Toim ialaluokitus Standard industrial classification

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toim ialaluokitus Standard industrial classification"

Transkriptio

1 T ilastokeskus J L K äsikirjoja 4 S tatistikcentralen C entral Statistical O ffic e o f Finland H andböcker H andbooks Toim ialaluokitus Standard industrial classification 1988 Luokitus määritelmineen

2 Tilastokeskus hj l Statistikcentralen ^ I F Central Statistical Office of Finland Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks Toim ialaluokitus Standard industrial classification 1988 Luokitus määritelmineen Helsinki 1990

3 3. ta rk is te ttu la ito s H elsinki 1990 K an sikuva: Lehtikuva O y P ainopaikka : V a ltio n painatuskesku s

4 ALKUSANAT Tilastokeskus vahvistaa valtion toim esta laad ittav is s a tilastoissa s o v e lle ttav a t k ä s ittee t, lu o kittelu t ja tunnusjärjestelm ät sekä antaa tarvittae ssa m u itak in tila s to je n yh ten äistäm istä k o s k e v ia o h je ita (la k i tilastokeskuksesta / ). T oim ialaluokitus 1988 (M i vahvistettu m arraskuussa T äh ä n lu o k itu k se e n T ila s to k e s kuksen jo h to k u n ta on v a h vis tan u t luvussa 7 tarkem m in esitetyt m uutokset. N y t ju lkaistavaan laito k seen on te h ty v a in p ie n iä k o rja u k sia: n e ljä n to im ia la lu o k a n sisältö ä on m u u tettu (y k s ittä in e n a k tiv ite e tti s iirre tty toiseen lu o k k a a n ), kah d en to ista to im ia la lu o k a n o tsik k o a on korjattu ja useiden toim ialaluokkien m ääritelm iä on täsm ennetty. T o im ia la lu o k itu s v a h v is tettiin ensim m äisen kerran vuonna 1972 K äsikirjo ja -sarjassa num e ro lla 4. L u o k itu s u u d is tettiin vuonna , jo llo in siih en teh tiin m u u tam ia p ie n e h k ö jä m uutoksia. Vuonna 1986 vahvistettiin perustee llis e s ti u u d istettu to im ia la lu o k itu s Se ju lk a is tiin vuo n na E rillin e n hakem isto ju lk a is tiin (liitte e n ä 1) samana vuon na. S itä on tarkistettu ja laajennettu vuosittain. R uotsinkielin en käännös toim ialaluokituksesta ju lkaistiin vuonna M yös hakem isto on käänn e tty ru o tsik s i. L is ä k s i to im ia la lu o k ituk s e s ta on ju lkaistu kolm ikielin en (suom i, ruotsi, engla n ti) tiiv is te lm ä liitte e n ä 2. E rillin e n m uu n - nosavain toim ialaluokituksen edellisen version ( ) ja voim assaolevan ( ) version v ä lillä on julkaistu liitteenä 3. T o im ia la lu o k itu s k u u lu u Tilastokesku kse n v a h v is tam iin o h je e llis iin lu o kitu sstan d ardeih in, jo id e n tarkoituksena on tilastojen käsittee llis e n selkeyd en ja e ri tila s to is ta saatavien tietojen vertailtavuuden parantam inen. L u o kitus soveltuu käytettäväksi m yös m uihin tietojärjestelm iin. T oim ialaluokitus 1988 on otettu käyttöön T i lastokeskuksen lähes k a ik is s a ao. tilastosysteemeissä. Lisäksi sen käyttö on laajentunut valtion tilastotoim en ulkopuolle m oniin h allin n o llis iin jä rje s te lm iin, tu tk im u k s iin ja m yös yksityisen sektorin tieto järjestelm iin. T o im ia la lu o k itu k s e n n im ik k e is tö (k o lm e lla k ie le llä ) tunnuksineen, erillin en hakem isto sek ä m u u nno savaim et on v ie ty k o o rd in o in tito i- m iston ylläpitäm ään luokitustietokantaan, jo s ta voidaan to im ittaa asiakkaille heidän ta rv itsemiaan konekielisiä versioita. K ä s illä o le v a n to im ia la lu o k itu s :n tark is tetu n laito k s en on to im itta n u t Is m o T e ik a ri koordinointitoim istossa. U udistustyötä ja luokituksen hyväksikäytön edistäm istä ohjaa T i lastokeskuksen asettam a to im ia la lu o k itu k s e n neuvotteluryhm ä, jo n k a puheenjohtajana to i m ii tuotantopäällikkö R isto Kunnas. Tiedusteluihin toim ialaluokituksesta vastaa T i lastokeskuksen y rity s rek is te ri -y k s ik k ö, puh. (9 0 ) , P L 7 7 0, H e ls in k i. K o o r- d in o in tito im is to o ttaa lis ä k s i vastaan eh d o tu k sia luokituksen kehittäm iseksi ja parantam i seksi. J u lkaisu a m y y v ä t T ila s tok e s k u s, p u h e lin (9 0 ) ja V a ltio n painatuskeskuksen m yym ä lä t. K ä s illä o le v a lu o kitu s s tan d a rdi on voim assa allekirjoituspäivästä lukien toistaiseksi. T ark o itu k s e n a o n, e ttä T ilas to k e s k u s m yö h em m in uudistaa toim ialaluokituksen Euroopan yhteisön so veltam an to im ia la lu o k itu k s e n (N A - C E ) m uka iseksi. H elsingissä kesäkuun 21. päivänä 1990 Olavi E. Niitamo Ism o T eikari B Tilastokeskus ^

5 Sisällys 1 T o im ia la lu o k itu k s e n luon ne ja p ä ä p e ria a tte e t L u o k ite lta v a t y k s i k ö t Y le is tä Y r i t y s K o n s erni Y ritys tyy p p in e n y k s ik k ö T o im ip a ik k a A p u to im ip a ik k a L u o k itte lu p e ru s te e t Y le is tä to im ia la n m ä ä rittä m is e s tä Y rity k s e n p ä ä to im ia la n m ä ä rittäm in en K ä y ttö a lu e Suhde m u ih in lu o k it u k s iin Suhde k a n s a in v ä lis iin to im ia la lu o k itu k s iin Suhde m u ih in talo u s tila s to lu o k itu k s iin Tärkeim m ät toim ialaluokitus 1988:aan tehdyt muutokset verrattuna aikaisem paan to im ia la lu o k ituk s e e n U u d istu kse n tarko itu s T o im ia la lu o k itu s 1 988:n r a k e n n e P ä ä lu o k k ie n v ä lis e t s i i r r o t L u o k k ie n m äärien m uu tokset U u d e t l u o k a t T o im ia la lu o k itu s :n tarkistettu u n laito k seen teh tyjä k o ija u k s ia A lk u tu o ta n to, ja lo s tus ja p a lv e lu t T o im ia la lu o k k ie n m äärät e ri h ie ra rk ia tas o lla S u m m a r y T o im ia la lu o k itu s T o im ia la lu o k itu s m ä ä r ite lm in e e n Tilastokeskus

6 1 Toimialaluokituksen luonne ja pääperiaatteet Toim ialaluokituksen (T O L ) avulla ryh m itellä än lu o k k iin s am an kaltaisia to im in to ja e li a k tiv itee tte ja. N ä itä lu o k k ia kutsu taan to i- m ialaluokiksi tai lyhyesti toim ialoiksi. T o i m in n o t o v a t s am an kaltaisia s illo in, ku n ne o v a t tuottam ien sa h y ö d y kk e id e n, tu o tan to - panostensa sekä tuotantoprosessinsa m ukaan sam ankaltaisia. U sein toim ialojen muodostam iseen riittä ä ry h m ä to im in to ja, jo tk a o v at v a in yhden ta i kahden tunnusm erkin m ukaan sam ankaltaisia. K un toim ialaluokitusta sovelletaan on pidettävä m ielessä, m iten todelliset yksiköt (y rity k set, y ritys tyy p p is e t y k s ik ö t ja to im ip a ik a t) e s iin tyv ä t tuotantoeläm ässä ja m iten to im in n o t yhdistyvät niissä. Toim innot saattavat ryh m itty ä to im ip a ik o is s a m u id en k in p eria a tteid e n k u in raa k a -ain e id e n, tuotantoprosessin tai tuotteiden sam ankaltaisuuden perusteella. L u o k ittelu p e rus tein a on eräissä tapauksissa käytetty m m. seuraavia: institutionaalinen sektori (julkinen hallin to ) lu v a n v a ra in e n to im in ta (ra v itse m is - ja m a jo itu s to im in ta) m yyn tipinta -ala (vähittäiskauppa ) homogeenisuusaste (m aatalous). K äy tän n ö n sovellu ksissa to im ia la lu o k itu s on e n s is ija is e s ti jä r je s te lm ä, jo lla lu o k ite lla a n to im ip a ik k o ja, k u te n te h ta ita, m y y m ä lö itä, to im is to ja j a k o r ja a m o ita e r i to im ia la lu o k - k iin. Toim ipaikkojen lisäksi toim ialaluokitusta vo id a an s o veltaa m yös y ritys ten ja m u id en tila s toy k s ik ö id e n lu o k ittelu u n. T o im ia la lu o k k ie n m ä ärittely s s ä on e rityis e s ti p y ritty s iih e n, e ttä tark im m a n tason lu o k a t o v a t m a h d o llisim m a n h om ogeenisia. H o m o g e e n is u u tta k u v a a v a t e riko istu m isaste ja p e ittävyysaste. E riko istu m isaste ilm o ittaa, ku in k a suuri osa tuotannosta tie ty llä to im ia la lla on to im ia la lle o m in a is ia h y ö d y k k e itä. P e ittä - v y ysas te ilm o itta a, k u in k a su u ri osuus tie ty lle to im ialalle om inaisten hyödykkeiden kokonaistuotannosta tuotetaan to im ialalla. Luo kat ja n iih in sijoittuvat yksiköt on m äärite lty siten, e ttä ne m a h d o llis im m an h y v in vastaa vat to im in to ja Suom essa. L u o k itu k s ee n s is ä lty y k u ite n k in s e lla is ia k in to im in to ja, jo ita e i Suom essa e siin n y la in k a a n ku ten ru s k o h iile n k a iv u, suolan taltee n o tto ja m aa ö ljy n pum ppaam inen. Tällaisten toim intojen m u kanaolo johtuu m m. ulkom aankauppatilastoista. T oim ialaluokitus on hierarkkinen luokitus. S i ten luokituksessa on eri tarkkuustasoja. T ie tyn tason lu o k a t o v a t a in a k a rkeam m an tason lu okan a la ja k o ja. Luokituksessa on 19 pääluokkaa. N äiden tunnus on k irja in. Seuraavalla tasolla on 68 luokk a a, jo illa on kaksin u m eroin en tunnus. N ä m ä ka k s in u m e rois e t lu o k a t on yleen s ä ja e ttu k o l- m in u m e roisiin ja e d e lle e n n e lin u m e ro is iin lu o k k iin ky m m e n jä rje s telm ä n m ukaan. L u o k i tuksen tarkin taso on nelinum eroinen. Tilastokeskus 5

7 2 Luokiteltavat yksiköt 2.1 Yleistä T o im ia la lu o k itu k s e lla lu o k ite lla a n y rity k s iä,. y rity s ty y p p is iä y k s ik ö itä ja to im ip a ik k o ja. T ä rk e itä y k s ik ö itä o v a t n äiden lisä k s i a p u toim ip a ikka, apuyritys ja konserni. 2.2 Yritys Y r ity k s e llä ta r k o ite ta a n y h d e n t a i u s e a m m a n h e n k ilö n yhdessä h a r jo itta m a a ta lo u d e llis ta to im in ta a, jo lla tä h d ä tä ä n k a n n a tta v a a n tu lo k s e e n. Käytännössä yritystoim inta saa m onia m uotoja. Y le is in on m u o to, jo ssa lu o n n o llin e n h e n k ilö h a jo itta a y ritys to im in taa o m a lla n im e llä ä n ta i rek is te rö id y llä to im in im e llä. T äh ä n ry h m ään k u u lu v a t a m m a tin h a rjo ittaja t, useim m at m a a tilatalo u d en h a rjo itta ja t sekä u seim m at liik e ttä h a rjo ittav a t lu o n n o llis e t h e n k ilö t Toinen suuri ryhm ä on o ikeu sh en kilö t. O i keushenkilöitä, tai niih in verrattavia, ovat esim e rk ik s i o s a k e y h tiö t o su u sku n n at keskin äiset y h tiö t, s ä ä s tö p a n k it talo u d e llis e t yh d is tykset, a v o im e t y h tiö t ja k o m m a n d iittiy h tiö t Suurim m at ja kansantaloudelle tärkeim m ät yksity is e t y rity k s e t o v a t o ike u s h e n k ilö m u o to is ia. Y rity k s iin lu eta an m yös v a ltio n liik e la ito k s e t ja kuntien yleisöä palvelevat liik elaito ks et Y hdistäm ällä e ri luokituksia, kuten oikeu dellin en m uo to ja o m is taja tyy p p i, vo id a an ra jata e rila is ia y ritys jo u k k o ja (e s im e rk ik s i y k s ity is e t liik e y rity k s e t). T ila s to tu o tan n o lle y rity s on tärk e ä y k s ik k ö, koska k a ik is ta sen talo u s to i m is ta on saatavissa tä y d e llis e t tie d o t N ä itä ovat m m. tilinpäätös -, rahoitus - ja tuotantotied o t jo s k in tu o tan to tie d o t kerätään käytän nössä suoraan yrityksen alayksiköiltä e li toim ipaiko ilta. 2.3 Konserni O ik e u s h e n k ilö m u o to in e n y rity s v o i p e ru s ta a y h d e n t a i u s e a m p ia ty tä r y r ity k s iä ja n ä m ä e d e lle e n ty tä r y r ity k s iä jn e. N ä id e n e m o -, t y tä r - j a s is a ry rity s te n m u o d o s ta m a a k o k o n a is u u tta s a n o ta a n k o n s e rn ik s i. K o n serni vo i saada m uitakin m uotoja: em oyrityksen e i v ä lttä m ä ttä tarv itse o lla varsin ain en yritys, vaan se vo i o lla esim erkiksi säätiö. Taloudellisesti tärkeim m ät konsernit muodostuvat osakeyhtiö - ja osuuskuntam uotoisista y rityksistä. Em oyritys vo i o lla ulko m ailla. Vastaavasti s u o m a la is illa y rity k s illä v o i o lla tytäryrityksiä u lko m ailla. 2.4 Yritystyyppinen yksikkö A a tte e llis e t y h te is ö t, s ä ä tiö t, a s u n to -o s a k e y h tiö t, s e u ra k u n n a t y m s. o v a t tä r k e itä ta lo u s to im ie n h a r jo itt a jia. N ä is tä k ä y te tä ä n jo s k u s n im ity s tä y rity s ty y p p in e n y k s ik k ö. T ä llä halutaan ilm aista, että niiden toim innasta saadaan tie to ja ku ten y rity k s is tä k in ja e ttä ne o v a t riittä v ä n itsen äisiä p äätö ksen teko yks ik k ö jä. M a in itu t y h te is ö t v o iv a t toim in tan sa tuke m is e k si h a ijo itta a y rity s to im in ta a esim. ravitsem is - ja m ajoitustoim intaa tai kauppaa. V a ltio n liikelaito kset ja kuntien yleisöä palvele v a t liik e la ito k s e t o v a t y rity k s iä. V a ltio n ja kuntien m uut virastot ja laitokset ovat sen sija a n y rity s ty y p p is iä y k s ik ö itä. K u n ta in liito t, jo tk a to im iv a t k u ten liik e la ito k set, o v a t y rity k s iä ja m u u t k u n ta in liito t o v a t yritystyyppisiä yksiköitä. 2.5 Toimipaikka T o im ip a ik k a o n y h d e n y rity k s e n t a i y rity s ty y p p is e n y k s i k ö n o m is ta m a, yhdessä paikassa s ijaitseva ja p ääas iassa y h d e n la is ia ta v a r o ita ta i p a l velu ksia tu o ttava tu o ta n to y k s ik k ö. T o im ip a ik k o ja o v a t esim. m a a tila, tehdas, m yym älä, torikoju, kioski ja toim isto. Julkishallinnon toim ipaikkoja ovat m m. verotoim isto, kunnan kirjasto ja terveyskeskus. T oim ip aikka on toim ialaluokitusta sovellettaessa keskeinen yksikkö, koska 6 Tilastokeskus

8 to im ip a ik k a k o h tain e n tie to antaa parhaan kuvan talouden rakenteesta, y rity s to im in n a s ta vo id aan to im ip a ik k o je n avu lla kerätä tieto ja ja laatia tilastoja m aantieteellisten ja hallinnollisten alueiden m u k a is e s ti, m onitoim ialaisista yrityksistä saadaan to i m ialo ittain eriteltyä tietoa, m onet tuotantoon liitty v ä t perustiedot, hyöd y k k e id e n h in n a t, ku u k au sittaise t m y y n titiedot ym. on nopeinta ja taloudellisinta kerätä suoraan to im ip a ik o ilta, k a ik k i h en k ilö p o h ja is e t tila s to t k u v a a v a t väestön to im ia la - e li e lin k e in o ja k a u m a a toim ipaikkojen kautta. U s e in to im ip a ik k a ra jataa n sen m ukaan, m iten yrityksen laskentatoim i pystyy antam aan tietoa ja m itä perustietoja tilastoon tarvitaan. E r i y ritys ten y k s ik ö t o v a t e ri to im ip a ik k o ja, vaikka ne sijaitsisivat samassa paikassa. N iin pä kauppiastavaratalo, ostoskeskus tai te o llisuu skylä e i m uodosta y h tä to im ip a ik k a a, kosk a niissä to im ii useita y rity k s iä. Sen sijaan jo kaisella niissä to im ivalla yrityksellä on ainak in yksi toim ipaikka kyseisessä paikassa. Jokain en y rityk s e n osa, jo lla on o m a o so ite, o n to im ip a ik k a. T äs tä p eriaatteesta jo u d u taan eräissä tapauksissa tinkim ään. A in a ei yrity k s iltä saada riittä v ä n y k s ity is k o h tais ta tie to a to im ip a ik o is ta. T o isin aan taas to im in ta on n iin ly h y taik a is ta ta i nopeasti p aikasta toiseen s iirty v ä ä, e ttä o s o itep aikkaa e i o le jä rk e v ä ä p itää to im ip a ik k a n a. T ä m ä n vu o k si vars in k in rakentam isen ja liikenteen to im ialo illa to im i paikka on usein alu e -, p iiri- tms. pysyvä to i m isto, josta alueen toim intaa johdetaan. Jos y rity s h a rjo itta a samassa paikassa selvästi to isistaan p o ik k e a v ia to im in to ja, se ja e taa n usein e ri to im ip a ik o ik s i. N ä in e ri to im in n o t saadaan tila s tois s a riittä v ä s ti e s iin. T o is a a lta e s im e rk ik s i tav a ra talo on to im in n a llis e s ti y h tenäinen koko naisu us, jo ta p id etään yh ten ä toim ipaikkana. K un harkitaan, onko m onim uotoinen toim inta jaettava pienem m iksi to i m ipaikoiksi, käytetään perusteena e ri toim intojen ehdotonta sekä suhteellista suuruutta. K o s k a y rity s a in a to im ii jo s s a in paikassa, s illä on vähintäin yksi toim ipaikka. U seim m at y ritykset ovat yksito im ipaikkaisia, m utta suurim m illa y rity k s illä v o i o lla sato ja to im ip a ik k o ja e ri p u o lilla m aata. L is ä k s i näm ä v o iv a t to im ia e ri a lo illa. 2.6 Aputoimipaikka A p u to im ip a ik k a tu o tta a p a lv e lu k s ia (e i ta v a r o ita ) p ä ä as iassa y rity k s e lle ta i y rity s - ty y p p is e lle y k s ik ö lle its e lle e n. T ä lla in e n on pää-, p iiri- tm s. hallin nollinen toim isto, e rillinen kuljetusyksikkö, yrityksen om ien ajoneuv o je n k o ija a m o, varasto, tu tk im u s y k s ik k ö, tietojenkäsittely -yksikkö, jn e. Jos tällaiset to i m in n o t on jä rje s te tty n o rm a a lin tuotannon kanssa samaan to im ip a ik k a a n, n iitä e i yleensä pidetä erillisin ä aputoim ipaikkoina. A p u to im ip a ik k a n a e i p id e tä to im ip a ik k a a, jo k a tu o ttaa y rity k s e lle ta i y ritys tyy p p is e lle y k s ik ö lle m aatalouden, m etsätalouden, kaivostoim innan tai teollisuuden to im ialo ille luonteenom aisia tavaroita sähköä tai kaukoläm pöä rakennuksia ja rakennelm ia palveluja, jo tk a m yydään pääasiassa y rity k sen u lk o p u o le lle. Tilastokeskus 1^1 7

9 3 Luokitteluperusteet 3.1 Yleistä toimialan määrittämisestä Y k s ik ö t lu o k ite lla a n jo h o n k in to im ia la lu o k - k a a n p ääas iallisen to im in n an p eru steella. K oska useissa yksiköissä haijoitetaan monenla is ta to im in ta a, jo u d u taan n iid e n m e rkitys pun nitsem aan jalo stusarvo -o su u ks ien a v u lla. M itä enem m än jo k in toim inta lisää jalostusarvoa, sitä suurem pi paino sille annetaan. K osk a ja lo s tus a rv o a e i usein tie d e tä, jo u d u taan turvautum aan ko rvikem ittoihin, jo tka m ahdollis im m a n h y v in vastaavat jalo stusarvo a. N ä itä o v a t p a lk a t, h en k ilö stö n m ä ä rä, tuotannon b rutto a rv o, liik e v a ih to jn e. M a h d o llis u u ks ie n m ukaan tu lisi käyttää useita toisiaan täydentä v iä m itto ja. Julkishallinnossa eri toim intojen painottam i seen vo id aan lu o n tev im m in k ä y ttää tie to ja palkkojen tai henkilöstön määrästä. Y rityksen päätoim ialaa määrättäessä e i aputoim in taa o teta h uo m ioo n. E s im e rkik s i yrityk s en o m ie n au to je n ko rja u s e i v a ik u ta y rityk s e n p ä ä to im ia la a n. P u u ttellis te n p erustieto jen v u o k s i e i tätä p e ria a tetta a in a v o id a nou dattaa. V a rsin k in jo s a p u to im in taa h a rjo itetaa n k iin te ä s ti varsinaisen toim in n an yhteydessä, on sen erottam inen vaikeaa. A p u to im ip a ik a t lu etaan y rityk s e n p ä ä to i m ialaan. N iille voidaan päätoim ialan lisäksi antaa to iss ija in e n to im iala tu n n u s, jo k a k u v a a niiden tosiasiallista toim intaa. Toim ialan m äärittäm iseen ei vaikuta toim innan laajuus, oikeudellinen m uoto, omistussuhteet eikä rahoitustapa. Jos vertikaalisesti integroitua toim intaa ei voida esim. tietojen saantivaikeuksien vuoksi ja k a a riittä v ä n h om o geenisiksi to im ip a ik o ik s i, to im iala m ääritetään lopullista hyödykettä lähin n ä o le v an to im in n a n p e rustee lla. Jos esim. sama y ritys h a rjo itta a p u u n k o rju u ta ja puun ja tko ja lo s tu s ta, vo id a a n y ritys lu k e a k o k o naisuudessaan puun jatkojalostukseen. 3.2 Yrityksen päätoimialan määrittäminen M onito im ialaisen yrityksen päätoim iala m ääritetään vaiheittain. Ensin m ääritetään päälu o k k a, sitten 2-n u m erotaso n to im ia la ja sen jä lk e e n ja tke taa n tark im m a lle tas o lle. Jos y r i tys esim erkiksi valm istaa sähköteknisiä tuotteita ja haijo ittaa sähköasennusta sekä sähköalan tukkukauppaa, päätoim iala on jo k in teollisuuden to im ia la, m ik ä li v alm istu s on suurem paa k u in asennus ja tu k k u k a u p p a yh teensä. P äätoim iala tarkennetaan täm än jä l keen teollisen toim innan perusteella. 8 Tilastokeskus

10 4 Käyttöalue T o im ia la lu o k itu s on tila s toto im e n y le is im m in k ä y te tty ja la a jim m a lle le v in n y t lu o kitu sstan - dardi. S itä käytetään nykyisin useissa eri tilastoissa ja hallinnollisissa jäijestelm issä ju lk i s e lla s e k to rilla. S itä käytetää n y le is e s ti m yös yksityisen sektorin tietojäijestelm issä ja tutkim uksissa. H a llin n o llis ia tie to jä rje s te lm iä, jo is s a to im ia la - lu o k itu s ta k ä y tetään, o v a t m m. vero tu srekiste rit, eläkejärjestelm ät, erilaiset elinkeinoeläm än rekisterit, työvoim a - ja työsuojeluhallinnon rek is te rit sekä ym p äris tö h a llin to o n ja ym p äristö n suojelu u n liitty v ä t re k is te rit T o im ia la lu o k itu s ta k äy tetää n lis ä k s i e rila is iss a talouseläm än hakem istoissa. M o n et seutukaav a liito t ja lä ä n it p itä v ä t yhteistyössä y rittä jä - organisaatioiden, kuntien elinkeinoasiam iesten, työvoim aviranom aisten sekä teollisuusp iirie n kanssa p a ik a llis ia to im ip a ik k a - rek is tereitä, jo is s a k ä ytetää n to im ia la lu o k itu s ta. T o im ia la lu o k itu s ta e i k a ik is s a tilastoissa ja tie to järje s telm is s ä k ä y tetä ta rk im m a lla tas o lla e iv ä tk ä a in a k a ik k i to im ia la t o le m ukana. Luokituksen tarkkuus tason vo ikin valita tarpeen m ukaan. Tilastokeskus 1 0 ) 9

11 5 Suhde muihin luokituksiin 5.1 Suhde kansainvälisiin toimialaluokituksiin Kansainvälisessä tilastotyössä käytetyin to i m ialaluokitus on Yhdistyneiden Kansakuntie n to im ia la s ta n d a rdi IS IC, In te r n a tio n a l S ta n d a rd In d u s tr ia l C la s s ific a tio n o f A U E c o n o m ic A c tiv itie s. Sen uusin la ito s, re v. 3, v a h v is te ttiin vuoden 1989 alussa. IS IC :iä k ä y ttäv ä t tilastoju lk a is u is s a a n Y K ja sen a la - jä ije s tö t. IS IC rin tarko itu kse n a e i o le k o rv a ta kansallisia luokituksia vaan to im ia kansainvälisen tilastovertailun kehikkona. Eräissä m aissa IS IC :iä sovelletaan myös kansalliseen tilasto tuotantoon. Suom en a ik a is e m p i to im ia la - lu o k itu s seurasi pääosin h y v in k in tarkasti vuoden 1968 IS IC riä.1 E u roo p an Y h teis ö U ä (E Y ) on käytössä o m a to im ia la lu o k ituk s e n s a (N A C E ), jo n k a uusi v e rs io (re v. 1 ) o n teh ty yhteistyössä IS IC riä uudistettaessa. Luokitukset on harm onoitu siten, e ttä ne ka k s in u m erotaso lla (o s ittain jo p a 4 -n u m e rotas o lla ) vastaavat to is ia a n. E Y -m a a t tu le v a t käyttäm ä ä n N A C E re v. l:tä omassa tilastotuotan nossaan vuodesta 1993 lä h tie n tietyin E Y :n asetuksen sallim in lievennyksin.2 T o im ia la lu o k itu s on la a d ittu ensi sijassa k a n s a llis iin ta rpe is iin. K u ite n k in on p y ritty varm istam aan s e llain en v e rtailu k e lp o is u u s Y K :n suositukseen, e ttä tila s to tie d o t o v a t m uunnettavissa Y K :n luokitusta vastaaviksi. 5.2 Suhde muihin taloustilastoluokituksiin T ila s to lu o k itu s ten teossa e i p y ritä s iih e n, e ttä y k s i lu o k itu s sis ältäis i u seita e rila is ia näkök u lm ia. P ä in vasto in : k u k in lu o k itu s la a d itaa n m a h d o llis im m a n p u h taasti yhd en p eriaatteen m ukaan. Tilastollisesta kuvauksesta tulee tark e m p i, k u n lu o k itu k s ia k äytetään s iten, e ttä n e täy d e n täv ä t to is ia a n. L is ä tie to a saadaan lu o k itte le m a lla ain eis to toisen lu o kitu ksen m ukaan. T ä rk e im p iä to im ia la lu o k itu s ta tä y d e n täv iä lu o k itu k s ia o v a t in s titu tio n a a lin e n se k to riluokitus?, ju lk is y h teis ö je n teh täv ä lu o k itu s 4 sekä h e n k ilö tilas to is sa s o v e lle ttav a a m m a ttiluokitus.5 U lkom aankauppa - ja teollisuustilastoissa to im ia la lu o k itu s täyd e n tää ta v a ra lu o k i- tu ksia. 1 International Standard Industrial Classification of Ali Economic Activities, United Nations, New York, Tilastokeskuksen koordinointttoimisto antaa lisätietoja Suom en toimialaluokituksen, ISIC:n ja NACErn suhteesta. 3 Institutionaalinen sektoriluokitus, Tilastokeskus, Käsikirjoja nro 5, Helsinki Yhteisöjen tehtäväluokitus, Tilastokeskus, Käsikirjoja nro 10, Helsinki Ammattiluokitus 1987, Tilastokeskus, Käsikirjoja nro 14, Helsinki Tilastokeskus ij^ i

12 6 Tärkeimmät toimialaluokitus 1988:aan tehdyt muutokset verrattuna aikaisempaan toimialaluokitukseen 6.1 Uudistuksen tarkoitus T oim ialaluokitus vahvistettiin standardiksi ensim m äisen k e rra n vuon na ja u u d is tettiin vuon na , jo llo in s iih en teh tiin p ie n iä m uutoksia. Toim ialaluokitus ,2. uudistettu la ito s, v a h v is tettiin p eru steellisesti uud istettuna vuonna Tarkistam isen ja uudistamisen p e rim m äin e n syy o li saattaa lu o k itu s ajan tasalle siten, että tilastot vastaavat parem m in kansantaloutem m e m uuttunutta rakennetta. P alvelutoim ialojen osuus on kasvanut A l kutuotannon ja jalostuksen suhteellinen m erkitys on lasken u t. T ä m ä k e h itys on otettu uudistuksessa huom ioon taikentam alla palvelu to im ia lo je n lu o k itu s ta. 6.2 Toimialaluokitus 1988:n rakenne Vuoden 1972 (sam oin kuin 1979:n ) luokituksessa lu o k k ie n tu n n u sjärje stelm ä n o u d atti kym m enjärjestelm ää. P ääluokkia o li vain yhdeksän ja kussakin pääluokassa 2 -n u m e rotasoisia alaluo kkia korkeintaan yhdeksän. T o im ia la lu o k itu s :n tu n n u sjä rje s telm ä on aakko snum eerin en. P ä ä lu o k k ia on n y t 19. Luokat on num eroitu uudelleen n iin, että tark im m a n tason tunn ukset on v o itu lyh en tää kuudesta n eljä ä n num eroon. T ie to je n k o o d i- tuksessa ja tallennuksessa e i o le tarko itu s käyttää kiijaintunnuksia. N e on tarkoitettu läh in n ä ju lk a is u ih in, jo is s a to im ia lo ja ry h m ite l lään k a rk e a m m a lla tas o lla. T a lle n n u k s e s s a s u o s itella a n k ä y te ttä v ä k s i n u m e e ris ta k o o d ia. O ts ik o ita on m u u tettu, jo s lu o k k ie n sisältö on m u u ttu n u t N e on lis ä k s i p y ritty lyh en täm ään m a h d o llis im m a n n asev iksi. O ts ik o t e iv ä t aina k u v a a k a ik k ia lu o k k a a n k u u lu v ia to im in to ja, vaan näm ä kuvataan luokan m ääritelm ässä. L u o kkia muodostettaessa on p yritty välttäm ään tap au ksia, jo is s a lu o k k a a n k u u lu is i v ä hem m än k u in k o lm e y ritys tä ta i to im ip a ik k a a. S u urten, usein ju lk is te n, m o n o p o lien luokissa tätä sääntöä e i o le noudatettu. Tilastokeskus 11

13 Toimialaluokitusten 1979 ja 1988 pääluokat1 V luokitus V luokitus 1 M a a -, m ets ä- ja k a la ta lo u s, A m etsästys B 2 K aivos - ja kaivannaistoim inta C 3 T e o llis u u s D 4 S ä h k ö -, k aasu - ja v es ih u o lto E 5 Rakennustoim inta F 6 Tukku- ja vähittäiskauppa, G m ajoitus - ja ravitsem istoim inta H 7 K uljetus, varastointi ja I tieto liikenne J 8 R ahoitus -, vakuutus -, k iin - K teistö - ja liike-e läm ää L palveleva toim inta M 9 Y h te is k u n n a llis e t ja h e n k ilö - N kohtaiset palvelukset O P R S T M aatalous, kala - ja riis ta talo u s M etsätalous K a iv o s - ja ka iv a n n a is to im in ta T e o llis u u s E n e rg ia - ja v e s ih u o lto Rakentam inen K au p p a M ajo itu s - ja ravitsem isto im in ta K u lje tu s T ieto liikenne R a h o itu s - ja va k u u tu s to im in ta K iin te is tö -, puhtaus- ja v u o k ra u s p a lv e lu t T e k n in e n p a lv e lu ja p a lv e lu t liike-e läm älle J u lk in e n h a llin to ja m aanpuolustus K o u lu tu s ja tu tk im u s T e rv e y s - ja s o s ia a lip a lv e lu V irk is ty s - ja k u lttu u rip a lv e lu Järjestö - ja u sko n n o llin en to im in ta M u u t p a lv e lu t 6.3 Pääluokkien väliset siirrot Puunuitto (a ik. 1222) on siirretty metsätaloudesta vesiliikenteen luokkaan V alokuvien kehittäm inen (a ik ) on siirretty h e n kilö ko h taisesta p alv elu to im in n a s ta te o llisu u d en lu o k k a an K otitalousesineiden koijaus (a ik ) on siirre tty k o titalo u k s ia p a lvelev a sta toim in n asta väh ittäiskau p a n lu o k k a a n A utojen korjaus (a ik ) on siirretty kotitalo u ks ia p a lv elev a sta toim in n a s ta uuteen m oottoriajoneuvojen kaupan, huollon ja korjauksen luokkaan A utojen vuokraus (a ik ) on siirretty liikenteestä ko n e id en ja la itte id e n vuokrauksen lu o kk aan Siivous (a ik. 9203) on siirretty puhtaanapidosta k iin te is tö -, puh taus- ja v u o k rau sp a lv elu je n luo kk aan Toimialaluokitusten 1979 ja 1988 välinen vertailutaulukko on julkaistu erillisenä liitteenä: Toim ialaluokitu sten 1979 ja 1988 v ä lis e t a v a im e t, Liite 3 toimialaluokitus 1988:aan, Tilastokeskus, Koordinointitoimisto Tilastokeskus ^

14 Y m p ä ris tö h u o lto (a ik , , ja ) on s iirretty puhtaanapidosta k iin te is tö -, puh taus- ja vu o k rau sp alvelu jen lu o kk aan Pesulatoim inta (a ik ) on siirretty henkilökoh taisesta p a lv e lu to im in n a s ta k iin te is tö -, puh taus- ja vu o k rau sp a lvelu jen lu o kkaan Päätoimiala 6.4 Luokkien määrien muutokset T o im ia la lu o k itu s 1979:ssä o li ja to im ia la - lu o k itu s 1988:ssa on 551 tark im m a n tason lu o k k a a. H u o lim a tta s iitä, e ttä k o k o lisä y s on v a in 14 lu o k k a a, lu o k k ia on lis ä tty ja p o is tettu h y v in p a ljo n, k u ten k ä y ilm i seuraavasta asetelm asta: Tarkimman tason luokkien määrä TOL 1988 muutos A M aatalous ; kala - ja riistatalous 10-1 B M etsätalo u s C K aivos - ja kaivannaistoim inta 10-1 D T e o llis u u s E E n e rgia - ja vesih u o lto F Rakentam inen G K a u p p a H M ajo itu s - ja ravitsem istoim inta 15-3 I K u lje tu s J T ieto liikenne 5 +3 K R ahoitus- ja vakuutustoim inta L K iin teistö -, puhtaus- ja vuokrauspalvelut M Tekninen palvelu ja palvelut liike-eläm älle N Julkinen hallin to ja maanpuolustus 11-3 O K oulutus ja tutkim us P T e rv e y s - ja s o siaa lip alvelu R V irkistys- ja kulttuuripalvelu 14 0 S Järjestö- ja uskonnollinen toim inta 10-1 T M u u t p a lv e lu t 6-1 Tilastokeskus ^ 1 3

15 6.5 Uudet luokat T ärkeim p iä uusia lu o kk ia ovat seuraavat: 011 P e lto v ilje ly, kotieläintalous. V arsinainen uudistus tässä luokassa on ja k o ko l m een ala lu o k k a a n : P e lto v ilje ly K otieläintalous 0113 Yhdistetty p elto v iljely ja k o tie lä in talo u s M assan, paperin ja kartongin yhdistetty valm istus. U utta on näiden toim intoje n esiintym inen yhdistettyinä. 161 Kustantam inen, painam inen kustantam isen yhteydessä. M yös tässä on uutta to i m in to je n yh d is täm in en. 17 K alusteiden valm istus. Tätä edelsi luokk a E i-m e ta llis ten kalu s teid e n v a lm is tu s, jo k a o li p uu tavaran valm is tu ksen a la lu o k k a ja M e tallih u o n e k a lu je n v alm is tu s, jo k a o li m e ta llitu o tte id e n valm is tu ksen a la lu o k k a. U u si 2 -num eroinen luokka sisältää m olem m a t lu o k a t 193 K oksaam ot 194 Y dinpolttoaineen valm istus Takom inen, puristam inen ja m eistäm in e n. Rakentam isessa aikaisem m an luokan S i v u - ja a la u rak a t tila lla o v a t lu o k a t Talonrakentam isen osatyöt ja 36 R akennusasennus ja v iim eistely. 3 8 R a ke n tam is ta p a lv e le v a to im in ta. L u o kassa on lis ä k s i 3 a la lu o k k a a, jo tk a n iin ik ä ä n o v a t k a ik k i uusia S ä h k ö tarv ik k e id e n ja k o d in te k n iik a n tu k k u ka u p p a. L u o k k a on nostettu 3 -n u m e - roiselle tasolle ja siihen on tehty alajako. 4 5 M o o tto ria jo n e u v o je n kau p p a, h u o lto ja koijaus. Täm ä on toim ialaluokituksen uusista lu o k is ta mittav in : lu o kk a a n on k e rä tty a u to alan tu kku kau p p a (aie m m in tu k k u kaupassa luokka ), autojen vähittäiskauppa ja huolto (aiem m in vähittäiskaupassa luokka ) ja m oottoriajoneuvojen korjaus (aiem m in kotitalouspalveluksissa luokk a ). 485 A teriapalvelu 613 S ijoitustoim inta on eriytetty aikaisem m asta luo ka sta M u u rah o itu s la ito s to im in - t a \ 621 Kansaneläkelaitoksen vakuutustoim inta. A ikaisem m in K ansaneläkelaitos o li luokiteltu julkiseen hallintoon. 67 K oneiden ja laitteiden vuokraus. Luok a n a la ja k o a e i a ie m m in o llu t. 764 E d ellä m ainitsem attom at palvelut liik e -elä m ä lle. L u o k a n a la ja k o a e i a ie m m in o llu t. 7 7 H a llin ta y h tiö t. 862 Tutkim usta palveleva toim inta M u u terv e y d e n h o ito p a lv e lu. L u o ka n a la ja k o a e i a ie m m in o llu t. 8 8 S o s ia a lip a lv e lu t. L u o ka n a la ja k o on m uuttunut perusteiltaan paljon. 9 9 T o im ia la tun tem aton L is ä k s i u s e im p iin p ä ä lu o k k iin on lis ä tty y h - distelm äluokkia, m m. seuraavat: M e tsä teo llisu u s tuo tteid e n v alm is tu s M e talliteo llis u u s E n ergiah u o lto N ä itä vo id a an tarvittaessa k ä y ttää e s im e rkik s i tilastojulkaisuissa. N iitä e i o le tarkoitettu käytettäväksi perustietojen tallennuksessa. 14 Tilastokeskus i^ i

16 7 Toimialaluokitus 1988:n tarkistettuun laitokseen tehtyjä korjauksia T oim ialaluokitus 1988:n tarkistettuun laito k seen on te h ty jo ita k in k a ja u k s ia verrattu n a toiseen laitokseen. N e ljä aktivitettia on siirretty luo ka sta to ise en, koska on ilm e n n y t, että näm ä ak tivitee tit eivät o lleet oikeassa luokassa. J o ita k in lu o k k ie n o tsik k o ja on m uu tettu. Lisäksi useiden luokkien m ääritelm iä on paran n eltu. A ktiv itettie n siirrot: v e d e n j a lä h d e v e d e n p u llo tu s on s iirre tty lu o ka sta , V e d e n puhdistus ja ja k e lu, luokkaan 1164, M a lla s -, ja virvoitusjuom i en valm istus m o d e e m ie n v a lm is tu s on s iirre tty lu okasta , T ie to - ja ko n tto rik o n e id e n valm is tu s, lu o k k a a n , T ie to liik e n n e v ä lin e id e n valm istus o h je lm a to im is to t on s iirretty luokasta , M u u työ v o im a n v ä lity s ja vuokraus, luokkaan 9131, N äyttäm ö - ja konserttitoim in ta p a te n ttito im is to t on s iirretty luokasta , R a h o itu s p a lv e lu, lu o k k a a n , L a k ia s ia in p a lv e lu. O tsikoiden kajau k set: 17, 170 ja 1700 K alusteiden valm istus (a i kaisem m in H uonekalujen valm istus) 187 ja L ä ä k in tätu o tteid e n valm is tu s (a ik. Lääkkeiden valm istus ) M a a talo u s - ja m etsätalousko neiden valm istus (a ik. M aatalouskoneiden valm istus) A u to je n ja autonosien va lm is tu s (a ik. A utojen valm istus ) 382 ja 3820 Rakennuskonevuokraus käyttäjin e e n (a ik. R aken n u sko nevuo krau s) 6511 Asuntojen ja asuinkiinteistöjen om istus ja vuokraus (a ik. Asuntojen ja asuink iin te is tö je n vu o krau s) 6519 M uiden kiinteistöjen om istus ja vuokraus (aik. M uiden kiinteistöjen vuokraus) 671 ja K ulkuneuvojen vuokraus ilm an kuljettajaa (a ik. K ulkuneuvojen vuokrau s) ja M aa talo u s k o n e id e n vuokraus ilm a n k ä y ttäjä ä (a ik. M aatalo u sko n eid en ja -laitteid en vuokraus) ja R akennuskon eiden vuokraus ilm a n k ä y ttäjä ä (a ik. R aken n u sk o n eid en ja -laitteid en vuokraus) ja L iik e to im in n a n ja jo h d o n k o n s u lto in ti (a ik. L iik k e e n jo h d o n ja h a llin n o n p a lv e lu t) ja K irja n p ito - ja tilin p ä ä tö s p a l- v e lu (a ik. K iija n p ito p a lv e lu ) Luokkien m ääritelm ien korjaukset: lu o k k ie n m ä ä rite lm iin on te h ty lu k u is ia l i säyksiä, k a ja u k s ia ja p o is to ja. Tilastokeskus i0 i 15

17 8 Alkutuotanto, jalostus ja palvelut Yhteiskunnan toim intaa on perinteisesti kuvat- Seuraavassa asetelmassa toim ialat on sijoitettu tu jakam alla to im ialat kolm een ryhm ään: a i- näihin ryhm iin : ku tu o tan to o n, jalo stukseen ja p a lv e lu ih in. A lk u tu o ta n to J a lo s tu s P a lv e lu t A M aatalous D Teollisuus G Kauppa k a la - ja E E n e rg ia - ja H M a jo itu s - ja riistatalous vesihuolto ravitsem istoim inta B M etsätalous F Rakentam inen I K uljetus C K aivos - ja J T ieto liikenne kaivannais K R ahoitus - ja to im in ta v a k u u tu s to im in ta L K iin te is tö -, puh taus- ja v u o k ra u s p a lv e lu t M Tekninen palvelu ja p a lv e lu t liik e - eläm älle N J u lk in e n h a llin to ja m aanpuolustus 0 K oulutus ja tutkim us P T e rv e y s - ja so sia a lip a lv elu R V irkistys- ja k u lttu u rip a lv e lu S Järjestö - ja u sko n n o llin en to im in ta T M u u t p a lv e lu t R y h m itte ly s tä h alu taan usein m m. käytän nön taip e id e n ta k ia p o ik e ta siten, e ttä k a iv o s - ja kaivannaistoim inta luetaan teollisuuteen. 16 Tilastokeskus

18 9 Toimialaluokkien määrät eri hierarkiatasoilla P ä ä to im ia la L u o k k ie n lu k u m ä ä rä 2 -n ro 3 -n r o 4 -n r o A M aatalous ; kala - ja riistatalous B M etsätalous C K aivos - ja kaivannaistoim inta D T e o llis u u s E E n e rgia - ja v e sih u o lto F Rakentam inen G K auppa H M ajo itu s - ja ravitsem istoim inta I K uljetus J T ie to liik e n n e K R ahoitus - ja vakuutustoim inta L K iin teis tö -, puhtaus- ja vuokrauspalvelut M Tekninen palvelu ja palvelut liike-e läm älle N Julkinen h a llin to ja maanpuolustus K oulutus ja tutkim us P T e rv e y s - ja s o s ia a lip a lv e lu R V irkisty s - ja kulttuuripalvelu S Järjestö - ja uskonnollinen toim inta T M u u t p a lv e lu t Y h teensä Tilastokeskus 1 ^ )1

19 10 Summary T h e present rev is io n o f th e S tandard In d u s tria l C la s s ific a tio n (S IC ) o f F in la n d puts increased em phasis on the n a tio n a l characteristics o f F in n is h econ om ic life. H o w e v e r, th e m ain p rin c ip le s and d e fin itio n s used in c o m p ilin g the classification fo llo w quite closely the recom m end atio ns o f th e IS IC, In te r n a tio n a ] S ta n d a rd In d u s tr ia l C la s s ific a tio n o f a ll E c o n o m ic A c tiv itie s. T h e S IC (w h ic h w as rev is ed s lig h tly in ) w as a fa irly s tra ig h tfo rw a rd a p p lic a tio n o f th e 1968 IS IC, com p lem ente d b y som e n a tio n a l subdivisions a t th e fo u r-d ig it o r m o re d e taile d le v e l. In carrying out the present revision, close attention has been given to the sim ultaneous revision o f th e IS IC (R e v. 3 ). H e n c e, w h ere th e S IC is n o t in co m p le te correspondence w ith the IS IC, it can e a s ily be co n verted to th e U N standard and vice versa. T h e c la s s ific a tio n is in ten d ed fo r c la s s ifyin g d ifferen t types o f statistical unit - such as establishm ents and enterprises, in c lu d in g p u b lic and private institutions and organisations - acc o rdin g to th e k in d o f econ om ic a c tiv ity they a re p re d o m in a n tly engaged in. T h e term eco n o m ic a c tiv ity is understood in a broad sense, i.e. it com prises n o t o n ly p rofitm a k in g activ ity but also such non-profitm aking activ i ties as p u b lic a d m in is tra tio n and defen ce, p u b lic services and p riv a te n o n -p rofitm a k in g services. T h e structure o f th e present c la s s ific a tio n has been estab lished through c a re fu l study o f changes in Finnish econom ic life. The classificatio n reflects the vast expansion o f the service industries, fo r instance, and the corresp o n d in g re la tiv e d e c lin e in p rim a ry p rodu ctio n and the m anufacturing industries. T h e S IC is desig ned p rim a rily fo r use in com p ilin g o ffic ia l statistics. A c c o rdin g ly, it is used in several s tatis tic al systems in F in la n d. In a d d itio n, th e S IC is b e in g used in a num ber o f p u b lic secto r a d m in is tra tiv e registers o r d ata system s. M u c h o f the p riv a te sector has a lso in trod u ced th e S IC in its d a ta systems and researches. A s a w h o le th e S IC serves as an im portant harm onization tool when describing Finnish econom ic life. T h e and versions o f th e S IC used the d e c im a l m eth od o f co d in g, w h ic h lim its th e nu m ber o f classes an d subclasses to ten. Because o f the obvious need fo r m ore classes, an a lfa-n u m e ric m eth od o f codin g w as in trod u c e d. T h e re a re n o w 19 m a in classes (o r m ain divisions ), as against the earlier nine. T h e code its e lf consists o f fo u r d ig its instead o f the six in the earlier code. H ow ever, because o f th e a lfa-n u m e ric m eth od o f codin g and a m o re e ffe c tiv e use o f the co d e s v a lu e scale, accuracy has not declined. The m ost detailed level o f the present classific atio n contains subclasses, com p ared w ith 533 in the previous version. The greatest increase in th e num ber o f d e taile d subclasses is show n b y th e exp an d in g se rvic e industries: w h o le s a le and re ta il tra d e, co m m u n ic a tio n, te c h n ic al and business services, and h ealth and social w elfare services. The largest decline in th e n u m b er o f d e taile d subclasses has occurred in the m anufacturing industries. T o assist users o f th e S IC, a lis t o f ab o u t title words was published in Th e fo llo w in g exam ple illustrates the hierarchical structure o f the coding scheme: K F IN A N C E A N D IN S U R A N C E 61 F IN A N C E A N D F IN A N C IA L S E R V IC E S B A N K IN G 6111 C entral banks 6112 D eposit banks M o rtg a g e banks 6119 O ther banks and so forth. 18 Tilastokeskus i 0 i

20 T h e 19 m a in classes (m a jo r d iv is io n s ) a r e as fo llo w s : A B C D E F G H I J K L M N O P R S T A G R IC U L T U R E ; F IS H IN G A N D T R A P P IN G F O R E S T R Y A N D L O G G IN G M IN IN G A N D Q U A R R Y IN G M A N U F A C T U R IN G E N E R G Y A N D W A T E R S U P P L Y C O N S T R U C T IO N W H O L E S A L E A N D R E T A IL T R A D E H O T E L S A N D R E S T A U R A N T S T R A N S P O R T C O M M U N IC A T IO N F IN A N C E A N D IN S U R A N C E R E A L E S T A T E, C L E A N IN G A N D R E N T A L S E R V IC E S T E C H N IC A L A N D B U S IN E S S S E R V IC E S P U B L IC A D M IN IS T R A T IO N A N D D E F E N S E E D U C A T IO N A N D R E S E A R C H H E A L T H A N D S O C IA L W E L F A R E S E R V IC E S R E C R E A T IO N A L A N D C U L T U R A L S E R V IC E S O R G A N IZ A T IO N A L A N D R E L IG IO U S A C T IV IT IE S O T H E R S E R V IC E S A m ore detailed version o f the Finnish S IC available. Further explanations and assistance was published in English (and Sw edish ) in in using the classification m ay be obtained C om plete conversion tables allow ing from the C entral Statistical O ffic e o f Finland, conversion to both IS IC 1968 and 1989 are Tilastokeskus i ^ i 19

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko)

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Vuosi 2009 Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Koko maa 2009 Ryhmälomautettujen henkilöiden lukumäärä Laskentapäivä

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10.

TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10. TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10.2006 LIITTEET Palkansaajien määrä toimialoittain ja vuosittain

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tornionlaakson seutukunnassa

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tornionlaakson seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tornionlaakson seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2006 TORNIONLAAKSO

Lisätiedot

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D SUOMEN VIRALLINEN TI L A S T O F I N L A N D S OFFICIELLA STATISTIK O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D VI A: 131 VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S 1969 HELSINKI 1972 Tätä julkaisua

Lisätiedot

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 5 % 4 % 1 % 2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Lisätiedot

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Rovaniemen seutukunnassa

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Rovaniemen seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Rovaniemen seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 ROVANIEMEN

Lisätiedot

SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. U U S I JA KSO. METSÄHALLITUKSEN ALAMAINEN KERTOMUS VUODELTA 1902.

SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. U U S I JA KSO. METSÄHALLITUKSEN ALAMAINEN KERTOMUS VUODELTA 1902. SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. U U S I JA KSO. 7. METSÄHALLITUKSEN ALAMAINEN KERTOMUS VUODELTA 1902. HELSINGISSÄ, KEISARILLISEN SENAATIN KIRJAPAINOSSA, 1904. M etsähallituksen

Lisätiedot

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Kemi-Tornion seutukunnassa

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Kemi-Tornion seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Kemi-Tornion seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 KEMI-TORNION

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 18.8.2015 päivitetty

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 18.8.2015 päivitetty Tilastotietoja Kymenlaaksosta 18.8.215 päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 215 Väkiluku yhteensä 179 861 ennakko (1.1.215) 2 Lähde: Tilastokeskus ennakko Kymenlaakson väkiluku kunnittain 215 Väkiluku

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Suomi postinumeroalueittain 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo

Suomi postinumeroalueittain 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo 1(23) Suomi 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo Tietosuojasyistä kaikki alle 100 asukkaan postinumeroalueet on poistettu. Jako on tehty 31.12.2012 asukasmäärän perusteella. Tästä syystä postinumeroalueita

Lisätiedot

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sanom a O sak eyhtiö n to im in tak erto m u s v u o d elta 1969 HELSINGIN SANOMAT. S U O M E N E N l M M t N L E V I N N Y T U H t l ts>ö

Sanom a O sak eyhtiö n to im in tak erto m u s v u o d elta 1969 HELSINGIN SANOMAT. S U O M E N E N l M M t N L E V I N N Y T U H t l ts>ö Sanom a O sak eyhtiö n to im in tak erto m u s v u o d elta 1969 HELSINGIN SANOMAT S U O M E N E N l M M t N L E V I N N Y T U H t l ts>ö Sanoma Osakeyhtiö Toimintakertomus vuodelta 1969 N o u su su

Lisätiedot

Hämeen väestöä, työmarkkinoita, toimialojen kehitystä, tuotannon volyymia ja työvoiman poistumia kuvaavia määrällisiä ennusteita

Hämeen väestöä, työmarkkinoita, toimialojen kehitystä, tuotannon volyymia ja työvoiman poistumia kuvaavia määrällisiä ennusteita Hämeen väestöä, työmarkkinoita, toimialojen kehitystä, tuotannon volyymia ja työvoiman poistumia kuvaavia määrällisiä ennusteita Hämeen ELY-keskus Johdon tuki yksikkö Erikoissuunnittelija Jesse Marola

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2004

Yritystoiminta Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 9 Yritystoiminta Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin tietokeskus/ Kari Palomäki Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-644-6 Painettuna ISSN

Lisätiedot

Vertailu I-II nelj vs. I-II nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti

Vertailu I-II nelj vs. I-II nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti Vertailu I-II nelj. 2010 vs. I-II nelj. 2009 Liikevaihto Palkkasumma Vienti %-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Koko maa Koko maa Koko maa TOL BCD: Koko teollisuus I-II nelj. yhteensä

Lisätiedot

Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä

Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä Yit Yritysrekisterin t i monet mahdollisuudet Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä SYÖTTEET KÄSITTELY Hallinnolliset aineistot mm. verohallinto prh vrk tullihallitus valtiokonttori kuntien eläkevakuutus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2004

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2004 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2004 Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 5/2005 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2004 Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 5/2005 Eläketurvakeskus 00065 ELÄKETURVAKESKUS

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO. VUOSINA 1944 ja 1945 III JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL. ÂREN 1944 och 1945

III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO. VUOSINA 1944 ja 1945 III JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL. ÂREN 1944 och 1945 SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLE STATISTIK III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO VUOSINA ja III l a n t h u s h Al l n in g 4 1 JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL ÂREN och L'AGRICULTURE

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa Suomen

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

1/9. Lapin liitto 27.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2009. Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio. Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio

1/9. Lapin liitto 27.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2009. Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio. Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio 1/9 Lapin liitto 27.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2009 LAPPI Itä- Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio Kaikki toimialat yhteensä

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011

Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011 1/9 Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011 Toimiala kirjaintaso sekä 2-nro taso (TOL 2008) LAPPI Itä- Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio Kemi Keminmaa

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Poliisin voimankäyttö

Poliisin voimankäyttö I Markus Terenius Poliisin voimankäyttö Rikosoikeudellinen tutkimus sallitun voimankäytön rajoista Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostum uksella

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 75,1 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Alkaneiden yt-neuvotteluiden alaiset henkilöt 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

7 iedoitus* ja ohjekirje

7 iedoitus* ja ohjekirje '%? )/ " 3?-'t10 (HSo) S t? IL. 7 iedoitus* ja ohjekirje Joulukuu N:o A/12 1951 S u o m e n K o m m u n i s t i s e n P u o l u e e n j ä r j e s t ö i l l e Työväenluokan taisteluyhtenäisyyden aikaansaaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN

YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN SUOMEN VIRALLINEN T I L A S T O F I N L A N D S OFFICIELLA STATISTIK OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND VI C: 103 YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN GENERAL CENSUS OF POPULATION 1960 XI TAAJAMAT

Lisätiedot

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Leppävirta Heinävesi Varkaus Joroinen Toimintaympäristön muutokset Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Veden käytön ja vesistökuormituksen nykytila

Veden käytön ja vesistökuormituksen nykytila Veden käytön ja vesistökuormituksen nykytila Vesiviisautta kiertotalouteen Kohti vesiviisasta kiertotaloutta hankeen loppuseminaari 14.2.2017 Photo: Riku Lumiaro Jani Salminen, Jari Koskiaho, Sarianne

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Bruttokansantuoteosuudet 2010 9,9 Kauppa 32,7 9,3 Muu teollisuus Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muut yksit. palvelut

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu TIETEEN TILA 2016 Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu 19.12.2016 Lisätietoja: www.aka.fi/tieteentila Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö Suomen Akatemia 1 Tohtoreiden sijoittumisaineisto

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Tilastokuviot 2016 /1

Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄ 2016 KEMIÖNSAARI

ELINKEINOELÄMÄ 2016 KEMIÖNSAARI ELINKEINOELÄMÄ 2016 KEMIÖNSAARI KEMIÖNSAAREN TYÖPAIKAT 2013 Yhteensä 2 368 st. Muu Terveys- ja sosiaalipalvelut Koulutus Hallinto Rahoitus, viestintä, ammatillinen Majoitus- ja ravitsemistoiminta Kuljetus

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot