vahingonkorvaukseen EU:n ja Suomen oikeudessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vahingonkorvaukseen EU:n ja Suomen oikeudessa"

Transkriptio

1 Katri Havu Oikeus kilpailuoikeudelliseen vahingonkorvaukseen EU:n ja Suomen oikeudessa Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Porthanian salissa PUI, perjantaina klo 12. W lt H AN ENG LISH ABSTRACT SUOMALAINEN LAKIMIESYHDISTYS HELSINKI 2013

2 Sisällys E SIPU H E... SISÄLLYS... L Ä H T E E T... K E SK E ISE T LY H EN TEET... V VII XV XLV KAAVIOT... XLVI I JO H D A N TO L Ä H T Ö K O H T IA T U T K IM U K SESTA EU -oikeudcn ja kansallisen oikeuden soveltum inen "O ikeus kilpailuoikeudelliseen vahingonkorvaukseen Tutkim uksen toteutuksesta lähem m in Tutkim uksen oikeustieteellinen k o n te k sti Teknisiä h u o m io ita II ALUSTAVIA H U O M IO ITA RELEVANTISTA EU :N O IK EU D ESTA JA K A N SA LLISESTA O IK EU D ESTA K ILPA ILU O IK EU D ELLISEN VAHINGONKORVAUKSEN KANNALTA M ERK ITY K SELLIN EN EU -O IK EU S R elevantista E U -o ik e u d e sta H uom ioita E U -oikeuden soveltam isesta ja vaikutuksesta jäsenvaltioissa Jäsenvaltioiden tuom ioistuim et EU -oikeuden soveltajina: kansallinen n ä k ö k u lm a Jäsenvaltioiden tuom ioistuim et EU -oikeuden soveltajina: E U -näkökulm a Lyhyesti E U -oikeuden toteuttam isesta ja kilp ailu oikeudellisesta v ah in g o n k o rv au k sesta H uom ioita EU:n ja kansallisen kilpailuoikeuden suhteesta ja soveltam isesta K ilpailuoikeudellinen vahingonkorvaus E U -o ik eusk äytännössä O ikeus kilpailuoikeudelliseen vahingonkorvaukseen - kehitys o ik eu sk äy tän n ö ssä H. J. B a n k s VII

3 S isällys GT-Link A/S v. De Danske S ta tsb a n e r Courage Manfredi City M otors G r o e p Pfleiderer ja viim eisim m ät kehitysvaiheet K om issiojohtoinen h a rm o n iso in ti S ekund äärilainsäädännön v alm isteluasiakirjat ja soft la w Vihreä kirja kilpailuoikeuden rikkom isesta jo h tu v ista vahingonkorvauskanteista Valkoinen kirja kilpailuoikeuden rikkom isesta johtuvista vahin g o n k o rv au sk an teista D irektiiviesitys Suom en oikeuden m ukaiset v a stu u -ja hyvitysperusteet K ilpailulainsäädännön m ukainen vahingonkorvausvastuu K ilpailulain k o rv a u ssä ä n n ö s K ilp ailunrajoituskin k o rv au ssään n ö s M uut kotim aisen oikeuden m ukaiset h y v ity sp e ru ste e t Y leinen vah in g o n k o rv au so ik eu s Sopim usvastuu ja sopim usoikeuden o p i t Perusteettom an edun palautus III K ILPA ILU N R A JO ITU S - K ILPA IL U O IK E U D E L L ISE N V A H INGONKORVAUKSEN VÄLTTÄM ÄTÖN E D E L L Y T Y S K IL PA ILU N R A JO ITU K SEN M E R K IT Y S KILPAILUA RAJOITTAVIEN SO PIM U ST E N JA Y H D E N M U K A IST E T T U JE N M EN ETTELY TA PO JEN KIELTO K iellon so v e ltu m ise sta H orisontaaliset k ilp a ilu n ra jo itu k se t V ertikaaliset kilpailunrajoitukset H orisontaalisten ja vertikaalisten kilpailunrajoitusten vertailua vahin g o n k o rv au sn äk ö k u lm asta SE U T 101 artiklan tai kilpailulain 5 :n alaan kuuluvien rajoitusten poikkeuksellinen sallim inen M ÄÄRÄÄVÄN M A R K K IN A -A SE M A N VÄÄRINKÄYTÖN K IE L T O K IL PA ILU O IK EU D ELLIN EN PÄTEM ÄTTÖM YYS- VAIKUTUS E U -O IK E U D E S S A VIII

4 S isällys 5 K IELLETTY Y N K ILPA ILU N R A JO ITU K SEEN LIIT T Y V IÄ E R IT Y ISK Y SY M Y K SIÄ..., V ahingonkorvausvastuu liittyy kiellettyyn kilpailunrajoitukseen... P q 5.2 E U :n ja kansallisen kilpailuoikeuden kieltäm ät kilpailunrajoitukset K ilpailuviranom aisten toim inta ja ratkaisut... ( K ilpailunrajoitusten poikkeuksellinen sallim inen M uu kilpailuoikeudellinen tai sitä lähellä oleva sääntely KOKOAVIA HUOM IO ITA K ILPA ILU N R A JO ITU K SEN TARK A STELU STA P q IV O IK EU S JA VAHINGONKORVAUS E U.N JA JÄSENVALTION O IK EU D EN RAJA PIN N A LLA LU V U N K Y SY M Y K SEN A SETTELU STA JA L Ä H T Ö K O H D IS T A..., O ikeuslähteiden yhtäaikainen tarkastelu ja yhteisvaikutus T utkim uksen kannalta m erkityksellisistä oikeuksista ja oikeutuksista... p j 1.3 EU -oikeudellisten oikeuksien tarkastelu O IK EU S JO H O N K IN E U -O IK E U D E S S A O ikeus johonkin E U -oikeudellisessa kielenkäytössä EU -oikeudellisen oikeuden m äärittelyn h a a s te e t O ikeus johonkin ja tietyt E U -oikeudelliset opit EU -oikeudellinen oikeus on kietoutunut muihin EU -oikeudellisiin kysym yksiin... P O Y ksityisen subjektin oikeus vertikaalisen vahingonkorvausvastuun edellytyksenä Välitön oikeusvaikutus Tehokkaan oikeussuojan vaatim us Ilm eisiä EU -oikeudellisia o ik e u k s ia Perusoikeudet EU -oikeudelle om inaisia o ik e u k s ia... 1g M uita E U -oikeudellisia oikeuksia ja o ik eu slu o k k ia... jg Esim erkkejä oikeuksien ilm enem isestä... Ig E U -oikeudellisiin oikeuksiin tehtyyn katsaukseen liittyviä h u o m io ita O ikeus kilpailullisesti toim iviin sisäm arkkinoihin P q IX

5 S isällys 3 MITÄ TARKOITTAA "O IK E U S V A H IN G O N KORVAUKSEEN? "O ikeuden vahingonkorvaukseen ilm entym iä E U -oikeudessa H avaintoja "oikeud esta vahingonkorvaukseen yleisem m än keskustelun valossa Aluksi O ikeuden ja oikeuskeinon suhde "O ikeus vahingonkorvaukseen E U -oikeudellisena oikeutena tuom ioistuim en kielenkäytön p e ru ste e lla? V ahingonkorvaus ja varsinaiset o ik e u d e t V E U -O IK EU D EN JA K A N SA LLISEN O IK E U D E N Y H TEISV A IK U TU K SEN JÄ SEN TÄ M IN EN EU -O IK E U D E L L IN EN O IK EU S JA VAATIM UKSET K A N SA LLISELLE O IK E U SJÄ R JE STY K SE L L E Jäsenvaltion velvollisuudet tuodaan esiin yksityisten subjektien oikeuksien a v u lla T ehokkuus- ja vastaavuusperiaate hyväksyttävän kansallisen oikeuden arv io in n issa O ikeudet, oikeuskeinot ja prosessia koskevat s ä ä n n ö t Van Gervenin a n a ly y s i H uom ioita Van G ervenin analyysin oikeellisuudesta ja hyödynnettävyydestä V arsinaisen oikeuden käsitteen tarkentam inen konkreettisten oikeuksien jaottelulla V ahingonkorvauksen suhteuttam inen E U -oikeuden asianm ukaista toteuttam ista koskeviin vaatim uksiin E U -O IK EU D EN JA K A N SA LLISEN O IK E U D E N Y H T E IS V A IK U TU K SEN JÄ SEN TÄ M ISEN LÄ H TÖ K O H D A T VI "O IK E U S K IL PA ILU O IK EU D ELLISEEN V A H IN G O N KORVAUKSEEN JA EU :N JA JÄSENVALTION O IK E U D E N Y H TEISV A IK U TU K SEN JÄ SEN TÄ M IN EN LUVUSTA K ILPA ILU O IK EU D ELLIN EN VAHINGONKORVAUS: O IK EU S VAI O IK E U SK E IN O? O ikeuskäytäntö "O ikeus korvaukseen K orjaavista oikeuskeinoista ra tk aisu k äy tän n ö ssä 280 X

6 S isä llys S uojellut m ateriaaliset oikeudet ja EU -oikeuden ta v o itte e t K ornissiojohtoincn harm onisointi K ilpailunrajoituksiin liittyvä vahingonkorvaus Kollektiivisiin oikeussuojakeinoihin liittyvä harm onisointihanke O ikeuskäytännön ja harm onisointiasiakirjojen tarkasteluun liittyviä jo h to p ä ä tö k siä K ILPA ILU O IK EU D ELLIN EN VAHINGONKORVAUS JA EU:N JA JÄSENVALTION O IK EU D EN Y H T E IS V A IK U TU K SEN JÄ SEN TÄ M ISEN M A LLI Tarkastelun lä h tö k o h d a t K ilpailuoikeudellista vahingonkorvausta koskevan oikeuden yksityiskohtainen jäsentäm inen VII K ILPA ILU O IK EU D ELLISEN VAHINGONKORVAUKSEN ED ELLY TY K SIÄ EU -O IK E U D E N JA K A N SA LLISEN O IK EU D EN Y H D ISTELM Ä N VALOSSA ESIM ERKKI ANALYYSIEN TO TEU TTA M ISESTA JA KOHTEISTA A lu k s i V ahingonkärsijän tai korvauksenhakijan henkilön ja asem an m erkitys ja syy-yhteys K anneoikeutta sääntelevästä o ik eu sjärjesty k sestä K orvaukseen oikeutettujen sääntelystä ja liitynnästä syy-yhteyden sääntelyyn K orvaukseen oikeutetun ja syy-yhteyden sääntelyn ta u sta te o rio ista Tuottam us V A H IN G O N K Ä RSIJÄ N H EN K ILÖ JA A SEM A Sisällölliset säännöt E U -oikeudessa N im enom aisesti kilpailuoikeudellisen vahingonkorvauksen yhteydessä M uut sisällölliset säännöt E U -o ik e u d e ssa E U -oikeuden sisällölliset säännöt ja kansallinen oikeus E U -oikeuden asettam at hyväksyttävyyden rajat ja soveltuva kansallinen o ik e u s R elevantit hyväksyttävyyden r a j a t K ansallinen oikeus ja hyväksyttävyyden rajojen huom iointi XI

7 S isällys 2.3 K okoavia huom ioita: soveltuvan E U -oikeuden ja kansallisen oikeuden yhdistelm än sisältö EU :n osalta oikeuskäytäntöön perustuva oikeustila M ahdollisen sek undäärilainsäädänn ön vaikutus S Y Y -Y H T E Y S Sisällöllinen sääntely E U -o ik e u d e ssa N im enom aisesti kilpailuoikeudellisen vahingonkorvauksen yhteydessä M uu sisällöllinen sääntely E U -o ik e u d e ssa E U -oikeuden sisällölliset säännöt ja kansallinen oikeus E U -oikeuden asettam at hyväksyttävyyden rajat ja soveltuva kansallinen o ik e u s R elevantit hyväksyttävyyden r a j a t K ansallinen oikeus ja hyväksyttävyyden rajojen huom iointi K okoavia huom ioita: soveltuvan E U -oikeuden ja kansallisen oikeuden yhdistelm än sisältö EU:n osalta oikeuskäytäntöön perustuva oikeustila M ahdollisen sekundäärilainsäädännön vaikutus TUOTTA M U S Sisällöllinen sääntely E U -o ik e u d e ssa N im enom aisesti kilpailuoikeudellisen vahingonkorvauksen yhteydessä M uu sisällöllinen sääntely E U -o ik e u d e ssa E U -oikeuden sisällölliset säännöt ja kansallinen oikeus E U -oikeuden asettam at hyväksyttävyyden rajat ja soveltuva kansallinen o ik e u s Relevantit hyväksyttävyyden r a j a t K ansallinen oikeus ja hyväksyttävyyden rajojen huom iointi K okoavia huom ioita: soveltuvan E U -oikeuden ja kansallisen oikeuden yhdistelm än sisältö E U -oikeuden osalta oikeuskäytäntöön perustuva oikeustila M ahdollisen sekundäärilainsäädännön vaikutus XII

8 S isä llys VIII Y H TEEN V ETO JA JO HTOPÄÄTÖKSIÄ T U TK IM U S LY HYESTI JÄ SEN N Y SM A LL1N M U O D O STA M ISEEN JA K ILPA ILU O IK EU D ELLISEEN VAHINGONKORVAUKSEEN SOVELTAM ISEEN LIITTY V IÄ HUOM IOITA ERITY ISESTI M A LLIN KÄYTÖN HAVAINNOLLISTAM ISEEN LIITTY V IÄ H U O M IO IT A EU -O IK EU D EN JA K A N SA LLISEN O IK EU D EN M U O D O STA M A N K O K O N A ISU U D EN JÄ R JESTELM Ä LLISEN TA R K A STELU N TA R PEELLISU U D ESTA A B S T R A C T O IK E U ST A PA U SH A K E M IST O A S IA H A K E M IS T O XIII

il AL LINEN SISÄLTÖ VU2SIK

il AL LINEN SISÄLTÖ VU2SIK H a lliin i.'«n» «in s E d u sk u n n alle la ik si o ikeudenkäym iskaaren M k * eräiden m uiden lukien tiedoksiantoa riita-asioissa koskevien saannosten m uuttam isesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Samasta työstä sama palkka

Samasta työstä sama palkka Samasta työstä sama palkka Töiden samanarvoisuuden vertailu tasa-arvolain 8 :n sukupuolineutraalin samapalkkaisuusperiaatteen nojalla Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma,

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

IPR Series A:3. Taina Pihlajarinne

IPR Series A:3. Taina Pihlajarinne IPR Series A:3 Taina Pihlajarinne Verkkotunnuksiin liittyvien riitojen ratkaiseminen menettelylliseltä kannalta tutkimus UDRPmenettelystä prosessin oikeudenmukaisuuden ja tehokkuuden näkökulmasta IPR Series

Lisätiedot

Jyväsk ylän k aupungink irjaston h istoriaa vuode sta 1860 Marik a Alanen 2008

Jyväsk ylän k aupungink irjaston h istoriaa vuode sta 1860 Marik a Alanen 2008 Jyväsk ylän k aupungink irjaston h istoriaa vuode sta 1860 Marik a Alanen 2008 Jyväsk ylän k aupungink irjasto K esk i-suom en m aak untak irjasto 3 Lainak irjaston ensim m äiset ask eleet vuosina 1860

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Suomen osakeyhtiölaki ja sen uudistus: vaikutuksia sijoittajansuojaan*

Suomen osakeyhtiölaki ja sen uudistus: vaikutuksia sijoittajansuojaan* Kansantaloudellinen aikakauskirja 102. vsk. 4/2006 Suomen osakeyhtiölaki ja sen uudistus: vaikutuksia sijoittajansuojaan* Timo Korkeamäki Professori onzagan yliopisto Tuomas Takalo Tutki usohjaaja, Dosentti

Lisätiedot

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi F = O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi Toimintakertomus 1973 YLEISTALOUDELLINEN KATSAUS Maamme taloudellisen kehityksen merkittävimmät p iirteet olivat voimakas inflaatio,

Lisätiedot

IHMISTIETEELLISTEN TUTKIMUSAINEISTOJEN JATKOKÄYTTÖ JA TIETOSUOJA

IHMISTIETEELLISTEN TUTKIMUSAINEISTOJEN JATKOKÄYTTÖ JA TIETOSUOJA IHMISTIETEELLISTEN TUTKIMUSAINEISTOJEN JATKOKÄYTTÖ JA TIETOSUOJA H E L S I N G F O R S U N I V E R S I T E T J U R I D I S K A FA K U LT E T E N Toimittaneet Antti Ketola ja Raimo Lahti H e l s i n g i

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ Tommi Nieppola, OTL EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 9 / 2002 EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA MAALISKUU 2010 30.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 83/1 S E U EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN JA EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN

Lisätiedot

Konedirektiivin 2006/42/EY

Konedirektiivin 2006/42/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINTA Konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisopas Toinen painos Kesäkuu 2010 Toisen painoksen johdanto Direktiivillä 2006/42/EY on tarkistettu konedirektiiviä,

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 267 LAPSEN ETU JA OSALLISUUS HALLINTO-OIKEUKSIEN PÄÄTÖKSISSÄ

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 267 LAPSEN ETU JA OSALLISUUS HALLINTO-OIKEUKSIEN PÄÄTÖKSISSÄ OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 267 Virve-Maria de Godzinsky LAPSEN ETU JA OSALLISUUS HALLINTO-OIKEUKSIEN PÄÄTÖKSISSÄ ENGLISH SUMMARY THE BEST INTEREST OF THE CHILD AND THE CHILD S RIGHT

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Lapsen hyvä elämä? Päiväkotiarjen pienten kertomusten äärellä

Lapsen hyvä elämä? Päiväkotiarjen pienten kertomusten äärellä Varhaiskasvatuksen Tiedelehti Journal of Early Childhood Education Research Vol. 1, No. 1, 2012, 22 43 Lapsen hyvä elämä? Päiväkotiarjen pienten kertomusten äärellä Anna- Maija Puroila a & Eila Estola

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

Todistelu yleisissä tuomioistuimissa

Todistelu yleisissä tuomioistuimissa 30/2013 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Lausuntokooste 30/2013 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Lausuntokooste Oikeusministeriö, Helsinki 2013 5.6.2013 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Virallinen lehti nro L 095, 21/04/1993 s. 0029-0034 Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12

Lisätiedot

Kilpailuviraston suuntaviivat SEURAAMUSMAKSUN MÄÄRÄN ARVIOINNISTA

Kilpailuviraston suuntaviivat SEURAAMUSMAKSUN MÄÄRÄN ARVIOINNISTA SUUNTAVIIVOJA KILPAILULAIN SOVELTAMISESTA 3/2011 Kilpailuviraston suuntaviivat SEURAAMUSMAKSUN MÄÄRÄN ARVIOINNISTA Kilpailuviraston suuntaviivat seuraamusmaksun määrän arvioinnista Kilpailuvirasto julkaisi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

HAVUMETSIEN VIIMEAIKAISESTA KEHITYKSESTA METSANRAJA= SEUDULLA

HAVUMETSIEN VIIMEAIKAISESTA KEHITYKSESTA METSANRAJA= SEUDULLA METSATlETEELLlSEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 40.2 COM M U N I CA TI ON ES IN STITUTI FORESTAll S FEN N IAE 40.2 HAVUMETSIEN VIIMEAIKAISESTA KEHITYKSESTA METSANRAJA= SEUDULLA PEITSA MIKOLA ON THE RECENT

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA

99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA 99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA Vähemmistövaltuutettu 2014 Vähemmistövaltuutettu taitto: Kopijyvä Oy, 2014 2 Sisällys Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet'n alkusanat...9 I. Yleistä tietoa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

Oikeutta, tietoa ja kilpailua kestävän kulutuksen kustannuksella

Oikeutta, tietoa ja kilpailua kestävän kulutuksen kustannuksella Oikeutta, tietoa ja kilpailua kestävän kulutuksen kustannuksella - SUOMEN JA EUROOPAN UNIONIN KULUTTAJAPOLIITTISET TOIMENPITEET TARKASTELUSSA Petteri Repo TIIVISTELMÄ Kaksi suomalaisen kuluttajan näkökulmasta

Lisätiedot

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh QAX 1-0-4-30-35 Dd QAX 1-0-4-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Käyttöohje...5 Sähkökaaviot...83 Alkuperäisten

Lisätiedot

Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus

Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus 2014 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 131 Sari Kehusmaa Hoidon menoja hillitsemässä Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

Nuorisopalvelut 2010. Nuorten palveluopas. www.nurmijarvi.fi

Nuorisopalvelut 2010. Nuorten palveluopas. www.nurmijarvi.fi Nuorisopalvelut 2010 Nuorten palveluopas www.nurmijarvi.fi SISÄLTÖ ASUMINEN 2 INTERNET 7 OPISKELU 11 TYÖELÄMÄ 24 OMA TALOUS 38 TERVEYS 40 SOSIAALIPALVELUT 48 POLIISIN PALVELUT JA OIKEUDENKÄYNTI 53 VAPAA-AIKA

Lisätiedot