O Y F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "O Y F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi"

Transkriptio

1 O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi

2 O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi SISÄLTÖ: Sivu Sisällysluettelo 1 Henkilöstöhallinto 22 Hallitus tilintarkastat 2 Investoinnit 23 Yhtiön johtokunta, osastopäälliköt Yhteiskunnallinen vaikutus johtat 3 Metallituotesektori Toim inta vv ; yhteenveto 4 Konepasektori 28 Taloudellinen yleiskatsaus 5 M uovituotesektori 29 Hallituksen toim intakertom us vuodelta Muu teollisuus Tilinpäätöskommentte 10 Kiinteistöhallinto 32 Tuloslaskelma 11 Oy Predium Ab 33 Tase Oy M etsä-skogby Ab 33 Tilinpäätöksen liitetiedot 14 Fiskars M anufacturing Corporation 34 Hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä 15 M yyntiyhtiöt 34 Hallituksen selostus yhtiön teräsmanufaktuuri- Osakkeiden pörssivaihto teollisuuden myynnistä Ovako Oy:lle 16 osakkeenomistaryhmät 35 Tilintarkastuskertom us 17 Tytäryhtiöt osakkuus muissa yhtiöissä 35 Rahoitusanalyysi 18 Yhtiön rakenne M yynti tilauskanta Yhtiön organisaatio 38 39

3 Yhtiön hallitus kokouksessaan 16. elokuuta 1978 Fiskarsin Stenhuset'issa. H ALLITUS Jacob von Julin vuorineuvos Jarl Gripenberg professori T. Gunnar Nyström lääket. kir.tri Klaus Ahola johta Robert G. Ehrnrooth kauppat.lis. Thomas Tallberg lääket. kir. tri Johan L. von Julin insinööri Lauri Kalima pankinjohta Göran J. Ehrnrooth diplomiekonomi Valittu alla mainitun vuoden varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka puheenjohta 1980 varapuheenjohta 1980 jäsen 1981 jäsen 1980 jäsen 1981 jäsen 1979 jäsen 1979 jäsen 1981 jäsen 1979 TILIN TA R K A S TA JA T varsinaiset varatilintarkastat tilintarkastat Jarl Engberg asiana Eric Haglund diplomiekonomi, KHT Henrik Brummer fil.kand. Otto Ekberg johta Henry Lind kauppat.maist., KHT Brita Hisinger-Jägerskiöld diplomiekonomi, vapaaherratar YHTIÖN JOHTOKUNTA Göran J. Ehrnrooth diplomiekonomi Olof Bruncrona diplomi-insinööri Väinö Korpeinen diplomi-insinööri Mauno Rautiainen diplomi-insinööri Kaj Äberg diplomiekonomi Toimitusjohta, johtokunnan puheenjohta Johta, Kiinteistöhallinto Johta, Konepasektori Johta, Yrityssuunnittelu Johta, Metallituotesektori OSASTOPÄÄLLIKÖT Nybergh, Erik varatuomari Lakiasiat Eklund, Nils diplomiekonomi Osto Huttunen, Osmo agronomi Henkilöstöhallinto Grandell, Helmer diplomiekonomi Markkinointipalvelu Tallberg, Torsten kauppat.kand. Finanssi Palin, N. H. diplom i-insinööri apul.joht. Teknillinen palvelu Tikkanen, Kaj insinööri Materiaaliteknillinen osasto Toivola, Juha fil.maist. Suunnittelupalvelu Laurila, Raimo insinööri Systeemiosasto JOHTAJAT Zitting, Carl C. insinööri, apul.joht. Höglund, Nils Klinge, Paul V. Blomquist, Fredrik Hiekkanen, Raimo Böök, Herved Karo, Jorma H. insinööri, apul.joht. agronomi, myyntijohta diplomiekonomi, myyntijohta diplomi-insinööri, myyntijohta fil.maist., sektorijohta kauppat.maist. apul.joht. Metallituotesektori Metallituotesektori Metallituotesektori Metallituotesektori Konepasektori Muovituotesektori Muovituotesektori 2 3

4 VUODET NUMEROIDEN VALOSSA V uosi L iik e v a ih to (m ilj. m k) V ie n n in o suus (% ) R a h o itu s - v a ih to -o m a is u u s (m ilj. m k) K ä yttö o m a isu u s L y h y ta ik a is e t ve la t P itkä a ika ise t ve la t O sakepääom a M u u om a p ä ä o m a 1) P a lk ka ku sta n n u kse t (m ilj. m k )2) In v e s to in n it P o isto t K o ro t ym. n e tto M a k s e tu t ve ro t 0,6 0,6 0,8 0,9 1,5 1,6 2,9 2,1 2,7 2,8 V u o d e n v o itto 0,6 0,8 0,7 2,5 1,1 2,0 1,7 1,5 0,2 0,4 O sin ko 0,4 0,4 0,4 0,6 0,8 0,8 1,1 1,4 1,4 1,43) 1) varastovarausta lukuunottam atta 2) m ukaani, palkkasivukustannukset 3) ehdotus vuosikertom uksen m ukaan TALOUDELLINEN YLEISKATSAUS T e o llis u u s m a id e n su h d a n te e t p a ra n iva t jo n k in verran v u o n n a O E C D -m a id e n k o k o n a is tu o ta n to o li lähes 4 % e d e llis v u o tis ta korke a m p i. In fla a tio tk u i k u lu tta h in n a t O E C D -m a issa n o u s iv a t 7%. U S A :ssa in fla a tio k iih ty i lu o tta m u s d o lla riin h e ikke ni. D o lla rin h e ik k o u s o li le im a a -a n ta vaa e p ä va ka ille v a lu u t- ta m a rk k in o ille. S uom e n m arkka d e v a lv o itiin 16 p äivänä h e lm ik u u ta kä ytännössä n o in 6 %. E räiden v a lu u t to je n ku rssit vu o d e n vaih te e ssa (e d e llise n v u o d e n arvo su lke issa ) o liv a t seuraavat: d o lla ri 3,9 3 5 m k (4,0 3 0 ), R u o tsin kru u n u 0,9 2 0 m k (0,8 6 3 ), p u n ta 8,0 2 0 m k (7,6 8 0 ), D -m a rk k a 2,1 5 5 m k (1,9 2 0 ) rupla 5,9 7 0 m k (5,7 0 4 ). S uom e n u lko m a a n k a u p p a k e h itty i su o tu isa sti. K a u p p a tase sa a vu tti m ilj. m arkan y lijä ä m ä n (2 3 3 ), v a ih to tase o li y lijä ä m ä in e n e n sim m ä istä kertaa yh deksään vuote e n. H in to je n n o u su S uom essa n o u d a tte li m u id e n te o llis u u s m aiden k e h ity s tä, k u lu tta h in n a t n o u s iv a t 8 %. P a lka n saajien a n sio ta so kasvoi 7 % liu k u m a t m ukaan lu kie n, m u tta kun o te ta a n h u o m io o n v e ro - m u u t h e lp o tu k s e t, re a a litu lo n a rv io id a a n kasvaneen 4%. H a llitu k s e n p o litiik a n ta rk o itu k s e n a oli parantaa ta lo u d e llis ta to im in ta a u seilla "e lv y ty s p a k e te illa ". T a lo u s p o litiik a n p ä ä ta v o itte e t ke rto m u s v u o d e n aikana o liv a t ty ö llis y y d e n p a ra n ta m in e n, h in ta k ilp a ilu k y v y n k o h e n ta m in e n, u lk o is e n ta s a p a in o n s a a v u tta m in e n sekä in fla a tio n h illits e m in e n. N äid e n ta v o itte id e n sa a vu tta m ise ksi m aan h a llitu s e sitti sa m o in ku in e d e llise n ä kin v u o n n a kaksi e lv y ty s o h je lm a a. T o in e n n iistä (e lv y ty s o h je lm a III) liitty i läheisesti d e v a lv a a tio n jä lk ih o ito o n o li te o llis u u dessa lie vä sti e lvyttä vä, kun sitä v a s to in to is e lla (e lv y ty s o h je lm a IV ) ain o asta a n tk e ttiin eräitä tila p ä is iä m a ksu a le n n u ksia. V iim e ksi m a in itu n o h je lm a n v a ik u tu s o li k o k o n a is u u te n a e lin k e in o e lä m ä n k u s ta n n u k s ia lisäävä. T e o llis u u d e n s u h d a n n e k e h ity k s e lle leim aa anta vaa oli lä h in n ä m e tsä te o llisu u d e ssa ta p a h tu n u t e lp y m in e n, m e ta llite o llis u u d e n asem a sitä v a s to in h e ikkeni. T e o llis u u den s u h d a n n e o d o tu k s e t v u o d e lle ilm e n e v ä t v a ro vaisena o p tim is m in a T e o llis u u d e n K e sku sliito n s u h d a n n e b a ro m e trin m u kaan. S u u rin osa te o llis u u tta a rvio i tila n te e n lä h itu le va is u u d e ssa pysyvä n e n n a lla a n n o in neljäsosa e n n u sta a tila n te e n paranevan. M e ta llite o llisuudessa ra ke n n u sa la lla ei ku ite n k a a n to is ta is e k s i voi p u h u a e lpym ise stä. T y ö llis y y s tila n n e pysyi va ike ana k o k o v u o d e n, ty ö ttö m iä oli ke skim ä ä rin 8 % jo u lu k u u s s a ty ö ttö m ie n m äärä oli ( ) henkeä. R a h a m a rkkin a t k e v e n iv ä t keväällä h y v in h e ik k o in v e s to in tiv a u h ti vä h e n si lu o to n ta rv e tta. K o rko a le n n e ttiin v u o d e n aikana ne o liv a t h u o m a tta v a s ti a la p u o le lla e u ro d o lla rin ka n sa invä lise n k o rk o ta s o n, jo k a oli y li 1 0 %. 4 5

5 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1978 M y y n ti M a a m m e ta lo u d e s s a s y k s y llä t a p a h t u n u t t u n P ä ä a s ia s s a v u o d e n tu v a k a s tu n e e n h e ik k e n e m in e n t o im i a lo i h in v u o d e n v a ik u t t i lä h e s k a ik k iin y h t iö n e n s im m ä is e n n e ljä n n e k k u it e n k in v iim e is e llä t o im in n a n tu n tu v a s ti k o lm a n n e k s e lla a n s io s ta e d e llis e s tä k ä y ttö k a te v u o d e s ta v il nousi s iit ä k in Vuoden H enkilöstö n e t t o liik e v a ih t o d o s t u i k o tim a a n lis ä y k s e s tä, m ilj. m k v ie n t i s itä v a s to in v ä h e n ty i a ik a is e m m in h u o lim a t t a, e ttä liik e v a ih t o k a s v o i v a in 2 %. K o r k o m a in it u t m u u t e lv y t y s t o im e t m u o d o s t iv a t k u it e n k in m u id e n r a h o it u s k u s t a n n u s t e n k a s v u v a l u u t t a p e r u s ta n, k u r s s it a p p io t m it ä t ö iv ä t k u it e n k in k a tte e n lis ä y k s e n T u k k u h in t a in d e k s illä m e r k it y k s e n lä h e s k o k o n a a n. v o ly y m i la s k i e d e llis e s tä v u o d e s ta. sen a ik a n a. s e lv ä ä n, H e ik o n M a rk a n jo lt a jo s k in y h t iö n d e v a lv o in t i t a lo u d e llin e n h u o m a t ta v a n kysynnän a ih e u t ta m a t u lo s h ita a s e e n p a ik o in k ä ä n ty i nousuun. (3 6 1 ) 5 % : n e li 1 2 m ilj. m k : n m uo K u te n jo a ik a is e m m in o n m a in it t u, ei k a ik k e a k a p a m y y n n in - s ite e tt ia p y s t y t t y h y ö d y n tä m ä ä n, m ik ä a ih e u t t i t y ö l l i 3% s y y d e lle v a k a v ia h ä ir iö itä. e li 4 m ilj. m k. N o in h e n k ilö s t ö n jä s e n tä j o u t u i s u u r im m a n o s a n m it a t t u m y y n n in k o k o n a is v u o t t a k ä r s im ä ä n ly h e n n e t y s tä ty ö a s ta, l o m a u t u k s is ta jn e. T ila n n e h e lp o t t u i k u it e n k in v i h d o in t u n t u v o im a k a s k in v a s ti rie n v ä h e n t ä m is iin ty ö a n ly h e n t ä m is iin, m in k ä jä lk e e n, k u n 6 0 % e lin k e in o v e r o la in s a llim is t a e n im - d e s ta T ä m ä k o s k i e te n k in y h t iö n t e o llis u u s -, h e n k ilö id e n t y ö h ö n o t t o k i e lt o v u o k s i m y ö s h u o m a t ta v a o s a t u o t a n t o k a p a s it e e t is t a m ä is p o is t o is t a o n t e h t y. T u lo s t a r a s itt a v a t k u it e n k in m a a - m e t s ä ta lo u s a s ia k k a ita, j o il le y li 5 0 % y h t iö n s u o s tu m u s ta k u m o t t iin on k a ik k i v u o d e n m y y n n is tä t a p a h t u u. tila u s t e n m ä ä rä p y s y i k o k o v u o d e n a lh a is e n a, jo s k in te e n s ä v ä h ä is tä m u t ta k u it e n k in s e lv ä ä k o h e n t u m is t a t a p a h m ilj. m k. 1,6 0,4 a ik a n a m ilj. m k. m ilj. m a rk a n v o it t o a k e r t y n e e t k u r s s it a p p io t, V a r a s to v a r a u s ta sen p a ra n tu n e e n T ilin p ä ä t ö s o l lu t k ä y tt ä m ä t tö m ä n ä. T ila u s k a n ta s a a tu je n o s o itta a m a r r a s jo u lu k u u s s a tu o t a n t o m ä ä r ie n s u p is ta m in e n j o h t i h e n k ilö s t ö m ä ä yh p u r e t t iin M e t a llit u o t e s e k t o r in a lo illa k y s y n tä h e ik k e n i e d e lle e n k in vuo 7 t u i m a r r a s jo u lu k u u s s a. M e t a ll i- k o n e p a t u o t te id e n k o t im a in e n k y s y n tä o li e r ity is e n la im e a a. T ie t y illä t u lo s k e h it y s o li s u o tu is a a, k o - t il a u s k a n n a n a n s io s ta. Y h tiö s s ä v o im a s s a o l lu t u lk o p u o lis t e n ilm a n jo h t o k u n n a n v u o d e n v a ih t e e s s a. V u o d e n a ik a n a h e n k ilö s t ö n m ä ä rä v ä h e n t y i :lla, V ie n t i o li v ie n t i lis ä ä n t y i t k u v a s t i, o li 132 m ilj. h u o m a t t a v in t a mk (1 3 6 ); m e t a llit e o llis u u d e n kun ta a s v e n e a la lla. T ä llö in v ä h e n t y m in e n on v u o d e n v a ih t e e s s a h e n k ilö s t ö n k o k o n a is m ä ä r ä o li k u it e n k in n e p a s e k t o r in t u lo s s itä v a s to in jä i e d e llis e n v u o d e n m u is te t ta v a, e p ä t y y d y t t ä v ä lle t u s y h t iö a lo it t i t o im in t a n s a e ttä m y y n t iy h t iö id e n e d e lle e n k in p itä m ä ä n h e n k ilö s t ö ä a n ta s a lla v a l l i t a s ia k a s la s k u tu s s e v a s ta ta lo u d e llis e s t a tila n te e s ta s e n v a i k u t u k ta s o lle M u o v it u o t e s e k t o r i h e ik o n s a a v u tt i m u id e n t e o llis u u d e n a lo je n kysynnän ty y d y ttä v ä n v u o k s i. t u lo k s e n ; k o k o n a is t u lo s k e h it y s o li e ttä Y h d y s v a llo is s a v a r a s t o m y y n n is t ä s i its e v a v a lm is - y m s. jo h tu e n ei ta p a h d u s a m a a n a ik a a n k u in v ie n t i O y F is k a rs A b : lt ä. e p ä ty y d y t tä v ä ä. K iin t e is t ö h a llin n o n t u lo s p y s y i e d e l lis e n v u o d e n ta s o lla. Ä m in n e f o r s - s o p im u k s is t a lis ä ä n t y iv ä t jo n k in v e rr a n k u v a s ta e n te r ä s te o llis u u d e s s a v u o d e n j ä lk ip u o lis k o lla ta p a h tu n u tta p a r a n e m is ta. K y s e is e t s e s ta k u n k in te h t a a n t o im in t a a n. y h tiö p y rk i U s e is s a t a p a u k s is s a y h t i ö o n j o k a u a n s o v e lt a n u t s e lla is ia m e n e t J a tk u n u t s a a d u t tu lo t P a r a n ta m a lla s is ä is tä t ie d o t u s t o im in t a a e p ä v a k a is u u s e ri v a lu u t t o je n ä k illis e t te ly t a p o, jo t k a v o im a a n t u le v a "L a k i k u r s s in h e ila h t e lu t v a ik e u t t iv a t m y y n t it y ö t ä. D o lla r in y h t e is t o im in n a s t a y r it y k s is s ä lä h e m m in m ä ä r itte le e. n o te e r a u k s e t o v a t y h ä Y h t iö n h e ik e n t ä n e e t d o lla r e in a p a h tu v a n v ie n n in k a n n a tt a v u u tt a. ta jo h to on a r v io it u v a ik u t u s a s ia n o s a is ille. t o iv e ik a s sen o s o it t a u t u u s u h te e n, e ttä m y ö n t e is e k s i la in k a ik ille s o p im u k s e t n iih in lii t t y v ä t t u l o t la k k a s iv a t , j o ll o in k y m m e n v u o t in e n s o p im u s k a u s i p ä ä tt y i. Y h t iö n h a llit u s on p e tt y m y k s is tä, j o t k a k u lu n e e n y h t iö n vuoden h e n k ilö s t ö ä t ie t o in e n ovat a ik a n a. n iis t ä v a ik e u k s is t a kohdanneet H a llit u s lo a lis u u d e s t a h a lu a a h e n k ilö s t ö ä k iit tä ä h y v is tä ty ö s u o r it u k s is t a o lo s u h t e is s a, jo t k a o v a t o lle e t ra s k a a t s e k ä y k s ilö ille e ttä y h t iö lle. 7

6 O rg anisaatio R aaka-ain eet Investoinnit Rahoitus Y h tiö n p e ru s o rg a n is a a tio s s a ei o le ta p a h tu n u t m u u to k s ia se n jä lk e e n, k u n m u o v itu o te a la s ta v u o d e n a lu s s a m u o d o s te ttiin o m a s e k to ri. E d e llis e n v u o d e n v a ih te e s s a e n n u s te tu t te rä s te n h in n a n k o r o tu k s e t ta p a h tu iv a t v a ih e itta in v u o d e n a lk u p u o lis k o lla. H in ta ta s o v a k iin tu i se n jä lk e e n k u n ns. D a v ig n o n - s o p im u s o li a s tu n u t v o im a a n s itä o li K o k o n a is in v e s to in n it la s k iv a t s u u n n ite lm ie n m u k a i s e s ti 3 7 m ilj. m a rk a s ta v u o n n a m ilj. m a r k k a a n v u o n n a K o s k a y h tiö n tu lo r a h o itu s jo to is e n a p e rä k k ä is e n ä v u o n n a o n o llu t a iv a n e p ä ty y d y ttä v ä ä, o n m y ö s t o i m in n a n r a h o itta m in e n o llu t v a ik e a a. M e ta llitu o te s e k to r in to im in ta o n jä rje s te tty u u d e l le e n s ite n, e ttä o n m u o d o s te ttu v iis i tu lo s v a s tu u l lis ta tu o te lin a : m a a ta lo u s k o n e e t, k u lu tu s ta v a r a t, ta k e e t jo u s e t, la n k a - k e ttin k itu o tte e t se kä r u u v itu o tte e t. a le ttu s o v e lta a E u ro o p a s s a. M u u t ra a k a -a in e id e n k o m p o n e n ttie n h in n a t o v a t o s o itta n e e t n o u s u n m e rk k e jä, m u tta to is ta is e k s i h in n a t o v a t p y s y n e e t k u ris s a eri tu o tta jie n v ä lillä v a llit s e v a n k ilp a ilu n v u o k s i, n iid e n p y rk ie s s ä h y ö d y n tä m ä ä n v a p a a ta k a p a s ite e ttia a n. P iile v ä n ä e s iin ty v ä n h in ta p a in e e n o d o te ta a n a ih e u tta v a n h u o m a tta v ia ra a k a -a in e id e n h in n a n k o r o tu k s ia. T ä s tä s u m m a s ta 5 m ilj. m k o li ty tä r - in tr e s s iy h tiö i- d e n p ä ä o m a n k o ro tu k s ia. M e t a lli- m u o v itu o te s e k to r e illa o n o le m a s s a e rä itä s u u re h k o s u u n n ite lm ia, jo is ta o n te h ty p ä ä tö s v u o d e n a ik a n a, m u tta jo tk a to te u te ta a n v u o n n a In v e s to in n it k ä y ttö o m a is u u te e n v u o n n a y littä v ä t 20 m ilj. m k. T o im in ta a n s id o ttu p ä ä o m a p y s ty ttiin p itä m ä ä n lä h e s s u u n n ite llu lla ta s o lla, to s in k a p a s ite e tin k ä y tt ö a s te e n k u s ta n n u k s e lla v a ra s to a rv o p ie n e n tä m ä llä. Y h tiö n v a lu u tta k u r s s ita p p io t o liv a t 1,6 m ilj. m k, v a ik k a y h tiö p y r k ik in ta s a p a in o o n e ri v a lu u tto je n t u lo - m e n o v ir to je n v ä lillä s ite n v ä h e n tä m ä ä n r is k ia lttiu tta e p ä v a rm u u s te k ijö itä. Y h tiö n o m a n ta rp e e n p e ru s te e lla la s k e tu n ra a k a - a in e - k o m p o n e n tti- in d e k s in a rv io id a a n v u o d e n v a ih te e s s a o lle e n (m a rra s k u u = ). O n h u o m a tta v a, e ttä v a lu u tta k u r s s ie n v a ik u tu k s e t n ä k y v ä t s u u rim m a k s i o s a k s i tä s s ä in d e k s is s ä. L a s k e lm ie n m u k a a n o n y h tiö n v ie n tilu k u je n p e ru s te e lla s a a tu " v a lu u t t a k o r i" n o u s s u t v u o d e n jo u lu k u u s ta v u o d e n jo u lu k u u h u n 5,3 %, m ik ä m e rk its e e s itä, e ttä k a n s a in v ä lin e n k ilp a ilu k y k y o n p a r a n tu n u t h u o m a tta v a s ti o d o te ttu a h e ik o m m in. V u o d e n a ik a n a y h tiö n ly h y t- p itk ä a ik a is ia la in o jä r je s te ttiin u u d e lle e n k o n v e r to itiin. Y h tiö la s k i liik k e e lle k y m m e n v u o tis e n m k.n o b lig a a tio la in a n. V e lk a a n tu m is a s te h u o n o n i m u tta ly h y t- p itk ä a ik a is te n la in o je n s u h d e p a ra n i.

7 Tl LI N PÄÄTÖS KOMMENTTEJA Tuloslaskelma L iik e v a ih to kasvoi v u o d e n aikana a inoastaan 8 m ilj. m k, m ikä m e rkitsee m ä ärällistä vä h e n tym istä. Sekä m a te ria a li- että p a lkka k u s ta n n u k s e t laskivat. K o ko n a is p a lk k a k u s - ta n n u k s e t v ä h e n iv ä t 11 m ilj. m k, to is in sa noen 8 %. H e n k ilö s tö n koko n a ism ä ä rä s u p is tu i 1 3 % v u o d e n aikana. P a lk ka ku sta n n u kse t p ro se n tte in a liik e v a ih d o s ta la skiva t 3 8 % :sta 3 4 % :iin. M u id e n liik k u v ie n k iin te id e n k u s ta n n u s te n kasvu jo h tu u m e lke in k o k o n a a n m a in o s k u s ta n n u k s is ta, jo tk a kasv o iv a t 4 m ilj. m k a ih e u tu iv a t lä h in n ä uusie n m a rk k i n o id e n a va u skusta n n u ksista K ä yttö ka te kasvo i 6 m ilj. m k. V a rastovarausta p u rka m a lla p a ra n n e ttiin k ir n p id o llis ta tu lo s ta lisäksi 7 m ilj. m k eli hiem an vä h e m m ä n k u in edellisessä tilin p ä ä tö kse ssä. K ir tu t 10 m ilj. m k:n p o is to t o v a t n. 6 0 % e lin k e in o la in sa llim ista e n im m ä is p o is to is ta. N e tto k o ro t, to is in sanoen k o rk o k u s ta n n u s te n -tu lo je n ero, ka svo iva t jo to ise n a peräkkäisenä v u o n n a n. 2 0 %. Lisäys jo h tu u osaksi v e lk a a n tu m is e n kasvusta, osaksi ly h y ta ik a is e n v a lu u tta s id o n n a is e n la in a u kse n k o rk o k a n nan kasvusta. S u u rin osa ko tim a ise sta lainaukse sta ta p a h tu i k iin te ä ä n ko rko o n. S uom e n m arkan h e lm ik u is e n d e v a lv o in n in m u id e n ku rs s im u u to s te n seurauksena s y n ty i v u o d e n aikana u lk o m a a n v a lu u tta s a a ta v ie n -v e lk o je n k u rssita p p io, jo k a oli 1,6 m ilj. m k. Täm ä sum m a rasittaa k o k o n a is u u dessaan v u o d e n tu lo s ta. Tase Vastaavaa V u o d e n viim e ise llä ko lm a n n e kse lla ta p a h tu n u t m y y n n in lisäys s ito i m y y n tis a a ta v iin e n tistä enem m än pääom aa. S aatava t ty tä ry h tiö iltä o liv a t yh te e n sä 2 9 m ilj. m k, m istä m y y n tiy h tiö id e n o su u s o li 18 m ilj. m k. V a ra sto a rvo t v a ih te liv a t vo im a kkaasti. K eskim äärin ne o liv a t 10 m ilj. m k e d e llise n v u o d e n a rvo korke a m m a t. V u o d e n lo p p u u n m ennessä vara sto t sa a tiin k u ite n k in la sketuksi v u o d e n a lu n ta so lle. K ir n p ito a rv o n o usi n. 7 m ilj. m k, m ikä jo h tu i va ra sto va ra u kse n p u rkam ise sta vastaavalla m äärällä. J ä lje llä oleva vara sto va ra u s on 38 m ilj. m k, to is in sanoen 3 2 % su o ranaise sta h a n k in ta m enosta. K ä y ttö o m a is u u d e n e ritte ly s tä : K ir n p ito a rv o In v e s to in n it a k tiv o in n it M y y n n it v ä h e n n y k s e t P o isto t K ir n p ito a rv o m u u to k s e t ilm e n e vä t alla oleva sta m ilj. m k + 15,1»» - 0,9»» - 10,2»» m ilj. m k In v e s to in te selo ste ta a n lä h e m m in to im in ta k e rto m u k s e n sivu lla 23. Vastattavaa V u o d e n aikana y h tiö n o sti ka ikkia a n 7 5 m ilj. m k uusia p itkä a ikaisia lu o tto. N äistä ka ikkia a n 5 0 m ilj. m k k ä y te ttiin ly h y ta ik a is te n lu o tto je n ta k a is in m a k s u ih in. Osa näistä lyh y ta ik a is is ta lu o to is ta o li o te ttu v u o d e n a lk u p u o lis k o lla. V e lkoje n k o ko n a iska svu o li 18 m ilj. mk. M u ih in ly h y ta ik a is iin v e lk o ih in s isä ltyy 23 m ilj. m k v u o n n a e rä ä n tyviä p itk ä a ik a is te n la in o je n k u o le tuksia. K aikki v a lu u tta m ä ä rä is e t saatava t vela t on k ir n p i dossa a rvo ste ttu tilin p ä ä tö s p ä iv ä n ku rssiin. TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,94 M u u ttu v a t kiinteä t kulut A ineet tarvikkeet , ,3 6 Palkat , ,05 Laki- sopim usperusteiset henkilösivu ku lu t , ,68 V uokrat , ,11 M u u t m u u ttu vat kiinteät k u lu t , ,3 0 Valm istus omaan käyttöön , ,81 Varastojen m uutos , , , ,69 K äyttö kate , ,25 P oistot Rakennuksista , ,12 Koneista kalustosta , ,00 M uista aineellisista hyödykkeistä , ,50 A ineettom ista oikeuksista , ,00 M uista pitkävaikutteisista m enoista , , , ,62 Liikeyliam ä , ,63 M u u t tu o to t kulut K orko tuotot , ,44 O sinko tuotot , ,00 M u u t tu o to t , ,20 M u u t kulut , , , , , ,24 K orkokulut , ,46 V älittö m ä t verot T ilikauden verot , ,00 Edellisten vuosien verot , , , ,53 Tilikau d en v o itto , ,

8 TASE VASTAAVAA VASTATTAVAA Rahoitusomaisuus Vieras pääoma R ahat p a n kkisaam ise t , ,64 M y y n tis a a m is e t , ,95 Lainasaam iset , ,34 E n n a kko m a ksu t , ,44 S iirto sa a m ise t , ,01 S aam iset ty tä ry h tiö iltä, to im itu s lu o to t , ,57 m u u t , ,86 T o im itu s lu o tto s a a m is e t , , ,81 Vaihto-omaisuus A in e e t ta rv ik k e e t V a lm iste e t p u o liv a lm is te e t Käyttöomaisuus K eskeneräiset ty ö t M a a -a lu e e t M a a -a lu e id e n a rv o n k o ro tu s R a ke n nukse t ra ke n n e lm a t K oneet k a lu sto M u u t a in e e llise t h y ö d y k k e e t O sakkeet o s u u d e t A in e e tto m a t o ik e u d e t M u u t p itk ä v a ik u tte is e t m e n o t , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 Lyhytaikainen O s to ve la t , ,21 E n n a kko m a ksu t , ,98 S iirto v e la t , ,46 R a h o itu sve kse lit , ,00 T o im itu s lu o tto la in a t, ly h y ta ik a in e n osa , ,00 M u u t ly h y ta ik a is e t ve la t , , ,51 Pitkäaikainen L a in at ra h o itu s la ito k s ilta , ,82 E läke lainat , ,11 O b lig a a tio la in a ,00 T o im itu s lu o tto la in a t , ,00 M u u t p itk ä a ik a is e t v e la t , , ,29 Varaukset ,0 0 Oma pääoma O sakepääom a , ,00 V ararahasto , ,81 A rv o n k o ro tu s ra h a s to , ,28 K ä yttö ra h a sto , ,00 M u u t ra hastot , K ä yttä m ä ttö m ä t v o itto v a ra t , ,16 T ilik a u d e n v o itto , , , , , , , , , ,

9 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT HALLITUKSEN EHDOTUS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ Valmistuspaikat ,4 7 Oman pääoman muutokset O sakepääom a ,0 0 V ararahasto ,81 A rv o n k o ro tu s ra h a s to ,2 8 M a a -a lu e id e n m y y n tie n yh te yd e ssä re a lis o itu n e e t a rv o n k o ro tu k s e t s iirre tty k ä y ttö ra h a s to o n ,0 0 K ä yttö ra h a sto ,2 8 K ä yttö ra h a sto ,0 0 M a a -a lu e id e n m y y n tie n yh teyd essä re a lis o itu n e e t a rv o n k o ro tu k s e t s iirre tty a rvo n k o ro tu s ra h a s to s ta ,0 0 Eläkevastuu Y h tiö n e lä k e s ito u m u k s is ta jo h tu v a va stu u E läkesäätiön va stu u va u s Vastuusitoumukset V elan v a k u u d e ksi a n n e tu t k iin n ity k s e t T a kaukset V e k s e liv a s tu u t Obligaatiolaina O b lig a a tio la in a, k o rk o 9,7 5 % la ske ttu liik k e e lle v iim e in e n lyh e n n ys , , , , , , ,2 0 2, ,00 V u o d e n v o itto o li m k ,2 5. Se on vä h e m m ä n ku in y h tiö jä rje s ty k s e n e d e lly ttä m ä o s a k k e e n o m is ta jille m a k settava 4 % :n k o rk o kä yte tä ä n siten k o k o n a is u u d e s saan o s in g o n k o o n. Y h tiö k o k o u k s e n kä yte ttä vissä o le vista e d e llis te n v u o s ie n v o itto v a ro is ta, jo tk a o va t m k ,1 6 h a llitu s e h d o tta a e tta v a k s i o s a k k e e n o m is ta jille o s in k o n a m k ,7 5 m ikä yhdessä e tu n v u o s iv o ito n kanssa on 7 m k osaketta kohden, eli 7 % o sa kke id e n n im e llisarvo sta. K ä y ttä m ä ttö m ie n v o itto v a ro je n tilille jä te tä ä n m k ,41 H elsin gissä 8 pnä m a a lisku u ta ,0 0 Jacob von Julin R ahasto s o s ia a lito im in ta a varten ,0 0 Jarl Gripenberg T. Gunnar Nyström V o itto v a ra t O s in g o n k o o n , , ,1 6 Klaus Ahola Thomas Tallberg Lauri Kalima Robert G. Ehrnrooth Johan L. von Julin Göran J. Ehrnrooth T ilik a u d e n v o itto Om a pääom a yh teensä , ,5 0 14

10 TILINTARKASTUSKERTOMUS HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖN TERÄSMANUFAKTUURITEOLLISUUDEN MYYNNISTÄ OVAKO OY:LLE E u ro o p a n e rity is e s ti m e itä lä h e llä o le v a n R u o ts in te rä s te o llis u u d e s s a ta p a h tu n e e t ra k e n n e m u u to k s e t m u o d o s tiv a t ta u s ta n n e u v o tte lu ille, jo tk a y k s ity in e n te rä s te o llis u u s k ä y n n is ti u u d e lle e n v u o n n a N e u v o tte lu je n k u lu e s s a k ä v i ilm e is e k s i, e ttä te o llis e s s a m ie le ssä s e lv ä s ti p a ra s v a ih to e h to o lis i p y rk iä y h d is tä m ään sekä itse te rä s te o llis u u s e ttä s iih e n liitty v ä te rä s m a n u fa k tu u rite o llis u u s, jo ta o li sekä F is k a rs illa e ttä W ä rts ilä llä. T ä llä ta v o in p y s ty ttä is iin in te g ra a tio n k a ik k i e d u t k a ik k ie n o s a k a s y h tiö id e n s u u re t tie to - ta ito - r e s e r v it k ä y ttä m ä ä n y h te is e n y h tiö n h y v ä k s i. N e u v o tte lu je n lo p p u tu lo s a n n e ttiin ju lk is u u te e n h e ti, k u n s o p im u s o li a lle k irjo ite ttu m a a lis k u u n 2 p ä iv ä n ä , tä m ä s o p im u s m e rk its e e O y F iska rs A b :n o s a lta p ä ä a s ia llis e s ti se u ra a va a : K a ik k i J o k io is te n L o im a a n te h ta ille, P u lttite h ta a lle R u u v ite h ta a lle k u u lu v a t ra k e n n u k s e t, k o n e e t, k a lu s to v a ra s to t o n m y y ty O v a k o lle. J o u s ite h ta a n k o n e e t, k a lu s to Kaupan y h te y d e s s ä F iskars O v a k o lle a p p o rtin m u o d o s s a a rv o. O s a p u o lte n y h te is e s ti h u o m io o n o tta e n k o ro te ttiin VVärtsilä lu o v u tta v a t h u o m a tta v ia o m a is u u s h y v ä k s y m ä t a rv o s tu k s e t O vakon osakepääom aa s ite n, e ttä u u d e t o m is tu s p ro s e n tit s a a v u te ttiin. O v a k o n o s a k e p ä ä o m a k o r o te ttiin 4 5 m ilj. m a rk a sta 6 5 m ilj. m a rk k a a n. F is k a rs in ta rk k a o s u u s u u d e s ta O v a k o O y A b :s tä o n 3 3,5 %. H a llitu s p ä ä tti y k s im ie lis e s ti to te u tta a k a u p a n. Näkymät E dellä m a in ittu je n to im e n p ite id e n jä lk e e n F iska rsin m y y n n in a rv io id a a n v u o n n a o le v a n m ilj. m k, h e n k ilö s tö n m ä ä rä n n tu lo k s e n o d o te ta a n p a ra n e v a n v u o d e s ta F iskars s ä ily y s ite n te o llis u u d e n m o n ia la y rity k s e n ä, k u te n tä h ä n k in a s ti, h a rjo itta a e d e llä m a in itu n te rä s te o llis u u te e n o s a llis tu m is e n s a lis ä k s i m e ta llitu o te te o llis u u tta, v a ra s to t o n m y ö s m y y ty, lis ä k s i s is ä lty y k a u p p a a n k o n e ita k a lu s to a J a k e lu v a ra s to lta. M a in ittu je n y k s i k ö id e n sekä m a te ria a lite k n is e n la b o ra to rio n k o k o h e n k i lö s tö s a m o in k u in osa y h tiö n p iirik o n tto re id e n k e s k u s k o n tto r in to im ih e n k ilö is tä s iirty y O v a k o n p a lv e lu k s e e n k o n e p a - v a lim o te o llis u u tta, m u o v itu o te -, v e n e v e is tä m ö -, e le k tro n iik k a - p u u n ty ö s tö te o llis u u tta. ns. v a n h o in a ty ö n te k ijö in ä. K a u p p a to te u te ta a n s ite n, e ttä O v a k o o tta a m y y jiltä v a s H A L L IT U S H e ls in g is s ä 8 p ä iv ä n ä m a a lis k u u ta O y F iskars A b :n 2 7 p ä iv ä n ä h u h tik u u ta p id e ty n v a rs in a is e n y h tiö k o k o u k s e n v a lits e m in a tilin ta rk a s ta jin a o le m m e s u o ritta n e e t y h tiö n h a llin n o n tilie n ta rk a s tu k s e n v u o d e lta e s itä m m e s iitä se u ra a va n k e r to m u k s e n. O le m m e ta rk a s ta n e e t tilin p ä ä tö k s e n, lu k e n e e t h a llitu k s e n to im in ta k e r to m u k s e n s iih e n liitty v in e s e lo s tu k s in e e n y h tiö n te r ä s m a n u fa k tu u rite o llis u u d e n m y y n n is tä O v a k o E dellä e s ite tty y n v iita te n k o ska o le m m e to d e n n e e t, e ttä y h tiö n a s io ita tiliv u o d e n a ik a n a o n h o id e ttu h u o le l lis e s ti, e h d o ta m m e y h tiö k o k o u k s e lle, e ttä tilin p ä ä tö s v u o d e lta v a h v is te ta a n, e ttä h a llitu k s e lle to im itu s jo h ta lle m y ö n n e tä ä n v a s tu u v a p a u s v u o d e n h a llin n o s ta e ttä y h tiö k o k o u k s e n k ä y te ttä v ä n ä o le v a t v o itto v a r a t k ä y te tä ä n h a llitu k s e n e h d o tu k s e n m u k a is e s ti. O y :lle, y h tiö k o k o u k s e n h a llitu k s e n k o k o u s te n p ö y tä k ir t sekä s u o ritta n e e t m u u t ta rp e e llis ik s i k a ts o m a m m e H e ls in g is s ä 1 0 p ä iv ä n ä h u h tik u u ta ta rk a s tu s to im e n p ite e t. K H T -tilin ta rk a s ta H e n ry L in d on ta rk a s ta n u t y h tiö n k ir n p ito a sisä is tä k o n tr o llia. T a rk a s tu s tu lo k s ia s e lo s ta v a s ta k e rto m u k s e s ta k ä y ilm i, e ttä k ir n p ito on h u o le llis e s ti h o id e ttu tilin p ä ä tö s o ik e in jo h d e ttu k ir n p id o s ta. Jarl Engberg Brita Hisinger-Jägerskiöld Eric Haglund K e s k u s k a u p p a k a m a rin h y v ä k s y m ä tilin ta rk a s ta T ilin p ä ä tö s, jo k a o s o itta a v o itto a tiliv u o d e lta ,2 5 m a rkka a, o n la a d ittu h y v ä n k ir n p ito ta v a n m u k a is e s ti. H a llitu k s e n to im in ta k e rto m u k s e s s a o n tä y d e n tä v iä t i e to y h tiö n tu lo k s e s ta ta lo u d e llis e s ta tila s ta. T o im in t a k e rto m u k s e n y h te y d e s s ä a n n e ta a n h a llitu k s e n s e lo s tu s y h tiö n te r ä s m a n u fa k tu u rite o llis u u d e n m y y n n is tä, jo k a on p ä ä te tty to te u te tta v a k s i 1 p ä iv ä n ä to u k o k u u ta tu u lle e n v e lk o, jo id e n lo p u llis e t s u m m a t m ä ä rite llä ä n h e ti, k u n v a ra s to a rv o t m u u t v a s ta a v a n la a tu is e t e rä t o n ta rk is te ttu. L u o v u tu s p ä iv ä k s i o n s o v ittu F is k a rs in k ir n p ito o n tu le e v u o n n a s is ä lty m ä ä n ra k e n n u s te n m y y n n is tä s y n ty v ä m y y n tiv o itto. K o n e id e n k a lu s to n s a m o in k u in v a ra s to je n m y y n tih in n a t v ä h e n tä v ä t k o k o m ä ä rä llä ä n v a s ta a v a n o m a is u u d e n ta s e a rv o. 17

11 S a ksiteh das, W ausa u, W is c o n s in, U S A, jo k a v ih ittiin k ä y ttö ö n s ä 18. lo k a k u u ta RAHOITUSANALYYSI 1978 milj. mk 1977 m ilj. m k Rahan lähteet T u lo s e n n e n k o rk o, v e ro, p o is to v a ra u k s ia K ä y ttö o m a is u u d e n m y y n ti 1 9,7 0,5 20,2 25,3 0, ,1 + 12,0 42,1-3 2,9 +50,6 26,2 V ie ra a n p ä ä o m a n lis ä y s ( + ) / vähennys ( - ) ly h y ta ik a in e n p itk ä a ik a in e n 6 2,3 17,7 43,9 Rahan käyttö 1 5,6 2,7 1,4 N e tto k o r o t V e ro t O s in g o t 19,0 2,8 1,4 1 9,7 R a h o itu s o m a is u u d e n lis ä y s ( + ) / vähennys ( - ) V a ih to -o m a is u u d e n lis ä y s ( + ) / - vähennys ( - ) + 10,2 5,1-0,8 2 8,8 8,7 3 7, In v e s to in n it ra k e n n u k s iin, k o n e is iin la itte is iin a rv o p a p e re ih in + 5,1 6 2,3 23,2 6,4 +5,6 15,1 43,9 In h a n te h ta a t Ä h tärissä. 18

12 L IIK E V A IH D O N K E H IT Y S (m u k a a n lu e ttu n a v u o n n a fu u s io id u t y k s ik ö t) Mmk LIIKEVAIHTO (1 000 mk) M e ta llitu o te s e k to ri H 57% 250- K o n e p a s e k to ri M u o v itu o te s e k to ri M u u te o llis u u s H K iin te is tö h a llin to 150- M u u t erä t m u k a a n i, la k k a u te tu t to im in n a n a la t % - o s u u s k o k o m y y n n is tä la ski 3 8 % :s ta 3 6 % :iin. T ä m ä j o h tu i läh es k o k o n a a n s iitä, e ttä V e n e v e is tä m ö n tu o tte id e n v ie n ti jä i h u o m a tta v a s ti e d e llis e n v u o d e n a rv o n a la p u o le lle. M e ta llitu o te s e k to ri p y s ty i jo to is e n a p e rä k k ä is e n ä v u o n n a lis ä ä m ä ä n m y y n tiä ä n y li 1 0 %. K o n e p a s e k to rille v u o s i o li y h tä va ik e a k u in e d e llin e n k in s e k to rin m y y n ti laski. M u o v itu o te s e k to rin m y y n ti p y s y i e d e llis e n v u o d e n t a s o lla. K e h y s lis ta te h d a s E le k tro n iik k a te h d a s s itä v a s to in lis ä s iv ä t m y y n tiä ä n. M e ta llitu o te s e k to ri K o n e p a s e k to ri M u o v itu o te s e k to ri R a a k a -a in e la s k u tu s./. m y y n n in o ik a is u e rä t 13% V ie n n in osuus % % M u u to s e d e llis e s tä v u o d e s ta Yhteensä Viennin osuus % % L iik e v a ih to 5% VIENNIN JAKAUTUMINEN MYYNTI JA TILAUSKANTA V u o d e n alussa m y y n ti o li h e ik k o a p u o liv u o tis k a u d e n m y y n tilu v u t o liv a t e d e llis v u o tis ia a lh a is e m m a t. S y k s y llä ta p a h tu i k u ite n k in h u o m a tta v a a n o u s u a, m in k ä a n s io s ta m y y n n in k o k o n a is k a s v u o li v a a t 2 %. V ie n ti v ä h e n i e n s im m ä is tä ke rta a lu v u lla sen Y h te e n s ä K o k o m y y n ti l 10% M y y n ti ilm a n liik e v a ih to v e ro a M u u te o llis u u s K iin te is tö h a llin to T ila u s k a n ta o li k o k o v u o d e n o llu t n o rm a a lia p ie n e m p i, m ik ä h a itta s i to im in n a n s u u n n itte lu a. V u o d e n lo p p u a k o h ti o li k u ite n k in h a v a itta v is s a p ie n tä k a svu a, v u o d e n v a ih te e n tila u s k a n ta v a s ta s i k o lm e n k u u k a u d e n m y y n tiä o lle n s iis jo n k in v e rra n e d e llis e n v u o d e n lu k u a s u u re m p i. Liikevaihdon kautuminen 1977 m ilj. m k K o tim a a V ie n ti milj. mk V ie n ti E E C -m a ih in o n e n tis e s tä ä n k in k a s v a n u t, m u tta m u u te n v u o d e n v ie n tilu v u t o v a t e d e llis v u o tis te n s u u ru is e t ta i jo p a n iitä p ie n e m m ä t. U S A :n o s a lta v ie n n in la sku jo h tu u s iitä, e ttä v u o d e n lo p p u p u o le lla s u u rin osa U S A :h a n m y y d y is tä sa ksista to im ite ttiin s u o ra a n u u d e s ta U S A :s s a s i its e v a s ta s a k s ite h ta a s ta m m e. V u o n n a v ie n ti Is o o n - B r ita n n ia a n, N o r a n R a n ska a n k a s v o i ila h d u tta v a s s a m ä ä rin ; R a n ska n v ie n tim m e jo p a k a k s in 1977 m ilj. m k k e rta is tu i. M u u to s m ilj. m k M u u to s % E FTA (R u o ts i) 4 9,4 (3 3,4 ) EEC (T a n s k a ) ( I s o - B r ita n n ia ) (L ä n s i-s a k s a ) 4 1,5 (1 4,0 ) USA ( 8,3 ) ( 7,9 ) 1 9,0 SEV ( N e u v o s to liitto ) 1 8,5 (1 3,6 ) 8,2 M uut 1 3 6, milj. mk 46,8 (32,2) 43,3 (12,3) (10,8) ( 6,7) 16,1 17,5 (12,7) 8,3 132,0 M uut MYYNNIN JAKAUTUMA KULUTTAJARYHMITTÄ!N R uotsi 24% T e o llis u u s P u ltti-, ru u v i- la n k a tu o tte e t V a lim o - ta k o m o tu o tte e t M u u t tu o tte e t R a k e n n u s to im in ta P u ltti-, ru u v i- la n k a tu o tte e t M u u t tu o tte e t M a a - m e ts ä ta lo u s K o n e e t ty ö k a lu t M u u t tu o tte e t K u lu tta ta lo u d e t M u u t (v a ltio, k u n n a t y m.) X 6% 8% 6% 15% 29% 12% 4% 21 % ' SEV \ 13% \ EFTA 37 % 36% USA 7% 6% 13% 6% 5% 12% 11% EEC 16% 5% 21 % 13% 5% 33% 18% 21 % 19% 16% 15% 100% 100% 2 0 N e u v o s to liitto 10% Tanska 9 % Is o -B rita n n ia 8 % L ä n s i-s a k s a 5% 21

13 H E N K IL Ö S T Ö K E H IT Y S P A L K K A K U S T A N N U S T E N K E H IT Y S (m ilj. m k ) 4mk I o1c B In v e s to in n it P o is to t n ie i tin r 1, m m ttth h h t i I n V u o s i m u o d o s tu i ty ö llis y y d e n k a n n a lta h y v in v a i ke aksi. V u o d e n k u lu e s s a jo u d u t tiin tu o ta n to a s u p is ta m aan y h d e s s ä to is ta te h ta a s s a. R a jo ite tu n ty ö p a n o k s e n i i I I I 11 f In v e s to in tik o h te e n (m ilj. m k ) : p iiris s ä o li s u u rim m a n o sa n v u o tta y li h e n k ilö ä. T y ö n p y s y v ä n v ä h e n ty m is e n v u o k s i jo u d u t tiin h e istä irtis a n o m a a n h e n k ilö ä. T ä m ä n lis ä k s i n o rm a a lin v a ih tu v u u d e n lu o n n o llis e n v ä h e n ty m is e n k a u tta y h tiö n h e n k ilö s tö n m äärä s u p is tu i n o in 1 3 %. V u o d e n a ik a n a k ir tu t in v e s to in n it o liv a t v a in 15,1 m ilj. m k ; e d e llis e n v u o d e n m äärä o li 3 7,5 m ilj. m k. V ä h e n n y s h e i s te le e v u o s ie n m a ta la s u h d a n n e tta, jo k a v a llits i u s e illa y h tiö n to im ia lo illa. E räiden V u o d e n k u lu e s s a s iirty i e lä k k e e lle 71 h e n k ilö ä. T a sa iste n p a lv e lu s v u o s ie n jo h d o s ta sai a n s io m e rk in h e n k ilö ä. H e is tä 4 h e n k ilö ä o li o llu t 5 0 v u o tta 19 h e n k ilö ä v u o tta y h tiö n p a lv e lu k s e s s a. ty tä r- in tre s s iy h tiö id e n p ä ä o m a n k o ro tu s in v e s to in n it o v a t n o in k o lm a s o s a k o k o in v e s to in tim ä ä rä s tä. N äm ä o liv a t F iskars M a n u fa c tu rin g C o rp :n, O y M e ts ä -S k o g b y Y h tiö n u lk o p u o lis e n h e n k ilö n ty ö h ö n o tto e d e lly tti k u lu n e e n a k in v u o n n a jo h to k u n n a n e rillis tä lu p a a. N ä in v o i tiin a n ta a ty ö p a ik k a 8 0 :lle s u p is tu s te n p iiriin jo u t u n e e lle n iiltä y h tiö n te h ta ilta, jo is s a o li h e n k ilö s tö ta r P a lk k a k u s ta n n u k s e t o liv a t y h te e n s ä m ilj. m k, m is tä m a k s e tu t p a lk a t o liv a t 86 m ilj. m k sekä s o s ia a litu rv a m a k s u t p a lk k a s iv u k u s ta n n u k s e t 4 2 m ilj. m k eli 4 9 % m a k s e tu is ta p a lk o is ta. M a a - v e s ia lu e e t R a k e n n u k s e t ra k e n te e t K o n e e t la itte e t M u u t a in e e llis e t h y ö d y k k e e t O s a k k e e t o s u u d e t M uut v e tta. T y ö llis y y s tila n n e p a ra n tu i lie v ä s ti v u o d e n lo p p u a kohden. M e ta llitu o te - k o n e p a s e k to re is s a sekä E le k tro n iik a s s a s o v e lle ttiin ns. ta v o itte e llis ta ty ö s k e n te ly ä u lk o p u o lis ta k o n s u lttia p u a k ä y ttä e n. K o k e m u k s e t tä s tä ty ö s k e n te ly ta v a s ta o liv a t m y ö n te is iä tu lo k s e t a rv io itiin k ä y tä n nössä to te u tta m is k e lp o is ik s i v irik k e itä a n ta v ik s i. T y ö s u o je lu n v a lv o n ta - y h te is ty ö te h tä v is tä y h tiö n t y ö p a ik o illa h u o le h ti 1 9 ty ö s u o je lu p ä ä llik k ö ä, 3 2 ty ö s u o je lu v a ltu u te ttu a ty ö s u o je lu to im ik u n n is s a y h te e n s ä 100 jä s e n tä. V u o n n a to te u te ta a n ta p a tu rm a tih e y d e n a le n ta m i seen ta p a tu rm ie n v a ik e u s a s te e n lie v e n tä m is e e n t ä h Y h tiö n p a lv e lu k s e s s a o li k e rto m u s v u o d e n lo p u s s a h e n k ilö ä, jo is ta 791 to im ih e n k ilö itä t y ö n t e k i jö itä. 2 2 i l l INVESTOINNIT K e rto m u s v u o n n a v a lm is tu i 2 7 u u tta a s u n to a. Y h tiö n o m a t a s u n to in v e s to in n it o liv a t y h te e n s ä 0,5 m ilj. m k. Y h tiö n h e n k ilö s tö ö n k u u lu v ille m y y tiin 8 o m a k o tito n ttia lis ä k s i v a n h o p ie n ta lo to n tte in e e n 3 kp l. tä ä vä v a lis tu s k a m p a n. Sen v a lm is te lu u n o s a llis tu i jo u lu k u u n alussa 4 2 te h ta a n - ty ö s u o je lu p ä ä llik k ö ä. K a m p a n k a tta a k a ik k i y h tiö n ty ö p a ik a t s iih e n tu le e o t t a m a a n osaa a k tiiv is e s ti s u u ri osa h e n k ilö s tö ä. T y ö o lo je n p a ra n ta m is e e n in v e s to itiin 0,9 m ilj. m k. 0 1 IT in i i i 78 HENKILÖSTÖHALLINTO y 1 T y ö n te k ijä t T o im ih e n k ilö t P O IS T O K E L P O IS E T K Ä Y T T Ö O M A IS U U S IN V E S T O IN N IT J A P O IS T O T P a lk k a s iv u k u s ta n n u k s e t P a lk a t Mmk A b :n O y T e lk o A b :n o s a k e m e rk in to. V u o d e n k u lu e s s a v a lm is tu i u u s i s a k s ite h d a s Y h d y s v a l to ih in, W is c o n s in in o s a v a ltio o n s u u n n ite lm ie n m u k a i sesti. T ä m ä in v e s to in ti o n s u u rim m a k s i o s a k s i ra h o ite ttu u lk o m a is in lu o to in e ikä s is ä lly a lla m a in ittu ih in lu k u ih in. Y h tiö n o m is ta s u o ra n a is is ta u u s in v e s to in n e is ta o n m u o v itu o te s e k to rin k a u k o lä m p ö e ris ty s e le m e n ttie n tu o ta n n o n la a je n n u s s u u rin y k s ittä in e n k o h d e. P u lttite h ta a lla a lo i te ttiin sen lis ä k s i u u d e n s in k ity s la ito k s e n a s e n ta m is ty ö t y h te is to im in n a s s a k o tim a is e n lis e n s s in a n ta n kanssa. In v e s to in n it k a u tu iv a t s e u ra a v a s ti (m ilj. m k ) : 1977 M e ta llitu o te s e k to ri K o n e p a s e k to ri M u o v itu o te s e k to ri 11,6 12,2 M u u te o llis u u s M uut 0,6 10,6 2, ,1 1,9 2,7 0,2 7,2 m u k a in e n k a u tu m a o li 3 7, ,9 1,0 7,2 0,1 5,6 0,3 15,1 1,8 3, Y llä o le v a s ta o li k e s k e n e rä is iä tö itä se u ra a va 0,9 9,2 1 8,0 0,5 8,7 0,2

14 ^ r-> J Keskuskauppakamarin palvelusvuoden ansiom erkin to im in ta vuonna saaneet. Istumassa vasemmalta: Lennart Liim atainen 50, Kehyslistatehdas, Vilhelm iina Toom puu 45, Pulttitehdas, Reino Kivi 50, Fiskarsin konepa. Seisomassa vasemmalta: Olavi N urm i 50, M aatalousosasto, A larik Into 45, Jo kioisten tehtaat, A lb in Lönn 45, Porvoon konepa, Eero Sutinen 50, Jousitehdas. Kuvasta p uuttuvat: Holger Berg 45, Saksitehdas Ester Lund 45, Kehyslistatehdas. Yhtiön ensimm äinen aloitemestari Uolevi Kivi Fiskarsin konepalta sai arvokkaan rannekellon sekä kunniakirn 8:sta yh tiö n sääntöjen mukaan palkitusta aloitteesta. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTUS V u o s ik e rto m u k s e n p u itte is s a ei o le m a h d o llis ta s e lv ittä ä k a ik k ia y h tiö n to im in n a n y h te is k u n n a llis ia v a ik u tu k s ia, M y y n titu lo t, b ru tto./. L iik e v a ih to v e ro v a ltio lle ko ska to im in ta a ta p a h tu u y h te e n s ä 8 te o llis u u d e n a la lla 1 2 :lla m a a m m e p a ik k a k u n n a lla. Sen lis ä k s i y h tiö h a r jo it taa m a a - m e ts ä ta lo u tta, tu o tta a s ä h k ö v o im a a h o ita a s ä h k ö n k e lu a../. A le n n u k s e t m u u t v ä h e n n y s e rä t Osaa y h te is k u n n a llis is ta v a ik u tu k s is ta v o i k u ite n k in m i ta ta ra h a lla, ta rk a s te le m a lla m in k ä la is e n osa n eri e tu ry h m ä t s a a v a t y h tiö n b ru tto tu lo is ta. S euraavassa y h tiö n tu lo s la s k e lm a o n ry h m ite lty u u d e l leen tä rk e im p ie n e tu ry h m ie n o s u u d e n m u k a a n : + m ilj. m k 4 0 7,9-1. Käytettävissä olevat tulot 7. Yritys B ru tto tu lo is ta m e n e e liik e v a ih to v e ro e d e lle e n v a ltio lle. Y rity s h o ita a a in o a s ta a n tä m ä n erän p e rim is e n. M u ih in v ä h e n n y s e riin s is ä lty v ä t m m. ra h d it m y y n tip r o v is io t. Y rity k s e n k ä y ttö ö n jä ä rahaa k o n e id e n ra k e n n u s te n jä lle e n h a n k in ta a v a rte n p o is to je n m u o d o s s a. T ä te n t u r v a ta a n to im in n a n tk u v u u s ,7 2. Toim ittat Y h tiö n tu lo s v a ih te le e v u o s itta in, jo tta s u h d a n n e ,5 T ä m ä e tu ry h m ä saa s e lv ä s ti s u u rim m a n osa n m y y n t i tu lo is ta. O s u u s o n 5 6 %, s iitä y liv o im a is e s ti s u u rin osa m e n e e k o tim a is ille ta v a r a n to im itta jille. m u u t v a ih te lu t v a ik u tta is iv a t tu lo k s e e n v ä h e m m ä n, k ä y te tä ä n o le m a ssa o le v ia v a ra n to k ir n p id o llis e n t u lo k sen ta s o itta m is e k s i. 22,8 1 6,4 M u u t tu lo t 3 6 8,7 + 3,0 K ä y te ttä v is s ä o le v a t tu lo t, y h te e n s ä M a te ria a lie n p a lv e lu je n to im itta jille H e n k ilö s tö lle P a lk a t./. E n n a k o n p id ä ty s H e n k ilö s tö s iv u k u s ta n n u k s e t./. S o s ia a litu rv a m a k s u t V a p a a e h to is e t s o s ia a li k u s ta n n u k s e t Y h te is k u n n a lle V ä littö m ä t v e ro t S o s ia a litu rv a m a k s u t P a lk k o je n e n n a k o n p id ä ty k s e t O s in k o je n e n n a k o n p id ä ty k s e t S ä h k ö v e ro 5. P a n k e ille ra h o itu s la ito k s ille K o ro t P a n k k ik u lu t L a in o je n k u rs s ie ro t O s a k k e e n o m is ta jille O s in g o t./. E n n a k o n p id ä ty k s e t Y rity k s e lle P o is to t V a ra u s te n m u u to k s e t J a k a u tu m a y h te e n s ä 8 5,8 3 2,6 4 1,8 3. Henkilöstö 9,1 2,1 88,0 2,8 9,1 3 2,6 0,5 0,5 4. Yhteiskunta 4 5,5 2,5 2 6,5 5. Pankit rahoituslaitokset 1,4 0,5 0,9 7,9 S u o ra n a is te n k o rk o k u s ta n n u s te n lisä ksi tä m ä erä sisä ltä ä m y ö s p a n k k ita k u u p ro v is io t h y v ity k s e t ra h a la ito s te n s u o ritta m is ta p a lv e lu is ta. M y ö s la in o je n k u rs s ie ro t m a k se ta a n la in a n a n ta jille. 10,2 2, ,7 N ä id e n e rie n s is ä ltö ä s e lo s te ta a n lä h e m m in se u ra a v a lla s iv u lla. 24 Y h te is k u n n a n o s u u s m u o d o s tu u y h tiö n s u o ritta m is ta v ä littö m is tä v e ro is ta s o s ia a litu rv a m a k s u is ta. T ä h ä n s i s ä lty v ä t y h tiö n y h te is k u n n a n lu k u u n s u o ritta m a t v e ro e n n a k o n p id ä ty k s e t p a lk o is ta o s in g o is ta. Y h te is k u n n a n o s u u te e n v o id a a n sen lisä ksi laskea k u u lu v a k s i y m p ä ris tö n - ty ö s u o je lu in v e s to in n it, jo tk a s is ä lty v ä t y h tiö n in v e s to in tim e n o ih in. 21,8 2,2 H e n k ilö s tö n o s u u s ta u lu k o s s a m u o d o s tu u p a lk o is ta e n n a k o n p id ä ty s te n jä lk e e n, p a k o llis is ta e lä k e -, ta p a tu r m a - m u is ta h e n k ilö v a k u u tu s m a k s u is ta sekä v a p a a e h to is is ta h e n k ilö s tö k u s ta n n u k s is ta, e s im e rk ik s i te rv e y d e n h o ito k u s ta n n u k s is ta. 6. Osakkeenomistat O s in g o n m ä ärä o n h a llitu k s e n e h d o tu k s e n m u k a in e n. V e ro n p id ä ty k s e n o le te ta a n o le v a n sam a k u in e d e llis e n ä vuonna. 25

15 M uutam ia jousityyppejä, jo ita toim itetaan seuraaville tila a jille : Saab-Scania, Södertälje: Burmeister & W ain, Kööpenham ina: Norges Statsbaner sekä SaabValmet, U usikaupunki. Sirpa Pulkkinen autom aattisen saksiniittauskoneen syöttöhihnan ääressä Saksitehtaalla. METALLITUOTESEKTORI V ie lä v u o d e n a lu s s a o liv a t v a r s in k in te r ä s m a n u fa k t u u r it u o t t e id e n m a r k k in a s u h d a n te e t e p ä e d u llis e t. T i la n n e o n k u it e n k in t k u v a s t i p a r a n t u n u t, v u o d e n j ä lk ip u o lis k o lla m y y n t iä voi T e r ä s m a n u f a k t u u r it u o t t e id e n p itä ä m y y n ti ty y d y ttä v ä n ä. lis ä ä n ty i v u o d e n n e ljä n v iim e is e n k u u k a u d e n a ik a n a lä h e s 4 0 % v u o d e n a lk u k u u k a u s is ta. T y ö k a lu t e h d a s M a a ta lo u s k o n e e t: t o im i P ä ä o s a te h t a a n M a a t a lo u s k o n e id e n n o illa, e n ite n m in k y s y n tä k o tim a a n s u p is t u m in e n la s k i k a ik illa m a r k k in o illa, k o h d is t u i m a r k k i m is s ä v o l y y e n s is i is e s ti k o tim a a n t ä y d e llä k a p a s ite e tis ta U S A :n k a p a s ite e tilla. k ä y t e t t iin s a k s ite h d a s ta t y ö k a lu je n le lla p o ik k e u k s e llis e n a lh a in e n, m u t ta lis ä ä n t y i v u o d e n jä lk ip u o lis k o lla, m in k ä a n s io s ta t u lo s tä ltä a lta te ita v a r te n. s a m a lla K o k o n a is la s k u tu s k a s v o i k u it e n k in v a in 1 0 % e d e l li s e s tä v u o d e s ta se o li m ä ä r ä ltä ä n 211 m ilj. mk (1 9 1 ). kasvun k o n e p a o n n is t u i T u o t e lin n t u lo s k e h it t y i s u o tu is a s ti. s u p is ta m a lla ly h e n n e t t y y n tu o t a n t o a a n t y ö v i i k k o o n vuoden t o im i m e lk e in t ä y d e llä k a p a s ite e tilla t u o t t e id e n s a k o r k e a n la a d u n lu o t e t t a v a n t o i m i t u s - lo m a u t u k s iin. v a lm iu t e n s a a n s io s ta. M y ö s t u lo s p a ra n i s itä v o i V u o d e n a lk u p u o lis k o n n a n k o r o t u k s is t a h u o m a t ta v is ta te r ä s te n h u o lim a t t a h in s e k to r i p y s ty i p a r a n t a p itä ä tä y s in t y y d y t t ä v ä n ä. K u lu tu s ta v a ra t: B illn ä s is s ä t o im iv a n s a k s ite h ta a n la s k u tu s kasvoi m a a n t u lo s t a a n m e lk o is e s t i v u o d e n lo p p u p u o le n 7 %. T o im it u k s e t U S A :n t e h t a a lle v a s ta s iv a t n e ljä s t u lo s k e h it y s o li t y y d y t tä v ä ä. osaa B illn ä s in E d e llis e n ä M e t a llit u o t e s e k t o r in t y y p illis t ä J o u s it e h d a s t o im in n a lle o li m a r k k in o in t ip o n n is t e lu je n vuonna 1978 lis ä ä m in e n s a k s ite h ta a n vuonna m a r k k in o ille. y li v a lm is t u s v o ly y m is t ä. k o lm a s o s a B illn ä s is s ä m eni s i its e v a A m e r ik a n te h d a s s iir t y i k e v ä ä llä k a k s iv u o r o t y ö h ö n. t u o t t a v u u d e n k a s v u k ä y t ä n n ö llis e s t i k a ts o e n k a ik illa B illn ä s in te h t a id e n m y y n t i k a s v o i e d e llis e s tä k ä y n n is t e t t iin " F is k a r s f o r F o r e s tr y " h u o m a t t a v ia S yksyn k u lu e s s a k e h it y s m a ih in. m y ö tä. V u o d e n V a lm is t e lu t y ö on s a a tu lo p p u u n t u o t t e e t s e k ä r u u v it u o t t e e t. m y y n t i p y s y i e d e llis e n v u o d e n ta s o lla. te h d a s s a a v u tt i k u it e n k in 2 0 % :n v o ly y m in lis ä y k s e n. S e k to r in h e n k ilö s t ö v a h v u u s s u p is t u i v u o d e n a ik a n a H ie n o t a e t e h d a s p y s ty i lis ä ä m ä ä n n y k y is e n p ä ä t u o t - m a a n v a s ta a v in h e n k ilö ö n ( ). te e n s a la s ik u it u lip p u t a n k o je n t o im it u k s ia lä h e s 2 0 %. t y y d y t t ä v ä ä n tu lo k s e e n. m a r k k in o id e n k o k o n a is t a o li 50%. J o k io is t e n te h t a id e n m y y n t iv o ly y m i k a s v o i e d e lle e n. U S A :n V ie lä v u o d e n a lu s s a t ila n n e o li e p ä t y y d y t t ä v ä, m u tta h in n a n k o r o t u k s in, n ä in p ä ä s tiin e d e llis e n vuoden ta s o lla. s iir t y i s y k s y llä ta k a is in t ä y t e e n t y ö v iik k o o n. 26 Tehdas t u n t u v ie n lo m a u tu k s ia. m y y n n in kasvun t a p p io id e n jä lk e e n t u lo s ta s o, jo t a v o id a a n p itä ä L o im a a n t e h t a a t t o im iv a t m e lk e in te e t illa N e u v o s t o liit t o o n R u u v it e h d a s lis ä s i e d e llis e n v u o d e n ta p a a n m y y n t iv o ly y m iä ä n ta s a is e s ti s e n t u lo s o li h y v ä. A s e t e t u t t a v o it t e e t y lit e t t i i n. J a k e lu v a r a s t o n t o im it u k s e t o liv a t 110 m ilj. m k e li n o in p u o le t s e k to r in k o k o n a is la s k u tu k s e s t a. T o im i tu k s ia o li n n e k ä s it t iv ä t n t ila u s - M y y n t i lis ä ä n t y i lä h in n ä v ie n t im a r k k in o illa. V e its ie n pysyi a lu n s y k s y llä p a ra n i seu Lanka- k e ttin k itu o tte e t: R a a k a - a in e id e n h in n a n k o r o t u k s e t p y s t y t t iin k o r v a a v a lm is t u s s a a v u t e t t iin s u p is tu k s ia t ila n n e m in k ä ty y d y ttä v ä n ä. 22% ra k e n n e m u u to k s e n, ta m a a n Suom en koki - p r o je k t i, jo lla k u lu tu s ta v a r a t, ta k e e t jo u s e t, la n k a - k e t t in k i - USA R u u v itu o tte e t: a r v io id a a n o le v a n s u u r e t m a h d o llis u u d e t m y y n n is s ä kasvu s is ä lly k o s k e v a m a r k k in o in t is o p im u s. P u lt t it e h d a s e ik ä tu lo s t a. V u o d e n a ik a n a o r g a n is a a tio k u v a u s ta s iv u lt a 3 9 ) : m a a t a lo u s k o n e e t, ei s itä r a u k s e n a s e j o u t u i v a r s in k in v u o d e n a lu s s a t o t e u t v o ly y m iä j o v u o n n a U lk o m a a n m a r k k in o id e n v o ly y m in jo h o n n o s to - k a n s s a s o l m it t i in s u u n n it e lt u a S e k to r iin k u u lu u 11 te h d a s ta v iis i t u o t e lin a ( k ts. k o r k e a lu ju is e n vuo lis ä ä n t y iv ä t v o im a k k a a s ti n iid e n o d o te t a a n t u o t t a v a n tu lo k s ia o h je lm a a n s a O y A lg o l A b : n d e s ta 1 5 %, m u t ta te h d a s e i k u ite n k a a n s a a v u t t a n u t S a k s ie n m a in o s p o n n is t e lu t p a ra n i. T e h d a s o n P u lt t it e h t a a n R u u v it e h t a a n lis ä k s i tä m ä t u o t e lin s e k to r in te h t a illa. o s a lta k ä s ittä ä m y ö s B illn ä s is s ä s i its e v a n k e lu v a r a s t o n. t u lo k s ia o n o d o te t ta v is s a j o k u lu v a n v u o d e n a ik a n a. m y y n t i- a ik a n a k e t t in g in, v a r a s to je n tu r v a u t u m a lla vuoden t a n u t a s e m ia a n lu m ik e t ju a la lla. L o im a a n t e h t a a t o t t i m y y n t i la s k i 4 0 %. v ä lttä m ä ä n koko y lt ä n y t h y v iin t u lo k s iin tu o t e k e h it t e ly s s ä v a h v is T akeet jo u s e t: F is k a r s in a n s io s ta. K o tim a a n t ila u s k a n t a o li v u o d e n a l k u p u o u u s ia t u o t k o tim a i s e e n a u r a t u o t a n t o o n. A u r o je n v ie n t i p y s y i e d e llis e n v u o d e n ta s o lla, m u t ta v a lm is t u k s e e n lä h e s t ä y d e llä s u u n t a u t u v ie n k a p a s i riv iä. t o im it u s t e n 27

16 Osmo Leskinen esittelee M uovitehtaan uutta eristettyä PEX-m uoviputkijärjestelm ää, joka m ahdollistaa huom attavasti halvem m at läm pökanavaratkaisut on tarkoitettu erityisesti pientaloalueille, o m a ko tita lo ih in kasvihuoneisiin. M etsätraktoriin asennettu hydraulinen puutavaranosturi F 5000 L on tu o n u t metsästä tukke, jotka nyt puretaan välivarastoon. KONEPAJASEKTORI K u lu n e e n a MUOVITUOTESEKTORI t o i m in t a v u o t e n a k o n e p a s e k t o r in to i m in t a - a lu e illa k o e t t iin u s e a m m a n t u o t e r y h m ä n k o h d a lla kysynnän e d e lle e n h e ik k e n e m is t ä e d e llis e e n v u o te e n v e r r a ttu n a s a a v u t e t t iin s u h d a n n e k ä y r ä n In h a n syksyä t e h t a id e n k o h t i, k a p a s ite e tin m u t ta k ä y tt ö a s te p a ra n i ta a s huononi lo p p u v u o d e s t a s iih e n, s e k to r in e ttä e rä id e n T a m m is a a r e n u u s ie n te h t a a lla t u o t t e id e n jo h t i v a lm is t u s o li k e s k im ä ä r in 5 5 %. L o m a u t u k s ilt a v a ilta t y ö s iir r e t t iin s ie ltä v i ik o i lt a e i v o it u v ä ltty ä. h in. T u o t a n t o k o n e is t o o n v a lm iik s i a s e n n e tt u, m u t ta a a llo n p o h. T ä m ä n v a ih e e n s a ttu e s s a y h te e n s e lla i s e n k e h ity s v a ih e e n k a n s s a, jo s s a u s e a m p i t u o t e o n T ila n p u u t e H a n k o o n, v u o k r a t t u ih in t e h d a s t ilo i- v ie lä e i o le p ä ä s ty m a in it t a v iin t o im it u k s iin. B u s t e r - a lu m iin iv e n e e t v a h v is t iv a t m a r k k in a - a s e - k a s v a tt a m is v a i- m a a n s a s e k ä k o tim a a s s a e ttä S k a n d in a v ia s s a. S y k K a u k o lä m p ö e r is t y s e le m e n t tie n h e e s s a, s e k to r in t a lo u d e llis t a t u lo s t a e i v o it u o l e e ll i s y n e n n a k k o m y y n t ilu k e m a t lu p a a v a t v e n e ille p o s i a lu s s a h y v in v ä h ä is tä, k o s k a k u n t ie n la it o k s e t o liv a t s e s ti p a r a n ta a t iiv is t a s a m a n a ik a is e s ti t o r in m y y n ti m a r k k in a o s u u d e n e d e llis e e n v u o te e n a le n i 57 m ilj. v e r r a ttu n a. S e k m k :a a n (6 4 ). V ie n n in k e h ity s s u u n ta a m yös t u le v a lla m y y n t ik a u - d e lla. ly k ä n n e e t o s to p ä ä t ö k s iä ä n. T ila u s m ä ä r ä T a k e id e n v ie n t iä a k t iv o it iin. T ä s tä h u o lim a t t a v ie n t i e i v o i n u t tä y s in k o r v a ta s itä v ä h e n ty m is t ä, m ik ä o li J a k o k e s k u s k o t e lo id e n S a lo n t a p a h t u n u t k i s k o n k iin n it y s t a r v ik k e id e n to im it u k s is s a koko k o m p o n e n t t e vuoden a lk o i k u i t o im it u k s e t s a a v u t t iv a t e d e llis e n v u o d e n ta s o n. h e n k ilö s t ö n v a h v u u s o li ( ). h y d r a u lis ia o li t e n k in k a s v a a t o u k o k e s ä k u u s s a, k o k o v u o d e n o s u u s s iitä o li 3 2 % ( 3 1 ). S e k to r iin k u u lu u 5 te h d a s ta k o n e p a s ille k y s y n tä vuoden E u ro o p a n la im e a t, m ik ä m a r k k in a t jo h tu i o liv a t in v e s t o in t ie n v u o tta V a lt io n r a u t a t e ille. R a id e t a r v ik k e id e n t o im it u k s e t o l i v ä h ä is y y d e s tä v a a lla t y ö v iik o lla. H y d r a u lin o s t u r e id e n m y y n t i k a s - v a t k e r t o m u s v u o n n a v ie lä k in v ä h ä is e m p iä k u in e d e l t u s k a p a s it e e t in k ä y tt ö a s te jä i a lh a is e k s i e iv ä tk ä t o i v o i k o tim a a s s a, m u t ta v ä h e n i e n n e n k a ik k e a S E V - lis e n ä n iid e n m it e t u t m a id e n v ie n n is s ä. L o p p u v u o d e s ta o li h a v a itta v is s a o s to m ä ä r ie n, j o it a m u u ta m a a v u o t t a a ik a is e m m in o li ta s o lle. k o ti- s u u n n it e lt u. v a lm is t a v a P o rv o o n k o n e p a t o i m i v a t 2 / 3 lä n s im a r k k in o illa T o im in t a v u o n n a s a a te t tiin kysynnän v ilk a s t u m is t a. p ä ä tö k s e e n in v e s to in ti vuonna jä iv ä t h u o m a t ta v a s t i a lle S e k to r in m ä ä rä t k ilp a ilu n y lt ä n e e t t u o t e k e h it y s on lis ä ä n ty m is e s tä. V a lm is a iv a n o l lu t e d e llis e n vuoden v o im a p e r ä is tä, o h je lm a, jo k a o s a lta a n p a r a n ta a p u u t a v a r a n o s t u r e i- v u o s in a o d o te t a a n u s e id e n u u s ie n t u o t e d e n v a lm is t u k s e n t a lo u d e llis u u t t a. id e o id e n S a lo n v a lim o t o im i p ä ä o s a n v u o d e s ta v a a lla t y ö S e k to r in m y y n t i o li 3 8,0 m ilj. m k ( 3 8, 0 ), jo s ta v i e n o le v a n v a lm iit a la s k e tta v ik s i m a r k k in o ille. v iik o lla. K y s y n tä t ila n te e s t a jo h t u v ie n a lh a is t e n h i n n in o s u u s o li 1 1,5 m ilj. m k ( 1 1, 8 ) e li 3 0,3 %. K a n n a t to je n h u o n o n k ä y tt ö a s te e n s e u r a u k s e n a v a lim o n t a v u u s o li t y y d y t t ä v ä, v a r s in k in jo s o tt a a h u o m io o n, t a lo u d e llis e s ta tu lo k s e s ta m u o d o s t u i t a p p io llin e n. e ttä k a ik k i t u o t e k e h it y s k u s t a n n u k s e t r a s itt a v a t t u lo s ta. H e n k ilö s t ö n m ä ä rä o li ( ). K e llo k o s k e n te h d a s j o u t u i tu r v a u t u m a a n l o m a u t u k s iin l y h e n n e t t y ih in t y ö v i i k k o ih i n e p ä ty y d y ttä v ä n k y s y n t ä t ila n t e e n v u o k s i

17 N o r a n T ro n d h e im iin to im ite ttu liik e n te e n o h u sjä rje ste lm ä. Veneveistämön uusi m y y n ti va ltti Finnsailer 34. S uunnitteli on Hans Groop. M U U T E O L L IS U U S Kun m u o v it u o t e t e o llis u u s o li v u o d e n d o s te ttu to im ia la a, om aksi jo tk a s e k to r ik s e e n, e iv ä t lii t y jä i y h t iö n a lu s s a jä lje lle m uo k o lm e p ä ä to im ia la a n, n im it t ä in E le k t r o n iik k a, V e n e v e is t ä m ö K e h y s lis ta te h d a s. N ä id e n t o im ia lo je n m y y n t i o li y h te e n s ä 4 5 m ilj. m k ( 5 1 ), jo s ta v ie n tiä 3 6 %. H e n k ilö s t ö n m ä ä rä o li (5 6 1 ). Kehyslistatehdas E lektroniikka V e n eveistäm ö E le k t r o n iik a n liik e v a ih t o k e h it t y i m y ö n t e is e s t i k a n T u ru s s a s i its e v a lla V e n e v e is t ä m ö llä o li s u u r ia v a i L is to je n n a tt a v u u s o li ty y d y t t ä v ä. k e u k s ia, v a p a a - a n v e n e id e n m y y n t i la s k i r a ju s ti. V u o d e n a ik a n a s a a tiin k u it e n k in y h t iö n a g e n tt ie n lis ä ä n t y i, p a r a n i k a n n a t t a v u u s h u o m a t ta v a s t i, v a i k M a in it t a v in t o i m i t u s liik e n n e - e le k t r o n iik a n a la lta o li u lk o m a is t e n k a k a a n t u lo s e i v ie lä o le t y y d y t t ä v ä. J y v ä s k y lä n h u o m a t ta v a s t i, m ik ä lis ä s i v u o d e n v a i h k a u p u n g ille k e h it e t y illä t o i m i n n o il la to im ite ttu v a r s in p it k ä lle v a r u s t e tt u t i e t o k o n e o h t t u liik e n te e n o h u s jä r je s te lm ä. m y y n t iy h t iö id e n te e s s a s a a tu je n t ila u s t e n ly is s ä e s it e lt iin uusi v a r a s to s u p is te tu k s i m ä ä rä ä. m o o t t o r ip u r s i Syksyn n ä y tte F in n s a ile r 34, kasvoi tu o ta n to e d e llis e s tä 46%. Kun v u o d e s ta m yös 5% tu o tta v u u s D o lla r in a lh a in e n k u rs s i v a ik u t t i t u lo k s e e n e p ä s u o t u is a s ti. V ie n t i Y h d y s v a lt o ih in o li m ä ä r ä llis e s ti b u d j e jo s ta o n s a a tu ru n s a a s ti tila u k s ia. t o it u a v ä h ä is e m p ä ä, m in k ä v u o k s i lis t o je n v a lm is t u s - P e la s tu s - a m m a ttiv e n e it ä t o i m i t e t t i in v ä h ä n, m u t ta d e k s i v iik o k s i. h e n k ilö s t ö j o u d u t t i i n lo m a u tt a m a a n e lo k u u s s a k a h V a s ta a v a n la is e n jä r je s t e lm ä n tila u s s a a tiin t o i m i t e t ta v a k s i v T a llin n a n k a u p u n g ille. tu o ta n to k e h y s te n v u o d e n l o p p u p u o lis k o lla v e is tä m ö s a i u s e ita tila u k s ia M e r k it t ä v ä n tu o t e k e h it y s p a n o k s e n tu lo k s e n a t o i m i v a lt io n t e t t i in v ilk a s ta. e n s im m ä is e t m ik r o p r o s e s s o r it e k n iik k a a n pe la it o k s ilt a p e la s tu s v e n e id e n k y s y n tä o li S o p e u t u m in e n lä h iv u o s in a S a m o in m ik r o p r o s e s s o r it e k n iik k a a e d u s ta v ia u u s ia (6 3 ). H e n k ilö s t ö n m ä ä rä o li ( ). r u s t u v a t la it te e t, j o il la o n m a h d o llis t a o h ta l ii k e n n e ttä e n tis tä jo u s ta v a m m in. V ie n n in o s u u s m y y n n is tä o li 6 2 % v a a ti k a p a s ite e tin o d o te ta a n h u o m a t t a v ia t u o t t e it a o v a t p o s t i- le n n ä t in la it o k s e lle t o i m i t e t u t Vuoden p u h e lin liik e n t e e n m itt a r it. r e m p i k u in k ä y ttö a s te e s e e n, jo n k a pysyvän n y k y is e llä h e n k ilö s tö m ä ä r ä n lo p u n t ila u s k a n t a o li k u it e n k in ta s o lla, s u p is tu k s ia. p a ljo n pa e d e llis e n v u o d e n v a s ta a v a n a a ik a n a, t y ö llis y y s n ä y tt ä ä n y t t u r v a t u lt a m e lk o p itk ä k s i a k s i T e h o e le k t r o n iik a n tila u s k a n t a p ie n e n i h u o m a t ta v a s t i, e te e n p ä in. e ik ä o le e llis t a p a r a n n u s ta o d o te t a. V ie n n in o s u u s m y y n n is tä o li 5 3 % ( 8 4 ). H e n k ilö s t ö n T e h ta a n k a p a s ite e tin k ä y tt ö a s te p y s y i ty y d y t t ä v ä n ä m ä ä rä o li ( ). t ila u s k a n n a n p ie n e n e m is e s tä h u o lim a t ta. V ie n n in o s u u s liik e v a ih d o s t a o li 1 0 % ( 1 7 ) h e n k i lö s tö n m ä ä rä o li ( )

18 Vuokrataloyhtiöiden hallituksen kokous Tammisaaressa. Vasemmalta: m etallityöntekijä Leif Ekberg, hallituksen jäsen, työnsuunnitteli Torsten Kevin, hallituksen jäsen, ins. Erik Dahl, isännöitsijä, johta O lof Bruncrona, hallituksen puheenjohta, rouva Birgitta Nylund, hallituksen jäsen, varatuomari Erik Nybergh, hallituksen jäsen, sosionomi Stig Nyström, isännöitsijä. Valikoima "Fiskars for Forestry - projektiin kuuluvia metsätyökalu. Tämä projekti käsittää kehitysmaiden metsäteollisuudelle tarkoitettu menetelmiä työkalu. KIINTEISTÖHALLINTO Y hteensä 2,3 9 ha y h tiö n m aata m y y tiin 14 k a u p p a k ir lla, jo is ta 8 koski o m a k o tito n tte 5 m u ita a s u n to to n tte. Lisäksi v a ih d e ttiin 2 ha te o llis u u s a lu e tta k e rro s ta lo to n ttiin Ä h tä rin k u n n a lle la h jo ite ttiin k o u lu to n tti. Loim a a lla v a lm is tu i 27 asu n to a kä sittä vä v a ltio n la in o ittam a vu o k ra ta lo. Fiskarsin sä h kö o sa sto to im itti M W h ( ) tu o tti M W h ( ) om issa v o im a la ito ksissa. J o u lu k u u s s a O y M e ts ä -S k o g b y A b liitty i k e lu v e rk o s to o n. M a a ta lo u tta k o e tte li jo to ise n a peräkkäisenä v u o n n a e p ä su o tu isa sää. V ilje ly s u u n n ite lm a kä sitti ruista, re h u v il a ö ljyka sve. OY PREDIUM AB V o id a kse e n m y ö tä v a ik u tta a sa a ristokysym yksessä s e l laisen ra tka isu n syn tym ise e n, jo k a ty y d y ttä is i ka ikkia o sa p u o lia jo u d u tta a k s e e n lo p u llis ia ra n ta ka a va ra tkaisu y h tiö ta rjo s i v a ltio lle va p a a e h to ise lla ka u p a lla o s te t ta va ksi ka n s a llis p u is to k s i ta rk o ite ttu a a lu e tta. H u o lim atta n e u v o tte lu is ta eri v a ltio n v ira n o m a is te n kanssa ei k a le n te riv u o n n a saatu aikaan ratkaisua, jo te n y h tiö ei o le v o in u t a lo itta a to im in ta a n s a k a a v o ite tu lla alueella. OY METSÄ-SKOGBY AB Saha to im i k o k o v u o d e n y h d e llä lin lla yhdessä vuorossa. T u o ta n to o li m 3 ( ) se m eni s u u rim m a ksi osaksi v ie n tiin. K uten a ik a is e m m in k in on to d e ttu täm ä m äärä on liia n p ie n i, jo tta to im in ta o lisi kannatta va a. Y h tiö n la sku tu s o li 2 1,9 m ilj. m k (2 0,6 ) h e n k ilö s tö n m äärä 101 (9 7 ). T u o ta n to m ä ä rä n nosta m ise e n m 3 :iin vuodessa tä h tä ä vä n s u u n n ite lm a n ra h o itu s k y s y m y s sa a tiin ra tk a is tu k s i p ro je k tia ry h d y ttiin to te u tta m a a n. L a a jennukse n e n sim m ä ise t v a ih e e t o te ta a n k ä y ttö ö n h u h tik u u s s a T äyteen tu o ta n to o n lasketaan p äästävän v u o d e n aikana. P u u ta v a ra n h a n k in n a n ko ko n a ism ä ä rä o li m 3 ( ) h a v u p u u n to im itu k s e t M e ts ä -S k o g b y lle o liv a t m 3 ( ). Lisäksi to im ite ttiin p u u ta v a raa m yö s K e h yslista te h ta a n ta rp e isiin. P uutavaran o tto o m ista m etsistä n o u si m 3 :iin ( ) lä h in n ä m e tsä n h o id o llis e ssa m ielessä te h d y n te h o s te tu n ta im ik k o je n h a rve n n u kse n ansiosta. K iin te is tö h a llin n o n o s a s to t ty ö llis tiv ä t henkeä (1 5 2 )

19 Saksitehtaan vihkiäiset USA:ssa. H enkilöstöpäällikkö Jerry Polus esittelee kutsuvieraille Joan Schrieberin työskentelyä niittauskoneen ääressä. FISKARS MANUFACTURING CORPORATION MYYNTIYHTIÖT OSAKKEIDEN PÖRSSIVAIHTO JA OSAKKEENOMISTAJARYHMÄT TYTÄRYHTIÖT JA OSAKKUUS MUISSA YHTIÖISSÄ K esäkuussa te h ty p ä ä tö s s a k s ite h ta a n ra k e n ta m i sesta Y h d y s v a lto ih in to te u te ttiin ta v o ite a n k u s ta n - U lk o m a is is ta m y y n tiy h tiö is tä F iska rs U S A L td :llä ei o le n y k y ä ä n m itä ä n to im in ta a. Itä v a lla s s a to im iv a n y h tiö n M y y n t iy h t iö t u lk o m a illa (k o k o n a a n e m ä y h tiö n o m is tu k sessa) n u s b u d je ttie n p u itte is s a. V a lm is tu s p ä ä s tiin a lo itta m a a n v a ih e itta in s y k s y llä te h d a s s a a v u tti s u u n n ite llu n tu o ta n n o n v o ly y m in e n n e n v u o d e n lo p p u a. J o a lu n a lk a e n p ä te v ä jo h to y h te is ty ö h a lu in e n h e n k i lö s tö s a a v u ttiv a t h y v iä tu lo k s ia k o rk e a n tu o tta v u u d e n te h ta a lle h a n k itu n n y k y a ik a is e n la itte is to n a v u lla. T e h o k k u u s on m y ö s se u ra u s ta n iis tä p a ra n n u k s is ta, jo ita o n m y y n ti k a s v o i h u o m a tta v a s ti, k u n ta a s m u id e n u lk o m a is te n m y y n tiy h tiö id e n m a rk k in a tila n n e o li v a ik e a m p i k u in , n e jo u tu iv a t s o p e u tta m a a n to im in ta n s a sen Y h tiö n o s a k k e id e n v a ih to H e ls in g in A rv o p a p e rip ö rs s is s ä n o u s i m k :a a n, jo llo in m y y tiin ( ) o s a k e tta, m ik ä va sta a 3,4 % k o k o o s a k e k a n n a s ta. V u o d e n alussa ku rssi o li m k v u o d e n lo p u s s a m k ; k o rk e in ku rssi o li m k a lh a is in 91 m k. V e ro tu s a rv o o li m k (1 3 5 ) o s a k k e e lta. Y h tiö n o s a k e p ä ä o m a p y s y i e n n a lla a n k o k o v u o d e n, se m u o d o s tu i :s ta n im e llis a rv o lta a n m k :n F iskars U S A L td., p e ru s te ttu F iskars A /S, N o r, p e ru s te ttu sekä jo e h d itty to te u tta a h yvä ssä y h te is ty ö s s ä U S A :s s a S u o m e ssa to im iv a n te k n is e n jo h d o n ke ske n. F M C tä y ttä ä te h tä v ä n s ä s tra te g is e s ti o ik e a lla ta v a lla t o i m im a lla A m e rik a n jä ttim a r k k in o id e n t u lli- k u lje tu s m u u rie n sis ä llä o le m a lla riip p u m a to n v a lu u tta k u rs s ie n v a ih te lu is ta, jo tk a o liv a t te h n e e t to im itu k s e t S u o m e s ta k a n n a tta v u u d e lta a n k y s e e n a la is ik s i. Y h tiö n m a h d o llis u u d e t m e n e s ty ä A m e rik a n m a rk k in o illa n ä y ttä v ä t h y v iltä. W a u s a u h u n p e ru s te tu n s a k s ite h ta a n 18. lo k a k u u ta p id e t ty ih in a v a is ju h a llis u u k s iin o s a llis tu i k u ts u v ie ra in a e m ä y h tiö n e d u s ta jie n lis ä k s i s u u ri jo u k k o a m e rik k a la is ia a s ia k k a ita m u ita liik e tu tta v ia. F M C :n m y y n ti a s ia k k a ille o li 1 4 m ilj. m k ( 0 ), m ih in s is ä lty y e rä id e n e m ä y h tiö ltä tu le v ie n to im itu s te n k a u tta la s k u tu s. H e n k ilö s tö n m äärä v u o d e n lo p u s s a o li 7 5 ( 6 ). 34 m u k a is e s ti. M y y n tiy h tiö id e n la s k u tu s o li 2 6 m ilj. m k v e n e v e is tä m ö n tu o tte ita o li 3 5 % (4 7 ). H e n k ilö s tö n m äärä u lk o m a illa o li 3 2 (4 7 ). ( 2 6 ), m istä o sa k k e e s ta. Y h tiö llä o li v u o d e n re k is te rö ity ä o sa ka sta. lo p u s s a (9 7 8 ) B a lle n a L td., E n g la n ti, p e ru s te ttu ( s iir ty n y t e m ä y h tiö n o m is tu k s e e n ) F iskars A /S, T a n s k a, p e ru s te ttu (9 9,7 % ) Y h tiö n o s a k k e e t k a u tu v a t s e u ra a v a s ti: Y k s ity is h e n k ilö t S ä ä tiö t m u u t y le is h y ö d y llis e t jä rje s tö t F iskars G e s.m.b.h., Itä v a lta, p e ru s te ttu F iskars S v e n s k a A B, R u o ts i, p e ru s te ttu F iska rs G m b H, L ä n s i-s a k s a, p e ru s te ttu V a lm is tu s y h tiö t (k o k o n a a n e m ä y h tiö n o m is tu k s e s s a ) F iskars M a n u fa c tu rin g C o rp., U S A, p e ru s te ttu O suus osake p ä ä o m a s ta % 8 5,0 7,9 5,4 L iik e y rity k s e t P a n k it v a k u u tu s la ito k s e t 1,7 100,0 S u u rin o sa ka s o m is ta a 5,2 % o s a k e p ä ä o m a s ta. Y h tiö n o s u u s m u iss a y h tiö n to im in n a lle : O y P re d iu m A b O y M e ts ä -S k o g b y A b T ie to ty ö O y O vako Oy O y T e lk o A b y h tiö is s ä, jo illa on m e rk ity s tä 100% 50% 50% 36% 1 8,7 % L u e tte lo o n ei o le o te ttu a s u n to y h tiö itä e ik ä m u ita v a s ta a via.

20 RAAKA-AIN EET J A TARVIKKEET YHTIÖN TEOLLISUUDEN RAKENNE JA HENKILÖSTÖ- JAKAUTUMA TOIMIALA TEHTAAT TUOTTEET T e rä sm a n u fa ktu u ri (s iirty y O v a k o O y :lle ) Jokioisten tehtaat Loimaan tehtaat Pulttitehdas Ruuvitehdas Jousitehdas L a n k a tu o tte e t n a u la t K e ttin g it P u ltt tu o tte e t R u u v itu o tte e t L e h ti- k ie rre jo u s e t M e ta llitu o te te o llis u u s Hienotaetehdas Saksitehdas Työkalutehdas Billnäsin tehtaat Inhan tehtaat Kellokosken tehdas T a lo u s ty ö k a lu t m u o v is e t lip p u ta n g o t S a kse t K o n e ty ö k a lu t; m e ta lli, m u o v i K ä s ity ö k a lu t, ta k e e t S a ra n a t, p e ltik a a p it, lä m p ö p a tte rit, a lu m iin iv e n e e t, ra id e ta rv ik k e e t, ta k e e t J ä te s ä k k ite lin e e t K o n e p a te o llis u u s V a lim o Fiskarsin konepa Salon konepa Porvoon konepa Valimo, Salo A u ra t, ä k e e t P u u ta v a ra n o s tu rit H y d ra u lik o m p o n e n tit Teräs-, p a llo g ra fiitti-, s u o m u g ra fiittiva lu a, k a p p a le p a in o kg M u o v itu o te te o llis u u s K a u k o lä m p ö e ris ty s e le m e n tit, k o k e s k u s k o te lo t, V e n e v e is tä m ö E le k tro n iik k a L a s ik u itu is e t va p a a -a n v e n e e t a m m a ttiv e n e e t L iik e n n e - te o llis u u s e le k tro n iik k a 100% P u u n ty ö s tö P u is e t k e h y k s e t k e h y s lis ta t PALVELUSAIKAJAKAUTUMA T O IM IH E N K IL Ö T T Y Ö N T E K IJÄ T a lle 7 v ,3% ( I l a lle 7 v ,1% 7 19 v ,5% v ,3% v ,4% f v ,4% v 58 7,3% v 133 6,5% v 20 2,5% v 35 1,7% miiiiiii iiiiiii lii i i ,0 % ,0 % 36 37

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

O V F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi

O V F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi F= O V F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi F= O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi I SISÄLTÖ : Sivu S isällysluettelo 1 H allitus tilintarka

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

E U R O O P A S S A V U O S I K E R T O M U S. Tuotantoa. Myyntija markkinointi. Yhteisyritykset Intiassaja Puolassa M

E U R O O P A S S A V U O S I K E R T O M U S. Tuotantoa. Myyntija markkinointi. Yhteisyritykset Intiassaja Puolassa M F I S K A R S E U R O O P A S S A V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 3 S is ä lly s Tuotantoa *, ' T ie to ja o s a k k e e n o m is ta jille... 2 Y h tiö k o k o u s... 2 K o n s e rn in a v a in lu k u

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

Herkullisia makuja. Persoonallisia tuotteita. Haluatko kertoa tuotteistasi ammattikeittiöille?

Herkullisia makuja. Persoonallisia tuotteita. Haluatko kertoa tuotteistasi ammattikeittiöille? 2 2004 Herkullisia makuja. Persoonallisia tuotteita. Maakuntien erikoisuuksia. Haluatko kertoa tuotteistasi ammattikeittiöille? Ruokakori.fi -tilausjärjestelmä tarjoaa elintarvikeyritykselle nopean ja

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland V IC: 106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVIII Del XVIII

Lisätiedot

SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. U U S I JA KSO. METSÄHALLITUKSEN ALAMAINEN KERTOMUS VUODELTA 1902.

SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. U U S I JA KSO. METSÄHALLITUKSEN ALAMAINEN KERTOMUS VUODELTA 1902. SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. U U S I JA KSO. 7. METSÄHALLITUKSEN ALAMAINEN KERTOMUS VUODELTA 1902. HELSINGISSÄ, KEISARILLISEN SENAATIN KIRJAPAINOSSA, 1904. M etsähallituksen

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

Sanom a O sak eyhtiö n to im in tak erto m u s v u o d elta 1969 HELSINGIN SANOMAT. S U O M E N E N l M M t N L E V I N N Y T U H t l ts>ö

Sanom a O sak eyhtiö n to im in tak erto m u s v u o d elta 1969 HELSINGIN SANOMAT. S U O M E N E N l M M t N L E V I N N Y T U H t l ts>ö Sanom a O sak eyhtiö n to im in tak erto m u s v u o d elta 1969 HELSINGIN SANOMAT S U O M E N E N l M M t N L E V I N N Y T U H t l ts>ö Sanoma Osakeyhtiö Toimintakertomus vuodelta 1969 N o u su su

Lisätiedot

Viisi työn vuotta. N : o 4 1962

Viisi työn vuotta. N : o 4 1962 N : o 4 1962 P ä ä to im itta ja C h efred ak tö r: E rk k i V u o rii p u h. tel. 19 575 T o im itu ssih teeri R e d a k tio n sse k re te ra re : O sm o Jo k in en, p u h. tel. 29 594 T alo u d e n h

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi F = O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi Toimintakertomus 1973 YLEISTALOUDELLINEN KATSAUS Maamme taloudellisen kehityksen merkittävimmät p iirteet olivat voimakas inflaatio,

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland VI C :106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa V Del V V o

Lisätiedot

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D SUOMEN VIRALLINEN TI L A S T O F I N L A N D S OFFICIELLA STATISTIK O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D VI A: 131 VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S 1969 HELSINKI 1972 Tätä julkaisua

Lisätiedot

III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO. VUOSINA 1944 ja 1945 III JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL. ÂREN 1944 och 1945

III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO. VUOSINA 1944 ja 1945 III JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL. ÂREN 1944 och 1945 SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLE STATISTIK III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO VUOSINA ja III l a n t h u s h Al l n in g 4 1 JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL ÂREN och L'AGRICULTURE

Lisätiedot

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1974 yhtiön 91. toimintavuosi

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1974 yhtiön 91. toimintavuosi * * * * * P O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1974 yhtiön 91. toimintavuosi O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1974 yhtiön 91. toim intavuosi Toimintakertomus 1974 TALOUDELLINEN YLEISKATSAUS M a

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

f - W L Ui * '"Q * ..., H«#-* ' 0 î J~> i> J * V /W í- p i - L : h

f - W L Ui * 'Q * ..., H«#-* ' 0 î J~> i> J * V /W í- p i - L : h f - W L Ui * '"Q *..., H«#-* ' 0 î J~> i> J * V /W í- p i - L : h P öytäkirja KV.-:a kirjastovalio»oinaan :okou!coesaa lie u ain gias- U.ito u k ir ja s t o s s a 6.1 0.4 8 klo 17» j O. - s a o liv a t

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

DIGITRAFFIC FITS-syystapaaminen Iisakki Kosonen

DIGITRAFFIC FITS-syystapaaminen Iisakki Kosonen DIGITRAFFIC FITS-syystapaaminen 14.11.2001 Iisakki Kosonen DigiTraffic - perusajatukset Digitaalinen eli numeerinen malli liikenteestä Vrt. DigiRoad = Digitaalinen tieverkko Virtuaalinen liikenne vrt.

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN

YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN SUOMEN VIRALLINEN T I L A S T O F I N L A N D S OFFICIELLA STATISTIK OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND VI C: 103 YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN GENERAL CENSUS OF POPULATION 1960 XI TAAJAMAT

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 26.5.2010 Lauri Uotila Pääekonomisti, Sampo Pankki 15.9.2008 12.10.2008

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 26.5.2010 Lauri Uotila Pääekonomisti, Sampo Pankki 15.9.2008 12.10.2008 Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 26..21 Lauri Uotila Pääekonomisti, Sampo Pankki 1.9.28 12.1.28 16 12 Bruttokansantuotteen kasvu %,vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 16 12 8 8 Euroalue Iso-Britannia

Lisätiedot

Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit

Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit Arviointi- ja kehittämispäällikkö, VTT Janne Jalava Työ- ja toimintakonseptit historiallisessa murroksessa suomalaisissa työorganisaatioissa on tehty viimeisten

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

AM 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AM 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AM 2013 T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1020 Aineettomat oikeudet Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat

Lisätiedot

SAY KUUKAUSIKOKOUS

SAY KUUKAUSIKOKOUS SAY KUUKAUSIKOKOUS 22.5.2014 Paikka: Mandatum Life Lauri Saraste, pj OHJELMA Yleisasioita SAY foorumin perustaminen kuolevuusasioille SAY jäsenkyselyn 2014 läpikäynti ICA2014 Kuolevuus ja pitkäikäisyys,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Korkein halinto -oikeus

Korkein halinto -oikeus .......................... 1. 1 1. 1. 1 1 1 1 1 1 Salon kaupunki Saapunut 18.5.2015 Konsernipalvelut salainen/4/00.04.02/2013 1 Korkein halinto -oikeus Saapunut o. zo Li(teitä...:2. h KORKEIMMALLE IIAI.LINT

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. UUSI JAKSO. VUODELTA HELSINGISSÄ,

SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. UUSI JAKSO. VUODELTA HELSINGISSÄ, SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. UUSI JAKSO. 8. METSÄHALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 1904. HELSINGISSÄ, K E I S A R I L L I S E N S E N A A T IN K I R J A P A IN O S S A. 1906. Metsähallituksen

Lisätiedot

Hämeenlinnassa

Hämeenlinnassa Hämeenlinnassa 5.2.2015 KUVIO KEHITTÄÄ KULTTURITOIMINTAA Tarkoituksena: kulttuurialan toimintaedellytysten parantaminen kulttuurin aseman vahvistaminen ihmisten jokapäiväisessä elämässä, yhteiskunnassa

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

MAKSUKYKY, MAKSUKYVYTTÖMYYS 08.05.2009 Ilpo Kähkönen YTM,KTT

MAKSUKYKY, MAKSUKYVYTTÖMYYS 08.05.2009 Ilpo Kähkönen YTM,KTT MAKSUKYKY, MAKSUKYVYTTÖMYYS 08.05.2009 Ilpo Kähkönen YTM,KTT KÄSITTEEN MITTAAMINEN 1. KÄSITTEEN MÄÄRITTELY 2. KÄSITTEEN KVANTIFIOINTI 3. SUORITETAAN MITTAUS Puhtaalla mittaamisella on kvantitatiivinen

Lisätiedot

7 iedoitus* ja ohjekirje

7 iedoitus* ja ohjekirje '%? )/ " 3?-'t10 (HSo) S t? IL. 7 iedoitus* ja ohjekirje Joulukuu N:o A/12 1951 S u o m e n K o m m u n i s t i s e n P u o l u e e n j ä r j e s t ö i l l e Työväenluokan taisteluyhtenäisyyden aikaansaaminen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 SISAI,I,YSI,I ]ETTELO: TULOSLASKELMA TASE LIITETIEDOT LUETTELO TILIKIRJOISTA AI,I,EK]R.]OITIIKSET 1 2.- 3 4 5 6 TASE-ERITTEI,YT 1-

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

VOIMAKAS KEHITYS JATKUU

VOIMAKAS KEHITYS JATKUU UUSI ILMAVA CENTRUM TURUN KESKUSTASSA TULE MUKAAN SYYSMUOTIIN T avaratalostam m e on nyt helppo valita m uodikas asukokonaisuus. Pukineet, jalkineet, asusteet - kaikki sam an katon alta. O lem m e ryhm

Lisätiedot

Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit

Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit Arviointi- ja kehittämispäällikkö, VTT Janne Jalava Työ- ja toimintakonseptit historiallisessa murroksessa suomalaisissa työorganisaatioissa on tehty viimeisten

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Varhainen reagointi ja kuntoutuspalveluohjaus

Varhainen reagointi ja kuntoutuspalveluohjaus Varhainen reagointi ja kuntoutuspalveluohjaus - Ratkaisuja työpaikkojen hyvinvoinnin parantamiseksi? Arviointi- ja kehittämispäällikkö, VTT Janne Jalava Mitä reagointimalleilla taas tarkoitettiinkaan?

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

:00 FISKARS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - SYYSKUU 2000 Tietoja ei ole tilintarkastettu

:00 FISKARS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - SYYSKUU 2000 Tietoja ei ole tilintarkastettu 2000-11-02 12:00 FISKARS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - SYYSKUU 2000 Tietoja ei ole tilintarkastettu Fiskars-konsernin liikevaihto oli vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 665 milj. euroa,

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

ruola oy PIRKKA- PIANO VALTO LA O.Y. Ajatuksia Ruissalosta HEPOKULLAN ASUNTOALUEEN RAKENTAJA N:o 3-1970

ruola oy PIRKKA- PIANO VALTO LA O.Y. Ajatuksia Ruissalosta HEPOKULLAN ASUNTOALUEEN RAKENTAJA N:o 3-1970 PIRKKA- PIANO N:o 3-1970 Kotimaista kokoonpanoteollisuutta. Laatupiano vaativalle soittajalle. Ensiluokkaiset raakaaineet mm. länsi-saksalaiset Röslau-kielet, Biene-viritystapit ja Renner-koneisto. Tavallista

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 LIITE 5,6,4,,8,6,4, HY Teologinen Humanis tinen Oikeus tieteellinen Y hteis kuntatieteellinen Ps y kologia Kas v atus tieteellinen Maatalous - mets ätieteellinen Lääketieteellinen Hammas lääketieteellinen

Lisätiedot

:00 FISKARS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2000 Tietoja ei ole tilintarkastettu

:00 FISKARS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2000 Tietoja ei ole tilintarkastettu 2000-05-10 12:00 FISKARS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2000 Tietoja ei ole tilintarkastettu Fiskars-konsernin liikevaihto kasvoi viime vuonna tehtyjen yritysostojen ansiosta vuoden ensimmäisellä

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK III 38:3 YLEINEN MAATALOUSLASKENTA V Osa III MAANOMISTUS JA MAAN KÄYTTÖ III

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK III 38:3 YLEINEN MAATALOUSLASKENTA V Osa III MAANOMISTUS JA MAAN KÄYTTÖ III SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK MAATALOUS III 8: YLEINEN MAATALOUSLASKENTA V. 9 Osa III MAANOMISTUS JA MAAN KÄYTTÖ III LANTHUSHÂLLNING 8: ALLMÄNNA LANTBRUKSRÄKNINGEN ÂR 9 Del III

Lisätiedot

Toim ialaluokitus Standard industrial classification

Toim ialaluokitus Standard industrial classification T ilastokeskus J L K äsikirjoja 4 S tatistikcentralen C entral Statistical O ffic e o f Finland H andböcker H andbooks Toim ialaluokitus Standard industrial classification 1988 Luokitus määritelmineen

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

M a INHIMILLISET TEKIJÄT OHJELMISTOTUOTANNOSSA a r i k a T o i v a n e n P r o g r a d u -t u t k i e l m T i e t o j e n k ä s i t t e l y t i e t e e n j a s o v e l l e t u n m a t e m a t i i k a n

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(3) + liitteet 1-2 3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 (Tentissii ei saa olla mukana kirjallisuutta) Tehtava 1 Oheisena on annettu SyysTek Oy:n

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

4. S I S Ä LT Ö 5. SUUNNITTELUN KULKU 10. ESIMERKKI

4. S I S Ä LT Ö 5. SUUNNITTELUN KULKU 10. ESIMERKKI B R Ä N D ÄY K S E N J A LO G O S U U N N I T T E L U N K U L K U - M E D I A - A S S A R I S I S Ä L LY S M I N I & F U L L B R A N D I N G P A K E T I T S I S Ä L LY S 3. E S I T T E LY 4. S I S Ä LT

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Tilinpäätös

Joensuun Ravirata Oy. Tilinpäätös t:,?i J.. i*i Joensuun Ravirata Oy Tilinpäätös 31.12.2016 Y-tu nn us 0365190-9 Ravi rata Joensuu Tasekirja 31.12.2016 Tasekirja ja-eritteyt 31.12.2026 Tositeaineisto 31.12.2022 Knjanpitolurjat 31.12.2026

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu)

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) 2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN LIIKEVAIHTO LASKI JA LIIKEVOITTO PARANI - konsernin liikevaihto 173,6

Lisätiedot

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2007 30.6.2008 (tilintarkastamaton) saavutti ennakoitua paremman tuloksen Tilikausi lyhyesti: Liikevaihto kasvoi 337 tuhatta euroa eli 2,7 %. Liikevaihdoksi kirjattiin 12 576 tuhatta

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot