Toim ialaluokitus Standard industrial classification

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toim ialaluokitus Standard industrial classification"

Transkriptio

1 T ilastokeskus J L K äsikirjoja 4 S tatistikcentralen C entral Statistical O ffic e o f Finland H andböcker H andbooks Toim ialaluokitus Standard industrial classification 1988 Luokitus määritelmineen

2 Tilastokeskus hj l Statistikcentralen ^ I F Central Statistical Office of Finland Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks Toim ialaluokitus Standard industrial classification 1988 Luokitus määritelmineen Helsinki 1990

3 3. ta rk is te ttu la ito s H elsinki 1990 K an sikuva: Lehtikuva O y P ainopaikka : V a ltio n painatuskesku s

4 ALKUSANAT Tilastokeskus vahvistaa valtion toim esta laad ittav is s a tilastoissa s o v e lle ttav a t k ä s ittee t, lu o kittelu t ja tunnusjärjestelm ät sekä antaa tarvittae ssa m u itak in tila s to je n yh ten äistäm istä k o s k e v ia o h je ita (la k i tilastokeskuksesta / ). T oim ialaluokitus 1988 (M i vahvistettu m arraskuussa T äh ä n lu o k itu k se e n T ila s to k e s kuksen jo h to k u n ta on v a h vis tan u t luvussa 7 tarkem m in esitetyt m uutokset. N y t ju lkaistavaan laito k seen on te h ty v a in p ie n iä k o rja u k sia: n e ljä n to im ia la lu o k a n sisältö ä on m u u tettu (y k s ittä in e n a k tiv ite e tti s iirre tty toiseen lu o k k a a n ), kah d en to ista to im ia la lu o k a n o tsik k o a on korjattu ja useiden toim ialaluokkien m ääritelm iä on täsm ennetty. T o im ia la lu o k itu s v a h v is tettiin ensim m äisen kerran vuonna 1972 K äsikirjo ja -sarjassa num e ro lla 4. L u o k itu s u u d is tettiin vuonna , jo llo in siih en teh tiin m u u tam ia p ie n e h k ö jä m uutoksia. Vuonna 1986 vahvistettiin perustee llis e s ti u u d istettu to im ia la lu o k itu s Se ju lk a is tiin vuo n na E rillin e n hakem isto ju lk a is tiin (liitte e n ä 1) samana vuon na. S itä on tarkistettu ja laajennettu vuosittain. R uotsinkielin en käännös toim ialaluokituksesta ju lkaistiin vuonna M yös hakem isto on käänn e tty ru o tsik s i. L is ä k s i to im ia la lu o k ituk s e s ta on ju lkaistu kolm ikielin en (suom i, ruotsi, engla n ti) tiiv is te lm ä liitte e n ä 2. E rillin e n m uu n - nosavain toim ialaluokituksen edellisen version ( ) ja voim assaolevan ( ) version v ä lillä on julkaistu liitteenä 3. T o im ia la lu o k itu s k u u lu u Tilastokesku kse n v a h v is tam iin o h je e llis iin lu o kitu sstan d ardeih in, jo id e n tarkoituksena on tilastojen käsittee llis e n selkeyd en ja e ri tila s to is ta saatavien tietojen vertailtavuuden parantam inen. L u o kitus soveltuu käytettäväksi m yös m uihin tietojärjestelm iin. T oim ialaluokitus 1988 on otettu käyttöön T i lastokeskuksen lähes k a ik is s a ao. tilastosysteemeissä. Lisäksi sen käyttö on laajentunut valtion tilastotoim en ulkopuolle m oniin h allin n o llis iin jä rje s te lm iin, tu tk im u k s iin ja m yös yksityisen sektorin tieto järjestelm iin. T o im ia la lu o k itu k s e n n im ik k e is tö (k o lm e lla k ie le llä ) tunnuksineen, erillin en hakem isto sek ä m u u nno savaim et on v ie ty k o o rd in o in tito i- m iston ylläpitäm ään luokitustietokantaan, jo s ta voidaan to im ittaa asiakkaille heidän ta rv itsemiaan konekielisiä versioita. K ä s illä o le v a n to im ia la lu o k itu s :n tark is tetu n laito k s en on to im itta n u t Is m o T e ik a ri koordinointitoim istossa. U udistustyötä ja luokituksen hyväksikäytön edistäm istä ohjaa T i lastokeskuksen asettam a to im ia la lu o k itu k s e n neuvotteluryhm ä, jo n k a puheenjohtajana to i m ii tuotantopäällikkö R isto Kunnas. Tiedusteluihin toim ialaluokituksesta vastaa T i lastokeskuksen y rity s rek is te ri -y k s ik k ö, puh. (9 0 ) , P L 7 7 0, H e ls in k i. K o o r- d in o in tito im is to o ttaa lis ä k s i vastaan eh d o tu k sia luokituksen kehittäm iseksi ja parantam i seksi. J u lkaisu a m y y v ä t T ila s tok e s k u s, p u h e lin (9 0 ) ja V a ltio n painatuskeskuksen m yym ä lä t. K ä s illä o le v a lu o kitu s s tan d a rdi on voim assa allekirjoituspäivästä lukien toistaiseksi. T ark o itu k s e n a o n, e ttä T ilas to k e s k u s m yö h em m in uudistaa toim ialaluokituksen Euroopan yhteisön so veltam an to im ia la lu o k itu k s e n (N A - C E ) m uka iseksi. H elsingissä kesäkuun 21. päivänä 1990 Olavi E. Niitamo Ism o T eikari B Tilastokeskus ^

5 Sisällys 1 T o im ia la lu o k itu k s e n luon ne ja p ä ä p e ria a tte e t L u o k ite lta v a t y k s i k ö t Y le is tä Y r i t y s K o n s erni Y ritys tyy p p in e n y k s ik k ö T o im ip a ik k a A p u to im ip a ik k a L u o k itte lu p e ru s te e t Y le is tä to im ia la n m ä ä rittä m is e s tä Y rity k s e n p ä ä to im ia la n m ä ä rittäm in en K ä y ttö a lu e Suhde m u ih in lu o k it u k s iin Suhde k a n s a in v ä lis iin to im ia la lu o k itu k s iin Suhde m u ih in talo u s tila s to lu o k itu k s iin Tärkeim m ät toim ialaluokitus 1988:aan tehdyt muutokset verrattuna aikaisem paan to im ia la lu o k ituk s e e n U u d istu kse n tarko itu s T o im ia la lu o k itu s 1 988:n r a k e n n e P ä ä lu o k k ie n v ä lis e t s i i r r o t L u o k k ie n m äärien m uu tokset U u d e t l u o k a t T o im ia la lu o k itu s :n tarkistettu u n laito k seen teh tyjä k o ija u k s ia A lk u tu o ta n to, ja lo s tus ja p a lv e lu t T o im ia la lu o k k ie n m äärät e ri h ie ra rk ia tas o lla S u m m a r y T o im ia la lu o k itu s T o im ia la lu o k itu s m ä ä r ite lm in e e n Tilastokeskus

6 1 Toimialaluokituksen luonne ja pääperiaatteet Toim ialaluokituksen (T O L ) avulla ryh m itellä än lu o k k iin s am an kaltaisia to im in to ja e li a k tiv itee tte ja. N ä itä lu o k k ia kutsu taan to i- m ialaluokiksi tai lyhyesti toim ialoiksi. T o i m in n o t o v a t s am an kaltaisia s illo in, ku n ne o v a t tuottam ien sa h y ö d y kk e id e n, tu o tan to - panostensa sekä tuotantoprosessinsa m ukaan sam ankaltaisia. U sein toim ialojen muodostam iseen riittä ä ry h m ä to im in to ja, jo tk a o v at v a in yhden ta i kahden tunnusm erkin m ukaan sam ankaltaisia. K un toim ialaluokitusta sovelletaan on pidettävä m ielessä, m iten todelliset yksiköt (y rity k set, y ritys tyy p p is e t y k s ik ö t ja to im ip a ik a t) e s iin tyv ä t tuotantoeläm ässä ja m iten to im in n o t yhdistyvät niissä. Toim innot saattavat ryh m itty ä to im ip a ik o is s a m u id en k in p eria a tteid e n k u in raa k a -ain e id e n, tuotantoprosessin tai tuotteiden sam ankaltaisuuden perusteella. L u o k ittelu p e rus tein a on eräissä tapauksissa käytetty m m. seuraavia: institutionaalinen sektori (julkinen hallin to ) lu v a n v a ra in e n to im in ta (ra v itse m is - ja m a jo itu s to im in ta) m yyn tipinta -ala (vähittäiskauppa ) homogeenisuusaste (m aatalous). K äy tän n ö n sovellu ksissa to im ia la lu o k itu s on e n s is ija is e s ti jä r je s te lm ä, jo lla lu o k ite lla a n to im ip a ik k o ja, k u te n te h ta ita, m y y m ä lö itä, to im is to ja j a k o r ja a m o ita e r i to im ia la lu o k - k iin. Toim ipaikkojen lisäksi toim ialaluokitusta vo id a an s o veltaa m yös y ritys ten ja m u id en tila s toy k s ik ö id e n lu o k ittelu u n. T o im ia la lu o k k ie n m ä ärittely s s ä on e rityis e s ti p y ritty s iih e n, e ttä tark im m a n tason lu o k a t o v a t m a h d o llisim m a n h om ogeenisia. H o m o g e e n is u u tta k u v a a v a t e riko istu m isaste ja p e ittävyysaste. E riko istu m isaste ilm o ittaa, ku in k a suuri osa tuotannosta tie ty llä to im ia la lla on to im ia la lle o m in a is ia h y ö d y k k e itä. P e ittä - v y ysas te ilm o itta a, k u in k a su u ri osuus tie ty lle to im ialalle om inaisten hyödykkeiden kokonaistuotannosta tuotetaan to im ialalla. Luo kat ja n iih in sijoittuvat yksiköt on m äärite lty siten, e ttä ne m a h d o llis im m an h y v in vastaa vat to im in to ja Suom essa. L u o k itu k s ee n s is ä lty y k u ite n k in s e lla is ia k in to im in to ja, jo ita e i Suom essa e siin n y la in k a a n ku ten ru s k o h iile n k a iv u, suolan taltee n o tto ja m aa ö ljy n pum ppaam inen. Tällaisten toim intojen m u kanaolo johtuu m m. ulkom aankauppatilastoista. T oim ialaluokitus on hierarkkinen luokitus. S i ten luokituksessa on eri tarkkuustasoja. T ie tyn tason lu o k a t o v a t a in a k a rkeam m an tason lu okan a la ja k o ja. Luokituksessa on 19 pääluokkaa. N äiden tunnus on k irja in. Seuraavalla tasolla on 68 luokk a a, jo illa on kaksin u m eroin en tunnus. N ä m ä ka k s in u m e rois e t lu o k a t on yleen s ä ja e ttu k o l- m in u m e roisiin ja e d e lle e n n e lin u m e ro is iin lu o k k iin ky m m e n jä rje s telm ä n m ukaan. L u o k i tuksen tarkin taso on nelinum eroinen. Tilastokeskus 5

7 2 Luokiteltavat yksiköt 2.1 Yleistä T o im ia la lu o k itu k s e lla lu o k ite lla a n y rity k s iä,. y rity s ty y p p is iä y k s ik ö itä ja to im ip a ik k o ja. T ä rk e itä y k s ik ö itä o v a t n äiden lisä k s i a p u toim ip a ikka, apuyritys ja konserni. 2.2 Yritys Y r ity k s e llä ta r k o ite ta a n y h d e n t a i u s e a m m a n h e n k ilö n yhdessä h a r jo itta m a a ta lo u d e llis ta to im in ta a, jo lla tä h d ä tä ä n k a n n a tta v a a n tu lo k s e e n. Käytännössä yritystoim inta saa m onia m uotoja. Y le is in on m u o to, jo ssa lu o n n o llin e n h e n k ilö h a jo itta a y ritys to im in taa o m a lla n im e llä ä n ta i rek is te rö id y llä to im in im e llä. T äh ä n ry h m ään k u u lu v a t a m m a tin h a rjo ittaja t, useim m at m a a tilatalo u d en h a rjo itta ja t sekä u seim m at liik e ttä h a rjo ittav a t lu o n n o llis e t h e n k ilö t Toinen suuri ryhm ä on o ikeu sh en kilö t. O i keushenkilöitä, tai niih in verrattavia, ovat esim e rk ik s i o s a k e y h tiö t o su u sku n n at keskin äiset y h tiö t, s ä ä s tö p a n k it talo u d e llis e t yh d is tykset, a v o im e t y h tiö t ja k o m m a n d iittiy h tiö t Suurim m at ja kansantaloudelle tärkeim m ät yksity is e t y rity k s e t o v a t o ike u s h e n k ilö m u o to is ia. Y rity k s iin lu eta an m yös v a ltio n liik e la ito k s e t ja kuntien yleisöä palvelevat liik elaito ks et Y hdistäm ällä e ri luokituksia, kuten oikeu dellin en m uo to ja o m is taja tyy p p i, vo id a an ra jata e rila is ia y ritys jo u k k o ja (e s im e rk ik s i y k s ity is e t liik e y rity k s e t). T ila s to tu o tan n o lle y rity s on tärk e ä y k s ik k ö, koska k a ik is ta sen talo u s to i m is ta on saatavissa tä y d e llis e t tie d o t N ä itä ovat m m. tilinpäätös -, rahoitus - ja tuotantotied o t jo s k in tu o tan to tie d o t kerätään käytän nössä suoraan yrityksen alayksiköiltä e li toim ipaiko ilta. 2.3 Konserni O ik e u s h e n k ilö m u o to in e n y rity s v o i p e ru s ta a y h d e n t a i u s e a m p ia ty tä r y r ity k s iä ja n ä m ä e d e lle e n ty tä r y r ity k s iä jn e. N ä id e n e m o -, t y tä r - j a s is a ry rity s te n m u o d o s ta m a a k o k o n a is u u tta s a n o ta a n k o n s e rn ik s i. K o n serni vo i saada m uitakin m uotoja: em oyrityksen e i v ä lttä m ä ttä tarv itse o lla varsin ain en yritys, vaan se vo i o lla esim erkiksi säätiö. Taloudellisesti tärkeim m ät konsernit muodostuvat osakeyhtiö - ja osuuskuntam uotoisista y rityksistä. Em oyritys vo i o lla ulko m ailla. Vastaavasti s u o m a la is illa y rity k s illä v o i o lla tytäryrityksiä u lko m ailla. 2.4 Yritystyyppinen yksikkö A a tte e llis e t y h te is ö t, s ä ä tiö t, a s u n to -o s a k e y h tiö t, s e u ra k u n n a t y m s. o v a t tä r k e itä ta lo u s to im ie n h a r jo itt a jia. N ä is tä k ä y te tä ä n jo s k u s n im ity s tä y rity s ty y p p in e n y k s ik k ö. T ä llä halutaan ilm aista, että niiden toim innasta saadaan tie to ja ku ten y rity k s is tä k in ja e ttä ne o v a t riittä v ä n itsen äisiä p äätö ksen teko yks ik k ö jä. M a in itu t y h te is ö t v o iv a t toim in tan sa tuke m is e k si h a ijo itta a y rity s to im in ta a esim. ravitsem is - ja m ajoitustoim intaa tai kauppaa. V a ltio n liikelaito kset ja kuntien yleisöä palvele v a t liik e la ito k s e t o v a t y rity k s iä. V a ltio n ja kuntien m uut virastot ja laitokset ovat sen sija a n y rity s ty y p p is iä y k s ik ö itä. K u n ta in liito t, jo tk a to im iv a t k u ten liik e la ito k set, o v a t y rity k s iä ja m u u t k u n ta in liito t o v a t yritystyyppisiä yksiköitä. 2.5 Toimipaikka T o im ip a ik k a o n y h d e n y rity k s e n t a i y rity s ty y p p is e n y k s i k ö n o m is ta m a, yhdessä paikassa s ijaitseva ja p ääas iassa y h d e n la is ia ta v a r o ita ta i p a l velu ksia tu o ttava tu o ta n to y k s ik k ö. T o im ip a ik k o ja o v a t esim. m a a tila, tehdas, m yym älä, torikoju, kioski ja toim isto. Julkishallinnon toim ipaikkoja ovat m m. verotoim isto, kunnan kirjasto ja terveyskeskus. T oim ip aikka on toim ialaluokitusta sovellettaessa keskeinen yksikkö, koska 6 Tilastokeskus

8 to im ip a ik k a k o h tain e n tie to antaa parhaan kuvan talouden rakenteesta, y rity s to im in n a s ta vo id aan to im ip a ik k o je n avu lla kerätä tieto ja ja laatia tilastoja m aantieteellisten ja hallinnollisten alueiden m u k a is e s ti, m onitoim ialaisista yrityksistä saadaan to i m ialo ittain eriteltyä tietoa, m onet tuotantoon liitty v ä t perustiedot, hyöd y k k e id e n h in n a t, ku u k au sittaise t m y y n titiedot ym. on nopeinta ja taloudellisinta kerätä suoraan to im ip a ik o ilta, k a ik k i h en k ilö p o h ja is e t tila s to t k u v a a v a t väestön to im ia la - e li e lin k e in o ja k a u m a a toim ipaikkojen kautta. U s e in to im ip a ik k a ra jataa n sen m ukaan, m iten yrityksen laskentatoim i pystyy antam aan tietoa ja m itä perustietoja tilastoon tarvitaan. E r i y ritys ten y k s ik ö t o v a t e ri to im ip a ik k o ja, vaikka ne sijaitsisivat samassa paikassa. N iin pä kauppiastavaratalo, ostoskeskus tai te o llisuu skylä e i m uodosta y h tä to im ip a ik k a a, kosk a niissä to im ii useita y rity k s iä. Sen sijaan jo kaisella niissä to im ivalla yrityksellä on ainak in yksi toim ipaikka kyseisessä paikassa. Jokain en y rityk s e n osa, jo lla on o m a o so ite, o n to im ip a ik k a. T äs tä p eriaatteesta jo u d u taan eräissä tapauksissa tinkim ään. A in a ei yrity k s iltä saada riittä v ä n y k s ity is k o h tais ta tie to a to im ip a ik o is ta. T o isin aan taas to im in ta on n iin ly h y taik a is ta ta i nopeasti p aikasta toiseen s iirty v ä ä, e ttä o s o itep aikkaa e i o le jä rk e v ä ä p itää to im ip a ik k a n a. T ä m ä n vu o k si vars in k in rakentam isen ja liikenteen to im ialo illa to im i paikka on usein alu e -, p iiri- tms. pysyvä to i m isto, josta alueen toim intaa johdetaan. Jos y rity s h a rjo itta a samassa paikassa selvästi to isistaan p o ik k e a v ia to im in to ja, se ja e taa n usein e ri to im ip a ik o ik s i. N ä in e ri to im in n o t saadaan tila s tois s a riittä v ä s ti e s iin. T o is a a lta e s im e rk ik s i tav a ra talo on to im in n a llis e s ti y h tenäinen koko naisu us, jo ta p id etään yh ten ä toim ipaikkana. K un harkitaan, onko m onim uotoinen toim inta jaettava pienem m iksi to i m ipaikoiksi, käytetään perusteena e ri toim intojen ehdotonta sekä suhteellista suuruutta. K o s k a y rity s a in a to im ii jo s s a in paikassa, s illä on vähintäin yksi toim ipaikka. U seim m at y ritykset ovat yksito im ipaikkaisia, m utta suurim m illa y rity k s illä v o i o lla sato ja to im ip a ik k o ja e ri p u o lilla m aata. L is ä k s i näm ä v o iv a t to im ia e ri a lo illa. 2.6 Aputoimipaikka A p u to im ip a ik k a tu o tta a p a lv e lu k s ia (e i ta v a r o ita ) p ä ä as iassa y rity k s e lle ta i y rity s - ty y p p is e lle y k s ik ö lle its e lle e n. T ä lla in e n on pää-, p iiri- tm s. hallin nollinen toim isto, e rillinen kuljetusyksikkö, yrityksen om ien ajoneuv o je n k o ija a m o, varasto, tu tk im u s y k s ik k ö, tietojenkäsittely -yksikkö, jn e. Jos tällaiset to i m in n o t on jä rje s te tty n o rm a a lin tuotannon kanssa samaan to im ip a ik k a a n, n iitä e i yleensä pidetä erillisin ä aputoim ipaikkoina. A p u to im ip a ik k a n a e i p id e tä to im ip a ik k a a, jo k a tu o ttaa y rity k s e lle ta i y ritys tyy p p is e lle y k s ik ö lle m aatalouden, m etsätalouden, kaivostoim innan tai teollisuuden to im ialo ille luonteenom aisia tavaroita sähköä tai kaukoläm pöä rakennuksia ja rakennelm ia palveluja, jo tk a m yydään pääasiassa y rity k sen u lk o p u o le lle. Tilastokeskus 1^1 7

9 3 Luokitteluperusteet 3.1 Yleistä toimialan määrittämisestä Y k s ik ö t lu o k ite lla a n jo h o n k in to im ia la lu o k - k a a n p ääas iallisen to im in n an p eru steella. K oska useissa yksiköissä haijoitetaan monenla is ta to im in ta a, jo u d u taan n iid e n m e rkitys pun nitsem aan jalo stusarvo -o su u ks ien a v u lla. M itä enem m än jo k in toim inta lisää jalostusarvoa, sitä suurem pi paino sille annetaan. K osk a ja lo s tus a rv o a e i usein tie d e tä, jo u d u taan turvautum aan ko rvikem ittoihin, jo tka m ahdollis im m a n h y v in vastaavat jalo stusarvo a. N ä itä o v a t p a lk a t, h en k ilö stö n m ä ä rä, tuotannon b rutto a rv o, liik e v a ih to jn e. M a h d o llis u u ks ie n m ukaan tu lisi käyttää useita toisiaan täydentä v iä m itto ja. Julkishallinnossa eri toim intojen painottam i seen vo id aan lu o n tev im m in k ä y ttää tie to ja palkkojen tai henkilöstön määrästä. Y rityksen päätoim ialaa määrättäessä e i aputoim in taa o teta h uo m ioo n. E s im e rkik s i yrityk s en o m ie n au to je n ko rja u s e i v a ik u ta y rityk s e n p ä ä to im ia la a n. P u u ttellis te n p erustieto jen v u o k s i e i tätä p e ria a tetta a in a v o id a nou dattaa. V a rsin k in jo s a p u to im in taa h a rjo itetaa n k iin te ä s ti varsinaisen toim in n an yhteydessä, on sen erottam inen vaikeaa. A p u to im ip a ik a t lu etaan y rityk s e n p ä ä to i m ialaan. N iille voidaan päätoim ialan lisäksi antaa to iss ija in e n to im iala tu n n u s, jo k a k u v a a niiden tosiasiallista toim intaa. Toim ialan m äärittäm iseen ei vaikuta toim innan laajuus, oikeudellinen m uoto, omistussuhteet eikä rahoitustapa. Jos vertikaalisesti integroitua toim intaa ei voida esim. tietojen saantivaikeuksien vuoksi ja k a a riittä v ä n h om o geenisiksi to im ip a ik o ik s i, to im iala m ääritetään lopullista hyödykettä lähin n ä o le v an to im in n a n p e rustee lla. Jos esim. sama y ritys h a rjo itta a p u u n k o rju u ta ja puun ja tko ja lo s tu s ta, vo id a a n y ritys lu k e a k o k o naisuudessaan puun jatkojalostukseen. 3.2 Yrityksen päätoimialan määrittäminen M onito im ialaisen yrityksen päätoim iala m ääritetään vaiheittain. Ensin m ääritetään päälu o k k a, sitten 2-n u m erotaso n to im ia la ja sen jä lk e e n ja tke taa n tark im m a lle tas o lle. Jos y r i tys esim erkiksi valm istaa sähköteknisiä tuotteita ja haijo ittaa sähköasennusta sekä sähköalan tukkukauppaa, päätoim iala on jo k in teollisuuden to im ia la, m ik ä li v alm istu s on suurem paa k u in asennus ja tu k k u k a u p p a yh teensä. P äätoim iala tarkennetaan täm än jä l keen teollisen toim innan perusteella. 8 Tilastokeskus

