Väestölaskenta Folkräkningen Population census

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Väestölaskenta Folkräkningen Population census"

Transkriptio

1 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik O fficial statistics of Finland VI C:104 Väestölaskenta Folkräkningen Population census 1970 Osa XVII C Del XVII C Volume XVII C HELSINKI 1974 Saamelaiset Samebefolkningen Lappish population Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland

2 VÄESTÖLASKENNAN JULKAISUT FOLKRÄKNINGSPUBLIKATIONER POPULATION CENSUS PUBLICATIONS Osa Del Volum e Nim i Namn Name I Y leiset dem ografiset tie d o t A llm änna dem ografiska u p p g ifte r General dem ographic data II E linkeino ja am m attiasem a Näringsgren och yrkesställning Industry and industrial status III T yöpaikan sijainti A rbetsplatsens belägenhet Place of w o rk IV Taajam at T ätorter Localities V A suntokanta B ostadsbeståndet H ousing VI R uokakuntien rakenne H ushällens struktur S tructure of households VII Koulutus U tb ild n in g Education V III Perheet Fam iljer Families IX A m m a tti ja sosiaaliasema Yrke och socialställning O ccupation and social position X R akennuskanta, liike- yms. huon eistot B yggnadsbeståndet, affärs- o.a.dyl. lokaler B uildings, premises in com m ercial use etc. XI T yövoim a ja toim e e n tu lo n lähde A rbetskraft och inkom stkälla Labour force and source o f livelihood XII Kesäm ökit Som m arstugor Sum m er cottages X III T u lo t am m atin, koulutuksen ym. mukaan Inkom ster efter yrke, u tb ild n in g osv. Incom es by o ccupation, education etc. X IV R uokakuntien a sunto-olot Hushållens bostadsförhållanden H ousing co n d itio n s o f households XV T utkim us lasten lukum äärästä U ndersökning angående barnantal Fertility study XVI T ilastokartat S tatistikkartor S tatistical maps XVII V ähem m istöt M in o rite te r M inorities X VIII V äestöpyram idit B efolkningspyram ider P opulation pyram ids = Tähän mennessä (lokakuu 1974) julkaistu Tillsvidare (oktober 1974) utkom na Already (O ctober 1974) published Tätä julkaisua myy V altion painatuskeskus Denna publikation säljes av Annankatu 44 This publica tio n can be obtained from Helsinki 10 Statens tryckericentral Annegatan Helsingfors 10

3 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official statistics o f Finland VI C:104 Väestölaskenta Folkräkningen Population census Saamelaiset Samebefolkningen Lappish population 1970 Osa X VII C Del XVII C Volume XVII C HELSINKI 1974

4 I ISBN

5 3 ALKUSANAT T ä m ä ju lk a isu s is ä ltä ä vuoden 1970 v ä estö lask e n taan pe ru stu v a t tied o t s a a m e la is v ä e stö stä, sen elin k ein o jak au tu m asta ja a m m a tista sek ä sa a m e la is p e rh e is tä, -ru o k ak u n n ista ja sa a m e la isv ä e stö n a su n to -o lo ista. T iedot k o h distuvat ajankohtaan ja h allinnollinen aluejako on m ukainen. E nnakkotietoja on ju lk a istu tila s to tie d o tu s s a rja s s a VL. T ila sto n la a tim is ta on lähinnä jo h tan u t y lia k tu a a ri Marjariitta joka on laatin u t m yös te k stik a tsa u k se n. Eräpohja, H e lsin g issä, T ila sto k e s k u k se ssa lo k akuussa 1974 AARO KENTTÄ J o rm a Hyppölä FÖRORD F ö relig g an d e publikation in n e h å lle r u p p g ifter om sam ebefolkningen, d e ss n ä rin g s g re n och y rk e sa m t sa m e fa m ilje r, -h u sh ållen och sam ebefolkningens b o s ta d s fö r hållan d en p å grund av å r s 1970 folkräkning. U ppgifterna h än fö r sig till tidpunkten och den a d m in is tra tiv a o m rå d e s indelningen ä r en lig t den 1.1, F ö rh an d su p p g ifter h a r p u b lic e ra ts i s ta tis tis k ra p p o r ts e r ie VL. U ppgörandet av sta tis tik e n h a r n ä rm a s t le tts av ö v e ra k tu a rie Eräpohja, som även u ta rb e ta t te x tö v e rsik te n. Marja riitta H e lsin g fo rs, S ta tistik c e n tra le n i o k to b e r 1974 AARO KENTTÄ J o rm a H yppölä

6 Valtion painatuskeskus, Helsinki 1975 Arvi A. Karisto Osakeyhtiön kirjapaino H äm eenlinna 1975

7 5 Sisältö A lk u sanat... 3 Sivu Johdanto S aam elaistu tk im u k sen t a u s t a a A ik a ise m m a t la s k e n n a t T a u lu issa esiin ty v ät k ä s itte e t ja m ä ä r i t e l m ä t T au lu k o h taisia h u o m a u tu k s ia VERTAILUTA ULUT A B Koko m aan sa a m e la is e t ja saam e la isk u n tie n sa a m e la is e t vuosina 1962 ja S aam e la isv ä e stö ja koko v äestö iän, y le issiv is ty k se n ja a m m a ttikoulutuksen m ukaan vuonna C S aam e la isv ä e stö ja koko v äestö elinkeinon m ukaan vuonna D S a a m e la isv ä e stö ja koko v äestö a m m a ttia sem a n m ukaan vuonna E S aam elaisv äestö n ja koko väestön p ä ä a sia llin e n toim een tu lo n lähde vuonna F S aam e la isv ä e stö ja koko väestö so s ia a lia se m a n m ukaan vuonna G S a a m e la isp e rh e e t ja kaikki p e rh e e t perh ety y p in ja la s te n iän m ukaan vuonna H S aam elaisru o k ak u n n at ja kaikki ruokakunnat p ääm iehen iän ja ru o k a kunnan henkilöluvun m ukaan vuonna I S aam elaisten asu in h u o n eisto t ja kaikki asu in h u o n eisto t v a ru s te - y h d iste lm ie n m ukaan vuonna J S aam elaisv äestö n ja koko väestön a s u m ista kuvaavia lukuja vuonna LIITETA U LU T 1 S aam elaisv äestö p ääkie len, y le issiv is ty k se n ja iän m ukaan; sa a m e la isa lu e ja s a a m e la is k u n n a t S aam e la isv ä e stö syntym ävuoden, siv iilisä ä d y n ja sukupuolen m ukaan; sa a m e la isa lu e S aam elaisv äestö iän, sukupuolen, k o u lu tu sasteen ja pohjakoulutuksen m ukaan; s a a m e la i s a lu e S aam e la isv ä e stö elinkeinon (1-num. ) m ukaan; sa a m e la isa lu e ja s a a m e la is k u n n a t S aam e la isv ä e stö elinkeinon (2-n u m. ) ja a m m a ttia se m a n m ukaan; s a a m e la is a lu e S aam elaisv äestö syntym ävuoden ja s o s ia a lia se m a n m ukaan; s a a m e la is a lu e S aam elaisv äestö p ä ä a s ia llis e n toim een tu lo n lä h te e n, siv iilisä ä d y n ja iän m ukaan, s a a m e l a i s a l u e... 60

8 6 8 S a a m e la isp e rh e e t p erh ety y p in, pääm iehen a m m a tissato im iv u u d en ja siv iilisä ä d y n sekä a lle 13-v u o tiaid en la s te n lu k u m äärän ja iän m ukaan; e rik s e e n v u o tiaat la p set iän m ukaan; sa a m e la isa lu e S a a m e la isp e rh e e t p erh ety y p in, a lle 18-v u o tiaid en la s te n luvun ja iän, vanhem pien am m atissato im iv u u d en, av iom iehen so s ia a lia se m a n sek ä äidin siv iilisääd y n m ukaan; s a a m e l a i s a l u e S aam elaisru o k ak u n n at p ääm iehen iän, sukupuolen ja siv iilisä ä d y n sekä ruokakunnan hen k ilö - ja lapsiluvun m ukaan; s a a m e l a i s a l u e S aam elaisru o k ak u n n at p ääm iehen so sio -ek o n o m isen a se m a n, ru o k a kunnan henkilöluvun ja k ä y te ttä v issä olevan huoneluvun m ukaan; s a a m e la is a lu e S aam elaisasu in h u o n eisto t talo ty y p in ja huoneisto tyypin m ukaan sek ä a su m istih e y s talo ty y p e ittä in ; sa a m e la isa lu e ja s a a m e la is k u n n a t S aam elaisasu in h u o n eisto jen lu k u m ä ä rä ja p in ta -a la (100 m 2 ) ra k e n ta m isvuoden, ra k en n u sain een, h a llin ta p e ru ste e n ja v a ru s te ta so n m ukaan; s a a m e la is a lu e S a a m elaisasu in h u o n eisto t h u o n e isto ssa asu v ien ruokakuntien lu k u m äärän ja n iih in kuuluvien henkilöiden lu k u m äärän ja ruokakunnan k ä y tö ssä olevien huoneiden lu k u m äärän m ukaan; sa a m e la isa lu e o 15 S aam elaisasu in h u o n eisto t talo ty y p in, h a llin ta p e ru ste e n ja p in ta -a la n (m ) m ukaan sek ä a su m istih e y s talo ty y p e ittä in, lis ä k s i henkilöiden luku, e rik s e e n a lle 1 6 -v u o tiaat ja y li 6 4 -v u o tiaat; s a a m e l a i s a l u e S aam elaisasu in h u o n eisto t huoneluvun, v a ru ste y h d iste lm ie n, h a llin ta - p e ru s te e n sek ä a su m istih e y s huoneiston huoneluvun m ukaan; s a a m e la is a lu e sivu L IIT T E E T 1 E linkein o n im ik k eistö su o m ek si, ru o ts ik s i ja en g lan n ik si Sosio-ekonom inen luokitus... 86

9 7 Innehåll Sida F ö ro rd... 3 I n l e d n in g S am eundersökningens b a k g r u n d T id ig a re rä k n in g a r B egrepp och d e fin itio n e r som fö re k o m m e r i ta b e lle rn a A n m ärk n in g ar till de o lik a t a b e l l e r n a JÄ M FÖ R E L SE TA B ELLER A Sam ebefolkningen i h ela rik e t och i sam ek o m m u n em a å re n 1962 och B Sam ebefolkningen och hela befolkningen e f te r å ld e r, skolbildning och utbildning å r C Sam ebefolkningen och h ela befolkningen e fte r n ä rin g sg re n å r D S am ebefolkningen och h ela befolkningen e fte r y rk e s stä lln in g å r E S am ebefolkningen och h ela befolkningen e fte r huvudsaklig in k o m stk älla å r F Sam ebefolkningen och h e la befolkningen e f te r so c ia lstä lln in g å r G H S am efam iljern a och sa m tlig a fa m ilje r e fte r fam iljety p och b a rn e n s å ld e r å r S am ehushållen och sa m tlig a h u sh åll e fte r a n tal p e rs o n e r; h e la rik e t e fte r kom m unform å r I S am eb o stad släg en h eter och sam tlig a b o sta d slä g e n h e te r e fte r u tru stn in g s- k o m b in atio n er å r J S am ebefolkningen och hela befolkningen e fte r u tm ärk an d e boendetal å r TABELLBILAG O R 1 Sam ebefolkningen e fte r huvudspråk, skolbildning och å ld e r; sa m e - o m rå d e t och sam e k o m m u n e m a Sam ebefolkningen e fte r fö d e lse å r, civ ilstån d och kön; sa m e o m rå d e t Sam ebefolkningen e fte r å ld e r, kön, grundutbildning och u tb ild n in g s- sta d ie ; s a m e o m rå d e t Sam ebefolkningen e fte r n ä rin g sg re n (1 -s iffe rn. ); sa m e o m rå d e t och s a m e k o m m u n e m a Sam ebefolkningen e fte r n ä rin g sg re n (2 -siffe rn. ) och y rk e s stä lln in g ; sa m e o m rå d e t S am ebefolkningen e fte r fö d e lse å r och so c ia lstä lln in g ; sa m e o m rå d e t Sam ebefolkningen e fte r huvudsaklig in k o m stk älla, civ ilstån d och ålder,- sa m e o m rå d e t 60 8 S a m e fa m ilje r e fte r ty p, huvudm annens y rk e s v e rk sa m h e t och civ ilstå n d sa m t a n ta l b a rn u n d e r 13 å r ; s e p a ra t å r ig a b a rn e fte r å ld e r; s a m e o m r å d e t... 62

10 8 9 S a m e fa m ilje r e fte r ty p, u n d er 1 8 -å rig a b a rn s a n ta l och å ld e r, fö rä ld ra rn a s y rk e s v e rk sa m h e t, m ak en s so cial stä lln in g sa m t m o d e m s c iv ilstå n d ; s a m e o m r å d e t S am ehushåll e fte r huvudm annens å ld e r, civ ilstå n d och kön sa m t e fte r an tal p e rs o n e r och b a rn ; sa m e o m rå d e t S am ehushåll e fte r huvudm annens so cio -ek o n o m isk a stä lln in g, an tal p e rs o n e r och an tal ru m ; s a m e o m r å d e t S am eb o stad släg en h eter e fte r hustyp och läg en h etsty p sam t boen d etäth et p e r h u styp; sa m e o m rå d e t och s a m e k o m m u n e r n a S am eb o stad släg en h etern as a n tal och golvyta (100 m 2) e fte r b y g g n adsår, b y g g n a d sm a te ria l, u p p lå te lsefo rm och u tru stn in g sn iv å ; sa m e o m rå d e t S am eb o stad släg en h eter e fte r b o sta d sh u sh å ll och p e rs o n e r i d e s s a sam t e fte r läg en h eten s ru m sa n ta l; s a m e o m r å d e t p 15 S am eb o stad släg en h eter e fte r h u sty p, u p p la te lsefo rm och golvyta (m ) sam t boen d etäth et p e r h u styp; d essu to m a n tal p e rs o n e r, u n d e r 16- och ö v e r 6 4 -å rig a s e p a ra t; s a m e o m r å d e t S am eb o stad släg en h eter e fte r ru m sa n ta l, u tru stn in g sk o m b in a tio n e r och u p p lå te lsefo rm sa m t boen d etäth et e fte r läg en h eten s ru m s ta l; s a m e o m rå d e t sid a BILAGOR 1 N ärin g sg ren sn o m en k latu ren på fin sk a, sv en sk a och en g elsk a So cio-ekono m i sk k l a s s i f i c e r i n g... 86

11 9 Contents Page F o re w o rd... 3 In tro d u c tio n COMPARING TABLES A B B ackground o f th e L apps r e s e a r c h E a r lie r c e n c u s e s C oncepts and d e f in itio n s C om m ents S um m ary F in n ish -E n g lish v o c a b u la ry L appish population in w hole country and in th e L ap p ish com m unes in 1962 and L appish population and w hole population by ag e, education and tra in in g in C L appish population and w hole population by in d u stry in D L appish population and w hole population by in d u s tria l sta tu s in E L appish population and w hole population by m ain so u rc e of livelihood in F L appish population and w hole population by so cial p osition in G H I J L appish fa m ilie s and a ll fa m ilie s by type of fam ily and ch ild ren by age in L appish households and a ll households by n u m b er of p e rs o n s ; w hole country by type of com m une in L ap p ish dw elling u n its and a ll dw elling u n its by equipm ent com binations in L appish population and w hole population by re p re se n tin g fig u re s of living in A PPEN D IX TA B LES 1 L appish population by m ain language, education and a g e ; th e L appish reg io n and L appish c o m m u n e s L appish population by y e a r of b ir th, m a rita l sta tu s and sex ; th e L appish r e g i o n L appish population by ag e, sex, education and lev el of education; the L appish r e g i o n L appish population by in d u stry (1-d ig it lev el); th e L appish reg io n and L appish c o m m u n e s L ap p ish population by in d u stry (2-d ig it level) and in d u s tria l s ta tu s; th e L appish region L appish population by y e a r of b ir th and so cial p o sitio n ; th e L appish r e g i o n... 58

12 10 7 L ap p ish population by m ain so u rc e o f liv elihood, m a rita l s ta tu s and ag e ; th e L ap p ish reg io n L ap p ish fa m ilie s by ty p e, econom ic a c tiv ity and m a rita l sta tu s of head and by n u m b er of ch ild ren u n d er 13 y e a rs of a g e ; se p a ra te ly ch ild ren betw een 0 and 12 y e a rs of ag e; th e L appish r e g i o n L ap p ish fa m ilie s by ty p e,b y n u m b e r and age of c h ild re n u n d e r 18 y e a rs of a g e, p a r e n ts ' econom ic a c tiv ity, h u s b a n d 's so cial p o sitio n and m o th e r 's m a rita l s ta tu s ; th e L appish reg io n L ap p ish households by sex, m a rita l sta tu s and age of head and by n u m b er of p e rs o n s and ch ild re n ; th e L appish regio n L ap p ish h ouseholds by so cio -eco n o m ic sta tu s of th e head and by n u m b e r of p e rs o n s and ro o m s; th e L appish r e g i o n L ap p ish dw elling u n its by ty p e of building and a v a ila b ility of a k itch en, housing d en sity by type of build in g ; th e L appish re g io n and L appish c o m m u n e s N um ber and flo o r sp ace (100 m 2 ) of L ap p ish dw elling u n its by y e a r of c o n stru c tio n, c o n stru c tio n m a te ria l, te n u re s ta tu s and equipm ent lev el; th e L appish reg io n L ap p ish dw elling u n its by n u m b e r of h o u seh o ld s, p e rs o n s in th e s e and n u m b e r of ro o m s in th e dw elling unit; th e L appish regio n L ap p ish dw elling u n its by ty p e of building, te n u re s ta tu s and flo o r sp ace (m2 ), housing d ensity by type of building; also n u m b e r of p e rs o n s, p e rs o n s u n d er 16 and o v e r 64 y e a rs of age s e p a ra te ly ; th e L appish reg io n L appish dw elling u n its by n u m b e r of ro o m s, com bination of equipm ents and te n u re s ta tu s, housing d en sity by n u m b e r of ro o m s in th e dw elling unit; th e L appish r e g i o n page A PPEN D IC E S 1 N o m en clatu re of in d u s trie s in F in n ish, Sw edish and E n g l i s h S ocio-econom ic c l a s s i f i c a t i o n... 86

13 11 JOHDANTO Huhtikuun 8. päivänä 1938 annetun v ä e stö la sk e n ta la in (154/38) m ukaan to im ite ta a n m a a ssa m m e joka k ym m enes vuosi ylein en v äestö lask e n ta sek ä siih en liitty vä a su n to - ja k iin te istö la sk e n ta. E n sim m äin en tä m ä n lain n o jalla su o rite ttu la s kenta o li v ja to in en v H elm ikuun 20 pnä 1970 annetun v ä e s tö la s k e n ta -a se tu k se n (128/70) n o jalla T ila sto k e sk u s m ä ä rä s i kolm annen v ä e stö la sk e n nan ajankohdaksi , kuitenkin n iin, e ttä hallin n o llin en a lu ejao tu s oli m ukainen. V äestö lask en ta on S uom essa lask e n ta h e tk e llä v a k in a ise sti asu v an v ä e stö n, p e r h eiden ja ruokakuntien (kotitalouksien m ä ä rä ä ) ja rak en n etta koskeva tu tk im u s. T u tkim ukseen liitty v än asu n to lask en n an av u lla se lv ite tä ä n asuntokannan m ä ä rä ja rak en n e sek ä väestö n asu n to -o lo t. K iin teistö lask en n an te h tä v ä on an taa tie to ja rak en n u sk an n asta, liik e -, la ito s -, to im is to - y m s. h u o n e isto ista sek ä ra k e n n e tu ista k iin te istö istä. Ennen n ä itä välittö m in ä tie d u ste lu in a su o rite ttu ja v altak u n n allisia lask en to ja v ä estö n m ä ä rä ä ja ra k e n n e tta kosk ev ia se lv ity k siä on tehty v ä e s tö re k is te rie n p e ru s te e lla vuodesta 1749 läh tien. V uodesta 1880 alkaen tä lla in e n se lv ity s s u o r ite t tiin joka kym m enes vuosi, m istä sy y stä niihin p e ru stu v ia tila s to ja san o taan k ym - m e n v u o tistila sto ik si. L isä k si e r ä is s ä su u rim m is s a kau p u n g eissa ja k au p p alo issa v ä e stö lask e n to ja on pantu to im een m yös välittö m in ä tie d u ste lu in a jo vuodesta 1870 läh tien. V alm istau tu m in en vuoden 1970 lo p u ssa s u o rite tta v a a la sk e n ta a v a rte n a lo ite ttiin v L askennan to im eenpanevana v ira n o m a ise n a T ila sto k e sk u s v a sta si k äy tännön v a lm is te lu tö is tä. V äestö lask en n an y le is p e ria a tte e t n o u dattavat k a n sa in v ä lisiä su o situ k sia. Suom i on o sa llistu n u t näiden p e ria a tte id e n m ä ä ritte ly y n o le m a lla m ukana Y hdistyneiden K ansakuntien E uroopan ta lo u sk o m issio n j ä r je s t ä m ä s s ä y h te isty ö ssä. * ) SAAMELAISTUTKIMUKSEN TAUSTAA Vuoden 1970 v ä e stö la sk e n n a ssa oli e n sim m ä istä k e rta a k ä y tö ssä henkilötunnus (so siaalitu rv atu n n u s). T äm än tunnuksen käyttö m ah d o llisti m yös s a a m e la is - ja m u sta la isv ä h e m m istö ry h m ie n tu tk im isen v äestö lask ennan tie to je n a v u lla. A lo ite p eru stu tk im u k sen s u o ritta m is e s ta te h tiin p o h jo ism aisen sa a m e la isn e u v o s- ton istu n n o ssa K autokeinossa vuonna P e ru s tie d o t Suom en s a a m e la is v ä e s tö s tä k e rä ttiin h a a sta tte le m a lla "jo k a ista sa a m e la isa lu e e n a su k a s ta, jonka v an h e m m ista ta i iso v an h em m ista jo llak in on ta i on o llu t saam en k ieli e n sim m ä ise n ä k ielen ään ". H aastattelu n y h te y d e ssä ilm en i jo itak in s e lla is ia y le ise n k äsity k sen m ukaan s a a m e la isia h enkilö itä, joiden v an h em m ista ta i iso v an h em m ista yksik ään ei o le e n sim m ä ise n ä kielen ään oppinut sa a m e a. T äm än ta k ia te h tiin sa a m e la iste n ^ C o n feren ce of E u ro p ean S ta tis tic ia n s, E conom ic C o m m issio n fo r E u ro p e, S ta tis tic a l S tan d ard s and Studies - No. 13 ja 15. U nited N ations, New Y ork 1969.

14 12 m ä ä ritte ly y n se u ra a v a lisä y s: "H enkilöä, jonka e n sik si oppim a k ieli on sa a m e, p id etään sa a m e la ise n a. " S a a m e la isalu e e lla ta rk o ite ttiin sa a m e la is a s ia in k o m i te a n ra jo itta m a a a lu e tta, johon kuuluivat E nontekiön, In arin ja U tsjoen kunnat s e kä K ittilän ja Sodankylän p o h jo isim m at o sa t. (K s. T ila sto k a tsa u k sia no 7 / ). H aastattelu n tu lo k sen a sa a tiin k y s e is iltä a lu e ilta k e rä ty k si tie d o t y h te e n sä 3852 h e n k ilö stä, joiden e n sik si oppim a k ie li on sa a m e ta i jo id en vanhem pien ta i iso v a n hem pien e n sik si oppim a k ieli on sa a m e. N äm ä ja k aantu iv at a lu e e llis e s ti s e u r a a v a sti: E nontekiö 402, In a ri 2213, K ittilä 9, Sodankylä 220 ja U tsjoki K oska K ittilä s s ä tu tk im u k sen m ukaan o li vain 9 sa a m e la is ta, ei K ittilä ä la s k e t tu s a a m e la isa lu e e k s i. Jä lje lle jä ä v ie n n eljän kunnan s a a m e la is is ta (yht vuonna 1962) m u o d o stettiin n s. sa a m e la islu e tte lo. T äm än sa a m e la islu e tte lo n tie d o t m uodostivat s a a m e la is - tutk im u k sen p e ru sa in e isto n. L uettelo p ä iv ite ttiin v ä e stö n m u u to stieto jen avulla v äestö la sk e n ta -a ja n k o h ta a v asta a v a k si. T o isin sanoen k u o lleet p o iste ttiin ja sy n ty n eet lis ä ttiin lu ettelo o n, joka s is ä ls i s e u ra a v a t tied o t: n im i sukupuoli henkilötunnus syntym äkunta siv iilis ä ä ty asuinkunta en sim m äin en opittu k ieli ry h m ätu n n u s la p si sa a m e la in e n / ei saam elain en is ä n ja äidin asu in k u n ta 1962 jälk een S aam elaisv äestö ö n kuulum inen m ä ä rite ltiin s e u ra a van kaavan m ukaan: P äiv itety n lu ettelo n henkilötunnusten av u lla sa a tiin v ä e stö la sk e n ta -a in e isto o n viedyksi s a a m e la is ille y llä m ä ä rite lly t ry h m ätu n n u k set, joiden av u lla tä s s ä ju lk a is u s sa o levat sa a m e la ista u lu t on te h ty. S ellaisia h en k ilö itä, joiden ryhm ätunnus on 1 e i kuitenkaan ole o tettu huom ioon taulu a la a d itta e s s a.

15 13 N äin o llen tä m ä ju lk aisu s is ä ltä ä tie d o t y h teen sä 3936 sa a m e la isa lu e e n s a a m e la is e s ta se k ä saam e la isru o k a k u n n ista, -p e r h e is tä ja -a su n n o ista. V äestö la sk e n nan m ukaan sa a m e la is ia on koko m a a s sa y h te e n sä 4409 h en k eä, jo is ta 3936 a su i lask e n ta h e tk e llä E nontekiön, In a rin, Sodankylän ja U tsjoen kuntien a lu e e lla. O sa s a a m e la is is ta on s iis m uuttanut vuoden 1962 jä lk e e n p o is s a a m e la isa lu e e lta (k atso tau lu A s. 34) R yhm ätunnuksen m ukaan sa a m e la is e t jak au tu v at saam e la isk u n tie n k esken s e u ra a v asti Enontekiö Inari Sodankylä Utsjoki S aam enkielen p ääk ie lek seen v ä e stö la sk e n n a ssa ilm o itti y h te e n sä henkeä (ks. o sa I, liite ta u lu 4). P ä ä k ie le llä v ä e stö la sk e n n a ssa ta rk o ite ttiin a s ia llis e s ti sa m a a kuin k ie lila in ta rk o itta m a lla sanonnalla om a k ie li. L ask en ta lo m akkeella an n ettiin lis ä k s i ohje " E p ä s e lv is s ä ta p a u k s issa ilm o itta k a a, m ihin k ie liry h m ä ä n k a ts o tte lähinnä kuuluvanne". P ä ä k ie litie to e i site n ole riip p u v ain en s a a m e la is väestöön k u u lu m isesta vaan p ä ä k ie li on s e, m inkä kukin v ä e stö la sk e n n a ssa ilm o itti p ääk ie lek seen. S aam elaisk u n tien s a a m e la is is ta y h teen sä % e li 1927 hen k i lö ä ilm o itti saam en p ääk ie lekseen (ks. liite ta u lu 1 s. 4 7 ) AIKAISEMMAT LASKENNAT V uosien 1950 ja 1960 lask ennoista on sa a ta v is s a s a a m e la is is ta a in o a sta a n p ä ä k ie l tä k o sk ev at tie d o t. Vuoden 1950 la s k e n n a ssa kysy m y s kuului: "K ieli, jo ta p a rh a i te n puhutte. E p ä se lv issä ta p a u k s issa ilm o itta k a a m ihin k ie liry h m ä ä n k a ts o tte lä hinnä kuuluvanne. " S aam en k ielisik si vuonna 1950 k a tso i site n its e n s ä y h teen sä 2370 henkeä. Vuoden 1960 la sk e n n a ssa pääk ielik y sy m y s o li v astaav an lain en kuin 1970 la s k e n n a s s a. T ällö in y h teen sä 1368 henkeä o li ilm o itta n u t saam en k ielen p ääkie lekseen. (Vuonna k s. edellä). TAULUISSA ESIINTYVÄT K ÄSITTEET JA M ÄÄRITELMÄT L iite ta u lu t 1-2 E lin keinorakenne ilm a is e e m a a - ja m etsätalo u d en, te o llisu u d e n ja p alv elu elin - keinojen p ro se n ttio su u d e t k Q k o _ a m m a ti_ to ip iiy a s ta. väestöstä.isyjntuea eo p r o s e a - tin ta rk k u u d e lla. E sim e rk ik s i luku 134 ta rk o itta a, e ttä m a a - ja m e tsä ta lo u d e ssa to im iv ien osuus koko a m m a tis s a to im iv a sta v ä e stö stä on %. T e o lli-

16 14 su u d essa (m l. k aiv an n a isto im in ta, sä h k ö -, k a a su - ja vesihuolto sek ä ra k e n n u s to im in ta) to im ii % a m m a tis s a to im iv is ta ja p alv elu elin k ein o issa (m l. kauppa ja liikenne) to im ii %. P ä ä k ie li. O hjeen m ukaan p iti e p ä s e lv is s ä ta p a u k s issa ilm o itta a, m ihin k ie liiy h - m ään k a tso i kuuluvansa. P ä ä k ie le llä ta rk o ite ta a n a s ia llis e s ti sa m a a kuin k ie lilain ( /1 4 8 ) k äy ttäm ällä sanonnalla "om a k ie li". K o u lu siv isty s. Y lioppilastutkinnon s u o ritta n e e t eiv ät s isä lly k esk ik o u lu k u rssin su o ritta n e id e n lukuun. A su m u sero ta rk o itta a a in o a sta a n tu o m io istu im en v ah v istam aa a su m u se ro a. L iitetau lu t 3-7 A m m a tissato im iv u u s A m m a tissa to im iv illa ta rk o ite ta a n h en k ilö itä, jo tk a oliv at lask en ta -a ja n k o h ta n a tu lo a tu o tta v a s sa ty ö s s ä vähintään puolet alan n o rm a a lis ta ty ö a ja sta ja sa iv a t ty ö s tä ä n korv au k sen joko rah an a ta i luonto isetu n a. A m m a tissa to im iv iin lu etaan s iis p alk an saajien lis ä k s i sek ä y rittä jä t e ttä n s. a v u stav at p e rh e e n jä se n e t, jo tk a tä y t tä v ä t em. m ä ä rite lm ä n. L ask en ta -ajan k o h d alla ta rk o ite ta a n " v a llin n e i ta o lo su h te ita ". Y k sity isk o h taisem p i am m atissato im iv u u d en m ä ä ritte ly sisä lty y v äestö lask e n n an ju lk a is u s a rja n osaan IX "A m m atti ja so s ia a lia s e m a ". E linkeino (ISIC) A m m a tissa to im iv an henkilön elinkeino m ääräyty y ty ö n an tajan ta i om an y r i ty k sen to im ia la n m ukaan. K aik illa s a m a s s a ty ö p a ik a ssa ty ö sk e n te le v illä h en k i lö illä on sam a elinkeino a m m a tista riip p u m a tta. H enkilöiden, jo tk a tu tk im u sv iikolla o liv at ty ö llis iä, elinkeino m ä ä rä y ty i s a m a lla ta v a lla sen h e tk ise n ty ö n a n ta ja n ta i y rity k se n to im ia la n m ukaan. Y k sity isk o h taisem m in elin k ein o lu o k itu sta ja lu o k itte lu p e ria a tte ita on se lo ste ttu o s a s s a II "E linkeino ja a m m a ttia s e m a ". A m m attiasem a A m m a ttia se m a m ääräy ty y henkilön am m atin ja elinkeinon h a rjo itta m is e s ta s a a tu jen tie to je n p e ru s te e lla. A m m a ttia se m a ry h m itte ly noudattaa Y hdistyneiden K ansakuntien su o situ k sia ja e ro a a n ä is tä vain siin ä, e ttä p a lk a n saaja t (em ployees) on ja e ttu to im ih en k ilö ih in ja ty ö n tekijöihin. 1. Yrittäjät h o itavat p ääam m attin aan om aa ta lo u d e llis ta y rity s tä ä n, v iljelev ät o m ista m a a n sa ta i v u o k raam aan sa m a a tila a ta i ovat vapaan am m atin h a rjo itta jia. Y rittä jä t ry h m ite llä ä n ty ö n an tajiin ja y k s in ä is y rittä jiin sen m ukaan, onko h e illä palk attu a työvoim aa vai ei. P u o liso ista, jo tk a ty ö sk en telev ät y rittä jin ä s a m a s s a y rity k s e s s ä, e sim e rk ik s i o m alla m a a tila lla a n, lu etaan toinen y rittä jä k s i ja toinen avusta v a k si p e rh e e n jä s e n ek si. J o s he sen sija a n to im iv at y rittä jin ä e r i y rity k s is s ä, kum m atkin la sk e ta a n y rittä jiin. Y rittä jä ä n nähden su o ra a n y le n e v ä ssä ja a le n e v a ssa p o lv e ssa o lev at E uropean R ecom m endations fo r the 1970 Population C ensuses. United Nations ST/C E S/13. New Y ork, 1969.

