YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN III

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN III"

Transkriptio

1 SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND VI C : 0 YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN GENERAL CENSUS OF POPULATION 90 III A M M A T I S S A T O I M I V A N V Ä E S T Ö N E L I N K E I N O J A A M M A T T I A S E M A F Ö R V Ä R V S A R B E T A N D E B E F O L K N I N G E F T E R N Ä R I N G S G R E N O C H Y R K E S S T Ä L L N I N G ECO NO M IC ALLY A C T IV E PO PU LATIO N B Y IN D U S T R Y AND IN D U STR IAL S T A T U S HELSINKI 9

2 Alkusanat T ä m ä ju lk a isu sisä ltä ä tie to ja a m m a tissa to im iv a n v ä e stö n ja k a u tu m ise sta elinkeinon (-num eroinen r y h m itte ly ) ja a m m a ttia s e m a n m u k a a n. T ie d o t k o h d is tu v a t a ja n k o h ta a n T ilasto n v a lm is ta m ista on lä h in n ä jo h ta n u t y lia k tu a a ri Irja Schulman, jo k a m yös on la a tin u t te k s tin. H elsingissä, T ilastollisessa p ä ä to im isto ssa, jo u lu k u u ssa 9. Förord D e n n a p u b lik a tio n in n eh åller u p p g ifte r om d e n fö r v ä rv s a rb e ta n d e befolkningens fö rd eln in g e fte r n ä rin g s g re n (-siffernivå) och y rk esställn in g. U p p g ifte rn a h ä n fö r sig till tid p u n k te n U p p g ö ra n d e t a v sta tis tik e n h a r n ä rm a s t le tts a v ö v e ra k tu a rie Irja Schulman, som ä v en u ta r b e t a t te x te n. H elsin g fo rs, S ta tis tisk a c e n tra lb y rå n, i decem ber 9. V alter Lindberg Jorma Hyppölä

3 Sisällys Sivu Johdanto... 7 Perusryhm itys... 7 A m m attia se m a... 8 E lin k e in o... 9 Vuoden 90 ja 90 väestölaskentojen elinkeinonimikkeistöjen v e r ta ilu... Avain, joka osoittaa m iten vuoden 90 väestölaskennan elinkeinoryhm ät jakautuvat vuoden 90 laskennan ryh m ittelyn m u k a a n... 7 K artta: Suomen tila sto a lu e e t... Innehåll Sida In le d n in g... 7 G rundgruppering... 7 Y rk esställning... 8 N äringsgren... 9 Jäm förelse mellan näringsnom enklaturerna vid 90 och 90 års fo lk räk n in g ar... Nyckel som utvisar huru näringsgrupperna vid 90 års folkräkning fördelar sig enligt näringsgrupperingen vid 90 års folkräkning... 7 K arta: s statistiska regioner... Tauluja. A m m atissa toim iva väestö elinkeinon (-numeroinen ryhm ittely) ja am m attiasem an m ukaan; koko m aa, kaupungit ja kauppalat Am m atissa toim iva väestö elinkeinon ja yksityiskohtaisen am m attiasem an m ukaan; koko m aa, kaupungit ja k a u p p a la t.... A m m atissa toim iva väestö elinkeinon (-numeroinen ryhm ittely) m ukaan, tilastoalueittain... 8 Tabeller. Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren (-siffernivå) och yrkesställning; hela riket, städer och k ö p in g a r Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren och detaljerad gruppering av yrkesställning; hela riket, städer och k ö p in g a r.... Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren (-siffernivå), per statistisk region... 8 Contents Page Introduction... 7 Basic classification... 7 Industrial s ta tu s... 8 In d u s tr y... 9 Comparison of the industrial classifications of the 90 and 90 population censuses... K ey showing how the industrial groups of the 90 population Census are devided according to the classification of the 90 Census... 7 Industrial groups in E n g lish... S u m m a r y... Statistical regions of... Tables Page. Economically active population by industry (-digit level) and industrial status; whole country, urban communes.. 8. Economically active population by industry and by detailed classification of industrial status; whole country, urban communes.... Economically active population by industry (-digit level), by statistical regions... 8 Tauluissa käytetyt symbolit Symboler använda i tabellerna Explanation of symbols Miehet Män M ales... Molemmat sukupuolet B åda könen Both s e x e s... M Ms

4 Johdanto V uoden 90 v äestö lask e n n an a m m a tti- ja elinkeinotila s to ih in sisälty y s e u ra a v a t k ah d e k sa n p ä ä ry h m ity stä : ) a m m a tissa to im iv a ja a m m a tissa to im im a to n v äestö, ) elinkeino, ) a m m a ttia sem a, ) sosio-ekonom inen asem a, ) a m m a tti, ) a m m a ttik o u lu tu s, 7) ty ö p a ik a n sija in ti a su in k u n ta a n n ä h d e n sekä 8) ty ö n a n ta ja (v a l tio, k u n n a t, k irk k o jne.). R y h m ity k sissä on p y ritty n o u d a tta m a a n Y h d isty n eid en K a n sa k u n tie n (Y K ) tilasto k o m ite a n su o situ k sia.) T ä m ä ju lk a isu sisä ltä ä tie d o t a m m a tissa to im iv a n v ä e stö n elinkeino- ja a m m a ttia s e m a ry h m ity k sis tä koko m a a n o salta. P a in a tu ste k n illis istä sy istä koko v ä e stö ä k o sk e v a t tie d o t sam o in k u in tie d o t k u n n itta in ja ta a - ja m itta in ju lk a is ta a n eri n iteessä. S am assa y h te y d e ssä e site tä ä n m yös tie to je n v e rta ilu edellisen lask en n an tuloksiin. Inledning D en yrkes- och n ä rin g ssta tistik som u ppgöres p å b a se n a v 90 å rs fo lk räknin g in n eh åller fö ljan d e å tt a h u v u d g ru p p e rin g a r: ) fö rv ä rv sa rb e ta n d e ooh icke-förv ä rv s a rb e ta n d e befolkning, ) n ärin g sg ren, ) yrkesställn in g, ) socio-ekonom isk ställn in g, ) y rk e, ) y rk e s u tb ild n in g, 7) a rb e tsp la tse n s b elägenhet i fö rh ållande till b o sättn in g sk o m m u n en sa m t 8) arb e tsg iv a re (sta t, k o m m u n, k y rk a osv.). V id g ru p p e rin g a rn a h a r m a n e fte rs trä v a t k o n fo rm ite t m ed de rek o m m en d atio n er P ö re n ta N a tio n e rn a s (FN ) s ta tis tis k a kom m ission g jo r t.) D en n a p u b lik a tio n in n eh åller u p p g ifte r om d en fö r v ä rv s a rb e ta n d e b efolkningen efter n ärin g sg ren och y rk esställn in g för h ela rik e ts del. A v try c k te k n isk a sk äl p u b liceras u p p g ifte r fö r h ela b efolkningen i lik h e t m ed u p p g ifte rn a k o m m u n v is och tä to rts v is i e tt sk ilt b an d. I sa m b a n d d ä rm e d fram lägges ä v en en jäm förelse m ed re s u lta te n a v d e n föregående räkningen. Perusryhmitys A m m atissa toim ivaan v ä estö ö n lu e ta a n la s k e n ta -a ja n k o h ta n a v u o tta tä y t tä n y t henkilö, jo k a on tu lo a tu o tta v a s s a ty ö ssä v ä h in tä ä n p u o let a la n n o r m aali ty ö a ja s ta ja sa a ty ö s tä ä n k o rv a u k sen joko ra h a n a ta i luonnossa. R y h m itte ly n p e ru ste e n a on tä te n se a ik a, jo n k a asianom ain en oli k ä y ttä n y t p ä ä a m m a tin h a rjo itta m ise e n. P ä ä a m m a tik si k a ts o ttiin ) sään n ö llin en k o k o p ä iv ä in e n an sio ty ö, ) o sapäiv äty ö, jo s siihen k ä y te tty a ik a on v ä h in tä ä n p u o le t a la n n o r m a a lis ta ty ö a ja s ta, ) u seam m an a m m a tin h a rjo itta ja n a m m a te ista se, jo h o n k ä y te tä ä n e n ite n a ik a a vuodessa, h a rjo ite ttiin p a n ä itä sa m a n a ik a ise sti ta i p e rä ttä in, esim. k au silu o n to isen a. A sianom aisen itsen sä h a r k itta v ak si n ä in ollen jäi, m ik ä a m m a tti u se a m m a sta v a ih to e h d o sta h ä n e n m ielestään p a rh a ite n v a sta si y lläo lev aa, k y sely lo m ak k eella e s ite tty ä p ä ä a m m a tin m ä ä ritte ly ä. T o im in n asta, jo ta h a rjo ite ttiin siv u a m m a ttin a, ei v u o d en 90 la sk e n n a n y h te y d e ssä k e rä tty tie to ja. A m m atissa to im iv a v äestö k ä s ittä ä p a itsi v a rsin a ise t a m m a tin h a rjo itta ja t m yös a v u s ta v a t p erh een jäsen et. A v u sta v a k si k a ts o ttiin v u o tta tä y ttä n y t henkilö, jos h ä n ja tk u v a s ti a u tto i jo ta k in ru o k a k u n n a n jä s e n tä tä m ä n a m m a tissa ta i to im essa v ä h in tä ä n p u o let a la n n o rm a a lity ö a j asta. A m m atissa toim im a t o n v äestö k ä s ittä ä p erh een jäsenet, jo tk a e iv ä t ole v a rsin a isia a m m a tin - Grundgruppering T ill d en fö rv ä rv sa rb e ta n d e befolkningen h än fö res alla v id rä k n in g stid p u n k te n å r fy lld a personer, v ilk a u tfö r in k o m stb rin g an d e a rb e te u n d e r m in st h ä lfte n a v b ran schens n o rm a la a rb e ts tid och för d e tta a rb e te erh åller e rs ä ttn in g i p e n g a r eller n a tu ra. Som g ru p p erin g sg ru n d tjä n a r således d en tid, som v ed erb ö ran d e ä g n a t u tö v a n d e t a v s itt h u v u d y rk e. M ed h u v u d y rk e fö rstås ) reg elb u n d et h e ld a g s- a rb e te i fö rtjä n s tsy fte, ) h a lv d ag sarb ete, fö ru ts a tt a t t d ä rtill an v än d es m in st h ä lfte n a v den n o rm a la a rb e ts tid e n in o m ifrå g a v a ra n d e y rk e, ) om flere y rk e n u t övas, d e t y rk e, som u n d e r å re t äg n as den m e s ta tid en, o a v se tt om y rk e n a u tö v a s sa m tid ig t eller efte r v a ra n d ra, t. ex. sä so n g a rta t. Således fick v ed erb ö ran d e själv p rö v a v ilk e t h a n b la n d flere a lte rn a tiv a y rk e n an såg b ä s t m o tsv a ra o v an an fö rd a, p å b la n k e tte n å te rg iv n a d efin itio n a v h u v u d y rk e. U p p g ifter om v e rk sa m h e t, som b ed revs som bisyssla, in sam lad es ej v id 90 års fo lkräkning. D en fö rv ä rv sa rb e ta n d e b efolkningen o m fa tta r fö r u to m egentliga y rk e su tö v a re ä v en m ed h jä lp a n d e fam iljem edlem m ar. Som så d a n a ansågs å r fy lld a p erso n er, v ilk a fo rtlö p a n d e h jä lp te n åg o n a v h u sh ållets m ed lem m ar i h ans/h en n es y rk e m in st h ä lfte n a v b ran sch en s n o rm a la a rb e tstid. D en e j förvärvsarbetande b efolkningen o m fa tta r fam iljem ed lem m ar, v ilk a ej ä r eg en tlig a yrkes- ') Principles and Recommendations for National Population Censuses ST/STAT/SER. M/7 Handbook of Population Census Methods, Volume II: Economic Characteristics of the Population, United Nations document ST/STAT/SER. E/ Rev.

5 h a rjo itta jia e iv ä tk ä m y ö sk ä ä n to im i a v u sta v in a p e r h een jä sen in ä sekä ns. itse n ä ise t a m m a titto m a t, laitosh o id o k it ja v an g it. Itse n ä is te n a m m a titto m ie n p ä ä o sa n m u o d o s ta v a t eläk k een n a u ttija t. R y h m ä ä n sis ä lty v ä t m yös p ä ä om alla, k o ro lla ym s. e lä v ä t sekä n e o p isk elijat, jo tk a e iv ä t ilm o itta n e e t m itä ä n a m m a ttia ta i jo id en ansio ty ö n ei k a ts o ttu v a sta a v a n p u o lta a la n n o rm aality ö - a ja s ta. S ellaiset opisk elijat, jo tk a o ttiv a t osaa tu le v a n a m m a ttia la n sa ty ö h ö n, lu e ttiin v arsin aisiin a m m a tin h a rjo itta jiin (esim. k o tisisaro p isto n, sairaan h o ito -, m a a m ies-, kelloseppä-, k o n ep aja- ym s. k o u lu jen o p p ilaat). K o sk a k a n sa n e lä k e ttä on o ik e u te ttu sa a m a a n jo k a i n e n v u o tta tä y t tä n y t henkilö, k a ts o ttiin k a ik k i tä m ä n iä n sa a v u tta n e e t, a m m a tissa to im im a tto m a t h en k ilö t itsen äisik si a m m a titto m ik si. V uoden 90 v äestö lask e n n assa on osa v a s ta a v ia ta p a u k s ia lu e ttu am m a tissa to im iv ien perh een jäsen ik si, jo te n k ä sitte e n»itsenäiset a m m a titto m a t» p e ittä v y y s on n y t la a je m p i k u in silloin. L aito sh o id o k eilla ta rk o ite ta a n erilaisissa laitoksissa, esim. m ielisairaaloissa, invaliid ik o d eissa ym s. v a k in a i sesti h o id e tta v in a olevia h en k ilö itä. Jo s k u ite n k in lo m ak k eesta k ä v i selville, e ttä kyseessä oli y k sity in en v a n h a in k o ti, jo n k a asu k as oli ilm o itta n u t itsensä ru o k a k u n n a n pääm ieh ek si, ei h ä n tä k a ts o ttu laito s - hoidokiksi. V äestö lask en n asta s a a ta v a tie to v an k ilassa olevien lu k u m ä ä ristä o so itta a n iid en v a n k ie n lu k u a, jo tk a e iv ä t k u u lu n e e t m ih in k ä ä n y k sity isru o k a k u n ta a n. M ikäli v an g in o salta oli ilm o ite ttu h ä n e n en tin e n a m m a ttin s a ja ty ö n a n ta ja n s a sekä m yös a su n to a k o sk e v a t tie d o t, k a ts o ttiin v an k ilassa olo ly h y taik aisek si ja a sia n o m a i n en m e rk ittiin am m atissa to im iv ak si. H en k ilö n, jo k a oli a se v elv o llisu u tta su o ritta m a ssa, tu li ilm o itta a en tin en a m m a ttin s a ja sen m u k a a n h ä n k u u lu i a m m a tissa to im iv a a n v äestöön. E llei tä m ä k ä y n y t lo m ak k eesta selville, h ä n e t lu e ttiin p e rh e e n jä se neksi ilm an a m m a ttia. u tö v a re och icke h eller ä r m e d h jä lp a n d e fa m ilje m e d lem m ar sa m t s.k. sjä lv stä n d ig a yrkeslösa, a n sta ltsin te rn e r ooh fån g ar. H u v u d d e le n a v g ru p p e n sjä lv stä n d ig a yrk eslö sa b e stå r a v p en sio n ärer. G ru p p en o m fa tta r ä v en p e r soner som lev er p å k a p ita l, rä n to r o. a. d. s a m t de s t u d erande, v ilk a ej u p p g iv it n å g o t y rk e eller v ilk as fö r v ä rv sa rb e te ej ansågs m o tsv a ra h ä lfte n a v b ran sch en s n o rm a la a rb e tstid. S åd an a stu d e ra n d e, v ilk a to g del i a rb e te t in o m s itt b liv an d e y rk eso m råd e, h än fö rd es till eg en tlig a y rk e su tö v a re (t. ex. elever v id h em sy ster-, sju k sk ö tersk e-, u rm a k a r-, v erk stad s- o. a. d. skolor). E m e d a n alla perso n er som fy llt å r ä r b e rä ttig a d e till folkpension, hän fö rd es sam tlig a personer, so m n å tt d e n n a åld er och v ilk a ej v a r y rk esv erk sam m a, till g ru p p en sjä lv stä n d ig a y rkeslösa. Y id 90 å rs fo lk rä k n in g k lassificerades en del a v m o tsv a ra n d e fall som fam iljem ed lem m ar till fö rv ä rv sa rb e ta n d e, v a rfö r b e g re p p e t»självständiga yrkeslösa» n u ä r v id are ä n d å. Med a n sta ltsin te rn e r avses perso n er so m s ta d ig v a ra n d e v å rd a s i olika slags a n sta lte r, t. ex. m e n ta l sju k h u s och invalid h em. O m em ellertid u p p g ifte rn a p å b la n k e tte n g a v v id h an d en, a t t d e t gällde e tt p riv a t åldringshem, v ars in v å n a re a n te c k n a t sig som h u sh ållets h u v u d m a n, ansågs h a n eller h o n ej v a ra in te rn. D en u p p g ift fo lk räk n in g e n ger om a n ta le t perso n er i fängelse av ser d e t a n ta l fån g ar, v ilk a ej tillh ö rd e n å g o t en sk ilt h ushåll. I de fall u p p g ifte r förelåg om fångens tid ig a re y rk e och arb etsg iv a re sa m t d ä rtill om b o stad en, ansågs fängelsevistelsen k o rtv a rig, v a rfö r v ed erb ö ran d e klassificerades som y rk esv erk sam. V ärn p lik tig i a k tiv tjä n s t skulle uppge s itt tid ig are y rk e och p å d e n n a g ru n d tillh ö rd e h a n d en fö rv ä rv s a rb e ta n d e befolkningen. O m y rk e t ej fram g ic k a v b la n k e tte n, h änfördes v ed erb ö ran d e till g ru p p e n fa m ilje m ed lem m ar u ta n y rk e. A m m attiasem a A m m a ttia se m a jak o p e ru s tu u tie to ih in a m m a ttia s e m a s ta p ä ä a m m a tin h arjo ittam isessa. T ä h ä n ja k o o n sisälty y viisi eri p ä ä ry h m ä ä : ) y rittä jä t, ) jo h ta ja t, ) to im ih en k ilö t, ) ty ö n te k ijä t, ) a v u s ta v a t p e rh e e n jäsenet. E ri a m m a ttia sem a ry h m iin k u u lu v a t ja o te lla a n edelleen sosio-ekonom isen asem an m u k a a n, jo k a m ä ä rä y ty y lä h in n ä a m m a ttia ja a m m a ttia s e m a a koskevien v a sta u ste n p eru steella. T äm ä ry h m ity s p e ru s tu u Y K :n su o situ k siin ) ja tie d o t v äestö n ja k a u tu m ise sta sen m u k a a n sisä lty v ä t n iteeseen V I. Y rittäjiä o v a t n e h en k ilö t, jo tk a p ä ä a m m a ttin a a n h o ita v a t om aa talo u d e llista y rity s tä ä n ta i h a r jo itta v a t itsenäisesti a m m a ttia. H e id ä t ry h m ite llä ä n ty ö n a n ta jiin ja y k sin ä isy rittä jiin sen m u k a a n, onko heillä p alv elu k sessaan p a lk a ttu a ty ö v o im a a v ai ei. Jo s oli kyseessä y h teisv iljelm ä, jolloin sa m a a n ru o k a k u n ta a n k u u lu v a t v eljek set (tai sisaru k set) v iljeliv ät y h d essä o m istam aan sa tila a, m e rk ittiin m o lem m at y rittä jik s i, m a a n v ilje lijä p a risk u n n a sta sen sija a n v a in to in en. Yrkesställning In d eln in g en efter y rk esställn in g g ru n d a r sig p å u p p g ifter om y rk esställn in g v id u tö v a n d e t a v h u v u d y rk e t. In d eln in g en o m fa tta r fem olika g ru p p er: ) fö retag are, ) företag sled are, ) fu n k tio n ä re r, ) a rb e ta re, ) m e d h jä lp a n d e fam iljem ed lem m ar. P erso n ern a i de olika y rk esställn in g sg ru p p ern a indelas v id are efte r socioekonom isk ställn in g, v ilk en b a se ra r sig p å de sv a r som erh ållits om y rk e och y rk esställn in g. D enna indelning g ru n d a r sig p å F N :s re k o m m en d atio n er *) och u p p g ifte rn a om befolkningens fördelning en lig t d en sam m a in g år i b a n d V I. F öretagare ä r de p ersoner, v ilk a som h u v u d y rk e d riv er eget ek o n o m isk t fö retag eller s jä lv stä n d ig t id k a r y rk e. D e indelas i arb etsg iv a re och en sam fö reta g a re beroende p å om de a v lö n a r a rb e tsk ra ft eller ej. I fråg a om sa m b ru k a d e jo rd b ru k släg en h eter, förfors så, a t t d å till sa m m a h u sh åll h ö rande b rö d e r (eller syskon) tillsam m an s b eb ru k ad e sin läg en h et, b å d a b e tra k ta d e s som fö retagare, m e n a v ä k ta p a r en d a st den ena. x) Document Conf. Eur. Stats./WG. /8

6 9 J o htajiksi lu e ta a n liik e y rity ste n p a lk a tu t h e n k ilö t, jo tk a to im iv a t itsen äisessä jo h ta v a ssa asem assa ja v a s ta a v a t y rity k se n to im in n a sta ja liik etu lo k sesta, esim. to im itu s jo h ta ja t, a p u la is jo h ta ja t ja p a n k in jo h ta j a t (p aitsi h a a ra k o n tto re id e n ). M yös p o sti- ja le n n ä tin - laito s, m e tsä h a llitu s ja v a ltio n r a u ta tie t on k a ts o ttu liik elaito k sik si, jo te n n iid en p ää- ja y lijo h ta ja t, o sa sto n jo h ta ja t ja -p äällik ö t sekä jo h ta ja t sisä lty v ä t tä h ä n ry h m ään. T oimihenkilöihin k u u lu v a t tä s sä lask en n asssa k u te n v. 90 m y ö sk in m y y jä t ja ra h a s ta ja t (lin ja-au to n, ra itio v a u n u n ym s.). T ied o t sa a d a a n erikseen y lem p ien ja m u id en to im ih en k ilö id en o sa lta sosio-ekonom isessa ry h m ity k sessä. Y lem p iin o n lu e ttu v a ltio n p a lv e lu k sessa o le v a t h en k ilö t, jo id en a m m a tti e d e lly ttä ä a k a te e m ista lo p p u tu tk in to a ta i v ä h in tä ä n p a lk k a u s lu o k k a a la s k e n ta -a ja n k o h ta n a v o im assa olleen v a ltio n p a lk k a u saste ik o n m u k aan. L isäksi o te ttiin huom io o n to im een liitty v ä esim iesasem a. Y k sity ise n p a lv e lu k sessa o leviin n ä h d e n p y rittiin ra ja y lem p ien ja m u id en to im ih en k ilö id en v älillä v e tä m ä ä n v a s ta a v a lle tasolle. T y ö n tek ijät ry h m ite llä ä n sosio-ekonom isen a se m a n m u k a a n n e ljä ä n ry h m ä ä n : ) m aa- ja m etsätalo u s- ty ö n te k ijä t, ) m u u t a m m a ttita ito is e t ta i erik o istu n eet ty ö n te k ijä t, ) a m m a ttita id o tto m a t ja e rik o istu m a tto m a t ty ö n te k ijä t, ) henkilöllinen p alv elu sk u n ta. T ä h ä n sis ä lty v ä t n e ty ö n te k ijä t, jo tk a s u o ritta v a t palv elu k sia e tu p ä ä ssä k o titalo u k sille ta i y k sity isille henkilöille. A v u stav aa p erh een jäsen tä k o skeva k y sym ys oli lom akkeella seu raav a:»a u tattek o ja tk u v a s ti ru o k a k u n n a n jo ta k in jä s e n tä tä m ä n a m m a tissa ta i to i m essa v ä h in tä ä n p u o let ty ö a ja sta? Jo s a u ta tte, ilm o itta k a a ty ö n laatu.» E dellisen la sk e n n a n k y sely lo m ak k eella ei a v u stam iseen k ä y te tty ä a ik a a ollu t läh em m in m ä ä rite lty. A ineistoa k äsite ltä e ssä p y rittiin ry h m ä ä n k u ite n k in m e rk itse m ä ä n v a in ne h enkilö t, jo id en a v u sta m in e n a n n e ttu je n tie to je n p e ru steella oli»pysyväistä ja h u o m a tta v a s s a m äärin» ta p a h tu v a a. M aan v iljelijäin p o ik iin n ä h d e n m e n e te ltiin a m m a ttiasem an m äärääm isessä se u ra a v alla ta v a lla : -v u o tia a t m e rk ittiin a v u sta v ik si v a in, jos a v u sta m in e n k ä v i selv ästi lo m akkeesta ilm i, 7 -v u o tiaat ja sitä v a n h e m m a t a in a, ellei h eillä ollu t m u u ta a m m a ttia ta i he e iv ä t olleet itsen äisiä a m m a titto m ia (esim. opisk elijat). T a lo n e m ä n tä ja -ty tä r v ie tiin a v u sta v iin v a in siinä ta p a u k se ssa e ttä a v u sta m ise n la a tu oli asian m u k aisesti ilm o ite ttu. Som företagsledare k lassificeras så d a n a av fö retagen av lö n ad e personer, v ilk a tjä n stg ö r i s jä lv ständig, led an d e ställn in g oeh a n sv a ra r för fö retag ets v e rk sam h e t och a ffä rsre su lta t, t. ex. v erk stä lla n d e d irek tö re r, b iträ d a n d e d ire k tö re r och b a n k d ire k tö re r (exkl. filialk o n to ren s). Ä ven post- och teleg rafv erk et, fo rststy relsen och s ta ts j ä rn v ä g a rn a h a r b e tra k ta ts som a ffä rsin rä ttn in g a r, v a rfö r dessas general- och ö v erd irek tö re r, avdelningschefer och d irek tö re r h ä n fö rts till d enna g ru p p. F u n k tio n ä re rn a o m fa tta r v id d en n a räk n in g liksom ä r 90 ä v en fö rsäljningspersonal och k o n d u k tö re r (buss-, sp årv ag n s-, oad.). U p p g ifter erhålles i den socio-ekonom iska g ru p p erin g en sk ilt för högre och ö v rig a fu n k tio n ä re r. T ill högre fu n k tio n ä re r h änföres s ta ts a n s tä lld a, vilkas tjä n s te r fö ru ts ä tte r ak ad em isk slu tex am en eller å tm in sto n e löneklassen i den s t a t liga lö n etab ell som gällde vid rä k n in g stid p u n k te n. D essu to m b eak ta d es tjä n ste n s fö rm a n sn a tu r. B e trä f fan d e p riv a ta n stä lld a skedde g rän sd rag n in g en m ellan högre och övriga fu n k tio n ä re r p å an alo g t s ä tt. A rb etarn a indelas enligt den socio-ekonom iska ställn in g en i fy ra gru p p er: ) jo rd - och skogsbruksarbeta re, ) övriga fack- eller sp ecialarb etare, ) icke fackeller sp ecialarb etare, ) personlig b etjän in g sp erso n al. D en n a g ru p p o m fa tta r frä m st a rb e ta re, v ilk a u tfö r tjä n s te r å t hem h u sh åll eller p riv atp erso n er. B eträffan d e m ed h jälp an d e fam iljem edlem m ar ställd es fö ljan d e frågor p å b la n k e tte n :»H jälper N i fo rtlö p an d e n åg o n av h u sh ållets m ed lem m a r i h an s/h en n es y rk e m in st h ä lfte n a v a rb e tstid e n? O m så är, u p p g e a rb e te ts art.» V id föregående fo lk rä k ning preciserades ej p å b la n k e tte n den tid som använ d es a v m e d h jä lp a n d e fam iljem edlem. V id b eh an d lin g en av m a te ria le t försökte m a n dock a t t till d e n n a g ru p p h än fö ra e n d a st personer, vilk as m e d h jä lp a n d e v e rk sam h e t enligt giv n a u p p g ifter ansågs»varaktig och av stö rre betydelse». I fråg a om jo rd b ru k a rsö n e r förfors p å fö ljande sä tt: -åringar klassificerades som m ed h jä lp a n d e en d ast om m e d h jä lp a n d e t ty d lig t fram gick av b la n k e tte n, 7-årin g ar och äld re alltid, så fra m t de ej h ad e a n n a t y rk e eller v a r sjä lv stä n d ig a yrk eslö sa (t. ox. stu d eran d e). G årdens v ä rd in n a och d o tte r ansågs som m ed h jälp an d e en d a st i d e t fall, a t t vederbörlig u p p g ift om hjälp en s a r t förelåg. E lin k ein o n se lv ity stä v a rte n p y y d e ttiin lom akkeella tie to ja p a itsi y rity k se n ta i ty ö n a n ta ja n n im e stä m yös ty ö p a ik a n o so itteesta sekä la a d u s ta (esim. h u o n e k a lu te h d a s, v a a ttu rin liik e, laiv atelak k a). T y ö p aik an ja k a u tu e ssa eri osasto ih in tu li m yös ilm o itta a se osasto, jossa työsk en teli. V äestö n ry h m itte ly ssä eri to im ialo ih in on lä h tö k o h ta n a o llu t Y K :n su o situ ste n x) m u k a a n alueellinen y k sik k ö, to im ip a ik k a (m yym älä, ra v in to la, y k sity in e n Näringsgren F ö r b e stä m m a n d e a v n ärin g sg ren efterfråg ad es p å b la n k e tte n u p p g ifter fö ru to m om fö retag ets eller a rb e ts g iv aren s n a m n, ä v en om arb e tsp la tse n s adress och a r t (t. ex. m ö belfabrik, sk räd d eri, skeppsdocka). O m fö reta g e t v a r u p p d e la t i u n d e ra v d e ln in g a r skulle ä v e n u p p ges d en avdelning, p å v ilk en v ed erb ö ran d e arb e ta d e. V id in d eln in g en a v b efolkningen efter olika b ran sch er h a r m a n i en lig h et m ed F N :s rek o m m en d atio n er ) u t g å tt frå n den territoriella, en h ete n, a rb e tsp la tse n (b u tik, *) International Standard Industrial Classification of All Economic Activities. United Nations document ST/STAT/Ser. M//Kev. 8

7 0 teh d a s, ty ö p a ja, m a a tila ym s.), jo ssa ao. henkilö h a r jo itti p ä ä a m m a ttia a n. K a ik k i sam alla ty ö p a ik a lla p a l v e le v a t h e n k ilö t s a iv a t sa m a n e lin k ein o tu n n u k sen v a ik k a k in to im iv a t eri am m ateissa. Jo k a ise n a m m a tti sen sija a n m ä ä rä y ty i sen ty ö n la a d u n m u k a a n, jo ta asian o m ain en su o ritti. A m m atissa to im iv ien p e rh e e n jä sen e t, jo illa ei o llu t o m aa a m m a ttia ja jo tk a e iv ä t olleet itse n ä isiä a m m a titto m ia, v ie tiin sa m a a n elin k ein o o n k u in se henkilö, u seim m iten p erh een ta i ru o k a k u n n a n p ääm ies, jo s ta asian o m aisen k a ts o ttiin lä h in n ä olev an ta lo u d ellisesti riip p u v a in e n. A v u sta v a n p e r h een jä sen en elinkeino s a a tto i eräissä ta p a u k s iss a m ä ä r ä y ty ä m yös p ääm ieh en siv u a m m a tin m u k a a n ja oli siinä ta p a u k s e ssa to in e n k u in p ääm ieh ellä. E sim. p ie n v iljelijä, jo k a oli ilm o itta n u t a m m a tik se e n m etsän - h ak k u u m ies, k o sk a h ä n oli k ä y ttä n y t en em m än a ik a a v u o d e sta m e tsä tö ih in k u in m aan v iljely k seen, v ie tiin m e tsä ta lo u te e n. V aim o sen sijaan, jos h ä n e n oli ilm o i t e t tu a v u s ta v a n tila n hoidossa, lu e ttiin m a a tila ta lo u teen. V arsin aisen elin k ein o jao n ulkopuolelle jä ä v ä t itse n ä i se t a m m a titto m a t, v a n g it ja la ito sh o id o k it sekä ne h e i d ä n p e rh een jäsen istään, jo tk a e iv ä t ole a m m a tissa to i m ivia. V äestö lask ennan v alm istelu v aih eessa la a d ittiin n y t, k u te n v u o n n a 90, T ilastollisessa p ääto im isto ssa elin k ein o n m e rk in tä ä v a rte n h ak em isto, jo ssa liik e y rity k set lu e tte lo itiin k u n n itta in elinkeinon tu n n u k s in v a ru s te ttu in a. L ä h te in ä k ä y te ttiin teollisuus- ja k au p p a - tila s to je n sek ä liik e y rity sla sk e n n a n ain eisto ja, k a u p p a re k iste riä sek ä erilaisia elin k ein o h ar jo itta jä in lu e tte lo ja esim. T u k k u k a u p p ia id e n liito n, S uom en k u ltasep p äliito n. U lk o m a a n k a u p a n a g e n ttiliito n, R a u ta - ja k o n e liik k eid en y h d isty k se n ym s. jä se n lu e tte lo ja sek ä h a k u te o k sia k u te n Sininen k irja. H a k e m isto t la a d ittiin m yös e rilaisista oppilaito k sista, v a ltio n, k u n n a n ja k irk o n v ira n o m a isista sekä s a ira a lo ista, h u o lto la ito k sista ym s. re sta u ra n g, en sk ild fab rik, v e rk s ta d, j o rd b ru k släg enhet o. a. d.), d ä r v ed erb ö ran d e u tö v a d e s itt h u v u d y rk e. A lla p ersoner p å sam m a a rb e tsp la ts erhöll o a v se tt y rk e sa m m a n ärin g sk o d. D ä re m o t b estäm d es p ersonens y rk e p å b asen av a rte n a v d e t a rb e te h a n u tfö rd e. D e fam iljem e d le m m a r till fö rv ä rv sa rb e ta n d e, v ilk a sak n ad e y rk e och v ilk a ej v a r sjä lv stä n d ig a yrkeslösa, h än fö rd es till sa m m a n ärin g sg ren som d en p erson, van lig en fam iljen s eller h u sh ållets h u v u d m a n, som v ederb ö ran d e n ä rm a st ansågs v a ra ekonom isk t b eroende av. N ärin g sg ren en för en m e d h jä lp a n d e fam iljem ed lem k u n d e i v issa fall b e s tä m m a s a v h u v u d m a n n e n s b iy rk e och v a r i så fall ej sa m m a som h u v u d m a n n e n s. E n sm å b ru k a re, som u p p g iv it sk o g sarb etare som y rk e, em ed a n h a n u n d e r å re t ä g n a t m e ra tid till sk o g sarb eten ä n till jo rd b ru k, h ä n fördes så lu n d a till sk o g sb ru k, m e d a n d ä re m o t h u stru n, om h o n h jä lp te till v id g ård en s skötsel, hän fö rd es till g ru p p e n jo rd b ru k. U ta n fö r d en eg en tlig a n ärin g sin d eln in g en s ta n n a r sjä lv stä n d ig a yrkeslösa, fån g a r och a n sta ltsin te rn e r s a m t de av dessas fam iljem ed lem m ar, v ilk a sa k n a r y rk e. I fo lk räkningens fö rb eredande skede u p p g jo rd es nu, liksom å r 90, i S ta tis tisk a c e n tra lb y rå n för kodifierin g en av n ärin g sg ren arn a e tt re g iste r, v a ri affärsfö reta g e n u p p to g s k o m m u n v is och försågs m ed näringsk o d er. Som k ällo r an litad es m a te ria l frå n in d u stri- och h a n d e ls sta tis tik e rn a s a m t frå n fö retag sräk n in g en, h a n delsreg istret s a m t olika slags fö rteck n in g ar över n ä rin g sid k are, m edlem sfö rteck n in g ar för G ro ssistfö rb u n d e t, F in sk a guld sm ed sfö rb u n d et, U trik esh an d eln s a g e n t fö rb u n d, J ä r n - och m ask in affärern as förening m. fl. sa m t u p p slag sv erk såsom B lå boken. L ik aså u p p g jo rd es fö rte c k n in g a r över olika lä ro a n sta lte r, sta tlig a, k o m m u n a la och k y rk lig a m y n d ig h e te r sa m t sju k h u s, v å rd in rä ttn in g a r o. a. d. Maa- ja m etsätalous Jord- och skogsbruk O sasto»m aa- ja m e tsä ta lo u s sivuelinkeinoineen» k ä s ittä ä m aa- ja m e tsä ta lo u d e n, k a la s tu k se n ja m e tsä s ty k s e n sek ä n äid en elin k ein o jen e rik o ish a a ra t (p u u ta r h a viljelys, k o tie lä in te n h o ito sekä u itto ja la u tta u s ) silloin k u n n iitä h a rjo ite ta a n v ilje lm ä stä erillisinä. M etsä n h a k k u u se e n lu e ta a n m yös m e ts ä a jo t h a k k u u p a i- k a lta»tien varteen». U u te n a p ä ä ry h m ä n ä sisälty y tä h ä n o sasto o n» m a a ta lo u tta p alv elev a toim inta», jo h o n lu e ta a n m a a ta lo u sk o n e id e n v u o k rau s, vilj a n k u iv au s ym s. sek ä e lä in lä ä k ä rito im in ta, jo k a v u o d en 90 la s k en n assa k u u lu i o sasto o n P alv elu k set. J o t t a sa a ta isiin selville m in k ä su u ru isilta v iljelm iltä m a a ta lo u sv ä e stö sa a to im een tu lo n sa, m a a tila ta lo u s on ja e ttu a la ry h m iin v iljelly n m a a n p in ta -a la n m u k aan. A lim m aksi ra ja k si o te ttiin alle p e lto h e h ta a rin ja y lim m äk si v ä h in tä ä n 0 p e lto h e h ta a rin su u ru ise t v iljelm ät. H u o m a tta v a on, e ttä tä m ä tila s to ei a n n a tie to ja v iljelm ien lu k u m ä ä ristä. K y sy m y s siitä m illoin a m m a tillin e n to im in ta oli lu e t ta v a k u u lu v a k si m etsä -talo u d en, m illoin m a a- ta lo u d e n p iiriin, s a a tto i tu o tta a v a ik euksia, jos v a s ta u k s e t o liv a t p u u tteellisia. S opivan ra tk a isu p e ru ste e n A v d elningen»jord- och sk o g sb ru k jä m te binäringar» o m fa tta r jo rd - och skogsb ru k, fiske och ja k t sa m t dessas sp ecialg ren ar (trädgård ssk ö tsel, h u sd ju rssk ö tsel sa m t flo ttn in g ), d å dessa id k as sk ilt frå n läg en h eten. Till sk o g sb ru k h änföres äv en skogskörslor frå n av v erk n in g s - p la ts e r»till vägkanten». E n n y h u v u d g ru p p i d en n a av d eln in g u tg ö r» tjän ster till jo rd b ru k et», som o m f a tta r u th y rn in g a v jo rd b ru k sm ask in er, säd esto rk n in g o. a. d. s a m t v e te rin ä rv e rk sa m h e t, v ilk en v id 90 års rä k n in g h änfördes till av d eln in g en T jä n ste r. F ö r a t t erh ålla u p p g ifter om sto rlek en a v de o dlingsläg en h e ter frå n v ilk a jo rd b ru k sb efo lk n in g en få r sin u t k o m st, h a r jo rd b ru k e t in d elats i u n d e rg ru p p e r en lig t o d lad areal. Som lä g sta g rän s to g s en åk e ra re a l u n d e r h e k ta r och som h ö g sta g rän s o dlingar p å m in st 0 h e k ta r åker. O bserveras b ör, a t t d enna s ta tis tik ej ger u p p ly sn in g om o d lingarnas a n ta l. F rå g a n om n ä r en y rk e sv e rk sa m h e t skulle h än fö ras till skog s-b ru k och n ä r till j o r d -b ru k, k u n d e b e re d a sv å rig h e te r ifall sv a re n v a r b ristfällig a. F ö r a t t erh ålla en läm plig fix erin g sg ru n d efterfråg ad es u p p -

XVIII KÄSI TYÖT I LASTO V U O N N A 1934 HANTVERKSSTATISTIK ÀR 1934 STATISTIQUE DES ARTS ET MÉTIERS EN FINLANDE ANNÉE 1934

XVIII KÄSI TYÖT I LASTO V U O N N A 1934 HANTVERKSSTATISTIK ÀR 1934 STATISTIQUE DES ARTS ET MÉTIERS EN FINLANDE ANNÉE 1934 S U O M E N V IR A L L IN E N TI L A ST O - F IN L A N D S O F F IC IE L L A S T A T IS T IK XVIII B KÄSI TYÖT I LASTO V U O N N A 94 HANTVERKSSTATISTIK ÀR 94 STATISTIQUE DES ARTS ET MÉTIERS EN FINLANDE

Lisätiedot

tilastotiedotus statistisk rapport Tilastokeskus

tilastotiedotus statistisk rapport Tilastokeskus tilastotiedotus statistisk rapport Tilastokeskus

Lisätiedot

Toim ialaluokitus Standard industrial classification

Toim ialaluokitus Standard industrial classification T ilastokeskus J L K äsikirjoja 4 S tatistikcentralen C entral Statistical O ffic e o f Finland H andböcker H andbooks Toim ialaluokitus Standard industrial classification 1988 Luokitus määritelmineen

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

MIKÄ TEKEE JOULUN ILOISEKSI?

MIKÄ TEKEE JOULUN ILOISEKSI? T u o m io ro v asti LAURI HUOVINEN: MIKÄ TEKEE JOULUN ILOISEKSI? Tavanm ukaisella joulutervehdykselläm m e: H auskaa joulua, on raam atullinen perusta. Jouluevankelium in mukaan Jeesuksen syntymä merkitsi

Lisätiedot

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1 Perinnedatan automaattinen muotoilu X M L - tek niik oin Merja Ek, Heli Hakkarainen, P ekka K ilp elä inen, T o m m i P enttinen Report A/2002/3 I S B N 9 5 1-7 8 1-26 3-9 U N I V E R S I T Y O F K U O

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi.

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Voimassa oleva lainsäädäntö. Työllisyyslaki on annettu 28 päivänä kesäkuuta 1963 ( 3 3 1 /6 3 ). Sitä on muutettu kunnan sopimustöiden osalta vuonna 1967

Lisätiedot

Kenttälehto 1500 m 4.07,2

Kenttälehto 1500 m 4.07,2 11.1.1982 Kenttälehto 1500 m 4.07,2 Rovaniemen Roadrunnersien hallisarjajuoksu jatkui sunnuntaina 1500 metrin kilpailulla. Yleisen sarjan voitti Tornion Pyryn Jyrki Kenttälehto ajalla 4.07,2. Kenttälehto

Lisätiedot

vuoden syysku un 30 pä.ivään. Kun k u iten kin P an k in k ä y ttä m ä tö n setelinan to-oik eus vuoden v aih teessa h u om attavasti lisääntyi,

vuoden syysku un 30 pä.ivään. Kun k u iten kin P an k in k ä y ttä m ä tö n setelinan to-oik eus vuoden v aih teessa h u om attavasti lisääntyi, 11 vuoden syysku un 30 pä.ivään. Kun k u iten kin P an k in k ä y ttä m ä tö n setelinan to-oik eus vuoden v aih teessa h u om attavasti lisääntyi, peruut t ivat P an k k ivaltu u sm ieh et kuluvan vuoden

Lisätiedot

MALMSJÖ pohjoismaiden suurin pianotehdas 120 vuotias (1843-1963)

MALMSJÖ pohjoismaiden suurin pianotehdas 120 vuotias (1843-1963) MALMSJÖ pohjoismaiden suurin pianotehdas 120 vuotias (1843-1963) Johan G ustaf M alm sjö; M alm sjö-pianotehtaan perustaja; syntyi ja kasvoi S kånessa. Hän osoittautui jo varhain m usikaalisesti poikkeuksellisen

Lisätiedot

Neuroverkot yhteenveto A l y ha 5 t3 Aleksi Jetsu j etsu@ h y tti. uku. f i P a ttern d i s c overy: T h e r esea r c h, led b y P r o f esso r H eikki M a n n ila, f o c uses o n m eth o d s f o r f in

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND 963 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LIX Vuonna 9 6 a STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny s e r ie -L

Lisätiedot

Toim ialaluokitus 1995

Toim ialaluokitus 1995 '////' Tilastokeskus Käsikirjoja 4 Toim ialaluokitus 1995 Toinen tarkistettu painos Tilastokeskus S tatis tikcen tralen S tatistics Finland Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks Toimialaluokitus 1995 Toinen

Lisätiedot

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND i llllllllllllllllllll!lllllll!l!ll!lllllllllll!l!llllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllll!llllllllllllllltllllfllllllllllllflllllllllllli 96 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK

Lisätiedot

Väestön taloudellinen toiminta 1970 1985

Väestön taloudellinen toiminta 1970 1985 Väestö 1991: 5 Befolkning Population Väestön taloudellinen toiminta - Befolkningens ekonomiska verksamhet Economic Activity of the Population Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030. Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030

Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030. Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030 Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030 Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030 Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 3/2011 Espoon kaupan palveluverkkoselvitys

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄ A SIA LLI NEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄ A SIA LLI NEN SISÄLTÖ M allituksen esitys Eduskunna lle laiksi valtion la inanannos ta ja va ltion takaukses ta ESITYKSEN PÄÄ A SIA LLI NEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdo te taan anne ttavaks i yleissäännökset valtion lam ojen yleisistä

Lisätiedot

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1959 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK

Lisätiedot

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi F = O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi Toimintakertomus 1973 YLEISTALOUDELLINEN KATSAUS Maamme taloudellisen kehityksen merkittävimmät p iirteet olivat voimakas inflaatio,

Lisätiedot

F 1 F I N L A N D E S. M 1 9 2 7 M

F 1 F I N L A N D E S. M 1 9 2 7 M Fin,1 FINLANDES. Mielevä hidalgo Don Quijote 1927 Manchalainen, Tradu^ao de J.Hollo v. 1 ilustragao de Gustavo Dore, Encader nados erä linho, Porvoo, Eerner Sör des tröm, 1927* 2 3 cm. j V c U ^ A» D -

Lisätiedot

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara-

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- liikenteestä lirlla E S I T Y K S E N P A Ä A S I A I I I N E N M S A 1 I O Esityksessä eh d o tetaan, e tti luvanvaraisesta

Lisätiedot

MIELEVÄ HIDALGO DON QUIJOTE MANCHALAINEN MIELEVÄ HIDALGO DON QUIJOTE M A NOH ALAINEN K I R J O I T T A N U T MIGUEL DE CERYANTES SAAVEDRA E S P A N J A N K I E L E S T Ä S U O M E N T A N U T J. HOLLO

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND 1965 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LXI Vuonna 1965 STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny serie LXI

Lisätiedot

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

O V F IS K A R S A B. Toimintakertomus 1977 yhtiön 94 toimintavuosi

O V F IS K A R S A B. Toimintakertomus 1977 yhtiön 94 toimintavuosi O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1977 yhtiön 94 toimintavuosi O Y F IS K A R S A B Toimintakertomus 1977 yhtiön 94. toimintavuosi SISÄLLYSLUETTELO Sivu Sisällysluettelo 1 Hallitus ja tilintarkastajat

Lisätiedot

Kertomus. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten 1894-1896. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, X X X I V. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897.

Kertomus. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten 1894-1896. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, X X X I V. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897. X X X I V. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten Kertomus Säätyjen Pankkivaliokunnalle, käsittävä vuodet 1894-1896. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897. 1 3 ankkivaltuusm iehet pyytävät, kunnioituksella

Lisätiedot

Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland VIC: 106

Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland VIC: 106 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland VIC: 106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and HousingCensus 1980 Osa XI Del XI Volume

Lisätiedot

Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland

Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland 1 8 5 6-1 9 7 9 Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

118 luetsxteho REPORT

118 luetsxteho REPORT M.ETSXTEHON TIEDOITUKSIA 8 luetsxteho REPORT II ELSI Kl \l55 A rno Tuovinen Talvella niputettujen mäntypaperipuiden uittohukasta Paperipuun ha nkinnas a ei ole uinkaan yhdentekevää, voidaanko talvikau

Lisätiedot