YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN III"

Transkriptio

1 SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND VI C : 0 YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN GENERAL CENSUS OF POPULATION 90 III A M M A T I S S A T O I M I V A N V Ä E S T Ö N E L I N K E I N O J A A M M A T T I A S E M A F Ö R V Ä R V S A R B E T A N D E B E F O L K N I N G E F T E R N Ä R I N G S G R E N O C H Y R K E S S T Ä L L N I N G ECO NO M IC ALLY A C T IV E PO PU LATIO N B Y IN D U S T R Y AND IN D U STR IAL S T A T U S HELSINKI 9

2 Alkusanat T ä m ä ju lk a isu sisä ltä ä tie to ja a m m a tissa to im iv a n v ä e stö n ja k a u tu m ise sta elinkeinon (-num eroinen r y h m itte ly ) ja a m m a ttia s e m a n m u k a a n. T ie d o t k o h d is tu v a t a ja n k o h ta a n T ilasto n v a lm is ta m ista on lä h in n ä jo h ta n u t y lia k tu a a ri Irja Schulman, jo k a m yös on la a tin u t te k s tin. H elsingissä, T ilastollisessa p ä ä to im isto ssa, jo u lu k u u ssa 9. Förord D e n n a p u b lik a tio n in n eh åller u p p g ifte r om d e n fö r v ä rv s a rb e ta n d e befolkningens fö rd eln in g e fte r n ä rin g s g re n (-siffernivå) och y rk esställn in g. U p p g ifte rn a h ä n fö r sig till tid p u n k te n U p p g ö ra n d e t a v sta tis tik e n h a r n ä rm a s t le tts a v ö v e ra k tu a rie Irja Schulman, som ä v en u ta r b e t a t te x te n. H elsin g fo rs, S ta tis tisk a c e n tra lb y rå n, i decem ber 9. V alter Lindberg Jorma Hyppölä

3 Sisällys Sivu Johdanto... 7 Perusryhm itys... 7 A m m attia se m a... 8 E lin k e in o... 9 Vuoden 90 ja 90 väestölaskentojen elinkeinonimikkeistöjen v e r ta ilu... Avain, joka osoittaa m iten vuoden 90 väestölaskennan elinkeinoryhm ät jakautuvat vuoden 90 laskennan ryh m ittelyn m u k a a n... 7 K artta: Suomen tila sto a lu e e t... Innehåll Sida In le d n in g... 7 G rundgruppering... 7 Y rk esställning... 8 N äringsgren... 9 Jäm förelse mellan näringsnom enklaturerna vid 90 och 90 års fo lk räk n in g ar... Nyckel som utvisar huru näringsgrupperna vid 90 års folkräkning fördelar sig enligt näringsgrupperingen vid 90 års folkräkning... 7 K arta: s statistiska regioner... Tauluja. A m m atissa toim iva väestö elinkeinon (-numeroinen ryhm ittely) ja am m attiasem an m ukaan; koko m aa, kaupungit ja kauppalat Am m atissa toim iva väestö elinkeinon ja yksityiskohtaisen am m attiasem an m ukaan; koko m aa, kaupungit ja k a u p p a la t.... A m m atissa toim iva väestö elinkeinon (-numeroinen ryhm ittely) m ukaan, tilastoalueittain... 8 Tabeller. Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren (-siffernivå) och yrkesställning; hela riket, städer och k ö p in g a r Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren och detaljerad gruppering av yrkesställning; hela riket, städer och k ö p in g a r.... Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren (-siffernivå), per statistisk region... 8 Contents Page Introduction... 7 Basic classification... 7 Industrial s ta tu s... 8 In d u s tr y... 9 Comparison of the industrial classifications of the 90 and 90 population censuses... K ey showing how the industrial groups of the 90 population Census are devided according to the classification of the 90 Census... 7 Industrial groups in E n g lish... S u m m a r y... Statistical regions of... Tables Page. Economically active population by industry (-digit level) and industrial status; whole country, urban communes.. 8. Economically active population by industry and by detailed classification of industrial status; whole country, urban communes.... Economically active population by industry (-digit level), by statistical regions... 8 Tauluissa käytetyt symbolit Symboler använda i tabellerna Explanation of symbols Miehet Män M ales... Molemmat sukupuolet B åda könen Both s e x e s... M Ms

4 Johdanto V uoden 90 v äestö lask e n n an a m m a tti- ja elinkeinotila s to ih in sisälty y s e u ra a v a t k ah d e k sa n p ä ä ry h m ity stä : ) a m m a tissa to im iv a ja a m m a tissa to im im a to n v äestö, ) elinkeino, ) a m m a ttia sem a, ) sosio-ekonom inen asem a, ) a m m a tti, ) a m m a ttik o u lu tu s, 7) ty ö p a ik a n sija in ti a su in k u n ta a n n ä h d e n sekä 8) ty ö n a n ta ja (v a l tio, k u n n a t, k irk k o jne.). R y h m ity k sissä on p y ritty n o u d a tta m a a n Y h d isty n eid en K a n sa k u n tie n (Y K ) tilasto k o m ite a n su o situ k sia.) T ä m ä ju lk a isu sisä ltä ä tie d o t a m m a tissa to im iv a n v ä e stö n elinkeino- ja a m m a ttia s e m a ry h m ity k sis tä koko m a a n o salta. P a in a tu ste k n illis istä sy istä koko v ä e stö ä k o sk e v a t tie d o t sam o in k u in tie d o t k u n n itta in ja ta a - ja m itta in ju lk a is ta a n eri n iteessä. S am assa y h te y d e ssä e site tä ä n m yös tie to je n v e rta ilu edellisen lask en n an tuloksiin. Inledning D en yrkes- och n ä rin g ssta tistik som u ppgöres p å b a se n a v 90 å rs fo lk räknin g in n eh åller fö ljan d e å tt a h u v u d g ru p p e rin g a r: ) fö rv ä rv sa rb e ta n d e ooh icke-förv ä rv s a rb e ta n d e befolkning, ) n ärin g sg ren, ) yrkesställn in g, ) socio-ekonom isk ställn in g, ) y rk e, ) y rk e s u tb ild n in g, 7) a rb e tsp la tse n s b elägenhet i fö rh ållande till b o sättn in g sk o m m u n en sa m t 8) arb e tsg iv a re (sta t, k o m m u n, k y rk a osv.). V id g ru p p e rin g a rn a h a r m a n e fte rs trä v a t k o n fo rm ite t m ed de rek o m m en d atio n er P ö re n ta N a tio n e rn a s (FN ) s ta tis tis k a kom m ission g jo r t.) D en n a p u b lik a tio n in n eh åller u p p g ifte r om d en fö r v ä rv s a rb e ta n d e b efolkningen efter n ärin g sg ren och y rk esställn in g för h ela rik e ts del. A v try c k te k n isk a sk äl p u b liceras u p p g ifte r fö r h ela b efolkningen i lik h e t m ed u p p g ifte rn a k o m m u n v is och tä to rts v is i e tt sk ilt b an d. I sa m b a n d d ä rm e d fram lägges ä v en en jäm förelse m ed re s u lta te n a v d e n föregående räkningen. Perusryhmitys A m m atissa toim ivaan v ä estö ö n lu e ta a n la s k e n ta -a ja n k o h ta n a v u o tta tä y t tä n y t henkilö, jo k a on tu lo a tu o tta v a s s a ty ö ssä v ä h in tä ä n p u o let a la n n o r m aali ty ö a ja s ta ja sa a ty ö s tä ä n k o rv a u k sen joko ra h a n a ta i luonnossa. R y h m itte ly n p e ru ste e n a on tä te n se a ik a, jo n k a asianom ain en oli k ä y ttä n y t p ä ä a m m a tin h a rjo itta m ise e n. P ä ä a m m a tik si k a ts o ttiin ) sään n ö llin en k o k o p ä iv ä in e n an sio ty ö, ) o sapäiv äty ö, jo s siihen k ä y te tty a ik a on v ä h in tä ä n p u o le t a la n n o r m a a lis ta ty ö a ja s ta, ) u seam m an a m m a tin h a rjo itta ja n a m m a te ista se, jo h o n k ä y te tä ä n e n ite n a ik a a vuodessa, h a rjo ite ttiin p a n ä itä sa m a n a ik a ise sti ta i p e rä ttä in, esim. k au silu o n to isen a. A sianom aisen itsen sä h a r k itta v ak si n ä in ollen jäi, m ik ä a m m a tti u se a m m a sta v a ih to e h d o sta h ä n e n m ielestään p a rh a ite n v a sta si y lläo lev aa, k y sely lo m ak k eella e s ite tty ä p ä ä a m m a tin m ä ä ritte ly ä. T o im in n asta, jo ta h a rjo ite ttiin siv u a m m a ttin a, ei v u o d en 90 la sk e n n a n y h te y d e ssä k e rä tty tie to ja. A m m atissa to im iv a v äestö k ä s ittä ä p a itsi v a rsin a ise t a m m a tin h a rjo itta ja t m yös a v u s ta v a t p erh een jäsen et. A v u sta v a k si k a ts o ttiin v u o tta tä y ttä n y t henkilö, jos h ä n ja tk u v a s ti a u tto i jo ta k in ru o k a k u n n a n jä s e n tä tä m ä n a m m a tissa ta i to im essa v ä h in tä ä n p u o let a la n n o rm a a lity ö a j asta. A m m atissa toim im a t o n v äestö k ä s ittä ä p erh een jäsenet, jo tk a e iv ä t ole v a rsin a isia a m m a tin - Grundgruppering T ill d en fö rv ä rv sa rb e ta n d e befolkningen h än fö res alla v id rä k n in g stid p u n k te n å r fy lld a personer, v ilk a u tfö r in k o m stb rin g an d e a rb e te u n d e r m in st h ä lfte n a v b ran schens n o rm a la a rb e ts tid och för d e tta a rb e te erh åller e rs ä ttn in g i p e n g a r eller n a tu ra. Som g ru p p erin g sg ru n d tjä n a r således d en tid, som v ed erb ö ran d e ä g n a t u tö v a n d e t a v s itt h u v u d y rk e. M ed h u v u d y rk e fö rstås ) reg elb u n d et h e ld a g s- a rb e te i fö rtjä n s tsy fte, ) h a lv d ag sarb ete, fö ru ts a tt a t t d ä rtill an v än d es m in st h ä lfte n a v den n o rm a la a rb e ts tid e n in o m ifrå g a v a ra n d e y rk e, ) om flere y rk e n u t övas, d e t y rk e, som u n d e r å re t äg n as den m e s ta tid en, o a v se tt om y rk e n a u tö v a s sa m tid ig t eller efte r v a ra n d ra, t. ex. sä so n g a rta t. Således fick v ed erb ö ran d e själv p rö v a v ilk e t h a n b la n d flere a lte rn a tiv a y rk e n an såg b ä s t m o tsv a ra o v an an fö rd a, p å b la n k e tte n å te rg iv n a d efin itio n a v h u v u d y rk e. U p p g ifter om v e rk sa m h e t, som b ed revs som bisyssla, in sam lad es ej v id 90 års fo lkräkning. D en fö rv ä rv sa rb e ta n d e b efolkningen o m fa tta r fö r u to m egentliga y rk e su tö v a re ä v en m ed h jä lp a n d e fam iljem edlem m ar. Som så d a n a ansågs å r fy lld a p erso n er, v ilk a fo rtlö p a n d e h jä lp te n åg o n a v h u sh ållets m ed lem m ar i h ans/h en n es y rk e m in st h ä lfte n a v b ran sch en s n o rm a la a rb e tstid. D en e j förvärvsarbetande b efolkningen o m fa tta r fam iljem ed lem m ar, v ilk a ej ä r eg en tlig a yrkes- ') Principles and Recommendations for National Population Censuses ST/STAT/SER. M/7 Handbook of Population Census Methods, Volume II: Economic Characteristics of the Population, United Nations document ST/STAT/SER. E/ Rev.

5 h a rjo itta jia e iv ä tk ä m y ö sk ä ä n to im i a v u sta v in a p e r h een jä sen in ä sekä ns. itse n ä ise t a m m a titto m a t, laitosh o id o k it ja v an g it. Itse n ä is te n a m m a titto m ie n p ä ä o sa n m u o d o s ta v a t eläk k een n a u ttija t. R y h m ä ä n sis ä lty v ä t m yös p ä ä om alla, k o ro lla ym s. e lä v ä t sekä n e o p isk elijat, jo tk a e iv ä t ilm o itta n e e t m itä ä n a m m a ttia ta i jo id en ansio ty ö n ei k a ts o ttu v a sta a v a n p u o lta a la n n o rm aality ö - a ja s ta. S ellaiset opisk elijat, jo tk a o ttiv a t osaa tu le v a n a m m a ttia la n sa ty ö h ö n, lu e ttiin v arsin aisiin a m m a tin h a rjo itta jiin (esim. k o tisisaro p isto n, sairaan h o ito -, m a a m ies-, kelloseppä-, k o n ep aja- ym s. k o u lu jen o p p ilaat). K o sk a k a n sa n e lä k e ttä on o ik e u te ttu sa a m a a n jo k a i n e n v u o tta tä y t tä n y t henkilö, k a ts o ttiin k a ik k i tä m ä n iä n sa a v u tta n e e t, a m m a tissa to im im a tto m a t h en k ilö t itsen äisik si a m m a titto m ik si. V uoden 90 v äestö lask e n n assa on osa v a s ta a v ia ta p a u k s ia lu e ttu am m a tissa to im iv ien perh een jäsen ik si, jo te n k ä sitte e n»itsenäiset a m m a titto m a t» p e ittä v y y s on n y t la a je m p i k u in silloin. L aito sh o id o k eilla ta rk o ite ta a n erilaisissa laitoksissa, esim. m ielisairaaloissa, invaliid ik o d eissa ym s. v a k in a i sesti h o id e tta v in a olevia h en k ilö itä. Jo s k u ite n k in lo m ak k eesta k ä v i selville, e ttä kyseessä oli y k sity in en v a n h a in k o ti, jo n k a asu k as oli ilm o itta n u t itsensä ru o k a k u n n a n pääm ieh ek si, ei h ä n tä k a ts o ttu laito s - hoidokiksi. V äestö lask en n asta s a a ta v a tie to v an k ilassa olevien lu k u m ä ä ristä o so itta a n iid en v a n k ie n lu k u a, jo tk a e iv ä t k u u lu n e e t m ih in k ä ä n y k sity isru o k a k u n ta a n. M ikäli v an g in o salta oli ilm o ite ttu h ä n e n en tin e n a m m a ttin s a ja ty ö n a n ta ja n s a sekä m yös a su n to a k o sk e v a t tie d o t, k a ts o ttiin v an k ilassa olo ly h y taik aisek si ja a sia n o m a i n en m e rk ittiin am m atissa to im iv ak si. H en k ilö n, jo k a oli a se v elv o llisu u tta su o ritta m a ssa, tu li ilm o itta a en tin en a m m a ttin s a ja sen m u k a a n h ä n k u u lu i a m m a tissa to im iv a a n v äestöön. E llei tä m ä k ä y n y t lo m ak k eesta selville, h ä n e t lu e ttiin p e rh e e n jä se neksi ilm an a m m a ttia. u tö v a re och icke h eller ä r m e d h jä lp a n d e fa m ilje m e d lem m ar sa m t s.k. sjä lv stä n d ig a yrkeslösa, a n sta ltsin te rn e r ooh fån g ar. H u v u d d e le n a v g ru p p e n sjä lv stä n d ig a yrk eslö sa b e stå r a v p en sio n ärer. G ru p p en o m fa tta r ä v en p e r soner som lev er p å k a p ita l, rä n to r o. a. d. s a m t de s t u d erande, v ilk a ej u p p g iv it n å g o t y rk e eller v ilk as fö r v ä rv sa rb e te ej ansågs m o tsv a ra h ä lfte n a v b ran sch en s n o rm a la a rb e tstid. S åd an a stu d e ra n d e, v ilk a to g del i a rb e te t in o m s itt b liv an d e y rk eso m råd e, h än fö rd es till eg en tlig a y rk e su tö v a re (t. ex. elever v id h em sy ster-, sju k sk ö tersk e-, u rm a k a r-, v erk stad s- o. a. d. skolor). E m e d a n alla perso n er som fy llt å r ä r b e rä ttig a d e till folkpension, hän fö rd es sam tlig a personer, so m n å tt d e n n a åld er och v ilk a ej v a r y rk esv erk sam m a, till g ru p p en sjä lv stä n d ig a y rkeslösa. Y id 90 å rs fo lk rä k n in g k lassificerades en del a v m o tsv a ra n d e fall som fam iljem ed lem m ar till fö rv ä rv sa rb e ta n d e, v a rfö r b e g re p p e t»självständiga yrkeslösa» n u ä r v id are ä n d å. Med a n sta ltsin te rn e r avses perso n er so m s ta d ig v a ra n d e v å rd a s i olika slags a n sta lte r, t. ex. m e n ta l sju k h u s och invalid h em. O m em ellertid u p p g ifte rn a p å b la n k e tte n g a v v id h an d en, a t t d e t gällde e tt p riv a t åldringshem, v ars in v å n a re a n te c k n a t sig som h u sh ållets h u v u d m a n, ansågs h a n eller h o n ej v a ra in te rn. D en u p p g ift fo lk räk n in g e n ger om a n ta le t perso n er i fängelse av ser d e t a n ta l fån g ar, v ilk a ej tillh ö rd e n å g o t en sk ilt h ushåll. I de fall u p p g ifte r förelåg om fångens tid ig a re y rk e och arb etsg iv a re sa m t d ä rtill om b o stad en, ansågs fängelsevistelsen k o rtv a rig, v a rfö r v ed erb ö ran d e klassificerades som y rk esv erk sam. V ärn p lik tig i a k tiv tjä n s t skulle uppge s itt tid ig are y rk e och p å d e n n a g ru n d tillh ö rd e h a n d en fö rv ä rv s a rb e ta n d e befolkningen. O m y rk e t ej fram g ic k a v b la n k e tte n, h änfördes v ed erb ö ran d e till g ru p p e n fa m ilje m ed lem m ar u ta n y rk e. A m m attiasem a A m m a ttia se m a jak o p e ru s tu u tie to ih in a m m a ttia s e m a s ta p ä ä a m m a tin h arjo ittam isessa. T ä h ä n ja k o o n sisälty y viisi eri p ä ä ry h m ä ä : ) y rittä jä t, ) jo h ta ja t, ) to im ih en k ilö t, ) ty ö n te k ijä t, ) a v u s ta v a t p e rh e e n jäsenet. E ri a m m a ttia sem a ry h m iin k u u lu v a t ja o te lla a n edelleen sosio-ekonom isen asem an m u k a a n, jo k a m ä ä rä y ty y lä h in n ä a m m a ttia ja a m m a ttia s e m a a koskevien v a sta u ste n p eru steella. T äm ä ry h m ity s p e ru s tu u Y K :n su o situ k siin ) ja tie d o t v äestö n ja k a u tu m ise sta sen m u k a a n sisä lty v ä t n iteeseen V I. Y rittäjiä o v a t n e h en k ilö t, jo tk a p ä ä a m m a ttin a a n h o ita v a t om aa talo u d e llista y rity s tä ä n ta i h a r jo itta v a t itsenäisesti a m m a ttia. H e id ä t ry h m ite llä ä n ty ö n a n ta jiin ja y k sin ä isy rittä jiin sen m u k a a n, onko heillä p alv elu k sessaan p a lk a ttu a ty ö v o im a a v ai ei. Jo s oli kyseessä y h teisv iljelm ä, jolloin sa m a a n ru o k a k u n ta a n k u u lu v a t v eljek set (tai sisaru k set) v iljeliv ät y h d essä o m istam aan sa tila a, m e rk ittiin m o lem m at y rittä jik s i, m a a n v ilje lijä p a risk u n n a sta sen sija a n v a in to in en. Yrkesställning In d eln in g en efter y rk esställn in g g ru n d a r sig p å u p p g ifter om y rk esställn in g v id u tö v a n d e t a v h u v u d y rk e t. In d eln in g en o m fa tta r fem olika g ru p p er: ) fö retag are, ) företag sled are, ) fu n k tio n ä re r, ) a rb e ta re, ) m e d h jä lp a n d e fam iljem ed lem m ar. P erso n ern a i de olika y rk esställn in g sg ru p p ern a indelas v id are efte r socioekonom isk ställn in g, v ilk en b a se ra r sig p å de sv a r som erh ållits om y rk e och y rk esställn in g. D enna indelning g ru n d a r sig p å F N :s re k o m m en d atio n er *) och u p p g ifte rn a om befolkningens fördelning en lig t d en sam m a in g år i b a n d V I. F öretagare ä r de p ersoner, v ilk a som h u v u d y rk e d riv er eget ek o n o m isk t fö retag eller s jä lv stä n d ig t id k a r y rk e. D e indelas i arb etsg iv a re och en sam fö reta g a re beroende p å om de a v lö n a r a rb e tsk ra ft eller ej. I fråg a om sa m b ru k a d e jo rd b ru k släg en h eter, förfors så, a t t d å till sa m m a h u sh åll h ö rande b rö d e r (eller syskon) tillsam m an s b eb ru k ad e sin läg en h et, b å d a b e tra k ta d e s som fö retagare, m e n a v ä k ta p a r en d a st den ena. x) Document Conf. Eur. Stats./WG. /8

6 9 J o htajiksi lu e ta a n liik e y rity ste n p a lk a tu t h e n k ilö t, jo tk a to im iv a t itsen äisessä jo h ta v a ssa asem assa ja v a s ta a v a t y rity k se n to im in n a sta ja liik etu lo k sesta, esim. to im itu s jo h ta ja t, a p u la is jo h ta ja t ja p a n k in jo h ta j a t (p aitsi h a a ra k o n tto re id e n ). M yös p o sti- ja le n n ä tin - laito s, m e tsä h a llitu s ja v a ltio n r a u ta tie t on k a ts o ttu liik elaito k sik si, jo te n n iid en p ää- ja y lijo h ta ja t, o sa sto n jo h ta ja t ja -p äällik ö t sekä jo h ta ja t sisä lty v ä t tä h ä n ry h m ään. T oimihenkilöihin k u u lu v a t tä s sä lask en n asssa k u te n v. 90 m y ö sk in m y y jä t ja ra h a s ta ja t (lin ja-au to n, ra itio v a u n u n ym s.). T ied o t sa a d a a n erikseen y lem p ien ja m u id en to im ih en k ilö id en o sa lta sosio-ekonom isessa ry h m ity k sessä. Y lem p iin o n lu e ttu v a ltio n p a lv e lu k sessa o le v a t h en k ilö t, jo id en a m m a tti e d e lly ttä ä a k a te e m ista lo p p u tu tk in to a ta i v ä h in tä ä n p a lk k a u s lu o k k a a la s k e n ta -a ja n k o h ta n a v o im assa olleen v a ltio n p a lk k a u saste ik o n m u k aan. L isäksi o te ttiin huom io o n to im een liitty v ä esim iesasem a. Y k sity ise n p a lv e lu k sessa o leviin n ä h d e n p y rittiin ra ja y lem p ien ja m u id en to im ih en k ilö id en v älillä v e tä m ä ä n v a s ta a v a lle tasolle. T y ö n tek ijät ry h m ite llä ä n sosio-ekonom isen a se m a n m u k a a n n e ljä ä n ry h m ä ä n : ) m aa- ja m etsätalo u s- ty ö n te k ijä t, ) m u u t a m m a ttita ito is e t ta i erik o istu n eet ty ö n te k ijä t, ) a m m a ttita id o tto m a t ja e rik o istu m a tto m a t ty ö n te k ijä t, ) henkilöllinen p alv elu sk u n ta. T ä h ä n sis ä lty v ä t n e ty ö n te k ijä t, jo tk a s u o ritta v a t palv elu k sia e tu p ä ä ssä k o titalo u k sille ta i y k sity isille henkilöille. A v u stav aa p erh een jäsen tä k o skeva k y sym ys oli lom akkeella seu raav a:»a u tattek o ja tk u v a s ti ru o k a k u n n a n jo ta k in jä s e n tä tä m ä n a m m a tissa ta i to i m essa v ä h in tä ä n p u o let ty ö a ja sta? Jo s a u ta tte, ilm o itta k a a ty ö n laatu.» E dellisen la sk e n n a n k y sely lo m ak k eella ei a v u stam iseen k ä y te tty ä a ik a a ollu t läh em m in m ä ä rite lty. A ineistoa k äsite ltä e ssä p y rittiin ry h m ä ä n k u ite n k in m e rk itse m ä ä n v a in ne h enkilö t, jo id en a v u sta m in e n a n n e ttu je n tie to je n p e ru steella oli»pysyväistä ja h u o m a tta v a s s a m äärin» ta p a h tu v a a. M aan v iljelijäin p o ik iin n ä h d e n m e n e te ltiin a m m a ttiasem an m äärääm isessä se u ra a v alla ta v a lla : -v u o tia a t m e rk ittiin a v u sta v ik si v a in, jos a v u sta m in e n k ä v i selv ästi lo m akkeesta ilm i, 7 -v u o tiaat ja sitä v a n h e m m a t a in a, ellei h eillä ollu t m u u ta a m m a ttia ta i he e iv ä t olleet itsen äisiä a m m a titto m ia (esim. opisk elijat). T a lo n e m ä n tä ja -ty tä r v ie tiin a v u sta v iin v a in siinä ta p a u k se ssa e ttä a v u sta m ise n la a tu oli asian m u k aisesti ilm o ite ttu. Som företagsledare k lassificeras så d a n a av fö retagen av lö n ad e personer, v ilk a tjä n stg ö r i s jä lv ständig, led an d e ställn in g oeh a n sv a ra r för fö retag ets v e rk sam h e t och a ffä rsre su lta t, t. ex. v erk stä lla n d e d irek tö re r, b iträ d a n d e d ire k tö re r och b a n k d ire k tö re r (exkl. filialk o n to ren s). Ä ven post- och teleg rafv erk et, fo rststy relsen och s ta ts j ä rn v ä g a rn a h a r b e tra k ta ts som a ffä rsin rä ttn in g a r, v a rfö r dessas general- och ö v erd irek tö re r, avdelningschefer och d irek tö re r h ä n fö rts till d enna g ru p p. F u n k tio n ä re rn a o m fa tta r v id d en n a räk n in g liksom ä r 90 ä v en fö rsäljningspersonal och k o n d u k tö re r (buss-, sp årv ag n s-, oad.). U p p g ifter erhålles i den socio-ekonom iska g ru p p erin g en sk ilt för högre och ö v rig a fu n k tio n ä re r. T ill högre fu n k tio n ä re r h änföres s ta ts a n s tä lld a, vilkas tjä n s te r fö ru ts ä tte r ak ad em isk slu tex am en eller å tm in sto n e löneklassen i den s t a t liga lö n etab ell som gällde vid rä k n in g stid p u n k te n. D essu to m b eak ta d es tjä n ste n s fö rm a n sn a tu r. B e trä f fan d e p riv a ta n stä lld a skedde g rän sd rag n in g en m ellan högre och övriga fu n k tio n ä re r p å an alo g t s ä tt. A rb etarn a indelas enligt den socio-ekonom iska ställn in g en i fy ra gru p p er: ) jo rd - och skogsbruksarbeta re, ) övriga fack- eller sp ecialarb etare, ) icke fackeller sp ecialarb etare, ) personlig b etjän in g sp erso n al. D en n a g ru p p o m fa tta r frä m st a rb e ta re, v ilk a u tfö r tjä n s te r å t hem h u sh åll eller p riv atp erso n er. B eträffan d e m ed h jälp an d e fam iljem edlem m ar ställd es fö ljan d e frågor p å b la n k e tte n :»H jälper N i fo rtlö p an d e n åg o n av h u sh ållets m ed lem m a r i h an s/h en n es y rk e m in st h ä lfte n a v a rb e tstid e n? O m så är, u p p g e a rb e te ts art.» V id föregående fo lk rä k ning preciserades ej p å b la n k e tte n den tid som använ d es a v m e d h jä lp a n d e fam iljem edlem. V id b eh an d lin g en av m a te ria le t försökte m a n dock a t t till d e n n a g ru p p h än fö ra e n d a st personer, vilk as m e d h jä lp a n d e v e rk sam h e t enligt giv n a u p p g ifter ansågs»varaktig och av stö rre betydelse». I fråg a om jo rd b ru k a rsö n e r förfors p å fö ljande sä tt: -åringar klassificerades som m ed h jä lp a n d e en d ast om m e d h jä lp a n d e t ty d lig t fram gick av b la n k e tte n, 7-årin g ar och äld re alltid, så fra m t de ej h ad e a n n a t y rk e eller v a r sjä lv stä n d ig a yrk eslö sa (t. ox. stu d eran d e). G årdens v ä rd in n a och d o tte r ansågs som m ed h jälp an d e en d a st i d e t fall, a t t vederbörlig u p p g ift om hjälp en s a r t förelåg. E lin k ein o n se lv ity stä v a rte n p y y d e ttiin lom akkeella tie to ja p a itsi y rity k se n ta i ty ö n a n ta ja n n im e stä m yös ty ö p a ik a n o so itteesta sekä la a d u s ta (esim. h u o n e k a lu te h d a s, v a a ttu rin liik e, laiv atelak k a). T y ö p aik an ja k a u tu e ssa eri osasto ih in tu li m yös ilm o itta a se osasto, jossa työsk en teli. V äestö n ry h m itte ly ssä eri to im ialo ih in on lä h tö k o h ta n a o llu t Y K :n su o situ ste n x) m u k a a n alueellinen y k sik k ö, to im ip a ik k a (m yym älä, ra v in to la, y k sity in e n Näringsgren F ö r b e stä m m a n d e a v n ärin g sg ren efterfråg ad es p å b la n k e tte n u p p g ifter fö ru to m om fö retag ets eller a rb e ts g iv aren s n a m n, ä v en om arb e tsp la tse n s adress och a r t (t. ex. m ö belfabrik, sk räd d eri, skeppsdocka). O m fö reta g e t v a r u p p d e la t i u n d e ra v d e ln in g a r skulle ä v e n u p p ges d en avdelning, p å v ilk en v ed erb ö ran d e arb e ta d e. V id in d eln in g en a v b efolkningen efter olika b ran sch er h a r m a n i en lig h et m ed F N :s rek o m m en d atio n er ) u t g å tt frå n den territoriella, en h ete n, a rb e tsp la tse n (b u tik, *) International Standard Industrial Classification of All Economic Activities. United Nations document ST/STAT/Ser. M//Kev. 8

7 0 teh d a s, ty ö p a ja, m a a tila ym s.), jo ssa ao. henkilö h a r jo itti p ä ä a m m a ttia a n. K a ik k i sam alla ty ö p a ik a lla p a l v e le v a t h e n k ilö t s a iv a t sa m a n e lin k ein o tu n n u k sen v a ik k a k in to im iv a t eri am m ateissa. Jo k a ise n a m m a tti sen sija a n m ä ä rä y ty i sen ty ö n la a d u n m u k a a n, jo ta asian o m ain en su o ritti. A m m atissa to im iv ien p e rh e e n jä sen e t, jo illa ei o llu t o m aa a m m a ttia ja jo tk a e iv ä t olleet itse n ä isiä a m m a titto m ia, v ie tiin sa m a a n elin k ein o o n k u in se henkilö, u seim m iten p erh een ta i ru o k a k u n n a n p ääm ies, jo s ta asian o m aisen k a ts o ttiin lä h in n ä olev an ta lo u d ellisesti riip p u v a in e n. A v u sta v a n p e r h een jä sen en elinkeino s a a tto i eräissä ta p a u k s iss a m ä ä r ä y ty ä m yös p ääm ieh en siv u a m m a tin m u k a a n ja oli siinä ta p a u k s e ssa to in e n k u in p ääm ieh ellä. E sim. p ie n v iljelijä, jo k a oli ilm o itta n u t a m m a tik se e n m etsän - h ak k u u m ies, k o sk a h ä n oli k ä y ttä n y t en em m än a ik a a v u o d e sta m e tsä tö ih in k u in m aan v iljely k seen, v ie tiin m e tsä ta lo u te e n. V aim o sen sijaan, jos h ä n e n oli ilm o i t e t tu a v u s ta v a n tila n hoidossa, lu e ttiin m a a tila ta lo u teen. V arsin aisen elin k ein o jao n ulkopuolelle jä ä v ä t itse n ä i se t a m m a titto m a t, v a n g it ja la ito sh o id o k it sekä ne h e i d ä n p e rh een jäsen istään, jo tk a e iv ä t ole a m m a tissa to i m ivia. V äestö lask ennan v alm istelu v aih eessa la a d ittiin n y t, k u te n v u o n n a 90, T ilastollisessa p ääto im isto ssa elin k ein o n m e rk in tä ä v a rte n h ak em isto, jo ssa liik e y rity k set lu e tte lo itiin k u n n itta in elinkeinon tu n n u k s in v a ru s te ttu in a. L ä h te in ä k ä y te ttiin teollisuus- ja k au p p a - tila s to je n sek ä liik e y rity sla sk e n n a n ain eisto ja, k a u p p a re k iste riä sek ä erilaisia elin k ein o h ar jo itta jä in lu e tte lo ja esim. T u k k u k a u p p ia id e n liito n, S uom en k u ltasep p äliito n. U lk o m a a n k a u p a n a g e n ttiliito n, R a u ta - ja k o n e liik k eid en y h d isty k se n ym s. jä se n lu e tte lo ja sek ä h a k u te o k sia k u te n Sininen k irja. H a k e m isto t la a d ittiin m yös e rilaisista oppilaito k sista, v a ltio n, k u n n a n ja k irk o n v ira n o m a isista sekä s a ira a lo ista, h u o lto la ito k sista ym s. re sta u ra n g, en sk ild fab rik, v e rk s ta d, j o rd b ru k släg enhet o. a. d.), d ä r v ed erb ö ran d e u tö v a d e s itt h u v u d y rk e. A lla p ersoner p å sam m a a rb e tsp la ts erhöll o a v se tt y rk e sa m m a n ärin g sk o d. D ä re m o t b estäm d es p ersonens y rk e p å b asen av a rte n a v d e t a rb e te h a n u tfö rd e. D e fam iljem e d le m m a r till fö rv ä rv sa rb e ta n d e, v ilk a sak n ad e y rk e och v ilk a ej v a r sjä lv stä n d ig a yrkeslösa, h än fö rd es till sa m m a n ärin g sg ren som d en p erson, van lig en fam iljen s eller h u sh ållets h u v u d m a n, som v ederb ö ran d e n ä rm a st ansågs v a ra ekonom isk t b eroende av. N ärin g sg ren en för en m e d h jä lp a n d e fam iljem ed lem k u n d e i v issa fall b e s tä m m a s a v h u v u d m a n n e n s b iy rk e och v a r i så fall ej sa m m a som h u v u d m a n n e n s. E n sm å b ru k a re, som u p p g iv it sk o g sarb etare som y rk e, em ed a n h a n u n d e r å re t ä g n a t m e ra tid till sk o g sarb eten ä n till jo rd b ru k, h ä n fördes så lu n d a till sk o g sb ru k, m e d a n d ä re m o t h u stru n, om h o n h jä lp te till v id g ård en s skötsel, hän fö rd es till g ru p p e n jo rd b ru k. U ta n fö r d en eg en tlig a n ärin g sin d eln in g en s ta n n a r sjä lv stä n d ig a yrkeslösa, fån g a r och a n sta ltsin te rn e r s a m t de av dessas fam iljem ed lem m ar, v ilk a sa k n a r y rk e. I fo lk räkningens fö rb eredande skede u p p g jo rd es nu, liksom å r 90, i S ta tis tisk a c e n tra lb y rå n för kodifierin g en av n ärin g sg ren arn a e tt re g iste r, v a ri affärsfö reta g e n u p p to g s k o m m u n v is och försågs m ed näringsk o d er. Som k ällo r an litad es m a te ria l frå n in d u stri- och h a n d e ls sta tis tik e rn a s a m t frå n fö retag sräk n in g en, h a n delsreg istret s a m t olika slags fö rteck n in g ar över n ä rin g sid k are, m edlem sfö rteck n in g ar för G ro ssistfö rb u n d e t, F in sk a guld sm ed sfö rb u n d et, U trik esh an d eln s a g e n t fö rb u n d, J ä r n - och m ask in affärern as förening m. fl. sa m t u p p slag sv erk såsom B lå boken. L ik aså u p p g jo rd es fö rte c k n in g a r över olika lä ro a n sta lte r, sta tlig a, k o m m u n a la och k y rk lig a m y n d ig h e te r sa m t sju k h u s, v å rd in rä ttn in g a r o. a. d. Maa- ja m etsätalous Jord- och skogsbruk O sasto»m aa- ja m e tsä ta lo u s sivuelinkeinoineen» k ä s ittä ä m aa- ja m e tsä ta lo u d e n, k a la s tu k se n ja m e tsä s ty k s e n sek ä n äid en elin k ein o jen e rik o ish a a ra t (p u u ta r h a viljelys, k o tie lä in te n h o ito sekä u itto ja la u tta u s ) silloin k u n n iitä h a rjo ite ta a n v ilje lm ä stä erillisinä. M etsä n h a k k u u se e n lu e ta a n m yös m e ts ä a jo t h a k k u u p a i- k a lta»tien varteen». U u te n a p ä ä ry h m ä n ä sisälty y tä h ä n o sasto o n» m a a ta lo u tta p alv elev a toim inta», jo h o n lu e ta a n m a a ta lo u sk o n e id e n v u o k rau s, vilj a n k u iv au s ym s. sek ä e lä in lä ä k ä rito im in ta, jo k a v u o d en 90 la s k en n assa k u u lu i o sasto o n P alv elu k set. J o t t a sa a ta isiin selville m in k ä su u ru isilta v iljelm iltä m a a ta lo u sv ä e stö sa a to im een tu lo n sa, m a a tila ta lo u s on ja e ttu a la ry h m iin v iljelly n m a a n p in ta -a la n m u k aan. A lim m aksi ra ja k si o te ttiin alle p e lto h e h ta a rin ja y lim m äk si v ä h in tä ä n 0 p e lto h e h ta a rin su u ru ise t v iljelm ät. H u o m a tta v a on, e ttä tä m ä tila s to ei a n n a tie to ja v iljelm ien lu k u m ä ä ristä. K y sy m y s siitä m illoin a m m a tillin e n to im in ta oli lu e t ta v a k u u lu v a k si m etsä -talo u d en, m illoin m a a- ta lo u d e n p iiriin, s a a tto i tu o tta a v a ik euksia, jos v a s ta u k s e t o liv a t p u u tteellisia. S opivan ra tk a isu p e ru ste e n A v d elningen»jord- och sk o g sb ru k jä m te binäringar» o m fa tta r jo rd - och skogsb ru k, fiske och ja k t sa m t dessas sp ecialg ren ar (trädgård ssk ö tsel, h u sd ju rssk ö tsel sa m t flo ttn in g ), d å dessa id k as sk ilt frå n läg en h eten. Till sk o g sb ru k h änföres äv en skogskörslor frå n av v erk n in g s - p la ts e r»till vägkanten». E n n y h u v u d g ru p p i d en n a av d eln in g u tg ö r» tjän ster till jo rd b ru k et», som o m f a tta r u th y rn in g a v jo rd b ru k sm ask in er, säd esto rk n in g o. a. d. s a m t v e te rin ä rv e rk sa m h e t, v ilk en v id 90 års rä k n in g h änfördes till av d eln in g en T jä n ste r. F ö r a t t erh ålla u p p g ifter om sto rlek en a v de o dlingsläg en h e ter frå n v ilk a jo rd b ru k sb efo lk n in g en få r sin u t k o m st, h a r jo rd b ru k e t in d elats i u n d e rg ru p p e r en lig t o d lad areal. Som lä g sta g rän s to g s en åk e ra re a l u n d e r h e k ta r och som h ö g sta g rän s o dlingar p å m in st 0 h e k ta r åker. O bserveras b ör, a t t d enna s ta tis tik ej ger u p p ly sn in g om o d lingarnas a n ta l. F rå g a n om n ä r en y rk e sv e rk sa m h e t skulle h än fö ras till skog s-b ru k och n ä r till j o r d -b ru k, k u n d e b e re d a sv å rig h e te r ifall sv a re n v a r b ristfällig a. F ö r a t t erh ålla en läm plig fix erin g sg ru n d efterfråg ad es u p p -

8 saam iseksi p y y d e ttiin lom akkeella tie to ja m yös m etsäja u itto tö ih in v u o n n a 90 k ä y te ty s tä a ja s ta. T ällöin ei k u ite n k a a n o m alla tila lla ta p a h tu n e ita, ns. k o tita rv e h a k k u ita tu llu t o tta a huom ioon. A sia n tu n tijo i d e n k an ssa k ä y ty je n n e u v o tte lu je n p eru steella so v ittiin se u ra a v a sta m e n e tte ly ta v a s ta. Jo s m e tsä ty ö h ö n oli k ä y te tty a ik a a k u u k a u tta ta i enem m än, lu e ttiin h e n kilö m e tsä ta lo u te e n siinä tap au k sessa, e ttä am m a tik si oli ilm o ite ttu esim. talo llin en ta i jo h o n k in e rik o istu m a tto m a a n a m m a ttiin v iitta a v a nim ike, k u te n se k a ty ö m ies ta i u lk o ty ö n te k ijä. S ä ä n tö ä ei sen sija a n sovelle ttu erik o istu n eisiin a m m a ttity ö n te k ijö ih in, esim. m uura re ih in, k u o rm a -a u to n k u lje tta jiin ym s. n äh d en. K o sk a m etsä- ja u itto ty ö t o v a t k au silu o n to isia, o te ttiin elin kein o n selv ity k sessä huom ioon m yös v iljelm än p e lto a la n su u ru u s. M ikäli p e lto a la a oli h a ta i enem m än, tila n v iljelijä v ie tiin m a a ta lo u te e n riip p u m a tta m e ts ä tö ih in k ä y te ty n a ja n p itu u d e sta. E d ellä e s ite tty ä p e ria a te tta k u u k a u d e n r a ja s ta n o u d a te ttiin m yös v u o d en 90 v äestö lask ennassa. g ifter äv en om d en tid som u n d e r å r 90 ä g n a ts skogsoch flo ttn in g sa rb e te n. H ä rv id b e a k ta d e s dock ej a v v erk n in g a r i egen skog för h u sh ållsb ru k. E fte r r å d p lä g n in g a r m e d sa k k u n n ig a beslöts om fö ljan d e fö r faran d e: O m d en till sk o g sarb eten äg n ad e tid e n u p p gick till m å n a d e r eller m er, h än fö rd es p erso n en till sk o g sb ru k fö r d e t fall, a t t den u p p g iv n a y rk e sb e n ä m n in g en v a r sm å b ru k a re eller h ä n sy fta d e p å n å g o t ickesp ecialiserat y rk e, såsom diverse- eller u te a rb e ta re. D ä r em o t tilläm p ad es regeln ej b e trä ffa n d e fack- eller specialarb etare, ss. m u ra re, lastb ilsch au ffö rer o. a. d. D å skogs- och flo ttn in g sa rb e te n a ä r säso n g artad e, to g s vid b e stä m m a n d e t a v n ärin g sg ren ä v e n h ä n sy n till s to r leken a v odlingens å k erareal. S åv id a d e n n a v a r h a eller m er, h än fö rd es g ård en s b e b ru k a re a lltid till jo rd b ru k, o a v se tt den till sk o g sarb ete äg n ad e tid e n s längd. F ö re n ä m n d a p rin cip om m ån ad e rs g rän s tilläm p ad es äv en v id 90 års folkräkning. T ehdasteollisuus ja käsityö V äestö lask en n assa ei ole te h ty eroa te h d a ste o llisu u d en ja k ä sity ö n välillä, v a a n k u m m a n k in tu o ta n n o n la jit o v a t to im ia lo itta in sam assa ry h m ässä. T eo llisu u sy rity sten lu o k ittelu ssa eri to im ialo ih in se u r a ttiin v u o n n a 9 u u d is te tu n teo llisu u stilasto n n o u d a tta m ia p e ria a tte ita. T ä m ä n m u k a a n teo lliset apuy k sik ö t k u te n erilaiset k o rja a m o t, h ö y ry - ja sä h k ö la i to k set, on p id e tty y h te n ä to im ip a ik k a n a p ä ä te h ta a n kanssa, jos tä lla in e n apuyksik k ö palv elee a in o a sta a n y h tä p ä ä te h d a s ta ja sijaitsee sen v ä littö m ä ssä lä h e i syydessä. J o s se sen sija a n sijaitsee p aik allisesti e rillä ä n p ä ä te h ta a s ta ta i palvelee u seam p aa kuin y h tä p ä ä te h d a s ta ta i o m an y rity k se n u lk o p u o lisia, se lu e ttiin siihen to im ia la a n, jo k a v a s ta a sen o m aa to im in ta a. M u u t k u in teo lliset a p u to im e t k u te n v a ra s to t, lastausja k u lje tu so sa sto t, la b o ra to rio t, sairasasem at, ru o k a la t y m s., jo tk a p ääasiallisesti p a lv e le v a t om aa te o llisu u s la ito sta, on v ie ty y rity k se n p ä ä to im ia la n m u k aan. R ak en tam isv aih eessa o levat te h ta a t ja v o im a la ito k set, jo tk a la s k e n ta -a ja n k o h ta n a e iv ä t vielä to im in eet v arsin aisella tu o ta n to a la lla a n, on lu e ttu ra k e n n u s to im in ta a n. V uoden 90 v äestö lask e n n assa ei y rity s te n o sitte lu a eri to im ialo ih in v ie ty y h tä p itk ä lle k u in tä s sä la sk e n nassa. T ä m ä koskee erikoisesti te h d a s la ito sta p a lv e le v ia voim alaito k sia, jo tk a useissa ta p a u k sissa lu e ttiin sa m a a n ry h m ä ä n k u in p ääy k sik k ö siitä h u o lim a tta, e ttä o liv at alueellisesti tä y s in erillisiä. F ab rik sin d u stri och hantverk V id fo lk räk n in g en h a r ej g jo rts åtsk illn a d m ellan fa b rik sin d u stri och h a n tv e rk, u ta n v a rd e ra p ro d u k - tio n sslag en redovisas b ran sch v is in o m sa m m a gru p p. V id g ru p p erin g en a v in d u strifö retag en i olika b ra n sch er följdes sa m m a p rin cip er som i d en å r 9 fö r n y a d e in d u s trista tistik e n. E n lig t d en n a h a r in d u striella h jälp av d eln in g ar, ss. olika slags re p a ra tio n sv e rk stä d e r, ång- och elverk, tillsam m an s m ed h u v u d fa b rik e n a n se tts u tg ö ra e tt och sa m m a a rb e tsstä lle så v id a d en n a h jälp av d eln in g b e tjä n a r e n d a st en h u v u d fa b rik och ä r belägen i dess om ed elb ara n ä rh e t. O m d en d ärem o t te rrito rie llt ä r å tsk ild frå n h u v u d fa b rik e n eller b e tjä n a r flere ä n en h u v u d fabrik eller k re tsa r u ta n fö r d e t egna fö retag et, h änfördes d en till den b ransch, som m o ts v a r a r dess egen v erk sam h et. A n d ra ä n in d u strie lla h jä lp avdeln in g ar, såsom lager, lastn in g s- och tra n s p o rta v d eln in g ar, lab o ra to rie r, sju k sta tio n e r, m a tse rv e rin g a r o. a. d., v ilk a h u v u d sak lig en tjä n a r d en egna in d u s triin rä ttn in g e n, h a r h ä n fö rts till fö retag ets h u v u d b ra n sc h. U n d e r b y g gnad v a ra n d e fab rik er och k ra ftv e rk, vilka v id rä k n in g stid p u n k te n ej v a rit v e rk sa m m a inom s itt egen tlig a p ro d u k tio n so m rå d e, h a r h ä n fö rts till b y g g n ad sv erk sam h et. V id 90 års fo lk räk n in g fördes ej u p p d eln in g en av fö retag en p å b ra n sc h e r lik a lå n g t som v id d e n n a r ä k ning. D e tta g äller speciellt k ra ftv e rk so m b e tjä n a r in d u s triin rä ttn in g a r och som i m ån g a fall fördes till sa m m a g ru p p som h u v u d e n h e te n fa stä n de te rrito rie llt v a r h e lt åtsk ild a. R ak e n n u sto im in ta R a k e n n u sto im in ta k ä s ittä ä p a itsi ta lo je n, m yös tie-, vesi- ym. k iin te id e n la itte id e n ra k e n ta m ise n sek ä r a i vaus-, lo u h in ta - ja k aiv au sto im in n an. U u d israiv au s ja salao jitu s, jo tk a v u o d en 90 lask en n assa sisä lly te ttiin m a a ta lo u te e n, v ie d ä ä n n ä in ollen n y t ra k e n n u s to im in ta a n. O sastoon s isä lty v ä t m yös ra k e n n u s to im in ta a n liitty v ä t erik o isto im ialat k u te n p u tk ity ö t, säh k ö asen n u k se t ja m a a la u sty ö t. B y g g n ad sv erk sam h et B y g g n ad sv erk sam h eten o m fa tta r fö ru to m husbygge ä v en b y g g a n d e t a v väg-, v a tte n - o. a. p e rm a n e n ta a n läg g n in g ar sa m t röjning, sp rängnin g och gräv n in g. N y rö jn in g och täck d ik n in g, v ilk a å r 90 ingick i jo rd b ru k, föres så lu n d a n u till b y g g n ad sv erk sam h eten. D en n a g ru p p o m fa tta r n u ä v en till b y g g n ad sv erk sam h e te n n ä ra a n slu tn a sp ecialb ran sch er, ss. rörläggning, elin sta lla tio n och m åln in g sarb eten.

9 K a u p p a K a u p a n a la a n k u u lu v ie n to im ip aik k o jen ry h m itte ly ssä s e u ra ttiin v u o d en 9 liik ey rity slask en n an ja ja tk u v a n k a u p p a tila s to n n o u d a tta m a a k ä y tä n tö ä. N iid en m u k a a n sellaiset y k sik ö t, joissa h a rjo ite ttiin sekä tu k k u - e ttä v ä h ittä ism y y n tiä, on yleensä v ie ty tu k k u k a u p p a a n, jos y li / m y y n n istä on o llu t tu k k u m y y n tiä, m u tta v ä h ittä is k a u p p a a n silloin, jos tu k k u m y y n n in osuus on o llu t tä tä pienem pi. N e to im ip a ik a t ta a s, joissa h a rjo ite ttiin sekä v ä h ittä is k a u p p a a e ttä tu o ta n to a, v ie tiin yleensä v ä h ittä isk a u p p a a n, jos en em m än k u in / v u o siv aih d o sta k ä s itti sellaisten ta v a ro id e n m y y n tiä, jo ita ei to im ip aik assa ole ja lo s te ttu, m u tta p ä ä to im ia la a n te h d asteollisu u s ja k ä sity ö, jos tä m ä n m y y n n in osuus on ollu t pienem pi. P ääasiassa tu o ta n to h y ö d y k k e itä k u te n k o n eita, h iiltä, p u u ta v a ra a ja m a a ta lo u s ta rv ik k e ita m y y v ä t liik k eet on v ie ty k o k o n aisu u d essaan tu k k u k a u p p a a n. S am oin k u u lu v a t tu k k u k a u p p a a n te h ta id e n erilliset m y y n tik o n tto rit. U se a m p a a n elinkeinoon ja e tu n y rity k se n y h te in e n h e n k ilö k u n ta (johto ja k o n tto rih e n k ilö stö )lu e ttiin siih en to im ia la a n, jo ta k ä y te ttä v is s ä olevien tie to je n p e ru steella v o itiin p itä ä v a llitse v a n a y rity k se n to im in nassa. P ä ä ry h m ä ä n»pankit ja m u u t rahalaito k set» on lu e ttu p a n k k ie n lisäksi a rv o p ap erien v ä littä jä t, p a te n ttito i m isto t, h o ld in g to im in ta, erilaiset ra h a s to t ja sä ä tiö t sekä m u u t n ä ih in v e r r a tta v a t p ä ä o m a n v ä lity sto im in n a n h a rjo itta j a t. P ä ä ry h m ä v a k u u tu s la ito k se t k ä s ittä ä erilaiset v a k u u tu s to im in n a n m u o d o t, k a n san eläkelaito s n ä ih in m u k a a n lu e ttu n a. H a n d e l V id g ru p p erin g en a v a rb e tsstä lle n a inom h a n d eln följdes sa m m a p rin cip er som v id 9 års fö retag sräk - n in g och som i d en fo rtlö p an d e h an d elsstatistik en. E n lig t dessa regler h a r så d a n a en h ete r, v ilk a id k a r så v ä l p a rti- som d e ta ljh a n d e l i allm ä n h e t fö rts till p a r tih a n d e ln om över / av försäljn in g en v a rit p a rtih a n d e l, m e n till d e ta ljh a n d e ln om p artifö rsäljn in g en u n d e r stig it d enna g räns. D e a rb e tsstä lle n å te r, v id v ilk a drives såv ä l d e ta ljh a n d e l som p ro d u k tio n, h a r i regel fö rts till d e ta ljh a n d e ln om över / a v å rso m sä ttn in g e n g ä llt fö rsäljning a v v aro r, v ilk a ej fö räd lats v id a rb e ts stä lle t, m en till h u v u d b ra n sch e n fa b rik sin d u stri och h a n tv e rk, om d en n a försäljnings an d el v a rit m in d re. A ffärer, som saluför h u v u d sak lig en p ro d u k tio n s- n y ttig h e te r, ss. m ask in er, kol, trä v a ro r och la n tb ru k s- fö rn ö d en h eter, h a r i sin h e lh e t fö rts till p a rtih a n d e ln. L ik aså h ö r till p a rtih a n d e ln fab rik ern as friståen d e fö r säljn in g sk o n to r. G em ensam p erso n al (ledning och k o n to rsp erso n al) vid fö retag v erk sam m a inom flere n ärin g sg ren ar fördes till d en b ran sch, som enligt tillg än g lig a u p p g ifte r k u n d e anses u tg ö ra fö retag ets h u v u d sak lig a om råde. H u v u d g ru p p e n»banker och a n d ra p e n n in g in stitu t» o m fa tta r fö ru to m b a n k e r ä v en fo n d m äk lare, p a te n t b y råer, h o ld in g v erk sam h et, olika slags fo nder och s tifte lse r sa m t a n d ra m ed dessa jä m fö rb a ra id k are a v k a p ita lfö rm e d lin g sv e rk sa m h e t. H u v u d g ru p p e n fö rsä k rin g sa n sta lte r o m fa tta r olika slags fö rsäk rin g sv erk sam h et, d ä rib la n d folkpensionsa n sta lte n. Vuoden 90 ja 90 elinkeinonim ikkeistöjen vertailu E lin k ein o n im ik k eistö sisä ltä ä n y t k u te n v u o n n a 90 k a h d e k sa n osastoa. P ä ä ry h m iä on, a la ry h m iä. E dellisellä k erralla o liv a t v a s ta a v a t lu v u t ja. R y h m ien sisältö p y rittiin k u m m assak in lask en n assa saam a a n v erran n o llisek si k an sain v älisen lu o k itu k sen k anssa. M olem m issa nim ik k eistö issä on lisäksi k ä y te tty h u o m a tta v a s ti p item m älle m en ev ä ä ja o tu s ta k u in ISIC. Sisältö p o ik k eaa k u ite n k in n y t eräissä t a p au k sissa m elk o isesti edellisen la sk e n n a n ry h m ien lu o k itte lu s ta jo te n tie d o t e iv ä t k a ik ilta osin ole tä y sin v erran n o llisia k esk en ään. T ä m ä jo h tu u lä h in n ä siitä e ttä k an sain v älisessä ry h m ity k se ssä on ta p a h tu n u t m u u to k sia ja su o situ k set o v a t y k sity isk o h ta ise m p ia k u in v u o n n a 90. T oinen v u o d en 90 ja 90 lask en to jen elinkeinory h m ity s te n v e rra n n o llisu u tta v ä h e n tä v ä seik k a on se, e ttä y rity s te n ja k a m in e n itsen äisiin to im in ta y k s ik k ö i h in ja n iid en sijo itta m in e n ao. to im ialo ih in s a a tto i n y t ta p a h tu a y k sity isk o h ta ise m p a a lä h d eain eisto a k ä y t tä e n k u in v u o n n a 90. M a in itta k o o n tä s tä en n en m u u ta te o llisu u stilasto n, k a u p p a tila s to n ja liik ey rity s- la sk e n n a n aineisto. S ivuilla 7 oleva»avain» on la a d ittu h e lp o tta m a a n u u d e n ja en tisen elin k ein o ry h m itte ly n tie to je n sa a m ista k esk en ä än v ertailu k elp o isik si. V uoden 90 n im ik k eistö n tu n n u s on sulkeissa silloin, k u n asian- Jäm förelse mcllan 90 ocli I90 års näringsnom enklaturer N ä rin g sn o m e n k la tu re n o m fa tta r n u liksom å r 90 å tt a av d eln in g ar. H u v u d g ru p p e rn a s a n ta l ä r, u n d e r g ru p p ern as. F ö reg åen d e gång v a r m o tsv a ra n d e ta l och. G ru p p ern as in n eh åll h a r v id v a rd e ra r ä k nin g en i m ö jlig aste m å n g jo rts jä m fö rb a ra m ed den in te rn a tio n e lla klassificeringen. I b å d a n o m e n k la tu re rn a h a r u p p d eln in g en d ä rtill fö rts b e ty d lig t längre ä n i IS IC. In n e h å lle t i n o m e n k la tu re n v id d en n a räk n in g a v v ik er dock i vissa fall b e ty d lig t från g ru p p erin g en vid sen aste räknin g, v a rfö r u p p g ifte rn a ej till alla delar ä r fu llt jä m fö rb a ra sinsem ellan. D e tta ä r n ä rm a st en följd a v a t t d e t s k e tt fö rä n d rin g a r i de in te rn a tio n e lla g ru p p e rin g a rn a och a t t rek o m m en d atio n ern a n u v a rit m er d e ta lje ra d e ä n å r 90. E n a n n a n fa k to r som v e rk a r red u ceran d e p å jä m fö r b a rh e te n m ellan de b å d a räk n in g a rn a s näringsnom enk la tu re r är d e t fa k tu m, a t t u p p d eln in g en a v fö retag en i sjä lv stä n d ig a v e rk sa m h e tse n h e te r och h ä n fö ra n d e t av dessa till resp. b ra n sc h e r n u k u n d e ske m ed h jä lp a v e tt m e ra d e ta lje ra t k ällm aterial ä n å r 90. H ä r m å fram fö rallt n äm n as in d u strista tistik e n s, h a n d e lssta tistik e n s och fö retag sräk n in g en s m a te ria l.»nyckeln» p å sid o rn a 7 h a r u ta rb e ta ts för a tt u n d e rlä tta a n stä lla n d e t a v jäm fö relser m ellan u p p g ifte rn a i den n u v a ra n d e och den föregående närin g sg ru p - peringen. I 90 års n o m e n k la tu r ä r k o d en s a tt inom

10 om ainen ry h m ä on ja e ttu u seam m an osalle eikä siten tä y s in v a s ta a s itä n y k y isen lu o k itte lu n tu n n u s ta, jo n k a k o h d alla se esiintyy. T ä te n s a a tta a sulkeissa oleva tu n n u s esiin ty ä u seam m an k e rra n riip p u e n siitä, m ite n m o n en ry h m ä n osalle sen sisältö n y t ja k a u tu u. S eu raav assa lu ettelo ssa e site tä ä n h u o m a tta v im m a t -num eroisten p ä ä ry h m ie n p u itte issa ta p a h tu n e e t m u u to k set. P ä ä ry h m ie n n im e t o v a t n y k y isen n im ik k eistö n m u k aisia ja sulkeissa oleva tu n n u s o so itta a v a s ta a v a a ry h m ä ä edellisessä laskennassa. p a re n te s ifall ifrå g a v a ra n d e g ru p p n u ä r fö rd elad p å flere g ru p p e r och så lu n d a ej h e lt m o tsv a ra r d en n y a k o d en i d en n u v a ra n d e n o m en k latu ren. F ö r den skull k a n d en in o m p a re n te s ståen d e k o d en fö rek o m m a flere gån g er beroende p å h u ru m ån g a g ru p p e r dess in n eh åll n u ä r fö rd elat p å. A v fö ljan d e fö rteck n in g fra m g å r de v ik tig a ste fö r ä n d rin g a r som ä g t ru m in o m ra m e n för de -siffriga h u v u d g ru p p e rn a. H u v u d g ru p p e rn a s n a m n ä r enligt d e n n u v a ra n d e n o m e n k la tu re n och k o d en in o m p aren tes av ser m o tsv a ra n d e g ru p p v id föregående räk n in g. Maa- ja m etsätalous sivuelinkeino i n e e n 0 M aatilatalous (0) R y h m ä stä on p o is te ttu u u d israiv au s, salaojitusliik k eet ym s. ry h m ä ä n, M aa- ja v esirakennusto im in ta 0 M a atalo u tta palveleva toim inta R y h m ä ä n on siirre tty e lä in lä ä k in tä to im i ry h m ä stä 8, T erv ey d elliset ja so siaaliset p alv elu k set (8). T ä h ä n lu e ta a n lisäksi m aata lo u sk o n eid en v u o k rau s, v ilja n k u iv a u s y m s., jo k a v. 90 sisälty i m a a tila ta lo u te e n (0) 0 M etsätalous v ilje lm ä stä erillisenä sekä uitto ja lauttaus (0) T ä h ä n o n siirre tty k esk u sm etsäseu ro jen k e n ttä - h e n k ilö k u n ta ry h m ä s tä 8, M u u t p alv elu k set y h teisk u n n alle ja liike-eläm älle (8) K aivannaisteollisuus Kivilouhokset, hiekan ja soran lajittelu () P o is te ttu sep elim y lly t ry h m ä ä n, Savi-, lasi- ja k ivenj alo stu s teollisuus K alk k ik iv ik aiv o k set ja -louhokset (9) S isälty i edellisessä nim ik k eistö ssä ry h m ään : 9 M u u kaivannaisteollisuus (9) T ehdasteollisuus ja käsityö Juom ia v alm istav a teollisuus () P o is te ttu su lfiittia lk o h o lite h ta a t ry h m ä ä n, K e m ia n teollisuus Puuteollisuus () P o is te ttu p u u se p ä n liik k e e t ja rak en n u sp u u sep än - te h ta a t ry h m ä ä n, H u o n ek alu - ja ra k e n n u s p u u sepänteollisuus sek ä s u k s ite h ta a t ry h m ä ä n 9, M uu ja m ä ä ritte le m ä tö n teollisuus Huonekalu- ja ra k e n n u s p u u se p ä n teollisuus () T ä h ä n siirre tty m etallih u o n ek alu teo llisu u s ry h m ä s tä, M etallitu o teteollisu u s (). K s. m yös tu n n u s Jord- och skogsbruk jäm te binäringar 0 Jo rd b ru k (0) F rå n d e n n a g ru p p h a r n y rö jn in g, tä c k d ik n in g o. a. d. ö v erfö rts till g ru p p, Jo rd - och v a tte n b y g g n ad sv erk sam h et 0 T jänster till jo rd b ru k et T ill d en n a g ru p p h a r ö v erfö rts v e te rin ä rv e rk sa m h e t frå n g ru p p 8, H ä lso v å rd ooh sociala tjä n s te r (8). H it föres d essu to m u th y rn in g av la n tb ru k sm a sk i n er, säd esto rk n in g o. a. d., som å r 90 ingick i jo rd b ru k (0) 0 Skogsbruk sk ilt frå n å k e rb ru k sa m t flottn i n g (0) T ill d en n a g ru p p h a r ö v erfö rts centralskogssällskap en s fä ltp e rso n a l frå n g ru p p 8, Ö vriga tjä n s te r till sam h ället och n ärin g sliv et (8) Gruv- och annan e x tra k tiv industri Stenbrott, sand- och grussortering () H ä rifrå n h a r sten k ro ssar ö v erfö rts till g ru p p, L er-, glas- och sten fö räd lin g sin d u stri K alk sten sg ru v o r och -brott (9) In g ic k v id föregående rä k n in g i gruppen: 9 Annan ex trak tiv industri (9) F a b rik sin d u stri och hantverk D r y c k e s v a r u i n d u s t r i () S u lfitalk o h o lfab rik er h a r ö v erfö rts till g ru p p, K em isk in d u s tri T räin d u stri () S nickerier och byggnad ssn ick erier h a r ö v erfö rts till g ru p p, M öbel- och b y g g n ad ssn ickeriin d u stri sa m t sk id fab rik er till g ru p p 9, A n n an och ospecificerad in d u stri Möbel- och b y g g nadssnickeriindustri () H it h a r ö v erfö rts m e ta llm ö b e lin d u stri frå n g ru p p, M e ta llm a n u fa k tu r (). Se ä v e n k o d

11 7 Puuvanuke- ja paperiteollisuus (7) P o is te ttu k a tto - ja e risty s h u o p a te h ta a t r y h m ä ä n, K iv iö ljy - ja asfalttiteo llisu u s K em ian teollisuus () P o is te ttu liitu te h ta a t ry h m ä ä n, Savi-, lasi- ja k iv en jalo stu steo llisu u s, m u o v ite o s te h ta a t r y h m ä ä n 9, M uu ja m ä ä ritte le m ä tö n teollisuus. K s. m y ö s tu n n u s Kiviöljy- ja a s f a i t e o i s u u s ( ) K s. tu n n u s 7 Savi-, lasi- ja k iv en jalo stu steo llisuus () K s. tu n n u k s e t ja M etallitu o teteo llisu u s () K s. tu n n u s K oneteollisuus () T ä h ä n s iirre tty h issin k o rjau sliik k eet ry h m ä s tä 7, S äh k ö tek n illin en teo llisu u s (7) 7 S ähköteknillinen teollisuus (7) K s. tu n n u s 9 M u u j a m ä ä ritte le m ä tö n teollisuus (9) P o is te ttu h a m m a ste k n ik o t ja -lab o rato rio t r y h m ä ä n 8, T erv ey d elliset ja so siaaliset p a lv e lu k se t (8). K s. m yös tu n n u k s e t ja R a k e n n u sto im in ta R a k e n n u sto im in ta on ja o te ltu k olm een k a k sin u m e roiseen p ä ä ry h m ä ä n, edellisessä n im ik k eistö ssä p ä ä ry h m iä on v a in y k si T alo n ra k en n u s (0) T a lo n ra k e n n u sto im in n a n alaurakoitsijat T ä tä v a s ta a v a t edellisen n im ik k eistö n a la ry h m ä t 0 0 Maa- ja v e sirak en n u sto im in ta E d ellisen n im ik k eistö n a la ry h m ä t T ä h ä n lisäksi s iirre tty sala o jitu sliik k e e t ja u u d israiv au s ry h m ä s tä 0, M aatila ta lo u s (0) sek ä m e tsä h a llin n o n p iiri-in sin ö ö rit ry h m ä stä 8, H allin to - ja jä r- j esty sp al v elu k set 7 Trämassa- och p a p p ersin d u stri (7) H ä rifrå n h a r ö v erfö rts ta k - och isoleringsfiltsind u s tri till g ru p p, M ineralolje- och a sfa ltin d u stri K em isk industri () H ä rifrå n h a r ö v erfö rts k ritfa b rik e r till g ru p p, L er-, glas- och sten fö rädlin g sin d u stri, p la stv a ru - fa b rik e r till g ru p p 9, A n n an och ospecificerad in d u stri. Se äv en k o d Mineralolje- och asfaltin d u stri () Se k o d 7 Ler-, glas- och stenförädlingsindustri () Se k o d er och M e tallm an u fak tu r () Se k o d M askinindustri () H it h a r ö v erfö rts h issre p a ra tio n sa ffä re r frå n g ru p p 7, E le k tro te k n isk in d u s tri (7) 7 E le k tro te k n isk industri (7) Se k o d 9 A nnan och ospecificerad industri (9) H ä rifrå n h a r ö v erfö rts ta n d te k n ik e r och -la b o ra to rie r till g ru p p 8, H ä lso v å rd och sociala tjä n s te r (8). Se ä v en k o d er och B y g g n a d sv e rk sa m h e t B y g g n ad sv erk sam h eten ä r u p p d e la d p å tre t v å siffriga h u v u d g ru p p e r; d en föregående n o m e n k la tu re n u p p to g e n d a st en h u v u d g ru p p H u sb y g g n a d sv e rk s a m h e t (0) Underentreprenörer inom husbyggn ad sbranschen D en n a g ru p p m o tsv a ra s in o m d en fö rra n o m e n k la tu re n a v u n d e rg ru p p e rn a 0 0 Jord- och v a tte n b y g g n a d s v e rk sam het M o tsv aras a v u n d e rg ru p p e rn a 0 09 i d en fö rra n o m en k latu ren. T ill d en n a g ru p p h a r dessu to m ö v erfö rts täck d ik n in g sfö retag och n y rö jn in g frå n g ru p p 0, J o rd b ru k (0) sa m t fo rstfö rv altn in g en s d istrik tsin g e n jö re r frå n g ru p p 8, F ö rv altn in g s- och o rd n in g stjä n ste r Sähkö-, kaas u-, vesijohto- ja viem ärilaito k set V esijohtolaitokset T ä h ä n siirre tty k u n tie n p u h ta a n a p ito la ito k se t r y h m ä s tä 8, T erv ey d elliset ja so siaaliset p a lv e lu k se t (8) El-, gas- och v a tte n v e rk m. m. V atten v e rk H it h a r ö v erfö rts k o m m u n a la ren h ålln in g sv erk frå n g ru p p 8, H ä lso v å rd och sociala tjä n s te r (8)

12 K a u p p a 0 T u k k u k a u p p a (0 ) T ieto jen v ertailu k elp o isu u s v u o d en 90 la s k e n n a n tie to ih in o n tu k k u k a u p a n o salta p ie n em p i k u in m u id e n p ä ä ry h m ie n o salta. R y h m ä n p e ittä v y y s o n n y t tu n tu v a s ti la a je m p i k u in v u o n n a 90. H u o m a tta v im m a t m u u to k se t tu k k u - ja v ä h ittä is k a u p a n lu o k ittelu issa o v a t seu raav issa ry h m issä: 09 P o ltto a in e e t ym. T ä h ä n s isä lty v ä t m y ö s hiili- ja koksiliikk eet, jo tk a v u o n n a 90 v ie tiin v ä h ittä is k a u p p a a n () K o n eet y m. m e ta llitu o tte e t, ra a k a -a in e e t S isälty i v. 90 v ä h ittä isk a u p p a a n siten e ttä a u to k a u p a t k u u lu iv a t sa m a a n r y h m ä ä n (), k o n tto rik o n e e t o liv at erillisenä (). N y t on a u to k a u p p o ja sekä tu k k u - e ttä v ä h ittä isk a u p a ss a M aatalo u sv ä lin eet ja -ta rv ik k e e t. O sa tä h ä n k u u lu v ista liik k eistä on v. 90 v ie ty v ä h ittä isk a u p p a a n M u u t ta v a r a t T ä h ä n lu e ttu m yös lu m p p u - ja ro m u k au - p a t, jo tk a edellisessä lask en n assa v ie tiin v ä h ittä isk a u p p a a n () P a lv e lu ste n o sa sto sta o n tu k k u k a u p p a a n siirr e tty v a ltio n h a n k in ta k e sk u s sekä v a ltio n eu v o sto n ju lk aisu to im isto, jo tk a k u u lu iv a t ry h m ä ä n 8, H allin to - ja jä rje sty sp a lv e lu k se t (8) Vähittäiskauppa ( ) Kutoma- ja n a h k a ta v a ra in v äh ittäisk au p p a () P o is te ttu k u m ita v a ra k a u p a t ry h m ä ä n, M u u t v ä h ittä isk a u p a n erikoisliikkeet Rauta-, rakennus-, taloustarvikeym s. v ä h ittä is k a u p p a () P o is te ttu k o n e k a u p a t ry h m ä ä n, T u k k u k a u p p a M uut v ä h ittä is k a u p a n erikoisliikkeet () T ä h ä n siirre tty a u to n h u o lto a se m a t ry h m ä stä 7, L iik e n n e ttä p alv elev a to im in ta (79). K s. m yös tu n n u s Y leiskaupat () K s. tu n n u k s e t ja 7 P an k it ja m uut rah alaito k set (7) P o is te ttu a rp a ja is to im is to t sek ä v e ik k a u sto im isto ry h m ä ä n 87, T aide- ja v irk isty sp alv elu k set 8 V ak u u tu slaito k set (8) T ä h ä n siirre tty v a ltio n ta p a tu rm a to im isto r y h m ä s tä 8, H allin to - ja jä rje sty sp a lv e lu k se t (8) H a n d e l 0 P artih an d el (0 ) U p p g iftern as jä m fö rb a rh e t m ed m o tsv a ra n d e u p p g ifte r frå n 90 års rä k n in g ä r fö r p a r tih an d eln s del m in d re ä n b e trä ffa n d e ö v riga h u v u d g ru p p e r. G ru p p en s tä c k n in g ä r n u b e ty d lig t stö rre ä n å r 90. D e v ik tig a ste fö r än d rin g a rn a i p a rti- och d eta ljh a n d e ln s k la ssificerin g ar fin n es i fö ljan d e grupper: 09 B rän slen m. m. H ä ri in g år ä v en kol- och k o k saffärer, v ilk a å r 90 fördes till d e ta ljh a n d e ln () M askiner o. a. m e ta llv a ro r, rå v a ro r D en n a g ru p p ingick å r 90 i d e ta ljh a n d e ln sålu n d a, a t t sa m tlig a b ilaffä rer h ö rd e till sa m m a g ru p p (); k o n to rsm a sk in e rn a v a r sk ilt (). N u fö rek o m m er b ilaffä rer i såv äl p a rti- som d e ta ljh a n d eln L a n tb ru k sfö rn ö d e n h e te r. E n del a v affä re rn a i d e n n a g ru p p ingick å r 90 i d e ta ljh a n d e ln A n d ra v aro r G ru p p en o m fa tta r ä v e n lu m p - och sk ro t - affärer, v ilk a v id föregående räk n in g fördes till d e ta ljh a n d e ln () F rå n av d eln in g en T jä n ste r h a r till p a rtih a n. d eln ö v erfö rts sta te n s an sk affn in g scen tral sa m t s ta ts rå d e ts p u b lik a tio n sb y rå, v ilk a år 90 h ö rd e till g ru p p 8, F ö rv altn in g s- och o rd n in g stjä n ste r (8) Detaljhandel ( ) Textil- och läd erv aru h an d el () H ä rifrå n h a r ö v erfö rts g u m m iv aru h an d el till g ru p p, Ö vriga specialaffärer in o m d e ta ljh a n d e ln Järn-, byggnadsmaterial-, husgerådshandel m. m. () M ask in affärer h a r ö v erfö rts till g ru p p, P a r tih an d el Övriga specialaffärer inom d e taljh an d eln () B ilserv icestatio n er h a r ö v erfö rts h it frå n g ru p p 7, T jä n ste r i a n slu tn in g till sam färd seln (79). Se ä v en kod Allmän d etaljhandel () Se k o d er och 7 B anker och andra p e n n in g in stitu t (7) L o tte rib y rå e r och tip p n in g s b y rå n h a r ö v erfö rts h ä rifrå n till g ru p p 87, K o n st- och rek reatio n s- tjä n s te r 8 F ö rs ä k rin g s a n sta lte r (8) H it h a r ö v erfö rts sta te n s oly ck sfallsb y rå från g ru p p 8, F ö rv altn in g s- och o rd n in g stjä n ste r (8)

13 9 K iin teistö t (9) T alo n m ieh et, jo tk a edellisessä lask en n assa lu e ttiin tä h ä n, k u u lu v a t n y t ry h m ä ä n 89, M u u t h e n k i lölliset p alv elu k set. T ä h ä n siirre tty a u to h a llit r y h m ä s tä 7, L iik e n n e ttä p alv elev a to im in ta (79) Liikenne O sasto k ä s itti v u o n n a 90 kolm e p ä ä ry h m ä ä : H enkilö- ja ta v a ra liik e n n e (7), V a ra sto t ja m a k a siin it (7) sekä T ietoliikenne (7). N y t on p ä ä ry h m iä seitsem än: 7 R au ta tie liik e n n e (7) 7 T ieliikenne E d ellisen n im ik k eistö n ry h m ä t V esiliikenne E d ellisen n im ik k eistö n ry h m ä t S isältää m y ö s erilliset a h ta u sliik k e e t, jo tk a k u u lu iv a t liik e n te e n p alv elu k siin (79) 7 Ilm aliikenne (7) 7 L iik en n että palveleva toim inta (79) P o is te ttu a u to k o u lu t ry h m ä ä n 8, O p etu sto im in ta. K s. m y ö s tu n n u k s e t, 9 ja 7 7 V arastot ja m akasiinit 77 T ietoliikenne (7) P o is te ttu tie to - ja u u tisto im isto t ry h m ä ä n 8, M u u t p a lv e lu k se t y h teisk u n n alle ja liike-eläm älle P alvelukset 8 Hallinto- ja järje sty sp a lv e lu k se t (8) T ä h ä n s iirre tty so siaalih allin to ja v an k ein h o ito r y h m ä s tä 8, T erv ey d elliset ja sosiaaliset p alv elu k set (8). K s. m yös tu n n u k s e t, 0 ja 8 8 O p e tu sto im in ta (8) K s. tu n n u s 7 8 T erveydelliset ja sosiaaliset palvelukset (8) K s. tu n n u k s e t 0, 9, ja 8 8 Muut palvelukset yhteiskunnalle ja liike-elämälle (8) P o is te ttu n u o h o u sto im in ta ry h m ä ä n 89, M u u t h e n kilölliset p alv elu k set. K s. m yös tu n n u k s e t 0 ja T a i d e- j a v i r k i s t y s p a v e u k s e t (87) T ä h ä n siirre tty k o n se rtti-, lippu- ja o h jelm apalveluto im isto t ry h m ä stä 89, M u u t h en k ilölliset p a lv e lu k se t (89). K s. m yös tu n n u s 7 89 Muut henkilölliset p alvelukset (89) K s. tu n n u k s e t 9, 8 ja 87 9 F astig h eter (9) G ård sk a rla rn a, som v id föregående räk n in g hörde h it, h än fö rd es n u till g ru p p 89, Ö vriga personliga tjä n s te r. H it h a r ö v erfö rts b ilh a lla r frå n g ru p p 7, T jä n ste r i a n slu tn in g till sam färd seln (79) S a m f ä r d s e D en n a av d eln in g o m fa tta d e å r 90 tre h u v u d gru p p er: P erson- och g o d stra n sp o rt (7), L ager ooh m ag asin (7) sa m t U n d e rrä tte lse v ä se n (7). N u o m fa tta r av d eln in g en s ju h u v u d g ru p p e r: 7 Jä rn v ä g s tra fik (7) 7 V ägtrafik G ru p p ern a 7 7 i föregående n o m e n k la tu r 7 Sjöfart G ru p p ern a 7 78 i föregående n o m en k latu r. In n e h å lle r ä v en s e p a ra ta stu v erier, v ilk a h ö rd e till T jä n ste r i an slu tn in g till sam färd seln (79) 7 L u ftfart (7) 7 T jänster i anslutning till samfärdseln (79) H ä rifrå n h a r ö v erfö rts b ilskolor till g ru p p 8, U n d erv isn in g. Se ä v en k o d er, 9 och.7 7 Lager och m agasin 77 Post, telegraf och telefon (7) H ä rifrå n h a r ö v erfö rts n otis- och n y h e ts b y rå e r till g ru p p 8, Ö vriga tjä n s te r till sam h ället och n ä rin g s liv et T jänster 8 F ö rv a ltn in g s - och o r d n i n g s t j ä n s t e r (8) H it h a r ö v erfö rts socialfö rv altn in g och få n g v å rd frå n g ru p p 8, H ä lso v å rd och sociala tjä n s te r (8). Se ä v en k o d er, 0 och 8 8 U ndervisning (8) Se k o d 7 8 H älsovård och sociala tjän ster (8) Se k o d er 0, 9, och 8 8 Övriga tjän ster till sam hället och näringslivet (8) H ä rifrå n h a r ö v erfö rts sk o rsten fejn in g till g ru p p 89, Ö vriga p erso n lig a tjä n s te r. Se ä v en k o d er 0 och Konst- och r e k re a tio n stjä n ste r (87) H it h a r ö v erfö rts k o n sert-, b ilje tt- och p ro g ram - tjä n s te b y rå e r frå n g ru p p 89, Ö vriga p ersonliga tjä n s te r (89). Se ä v en k o d 7 89 Övriga personliga tjänster (89) Se k o d er 9, 8 och 87

14 7 A vain, jo k a o so itta a m ite n v u o d en 90 v ä e stö la sk e n n a n elin k ein o ry h m ät ja k a u tu v a t v u o d en 90 la sk e n n a n r y h m itte ly n m u k a a n Nyckel, som u tv is a r h u ru n ä rin g sg ru p p e rn a vid 90 å rs fo lk räk n in g fö rd elar sig enligt n ärin g sg ru p p erin g en v id 90 års folk räk n in g K ey showing how the industrial groups of the I90 population Census are derided according to the classification of the 90 Census Tunnus Kod Code 90 nimikkeistö Nomenklatur för näringsgrenar Industrial classification Tunnus Kod Code Maa- ja metsätalous sivuelinkeinoilleen Jord- ocli skogsbruk jämte binäringar... Maatilatalous Jo rd b ru k... 0 (0) Viljelmän peltoala Jordbrukslägenhetens åkerareal 0.0 h a Oil.0 9.9» » » » » \ 07/ 09.9» Peltoala tu ntem aton Åkerareal ej uppgiven Maataloutta palveleva toiminta Tjänster till jordbruket... (09) (8) 0 00 Puutarhavüjelys Trädgårdsskötsel Kotieläintalous H usdjursskötsel Poronhoito R e n sk ö tse l Turkiseläintenhoito P älsd ju rsu p p fö d n in g Muu tähän ryhm ään kuuluva toim inta A nnan till denna grupp hörande verksam het Metsä,talous, uitto ja lauttaus Skogsbruk samt flottninq... (0) 00 M etsänhoito ja -hakkuu, m etsäajot Skogsvård och avverkning, skogskörslor... 0 (8) 0 U itto ja lau ttau s Flottning Kalastus ja metsästys Fiske och jakt M etsästvs ja riistanhoito J a k t och v iltv å r d... 0, 00 0 M erikalastus Saltsjöfiske Sisävesikalastus In sjö fisk e K alanviljelyslaitokset yms. Fiskodling o. a. d. verksam het... 0 Kaivannaisteollisuus Gruv- och annan extraktiv industri... M almikaivokset Malmgruvor... 0 R autakaivokset rikastam oineen Järngruvor jäm te anrikningsverk... 9 M uut m alm ikaivokset rikastam oineen A ndra m alm gruvor jäm te anrikningsverk Kivilouhokset, hiekan ja soran lajittelu Stenbrott, sand- och grussortering... (0) 0 Kalkkikivikaivokset ja -louhokset Kalkstensgruvor och -b ro tt... (99) 9 M u u kaivannaisteollisuus A nnan extraktiv industri... (9) 90 Turveteollisuus T o rv in d u stri M uut m ineraalikaivokset ja -louhokset A ndra m ineralgruvor och - b r o t t... (99) Tehdasteollisuus ja käsityö Fabriksindustri och hantverk... 0 Elintarviketeollisuus Livsm edelsindustri L ihatuoteteollisuus K öttvaruindustri... (0) 0 M aidonjalostusteollisuus M jölkförädlingsindustri Kasvis-, hedelm ä- ja m arjateollisuus Grönsaks-, frukt- och bärindustri Kalatuoteteollisuus F isk v a ru in d u stri Myllyteollisuus K varnindustri Leipäteollisuus B ageriin d u stri... (0) 0 Sokeriteollisuus S o ckerin d u stri Makeisteollisuus K o n fe k ty rin d u stri M argariini- ym. ravintorasvateollisuus M argarin- o. a. näringsfettindustri Muu elintarviketeollisuus A nnan livsm edelsindustri (0) (0) Juom ia valmistava teollisuus D ryckesvaruindustri... () 0 Väkijuom ateollisuus Spritdrycksindustri... () () Viini-, likööri- yms. teollisuus Vin-, likör- o. a. d. in d u s tr i... () Mallas- ja panim oteollisuus Malt- och b ry g g e riin d u stri... Virvoitusjuom ateollisuus L äskedrycksindustri... 8

15 8 Tunnus Kod Code 90 nimikkeistö Nomenklatur för näringsgrenar Industrial classification Tunnus Kod Code 90 0 Tupakkateollisuus T o baksindustri... 0 Tekstiiliteollisuus Textilindustri... 0 Kehruu- ja kutom ateollisuus Spånads- och väveriindustri... Trikoo- ja m uu neuletuoteteollisuus Trikå- o. a. d. industri... Pitsi-, nauha- ja nyöriteollisuus Spets-, band- och snörindustri... \ Verkko- ja köysiteollisuus N ätfabriker och re p slag e rie r... J 9 Muu tekstiiliteollisuus A nnan te x tilin d u s tri... 9 Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus Sko-, konfektions- och sömnadsindustri... 0 Kenkäteollisuus S k o in d u stri... ' Jalkinekorjaam ot Skoreparation... V aatetus- ja asusteteollisuus Konfektions- och ekiperingsindustri... 9 Muu om peluteollisuus A nnan sö m n ad sin d u stri... 9 Puuteollisuus T rä in d u stri... () 0 Sahateollisuus S å g in d u stri... () (9) V aneritehtaat F a n e rfa b rik e r... Muu puun perusteollisuus A nnan prim är trä v a ru in d u s tri... () P u u talo tehtaat T räh u sfabrik er... () 9 Muu puun jatkoteollisuus A nnan vidareförädling av träv aro r... (9) () Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus Möbel- och byggnadssnickeriindustri... () 0 Puuhuonekaluteollisuus Träm öbelindustri... (0) M etallihuonekaluteollisuus M etallm öbelindustri... R akennuspuusepäntehtaat B yggnadssnickerier... () Puusepänliikkeet S n ickeriv erk städer... H uonekaluverhoom ot (erilliset) M öbeltapetseringsverkstäder (fristående)... (0) 7 Puuvanuke- ja paperiteollisuus Trämassa- och pappersin d u stri... (7) 70 Puunhiom ot Träsliperier Selluloosateollisuus C ellulosaindustri Paperi-, pahvi- ja kuitulevyteollisuus Pappers-, papp- och w allboardindustri Paperi- ja pahvinvalm isteteollisuus Pappers- och pappvaruindustri... (7) 8 Graafinen teollisuus Grafisk in d u s tr i K irjapainot ja k u v alaattalaitokset B oktryckerier och klichéanstalter K irjansitom ot (erilliset) Bokbinderier (fristå e n d e ) K ustannusliikkeet, lehtien toim itukset ja kontto rit Förlag och tid n in g sred ak tio n er Nahka- ja nahkateosteollisuus Skinn- och lädervaruindustri N ah k atehtaat, parkitsem ot Läderfabriker, b a rk e rie r Turkism uokkaam ot P älsv aru b erednin g... 9! 9 N ahkateostehtaat L ädervarufabriker... 9 ; 0 00 Kumiteollisuus Gummiindustri Kem ian teollisuus K em isk in d u s tr i... () 0 K em ian perusteollisuus Kemisk b a sin d u stri... () () (9) T ekokuitutehtaat K onstfiberfabriker... 7 Kasvi-, eläinöljyjen ja -rasvojen valm istus Tillverkning av vegetabiliska och anim aliska oljor och fetter... Lakka-, m aali- ja väriteollisuus Lack-, mål- och fä rg in d u s tri... () Saippua-, pesuaine- ja kynttiläteollisuus Tvål-, tvättm edels- och ljusindustri... Teknokemialliset te h ta a t ia pakkaam ot Teknokemiska fabriker och p a c k e rie r... (9) L ääketehtaat Läkem edelsfabriker... 7 T u litik k u tehtaat Tändsticksfabriker... 9 Muu kem ian teollisuus A nnan kemisk industri... (9) K iviöljy- ja asfalttiteollisuus Mineralolje- och a sfa ltin d u stri... () 0 K iviöljyn puhdistam ot M ineraloljeraffinaderier... 9 Muu kiviöljy- ja asfalttiteollisuus A nnan m ineralolje- och asfaltindustri... 9 (7) Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus Ler-, glas- och stenförädlingsindustri... () 0 Tiili- ja rakennuskeram iikkateollisuus Tegel- och byggnadskeram isk in d u s tr i... Lasi- ja lasituoteteollisuus Glas- och glasvaruindustri... Posliini- ja saviastiateollisuus Porslins- och lerg o d sin d u stri... Sem entti-, kalkki- ja liituteollisuus Cement-, kalk- och k r itin d u s tr i... () Kalkki- ja sem enttituoteteollisuus Kalk- och c em en tv a ru in d u stri... (9) Kiviteollisuus Stenindustri... () (0) 9 Muu savi- ja kivenjalostusteollisuus A nnan er- och stenfö räd lin g sin d u stri... (9) () Metallien perusteollisuus M etallverk... 0 R audan ja teräksen perusteollisuus Järn - och s tå lv e r k... 9 Muiden m etallien perusteollisuus A ndra m etallverk... 9

16 9 Tunnus Kod Code 90 nimikkeistö Nomenklatur för näringsgrenar Industrial classification Tunnus Kod Code Metallituoteteollisuus M etallm anufaktur... N aula-ja rautalankateollisuus Spik- och järntrådsindustri... Hienotaeteollisuus Finsmidesindustri... Karkeataeteollisuus Grovsm idesindustri... Ohutlevytuoteteollisuus Bleck- och plåtvaruindustri... Metallituotekorjaamot M etallreparationsverkstäder...j Muu metallituoteteollisuus Annan m etallm anufaktur..., 7, 9 0 Koneteollisuus M a skinindustri... Konepajat M askinfabriker... Korjauspajat Reparationsverkstäder... () (7) Sähköteknillinen teollisuus Elektroteknisk in d u s tr i Vahvavirtalaiteteollisuus Tillverkning av starkström sapparatur... Heikkovirtalaiteteollisuus Tillverkning av svagström sapparatur... Sähkölaitteiden korjaamot Bireparationsverkstäder... Muu sähköteknillinen teollisuus Annan elektroteknisk industri... (7) 7 7 (7) 79, \ 9/ Kulkuneuvoteollisuus Transportmedelsindustri... Laivaveistämöt ja telakat Skepps- och b å tv a r v... Rautatie- ja raitiotiekaluston valmistus Tillverkning av järn- och spårvägsm ateriel... Autoteollisuus Bilindustri... Autokorjaamot Bilreparationsverkstäder... Moottori- ja polkupyöräteollisuus Motorcykel- och cykelindustri... Lentokonetehtaat Flygplansfabriker... Muu kulkuneuvoteollisuus Annan transportmedelsindustri... f M u u ja määrittelemätön teollisuus A nnan och ospecificerad industri... (9) (8) 8, 8 (8) Hienomekaaninen teollisuus Finmekanisk industri... (9) 9 Kelloteollisuus Urindustri... Jalometalliteollisuus Ädelm etallindustri... f Soitinkone- ja soitinteollisuus M usikinstrumentindustri... Muoviteosteollisuus Plastvaruindustri... Urheiluvälineteollisuus Sportredskapsindustri... Muualla luokittelematon teollisuus Ej annorstädes redovisad in d u str i... Teollisuus, ala tuntematon Industrigren o k ä n d () (99) (9) (99) (9) Rakennustoiminta B yggnadsverksam het... 0 Talonrakennus Husbyggnadsverksamhet... (0) 0 9 Talonrakennustoiminnan alaurakoitsijat Underentreprenörer inom husbyggnadsbranschen Maalaamot Målerier... Rakennuspeltisepänliikkeet Byggnadsplåtslagare... Putkijohtojen asennus R örläggning... Sähköjohtojen asennus E lin stallation... Muut Övriga... 0 (0) 0 0 (0) M aa- ja vesirakennustoiminta Jord- och vattenbyggnadsverksamhet... Katu-, rautatie-, tie- ja Vesirakennus Gatu-, järnvägs-, väg- och vattenbyggnad... Vesivoimalaitosten rakennus Uppförande av k raftverk... Raivaus-, louhinta- ja kaivaustoiminta Röjning, sprängning, grävning... Muu rakennustoiminta Annan byggnadsverksam het (09) (0) (8) 09 Sähkö-, kaasu-, vesijohto- ja viemärilaitokset E l-, gas- och vattenverk m. m. 0 Sähkö- ja kaasulaitokset El- och gasverk... Sähkölaitokset Elverk... Kaasulaitokset G asverk... Höyry- ja lämpölaitokset Ångverk, värm ecentraler... () () 0 / Vesijohtolaitokset Vattenverk... Vesij ohtolaitokset Vattenverk... Viemäri- ja puhtaanapitolaitokset Avlopps- och renhållningsverk...j () 0, 8 Kauppa H a n d e l Tukkukauppa Partihandel... (0 ) 00 Keskustukkuliikkeet Centralpartiaffärer... 0 (8) 0 Siirtomaatavarat, yksin tai muihih tavaroihin yhdistettyinä Specerier, fristående eller tills, medl andra v a r o r... 0 (0) (0) 0 Vilja- ym. maan viljely stuotteet Spannmåls- och andra lantbruksprodukter...i 0 Muut ravintoaineet Andra liv sm ed el...j

17 0 Tunnus Kod Code 90 Elinkemonimikkeistö Nomenklatur för näringsgrenar Industrial classification Tunnus Kod Code 90 0 Tekstiili-, vaatetus- ja n ahkatav arat Textil-, beklädnads- och lädervaror... (0) (0) 0 R autakau p p atav arat vm. Järnhandelsvaror m. m... 0 (0) (0) 0 Sähkö-, valaistus- ja radiotarvikkeet El-, belysnings- och radioartiklar... (0) 07 Paperikauppatavarat, p ain otuotteet Pappershandelsartiklar, tryckalster (8). 08 Kem iallisteknilliset k u lu tu stav arat K em isk-tekniska k o n su m tio n sv aro r Polttoaineet ym. Bränslen m. m... (09) () () 0 P u u tavarat T rävaror... (09) A utot ja autotarvikkeet Bilar och b iltillb e h ö r... () Koneet ym. m etallituotteet, raaka-aineet Maskiner o. a. m etallvaror, råvaror... () M aatalousvälineet ja -tarvikkeet L antbruksförnödenheter... (0) (0) () () A gentuuriliikkeet A genturverksam het... 9 T ukkukauppa, ala tuntem aton Partihandel, branschen o k ä n d... Vähittäiskauppa Detaljhandel... ( ) Ravinto- ja nautintoaineiden vähittäiskauppa Handel med närings- och njutningsm edel... 0 Leipä-, m aito- ja m eijerituotteiden kaupat Bröd, m jölk och m eje rip ro d u k ter... Liha- ja kalakaupat K ött- och fiskaffärer... S iirtom aatavarakaupat S p e c erier... Alkoholijuomien m yym älät A lk o h o lb u tik er... Virvoke-, makeis- ja tupak k akau p at Läskedrycks-, konfektyr- och to b a k s a ffä re r..., Kutoma- ja nahkatavaroin vähittäiskauppa Textil- och lädervaruhandel... () 0 Kangas- ja ly h v ttavarakau p at Textil- och k o rtv a ru a ffä re r... V aatetu stavarak aupat B eklädnadsaffärer... Jalkine- ym. nahkateosten k au p at Sko- och lä d e rv a ru a ffä re r..., Rauta-, rakennus-, taloustarvike- yms. vähittäiskauppa Järn-, byggnadsmaterial-, husgerädshandel () 0 R auta- ja rakennustarvikekaupat Järn - och byggnadsm aterialaffärer... Tapetti-, m atto- ja v ärikaupat Tapet-, m att- och färgaffärer... Auto- ja autotarvikekaupat Bilar och b iltillb e h ö r... () Sähkö-, radio- ja valaistustarvikekaupat El-, radio- och belysningsm aterial... Urheilu- ja polkupyöräkaupat Sport- och c y k elaffä rer... 7 Kello-, kulta- ja hopeatavarain kaupat Ur-, guld- och silv erv a ru affä rer M uut täh än ryhm ään kuuluvat kaupat Övriga till denna grupp hörande a f f ä r e r..., 9 M uut vähittäiskaupan erikoisliikkeet Övriga specialaffärer inom detaljhandeln... () 0 K irja- ja paperikaupat Bok- och p a p p ersh a n d e l... A pteekit Apotek... K em ikalikaupat Kem ikalieaffärer... Polttoainekaupat B ränsleaffärer... () (79) Huonekalu- ja sisustustarvikekaupat M öbelaffärer och inredningsartiklar... Kukka- ja siem enkaupat Blomster- och frö a ffä re r... 7 Kumi- ja m uovitavarakaupat Gummi- och plastvaruhandel... 9 M uut erikoiskaupat A ndra sp ecialaffärer..., 9 () ( (9) Yleiskaupat Allmän detaljhandel () 0 T avaratalot Varuhus... Yksityiset ja osuustoim innalliset sekatavarakaupat P rivat och kooperativ d e ta ljh a n d e l..., Sekalaisten k äytetty jen tavaroiden k au p at Begagnade varor... () (9) 9 V ähittäiskauppa, ala tu ntem aton D etaljhandel, branschen o k ä n d... 7 P ankit ja muut rahalaitokset Banker och andra penninginstitut... (7) 70 Suomen Pankki s B a n k L iikepankit A ffärsb anker Postisäästöpankki Postsparbanken... 7 Säästöpankit S p a rb a n k er Osuuskassat A n d elsk asso r... f 7 M uut pankit A ndra banker...j 79 M uut raha- ja luottolaitokset Andra penning- och k reditin stitu t... 7 (79) 8 Vakuutuslaitokset Försäkringsanstalter... (8) 80 H enkivakuutus L iv fö rsäk rin g V ahinkovakuutus Skadeförsäkring... 8 (8) 8 Sosiaalivakuutus Socialförsäkring Kiinteistöt F astigheter... (9) 90 K iinteistöjen välitys Fastighetsförm edling K iinteistöjen omistus, vuokraus ja hoito Fastighetsförvaltning, -uthyrning och - s k ö ts e l... 9 (9) (79)

18 Tunnus Kod Code 90 nimikkeistö Nomenklatur för näringsgrenar Industrial classification Tunnus Kod Code 90 7 L iik e n n e S a m f ä r d s e l Rautatieliikenne Järn vägstra fik Tieliikenne Vägtrafik... K untien liikennelaitokset K om m unala trafikverk... Linja-autoliikenne Annan b u sstra fik... Henkilö vuokra-autoilijat T ax i-b ila r... K uorm a-autoliikenne V a ru tra n sp o rt... Muu tieliikenne Annan v ä g tra fik... (7) (79) Vesiliikenne S jö fa r t... M erenkulku ulkom aihin D ju p s jö fa rt...,... Rannikko- ja sisävesiliikenne K ust- och insjöfart... Luotsi-, m ajakka-, kanava- ja satam alaitos Lots-, fyr-, kanal- och ham nväsen... Ahtaus S tu veri... (7) (79) 7 70 Ilmaliikenne L u ftfa r t Liikennettä palveleva toiminta Tjänster i anslutning till sam färdseln... M atkatoim istot R e se b y råe r... H uolinta ja laivaus Spedition och skeppsm äkleri... " I Muu (m ittaus ja tarkistus) A ndra tjän ster (m ätning och granskning av varor) Varastot ja m akasiinit Lager och m a g a sin Tietoliikenne (posti, lennätin ja puhelin) Post, telegraf och telefon... (7)7 8 P a l v e l u k s e t T j ä n s t e r Puolustuslaitos Försvarsväsen (79) (79) Hallinto- ja järjestyspalvelukset Förvaltnings- och ordningstjänster... Valtion hallinto S ta tsfö rv a ltn in g... Kunnallishallinto Kom m unalförvaltning... Oikeuslaitos R ä ttsv ä se n... Poliisilaitos P o lisv ä se n... Palolaitos B ra n d v ä s e n... Tullilaitos T u llv ä se n... Vankeinhoito F å n g v å rd... Sosiaalihallinto S o cialfö rv altn in g... (8) (8) Opetustoiminta U ndervisning... K ansakoulunopettajasem inaarit Folkskollärarsem inarier... K ansakoulut F olkskolor... O ppikoulut Lärdom sskolor... K orkeakoulut H ö g sk o lo r... K ansan- ja työväenopistot Folkhögskolor och a r b e ta rin s titu t... Maa-, m etsä-, kotitalous- ja kotiteollisuusoppilaitokset Jordbruks-, skogs-, hushålls- o. a. s k o lo r... K auppaoppilaitokset H andelsläro an stalter... Teknilliset oppilaitokset Tekniska lä ro a n s ta lte r... M uut am m atilliset oppilaitokset Övriga y rk e ssk o lo r... Muu kasvatus- ja opetustoim inta Annan pedagogisk och und ervisningsverksam het... i j d. (8) (79) Uskonnolliset yhdyskunnat Religiösa samfund... Evankelisluterilainen kirkko Evangelisk-lutherska kyrkan... Ortodoksinen kirkko O rtodoxa kyrkan... M uut uskonnolliset yhdyskunnat ja järjestöt A ndra religiösa sam fund och sam m anslutningar Terveydelliset ja sosiaaliset palvelukset Hälsovård och sociala tjänster... S airaalat Sjukhus... Muu terveyden- ja sairaanhoito A nnan hälso- och sjukvård... Sosiaaliset laitokset ja järjestö t Sociala in rättn in g ar och o rg a n isatio n er... (8) (8) (99) M uut palvelukset yhteiskunnalle ja liike-elämälle Övriga tjänster till samhället och näringslivet.. Tieteelliset tutkim uslaitokset Vetenskapliga fo rsk n in g sa n sta lter... K irjastot, arkistot ja m useot Bibliotek, arkiv och museer... Oikeusapupalvelukset (lakiasiaintoim istot) Juridiska t jä n s t e r... Insinööri- ja arkkitehtitoim istot Ingenjörs- och a rk ite k tb y rå e r... Mainos-, m arkkinatutkim us- yms. toim inta Reklam-, m arknadsundersöknings- o. a. d. byråer Tilinpito- ja tilintarkastustoim istot Bokförings- och revisionsbyråer...j M uut liike-eläm än palvelukset A ndra tjän ster till affärslivet...j eläm än järjestö t Näringslivets o rg an isatio n er... M uut Övriga... (8) 8 (8) (8) 79 (89)

19 Tunnus Kod Code 90 nimikkeistö Nomenklatur för näringsgrenar Industrial classification Tunnus Kod Code Taide- ja virkistyspalvelukset Konst- och rekreationstjänster... (87) 870 E lokuvat Film er T eatterit ja orkesterit T eatrar och orkestrar Yleisradio ja televisio R undradio och te le v is io n Itsenäiset taiteilijat Självständiga k o n s tn ä re r Urheilu S p o r t... (879) 879 M uut taide- ja virkistyspalvelukset A ndra konst- och re k re a tio n stjä n ste r... (79) (879) (899) 88 Kodissa suoritettavat henkilölliset palvelukset Inom hemmet utförda personliga tjä n s te r K otiapulaiset H e m b iträd e n Päiväapulaiset D ag h jälp er... > M uut Övriga... J 89 M u u t henkilölliset palvelukset Övriga personliga tjä n ste r... (89) 890 R avintolat, kahvilat ja ruokalat R estauranger, kaféer och m a tse rv e rin g a r H otellit ja m atk u stajakodit H otell och resandehem Pesulat ja silitysliikkeet T v ätt- och stry kinrättningar P artu rit, kam paam ot ja kauneussalongit Barberare, damfriserings- och skönhetssalonger Valokuvaam ot F o to g ra fe r Saunat B a d stu g o r H autaustoim istot B egravningsbyråer... (899) 899 M uut henkilölliset palvelukset Övriga personliga tjä n s t e r... (89) (899) (9) Industrial groups in English ISIC Code No. group *) Finnish Standard Division 0 Agriculture, forestry, fishing, etc. 0 Agriculture Agriculture, farm s field area hectares» O il.0 9.9»>» 0.0.9»» »» »» 0.0.9»» 0/ _ x 9» 0 7 / 9» 09 Field area unknown 0 0 Agricultural services O il 0 Horticulture 0 Care of livesstock O il 00 Reindeerbreeding» 0 Raising of fur-bearing animals» 09 O ther related activities 0 Forestry and logging 0 / Forestry and logging, tim ber tracts 0 0 Logfloating 0 Fishing and hunting H unting and game protection 0 0 Fishing in sea 0 0 Fishing in inland w ater» 0 Fish farm s and other activities related w ith fishing Division M ining and quarrying M etal mining 0 Iron ore m ining 9 M etal mining except iron ore mining 0 Stone quarrying, sorting of gravel and sand 99 Limestone quarrying ISIC Code No. group *) Finnish Standard 9 M ining and quarrying, n. e. c Digging and preparation of peat» 99 O ther Division M anufacturing and handicraft 0 Food manufacturing industries 0 00 Slaughtering, preparation and preserving of m eat 0 0 M anufacture of dairy product 0 0 Canning and preserving of fruits and vegetables 0 0 Canning and preserving of fish 0 0 M anufacture of grain mill products 0 0 M anufacture of bakery products 07 0 Sugar factories and refineries M anufacture of chocolate and sugar confectionery M anufacture of m argarine and cooking fats» 09 Food m anufacturing, n. e. c. Beverage industries 0 M anufacture of alcohol Wine and liqueur industries Breweries and m anufacture of m alt Soft drinks and carbonated w ater industries 0 Tobacco manufactures M anufacture of textiles 0 Spinning, weaving and finishing textiles K nitting mills M anufacture of laces, braids, etc. Cordage, rope and twine industries 9 9 O ther m anufacture of textiles M anufacture of footwear, other wearing apparel and made-up textile goods 0 M anufacture of footwear R epair of footwear M anufacture of wearing apparel, except footwear 9 O ther m anufacture of m ade-up textile goods v Group of the International Standard Industrial Classification of all Economic Activities (revised edition, 98) to which the group specified in this publication belongs

20 ISIC group Code No. Finnish Standard Manufacture of wood and cork, except manufacture of furniture } Sawmills and planing mills Plywood mills geqi O ther m anufacture of prim ary wood and cork pro- I ducts M anufacture of prefabricated houses ggj> 9 O ther m anufacture of wooden articles Manufacture of furniture and fixtures 0 0 M anufacture of wooden furniture» M anufacture of m etal furniture» M anufacture of fixtures» Carpentry» Separate upholstering 7 Wood pulp mills 7 70 W ood pulp mills» 7 Sulphite and sulphate pulp mills» 7 Paper, cardboard and w allboard mills 7 7 M anufacture of articles of paper and paperboard 8 Printing, publishing and allied industries Printing and engraving for printing purposes» 8 Bookbinding (separate)» 8 Publishing of books, newspapers and periodicals 9 Manufacture of leather and leather products, except footwear 9 90 Tanneries and leather finishing plants 9 9 Furdressing, 9 9 M anufacture of leather products 00 0 Manufacture of rubber products Manufacture of chemicals and chemical products 0 Basic industrial chemicals, incl. fertilizers» M anufacture of syntetic fibres M anufacture of vegetable and anim al oils and fats / M anufacture of lacquers, paints, varnishes and / pigm ents 9 M anufacture of soaps, other washing compounds and candles» M anufacture and packing of cosmetics and other toilet preparations» M anufacture of medicinal and pharm aceutical preparations» 7 M anufacture of m atches» 9 M anufacture of other chemical products Manufacture of products of petroleum and asphalt 0 Petroleum refineries 9 9 M anufacture of other petroleum and asphalt products Manufacture of non-metallic mineral products, except products of petroleum and coal 0 M anufacture of bricks and tiles M anufacture of glass and glass products M anufacture of pottery, china and earthenware jjggj M anufacture of cement, lime and chalk 9 M anufacture of concrete products and m ortar» M anufacture of stone products» 9 O ther m anufacture of clay and stone products Basic metal industries 0 Iron and steel basic industries 9 O ther basic m etal industries Manufacture of metal products, except machinery and transport equipment 0 0 M anufacture of nails and steel wire» M anufacture of cutleries» M anufacture of rough forgings ISIC group Code No. Finnish Standard 0 M anufacture of m etal sheet products» R epair of m etal products» 9 M anufacture of m etal products, n. e. c. M anufacture of machinery, except electrical machinery 0 0 M anufacture of m achinery» M achinery repair shops 7 M anufacture of electrical machinery, apparatus, appliances and supplies M anufacture of strong current m achinery apparatus, etc.» 7 M anufacture of weak current m achinery, apparatus, etc. > 7 R epair of electrical machinery, apparatus, etc.» Z 79 Other m anufacture of electrical equipm ent 0/ 8 M anufacture of transport equipment 8 80 Ship building and repairing 8 8 M anufacture and repair of railroad and tram w ay equipm ent 8 8 M anufacture of m otorcars 8 8 R epair of motorcars 8 8 M anufacture of motorcycles and bicycles 8 8 M anufacture and repair of aircraft Other m anufacture of transport 9 Miscellaneous manufacturing industries 9/ 90/ M anufacture of professional, scientific, measuring 9/ 9/ and controlling instrum ents 9 9 M anufacture of watches and clocks 9 9 M anufacture of jewellery and related articles 9 9 M anufacture of musical instrum ents 99 9 M anufacture of plastic products, n. e. c.» 9 M anufacture of sporting and athletic goods» 97 M anufacturing industries, n. e. c.» 99 Industry, not stated D ivision Construction 00 Construction of houses Subentrepreneurs in construction of houses 00 0 Painters» Tinners» Plum bers» Electricians» 9 Other sub entrepreneurs Construction of streets, railways, waterways, etc Construction of roads and waterways» Construction of electric plants» Clearing, blasting, digging» 9 Other Division Electricity, gas, water and sanitary services Electricity and gas services 0 E lectricity services Gas services Steam h eat and power production Water supply 0 W ater supply j?/ Drainage services Division Commerce 0 Wholesale trade 00 Central wholesalers» 0 Groceries (also w ith other goods)» 0 Grains, other agricultural products» 0 O ther food» 0 Textiles, clothing, leather goods» 0 Builders materials, hardw are, electric supplies, sports goods» 0 Electrical and radio goods» 07 Paper products, stationery, printed m atter

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO. VUOSINA 1944 ja 1945 III JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL. ÂREN 1944 och 1945

III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO. VUOSINA 1944 ja 1945 III JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL. ÂREN 1944 och 1945 SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLE STATISTIK III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO VUOSINA ja III l a n t h u s h Al l n in g 4 1 JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL ÂREN och L'AGRICULTURE

Lisätiedot

YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN

YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN SUOMEN VIRALLINEN T I L A S T O F I N L A N D S OFFICIELLA STATISTIK OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND VI C: 103 YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN GENERAL CENSUS OF POPULATION 1960 XI TAAJAMAT

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland VI C :106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa V Del V V o

Lisätiedot

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D SUOMEN VIRALLINEN TI L A S T O F I N L A N D S OFFICIELLA STATISTIK O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D VI A: 131 VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S 1969 HELSINKI 1972 Tätä julkaisua

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland V IC: 106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVIII Del XVIII

Lisätiedot

O V F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi

O V F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi F= O V F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi F= O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi I SISÄLTÖ : Sivu S isällysluettelo 1 H allitus tilintarka

Lisätiedot

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

Väestölaskenta Folkräkningen Population census

Väestölaskenta Folkräkningen Population census Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official statistics of Finland VI C:104 Väestölaskenta Folkräkningen Population

Lisätiedot

E U R O O P A S S A V U O S I K E R T O M U S. Tuotantoa. Myyntija markkinointi. Yhteisyritykset Intiassaja Puolassa M

E U R O O P A S S A V U O S I K E R T O M U S. Tuotantoa. Myyntija markkinointi. Yhteisyritykset Intiassaja Puolassa M F I S K A R S E U R O O P A S S A V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 3 S is ä lly s Tuotantoa *, ' T ie to ja o s a k k e e n o m is ta jille... 2 Y h tiö k o k o u s... 2 K o n s e rn in a v a in lu k u

Lisätiedot

O Y F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi

O Y F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi SISÄLTÖ: Sivu Sisällysluettelo 1 Henkilöstöhallinto 22 Hallitus

Lisätiedot

Viisi työn vuotta. N : o 4 1962

Viisi työn vuotta. N : o 4 1962 N : o 4 1962 P ä ä to im itta ja C h efred ak tö r: E rk k i V u o rii p u h. tel. 19 575 T o im itu ssih teeri R e d a k tio n sse k re te ra re : O sm o Jo k in en, p u h. tel. 29 594 T alo u d e n h

Lisätiedot

Sanom a O sak eyhtiö n to im in tak erto m u s v u o d elta 1969 HELSINGIN SANOMAT. S U O M E N E N l M M t N L E V I N N Y T U H t l ts>ö

Sanom a O sak eyhtiö n to im in tak erto m u s v u o d elta 1969 HELSINGIN SANOMAT. S U O M E N E N l M M t N L E V I N N Y T U H t l ts>ö Sanom a O sak eyhtiö n to im in tak erto m u s v u o d elta 1969 HELSINGIN SANOMAT S U O M E N E N l M M t N L E V I N N Y T U H t l ts>ö Sanoma Osakeyhtiö Toimintakertomus vuodelta 1969 N o u su su

Lisätiedot

1970 Osa XVII B Del XVII B Volume XVII B

1970 Osa XVII B Del XVII B Volume XVII B Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik O fficial statistics of Finland VI C :104 Väestölaskenta Folkräkningen Population

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK III 38:3 YLEINEN MAATALOUSLASKENTA V Osa III MAANOMISTUS JA MAAN KÄYTTÖ III

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK III 38:3 YLEINEN MAATALOUSLASKENTA V Osa III MAANOMISTUS JA MAAN KÄYTTÖ III SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK MAATALOUS III 8: YLEINEN MAATALOUSLASKENTA V. 9 Osa III MAANOMISTUS JA MAAN KÄYTTÖ III LANTHUSHÂLLNING 8: ALLMÄNNA LANTBRUKSRÄKNINGEN ÂR 9 Del III

Lisätiedot

Väestölaskenta Folkräkningen Population census

Väestölaskenta Folkräkningen Population census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik O fficial statistics of Finland VI C:104 Väestölaskenta Folkräkningen Population census 1970 Osa XVII C Del XVII C Volume XVII C HELSINKI 1974 Saamelaiset

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Herkullisia makuja. Persoonallisia tuotteita. Haluatko kertoa tuotteistasi ammattikeittiöille?

Herkullisia makuja. Persoonallisia tuotteita. Haluatko kertoa tuotteistasi ammattikeittiöille? 2 2004 Herkullisia makuja. Persoonallisia tuotteita. Maakuntien erikoisuuksia. Haluatko kertoa tuotteistasi ammattikeittiöille? Ruokakori.fi -tilausjärjestelmä tarjoaa elintarvikeyritykselle nopean ja

Lisätiedot

Ill MAANVILJELYS JA KARJANHOITO, MEIJERILIIKE LANTHUSHÂLLNING JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL, MEJERIRÖRELSEN U AGRICULTURE ET U ÉLEVAGE DU BÉTAIL

Ill MAANVILJELYS JA KARJANHOITO, MEIJERILIIKE LANTHUSHÂLLNING JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL, MEJERIRÖRELSEN U AGRICULTURE ET U ÉLEVAGE DU BÉTAIL SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK Ill MAATALOUS 40 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO, MEIJERILIIKE 1943 LANTHUSHÂLLNING 40 JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL, MEJERIRÖRELSEN U AGRICULTURE ET U

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

KUOLEMANSYYT DÖDSORSAKER

KUOLEMANSYYT DÖDSORSAKER SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND VI B: 113 KUOLEMANSYYT TEKSTI DÖDSORSAKER TEXT CAUSES OF DEATH TEXT 1951-1955 H E L S I N K I 1 9 5 8 H elsinki 1959.

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. U U S I JA KSO. METSÄHALLITUKSEN ALAMAINEN KERTOMUS VUODELTA 1902.

SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. U U S I JA KSO. METSÄHALLITUKSEN ALAMAINEN KERTOMUS VUODELTA 1902. SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. U U S I JA KSO. 7. METSÄHALLITUKSEN ALAMAINEN KERTOMUS VUODELTA 1902. HELSINGISSÄ, KEISARILLISEN SENAATIN KIRJAPAINOSSA, 1904. M etsähallituksen

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

1975 Osa VII Del VII Volume VII

1975 Osa VII Del VII Volume VII Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official statistics of Finland VI C:105 Asunto- ja elinkeinotutkim us Bostads- och näringsutredningen Population and Housing Census 1975 Osa VII

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

VOIMAKAS KEHITYS JATKUU

VOIMAKAS KEHITYS JATKUU UUSI ILMAVA CENTRUM TURUN KESKUSTASSA TULE MUKAAN SYYSMUOTIIN T avaratalostam m e on nyt helppo valita m uodikas asukokonaisuus. Pukineet, jalkineet, asusteet - kaikki sam an katon alta. O lem m e ryhm

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Poliisin voimankäyttö

Poliisin voimankäyttö I Markus Terenius Poliisin voimankäyttö Rikosoikeudellinen tutkimus sallitun voimankäytön rajoista Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostum uksella

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

7 iedoitus* ja ohjekirje

7 iedoitus* ja ohjekirje '%? )/ " 3?-'t10 (HSo) S t? IL. 7 iedoitus* ja ohjekirje Joulukuu N:o A/12 1951 S u o m e n K o m m u n i s t i s e n P u o l u e e n j ä r j e s t ö i l l e Työväenluokan taisteluyhtenäisyyden aikaansaaminen

Lisätiedot

f - W L Ui * '"Q * ..., H«#-* ' 0 î J~> i> J * V /W í- p i - L : h

f - W L Ui * 'Q * ..., H«#-* ' 0 î J~> i> J * V /W í- p i - L : h f - W L Ui * '"Q *..., H«#-* ' 0 î J~> i> J * V /W í- p i - L : h P öytäkirja KV.-:a kirjastovalio»oinaan :okou!coesaa lie u ain gias- U.ito u k ir ja s t o s s a 6.1 0.4 8 klo 17» j O. - s a o liv a t

Lisätiedot

Toim ialaluokitus Standard industrial classification

Toim ialaluokitus Standard industrial classification T ilastokeskus J L K äsikirjoja 4 S tatistikcentralen C entral Statistical O ffic e o f Finland H andböcker H andbooks Toim ialaluokitus Standard industrial classification 1988 Luokitus määritelmineen

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Ammattiluokitus Yrkesklassificering Classification of occupations

Ammattiluokitus Yrkesklassificering Classification of occupations Käsikirjoja N:o 14 Handböcker Handbooks Ammattiluokitus Yrkesklassificering Classification of occupations Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland i Käsikirjoja Handböcker

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Väestön taloudellinen toiminta ja asuinolot 1970-1990

Väestön taloudellinen toiminta ja asuinolot 1970-1990 Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland Väestön taloudellinen toiminta ja asuinolot 1970-1990 Befolkningens ekonomiska verksamhet och boendeförhållanden Economic activity and housing conditions

Lisätiedot

Kunnallisvaalit Kommunalvalen Municipal elections

Kunnallisvaalit Kommunalvalen Municipal elections Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official statistics of Finland XXIX B:4 Kunnallisvaalit Kommunalvalen Municipal elections 1972 HELSINKI 1974 Tilastokeskus Statistikcentralen Central

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Projektiohjausjärjestelmän käyttöönoton haasteet

Projektiohjausjärjestelmän käyttöönoton haasteet Projektiohjausjärjestelmän käyttöönoton haasteet Valeri Tiik CEO, yrittäjä +358 40 518 9470 valeri.tiik@mercus.net Muutama sana Mercuksesta TOIMIPAIKAT (18 hlöä) Lappeenranta (päätoimipiste) Helsinki

Lisätiedot

M A AT A L O U S 38 :i

M A AT A L O U S 38 :i SUO'MEN VIRALLINEN TILASTO FINLAND S OFFICIEL LA STATISTIK III M A AT A L O U S 38 :i YLEINEN MAATALOUSLASKENTA V. 1941 Osa I YLEISKATSAUS LASKENNAN TULOKSIIN MAALAISKUNNISSA III LANTHUSHÄLLNING ALLMÄNNA

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

De kommunala valen åren Kunnallisvaalit vuosina K a u a n riid a n a la is e n a o llu t, m u tta ta rp e e l

De kommunala valen åren Kunnallisvaalit vuosina K a u a n riid a n a la is e n a o llu t, m u tta ta rp e e l Kunnallisvaalit vuosina 1918-1922. De kommunala valen åren 1918 1922. K a u a n riid a n a la is e n a o llu t, m u tta ta rp e e l lis e k s i h a v a it tu u u d istu s k u n n a llis h a llin n o s

Lisätiedot

martti kaumi Enemmän rakentavaa mieltä

martti kaumi Enemmän rakentavaa mieltä Enemmän rakentavaa mieltä S u om en T u r k u -leh d en lä h d e tt y ä k u lu v a n a v u o n n a u u situ in m u o d o in ja v o im in liik k e e lle, v o ita n e e n k y s y ä, m ik ä on s itte n tä

Lisätiedot

TEOLLISUUSTILASTOA INDUSTRISTATISTIK XVIII V U O N N A 1947 ÀR 1947 STATISTIQUE DES INDUSTRIES DE FINLANDE ANNÉE 1947

TEOLLISUUSTILASTOA INDUSTRISTATISTIK XVIII V U O N N A 1947 ÀR 1947 STATISTIQUE DES INDUSTRIES DE FINLANDE ANNÉE 1947 SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK XVIII A TEOLLISUUSTILASTOA 63 V U O N N A 947 INDUSTRISTATISTIK 63 ÀR 947 STATISTIQUE DES INDUSTRIES DE FINLANDE ANNÉE 947 HELSINKI 950 H elsinki

Lisätiedot

T O I M I I I T A K E R T O

T O I M I I I T A K E R T O SOSIALIDEMOKRAATTISEN KESKUSLIITTO И T O I M I I I T A K E R T O vuosilta 1959 ja 1! Alustukset ja esitykset I Liit Tampereella helluntain! Työväenliikkeen kir 200010025 varasto 329.14-053.6(480) SNK 3

Lisätiedot

Korkein halinto -oikeus

Korkein halinto -oikeus .......................... 1. 1 1. 1. 1 1 1 1 1 1 Salon kaupunki Saapunut 18.5.2015 Konsernipalvelut salainen/4/00.04.02/2013 1 Korkein halinto -oikeus Saapunut o. zo Li(teitä...:2. h KORKEIMMALLE IIAI.LINT

Lisätiedot

RAIVAAJA (T H E P I O N E E R ^ ^ e tu jä r je s tö illä vahva asem a. S u o m e n ta lo u s p o litiik a n p it

RAIVAAJA (T H E P I O N E E R ^ ^ e tu jä r je s tö illä vahva asem a. S u o m e n ta lo u s p o litiik a n p it RAIVAAJA (T H E P I O N E E R ^ ^ K e sk iv iik k o n a, h e lm ik. 1 7 - W ed. F eb. 1 7, 1 9 9 3 FIN N ISH A M E R IC A N W E E K L Y ^ 8 9 v u o s ik e r t a V o i. LXXXIX N o. 7 50 ce n ts T utkijat

Lisätiedot

OPPIKOULUT LÄRDOMS SKOLORNA

OPPIKOULUT LÄRDOMS SKOLORNA S U O M E N V I R A L L I N E N T I L A S T O F I N L A N D S O F F I C I E L L A S T A T I S T I K IX OPPIKOULUT 6 5 TILASTOLLINEN KATSAUS OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUOSINA I 9 3 8 I 9 4 6

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Väestölaskenta Folkräkningen Population census

Väestölaskenta Folkräkningen Population census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official statistics of Finland V I C:104 Väestölaskenta Folkräkningen Population census 1970 Osa II A Del II A Volum e II A HELSINKI 1973 Elinkeino

Lisätiedot

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi Rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä N im i: Res p o ndeo Oy Y -t u nnus : 2 6 2 2 6 8 4-1 O s oit e: Ität u ulenkuja 11, 02100 E s p oo 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa E lisa Tiilimäki

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

Rinasin KAUPUNKIYHTEISÖ JA SEN OMINAIS HENKI. Huokeasta kotipianosta konserttilavoille asti. heti nuhan ensioireisiin

Rinasin KAUPUNKIYHTEISÖ JA SEN OMINAIS HENKI. Huokeasta kotipianosta konserttilavoille asti. heti nuhan ensioireisiin Rinasin heti nuhan ensioireisiin Kotiseutuliiton puheenjohtaja prof. ESK O A A LTO N E N : KAUPUNKIYHTEISÖ JA SEN OMINAIS HENKI L ä äk e O y Huokeasta kotipianosta konserttilavoille asti ulottuu valikoim

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK XVIII TEOLLISUUSTILASTOA VUONNA 1950 INDUSTRISTATISTIK 66 ÄR 1950

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK XVIII TEOLLISUUSTILASTOA VUONNA 1950 INDUSTRISTATISTIK 66 ÄR 1950 SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK XVIII A TEOLLISUUSTILASTOA 66 VUONNA 950 INDUSTRISTATISTIK 66 ÄR 950 STATISTICS OF INDUSTRIES FOR FINLAND IN 950 HELSINKI 953 H e ls n k 9 5 3. V

Lisätiedot

vahingonkorvaukseen EU:n ja Suomen oikeudessa

vahingonkorvaukseen EU:n ja Suomen oikeudessa Katri Havu Oikeus kilpailuoikeudelliseen vahingonkorvaukseen EU:n ja Suomen oikeudessa Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostum uksella esitetään

Lisätiedot

Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit

Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit Arviointi- ja kehittämispäällikkö, VTT Janne Jalava Työ- ja toimintakonseptit historiallisessa murroksessa suomalaisissa työorganisaatioissa on tehty viimeisten

Lisätiedot

SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. UUSI JAKSO. VUODELTA HELSINGISSÄ,

SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. UUSI JAKSO. VUODELTA HELSINGISSÄ, SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. UUSI JAKSO. 8. METSÄHALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 1904. HELSINGISSÄ, K E I S A R I L L I S E N S E N A A T IN K I R J A P A IN O S S A. 1906. Metsähallituksen

Lisätiedot

Hämeenlinnassa

Hämeenlinnassa Hämeenlinnassa 5.2.2015 KUVIO KEHITTÄÄ KULTTURITOIMINTAA Tarkoituksena: kulttuurialan toimintaedellytysten parantaminen kulttuurin aseman vahvistaminen ihmisten jokapäiväisessä elämässä, yhteiskunnassa

Lisätiedot

KUNNALLISVAALIT KOMMUNALVALEN

KUNNALLISVAALIT KOMMUNALVALEN SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND XXIX B:2 KUNNALLISVAALIT KOMMUNALVALEN M UNICIPAL ELECTIONS 1964 HELSINKI 1965 T ä tä ju lk a isu a m y y D en n a

Lisätiedot

XVIII KÄSI TYÖT I LASTO V U O N N A 1934 HANTVERKSSTATISTIK ÀR 1934 STATISTIQUE DES ARTS ET MÉTIERS EN FINLANDE ANNÉE 1934

XVIII KÄSI TYÖT I LASTO V U O N N A 1934 HANTVERKSSTATISTIK ÀR 1934 STATISTIQUE DES ARTS ET MÉTIERS EN FINLANDE ANNÉE 1934 S U O M E N V IR A L L IN E N TI L A ST O - F IN L A N D S O F F IC IE L L A S T A T IS T IK XVIII B KÄSI TYÖT I LASTO V U O N N A 94 HANTVERKSSTATISTIK ÀR 94 STATISTIQUE DES ARTS ET MÉTIERS EN FINLANDE

Lisätiedot

KA RT TA A KARTT A T T KARTTA A KARTT R A K Kuuson kuunki Indeksikrtt LUONNOS 7..0..0 RU : 8 0 87 8 7: kv oottorikelkkilureitti 9 Mk 9:0 9,7 Alikulku + ysäkit kevyen liikenteen väylä 90 kevyen liikenteen

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 LIITE 5,6,4,,8,6,4, HY Teologinen Humanis tinen Oikeus tieteellinen Y hteis kuntatieteellinen Ps y kologia Kas v atus tieteellinen Maatalous - mets ätieteellinen Lääketieteellinen Hammas lääketieteellinen

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA Sivu 1(16) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968 1977 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968-1971 21.3.1968-31.12.1971 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1972-1977 1.1.1972-9.3.1977 Sivu 2(16) Ab Lähetettyjen

Lisätiedot

ruola oy PIRKKA- PIANO VALTO LA O.Y. Ajatuksia Ruissalosta HEPOKULLAN ASUNTOALUEEN RAKENTAJA N:o 3-1970

ruola oy PIRKKA- PIANO VALTO LA O.Y. Ajatuksia Ruissalosta HEPOKULLAN ASUNTOALUEEN RAKENTAJA N:o 3-1970 PIRKKA- PIANO N:o 3-1970 Kotimaista kokoonpanoteollisuutta. Laatupiano vaativalle soittajalle. Ensiluokkaiset raakaaineet mm. länsi-saksalaiset Röslau-kielet, Biene-viritystapit ja Renner-koneisto. Tavallista

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työmarkkinatilastot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työmarkkinatilastot PALKKATLASTO - LÖNESTATSTK 4. nelj. - 4. nelj. 1(5) DENTTSET HENKLÖT SOPMUSALOLLA TEOLLSUUS NDUSTR Kaivannaistoiminta Gruvindustri Malmikaivokset ja rikastamot Malmgruvor och anrikningsverk Elintarviketeollisuus

Lisätiedot

Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit

Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit Arviointi- ja kehittämispäällikkö, VTT Janne Jalava Työ- ja toimintakonseptit historiallisessa murroksessa suomalaisissa työorganisaatioissa on tehty viimeisten

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

hinnasto 01.08.2011 Hinnat sis. alv 23% hintoihin lisätään kierrätysmaksu Maatalouden ja teollisuuden renkaat, vanteet ja sisärenkaat

hinnasto 01.08.2011 Hinnat sis. alv 23% hintoihin lisätään kierrätysmaksu Maatalouden ja teollisuuden renkaat, vanteet ja sisärenkaat hinnasto 01.08.2011 Hinnat sis. alv 23% hintoihin lisätään kierrätysmaksu Maatalouden ja teollisuuden renkaat, vanteet ja sisärenkaat 1 Traktorin eturenkaat KOKO MALLI PR HINTA 5,00 15 BKT TF 9090 4 71

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 26.5.2010 Lauri Uotila Pääekonomisti, Sampo Pankki 15.9.2008 12.10.2008

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 26.5.2010 Lauri Uotila Pääekonomisti, Sampo Pankki 15.9.2008 12.10.2008 Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 26..21 Lauri Uotila Pääekonomisti, Sampo Pankki 1.9.28 12.1.28 16 12 Bruttokansantuotteen kasvu %,vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 16 12 8 8 Euroalue Iso-Britannia

Lisätiedot

M a INHIMILLISET TEKIJÄT OHJELMISTOTUOTANNOSSA a r i k a T o i v a n e n P r o g r a d u -t u t k i e l m T i e t o j e n k ä s i t t e l y t i e t e e n j a s o v e l l e t u n m a t e m a t i i k a n

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKOELMA

KIERTO KIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1968 No 27-28 N :o 27. Kiertokirje vapaakirjeoikeuden myöntämisestä. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä myiintänvt

Lisätiedot

SVT VI: C 102 ; 4. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. eng osan tiedot. osan tiedot swe. osan tiedot eng

SVT VI: C 102 ; 4. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. eng osan tiedot. osan tiedot swe. osan tiedot eng SVT VI: C 0 ; 0 0 0 00 0 0 kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. eng osan tiedot osan tiedot swe osan tiedot eng julkaisija sarja fin ylänimeke huom. svt aihealue tietovuosi alue finsweeng Vuoden

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Kirkkokuorolle, baritonisolistille ja uruille Tämä virren 64, kahden Piae Cantiones-laulun ja kolmen evankeliumikatkelman pohjalle rakentuva pieni passiomusiikki

Lisätiedot

RUOLA OY ARVI AHTI. Vaatturipuku. kellolampi. Suuria rakennustehtäviämme RAKEN NUSTOIMISTO. Keskussairaala talousrakennuksineen

RUOLA OY ARVI AHTI. Vaatturipuku. kellolampi. Suuria rakennustehtäviämme RAKEN NUSTOIMISTO. Keskussairaala talousrakennuksineen kellolampi Suuria rakennustehtäviämme Keskussairaala talousrakennuksineen Vienolan alue, 318 asuntoa Koriston alue, 200 asuntoa Raision keskuslähiö, 276 asuntoa Teollisuusrakennuksia Valm et O y:lle ja

Lisätiedot

Varhainen reagointi ja kuntoutuspalveluohjaus

Varhainen reagointi ja kuntoutuspalveluohjaus Varhainen reagointi ja kuntoutuspalveluohjaus - Ratkaisuja työpaikkojen hyvinvoinnin parantamiseksi? Arviointi- ja kehittämispäällikkö, VTT Janne Jalava Mitä reagointimalleilla taas tarkoitettiinkaan?

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot