Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census"

Transkriptio

1 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume XVI Ulkomaan kansalaiset Utländska medborgare Foreign citizens Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland HELSINKI 1983

2 ISSN ISBN Valtion painatuskeskus 1963

3 3 ALKUSANAT T ila s t o k e s k u s p a n i toim een l a k i s ä ä t e i s e n v ä e s t ö - ja a s u n to la s k e n - nan. L askennan t i l a s t o t j u l k a i s t a a n s a r j a s s a SVT VI C :106 k a ik k ia a n 23 o sa n a. Tämä X VI-osa s i s ä l t ä ä t i e t o j a Suom essa a s u v ie n ulkom aan k a n s a la is t e n p ä ä a s i a l l i s e s t a to im in n a s ta, e lin k e in o s t a, k o u lu tu k s e s t a ja a s u m is o lo is t a. T ie d o t o v a t m a in it u lt a la s k e n t a - a ja n k o h d a lt a ja h a l l i n n o l l i n e n a lu e ja k o on m ukainen. J u lk a is u n l a a t i m i s t a on jo h ta n u t a k t u a a r i C a rin H in d e r-y lin e n. H e ls in g is s ä, T ila s t o k e s k u k s e s s a s y y s k u u s s a 1983 OLAVI E. NIITAMO Göran S t r e n g e ll FÖR0RD S t a t i s t i k c e n t r a l e n f ö r r ä t t a d e la g s ta d g a d f o lk - och b o s ta d s rä k n in g De s t a t i s t i s k a r e s u lt a t e n p u b lic e r a s i s e r ie n FOS VI C :106 i t o t a l t 23 d e l a r. F ö r e lig g a n d e volym XVI in n e h á lle r u p p g if t e r om u tlä n d s k a m edborgare b o s a t t a i F in la n d och d e ra s h u v u d s a k lig a v erk sam h et, n ä r in g s g r e n, u t b ild n in g samt b o s t a d s f o r h á lla n d e n. U p p g ifte rn a g ä l l e r nämnda r ä k n in g s tid p u n k t och den a d m in is t r a t iv a o m rá d esin d e ln in g e n a v s e r f ö r h ä lla n d e n a P u b lik a tio n e n h a r r e d ig e r a t s av a k t u a r ie C a rin H in d e r-y lin e n. H e ls in g f o r s, S t a t i s t i k c e n t r a l e n i sep tem b er 1983 OLAVI E. NIITAMO Göran S t r e n g e ll S 12

4 4 SISÄLTÖ S iv u A lk u sa n a t Vuoden 19p0 v ä e s tö - j a a s u n to la s k e n ta K ä s it t e e t ja lu o k it u k s e t H uom autuksia t a u l u i h i n Summary F in n is h -E n g lis h v o c a b u la ry T iiv is t e lm ä V e r t a i l u t a u l u t A. Ulkomaan k a n s a la is e t sukup uo len ja iä n mukaan B. Ulkomaan k a n s a la is e t p ä ä a s i a l l i s e n to im in n an mukaan C. Ulkomaan k a n s a la is e t p e rh e ty y p in mukaan D. Ulkomaan k a n s a l a i s e t m aanosan mukaan K uviot 1. Ulkomaan k a n s a la is e t ja koko v ä e s tö ik ä r y h m it t ä in sukup uo len mukaan Ulkomaan k a n s a l a i s e t ja koko v ä e s tö p ä ä a s i a l l i s e n to im in n an mukaan A m m atissa t o im iv a t ulkom aan k a n s a la is e t ja koko am m atissa t o i m iva v ä e s tö e lin k e in o n mukaan Ulkomaan k a n s a la is e t p erheasem an mukaan T a u lu t 1. Ulkomaan k a n s a la is e t su k u p u o len, iä n ja syntym äm aan mukaan ; koko maa kuntamuodon mukaan Ulkomaan k a n s a la is e t k a n s a la is u u d e n ja ä i d i n k i e l e n mukaan ; koko maa kuntamuodon mukaan Ulkomaan k a n s a la is e t su k u p u o len, k a n s a la is u u d e n, p ä ä a s i a l l i s e n to im in n an ja e lin k e in o n mukaan ; koko maa Suom essa p e r u s a s te e n j ä l k e i s i ä t u t k i n t o j a s u o r it t a n e e t u lk o maan k a n s a la is e t iä n, su kup uo len ja k o u lu tu s a s te e n mukaan ; koko maa kuntamuodon mukaan Suom essa p e r u s a s te e n j ä l k e i s i ä t u t k i n t o j a s u o r it t a n e e t u lk o maan k a n s a la is e t k a n s a la is u u d e n j a k o u lu tu s a s te e n mukaan; koko maa kuntamuodon mukaan Suom essa p e r u s a s te e n j ä l k e i s i ä t u t k i n t o j a s u o r it t a n e e t u lk o maan k a n s a la is e t k o u lu tu k s e n, su kup uo len ja p ä ä a s i a l l i s e n t o i m innan mukaan ; koko maa kuntamuodon mukaan Ulkomaan k a n s a la is e t su k u p u o len, iä n ja p erheasem an mukaan ; koko maa kuntamuodon mukaan... 55

5 5 S iv u 8. P e r h e e t, j o i s s a ulkom aan k a n s a l a i s i a p e r h e ty y p in, a l l e 1 8-vu o - t ia id e n la s t e n lukum äärän ja vanhem pien am m atissato im iv u u d en mukaan ; koko maa kuntamuodon mukaan Ulkomaan k a n s a la is t e n a s u m is o lo t ; koko maa k u n ta muodon mukaan 70 L i i t t e e t 1. V ä e s tö - ja a su n to la sk e n n a n h e n k ilö lo m a k e V ä e stö - j a a su n to la sk e n n a n asun tolo m ake... 76

6 6 innehall S id a F örord á r s f o lk - och b o s ta d s r ä k n in g B egrepp och k l a s s i f i c e r i n g a r A nm ärkningar t i l i t a b e l l e r n a Summary F in n is h -E n g lis h v o c a b u la r y Sanunanfattn ing J ä m f ö r e ls e t a b e lle r A. U tlä n d sk a m edborgare e f t e r kön och á ld e r B. U tlä n d sk a m edborgare e f t e r h u v u d s a k lig v erk sam h et C. U tlä n d sk a m edborgare e f t e r f a m ilje t y p D. U tlä n d sk a m edborgare e f t e r v ä r ld s d e l F ig u r e r 1. U tlä n d sk a m edborgare och h e la b e fo lk n in g e n e f t e r á ld e rs g ru p p och kön U tlä n d sk a m edborgare och h e la b e fo lk n in g e n e f t e r h u v u d s a k lig verk sam h et Y rkesverksam m a u tlä n d s k a m edborgare och s a m t lig a y r k e s v e r k - samma e f t e r n ä r in g s g r e n U tlä n d sk a m edborgare e f t e r s t ä l l n i n g i f a m ilje n T a b e lle r 1. U tlä n d sk a m edborgare e f t e r kön, á ld e r och f ö d e ls e la n d ; h e la la n d e t e f t e r kommunform U tlä n d sk a m edborgare e f t e r m edb orgarskap och m odersm ál ; h e la la n d e t e f t e r kommunform U tlä n d sk a m edborgare e f t e r kön, m ed b o rgarskap, h u v u d s a k lig v erksam h et och n ä r in g s g r e n ; h e la la n d e t U tlä n d sk a m edborgare som i F in la n d s l u t f ö r t u t b ild n in g e f t e r g ru n d n iv án e n l i g t á ld e r, kön och u t b ild n in g s n iv ä ; h e la la n d e t e f t e r kommunform U tlä n d sk a m edborgare som i F in la n d s l u t f ö r t u t b ild n in g e f t e r g ru n d n iv án e n l i g t m edb orgarskap och u t b ild n in g s n iv ä ; h e la la n d e t e f t e r kommunform U tlä n d sk a m edborgare som i F in la n d s l u t f ö r t u t b ild n in g e f t e r gru n d n iv án e n l i g t u t b ild n in g, kön och h u v u d s a k lig v erk sam h et ; h e la la n d e t e f t e r kommunform U tlä n d sk a m edborgare e f t e r kön, á ld e r och s t ä l l n i n g i f a m ilje n ; h e la la n d e t e f t e r kommunform... 65

7 7 S id a 8. F a m ilje r med u tlä n d s k a m edborgare e f t e r f a m ilje t y p, a n t a l b arn under 18 ä r och f ö r ä ld r a r n a s y rk e sv e rk sa m h e t ; h e ia la n d e t e f t e r kommunform U tlä n d sk a m edb orgares b o s ta d s f ö r h ä lla n d e n ; h e ia la n d e t e f t e r kommunform B ila g o r 1. F o lk - och b o s ta d s r ä k n in g e n s p e r s o n b la n k e tt F o lk - och b o s ta d s r ä k n in g e n s b o s t a d s b la n k e t t... 76

8 8 CONTENTS Page F o rew o rd ^ P o p u la tio n and H ousing Census loso1 ^ C oncepts and c l a s s i f i c a t i o n s 1 ^ Comments on th e t a b l e s 1 ^ Summary F in n is h -E n g lis h v o c a b u la r y Resume Com paring t a b le s A. F o re ig n c i t i z e n s by sex and age Nov B. F o re ig n c i t i z e n s by m ain ty p e o f a c t i v i t y Nov C. F o re ig n c i t i z e n s by ty p e o f f a m ily Nov D. F o re ig n c i t i z e n s by c o n tin e n t Nov F ig u r e s 1. F o re ig n c i t i z e n s and t o t a l p o p u la tio n by age group and sex Nov F o reig n c i t i z e n s and t o t a l p o p u la tio n by m ain ty p e o f a c t i v i t y Nov E co n o m ically a c t iv e f o r e ig n c i t i z e n s and th e t o t a l econom i c a l l y a c t iv e p o p u la tio n by in d u s t r y Nov F o re ig n c i t i z e n s by s t a t u s in f a m ily Nov T a b le s 1. F o reig n c i t i z e n s by s e x, age and c o u n try of b ir t h Nov ; w hole c o u n try by ty p e o f m u n ic ip a lit y F o re ig n c i t i z e n s by n a t i o n a l i t y and m other ton gue Nov ; whole c o u n try b y ty p e of m u n ic ip a lit y F o re ig n c i t i z e n s by se x, n a t i o n a l i t y, ty p e o f a c t i v i t y and in d u s tr y Nov ; w hole c o u n try F o re ig n c i t i z e n s w ith d ip lom a o r d e g re e co m pleted in F in la n d fo llo w in g b a s ic l e v e l of e d u c a tio n by a g e, sex and l e v e l o f e d u c a tio n Nov ; w hole c o u n try by ty p e o f m u n ic ip a lit y F o reig n c i t i z e n s w ith d ip lom a o r d e g re e co m pleted in F in la n d fo llo w in g b a s ic le v e l o f e d u c a tio n by n a t i o n a l i t y and l e v e l of e d u c a tio n Nov ; w hole c o u n try by ty p e o f m u n ic ip a lit y F o re ig n c i t i z e n s w ith d ip lom a o r d e g re e co m pleted in F in la n d fo llo w in g b a s ic l e v e l o f e d u c a tio n by e d u c a tio n, se x and ty p e of a c t i v i t y Nov ; w hole c o u n try by ty p e o f m u n ic ip a lit y 63 1) In F in n is h and Sw edish o n ly

9 9 Page 7. F o re ig n c i t i z e n s by s e x, age and f a m ily s t a t u s Nov ; whole c o u n try by ty p e o f m u n ic ip a lit y F a m ilie s w ith f o r e ig n c i t i z e n s by ty p e o f f a m ily, number o f c h ild r e n under th e age o f 18 and p a r e n t s ' econom ic a c t i v i t y Nov ; w hole c o u n try by ty p e of m u n ic ip a lit y H ousing c o n d itio n s o f f o r e ig n c i t i z e n s Nov ; w hole co u n try by ty p e o f m u n ic ip a lit y A p p en dices 1. P e rso n a l q u e s t io n n a ir e form o f P o p u la tio n and H ousing C en sus1 ^ H ousing q u e s t io n n a ir e form o f P o p u la tio n and H ousing C en sus1 ^ 76 1) In F in n is h and Sw edish o n ly

10 10 1. VUODEN 1980 VÄESTÖ- JA ASUNTOLASKENTA Vuoden 1980 v ä e s t ö la s k e n t a la in (154/38) mukaan Suom essa t u le e te h d ä v ä e s t ö la s k e n t a ja s iih e n l i i t t y v ä a s u n to - j a k i i n t e i s t ö l a s k e n t a jo k a kymmenes v u o s i. Tämän l a i n m u k a is ia v ä e s t ö la s k e n t o ja on t e h t y v u o sin a 1950, 1960, 1970 j a L i s ä k s i T ila s t o k e s k u s t e k i a s u n to j a e lin k e in o tu tk im u k s e n, jo k a p e r u s t u i vuonna 1975 an n ettu u n l a k i i n (9 2 4 / 7 5 ). Vuoden 1980 v ä e s t ö - j a a s u n to la s k e n ta p e ru s tu u p a i t s i v ä e s t ö la s k e n t a - l a k i i n, myös v ä e s t ö k i r j a l a k i i n (141/69, m uutos 5 58 / 7 8), jo n k a p e r u s t e e l l a k e r ä t t i i n ra k e n n u s- j a h u o n e is t o t ie d o t. A se tu s vuoden 1980 v ä e s tö la s k e n n a s t a a n n e t t iin jo u lu k u u s s a 1979 (9 5 3 / 7 9 ). Vuoden 1980 v ä e s t ö - j a a su n to la s k e n n a n la s k e n t a - a ja n k o h t a o l i A ikaisem m at v ä e s tö la s k e n n a t on p an tu to im een v u o d e n v a ih te e s s a. Vuoden 1980 la sk e n n a n h a l l i n n o l l i n e n a lu e ja k o on m ukainen. Vuoden 1980 v ä e s t ö - j a a s u n to la s k e n n a s s a o l i v a t s e l v i t y s t e n k o h te in a s e u r a a v a t p e ru s jo u k o t: h e n k ilö t, p e r h e e t, a su n to k u n n a t, asu n n o t ja t o i m i t i l a t se k ä ra k e n n u k s e t mukaan lu k ie n k esä m ö k it ja muut v a p a a - a ja n a s u in r a k e n n u k s e t. Osa p e ru s jo u k k o ja k o s k e v is t a t i e d o i s t a on k e r ä t t y lo m a k k e illa, o sa on s a a t u r e k i s t e r e i s t ä j a t i e d o s t o i s t a. T ie t o ja k e r ä t t i i n s e u r a a v i l l a lo m a k k e illa : h e n k ilö lo m a k e, asu n to lo m ak e, t o im it ila lo m a k e, ra k e n n u s- lom ake, kesäm ö kkilo m ake, tu tk in to lo m a k e ja ty ö v o im a tie d u s te lu lo m a k e. Lom akkeiden v a s ta a n o to n ja k arh u n n an, t i e t o j e n tä y d e n tä m ise n ja t a r k i s ta m ise n se k ä k o o d itu k se n h o i t i v a t k u n n is s a to im in e e t v ä e s t ö la s k e n t a - t o im is t o t. Tarkem pi s e l v i t y s vuoden 1980 v ä e s tö la s k e n n a s ta s i s ä l t y y ju lk a is u u n SVT VI C :106 o sa X V III, H akem isto. Se s i s ä l t ä ä myös v ä e s tö la s k e n n a n t a u l u l u e t t e l o n, t a u l u m a l l i t se k ä k e s k e is e t k ä s i t t e e t, m ä ä r ite lm ä t ja lu o k it u k s e t se k ä v ä e s t ö la s k e n t a - a s e t u k s e n. Vuoden 1980 v ä e s tö la s k e n n a n l o p u l l i s e t t i l a s t o t j u l k a i s t a a n s a r j a s s a Suomen v i r a l l i n e n t i l a s t o VI C :106 y h te e n s ä 23 o sa n a. J u lk a is e m a tt o m ia t i l a s t o j a ja e r i t y i s s e l v i t y k s i ä v ä e s tö la s k e n n a n a i n e i s t o i s t a s a a T i l a s to k e s k u k s e s t a. T ila s to k e s k u k s e n T u t k im u k s ia - s a r ja s s a j u l k a i s t a a n l i s ä k s i s e l v i t y k s e t k e s k e is t e n l a s k e n t a t i e t o j e n lu o t e t t a v u u d e s t a ja p e it t ä v y y d e s t ä.

11 11 2. KÄSITTEET JA LUOKITUKSET Suom essa a s u v a t ulkom aan k a n s a la is e t T ässä j u lk a is u s s a ulkom aan k a n s a l a i s i a o v at v a i l l a Suomen k a n s a la is u u t t a o le v a t h e n k ilö t, jo tk a v ä e stö n k e s k u s r e k is t e r in mukaan a s u iv a t Suom essa R e k is t e r i s i s ä l t ä ä t ie d o t n i i s t ä ulkom aan k a n s a l a i s i s t a, jo id e n o le s k e lu Suom essa on k e s t ä n y t t a i on t a r k o i t e t t u kestäm ään v ä h in tä ä n vuoden. Sen s i j a a n r e k i s t e r i s s ä e i o le t i e t o j a Suomen k a n s a la is u u d e n sa a n e id e n h en k ilö id e n a ik a ise m m a sta k a n s a la is u u d e s t a. A suntokun ta Asuntokunnan m uodostavat sam assa a s u in h u o n e is to s s a v a k i n a i s e s t i a s u v a t h e n k i l ö t. A suntokunnat on m uo d o stettu la sk en n a n asun tolo m akkeen t i e t o j e n p e r u s t e e l l a ja l i s ä k s i a s u n to k u n tia on m u o d o stettu v ä e stö n k e s k u s r e k is t e r in p e r u s t e e lla - n i i s t ä v a k i n a i s e s t i a s u n t o lo is s a a s u v is t a, jo id e n h a llin n a s s a o le v a t a s u i n t i l a t e i v ä t t ä y t ä a su in h u o n e is to n m ä ä r ite lm ä ä ; nämä a s u i n t i l a t on l a s k e t t u v ä e s tö la s k e n n a n t o im it ila lo m a k k e e lla - n i i s t ä asu n to o n h e n k i k i r j o i t e t u i s t a, j o i s t a e i o le s a a t u t i e t o j a v ä e s tö la s k e n n a n a s u n to lo m a k k e e lla. E lin k e in o (T o im ia la ) H en kilö n e lin k e in o m ä ä rä y ty y hänen ty ö p a ik k a n s a mukaan. T yö p aikka on y le e n s ä y r i t y s (f y y s in e n t a i ju r id in e n h e n k ilö ). Y r it y s v o i k ä s i t t ä ä yhden t a i useam p ia to im ip a ik k o ja. T o im ia la m ä ä r ite tä ä n k u l l e k i n t o im ip a ik a lle T ila s to k e s k u k s e n to im ia la lu o k itu k se n '* '^ m u k a is e s ti. K a ik k i sam assa t o im i p a ik a s s a t y ö s k e n t e le v ä t s a a v a t saman e lin k e in o n ( to im ia la n ) am m atista r iip p u m a t t a. T o im ia la lu o k itu k s e n (TOL) p ääryh m ät o v a t: 1. M aa-, m e tsä - j a k a l a t a l o u s, m e ts ä s ty s 2. K aiv o s- j a muu k a iv a n n a is t o im in t a 3. T e o llis u u s 4. S äh k ö -, k a a s u - ja v e s ih u o lt o 5. R ak en n u sto im in ta 6. Tukku- j a v ä h it t ä is k a u p p a, r a v it s e m is - ja m a jo itu s to im in ta 7. K u lje tu s, v a r a s t o i n t i ja t i e t o l i i k e n n e 8. R a h o itu s -, v a k u u tu s -, k i i n t e i s t ö - j a l i i k e - eläm ää p a lv e le v a to im in t a 9. Y h t e is k u n n a llis e t ja h e n k ilö k o h t a is e t p a lv e lu k s e t 1) T o im ia la lu o k itu s (TOL), T ila s t o k e s k u s, K ä s i k i r j o j a n ro 4, u u s it t u l a i t o s, H e ls in k i 1979

12 12 H u oneiston h a l l i n t a p e r u s t e V a k in a is e s t i a s u t u t a s u in h u o n e is to t r y h m it e llä ä n h a llin t a p e r u s t e e n mukaan s e u r a a v a s t i: - o m istu sa su n to - h u o n e isto n h a l t i j a o m ista a t a lo n - h u o n e isto n h a l t i j a o m is ta a asunnon o s a k k e e t - v ir k a - t a i ty ö su h d e a su n to - v u o k ra -a su n to - muu h a l l i n t a p e r u s t e. H u on eiston p i n t a - a l a H uoneisto n p i n t a - a l a on h u o n e is to a r a j o i t t a v i e n s e in ie n s is ä p in t o je n r a jaam a a l a. Huone ja huo neluku Huone on ik k u n a llin e n t i l a, jo n ka l a t t i a p i n t a - a l a on v ä h in tä ä n 7 n e liö m e t r i ä j a k e s k ik o rk e u s v ä h in tä ä n 2 m e t r iä. E t e is t ä, v i l p o l a a, m ak u u alk o via t a i m uuta v a s ta a v a a e i k a t s o t a h u o n e e k s i. Huonelukuun s i s ä l t y y myös k e i t t i ö. K o u lu tu s (p e r u s a s te e n jä lk e in e n ) P e ru s a s te e n j ä l k e i s e k s i k o u lu tu k s e k s i k a ts o t a a n k a ik k i s e l l a i n e n o p p i l a i t o k s e s s a loppuun s u o r i t e t t u k o u lu tu s, jo n ka k e s to on v ä h in tä ä n 4 k u u k a u tta (n. 400 t u n t i a ). K i r j e -, k o n t t o r i-, k a n s a l a i s -, ty ö v ä e n - t a i k a n s a n o p is t o i s s a s u o r it e t t u a k o u lu tu s t a ja o p p iso p im u sk o u lu tu sta e i k u ite n k a a n k a t s o t a t ä s s ä t a r k o i t e t u k s i k o u lu t u k s e k s i. K u lta k in h e n k ilö lt ä on o t e t t u huomioon v a in y k s i k o u lu tu s ; k o r k e in Suom essa s u o r i t e t t u t u t k in t o t a i s a m a n a s t e is is t a t u t k in n o is t a v iim e k s i s u o r i t e t t u t u t k in t o. P o ik k eu k sen a o v a t ne t a p a u k s e t, j o l l o i n h e n k ilö on s u o r it t a n u t y lio p p ila s t u t k in n o n (yle m p i k e s k ia s t e ) ja jo n k in alemman k e s k ia s t e e n ammat i l l i s e n tu tk in n o n. T ä llö in h e n k ilö n korkeam m aksi t u tk in n o k s i on v a l i t t u alemman k e s k ia s t e e n a m m a tillin e n t u t k in t o. K o u lu tu s tie d o t p e r u s tu v a t T i la s to k e s k u k s e n t i l a n t e e n m ukaisen t u t k i n t o r e k i s t e r i n t i e t o i h i n. K o u lu tu sa ste K o u lu tu sa ste e n m ittaam in e n p e ru s tu u lä h in n ä k o u lu tu s a ik a a n. K o u lu tu sa ste l u o k i t e l l a a n s e u r a a v a s t i: 0. E s ia s te e n k o u lu tu s P e ru s a s te e n k o u lu tu s (e sim. k a n s a -, p e r u s - j a k e s k ik o u lu ) 1. Alem pi p e r u s a s te 2. Y lem pi p e r u s a s te

13 13 K e s k ia s te e n k o u lu tu s (e sim. lu k io ja am m attik o u lu ) 3. A lem pi k e s k ia s t e 4. Y lem pi k e s k ia s t e K orkean a s te e n k o u lu tu s (e sim. y l i o p is t o - j a k o r k e a k o u lu k o u lu tu s ) 5. A lin k o rk ean a s t e e n k o u lu tu s 6. A lem pi k a n d id a a t t ia s t e e n k o u lu tu s 7. Ylem pi k a n d id a a t t ia s t e e n k o u lu tu s 8. T u tk ija k o u lu tu s t a i v a s ta a v a Muu t a i tu n tem ato n k o u lu tu s 9. K o u lu tu s a s te muu t a i tun tem aton Perhe P erh een m uo do stavat YK:n vuoden 1980 v ä e s tö la s k e n ta s u o s itu s te n '* '^ m u k a is e s ti - a v io - t a i a v o l i i t o s s a o le v a t vanhemmat ja h e id ä n naim ato n t a i n aim atto m at la p s e n s a t a i jom pikum pi vanhem m ista n a im a t- tom ine la p s in e e n - la p s e tto m a t a v io p u o lis o t. Perhe k o o stu u v a in y h d e ssä a s u v is t a h e n k i l ö i s t ä. L a p s e t, jo tk a e i v ä t asu v a k i t u i s e s t i vanhem piensa k a n s s a, e i v ä t k u u lu vanh em piensa p e rh e e s e e n. Y k s i n ä in e n h e n k ilö on p e rh e e see n k uulum ato n. V ä e s tö la s k e n n a s s a k ä y te t y n y d in - p e r h e k ä s it t e e n mukaan p e rh e e s s ä v o i o l l a k o r k e in ta a n k a k s i p e r ä k k ä is t ä sukup o lv e a. J o s a su n to k u n n assa on u seam p ia s u k u p o lv ia, p erh e m uo d o stetaan nuorim m asta s u k u p o lv e s ta l ä h t i e n. Vuoden 1980 v ä e s tö la s k e n n a s s a e i la p s e tt o m ia a v o p a r e ja l u e t a p e r h e ik s i, koska v ä e stö n k e s k u s r e k i s t e r i s s ä on a v io s u h t e it a sek ä ä i t i - l a p s i - j a i s ä - l a p s i - s u h t e it a k o s k e v a t t ie d o t, m u tta e i a v o s u h te ita k o s k e v ia t i e t o j a. P erheasem a H e n k ilö t r y h m i t e l t i i n vuoden 1980 v ä e s tö la s k e n n a s s a p e rh e a s e m a lta a n s e u r a a v a s t i : - a v io p a r ip e r h e e n m ie s, vaim o - a v o p a rip e rh e e n m ie s, vaim o - y k s in h u o lt a ja - l a p s i - p e rh e e se e n kuulum aton. A v o p a rip e rh e e k s i k a ts o t a a n y h d e ssä a s u v a t m ies j a n a in e n, k esk e n ään n a im is is s a ja j o i l l a on y h t e i s i ä l a p s i a. jo t k a e i v ä t o le 1) Recom m endations fo r th e 1980 C en su ses o f P o p u la tio n and H ousing in th e ECE R egio n, ST/CES/13 U n ited N a tio n s, New York 1978

14 14 Y k s in h u o lta ja k s i k a ts o t a a n sam assa asu n to k u n n assa la p s e n / la s t e n s a k a n s sa y k s in asu v a ä i t i t a i i s ä. L a p s e k s i k a ts o t a a n sek ä a v io p u o lis o id e n y h t e i s e t la p s e t e t t ä t o is e n p u o lis o n la p s e t ja o t t o la p s e t a v o p u o lis o id e n y h t e i s e t la p s e t y k s in h u o lt a jie n la p s e t. P erheasem a " la p s i" on i ä s t ä riip p u m a to n, jo te n myös vanhem piensa k a n s sa a su v a a ik u in e n naim aton h e n k ilö v o i saa d a perheasem an " l a p s i ". N a im is is s a o le v a a, le s k e ä t a i e r o n n u tta h e n k ilö ä e i k a t s o t a l a p s e k s i, v a ik k a hän a su u k in vanhem piensa lu o n a. N aim aton t y t ä r t a i p o ik a ja tämän l a p s i k a t s o t a a n om aksi p e r h e e k s i, v a ik k a hän la p s in e e n k u u lu is ik in vanhem piensa k a n s sa sam aan a su n to k u n ta a n. P e rh e ty y p p i P e rh e e t r y h m it e llä ä n s e u r a a v iin p e rh e ty y p p e ih in : la p s e to n a v io p a r i a v io p a r i, j o l l a l a p s i a a v o p a r i, j o l l a l a p s i a ä i t i ja l a p s i a i s ä j a l a p s i a. P ä ä a s i a l l i n e n to im in ta P ä ä a s i a l l i n e n to im in t a ku vaa v ä e stö n t a l o u d e l l i s e n to im in n an l a a t u a a ja n ja k so n a V äestö n p ä ä a s i a l l i s t a t o im in t a a m ä ä r it e lt ä e s s ä on vuoden 1980 v ä e s tö la s k e n n a s s a k ä y t e t t y v i i t e a ja n ja k s o n a 12 k u u k a u t t a.1 ^ V äe stö ja e t a a n p ä ä a s i a l l i s e n to im in n an mukaan s e u r a a v iin ry h m iin : A m m atissa t o im iv a t. A m m atissa to im iv a a n v äe stö ö n on l u e t t u k a ik k i ne m ennessä 15 v u o tta t ä y t t ä n e e t h e n k ilö t, jo tk a o l i v a t a ja n ja k s o n a t y ö l l i s i ä j a / t a i ty ö ttö m iä v ä h in tä ä n 6 k u u k a u tta. A m m atissa to im im a tto m a t. k u in am m atissa t o im iv a t. N ä itä o v a t: y u o t ia a t. A m m atissa toim im atto m aan v ä e stö ö n k u u lu v a t muut 2 E i ] S i i j a _ T t o u l u L a i s e t. O p is k e lijo it a ja k o u l u l a i s i a o v a t ne l 5 - v u o t t a - t ä y t t ä n e e t - am m atissa to im im atto m at, jo tk a p ä ä t o im is e s t i ( y l i 6 kk) o p is k e le v a t t a i k ä y v ä t k o u lu a. O p is k e lu k s i e i k u ite n k a a n k a t s o t a t y ö p a ik k a k o u lu tu k s e s s a o lo a e ik ä o p is k e lu a k i r j e -, k a n s a l a i s - j a ty ö v ä e n o p is t o is s a t a i v a s t a a v is s a. 1) P ä ä a s i a l l i s e n to im in n an ja to im e e n tu lo lä h te e n lu o k it u k s e t, T il a s t o k e s k u s, K ä s i k i r j o j a n :o 11, H e ls in k i 1980

15 15 K o t it a lo u s ty ö t ä t e k e v ä t. K o tit a lo u s ty ö tä t e k e v ik s i k a ts o t a a n ne a m m ä tlis i to im im a tto m a t, jo tk a t e k e v ä t p ä ä a s ia s s a k o t i t a l o u s t ö i t ä om assa k o t it a lo u d e s s a a n. K o t it a lo u s t y ö llä t a r k o it e t a a n om assa ko d i s s a ilm an p a lk k a a t e h t ä v i ä t ö i t ä k u te n la s t e n h o it o, r u o a n la it t o, s iiv o u s yms. E lä k e l ä i s e t j a ty ö k y v y ttö m ä t. E l ä k e l ä i s i k s i lu e t a a n k a ik k i ammat i s s a to im im atto m at v an h u u S eläk keen s a a j a t ( e l ä k k e e l l ä y l i 6 k k ). V an h u u seläk k eeseen r in n a s t e t a a n myös ty ö ttö m y y s e lä k e, lu o p u m ise lä k e, s u k u p o lv e n v a ih d o s e lä k e, s y y t i n k i, v an h u u d en tu k i se k ä r i n t a m a s o t i l a s e l ä k e. T y ö k y v y ttö m ik si l u o k i t e l l a a n k a ik k i am m atissa to im im atto m at v u o t ia a t, jo tk a s a ir a u d e n t a i vamman v u o k si e i v ä t o le t y ö s s ä t a i o p i s k e l e. Muut ammatissa toim im attom at. Ryhmään lu etaan ne ammatissa toim im attömät7""3öltä~el- völd ä- i l 3 ö lt t a a muihin ryhm iin. N äitä o vat p erh e- eläkkeen s a a ja t, o m a isu u stu lo illa t a i s ä ä s t ö illä e lä v ä t, la ito s v a n - g i t, opiskelun alk am ista o d o tta v a t tms. ammatissa toim im attom at. Syntymämaa T ie d o t Suom essa a s u v ie n ulkom aan k a n s a la is t e n syn tym äm aasta on s a a tu v ä e s tö n k e s k u s r e k i s t e r i s t ä. V a i l l a k a n s a la is u u t t a o le v a t h e n k ilö t V a i l l a k a n s a la is u u t t a o v a t s e l l a i s e t Suomeen m u u ttan eet h e n k ilö t, jo tk a o v a t m e n e ttä n e e t e n t is e n k a n s a la is u u t e n s a, m u tta e i v ä t v i e l ä o le s a a n e e t Suomen k a n s a la is u u t t a. Ryhmään s i s ä l t y v ä t myös h e n k ilö t, jo tk a o v a t m aasta jo t a Suomi e i o le tu n n u s ta n u t i t s e n ä i s e k s i. V äestö V ä e s t ö llä t a r k o i t e t a a n m aassa a su v a a v ä e s tö ä. Suom essa a s u v a t v ie r a a n v a l t io n lä h e ty s tö ö n, k a u p a llis e e n e d u stu sto o n t a i lä h e t e t y n k o n s u lin v ir a s to o i k u u lu v a t h e n k ilö t se k ä n ä id e n p e r h e e n jä s e n e t ja h e n k ilö k o h ta in e n p a lv e lu s - k u n ta e i v ä t k u u lu m aassa a su v aan v ä e stö ö n. L askennan v ä e stö n m uo do stavat v ä e s tö n k e s k u s r e k is t e r in mukaan m aassa la s k e n t a h e t k e llä a s u n e e t h e n k ilö t. Ä i d i n k i e l i Ä i d i n k i e l e l l ä t a r k o it e t a a n sam aa k u in k i e l i l a i n ( / ) k ä y t t ä m ä llä s a n o n n a lla "oma k i e l i ". T ie to on s a a tu v ä e stö n k e s k u s r e k i s t e r i s t ä.

16 16 3. HUOMAUTUKSIA TAULUIHIN TAULU 1 : Ulkomaan k a n s a la is e t su k u p u o len, iä n ja syntym äm aan mukaan A rk isto n u m ero : 131 A lu e ja k o j u l k a i s u s s a : Koko maa kuntamuodon mukaan S a a t a v is s a l i s ä k s i : T ila s t o k e s k u k s e s t a on s a a t a v i s s a l i s ä k s i m a k s u llis in a v a lo k o p io in a t ie d o t l ä ä n e i t t ä i n kuntamuodon mukaan. H uom autuksia: T ie d o t syn tym äm aasta k o s k e v a t a in o a s ta a n n i i t ä h e n k i l ö i t ä, j o i l l a on sy n - tym äm aansa k a n s a la is u u s. A ikaisem m at v ä e s tö la s k e n n a t: V a sta a v a a t a u lu a e i o le l a a d i t t u a ik a is e m m is s a v ä e s tö la s k e n n o is s a. TAULU 2 : Ulkomaan k a n s a la is e t k a n s a la is u u d e n ja ä i d i n k i e l e n mukaan A rk isto n u m ero : 132 A lu e ja k o j u l k a i s u s s a : Koko maa kuntamuodon mukaan S a a t a v is s a l i s ä k s i : T ila s t o k e s k u k s e s ta on s a a t a v i s s a l i s ä k s i m a k s u llis in a v a lo k o p io in a t ie d o t l ä ä n e i t t ä i n kuntamuodon mukaan. A ikaisem m at v ä e s tö la s k e n n a t : V a s ta a v a a t a u lu a e i o le l a a d i t t u a ik a is e m m is s a v ä e s tö la s k e n n o is s a. T ie t o ja ulkom aan k a n s a la is t e n k a n s a la is u u d e s t a on j u l k a i s u i s s a 1950 SVT, VI C:1 0 2, o sa V III, t a u lu SVT, VI C :103, o sa V III, t a u lu 7 TAULU 3 : Ulkomaan k a n s a la is e t su k u p u o len, k a n s a la is u u d e n, p ä ä a s i a l l i s e n to im in n an j a e lin k e in o n mukaan A rk isto n u m ero : 133

17 17 A lu e ja k o j u l k a i s u s s a : Koko maa S a a t a v is s a l i s ä k s i : T ila s t o k e s k u k s e s t a on s a a t a v i s s a l i s ä k s i m a k s u llis in a v a lo k o p io in a t ie d o t koko m aasta ja lä ä n e i s t ä kuntamuodon mukaan. A ikaisem m at v ä e s tö la s k e n n a t: V a sta a v a a t a u lu a e i o le l a a d i t t u a ik a is e m m is s a v ä e s tö la s k e n n o is s a. T ie t o ja ulkom aan k a n s a la is t e n e lin k e in o s t a on j u l k a is u s s a 1960 SVT, VI C:1 0 3, o sa V III, t a u lu 7 TAULU 4 : Suom essa p e r u s a s te e n j ä l k e i s i ä t u t k i n t o j a s u o r it t a n e e t ulkom aan k a n s a la i s e t iä n, sukupuolen ja k o u lu tu s a s te e n mukaan A rk isto n u m ero : 521 A lu e ja k o j u l k a i s u s s a : Koko maa kuntamuodon mukaan S a a t a v is s a l i s ä k s i : T ila s t o k e s k u k s e s t a on s a a t a v i s s a l i s ä k s i m a k s u llis in a v a lo k o p io in a t ie d o t l ä ä n e i t t ä i n kuntamuodon mukaan. H u om au tuksia: U lk o m a illa s u o r i t e t t u j a t u t k i n t o j a e i o le o t e t t u huomioon. A ikaisem m at v ä e s tö la s k e n n a t: V a sta a v a a t a u lu a e i o le l a a d i t t u a ik a is e m m is s a v ä e s tö la s k e n n o is s a. TAULU 5 : Suomessa p e r u s a s te e n j ä l k e i s i ä t u t k i n t o j a s u o r it t a n e e t ulkom aan k a n s a la i s e t k a n s a la is u u d e n ja k o u lu tu s a s te e n mukaan A rk isto n u m ero : 522 A lu e ja k o j u l k a i s u s s a : Koko maa kuntamuodon mukaan S a a t a v is s a l i s ä k s i : T ila s t o k e s k u k s e s t a on s a a t a v i s s a l i s ä k s i m a k s u llis in a v a lo k o p io in a t ie d o t l ä ä n e i t t ä i n kuntamuodon mukaan S 12

18 18 H uom autuksia: U lk o m a illa s u o r i t e t t u j a t u t k i n t o j a e i o le o t e t t u huom ioon. A ikaisem m at v ä e s tö la s k e n n a t: V a s ta a v a a t a u lu a e i o le l a a d i t t u a ik a is e m m is s a v ä e s t ö la s k e n n o is s a. TAULU 6 : Suom essa p e ru s a s te e n j ä l k e i s i ä t u t k i n t o j a s u o r it t a n e e t ulkom aan k a n s a la i s e t k o u lu tu k s e n, su k up uo len ja p ä ä a s i a l l i s e n to im in n an mukaan A rk isto n u m ero : 523 A lu e ja k o j u l k a i s u s s a : Koko maa kuntamuodon mukaan S a a t a v is s a l i s ä k s i : T ila s t o k e s k u k s e s t a on s a a t a v i s s a l i s ä k s i m a k s u llis in a v a lo k o p io in a t ie d o t l ä ä n e i t t ä i n kuntamuodon mukaan. H uom autuksia: U lk o m a illa s u o r i t e t t u j a t u t k i n t o j a e i o le o t e t t u huomioon A ikaisem m at v ä e s tö la s k e n n a t: V a s ta a v a a t a u lu a e i o le l a a d i t t u a ik a is e m m is s a v ä e s t ö la s k e n n o is s a. TAULU 7 : Ulkomaan k a n s a la is e t su k u p u o len, iä n ja p erheasem an mukaan A rk isto n u m ero : 631 A lu e ja k o j u l k a i s u s s a : Koko maa kuntamuodon mukaan S a a t a v is s a l i s ä k s i : T ila s t o k e s k u k s e s t a on s a a t a v i s s a l i s ä k s i m a k s u llis in a v a lo k o p io in a t ie d o t l ä ä n e i t t ä i n kuntamuodon mukaan A ikaisem m at v ä e s tö la s k e n n a t: V a sta a v a a t a u lu a e i o le l a a d i t t u a ik a is e m m is s a v ä e s tö la s k e n n o is s a. T ie t o ja ulkom aan k a n s a la is t e n s u k u p u o le s ta ja i ä s t ä on j u l k a i s u s s a 1960 SVT, VI 103, o sa V III, t a u lu 7

19 19 TAULU 8 : P e rh e e t, j o i s s a ulkom aan k a n s a l a i s i a p e rh e ty y p in, a l l e v u o tia id e n la s t e n lukum äärän j a vanhem pien am m atissato im iv u u d en mukaan A rk isto n u m ero : 632 A lu e ja k o j u l k a i s u s s a : Koko maa kuntam uodon mukaan S a a t a v is s a l i s ä k s i : T ila s to k e s k u k s e s t a on s a a t a v i s s a l i s ä k s i m a k s u llis in a v a lo k o p io in a t i e d o t l ä ä n e i t t ä i n kuntam uodon mukaan. H uom autuksia: T auluun s i s ä l t y v ä t k a ik k i ne p e r h e e t, j o i s s a on v ä h in tä ä n y k s i ulkom aan k a n s a la in e n. A ikaisem m at v ä e s tö la s k e n n a t: V a sta a v a a t a u lu a e i o le l a a d i t t u a ik a is e m m is s a v ä e s t ö la s k e n n o is s a. TAULU 9 Ulkomaan k a n s a la is t e n a s u m is o lo t A rk isto n u m ero : 741 A lu e ja k o j u l k a i s u s s a : Koko maa kuntam uodon mukaan S a a t a v is s a l i s ä k s i : T ila s t o k e s k u k s e s ta on s a a t a v a is s a l i s ä k s i m a k s u llis in a v a lo k o p io in a tie d o ' l ä ä n e i t t ä i n kuntamuodon mukaan. H uom autuksia: Ulkomaan k a n s a la is e t, jo id e n a s u m is o lo is ta e i o le s a a t u t i e t o a, s i s ä l t y v ä ' v a in a lu e e n yh teissum m aan. O m istu sasu n n o issa a s u v a t s i s ä l t y v ä t ryhm ään "Muu h a l l i n t a p e r u s t e ". A ikaisem m at v ä e s tö la s k e n n a t: V a s ta a v a a t a u lu a e i o le l a a d i t t u a ik a is e m m is s a v ä e s t ö la s k e n n o is s a.

20 20 1. FOLK- OCH BOSTADSRÄKNINGEN 1980 I e n lig h e t med f o lk r ä k n in g s la g e n av ä r 1938 (154/38) s k a l l fo lk r ä k n in g och d ä r t i l l a n s lu te n b o s t a d s - och f a s t ig h e t s r ä k n in g genom föras v a r t tio n d e â r i F in la n d. I e n lig h e t med nämnda la g h a r f o lk r ä k n in g a r f ö r - r ä t t a t s à re n 1950, 1960, 1970 och D ä r t i l l u tfö r d e S t a t i s t i k c e n t r a le n en b o s ta d s - och n ä r in g s u tr e d n in g, som b a s e ra d e s i g pä en la g g iv e n â r 1975 (9 2 4 / 7 5 ). F o lk - och b o s ta d s rä k n in g e n 1980 g ru n d a r s i g förutom pä f o lk r ä k n in g s la g e n, även pä la g e n om b e fo lk n in g s b ö c k e r (141/69, ä n d r in g 558/ 78), som u t g jo r d e g ru n d v a le n fö r in s a m la n d e t av u p p g if t e r om b yg g n ad er och lä g e n h e t e r. En fö ro rd n in g om f o lk - och b o s ta d s r ä k n in g e n 1980 g av s i decem ber 1979 (9 5 3 / 7 9 ). T id p u n kten fö r f o lk - och b o s ta d s r ä k n in g e n 1980 v a r T id ig a r e f o lk r ä k n in g a r h a r v e r k s t ä l l t s v id â r s s k i f t e t. I 1980 ä r s r ä k n in g f ö l j e r den a d m in is t r a t iv a o m rä d e sin d e ln in g e n fö r h ä lla n d e n a F o lk - och b o s ta d s rä k n in g e n 1980 o m fattad e f ö lja n d e p o p u la t io n e r : p e rs o n e r, f a m i l j e r, b o s t a d s h u s h ä ll, b o s tä d e r och v e r k s a m h e ts lo k a le r sam t b yg g n ad er in k lu s iv e f r i t i d s h u s. En d e l av u p p g if te r n a om p o p u la tio n e r n a in sa m la d e s m e d e lst b la n k e t t e r, en d e l in häm tad es u r r e g i s t e r och d a t a f i l e r. B la n k e tt e r n a v a r f ö lja n d e : p e r s o n b la n k e tt, b o s t a d s b la n k e t t, b la n k e t t fö r v e r k s a m h e ts lo k a le r, b y g g - n a d s b la n k e tt, f r it i d s h u s b l a n k e t t, e x a m e n sb la n k ett och b la n k e t te n fö r a r b e t s k r a f t s e n k ä t e n. F o lk r ä k n in g s b y rä e r n a i kommunerna to g emot och k rä v d e in b la n k e t t e r n a sam t k o m p le tte r a d e, g ra n sk a d e och kodade uppg i f t e r n a. En u t f ö r l i g a r e b e s k r iv n in g av fo lk r ä k n in g e n 1980 in g â r i P u b lik a tio n e n FOS VI C: 106 d e l X V III, R e g is t e r. R e g iste rv o ly m e n in n e h ä lle r dessutom en f ö r te c k n in g ö ver fo lk r ä k n in g e n s t a b e l l e r, m o d e lle r av t a b e lle r n a och c e n t r a la b eg rep p, d e f i n i t i o n e r och k l a s s i f i c e r i n g a r sam t f o lk - r ä k n in g s fö ro r d n in g e n. Den s l u t l i g a S t a t i s t i k e n fr a n fo lk r ä k n in g e n 1980 p u b lic e r a s i s e r ie n F in la n d s o f f i c i e l l a S t a t i s t i k VI C :106 i sam m anlagt 23 d e l a r. O p u b lic e ra d S t a t i s t i k och s p e c ia lu t r e d n in g a r kan e r h â l l a s pä S t a t i s t i k c e n t r a l e n. I S t a t i s t i k c e n t r a l e n s s e r i e U n d ersö k n in g ar p u b lic e r a s d ä r t i l l u t r e d n in g a r om de m est c e n t r a la f o lk r ä k n in g s u p p g if te r n a s t i l l f ö r l i t l i g h e t och tä c k n in g.

21 21 2. BEGRF.PP OCH KLASSIFICERINGAR U tlä n d sk a m edborgare b o s a tt a i F in la n d Med u tlä n d s k a m edborgare a v s e s i denna P u b lik a t io n p e rs o n e r som sa k n a r f in s k t m edb orgarskap och som e n l i g t c e n t r a la b e f o lk n in g s r e g is t r e t bodde i F in la n d v id r ä k n in g s tid p u n k te n R e g is t r e t u p p ta r de u tlä n d s k a m edborgare v i l k a s v i s t e l s e i F in la n d v a r a t e l l e r ä r avsed d a t t v a r a m in st e t t ä r. D äremot fin n s in t e u p p g if t om f in s k t m edborgarskap e r h ä lln a p e rs o n e rs t i d i g a r e m ed b o rg arsk ap. B e fo lk n in g Med b e fo lk n in g a v s e s den i r i k e t b o s a t t a b e fo lk n in g e n. T i l l den rä k n a s in t e p e rs o n e r som bor i F in la n d men h ö r t i l i främmande s t a t e r s am b assad er, h an - d e ls r e p r e s e n t a t io n e r e l l e r k o n s u la t, lik so m in t e h e l l e r d e r a s fa m ilje m e d - lemmar och p e r s o n lig a t jä n s t e p e r s o n a l. I f o lk r ä k n in g e n u tg ö r s b e fo lk n in g e n av de p e rso n e r som e n l i g t c e n t r a la b e f o lk n in g s r e g is t r e t v a r b o s a t t a i la n d e t v id r ä k n in g s tid p u n k te n. B o stad en s g o lv y t a G o lvytan b e rä k n a s fr ä n in s id o r n a av de v ä g g a r som b e g r ä n s a r den. B o stad ens u p p lä te ls e fo r m S ta d ig v a r a n d e bebodda b o s tä d e r k l a s s i f i c e r a s e n l i g t u p p lä te ls e f o r m pä f ö lja n d e s ä t t : - ä g a r b o s ta d - b o sta d e n s in n e h a v a re ä g e r h u s e t - b o sta d e n s in n e h a v a re ä g e r b o sta d e n s a k t i e r - t jä n s t e b o s t a d e l l e r d y lik - h y re s b o s ta d - annan u p p lä te ls e f o r m. B o stad en s rum och ru m san tal Rum ä r e t t f ö n s t e r f ö r s e t t utrymme med en g o lv y t a om m in st s ju k v a d ra tm e te r och en m edelhö jd pä m in st t v ä m e te r. Tambur, v e ra n d a, so v a lk o v e l l e r an d ra d y l i k a utrymmen a n s e s in t e som rum. I r u m s a n ta le t in g ä r o ck sä k ö k e t. B o s ta d s h u s h ä ll E tt b o s t a d s h u s h ä ll u tg ö rs av a l l a som s ta d ig v a r a n d e b o r i samma b o s ta d s - lä g e n h e t. B o s ta d s h u s h ä ll h a r b i l d a t s e n l i g t u p p g if t pä f o lk r ä k n in g e n s b o s t a d s b la n k e tt och dessutom b ild a d e s b o s t a d s h u s h ä ll med h j ä l p av c e n t r a la b e f o lk n in g s r e g is t r e t

22 22 - av de p e rs o n e r som s ta d ig v a r a n d e bodde i in t e r n a t och v i l k a s bostadsutrym m en in t e u p p f y lld e d e f in it io n e n p ä en b o s ta d s - lä g e n h e t ; d e ssa bostadsutrym m en h a r r ä k n a t s p ä fo lk rä k n in g e n s b la n k e t t fö r v e r k s a m h e ts lo k a le r - av de p e rs o n e r som ä r s k r iv n a i b o s t a d s lä g e n h e t e r men om v i l k a man e j e r h a l l i t u p p g if te r m e d e lst fo lk r ä k n in g e n s b o s t a d s b la n k e t t. F a m ilj E n lig t FN:s rekom m endation er1 ^ fö r 1980 ä r s f o lk r ä k n in g a r u tg ö rs en f a m ilj av - g i f t a e l l e r o g i f t a sammanboende f ö r ä ld r a r och d e r a s o g i f t a b arn e l l e r n ägo n d era f ö r ä ld e r n med s in a o g i f t a b arn - ä k ta m akar u ta n b a rn. E nd ast p e rs o n e r som b o r tills a m m a n s u tg ö r en f a m i l j. B arn, som in t e s t a d i g v ara n d e bor med s in a f ö r ä ld r a r, h ö r in t e t i l l f ö r ä ld r a r n a s f a m i l j. En ensam - stä e n d e p erso n t i l l h ö r in t e nägon f a m i l j. E n lig t d e t k ä r n f a m iljs b e g re p p som används i fo lk r ä k n in g e n kan en f a m ilj b e s t ä av h ö g s t tv ä pä v a ra n d ra f ö lja n d e g e n e r a t io n e r. I f a l l b o s t a d s h u s h ä lle t o m fa tta r f l e r a g e n e r a t io n e r, b i l d a s f a m ilje n u tg äen d e fr ä n den y n g s ta g e n e r a tio n e n. I f o lk r ä k n in g e n 1980 rä k n a s b a r n lö s a samboende o v ig d a p a r in t e som f a m i l j e r, emedan d e t i c e n t r a la b e f o lk n in g s r e g is t r e t f in n s u p p g if t e r e n d a s t om ä k te n - s k a p s fö r h ä lla n d e n och m or- och b a r n - sam t f a r - och b a r n f ö r h ä lla n d e n, men in t e om sammanboende u ta n ä k te n s k a p. F a m i lje s t ä lln in g Se S t ä l l n i n g i f a m ilje n. F a m ilje ty p F a m ilje r n a in d e la s i f ö lja n d e f a m i l j e t y p e r : - m a n -h u s tr u -f a m ilj - ä k ta m akar u tan b arn - ä k ta m akar med b arn - samboende o v ig d a p a r med b arn - mor och b arn - f a r och b a rn. 1) Recommendations fo r th e 1980 C en suses o f P o p u la tio n and H ousing in th e ECE R egio n, ST/CES/13, U n ited N a tio n s, New York 1978

23 23 F ö d e ls e la n d U p p g ifte rn a om u tlä n d s k a m edb orgares f ö d e ls e la n d h a r e r h ä l l i t s ur c e n t r a la b e f o l k n in g s r e g i s t r e t. H u v u d sa k lig v erk sam h et V a r ia b e in h u v u d s a k lig v erk sam h et b e s k r iv e r b e fo lk n in g e n s verksam h et under t id e n V id b estäm n in gen av b e fo lk n in g e n s h u v u d s a k lig a verk sam h et i fo lk rä k n in g e n 1980 ä r r e fe r e n s p e r io d e n 12 m änader. B efo lk n in g e n h a r i n d e l a t s e f t e r h u v u d s a k lig v erk sam h et i f ö lja n d e g r u p p e r :1 ^ Y rkesverksam m a. T i l l den yrkesverksam m a b e fo lk n in g e n rä k n a s a l l a som f y l l t 15 ä r s e n a s t och som v a r i t s y s s e l s a t t a o c h / e lle r a r b e t s - lö s a m in st sex m änader under t id e n Ick e yrkesv erk sam m a. som in t e ä r yrkesverksam m a, d v s: O - l ^ ä r i n g a r. T i l l den ic k e yrkesverksam m a b e fo lk n in g e n h ö r a l l a S tu d eran d e och s k o le le v e r ä r 15 ä r f y l l d a ic k e yrkesverksam m a p e rs o n e r, v i l k a s h u v u d s y s s la (ö v er 6 m ä n.) ä r s t u d ie r e l l e r s k o lg ä n g. U tb ild n in g pä a r b e t s p l a t s, v id b r e v -, medb o r g a r - och a r b e t a r i n s t i t u t e l l e r m otsvaran de a n s e s in t e som s t u d ie r e 1le r s k o lg ä n g. P erso n er som u t f ö r h u s h ä lls a r b e te. H it fö rs ic k e yrkesverksam m a som i huvüdsäk- G t fö r _h ü s h IlIs ä r b e te " " I s i t t e g e t p r iv a t h u s h ä ll. Med hush ä lls a r b e t e avses u p p g if te r i e g e t hem säsom b a rn p a s s n in g, m a tla g n in g, s tä d n in g o.a.d som u tfö r s u ta n e g e n t lig lö n. M odersmäl E22 i 22äESE_2 ]}_5E22i 22i 2E5}29G5 Som p e n s io n ä r e r rä k n a s a l l a ic k e yrkesverksam m a p e rs o n e r med ald erd o m sp en sio n (p e n sio n e ra d e ö ver 6 m ä n.). Med äld erd o m sp en sio n jä m s t ä lls o ck sä a r b e t s lö s h e t s p e n s io n, a v lä t e ls e p e n s io n, g e n e r a t io n s v ä x lin g s p e n s io n, s y tn in g, äld erd o m s- s tö d och fro n tm an n ap en sio n. Som arb etso fö rm ö gn a k l a s s i f i c e r a s a l l a ic k e yrkesverksam m a p e rs o n e r i ä ld e r n ä r, som p. g. a sjukdom e l l e r i n v a l i d i t e t in t e a r b e t a r e l l e r s t u d e r a r. Ö v riga ic k e yrkesverksam m a. T i l l gruppen h ö r säd an a ic k e y r k e s - verksäm m ä- söm- I n t e - k ü n n ät_f ö r a s t i l i nägon annan g ru p p. D y lik a ä r f a m ilje p e n s io n s t a g a r e, p e rso n e r som le v e r pä inkom st av förm ögenh e t e l l e r pä b e s p a r in g a r, a n s t a l t s f ä n g a r, p e rs o n e r som v ä n t a r pä a t t m i l i t ä r t j ä n s t e l l e r s t u d ie r s k a l l b ö r ja m.f l ic k e yrkesv erk sam m a. Med m odersm äl a v s e s detsamma som i s p r ä k la g e n s ( / ) u t t r y c k " s i t t s p r ä k ". U p p g ifte n h a r e r h ä l l i t s u r c e n t r a la b e f o lk n in g s r e g is t r e t. 1) K l a s s i f ic e r i n g av b e fo lk n in g e n e f t e r h u v u d s a k lig v erk sam h et och e f t e r h u v u d s a k lig in k o m s t k ä lla, S t a t i s t i k c e n t r a l e n, H andböcker n r. 11, H e ls in g fo r s 1980

24 24 N a rin g sg re n (B ran sch ) En p e rso n s n a r in g s g r e n b estam s u tg aen d e fr a n v ed erb o ran d es a r b e t s p l a t s. A r b e ts p la ts e n a r i a llm a n h e t e t t f o r e t a g ( f y s i s k e l l e r j u r i d i s k p e r s o n ). F o r e ta g e t kan o m fa tta e t t e l l e r f l e r a a r b e t s s t a l l e n. B ran sch en fo r v a r je a r b e t s s t a l l e bestam s i e n lig h e t med S t a t i s t i k c e n t r a l e n s n a r in s g r e n s in d e ln in g. 1 ^ A lla som a r b e t a r pa samma a r b e t s s t a l l e f a r samma n a r in g s g r e n (b ran sc h ) oberoende av y r k e. N a r in g s g re n s in d e ln in g e n s (N l) h uvu d gru p p er a r : 1. Jo rd b ru k, sk o g sb ru k, f is k e och ja k t 2. B ry tn in g av m in e r a lis k a p ro d u k te r 3. T illv e r k n in g 4. E 1-, g a s - och v a t t e n f o r s o r jn in g 5. B yggn adsverksam h et 6. V aru h an d el, r e s t a u r a n g - och h o te llv e r k s a m h e t 7. S a m fa rd s e l, la g r i n g, p o s t - och tele k o m m u n ik atio n e r 8. B ank-, f o r s a k r in g s -, f a s t i g h e t s - och u p p d ragsverksam h et 9. S a m h a lls - och p e r s o n lig a t j a n s t e r S t a l l n i n g i f a m ilje n I fo lk r a k n in g e n 1980 g jo r d e s en in d e ln in g u tg aen d e fra n s t a l l n i n g i f a m ilje n i f o lja n d e g ru p p er: - a k t a make, maka - samboende man, k v in n a (u ta n a k te n sk a p ) - e n s a m fo r s o rja r e - b arn - e j f a m i l j e t i l l h o r i g Som samboende a n se s man och k v in n a som bor tills a m m a h s och h a r gemensamma b a rn men in t e a r g i f t a med v a ra n d r a. Som e n s a m fo r s o rja r e a n se s en mor e l l e r f a r som bor ensam tills a m m a n s med s i t t / s i n a b arn i samma b o s t a d s h u s h a ll. Som b arn ra k n a s - s a v a l a k t a m akars gemensamma som den ena av m akarnas b arn och a d o p tiv b a rn - samboende p a rs gemensamma b arn - e n s a m f o r s o r ja r e s b a rn. S t a lln in g e n "barn" i f a m ilje n a r oberoende av a ld e r. En f u llv u x e n o g i f t p erso n som b o r tills a m m a n s med s in a f o r a ld r a r kan a l l t s a k l a s s i f i c e r a s som b arn i f a m ilje n. En g i f t p e rso n, anka e l l e r f r a n s k ild ra k n a s darem ot in t e 1) N a r in g s g re n s in d e ln in g e n (H I), S t a t i s t i k c e n t r a l e n, Handbocker n r. 4, fo rn yad u p p la g a, H e ls in g f o r s 1979

25 25 som b arn även om v ed erb ö ran d e b or tills a m m a n s med s in a f ö r ä l d r a r. En o g i f t d o t t e r e l l e r son med s i t t b arn u tg ö r en egen f a m i l j, även om de h ö r t i l l sarruna b o s ta d s h u s h ä l1 som f ö r ä ld r a r n a. U tan m edborgarskap Med p e rs o n e r u ta n m edborgarskap a v s e s säd an a p e rs o n e r, som f l y t t a t t i l l F in la n d och f ö r l o r a t s i t t fo rn a m ed b orgarskap, men ännu i n t e e r h ä l l i t f in s k t m ed b o rgarskap. I gruppen in g ä r även p e rso n e r fr ä n la n d som F in la n d in t e e r k ä n t som s j ä l v s t ä n d i g a. U tb ild n in g e f t e r g ru n d n iv än Som u t b ild n in g e f t e r g ru n d n iv ä rä k n a s a l l säd an i l ä r o a n s t a l t i F in la n d s lu t f ö r d u t b ild n in g, som v a r a t m in st f y r a m änader (ca 400 tim m a r). U t b ild n in g som e r h ä l l i t s v id b r e v -, k o n t o r s -, m ed b o rgar- och a r b e t a r i n s t i t u t e l l e r fo lk h ö g s k o la a n se s dock in t e i d e t t a sammanhang som u t b ild n in g, lik so m in t e h e l l e r lä r o a v t a ls u t b ild n in g pä a r b e t s p l a t s. För v a r je e n s k ild p erso n h a r e n d a s t en u t b ild n in g b e a k t a ts r den h ö g s ta i F in la n d a v la g d a examen e l l e r av exam ina pä samma n iv ä den s e n a s t e. E tt und a n ta g u tg ö r de f a l l d ä r v ed erb ö ran d e a v la g t Studentexam en (h ö gre m e lla n - n iv ä ) och y r k e s in r ik t a d examen pä lä g r e m e lla n n iv ä. I d e s s a f a l l h a r den y r k e s in r ik t a d e examen pä lä g r e m e lla n n iv ä b e t r a k t a t s som p erso n en s h ö g s ta exam en. U p p g ifte r n a om u t b ild n in g b a s e r a r s i g pä S t a t i s t i k c e n t r a l e n s e x a - m e n s r e g is t e r v id tid p u n k te n U tb ild n in g s n iv ä U tb ild n in g s n iv ä n m äts i fr ä m s ta hand u tgäen d e fr ä n u t b ild n in g s t id e n. K la s s if ic e r in g e n av u t b ild n in g s n iv ä ä r f ö lja n d e : U tb ild n in g pä f ö r s k o le n iv ä 0. U tb ild n in g p ä f ö r s k o le n iv ä U tb ild n in g pä g ru n d n iv ä ( t. ex f o lk -, m e lla n - e l l e r g ru n d sk o la ) 1. L äg re g ru n d n iv ä 2. Högre g ru n d n iv ä U tb ild n in g pä m e lla n n iv ä ( t. e x gymn asium, y r k e s s k o la ) 3. L äg re m e lla n n iv ä 4. Högre m e lla n n iv ä U tb ild n in g pä h ö g re n iv ä ( t. e x u n i- v e r s i t e t, h ö g sk o la ) 5. L ä g s ta u t b ild n in g pä h ö g re n iv ä 6. L äg re k a n d id a tn iv ä 7. Högre k a n d id a tn iv ä 8. F o r s k a r u tb ild n in g e l l e r m otsvarande Annan e l l e r okänd 9. Annan e l l e r okänd u t b ild n in g s n iv ä

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland VI C :106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa V Del V V o

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland V IC: 106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVIII Del XVIII

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D SUOMEN VIRALLINEN TI L A S T O F I N L A N D S OFFICIELLA STATISTIK O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D VI A: 131 VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S 1969 HELSINKI 1972 Tätä julkaisua

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO. VUOSINA 1944 ja 1945 III JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL. ÂREN 1944 och 1945

III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO. VUOSINA 1944 ja 1945 III JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL. ÂREN 1944 och 1945 SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLE STATISTIK III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO VUOSINA ja III l a n t h u s h Al l n in g 4 1 JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL ÂREN och L'AGRICULTURE

Lisätiedot

YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN

YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN SUOMEN VIRALLINEN T I L A S T O F I N L A N D S OFFICIELLA STATISTIK OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND VI C: 103 YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN GENERAL CENSUS OF POPULATION 1960 XI TAAJAMAT

Lisätiedot

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

O V F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi

O V F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi F= O V F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi F= O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi I SISÄLTÖ : Sivu S isällysluettelo 1 H allitus tilintarka

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Herkullisia makuja. Persoonallisia tuotteita. Haluatko kertoa tuotteistasi ammattikeittiöille?

Herkullisia makuja. Persoonallisia tuotteita. Haluatko kertoa tuotteistasi ammattikeittiöille? 2 2004 Herkullisia makuja. Persoonallisia tuotteita. Maakuntien erikoisuuksia. Haluatko kertoa tuotteistasi ammattikeittiöille? Ruokakori.fi -tilausjärjestelmä tarjoaa elintarvikeyritykselle nopean ja

Lisätiedot

E U R O O P A S S A V U O S I K E R T O M U S. Tuotantoa. Myyntija markkinointi. Yhteisyritykset Intiassaja Puolassa M

E U R O O P A S S A V U O S I K E R T O M U S. Tuotantoa. Myyntija markkinointi. Yhteisyritykset Intiassaja Puolassa M F I S K A R S E U R O O P A S S A V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 3 S is ä lly s Tuotantoa *, ' T ie to ja o s a k k e e n o m is ta jille... 2 Y h tiö k o k o u s... 2 K o n s e rn in a v a in lu k u

Lisätiedot

O Y F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi

O Y F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi SISÄLTÖ: Sivu Sisällysluettelo 1 Henkilöstöhallinto 22 Hallitus

Lisätiedot

SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. U U S I JA KSO. METSÄHALLITUKSEN ALAMAINEN KERTOMUS VUODELTA 1902.

SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. U U S I JA KSO. METSÄHALLITUKSEN ALAMAINEN KERTOMUS VUODELTA 1902. SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. U U S I JA KSO. 7. METSÄHALLITUKSEN ALAMAINEN KERTOMUS VUODELTA 1902. HELSINGISSÄ, KEISARILLISEN SENAATIN KIRJAPAINOSSA, 1904. M etsähallituksen

Lisätiedot

1970 Osa XVII B Del XVII B Volume XVII B

1970 Osa XVII B Del XVII B Volume XVII B Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik O fficial statistics of Finland VI C :104 Väestölaskenta Folkräkningen Population

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

VOIMAKAS KEHITYS JATKUU

VOIMAKAS KEHITYS JATKUU UUSI ILMAVA CENTRUM TURUN KESKUSTASSA TULE MUKAAN SYYSMUOTIIN T avaratalostam m e on nyt helppo valita m uodikas asukokonaisuus. Pukineet, jalkineet, asusteet - kaikki sam an katon alta. O lem m e ryhm

Lisätiedot

Väestölaskenta Folkräkningen Population census

Väestölaskenta Folkräkningen Population census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik O fficial statistics of Finland VI C:104 Väestölaskenta Folkräkningen Population census 1970 Osa XVII C Del XVII C Volume XVII C HELSINKI 1974 Saamelaiset

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Viisi työn vuotta. N : o 4 1962

Viisi työn vuotta. N : o 4 1962 N : o 4 1962 P ä ä to im itta ja C h efred ak tö r: E rk k i V u o rii p u h. tel. 19 575 T o im itu ssih teeri R e d a k tio n sse k re te ra re : O sm o Jo k in en, p u h. tel. 29 594 T alo u d e n h

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK III 38:3 YLEINEN MAATALOUSLASKENTA V Osa III MAANOMISTUS JA MAAN KÄYTTÖ III

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK III 38:3 YLEINEN MAATALOUSLASKENTA V Osa III MAANOMISTUS JA MAAN KÄYTTÖ III SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK MAATALOUS III 8: YLEINEN MAATALOUSLASKENTA V. 9 Osa III MAANOMISTUS JA MAAN KÄYTTÖ III LANTHUSHÂLLNING 8: ALLMÄNNA LANTBRUKSRÄKNINGEN ÂR 9 Del III

Lisätiedot

RAIVAAJA (T H E P I O N E E R ^ ^ e tu jä r je s tö illä vahva asem a. S u o m e n ta lo u s p o litiik a n p it

RAIVAAJA (T H E P I O N E E R ^ ^ e tu jä r je s tö illä vahva asem a. S u o m e n ta lo u s p o litiik a n p it RAIVAAJA (T H E P I O N E E R ^ ^ K e sk iv iik k o n a, h e lm ik. 1 7 - W ed. F eb. 1 7, 1 9 9 3 FIN N ISH A M E R IC A N W E E K L Y ^ 8 9 v u o s ik e r t a V o i. LXXXIX N o. 7 50 ce n ts T utkijat

Lisätiedot

Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit

Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit Arviointi- ja kehittämispäällikkö, VTT Janne Jalava Työ- ja toimintakonseptit historiallisessa murroksessa suomalaisissa työorganisaatioissa on tehty viimeisten

Lisätiedot

Sanom a O sak eyhtiö n to im in tak erto m u s v u o d elta 1969 HELSINGIN SANOMAT. S U O M E N E N l M M t N L E V I N N Y T U H t l ts>ö

Sanom a O sak eyhtiö n to im in tak erto m u s v u o d elta 1969 HELSINGIN SANOMAT. S U O M E N E N l M M t N L E V I N N Y T U H t l ts>ö Sanom a O sak eyhtiö n to im in tak erto m u s v u o d elta 1969 HELSINGIN SANOMAT S U O M E N E N l M M t N L E V I N N Y T U H t l ts>ö Sanoma Osakeyhtiö Toimintakertomus vuodelta 1969 N o u su su

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 26.5.2010 Lauri Uotila Pääekonomisti, Sampo Pankki 15.9.2008 12.10.2008

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 26.5.2010 Lauri Uotila Pääekonomisti, Sampo Pankki 15.9.2008 12.10.2008 Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 26..21 Lauri Uotila Pääekonomisti, Sampo Pankki 1.9.28 12.1.28 16 12 Bruttokansantuotteen kasvu %,vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 16 12 8 8 Euroalue Iso-Britannia

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

f - W L Ui * '"Q * ..., H«#-* ' 0 î J~> i> J * V /W í- p i - L : h

f - W L Ui * 'Q * ..., H«#-* ' 0 î J~> i> J * V /W í- p i - L : h f - W L Ui * '"Q *..., H«#-* ' 0 î J~> i> J * V /W í- p i - L : h P öytäkirja KV.-:a kirjastovalio»oinaan :okou!coesaa lie u ain gias- U.ito u k ir ja s t o s s a 6.1 0.4 8 klo 17» j O. - s a o liv a t

Lisätiedot

Varhainen reagointi ja kuntoutuspalveluohjaus

Varhainen reagointi ja kuntoutuspalveluohjaus Varhainen reagointi ja kuntoutuspalveluohjaus - Ratkaisuja työpaikkojen hyvinvoinnin parantamiseksi? Arviointi- ja kehittämispäällikkö, VTT Janne Jalava Mitä reagointimalleilla taas tarkoitettiinkaan?

Lisätiedot

1975 Osa VII Del VII Volume VII

1975 Osa VII Del VII Volume VII Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official statistics of Finland VI C:105 Asunto- ja elinkeinotutkim us Bostads- och näringsutredningen Population and Housing Census 1975 Osa VII

Lisätiedot

Kunnallisvaalit Kommunalvalen Municipal elections

Kunnallisvaalit Kommunalvalen Municipal elections Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official statistics of Finland XXIX B:4 Kunnallisvaalit Kommunalvalen Municipal elections 1972 HELSINKI 1974 Tilastokeskus Statistikcentralen Central

Lisätiedot

Väestölaskenta Folkräkningen Population census

Väestölaskenta Folkräkningen Population census Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official statistics of Finland VI C:104 Väestölaskenta Folkräkningen Population

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKOELMA

KIERTO KIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1968 No 27-28 N :o 27. Kiertokirje vapaakirjeoikeuden myöntämisestä. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä myiintänvt

Lisätiedot

Poliisin voimankäyttö

Poliisin voimankäyttö I Markus Terenius Poliisin voimankäyttö Rikosoikeudellinen tutkimus sallitun voimankäytön rajoista Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostum uksella

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

7 iedoitus* ja ohjekirje

7 iedoitus* ja ohjekirje '%? )/ " 3?-'t10 (HSo) S t? IL. 7 iedoitus* ja ohjekirje Joulukuu N:o A/12 1951 S u o m e n K o m m u n i s t i s e n P u o l u e e n j ä r j e s t ö i l l e Työväenluokan taisteluyhtenäisyyden aikaansaaminen

Lisätiedot

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Phingin osayliskaava 27.10.2014 Kysly alun asukkaill ja maanomistajill Arvoisa vastaanottaja, Raahn kaupunginhallitus on päättänyt aloittaa Phingin osayliskaavan ajaasaistamistyön. Phingin osayliskaava

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN III

YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN III SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND VI C : 0 YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN GENERAL CENSUS OF POPULATION 90 III A M M A T I S S A T O I

Lisätiedot

Kansantalous ja rahoitusmarkkinat. 11.11.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki

Kansantalous ja rahoitusmarkkinat. 11.11.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki Kansantalous ja rahoitusmarkkinat 11.11.21 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Bkt 171,3 +Tuonti 59,8 =Kokonaistarjonta 231,1 Vienti 64, Kulutus 137, -yksityinen 94, -julkinen

Lisätiedot

Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit

Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit Arviointi- ja kehittämispäällikkö, VTT Janne Jalava Työ- ja toimintakonseptit historiallisessa murroksessa suomalaisissa työorganisaatioissa on tehty viimeisten

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi Rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä N im i: Res p o ndeo Oy Y -t u nnus : 2 6 2 2 6 8 4-1 O s oit e: Ität u ulenkuja 11, 02100 E s p oo 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa E lisa Tiilimäki

Lisätiedot

KA RT TA A KARTT A T T KARTTA A KARTT R A K Kuuson kuunki Indeksikrtt LUONNOS 7..0..0 RU : 8 0 87 8 7: kv oottorikelkkilureitti 9 Mk 9:0 9,7 Alikulku + ysäkit kevyen liikenteen väylä 90 kevyen liikenteen

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

ruola oy PIRKKA- PIANO VALTO LA O.Y. Ajatuksia Ruissalosta HEPOKULLAN ASUNTOALUEEN RAKENTAJA N:o 3-1970

ruola oy PIRKKA- PIANO VALTO LA O.Y. Ajatuksia Ruissalosta HEPOKULLAN ASUNTOALUEEN RAKENTAJA N:o 3-1970 PIRKKA- PIANO N:o 3-1970 Kotimaista kokoonpanoteollisuutta. Laatupiano vaativalle soittajalle. Ensiluokkaiset raakaaineet mm. länsi-saksalaiset Röslau-kielet, Biene-viritystapit ja Renner-koneisto. Tavallista

Lisätiedot

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 LIITE 5,6,4,,8,6,4, HY Teologinen Humanis tinen Oikeus tieteellinen Y hteis kuntatieteellinen Ps y kologia Kas v atus tieteellinen Maatalous - mets ätieteellinen Lääketieteellinen Hammas lääketieteellinen

Lisätiedot

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK XVIII TEOLLISUUSTILASTOA VUONNA 1950 INDUSTRISTATISTIK 66 ÄR 1950

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK XVIII TEOLLISUUSTILASTOA VUONNA 1950 INDUSTRISTATISTIK 66 ÄR 1950 SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK XVIII A TEOLLISUUSTILASTOA 66 VUONNA 950 INDUSTRISTATISTIK 66 ÄR 950 STATISTICS OF INDUSTRIES FOR FINLAND IN 950 HELSINKI 953 H e ls n k 9 5 3. V

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o Sivu 1/13 T E K E S-p r o j e k i X M L -r a j a p in o j e n k e h i ä m in e n X R A K E K uo p io n y l io p is o T ie o j e n k ä s i e l y ie e e n j a s o ve l l e un m a e m a iik a n l a i o s

Lisätiedot

Ill MAANVILJELYS JA KARJANHOITO, MEIJERILIIKE LANTHUSHÂLLNING JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL, MEJERIRÖRELSEN U AGRICULTURE ET U ÉLEVAGE DU BÉTAIL

Ill MAANVILJELYS JA KARJANHOITO, MEIJERILIIKE LANTHUSHÂLLNING JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL, MEJERIRÖRELSEN U AGRICULTURE ET U ÉLEVAGE DU BÉTAIL SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK Ill MAATALOUS 40 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO, MEIJERILIIKE 1943 LANTHUSHÂLLNING 40 JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL, MEJERIRÖRELSEN U AGRICULTURE ET U

Lisätiedot

Yleisen antennin säteily k enttien ratk aisem isen v aih eet:

Yleisen antennin säteily k enttien ratk aisem isen v aih eet: Sä te ily k e n ttie n ra tk a ise m in e n Yleisen antennin säteily k enttien ratk aisem isen v aih eet: 1. E tsi A integ roim alla y h tälö A = µ e jβr 4π r V Je j βˆr r dv, (40 ) 2. L ask e E E = jωa

Lisätiedot

kivikoriaita h500mm VIERAS JÄTEKATOS JÄTEKATOS +135,10 +135,10 lumet lumet 5 svk asf lumet PULL-UP PULL-UP 31 AIR AIR WALKER WALKER jumppa

kivikoriaita h500mm VIERAS JÄTEKATOS JÄTEKATOS +135,10 +135,10 lumet lumet 5 svk asf lumet PULL-UP PULL-UP 31 AIR AIR WALKER WALKER jumppa h500mm kivikoriaita kivikoriaita h500mm 11 h500mm kivikoriaita kivikoriaita h500mm 22 33 44 66 55 77 88 10 10 99 11 11 12 12 kivikoriaita h500mm 13 13 14 14 15 15 VIERAS JÄTEATOS JÄTEATOS +135,10 +135,10

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkoinen/S i säinen 1.r_.2L5 31.8.2].5 Sivu l- 5. L.2]-5 2]-5 215 l_-8 ToUeutuma 2r_4 l--8 5 Tekninen lautakunta TUTJOSLASKELMA TueE ja avustukset TOTMINTATUOTOT TOIMINTAKUI UT HenkiLösivukulut Henki 1östökul-ut

Lisätiedot

Hämeenlinnassa

Hämeenlinnassa Hämeenlinnassa 5.2.2015 KUVIO KEHITTÄÄ KULTTURITOIMINTAA Tarkoituksena: kulttuurialan toimintaedellytysten parantaminen kulttuurin aseman vahvistaminen ihmisten jokapäiväisessä elämässä, yhteiskunnassa

Lisätiedot

Toim ialaluokitus Standard industrial classification

Toim ialaluokitus Standard industrial classification T ilastokeskus J L K äsikirjoja 4 S tatistikcentralen C entral Statistical O ffic e o f Finland H andböcker H andbooks Toim ialaluokitus Standard industrial classification 1988 Luokitus määritelmineen

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Korkein halinto -oikeus

Korkein halinto -oikeus .......................... 1. 1 1. 1. 1 1 1 1 1 1 Salon kaupunki Saapunut 18.5.2015 Konsernipalvelut salainen/4/00.04.02/2013 1 Korkein halinto -oikeus Saapunut o. zo Li(teitä...:2. h KORKEIMMALLE IIAI.LINT

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

Rinasin KAUPUNKIYHTEISÖ JA SEN OMINAIS HENKI. Huokeasta kotipianosta konserttilavoille asti. heti nuhan ensioireisiin

Rinasin KAUPUNKIYHTEISÖ JA SEN OMINAIS HENKI. Huokeasta kotipianosta konserttilavoille asti. heti nuhan ensioireisiin Rinasin heti nuhan ensioireisiin Kotiseutuliiton puheenjohtaja prof. ESK O A A LTO N E N : KAUPUNKIYHTEISÖ JA SEN OMINAIS HENKI L ä äk e O y Huokeasta kotipianosta konserttilavoille asti ulottuu valikoim

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

JUMALANSYNNYTTÄJÄN KIITOSVIRSI Kaikilla kahdeksalla ekhoksella (Jakeet resitoidaan improvisoiden ekhoksen perussävelellä) Säv./sov.

JUMALANSYNNYTTÄJÄN KIITOSVIRSI Kaikilla kahdeksalla ekhoksella (Jakeet resitoidaan improvisoiden ekhoksen perussävelellä) Säv./sov. JUMALANSYNNYTTÄJÄN KIITOSVIRSI Kaikilla kahdeksalla ekhoksella (Jakeet resitoidaan improvisoiden ekhoksen perussävelellä) Säv./sov. Jaakko Olkinuora 1. ekhos Me y lis tämme Si nu a jo ka o let ke ru be

Lisätiedot

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg)

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg) SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA ltl ka ppa leiden (vetovoima) m ja lxz välinen gavitaatiovoima Fon F_l/ mlmz 2 kappaleiden massat ovat m ja mz (kg) on kappaleiden keskipisteiden välinen etäisyys

Lisätiedot

Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta

Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta Matti Pohjola Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Julkinen keskustelu työn murroksesta ja suuri osa

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

Miksi osaamisen tunnistamisen, arvioinnin ja tunnustamisen kysymykset ovat hyvin ajankohtaisia ammatillisen koulutuksen kentässä?

Miksi osaamisen tunnistamisen, arvioinnin ja tunnustamisen kysymykset ovat hyvin ajankohtaisia ammatillisen koulutuksen kentässä? Miksi osaamisen tunnistamisen, arvioinnin ja tunnustamisen kysymykset ovat hyvin ajankohtaisia ammatillisen koulutuksen kentässä? Millä tavalla nämä kysymykset liittyvät koulutuksen ja työelämän yhteistyön

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot