiopäivärahasta Perhe-eläkkeet Hoitotuki Tapaturmavakuutuslain (608/1948) mukainen haittaraha Sotilasvammalain mukainen elinkorko ja täydennyskorko Vammaisetuuksista annetun lain mukainen vammaistuki Asumistuki Lapsilisä Toimeentulotuki Sotilasavustus sekä tapaturmavakuutuslain ja sotilasvammalain mukaiset erityisten kustannusten korvaukset Jäsenen itselle ottaman vapaaehtoisen eläkevakuutuksen perusteella maksettava eläke Jos eläkevakuutus on ollut työnantajan ottama, ja se siirtyy myöhemmin jäsenelle itselleen maksettavaksi, ansiopäivärahasta vähennetään työnantajan maksama osuus, jos eläkettä ryhdytään maksamaan ansiopäivärahakauden aikana

12 Sosiaalietuudet, jotka vähennetään ansiopäivärahasta Osatyökyvyttömyys- ja osa-aikaeläke, luopumiseläke Työnantajan järjestämä työntekijäin eläkelain vähimmäisehtoja parempi lisäeläke Eläke katsotaan työnantajan järjestämäksi myös silloin, kun sen on ottanut työnantaja, vaikka jäsen olisi sen itse maksanut Kotihoidon tuki, myös puolisolle maksettu: puolison saama tuki ei vaikuta, jos hän hoitaa itse lasta eikä hänellä ole tämän vuoksi oikeutta työttömyysetuuteen Joustava hoitoraha (jäsen on osittaisella hoitovapaalla alle 3-vuotiaan lapsen vuoksi) Liikennevakuutuslain mukainen ansionmenetyskorvaus Sotilasvammalain mukainen päiväraha (ei 100%:n työkyvyttömyys) Tapaturmavakuutuslain mukaisen elinkoron täydennyskorkoa vastaava osa (ei makseta täyden työkyvyttömyyden perusteella) Tapaturmaeläke (ei täyden työkyvyttömyyden perusteella) Rikosvahinkolain mukainen ansionmenetyskorvaus, Potilasvahinkolain mukainen korvaus työansion menetyksestä Toisesta valtiosta työkyvyttömyyden perusteella maksettu eläke tai muu etuus

13 Luottamustoimet (lista ei ole tyhjentävä) Kunnallisesta, valtiollisesta tai kirkollisesta luottamustoimesta saatu palkkio ei vaikuta ansiopäivärahaan Ammattiliiton tai työttömyyskassan hallituksen jäsenyyden perusteella saatu palkkio ei vaikuta ansiopäivärahaan Käräjäoikeuden lautamiehenä toimiminen ei ole esteenä ansiopäivärahan maksamiselle Luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle tästä tehtävästä normaalin palkan lisäksi maksettava palkkio sekä työajan ulkopuoliselta ajalta maksettava korvaus vähennetään ansiopäivärahasta, jos maksetaan soviteltua ansiopäivärahaa

14 Työssäoloehto Täyttyy, kun jäsen ollut vähintään 26 kalenteriviikkoa palkkatyössä (tarkastelujakso 28 kk). Tämä koskee hakijaa, joka on ollut työssäoloehdon täyttävässä työssä jälkeen vähintään yhden kalenteriviikon. Jos tämä ehto ei täyty, on työssäoloehto 34 viikkoa. Työaika vähintään 18 tuntia viikossa Palkka ollut työehtosopimuksen mukaista tai vähintään /kk Työssäoloehdon tarkastelujaksoa pidentää (enintään 7 vuotta) Osallistuminen TE-toimiston määräämään työllistymistä edistävään palveluun Sairaus ja aika, jolta henkilö on saanut osasairauspäivärahaa, laitoshoito, kuntoutus, asevelvollisuus ja siviilipalvelus Päätoiminen opiskelu, vuorotteluvapaa Lapsen syntymä, enintään 3-vuotiaan lapsen hoito Omaishoito tai perhehoito, ellei hoitotyö ole ollut vähäistä Osatyökyvyttömyyseläke tai osa-aikaeläke, mikäli työtä alle 18 tuntia viikossa Vankeusrangaistus

15 Omavastuuaika Viisi täyttä työpäivää vastaava aika enintään kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana ja se asetetaan, kun päivärahaa haetaan ensimmäistä kertaa työssäoloehto täyttyy uudelleen Uutta omavastuuaikaa ei kuitenkaan aseteta työssäoloehdon täytyttyä, jos uusi 500 päivän enimmäisaika alkaa vuoden kuluessa edellisen 500 päivän enimmäisajan alkamisesta, ja omavastuuaika on asetettu edellisen 500 päivän enimmäisajan alkaessa Esimerkki: Omavastuuaika on asetettu ja 1. maksettava ansiopäivärahapäivä on ollut Uutta omavastuuaikaa ei aseteta, jos työssäoloehto täyttyy uudelleen siten, että 1. maksettava päivä on viimeistään

16 Omavastuuaika Poikkeus: Omavastuuaika joudutaan asettamaan työssäoloehdon täytyttyä aina uudelleen, jos ansiopäivärahaa ei ole maksettu yhdeltäkään päivältä edellisen omavastuuajan jälkeen. Esimerkki: Jäsen on työtön tai lomautettu omavastuuajan , mutta ansiopäivärahaa ei vielä makseta, vaan jäsen aloittaa työt. Jäsen palaa hakijaksi Hän on täyttänyt 26 viikon työssäoloehdon uudelleen ajalla , joten omavastuuaika joudutaan asettamaan uudelleen lukien. Lyhennetyssä työpäivässä tai osa-aikatyössä viittä työpäivää vastaava aika (37,5 tuntia, jos työaika on 37,5 tuntia viikossa) Omavastuupäiviä, maksettavia päiviä ja työpäiviä voi kalenteriviikon aikana olla enintään viisi Omavastuuaikaan luetaan sairausvakuutuksen päivärahan ja kuntoutusrahan omavastuuaika sekä päivät, joilta henkilölle on maksettu työttömyysetuutta työllistymistä edistävien palvelujen ajalta

17 Ansiopäivärahan peruste Lasketaan vakiintuneesta palkkatulosta Vähintään työssäoloehdon täyttävältä ajalta (vähintään 26 tai 34 kalenteriviikkoa) Vähennetään lomaraha ja lomakorvaus sekä muut mahdolliset ansiopäivärahan laskentaan kuulumattomat erät Vähennetään 4,28 % (vastaa palkansaajan palkasta tehtävää työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua) Palkka jaetaan ajanjaksoon sisältyvillä päivillä päiväpalkka x 21,5 = päivärahan peruste Jos henkilö on ollut osa-aikaeläkkeellä, määrittely tehdään eläkettä edeltävältä ajalta. Jos eläke päättyy, ja henkilö on kokoaikatyössä vähintään 26 kalenteriviikkoa ennen työsuhteensa päättymistä, määrittely tehdään tältä ajalta. Samalla tavalla menetellään, jos jäsen on ollut osittaisella hoitovapaalla tai vuorotteluvapaalla. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevalla henkilöllä määritellään päiväraha eläkettä edeltävältä ajalta ja korotetaan indeksillä, jos eläke on jatkunut vähintään kolme vuotta ennen työsuhteen päättymistä

18 Ansiopäivärahan koostumus ANSIOPÄIVÄRAHA KOOSTUU: Perusosa 32,80 Ansio-osa (45 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta euroon asti, ylimenevästä osasta 20 %) Taitekohta = 95-kertainen peruspäiväraha Lapsikorotukset alle 18-vuotiaista huollettavista lapsista: 1 lapsi 5,29 2 lasta 7,77 3 tai enemmän 10,02

19 Esimerkkejä ansiopäivärahan laskemisesta 1. Kuukausipalkka 2 500,00 vähennetään 4,28 % = ( ,00 ) 2 393,00 Päiväpalkka : 21,5 = 111,30 päiväraha 32,80 + [0,45 x (111,30 32,80 )] 68,13 Päiväraha on 68,13 + mahdollinen lapsikorotus 2. Kuukausipalkka 3 500,00 vähennetään 4,28 % = ( ,80 ) 3 350,20 Päiväpalkka 3 350,20 : 21,5 = 155,82 Taitekohdan päiväpalkka : 21,5 = 144,93 päiväraha 32,80 + [0,45 x (144,93 32,80 )] = 83,26 83,26 + [0,20 x (155,82 144,93 )] = 2,18 Päiväraha on 85,44 + mahdollinen lapsikorotus

20 Ansiopäivärahan enimmäiskesto Ansiopäivärahan suuruista päivärahaa voidaan maksaa 300, 400 tai 500 päivältä Porrastettu enimmäisaika koskee niitä, joilla päivärahakauden ensimmäinen päivä on ollut tai sen jälkeen Ansiopäivärahan suuruista päivärahaa maksetaan 500 päivältä, jos jäsenellä on vähintään kolmen vuoden työhistoria. Tämä vaatimus täyttyy, kun jäsen on ollut työsuhteessa yhtensä vähintään kolme vuotta yhdelle tai useammalle työnantajalle. Ansiopäivärahan suuruista päivärahaa maksetaan 400 päivältä, jos jäsenellä on alle kolme vuotta työhistoriaa. Työttömyyskassa maksaa päivärahaa yhteensä 500 päivältä, mutta viimeiseltä 100 päivältä maksetaan peruspäivärahan suuruista päivärahaa.

21 Ansiopäivärahan enimmäiskesto Jos jäsen kieltäytyy TE-toimiston aktiivitoimesta tai keskeyttää sen 250 ensimmäisen päivärahapäivän aikana, ja tästä seuraa TE-toimiston antama karenssi, myös ansio-osan kestoa lyhennetään 100 päivällä 300 päivään, jos on alle kolmen vuoden työhistoria. Tällöin päivärahaa maksetaan yhteensä 500 päivältä, josta ansiopäivärahan suuruista päivärahaa maksetaan 300 päivältä, ja 200 viimeiseltä päivältä maksetaan peruspäivärahan suuruista päivärahaa. 400 päivään, jos on vähintään kolmen vuoden työhistoria. Tällöin päivärahaa maksetaan yhteensä 500 päivältä, josta ansiopäivärahan suuruista päivärahaa maksetaan 400 päivältä, ja 100 viimeiseltä päivältä maksetaan peruspäivärahan suuruista päivärahaa. 100 päivän lyhennystä ansio-osan maksamiseen ei tehdä, jos jäsenelle on maksettu korotettua ansio-osaa työllistymistä edistävän palvelun ajalta vähintään 40 päivältä ensimmäisen 250 päivän aikana siinä vaiheessa, kun hän kieltäytyy tai keskeyttää aktiivitoimen Jos TE-toimiston antama karenssi poistuu, ansiopäivärahapäivien enimmäiskesto palautuu ennalleen

22 Ansiopäivärahan uudelleen määrittely ja 80 %:n suojasäännös Kun työssäoloehto täyttyy uudelleen: 500 päivän enimmäisaika alkaa alusta, vaikka maksupäiviä olisi vielä jäljellä 500 päivän enimmäisajasta Ansiopäiväraha määritellään uudelleen Ansiopäiväraha on vähintään 80 % aikaisemmasta ansiopäivärahasta, jos ansiopäivärahaa on maksettu vähintään yhdeltä päivältä ennen työssäoloehdon uudelleen täyttymistä ja työssäoloehto on täyttynyt uudelleen ennen 500 päivän enimmäisajan täyttymistä. 80 %:n suojaosan vertailu tehdään viimeksi maksettuun täysimääräiseen kokonaan työttömän ansiopäivärahaan ilman lapsikorotuksia HUOM! Jos jäsen on vastaanottanut tukipaketin, mutta hän työllistyy tukipaketin jaksotusaikana ja täyttää 26 viikon työssäoloehdon, 80 %:n suojausta ei ole, koska ansiopäivärahaa ei ole vielä maksettu yhdeltäkään päivältä tukipaketin vuoksi. Tällöin ansiopäivärahaa maksetaan tukipakettiajan päätyttyä tukipaketin aikana ansaittujen tulojen perusteella, toisin sanoen ansiopäiväraha määritellään uudelleen.

23 Ansiopäivärahan uudelleen määrittely ja 80 %:n suojasäännös Poikkeus: Ansiopäivärahaa ei määritellä työssäoloehdon täytyttyä, jos uusi 500 päivän enimmäisaika alkaa vuoden kuluessa edellisen 500 päivän enimmäisajan alkamisesta, ja ansiopäiväraha on määritelty edellisen 500 päivän enimmäisajan alkaessa. Esimerkki: 1. maksettava päivä on ollut Työssäoloehto täyttyy uudelleen siten, että uuden päivärahakauden 1. maksettava päivä on > Omavastuuaikaa ei aseteta eikä ansiopäivärahaa määritellä uudelleen, vaan ansiopäivärahaa maksetaan vanhoilla perusteilla. Vain 500 päivän kertymä nollataan ja enimmäisaika alkaa alusta. Jos työnhakijalle täyttyy 500 päivän enimmäisaika, kun hän on vuotias, hän kuuluu työllistämisvelvoitteen piiriin Jos jäsen on työllistetty työllistämisvelvoitteen perusteella, ansiopäivärahaa ei määritellä uudelleen työn päätyttyä, jollei ansiopäivärahan perusteena oleva palkka nouse vanhaan perustepalkkaan verrattuna

24 Ansiopäivärahan uudelleen määrittely Ansiopäivärahan perusteena oleva palkka säilyy ennallaan, jos työssäoloehto on täyttynyt työnhakijan täytettyä 58 vuotta, ja jos uusi päivärahan perusteena oleva palkka jäisi aiemmin määriteltyä palkkaa pienemmäksi. Lakimuutos koskee niitä työnhakijoita, joiden työssäoloehto täyttyy tai sen jälkeen. Lain soveltamisen kannalta määräävä ajankohta on työssäoloehdon täyttyminen. Jos työnhakija on työssäoloehdon täyttäessään täyttänyt 58 vuotta, hän on suojassa päivärahan perusteena olevan palkan pienenemiseltä. Ikäedellytyksen katsotaan täyttyvän myös, jos henkilö täyttää 58 vuotta samana päivänä kuin työssäoloehto täyttyy.

25 Korotettu ansio-osa pitkän työuran päätyttyä Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on irtisanottu eikä se ole tapahtunut hakijasta johtuvasta syystä (=TE-toimisto ei aseta karenssia) Hakijan työsuhde irtisanotaan, ja hän joko irtisanomisajalla tai välittömästi työsuhteen päätyttyä jatkaa määräaikaisena samalla työnantajalla. Yhden päivän työttömyyttä ei edellytetä työsuhteiden välissä. Jäsenyys- ja työssäoloedellytysten tulee täyttyä toistaiseksi voimassa olleen työsuhteen päättymiseen mennessä. Työsuhteen päättämisen ehdoista tehty sopimus ei estä korotetun maksamista, jos hakijan työsopimus on irtisanottu, ja TE-toimisto ei aseta karenssia. Hakija on irtisanoutunut lomautuksen kestettyä yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää

26 Korotettu ansio-osa pitkän työuran päätyttyä Korotettua ansio-osaa ei makseta, jos hakijan työsuhde irtisanotaan, ja hän välittömästi työsuhteen päätyttyä jatkaa määräaikaisena toisella työnantajalla hakijan työsuhde irtisanotaan, ja hän irtisanomisajalla työllistyy määräaikaisesti toisella työnantajalla niin, että määräaikainen työsuhde jatkuu vielä irtisanomisajan jälkeen Muut korotetun ansio-osan maksamisen ehdot: Ilmoittauduttava työnhakijaksi 60 päivän kuluessa työsuhteen päättymisestä. Jos jäsen on jatkanut määräaikaisena samalla työnantajalla irtisanomisen jälkeen, työnhakijaksi täytyy ilmoittautua 60 päivän kuluessa määräaikaisen työsuhteen päättymisestä Työhistoriaa vähintään 20 vuotta Kassan jäsenyyttä vähintään viisi vuotta Maksetaan 90 päivältä, käytännössä kertaluonteinen Maksetaan aina loppuun, vaikka työttömyys välillä keskeytyisi

27 Korotettu ansio-osa työllistymistä edistävien palvelujen ajalta Maksetaan enintään 200 päivältä Myös palvelujen väliseltä ajalta, jos palvelujen väli enintään seitsemän kalenteripäivää Sovittava työllistymissuunnitelmassa tai työllistymissuunnitelmaa korvaavassa suunnitelmassa Työssäoloehto nollaa kertymän Poikkeus: Kertymää ei nollata kesken työvoimapoliittista tai omaehtoista koulutusta, vaikka työssäoloehto täyttyisi uudelleen koulutuksen aikana Myös yrittäjän ansiopäivärahassa

28 Korotetun ansio-osan suuruus Perusosa 32,80 Ansio-osa (58 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta asti, ylimenevästä osasta 35 %) Lapsikorotukset (alle 18-vuotiaasta huollettavasta lapsesta) 1 lapsi 5,29 2 lasta 7,77 3 tai enemmän 10,02 Ansio-osakorotus on 13,10 /päivä, kun palkka on /kk

29 Työllistymistä edistävät palvelut Laissa määritellään työllistymistä edistävät palvelut Työllistymistä edistäviä palveluja ovat: Työvoimakoulutus Omaehtoinen opiskelu Valmennus (ura-, työnhaku- ja työhönvalmennus) Kokeilu (työkokeilu ja koulutuskokeilu) Kuntouttava työtoiminta Palveluista sovitaan työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa

30 Ansiopäivärahan maksaminen palvelun ajalta Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan ansiopäivärahaa, jos työssäoloehto on hankittu ennen palvelun alkamista, ja 500 päivän laskurissa on vielä päiviä jäljellä Ansiopäiväraha maksetaan korotettuna, jos palvelusta on sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa Ansiopäivärahaa maksetaan vain siltä ajalta, jona henkilö on työnhakijana TE-toimistossa Työttömyyspäivärahan maksamisen enimmäisaika eli 500 päivän laskuri karttuu myös työllistymistä edistävien palvelujen aikana. Ansiopäivärahaa maksetaan palvelun ajalta, vaikka siihen ei olisi oikeutta korvauksettoman ajan (=TE-toimiston asettama karenssi) tai työssäolovelvoitteen (TE-toimiston määräämä) tai omavastuuajan vuoksi

31 Työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu Omaehtoinen opiskelu on yksi työllistymistä edistävistä palveluista. Ehdot pääpiirteissään: Ikä vähintään 25 vuotta Työ- ja elinkeinotoimisto arvioi opiskelun tarkoituksenmukaiseksi Opiskelu olennaisesti parantaa mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille Opiskelusta sovitaan työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa Opiskelua tuetaan enintään 24 kuukautta (seuranta kuuluu TE-toimistolle) Veroton kulukorvaus 9 euroa päivässä enintään viideltä päivältä viikossa Kulukorvausta ei makseta ajalta, jolta ei makseta ansiopäivärahaa (esimerkiksi tukipakettiajalta ei makseta kulukorvausta, vaikka jäsen osallistuisi palveluun)

32 Lisäpäiväoikeus Vuonna syntyneelle työnhakijalle maksetaan lisäpäiviä, jos hän on täyttänyt 59 vuotta ennen kuin 500 päivän enimmäismäärä on täyttynyt, ja hänellä on työhistoriaa viisi vuotta viimeisten 20 vuoden aikana Vuonna syntyneelle työnhakijalle maksetaan lisäpäiviä, jos hän täyttää 60 vuotta ennen kuin 500 päivän enimmäismäärä täyttyy, ja hänellä on työhistoriaa viisi vuotta viimeisten 20 vuoden aikana Vuonna 1957 tai sen jälkeen syntyneelle työnhakijalle maksetaan lisäpäiviä, jos hän täyttää 61 vuotta ennen kuin 500 päivän enimmäisaika täyttyy, ja hänellä on työhistoriaa viisi vuotta viimeisten 20 vuoden aikana Ansiopäivärahaa maksetaan kaikissa tilanteissa enintään 65 vuoden ikään saakka, mutta ennen vuotta 1958 syntynyt työnhakija voi valita, jääkö hän vanhuuseläkkeelle 62-vuotiaana ilman varhennusvähennystä, vai jatkaako hän lisäpäivillä 65 ikävuoteen asti. Vuonna 1958 tai sen jälkeen syntynyt voi jäädä vanhuuseläkkeelle aikaisintaan 63-vuotiaana.

33 Soviteltu ansiopäiväraha Joka tekee osa-aikaista työtä, ei kuitenkaan, jos osa-aikaisuus perustuu työntekijän aloitteesta tapahtuneeseen työajan lyhennykseen Jonka päivittäistä työaikaa on lyhennetty lomautuksen johdosta Joka on vastaanottanut enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön Jolla on tuloa yritystoiminnasta tai omasta työstä

34 Soviteltu ansiopäiväraha Työaika voi olla enintään 80 % alalla sovellettavan kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta neljän viikon tai kuukauden aikana Työaika tarkastetaan lyhennettyä työpäivää tekevien osalta kalenteriviikon tarkastelujaksolla Sovitellussa ansiopäivärahassa on tulojen osalta 300 euron suojaosa kuukaudessa ja 279 euron suojaosa neljän viikon jaksossa. Tämä tarkoittaa sitä, että alle suojaosan jäävät tulot eivät vähennä ansiopäivärahaa. Suojaosan ylimenevästä osuudesta 50 % tuloista vaikuttaa ansiopäivärahaan vähentävästi. Tulot + soviteltu ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voivat olla korkeintaan 100 % ansiopäivärahan perusteena olevasta palkasta Maksetaan viideltä päivältä viikossa, myös työpäiviltä 500 päivän laskuri karttuu sovitellussa ansiopäivärahassa siten, että soviteltu ansiopäiväraha bruttona per maksu (kuukausi/4 vk) jaetaan täysimääräisellä ansiopäivärahalla. Näin saadaan 500 päivän enimmäismäärää kartuttavien päivien lukumäärä maksettavalta ajalta.

35 Sovitellun ansiopäivärahan suuruus Kuukausipalkka on /kk, josta ansiopäiväraha on 70,13 /päivässä ja keskimäärin 1 507,80 euroa kuukaudessa Osa-aikatyön palkka on /kk Työaika on enintään 80 % kokoaikatyön työajasta Palkasta vähennetään ensin 300 euroa ( = 900 ). Jäljelle jäävästä summasta huomioidaan 50 %, joka jaetaan 21,5:llä (900 /2= 450 -> 450 /21,5 = 20,93 ). Ansiopäivärahaa vähentävä osa on 20,93 /pv Saatu summa 20,93 on täyttä ansiopäivärahaa yhden päivän osalta pienentävä määrä 70,13 20,93 = 49,20 /pv x 21,5 = 1 057,80 /kk Soviteltua ansiopäivärahaa maksetaan 49,20 päivää kohti ja keskimäärin 1 057,80 euroa kuukaudessa Sovitellun päivärahan arviomäärän voi laskea kassan sähköisessä asiointijärjestelmässä, johon kirjaudutaan kassan sivuilta Jäsenmaksu täytyy maksaa ennakonpidätyksen alaisesta tulosta

36 Lomautus Lomauttamisen perusteena työn vähentyminen taloudellisin tai tuotannollisin perustein (TSL 7 luku 3 ) tai edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti (TSL 5 luku 2 ) Työttömyyskassa voi maksaa määräaikaiselle työntekijälle lomautusajalta päivärahaa vain siinä tapauksessa, että määräaikainen työntekijä on toisen henkilön sijainen, ja tämä toinen henkilö olisi voitu lomauttaa Mikäli henkilölle on kahden kuukauden kuluessa ennen kokoaikaisen lomautuksen alkamista tai lomautuksen aikana maksettu työaikapankista rahakorvausta, estää se työttömyysetuuden myöntämisen ajalta, jolle rahakorvaus jaksotetaan

37 Lomautusvaihtoehdot Kokoaikainen lomautus Kestää yhdenjaksoisesti vähintään yhden kalenteriviikon (ma-su) Ansiopäivärahaa maksetaan täysimääräisenä lomautuspäiviltä Lyhennetty työviikko Viikoittaista työaikaa lyhennetään 1-4 täydellä työpäivällä kalenteriviikossa Työaika saa olla enintään 80 % enimmäistyöajasta kalenteriviikossa Ansiopäivärahaa maksetaan täysimääräisenä lomautuspäiviltä Omavastuupäiviä, maksettavia työttömyyspäiviä, korvauspäiviä ja työpäiviä voi kalenteriviikossa olla enintään viisi (esim. neljä työpäivää, yksi lomautuspäivä ja kaksi palkatonta vapaapäivää) Arkipyhäpäiviä ei makseta, jos ne eivät ole työpäiviä, ja jos ko. päiviltä ei ole vähennetty palkkaa Poikkeus: Jos tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta tai toiselle työnantajalle tehdystä työstä, maksetaan soviteltua päivärahaa kuten lyhennetyssä työpäivässä (huomioidaan tulot lomauttaneelta työnantajalta sekä sivutoimisesta yritystoiminnasta/muusta työstä)

38 Lomautusvaihtoehdot Lyhennetty työpäivä Lomautusviikoilta maksetaan soviteltua ansiopäivärahaa, jos Päivittäistä työaikaa lyhennetään kalenteriviikossa (esim. 7,5 t -> 6 t), Työaika on enintään 80 % alan enimmäistyöajasta kalenteriviikossa ja Palkkaa vähennetään työajan lyhennystä vastaava määrä Lomaraha vaikuttaa sen kuukauden soviteltuun ansiopäivärahaan, jolloin lomaraha on maksussa Vuosittain maksettavat erät (esimerkiksi palvelusvuosilisä tai tulospalkkio) jaetaan 12:lla ja otetaan mukaan soviteltavana tulona 12 kuukautta eteenpäin erän maksamisesta Sovitellun ansiopäivärahan arviomäärän voi laskea kassan sähköisessä asiointijärjestelmässä

39 TE-toimistoon ilmoittautuminen lomautuksen alkaessa Lomautetun on ilmoittauduttava itse työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Työnhaku aloitetaan verkossa Työnantaja ei voi hoitaa ilmoittautumista lomautetun puolesta. Jos lomautus on määräaikainen ja kestää enintään kolme kuukautta, henkilökohtaista asiointia TE-toimistoon ei todennäköisesti tarvita (TEtoimisto arvioi tilanteen) Jos lomautus on toistaiseksi tai kestää yli kolme kuukautta, TE-toimisto ottaa yhteyttä noin kahden viikon kuluessa työnhaun alkamisesta Jos jäsenellä ei ole pankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia, TEtoimistoon otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti Jos lomautetulla on yritystoimintaa tai opiskelua, tästä tulee tehdä selvitys TE-toimistolle. Työnhaku on pidettävä voimassa koko lomautuksen ajan Muutoksista on ilmoitettava TE-toimistoon.

40 Esimerkkejä Kokoaikainen lomautus Omavastuuaika (5 pv) asetetaan ajalle ) Ansiopäivärahaa maksetaan ajalta (viisi päivää) täysimääräisenä Lyhennetty työviikko Lomautuspäiviä on yksi per kalenteriviikko. Jäsen on lomautettu keskiviikkoisin Omavastuuaika asetetaan ajalle Ansiopäivärahaa maksetaan yhdeltä päivältä kalenteriviikossa täysimääräisenä (yhteensä 8 päivää) ajalta

41 Lyhennetty työpäivä Päivittäistä työaikaa lyhennetään 1,5 tuntia päivässä (7,5 t -> 6 t) Työaika on enintään 80 % enimmäistyöajasta kalenteriviikossa Omavastuuaika asetetaan ajalle , ja soviteltua ansiopäivärahaa maksetaan ajalta Kuukausipalkka on /kk, josta ansiopäivärahan perusteena oleva palkka on 4,28 %:n vähennyksen jälkeen 2 488,72 /kk, päiväraha on 70,13 /pv ja kuukaudessa 1 507,80 Lomautuksen aikainen palkka on /kk Palkasta vähennetään ensin suojaosa 300 euroa ( = ). Jäljelle jäävästä summasta huomioidaan 50 %, joka jaetaan 21,5:llä (1 780 /2= 890 -> 890 /21,5 = 41,40 ). Ansiopäivärahaa vähentävä osa olisi 41,40 /pv Palkka ja soviteltu ansiopäiväraha voivat kuitenkin olla enintään 100 % ansiopäivärahan perusteena olevasta palkasta. Siten soviteltu ansiopäiväraha on 19,01 euroa päivässä, joka saadaan seuraavasti: Ansiopäivärahan perusteena olevasta palkasta vähennetään ensin työtulo euroa, jolloin summaksi saadaan 408,72 euroa (2 488, = 408,72 ). Tämän jälkeen saatu summa jaetaan 21,5:llä, jolloin saadaan päiväkohtainen sovitellun ansiopäivärahan suuruus (408,72 /21,5 = 19,01 ). Ansiopäivärahaa maksetaan soviteltuna 19,01 päivää kohti. Ajalta maksetaan soviteltua ansiopäivärahaa 22 päivältä bruttona 418,22 euroa ja ajalta maksetaan myös 22 päivältä bruttona 418,22 euroa.

42 Lomautus ja osa-aikaeläke Työajan lyhennyttävä entisestään lomautuksen johdosta Työttömyyspäiväraha määritellään osa-aikaeläkettä edeltävältä ajalta, jos jäsen on ollut kassan jäsen tänä aikana Osa-aikaeläke vähennetään työttömyyspäivärahasta aina täysimääräisenä. Esimerkiksi euron osa-aikaeläke vähentää työttömyyspäivärahaa 46,51 euroa päivää kohti Kokoaikaisissa lomautuksissa maksetaan vähennettyä työttömyyspäivärahaa (eläke vähennetään ansiopäivärahasta) Lyhennetyssä työviikossa ja työpäivässä maksetaan soviteltua ja vähennettyä työttömyyspäivärahaa (työnantajalta saatu palkka sovitellaan, ja eläke vähennetään päivärahasta täysimääräisenä)

43 Hakemuksen liitteet Palkkatodistus vähintään työssäoloehdon täyttävältä ajalta (vähintään 26 tai 34 kalenteriviikkoa). Lomautetun palkkatodistus voi olla täysiltä kuukausilta, esim. ajalta , jos lomautus alkaa Työttömän palkkatodistus täytyy olla työttömyyttä edeltävältä ajalta, mutta se voi olla hieman yli 26 viikolta, esim. ajalta , jos työsuhde päättyy Työtodistus (kopio) Irtisanomisilmoitus tai lomautusilmoitus Kopio työsopimuksesta, jos lomautettu määräaikaisesta työsuhteesta Kopio työsuhteen päättämissopimuksesta (jos sellainen on tehty) Palkkalaskelma, jos työpäiviä lomautuskuukauden aikana Päätökset muista mahdollisista etuuksista, esim. esim. eläke, kotihoidon tuki Mahdolliset muut lisäselvitykset (kysytään hakemuksessa) Muutosverokortti, jos ennakonpidätykseen on haettu muutosta (työttömyyskassa saa 1.2. voimaan tulevat verotiedot suoraan verottajalta, ennakonpidätystä on nostettu 2 prosenttiyksikköä verohallinnon määräyksestä. Korotusosuutta maksettaessa nostetaan ennakonpidätystä 4 prosenttiyksikköä.

44 Ansiopäivärahan hakeminen/maksaminen Ensimmäinen hakemus noin kahden viikon kuluttua kassaan sähköisesti (kirjautuminen kassan nettisivuilta tai paperina postitse Jatkohakemus neljän viikon tai kalenterikuukauden jaksoissa Sähköisesti (tai postitse) Vuorolomautuksissa ensimmäinen hakemus lähetetään, kun omavastuuaika on täyttynyt ja ansiopäivärahaa tulee maksettavaksi. Tämän jälkeen ansiopäivärahaa haetaan palkanmaksujaksoittain (kuukausi tai neljä kalenteriviikkoa) Maksetaan jälkikäteen enintään viideltä päivältä viikossa Maksetaan enintään 500 päivältä, poikkeuksena lisäpäiviin oikeutetut Ansiopäivärahaa ei makseta kolmea kuukautta vanhemmalta ajalta, joten hakemuksen, myös jatkohakemukset, tulee olla kassassa kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta ansiopäivärahaa halutaan maksettavaksi. Omavastuuajalta voi lähettää hakemuksen yli kolme kuukautta jälkikäteen

45 Muutoksenhaku Valitusaika on 30 vuorokautta Toimitetaan työttömyyskassalle -> Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta -> Vakuutusoikeus

46 Kassan yhteystiedot Työttömyyskassa Pro PL 228, Selkämerenkuja 1 A Helsinki Puhelinpäivystys ma pe klo Puh. (09) , Faksi Internet

47 Tietoa työttömyysturvasta Seuraavista lähteistä: jäsenlehti

48 TE-toimistoon ilmoittautuminen lomautuksen alkaessa

49

Työttömyysturvailta. Salossa 11.2.2015. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Työttömyysturvailta. Salossa 11.2.2015. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Työttömyysturvailta Salossa 11.2.2015 Ansiopäivärahan edellytykset Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos Olet ilmoittautunut te-toimistoon kokoaikatyönhakijaksi osa-työkyvyttömyyseläkettä

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto Työttömyysturvalaki 31.12.2009 asti 1) Jäsenyysehto - 10 kuukautta 2) Työssäoloehto - alkuehto 43 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana Työttömyysturvalaki 1.1.2010 alkaen 1) Jäsenyysehto - 34 viikkoa 2)

Lisätiedot

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE JÄSENYYS Varmista, että Sinulla ei ole maksamattomia jäsenmaksuja. Jos olet itse maksanut jäsenmaksusi, liitä hakemukseesi kopio viimeisestä maksutositteesta. Maksamattomat jäsenmaksut

Lisätiedot

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT Kun tietoon tulee yrityksessä tapahtuvia lomautuksia tai irtisanomisia, kannattaa ottaa ajoissa asioista selvää. Neuvoja lomautus- ja työttömyysasioissa

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Jäsenyysedellytys Palkansaajan jäsenyysehdon pituus lyheni 34 viikosta 26 viikkoon Uutta lyhyempää jäsenyysehtoa sovelletaan, kun henkilö on 29.12.2013 jälkeen ollut yhden

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

Osuuskunnat ja ansioturva

Osuuskunnat ja ansioturva Osuuskunnat ja ansioturva Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö Mäkelänkatu 2 C, 4 krs. 00500 HELSINKI www.tyj.fi Sisältö Yrittäjä määritelmä työttömyysturvalaissa Ansiopäivärahan saamisen edellytykset Yrittäjän

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURV A 2013. 105 vuotta

TYÖTTÖMYYSTURV A 2013. 105 vuotta TYÖTTÖMYYSTURV A 2013 Edellytykset Hakeminen Päivärahan suuruus Korotettu päiväraha Muutosturvan ansio-osa Lomakorvauksen jaksotus Vakiintunut tulo Koulutusmahdollisuudet Työllistämisvelvoite Voit saada

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha Edellytykset Hakeminen Päivärahan suuruus Korotettu päiväraha Lomakorvaukset, lomallelähtöraha Vakiintunut tulo Koulutusmahdollisuudet Työllistämisvelvoite Ansiopäivärahan

Lisätiedot

SALO 12.5.2015 KKO+PPH Ansiopäiväraha, työn keskeytyminen. Maaret Laakso

SALO 12.5.2015 KKO+PPH Ansiopäiväraha, työn keskeytyminen. Maaret Laakso SALO 12.5.2015 KKO+PPH Ansiopäiväraha, työn keskeytyminen Maaret Laakso Ansiopäivärahan työvoimapoliittiset edellytykset Ansiopäivärahaa voi saada työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautunut

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EV 10711996 vp- HE 72/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7211996 vp laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta.

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 7 luvun 3, 4 :n 4 momentti ja 12 :n 2 momentti, sellaisina

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVA JA LOMAUTUSASIAA

TYÖTTÖMYYSTURVA JA LOMAUTUSASIAA TYÖTTÖMYYSTURVA JA LOMAUTUSASIAA 13.1.2009 Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Asemamiehenkatu 2 00520 Helsinki www.erko.fi Puh. 7206 4343 Fax. 272 1212 Päivärahan saamisen edellytykset (1/3) Jotta työttömyyspäivärahaa

Lisätiedot

Irtisanominen, lomautus, osaaikaisuus

Irtisanominen, lomautus, osaaikaisuus Irtisanominen, lomautus, osaaikaisuus ja ansiopäiväraha 29.1.2018 Opettajien Työttömyyskassa Toimistopäällikkö Mikko Häyrinen Tiimiesimies Hanna Juvonen 1 Yleistä työttömyysturvasta Ansiopäivärahan maksaminen

Lisätiedot

Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA

Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA SISÄLTÖ 1 TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS...4 2 ETUUDET...4 3 OIKEUS ANSIOPÄIVÄRAHAAN...5 4 TYÖTTÖMYYDEN ALKAESSA...6 5 RAJOITUKSET...7

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAHAKEMUKSEN TÄYTTÖ- JA TARKISTUSOHJEET

TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAHAKEMUKSEN TÄYTTÖ- JA TARKISTUSOHJEET TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAHAKEMUKSEN TÄYTTÖ- JA TARKISTUSOHJEET Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu välittömästi työ- ja elinkeinotoimistoon (TEtoimisto). Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa vain siltä ajalta,

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen Työttömyysturvan muutokset Pääluottamusmiestapaaminen 14.10.2016 Lakimuutokset Osa ehdotuksista on jo valiokuntakäsittelyssä ja ovat olleet tiedossa jo keväästä 2016 SEN LISÄKSI: Hallituksen kokoama työllisyystyöryhmä

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2011

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2011 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2011 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995,

Lisätiedot

Alkusanat. Helsingissä

Alkusanat. Helsingissä MUUTOSTURVA 2 Alkusanat Muutosturvan tavoitteena on parantaa taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä irtisanotun työntekijän asemaa ja edistää

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vapaalle voi jäädä työntekijä, Joka ollut kokoaikatyössä tai sellaisessa työssä, jonka työaika on yli 75 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2016 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2016 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2016 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2016 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

15.4.2014 Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry. Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry

15.4.2014 Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry. Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry Työmarkkinatuki On taloudellinen tuki, jolla tuetaan työttömän työnhakijan sijoittumista työmarkkinoille. On tarkoitettu työttömälle, joka: tulee ensi kertaa työmarkkinoille

Lisätiedot

Voit hakea työttömyysetuutta 3 kuukauden ajalta takautuvasti.

Voit hakea työttömyysetuutta 3 kuukauden ajalta takautuvasti. Kela Hakemus Työttömyysturva Peruspäiväraha/työmarkkinatuki TT 1 Voit tehdä tämän hakemuksen myös verkossa ja lähettää sen liitteet Kelaan asiointipalvelussa Viestit-toiminnolla, /asiointi Lisätietoja

Lisätiedot

Eläkkeelle. Olemme koonneet tähän esitykseen olennaiset osat ja miten ne vaikuttaa eri-ikäluokissa sekä ohjeita ja linkkejä aiheeseen.

Eläkkeelle. Olemme koonneet tähän esitykseen olennaiset osat ja miten ne vaikuttaa eri-ikäluokissa sekä ohjeita ja linkkejä aiheeseen. Eläkkeelle Eläkejärjestelmään tuli muutoksia 2017 alusta mm. osittain varhennettu vanhuuseläke (OVE). Kentällä on kiinnostusta ja epäselvyyttä ns. työttömyysputkijärjestelmästä sekä uudesta (OVE) eläkkeestä.

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2015. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa. Hyvinvoinnin tekijöiden oma työttömyyskassa

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2015. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa. Hyvinvoinnin tekijöiden oma työttömyyskassa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2015 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa Hyvinvoinnin tekijöiden oma työttömyyskassa 1 Sisällys: 4 Työttömyyskassan palvelut 6 Ansiopäivärahan edellytykset Jäsenyys

Lisätiedot

Työttömyyskassan etuudet 2015

Työttömyyskassan etuudet 2015 Työttömyyskassan etuudet 2015 SISÄLLYSLUETTELO Pro-kassa... 1 Toimintaohje työttömyyden varalta... 2 Työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) ilmoittautuminen... 2 Ansiopäivärahan hakeminen... 3 Ansiopäivärahahakemuksen

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

Alkusanat. Aineisto on ladattavissa ja tulostettavissa liittojen kotisivuilta. Helsingissä 5.4.2012

Alkusanat. Aineisto on ladattavissa ja tulostettavissa liittojen kotisivuilta. Helsingissä 5.4.2012 MUUTOSTURVA 2 Alkusanat Tämä teknologiateollisuutta koskeva muutosturva-aineisto on laadittu Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n välisenä yhteistyönä. Julkaisun tarkoitus on antaa opastusta

Lisätiedot

Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa

Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa Johan Åström 30.1.2009 1 (5) Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa Työttömyyseläke lakkautetaan eläkelajina vuoden 1949 jälkeen syntyneiltä. Työttömyyseläke korvataan pidentämällä työttömyyspäivärahan

Lisätiedot

Päivärahan hakuopas. lomautetuille ja irtisanotuille. Tampereen Insinöörit ry

Päivärahan hakuopas. lomautetuille ja irtisanotuille. Tampereen Insinöörit ry Päivärahan hakuopas lomautetuille ja irtisanotuille Tampereen Insinöörit ry 2 (10) kertymäaikoineen; esimerkiksi tulospalkkiot, ylityökorvaukset, palkattomat vapaat jne. Erittelyn jälkeen kassan pitäisi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi 2011

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi 2011 Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki

Lisätiedot

Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2014 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA

Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2014 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2014 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA SISÄLTÖ 1 TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS...4 2 ETUUDET...4 3 OIKEUS ANSIOPÄIVÄRAHAAN...4 4 TYÖTTÖMYYDEN ALKAESSA...5 5 RAJOITUKSET...6

Lisätiedot

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015 infomateriaaliksi S. 1 (5) Faktaa ansioturvasta Työttömyyden aikaisen ansioturva parantaa työttömän edellytyksiä palata työhön ja turvaa toimeentulon työttömyyden aikana. Löydät tästä materiaalista keskeisimmät

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

ETUUSOPAS 2014 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi

ETUUSOPAS 2014 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2014 Ansiopäivärahan edellytykset ja suuruus Ansioturvan kesto Yrittäjän työttömyysturva Työtulon ja sosiaalietuuksien vaikutus Vuorottelukorvaus Näin haet etuutta Keskeiset

Lisätiedot

ETUUSOPAS 2014 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi

ETUUSOPAS 2014 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2014 Ansiopäivärahan edellytykset ja suuruus Ansioturvan kesto Yrittäjän työttömyysturva Työtulon ja sosiaalietuuksien vaikutus Vuorottelukorvaus Näin haet etuutta Keskeiset

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2015 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä?

Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä? Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä? Marjaana Maisonlahti, Opettajien Työttömyyskassa 1 17.9.2013 Tuija Häkkinen Yleistä työttömyysturvasta

Lisätiedot

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014 Työeläketurva Eläkepalvelut 2014 Kokonaiseläketurva 1. Työeläke perustuu työansioihin ei ylärajaa Eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt ja eläkekassat Maatalousyrittäjät, MELA Merimieseläkekassa Keva: julkiset

Lisätiedot

HE 222/2004 vp. enimmäismaksuajan täyttymistä. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 222/2004 vp. enimmäismaksuajan täyttymistä. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 222/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sovitellun

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA. OTTY ry

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA. OTTY ry YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA OTTY ry 7.6.2017 TAUSTAA Suomessa 26 palkansaajakassaa ja kaksi vuonna 1995 perustettua yrittäjäkassaa työttömyyskassojen määrä vähentynyt 42lla vuoden 1992 jälkeen työttömyyskassojen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2013 PUUKASSA PUUKASSA Sisällysluettelo Ansiopäivärahan hakeminen 7 Ensimmäinen hakemus työttömyyden alussa 7 Jatkohakemus työttömyyden jatkuessa 7 Lähetä hakemuksesi

Lisätiedot

Työttömyysaste (%) 8,7 9,4 9,3 9,0

Työttömyysaste (%) 8,7 9,4 9,3 9,0 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVAN. PERUSOPAS 2009 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

TYÖTTÖMYYSTURVAN. PERUSOPAS 2009 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2009 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa 1 Sisällys: 3 Ansiopäivärahan hakuohje lyhyesti 4 Työttömyysturvasanasto 6 Ansiopäiväraha Pidä jäsenyys kunnossa Ansiopäivärahan

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa 1 Sisällys: 4 Työttömän ja lomautetun hakuohje lyhyesti 5 Työttömyyskassan palvelut 6 Työttömyysturvasanastoa 8 Ansiopäiväraha

Lisätiedot

RAAMISOPIMUKSEN TYÖTTÖMYYSTURVAMUUTOKSET

RAAMISOPIMUKSEN TYÖTTÖMYYSTURVAMUUTOKSET RAAMISOPIMUKSEN TYÖTTÖMYYSTURVAMUUTOKSET LYHENNETTY TYÖVIIKKO Määräaikainen laki ajalla 4.1.2010-31.12.2011, vakinaistetaan 1.1.2012 alkaen 2 Lyhennetylle työviikolle lomautetulle maksetaan täysi päiväraha

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus > yhteensovitus 5 Koulutusajan tuet työttömälle

Lisätiedot

Tammikuu 2013. Kassanjohtaja Marjaana Maisonlahti. 26.10.2012 Marjaana Maisonlahti

Tammikuu 2013. Kassanjohtaja Marjaana Maisonlahti. 26.10.2012 Marjaana Maisonlahti Lomautus, irtisanominen, osaaikaistaminen ja ansiopäiväraha Tammikuu 2013 Kassanjohtaja Marjaana Maisonlahti 1 Yleistä työttömyysturvasta Pääsääntö: päivärahan maksaminen edellyttää, että palvelussuhde

Lisätiedot

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2012 PUUKASSA PUUKASSA OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2012 PUUKASSA Sisällysluettelo Ansiopäivärahan hakeminen 7 Ensimmäinen hakemus työttömyyden alussa 7 Jatkohakemus

Lisätiedot

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2013 Ansiopäivärahan edellytykset ja suuruus Ansioturvan kesto Yrittäjän työttömyysturva Työtulon ja sosiaalietuuksien vaikutus Vuorottelukorvaus Näin haet etuutta Keskeiset

Lisätiedot

HE 189/2005 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. maksettu ajalta 1 päivästä huhtikuuta lukien. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaikaa

HE 189/2005 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. maksettu ajalta 1 päivästä huhtikuuta lukien. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaikaa HE 189/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi. Esityksessä

Lisätiedot

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2011 PUUKASSA PUUKASSA OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2011 PUUKASSA Sisällysluettelo Ansiopäivärahan hakeminen 7 Ensimmäinen hakemus työttömyyden alussa 7 Jatkohakemus

Lisätiedot

Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS.

Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS. Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS. Ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsenille maksetaan ansiopäivärahaa Ansiopäiväraha on työttömyyden aikainen etuus, jota maksetaan työttömyyskassan jäsenille. Ansiopäivärahan

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA JA SEN EHDOT 2011. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA JA SEN EHDOT 2011. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA JA SEN EHDOT 2011 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT-KASSAN KEHITYS Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995 alusta, nyt yli 18.000 jäsentä SYT-kassan

Lisätiedot

PERUSOPAS 2012 TYÖTTÖMYYSTURVAN. www.jhl.fi. Pikalinkki työttömyysturvavideoon. JHL myös Facebookissa, Twitterissä ja YouTubessa

PERUSOPAS 2012 TYÖTTÖMYYSTURVAN. www.jhl.fi. Pikalinkki työttömyysturvavideoon. JHL myös Facebookissa, Twitterissä ja YouTubessa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2012 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa Pikalinkki työttömyysturvavideoon www.jhl.fi JHL myös Facebookissa, Twitterissä ja YouTubessa 1 Sisällys: 4 Työttömyyskassan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013. 1049/2013 Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013. 1049/2013 Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013 1049/2013 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 Eduskunnan

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 8,4 7,8 7,6 8,1

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 8,4 7,8 7,6 8,1 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

Tervetuloa easiointipalveluun, Hannu Kalevi Kärkkäinen

Tervetuloa easiointipalveluun, Hannu Kalevi Kärkkäinen Kirjaudu palveluun Paperiliiton etusivulta easiointipalvelu https://www.paperiliitto.fi/www/fi/index.php Etusivu Henkilötiedot Jäsenmaksut Työttömyyskassa Kirjaudu ulos Tervetuloa easiointipalveluun, Hannu

Lisätiedot

Kelan maksama työttömyysturva

Kelan maksama työttömyysturva Kelan maksama työttömyysturva Anneli Leppänen 1 Työttömyysturva Työtön työnhakija 17 64-vuotias TE-toimisto Työttömyyskassa ansiopäiväraha vuorottelukorvaus Kelan toimisto peruspäiväraha työmarkkinatuki

Lisätiedot

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työttömyysturvalakiin säännökset ikääntyneiden työnhakijoiden

Lisätiedot

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8 Ansioturvan ABC 2010 SISÄLLYSLUETTTELO Sisällysluettelo Päivärahan hakeminen 3 Päivärahaoikeuden esteet 8 Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Päivärahan suuruus 12 Päivärahan kesto 13 Työllistymistä edistävät

Lisätiedot

Samassa veneessä Työttömyysturvan ajankohtaiset asiat

Samassa veneessä Työttömyysturvan ajankohtaiset asiat Samassa veneessä Työttömyysturvan ajankohtaiset asiat Marjaana Maisonlahti Opettajien Työttömyyskassa 1 Sisältö Työttömyysturva ja vapaan sivistystyön opettajat - Yleistä maksutilanteesta - Soviteltu päiväraha,

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2017 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS.

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2017 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2017 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2017 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella. Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014

Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella. Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014 Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014 Sisältö 1. Miksi osa-aikainenkin työnteko on kannattavaa? 2. Miten järjestelmä toimii? 3. Mihin asioihin

Lisätiedot

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Ansioturvan ABC 2014 Maksoimme vuonna 2013 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 500 miljoonaa euroa. Kuukausittain

Lisätiedot

E uusopas 2008 tuusopas 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009

E uusopas 2008 tuusopas 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 Etuusopas 2008 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 IAET-kassa 2009 Kuvat: Olavi Mäki IAET-kassa on vuonna 1969 perustettu ylempien toimihenkilöiden tai vastaavassa asemassa olevien

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2009 N:o Laki. N:o työttömyysturvalain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2009 N:o Laki. N:o työttömyysturvalain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1188 1193 SISÄLLYS N:o Sivu 1188 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta... 5665 1189 Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

Laki työttömyysturvan aktiivimallista

Laki työttömyysturvan aktiivimallista Laki työttömyysturvan aktiivimallista voimaan 1.1.2018 työttömän on 65 päivän tarkastelujakson aikana täytettävä aktiivisuusedellytys tarkastelujakso on 65 työttömyysetuuden maksupäivää eli noin kolme

Lisätiedot

Työnhakijan työttömyysturva

Työnhakijan työttömyysturva - - - Työnhakijan työttömyysturva te-palvelut.fi Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneella henkilöllä on oikeus fftyö- ja elinkeinotoimiston tarjoamiin

Lisätiedot

Ansioturvan ABC 2009

Ansioturvan ABC 2009 Ansioturvan ABC 2009 Ansioturvan ABC 2009 SISÄLLYSLUETTTELO Päivärahan hakeminen Työssäoloehto Päivärahaoikeuden esteet Päivärahan suuruus Päivärahan kesto Oikeus soviteltuun päivärahaan Yrittäjien työttömyysturvasta

Lisätiedot

Työttömyysaste (%) 7,8 7,7 8,3 8,2

Työttömyysaste (%) 7,8 7,7 8,3 8,2 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN

TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN MITÄ ETUUKSIA TYÖTTÖMYYSKASSA MAKSAA? Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen työttömyyden johdosta ansiopäivärahaa, työvoimakoulutuksen ajalta koulutustukea, vuorotteluvapaan

Lisätiedot

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013 Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013 Miksi ihmeessä? Työntekijälle pidempi vapaa opiskeluun, lasten tai omaisten hoitoon, lepoon, harrastuksiin...

Lisätiedot

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Pohjustusta aiheeseen OTK Päivi Siukkola, Pellervo-Seura Työttömyysturvan hakumenettely: asiakkaana TEtoimistossa Oikeustieteen kandidaatti

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2018 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA, VUOROTTELUKORVAUS JA LIIKKUVUUSAVUSTUS.

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2018 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA, VUOROTTELUKORVAUS JA LIIKKUVUUSAVUSTUS. TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2018 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA, VUOROTTELUKORVAUS JA LIIKKUVUUSAVUSTUS www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2018 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi

Lisätiedot

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN.

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2013 Ansiopäivärahan edellytykset ja suuruus Ansioturvan kesto Yrittäjän työttömyysturva Työtulon ja sosiaalietuuksien vaikutus Vuorottelukorvaus Näin haet etuutta Keskeiset

Lisätiedot

Työttömyysturva ja työttömyyskassaasiat. AKOL Lappeenranta 5.10.2014

Työttömyysturva ja työttömyyskassaasiat. AKOL Lappeenranta 5.10.2014 Työttömyysturva ja työttömyyskassaasiat AKOL Lappeenranta 5.10.2014 Marjaana Maisonlahti Opettajien Työttömyyskassa 1 Sisältö Taustatietoja esitykselle Ansiopäivärahan rahoitus ja maksumeno Tulevasta työllisyystilanteesta

Lisätiedot

TIETO OYJ:N INFO-TILAISUUS. 19.4.2012 OTL, VT Esa Schön

TIETO OYJ:N INFO-TILAISUUS. 19.4.2012 OTL, VT Esa Schön TIETO OYJ:N INFO-TILAISUUS 19.4.2012 OTL, VT Esa Schön Esityksen sisältö Työsuhteen päättämismenettely Työsuhteen päättäminen sopimuksella Työttömyysturva TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMISMENETTELY Työsuhteen päättämismenettely

Lisätiedot

Työttömyysturvaopas Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ulkoasu ja taitto: Mari Lohisalo Kannen kuva: www.plugi.fi Paino: ArtPrint Oy, 2007

Työttömyysturvaopas Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ulkoasu ja taitto: Mari Lohisalo Kannen kuva: www.plugi.fi Paino: ArtPrint Oy, 2007 Työttömyysturvaopas Työttömyysturvaopas Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ulkoasu ja taitto: Mari Lohisalo Kannen kuva: www.plugi.fi Paino: ArtPrint Oy, 2007 Sisällys Johdanto 4 I Työttömyyskassan jäsenyys

Lisätiedot

TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA

TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA Uudenmaan muutosturvayksikkö Hillevi Ceder 1 TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUT OVAT: avoimia kaikille valtakunnallisia luottamuksellisia maksuttomia 2 TYÖVOIMATOIMISTO

Lisätiedot

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Toukokuu 2010 1 (6) TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Miten toimit, kun työ päättyy Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työsuhteen päätyttyä tai lomautuksen alkaessa.

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvun 1 :n 2 momentin johdantokappale, 10 :n 2 momentin 2 4 kohta, 13 :n 1 momentti ja

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa YTK uudella ilmeellä vuoteen 2012 YTK uudisti vuoden 2011 lopussa visuaalista ilmettä. Myös tämä Ansioturvan ABC muuttui tässä yhteydessä.

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Tämä on Ansioturvan ABC 2013, ole hyvä! Maksoimme vuonna 2012 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 408 miljoonaa

Lisätiedot

Kevytyrittäjän sosiaaliturva

Kevytyrittäjän sosiaaliturva Kevytyrittäjän sosiaaliturva 2018 1 Sisältö Kevytyrittäjän sosiaaliturva... 3 Kevytyrittäjän status yrittäjä vai palkansaaja?... 4 Työttömyysturva työttömyysturva ja sivutoiminen yrittäjyys... 5 Sairauspäiväraha

Lisätiedot