YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN III

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN III"

Transkriptio

1 SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND VI C : 0 YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN GENERAL CENSUS OF POPULATION 90 III A M M A T I S S A T O I M I V A N V Ä E S T Ö N E L I N K E I N O J A A M M A T T I A S E M A F Ö R V Ä R V S A R B E T A N D E B E F O L K N I N G E F T E R N Ä R I N G S G R E N O C H Y R K E S S T Ä L L N I N G ECO NO M IC ALLY A C T IV E PO PU LATIO N B Y IN D U S T R Y AND IN D U STR IAL S T A T U S HELSINKI 9

2 Alkusanat T ä m ä ju lk a isu sisä ltä ä tie to ja a m m a tissa to im iv a n v ä e stö n ja k a u tu m ise sta elinkeinon (-num eroinen r y h m itte ly ) ja a m m a ttia s e m a n m u k a a n. T ie d o t k o h d is tu v a t a ja n k o h ta a n T ilasto n v a lm is ta m ista on lä h in n ä jo h ta n u t y lia k tu a a ri Irja Schulman, jo k a m yös on la a tin u t te k s tin. H elsingissä, T ilastollisessa p ä ä to im isto ssa, jo u lu k u u ssa 9. Förord D e n n a p u b lik a tio n in n eh åller u p p g ifte r om d e n fö r v ä rv s a rb e ta n d e befolkningens fö rd eln in g e fte r n ä rin g s g re n (-siffernivå) och y rk esställn in g. U p p g ifte rn a h ä n fö r sig till tid p u n k te n U p p g ö ra n d e t a v sta tis tik e n h a r n ä rm a s t le tts a v ö v e ra k tu a rie Irja Schulman, som ä v en u ta r b e t a t te x te n. H elsin g fo rs, S ta tis tisk a c e n tra lb y rå n, i decem ber 9. V alter Lindberg Jorma Hyppölä

3 Sisällys Sivu Johdanto... 7 Perusryhm itys... 7 A m m attia se m a... 8 E lin k e in o... 9 Vuoden 90 ja 90 väestölaskentojen elinkeinonimikkeistöjen v e r ta ilu... Avain, joka osoittaa m iten vuoden 90 väestölaskennan elinkeinoryhm ät jakautuvat vuoden 90 laskennan ryh m ittelyn m u k a a n... 7 K artta: Suomen tila sto a lu e e t... Innehåll Sida In le d n in g... 7 G rundgruppering... 7 Y rk esställning... 8 N äringsgren... 9 Jäm förelse mellan näringsnom enklaturerna vid 90 och 90 års fo lk räk n in g ar... Nyckel som utvisar huru näringsgrupperna vid 90 års folkräkning fördelar sig enligt näringsgrupperingen vid 90 års folkräkning... 7 K arta: s statistiska regioner... Tauluja. A m m atissa toim iva väestö elinkeinon (-numeroinen ryhm ittely) ja am m attiasem an m ukaan; koko m aa, kaupungit ja kauppalat Am m atissa toim iva väestö elinkeinon ja yksityiskohtaisen am m attiasem an m ukaan; koko m aa, kaupungit ja k a u p p a la t.... A m m atissa toim iva väestö elinkeinon (-numeroinen ryhm ittely) m ukaan, tilastoalueittain... 8 Tabeller. Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren (-siffernivå) och yrkesställning; hela riket, städer och k ö p in g a r Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren och detaljerad gruppering av yrkesställning; hela riket, städer och k ö p in g a r.... Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren (-siffernivå), per statistisk region... 8 Contents Page Introduction... 7 Basic classification... 7 Industrial s ta tu s... 8 In d u s tr y... 9 Comparison of the industrial classifications of the 90 and 90 population censuses... K ey showing how the industrial groups of the 90 population Census are devided according to the classification of the 90 Census... 7 Industrial groups in E n g lish... S u m m a r y... Statistical regions of... Tables Page. Economically active population by industry (-digit level) and industrial status; whole country, urban communes.. 8. Economically active population by industry and by detailed classification of industrial status; whole country, urban communes.... Economically active population by industry (-digit level), by statistical regions... 8 Tauluissa käytetyt symbolit Symboler använda i tabellerna Explanation of symbols Miehet Män M ales... Molemmat sukupuolet B åda könen Both s e x e s... M Ms

4 Johdanto V uoden 90 v äestö lask e n n an a m m a tti- ja elinkeinotila s to ih in sisälty y s e u ra a v a t k ah d e k sa n p ä ä ry h m ity stä : ) a m m a tissa to im iv a ja a m m a tissa to im im a to n v äestö, ) elinkeino, ) a m m a ttia sem a, ) sosio-ekonom inen asem a, ) a m m a tti, ) a m m a ttik o u lu tu s, 7) ty ö p a ik a n sija in ti a su in k u n ta a n n ä h d e n sekä 8) ty ö n a n ta ja (v a l tio, k u n n a t, k irk k o jne.). R y h m ity k sissä on p y ritty n o u d a tta m a a n Y h d isty n eid en K a n sa k u n tie n (Y K ) tilasto k o m ite a n su o situ k sia.) T ä m ä ju lk a isu sisä ltä ä tie d o t a m m a tissa to im iv a n v ä e stö n elinkeino- ja a m m a ttia s e m a ry h m ity k sis tä koko m a a n o salta. P a in a tu ste k n illis istä sy istä koko v ä e stö ä k o sk e v a t tie d o t sam o in k u in tie d o t k u n n itta in ja ta a - ja m itta in ju lk a is ta a n eri n iteessä. S am assa y h te y d e ssä e site tä ä n m yös tie to je n v e rta ilu edellisen lask en n an tuloksiin. Inledning D en yrkes- och n ä rin g ssta tistik som u ppgöres p å b a se n a v 90 å rs fo lk räknin g in n eh åller fö ljan d e å tt a h u v u d g ru p p e rin g a r: ) fö rv ä rv sa rb e ta n d e ooh icke-förv ä rv s a rb e ta n d e befolkning, ) n ärin g sg ren, ) yrkesställn in g, ) socio-ekonom isk ställn in g, ) y rk e, ) y rk e s u tb ild n in g, 7) a rb e tsp la tse n s b elägenhet i fö rh ållande till b o sättn in g sk o m m u n en sa m t 8) arb e tsg iv a re (sta t, k o m m u n, k y rk a osv.). V id g ru p p e rin g a rn a h a r m a n e fte rs trä v a t k o n fo rm ite t m ed de rek o m m en d atio n er P ö re n ta N a tio n e rn a s (FN ) s ta tis tis k a kom m ission g jo r t.) D en n a p u b lik a tio n in n eh åller u p p g ifte r om d en fö r v ä rv s a rb e ta n d e b efolkningen efter n ärin g sg ren och y rk esställn in g för h ela rik e ts del. A v try c k te k n isk a sk äl p u b liceras u p p g ifte r fö r h ela b efolkningen i lik h e t m ed u p p g ifte rn a k o m m u n v is och tä to rts v is i e tt sk ilt b an d. I sa m b a n d d ä rm e d fram lägges ä v en en jäm förelse m ed re s u lta te n a v d e n föregående räkningen. Perusryhmitys A m m atissa toim ivaan v ä estö ö n lu e ta a n la s k e n ta -a ja n k o h ta n a v u o tta tä y t tä n y t henkilö, jo k a on tu lo a tu o tta v a s s a ty ö ssä v ä h in tä ä n p u o let a la n n o r m aali ty ö a ja s ta ja sa a ty ö s tä ä n k o rv a u k sen joko ra h a n a ta i luonnossa. R y h m itte ly n p e ru ste e n a on tä te n se a ik a, jo n k a asianom ain en oli k ä y ttä n y t p ä ä a m m a tin h a rjo itta m ise e n. P ä ä a m m a tik si k a ts o ttiin ) sään n ö llin en k o k o p ä iv ä in e n an sio ty ö, ) o sapäiv äty ö, jo s siihen k ä y te tty a ik a on v ä h in tä ä n p u o le t a la n n o r m a a lis ta ty ö a ja s ta, ) u seam m an a m m a tin h a rjo itta ja n a m m a te ista se, jo h o n k ä y te tä ä n e n ite n a ik a a vuodessa, h a rjo ite ttiin p a n ä itä sa m a n a ik a ise sti ta i p e rä ttä in, esim. k au silu o n to isen a. A sianom aisen itsen sä h a r k itta v ak si n ä in ollen jäi, m ik ä a m m a tti u se a m m a sta v a ih to e h d o sta h ä n e n m ielestään p a rh a ite n v a sta si y lläo lev aa, k y sely lo m ak k eella e s ite tty ä p ä ä a m m a tin m ä ä ritte ly ä. T o im in n asta, jo ta h a rjo ite ttiin siv u a m m a ttin a, ei v u o d en 90 la sk e n n a n y h te y d e ssä k e rä tty tie to ja. A m m atissa to im iv a v äestö k ä s ittä ä p a itsi v a rsin a ise t a m m a tin h a rjo itta ja t m yös a v u s ta v a t p erh een jäsen et. A v u sta v a k si k a ts o ttiin v u o tta tä y ttä n y t henkilö, jos h ä n ja tk u v a s ti a u tto i jo ta k in ru o k a k u n n a n jä s e n tä tä m ä n a m m a tissa ta i to im essa v ä h in tä ä n p u o let a la n n o rm a a lity ö a j asta. A m m atissa toim im a t o n v äestö k ä s ittä ä p erh een jäsenet, jo tk a e iv ä t ole v a rsin a isia a m m a tin - Grundgruppering T ill d en fö rv ä rv sa rb e ta n d e befolkningen h än fö res alla v id rä k n in g stid p u n k te n å r fy lld a personer, v ilk a u tfö r in k o m stb rin g an d e a rb e te u n d e r m in st h ä lfte n a v b ran schens n o rm a la a rb e ts tid och för d e tta a rb e te erh åller e rs ä ttn in g i p e n g a r eller n a tu ra. Som g ru p p erin g sg ru n d tjä n a r således d en tid, som v ed erb ö ran d e ä g n a t u tö v a n d e t a v s itt h u v u d y rk e. M ed h u v u d y rk e fö rstås ) reg elb u n d et h e ld a g s- a rb e te i fö rtjä n s tsy fte, ) h a lv d ag sarb ete, fö ru ts a tt a t t d ä rtill an v än d es m in st h ä lfte n a v den n o rm a la a rb e ts tid e n in o m ifrå g a v a ra n d e y rk e, ) om flere y rk e n u t övas, d e t y rk e, som u n d e r å re t äg n as den m e s ta tid en, o a v se tt om y rk e n a u tö v a s sa m tid ig t eller efte r v a ra n d ra, t. ex. sä so n g a rta t. Således fick v ed erb ö ran d e själv p rö v a v ilk e t h a n b la n d flere a lte rn a tiv a y rk e n an såg b ä s t m o tsv a ra o v an an fö rd a, p å b la n k e tte n å te rg iv n a d efin itio n a v h u v u d y rk e. U p p g ifter om v e rk sa m h e t, som b ed revs som bisyssla, in sam lad es ej v id 90 års fo lkräkning. D en fö rv ä rv sa rb e ta n d e b efolkningen o m fa tta r fö r u to m egentliga y rk e su tö v a re ä v en m ed h jä lp a n d e fam iljem edlem m ar. Som så d a n a ansågs å r fy lld a p erso n er, v ilk a fo rtlö p a n d e h jä lp te n åg o n a v h u sh ållets m ed lem m ar i h ans/h en n es y rk e m in st h ä lfte n a v b ran sch en s n o rm a la a rb e tstid. D en e j förvärvsarbetande b efolkningen o m fa tta r fam iljem ed lem m ar, v ilk a ej ä r eg en tlig a yrkes- ') Principles and Recommendations for National Population Censuses ST/STAT/SER. M/7 Handbook of Population Census Methods, Volume II: Economic Characteristics of the Population, United Nations document ST/STAT/SER. E/ Rev.

5 h a rjo itta jia e iv ä tk ä m y ö sk ä ä n to im i a v u sta v in a p e r h een jä sen in ä sekä ns. itse n ä ise t a m m a titto m a t, laitosh o id o k it ja v an g it. Itse n ä is te n a m m a titto m ie n p ä ä o sa n m u o d o s ta v a t eläk k een n a u ttija t. R y h m ä ä n sis ä lty v ä t m yös p ä ä om alla, k o ro lla ym s. e lä v ä t sekä n e o p isk elijat, jo tk a e iv ä t ilm o itta n e e t m itä ä n a m m a ttia ta i jo id en ansio ty ö n ei k a ts o ttu v a sta a v a n p u o lta a la n n o rm aality ö - a ja s ta. S ellaiset opisk elijat, jo tk a o ttiv a t osaa tu le v a n a m m a ttia la n sa ty ö h ö n, lu e ttiin v arsin aisiin a m m a tin h a rjo itta jiin (esim. k o tisisaro p isto n, sairaan h o ito -, m a a m ies-, kelloseppä-, k o n ep aja- ym s. k o u lu jen o p p ilaat). K o sk a k a n sa n e lä k e ttä on o ik e u te ttu sa a m a a n jo k a i n e n v u o tta tä y t tä n y t henkilö, k a ts o ttiin k a ik k i tä m ä n iä n sa a v u tta n e e t, a m m a tissa to im im a tto m a t h en k ilö t itsen äisik si a m m a titto m ik si. V uoden 90 v äestö lask e n n assa on osa v a s ta a v ia ta p a u k s ia lu e ttu am m a tissa to im iv ien perh een jäsen ik si, jo te n k ä sitte e n»itsenäiset a m m a titto m a t» p e ittä v y y s on n y t la a je m p i k u in silloin. L aito sh o id o k eilla ta rk o ite ta a n erilaisissa laitoksissa, esim. m ielisairaaloissa, invaliid ik o d eissa ym s. v a k in a i sesti h o id e tta v in a olevia h en k ilö itä. Jo s k u ite n k in lo m ak k eesta k ä v i selville, e ttä kyseessä oli y k sity in en v a n h a in k o ti, jo n k a asu k as oli ilm o itta n u t itsensä ru o k a k u n n a n pääm ieh ek si, ei h ä n tä k a ts o ttu laito s - hoidokiksi. V äestö lask en n asta s a a ta v a tie to v an k ilassa olevien lu k u m ä ä ristä o so itta a n iid en v a n k ie n lu k u a, jo tk a e iv ä t k u u lu n e e t m ih in k ä ä n y k sity isru o k a k u n ta a n. M ikäli v an g in o salta oli ilm o ite ttu h ä n e n en tin e n a m m a ttin s a ja ty ö n a n ta ja n s a sekä m yös a su n to a k o sk e v a t tie d o t, k a ts o ttiin v an k ilassa olo ly h y taik aisek si ja a sia n o m a i n en m e rk ittiin am m atissa to im iv ak si. H en k ilö n, jo k a oli a se v elv o llisu u tta su o ritta m a ssa, tu li ilm o itta a en tin en a m m a ttin s a ja sen m u k a a n h ä n k u u lu i a m m a tissa to im iv a a n v äestöön. E llei tä m ä k ä y n y t lo m ak k eesta selville, h ä n e t lu e ttiin p e rh e e n jä se neksi ilm an a m m a ttia. u tö v a re och icke h eller ä r m e d h jä lp a n d e fa m ilje m e d lem m ar sa m t s.k. sjä lv stä n d ig a yrkeslösa, a n sta ltsin te rn e r ooh fån g ar. H u v u d d e le n a v g ru p p e n sjä lv stä n d ig a yrk eslö sa b e stå r a v p en sio n ärer. G ru p p en o m fa tta r ä v en p e r soner som lev er p å k a p ita l, rä n to r o. a. d. s a m t de s t u d erande, v ilk a ej u p p g iv it n å g o t y rk e eller v ilk as fö r v ä rv sa rb e te ej ansågs m o tsv a ra h ä lfte n a v b ran sch en s n o rm a la a rb e tstid. S åd an a stu d e ra n d e, v ilk a to g del i a rb e te t in o m s itt b liv an d e y rk eso m råd e, h än fö rd es till eg en tlig a y rk e su tö v a re (t. ex. elever v id h em sy ster-, sju k sk ö tersk e-, u rm a k a r-, v erk stad s- o. a. d. skolor). E m e d a n alla perso n er som fy llt å r ä r b e rä ttig a d e till folkpension, hän fö rd es sam tlig a personer, so m n å tt d e n n a åld er och v ilk a ej v a r y rk esv erk sam m a, till g ru p p en sjä lv stä n d ig a y rkeslösa. Y id 90 å rs fo lk rä k n in g k lassificerades en del a v m o tsv a ra n d e fall som fam iljem ed lem m ar till fö rv ä rv sa rb e ta n d e, v a rfö r b e g re p p e t»självständiga yrkeslösa» n u ä r v id are ä n d å. Med a n sta ltsin te rn e r avses perso n er so m s ta d ig v a ra n d e v å rd a s i olika slags a n sta lte r, t. ex. m e n ta l sju k h u s och invalid h em. O m em ellertid u p p g ifte rn a p å b la n k e tte n g a v v id h an d en, a t t d e t gällde e tt p riv a t åldringshem, v ars in v å n a re a n te c k n a t sig som h u sh ållets h u v u d m a n, ansågs h a n eller h o n ej v a ra in te rn. D en u p p g ift fo lk räk n in g e n ger om a n ta le t perso n er i fängelse av ser d e t a n ta l fån g ar, v ilk a ej tillh ö rd e n å g o t en sk ilt h ushåll. I de fall u p p g ifte r förelåg om fångens tid ig a re y rk e och arb etsg iv a re sa m t d ä rtill om b o stad en, ansågs fängelsevistelsen k o rtv a rig, v a rfö r v ed erb ö ran d e klassificerades som y rk esv erk sam. V ärn p lik tig i a k tiv tjä n s t skulle uppge s itt tid ig are y rk e och p å d e n n a g ru n d tillh ö rd e h a n d en fö rv ä rv s a rb e ta n d e befolkningen. O m y rk e t ej fram g ic k a v b la n k e tte n, h änfördes v ed erb ö ran d e till g ru p p e n fa m ilje m ed lem m ar u ta n y rk e. A m m attiasem a A m m a ttia se m a jak o p e ru s tu u tie to ih in a m m a ttia s e m a s ta p ä ä a m m a tin h arjo ittam isessa. T ä h ä n ja k o o n sisälty y viisi eri p ä ä ry h m ä ä : ) y rittä jä t, ) jo h ta ja t, ) to im ih en k ilö t, ) ty ö n te k ijä t, ) a v u s ta v a t p e rh e e n jäsenet. E ri a m m a ttia sem a ry h m iin k u u lu v a t ja o te lla a n edelleen sosio-ekonom isen asem an m u k a a n, jo k a m ä ä rä y ty y lä h in n ä a m m a ttia ja a m m a ttia s e m a a koskevien v a sta u ste n p eru steella. T äm ä ry h m ity s p e ru s tu u Y K :n su o situ k siin ) ja tie d o t v äestö n ja k a u tu m ise sta sen m u k a a n sisä lty v ä t n iteeseen V I. Y rittäjiä o v a t n e h en k ilö t, jo tk a p ä ä a m m a ttin a a n h o ita v a t om aa talo u d e llista y rity s tä ä n ta i h a r jo itta v a t itsenäisesti a m m a ttia. H e id ä t ry h m ite llä ä n ty ö n a n ta jiin ja y k sin ä isy rittä jiin sen m u k a a n, onko heillä p alv elu k sessaan p a lk a ttu a ty ö v o im a a v ai ei. Jo s oli kyseessä y h teisv iljelm ä, jolloin sa m a a n ru o k a k u n ta a n k u u lu v a t v eljek set (tai sisaru k set) v iljeliv ät y h d essä o m istam aan sa tila a, m e rk ittiin m o lem m at y rittä jik s i, m a a n v ilje lijä p a risk u n n a sta sen sija a n v a in to in en. Yrkesställning In d eln in g en efter y rk esställn in g g ru n d a r sig p å u p p g ifter om y rk esställn in g v id u tö v a n d e t a v h u v u d y rk e t. In d eln in g en o m fa tta r fem olika g ru p p er: ) fö retag are, ) företag sled are, ) fu n k tio n ä re r, ) a rb e ta re, ) m e d h jä lp a n d e fam iljem ed lem m ar. P erso n ern a i de olika y rk esställn in g sg ru p p ern a indelas v id are efte r socioekonom isk ställn in g, v ilk en b a se ra r sig p å de sv a r som erh ållits om y rk e och y rk esställn in g. D enna indelning g ru n d a r sig p å F N :s re k o m m en d atio n er *) och u p p g ifte rn a om befolkningens fördelning en lig t d en sam m a in g år i b a n d V I. F öretagare ä r de p ersoner, v ilk a som h u v u d y rk e d riv er eget ek o n o m isk t fö retag eller s jä lv stä n d ig t id k a r y rk e. D e indelas i arb etsg iv a re och en sam fö reta g a re beroende p å om de a v lö n a r a rb e tsk ra ft eller ej. I fråg a om sa m b ru k a d e jo rd b ru k släg en h eter, förfors så, a t t d å till sa m m a h u sh åll h ö rande b rö d e r (eller syskon) tillsam m an s b eb ru k ad e sin läg en h et, b å d a b e tra k ta d e s som fö retagare, m e n a v ä k ta p a r en d a st den ena. x) Document Conf. Eur. Stats./WG. /8

6 9 J o htajiksi lu e ta a n liik e y rity ste n p a lk a tu t h e n k ilö t, jo tk a to im iv a t itsen äisessä jo h ta v a ssa asem assa ja v a s ta a v a t y rity k se n to im in n a sta ja liik etu lo k sesta, esim. to im itu s jo h ta ja t, a p u la is jo h ta ja t ja p a n k in jo h ta j a t (p aitsi h a a ra k o n tto re id e n ). M yös p o sti- ja le n n ä tin - laito s, m e tsä h a llitu s ja v a ltio n r a u ta tie t on k a ts o ttu liik elaito k sik si, jo te n n iid en p ää- ja y lijo h ta ja t, o sa sto n jo h ta ja t ja -p äällik ö t sekä jo h ta ja t sisä lty v ä t tä h ä n ry h m ään. T oimihenkilöihin k u u lu v a t tä s sä lask en n asssa k u te n v. 90 m y ö sk in m y y jä t ja ra h a s ta ja t (lin ja-au to n, ra itio v a u n u n ym s.). T ied o t sa a d a a n erikseen y lem p ien ja m u id en to im ih en k ilö id en o sa lta sosio-ekonom isessa ry h m ity k sessä. Y lem p iin o n lu e ttu v a ltio n p a lv e lu k sessa o le v a t h en k ilö t, jo id en a m m a tti e d e lly ttä ä a k a te e m ista lo p p u tu tk in to a ta i v ä h in tä ä n p a lk k a u s lu o k k a a la s k e n ta -a ja n k o h ta n a v o im assa olleen v a ltio n p a lk k a u saste ik o n m u k aan. L isäksi o te ttiin huom io o n to im een liitty v ä esim iesasem a. Y k sity ise n p a lv e lu k sessa o leviin n ä h d e n p y rittiin ra ja y lem p ien ja m u id en to im ih en k ilö id en v älillä v e tä m ä ä n v a s ta a v a lle tasolle. T y ö n tek ijät ry h m ite llä ä n sosio-ekonom isen a se m a n m u k a a n n e ljä ä n ry h m ä ä n : ) m aa- ja m etsätalo u s- ty ö n te k ijä t, ) m u u t a m m a ttita ito is e t ta i erik o istu n eet ty ö n te k ijä t, ) a m m a ttita id o tto m a t ja e rik o istu m a tto m a t ty ö n te k ijä t, ) henkilöllinen p alv elu sk u n ta. T ä h ä n sis ä lty v ä t n e ty ö n te k ijä t, jo tk a s u o ritta v a t palv elu k sia e tu p ä ä ssä k o titalo u k sille ta i y k sity isille henkilöille. A v u stav aa p erh een jäsen tä k o skeva k y sym ys oli lom akkeella seu raav a:»a u tattek o ja tk u v a s ti ru o k a k u n n a n jo ta k in jä s e n tä tä m ä n a m m a tissa ta i to i m essa v ä h in tä ä n p u o let ty ö a ja sta? Jo s a u ta tte, ilm o itta k a a ty ö n laatu.» E dellisen la sk e n n a n k y sely lo m ak k eella ei a v u stam iseen k ä y te tty ä a ik a a ollu t läh em m in m ä ä rite lty. A ineistoa k äsite ltä e ssä p y rittiin ry h m ä ä n k u ite n k in m e rk itse m ä ä n v a in ne h enkilö t, jo id en a v u sta m in e n a n n e ttu je n tie to je n p e ru steella oli»pysyväistä ja h u o m a tta v a s s a m äärin» ta p a h tu v a a. M aan v iljelijäin p o ik iin n ä h d e n m e n e te ltiin a m m a ttiasem an m äärääm isessä se u ra a v alla ta v a lla : -v u o tia a t m e rk ittiin a v u sta v ik si v a in, jos a v u sta m in e n k ä v i selv ästi lo m akkeesta ilm i, 7 -v u o tiaat ja sitä v a n h e m m a t a in a, ellei h eillä ollu t m u u ta a m m a ttia ta i he e iv ä t olleet itsen äisiä a m m a titto m ia (esim. opisk elijat). T a lo n e m ä n tä ja -ty tä r v ie tiin a v u sta v iin v a in siinä ta p a u k se ssa e ttä a v u sta m ise n la a tu oli asian m u k aisesti ilm o ite ttu. Som företagsledare k lassificeras så d a n a av fö retagen av lö n ad e personer, v ilk a tjä n stg ö r i s jä lv ständig, led an d e ställn in g oeh a n sv a ra r för fö retag ets v e rk sam h e t och a ffä rsre su lta t, t. ex. v erk stä lla n d e d irek tö re r, b iträ d a n d e d ire k tö re r och b a n k d ire k tö re r (exkl. filialk o n to ren s). Ä ven post- och teleg rafv erk et, fo rststy relsen och s ta ts j ä rn v ä g a rn a h a r b e tra k ta ts som a ffä rsin rä ttn in g a r, v a rfö r dessas general- och ö v erd irek tö re r, avdelningschefer och d irek tö re r h ä n fö rts till d enna g ru p p. F u n k tio n ä re rn a o m fa tta r v id d en n a räk n in g liksom ä r 90 ä v en fö rsäljningspersonal och k o n d u k tö re r (buss-, sp årv ag n s-, oad.). U p p g ifter erhålles i den socio-ekonom iska g ru p p erin g en sk ilt för högre och ö v rig a fu n k tio n ä re r. T ill högre fu n k tio n ä re r h änföres s ta ts a n s tä lld a, vilkas tjä n s te r fö ru ts ä tte r ak ad em isk slu tex am en eller å tm in sto n e löneklassen i den s t a t liga lö n etab ell som gällde vid rä k n in g stid p u n k te n. D essu to m b eak ta d es tjä n ste n s fö rm a n sn a tu r. B e trä f fan d e p riv a ta n stä lld a skedde g rän sd rag n in g en m ellan högre och övriga fu n k tio n ä re r p å an alo g t s ä tt. A rb etarn a indelas enligt den socio-ekonom iska ställn in g en i fy ra gru p p er: ) jo rd - och skogsbruksarbeta re, ) övriga fack- eller sp ecialarb etare, ) icke fackeller sp ecialarb etare, ) personlig b etjän in g sp erso n al. D en n a g ru p p o m fa tta r frä m st a rb e ta re, v ilk a u tfö r tjä n s te r å t hem h u sh åll eller p riv atp erso n er. B eträffan d e m ed h jälp an d e fam iljem edlem m ar ställd es fö ljan d e frågor p å b la n k e tte n :»H jälper N i fo rtlö p an d e n åg o n av h u sh ållets m ed lem m a r i h an s/h en n es y rk e m in st h ä lfte n a v a rb e tstid e n? O m så är, u p p g e a rb e te ts art.» V id föregående fo lk rä k ning preciserades ej p å b la n k e tte n den tid som använ d es a v m e d h jä lp a n d e fam iljem edlem. V id b eh an d lin g en av m a te ria le t försökte m a n dock a t t till d e n n a g ru p p h än fö ra e n d a st personer, vilk as m e d h jä lp a n d e v e rk sam h e t enligt giv n a u p p g ifter ansågs»varaktig och av stö rre betydelse». I fråg a om jo rd b ru k a rsö n e r förfors p å fö ljande sä tt: -åringar klassificerades som m ed h jä lp a n d e en d ast om m e d h jä lp a n d e t ty d lig t fram gick av b la n k e tte n, 7-årin g ar och äld re alltid, så fra m t de ej h ad e a n n a t y rk e eller v a r sjä lv stä n d ig a yrk eslö sa (t. ox. stu d eran d e). G årdens v ä rd in n a och d o tte r ansågs som m ed h jälp an d e en d a st i d e t fall, a t t vederbörlig u p p g ift om hjälp en s a r t förelåg. E lin k ein o n se lv ity stä v a rte n p y y d e ttiin lom akkeella tie to ja p a itsi y rity k se n ta i ty ö n a n ta ja n n im e stä m yös ty ö p a ik a n o so itteesta sekä la a d u s ta (esim. h u o n e k a lu te h d a s, v a a ttu rin liik e, laiv atelak k a). T y ö p aik an ja k a u tu e ssa eri osasto ih in tu li m yös ilm o itta a se osasto, jossa työsk en teli. V äestö n ry h m itte ly ssä eri to im ialo ih in on lä h tö k o h ta n a o llu t Y K :n su o situ ste n x) m u k a a n alueellinen y k sik k ö, to im ip a ik k a (m yym älä, ra v in to la, y k sity in e n Näringsgren F ö r b e stä m m a n d e a v n ärin g sg ren efterfråg ad es p å b la n k e tte n u p p g ifter fö ru to m om fö retag ets eller a rb e ts g iv aren s n a m n, ä v en om arb e tsp la tse n s adress och a r t (t. ex. m ö belfabrik, sk räd d eri, skeppsdocka). O m fö reta g e t v a r u p p d e la t i u n d e ra v d e ln in g a r skulle ä v e n u p p ges d en avdelning, p å v ilk en v ed erb ö ran d e arb e ta d e. V id in d eln in g en a v b efolkningen efter olika b ran sch er h a r m a n i en lig h et m ed F N :s rek o m m en d atio n er ) u t g å tt frå n den territoriella, en h ete n, a rb e tsp la tse n (b u tik, *) International Standard Industrial Classification of All Economic Activities. United Nations document ST/STAT/Ser. M//Kev. 8

7 0 teh d a s, ty ö p a ja, m a a tila ym s.), jo ssa ao. henkilö h a r jo itti p ä ä a m m a ttia a n. K a ik k i sam alla ty ö p a ik a lla p a l v e le v a t h e n k ilö t s a iv a t sa m a n e lin k ein o tu n n u k sen v a ik k a k in to im iv a t eri am m ateissa. Jo k a ise n a m m a tti sen sija a n m ä ä rä y ty i sen ty ö n la a d u n m u k a a n, jo ta asian o m ain en su o ritti. A m m atissa to im iv ien p e rh e e n jä sen e t, jo illa ei o llu t o m aa a m m a ttia ja jo tk a e iv ä t olleet itse n ä isiä a m m a titto m ia, v ie tiin sa m a a n elin k ein o o n k u in se henkilö, u seim m iten p erh een ta i ru o k a k u n n a n p ääm ies, jo s ta asian o m aisen k a ts o ttiin lä h in n ä olev an ta lo u d ellisesti riip p u v a in e n. A v u sta v a n p e r h een jä sen en elinkeino s a a tto i eräissä ta p a u k s iss a m ä ä r ä y ty ä m yös p ääm ieh en siv u a m m a tin m u k a a n ja oli siinä ta p a u k s e ssa to in e n k u in p ääm ieh ellä. E sim. p ie n v iljelijä, jo k a oli ilm o itta n u t a m m a tik se e n m etsän - h ak k u u m ies, k o sk a h ä n oli k ä y ttä n y t en em m än a ik a a v u o d e sta m e tsä tö ih in k u in m aan v iljely k seen, v ie tiin m e tsä ta lo u te e n. V aim o sen sijaan, jos h ä n e n oli ilm o i t e t tu a v u s ta v a n tila n hoidossa, lu e ttiin m a a tila ta lo u teen. V arsin aisen elin k ein o jao n ulkopuolelle jä ä v ä t itse n ä i se t a m m a titto m a t, v a n g it ja la ito sh o id o k it sekä ne h e i d ä n p e rh een jäsen istään, jo tk a e iv ä t ole a m m a tissa to i m ivia. V äestö lask ennan v alm istelu v aih eessa la a d ittiin n y t, k u te n v u o n n a 90, T ilastollisessa p ääto im isto ssa elin k ein o n m e rk in tä ä v a rte n h ak em isto, jo ssa liik e y rity k set lu e tte lo itiin k u n n itta in elinkeinon tu n n u k s in v a ru s te ttu in a. L ä h te in ä k ä y te ttiin teollisuus- ja k au p p a - tila s to je n sek ä liik e y rity sla sk e n n a n ain eisto ja, k a u p p a re k iste riä sek ä erilaisia elin k ein o h ar jo itta jä in lu e tte lo ja esim. T u k k u k a u p p ia id e n liito n, S uom en k u ltasep p äliito n. U lk o m a a n k a u p a n a g e n ttiliito n, R a u ta - ja k o n e liik k eid en y h d isty k se n ym s. jä se n lu e tte lo ja sek ä h a k u te o k sia k u te n Sininen k irja. H a k e m isto t la a d ittiin m yös e rilaisista oppilaito k sista, v a ltio n, k u n n a n ja k irk o n v ira n o m a isista sekä s a ira a lo ista, h u o lto la ito k sista ym s. re sta u ra n g, en sk ild fab rik, v e rk s ta d, j o rd b ru k släg enhet o. a. d.), d ä r v ed erb ö ran d e u tö v a d e s itt h u v u d y rk e. A lla p ersoner p å sam m a a rb e tsp la ts erhöll o a v se tt y rk e sa m m a n ärin g sk o d. D ä re m o t b estäm d es p ersonens y rk e p å b asen av a rte n a v d e t a rb e te h a n u tfö rd e. D e fam iljem e d le m m a r till fö rv ä rv sa rb e ta n d e, v ilk a sak n ad e y rk e och v ilk a ej v a r sjä lv stä n d ig a yrkeslösa, h än fö rd es till sa m m a n ärin g sg ren som d en p erson, van lig en fam iljen s eller h u sh ållets h u v u d m a n, som v ederb ö ran d e n ä rm a st ansågs v a ra ekonom isk t b eroende av. N ärin g sg ren en för en m e d h jä lp a n d e fam iljem ed lem k u n d e i v issa fall b e s tä m m a s a v h u v u d m a n n e n s b iy rk e och v a r i så fall ej sa m m a som h u v u d m a n n e n s. E n sm å b ru k a re, som u p p g iv it sk o g sarb etare som y rk e, em ed a n h a n u n d e r å re t ä g n a t m e ra tid till sk o g sarb eten ä n till jo rd b ru k, h ä n fördes så lu n d a till sk o g sb ru k, m e d a n d ä re m o t h u stru n, om h o n h jä lp te till v id g ård en s skötsel, hän fö rd es till g ru p p e n jo rd b ru k. U ta n fö r d en eg en tlig a n ärin g sin d eln in g en s ta n n a r sjä lv stä n d ig a yrkeslösa, fån g a r och a n sta ltsin te rn e r s a m t de av dessas fam iljem ed lem m ar, v ilk a sa k n a r y rk e. I fo lk räkningens fö rb eredande skede u p p g jo rd es nu, liksom å r 90, i S ta tis tisk a c e n tra lb y rå n för kodifierin g en av n ärin g sg ren arn a e tt re g iste r, v a ri affärsfö reta g e n u p p to g s k o m m u n v is och försågs m ed näringsk o d er. Som k ällo r an litad es m a te ria l frå n in d u stri- och h a n d e ls sta tis tik e rn a s a m t frå n fö retag sräk n in g en, h a n delsreg istret s a m t olika slags fö rteck n in g ar över n ä rin g sid k are, m edlem sfö rteck n in g ar för G ro ssistfö rb u n d e t, F in sk a guld sm ed sfö rb u n d et, U trik esh an d eln s a g e n t fö rb u n d, J ä r n - och m ask in affärern as förening m. fl. sa m t u p p slag sv erk såsom B lå boken. L ik aså u p p g jo rd es fö rte c k n in g a r över olika lä ro a n sta lte r, sta tlig a, k o m m u n a la och k y rk lig a m y n d ig h e te r sa m t sju k h u s, v å rd in rä ttn in g a r o. a. d. Maa- ja m etsätalous Jord- och skogsbruk O sasto»m aa- ja m e tsä ta lo u s sivuelinkeinoineen» k ä s ittä ä m aa- ja m e tsä ta lo u d e n, k a la s tu k se n ja m e tsä s ty k s e n sek ä n äid en elin k ein o jen e rik o ish a a ra t (p u u ta r h a viljelys, k o tie lä in te n h o ito sekä u itto ja la u tta u s ) silloin k u n n iitä h a rjo ite ta a n v ilje lm ä stä erillisinä. M etsä n h a k k u u se e n lu e ta a n m yös m e ts ä a jo t h a k k u u p a i- k a lta»tien varteen». U u te n a p ä ä ry h m ä n ä sisälty y tä h ä n o sasto o n» m a a ta lo u tta p alv elev a toim inta», jo h o n lu e ta a n m a a ta lo u sk o n e id e n v u o k rau s, vilj a n k u iv au s ym s. sek ä e lä in lä ä k ä rito im in ta, jo k a v u o d en 90 la s k en n assa k u u lu i o sasto o n P alv elu k set. J o t t a sa a ta isiin selville m in k ä su u ru isilta v iljelm iltä m a a ta lo u sv ä e stö sa a to im een tu lo n sa, m a a tila ta lo u s on ja e ttu a la ry h m iin v iljelly n m a a n p in ta -a la n m u k aan. A lim m aksi ra ja k si o te ttiin alle p e lto h e h ta a rin ja y lim m äk si v ä h in tä ä n 0 p e lto h e h ta a rin su u ru ise t v iljelm ät. H u o m a tta v a on, e ttä tä m ä tila s to ei a n n a tie to ja v iljelm ien lu k u m ä ä ristä. K y sy m y s siitä m illoin a m m a tillin e n to im in ta oli lu e t ta v a k u u lu v a k si m etsä -talo u d en, m illoin m a a- ta lo u d e n p iiriin, s a a tto i tu o tta a v a ik euksia, jos v a s ta u k s e t o liv a t p u u tteellisia. S opivan ra tk a isu p e ru ste e n A v d elningen»jord- och sk o g sb ru k jä m te binäringar» o m fa tta r jo rd - och skogsb ru k, fiske och ja k t sa m t dessas sp ecialg ren ar (trädgård ssk ö tsel, h u sd ju rssk ö tsel sa m t flo ttn in g ), d å dessa id k as sk ilt frå n läg en h eten. Till sk o g sb ru k h änföres äv en skogskörslor frå n av v erk n in g s - p la ts e r»till vägkanten». E n n y h u v u d g ru p p i d en n a av d eln in g u tg ö r» tjän ster till jo rd b ru k et», som o m f a tta r u th y rn in g a v jo rd b ru k sm ask in er, säd esto rk n in g o. a. d. s a m t v e te rin ä rv e rk sa m h e t, v ilk en v id 90 års rä k n in g h änfördes till av d eln in g en T jä n ste r. F ö r a t t erh ålla u p p g ifter om sto rlek en a v de o dlingsläg en h e ter frå n v ilk a jo rd b ru k sb efo lk n in g en få r sin u t k o m st, h a r jo rd b ru k e t in d elats i u n d e rg ru p p e r en lig t o d lad areal. Som lä g sta g rän s to g s en åk e ra re a l u n d e r h e k ta r och som h ö g sta g rän s o dlingar p å m in st 0 h e k ta r åker. O bserveras b ör, a t t d enna s ta tis tik ej ger u p p ly sn in g om o d lingarnas a n ta l. F rå g a n om n ä r en y rk e sv e rk sa m h e t skulle h än fö ras till skog s-b ru k och n ä r till j o r d -b ru k, k u n d e b e re d a sv å rig h e te r ifall sv a re n v a r b ristfällig a. F ö r a t t erh ålla en läm plig fix erin g sg ru n d efterfråg ad es u p p -

8 saam iseksi p y y d e ttiin lom akkeella tie to ja m yös m etsäja u itto tö ih in v u o n n a 90 k ä y te ty s tä a ja s ta. T ällöin ei k u ite n k a a n o m alla tila lla ta p a h tu n e ita, ns. k o tita rv e h a k k u ita tu llu t o tta a huom ioon. A sia n tu n tijo i d e n k an ssa k ä y ty je n n e u v o tte lu je n p eru steella so v ittiin se u ra a v a sta m e n e tte ly ta v a s ta. Jo s m e tsä ty ö h ö n oli k ä y te tty a ik a a k u u k a u tta ta i enem m än, lu e ttiin h e n kilö m e tsä ta lo u te e n siinä tap au k sessa, e ttä am m a tik si oli ilm o ite ttu esim. talo llin en ta i jo h o n k in e rik o istu m a tto m a a n a m m a ttiin v iitta a v a nim ike, k u te n se k a ty ö m ies ta i u lk o ty ö n te k ijä. S ä ä n tö ä ei sen sija a n sovelle ttu erik o istu n eisiin a m m a ttity ö n te k ijö ih in, esim. m uura re ih in, k u o rm a -a u to n k u lje tta jiin ym s. n äh d en. K o sk a m etsä- ja u itto ty ö t o v a t k au silu o n to isia, o te ttiin elin kein o n selv ity k sessä huom ioon m yös v iljelm än p e lto a la n su u ru u s. M ikäli p e lto a la a oli h a ta i enem m än, tila n v iljelijä v ie tiin m a a ta lo u te e n riip p u m a tta m e ts ä tö ih in k ä y te ty n a ja n p itu u d e sta. E d ellä e s ite tty ä p e ria a te tta k u u k a u d e n r a ja s ta n o u d a te ttiin m yös v u o d en 90 v äestö lask ennassa. g ifter äv en om d en tid som u n d e r å r 90 ä g n a ts skogsoch flo ttn in g sa rb e te n. H ä rv id b e a k ta d e s dock ej a v v erk n in g a r i egen skog för h u sh ållsb ru k. E fte r r å d p lä g n in g a r m e d sa k k u n n ig a beslöts om fö ljan d e fö r faran d e: O m d en till sk o g sarb eten äg n ad e tid e n u p p gick till m å n a d e r eller m er, h än fö rd es p erso n en till sk o g sb ru k fö r d e t fall, a t t den u p p g iv n a y rk e sb e n ä m n in g en v a r sm å b ru k a re eller h ä n sy fta d e p å n å g o t ickesp ecialiserat y rk e, såsom diverse- eller u te a rb e ta re. D ä r em o t tilläm p ad es regeln ej b e trä ffa n d e fack- eller specialarb etare, ss. m u ra re, lastb ilsch au ffö rer o. a. d. D å skogs- och flo ttn in g sa rb e te n a ä r säso n g artad e, to g s vid b e stä m m a n d e t a v n ärin g sg ren ä v e n h ä n sy n till s to r leken a v odlingens å k erareal. S åv id a d e n n a v a r h a eller m er, h än fö rd es g ård en s b e b ru k a re a lltid till jo rd b ru k, o a v se tt den till sk o g sarb ete äg n ad e tid e n s längd. F ö re n ä m n d a p rin cip om m ån ad e rs g rän s tilläm p ad es äv en v id 90 års folkräkning. T ehdasteollisuus ja käsityö V äestö lask en n assa ei ole te h ty eroa te h d a ste o llisu u d en ja k ä sity ö n välillä, v a a n k u m m a n k in tu o ta n n o n la jit o v a t to im ia lo itta in sam assa ry h m ässä. T eo llisu u sy rity sten lu o k ittelu ssa eri to im ialo ih in se u r a ttiin v u o n n a 9 u u d is te tu n teo llisu u stilasto n n o u d a tta m ia p e ria a tte ita. T ä m ä n m u k a a n teo lliset apuy k sik ö t k u te n erilaiset k o rja a m o t, h ö y ry - ja sä h k ö la i to k set, on p id e tty y h te n ä to im ip a ik k a n a p ä ä te h ta a n kanssa, jos tä lla in e n apuyksik k ö palv elee a in o a sta a n y h tä p ä ä te h d a s ta ja sijaitsee sen v ä littö m ä ssä lä h e i syydessä. J o s se sen sija a n sijaitsee p aik allisesti e rillä ä n p ä ä te h ta a s ta ta i palvelee u seam p aa kuin y h tä p ä ä te h d a s ta ta i o m an y rity k se n u lk o p u o lisia, se lu e ttiin siihen to im ia la a n, jo k a v a s ta a sen o m aa to im in ta a. M u u t k u in teo lliset a p u to im e t k u te n v a ra s to t, lastausja k u lje tu so sa sto t, la b o ra to rio t, sairasasem at, ru o k a la t y m s., jo tk a p ääasiallisesti p a lv e le v a t om aa te o llisu u s la ito sta, on v ie ty y rity k se n p ä ä to im ia la n m u k aan. R ak en tam isv aih eessa o levat te h ta a t ja v o im a la ito k set, jo tk a la s k e n ta -a ja n k o h ta n a e iv ä t vielä to im in eet v arsin aisella tu o ta n to a la lla a n, on lu e ttu ra k e n n u s to im in ta a n. V uoden 90 v äestö lask e n n assa ei y rity s te n o sitte lu a eri to im ialo ih in v ie ty y h tä p itk ä lle k u in tä s sä la sk e n nassa. T ä m ä koskee erikoisesti te h d a s la ito sta p a lv e le v ia voim alaito k sia, jo tk a useissa ta p a u k sissa lu e ttiin sa m a a n ry h m ä ä n k u in p ääy k sik k ö siitä h u o lim a tta, e ttä o liv at alueellisesti tä y s in erillisiä. F ab rik sin d u stri och hantverk V id fo lk räk n in g en h a r ej g jo rts åtsk illn a d m ellan fa b rik sin d u stri och h a n tv e rk, u ta n v a rd e ra p ro d u k - tio n sslag en redovisas b ran sch v is in o m sa m m a gru p p. V id g ru p p erin g en a v in d u strifö retag en i olika b ra n sch er följdes sa m m a p rin cip er som i d en å r 9 fö r n y a d e in d u s trista tistik e n. E n lig t d en n a h a r in d u striella h jälp av d eln in g ar, ss. olika slags re p a ra tio n sv e rk stä d e r, ång- och elverk, tillsam m an s m ed h u v u d fa b rik e n a n se tts u tg ö ra e tt och sa m m a a rb e tsstä lle så v id a d en n a h jälp av d eln in g b e tjä n a r e n d a st en h u v u d fa b rik och ä r belägen i dess om ed elb ara n ä rh e t. O m d en d ärem o t te rrito rie llt ä r å tsk ild frå n h u v u d fa b rik e n eller b e tjä n a r flere ä n en h u v u d fabrik eller k re tsa r u ta n fö r d e t egna fö retag et, h änfördes d en till den b ransch, som m o ts v a r a r dess egen v erk sam h et. A n d ra ä n in d u strie lla h jä lp avdeln in g ar, såsom lager, lastn in g s- och tra n s p o rta v d eln in g ar, lab o ra to rie r, sju k sta tio n e r, m a tse rv e rin g a r o. a. d., v ilk a h u v u d sak lig en tjä n a r d en egna in d u s triin rä ttn in g e n, h a r h ä n fö rts till fö retag ets h u v u d b ra n sc h. U n d e r b y g gnad v a ra n d e fab rik er och k ra ftv e rk, vilka v id rä k n in g stid p u n k te n ej v a rit v e rk sa m m a inom s itt egen tlig a p ro d u k tio n so m rå d e, h a r h ä n fö rts till b y g g n ad sv erk sam h et. V id 90 års fo lk räk n in g fördes ej u p p d eln in g en av fö retag en p å b ra n sc h e r lik a lå n g t som v id d e n n a r ä k ning. D e tta g äller speciellt k ra ftv e rk so m b e tjä n a r in d u s triin rä ttn in g a r och som i m ån g a fall fördes till sa m m a g ru p p som h u v u d e n h e te n fa stä n de te rrito rie llt v a r h e lt åtsk ild a. R ak e n n u sto im in ta R a k e n n u sto im in ta k ä s ittä ä p a itsi ta lo je n, m yös tie-, vesi- ym. k iin te id e n la itte id e n ra k e n ta m ise n sek ä r a i vaus-, lo u h in ta - ja k aiv au sto im in n an. U u d israiv au s ja salao jitu s, jo tk a v u o d en 90 lask en n assa sisä lly te ttiin m a a ta lo u te e n, v ie d ä ä n n ä in ollen n y t ra k e n n u s to im in ta a n. O sastoon s isä lty v ä t m yös ra k e n n u s to im in ta a n liitty v ä t erik o isto im ialat k u te n p u tk ity ö t, säh k ö asen n u k se t ja m a a la u sty ö t. B y g g n ad sv erk sam h et B y g g n ad sv erk sam h eten o m fa tta r fö ru to m husbygge ä v en b y g g a n d e t a v väg-, v a tte n - o. a. p e rm a n e n ta a n läg g n in g ar sa m t röjning, sp rängnin g och gräv n in g. N y rö jn in g och täck d ik n in g, v ilk a å r 90 ingick i jo rd b ru k, föres så lu n d a n u till b y g g n ad sv erk sam h eten. D en n a g ru p p o m fa tta r n u ä v en till b y g g n ad sv erk sam h e te n n ä ra a n slu tn a sp ecialb ran sch er, ss. rörläggning, elin sta lla tio n och m åln in g sarb eten.

9 K a u p p a K a u p a n a la a n k u u lu v ie n to im ip aik k o jen ry h m itte ly ssä s e u ra ttiin v u o d en 9 liik ey rity slask en n an ja ja tk u v a n k a u p p a tila s to n n o u d a tta m a a k ä y tä n tö ä. N iid en m u k a a n sellaiset y k sik ö t, joissa h a rjo ite ttiin sekä tu k k u - e ttä v ä h ittä ism y y n tiä, on yleensä v ie ty tu k k u k a u p p a a n, jos y li / m y y n n istä on o llu t tu k k u m y y n tiä, m u tta v ä h ittä is k a u p p a a n silloin, jos tu k k u m y y n n in osuus on o llu t tä tä pienem pi. N e to im ip a ik a t ta a s, joissa h a rjo ite ttiin sekä v ä h ittä is k a u p p a a e ttä tu o ta n to a, v ie tiin yleensä v ä h ittä isk a u p p a a n, jos en em m än k u in / v u o siv aih d o sta k ä s itti sellaisten ta v a ro id e n m y y n tiä, jo ita ei to im ip aik assa ole ja lo s te ttu, m u tta p ä ä to im ia la a n te h d asteollisu u s ja k ä sity ö, jos tä m ä n m y y n n in osuus on ollu t pienem pi. P ääasiassa tu o ta n to h y ö d y k k e itä k u te n k o n eita, h iiltä, p u u ta v a ra a ja m a a ta lo u s ta rv ik k e ita m y y v ä t liik k eet on v ie ty k o k o n aisu u d essaan tu k k u k a u p p a a n. S am oin k u u lu v a t tu k k u k a u p p a a n te h ta id e n erilliset m y y n tik o n tto rit. U se a m p a a n elinkeinoon ja e tu n y rity k se n y h te in e n h e n k ilö k u n ta (johto ja k o n tto rih e n k ilö stö )lu e ttiin siih en to im ia la a n, jo ta k ä y te ttä v is s ä olevien tie to je n p e ru steella v o itiin p itä ä v a llitse v a n a y rity k se n to im in nassa. P ä ä ry h m ä ä n»pankit ja m u u t rahalaito k set» on lu e ttu p a n k k ie n lisäksi a rv o p ap erien v ä littä jä t, p a te n ttito i m isto t, h o ld in g to im in ta, erilaiset ra h a s to t ja sä ä tiö t sekä m u u t n ä ih in v e r r a tta v a t p ä ä o m a n v ä lity sto im in n a n h a rjo itta j a t. P ä ä ry h m ä v a k u u tu s la ito k se t k ä s ittä ä erilaiset v a k u u tu s to im in n a n m u o d o t, k a n san eläkelaito s n ä ih in m u k a a n lu e ttu n a. H a n d e l V id g ru p p erin g en a v a rb e tsstä lle n a inom h a n d eln följdes sa m m a p rin cip er som v id 9 års fö retag sräk - n in g och som i d en fo rtlö p an d e h an d elsstatistik en. E n lig t dessa regler h a r så d a n a en h ete r, v ilk a id k a r så v ä l p a rti- som d e ta ljh a n d e l i allm ä n h e t fö rts till p a r tih a n d e ln om över / av försäljn in g en v a rit p a rtih a n d e l, m e n till d e ta ljh a n d e ln om p artifö rsäljn in g en u n d e r stig it d enna g räns. D e a rb e tsstä lle n å te r, v id v ilk a drives såv ä l d e ta ljh a n d e l som p ro d u k tio n, h a r i regel fö rts till d e ta ljh a n d e ln om över / a v å rso m sä ttn in g e n g ä llt fö rsäljning a v v aro r, v ilk a ej fö räd lats v id a rb e ts stä lle t, m en till h u v u d b ra n sch e n fa b rik sin d u stri och h a n tv e rk, om d en n a försäljnings an d el v a rit m in d re. A ffärer, som saluför h u v u d sak lig en p ro d u k tio n s- n y ttig h e te r, ss. m ask in er, kol, trä v a ro r och la n tb ru k s- fö rn ö d en h eter, h a r i sin h e lh e t fö rts till p a rtih a n d e ln. L ik aså h ö r till p a rtih a n d e ln fab rik ern as friståen d e fö r säljn in g sk o n to r. G em ensam p erso n al (ledning och k o n to rsp erso n al) vid fö retag v erk sam m a inom flere n ärin g sg ren ar fördes till d en b ran sch, som enligt tillg än g lig a u p p g ifte r k u n d e anses u tg ö ra fö retag ets h u v u d sak lig a om råde. H u v u d g ru p p e n»banker och a n d ra p e n n in g in stitu t» o m fa tta r fö ru to m b a n k e r ä v en fo n d m äk lare, p a te n t b y råer, h o ld in g v erk sam h et, olika slags fo nder och s tifte lse r sa m t a n d ra m ed dessa jä m fö rb a ra id k are a v k a p ita lfö rm e d lin g sv e rk sa m h e t. H u v u d g ru p p e n fö rsä k rin g sa n sta lte r o m fa tta r olika slags fö rsäk rin g sv erk sam h et, d ä rib la n d folkpensionsa n sta lte n. Vuoden 90 ja 90 elinkeinonim ikkeistöjen vertailu E lin k ein o n im ik k eistö sisä ltä ä n y t k u te n v u o n n a 90 k a h d e k sa n osastoa. P ä ä ry h m iä on, a la ry h m iä. E dellisellä k erralla o liv a t v a s ta a v a t lu v u t ja. R y h m ien sisältö p y rittiin k u m m assak in lask en n assa saam a a n v erran n o llisek si k an sain v älisen lu o k itu k sen k anssa. M olem m issa nim ik k eistö issä on lisäksi k ä y te tty h u o m a tta v a s ti p item m älle m en ev ä ä ja o tu s ta k u in ISIC. Sisältö p o ik k eaa k u ite n k in n y t eräissä t a p au k sissa m elk o isesti edellisen la sk e n n a n ry h m ien lu o k itte lu s ta jo te n tie d o t e iv ä t k a ik ilta osin ole tä y sin v erran n o llisia k esk en ään. T ä m ä jo h tu u lä h in n ä siitä e ttä k an sain v älisessä ry h m ity k se ssä on ta p a h tu n u t m u u to k sia ja su o situ k set o v a t y k sity isk o h ta ise m p ia k u in v u o n n a 90. T oinen v u o d en 90 ja 90 lask en to jen elinkeinory h m ity s te n v e rra n n o llisu u tta v ä h e n tä v ä seik k a on se, e ttä y rity s te n ja k a m in e n itsen äisiin to im in ta y k s ik k ö i h in ja n iid en sijo itta m in e n ao. to im ialo ih in s a a tto i n y t ta p a h tu a y k sity isk o h ta ise m p a a lä h d eain eisto a k ä y t tä e n k u in v u o n n a 90. M a in itta k o o n tä s tä en n en m u u ta te o llisu u stilasto n, k a u p p a tila s to n ja liik ey rity s- la sk e n n a n aineisto. S ivuilla 7 oleva»avain» on la a d ittu h e lp o tta m a a n u u d e n ja en tisen elin k ein o ry h m itte ly n tie to je n sa a m ista k esk en ä än v ertailu k elp o isik si. V uoden 90 n im ik k eistö n tu n n u s on sulkeissa silloin, k u n asian- Jäm förelse mcllan 90 ocli I90 års näringsnom enklaturer N ä rin g sn o m e n k la tu re n o m fa tta r n u liksom å r 90 å tt a av d eln in g ar. H u v u d g ru p p e rn a s a n ta l ä r, u n d e r g ru p p ern as. F ö reg åen d e gång v a r m o tsv a ra n d e ta l och. G ru p p ern as in n eh åll h a r v id v a rd e ra r ä k nin g en i m ö jlig aste m å n g jo rts jä m fö rb a ra m ed den in te rn a tio n e lla klassificeringen. I b å d a n o m e n k la tu re rn a h a r u p p d eln in g en d ä rtill fö rts b e ty d lig t längre ä n i IS IC. In n e h å lle t i n o m e n k la tu re n v id d en n a räk n in g a v v ik er dock i vissa fall b e ty d lig t från g ru p p erin g en vid sen aste räknin g, v a rfö r u p p g ifte rn a ej till alla delar ä r fu llt jä m fö rb a ra sinsem ellan. D e tta ä r n ä rm a st en följd a v a t t d e t s k e tt fö rä n d rin g a r i de in te rn a tio n e lla g ru p p e rin g a rn a och a t t rek o m m en d atio n ern a n u v a rit m er d e ta lje ra d e ä n å r 90. E n a n n a n fa k to r som v e rk a r red u ceran d e p å jä m fö r b a rh e te n m ellan de b å d a räk n in g a rn a s näringsnom enk la tu re r är d e t fa k tu m, a t t u p p d eln in g en a v fö retag en i sjä lv stä n d ig a v e rk sa m h e tse n h e te r och h ä n fö ra n d e t av dessa till resp. b ra n sc h e r n u k u n d e ske m ed h jä lp a v e tt m e ra d e ta lje ra t k ällm aterial ä n å r 90. H ä r m å fram fö rallt n äm n as in d u strista tistik e n s, h a n d e lssta tistik e n s och fö retag sräk n in g en s m a te ria l.»nyckeln» p å sid o rn a 7 h a r u ta rb e ta ts för a tt u n d e rlä tta a n stä lla n d e t a v jäm fö relser m ellan u p p g ifte rn a i den n u v a ra n d e och den föregående närin g sg ru p - peringen. I 90 års n o m e n k la tu r ä r k o d en s a tt inom

10 om ainen ry h m ä on ja e ttu u seam m an osalle eikä siten tä y s in v a s ta a s itä n y k y isen lu o k itte lu n tu n n u s ta, jo n k a k o h d alla se esiintyy. T ä te n s a a tta a sulkeissa oleva tu n n u s esiin ty ä u seam m an k e rra n riip p u e n siitä, m ite n m o n en ry h m ä n osalle sen sisältö n y t ja k a u tu u. S eu raav assa lu ettelo ssa e site tä ä n h u o m a tta v im m a t -num eroisten p ä ä ry h m ie n p u itte issa ta p a h tu n e e t m u u to k set. P ä ä ry h m ie n n im e t o v a t n y k y isen n im ik k eistö n m u k aisia ja sulkeissa oleva tu n n u s o so itta a v a s ta a v a a ry h m ä ä edellisessä laskennassa. p a re n te s ifall ifrå g a v a ra n d e g ru p p n u ä r fö rd elad p å flere g ru p p e r och så lu n d a ej h e lt m o tsv a ra r d en n y a k o d en i d en n u v a ra n d e n o m en k latu ren. F ö r den skull k a n d en in o m p a re n te s ståen d e k o d en fö rek o m m a flere gån g er beroende p å h u ru m ån g a g ru p p e r dess in n eh åll n u ä r fö rd elat p å. A v fö ljan d e fö rteck n in g fra m g å r de v ik tig a ste fö r ä n d rin g a r som ä g t ru m in o m ra m e n för de -siffriga h u v u d g ru p p e rn a. H u v u d g ru p p e rn a s n a m n ä r enligt d e n n u v a ra n d e n o m e n k la tu re n och k o d en in o m p aren tes av ser m o tsv a ra n d e g ru p p v id föregående räk n in g. Maa- ja m etsätalous sivuelinkeino i n e e n 0 M aatilatalous (0) R y h m ä stä on p o is te ttu u u d israiv au s, salaojitusliik k eet ym s. ry h m ä ä n, M aa- ja v esirakennusto im in ta 0 M a atalo u tta palveleva toim inta R y h m ä ä n on siirre tty e lä in lä ä k in tä to im i ry h m ä stä 8, T erv ey d elliset ja so siaaliset p alv elu k set (8). T ä h ä n lu e ta a n lisäksi m aata lo u sk o n eid en v u o k rau s, v ilja n k u iv a u s y m s., jo k a v. 90 sisälty i m a a tila ta lo u te e n (0) 0 M etsätalous v ilje lm ä stä erillisenä sekä uitto ja lauttaus (0) T ä h ä n o n siirre tty k esk u sm etsäseu ro jen k e n ttä - h e n k ilö k u n ta ry h m ä s tä 8, M u u t p alv elu k set y h teisk u n n alle ja liike-eläm älle (8) K aivannaisteollisuus Kivilouhokset, hiekan ja soran lajittelu () P o is te ttu sep elim y lly t ry h m ä ä n, Savi-, lasi- ja k ivenj alo stu s teollisuus K alk k ik iv ik aiv o k set ja -louhokset (9) S isälty i edellisessä nim ik k eistö ssä ry h m ään : 9 M u u kaivannaisteollisuus (9) T ehdasteollisuus ja käsityö Juom ia v alm istav a teollisuus () P o is te ttu su lfiittia lk o h o lite h ta a t ry h m ä ä n, K e m ia n teollisuus Puuteollisuus () P o is te ttu p u u se p ä n liik k e e t ja rak en n u sp u u sep än - te h ta a t ry h m ä ä n, H u o n ek alu - ja ra k e n n u s p u u sepänteollisuus sek ä s u k s ite h ta a t ry h m ä ä n 9, M uu ja m ä ä ritte le m ä tö n teollisuus Huonekalu- ja ra k e n n u s p u u se p ä n teollisuus () T ä h ä n siirre tty m etallih u o n ek alu teo llisu u s ry h m ä s tä, M etallitu o teteollisu u s (). K s. m yös tu n n u s Jord- och skogsbruk jäm te binäringar 0 Jo rd b ru k (0) F rå n d e n n a g ru p p h a r n y rö jn in g, tä c k d ik n in g o. a. d. ö v erfö rts till g ru p p, Jo rd - och v a tte n b y g g n ad sv erk sam h et 0 T jänster till jo rd b ru k et T ill d en n a g ru p p h a r ö v erfö rts v e te rin ä rv e rk sa m h e t frå n g ru p p 8, H ä lso v å rd ooh sociala tjä n s te r (8). H it föres d essu to m u th y rn in g av la n tb ru k sm a sk i n er, säd esto rk n in g o. a. d., som å r 90 ingick i jo rd b ru k (0) 0 Skogsbruk sk ilt frå n å k e rb ru k sa m t flottn i n g (0) T ill d en n a g ru p p h a r ö v erfö rts centralskogssällskap en s fä ltp e rso n a l frå n g ru p p 8, Ö vriga tjä n s te r till sam h ället och n ärin g sliv et (8) Gruv- och annan e x tra k tiv industri Stenbrott, sand- och grussortering () H ä rifrå n h a r sten k ro ssar ö v erfö rts till g ru p p, L er-, glas- och sten fö räd lin g sin d u stri K alk sten sg ru v o r och -brott (9) In g ic k v id föregående rä k n in g i gruppen: 9 Annan ex trak tiv industri (9) F a b rik sin d u stri och hantverk D r y c k e s v a r u i n d u s t r i () S u lfitalk o h o lfab rik er h a r ö v erfö rts till g ru p p, K em isk in d u s tri T räin d u stri () S nickerier och byggnad ssn ick erier h a r ö v erfö rts till g ru p p, M öbel- och b y g g n ad ssn ickeriin d u stri sa m t sk id fab rik er till g ru p p 9, A n n an och ospecificerad in d u stri Möbel- och b y g g nadssnickeriindustri () H it h a r ö v erfö rts m e ta llm ö b e lin d u stri frå n g ru p p, M e ta llm a n u fa k tu r (). Se ä v e n k o d

11 7 Puuvanuke- ja paperiteollisuus (7) P o is te ttu k a tto - ja e risty s h u o p a te h ta a t r y h m ä ä n, K iv iö ljy - ja asfalttiteo llisu u s K em ian teollisuus () P o is te ttu liitu te h ta a t ry h m ä ä n, Savi-, lasi- ja k iv en jalo stu steo llisu u s, m u o v ite o s te h ta a t r y h m ä ä n 9, M uu ja m ä ä ritte le m ä tö n teollisuus. K s. m y ö s tu n n u s Kiviöljy- ja a s f a i t e o i s u u s ( ) K s. tu n n u s 7 Savi-, lasi- ja k iv en jalo stu steo llisuus () K s. tu n n u k s e t ja M etallitu o teteo llisu u s () K s. tu n n u s K oneteollisuus () T ä h ä n s iirre tty h issin k o rjau sliik k eet ry h m ä s tä 7, S äh k ö tek n illin en teo llisu u s (7) 7 S ähköteknillinen teollisuus (7) K s. tu n n u s 9 M u u j a m ä ä ritte le m ä tö n teollisuus (9) P o is te ttu h a m m a ste k n ik o t ja -lab o rato rio t r y h m ä ä n 8, T erv ey d elliset ja so siaaliset p a lv e lu k se t (8). K s. m yös tu n n u k s e t ja R a k e n n u sto im in ta R a k e n n u sto im in ta on ja o te ltu k olm een k a k sin u m e roiseen p ä ä ry h m ä ä n, edellisessä n im ik k eistö ssä p ä ä ry h m iä on v a in y k si T alo n ra k en n u s (0) T a lo n ra k e n n u sto im in n a n alaurakoitsijat T ä tä v a s ta a v a t edellisen n im ik k eistö n a la ry h m ä t 0 0 Maa- ja v e sirak en n u sto im in ta E d ellisen n im ik k eistö n a la ry h m ä t T ä h ä n lisäksi s iirre tty sala o jitu sliik k e e t ja u u d israiv au s ry h m ä s tä 0, M aatila ta lo u s (0) sek ä m e tsä h a llin n o n p iiri-in sin ö ö rit ry h m ä stä 8, H allin to - ja jä r- j esty sp al v elu k set 7 Trämassa- och p a p p ersin d u stri (7) H ä rifrå n h a r ö v erfö rts ta k - och isoleringsfiltsind u s tri till g ru p p, M ineralolje- och a sfa ltin d u stri K em isk industri () H ä rifrå n h a r ö v erfö rts k ritfa b rik e r till g ru p p, L er-, glas- och sten fö rädlin g sin d u stri, p la stv a ru - fa b rik e r till g ru p p 9, A n n an och ospecificerad in d u stri. Se äv en k o d Mineralolje- och asfaltin d u stri () Se k o d 7 Ler-, glas- och stenförädlingsindustri () Se k o d er och M e tallm an u fak tu r () Se k o d M askinindustri () H it h a r ö v erfö rts h issre p a ra tio n sa ffä re r frå n g ru p p 7, E le k tro te k n isk in d u s tri (7) 7 E le k tro te k n isk industri (7) Se k o d 9 A nnan och ospecificerad industri (9) H ä rifrå n h a r ö v erfö rts ta n d te k n ik e r och -la b o ra to rie r till g ru p p 8, H ä lso v å rd och sociala tjä n s te r (8). Se ä v en k o d er och B y g g n a d sv e rk sa m h e t B y g g n ad sv erk sam h eten ä r u p p d e la d p å tre t v å siffriga h u v u d g ru p p e r; d en föregående n o m e n k la tu re n u p p to g e n d a st en h u v u d g ru p p H u sb y g g n a d sv e rk s a m h e t (0) Underentreprenörer inom husbyggn ad sbranschen D en n a g ru p p m o tsv a ra s in o m d en fö rra n o m e n k la tu re n a v u n d e rg ru p p e rn a 0 0 Jord- och v a tte n b y g g n a d s v e rk sam het M o tsv aras a v u n d e rg ru p p e rn a 0 09 i d en fö rra n o m en k latu ren. T ill d en n a g ru p p h a r dessu to m ö v erfö rts täck d ik n in g sfö retag och n y rö jn in g frå n g ru p p 0, J o rd b ru k (0) sa m t fo rstfö rv altn in g en s d istrik tsin g e n jö re r frå n g ru p p 8, F ö rv altn in g s- och o rd n in g stjä n ste r Sähkö-, kaas u-, vesijohto- ja viem ärilaito k set V esijohtolaitokset T ä h ä n siirre tty k u n tie n p u h ta a n a p ito la ito k se t r y h m ä s tä 8, T erv ey d elliset ja so siaaliset p a lv e lu k se t (8) El-, gas- och v a tte n v e rk m. m. V atten v e rk H it h a r ö v erfö rts k o m m u n a la ren h ålln in g sv erk frå n g ru p p 8, H ä lso v å rd och sociala tjä n s te r (8)

12 K a u p p a 0 T u k k u k a u p p a (0 ) T ieto jen v ertailu k elp o isu u s v u o d en 90 la s k e n n a n tie to ih in o n tu k k u k a u p a n o salta p ie n em p i k u in m u id e n p ä ä ry h m ie n o salta. R y h m ä n p e ittä v y y s o n n y t tu n tu v a s ti la a je m p i k u in v u o n n a 90. H u o m a tta v im m a t m u u to k se t tu k k u - ja v ä h ittä is k a u p a n lu o k ittelu issa o v a t seu raav issa ry h m issä: 09 P o ltto a in e e t ym. T ä h ä n s isä lty v ä t m y ö s hiili- ja koksiliikk eet, jo tk a v u o n n a 90 v ie tiin v ä h ittä is k a u p p a a n () K o n eet y m. m e ta llitu o tte e t, ra a k a -a in e e t S isälty i v. 90 v ä h ittä isk a u p p a a n siten e ttä a u to k a u p a t k u u lu iv a t sa m a a n r y h m ä ä n (), k o n tto rik o n e e t o liv at erillisenä (). N y t on a u to k a u p p o ja sekä tu k k u - e ttä v ä h ittä isk a u p a ss a M aatalo u sv ä lin eet ja -ta rv ik k e e t. O sa tä h ä n k u u lu v ista liik k eistä on v. 90 v ie ty v ä h ittä isk a u p p a a n M u u t ta v a r a t T ä h ä n lu e ttu m yös lu m p p u - ja ro m u k au - p a t, jo tk a edellisessä lask en n assa v ie tiin v ä h ittä isk a u p p a a n () P a lv e lu ste n o sa sto sta o n tu k k u k a u p p a a n siirr e tty v a ltio n h a n k in ta k e sk u s sekä v a ltio n eu v o sto n ju lk aisu to im isto, jo tk a k u u lu iv a t ry h m ä ä n 8, H allin to - ja jä rje sty sp a lv e lu k se t (8) Vähittäiskauppa ( ) Kutoma- ja n a h k a ta v a ra in v äh ittäisk au p p a () P o is te ttu k u m ita v a ra k a u p a t ry h m ä ä n, M u u t v ä h ittä isk a u p a n erikoisliikkeet Rauta-, rakennus-, taloustarvikeym s. v ä h ittä is k a u p p a () P o is te ttu k o n e k a u p a t ry h m ä ä n, T u k k u k a u p p a M uut v ä h ittä is k a u p a n erikoisliikkeet () T ä h ä n siirre tty a u to n h u o lto a se m a t ry h m ä stä 7, L iik e n n e ttä p alv elev a to im in ta (79). K s. m yös tu n n u s Y leiskaupat () K s. tu n n u k s e t ja 7 P an k it ja m uut rah alaito k set (7) P o is te ttu a rp a ja is to im is to t sek ä v e ik k a u sto im isto ry h m ä ä n 87, T aide- ja v irk isty sp alv elu k set 8 V ak u u tu slaito k set (8) T ä h ä n siirre tty v a ltio n ta p a tu rm a to im isto r y h m ä s tä 8, H allin to - ja jä rje sty sp a lv e lu k se t (8) H a n d e l 0 P artih an d el (0 ) U p p g iftern as jä m fö rb a rh e t m ed m o tsv a ra n d e u p p g ifte r frå n 90 års rä k n in g ä r fö r p a r tih an d eln s del m in d re ä n b e trä ffa n d e ö v riga h u v u d g ru p p e r. G ru p p en s tä c k n in g ä r n u b e ty d lig t stö rre ä n å r 90. D e v ik tig a ste fö r än d rin g a rn a i p a rti- och d eta ljh a n d e ln s k la ssificerin g ar fin n es i fö ljan d e grupper: 09 B rän slen m. m. H ä ri in g år ä v en kol- och k o k saffärer, v ilk a å r 90 fördes till d e ta ljh a n d e ln () M askiner o. a. m e ta llv a ro r, rå v a ro r D en n a g ru p p ingick å r 90 i d e ta ljh a n d e ln sålu n d a, a t t sa m tlig a b ilaffä rer h ö rd e till sa m m a g ru p p (); k o n to rsm a sk in e rn a v a r sk ilt (). N u fö rek o m m er b ilaffä rer i såv äl p a rti- som d e ta ljh a n d eln L a n tb ru k sfö rn ö d e n h e te r. E n del a v affä re rn a i d e n n a g ru p p ingick å r 90 i d e ta ljh a n d e ln A n d ra v aro r G ru p p en o m fa tta r ä v e n lu m p - och sk ro t - affärer, v ilk a v id föregående räk n in g fördes till d e ta ljh a n d e ln () F rå n av d eln in g en T jä n ste r h a r till p a rtih a n. d eln ö v erfö rts sta te n s an sk affn in g scen tral sa m t s ta ts rå d e ts p u b lik a tio n sb y rå, v ilk a år 90 h ö rd e till g ru p p 8, F ö rv altn in g s- och o rd n in g stjä n ste r (8) Detaljhandel ( ) Textil- och läd erv aru h an d el () H ä rifrå n h a r ö v erfö rts g u m m iv aru h an d el till g ru p p, Ö vriga specialaffärer in o m d e ta ljh a n d e ln Järn-, byggnadsmaterial-, husgerådshandel m. m. () M ask in affärer h a r ö v erfö rts till g ru p p, P a r tih an d el Övriga specialaffärer inom d e taljh an d eln () B ilserv icestatio n er h a r ö v erfö rts h it frå n g ru p p 7, T jä n ste r i a n slu tn in g till sam färd seln (79). Se ä v en kod Allmän d etaljhandel () Se k o d er och 7 B anker och andra p e n n in g in stitu t (7) L o tte rib y rå e r och tip p n in g s b y rå n h a r ö v erfö rts h ä rifrå n till g ru p p 87, K o n st- och rek reatio n s- tjä n s te r 8 F ö rs ä k rin g s a n sta lte r (8) H it h a r ö v erfö rts sta te n s oly ck sfallsb y rå från g ru p p 8, F ö rv altn in g s- och o rd n in g stjä n ste r (8)

13 9 K iin teistö t (9) T alo n m ieh et, jo tk a edellisessä lask en n assa lu e ttiin tä h ä n, k u u lu v a t n y t ry h m ä ä n 89, M u u t h e n k i lölliset p alv elu k set. T ä h ä n siirre tty a u to h a llit r y h m ä s tä 7, L iik e n n e ttä p alv elev a to im in ta (79) Liikenne O sasto k ä s itti v u o n n a 90 kolm e p ä ä ry h m ä ä : H enkilö- ja ta v a ra liik e n n e (7), V a ra sto t ja m a k a siin it (7) sekä T ietoliikenne (7). N y t on p ä ä ry h m iä seitsem än: 7 R au ta tie liik e n n e (7) 7 T ieliikenne E d ellisen n im ik k eistö n ry h m ä t V esiliikenne E d ellisen n im ik k eistö n ry h m ä t S isältää m y ö s erilliset a h ta u sliik k e e t, jo tk a k u u lu iv a t liik e n te e n p alv elu k siin (79) 7 Ilm aliikenne (7) 7 L iik en n että palveleva toim inta (79) P o is te ttu a u to k o u lu t ry h m ä ä n 8, O p etu sto im in ta. K s. m y ö s tu n n u k s e t, 9 ja 7 7 V arastot ja m akasiinit 77 T ietoliikenne (7) P o is te ttu tie to - ja u u tisto im isto t ry h m ä ä n 8, M u u t p a lv e lu k se t y h teisk u n n alle ja liike-eläm älle P alvelukset 8 Hallinto- ja järje sty sp a lv e lu k se t (8) T ä h ä n s iirre tty so siaalih allin to ja v an k ein h o ito r y h m ä s tä 8, T erv ey d elliset ja sosiaaliset p alv elu k set (8). K s. m yös tu n n u k s e t, 0 ja 8 8 O p e tu sto im in ta (8) K s. tu n n u s 7 8 T erveydelliset ja sosiaaliset palvelukset (8) K s. tu n n u k s e t 0, 9, ja 8 8 Muut palvelukset yhteiskunnalle ja liike-elämälle (8) P o is te ttu n u o h o u sto im in ta ry h m ä ä n 89, M u u t h e n kilölliset p alv elu k set. K s. m yös tu n n u k s e t 0 ja T a i d e- j a v i r k i s t y s p a v e u k s e t (87) T ä h ä n siirre tty k o n se rtti-, lippu- ja o h jelm apalveluto im isto t ry h m ä stä 89, M u u t h en k ilölliset p a lv e lu k se t (89). K s. m yös tu n n u s 7 89 Muut henkilölliset p alvelukset (89) K s. tu n n u k s e t 9, 8 ja 87 9 F astig h eter (9) G ård sk a rla rn a, som v id föregående räk n in g hörde h it, h än fö rd es n u till g ru p p 89, Ö vriga personliga tjä n s te r. H it h a r ö v erfö rts b ilh a lla r frå n g ru p p 7, T jä n ste r i a n slu tn in g till sam färd seln (79) S a m f ä r d s e D en n a av d eln in g o m fa tta d e å r 90 tre h u v u d gru p p er: P erson- och g o d stra n sp o rt (7), L ager ooh m ag asin (7) sa m t U n d e rrä tte lse v ä se n (7). N u o m fa tta r av d eln in g en s ju h u v u d g ru p p e r: 7 Jä rn v ä g s tra fik (7) 7 V ägtrafik G ru p p ern a 7 7 i föregående n o m e n k la tu r 7 Sjöfart G ru p p ern a 7 78 i föregående n o m en k latu r. In n e h å lle r ä v en s e p a ra ta stu v erier, v ilk a h ö rd e till T jä n ste r i an slu tn in g till sam färd seln (79) 7 L u ftfart (7) 7 T jänster i anslutning till samfärdseln (79) H ä rifrå n h a r ö v erfö rts b ilskolor till g ru p p 8, U n d erv isn in g. Se ä v en k o d er, 9 och.7 7 Lager och m agasin 77 Post, telegraf och telefon (7) H ä rifrå n h a r ö v erfö rts n otis- och n y h e ts b y rå e r till g ru p p 8, Ö vriga tjä n s te r till sam h ället och n ä rin g s liv et T jänster 8 F ö rv a ltn in g s - och o r d n i n g s t j ä n s t e r (8) H it h a r ö v erfö rts socialfö rv altn in g och få n g v å rd frå n g ru p p 8, H ä lso v å rd och sociala tjä n s te r (8). Se ä v en k o d er, 0 och 8 8 U ndervisning (8) Se k o d 7 8 H älsovård och sociala tjän ster (8) Se k o d er 0, 9, och 8 8 Övriga tjän ster till sam hället och näringslivet (8) H ä rifrå n h a r ö v erfö rts sk o rsten fejn in g till g ru p p 89, Ö vriga p erso n lig a tjä n s te r. Se ä v en k o d er 0 och Konst- och r e k re a tio n stjä n ste r (87) H it h a r ö v erfö rts k o n sert-, b ilje tt- och p ro g ram - tjä n s te b y rå e r frå n g ru p p 89, Ö vriga p ersonliga tjä n s te r (89). Se ä v en k o d 7 89 Övriga personliga tjänster (89) Se k o d er 9, 8 och 87

14 7 A vain, jo k a o so itta a m ite n v u o d en 90 v ä e stö la sk e n n a n elin k ein o ry h m ät ja k a u tu v a t v u o d en 90 la sk e n n a n r y h m itte ly n m u k a a n Nyckel, som u tv is a r h u ru n ä rin g sg ru p p e rn a vid 90 å rs fo lk räk n in g fö rd elar sig enligt n ärin g sg ru p p erin g en v id 90 års folk räk n in g K ey showing how the industrial groups of the I90 population Census are derided according to the classification of the 90 Census Tunnus Kod Code 90 nimikkeistö Nomenklatur för näringsgrenar Industrial classification Tunnus Kod Code Maa- ja metsätalous sivuelinkeinoilleen Jord- ocli skogsbruk jämte binäringar... Maatilatalous Jo rd b ru k... 0 (0) Viljelmän peltoala Jordbrukslägenhetens åkerareal 0.0 h a Oil.0 9.9» » » » » \ 07/ 09.9» Peltoala tu ntem aton Åkerareal ej uppgiven Maataloutta palveleva toiminta Tjänster till jordbruket... (09) (8) 0 00 Puutarhavüjelys Trädgårdsskötsel Kotieläintalous H usdjursskötsel Poronhoito R e n sk ö tse l Turkiseläintenhoito P älsd ju rsu p p fö d n in g Muu tähän ryhm ään kuuluva toim inta A nnan till denna grupp hörande verksam het Metsä,talous, uitto ja lauttaus Skogsbruk samt flottninq... (0) 00 M etsänhoito ja -hakkuu, m etsäajot Skogsvård och avverkning, skogskörslor... 0 (8) 0 U itto ja lau ttau s Flottning Kalastus ja metsästys Fiske och jakt M etsästvs ja riistanhoito J a k t och v iltv å r d... 0, 00 0 M erikalastus Saltsjöfiske Sisävesikalastus In sjö fisk e K alanviljelyslaitokset yms. Fiskodling o. a. d. verksam het... 0 Kaivannaisteollisuus Gruv- och annan extraktiv industri... M almikaivokset Malmgruvor... 0 R autakaivokset rikastam oineen Järngruvor jäm te anrikningsverk... 9 M uut m alm ikaivokset rikastam oineen A ndra m alm gruvor jäm te anrikningsverk Kivilouhokset, hiekan ja soran lajittelu Stenbrott, sand- och grussortering... (0) 0 Kalkkikivikaivokset ja -louhokset Kalkstensgruvor och -b ro tt... (99) 9 M u u kaivannaisteollisuus A nnan extraktiv industri... (9) 90 Turveteollisuus T o rv in d u stri M uut m ineraalikaivokset ja -louhokset A ndra m ineralgruvor och - b r o t t... (99) Tehdasteollisuus ja käsityö Fabriksindustri och hantverk... 0 Elintarviketeollisuus Livsm edelsindustri L ihatuoteteollisuus K öttvaruindustri... (0) 0 M aidonjalostusteollisuus M jölkförädlingsindustri Kasvis-, hedelm ä- ja m arjateollisuus Grönsaks-, frukt- och bärindustri Kalatuoteteollisuus F isk v a ru in d u stri Myllyteollisuus K varnindustri Leipäteollisuus B ageriin d u stri... (0) 0 Sokeriteollisuus S o ckerin d u stri Makeisteollisuus K o n fe k ty rin d u stri M argariini- ym. ravintorasvateollisuus M argarin- o. a. näringsfettindustri Muu elintarviketeollisuus A nnan livsm edelsindustri (0) (0) Juom ia valmistava teollisuus D ryckesvaruindustri... () 0 Väkijuom ateollisuus Spritdrycksindustri... () () Viini-, likööri- yms. teollisuus Vin-, likör- o. a. d. in d u s tr i... () Mallas- ja panim oteollisuus Malt- och b ry g g e riin d u stri... Virvoitusjuom ateollisuus L äskedrycksindustri... 8

15 8 Tunnus Kod Code 90 nimikkeistö Nomenklatur för näringsgrenar Industrial classification Tunnus Kod Code 90 0 Tupakkateollisuus T o baksindustri... 0 Tekstiiliteollisuus Textilindustri... 0 Kehruu- ja kutom ateollisuus Spånads- och väveriindustri... Trikoo- ja m uu neuletuoteteollisuus Trikå- o. a. d. industri... Pitsi-, nauha- ja nyöriteollisuus Spets-, band- och snörindustri... \ Verkko- ja köysiteollisuus N ätfabriker och re p slag e rie r... J 9 Muu tekstiiliteollisuus A nnan te x tilin d u s tri... 9 Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus Sko-, konfektions- och sömnadsindustri... 0 Kenkäteollisuus S k o in d u stri... ' Jalkinekorjaam ot Skoreparation... V aatetus- ja asusteteollisuus Konfektions- och ekiperingsindustri... 9 Muu om peluteollisuus A nnan sö m n ad sin d u stri... 9 Puuteollisuus T rä in d u stri... () 0 Sahateollisuus S å g in d u stri... () (9) V aneritehtaat F a n e rfa b rik e r... Muu puun perusteollisuus A nnan prim är trä v a ru in d u s tri... () P u u talo tehtaat T räh u sfabrik er... () 9 Muu puun jatkoteollisuus A nnan vidareförädling av träv aro r... (9) () Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus Möbel- och byggnadssnickeriindustri... () 0 Puuhuonekaluteollisuus Träm öbelindustri... (0) M etallihuonekaluteollisuus M etallm öbelindustri... R akennuspuusepäntehtaat B yggnadssnickerier... () Puusepänliikkeet S n ickeriv erk städer... H uonekaluverhoom ot (erilliset) M öbeltapetseringsverkstäder (fristående)... (0) 7 Puuvanuke- ja paperiteollisuus Trämassa- och pappersin d u stri... (7) 70 Puunhiom ot Träsliperier Selluloosateollisuus C ellulosaindustri Paperi-, pahvi- ja kuitulevyteollisuus Pappers-, papp- och w allboardindustri Paperi- ja pahvinvalm isteteollisuus Pappers- och pappvaruindustri... (7) 8 Graafinen teollisuus Grafisk in d u s tr i K irjapainot ja k u v alaattalaitokset B oktryckerier och klichéanstalter K irjansitom ot (erilliset) Bokbinderier (fristå e n d e ) K ustannusliikkeet, lehtien toim itukset ja kontto rit Förlag och tid n in g sred ak tio n er Nahka- ja nahkateosteollisuus Skinn- och lädervaruindustri N ah k atehtaat, parkitsem ot Läderfabriker, b a rk e rie r Turkism uokkaam ot P älsv aru b erednin g... 9! 9 N ahkateostehtaat L ädervarufabriker... 9 ; 0 00 Kumiteollisuus Gummiindustri Kem ian teollisuus K em isk in d u s tr i... () 0 K em ian perusteollisuus Kemisk b a sin d u stri... () () (9) T ekokuitutehtaat K onstfiberfabriker... 7 Kasvi-, eläinöljyjen ja -rasvojen valm istus Tillverkning av vegetabiliska och anim aliska oljor och fetter... Lakka-, m aali- ja väriteollisuus Lack-, mål- och fä rg in d u s tri... () Saippua-, pesuaine- ja kynttiläteollisuus Tvål-, tvättm edels- och ljusindustri... Teknokemialliset te h ta a t ia pakkaam ot Teknokemiska fabriker och p a c k e rie r... (9) L ääketehtaat Läkem edelsfabriker... 7 T u litik k u tehtaat Tändsticksfabriker... 9 Muu kem ian teollisuus A nnan kemisk industri... (9) K iviöljy- ja asfalttiteollisuus Mineralolje- och a sfa ltin d u stri... () 0 K iviöljyn puhdistam ot M ineraloljeraffinaderier... 9 Muu kiviöljy- ja asfalttiteollisuus A nnan m ineralolje- och asfaltindustri... 9 (7) Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus Ler-, glas- och stenförädlingsindustri... () 0 Tiili- ja rakennuskeram iikkateollisuus Tegel- och byggnadskeram isk in d u s tr i... Lasi- ja lasituoteteollisuus Glas- och glasvaruindustri... Posliini- ja saviastiateollisuus Porslins- och lerg o d sin d u stri... Sem entti-, kalkki- ja liituteollisuus Cement-, kalk- och k r itin d u s tr i... () Kalkki- ja sem enttituoteteollisuus Kalk- och c em en tv a ru in d u stri... (9) Kiviteollisuus Stenindustri... () (0) 9 Muu savi- ja kivenjalostusteollisuus A nnan er- och stenfö räd lin g sin d u stri... (9) () Metallien perusteollisuus M etallverk... 0 R audan ja teräksen perusteollisuus Järn - och s tå lv e r k... 9 Muiden m etallien perusteollisuus A ndra m etallverk... 9

16 9 Tunnus Kod Code 90 nimikkeistö Nomenklatur för näringsgrenar Industrial classification Tunnus Kod Code Metallituoteteollisuus M etallm anufaktur... N aula-ja rautalankateollisuus Spik- och järntrådsindustri... Hienotaeteollisuus Finsmidesindustri... Karkeataeteollisuus Grovsm idesindustri... Ohutlevytuoteteollisuus Bleck- och plåtvaruindustri... Metallituotekorjaamot M etallreparationsverkstäder...j Muu metallituoteteollisuus Annan m etallm anufaktur..., 7, 9 0 Koneteollisuus M a skinindustri... Konepajat M askinfabriker... Korjauspajat Reparationsverkstäder... () (7) Sähköteknillinen teollisuus Elektroteknisk in d u s tr i Vahvavirtalaiteteollisuus Tillverkning av starkström sapparatur... Heikkovirtalaiteteollisuus Tillverkning av svagström sapparatur... Sähkölaitteiden korjaamot Bireparationsverkstäder... Muu sähköteknillinen teollisuus Annan elektroteknisk industri... (7) 7 7 (7) 79, \ 9/ Kulkuneuvoteollisuus Transportmedelsindustri... Laivaveistämöt ja telakat Skepps- och b å tv a r v... Rautatie- ja raitiotiekaluston valmistus Tillverkning av järn- och spårvägsm ateriel... Autoteollisuus Bilindustri... Autokorjaamot Bilreparationsverkstäder... Moottori- ja polkupyöräteollisuus Motorcykel- och cykelindustri... Lentokonetehtaat Flygplansfabriker... Muu kulkuneuvoteollisuus Annan transportmedelsindustri... f M u u ja määrittelemätön teollisuus A nnan och ospecificerad industri... (9) (8) 8, 8 (8) Hienomekaaninen teollisuus Finmekanisk industri... (9) 9 Kelloteollisuus Urindustri... Jalometalliteollisuus Ädelm etallindustri... f Soitinkone- ja soitinteollisuus M usikinstrumentindustri... Muoviteosteollisuus Plastvaruindustri... Urheiluvälineteollisuus Sportredskapsindustri... Muualla luokittelematon teollisuus Ej annorstädes redovisad in d u str i... Teollisuus, ala tuntematon Industrigren o k ä n d () (99) (9) (99) (9) Rakennustoiminta B yggnadsverksam het... 0 Talonrakennus Husbyggnadsverksamhet... (0) 0 9 Talonrakennustoiminnan alaurakoitsijat Underentreprenörer inom husbyggnadsbranschen Maalaamot Målerier... Rakennuspeltisepänliikkeet Byggnadsplåtslagare... Putkijohtojen asennus R örläggning... Sähköjohtojen asennus E lin stallation... Muut Övriga... 0 (0) 0 0 (0) M aa- ja vesirakennustoiminta Jord- och vattenbyggnadsverksamhet... Katu-, rautatie-, tie- ja Vesirakennus Gatu-, järnvägs-, väg- och vattenbyggnad... Vesivoimalaitosten rakennus Uppförande av k raftverk... Raivaus-, louhinta- ja kaivaustoiminta Röjning, sprängning, grävning... Muu rakennustoiminta Annan byggnadsverksam het (09) (0) (8) 09 Sähkö-, kaasu-, vesijohto- ja viemärilaitokset E l-, gas- och vattenverk m. m. 0 Sähkö- ja kaasulaitokset El- och gasverk... Sähkölaitokset Elverk... Kaasulaitokset G asverk... Höyry- ja lämpölaitokset Ångverk, värm ecentraler... () () 0 / Vesijohtolaitokset Vattenverk... Vesij ohtolaitokset Vattenverk... Viemäri- ja puhtaanapitolaitokset Avlopps- och renhållningsverk...j () 0, 8 Kauppa H a n d e l Tukkukauppa Partihandel... (0 ) 00 Keskustukkuliikkeet Centralpartiaffärer... 0 (8) 0 Siirtomaatavarat, yksin tai muihih tavaroihin yhdistettyinä Specerier, fristående eller tills, medl andra v a r o r... 0 (0) (0) 0 Vilja- ym. maan viljely stuotteet Spannmåls- och andra lantbruksprodukter...i 0 Muut ravintoaineet Andra liv sm ed el...j

17 0 Tunnus Kod Code 90 Elinkemonimikkeistö Nomenklatur för näringsgrenar Industrial classification Tunnus Kod Code 90 0 Tekstiili-, vaatetus- ja n ahkatav arat Textil-, beklädnads- och lädervaror... (0) (0) 0 R autakau p p atav arat vm. Järnhandelsvaror m. m... 0 (0) (0) 0 Sähkö-, valaistus- ja radiotarvikkeet El-, belysnings- och radioartiklar... (0) 07 Paperikauppatavarat, p ain otuotteet Pappershandelsartiklar, tryckalster (8). 08 Kem iallisteknilliset k u lu tu stav arat K em isk-tekniska k o n su m tio n sv aro r Polttoaineet ym. Bränslen m. m... (09) () () 0 P u u tavarat T rävaror... (09) A utot ja autotarvikkeet Bilar och b iltillb e h ö r... () Koneet ym. m etallituotteet, raaka-aineet Maskiner o. a. m etallvaror, råvaror... () M aatalousvälineet ja -tarvikkeet L antbruksförnödenheter... (0) (0) () () A gentuuriliikkeet A genturverksam het... 9 T ukkukauppa, ala tuntem aton Partihandel, branschen o k ä n d... Vähittäiskauppa Detaljhandel... ( ) Ravinto- ja nautintoaineiden vähittäiskauppa Handel med närings- och njutningsm edel... 0 Leipä-, m aito- ja m eijerituotteiden kaupat Bröd, m jölk och m eje rip ro d u k ter... Liha- ja kalakaupat K ött- och fiskaffärer... S iirtom aatavarakaupat S p e c erier... Alkoholijuomien m yym älät A lk o h o lb u tik er... Virvoke-, makeis- ja tupak k akau p at Läskedrycks-, konfektyr- och to b a k s a ffä re r..., Kutoma- ja nahkatavaroin vähittäiskauppa Textil- och lädervaruhandel... () 0 Kangas- ja ly h v ttavarakau p at Textil- och k o rtv a ru a ffä re r... V aatetu stavarak aupat B eklädnadsaffärer... Jalkine- ym. nahkateosten k au p at Sko- och lä d e rv a ru a ffä re r..., Rauta-, rakennus-, taloustarvike- yms. vähittäiskauppa Järn-, byggnadsmaterial-, husgerädshandel () 0 R auta- ja rakennustarvikekaupat Järn - och byggnadsm aterialaffärer... Tapetti-, m atto- ja v ärikaupat Tapet-, m att- och färgaffärer... Auto- ja autotarvikekaupat Bilar och b iltillb e h ö r... () Sähkö-, radio- ja valaistustarvikekaupat El-, radio- och belysningsm aterial... Urheilu- ja polkupyöräkaupat Sport- och c y k elaffä rer... 7 Kello-, kulta- ja hopeatavarain kaupat Ur-, guld- och silv erv a ru affä rer M uut täh än ryhm ään kuuluvat kaupat Övriga till denna grupp hörande a f f ä r e r..., 9 M uut vähittäiskaupan erikoisliikkeet Övriga specialaffärer inom detaljhandeln... () 0 K irja- ja paperikaupat Bok- och p a p p ersh a n d e l... A pteekit Apotek... K em ikalikaupat Kem ikalieaffärer... Polttoainekaupat B ränsleaffärer... () (79) Huonekalu- ja sisustustarvikekaupat M öbelaffärer och inredningsartiklar... Kukka- ja siem enkaupat Blomster- och frö a ffä re r... 7 Kumi- ja m uovitavarakaupat Gummi- och plastvaruhandel... 9 M uut erikoiskaupat A ndra sp ecialaffärer..., 9 () ( (9) Yleiskaupat Allmän detaljhandel () 0 T avaratalot Varuhus... Yksityiset ja osuustoim innalliset sekatavarakaupat P rivat och kooperativ d e ta ljh a n d e l..., Sekalaisten k äytetty jen tavaroiden k au p at Begagnade varor... () (9) 9 V ähittäiskauppa, ala tu ntem aton D etaljhandel, branschen o k ä n d... 7 P ankit ja muut rahalaitokset Banker och andra penninginstitut... (7) 70 Suomen Pankki s B a n k L iikepankit A ffärsb anker Postisäästöpankki Postsparbanken... 7 Säästöpankit S p a rb a n k er Osuuskassat A n d elsk asso r... f 7 M uut pankit A ndra banker...j 79 M uut raha- ja luottolaitokset Andra penning- och k reditin stitu t... 7 (79) 8 Vakuutuslaitokset Försäkringsanstalter... (8) 80 H enkivakuutus L iv fö rsäk rin g V ahinkovakuutus Skadeförsäkring... 8 (8) 8 Sosiaalivakuutus Socialförsäkring Kiinteistöt F astigheter... (9) 90 K iinteistöjen välitys Fastighetsförm edling K iinteistöjen omistus, vuokraus ja hoito Fastighetsförvaltning, -uthyrning och - s k ö ts e l... 9 (9) (79)

18 Tunnus Kod Code 90 nimikkeistö Nomenklatur för näringsgrenar Industrial classification Tunnus Kod Code 90 7 L iik e n n e S a m f ä r d s e l Rautatieliikenne Järn vägstra fik Tieliikenne Vägtrafik... K untien liikennelaitokset K om m unala trafikverk... Linja-autoliikenne Annan b u sstra fik... Henkilö vuokra-autoilijat T ax i-b ila r... K uorm a-autoliikenne V a ru tra n sp o rt... Muu tieliikenne Annan v ä g tra fik... (7) (79) Vesiliikenne S jö fa r t... M erenkulku ulkom aihin D ju p s jö fa rt...,... Rannikko- ja sisävesiliikenne K ust- och insjöfart... Luotsi-, m ajakka-, kanava- ja satam alaitos Lots-, fyr-, kanal- och ham nväsen... Ahtaus S tu veri... (7) (79) 7 70 Ilmaliikenne L u ftfa r t Liikennettä palveleva toiminta Tjänster i anslutning till sam färdseln... M atkatoim istot R e se b y råe r... H uolinta ja laivaus Spedition och skeppsm äkleri... " I Muu (m ittaus ja tarkistus) A ndra tjän ster (m ätning och granskning av varor) Varastot ja m akasiinit Lager och m a g a sin Tietoliikenne (posti, lennätin ja puhelin) Post, telegraf och telefon... (7)7 8 P a l v e l u k s e t T j ä n s t e r Puolustuslaitos Försvarsväsen (79) (79) Hallinto- ja järjestyspalvelukset Förvaltnings- och ordningstjänster... Valtion hallinto S ta tsfö rv a ltn in g... Kunnallishallinto Kom m unalförvaltning... Oikeuslaitos R ä ttsv ä se n... Poliisilaitos P o lisv ä se n... Palolaitos B ra n d v ä s e n... Tullilaitos T u llv ä se n... Vankeinhoito F å n g v å rd... Sosiaalihallinto S o cialfö rv altn in g... (8) (8) Opetustoiminta U ndervisning... K ansakoulunopettajasem inaarit Folkskollärarsem inarier... K ansakoulut F olkskolor... O ppikoulut Lärdom sskolor... K orkeakoulut H ö g sk o lo r... K ansan- ja työväenopistot Folkhögskolor och a r b e ta rin s titu t... Maa-, m etsä-, kotitalous- ja kotiteollisuusoppilaitokset Jordbruks-, skogs-, hushålls- o. a. s k o lo r... K auppaoppilaitokset H andelsläro an stalter... Teknilliset oppilaitokset Tekniska lä ro a n s ta lte r... M uut am m atilliset oppilaitokset Övriga y rk e ssk o lo r... Muu kasvatus- ja opetustoim inta Annan pedagogisk och und ervisningsverksam het... i j d. (8) (79) Uskonnolliset yhdyskunnat Religiösa samfund... Evankelisluterilainen kirkko Evangelisk-lutherska kyrkan... Ortodoksinen kirkko O rtodoxa kyrkan... M uut uskonnolliset yhdyskunnat ja järjestöt A ndra religiösa sam fund och sam m anslutningar Terveydelliset ja sosiaaliset palvelukset Hälsovård och sociala tjänster... S airaalat Sjukhus... Muu terveyden- ja sairaanhoito A nnan hälso- och sjukvård... Sosiaaliset laitokset ja järjestö t Sociala in rättn in g ar och o rg a n isatio n er... (8) (8) (99) M uut palvelukset yhteiskunnalle ja liike-elämälle Övriga tjänster till samhället och näringslivet.. Tieteelliset tutkim uslaitokset Vetenskapliga fo rsk n in g sa n sta lter... K irjastot, arkistot ja m useot Bibliotek, arkiv och museer... Oikeusapupalvelukset (lakiasiaintoim istot) Juridiska t jä n s t e r... Insinööri- ja arkkitehtitoim istot Ingenjörs- och a rk ite k tb y rå e r... Mainos-, m arkkinatutkim us- yms. toim inta Reklam-, m arknadsundersöknings- o. a. d. byråer Tilinpito- ja tilintarkastustoim istot Bokförings- och revisionsbyråer...j M uut liike-eläm än palvelukset A ndra tjän ster till affärslivet...j eläm än järjestö t Näringslivets o rg an isatio n er... M uut Övriga... (8) 8 (8) (8) 79 (89)

19 Tunnus Kod Code 90 nimikkeistö Nomenklatur för näringsgrenar Industrial classification Tunnus Kod Code Taide- ja virkistyspalvelukset Konst- och rekreationstjänster... (87) 870 E lokuvat Film er T eatterit ja orkesterit T eatrar och orkestrar Yleisradio ja televisio R undradio och te le v is io n Itsenäiset taiteilijat Självständiga k o n s tn ä re r Urheilu S p o r t... (879) 879 M uut taide- ja virkistyspalvelukset A ndra konst- och re k re a tio n stjä n ste r... (79) (879) (899) 88 Kodissa suoritettavat henkilölliset palvelukset Inom hemmet utförda personliga tjä n s te r K otiapulaiset H e m b iträd e n Päiväapulaiset D ag h jälp er... > M uut Övriga... J 89 M u u t henkilölliset palvelukset Övriga personliga tjä n ste r... (89) 890 R avintolat, kahvilat ja ruokalat R estauranger, kaféer och m a tse rv e rin g a r H otellit ja m atk u stajakodit H otell och resandehem Pesulat ja silitysliikkeet T v ätt- och stry kinrättningar P artu rit, kam paam ot ja kauneussalongit Barberare, damfriserings- och skönhetssalonger Valokuvaam ot F o to g ra fe r Saunat B a d stu g o r H autaustoim istot B egravningsbyråer... (899) 899 M uut henkilölliset palvelukset Övriga personliga tjä n s t e r... (89) (899) (9) Industrial groups in English ISIC Code No. group *) Finnish Standard Division 0 Agriculture, forestry, fishing, etc. 0 Agriculture Agriculture, farm s field area hectares» O il.0 9.9»>» 0.0.9»» »» »» 0.0.9»» 0/ _ x 9» 0 7 / 9» 09 Field area unknown 0 0 Agricultural services O il 0 Horticulture 0 Care of livesstock O il 00 Reindeerbreeding» 0 Raising of fur-bearing animals» 09 O ther related activities 0 Forestry and logging 0 / Forestry and logging, tim ber tracts 0 0 Logfloating 0 Fishing and hunting H unting and game protection 0 0 Fishing in sea 0 0 Fishing in inland w ater» 0 Fish farm s and other activities related w ith fishing Division M ining and quarrying M etal mining 0 Iron ore m ining 9 M etal mining except iron ore mining 0 Stone quarrying, sorting of gravel and sand 99 Limestone quarrying ISIC Code No. group *) Finnish Standard 9 M ining and quarrying, n. e. c Digging and preparation of peat» 99 O ther Division M anufacturing and handicraft 0 Food manufacturing industries 0 00 Slaughtering, preparation and preserving of m eat 0 0 M anufacture of dairy product 0 0 Canning and preserving of fruits and vegetables 0 0 Canning and preserving of fish 0 0 M anufacture of grain mill products 0 0 M anufacture of bakery products 07 0 Sugar factories and refineries M anufacture of chocolate and sugar confectionery M anufacture of m argarine and cooking fats» 09 Food m anufacturing, n. e. c. Beverage industries 0 M anufacture of alcohol Wine and liqueur industries Breweries and m anufacture of m alt Soft drinks and carbonated w ater industries 0 Tobacco manufactures M anufacture of textiles 0 Spinning, weaving and finishing textiles K nitting mills M anufacture of laces, braids, etc. Cordage, rope and twine industries 9 9 O ther m anufacture of textiles M anufacture of footwear, other wearing apparel and made-up textile goods 0 M anufacture of footwear R epair of footwear M anufacture of wearing apparel, except footwear 9 O ther m anufacture of m ade-up textile goods v Group of the International Standard Industrial Classification of all Economic Activities (revised edition, 98) to which the group specified in this publication belongs

20 ISIC group Code No. Finnish Standard Manufacture of wood and cork, except manufacture of furniture } Sawmills and planing mills Plywood mills geqi O ther m anufacture of prim ary wood and cork pro- I ducts M anufacture of prefabricated houses ggj> 9 O ther m anufacture of wooden articles Manufacture of furniture and fixtures 0 0 M anufacture of wooden furniture» M anufacture of m etal furniture» M anufacture of fixtures» Carpentry» Separate upholstering 7 Wood pulp mills 7 70 W ood pulp mills» 7 Sulphite and sulphate pulp mills» 7 Paper, cardboard and w allboard mills 7 7 M anufacture of articles of paper and paperboard 8 Printing, publishing and allied industries Printing and engraving for printing purposes» 8 Bookbinding (separate)» 8 Publishing of books, newspapers and periodicals 9 Manufacture of leather and leather products, except footwear 9 90 Tanneries and leather finishing plants 9 9 Furdressing, 9 9 M anufacture of leather products 00 0 Manufacture of rubber products Manufacture of chemicals and chemical products 0 Basic industrial chemicals, incl. fertilizers» M anufacture of syntetic fibres M anufacture of vegetable and anim al oils and fats / M anufacture of lacquers, paints, varnishes and / pigm ents 9 M anufacture of soaps, other washing compounds and candles» M anufacture and packing of cosmetics and other toilet preparations» M anufacture of medicinal and pharm aceutical preparations» 7 M anufacture of m atches» 9 M anufacture of other chemical products Manufacture of products of petroleum and asphalt 0 Petroleum refineries 9 9 M anufacture of other petroleum and asphalt products Manufacture of non-metallic mineral products, except products of petroleum and coal 0 M anufacture of bricks and tiles M anufacture of glass and glass products M anufacture of pottery, china and earthenware jjggj M anufacture of cement, lime and chalk 9 M anufacture of concrete products and m ortar» M anufacture of stone products» 9 O ther m anufacture of clay and stone products Basic metal industries 0 Iron and steel basic industries 9 O ther basic m etal industries Manufacture of metal products, except machinery and transport equipment 0 0 M anufacture of nails and steel wire» M anufacture of cutleries» M anufacture of rough forgings ISIC group Code No. Finnish Standard 0 M anufacture of m etal sheet products» R epair of m etal products» 9 M anufacture of m etal products, n. e. c. M anufacture of machinery, except electrical machinery 0 0 M anufacture of m achinery» M achinery repair shops 7 M anufacture of electrical machinery, apparatus, appliances and supplies M anufacture of strong current m achinery apparatus, etc.» 7 M anufacture of weak current m achinery, apparatus, etc. > 7 R epair of electrical machinery, apparatus, etc.» Z 79 Other m anufacture of electrical equipm ent 0/ 8 M anufacture of transport equipment 8 80 Ship building and repairing 8 8 M anufacture and repair of railroad and tram w ay equipm ent 8 8 M anufacture of m otorcars 8 8 R epair of motorcars 8 8 M anufacture of motorcycles and bicycles 8 8 M anufacture and repair of aircraft Other m anufacture of transport 9 Miscellaneous manufacturing industries 9/ 90/ M anufacture of professional, scientific, measuring 9/ 9/ and controlling instrum ents 9 9 M anufacture of watches and clocks 9 9 M anufacture of jewellery and related articles 9 9 M anufacture of musical instrum ents 99 9 M anufacture of plastic products, n. e. c.» 9 M anufacture of sporting and athletic goods» 97 M anufacturing industries, n. e. c.» 99 Industry, not stated D ivision Construction 00 Construction of houses Subentrepreneurs in construction of houses 00 0 Painters» Tinners» Plum bers» Electricians» 9 Other sub entrepreneurs Construction of streets, railways, waterways, etc Construction of roads and waterways» Construction of electric plants» Clearing, blasting, digging» 9 Other Division Electricity, gas, water and sanitary services Electricity and gas services 0 E lectricity services Gas services Steam h eat and power production Water supply 0 W ater supply j?/ Drainage services Division Commerce 0 Wholesale trade 00 Central wholesalers» 0 Groceries (also w ith other goods)» 0 Grains, other agricultural products» 0 O ther food» 0 Textiles, clothing, leather goods» 0 Builders materials, hardw are, electric supplies, sports goods» 0 Electrical and radio goods» 07 Paper products, stationery, printed m atter

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO. VUOSINA 1944 ja 1945 III JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL. ÂREN 1944 och 1945

III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO. VUOSINA 1944 ja 1945 III JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL. ÂREN 1944 och 1945 SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLE STATISTIK III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO VUOSINA ja III l a n t h u s h Al l n in g 4 1 JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL ÂREN och L'AGRICULTURE

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN

YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN SUOMEN VIRALLINEN T I L A S T O F I N L A N D S OFFICIELLA STATISTIK OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND VI C: 103 YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN GENERAL CENSUS OF POPULATION 1960 XI TAAJAMAT

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D SUOMEN VIRALLINEN TI L A S T O F I N L A N D S OFFICIELLA STATISTIK O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D VI A: 131 VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S 1969 HELSINKI 1972 Tätä julkaisua

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Sanom a O sak eyhtiö n to im in tak erto m u s v u o d elta 1969 HELSINGIN SANOMAT. S U O M E N E N l M M t N L E V I N N Y T U H t l ts>ö

Sanom a O sak eyhtiö n to im in tak erto m u s v u o d elta 1969 HELSINGIN SANOMAT. S U O M E N E N l M M t N L E V I N N Y T U H t l ts>ö Sanom a O sak eyhtiö n to im in tak erto m u s v u o d elta 1969 HELSINGIN SANOMAT S U O M E N E N l M M t N L E V I N N Y T U H t l ts>ö Sanoma Osakeyhtiö Toimintakertomus vuodelta 1969 N o u su su

Lisätiedot

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK III 38:3 YLEINEN MAATALOUSLASKENTA V Osa III MAANOMISTUS JA MAAN KÄYTTÖ III

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK III 38:3 YLEINEN MAATALOUSLASKENTA V Osa III MAANOMISTUS JA MAAN KÄYTTÖ III SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK MAATALOUS III 8: YLEINEN MAATALOUSLASKENTA V. 9 Osa III MAANOMISTUS JA MAAN KÄYTTÖ III LANTHUSHÂLLNING 8: ALLMÄNNA LANTBRUKSRÄKNINGEN ÂR 9 Del III

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

1970 Osa XVII B Del XVII B Volume XVII B

1970 Osa XVII B Del XVII B Volume XVII B Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik O fficial statistics of Finland VI C :104 Väestölaskenta Folkräkningen Population

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Ill MAANVILJELYS JA KARJANHOITO, MEIJERILIIKE LANTHUSHÂLLNING JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL, MEJERIRÖRELSEN U AGRICULTURE ET U ÉLEVAGE DU BÉTAIL

Ill MAANVILJELYS JA KARJANHOITO, MEIJERILIIKE LANTHUSHÂLLNING JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL, MEJERIRÖRELSEN U AGRICULTURE ET U ÉLEVAGE DU BÉTAIL SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK Ill MAATALOUS 40 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO, MEIJERILIIKE 1943 LANTHUSHÂLLNING 40 JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL, MEJERIRÖRELSEN U AGRICULTURE ET U

Lisätiedot

SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. U U S I JA KSO. METSÄHALLITUKSEN ALAMAINEN KERTOMUS VUODELTA 1902.

SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. U U S I JA KSO. METSÄHALLITUKSEN ALAMAINEN KERTOMUS VUODELTA 1902. SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. U U S I JA KSO. 7. METSÄHALLITUKSEN ALAMAINEN KERTOMUS VUODELTA 1902. HELSINGISSÄ, KEISARILLISEN SENAATIN KIRJAPAINOSSA, 1904. M etsähallituksen

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

VOIMAKAS KEHITYS JATKUU

VOIMAKAS KEHITYS JATKUU UUSI ILMAVA CENTRUM TURUN KESKUSTASSA TULE MUKAAN SYYSMUOTIIN T avaratalostam m e on nyt helppo valita m uodikas asukokonaisuus. Pukineet, jalkineet, asusteet - kaikki sam an katon alta. O lem m e ryhm

Lisätiedot

Poliisin voimankäyttö

Poliisin voimankäyttö I Markus Terenius Poliisin voimankäyttö Rikosoikeudellinen tutkimus sallitun voimankäytön rajoista Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostum uksella

Lisätiedot

f - W L Ui * '"Q * ..., H«#-* ' 0 î J~> i> J * V /W í- p i - L : h

f - W L Ui * 'Q * ..., H«#-* ' 0 î J~> i> J * V /W í- p i - L : h f - W L Ui * '"Q *..., H«#-* ' 0 î J~> i> J * V /W í- p i - L : h P öytäkirja KV.-:a kirjastovalio»oinaan :okou!coesaa lie u ain gias- U.ito u k ir ja s t o s s a 6.1 0.4 8 klo 17» j O. - s a o liv a t

Lisätiedot

7 iedoitus* ja ohjekirje

7 iedoitus* ja ohjekirje '%? )/ " 3?-'t10 (HSo) S t? IL. 7 iedoitus* ja ohjekirje Joulukuu N:o A/12 1951 S u o m e n K o m m u n i s t i s e n P u o l u e e n j ä r j e s t ö i l l e Työväenluokan taisteluyhtenäisyyden aikaansaaminen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA Sivu 1(16) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968 1977 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968-1971 21.3.1968-31.12.1971 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1972-1977 1.1.1972-9.3.1977 Sivu 2(16) Ab Lähetettyjen

Lisätiedot

Kunnallisvaalit Kommunalvalen Municipal elections

Kunnallisvaalit Kommunalvalen Municipal elections Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official statistics of Finland XXIX B:4 Kunnallisvaalit Kommunalvalen Municipal elections 1972 HELSINKI 1974 Tilastokeskus Statistikcentralen Central

Lisätiedot

OPPIKOULUT LÄRDOMS SKOLORNA

OPPIKOULUT LÄRDOMS SKOLORNA S U O M E N V I R A L L I N E N T I L A S T O F I N L A N D S O F F I C I E L L A S T A T I S T I K IX OPPIKOULUT 6 5 TILASTOLLINEN KATSAUS OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUOSINA I 9 3 8 I 9 4 6

Lisätiedot

T O I M I I I T A K E R T O

T O I M I I I T A K E R T O SOSIALIDEMOKRAATTISEN KESKUSLIITTO И T O I M I I I T A K E R T O vuosilta 1959 ja 1! Alustukset ja esitykset I Liit Tampereella helluntain! Työväenliikkeen kir 200010025 varasto 329.14-053.6(480) SNK 3

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

M A AT A L O U S 38 :i

M A AT A L O U S 38 :i SUO'MEN VIRALLINEN TILASTO FINLAND S OFFICIEL LA STATISTIK III M A AT A L O U S 38 :i YLEINEN MAATALOUSLASKENTA V. 1941 Osa I YLEISKATSAUS LASKENNAN TULOKSIIN MAALAISKUNNISSA III LANTHUSHÄLLNING ALLMÄNNA

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työmarkkinatilastot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työmarkkinatilastot PALKKATLASTO - LÖNESTATSTK 4. nelj. - 4. nelj. 1(5) DENTTSET HENKLÖT SOPMUSALOLLA TEOLLSUUS NDUSTR Kaivannaistoiminta Gruvindustri Malmikaivokset ja rikastamot Malmgruvor och anrikningsverk Elintarviketeollisuus

Lisätiedot

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK XVIII TEOLLISUUSTILASTOA VUONNA 1950 INDUSTRISTATISTIK 66 ÄR 1950

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK XVIII TEOLLISUUSTILASTOA VUONNA 1950 INDUSTRISTATISTIK 66 ÄR 1950 SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK XVIII A TEOLLISUUSTILASTOA 66 VUONNA 950 INDUSTRISTATISTIK 66 ÄR 950 STATISTICS OF INDUSTRIES FOR FINLAND IN 950 HELSINKI 953 H e ls n k 9 5 3. V

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

ruola oy PIRKKA- PIANO VALTO LA O.Y. Ajatuksia Ruissalosta HEPOKULLAN ASUNTOALUEEN RAKENTAJA N:o 3-1970

ruola oy PIRKKA- PIANO VALTO LA O.Y. Ajatuksia Ruissalosta HEPOKULLAN ASUNTOALUEEN RAKENTAJA N:o 3-1970 PIRKKA- PIANO N:o 3-1970 Kotimaista kokoonpanoteollisuutta. Laatupiano vaativalle soittajalle. Ensiluokkaiset raakaaineet mm. länsi-saksalaiset Röslau-kielet, Biene-viritystapit ja Renner-koneisto. Tavallista

Lisätiedot

Väestölaskenta Folkräkningen Population census

Väestölaskenta Folkräkningen Population census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official statistics of Finland V I C:104 Väestölaskenta Folkräkningen Population census 1970 Osa II A Del II A Volum e II A HELSINKI 1973 Elinkeino

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKOELMA

KIERTO KIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1968 No 27-28 N :o 27. Kiertokirje vapaakirjeoikeuden myöntämisestä. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä myiintänvt

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i La a d u l l in en in d ik a a t t o r i Ei o l e mit a t t a v issa v a a n a in a a r v io in n in t u l o s O n l u o t et t a v a jos A r v io in t ik ysymyk set o n su u n n it el t u ja su u n n

Lisätiedot

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o Sivu 1/13 T E K E S-p r o j e k i X M L -r a j a p in o j e n k e h i ä m in e n X R A K E K uo p io n y l io p is o T ie o j e n k ä s i e l y ie e e n j a s o ve l l e un m a e m a iik a n l a i o s

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2014

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2014 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA /15 Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. YLEISTÄ PALKKARYHMITTÄISIÄ TIETOJA NIMELLISANSIOKEHITYS REAALIANSIOKEHITYS 3 MUUT ALAT 3 IDENTTISTEN HENKILÖT AUTOKAUPAN TOIMIHENKILÖT

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

RAUTATTEVIPJCAI'.ilESLIITTO r. y. Kir jastovaliokunta

RAUTATTEVIPJCAI'.ilESLIITTO r. y. Kir jastovaliokunta RAUTATTEVIPJCAI'.ilESLIITTO r. y. Kir jastovaliokunta I I I /5 7 P öytäkirja RVLjn kirjastovaliokunnan kokouksesta H elsin gissä marraskuun 15 päivänä 1957 klo 1 8,0 0. Läsnä o l iv a t: F Salonen puheenjohtajana,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko)

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Vuosi 2009 Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Koko maa 2009 Ryhmälomautettujen henkilöiden lukumäärä Laskentapäivä

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Puun energiakäyttö 2012

Puun energiakäyttö 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 15/2013 Puun energiakäyttö 2012 18.4.2013 Esa Ylitalo Metsähakkeen käyttö uuteen ennätykseen vuonna 2012: 8,3 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

2. Millaisia Linux-pohjaisia ratkaisuja käytätte organisaatiossanne:

2. Millaisia Linux-pohjaisia ratkaisuja käytätte organisaatiossanne: . Millaisia Linux-pohjaisia ratkaisuja käytätte organisaatiossanne 8 Percent Yhtä tai us e amp... Yhtä tai us e amp... Linux-työas e mia Lin u x-te kn o lo g i... Lin u x-te kn o lo g i... Pilvi-in fras

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki. Hangonsillan kaava-alueen pohjavesiselvitys

Hyvinkään kaupunki. Hangonsillan kaava-alueen pohjavesiselvitys Hyviää pi Hagosilla ava-al pohjavsislvitys Pöyry Filad Oy PL 50 (Jaao 3) FI-01621 Vaa Filad Kotipai Vaa, Filad Y-s 0625905-6 Ph. +358 10 3311 Fasi +358 10 33 26600 www.poyry.fi Päiväys 13.11.2013 Siv 1

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Yleisen antennin säteily k enttien ratk aisem isen v aih eet:

Yleisen antennin säteily k enttien ratk aisem isen v aih eet: Sä te ily k e n ttie n ra tk a ise m in e n Yleisen antennin säteily k enttien ratk aisem isen v aih eet: 1. E tsi A integ roim alla y h tälö A = µ e jβr 4π r V Je j βˆr r dv, (40 ) 2. L ask e E E = jωa

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

CODE: NAME: EUR/pc 80614015150 9RB 40X58X4,5 17,5000 80614026000 9RB 65X87X5,5 6,3100 80614028000 9RB 70X92X5,5 7,8900 80614040000 9RB 80X102X5,5

CODE: NAME: EUR/pc 80614015150 9RB 40X58X4,5 17,5000 80614026000 9RB 65X87X5,5 6,3100 80614028000 9RB 70X92X5,5 7,8900 80614040000 9RB 80X102X5,5 CODE: NAME: EUR/pc 80614015150 9RB 40X58X4,5 17,5000 80614026000 9RB 65X87X5,5 6,3100 80614028000 9RB 70X92X5,5 7,8900 80614040000 9RB 80X102X5,5 10,6300 80614033200 9RB 85X107X5,5 29,8100 80611184000

Lisätiedot

täiäaskivet,«*^ ME V A A D I MME.

täiäaskivet,«*^ ME V A A D I MME. J^PrJrT: --------- rrh P ö #,. täiäaskivet,«*^ ME V A A D I MME. Me so.sialidem okratisen puolueen Puolueneuvosto ja v a l i t u t s o s ia ld - dem okratiset K ansanedustajat tahdomme tä te n lausua ju

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Pitkät portaat, korkeat kynnykset Linkki-seminaari Lahden työllisyyttä selvittävät työryhmät Tuleva työllistämispalvelujen tarve

Pitkät portaat, korkeat kynnykset Linkki-seminaari Lahden työllisyyttä selvittävät työryhmät Tuleva työllistämispalvelujen tarve Pitkät portaat, korkeat kynnykset Linkki-seminaari 16.5.2006 Lahden työllisyyttä selvittävät työryhmät Tuleva työllistämispalvelujen tarve Leila Kankainen Miten lait velvoittavat hoitamaan työllisyyttä

Lisätiedot

ON JOULUILTA. Joululauluja pianon tai urkujen säestyksellä ========== Tauno Marttinen: Matti Murto: Kimmo Nevonmaa:

ON JOULUILTA. Joululauluja pianon tai urkujen säestyksellä ========== Tauno Marttinen: Matti Murto: Kimmo Nevonmaa: ON JOULUILTA Joululaulua ianon tai urkuen säestyksellä Tauno Marttinen: On ouluilta Jo outuu ouluilta Jouluen oulun laha Matti Murto: Jouluuni Joulurukous arvulus nois nasitur oika on meille syntyvä Kimmo

Lisätiedot

Kutsu kevätkokoukseen!

Kutsu kevätkokoukseen! Y S- Tv A 1/13 JÄSENLEHTI Tää. 4 H YT-v 6 P p p? 10 Sf 12 Mä Tp A K vä!. 22 PUHEENJOHTAJALTA Tpä!!!! #x??* T ERTO J A p Y- : Y S- Tv A : ä Y T E : ä, www..f Y Fcb. Pää: M O, p YSTEA p@.f T: R P, vv vv@.f

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Mamma mia, mitkä Maccarat!

Mamma mia, mitkä Maccarat! 1/2016 On helppa kehittää tutteita jihin ihmiset rakastuvat, kun itse rakastaa sitä, mitä tekee. Mamma mia, mitkä Maccarat! UUTUUS UUTUUS KaritsaSalsiccia Yksikköpain 260g 85% Nautanakki karitsan Yksikköpain

Lisätiedot

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 Kauppa 2013 Handel Trade Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 250 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2011-2013 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XIII Del XIII

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

Miljö,, samarbete, teknologi

Miljö,, samarbete, teknologi Ympärist ristö,, yhteistyö,, teknologia Miljö,, samarbete, teknologi Ympärist ristö,, yhteistyö,, teknologia Miljö,, samarbete, teknologi Kulttuuri, yhteydet, luovuus Kultur, samband, kreativitet Motto:

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 12 og 13 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. Sverige og Finland på 18 eller derover. Metode:

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot