HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 TUUSULA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS - henkilöstökertomus - 24 Henkilökunnan palkat/asukas rahanarvo: elinkust.ind 1951=1 asukkaat Asukk Palkat/euro asukas seurantasarjoja vuodesta 199

2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS - henkilöstökertomus - 24 SISÄLTÖ SIVU JOHDANTO Kunnan henkilöstöpoliittiset tavoitteet ja niiden seuranta sekä arvio tulevasta kehityksestä Kunnan henkilöstön kehittämistoimenpiteet kertomusvuoden aikana Kunnan työilmapiiri Henkilöstöanalyysi Palvelussuhteet...9 Poissaolot...11 Henkilöstön ja väestön kehitys...14 Kehyskuntien palvelussuhteiden vertailu...14 Henkilöstörakenne sukupuolen mukaan...16 Ikäjakaumat...17 Eläkkeelle siirtyminen...19 Tapaturmat Henkilöstökulut Henkilökunnan palkat ja henkilöstömenot...22 Käyttötalouden henkilöstökulut toimialoittain...24 Palkkatilien toteutuminen...25 Palkat ja palkkiot...26 Kehyskuntien henkilöstökulujen vertailu...26 Henkilökunnan koulutus...28 Ostopalvelut...29 Lähteet: Tilinpäätös 24: Toimintakertomus - Kunnanhallitus, 4. Henkilöstöpolitiikka - Toimialojen henkilöstön kehittämistoimenpiteet Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä; Pallas Laskenta- ja kirjanpitojärjestelmä; AdeEko Laatinut: Taloussuunnittelija Pirkko Huhta

3 1 HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN SAATTEEKSI Tuusulan kunnan seitsemäs henkilöstökertomus - vuoden 24 henkilöstötilinpäätös - on valmistunut. Henkilöstökertomus koostuu henkilöstöä ja henkilöstön tilaa kuvaavista seurantatiedoista. Osa seurantasarjoista alkaa jo vuodesta 199 lukien ja tiedot ovat kattavia vuodesta 1996 lukien. 2 luvulla alkanut palvelutoiminnan kasvu jatkui ja kohdistui suoraan asiakaspalveluun. Kunnan palveluksessa olevien vakinaisten palvelussuhteiden määrää vähentyi 26 henkilöllä, sillä 44 pelastuslaitoksen palveluksessa ollutta henkilöä siirtyi Keski-Uudenmaan Pelastuslaitoksen palvelukseen. Määräaikaisten ja sijaisten määrä lisääntyi 68 henkilöllä. Henkilöstömäärä vuoden lopussa oli 1682 henkilöä, joista vakinaisia palvelussuhteita Osa kasvavasta palvelutarpeesta hankittiin ostopalvelujen kautta. Uusi kolmen kunnan yhteinen Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksikkö aloitti toimintansa Yksikössä tuotetaan holhoustoimen edunvalvontapalvelut, talous- ja velkaneuvontapalvelut, sosiaaliasiamiespalvelut ja potilasasiamiespalvelut Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Tuusulan kunnan asukkaille. Henkilöstön määrä asukaslukuun verrattuna oli kertomusvuonna 48,7 henkilöä 1 asukasta kohden. Vastaavan palveluvarustusten kuntiin verrattuna henkilöstömäärä on kilpailukykyinen ja palvelutuotannon määrän ja laadun huomioiden varsin kilpailukykyinen. 7 Henkilöstö / 1 asukas Koko maa Tuusula Henkilökunnan palkkausmenot käyttötaloudessa on 58,9 milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 4,6 %. Käyttötalousmenojen ulkopuolisiin ostopalveluihin (ilman erikoissairaanhoidon 21,3 milj. euron menoja) käytettiin 16,9 milj. euroa. Ostotoiminnan osuus on 29,3 % palkkausmenoista ja 15,9 % käyttömenoista. Suurimmat ostot kohdistuvat hoiva- ja hoitopalveluksiin (11,1 milj. euroa), joita ovat mm lastenpäivähoito- sekä vanhusten ja vammaisten palveluostot. Puhtaanapitoon, rakennusten ja alueiden kunnossapitoon käytettiin yhteensä 3,3 milj. euroa. Toimisto-. pankki- ja asiantuntijapalveluihin käytettiin 2,5 milj. euroa. 2 Käyttötalouden palkat, /as Tuusula 21-4 as. kunnat Uusimaa Koko maa

4 2 Poissaoloja sairauden takia olivat toimintavuonna 4 päivää vähemmän kuin edellisenä vuonna, niitä oli 2.7 päivää (-2 %). Laskettaessa poissaoloja sairauden takia suhteessa vakinaiseen henkilöstöön poissaolopäiviä oli kunnan n. 12 työpaikasta neljällä työpaikalla yli 4 päivää, neljällä työpaikalla yli 3 päivää ja 1 työpaikalla yli 2 päivää. Kahdella työpaikalla ei ollut yhtään sairaus poissaoloa. Toukokuussa 25 valmistuneen ilmapiiritutkimuksen mukaan vastaajista 52 % oli sitä mieltä, ettei heidän työyhteisöissään poissaolojen aiheuttamaan työn kuormittavuuteen kiinnitetä riittävästi huomioita. Edellisenä vuonna heitä vastaajista oli 46 %. Kertomusvuonna vanhuuseläkkeelle siirtyi 17, joista viisi varhennetulle vanhuuseläkkeelle. Osaaikaeläkkeelle ei siirtynyt kukaan, yksilölliselle varhaiseläkkeelle 2. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 6 ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle yksi henkilö. Määräaikaisen kuntoutustuen piirissä oli 3 henkilö. Työttömyyseläkkeelle 2 henkilöä. Lisäksi yksi henkilö on kuollut. Alla olevassa taulukossa on vuosina tehdyt eläkepäätökset. Eläkepäätökset Vanhuuseläkkeet Varhennettu vanhuuseläke Yksilöll. varh.eläke Osa-aikaeläke Osa työkyvyttömyyseläke Työkyvyttömyyseläke Kuntoutustuet Työttömyyseläke Uudet virka- ja työehtosopimukset otettiin käyttöön. Työn vaativuuden arviointi tavoitepalkkoineen toteutettiin. Tavoitepalkoista puuttuva osa laitettiin maksuun Kokemuslisät muutettiin vuosisidonnaisiksi henkilökohtaisiksi lisiksi. Henkilöstökoulutukseen käytettiin varoja 35.9 euroa mikä on,8 % käyttötalouden palkoista. Toimialojen ilmoitusten mukaan kertomusvuonna koulutettiin 15 henkilöä. Koulutuspäiviä oli yhteensä Lisäksi keskitetyn koulutuksen tarjoamia koulutuspäiviä oli 913 ja niihin osallistui 1129 henkilöä. Keskitetyn koulutuksen suunnitelma laadittiin ja koulutus järjestettiin suunnitelmien mukaisesti. Johtamisen erikoisammattitutkinto JET II koulutus loppui tammikuussa 25. Adulta Oy teki vertailun johtamisen kehittymisestä valmennuksen alussa ja lopussa. Tuloksena oli että johtamisosaamisen lähtötilanteessa keskiarvo oli 3,83 kaikkien vastanneiden kesken ja johtamisosaamisen lopputilanteessa keskiarvo oli 4,13. JET III aloitti helmikuussa 25. Kaksi perehdytyskoulutustilaisuutta järjestettiin uudelle henkilökunnalle. Palvelutoiminta on ollut tuloksellista, henkilöstö on osaavaa, motivoitunutta ja omasta työstään innostuneita. Työkyvystä, osaamisesta ja motivaatiosta on pidettävä kuitenkin yhdessä työtä tehden jatkuvasti hyvää huolta. Osaltani lämmin kiitos kaikille. Hallintojohtaja pääneuvottelija Matti J. Arola

5 3 1. Kunnan henkilöstöpoliittiset tavoitteet ja niiden seuranta sekä arvio tulevasta kehi tyksestä Toiminta-ajatuksenamme on se, että Tuusulan kunta kykenee kaikissa olosuhteissa tarjoamaan tai järjestämään asukkailleen oikea-aikaisia, joustavia ja taloudellisesti tuotettuja palveluja toimimalla asiakaslähtöisesti ja käyttämällä voimavaroja tehokkaasti sekä kehittämällä henkilöstön osaamista, palvelukykyä ja johtamistaitoja. Tulostavoitteena on asiakaslähtöisesti toteutettu hyvä peruspalvelutaso ja seudullinen kilpailukyky sekä toimintakykyinen ja motivoitunut henkilöstö. Toimialojen strategioissa on huomioitava henkilöstöpoliittisina tavoitteina, että henkilöstöpolitiikka uudistetaan ja kehitetään tukemaan palvelurakenteen muutosta, ottamaan huomioon seudulliset mahdollisuudet ja vaihtoehtoisten palvelujen tuotantotapojen mahdollisuudet. Johtamisessa ja johtamiskulttuurissa annetaan arvoa ihmisjohtamiselle ottaen huomioon ikäjohtamisen muodot ja motivoinnin eri keinot. Varaudutaan tulevaan henkilöstöhankintaan tehostamalla rekrytointisuunnittelua ja laatimalla toimialakohtaiset suunnitelmat, jossa henkilöstön tuleva eläkkeelle siirtyminen on huomioitu. Huolehditaan henkilöstön työkyvystä työterveyshuoltoa ja työsuojelua kehittäen sekä työympäristöä parantaen. Erityisesti huolehditaan työilmapiirin kehittämisestä työpaikkakohtaisin suunnitelmin. Koulutuksellisin keinoin pidetään hyvää huolta osaamisesta ja ammattitaidon kehittämisestä. Henkilöstöpolitiikan tavoitteet ja seuranta otetaan käyttöön uudet ves/tes sopimukset ja laitetaan täytäntöön työn vaativuuden arvioinnista saadut tulokset. Sen toteuttamiseen on v. 24 varattu 6. euron määräraha Työn vaativuuden arviointi eteni paikallissopimuksen mukaisesti. Päätökset tehtiin ja palkat laitettiin maksuun. Työn vaativuuden arviointi on edennyt suunnitelmien mukaan. Tavoitepalkat saavutettiin Määrärahavaraus tältä osin oli tässä tulosyksikössä varattuna koko KVTES:in henkilöstölle henkilöstöstrategian työstäminen kunnan kriittisten menestystekijöiden pohjalta On valmisteilla johtamisen, osaamisen ja työkykyyn liittyviä kehittämisprojekteja ja koulutusta tuetaan ja seurataan työpaikkojen työkykyohjelmien ja koulutusohjelmien toteutusta Johtamisen erikoisammattitutkinto JET II koulutus loppui tammikuussa 25 ja JET III aloitti helmikuussa 25. Keskitettyä koulutusta järjestettiin suunnitelmien mukaisesti. kehitetään sisäistä tiedottamista hankkimalla uudet Web-työkalut, uusitaan ohjeistukset ja julkaistaan Tyky -Tiku kaksi kertaa Tyky-Tiku ilmestyi toukokuussa. Toinen numero ilmestyy joulukuussa. Sisäinen Web-työkalu Santra on toiminnassa. Lisäksi järjestettiin koulutusta uusien web-työkalujen käytöstä. jatketaan vuoden 22 syksyllä aloitettua henkilöstöhallinnon ohjelmiston ja henkilöstötyön uudistamis- ja kehittämisprojektia Uudistus toteutettiin yhdessä Keravan, Järvenpään ja Sipoon kanssa. Sähköisen henkilöstön ohjausprojektin ohjelman toimittajaksi valittiin VM -Data. Talousjohtaja toimi projektin hankepäällikkönä vuonna 24. Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi vuoden 25 alusta hallintojohtaja. Vuoden 25 alussa palkattiin projektinjohtaja saattamaan projekti loppuun vuoden 25 aikana. työterveyshuollossa otetaan käyttöön uusi työterveyslaki Työterveyslaki oli käytössä. Työterveyshuolto siirtyi uusiin toimitiloihin. Työterveyshuollon vastaanotolla hoidettiin 7119 käyntiä seuranta-aikana. työsuojelussa valmistelleen uusien säännöstöjen käyttöönotto, jatketaan työympäristön työturvallisuuden kehittämistä mm. sisäilmatyöryhmän toimesta Toimittiin suunnitelman mukaisesti. Työpaikoille/työyhteisöille kohdistuneiden erilaisten toimenpiteiden lukumäärä vuoden loppuun mennessä oli 2.

6 4 sisäilmatyöryhmä puuttuu sisäilman laatua, työympäristön terveellisyyttä ja laatua haittaaviin epäkohtiin Sisäilmatyöryhmä on kokoontunut 8 kertaa ja tehnyt käyntejä useihin kunnan kiinteistöihin, joista on tullut yhteydenottoja. Ryhmä on osallistunut sisäilma-asiantuntija koulutukseen Viikissä ja tehnyt lukuisia sisäilmamittauksia ja materiaalinäytteiden mikrobiselvityksiä. Koulutus- ja osaaminen keskitetyn koulutuksen suunnitelma laaditaan ja seuranta aloitetaan. Johtamisen erikoisammattitutkinnon toinen kurssi aloitetaan Keskitetyn koulutuksen suunnitelma laadittiin. Keskitettyä koulutusta järjestettiin mm. seuraavasti: Hallintolakikoulutus järjestettiin helmikuussa. Esimieskoulutus " esimies työnantajan edustajana" järjestettiin toukokuussa Koulutus vaikeiden asiakastilanteiden kohtaamisesta järjestettiin syyskuussa Työn vaativuuden arvioinnin valmennuspäivä esimiehille järjestettiin marraskuussa Henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin ja henkilökohtaisen palkanosan järjestelmän esimiesvalmennus järjestettiin marraskuussa Hankintalaista järjestettiin esimiehille koulutus joulukuussa Lisäksi järjestettiin kaksi perehdyttämiskoulutustilaisuutta uusille työntekijöille. Arvio tulevasta kehityksestä Henkilöstöstrategiaa valmistellaan. Kehityshankkeet etenevät suunnitelmien mukaisesti. KVTES/henkilökohtaisen palkkauksen periaatteet valmistellaan KUUMA -yhteistyönä kuten myös sijaistamishanke -projekti. Rekrytointiohjeet konsernitasolla valmistuivat kesäkuussa. Lausunnot saadaan ja ohjeistus hyväksytetään vuoden loppuun mennessä. Henkilöstön kehittämispäällikön virkaa esitetään perustettavaksi. On mukana henkilöstösuunnitelmassa vuodelle Kunnan henkilöstön kehittämistoimenpiteet kertomusvuoden aikana Tuusulassa toteutettiin vuosina Johtaminen-osaaminen-työkyky -projekti, jonka tavoitteena oli parantaa henkilöstön työkykyä ja työskentelyolosuhteita niin, että työskentely olisi mahdollisimman kitkatonta. Projektissa haluttiin nähdä työkyky hyvin laaja-alaisesti työntekijän terveyden ja voimavarojen, työolojen, ammattitaidon sekä johtamisen yhteisvaikutuksesta syntyvänä kokonaisuutena. Projektin pitkän tähtäimen tavoitteeksi asetettiin kunnan työntekijöiden ennenaikaisen eläkkeelle siirtymisen ja työvuosien aikaisen sairastamisen pitäminen mahdollisimman vähäisenä. Seuraavassa kuviossa on kuvattu Johtaminen-osaaminen-työkyky -projektin keskeiset tavoitteet ja keinot, joilla ne pyrittiin saavuttamaan. Työterveyshuollon kehittäminen Esimiestyön kehittäminen Koko henkilöstön aktivointi Oma työtapa Moniammatillisuus Seminaarit Ohjaus Neuvonta Liikunnan kokeilu Lehti Projektit Yhteisluennot Hammashuolto Tilakeskus

7 5 Keskushallinto Uudet ves/tes -sopimukset otettiin käyttöön ja työn vaativuuden arvioinnista saadut tulokset laitettiin käytäntöön. Henkilökohtaisen arvioinnin periaatteiden valmistelua jatkettiin. Tyky-Tiku ilmestyi kaksi kertaa. Keskitetyn koulutuksen suunnitelma laadittiin. Johtamisen erikoisammattitutkinnon toinen kurssi jatkui ja kurssi nro III aloitti toimintansa vuoden 25 alussa. Perehdytyskoulutustilaisuuksia uudelle henkilökunnalle järjestettiin kaksi. Työterveyshuolto siirtyi uusiin tiloihin. Sisäilman laatua ja työympäristön terveellisyyttä tutkittiin ja epäkohtiin puututtiin tekemällä lukuisia sisäilmamittauksia ja materiaalinäytteiden mikrobiselvityksiä. Sisäilmatyöryhmä kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Yhteistyökomitea kokoontui 9 kertaa ja antoi lausunnon mm. henkisen väkivallan ohjeista ja myönsi koulutusavustuksia omaehtoiseen omaan ammattiin liittyvään koulutukseen. Kunnan sisäistä tiedottamista parannettiin perustamalla intranetsivusto. Neljä henkilökunnan huomioimistilaisuutta järjestettiin. Henkilökunnalle järjestettiin tutustumismahdollisuus uimahalliin ennen uimahallin avaamista yleisölle. Henkilökunnan kuntosalilla käytiin n. 4 7 kertaa v. 24. Tyky toimintaan panostetaan jatkossakin. Rekrytointiohjeet konsernitasolla valmistuvat kesäkuussa 25. Henkilöstön kehittämispäällikön virkaa esitetään perustettavaksi. Terveystoimi Kunnan ilmapiirikyselyn tulosten perusteella terveystoimessa tehtiin syksyllä henkilökunnalle kysely esimiestoiminnan kehittämiseksi. Sen tuloksena järjestetään esimiehille koulutusta palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen. Työn vaativuuden arviointiin perustuvien palkkojen tarkistusten määrärahavaraus on keskushallinnon talousarviossa. Siitä syystä henkilöstömenot ylittyivät kaikilla terveystoimen tulosalueilla. Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva lainmuutos tuli voimaan Suosituksen mukaan täydennyskoulutusta tulee järjestää 3-1 päivää vuodessa. Täydennyskoulutukseksi katsotaan sisäinen ja ulkoinen koulutus ja se tulee tilastoida raportointia varten. Ulkoisia koulutuspäiviä v. 24 oli 3 pv / työntekijä. Laadunhallintaan liittyvä itsearviointi aloitettiin työyksiköissä syyskuussa. Työterveyshuollon toimesta on menossa työyhteisön kehittämishanke pääterveysasemalla lääkärien vastaanotolla ja sairaalassa osasto 2:lla ja laboratoriossa Sosiaalitoimi Tuusulan sosiaalitoimen kilpailukykyisyyttä vaalitaan hyvällä henkilöstöpolitiikalla. Henkilöstö on sosiaalitoimen tärkein voimavara ja henkilöstön arvostus ja kehittäminen näkyy kaikessa toiminnassa. Johtamisen osaamisen panostetaan, samoin työyhteisöjen hyvinvointiin ja työkyvyn ylläpitoon. Täydennyskoulutusvelvoitteesta huolehditaan kattavasti. Vuosina panostetaan koko sosiaalitoimen kattavaan laatujärjestelmään. Koko sosiaalitoimi on käynyt läpi ulkoisen auditoinnin vuoden 25 loppuun mennessä. Johtamisen osaamisen panostettiin, johtamisen erikoisammattitutkintoa suoritti viisi esimiestä vuonna 24. Myös samoin työyhteisöjen hyvinvointiin ja työkyvyn ylläpitoon kiinnitettiin erityistä huomiota. Tuuskodossa käynnistyi Arjen hehku-hanke, joka on asiakkaiden ja henkilöstön yhteinen kulttuuri-, taide ja vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke. Työvälineitä ajanmukaistetaan uusimalla sosiaalityön, lastenvalvojan ja päivähoidon ATK-järjestelmät. Työhyvinvointi suunnitelmat tehtiin kattavasti. Sivistystoimi Työn vaativuuden arviointi toteutettiin ja palkkausta tarkistettiin sen mukaisesti. Henkilöstön koulutusta toteutettiin suunnitelman mukaan. Peruskoulussa saatettiin loppuun ope.fi 1-tietotekniikkakoulutus opettajille. Rehtorien yhteinen JET -koulutus käynnistettiin.

8 6 Tekninen toimi Ammattitaidon ylläpitävään koulutukseen on osallistuttu tarpeen ja kuluneelle vuodelle hyväksytyn koulutusohjelman mukaan. Motivo -projektin loppuvaiheessa helmikuussa osallistuttiin yhdessä teknisen toimen eräiden muiden yksiköiden kanssa vuorovaikutuskoulutukseen. Tyky -toimintaa on toteutettu tyky -suunnitelman mukaisesti. 3. Kunnan työilmapiiri Henkilöstöjärjestöjen pääluottamusmiehet ovat organisoineet Tuusulan kunnassa vuosittain tehtävän ilmapiirikyselyn. Sen tavoitteena on selvittää esimiestyöhön, tiedonkulkuun, työn kuormittavuuteen, vaikutusmahdollisuuksiin ja muihin työtyytyväisyyteen vaikuttaviin tekijöihin liittyviä mielipiteitä kunnan henkilöstön keskuudessa. Kysely on tehty vuosittain koko henkilöstölle ja siihen on vastannut henkilöä. Kysely toimitettiin maaliskuussa 25 ja siihen vastasi 787 työntekijää, mikä on 47 % vuoden 24 tammikuussa työssä olevista. Kaikista vastaajista 71 (89 %) oli työntekijöitä. Vakinaisessa työsuhteessa vastaajista oli 63 (8 %) sekä 531 (68 %) vastaajaa oli ollut kunnan palveluksessa yli 4 vuotta. Kyselyn mukaan pääosa (9 %) oli edelleenkin innostunut nykyisistä työtehtävistään, mutta vain 68,6 %:n mielestä työtehtävät ja voimavarat ovat tasapainossa. Vastaajista 25 % ilmoitti, etteivät tehtävät ja voimavarat ole tasapainossa. Vuonna 1998 riittävän haasteellisina tehtäviään piti 83,4 %, jolloin 89,3 oli innostunut tehtävistään. Koulutusmahdollisuuksien koki 7 % vastaajista olevan sopusoinnussa työn vaativuuden kanssa, vuonna 1998 sen vastaajista koki 69 %. Seurattavien mittareiden mukaan vaikeista asioista pystytään riittävästi keskustelemaan työpaikoilla. Kyselyyn vastanneista 59 % (6,6 %) oli samaa tai jokseenkin samaa mieltä. Aina tai usein sai esimieheltään tukea 8,2 % (82,7 %). Työyksikkö sai tarvittaessa tukea toimialajohtajaltaan 52,4 % (52,7 %) ja työtovereiltaan sai tarvittaessa tukea 92,5 % (93,3 %). Suluissa on edellisen vuoden luvut. Esimiesten toimintaa hyvän työilmapiirin luomiseksi oli aina ja usein vastauksissa 72,8 %, edellisenä vuonna 77,3 %. Myönteistä oli, että 89,1 % vastaajista oli aina tai usein edistänyt toiminnallaan hyvän ilmapiirin luomista työpaikallaan, edellisenä vuonna 9,6 %. Työilmapiirikyselyn vastaajamäärät toimialoittain vuosina ja 21-5 Toimiala ei tiedossa Keskushallinto/ Konsernipalvelutoimi Terveys- Sosiaalitoimi Yhteensä Sivistystoimi Tekninen Vuosi toimi / Vastaus -% palveluksessa olleista toimialoittain Huomioitu ruokahuollon 64:n työntekijän siirto sivistystoimesta konsernipalveluihin 46,8 % 4,6 % 49,8 % 54,8 % 43,1 % 36,1 % Työilmapiirikyselyssä käytetyt kysymykset ovat eri vuosina olleet osittain erilaisia, joten kaikkien kysymysten osalta ei ole mahdollista seurata kehityksen suuntaa. Esimiestyöskentelyn osalta kaksi keskeistä kysymystä on kuitenkin pysynyt ennallaan koko ajan. Nämä kysymykset ovat:

9 7 Saan tarvittaessa tukea esimieheltäni (usein ja aina -vastausten %-osuus) 1 79,7 88,3 9 77,6 69,6 8,2 8 74, Keskushallinto Tarveystoimi Sosiaalitoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Koko kunta Toimiiko esimiehesi johdonmukaisesti hyvän työilmapiirin luomiseksi? (usein ja aina -vastausten %-osuus) ,4 8,7 71,1 62,3 72,8 68,4 Keskushallinto Tarveystoimi Sosiaalitoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Koko kunta Molempien kysymysten kohdalla on havaittavissa selvästi parempaan suuntaan kulkeva kehitystrendi vuodesta 1997 vuoteen Vuonna 22 molempien kysymysten hyvät vastaukset (=usein tai aina) ovat korkeimmillaan. Vuoden 2 kohdalta vertailuluvut puuttuvat, koska silloin tehtiin poikkeuksellisesti ulkopuolisin voimin tyypiltään toisenlainen työtyytyväisyyskysely. Vuodesta 1998 alkaen samanlaisena on pysynyt seuraavat kysymykset Seuraavat vastaukset ovat koko kunnan tasolla: 1. Tiedän, kenellä on oikeus päättää eri asioista omalla toimialallani (kyllä -vastausten % osuus) 2. Yksikköni saa tarvittaessa toimialajohtajaltaan tukea tehtäviensä suorittamiseen (aina ja usein -vastausten % osuus) ,9 83,1 81,1 85,7 85,7 86, ,3 46,2 42,7 43,5 52,7 52, / /- 4 25

10 8 3. Työpaikkani työntekijät ja esimiehet luottavat toisiinsa. Luottamus on... (parantunut - vastausten määrä jaettuna huonontunut -vastausten määrällä) 4. Koulutusmahdollisuuteni ovat sopusoinnussa työni vaativuuden kanssa (täysin samaa mieltä ja jokseenkin samaa mieltä -vastausten % osuus) 2,5 2 1,5 1 2,2 2,3 1,9 2,2 2,1 1, ,7 61,4 66,4 73,9 73,9 7,1, / / Oletko itse toiminnallasi edistänyt hyvän työilmapiirin luomista? (aina ja usein -vastausten % osuus) 6. Työpaikallani pystytään keskustelemaan myös vaikeista asioista. (samaa mieltä ja jokseenkin samaa mieltä - vastausten % osuus) ,3 81,8 81,6 89,2 9, /- 4 89, ,5 62,2 55,1 63,8 6, / Olen innostunut nykyisistä työtehtävistäni (samaa mieltä ja jokseenkin samaa mieltä - vastausten % osuus) 8. Mielestäni työtehtävänäni ja voimavarani ovat tasapainossa (samaa mieltä ja jokseenkin samaa mieltä -vastausten % osuus). Vuosien kysymys: Mielestäni työtehtäväni ovat riittävän haasteellisia minulle ,3 85,4 84,3 91, / ,4 82,6 81,7 74,9 72, /- 4 68,6 25

11 9 4. Henkilöstöanalyysi Henkilöstön tilasta ja kehityksestä on kerätty tietoja eri näkökulmista. Tavoitteena käytetään sellaisia henkilöstöä koskevia mittareita, joiden arvojen muutosta voidaan seurata vuodesta toiseen. Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmästä on kerätty toimialoittain lukuja kunnan henkilöstömäärän kehityksestä mm. palvelussuhdelajeittain ja ikäryhmittäin. Lukumäärätiedot on otettu kunkin vuoden tammikuun 15 päivänä, sillä yleensä vuodenvaihteeseen päättyy lukuisasti tilapäisten työntekijöiden palvelussuhteita, jotka sitten solmitaan uudelleen vuoden alussa. Palkkatiedoista tehty henkilöstökulujen analyysi kuvaa tarkemmin erityyppisen työvoiman käyttöä. Uudet virat ja tehtävät sekä muut muutokset 24 Kuntaan perustettiin yhteensä 47 uuttaa virkaa tai työsopimussuhteista tehtävää, niistä sijoittui terveystoimeen 9, sosiaalitoimeen 6, sivistystoimeen 17 sekä sosiaali- ja sivistystoimen yhteinen erityislastentarhanopettaja ja tekniseen toimeen 5. Keskushallinnossa muutos oli -34. Pelastuslaitoksessa olleet 44 virkaa/tehtävää siirtyi Vantaan kaupungin alaisuudessa olevaan Keski-Uudenmaan Pelastuslaitokseen. Uusia perustettiin 9, joista kolme edunvalvojan virkaa perustettuun Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksikköön. Yksikköön siirtyi myös sosiaali- ja terveystoimen yhteinen sosiaali- ja potilasasiamies sekä Järvenpään kaupungin palveluksesta siirtyi yksi henkilö vanhana työntekijänä laskentasihteeriksi. Teknisen toimen henkilöstöä ei ole vähennetty toimikauden aikana. Tarkasteluajankohtana vakanssien hoitajia oli 4 vähemmän kuin edellisenä tarkasteluajankohtana, syynä oli mm., ettei sairaslomalla oleville oltu palkattu sijaisia ja avoimen vakanssin täyttöprosessi oli kesken. Lisäksi sosiaalitoimessa vakinaistettiin 14 määräaikaista tehtävää Henkilökunnan palvelussuhteet vuosina Palvelussuhteiden määrä sisältää myös pitkäaikaisilla virkavapailla/työlomalla olevien sijaiset, muttei pitkillä vapailla olevia, sillä laskelma sisältää virassa /tehtävässä vain yhden hoitajan. PALVELUSUHTEET YHTEENSÄ (31.12.) Vakinaiset Sijaiset Määräaik. Työllistetyt Palveluksessa olevien määrä kasvoi 4:llä (2,4 %), ollen yhteensä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Kunnan asukasmäärä kasvoi 1,7 %. Henkilöstön määrä 1 asukasta kohden oli kertomusvuonna 4,87 henkilöä palveluksessa oli 1682 henkilöä Sijaisia 145 Määräaikaisia 257 Työllistettyjä 2 Vakinaisia 1278 Tekninen toimi (191) Muu sivistystoimi (164) Koulutus (476) Keskushallinto (79) Terveystoimi (35) Muu sosiaalitoimi (144) Päivähoito (323)

12 1 Palvelussuhteet toimialoittain Alla oleva taulukko sisältää kokoaikaiset (myös osalta kuukautta palkkaa saaneet) sekä osa-aikaiset. Määräaikaiset sisältävät lisäksi nuorisotoimen kerho-ohjaajat, mutta ei kansalaisopiston sivutoimisia tuntiopettajia. Vaki- Sijaiset Määrä- Työllis- Yht. Yht. ilman naiset aikaiset tetyt työllistettyjä Keskushallinto Terveystoimi Sosiaalitoimi Sivistystoimi Tekninen toimi

13 11 Palvelussuhteet yhteensä Vuoden vaihteen palvelussuhdelaskelma sisältää virassa/tehtävässä vain yhden hoitajan, se ei sisällä pitkillä vapailla olevia, eikä sellaisia avoimena olevia virkoja/tehtäviä, joilla ei ollut hoitajaa. PALVELUSSUHTEET Vaki- Sijaiset Määrä- Työllis Yht. Yht. ilman YHTEENSÄ naiset aikaiset tetyt työllistettyjä Per/ 1 asuk 35,4 4,7 6, 1, 47,1 46, Per/ 1 asuk 34,9 4,3 7,,7 46,9 46, Per/ 1 asuk 36,1 4,5 7,4 1,1 49, 48, Per/ 1 asuk 36,1 4, 7,1 1, 48,2 47, Per/ 1 asuk 35,3 4,9 7,9,5 48,6 48, Per/ 1 asuk 35,8 4,9 7,3,4 48,4 48, Per/ 1 asuk 36,8 4, 7,5,2 48,6 48, Per/ 1 asuk 38,4 3,6 6,2,1 48,4 48, Per/ 1 asuk 37, 4,2 7,4,1 48,7 48,7 Alla olevasta taulukosta ilmenee vuodesta 2 lukien henkilöstö, joilla on ollut työsuhde kuntaan , mukaan lukien virka-/työvapailla olevat Palvelusuhteet yhteensä joista poissa palveluksessa Poissaolevien suhde palvelussuhteisiin 5,37 6,68 6,46 5,79 7,7 Poissaolot Vuoden vaihteessa pitkillä vapailla olevien henkilöiden poissaolojen syyt ilmenee seuraavasta taulukosta: Poissaolon syy Perhevapaat Sairaus+tapaturmat Opintovapaa Vuorotteluvapaa Yksityisasiat Muu syy yhteensä Vuodesta 2 kaikkien poissaolojen syyt ovat kasvaneet 45 %. Perhevapaiden osalta kasvu on 63 %, kasvaen joka vuosi. Sairauksien ja tapaturmien osalta kasvu on vaihdellut vuosittain, ollen korkeimmillaan kertomusvuonna. Muidenkin vapaiden osalta poissaolot vaihtelee vuosittain, ollen korkeimmillaan vuonna 21.

14 poissaolojen muutokset syittäin vv kpl Perhevapaat Sairaus+tapaturmat Opintovapaa Vuorotteluvapaa Yksityisasiat Muu syy poissaolevien keski-iät syyn mukan vv ikä Perhevapaat Sairaus+tapaturmat Opintovapaa Vuorotteluvapaa Yksityisasiat Muu syy Kertomusvuonna vuodenvaihteessa poissaolevista perhevapaalla oli 48 % (vuonna 2 43 %). Muun syyn takia (opintovapaa, vuorotteluvapaa, yksityisasiat) poissaolevia oli 3 % (vuonna 2 38 %). Sairauden ja tapaturmien takia 22 % (vuonna 2 19%) poissaolevien syyt ikäryhmittäin vv kpl Perhevapaat Sairaus+tapaturmat Muu syy Perhevapaat Sairaus+tapaturmat Muu syy Perhevapaat Sairaus+tapaturmat Muu syy Perhevapaat Sairaus+tapaturmat Muu syy Perhevapaat Sairaus+tapaturmat Muu syy alle 29 v v v v yli 6 Vuoden vaihteessa ( ) poissaolosyyn mukaiset poissaolot ikäryhmittäin: Perhevapaalla (62 hlö) Sairaus- ja tapaturmavapaalla (28 hlö) Muu syy virka-/työvapaaseen (38 hlö) 4-49 v. 1 hlö 3-39 v. 43 hlö alle 3 v. 18 hlö yli 6 1 hlö 5-59 v. 1 hlö 4-49 v. 14 hlö alle 3 v. 1 hlö 3-39 v. 2 hlö 5-59 v. 7 hlö 4-49 v. 9 hlö yli 6 1 hlö alle 3 v. 4 hlö 3-39 v. 17 hlö

15 13 POISSAOLOT SYITTÄIN (päiviä) Sairaslomat 1-3 pv sair.loma Tapaturmat Vanh.lomat Hoitovapaa Tilap.hoitov. Työstä poissaolojen kokonaismäärä oli kertomusvuonna 11.9 päivää. Poissaoloista lähes puolet oli vuosilomia (45,5 %). Toiseksi suurin syyryhmä kertomusvuonna olivat sairauslomat, yhteensä 2.7 päivää (2 %), laskua edelliseen vuoteen 4 päivää. Seurantajakson aikana ne ovat olleet kaikkina muina vuosina nousussa, paitsi vuonna 1997, jolloin niitä oli 13.5 päivää. Kolmanneksi suurin syyryhmä on vanhempainlomat ja niiden jälkeen pidettävät hoitovapaat 19.3 päivää (19 %). Vanhempainlomien sekä hoitovapaiden määrät ovat selvästi laskeneet seurantajakson aikana vuoden päivästä, ollen vuonna 1999 vain11.6 päivää, jonka jälkeen ne ovat olleet hienoisessa nousussa. SAIRAUSPÄIVÄT/vakinainen henkilöstö Päivät Keskushallinto Terveystoimi Sosiaalitoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Kertomusvuonna vakinaisen henkilöstön sairaus poissaolopäivät pysyivät samana kuin edellisenä vuonna. Koko kunnan osalta sairaus poissaolopäivät jaettuna vakinaisella henkilöstöllä oli 16,2 päivää. Vakinaisen henkilöstön sairauspäivissä oli terveystoimessa vähennystä 6,1 päivää, sosiaalitoimessa sairauspäivät kasvoivat 4,3 päivää ja teknisessä toimessa ne ylittivät 25 päivää, kasvua oli 4,4 päivää. Sairauspäiville asetettu 15 poissaolo päivän tavoite toteutui keskushallinnossa ja sivistystoimessa. Vakinaisen henkilöstön poissaolopäiviä sairauden takia oli kunnan n. 12 työpaikasta 9 työpaikalla alle 15 päivää, 13 työpaikalla oli alle 2 päivää, 1 työpaikalla alle 3 päivää, 4 työpaikalla alle 4 päivää ja 4 työpaikalla yli 4 päivää. Kahdella työpaikalla ei ollut yhtään poissaolopäivää sairauden takia.

16 HENKILÖSTÖN JA VÄESTÖN KEHITYS Henkilöstö Väestö Seurantajaksolla kuntaan on tullut 572 uutta asukasta ja 39 uuttaa palvelussuhdetta eli,7 työntekijää jokaista 1 asukasta kohden. Valtuustokaudella 21-4 kuntaan tuli 256 uutta asukasta ja samanaikaisesti palvelussuhteiden määrä lisääntyi 13 henkilöllä eli,5 työntekijää jokaista 1 asukasta kohden. Viereisen kuvan pääkaupunkiseudun kehyskuntien henkilöstön palvelusuhde % ( ) on poimittu Johdon Vertti -tietokannasta. % 2 % 4 % 6 % 8 % 1 % HYVINKÄÄ JARVENPÄÄ 72,9 73,97 25,49 25,22 2,42,81 KERAVA 83,34 15,83,82 Vastaavat vuoden 24 tiedot on saatavissa touko-kesäkuussa 25. KIRKKONUMMI MÄNTSÄLÄ 81,59 78,24 17,9 21,26,51,5 Kehyskunnista Sipoon ja Pornaisten tiedot puuttuvat JohdonVertti - tietokannasta. NURMIJARVI TUUSULA 79,18 79,42 2,23 2,34,59,24 VIHTI 75,73 24,5,22 VAKINAISET (%) MÄÄRÄAIKAISET (%) TYÖLLISTETYT (%) Vertailukunnista vakinaisten palvelussuhteiden määrät olivat yli 8 % Keravalla ja Kirkkonummella. Hyvinkäällä ja Järvenpäässä vakinaisten palvelussuhteet olivat alle 75 %. Määräaikaisia oli vähiten Keravalla (17,9 %) ja eniten Hyvinkäällä (25.5%). Vähiten työllistettyjä oli Vihdissä (.2%) ja eniten Hyvinkäällä (2,4 %.

17 15 Alla olevaan taulukkoon on vertailun vuoksi poimittu naapuri- ja kehyskuntien sekä asukasluvultaan samansuuruisten kuntien kuukausi- ja tuntipalkkaiset yhteensä. Lukuihin ei sisälly virkavapaalla olevia. Taulukko sisältää kokoaikaiset (myös osalta kuukautta palkkaa saaneet) sekä osa-aikaiset ja sivutoimiset. HENKILÖSTÖ / 1 asukasta *) Jyväskylän mlk (33 82) Järvenpää (37 114) *) Kangasala (23 453) Kerava (31 17) **) Kirkkonummi (31 695) Lohja (36 4) Mäntsälä (17 473) Nokia (28 9) Nurmijärvi (35 922) Pornainen (4 433) *) Raisio (23 43) Sipoo (18 397) Tuusula (33 952) Vihti (24 954) Ylöjärvi (21 698) Koko maa ( ) Koko maassa henkilöstö 1 asukasta kohden on vertailuvuosina n. 6 työntekijää. Pornaisissa, Tuusulassa ja Vihdissä vastaava luku on alle 5 työntekijää. Jyväskylän maalaiskunnassa, Kangasalalla ja Kirkkonummella henkilökuntamäärät ovat alle 5 työntekijää, mutta niissä ei ole mukana terveydenhuollon henkilöstöä. Kirkkonummella on terveydenhuollon henkilöstö mukana vuodesta 23. Suluissa on asukasluku *) Kunnassa ei ole omaa terveydenhuoltohenkilöstöä. **) Kirkkonummen lukuihin terveydenhuoltohenkilöstö ei sisältynyt vv Lähde: Kunnallinen henkilöstörekisteri; Tilastokeskus "Tietoja kuntien kuukausipalkkaisesta henkilöstöstä lokakuussa 23". Vastaavat luvut vuodelta 24 on saatavissa elo-syyskuussa 25.

18 16 Henkilöstörakenne sukupuolen mukaan SUKUPUOLIJAKAUMA hlö vuosi Naiset Miehet Sukupuolijakauma vuodesta 1996 selviää yllä olevasta taulukosta. Naisia oli henkilöstöstä kertomusvuoden lopussa 82,9 %, vuonna 1996 heitä oli 79,4 %. Kertomusvuonna naisia oli eniten suhteessa miesten määrään sosiaali- ja terveystoimessa. Sukupuolijakauma toimialoittain Naiset Miehet Tekninen toimi Sivistystoimi Sosiaalitoimi Terveystoimi Keskushallinto 59 2 % 2 % 4 % 6 % 8 % 1 % Naiset 1395 hlö Miehet 287 hlö <

19 Henkilökunnan ikäjakaumat 17 Henkilöstö ikäryhmittäin vuosina alle 3 v. 3-4 v. 4-5 v. 5-6 v. yli 6 v Vuosina palvelussuhteiden määrä on kasvanut n. 3:lla, josta nuorien alle 3 vuotiaiden määrä on 9 henkilöä. Suurin ikäryhmä koko seurantakauden on ollut 4-5 vuotiaat ja pienin ryhmä on ollut yli 6 vuotiaat, jota selittää vuonna 1992 tehty toimintojen uudelleen arviointi. Sen pohjalta vuosina lakkautettiin n. 15 määräaikaista tehtävää eikä eläkkeille siirtyneiden tilalle palkattu uusia työntekijöitä. Vuonna 1994 irtisanottiin 98 virka- tai työsopimussuhdetta ja lakkautettiin 45 avointa virkaa. Suurin irtisanottujen ryhmä oli yli 55 vuotiaisissa. Henkilöstö ikäryhmittäin vuosina yli 6 v. 5-6 v v v. 2 alle 3 v Viereisessä kuvassa on JohdonVertti - tietokannasta poimittu Pääkaupunkiseudun kehyskuntien palveluksessa olleen henkilökunnan ikäjakaumat. HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA % PALVELUSSUHTEISTA % 2 % 4 % 6 % 8 % 1 % HYVINKAA 5,3 2,1 34,2 35,3 5, Alle 4 vuotiaita on eniten Nurmijärvellä (44,5 %) ja vähiten Keravalla (24,1 %). JARVENPAA KERAVA 5,5 6,4 23,7 17,7 33,1 3,5 33,1 4,8 4,6 4, vuotiaita on alle 3 % Nurmijärvellä ja Vihdissä, muissa kunnissa 3-34 %. KIRKKONUMMI MÄNTSÄLÄ 8,6 13,3 22, 22,8 32,2 32,9 33,1 27,2 4,1 3, vuotiaita on eniten Keravalla ja vähiten Nurmijärvellä. NURMIJARVI TUUSULA 14,4 13,5 3,1 2,8 27,4 33,6 25,3 28,4 2,9 3,7 Yli 6 vuotiaita on eniten Hyvinkäällä ja vähiten Nurmijärvellä. VIHTI 1,4 2,9 29,8 34,2 4,8 Alle 3 v v v v. yli 6 v.

20 18 HENKILÖSTÖN KESKI-IKÄ kasvu /4 Keskushallinto 41,5 42,6 42,4 42,5 42,9 43,3 43, 43,7 45,3 3,8 Terveystoimi 43,4 43,3 43,2 44,1 44,1 43,8 44,1 43,7 43,8,4 Sosiaalitoimi 42,1 41,3 4, ,8 41,6 41,9 42,7 42,8,7 Sivistystoimi 41,5 41,9 42,4 42,7 42, 41,9 41,4 42,2 41,7,2 Tekninen toimi 45,1 46,1 46,4 46,6 47,5 47,2 47,9 48, 48,1 3, yhteensä 42,5 42,7 42, ,1 42,9 42,9 43,4 43,3,8 Vuodesta 1996 keski-ikä kasvoi vuosittain vuoteen 2. Palvelutarpeen laajentuessa palkattiin myös uutta henkilökuntaa, joten myös nuoria on tullut ja keski-ikä laski vuonna 21. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on 46 vuotta (44,8 v. vuonna 1996) ja muiden (määräaikaiset, sijaiset, työllistetyt) 34,8 vuotta (35,4 v. vuonna 1996). Alhaisin keski-ikä (41,7 v.) on sivistystoimessa, sitä alentaa muu henkilöstö (34,3 v), sillä vakinaisen henkilökunnan keski-ikä on 45,3 vuotta. Korkeimmat keski-iät ovat teknisessä toimessa 48,1 v., vakinaiset (49,1 v.) ja muut (31,7 v.). Keskushallinnon keski-iän nousun selittää pelastuslaitoksen henkilökunnan siirtyminen Vantaan kaupungin alaisuudessa olevaan Keski-Uudenmaan Pelastuslaitokseen. ikä 6 HENKILÖSTÖN KESKI-IKÄ Keskushallinto Terveystoimi Sosiaalitoimi Sivistystoimi Tekninen toimi 46,6 36,5 45,1 36,9 45, ,3 34,3 49,1 31, = vakinaiset 2 = muut (määräaikaiset, sijaiset ja työllistetyt)

8. HENKILÖSTÖKERTOMUS - henkilöstötilinpäätös 2005 -

8. HENKILÖSTÖKERTOMUS - henkilöstötilinpäätös 2005 - 8. HENKILÖSTÖKERTOMUS - henkilöstötilinpäätös 25 - HENKILÖSTÖKERTOMUS - henkilöstötilinpäätös - 25 SISÄLTÖ SIVU JOHDANTO...1 1. Kunnan henkilöstöpoliittiset tavoitteet ja niiden seuranta sekä arvio tulevasta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS - henkilöstökertomus - 2003

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS - henkilöstökertomus - 2003 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS - henkilöstökertomus - 23 SISÄLTÖ SIVU JOHDANTO... 1 1. Kunnan henkilöstöpoliittiset tavoitteet ja niiden seuranta sekä arvio tulevasta kehityksestä... 3 2. Kunnan henkilöstön kehittämistoimenpiteet

Lisätiedot

9. HENKILÖSTÖKERTOMUS - henkilöstötilinpäätös 2006 -

9. HENKILÖSTÖKERTOMUS - henkilöstötilinpäätös 2006 - 9. HENKILÖSTÖKERTOMUS - henkilöstötilinpäätös 26 - HENKILÖSTÖKERTOMUS - henkilöstötilinpäätös - 26 SISÄLTÖ SIVU JOHDANTO...1 1. Kunnan henkilöstöpoliittiset tavoitteet ja niiden seuranta sekä arvio tulevasta

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä 1 1 Johdanto Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa vuosittain luottamushenkilöille, esimiehille ja henkilöstölle kokonaiskuva henkilöstön määrästä ja rakenteesta. Se sisältää määrällistä perustietoa henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Ruokapalvelut VAKINAISET TYÖLLISTETYT MÄÄRÄAIKAISET YHT

Ruokapalvelut VAKINAISET TYÖLLISTETYT MÄÄRÄAIKAISET YHT Sisällys H K KESKUSVIRASTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 VAKINAISET 199 204 206 88 83 74 TYÖLLISTETYT 5 2 9 2 1 1 MÄÄRÄAIKAISET 45 44 36 11 3 13 YHT. 249 250 251 101 87 88 Ruokapalvelut 2014 2015 2016

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 27.03.2017 Sivu 1 / 1 997/2017 01.00.02.00 83 Henkilöstökertomus vuodelta 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002 SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 22 Vuonna 22 talouden kasvuvauhti hidastui hieman, mikä näkyi myös henkilöstömäärän kehityksessä. Koulutusrintamalla vuosi oli kuitenkin aktiivinen. Yhtäältä tämä johtui

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 14 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Työllisten määrä kääntyi Helsingissä nousuun yli vuoden kestäneen laskukauden jälkeen. Työllisiä oli vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2014

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2014 NÄKYMIÄ TAMMIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Tammikuun työllisyyskatsaus 1/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.2. klo 9.00 Avoimia työpaikkoja tammikuun

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Sivu 1 (10) Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Taulukkoluettelo Taulukko 1. Virkojen lukumäärä 31.12 vuosina 2003-... 2 Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärät virastoryhmittäin vuosina 2003-...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2014

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa tiistaina 23.12. klo 9.00 Työttömyyden kasvu tasaantunut avoimia työpaikkoja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot 06.06.2016 Henkilöstöraportti Tilastotiedot 2015 www.hel.fi 2 / 35 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä 2015 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö 6 Tuntipalkkainen henkilöstö 7 Koko-

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 15 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 72,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2015

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2015 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2015 UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.3.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 90 876 avoimia

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2014

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2014 NÄKYMIÄ TOUKOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Toukokuun työllisyyskatsaus 5/ Julkaisuvapaa tiistaina 24.6. klo 9.00 Työttömyys jatkoi kasvuaan

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus 8.4.2013 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013 NÄKYMIÄ TOUKOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 050 380 6231 Toukokuun työllisyyskatsaus 5/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.6. klo 9.00 Työttömien määrä pysynyt koko alkuvuoden korkealla tasolla

Lisätiedot

Varhaisen välittämisen

Varhaisen välittämisen Varhaisen välittämisen malli käytännössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa tiistaina 20.5. klo 9.00 Työttömyys edelleen kasvussa

Lisätiedot

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. ALAVIESKAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Tavoitteet Kunnanvaltuusto 26.9.2006 19 Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä sekä hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa

Lisätiedot

Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/2013

Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/2013 NÄKYMIÄ KESÄKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 050 395 5170 Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/ Julkaisuvapaa tiistaina 23.7. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita kesäkuun lopussa yli 74 000 Uudenmaan

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2015

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Tammikuun työllisyyskatsaus 1/ Julkaisuvapaa tiistaina 24.2. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 14,8 % enemmän kuin vuotta

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2014

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2014 NÄKYMIÄ LOKAKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Lokakuun työllisyyskatsaus 10/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.11. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 14 % enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 UUDENMAAN ELY-KESKUS Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.1.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 8,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin Uudenmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Sisällysluettelo Johdanto Henkilöstömäärä Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön osaamisen kehittäminen Terveysperusteiset poissaolot Eläköityminen

Sisällysluettelo Johdanto Henkilöstömäärä Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön osaamisen kehittäminen Terveysperusteiset poissaolot Eläköityminen Henkilöstöraportti 2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Henkilöstömäärä 2 3 Henkilöstön ikärakenne 5 4 Henkilöstön osaamisen kehittäminen 6 5 Terveysperusteiset poissaolot 6 6 Eläköityminen 7 7 Työvoimakustannukset

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2014

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2014 NÄKYMIÄ JOULUKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Joulukuun työllisyyskatsaus 12/ Julkaisuvapaa tiistaina 20.1.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 90 856 avoimien työpaikkojen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA

HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA HELSINGIN KAUPUNKI 1(10) Jakelussa mainituille HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA 31.12.2008 Henkilöstön määrä 31.12.2008 oli (työllistetyt pois luettuina) 38 915 henkilöä, joista 32 273 oli vakinaisia ja 6 642

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, lokakuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, lokakuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus (KH/2017) Yhteistyötoimikunta (YHTMK/2017)

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus (KH/2017) Yhteistyötoimikunta (YHTMK/2017) HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus 30.3.2017 (KH/2017) Yhteistyötoimikunta 30.3.2017 (YHTMK/2017) JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut järjestetään. Henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa perjantaina 20.12. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita vajaa neljännes enemmän

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Käsitelty: Kunnanhallitus 25.3.2014, 118 Kehittämistoimikunta 22.4.2014, 13 Tarkastuslautakunta 3.4.2014, 12 Kunnanhallitus 27.5.2014, 205 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot 10.05.2017 Henkilöstöraportti Tilastotiedot 2016 www.hel.fi 2 / 35 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö 6 Tuntipalkkainen henkilöstö 7 Koko- ja

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2015

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2015 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa tiistaina 22.12. klo 9.00 Marraskuun lopussa 9 537 avointa työpaikkaa kasvua

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Helmikuun työllisyyskatsaus 2/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.3. klo 9.00 Nuorisotyöttömyyden kasvu

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2015

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2015 NÄKYMIÄ TOUKOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Toukokuun työllisyyskatsaus 5/ Julkaisuvapaa keskiviikkona 24.6. klo 9.00 Toukokuun lopussa 11 716 avointa työpaikkaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2015

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Lokakuun työllisyyskatsaus 10/ Julkaisuvapaa tiistaina 24.11. klo 9.00 Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita vajaa 5

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2012

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2012 NÄKYMIÄ TOUKOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jaakko Pesola 040 7255814 Santtu Sundvall 050 3806231 Toukokuun työllisyyskatsaus 5/ Julkaisuvapaa tiistaina 26.6. klo 9.00 Uudellamaalla työttömiä työnhakijoita

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2016

Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2016 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 216 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 216 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka avulla on mahdollisuus seurata

Lisätiedot

TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA

TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA Työturvallisuuspäivän alueseminaari 28.4.2017 Seinäjoki Työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö Elina Hihnala-Mäkelä Seinäjoen kaupunki / Henkilöstöhallinto

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2015

Työhyvinvointikysely 2015 Työhyvinvointikysely 2015 Vakuutusväen Liitto VvL ry kyseli työoloista edellisen kerran vuonna 2012. Silloin kaikkien vakuutusalan työntekijöiden oli mahdollista vastata. Vastaajia oli yli 3.300, joista

Lisätiedot

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2012

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2012 NÄKYMIÄ HEINÄKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jaakko Pesola 040 725 5814 Santtu Sundvall 050 380 6231 Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/ Julkaisuvapaa tiistaina 21.8. klo 9.00 Työttömyys jatkaa kasvuaan

Lisätiedot

Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32

Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32 Henkilöstöraportti 2014 Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4-6 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä (29.4.2014, päivitetty 12.6.2014) VAKANSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN ARVIOITAVINA: JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT

Lisätiedot

SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Käsittely: KH 27.4.2015 KV 8.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014... 2 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 2 2. KUNNAN HENKILÖSTÖRAKENNE... 3

Lisätiedot