Väestölaskenta Folkräkningen Population census

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Väestölaskenta Folkräkningen Population census"

Transkriptio

1 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik O fficial statistics of Finland VI C:104 Väestölaskenta Folkräkningen Population census 1970 Osa XVII C Del XVII C Volume XVII C HELSINKI 1974 Saamelaiset Samebefolkningen Lappish population Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland

2 VÄESTÖLASKENNAN JULKAISUT FOLKRÄKNINGSPUBLIKATIONER POPULATION CENSUS PUBLICATIONS Osa Del Volum e Nim i Namn Name I Y leiset dem ografiset tie d o t A llm änna dem ografiska u p p g ifte r General dem ographic data II E linkeino ja am m attiasem a Näringsgren och yrkesställning Industry and industrial status III T yöpaikan sijainti A rbetsplatsens belägenhet Place of w o rk IV Taajam at T ätorter Localities V A suntokanta B ostadsbeståndet H ousing VI R uokakuntien rakenne H ushällens struktur S tructure of households VII Koulutus U tb ild n in g Education V III Perheet Fam iljer Families IX A m m a tti ja sosiaaliasema Yrke och socialställning O ccupation and social position X R akennuskanta, liike- yms. huon eistot B yggnadsbeståndet, affärs- o.a.dyl. lokaler B uildings, premises in com m ercial use etc. XI T yövoim a ja toim e e n tu lo n lähde A rbetskraft och inkom stkälla Labour force and source o f livelihood XII Kesäm ökit Som m arstugor Sum m er cottages X III T u lo t am m atin, koulutuksen ym. mukaan Inkom ster efter yrke, u tb ild n in g osv. Incom es by o ccupation, education etc. X IV R uokakuntien a sunto-olot Hushållens bostadsförhållanden H ousing co n d itio n s o f households XV T utkim us lasten lukum äärästä U ndersökning angående barnantal Fertility study XVI T ilastokartat S tatistikkartor S tatistical maps XVII V ähem m istöt M in o rite te r M inorities X VIII V äestöpyram idit B efolkningspyram ider P opulation pyram ids = Tähän mennessä (lokakuu 1974) julkaistu Tillsvidare (oktober 1974) utkom na Already (O ctober 1974) published Tätä julkaisua myy V altion painatuskeskus Denna publikation säljes av Annankatu 44 This publica tio n can be obtained from Helsinki 10 Statens tryckericentral Annegatan Helsingfors 10

3 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official statistics o f Finland VI C:104 Väestölaskenta Folkräkningen Population census Saamelaiset Samebefolkningen Lappish population 1970 Osa X VII C Del XVII C Volume XVII C HELSINKI 1974

4 I ISBN

5 3 ALKUSANAT T ä m ä ju lk a isu s is ä ltä ä vuoden 1970 v ä estö lask e n taan pe ru stu v a t tied o t s a a m e la is v ä e stö stä, sen elin k ein o jak au tu m asta ja a m m a tista sek ä sa a m e la is p e rh e is tä, -ru o k ak u n n ista ja sa a m e la isv ä e stö n a su n to -o lo ista. T iedot k o h distuvat ajankohtaan ja h allinnollinen aluejako on m ukainen. E nnakkotietoja on ju lk a istu tila s to tie d o tu s s a rja s s a VL. T ila sto n la a tim is ta on lähinnä jo h tan u t y lia k tu a a ri Marjariitta joka on laatin u t m yös te k stik a tsa u k se n. Eräpohja, H e lsin g issä, T ila sto k e s k u k se ssa lo k akuussa 1974 AARO KENTTÄ J o rm a Hyppölä FÖRORD F ö relig g an d e publikation in n e h å lle r u p p g ifter om sam ebefolkningen, d e ss n ä rin g s g re n och y rk e sa m t sa m e fa m ilje r, -h u sh ållen och sam ebefolkningens b o s ta d s fö r hållan d en p å grund av å r s 1970 folkräkning. U ppgifterna h än fö r sig till tidpunkten och den a d m in is tra tiv a o m rå d e s indelningen ä r en lig t den 1.1, F ö rh an d su p p g ifter h a r p u b lic e ra ts i s ta tis tis k ra p p o r ts e r ie VL. U ppgörandet av sta tis tik e n h a r n ä rm a s t le tts av ö v e ra k tu a rie Eräpohja, som även u ta rb e ta t te x tö v e rsik te n. Marja riitta H e lsin g fo rs, S ta tistik c e n tra le n i o k to b e r 1974 AARO KENTTÄ J o rm a H yppölä

6 Valtion painatuskeskus, Helsinki 1975 Arvi A. Karisto Osakeyhtiön kirjapaino H äm eenlinna 1975

7 5 Sisältö A lk u sanat... 3 Sivu Johdanto S aam elaistu tk im u k sen t a u s t a a A ik a ise m m a t la s k e n n a t T a u lu issa esiin ty v ät k ä s itte e t ja m ä ä r i t e l m ä t T au lu k o h taisia h u o m a u tu k s ia VERTAILUTA ULUT A B Koko m aan sa a m e la is e t ja saam e la isk u n tie n sa a m e la is e t vuosina 1962 ja S aam e la isv ä e stö ja koko v äestö iän, y le issiv is ty k se n ja a m m a ttikoulutuksen m ukaan vuonna C S aam e la isv ä e stö ja koko v äestö elinkeinon m ukaan vuonna D S a a m e la isv ä e stö ja koko v äestö a m m a ttia sem a n m ukaan vuonna E S aam elaisv äestö n ja koko väestön p ä ä a sia llin e n toim een tu lo n lähde vuonna F S aam e la isv ä e stö ja koko väestö so s ia a lia se m a n m ukaan vuonna G S a a m e la isp e rh e e t ja kaikki p e rh e e t perh ety y p in ja la s te n iän m ukaan vuonna H S aam elaisru o k ak u n n at ja kaikki ruokakunnat p ääm iehen iän ja ru o k a kunnan henkilöluvun m ukaan vuonna I S aam elaisten asu in h u o n eisto t ja kaikki asu in h u o n eisto t v a ru s te - y h d iste lm ie n m ukaan vuonna J S aam elaisv äestö n ja koko väestön a s u m ista kuvaavia lukuja vuonna LIITETA U LU T 1 S aam elaisv äestö p ääkie len, y le issiv is ty k se n ja iän m ukaan; sa a m e la isa lu e ja s a a m e la is k u n n a t S aam e la isv ä e stö syntym ävuoden, siv iilisä ä d y n ja sukupuolen m ukaan; sa a m e la isa lu e S aam elaisv äestö iän, sukupuolen, k o u lu tu sasteen ja pohjakoulutuksen m ukaan; s a a m e la i s a lu e S aam e la isv ä e stö elinkeinon (1-num. ) m ukaan; sa a m e la isa lu e ja s a a m e la is k u n n a t S aam e la isv ä e stö elinkeinon (2-n u m. ) ja a m m a ttia se m a n m ukaan; s a a m e la is a lu e S aam elaisv äestö syntym ävuoden ja s o s ia a lia se m a n m ukaan; s a a m e la is a lu e S aam elaisv äestö p ä ä a s ia llis e n toim een tu lo n lä h te e n, siv iilisä ä d y n ja iän m ukaan, s a a m e l a i s a l u e... 60

8 6 8 S a a m e la isp e rh e e t p erh ety y p in, pääm iehen a m m a tissato im iv u u d en ja siv iilisä ä d y n sekä a lle 13-v u o tiaid en la s te n lu k u m äärän ja iän m ukaan; e rik s e e n v u o tiaat la p set iän m ukaan; sa a m e la isa lu e S a a m e la isp e rh e e t p erh ety y p in, a lle 18-v u o tiaid en la s te n luvun ja iän, vanhem pien am m atissato im iv u u d en, av iom iehen so s ia a lia se m a n sek ä äidin siv iilisääd y n m ukaan; s a a m e l a i s a l u e S aam elaisru o k ak u n n at p ääm iehen iän, sukupuolen ja siv iilisä ä d y n sekä ruokakunnan hen k ilö - ja lapsiluvun m ukaan; s a a m e l a i s a l u e S aam elaisru o k ak u n n at p ääm iehen so sio -ek o n o m isen a se m a n, ru o k a kunnan henkilöluvun ja k ä y te ttä v issä olevan huoneluvun m ukaan; s a a m e la is a lu e S aam elaisasu in h u o n eisto t talo ty y p in ja huoneisto tyypin m ukaan sek ä a su m istih e y s talo ty y p e ittä in ; sa a m e la isa lu e ja s a a m e la is k u n n a t S aam elaisasu in h u o n eisto jen lu k u m ä ä rä ja p in ta -a la (100 m 2 ) ra k e n ta m isvuoden, ra k en n u sain een, h a llin ta p e ru ste e n ja v a ru s te ta so n m ukaan; s a a m e la is a lu e S a a m elaisasu in h u o n eisto t h u o n e isto ssa asu v ien ruokakuntien lu k u m äärän ja n iih in kuuluvien henkilöiden lu k u m äärän ja ruokakunnan k ä y tö ssä olevien huoneiden lu k u m äärän m ukaan; sa a m e la isa lu e o 15 S aam elaisasu in h u o n eisto t talo ty y p in, h a llin ta p e ru ste e n ja p in ta -a la n (m ) m ukaan sek ä a su m istih e y s talo ty y p e ittä in, lis ä k s i henkilöiden luku, e rik s e e n a lle 1 6 -v u o tiaat ja y li 6 4 -v u o tiaat; s a a m e l a i s a l u e S aam elaisasu in h u o n eisto t huoneluvun, v a ru ste y h d iste lm ie n, h a llin ta - p e ru s te e n sek ä a su m istih e y s huoneiston huoneluvun m ukaan; s a a m e la is a lu e sivu L IIT T E E T 1 E linkein o n im ik k eistö su o m ek si, ru o ts ik s i ja en g lan n ik si Sosio-ekonom inen luokitus... 86

9 7 Innehåll Sida F ö ro rd... 3 I n l e d n in g S am eundersökningens b a k g r u n d T id ig a re rä k n in g a r B egrepp och d e fin itio n e r som fö re k o m m e r i ta b e lle rn a A n m ärk n in g ar till de o lik a t a b e l l e r n a JÄ M FÖ R E L SE TA B ELLER A Sam ebefolkningen i h ela rik e t och i sam ek o m m u n em a å re n 1962 och B Sam ebefolkningen och hela befolkningen e f te r å ld e r, skolbildning och utbildning å r C Sam ebefolkningen och h ela befolkningen e fte r n ä rin g sg re n å r D S am ebefolkningen och h ela befolkningen e fte r y rk e s stä lln in g å r E S am ebefolkningen och h ela befolkningen e fte r huvudsaklig in k o m stk älla å r F Sam ebefolkningen och h e la befolkningen e f te r so c ia lstä lln in g å r G H S am efam iljern a och sa m tlig a fa m ilje r e fte r fam iljety p och b a rn e n s å ld e r å r S am ehushållen och sa m tlig a h u sh åll e fte r a n tal p e rs o n e r; h e la rik e t e fte r kom m unform å r I S am eb o stad släg en h eter och sam tlig a b o sta d slä g e n h e te r e fte r u tru stn in g s- k o m b in atio n er å r J S am ebefolkningen och hela befolkningen e fte r u tm ärk an d e boendetal å r TABELLBILAG O R 1 Sam ebefolkningen e fte r huvudspråk, skolbildning och å ld e r; sa m e - o m rå d e t och sam e k o m m u n e m a Sam ebefolkningen e fte r fö d e lse å r, civ ilstån d och kön; sa m e o m rå d e t Sam ebefolkningen e fte r å ld e r, kön, grundutbildning och u tb ild n in g s- sta d ie ; s a m e o m rå d e t Sam ebefolkningen e fte r n ä rin g sg re n (1 -s iffe rn. ); sa m e o m rå d e t och s a m e k o m m u n e m a Sam ebefolkningen e fte r n ä rin g sg re n (2 -siffe rn. ) och y rk e s stä lln in g ; sa m e o m rå d e t S am ebefolkningen e fte r fö d e lse å r och so c ia lstä lln in g ; sa m e o m rå d e t Sam ebefolkningen e fte r huvudsaklig in k o m stk älla, civ ilstån d och ålder,- sa m e o m rå d e t 60 8 S a m e fa m ilje r e fte r ty p, huvudm annens y rk e s v e rk sa m h e t och civ ilstå n d sa m t a n ta l b a rn u n d e r 13 å r ; s e p a ra t å r ig a b a rn e fte r å ld e r; s a m e o m r å d e t... 62

10 8 9 S a m e fa m ilje r e fte r ty p, u n d er 1 8 -å rig a b a rn s a n ta l och å ld e r, fö rä ld ra rn a s y rk e s v e rk sa m h e t, m ak en s so cial stä lln in g sa m t m o d e m s c iv ilstå n d ; s a m e o m r å d e t S am ehushåll e fte r huvudm annens å ld e r, civ ilstå n d och kön sa m t e fte r an tal p e rs o n e r och b a rn ; sa m e o m rå d e t S am ehushåll e fte r huvudm annens so cio -ek o n o m isk a stä lln in g, an tal p e rs o n e r och an tal ru m ; s a m e o m r å d e t S am eb o stad släg en h eter e fte r hustyp och läg en h etsty p sam t boen d etäth et p e r h u styp; sa m e o m rå d e t och s a m e k o m m u n e r n a S am eb o stad släg en h etern as a n tal och golvyta (100 m 2) e fte r b y g g n adsår, b y g g n a d sm a te ria l, u p p lå te lsefo rm och u tru stn in g sn iv å ; sa m e o m rå d e t S am eb o stad släg en h eter e fte r b o sta d sh u sh å ll och p e rs o n e r i d e s s a sam t e fte r läg en h eten s ru m sa n ta l; s a m e o m r å d e t p 15 S am eb o stad släg en h eter e fte r h u sty p, u p p la te lsefo rm och golvyta (m ) sam t boen d etäth et p e r h u styp; d essu to m a n tal p e rs o n e r, u n d e r 16- och ö v e r 6 4 -å rig a s e p a ra t; s a m e o m r å d e t S am eb o stad släg en h eter e fte r ru m sa n ta l, u tru stn in g sk o m b in a tio n e r och u p p lå te lsefo rm sa m t boen d etäth et e fte r läg en h eten s ru m s ta l; s a m e o m rå d e t sid a BILAGOR 1 N ärin g sg ren sn o m en k latu ren på fin sk a, sv en sk a och en g elsk a So cio-ekono m i sk k l a s s i f i c e r i n g... 86

11 9 Contents Page F o re w o rd... 3 In tro d u c tio n COMPARING TABLES A B B ackground o f th e L apps r e s e a r c h E a r lie r c e n c u s e s C oncepts and d e f in itio n s C om m ents S um m ary F in n ish -E n g lish v o c a b u la ry L appish population in w hole country and in th e L ap p ish com m unes in 1962 and L appish population and w hole population by ag e, education and tra in in g in C L appish population and w hole population by in d u stry in D L appish population and w hole population by in d u s tria l sta tu s in E L appish population and w hole population by m ain so u rc e of livelihood in F L appish population and w hole population by so cial p osition in G H I J L appish fa m ilie s and a ll fa m ilie s by type of fam ily and ch ild ren by age in L appish households and a ll households by n u m b er of p e rs o n s ; w hole country by type of com m une in L ap p ish dw elling u n its and a ll dw elling u n its by equipm ent com binations in L appish population and w hole population by re p re se n tin g fig u re s of living in A PPEN D IX TA B LES 1 L appish population by m ain language, education and a g e ; th e L appish reg io n and L appish c o m m u n e s L appish population by y e a r of b ir th, m a rita l sta tu s and sex ; th e L appish r e g i o n L appish population by ag e, sex, education and lev el of education; the L appish r e g i o n L appish population by in d u stry (1-d ig it lev el); th e L appish reg io n and L appish c o m m u n e s L ap p ish population by in d u stry (2-d ig it level) and in d u s tria l s ta tu s; th e L appish region L appish population by y e a r of b ir th and so cial p o sitio n ; th e L appish r e g i o n... 58

12 10 7 L ap p ish population by m ain so u rc e o f liv elihood, m a rita l s ta tu s and ag e ; th e L ap p ish reg io n L ap p ish fa m ilie s by ty p e, econom ic a c tiv ity and m a rita l sta tu s of head and by n u m b er of ch ild ren u n d er 13 y e a rs of a g e ; se p a ra te ly ch ild ren betw een 0 and 12 y e a rs of ag e; th e L appish r e g i o n L ap p ish fa m ilie s by ty p e,b y n u m b e r and age of c h ild re n u n d e r 18 y e a rs of a g e, p a r e n ts ' econom ic a c tiv ity, h u s b a n d 's so cial p o sitio n and m o th e r 's m a rita l s ta tu s ; th e L appish reg io n L ap p ish households by sex, m a rita l sta tu s and age of head and by n u m b er of p e rs o n s and ch ild re n ; th e L appish regio n L ap p ish h ouseholds by so cio -eco n o m ic sta tu s of th e head and by n u m b e r of p e rs o n s and ro o m s; th e L appish r e g i o n L ap p ish dw elling u n its by ty p e of building and a v a ila b ility of a k itch en, housing d en sity by type of build in g ; th e L appish re g io n and L appish c o m m u n e s N um ber and flo o r sp ace (100 m 2 ) of L ap p ish dw elling u n its by y e a r of c o n stru c tio n, c o n stru c tio n m a te ria l, te n u re s ta tu s and equipm ent lev el; th e L appish reg io n L ap p ish dw elling u n its by n u m b e r of h o u seh o ld s, p e rs o n s in th e s e and n u m b e r of ro o m s in th e dw elling unit; th e L appish regio n L ap p ish dw elling u n its by ty p e of building, te n u re s ta tu s and flo o r sp ace (m2 ), housing d ensity by type of building; also n u m b e r of p e rs o n s, p e rs o n s u n d er 16 and o v e r 64 y e a rs of age s e p a ra te ly ; th e L appish reg io n L appish dw elling u n its by n u m b e r of ro o m s, com bination of equipm ents and te n u re s ta tu s, housing d en sity by n u m b e r of ro o m s in th e dw elling unit; th e L appish r e g i o n page A PPEN D IC E S 1 N o m en clatu re of in d u s trie s in F in n ish, Sw edish and E n g l i s h S ocio-econom ic c l a s s i f i c a t i o n... 86

13 11 JOHDANTO Huhtikuun 8. päivänä 1938 annetun v ä e stö la sk e n ta la in (154/38) m ukaan to im ite ta a n m a a ssa m m e joka k ym m enes vuosi ylein en v äestö lask e n ta sek ä siih en liitty vä a su n to - ja k iin te istö la sk e n ta. E n sim m äin en tä m ä n lain n o jalla su o rite ttu la s kenta o li v ja to in en v H elm ikuun 20 pnä 1970 annetun v ä e s tö la s k e n ta -a se tu k se n (128/70) n o jalla T ila sto k e sk u s m ä ä rä s i kolm annen v ä e stö la sk e n nan ajankohdaksi , kuitenkin n iin, e ttä hallin n o llin en a lu ejao tu s oli m ukainen. V äestö lask en ta on S uom essa lask e n ta h e tk e llä v a k in a ise sti asu v an v ä e stö n, p e r h eiden ja ruokakuntien (kotitalouksien m ä ä rä ä ) ja rak en n etta koskeva tu tk im u s. T u tkim ukseen liitty v än asu n to lask en n an av u lla se lv ite tä ä n asuntokannan m ä ä rä ja rak en n e sek ä väestö n asu n to -o lo t. K iin teistö lask en n an te h tä v ä on an taa tie to ja rak en n u sk an n asta, liik e -, la ito s -, to im is to - y m s. h u o n e isto ista sek ä ra k e n n e tu ista k iin te istö istä. Ennen n ä itä välittö m in ä tie d u ste lu in a su o rite ttu ja v altak u n n allisia lask en to ja v ä estö n m ä ä rä ä ja ra k e n n e tta kosk ev ia se lv ity k siä on tehty v ä e s tö re k is te rie n p e ru s te e lla vuodesta 1749 läh tien. V uodesta 1880 alkaen tä lla in e n se lv ity s s u o r ite t tiin joka kym m enes vuosi, m istä sy y stä niihin p e ru stu v ia tila s to ja san o taan k ym - m e n v u o tistila sto ik si. L isä k si e r ä is s ä su u rim m is s a kau p u n g eissa ja k au p p alo issa v ä e stö lask e n to ja on pantu to im een m yös välittö m in ä tie d u ste lu in a jo vuodesta 1870 läh tien. V alm istau tu m in en vuoden 1970 lo p u ssa s u o rite tta v a a la sk e n ta a v a rte n a lo ite ttiin v L askennan to im eenpanevana v ira n o m a ise n a T ila sto k e sk u s v a sta si k äy tännön v a lm is te lu tö is tä. V äestö lask en n an y le is p e ria a tte e t n o u dattavat k a n sa in v ä lisiä su o situ k sia. Suom i on o sa llistu n u t näiden p e ria a tte id e n m ä ä ritte ly y n o le m a lla m ukana Y hdistyneiden K ansakuntien E uroopan ta lo u sk o m issio n j ä r je s t ä m ä s s ä y h te isty ö ssä. * ) SAAMELAISTUTKIMUKSEN TAUSTAA Vuoden 1970 v ä e stö la sk e n n a ssa oli e n sim m ä istä k e rta a k ä y tö ssä henkilötunnus (so siaalitu rv atu n n u s). T äm än tunnuksen käyttö m ah d o llisti m yös s a a m e la is - ja m u sta la isv ä h e m m istö ry h m ie n tu tk im isen v äestö lask ennan tie to je n a v u lla. A lo ite p eru stu tk im u k sen s u o ritta m is e s ta te h tiin p o h jo ism aisen sa a m e la isn e u v o s- ton istu n n o ssa K autokeinossa vuonna P e ru s tie d o t Suom en s a a m e la is v ä e s tö s tä k e rä ttiin h a a sta tte le m a lla "jo k a ista sa a m e la isa lu e e n a su k a s ta, jonka v an h e m m ista ta i iso v an h em m ista jo llak in on ta i on o llu t saam en k ieli e n sim m ä ise n ä k ielen ään ". H aastattelu n y h te y d e ssä ilm en i jo itak in s e lla is ia y le ise n k äsity k sen m ukaan s a a m e la isia h enkilö itä, joiden v an h em m ista ta i iso v an h em m ista yksik ään ei o le e n sim m ä ise n ä kielen ään oppinut sa a m e a. T äm än ta k ia te h tiin sa a m e la iste n ^ C o n feren ce of E u ro p ean S ta tis tic ia n s, E conom ic C o m m issio n fo r E u ro p e, S ta tis tic a l S tan d ard s and Studies - No. 13 ja 15. U nited N ations, New Y ork 1969.

14 12 m ä ä ritte ly y n se u ra a v a lisä y s: "H enkilöä, jonka e n sik si oppim a k ieli on sa a m e, p id etään sa a m e la ise n a. " S a a m e la isalu e e lla ta rk o ite ttiin sa a m e la is a s ia in k o m i te a n ra jo itta m a a a lu e tta, johon kuuluivat E nontekiön, In arin ja U tsjoen kunnat s e kä K ittilän ja Sodankylän p o h jo isim m at o sa t. (K s. T ila sto k a tsa u k sia no 7 / ). H aastattelu n tu lo k sen a sa a tiin k y s e is iltä a lu e ilta k e rä ty k si tie d o t y h te e n sä 3852 h e n k ilö stä, joiden e n sik si oppim a k ie li on sa a m e ta i jo id en vanhem pien ta i iso v a n hem pien e n sik si oppim a k ieli on sa a m e. N äm ä ja k aantu iv at a lu e e llis e s ti s e u r a a v a sti: E nontekiö 402, In a ri 2213, K ittilä 9, Sodankylä 220 ja U tsjoki K oska K ittilä s s ä tu tk im u k sen m ukaan o li vain 9 sa a m e la is ta, ei K ittilä ä la s k e t tu s a a m e la isa lu e e k s i. Jä lje lle jä ä v ie n n eljän kunnan s a a m e la is is ta (yht vuonna 1962) m u o d o stettiin n s. sa a m e la islu e tte lo. T äm än sa a m e la islu e tte lo n tie d o t m uodostivat s a a m e la is - tutk im u k sen p e ru sa in e isto n. L uettelo p ä iv ite ttiin v ä e stö n m u u to stieto jen avulla v äestö la sk e n ta -a ja n k o h ta a v asta a v a k si. T o isin sanoen k u o lleet p o iste ttiin ja sy n ty n eet lis ä ttiin lu ettelo o n, joka s is ä ls i s e u ra a v a t tied o t: n im i sukupuoli henkilötunnus syntym äkunta siv iilis ä ä ty asuinkunta en sim m äin en opittu k ieli ry h m ätu n n u s la p si sa a m e la in e n / ei saam elain en is ä n ja äidin asu in k u n ta 1962 jälk een S aam elaisv äestö ö n kuulum inen m ä ä rite ltiin s e u ra a van kaavan m ukaan: P äiv itety n lu ettelo n henkilötunnusten av u lla sa a tiin v ä e stö la sk e n ta -a in e isto o n viedyksi s a a m e la is ille y llä m ä ä rite lly t ry h m ätu n n u k set, joiden av u lla tä s s ä ju lk a is u s sa o levat sa a m e la ista u lu t on te h ty. S ellaisia h en k ilö itä, joiden ryhm ätunnus on 1 e i kuitenkaan ole o tettu huom ioon taulu a la a d itta e s s a.

15 13 N äin o llen tä m ä ju lk aisu s is ä ltä ä tie d o t y h teen sä 3936 sa a m e la isa lu e e n s a a m e la is e s ta se k ä saam e la isru o k a k u n n ista, -p e r h e is tä ja -a su n n o ista. V äestö la sk e n nan m ukaan sa a m e la is ia on koko m a a s sa y h te e n sä 4409 h en k eä, jo is ta 3936 a su i lask e n ta h e tk e llä E nontekiön, In a rin, Sodankylän ja U tsjoen kuntien a lu e e lla. O sa s a a m e la is is ta on s iis m uuttanut vuoden 1962 jä lk e e n p o is s a a m e la isa lu e e lta (k atso tau lu A s. 34) R yhm ätunnuksen m ukaan sa a m e la is e t jak au tu v at saam e la isk u n tie n k esken s e u ra a v asti Enontekiö Inari Sodankylä Utsjoki S aam enkielen p ääk ie lek seen v ä e stö la sk e n n a ssa ilm o itti y h te e n sä henkeä (ks. o sa I, liite ta u lu 4). P ä ä k ie le llä v ä e stö la sk e n n a ssa ta rk o ite ttiin a s ia llis e s ti sa m a a kuin k ie lila in ta rk o itta m a lla sanonnalla om a k ie li. L ask en ta lo m akkeella an n ettiin lis ä k s i ohje " E p ä s e lv is s ä ta p a u k s issa ilm o itta k a a, m ihin k ie liry h m ä ä n k a ts o tte lähinnä kuuluvanne". P ä ä k ie litie to e i site n ole riip p u v ain en s a a m e la is väestöön k u u lu m isesta vaan p ä ä k ie li on s e, m inkä kukin v ä e stö la sk e n n a ssa ilm o itti p ääk ie lek seen. S aam elaisk u n tien s a a m e la is is ta y h teen sä % e li 1927 hen k i lö ä ilm o itti saam en p ääk ie lekseen (ks. liite ta u lu 1 s. 4 7 ) AIKAISEMMAT LASKENNAT V uosien 1950 ja 1960 lask ennoista on sa a ta v is s a s a a m e la is is ta a in o a sta a n p ä ä k ie l tä k o sk ev at tie d o t. Vuoden 1950 la s k e n n a ssa kysy m y s kuului: "K ieli, jo ta p a rh a i te n puhutte. E p ä se lv issä ta p a u k s issa ilm o itta k a a m ihin k ie liry h m ä ä n k a ts o tte lä hinnä kuuluvanne. " S aam en k ielisik si vuonna 1950 k a tso i site n its e n s ä y h teen sä 2370 henkeä. Vuoden 1960 la sk e n n a ssa pääk ielik y sy m y s o li v astaav an lain en kuin 1970 la s k e n n a s s a. T ällö in y h teen sä 1368 henkeä o li ilm o itta n u t saam en k ielen p ääkie lekseen. (Vuonna k s. edellä). TAULUISSA ESIINTYVÄT K ÄSITTEET JA M ÄÄRITELMÄT L iite ta u lu t 1-2 E lin keinorakenne ilm a is e e m a a - ja m etsätalo u d en, te o llisu u d e n ja p alv elu elin - keinojen p ro se n ttio su u d e t k Q k o _ a m m a ti_ to ip iiy a s ta. väestöstä.isyjntuea eo p r o s e a - tin ta rk k u u d e lla. E sim e rk ik s i luku 134 ta rk o itta a, e ttä m a a - ja m e tsä ta lo u d e ssa to im iv ien osuus koko a m m a tis s a to im iv a sta v ä e stö stä on %. T e o lli-

16 14 su u d essa (m l. k aiv an n a isto im in ta, sä h k ö -, k a a su - ja vesihuolto sek ä ra k e n n u s to im in ta) to im ii % a m m a tis s a to im iv is ta ja p alv elu elin k ein o issa (m l. kauppa ja liikenne) to im ii %. P ä ä k ie li. O hjeen m ukaan p iti e p ä s e lv is s ä ta p a u k s issa ilm o itta a, m ihin k ie liiy h - m ään k a tso i kuuluvansa. P ä ä k ie le llä ta rk o ite ta a n a s ia llis e s ti sa m a a kuin k ie lilain ( /1 4 8 ) k äy ttäm ällä sanonnalla "om a k ie li". K o u lu siv isty s. Y lioppilastutkinnon s u o ritta n e e t eiv ät s isä lly k esk ik o u lu k u rssin su o ritta n e id e n lukuun. A su m u sero ta rk o itta a a in o a sta a n tu o m io istu im en v ah v istam aa a su m u se ro a. L iitetau lu t 3-7 A m m a tissato im iv u u s A m m a tissa to im iv illa ta rk o ite ta a n h en k ilö itä, jo tk a oliv at lask en ta -a ja n k o h ta n a tu lo a tu o tta v a s sa ty ö s s ä vähintään puolet alan n o rm a a lis ta ty ö a ja sta ja sa iv a t ty ö s tä ä n korv au k sen joko rah an a ta i luonto isetu n a. A m m a tissa to im iv iin lu etaan s iis p alk an saajien lis ä k s i sek ä y rittä jä t e ttä n s. a v u stav at p e rh e e n jä se n e t, jo tk a tä y t tä v ä t em. m ä ä rite lm ä n. L ask en ta -ajan k o h d alla ta rk o ite ta a n " v a llin n e i ta o lo su h te ita ". Y k sity isk o h taisem p i am m atissato im iv u u d en m ä ä ritte ly sisä lty y v äestö lask e n n an ju lk a is u s a rja n osaan IX "A m m atti ja so s ia a lia s e m a ". E linkeino (ISIC) A m m a tissa to im iv an henkilön elinkeino m ääräyty y ty ö n an tajan ta i om an y r i ty k sen to im ia la n m ukaan. K aik illa s a m a s s a ty ö p a ik a ssa ty ö sk e n te le v illä h en k i lö illä on sam a elinkeino a m m a tista riip p u m a tta. H enkilöiden, jo tk a tu tk im u sv iikolla o liv at ty ö llis iä, elinkeino m ä ä rä y ty i s a m a lla ta v a lla sen h e tk ise n ty ö n a n ta ja n ta i y rity k se n to im ia la n m ukaan. Y k sity isk o h taisem m in elin k ein o lu o k itu sta ja lu o k itte lu p e ria a tte ita on se lo ste ttu o s a s s a II "E linkeino ja a m m a ttia s e m a ". A m m attiasem a A m m a ttia se m a m ääräy ty y henkilön am m atin ja elinkeinon h a rjo itta m is e s ta s a a tu jen tie to je n p e ru s te e lla. A m m a ttia se m a ry h m itte ly noudattaa Y hdistyneiden K ansakuntien su o situ k sia ja e ro a a n ä is tä vain siin ä, e ttä p a lk a n saaja t (em ployees) on ja e ttu to im ih en k ilö ih in ja ty ö n tekijöihin. 1. Yrittäjät h o itavat p ääam m attin aan om aa ta lo u d e llis ta y rity s tä ä n, v iljelev ät o m ista m a a n sa ta i v u o k raam aan sa m a a tila a ta i ovat vapaan am m atin h a rjo itta jia. Y rittä jä t ry h m ite llä ä n ty ö n an tajiin ja y k s in ä is y rittä jiin sen m ukaan, onko h e illä palk attu a työvoim aa vai ei. P u o liso ista, jo tk a ty ö sk en telev ät y rittä jin ä s a m a s s a y rity k s e s s ä, e sim e rk ik s i o m alla m a a tila lla a n, lu etaan toinen y rittä jä k s i ja toinen avusta v a k si p e rh e e n jä s e n ek si. J o s he sen sija a n to im iv at y rittä jin ä e r i y rity k s is s ä, kum m atkin la sk e ta a n y rittä jiin. Y rittä jä ä n nähden su o ra a n y le n e v ä ssä ja a le n e v a ssa p o lv e ssa o lev at E uropean R ecom m endations fo r the 1970 Population C ensuses. United Nations ST/C E S/13. New Y ork, 1969.

17 15 su k u la ise t lu etaan y rittä jä n av u stav ik si p e rh e e n jä se n ik si eik ä p a lk a n sa a jik si. Sen sija a n s is a ru k s e t voivat o lla to is iin s a nähden p alk an saajia ta i to im ia sam an y r i ty k sen y rittä jä n ä. 2. Johtajiin ja toimihenkilöihin lu etaan y rity s te n, la ito s te n ja y h teisö jen to im in n a sta ta i liik e tu lo k sesta v a sta a v a t jo h ta v a ssa a s e m a s s a o lev at sek ä m uut p ä ä a s ia s s a e i- ru u m iillis ta ty ö tä tek ev ä t henkilöt. T y y p illisiä to im ih enkilö ry h - m iä o vat to im is to - ja m yyntihenkilökunta, o p e tu s- ja sa ira a n h o ito te h tä v is sä to i m iv at koulutetut h en k ilö t, ra h a s ta ja t ja m uut y le isö n p a lv e lu te h tä v issä to im iv a t. 3. Työntekijöihin lu etaan p a lk a n sa a jista m a a - j a m e tsä ta lo u sty ö n te k ijä t sek ä am m a ttita id o tto m a t henkilöt ja a m m a ttita ito is is ta ta i e rik o istu n e is ta h enkilö istä n e, jo tk a tek ev ä t p ä ä a s ia s s a ru u m iillista ty ö tä. Selvää e ro a to im ihenkilöiden ja työntekijöiden v ä lille ei o le voitu m ä ä rite llä a m - m a ttia se m a lu o k itu sta la a d itta e s s a. 4. Avustavalla perheenjäsenellä ta rk o ite ta a n h en k ilö ä, joka a u tta a jo ta k u ta ruokakunnan jä s e n tä tä m ä n to im e s s a ta i a m m a tissa vähintään puolet a la n n o r- m a a lity ö a ja sta. Koko v äestön a m m a ttia s e m a ry h m itte ly ssä e lä k e lä is e t ja laito sh o id o k it sek ä ne o p is k e lija t, jo tk a e iv ät kuulu vanhem piensa ruokakuntaan, lu etaan itsenäisiin ammatittomiin, sam o in näiden henkilöiden p e rh e e n jä se n e t. M uut p e rh e e n jä se n e t sek ä vanhem piensa ruokakuntaan kuuluvat o p isk e lija t sa a v a t h u o ltajansa a m m a ttia se m a n. P ä ä a sia llin e n toim een tu lo n lähde P ä ä a s ia llis ik s i toim een tu lo n lä h te ik si m ä ä rite ltiin Y hdistyneiden kansakuntien su o situ ste n m ukaan an sio ty ö, e lä k e, p ääo m a, to ise n henkilön tu lo t ta i o m aisu u s ja lain a, av u stu s ta i a p u ra h a. A n n etu ista v aih toehdoista tu li v alita s e, jo s ta s a a tu tulo vuoden 1970 aik an a oli m a rk k a m ä ä rä is e s ti su u rin. A n sio tu lo k si lu etaan p alkkatulot ja y rittä jä tu lo t, ty ö - ja v älity sp alk k io t, ju o m a ra h a t, lu o n to ised u t, palkanluonteinen ta n tie m i, k irja ilija n o su u s k irja n m yyntihinn a sta ja v astaav at m uut te h d y stä ty ö s tä saad u t tu lo t. V altion ta i kunnan a v u stu k s e k s i, la in a k si ja ap u ra h a k si lu o k itellaan m yös ty ö ttö m y y sav u stu s, huoltoapu, p e rh e lis ä ja la p s ilis ä. P ääo m ak si m ä ä rite llä ä n sä ä s tö t, kork o tu lo t, e sin e e t, vuokra tu lo t, p a ten ttio ik eusm aksu ja henkivakuutuksen p e ru s te e lla sa a tu tu lo. E ronneen vaim on sa a m a elatu sap u kuuluu ryhm ään "to ise n henkilön tu lo t ja o m a isu u s". S e lla is is s a ta p a u k s is s a, jo is s a h en k ilö lle oli ilm o itettu u seam p ia kuin y k si p ä ä a s i allin e n toim een tu lo n läh d e, v alittiin n ä is tä y k si s e u ra a v a s s a e tu s ija jä rje s ty k s e s s ä : 1 ) a n sio ty ö, m ukaanluettuna av u stav an p e rh e e n jä se n e n ty ö, 2 ) e lä k e, 3) valtion ta i kunnan a v u s tu s, la in a ja a p u ra h a, 4) p ääo m a, s ä ä s tö t ja k o rk o tu lo t ja 5) to i sen henkilön tu lo t ta i o m aisu u s. ^ E uropean Recom m endations fo r the 1970 Population C ensuses. United N ations S T/C E S/13. New Y ork, 1969.

YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN III

YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN III SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND VI C : 0 YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN GENERAL CENSUS OF POPULATION 90 III A M M A T I S S A T O I

Lisätiedot

XVIII KÄSI TYÖT I LASTO V U O N N A 1934 HANTVERKSSTATISTIK ÀR 1934 STATISTIQUE DES ARTS ET MÉTIERS EN FINLANDE ANNÉE 1934

XVIII KÄSI TYÖT I LASTO V U O N N A 1934 HANTVERKSSTATISTIK ÀR 1934 STATISTIQUE DES ARTS ET MÉTIERS EN FINLANDE ANNÉE 1934 S U O M E N V IR A L L IN E N TI L A ST O - F IN L A N D S O F F IC IE L L A S T A T IS T IK XVIII B KÄSI TYÖT I LASTO V U O N N A 94 HANTVERKSSTATISTIK ÀR 94 STATISTIQUE DES ARTS ET MÉTIERS EN FINLANDE

Lisätiedot

tilastotiedotus statistisk rapport Tilastokeskus

tilastotiedotus statistisk rapport Tilastokeskus tilastotiedotus statistisk rapport Tilastokeskus

Lisätiedot

Toim ialaluokitus Standard industrial classification

Toim ialaluokitus Standard industrial classification T ilastokeskus J L K äsikirjoja 4 S tatistikcentralen C entral Statistical O ffic e o f Finland H andböcker H andbooks Toim ialaluokitus Standard industrial classification 1988 Luokitus määritelmineen

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

MIKÄ TEKEE JOULUN ILOISEKSI?

MIKÄ TEKEE JOULUN ILOISEKSI? T u o m io ro v asti LAURI HUOVINEN: MIKÄ TEKEE JOULUN ILOISEKSI? Tavanm ukaisella joulutervehdykselläm m e: H auskaa joulua, on raam atullinen perusta. Jouluevankelium in mukaan Jeesuksen syntymä merkitsi

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi.

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Voimassa oleva lainsäädäntö. Työllisyyslaki on annettu 28 päivänä kesäkuuta 1963 ( 3 3 1 /6 3 ). Sitä on muutettu kunnan sopimustöiden osalta vuonna 1967

Lisätiedot

Neuroverkot yhteenveto A l y ha 5 t3 Aleksi Jetsu j etsu@ h y tti. uku. f i P a ttern d i s c overy: T h e r esea r c h, led b y P r o f esso r H eikki M a n n ila, f o c uses o n m eth o d s f o r f in

Lisätiedot

Väestön taloudellinen toiminta 1970 1985

Väestön taloudellinen toiminta 1970 1985 Väestö 1991: 5 Befolkning Population Väestön taloudellinen toiminta - Befolkningens ekonomiska verksamhet Economic Activity of the Population Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1 Perinnedatan automaattinen muotoilu X M L - tek niik oin Merja Ek, Heli Hakkarainen, P ekka K ilp elä inen, T o m m i P enttinen Report A/2002/3 I S B N 9 5 1-7 8 1-26 3-9 U N I V E R S I T Y O F K U O

Lisätiedot

vuoden syysku un 30 pä.ivään. Kun k u iten kin P an k in k ä y ttä m ä tö n setelinan to-oik eus vuoden v aih teessa h u om attavasti lisääntyi,

vuoden syysku un 30 pä.ivään. Kun k u iten kin P an k in k ä y ttä m ä tö n setelinan to-oik eus vuoden v aih teessa h u om attavasti lisääntyi, 11 vuoden syysku un 30 pä.ivään. Kun k u iten kin P an k in k ä y ttä m ä tö n setelinan to-oik eus vuoden v aih teessa h u om attavasti lisääntyi, peruut t ivat P an k k ivaltu u sm ieh et kuluvan vuoden

Lisätiedot

Kenttälehto 1500 m 4.07,2

Kenttälehto 1500 m 4.07,2 11.1.1982 Kenttälehto 1500 m 4.07,2 Rovaniemen Roadrunnersien hallisarjajuoksu jatkui sunnuntaina 1500 metrin kilpailulla. Yleisen sarjan voitti Tornion Pyryn Jyrki Kenttälehto ajalla 4.07,2. Kenttälehto

Lisätiedot

Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland VIC: 106

Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland VIC: 106 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland VIC: 106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and HousingCensus 1980 Osa XI Del XI Volume

Lisätiedot

Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland

Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland 1 8 5 6-1 9 7 9 Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄ A SIA LLI NEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄ A SIA LLI NEN SISÄLTÖ M allituksen esitys Eduskunna lle laiksi valtion la inanannos ta ja va ltion takaukses ta ESITYKSEN PÄÄ A SIA LLI NEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdo te taan anne ttavaks i yleissäännökset valtion lam ojen yleisistä

Lisätiedot

MALMSJÖ pohjoismaiden suurin pianotehdas 120 vuotias (1843-1963)

MALMSJÖ pohjoismaiden suurin pianotehdas 120 vuotias (1843-1963) MALMSJÖ pohjoismaiden suurin pianotehdas 120 vuotias (1843-1963) Johan G ustaf M alm sjö; M alm sjö-pianotehtaan perustaja; syntyi ja kasvoi S kånessa. Hän osoittautui jo varhain m usikaalisesti poikkeuksellisen

Lisätiedot

MIELEVÄ HIDALGO DON QUIJOTE MANCHALAINEN MIELEVÄ HIDALGO DON QUIJOTE M A NOH ALAINEN K I R J O I T T A N U T MIGUEL DE CERYANTES SAAVEDRA E S P A N J A N K I E L E S T Ä S U O M E N T A N U T J. HOLLO

Lisätiedot

Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030. Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030

Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030. Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030 Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030 Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030 Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 3/2011 Espoon kaupan palveluverkkoselvitys

Lisätiedot

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara-

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- liikenteestä lirlla E S I T Y K S E N P A Ä A S I A I I I N E N M S A 1 I O Esityksessä eh d o tetaan, e tti luvanvaraisesta

Lisätiedot

PANKKIVALTUUSTON KÄSITTELEMIÄ ASIOITA

PANKKIVALTUUSTON KÄSITTELEMIÄ ASIOITA 38 39 5. M uut saamiset R aham arkkinoiden vakauttam islainojen m äärä ei m uuttunut vuoden 1995 aikana. Säästöpankkien K eskus-o sake-pankin haltuunottoon ja riskikeskittym ien siirtoon sitoutui 1991

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND 963 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LIX Vuonna 9 6 a STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny s e r ie -L

Lisätiedot

118 luetsxteho REPORT

118 luetsxteho REPORT M.ETSXTEHON TIEDOITUKSIA 8 luetsxteho REPORT II ELSI Kl \l55 A rno Tuovinen Talvella niputettujen mäntypaperipuiden uittohukasta Paperipuun ha nkinnas a ei ole uinkaan yhdentekevää, voidaanko talvikau

Lisätiedot

Kertomus. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten 1894-1896. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, X X X I V. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897.

Kertomus. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten 1894-1896. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, X X X I V. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897. X X X I V. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten Kertomus Säätyjen Pankkivaliokunnalle, käsittävä vuodet 1894-1896. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897. 1 3 ankkivaltuusm iehet pyytävät, kunnioituksella

Lisätiedot

F 1 F I N L A N D E S. M 1 9 2 7 M

F 1 F I N L A N D E S. M 1 9 2 7 M Fin,1 FINLANDES. Mielevä hidalgo Don Quijote 1927 Manchalainen, Tradu^ao de J.Hollo v. 1 ilustragao de Gustavo Dore, Encader nados erä linho, Porvoo, Eerner Sör des tröm, 1927* 2 3 cm. j V c U ^ A» D -

Lisätiedot

Helsingin sisäisten bussilinjojen matka-aikatutkimus syksyllä 2008

Helsingin sisäisten bussilinjojen matka-aikatutkimus syksyllä 2008 Helsingin sisäisten bussilinjojen matka-aikatutkimus syksyllä 2008 SUY Seppo Haataja B: 12/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30.12.2009

Lisätiedot

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND i llllllllllllllllllll!lllllll!l!ll!lllllllllll!l!llllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllll!llllllllllllllltllllfllllllllllllflllllllllllli 96 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK

Lisätiedot

Ammatillinen osaaminen

Ammatillinen osaaminen Pirjo Väyrynen, Anu Räisänen ja Paula Kilpeläinen Ammatillinen osaaminen sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnossa Koulutuksen seurantaraportit 2013:8 Koulutuksen seurantaraportit 2013:8 Pirjo Väyrynen,

Lisätiedot

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL.

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL. SUOM EN VIRALLINEN TILASTO MAATALOUS III : YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU vv. 0 OSA RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 0 VOL. HELSINKI V A L T I O N E U V O S T O N KIRJAPAINO Ssällys. Tekstä: Jo h d anto...

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND S T A T IS TIC A L YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND S T A T IS TIC A L YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND S T A T IS TIC A L YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uus sarja LXII Vuonna STATISTISK Å RSBO K FÖR FINLAND Ny sere LXII År

Lisätiedot