10 4 Käyttöalue T o im ia la lu o k itu s on tila s toto im e n y le is im m in k ä y te tty ja la a jim m a lle le v in n y t lu o kitu sstan - dardi. S itä käytetään nykyisin useissa eri tilastoissa ja hallinnollisissa jäijestelm issä ju lk i s e lla s e k to rilla. S itä käytetää n y le is e s ti m yös yksityisen sektorin tietojäijestelm issä ja tutkim uksissa. H a llin n o llis ia tie to jä rje s te lm iä, jo is s a to im ia la - lu o k itu s ta k ä y tetään, o v a t m m. vero tu srekiste rit, eläkejärjestelm ät, erilaiset elinkeinoeläm än rekisterit, työvoim a - ja työsuojeluhallinnon rek is te rit sekä ym p äris tö h a llin to o n ja ym p äristö n suojelu u n liitty v ä t re k is te rit T o im ia la lu o k itu s ta k äy tetää n lis ä k s i e rila is iss a talouseläm än hakem istoissa. M o n et seutukaav a liito t ja lä ä n it p itä v ä t yhteistyössä y rittä jä - organisaatioiden, kuntien elinkeinoasiam iesten, työvoim aviranom aisten sekä teollisuusp iirie n kanssa p a ik a llis ia to im ip a ik k a - rek is tereitä, jo is s a k ä ytetää n to im ia la lu o k itu s ta. T o im ia la lu o k itu s ta e i k a ik is s a tilastoissa ja tie to järje s telm is s ä k ä y tetä ta rk im m a lla tas o lla e iv ä tk ä a in a k a ik k i to im ia la t o le m ukana. Luokituksen tarkkuus tason vo ikin valita tarpeen m ukaan. Tilastokeskus 1 0 ) 9

11 5 Suhde muihin luokituksiin 5.1 Suhde kansainvälisiin toimialaluokituksiin Kansainvälisessä tilastotyössä käytetyin to i m ialaluokitus on Yhdistyneiden Kansakuntie n to im ia la s ta n d a rdi IS IC, In te r n a tio n a l S ta n d a rd In d u s tr ia l C la s s ific a tio n o f A U E c o n o m ic A c tiv itie s. Sen uusin la ito s, re v. 3, v a h v is te ttiin vuoden 1989 alussa. IS IC :iä k ä y ttäv ä t tilastoju lk a is u is s a a n Y K ja sen a la - jä ije s tö t. IS IC rin tarko itu kse n a e i o le k o rv a ta kansallisia luokituksia vaan to im ia kansainvälisen tilastovertailun kehikkona. Eräissä m aissa IS IC :iä sovelletaan myös kansalliseen tilasto tuotantoon. Suom en a ik a is e m p i to im ia la - lu o k itu s seurasi pääosin h y v in k in tarkasti vuoden 1968 IS IC riä.1 E u roo p an Y h teis ö U ä (E Y ) on käytössä o m a to im ia la lu o k ituk s e n s a (N A C E ), jo n k a uusi v e rs io (re v. 1 ) o n teh ty yhteistyössä IS IC riä uudistettaessa. Luokitukset on harm onoitu siten, e ttä ne ka k s in u m erotaso lla (o s ittain jo p a 4 -n u m e rotas o lla ) vastaavat to is ia a n. E Y -m a a t tu le v a t käyttäm ä ä n N A C E re v. l:tä omassa tilastotuotan nossaan vuodesta 1993 lä h tie n tietyin E Y :n asetuksen sallim in lievennyksin.2 T o im ia la lu o k itu s on la a d ittu ensi sijassa k a n s a llis iin ta rpe is iin. K u ite n k in on p y ritty varm istam aan s e llain en v e rtailu k e lp o is u u s Y K :n suositukseen, e ttä tila s to tie d o t o v a t m uunnettavissa Y K :n luokitusta vastaaviksi. 5.2 Suhde muihin taloustilastoluokituksiin T ila s to lu o k itu s ten teossa e i p y ritä s iih e n, e ttä y k s i lu o k itu s sis ältäis i u seita e rila is ia näkök u lm ia. P ä in vasto in : k u k in lu o k itu s la a d itaa n m a h d o llis im m a n p u h taasti yhd en p eriaatteen m ukaan. Tilastollisesta kuvauksesta tulee tark e m p i, k u n lu o k itu k s ia k äytetään s iten, e ttä n e täy d e n täv ä t to is ia a n. L is ä tie to a saadaan lu o k itte le m a lla ain eis to toisen lu o kitu ksen m ukaan. T ä rk e im p iä to im ia la lu o k itu s ta tä y d e n täv iä lu o k itu k s ia o v a t in s titu tio n a a lin e n se k to riluokitus?, ju lk is y h teis ö je n teh täv ä lu o k itu s 4 sekä h e n k ilö tilas to is sa s o v e lle ttav a a m m a ttiluokitus.5 U lkom aankauppa - ja teollisuustilastoissa to im ia la lu o k itu s täyd e n tää ta v a ra lu o k i- tu ksia. 1 International Standard Industrial Classification of Ali Economic Activities, United Nations, New York, Tilastokeskuksen koordinointttoimisto antaa lisätietoja Suom en toimialaluokituksen, ISIC:n ja NACErn suhteesta. 3 Institutionaalinen sektoriluokitus, Tilastokeskus, Käsikirjoja nro 5, Helsinki Yhteisöjen tehtäväluokitus, Tilastokeskus, Käsikirjoja nro 10, Helsinki Ammattiluokitus 1987, Tilastokeskus, Käsikirjoja nro 14, Helsinki Tilastokeskus ij^ i

12 6 Tärkeimmät toimialaluokitus 1988:aan tehdyt muutokset verrattuna aikaisempaan toimialaluokitukseen 6.1 Uudistuksen tarkoitus T oim ialaluokitus vahvistettiin standardiksi ensim m äisen k e rra n vuon na ja u u d is tettiin vuon na , jo llo in s iih en teh tiin p ie n iä m uutoksia. Toim ialaluokitus ,2. uudistettu la ito s, v a h v is tettiin p eru steellisesti uud istettuna vuonna Tarkistam isen ja uudistamisen p e rim m äin e n syy o li saattaa lu o k itu s ajan tasalle siten, että tilastot vastaavat parem m in kansantaloutem m e m uuttunutta rakennetta. P alvelutoim ialojen osuus on kasvanut A l kutuotannon ja jalostuksen suhteellinen m erkitys on lasken u t. T ä m ä k e h itys on otettu uudistuksessa huom ioon taikentam alla palvelu to im ia lo je n lu o k itu s ta. 6.2 Toimialaluokitus 1988:n rakenne Vuoden 1972 (sam oin kuin 1979:n ) luokituksessa lu o k k ie n tu n n u sjärje stelm ä n o u d atti kym m enjärjestelm ää. P ääluokkia o li vain yhdeksän ja kussakin pääluokassa 2 -n u m e rotasoisia alaluo kkia korkeintaan yhdeksän. T o im ia la lu o k itu s :n tu n n u sjä rje s telm ä on aakko snum eerin en. P ä ä lu o k k ia on n y t 19. Luokat on num eroitu uudelleen n iin, että tark im m a n tason tunn ukset on v o itu lyh en tää kuudesta n eljä ä n num eroon. T ie to je n k o o d i- tuksessa ja tallennuksessa e i o le tarko itu s käyttää kiijaintunnuksia. N e on tarkoitettu läh in n ä ju lk a is u ih in, jo is s a to im ia lo ja ry h m ite l lään k a rk e a m m a lla tas o lla. T a lle n n u k s e s s a s u o s itella a n k ä y te ttä v ä k s i n u m e e ris ta k o o d ia. O ts ik o ita on m u u tettu, jo s lu o k k ie n sisältö on m u u ttu n u t N e on lis ä k s i p y ritty lyh en täm ään m a h d o llis im m a n n asev iksi. O ts ik o t e iv ä t aina k u v a a k a ik k ia lu o k k a a n k u u lu v ia to im in to ja, vaan näm ä kuvataan luokan m ääritelm ässä. L u o kkia muodostettaessa on p yritty välttäm ään tap au ksia, jo is s a lu o k k a a n k u u lu is i v ä hem m än k u in k o lm e y ritys tä ta i to im ip a ik k a a. S u urten, usein ju lk is te n, m o n o p o lien luokissa tätä sääntöä e i o le noudatettu. Tilastokeskus 11

13 Toimialaluokitusten 1979 ja 1988 pääluokat1 V luokitus V luokitus 1 M a a -, m ets ä- ja k a la ta lo u s, A m etsästys B 2 K aivos - ja kaivannaistoim inta C 3 T e o llis u u s D 4 S ä h k ö -, k aasu - ja v es ih u o lto E 5 Rakennustoim inta F 6 Tukku- ja vähittäiskauppa, G m ajoitus - ja ravitsem istoim inta H 7 K uljetus, varastointi ja I tieto liikenne J 8 R ahoitus -, vakuutus -, k iin - K teistö - ja liike-e läm ää L palveleva toim inta M 9 Y h te is k u n n a llis e t ja h e n k ilö - N kohtaiset palvelukset O P R S T M aatalous, kala - ja riis ta talo u s M etsätalous K a iv o s - ja ka iv a n n a is to im in ta T e o llis u u s E n e rg ia - ja v e s ih u o lto Rakentam inen K au p p a M ajo itu s - ja ravitsem isto im in ta K u lje tu s T ieto liikenne R a h o itu s - ja va k u u tu s to im in ta K iin te is tö -, puhtaus- ja v u o k ra u s p a lv e lu t T e k n in e n p a lv e lu ja p a lv e lu t liike-e läm älle J u lk in e n h a llin to ja m aanpuolustus K o u lu tu s ja tu tk im u s T e rv e y s - ja s o s ia a lip a lv e lu V irk is ty s - ja k u lttu u rip a lv e lu Järjestö - ja u sko n n o llin en to im in ta M u u t p a lv e lu t 6.3 Pääluokkien väliset siirrot Puunuitto (a ik. 1222) on siirretty metsätaloudesta vesiliikenteen luokkaan V alokuvien kehittäm inen (a ik ) on siirretty h e n kilö ko h taisesta p alv elu to im in n a s ta te o llisu u d en lu o k k a an K otitalousesineiden koijaus (a ik ) on siirre tty k o titalo u k s ia p a lvelev a sta toim in n asta väh ittäiskau p a n lu o k k a a n A utojen korjaus (a ik ) on siirretty kotitalo u ks ia p a lv elev a sta toim in n a s ta uuteen m oottoriajoneuvojen kaupan, huollon ja korjauksen luokkaan A utojen vuokraus (a ik ) on siirretty liikenteestä ko n e id en ja la itte id e n vuokrauksen lu o kk aan Siivous (a ik. 9203) on siirretty puhtaanapidosta k iin te is tö -, puh taus- ja v u o k rau sp a lv elu je n luo kk aan Toimialaluokitusten 1979 ja 1988 välinen vertailutaulukko on julkaistu erillisenä liitteenä: Toim ialaluokitu sten 1979 ja 1988 v ä lis e t a v a im e t, Liite 3 toimialaluokitus 1988:aan, Tilastokeskus, Koordinointitoimisto Tilastokeskus ^

14 Y m p ä ris tö h u o lto (a ik , , ja ) on s iirretty puhtaanapidosta k iin te is tö -, puh taus- ja vu o k rau sp alvelu jen lu o kk aan Pesulatoim inta (a ik ) on siirretty henkilökoh taisesta p a lv e lu to im in n a s ta k iin te is tö -, puh taus- ja vu o k rau sp a lvelu jen lu o kkaan Päätoimiala 6.4 Luokkien määrien muutokset T o im ia la lu o k itu s 1979:ssä o li ja to im ia la - lu o k itu s 1988:ssa on 551 tark im m a n tason lu o k k a a. H u o lim a tta s iitä, e ttä k o k o lisä y s on v a in 14 lu o k k a a, lu o k k ia on lis ä tty ja p o is tettu h y v in p a ljo n, k u ten k ä y ilm i seuraavasta asetelm asta: Tarkimman tason luokkien määrä TOL 1988 muutos A M aatalous ; kala - ja riistatalous 10-1 B M etsätalo u s C K aivos - ja kaivannaistoim inta 10-1 D T e o llis u u s E E n e rgia - ja vesih u o lto F Rakentam inen G K a u p p a H M ajo itu s - ja ravitsem istoim inta 15-3 I K u lje tu s J T ieto liikenne 5 +3 K R ahoitus- ja vakuutustoim inta L K iin teistö -, puhtaus- ja vuokrauspalvelut M Tekninen palvelu ja palvelut liike-eläm älle N Julkinen hallin to ja maanpuolustus 11-3 O K oulutus ja tutkim us P T e rv e y s - ja s o siaa lip alvelu R V irkistys- ja kulttuuripalvelu 14 0 S Järjestö- ja uskonnollinen toim inta 10-1 T M u u t p a lv e lu t 6-1 Tilastokeskus ^ 1 3

15 6.5 Uudet luokat T ärkeim p iä uusia lu o kk ia ovat seuraavat: 011 P e lto v ilje ly, kotieläintalous. V arsinainen uudistus tässä luokassa on ja k o ko l m een ala lu o k k a a n : P e lto v ilje ly K otieläintalous 0113 Yhdistetty p elto v iljely ja k o tie lä in talo u s M assan, paperin ja kartongin yhdistetty valm istus. U utta on näiden toim intoje n esiintym inen yhdistettyinä. 161 Kustantam inen, painam inen kustantam isen yhteydessä. M yös tässä on uutta to i m in to je n yh d is täm in en. 17 K alusteiden valm istus. Tätä edelsi luokk a E i-m e ta llis ten kalu s teid e n v a lm is tu s, jo k a o li p uu tavaran valm is tu ksen a la lu o k k a ja M e tallih u o n e k a lu je n v alm is tu s, jo k a o li m e ta llitu o tte id e n valm is tu ksen a la lu o k k a. U u si 2 -num eroinen luokka sisältää m olem m a t lu o k a t 193 K oksaam ot 194 Y dinpolttoaineen valm istus Takom inen, puristam inen ja m eistäm in e n. Rakentam isessa aikaisem m an luokan S i v u - ja a la u rak a t tila lla o v a t lu o k a t Talonrakentam isen osatyöt ja 36 R akennusasennus ja v iim eistely. 3 8 R a ke n tam is ta p a lv e le v a to im in ta. L u o kassa on lis ä k s i 3 a la lu o k k a a, jo tk a n iin ik ä ä n o v a t k a ik k i uusia S ä h k ö tarv ik k e id e n ja k o d in te k n iik a n tu k k u ka u p p a. L u o k k a on nostettu 3 -n u m e - roiselle tasolle ja siihen on tehty alajako. 4 5 M o o tto ria jo n e u v o je n kau p p a, h u o lto ja koijaus. Täm ä on toim ialaluokituksen uusista lu o k is ta mittav in : lu o kk a a n on k e rä tty a u to alan tu kku kau p p a (aie m m in tu k k u kaupassa luokka ), autojen vähittäiskauppa ja huolto (aiem m in vähittäiskaupassa luokka ) ja m oottoriajoneuvojen korjaus (aiem m in kotitalouspalveluksissa luokk a ). 485 A teriapalvelu 613 S ijoitustoim inta on eriytetty aikaisem m asta luo ka sta M u u rah o itu s la ito s to im in - t a \ 621 Kansaneläkelaitoksen vakuutustoim inta. A ikaisem m in K ansaneläkelaitos o li luokiteltu julkiseen hallintoon. 67 K oneiden ja laitteiden vuokraus. Luok a n a la ja k o a e i a ie m m in o llu t. 764 E d ellä m ainitsem attom at palvelut liik e -elä m ä lle. L u o k a n a la ja k o a e i a ie m m in o llu t. 7 7 H a llin ta y h tiö t. 862 Tutkim usta palveleva toim inta M u u terv e y d e n h o ito p a lv e lu. L u o ka n a la ja k o a e i a ie m m in o llu t. 8 8 S o s ia a lip a lv e lu t. L u o ka n a la ja k o on m uuttunut perusteiltaan paljon. 9 9 T o im ia la tun tem aton L is ä k s i u s e im p iin p ä ä lu o k k iin on lis ä tty y h - distelm äluokkia, m m. seuraavat: M e tsä teo llisu u s tuo tteid e n v alm is tu s M e talliteo llis u u s E n ergiah u o lto N ä itä vo id a an tarvittaessa k ä y ttää e s im e rkik s i tilastojulkaisuissa. N iitä e i o le tarkoitettu käytettäväksi perustietojen tallennuksessa. 14 Tilastokeskus i^ i

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks. Toimialaluokitus TOL 2008

Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks. Toimialaluokitus TOL 2008 Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks Toimialaluokitus TOL 2008 Helsinki Helsingfors 2008 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Riitta Poukka Taru Tamminen (09) 17 341 sähköposti: luokitukset@tilastokeskus.fi

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi.

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Voimassa oleva lainsäädäntö. Työllisyyslaki on annettu 28 päivänä kesäkuuta 1963 ( 3 3 1 /6 3 ). Sitä on muutettu kunnan sopimustöiden osalta vuonna 1967

Lisätiedot

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara-

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- liikenteestä lirlla E S I T Y K S E N P A Ä A S I A I I I N E N M S A 1 I O Esityksessä eh d o tetaan, e tti luvanvaraisesta

Lisätiedot

(Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o1893/2006. annettu, 20 päivänä joulukuuta 2006,

(Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o1893/2006. annettu, 20 päivänä joulukuuta 2006, 30.12.2006 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 393/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o1893/2006 annettu, 20 päivänä joulukuuta 2006, tilastollisen

Lisätiedot

Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030. Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030

Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030. Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030 Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030 Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030 Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 3/2011 Espoon kaupan palveluverkkoselvitys

Lisätiedot

TOIMIALALUOKITUS 2008 (TOL 2008)

TOIMIALALUOKITUS 2008 (TOL 2008) TOIMIALALUOKITUS 2008 (TOL 2008) A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS 01 KASVINVILJELY JA KOTIELÄINTALOUS, RIISTATALOUS JA NIIHIN LIITTYVÄT 01110 Viljakasvien (pl. riisin), palkokasvien ja öljysiemenkasvien

Lisätiedot

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1 Perinnedatan automaattinen muotoilu X M L - tek niik oin Merja Ek, Heli Hakkarainen, P ekka K ilp elä inen, T o m m i P enttinen Report A/2002/3 I S B N 9 5 1-7 8 1-26 3-9 U N I V E R S I T Y O F K U O

Lisätiedot

XVIII KÄSI TYÖT I LASTO V U O N N A 1934 HANTVERKSSTATISTIK ÀR 1934 STATISTIQUE DES ARTS ET MÉTIERS EN FINLANDE ANNÉE 1934

XVIII KÄSI TYÖT I LASTO V U O N N A 1934 HANTVERKSSTATISTIK ÀR 1934 STATISTIQUE DES ARTS ET MÉTIERS EN FINLANDE ANNÉE 1934 S U O M E N V IR A L L IN E N TI L A ST O - F IN L A N D S O F F IC IE L L A S T A T IS T IK XVIII B KÄSI TYÖT I LASTO V U O N N A 94 HANTVERKSSTATISTIK ÀR 94 STATISTIQUE DES ARTS ET MÉTIERS EN FINLANDE

Lisätiedot

Kohderyhmän poimintakriteerejä ja lukumäärätaulukoita. Target group selection criteria and numerical tables

Kohderyhmän poimintakriteerejä ja lukumäärätaulukoita. Target group selection criteria and numerical tables Kohderyhmän poimintakriteerejä ja lukumäärätaulukoita Seuraavilla sivuilla esitettyjen taulukoiden avulla voit tutustua yritysrekisterin kohderyhmän poimintakriteereihin ja lukumäärätietoihin. Tilauksen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.3.2012 COM(2012) 131 final 2012/0061 (COD) C7-0086/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä

Lisätiedot

Working Paper Yrityspalveluiden kasvu, kansainvälistyminen ja kilpailukyky

Working Paper Yrityspalveluiden kasvu, kansainvälistyminen ja kilpailukyky econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Mankinen,

Lisätiedot

Kertomus. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten 1894-1896. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, X X X I V. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897.

Kertomus. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten 1894-1896. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, X X X I V. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897. X X X I V. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten Kertomus Säätyjen Pankkivaliokunnalle, käsittävä vuodet 1894-1896. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897. 1 3 ankkivaltuusm iehet pyytävät, kunnioituksella

Lisätiedot

vuoden syysku un 30 pä.ivään. Kun k u iten kin P an k in k ä y ttä m ä tö n setelinan to-oik eus vuoden v aih teessa h u om attavasti lisääntyi,

vuoden syysku un 30 pä.ivään. Kun k u iten kin P an k in k ä y ttä m ä tö n setelinan to-oik eus vuoden v aih teessa h u om attavasti lisääntyi, 11 vuoden syysku un 30 pä.ivään. Kun k u iten kin P an k in k ä y ttä m ä tö n setelinan to-oik eus vuoden v aih teessa h u om attavasti lisääntyi, peruut t ivat P an k k ivaltu u sm ieh et kuluvan vuoden

Lisätiedot

tilastotiedotus statistisk rapport Tilastokeskus

tilastotiedotus statistisk rapport Tilastokeskus tilastotiedotus statistisk rapport Tilastokeskus

Lisätiedot

koodi nimike A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 011 Yksivuotisten

koodi nimike A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 011 Yksivuotisten koodi nimike A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 011 Yksivuotisten kasvien viljely 0111 Viljakasvien (pl. riisin), palkokasvien

Lisätiedot

Kenttälehto 1500 m 4.07,2

Kenttälehto 1500 m 4.07,2 11.1.1982 Kenttälehto 1500 m 4.07,2 Rovaniemen Roadrunnersien hallisarjajuoksu jatkui sunnuntaina 1500 metrin kilpailulla. Yleisen sarjan voitti Tornion Pyryn Jyrki Kenttälehto ajalla 4.07,2. Kenttälehto

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot

Ammattiliitto Pron senioritutkimus 2012

Ammattiliitto Pron senioritutkimus 2012 Ammattiliitto Pron senioritutkimus 2012 Tervetuloa vastaamaan Ammattiliitto Pron senioritutkimukseen. Vastausaikaa on 31.12.2012 asti. Kysely on tarkoitettu kaikille Pron eläkeläisjäsenille. Kyselyn sisältö

Lisätiedot

Liite 3 A. Toimialaluokitus 2008. A Maatalous, metsätalous ja kalatalous

Liite 3 A. Toimialaluokitus 2008. A Maatalous, metsätalous ja kalatalous Liite 3 A Toimialaluokitus 2008 A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 011 Yksivuotisten kasvien viljely 012 Monivuotisten

Lisätiedot

Yritysrekisterin palveluopas.ind1 1

Yritysrekisterin palveluopas.ind1 1 Yritysrekisterin toimipaikkalaskuri internet-palveluna Haluatko tietää hotellien lukumäärän Suomen kunnissa? Entä tuoreet tiedot teollisuuden ja kaupan alan toimipaikkojen lukumääristä suuruusluokka tietoineen?

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2011 KOM(2011) 657 lopullinen 2011/0299 (COD) C7-0373/11 FI Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan laajuisia televiestintäverkkoja koskevista suuntaviivoista

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

Ammattiliitto Pron työ ja ansiot -työmarkkinatutkimus (tmt 1) 2011

Ammattiliitto Pron työ ja ansiot -työmarkkinatutkimus (tmt 1) 2011 Ammattiliitto Pron työ ja ansiot -työmarkkinatutkimus (tmt 1) 2011 Tervetuloa vastaamaan ammattiliitto Pron (ent. Toimihenkilöunioni TU ja Suora) tämänvuotiseen perinteiseen työmarkkinatutkimukseen (TMT

Lisätiedot

Tuottajahintaindeksit 2005=100

Tuottajahintaindeksit 2005=100 Tuottajahintaindeksit 2005=100 Käyttäjän käsikirja Tiedustelut: (09) 17341 / Tuottajahinnat thi.tilastokeskus@stat.fi TUOTTAJAHINTAINDEKSIT 2005=100 1. JOHDANTO 2 2. TUOTTAJAHINTAINDEKSIT OSANA HINTATILASTOJÄRJESTELMÄÄ

Lisätiedot

LUOKITUKSET JA MÄÄRITELMÄT

LUOKITUKSET JA MÄÄRITELMÄT 1.9.2008 1.1.2009-1.0.0. LUOKITUKSET JA MÄÄRITELMÄT Yleistä 1.1.0. Luokitusluettelo 1.2.0. Luokittelutekijät, määritelmät ja ohjeet 1.3.0. Täydennysohjeita TK/RM/RV40K/Luokitustietokanta;2000 1.7.2003

Lisätiedot

Ammattiliitto Pron työympäristö ja hyvinvointi -työmarkkinatutkimus (tmt 2) 2012

Ammattiliitto Pron työympäristö ja hyvinvointi -työmarkkinatutkimus (tmt 2) 2012 Ammattiliitto Pron työympäristö ja hyvinvointi -työmarkkinatutkimus (tmt 2) 2012 Tervetuloa vastaamaan Ammattiliitto Pron työympäristö ja hyvinvointi -työmarkkinatutkimukseen. Vastausaikaa on 13.5.2012

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 2006

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 2006 Hämeen liitto Häme Region Häme Region KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 6 Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain Tilanne alkuvuodesta 6 Hämeen liiton julkaisu V:83 Yritysten lukumäärä,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 553. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta

SISÄLLYS. N:o 553. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2008 N:o 553 SISÄLLYS N:o Sivu 553 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta... 1741 N:o

Lisätiedot

Working Paper Helsingin seudun klusterit sekä erikoistuminen bioteknologiaan ja logistiikkaan

Working Paper Helsingin seudun klusterit sekä erikoistuminen bioteknologiaan ja logistiikkaan econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hernesniemi,

Lisätiedot