17 15 su k u la ise t lu etaan y rittä jä n av u stav ik si p e rh e e n jä se n ik si eik ä p a lk a n sa a jik si. Sen sija a n s is a ru k s e t voivat o lla to is iin s a nähden p alk an saajia ta i to im ia sam an y r i ty k sen y rittä jä n ä. 2. Johtajiin ja toimihenkilöihin lu etaan y rity s te n, la ito s te n ja y h teisö jen to im in n a sta ta i liik e tu lo k sesta v a sta a v a t jo h ta v a ssa a s e m a s s a o lev at sek ä m uut p ä ä a s ia s s a e i- ru u m iillis ta ty ö tä tek ev ä t henkilöt. T y y p illisiä to im ih enkilö ry h - m iä o vat to im is to - ja m yyntihenkilökunta, o p e tu s- ja sa ira a n h o ito te h tä v is sä to i m iv at koulutetut h en k ilö t, ra h a s ta ja t ja m uut y le isö n p a lv e lu te h tä v issä to im iv a t. 3. Työntekijöihin lu etaan p a lk a n sa a jista m a a - j a m e tsä ta lo u sty ö n te k ijä t sek ä am m a ttita id o tto m a t henkilöt ja a m m a ttita ito is is ta ta i e rik o istu n e is ta h enkilö istä n e, jo tk a tek ev ä t p ä ä a s ia s s a ru u m iillista ty ö tä. Selvää e ro a to im ihenkilöiden ja työntekijöiden v ä lille ei o le voitu m ä ä rite llä a m - m a ttia se m a lu o k itu sta la a d itta e s s a. 4. Avustavalla perheenjäsenellä ta rk o ite ta a n h en k ilö ä, joka a u tta a jo ta k u ta ruokakunnan jä s e n tä tä m ä n to im e s s a ta i a m m a tissa vähintään puolet a la n n o r- m a a lity ö a ja sta. Koko v äestön a m m a ttia s e m a ry h m itte ly ssä e lä k e lä is e t ja laito sh o id o k it sek ä ne o p is k e lija t, jo tk a e iv ät kuulu vanhem piensa ruokakuntaan, lu etaan itsenäisiin ammatittomiin, sam o in näiden henkilöiden p e rh e e n jä se n e t. M uut p e rh e e n jä se n e t sek ä vanhem piensa ruokakuntaan kuuluvat o p isk e lija t sa a v a t h u o ltajansa a m m a ttia se m a n. P ä ä a sia llin e n toim een tu lo n lähde P ä ä a s ia llis ik s i toim een tu lo n lä h te ik si m ä ä rite ltiin Y hdistyneiden kansakuntien su o situ ste n m ukaan an sio ty ö, e lä k e, p ääo m a, to ise n henkilön tu lo t ta i o m aisu u s ja lain a, av u stu s ta i a p u ra h a. A n n etu ista v aih toehdoista tu li v alita s e, jo s ta s a a tu tulo vuoden 1970 aik an a oli m a rk k a m ä ä rä is e s ti su u rin. A n sio tu lo k si lu etaan p alkkatulot ja y rittä jä tu lo t, ty ö - ja v älity sp alk k io t, ju o m a ra h a t, lu o n to ised u t, palkanluonteinen ta n tie m i, k irja ilija n o su u s k irja n m yyntihinn a sta ja v astaav at m uut te h d y stä ty ö s tä saad u t tu lo t. V altion ta i kunnan a v u stu k s e k s i, la in a k si ja ap u ra h a k si lu o k itellaan m yös ty ö ttö m y y sav u stu s, huoltoapu, p e rh e lis ä ja la p s ilis ä. P ääo m ak si m ä ä rite llä ä n sä ä s tö t, kork o tu lo t, e sin e e t, vuokra tu lo t, p a ten ttio ik eusm aksu ja henkivakuutuksen p e ru s te e lla sa a tu tu lo. E ronneen vaim on sa a m a elatu sap u kuuluu ryhm ään "to ise n henkilön tu lo t ja o m a isu u s". S e lla is is s a ta p a u k s is s a, jo is s a h en k ilö lle oli ilm o itettu u seam p ia kuin y k si p ä ä a s i allin e n toim een tu lo n läh d e, v alittiin n ä is tä y k si s e u ra a v a s s a e tu s ija jä rje s ty k s e s s ä : 1 ) a n sio ty ö, m ukaanluettuna av u stav an p e rh e e n jä se n e n ty ö, 2 ) e lä k e, 3) valtion ta i kunnan a v u s tu s, la in a ja a p u ra h a, 4) p ääo m a, s ä ä s tö t ja k o rk o tu lo t ja 5) to i sen henkilön tu lo t ta i o m aisu u s. ^ E uropean Recom m endations fo r the 1970 Population C ensuses. United N ations S T/C E S/13. New Y ork, 1969.

18 16 S o sia a lia se m a I II S o siaaliasem an luokitus on se u ra a v a : L iik e y rity ste n jo h ta ja t ja m uut y lem m ät to im ih en k ilö t se k ä m a a n v ilje lijä t, jo illa on vähintään 50 ha v iljelty ä m aata. A lem m at to im ih en k ilö t ja m a a n v ilje lijä t, jo illa on h a v ilje lty ä m aata. III A m m a ttita ito ise t ty ö n tek ijät ja m a a n v ilje lijä t, jo illa on ha v ilje lty ä m a a ta. IV A m m attitaid o tto m at ty ö n tek ijät, m a a - ja m e tsä ta lo u sty ö n te k ijä t, laito sh o id o k it, p ie n v ilje lijä t (peltoala a lle 5 ha) ja e lä k e lä is e t, joiden entinen a m m a tti on tu n te m aton. S o sia a lia se m a lu o k itu sta on ta rk e m m in se lo ste ttu o s a s s a IX "A m m atti ja s o s ia a lia s e m a ". K oulutus K oulutukseksi on v ä e stö la sk e n n a ssa luettu s e lla is e t lask e n ta h e tk e llä loppuunsuorite tu t k o u lu tu sja k so t, jo tk a ovat k e stä n e e t vähintään kuusi kuukautta. L askennan ulkopuolelle jä i k irje o p is to is s a sek ä ty ö v äen - ja k a n sa la iso p isto issa sa a tu koulutus. A m m a tillise sti eriy ty m ätö n koulutus A m m attikoulutus K oulutus on ja e ttu v ä e stö la sk e n n a ssa kahteen p ääry h m ään : 1 ) a m m a tillis e s ti eriy ty m ä ttö m ä ä n e li y le issiv is tä v ä ä n ja 2) a m m a tillis e s ti e riy ty n e e se e n e li v a rs in a is e e n am m attik o u lu tu k seen. Y le is s i v istä v ä k si koulu tu k sek si lu etaan kesk ik o u lu - ja y lio p p ilastu tk in n o t se k ä k a n sa n o p is to is s a ja -k o rk e a k o u lu issa su o rite tu t tutkinnot. A m m attik o u lu tu k sella ta rk o ite ta a n tietty y n a m m a ttiin ta i teh tävään va lm ista v a a ta i v astaav aa erik o isk o u lu tu sta. T ä lla is ia ovat y lio p is to issa ja k o rk eak o u lu issa su o rite tu t tutkinnot sek ä e r i alo je n am m a ttio p e tu sta a n ta v issa k o u lu issa ja o p is to is s a su o rite tu t tutkinnot. M yös a m m a tti- ja ty ö llis y y s k u rs s it on k atso ttu a m m attik o u lu tu k sek si, jo s niiden k esto aik a on o llu t vähintään kuusi kuukautta. K oulutusluokitusta on ta rk e m m in se lv ite tty o s a s s a VII A "K oulutus". L iite ta u lu t 8-11 R uokakunta R uokakunnan m u o d o stav at y h d e ssä asu v a t p e rh e e n jä se n e t ja m uut h en k ilö t, jo illa on y h teinen ru o k atalo u s. A liv u o k ralain en, jo lla on om a ru o k atalo u s, m uodostaa n äin o llen om an ruokak u n tan sa. R uokakunnalla ta rk o ite ta a n v ain n s. y k s itv is ru o - k akuntia. M ä ä rite lm ä noudattaa Y hdistyneiden K ansakuntien su o situ k sia *). European recom m endations fo r 1970 Population C ensuses. United Nations ST/C E S/13. New Y ork, 1969.

19 17 A su n to lo issa, ty ö m a a -a su n n o issa ja la iv o is sa a su v a t m uodostavat m yös y k s ity is - ru o kakuntia, sam oin asu n n o tto m at ja ulk o m ailla asu v a t henkilöt. R uokakuntien ulkopuolelle jä ä v ä t ne h en k ilö t, jo tk a ovat e r ila is is s a la ito k s is s a, u seim m iten y h te is e s s ä ru o k a ta lo u d e ssa, e sim e rk ik s i hoidon s a a m ise k s i. T ä lla is ia ovat m m. van h ain -, koulu- ja lasten k o d it sek ä vankilat. Y k sity isk o h taisem p i se lv ity s s iitä, m illo in henkilö lu e ttiin ruokakuntaan kuuluvaksi ja m illo in ta a s la ito sv ä e stö ö n, sisä lty y o saan VI "R uokakuntien rak en n e". S aam elaisru o k ak u n ta S aam elaisru o k ak u n n ak si k a tso ttiin kaikki ne ruokakunnat, jo ih in kuului vähintään y k si saam e la in e n. N äin ollen saam elaisru o k ak u n tiin kuuluvien henkilöiden m ä ä r ä (liitetau lu 11) on su u rem p i (yht. 696 henkilöä) kuin sa a m e la iste n k o k o n aism äär ä e sim. liitetau lu n 1 m ukaan. R u o k ak u n ta-asem a m ä ä rite ltiin vain y k sity is ruokakuntiin kuuluvien o s a lta. K aik illa y k sity isru o k ak u n n illa tu li o lla p ääm ies. M uiden ruokakunnan jä s e n te n ru o k a k u n ta -a se m a m ä ä rä ttiin su h te e ssa p ääm ieh een. V aihtoehdot o liv at: puoliso, la p s i, la p se n la p si, is ä ta i ä iti, m in iä ta i vävy, m uu sukulain en, kotiapulainen ja m uu henkilö. Päämieheksi m e rk ittiin se h enkilö, jonka lo m ak k eella an n ettu jen tie to je n p e ru s te e lla k a tso ttiin lähinnä olevan ta lo u d e llis e sti v a stu u ssa ru okakunnasta. Y leen s ä tä m ä oli lo m ak k eella p ääm ieh ek si ilm o itettu henkilö. P ääm ieh en ja puolison ei ta rv in n u t o lla n a im is is s a k esk en ään, vaan p u o liso k si m e rk ittiin lo m ak k eella i l m o itettu henkilö s iv iilisä ä d y stä riip p u m atta. T au lu ssa 10 lapseksi m ä ä rite ltiin v u o tias henkilö, jonka ru okakuntaa se m a o li m uu kuin p ä ä m ie s, p ääm ieh en puoliso ta i kotiapulainen. S osio-ekonom inen a se m a Sosio-ekonom inen luokitus on m uodostettu y h d istä m ä llä a m m a tis ta, a m m a ttia s e m a s ta ja e lin k ein o sta saad u t tie d o t. T ä rk e in m uuttuja on o llu t a m m a ttia s e m a, jo s ta so sio -ek o n o m in en luokitus poikkeaa siin ä, e ttä ensinnäkin a v u stav at p e r h e e n jä se n e t lu o k itellaan sam aan ryhm ään kuin a v u ste tta v a t. E delleen y rittä jä t ja ty ö n tek ijät ja o te lla a n m a a - ja m e tsä ta lo u d e ssa to im iv iin ja "m uihin" sek ä to i m ihenkilöt työnan tajan m ukaan ry h m iin "v altio n ja kuntien to im ih en k ilö t" ja "m u u t". M yös am m atillin en e rik o istu n e isu u s on e r ä s ry h m itte ly p e ru ste (ks. liite 2 s. 8 6 ) P e rh e P e rh e e n m uodostavat h enkilöt, jo tk a kuuluvat yhteen sukulaisuuden ta i av io liito n p e ru s te e lla ja a su v a t y h d e ssä. Y ksinäinen henkilö on p e rh e is iin kuulum aton. V ä e stö la sk e n n a ssa m yös v ihkim ättöm ät p a rit, jo illa on la p s ia, k atso taan p e rh e ik s i. V ä e stö la sk e n n a ssa käytetyn y d in p e rh e k ä sitte e n m ukaan p e rh e e s s ä voi olla k o rk ein taan k ak si p e rä ttä is tä sukupolvea. J o s ru o k ak u n n assa on u seam p ia sukup o lvia, p e rh e on m uodostettu n u o rim m a sta sukupolvesta läh tien. E sim. jo s ru o k akunnassa on p ä ä m ie s, poika ja pojanpoika e li siin ä on kolm e sukupolvea, niin p erh een m uodostavat poika ja pojanpoika pääm iehen o lle s s a p erh eetö n. Sam a h en kilö voi kuulua vain yhteen p e rh e e seen. 2

20 18 S a a m e la isp e rh e isiin la sk e ttiin kuuluvaksi a in o a sta a n s e lla is e t p e rh e e t, jo is s a p e r h een p ä ä m ie s on sa a m e la isiin kuuluva ts. jo s a in o a sta a n puoliso ta i la p s e t ta i jo ku h e is tä kuului saam e la isv ä e stö ö n m utta p ä ä m ie s ei kuulunut, tä lla is ta p e rh e ttä ei la sk e ttu s a a m e la isp e rh e e k s i. S a am elaisp erh e P erhetyyppi 1 ) v anhem m at, joko m olem m at ta i jom pikum pi ja heidän ta i hänen n aim atto m at la p se n sa 2) la p setto m a t aviopuolisot V ä e stö lask en n assa käytetyn y d in p e rh e -k ä sitte e n (fam ily n u cleu s) m ukaan saad aan se u ra a v a t p erh ety y p it: 1 ) lap seto n a v io p a ri 1,... '...,.? a v io p a rip e rh e ita 2 ) a v io p a ri, jo lla la p sia j 3) ä iti ja hänen la p sen sa 4) is ä ja hänen la p se n sa A v io p a rip e rh e isiin kuuluviksi on luettu kaikki p ääm ieh ek si ja p u o liso k si ilm o ite tu t h en k ilö t, jo illa on lap sia (perhetyyppi 2 ) ja n a im is is s a o lev a t p ääm ieheksi ja p u o liso k si ilm o ite tu t henkilöt (perhetyyppi 1 ). P e rh e a s e m a P e rh e a s e m a luokitu sta käy tetään e r i p erhetyyppien m ä ä r ittä m is e s s ä. on s e u ra a va: 1) p ääm ies 2 ) puoliso 3) la p set 4) m ihinkään p e rh e e s e e n kuulum attom at L uokitus A suinhuoneistoja k o sk ev at tau lu t ja n iis s ä esiin ty v ät k ä sitte e t L iite ta u lu t A suinhuoneisto ja huoneiston p in ta -a la. A suinhuoneisto on yksity isru o k ak u n n an a su m ise e n k äy ttäm ä huone ta i huone ry h m ä, joka ra k e n n u ste k n ise sti on e ro te ttu m u ista ja johon on om a sisään k äy n ti u lkoa, p o rra sk ä y tä v ä s tä ta i m u u sta s e lla is e s ta. H uoneiston p in ta -a la la sk e ta a n huoneistoa ra jo itta v ie n sein ien sisä p in n o ista. S aam elaisasu in h u o n eisto k si on la sk e ttu kaikki s e lla is e t a su in h u o n eisto t, jo is s a asu u vähintään y k si sa a m e la isv ä e stö ö n kuuluva henkilö. K uitenkin ta r k a s te lta e s sa ko. huoneisto ja e sim. h u o n e isto ssa asu v ien henkilöiden m ukaan ta i a s u m is tih ey ttä la s k e tta e s s a on o tettu m ukaan kaikki h u o n e isto ssa a su v a t henkilöt. Huone ja huoneluku. Huone on la ttia n, katon ja sein ien ra jo itta m a ikkunalla v a- ru s te ttu tila, jonka k e sk ik o rk eus on vähintään k ak si m e triä ja jonka la ttia p in ta - a la on vähintään s e itse m ä n n e liö m e triä. H uonelukuun sisä lty y m yös k eittiö. K eittiö on ru o an laitto a v a rte n sis u s te ttu tila, joka tä y ttä ä huoneen m ä ä rite lm ä n. K eitto k o m ero a, joka on a lle 7 m 2;n su u ru in en ru o an laitto o n ta rk o ite ttu k o m e ro - tila, ei lu eta huonelukuun. P e lk ä stä ä n ty ö tilan a k äy tety t huoneet lu etaan m yös v kokonaishuonelukuun. A su m iseen käy tetty jen huoneiden lu k u m ä ä rä s tä ne on e r o te ttu.

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

1970 Osa XVII B Del XVII B Volume XVII B

1970 Osa XVII B Del XVII B Volume XVII B Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik O fficial statistics of Finland VI C :104 Väestölaskenta Folkräkningen Population

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D SUOMEN VIRALLINEN TI L A S T O F I N L A N D S OFFICIELLA STATISTIK O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D VI A: 131 VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S 1969 HELSINKI 1972 Tätä julkaisua

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland VI C :106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa V Del V V o

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland V IC: 106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVIII Del XVIII

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO. VUOSINA 1944 ja 1945 III JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL. ÂREN 1944 och 1945

III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO. VUOSINA 1944 ja 1945 III JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL. ÂREN 1944 och 1945 SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLE STATISTIK III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO VUOSINA ja III l a n t h u s h Al l n in g 4 1 JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL ÂREN och L'AGRICULTURE

Lisätiedot

YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN

YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN SUOMEN VIRALLINEN T I L A S T O F I N L A N D S OFFICIELLA STATISTIK OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND VI C: 103 YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN GENERAL CENSUS OF POPULATION 1960 XI TAAJAMAT

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

Väestölaskenta Folkräkningen Population census

Väestölaskenta Folkräkningen Population census Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official statistics of Finland VI C:104 Väestölaskenta Folkräkningen Population

Lisätiedot

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

O V F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi

O V F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi F= O V F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi F= O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi I SISÄLTÖ : Sivu S isällysluettelo 1 H allitus tilintarka

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Viisi työn vuotta. N : o 4 1962

Viisi työn vuotta. N : o 4 1962 N : o 4 1962 P ä ä to im itta ja C h efred ak tö r: E rk k i V u o rii p u h. tel. 19 575 T o im itu ssih teeri R e d a k tio n sse k re te ra re : O sm o Jo k in en, p u h. tel. 29 594 T alo u d e n h

Lisätiedot

O Y F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi

O Y F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi SISÄLTÖ: Sivu Sisällysluettelo 1 Henkilöstöhallinto 22 Hallitus

Lisätiedot

E U R O O P A S S A V U O S I K E R T O M U S. Tuotantoa. Myyntija markkinointi. Yhteisyritykset Intiassaja Puolassa M

E U R O O P A S S A V U O S I K E R T O M U S. Tuotantoa. Myyntija markkinointi. Yhteisyritykset Intiassaja Puolassa M F I S K A R S E U R O O P A S S A V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 3 S is ä lly s Tuotantoa *, ' T ie to ja o s a k k e e n o m is ta jille... 2 Y h tiö k o k o u s... 2 K o n s e rn in a v a in lu k u

Lisätiedot

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK III 38:3 YLEINEN MAATALOUSLASKENTA V Osa III MAANOMISTUS JA MAAN KÄYTTÖ III

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK III 38:3 YLEINEN MAATALOUSLASKENTA V Osa III MAANOMISTUS JA MAAN KÄYTTÖ III SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK MAATALOUS III 8: YLEINEN MAATALOUSLASKENTA V. 9 Osa III MAANOMISTUS JA MAAN KÄYTTÖ III LANTHUSHÂLLNING 8: ALLMÄNNA LANTBRUKSRÄKNINGEN ÂR 9 Del III

Lisätiedot

YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN III

YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN III SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND VI C : 0 YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN GENERAL CENSUS OF POPULATION 90 III A M M A T I S S A T O I

Lisätiedot

Sanom a O sak eyhtiö n to im in tak erto m u s v u o d elta 1969 HELSINGIN SANOMAT. S U O M E N E N l M M t N L E V I N N Y T U H t l ts>ö

Sanom a O sak eyhtiö n to im in tak erto m u s v u o d elta 1969 HELSINGIN SANOMAT. S U O M E N E N l M M t N L E V I N N Y T U H t l ts>ö Sanom a O sak eyhtiö n to im in tak erto m u s v u o d elta 1969 HELSINGIN SANOMAT S U O M E N E N l M M t N L E V I N N Y T U H t l ts>ö Sanoma Osakeyhtiö Toimintakertomus vuodelta 1969 N o u su su

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Herkullisia makuja. Persoonallisia tuotteita. Haluatko kertoa tuotteistasi ammattikeittiöille?

Herkullisia makuja. Persoonallisia tuotteita. Haluatko kertoa tuotteistasi ammattikeittiöille? 2 2004 Herkullisia makuja. Persoonallisia tuotteita. Maakuntien erikoisuuksia. Haluatko kertoa tuotteistasi ammattikeittiöille? Ruokakori.fi -tilausjärjestelmä tarjoaa elintarvikeyritykselle nopean ja

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

1975 Osa VII Del VII Volume VII

1975 Osa VII Del VII Volume VII Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official statistics of Finland VI C:105 Asunto- ja elinkeinotutkim us Bostads- och näringsutredningen Population and Housing Census 1975 Osa VII

Lisätiedot

Ill MAANVILJELYS JA KARJANHOITO, MEIJERILIIKE LANTHUSHÂLLNING JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL, MEJERIRÖRELSEN U AGRICULTURE ET U ÉLEVAGE DU BÉTAIL

Ill MAANVILJELYS JA KARJANHOITO, MEIJERILIIKE LANTHUSHÂLLNING JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL, MEJERIRÖRELSEN U AGRICULTURE ET U ÉLEVAGE DU BÉTAIL SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK Ill MAATALOUS 40 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO, MEIJERILIIKE 1943 LANTHUSHÂLLNING 40 JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL, MEJERIRÖRELSEN U AGRICULTURE ET U

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Väestölaskenta Folkräkningen Population census

Väestölaskenta Folkräkningen Population census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official statistics of Finland V I C:104 Väestölaskenta Folkräkningen Population census 1970 Osa II A Del II A Volum e II A HELSINKI 1973 Elinkeino

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

KUOLEMANSYYT DÖDSORSAKER

KUOLEMANSYYT DÖDSORSAKER SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND VI B: 113 KUOLEMANSYYT TEKSTI DÖDSORSAKER TEXT CAUSES OF DEATH TEXT 1951-1955 H E L S I N K I 1 9 5 8 H elsinki 1959.

Lisätiedot

SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. U U S I JA KSO. METSÄHALLITUKSEN ALAMAINEN KERTOMUS VUODELTA 1902.

SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. U U S I JA KSO. METSÄHALLITUKSEN ALAMAINEN KERTOMUS VUODELTA 1902. SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. U U S I JA KSO. 7. METSÄHALLITUKSEN ALAMAINEN KERTOMUS VUODELTA 1902. HELSINGISSÄ, KEISARILLISEN SENAATIN KIRJAPAINOSSA, 1904. M etsähallituksen

Lisätiedot

RAIVAAJA (T H E P I O N E E R ^ ^ e tu jä r je s tö illä vahva asem a. S u o m e n ta lo u s p o litiik a n p it

RAIVAAJA (T H E P I O N E E R ^ ^ e tu jä r je s tö illä vahva asem a. S u o m e n ta lo u s p o litiik a n p it RAIVAAJA (T H E P I O N E E R ^ ^ K e sk iv iik k o n a, h e lm ik. 1 7 - W ed. F eb. 1 7, 1 9 9 3 FIN N ISH A M E R IC A N W E E K L Y ^ 8 9 v u o s ik e r t a V o i. LXXXIX N o. 7 50 ce n ts T utkijat

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

VOIMAKAS KEHITYS JATKUU

VOIMAKAS KEHITYS JATKUU UUSI ILMAVA CENTRUM TURUN KESKUSTASSA TULE MUKAAN SYYSMUOTIIN T avaratalostam m e on nyt helppo valita m uodikas asukokonaisuus. Pukineet, jalkineet, asusteet - kaikki sam an katon alta. O lem m e ryhm

Lisätiedot

f - W L Ui * '"Q * ..., H«#-* ' 0 î J~> i> J * V /W í- p i - L : h

f - W L Ui * 'Q * ..., H«#-* ' 0 î J~> i> J * V /W í- p i - L : h f - W L Ui * '"Q *..., H«#-* ' 0 î J~> i> J * V /W í- p i - L : h P öytäkirja KV.-:a kirjastovalio»oinaan :okou!coesaa lie u ain gias- U.ito u k ir ja s t o s s a 6.1 0.4 8 klo 17» j O. - s a o liv a t

Lisätiedot

Väestön taloudellinen toiminta ja asuinolot 1970-1990

Väestön taloudellinen toiminta ja asuinolot 1970-1990 Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland Väestön taloudellinen toiminta ja asuinolot 1970-1990 Befolkningens ekonomiska verksamhet och boendeförhållanden Economic activity and housing conditions

Lisätiedot

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi Rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä N im i: Res p o ndeo Oy Y -t u nnus : 2 6 2 2 6 8 4-1 O s oit e: Ität u ulenkuja 11, 02100 E s p oo 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa E lisa Tiilimäki

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

7 iedoitus* ja ohjekirje

7 iedoitus* ja ohjekirje '%? )/ " 3?-'t10 (HSo) S t? IL. 7 iedoitus* ja ohjekirje Joulukuu N:o A/12 1951 S u o m e n K o m m u n i s t i s e n P u o l u e e n j ä r j e s t ö i l l e Työväenluokan taisteluyhtenäisyyden aikaansaaminen

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Poliisin voimankäyttö

Poliisin voimankäyttö I Markus Terenius Poliisin voimankäyttö Rikosoikeudellinen tutkimus sallitun voimankäytön rajoista Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostum uksella

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Kunnallisvaalit Kommunalvalen Municipal elections

Kunnallisvaalit Kommunalvalen Municipal elections Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official statistics of Finland XXIX B:4 Kunnallisvaalit Kommunalvalen Municipal elections 1972 HELSINKI 1974 Tilastokeskus Statistikcentralen Central

Lisätiedot

Projektiohjausjärjestelmän käyttöönoton haasteet

Projektiohjausjärjestelmän käyttöönoton haasteet Projektiohjausjärjestelmän käyttöönoton haasteet Valeri Tiik CEO, yrittäjä +358 40 518 9470 valeri.tiik@mercus.net Muutama sana Mercuksesta TOIMIPAIKAT (18 hlöä) Lappeenranta (päätoimipiste) Helsinki

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

martti kaumi Enemmän rakentavaa mieltä

martti kaumi Enemmän rakentavaa mieltä Enemmän rakentavaa mieltä S u om en T u r k u -leh d en lä h d e tt y ä k u lu v a n a v u o n n a u u situ in m u o d o in ja v o im in liik k e e lle, v o ita n e e n k y s y ä, m ik ä on s itte n tä

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 LIITE 5,6,4,,8,6,4, HY Teologinen Humanis tinen Oikeus tieteellinen Y hteis kuntatieteellinen Ps y kologia Kas v atus tieteellinen Maatalous - mets ätieteellinen Lääketieteellinen Hammas lääketieteellinen

Lisätiedot

Väestölaskenta Folkräkningen Population census

Väestölaskenta Folkräkningen Population census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official statistics of Finland V I C:104 Väestölaskenta Folkräkningen Population census 1970 Osa XVII A Del XVII A Volume XVII A HELS IN K I 1974

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i La a d u l l in en in d ik a a t t o r i Ei o l e mit a t t a v issa v a a n a in a a r v io in n in t u l o s O n l u o t et t a v a jos A r v io in t ik ysymyk set o n su u n n it el t u ja su u n n

Lisätiedot

Korkein halinto -oikeus

Korkein halinto -oikeus .......................... 1. 1 1. 1. 1 1 1 1 1 1 Salon kaupunki Saapunut 18.5.2015 Konsernipalvelut salainen/4/00.04.02/2013 1 Korkein halinto -oikeus Saapunut o. zo Li(teitä...:2. h KORKEIMMALLE IIAI.LINT

Lisätiedot

Ammattiluokitus Yrkesklassificering Classification of occupations

Ammattiluokitus Yrkesklassificering Classification of occupations Käsikirjoja N:o 14 Handböcker Handbooks Ammattiluokitus Yrkesklassificering Classification of occupations Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland i Käsikirjoja Handböcker

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

M a INHIMILLISET TEKIJÄT OHJELMISTOTUOTANNOSSA a r i k a T o i v a n e n P r o g r a d u -t u t k i e l m T i e t o j e n k ä s i t t e l y t i e t e e n j a s o v e l l e t u n m a t e m a t i i k a n

Lisätiedot

Rinasin KAUPUNKIYHTEISÖ JA SEN OMINAIS HENKI. Huokeasta kotipianosta konserttilavoille asti. heti nuhan ensioireisiin

Rinasin KAUPUNKIYHTEISÖ JA SEN OMINAIS HENKI. Huokeasta kotipianosta konserttilavoille asti. heti nuhan ensioireisiin Rinasin heti nuhan ensioireisiin Kotiseutuliiton puheenjohtaja prof. ESK O A A LTO N E N : KAUPUNKIYHTEISÖ JA SEN OMINAIS HENKI L ä äk e O y Huokeasta kotipianosta konserttilavoille asti ulottuu valikoim

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

De kommunala valen åren Kunnallisvaalit vuosina K a u a n riid a n a la is e n a o llu t, m u tta ta rp e e l

De kommunala valen åren Kunnallisvaalit vuosina K a u a n riid a n a la is e n a o llu t, m u tta ta rp e e l Kunnallisvaalit vuosina 1918-1922. De kommunala valen åren 1918 1922. K a u a n riid a n a la is e n a o llu t, m u tta ta rp e e l lis e k s i h a v a it tu u u d istu s k u n n a llis h a llin n o s

Lisätiedot

Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit

Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit Arviointi- ja kehittämispäällikkö, VTT Janne Jalava Työ- ja toimintakonseptit historiallisessa murroksessa suomalaisissa työorganisaatioissa on tehty viimeisten

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

KA RT TA A KARTT A T T KARTTA A KARTT R A K Kuuson kuunki Indeksikrtt LUONNOS 7..0..0 RU : 8 0 87 8 7: kv oottorikelkkilureitti 9 Mk 9:0 9,7 Alikulku + ysäkit kevyen liikenteen väylä 90 kevyen liikenteen

Lisätiedot

Toim ialaluokitus Standard industrial classification

Toim ialaluokitus Standard industrial classification T ilastokeskus J L K äsikirjoja 4 S tatistikcentralen C entral Statistical O ffic e o f Finland H andböcker H andbooks Toim ialaluokitus Standard industrial classification 1988 Luokitus määritelmineen

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy 1 Kokeet Kopiointiehdot Tämän verkkoaineiston muokkaaminen on sallittua. Aineiston tulostaminen, kopiointi, välittäminen tai muu jatkokäyttö sellaisenaan tai muokattuna edellyttää kuitenkin oikeudenomistajan

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

vahingonkorvaukseen EU:n ja Suomen oikeudessa

vahingonkorvaukseen EU:n ja Suomen oikeudessa Katri Havu Oikeus kilpailuoikeudelliseen vahingonkorvaukseen EU:n ja Suomen oikeudessa Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostum uksella esitetään

Lisätiedot

Hämeenlinnassa

Hämeenlinnassa Hämeenlinnassa 5.2.2015 KUVIO KEHITTÄÄ KULTTURITOIMINTAA Tarkoituksena: kulttuurialan toimintaedellytysten parantaminen kulttuurin aseman vahvistaminen ihmisten jokapäiväisessä elämässä, yhteiskunnassa

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 26.5.2010 Lauri Uotila Pääekonomisti, Sampo Pankki 15.9.2008 12.10.2008

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 26.5.2010 Lauri Uotila Pääekonomisti, Sampo Pankki 15.9.2008 12.10.2008 Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 26..21 Lauri Uotila Pääekonomisti, Sampo Pankki 1.9.28 12.1.28 16 12 Bruttokansantuotteen kasvu %,vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 16 12 8 8 Euroalue Iso-Britannia

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

M A AT A L O U S 38 :i

M A AT A L O U S 38 :i SUO'MEN VIRALLINEN TILASTO FINLAND S OFFICIEL LA STATISTIK III M A AT A L O U S 38 :i YLEINEN MAATALOUSLASKENTA V. 1941 Osa I YLEISKATSAUS LASKENNAN TULOKSIIN MAALAISKUNNISSA III LANTHUSHÄLLNING ALLMÄNNA

Lisätiedot

PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA

PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA P I E L I S JO E N R A N N A L L A JO E N S U US S A PR PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA PR PENTTILÄNRANTA UUSI AIKA Upeat jokinäkymät yli Pielisjoen Kevyen liikenteen 134 metrinen

Lisätiedot

Yleisen antennin säteily k enttien ratk aisem isen v aih eet:

Yleisen antennin säteily k enttien ratk aisem isen v aih eet: Sä te ily k e n ttie n ra tk a ise m in e n Yleisen antennin säteily k enttien ratk aisem isen v aih eet: 1. E tsi A integ roim alla y h tälö A = µ e jβr 4π r V Je j βˆr r dv, (40 ) 2. L ask e E E = jωa

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot