RYHMÄKERROIN ÄÄNILÄHDERYHMÄN SUUNTAAVUUDEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RYHMÄKERROIN ÄÄNILÄHDERYHMÄN SUUNTAAVUUDEN"

Transkriptio

1 ÄÄNILÄHDERYHMÄN SUUNTAAVUUDEN ARVIOINNISSA Seppo Uosukainen, Jukka Tanttari, Heikki Isomoisio, Esa Nousiainen, Ville Veijanen, Virpi Hankaniemi VTT PL, 44 VTT Wärtsilä Finland Oy Power Plants PL 5, 65 Vaasa Tiivistelmä Ryhmäkertoimen käsite äänilähderyhmän suuntaavuuden arvioimiseksi esitetään. Ryhmäkerroin ottaa huomioon ryhmän äänilähteiden lukumäärän ja niiden geometrisen sijoittelun sekä niiden keskinäisten amplitudi- ja vaihesuhteiden vaikutuksen äänensäteilyyn. MATLAB-ohjelmisto ryhmäkertoimen laskemiseksi on kehitetty ja validoitu yksinkertaisilla esimerkkiryhmillä, joiden suuntaavuus on analyyttisesti tiedossa. Lasketut suuntaavuudet ovat erittäin tarkasti samoja analyyttisten suuntaavuuslausekkeiden kanssa. Ohjelmistoa voidaan hyödyntää esimerkiksi säteilijäryhmien äänitehon minimoimiseksi ja interferenssiminimien aikaansaamiseksi halutuille vastaanottoalueille. Sovellusalueena on simuloitu voimaloiden pakomelun vähentämistä yksittäisten pakokanavien äänensäteilyn vaiheistuksella. Pakokanavien suhteellisilla vaihe-eroilla on merkittävä vaikutus äänensäteilyn suuntaavuusominaisuuksiin ja suhteelliset vaihe-erot voivat vaikuttaa myös kokonaisäänitehoon voimakkaasti pienillä taajuuksilla. JOHDANTO Äänilähteen suuntaavuusominaisuudet aiheuttavat erilaisen äänisäteilyn eri suuntiin. Monien lähteiden yhtä aikaa säteillessä lähderyhmän geometrinen sijoittelu sekä osalähteiden keskinäiset amplitudi- ja vaihe-erot tuottavat interferenssiefektin aiheuttaen kokonaissäteilyyn lisää suuntaavuutta. Tätä ryhmäominaisuutta kuvataan ryhmäkertoimella. Wärtsilä Finland Oy Power Plantsin rahoittamassa hankkeessa on tutkittu äänilähderyhmän ryhmäkertoimen hyväksikäyttömahdollisuuksia äänensäteilyn minimoimiseksi.

2 RYHMÄKERROIN Keskenään samanlaisten lähteiden (mahdollisia amplitudi- ja vaihe-eroja lukuunottamatta) tuottama kokonaisäänikenttä saadaan yksittäisen origoon sijoitetun äänilähteen tuottaman äänikentän p ja ryhmäkertoimen tulona [, ] p N jkri cos i i ( r ) f g f g Ai e, () i p missä A i ja i ovat lähteen i suhteellinen amplitudi ja vaihe ja muut suureet nähdään kuvasta. Menetelmä toimii parhaiten lähderyhmän kaukokentässä. Ryhmäkertoimeen vaikuttavat näin ollen lähderyhmän geometrinen sijoittelu sekä osalähteiden lukumäärä ja niiden keskinäiset amplitudi- ja vaihe-erot. Kuva : Ryhmäkertoimen muodostamis- ja käyttöperiaate []; r on kenttäpistevektori ja r, r ovat lähdepistevektorit. Kuvan mukaisesti lähteiden keskipistevektoreiden r i ja kenttäpistevektorin r väliset kulmat i tarvitaan ryhmäkertoimen määrittämiseksi. Ne saadaan lausekkeesta i ri r arccos. () ri r Ryhmäkerroin on parhaiten esitettävissä pallokoordinaatiston avulla koordinaateilla (r,, ), missä kulma on vektorin kulma z-akseliin nähden ja kulma on vektorin xyprojektion kulma x-akseliin nähden. Radiaalikoordinaattia r ei tarvita ryhmäkertoimessa, ainoastaan vektorin r kulmakoordinaatit. Keskinäisvaikutukset voivat vaikuttaa myös äänitehoon P, erityisesti pienillä taajuuksilla, jolloin lähderyhmän kokonaisääniteho ei ole yksittäisten äänilähteiden tehojen summa. Kokonaisääniteho voidaan laskea ryhmäkertoimen avulla lausekkeesta [] P P 4 sin( ) dd, (3) missä P on origossa olevan äänenpaineen p tuottavan hypoteettisen referenssilähteen ääniteho.

3 3 VALIDOINTIESIMERKKEJÄ Ensimmäisenä esimerkkinä tarkastellaan kahta z-akselilla keskinäisellä etäisyydellä d sijaitsevaa sama-amplitudista monopolia kuvan (vasen) mukaisesti. Konfiguraatio on pyörähdyssymmetrinen z-akselin suhteen, joten tulokset eivät riipu kulmasta. Toisena esimerkkinä tarkastellaan neljää kvadrupolilähteen muodostavaa monopolia kuvan (oikea) mukaisesti. Tämä konfiguraatio ei ole pyörähdyssymmetrinen, joten tulokset riippuvat myös kulmasta. z z d q e j q e j r -q +q d d +q -q Kuva : Validointiesimerkit: () kaksi sama-amplitudista monopolia ja () neljä kvadrupolilähteen muodostavaa monopolia. Ryhmäkertoimien analyyttiset lausekkeet ovat [] (alaindeksit ja viittaavat esimerkkeihin ja ) f g j e f g kd cos cos d d 4sink cos sink sin cos, (4) missä =. Esimerkin äänitehon analyyttinen lauseke on [] P sin( kd cos( ) ). (5) P kd Kuvassa 3 on esitetty esimerkin lasketut ja analyyttisen lausekkeen mukaiset ryhmäkertoimet (ilman vakiovaihetermiä) kolmella taajuudella ja suhteellinen ääniteho taajuusalueella Hz, kummatkin kolmella eri vaihe-erolla ja etäisyysparametrin arvolla d = m. Kuvassa 4 on esitetty esimerkin lasketut ja analyyttisen lausekkeen mukaiset ryhmäkertoimet (itseisarvoina) kolmella taajuudella etäisyysparametrin arvolla d = m joihinkin suuntiin. Lasketut ja analyyttiset lausekkeiden mukaiset tulokset ovat käyrinä aivan päällekkäin, joten nähdään, että kaavoihin (), () ja (3) sekä kuvaan pohjautuvan MATLAB-ohjelmiston tuottamat tulokset ovat analyyttisten tulosten kanssa äärimmäisen hyvin yhteensopivia.

4 .5.5 Taajuus = Hz.5.5 Taajuus = 5 Hz deg, laskettu deg, analyyttinen 6 deg, laskettu 6 deg, analyyttinen 8 deg, laskettu 8 deg, analyyttinen -.5 deg, laskettu - deg, analyyttinen 6 deg, laskettu 6 deg, analyyttinen deg, laskettu 8 deg, analyyttinen [deg] [deg] Taajuus = Hz P / P -.5 deg, laskettu - deg, analyyttinen 6 deg, laskettu 6 deg, analyyttinen deg, laskettu 8 deg, analyyttinen [deg].5 deg, laskettu deg, analyyttinen 6 deg, laskettu 6 deg, analyyttinen.5 8 deg, laskettu 8 deg, analyyttinen Taajuus [Hz] Kuva 3: Esimerkin ryhmäkertoimen lasketut ja analyyttiset arvot taajuuksilla Hz, 5 Hz ja khz kulman funktioina, ja suhteelliset äänitehot taajuuden funktioina, d = m ja =, 6 ja = deg Hz, laskettu Hz, analyyttinen 5 Hz, laskettu 5 Hz, analyyttinen khz, laskettu khz, analyyttinen = 3 deg Hz, laskettu Hz, analyyttinen 5 Hz, laskettu 5 Hz, analyyttinen khz, laskettu khz, analyyttinen abs( ) abs( ) [deg] [deg] Kuva 4: Esimerkin ryhmäkertoimen lasketut ja analyyttiset arvot taajuuksilla Hz, 5 Hz ja khz etäisyysparametrin arvolla d = m kulman funktioina, kun = ja kulman funktioina, kun = 3.

5 4 KUUDEN MOOTTORIN VOIMALAN PAKOMELU Sovellusesimerkkinä tarkastellaan kuuden moottorin voimalan pakomelua. Pakoputkien ulostulokonfiguraatio muodostaa 3 matriisin. Putkien ulostulojen oletetaan tuottavan samanlaiset lähdevoimakkuudet ja ne ovat korkeudella 7.5 m maanpinnan yläpuolella keskipisteiden sijaitessa keskinäisillä etäisyyksillä.955 m toisistaan. Kuvassa 5 on esitetty laskettu normalisoitu ryhmäkerroin /N (N = 6) db-skaalassa projisoituna maanpinnalle etäisyysvälillä m horisontaalisuunnissa taajuuksilla Hz, 5 Hz ja Hz suhteellisilla vaiheilla ja kuvassa 6 peräkkäisten ulostulojen lineaarisella viive-erolla 6.7 ms ja putkien erilaisten pituuksien aiheuttamat eri suuruiset etenemisviiveet huomioonottaen. Ensin mainittu lineaarinen viive-ero on /6 periodi taajuudella 6.5 Hz (nelitahtisen moottorin yksittäisen sylinterin sytytystaajuus pyörintänopeudella 75 rpm), ja putkien erilaiset pituudet ovat L, L m ja L m, missä L on lyhyimpien putkien pituus. Lasketut suhteelliset äänitehot P/(NP ) db-skaalassa taajuuden funktioina taajuusvälillä Hz on esitetty kuvassa 7. Nähdään, että pakoputkiryhmän suhteellisilla vaihe-eroilla on merkittävä vaikutus äänensäteilyn suuntaavuusominaisuuksiin. Suhteelliset vaihe-erot voivat vaikuttaa myös kokonaisäänitehoon voimakkaasti pienillä taajuuksilla. Suhteelliset vaiheet deg, ryhmäkerroin, f = Hz Suhteelliset vaiheet deg, ryhmäkerroin, f = 5 Hz Suhteelliset vaiheet deg, ryhmäkerroin, f = Hz Suhteelliset vaiheet deg, ryhmäkerroin, = 9 deg Hz 5 Hz Hz L fg [db] [deg] Kuva 5: Normalisoitu ryhmäkerroin projisoituna maanpinnalle horisontaalisuunnissa db-skaalassa taajuuksilla Hz, 5 Hz ja Hz suhteellisilla vaiheilla.

6 Lineaarinen viive-ero 6.7 ms + etenemisviiveet, ryhmäkerroin, f = Hz Lineaarinen viive-ero 6.7 ms + etenemisviiveet, ryhmäkerroin, f = 5 Hz Lineaarinen viive-ero 6.7 ms + etenemisviiveet, ryhmäkerroin, f = Hz L fg [db] Lineaarinen viive-ero 6.7 ms + etenemisviiveet, ryhmäkerroin, = 9 deg Hz 5 Hz Hz [deg] Kuva 6: Normalisoitu ryhmäkerroin projisoituna maanpinnalle horisontaalisuunnissa db-skaalassa taajuuksilla Hz, 5 Hz ja Hz peräkkäisten ulostulojen lineaarisella viive-erolla 6.7 ms ja putkien erilaisten pituuksien aiheuttamat eri suuruiset etenemisviiveet huomioonottaen. 5 Suhteellinen äänitehotaso [db] - Suhteelliset vaiheet deg Lineaarinen viive-ero 6.7 ms + etenemisviiveet Taajuus [Hz] Kuva 7: Esitettyjen tapausten suhteelliset kokonaisäänitehotasot taajuuden funktioina. VIITTEET [] Stutzman W L, Thiele G A, Antenna Theory and Design, John Wiley & Sons, Inc., New York, 98. [] Uosukainen S, Akustinen kenttäteoria, Aalto-yliopisto, Espoo,.

Kuva 1: Helmholtzin käyttämä HR [2] sekä HR:n arkkityyppi Tatti.

Kuva 1: Helmholtzin käyttämä HR [2] sekä HR:n arkkityyppi Tatti. ÄÄNENVAIMENTIMINA KANAVASOVELLUKSISSA Jukka Tanttari 1), Heikki Isomoisio 1), Esa Nousiainen 2), Ville Veijanen 2) 1) VTT, Älykkäät Koneet PL 13, 3311 TAMPERE etunimi.sukunimi@vtt.fi 2) Wärtsilä Finland

Lisätiedot

Antenni ja säteilykuvio

Antenni ja säteilykuvio POHDIN projekti Antenni ja säteilykuvio Nykyaikana sekä tietoliikennekulttuuri että ylipäätään koko infrastruktuuri perustuvat hyvin voimallisesti sähkömagneettiseen säteilyyn ja antenneihin. Kun tarkastellaan

Lisätiedot

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04565-13 Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Hannu Nykänen, Seppo Uosukainen, Denis Siponen, VTT Carlo

Lisätiedot

RUUVIKOMPRESSORIN TUOTTOPUTKI ILMIÖITÄ JA TYÖKALUJA

RUUVIKOMPRESSORIN TUOTTOPUTKI ILMIÖITÄ JA TYÖKALUJA RUUVIKOMPRESSORIN TUOTTOPUTKI ILMIÖITÄ JA TYÖKALUJA Jukka Tanttari VTT Automaatio/Äänenhallinta PL 1307, 33101 TAMPERE jukka.tanttari@vtt.fi 1 JOHDANTO Akustiikkapäivillä 1999 esitin katsauksen ruuvikompressorin

Lisätiedot

AKTIIVISEN ÄÄNENHALLINNAN PSYKOAKUSTINEN ARVIOINTI

AKTIIVISEN ÄÄNENHALLINNAN PSYKOAKUSTINEN ARVIOINTI AKTIIVISEN ÄÄNENHALLINNAN PSYKOAKUSTINEN ARVIOINTI Marko Antila ja Jari Kataja VTT Tuotteet ja tuotanto PL 137, 3311 TAMPERE marko.antila@vtt.fi 1 JOHDANTO Aktiivinen äänenhallinta on menetelmä, jossa

Lisätiedot

Värähtelyn ja melun vaimennuskeinot kulkuvälineissä ja liikkuvissa työkoneissa

Värähtelyn ja melun vaimennuskeinot kulkuvälineissä ja liikkuvissa työkoneissa ESPOO 00 VTT TIEDOTTEITA 160 Markku Hentinen, Pertti Hynnä, Tapio Lahti, Kalervo Nevala, Aki Vähänikkilä & Markku Järviluoma Värähtelyn ja melun vaimennuskeinot kulkuvälineissä ja liikkuvissa työkoneissa

Lisätiedot

Digitaalinen Signaalinkäsittely T0125 Luento 4-7.04.2006

Digitaalinen Signaalinkäsittely T0125 Luento 4-7.04.2006 Digitaalinen Signaalinkäsittely T5 Luento 4-7.4.6 Jarkko.Vuori@evtek.fi Z-taso Z-taso on paljon käytetty graafinen esitystapa jonka avulla voidaan tarkastella signaalien taajuussisältöjä sekä järjestelmien

Lisätiedot

RENGASMELUN EMISSIO JA LEVIÄMINEN ERI TIEPÄÄLLYSTEILLÄ

RENGASMELUN EMISSIO JA LEVIÄMINEN ERI TIEPÄÄLLYSTEILLÄ RENGASMELUN EMISSIO JA LEVIÄMINEN ERI TIEPÄÄLLYSTEILLÄ Jarno Kokkonen ja Tapio Lahti Insinööritoimisto Akukon Oy Kornetintie 4 A, 00380 HELSINKI jarno.kokkonen@akukon.fi 1 JOHDANTO Tieliikenteen melu on

Lisätiedot

Pientaajuisten magneettikenttähäiriöiden pienentämismenetelmiä

Pientaajuisten magneettikenttähäiriöiden pienentämismenetelmiä Pientaajuisten magneettikenttähäiriöiden pienentämismenetelmiä Tommi Keikko, Jari Isokorpi, Leena Korpinen Tampereen teknillinen korkeakoulu Tutkimus on tehty Sähkövoimatekniikan kehityspoolin tuella.

Lisätiedot

Laajakaista-absorbentti

Laajakaista-absorbentti Denis Siponen Laajakaista-absorbentti VTT, Rakennus- ja Yhdyskuntatekniikka Ilmatekniikka ja Akustiikka Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa

Lisätiedot

Väestön altistuminen laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille. Tuomas Sauramäki, Tommi Keikko, Leena Korpinen

Väestön altistuminen laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille. Tuomas Sauramäki, Tommi Keikko, Leena Korpinen Väestön altistuminen laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille Tuomas Sauramäki, Tommi Keikko, Leena Korpinen TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikka ja terveys -laboratorio Tampere 2002 Tutkimus

Lisätiedot

1. Nelson ja Morfey johtivat mielivaltaiselta taajuuskaistalta [ f / α f ] jompaankumpaan suuntaan säteilevälle ääniteholle lausekkeen + A.

1. Nelson ja Morfey johtivat mielivaltaiselta taajuuskaistalta [ f / α f ] jompaankumpaan suuntaan säteilevälle ääniteholle lausekkeen + A. ILMASTOINNIN VIRTAUSÄÄNEN LASKENTA Pekka Saarinen Työterveyslaitos Lemminkäisenkatu 14 18 B 5 Turku pekka.saarinen@ttl.i 1 JOHDANTO Koska melutasovaatimukset ovat nykyisin kireät on myös ilmastoinnin meluhaittoihin

Lisätiedot

PIENTALON HUONEAKUSTIIKAN PARANTAMINEN

PIENTALON HUONEAKUSTIIKAN PARANTAMINEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Pekka Taina PIENTALON HUONEAKUSTIIKAN PARANTAMINEN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto. Eero Rinne. Lumen ominaisuuksien mittaus tutkalla

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto. Eero Rinne. Lumen ominaisuuksien mittaus tutkalla TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Eero Rinne Lumen ominaisuuksien mittaus tutkalla Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tietotekniikka. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ TIETOKONEOHJATTU ANTENNIMITTAUSJÄRJESTELMÄ

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tietotekniikka. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ TIETOKONEOHJATTU ANTENNIMITTAUSJÄRJESTELMÄ TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ TIETOKONEOHJATTU ANTENNIMITTAUSJÄRJESTELMÄ Työn tekijä: Soile Sallinen Työn valvoja: Antti Koivumäki Työn ohjaaja: Antti

Lisätiedot

ERILLISMIKROFONIÄÄNITYSTEN KÄYTTÖ PARAMETRISESSA TILAÄÄNEN KOODAAMISESSA

ERILLISMIKROFONIÄÄNITYSTEN KÄYTTÖ PARAMETRISESSA TILAÄÄNEN KOODAAMISESSA ERILLISMIKROFONIÄÄNITYSTEN KÄYTTÖ PARAMETRISESSA TILAÄÄNEN KOODAAMISESSA Mikko-Ville 1 1 Aalto-yliopiston sähkötekniikan ja elektroniikan korkeakoulu Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos Otakaari 5,

Lisätiedot

SUODATTIMET. Suodatinteorian perusteita

SUODATTIMET. Suodatinteorian perusteita SUODATTIMET Suodatinteorian perusteita Suodattimen Q arvo Jyrkkyys Vaihesiirto Suodinapproksimaatiot ja niiden ominaisuudet suodattimet - suodattimet Keraamiset suotimet esonaattorit Aktiivisuodattimet

Lisätiedot

Ambisonics. Jani Krigsman. jkrigsma@cc.hut.fi. Tiivistelmä

Ambisonics. Jani Krigsman. jkrigsma@cc.hut.fi. Tiivistelmä Ambisonics Jani Krigsman jkrigsma@cc.hut.fi Tiivistelmä Tässä raportissa tarkastellaan 3D-äänentoistotekniikkaa nimeltään Ambisonics. Ambisonics on brittiläisen tutkijaryhmän 1970-luvulla kehittämä äänen

Lisätiedot

Sähkömagneettiset aallot

Sähkömagneettiset aallot Luku 10 Sähkömagneettiset aallot Sähkömagneettisten aaltojen spektri on erittäin laaja. Esimerkkejä löytyy hyvin matalista taajuuksista aina gammasäteisiin, joiden taajuudet ovat suuruusluokkaa 10 20 10

Lisätiedot

PLS-REGRESSIO KEMOMETRIAN KALIBROINTIONGELMASSA

PLS-REGRESSIO KEMOMETRIAN KALIBROINTIONGELMASSA AB Mat-.08 Sovelletun matematiikan erikoistyöt PLS-REGRESSIO KEMOMETRIAN KALIBROINTIONGELMASSA Teppo-Heikki Saari, 58096R 9. helmikuuta 008 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Teknillisen fysiikan ja matematiikan

Lisätiedot

232 12. OPTINEN PAIKANMÄÄRITYS 12.1 YLEISTÄ Liikuttaessa rannikon tuntumassa tai saaristossa aluksen paikanmääritys tapahtuu havainnoimalla maissa olevia tunnistettuja kohteita. Menetelmästä käytetään

Lisätiedot

Tuulivoimakohteen melu-, välkevarjostusja näkyvyysmallinnukset

Tuulivoimakohteen melu-, välkevarjostusja näkyvyysmallinnukset Tuulivoimakohteen melu-, välkevarjostusja näkyvyysmallinnukset Lestijärvi, turbiiniryhmä 3 Erkki Heikkola, Mika Laitinen, Riku Suutari Numerola Oy Tulosten käyttö- ja jakeluoikeudet Tämä raportti on luottamuksellinen

Lisätiedot

Lääketieteeseen suuntaavat opinnot

Lääketieteeseen suuntaavat opinnot Alkio-opisto Lääketieteeseen suuntaavat opinnot Fysiikan aihekokonaisuudet Kurssikirja Johdanto ja merkinnöistä Tämän luentomonisteen tarkoituksena on antaa riittävät perustiedot fysiikasta lääketieteellisen

Lisätiedot

ESPOO 2003 VTT PUBLICATIONS 501. Heikki Marjamäki. Siirtymäperusteisen elementtimenetelmäohjelmiston suunnittelu ja ohjelmointi

ESPOO 2003 VTT PUBLICATIONS 501. Heikki Marjamäki. Siirtymäperusteisen elementtimenetelmäohjelmiston suunnittelu ja ohjelmointi ESPOO 2003 V PUBLICAIONS 501 Heikki Marjamäki Siirtymäperusteisen elementtimenetelmäohjelmiston suunnittelu ja ohjelmointi V PUBLICAIONS 501 Siirtymäperusteisen elementtimenetelmäohjelmiston suunnittelu

Lisätiedot

1 Yleistä mikroaalloista

1 Yleistä mikroaalloista FYSA220/K3 (FYS222/K3) MIKROAALLOT Työssä tutustutaan mikroaaltojen käyttäytymiseen aaltoputkissa sekä mikroaaltokomponentteihin ja mikroaaltojen mittaamiseen. Työssä määritetään erilaisten kiinteiden

Lisätiedot

NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä

NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 TUULIVOIMAKOHTEEN YMPÄRISTÖSELVITYS: Tervalamminvuori Rautalampi, Suonenjoki Erkki Heikkola, Riku Suutari ja Mika Laitinen Numerola Oy 2 Esipuhe Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Maanmittaustieteiden laitos

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Maanmittaustieteiden laitos Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Maanmittaustieteiden laitos Terrestriaalisen laserkeilaimen tosiaikainen orientointi virtuaali-rtk (Real Time Kinematic) menetelmällä Aalto-yliopiston insinööritieteiden

Lisätiedot

Kuva 1: Vaihtovirtapiiri, jossa on sarjaan kytkettynä resistanssi, kapasitanssi ja induktanssi

Kuva 1: Vaihtovirtapiiri, jossa on sarjaan kytkettynä resistanssi, kapasitanssi ja induktanssi 31 VAIHTOVIRTAPIIRI 311 Lineaarisen vaihtovirtapiirin impedanssi ja vaihe-ero Tarkastellaan kuvan 1 mukaista vaihtovirtapiiriä, jossa on resistanssi R, kapasitanssi C ja induktanssi L sarjassa Jännitelähde

Lisätiedot

TILA-AIKA-ANALYYSI KONSERTTISALEISTA VISUALISOINNIN AVUL- LA

TILA-AIKA-ANALYYSI KONSERTTISALEISTA VISUALISOINNIN AVUL- LA TILA-AIKA-ANALYYSI KONSERTTISALEISTA VISUALISOINNIN AVUL- LA Jukka Pätynen, Sakari Tervo ja Tapio Lokki Aalto-yliopisto, Mediatekniikan laitos PL 1, 76 AALTO etunimi.sukunimi@aalto.fi Tiivistelmä Konserttisalien

Lisätiedot

S-114.240 Rinnakkaislaskenta laskennallisessa tieteessä: FDTD-menetelmä

S-114.240 Rinnakkaislaskenta laskennallisessa tieteessä: FDTD-menetelmä S-4.40 Rinnakkaislaskenta laskennallisessa tieteessä: FDTD-menetelmä Pohjautuen pääosin Allen Tafloven kirjaan Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method Sami Ilvonen S4 4483K

Lisätiedot