F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "F I S K A R S. Toimintakertomus 1985"

Transkriptio

1 F I S K A R S Toimintakertomus

2 Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo ravintola Palacen ka b in e tissa n:o 8, E teläranta 10. O sa k kaan, jo k a h a luaa o sa llistu a yh tiö k o k o u k s e e n, tu le e ilm o itta a o s a llis tu m i se staan kirjallisesti o so itte e lla M a n n e rh e im in tie 14 A, 00 H e lsin ki tai p u h e lim itse (90) , viim e istä ä n to rsta in a h u h tiku u n 3 p ä ivä n ä 1986 e nnen klo O sa kka ita p yyd e tä ä n ilm o itta m a a n m a h d o llisista o so itte e n m u u to k s is ta e dellä m a in ittu u n osoitte ese en. Y htiön ta lo u d e llista tila a v u o n n a 1986 ku vaavat tie d o tte e t ilm estyvät se u ra a vasti su o m e n, ru o ts in ja e n g la n n in kie lisin ä : T oim in ta ka tsa u s kesä ku ussa. T oim in ta ka tsa u s lo kakuussa.' S is ä lly s lu e tte lo Y h tiö ko ko u s F iskarskonsern i, a va in lu vu t S isä llyslu e tte lo 3 V uoden u u tisku via 4 P uheenjo h ta ja n ka tsaus 5 F iskarsin to im ia la t 6 K onsernin o rg a n isa a tio 8 H allitus, tilin ta rka sta ja t 9 O sa ke tie to ja 1o Fiskarskonserni H a llitu kse n to im in ta k e rto m u s 11 K onsernin tu lo s la s k e lm a 17 K onse rnitase ~ 18 T o im in n a n y h te e n v e to, M m k L iike va ih to jo s ta u lko m a illa % liike va ih d o sta E m o yh tiö n liikevaihto E m o yh tiö n vienti K ä yttö ka te % liike va ih d o sta S u u n n ite lm a n m u k a is e t poisto t R a h o itu sku sta n n u kset, netto Tulos e n n e n tilin p ä ä tö ssiirto ja ja ve ro ja % liike va ih d o sta E m o yh tiö n ja e ttu o sin ko 1,5 1,5 2,7 4,1 5,5 1 K o ko n a is p ä ä o m a n tu o tto S ijo ite tu n n e tto p ä ä o m a n tu o tto O m a p ä ä o m a F va ra u kset V a ka va ra isu u s Y htiö n pörssiarvo H e n k ilö s tö v u o d e n lo p u ssa In vesto in nit *) H a llitu kse n e h d o tu s R a h o itu sla ske lm a t 20 E m o yh tiö n tu lo s la s k e lm a ~21 E m o yh tiö n ta se 22 T ilin p ä ä tö kse n liitetiedot 24 V arsinainen y h tiö k o k o u s 28 H a llitu kse n e h d o tu s y h tiö k o k o u k s e lle 29 T ilin ta rka stu skerto m u s 30 K u lu tu sta va ra ryh m ä 31 E le ktro n iikka ryh m ä 34 In ve sto in tita va ra ryh m ä 36 K iin te istö ryhm ä 33 O so itte e t \ T ä m ä n to im in ta k e rto m u k s e n voi n o u ta a tai tilata su o m e n, ru o ts in ja e n g la n n in kie lise n ä oso itte e sta Fiskars O y A b, M a n n e rh e im in tie 14 A, 00 H elsinki.

3 V u o d e n v a r r e lta P u h e e n jo h ta ja n k a ts a u s F iska rsin a lu e e n te h ta id e n m itta v a t u u d e n a ik a is ta m is o h je lm a t s a a te ttiin p ä ä tö k s e e n. K u lu tu s ta v a ra ry h m ä s s ä te h o s te ttiin a s ia k a s lä h e is y y ttä ja k o n s e rn illa o n nyt m y y n tiy h tiö t y h d e k s ä s s ä E u ro o p a n m a a s s a. K u n e s k ils tu n a la in e n K n iv m a n y h tiö liitettiin F iska rsiin, k o n s e rn i ei a in o a s ta a n s a a v u tta n u t h a llits e v a a a s e m a a R u o tsin m a rk k in o illa v a a n F is k a rs is ta tu li ke ittiö v e its ie n m a rk k in a jo h ta ja k o k o P o h jo la ssa. V uosi oli S u o m e n ta lo u s e lä m ä s s ä m e lk o s u o tu is a, sillä b ru tto k a n s a n tu o te k a s v o i 3 % s a m a lla ku n in fla a tio jä i v a in 5,9 % :iin. D o lla rin ku rssi h e ila h te li ra ju sti ja ku n d o lla ri v u o d e n lo p u lla n o te e ra ttiin S u o m e s s a 5,4 0 m k :k s i, m e rk its i s e 2 0 % :n la s k u a y h d e n v u o d e n a ika n a. F is k a rs k o n s e rn in m yyn ti k a s v o i n o in 1 7% ja oli m ä ä rä ltä ä n m ilj. m k. T ulos e n n e n tilin p ä ä tö s s iirto ja ja v e ro ja n ousi, o s a k s i ra k e n n e m u u to s te n v a p a u tta m ie n m y y n tiv o itto je n tu r vin 41 m ilj. m k :a a n. S a a v u te ttu tu lo s ta s o o n ta s a p a in o te tu n k a s v u n p e r u s ta ja lu jitta a k o n s e rn in p ä ä o m a ra ke n n e tta. 1. Fiskarsin tuotteiden nuorim m at kuluttajat saavat ensimmäiset, turvallisiksi pyöristetyt kynsisaksensa äitiyspakkauksista. 2. Kun Kraftelektronik A B siirtyi Fiskarsin om is tukseen, yhtiön toimitusjohtaja Curt H ansson vieraili H elsingin Tehoelektroniikkatehtaalla. Laaduntarkkailija Sanna Heikkinen esitteli hänelle tuotekehityksen uutuutta 3. Mahtava, 48 tonnin ruuvipuristin siirrettiin uusiin tiloihin. Fiskarsin alueen tehtaiden uudistam isprojekti vietiin näin päätökseen. 4. Säfveänkonsernin varatoimitusjohtaja Göran W ennergren (vas.) ja Fiskarsin toimitus johtaja Reijo Kaukonen kättelevät Knivman AB:n siirryttyä Fiskarsin omistukseen. 5. Fiskars M anufacturing Corporation investoi rakennuksiin ja logistiikkaan. Uudenaikaiset tuotantolaitokset sijaitsevat Wausaussa, W isconsinin osavaltiossa USA:ssa. N e ljä s o s a k o n s e rn in liik e to im in n a s ta o n s ijo ittu n u t P o h jo is A m e rik a n m a rk kin o ille, m in n e m y ö s s u u rim m a t tu le v a is u u d e n k a s v u n o d o tu k s e m m e k o h d is tu v a t. U u d e t F is k a rs tu o tte e t jo u tu iv a t k ire ä ä n k ilp a ilu u n K a u k o id ä s tä tu lv iv ie n "tu o n tita va ro id e n ka n ssa, jo id e n k a u p p a a e d isti v ie lä d o lla rin h u ip p u k o rk e a kurssi. Silti F is k a rs m e rk k ita v a ro id e n m y y n tim ä ä rät k a s v o iv a t U S A :ssa s e lvä sti ja ja k e lu v e rk o s to a v a h v iste ttiin. E le k tro n iik k a ry h m ä o n v a k a a s s a k a s vu ss a. S u o m e s s a o n T a m m is a a re e n ra k e n te illa u u si te h d a s, jo k a tä y ttä ä ja k o k e s k u s k o te lo id e n y h ä k a s v a v a n m y y n n in v a a tim u k s e t. S u o m e s s a ja K a lifo rn ia s s a (B e h lm a n E n g in e e rin g ) s ija its e v is s a te h o e le k tro n iik k a y k s ik ö is s ä ja tk u u in te n s iiv in e n tu o te k e h it tely, jo lla S u o m e n ja U S A :n tu o te v a li k o im a t s a a d a a n jä rk e v ä s ti h y ö d y n n e tyiksi. K u n G ö te b o rg is s a s ija its e v a K ra fte le k tro n ik A B y h tiö liite tä ä n k o n s e rn iin v u o d e n 1986 a lu sta, F iska rs s a a m y ö s te h o e le k tro n iik a s s a h yvä n ja la n s ija n p o h jo is m a is illa k o tim a rk k in o illa. Y ritykse n s tra te g in e n k e h ity s n o u d a tti h a llitu k s e n s u u n ta v iiv o ja eli y h tiö n k u lu tu s ta v a ra ja e le k tro n iik k a ry h m ä t o liv a t v o im a k k a a n fo k u s o in n in k o h te e n a, k a n s a in v ä lis ty m in e n ja tk u i ja y h tiö n to im in ta k e n tä n ra k e n n e tta ta r kiste ttiin. U lk o m a a n m yyn ti oli 6 0 % k o k o m y y n n is tä o ltu a a n e s im. k y m m e n e n v u o tta a ie m m in v a in 3 0 %. V u o d e n v a ih te e s s a F iska rs m yi o s u u te n s a M e ts ä S k o g b y s a h a y h tiö s tä ja irta u tu i s ite n m e ts ä te o llis u u d e s ta. K u lu n e e n v u o d e n a ik a a n s a a n n o k sis ta o n sy y tä m a in ita m y ö s in v e s to in tita v a ro id e n ry h m ä n h yvä ka svu, jo k a o m a lta o s a lta a n m e rk ittä v ä s ti v a ik u tti ko n s e rn in m e n e s ty k s e e n. F iska rs y h d is ti Turun V e n e v e is tä m ö n u u te e n y rity s ry h m itty m ä ä n "M a rin e S a fe ty S y s te m s n im ik k e e n alle. F is k a rs o m is ta a u u d e s ta ry h m ä s tä 43%. J u u ri e n n e n v u o d e n v a ih d e tta y h tiö m yi B illn ä s in ja Ä m in n e fo rs in v e s iv o i m a la t Im a tra n V o im a lle m u tta h u o le h tii e d e lle e n s ä h k ö n ja k e lu s ta F iska rsin a lu e ella. T o u k o k u u s s a s u o rite tu n ra h a s to a n n in ja o s a k k e id e n s p litin m y ö tä k iin n o s tu s k a svo i y h tiö n o s a k k e ita k o h ta a n ja s ite n m y ö s n iid e n k a u p p a v a u h d ittu i. F iska rsin o s a k k e id e n a n /o n o u s i v u o d e n a ik a n a ja y h tiö n p ö rs s ia rv o oli v u o d e n p ä ä tty e s s ä 6 0 % e d e l lis v u o tis ta k o rk e a m p i. S a m a k e h ity s ja tk u i v u o d e n a lu ssa. F is k a rs k o n s e rn in s tra te g ia n a o n v a s ta k in e ts iä k a s v u a n ic h e m a rk k in o ilta, jo illa o n k a n s a in v ä lis tä, jo p a m a a il m a n la a ju is ta p o te n tia a lia. L iik k e e lle p a n e v a n a v o im a n a on d y n a a m in e n y rity s jo h to, jo k a ra k e n ta v a s s a y h te is ty ö h e n g e s s ä o s a a v a n h e n k ilö s tö n k a n s s a to te u tta a tä tä ke h itystä. Y ritykse n id e n tite e tti s ä ily te tä ä n a n k k u ro itu n e e n a se n k o lm e s a ta v u o tis e e n te o llis u u s ja k u lttu u rip e rin te e se e n. U s k o n e ttä F is k a rs illa on k a ik k i e d e lly ty k s e t o n n is tu a. K u lu tu s ta v a ra ry h m ä s s ä o p e ra tiiv in e n p a in o p is te o n " g lo b a a le is s a F iska rsm e rk k itu o tte is s a. N iin m u o to ilu n ku in s o v e llu tu k s e n k in s u h te e n in n o v a tiiv is te n u u tu u s tu o tte id e n ja tk u v a k e h ittä m in e n on y h tä la illa k u lu tu s ta v a ra k u in e le k tro n iik k a ry h m ä n k in tu le v a i s u u d e n k a s v u n p e ru s v o im a. H a lu a n e s ittä ä k u lu n e e s ta v u o d e s ta k iito k s e t y h tiö n a s ia k k a ille ja m u ille liik e k u m p p a n e ille s e k ä F is k a rs in n :lle o s a k k e e n o m is ta ja lle ja k o k o h e n k ilö s tö lle. H e ls in g is s ä 20. ta m m ik u u ta 1986 G ö ra n J. E h rn ro o th h a llitu k s e n p u h e e n jo h ta ja

4 Fiskarsin toimialat F is k a rs in to im in ta m u o d o s tu u n e ljä s tä o p e ra tiiv is e s ta ry h m ä s tä, jo id e n k e h it tä m is tä ja tu lo k s e llis u u tta v a lv o v a t jo h to k u n n a n a s e tta m a t v a lio k u n n a t. K u lu tu s ta v a r a r y h m ä In v e s to in tita v a r a r y h m ä V o im is tu v a n k a n s a in v ä lis e n m a rk k i n o in tio rg a n is a a tio n s a k a u tta F iska rs to im itta a k o rk e a la a tu is ia s a k s ia, v e it s iä ja k ä s ity ö k a lu ja k o tita lo u k s ie n, a m m a ttila is te n ja te e s e its e h a rra s ta jie n kä yttö ö n. F is k a rs tu o tta a k u lje tu k s iin s e k ä te o lli s e e n k ä y ttö ö n e rik o is tu o tte ita, jo ilta a s ia k k a a t v a a tiv a t ta rk o itu k s e n m u k a i s u u tta ja tin k im ä tö n tä lu o te tta v u u tta v a ik e im m is s a k in o lo s u h te is s a. S y v ä lli nen p e re h ty m in e n k ä y ttä jie n ta rp e is iin s e k ä in te n s iiv in e n tu tk im u s ja k e h i ty s to im in ta o v a t a n ta n e e t F iska rsille la a d u llis e n e tu m a tk a n. Fiskars o n m a a ilm a n jo h ta v a s a k s im e rk k i. E s k ils tu n a la is e n K n iv m a n A B :n siirryttyä F is k a rs in o m is tu k s e e n, F iska rs o n m y ö s P o h jo is m a id e n jo h ta v a k e ittiö v e its ie n ja ju u s to h ö y lie n T e h o k k u u d e s ta a n ja to im in ta v a rm u u d e s ta a n tu n n e ttu ja p u u ta v a ra n o s tu reita k ä y ttä v ä t E u ro o p a n m e ts ä te o lli s u u d e n a m m a ttila is e t id ä s s ä ja va lm is ta ja. F iska rsin m e rk k ita v a ro id e n k a n s a in v ä lin e n s u o s io k a s v a a ja tk u v a s ti, s illä F iska rs o n k e h ity s ty ö llä ä n m u llis ta n u t m o n ie n p e rin te is te n k ä y ttö e s in e id e n m u o to ilu n, m a te ria a lit ja tu o ta n to te k n o lo g ia n. lä n n essä. S a k s ie n tu o ta n to in n o v a a tio ita s o v e lle ta a n m y ö s m u ih in k o d in ja p u u ta rh a n le ik k u u v ä lin e is iin. T ä m ä la a je n ta a n ä i d e n k in tu o tte id e n k ä y ttä jä k u n ta a ja v a h v is ta a k o n s e rn ia k u lu tu s ta v a ro i d e n k a n s a in v ä lis e n ä tu o tta ja n a. R y h m ä llä o n S u o m e s s a ku u si, R u o t s is s a ka k s i ja U S A :s s a k a k s i tu o ta n to la ito s ta s e k ä m y y n tiy h tiö t 10 m aassa. B u s te ra lu m iin iv e n e e t o v a t m e rik e lp o is u u te n s a, v a n k a n ra k e n te e n s a ja tu rv a llis u u te n s a jo h d o s ta s a a v u tta n e e t v a a tiv ie n k in k ä y ttä jie n s u o s io n. M e ria lu e itte n p u o lu s tu k s e e n ja v a l v o n ta a n o n k e h ite tty n iih in s o v e ltu v ia a lu s k o n s tru k tio ita. E le k t r o n iik k a r y h m ä K iin te is tö r y h m ä F is k a rs in e le k tro n iik k a te o llis u u s k a s v a a n o p e a s ti. R y h m ä e rik o is tu u v a lit tu ih in, ta rk o in ra ja ttu ih in n ic h e m a rk k in o ih in, jo illa se voi ra k e n ta a its e lle e n m e rk ittä v ä n a s e m a n ja s ä ily ttä ä sen. K un ra u d a n te o llin e n v a lm is tu s a lo i te ttiin F is k a rs is s a v u o n n a 1649, y h tiö n m e ts ä t ja k o s k e t o liv a t tä rk e ä liik e to i m in n a n k ilp a ilu te k ijä. T ä n ä ä n k in ne o v a t m e rk ittä v ä s e k ä tu o ta n n o llin e n e ttä ta lo u d e llin e n resurssi. F iska rsk o n s e rn in m a a o m a is u u s o n n. T e h o la itte e t tu rv a a v a t lu k u is is s a a m m a ttie le k tro n iik a n s o v e llu tu k s is s a in fo rm a a tio n kä s itte ly ja s iirto jä rje s te l m ie n ta s a la a tu is e n ja k e s k e y ty m ä ttö m ä n v irra n s y ö tö n m y ö s s ä h k ö h ä iriö i d e n s a ttu e ssa ha. F iska rs h a rjo itta a n y k y a ik a is ta m a a ja m e ts ä ta lo u tta s a m a lla y llä p itä e n to im in ta a lu e itte n s a a in u tla a tu is ia lu o n n o n a rv o ja ja k u lttu u rin p e rin te itä. Y h tiö n m e ts iä on jo s u k u p o lv ie n a ja n h o id e ttu p u u v a ro je n ja tk u v a a n ja tu o t ta v a a n u u d is tu m is e e n tä h tä ä v ie n m e ts ä n h o ito s u u n n ite lm ie n p u itte issa. L iik e n te e n o h ja u s jä rje s te lm ä t e d is tä vä t fy y s is e n liik e n te e n s u ju v u u tta ja tu rv a llis u u tta. K o rk e a lu o k k a is e t p o ly k a rb o n a a tis ta ru is k u p u ris te tu t k o te lo t s u o ja a v a t e le k tro n iik a n la itte ita v a ik e is s a k in o lo s u h te is s a. F is k a rs to im itta a m y ö s a u to m a a ttis ia te s ta u s ja v a lv o n ta jä rje s te lm iä p ro je k te ih in jo is s a to im iv u u d e lle ja la a d u lle a s e te ta a n p o ik k e u k s e llis ia v a a tim u k s ia. R y h m ä llä o n S u o m e s s a neljä, R u o t s is s a y k s i ja Y h d y s v a llo is s a yksi tu o ta n to la ito s. R y h m ä tu o tta a m y ö s te o llis u u s k o m p o n e n tte ja a lu e ille jo illa F iska rs o m a a e rityistä o s a a m is ta k u te n s a ra n o ita ja lä m p ö p a tte re ita ra k e n n u s te o llis u u d e lle ja k u u m a m u o k a ttu ja te rä s tu o t te ita ra u ta te id e n kä yttö ö n. R y h m ä llä o n S u o m e s s a k o lm e tu o ta n to la ito s ta.

5 Fiskarskonsernin organisaatio Hallitus Tilintarkastajat H a llitu ksen p u h e e n jo h ta ja T o im itu sjo h taja G öran J E hrnrooth R eijo K a u ko n e n K onsern ih allinto Finanssi J u h a Toivola K u lu tu sta va ra ryh m ä K ehitys E uro o p p a U SA Fiskars International In g m a r L in dberg K im m o K ä yh kö W ayne Fethke Lars P alm gren E le ktro n iikkaryh m ä E uro o p p a C hristia n Elfving F is k a rs in to im ia lu e e t 1. S u o m i 2. R uotsi 3. N orja 4. Tanska 5. E nglanti 6. H ollanti 7. S aksa n liittotasavalta 8. R anska 9. Sveitsi 10. Itävalta 11. W isco n sin 12. K alifornia Vasemmalta: Ja c o b von Julin, Robert G Ehrnrooth, Lauri Kalima, Jarl Gripenberg, Thomas Tallberg, Jarl Engberg, Reijo Kaukonen, Göran J Ehrnrooth. H a llitu s Valittu alla m a in itu n v u o d e n y h tiö k o k o u k s e e n sa a k k a J a c o b von Julin k u n n ia p u h e e n jo h ta ja vuorin e u vo s G öran J E hrnrooth p u h e e n jo h ta ja dipl. ekon. Jarl G rip e n b e rg va ra p u h e e n jo h ta ja professori R obert G E hrnrooth ka u ppat. lis T h o m a s Tallberg lääket. ja kir.tri 1988 Lauri K a lim a p a n k in jo h ta ja 1986 Jarl E ngberg a sia n aja ja 1987 R eijo K a u ko n e n to im itu s jo h ta ja USA D avid W eibel T ilin ta rk a s ta ja t In ve stointita vararyhm ä N osturit V äinö K orpeinen Inhan tu ottee t Pauli Lantonen K iin te istö ryhm ä L iike to im in n a t O lo f B ru n cro n a V arsinaiset Eric H a g lu n d d ip l.e kon., KHT B rita H isin g e rjägerskiö ld d ip l.e k o n. C h ristia n H ildén dipl. ekon. V aratilintarkastajat S ixten N ym a n d ip l.e kon., KHT P eter H artw all dipl. ins. H enry Lind ka u ppat. m aist.,

6 Tietoja osakkeenomistajille Hallituksen toimintakertomus 10 O s a k e tie to ja, m k Tulos ennen tilin p ä ä tö s siirtoja, verojen jä lke e n O s a k k e id e n lu ku m ä ä rä (o sa ke a n tiko rja ttu vuosike skia rvo ) T u lo s /o s a k e P /E lu k u O m a p ä ä o m a + v a ra u kse t /o s a k e ,5 + 2, , , , neg 1,15 13,12 14,52 16, ,75 0,75 1,35 1,83 2,47 84,00 79,00 98,00 111,00 131,00 Y le is tä F iska rsko n se rn in to im in n a n k e h ittä m in e n ja tk u i s u u n n ite lm ie n m u ka ise sti p y rk im y k s e n ä e d e lle en kansa invä lise n m a rkkin a o tte e n va h vista m in e n. L iike to im in ta a lu e id e n kehitys oli o d o te ttu a e p ä y h te n ä ise m p ä ä, m u tta tyydyttävä n ka n n a tta vu u sta so n sa a vu tta n e id e n to im ia lo je n m y ö n te in e n ke h ityssu u n ta ja tku u. L iik e v a ih to K onsernin liike va ih to kasvoi 1 7 % ja oli m ilj. m k (536). K asvu ta p a h tu i pääosin u lko m a illa ; m yynti u lk o m a is ille a sia kka ille nousi 6 0 % iin (54). U usien ko n sern iyhtiö id e n o su u s kasvu sta oli runsas ko lm a n n e s. F is k a rs in k u rs s ik e h ity s (U nitaksen o s a k e in d e k s in m u kaan, = ) 700 E m o yh tiö n liikevaihto oli m ilj. m k (394), jo s ta vie n n in o suus oli 4 6 % (44). M yynti k o tim a a s s a oli M m k (254) J r L iik e v a ih to (nykyiset toimialat) L iik e v a ih to (nykyiset toim ialat) M m k Y leisindeksi 1983 S a rja K S arja A M m k K onsernin jo sta u lkom a illa liikeva ih to M m k % % M m k K ulutusta varat E le ktro n iikka Investointitava rat K iin te istö to im in ta 47 O s a k k e id e n v a ih to m ä ä rä (000) K onserni yh te e n sä K o n s e rn in m y y n n in ja k a u tu m a m a rk k in a a lu e itta in (nykyiset toim ialat) H S id o tu t H V apaat Kulutustavararyhm ä Elektroniikkaryhm ä Investointitavararyhm ä Kiintelstöryhm ä M u u to s M m k M m k % S u o m i S ka n d in a via L ä n sie uro o p p a USA NL + m u u t S EVm aat M u u t M yyn n in o ika isu e rä t L iike va ih to

7 n tase Vastaavaa Toimialojen operatiivinen tulos K u lu tu s ta v a ra ry h m ä n k e s k e is te n tu o tte id e n, s a k s ie n, m e n e s ty s ja tk u u s e k ä E u ro o p a s s a e ttä U S A :ssa. U u s ie n k ä s ity ö k a lu je n ja v e its ie n tu o m in e n m a rk k i n o ille o n o llu t o d o te ttu a h ita a m p a a. P a n o s tu k s e t F is k a rs tu o te m e rk in tu n n e tta v u u d e n lis ä ä m is e k s i ja k a n s a in v ä lis e n ja k e lu v e rk o s to n v a h v is ta m is e k s i ja tk u i v a t ja ra s itta v a t tu lo s ta. M y y n n in v o ly y m i k a s v o i s e k ä E u ro o p a s s a e ttä U S A :ssa, m u tta U S A :n d o lla rin k u rs s ik e h ity s h e ik e n s i s u o m e n m a rk k a m ä ä rä is iä k a s v u lu k u ja. R y h m ä n k a n n a tta v u u s oli ty y d y ttä v ä lu k u u n o tta m a tta k e h y k s iä ja listoja. Mmk 700 T u lo s e n n e n tilin p ä ä tö s s iirto ja ja v e ro ja E m o y h tiö n k ä y ttö k a te oli 5 7,7 m ilj. m k (40,2) eli 11,9% liik e v a ih d o s ta (10,2). Mmk N e tto ra h o itu s k u s ta n n u k s e t o liv a t 11,1 m ilj. m k (7,9) v a s ta te n 2, 3 % liik e v a ih d o s ta (2,0). O s in k o tu lo is ta s u u rin o s a k o o s tu i O v a k o n ja U S A :n ty tä ry h tiö n m a k s a m is ta o s in g o is ta. E m o y h tiö n m u u t tu o to t s is ä ltä v ä t k o n s e rn in ra k e n te e n m u u to s te n m y ö tä s y n ty n e itä tu lo ja ja k iin te is tö je n m y y n tiv o itto ja. M u u t k u lu t k o o s tu v a t p ä ä o s in k e rta lu o n to is e s ta e lä k e v a k u u tu k s e s ta, jo lla v a ra u d u ta a n tu le v ie n v u o s ie n ra k e n n e m u u to k s iin, s e k ä O y M e ts ä S k o g b y A b :n o s a k k e id e n 6 m ilj. m a rk a n m y y n ti ta p p io s ta. E le k tro n iik k a ry h m ä n m y y n ti k a s v o i k a ik is s a tu o te lin jo is s a. T u o te k e h ity s p ro je k tit ja tk u v a t s u u n n ite lm a n m u k a a n, ja u u d e t tu o tte e t tu le v a t m a rk k in o ille v u o d e n a ik a n a. R y h m ä n k a n n a tta v u u s oli tyy d y ttä v ä. E m o y h tiö n tilin p ä ä tö s o s o itta a 32,5 m ilj. m a rk a n n e tto v o itto a (16,1). In v e s to in tita v a ra ry h m ä n k a n n a tta v u u s oli e d e lle e n hyvä, m u tta tu o te lin jo je n k e h ity s e p ä y h te n ä is tä R a h o itu s K iin te is tö ry h m ä n to im in ta o n lu o n te e lta a n p itk ä jä n n itte is tä ja k a n n a tta v u u d e n a rv io in ti v u o s ita s o lla e rila is ta k u in te o llis u u d e n. M a a ta lo u d e n s a to oli ty y d y t tävä. M e ts ä ta lo u d e n p u u n m y y n ti to te u te ttiin s u u n n ite llu s ti ja v u o s ih a k k u u t a lit tiv a t e d e lle e n v u o tu is e n ka s v u n. S ä h k ö n ja k e lu to te u tu i n o rm a a lis ti, ja tu lo s oli K o n s e rn in m a k s u v a lm iu s on v u o d e n a ik a n a o llu t hyvä R a h o itu s o m a is u u d e n k a svu jo h tu i u u s is ta k o n s e rn iy h tiö is tä s e k ä k o n s e rn in ra k e n te e n m u u to s te n y h te y d e s s ä s y n ty n e is tä tu lo is ta ja sa a ta vista. tyyd yttä vä. K ä yttö om aisu u s V aihto om a isu u s L y h yta ika ise t v e la t o liv a t e d e llis e n v u o d e n ta so lla. R a h o itu s v e k s e lie n v ä h e n e m in e n jo h tu u p ä ä o s in U S A :n to im in n a n ly h y ta ik a is te n lu o tto je n m u u n ta m i s e s ta p itk ä a ik a is ik s i. T a lo u d e llin e n tu lo s R aho itusom a isu u s K o n se rn i V a s ta tta v a a Mmk 700 P itk ä a ik a is ia la in o ja n o s te ttiin 86 m ilj. m k ja ly h e n n e ttiin 3 6 m ilj. m a rk k a a. K o n s e rn in k ä y ttö k a te oli 7 2,8 m ilj. m k (69,9) eli 12 % liik e v a ih d o s ta (13). K o n s e rn in s u u n n ite lm a n m u k a is e t p o is to t n o u s iv a t 19,5 m ilj. m a rk k a a n (17,9). In v e s to in n it ja p o is to t N e tto ra h o itu s k u s ta n n u k s e t la s k iv a t O v a k o O y A b :n m a k s a m a n o s in g o n a n s i o s ta ja o liv a t 2 0,5 m ilj. m k (23,1), m ik ä v a s ta a 3,3 % liik e v a ih d o s ta (4,3). V a lu u t ta m ä ä rä is e t la in a t o liv a t k e s k e n ä ä n ta s a p a in o s s a, jo te n k u rs s ie ro ja ei ollut. Mmk 70 E m o y h tiö n m a k s u v a lm iu s o n v u o d e n a ik a n a o llu t hyvä. V a lu u tta a s e m a a on e d e lle e n p yritty ta s a p a in o tta m a a n, e ik ä m e rk ittä v iä v a lu u tta k u rs s ie ro ja ole syn tyn yt. 60 V a k a v a ra is u u s a s te n o u s i e m o y h tiö s s ä 4 8 % iin (47). M u u t tu o to t ja k u lu t s y n ty iv ä t p ä ä o s in e m o y h tiö s s ä ja o liv a t n e tto 7,8 m ilj. m k (8,2 ). E lä k e s ä ä tiö n v a s tu u v a ja u s sä ily te ttiin e n n a lla a n 4 m ilj. m a rk a s s a. E lä k e v a s tu u t m u k a a n lu k ie n y h tiö n o m a lla v a s tu u lla o le v a t e lä k k e e t o liv a t 11,4 m ilj. m a rk k a a (11,6 ). Tulos e n n e n tilin p ä ä tö s s iirto ja ja v e ro ja oli 4 0,5 m ilj. m k (37,1) v a s ta te n 6,5 % lii k e v a ih d o s ta (6,9). T ilin p ä ä tö s s iirto n a o n k irja ttu 2,7 m ilj. m k lis ä p o is to ja, m in k ä jä lk e e n p o is to t v a s ta a v a t e lin k e in o v e ro la in s a llim ia e n im m ä is p o is to ja. B ll O m a p ääom a V araukset K o n s e rn in in v e s to in tio h je lm a to te u te ttiin s u u n n ite lm ie n m u k a is e s ti. In v e s to in n it k o h o s iv a t 5 5 m ilj. m a rk k a a n (54), jo s ta e m o y h tiö n o s u u s oli 5 0 m ilj. m a rk k a a (37). T iliv u o d e lle k o h d is tu n e id e n v e ro je n, 3,7 m ilj. m k, jä lk e e n k o n s e rn i n ä yttä ä 19,4 m ilj. m a rk a n n e tto v o itto a (12,8) K u lu tu s ta v a ra ry h m ä s s ä m e rk ittä v in in v e s to in ti oli ru o ts a la is e n K n iv m a n k o n s e rn in k o k o o s a k e k a n n a n o sto. K o tim a a s s a s a a tiin p ä ä tö k s e e n F iska rsin a lu e e lla s ija its e v ie n te h ta id e n n y k y a ik a is ta m is o h je lm a. U S A :ssa o te ttiin k ä y t tö ö n m m. u u si tu o tte id e n ja k e lu k e s k u s. Investoinnit P itkäaikainen vieras p ä ä o m a Lyhytaikainen vieras p ä ä o m a In v e s t o in n it V a ra u k s ia o n lis ä tty 14,7 m ilj. m a rk k a a. K o n s e rn in te o llis e e n to im in ta a n s id o tu n k o k o n a is p ä ä o m a n tu o tto (ilm a n m a a ja m e ts ä o m a is u u tta ) oli 11 % (12) ja n e tto p ä ä o m a n tu o tto 1 3 % (14). O m a p ä ä o m a + v a ra u k s e t k a s v o iv a t 4 4 m ilj. m k, ja k o n s e rn in v a k a v a ra is u u s a ste n o u s i 4 0 % iin (39). K o n s e rn in tu lo s e n n e n tilin p ä ä tö s s iirto ja v e ro je n jä lk e e n oli 16 m k /o s a k e ja v a s ta a v a P /E lu k u v u o d e n v a ih te e s s a 7. Poistot E le k tro n iik k a ry h m ä s s ä m e rk ittä v in in v e s to in ti o n u u s i T a m m is a a re e n v a lm is tu v a k o te lo te h d a s, jo k a o te ta a n k ä y ttö ö n k e v ä ä llä 1986.

8 Inve sto in tita va ra ryh m ä ssä otettiin n o stu ritehtaalla käyttöön u u d e t a s ia k a s ja kontto ritilat se kä ja tke ttiin n o stu ritu o ta n n o n k e h ittä m isohje lm a a. Inhan tehta illa Investoinnit ke skite ttiin sa ra n a tu o ta n n o n ke h ittäm iseen. A ik a is e m p ie n vu o sie n ta p a a n on ka ikki tu o te kehitysin ve s to in n it s e k ä e m o yh tiö n tu o ta n to ty ö k a lu je n k u s ta n n u k s e t kirjattu kulu in a tu lo sla skelm a a n. In v e s to in n it (M m k) K u lu tu sta va ra ryh m ä 29,8 35,0 E le ktro n iikka ryh m ä 4,5 9,5 I nvestoi ntitavararyh m ä 11,2 4,7 K iin te istö ryhm ä 4,1 3,6 M u u t 5,2 1,1 H e n k ilö s tö 54,8 53,9 K onsern in p a lve lu kse ssa oli vuodenvaih te e s s a 1945 h e n kilö ä (1774), jo is ta u lko m a illa 420. E m o yh tiö ssä oli 1525 h e n kilö ä (1506). Y htiön sisä istä m a n a g e m e n tk o u lu tu s ta ja tke ttiin ja siihen osallistu i vu o d e n a ika n a 65 yh tiö n ja tu o te lin jo je n jo h to h e n kilö ä. O rg a n is a a tio E le ktro n iikka ryh m ä org a n iso itiin ka hteen osaan: E le ktro n iikka E u ro o p p a ja E le ktro n iikka USA. E le ktro n iikka U SA:n jo h ta ja k s i (President) kutsuttiin D avid VVeibel. Y htiön ke h itysjo h ta ja ksi ja jo h to k u n n a n jä s e n e k s i ku tsu ttiin In g m a r L indberg. O rg a n isa a tio sta lisää sivu lla 8. T am m isaareen ra kennetta van u u d e n ko te lo te h ta a n ra ke n n u tta a T am m isaaren k a u p u n g in ja F iskarsin yh te isesti p e ru sta m a kiinteistöyhtiö. V a n h a te h d a s ra ke n n u s ja tontti m yytiin p a ika llisille yrittäjille. P re d iu m in o m is ta m a t noin ha laajuise t m a aa lu eet, jo tk a m u o d o sta vat osa n P redium in v a ih to o m a is u u tta siirtyvät e m o yh tiö lle. E m o yh tiö n ja konse r nin ta seessa n ä m ä m a a a lu e e t on nyt kirjattu kä yttö o m a isu u te e n. O y M e ts ä S k o g b y A b:n o s a k k e e t (50 /c) m yytiin vu o d e n va ih te e ssa M etsä liitolle. P rocons O y:n o s a k k e e t (49 /q) m yytiin V alm et O y:lle sa m o in vu o d e n va ih te e ssa. O s a k k u u s y h tiö t O va ko O y A b :n tu lo s k e h ity s ja tk u i positiivisena. Liike va ih to oli m ilj. m k (1 258). F iskarsin o su u s on 3 3,5 % osa ke p ä ä o m a sta. O s a k e p ä ä o m a n k o ro tu s, o s a k k e id e n p ö rs s iv a ih to ja o s a k k e e n o m is ta ja ry h m ä t Y htiön o s a k e p ä ä o m a a koro te ttiin m a rka n ra h a sto a n n illa m a rka sta m a rkka an. S a m a n a ika ise sti yh tiö suoritti o sa k k e id e n nim e llisa rvo n m u u to k s e n m a rkasta 20 m a rk k a a n se kä otti kä yttöön kaksi uutta o s a k e la jia K ja A o sa kke e t. Y htä m a rka n n im e llisa rvo ista va n h a a o sa ke tta kohti annettiin viisi u utta K osaketta s e kä ra h a sto a n n issa yksi A o sa ke. Y htiön o s a k k e id e n k o k o n a is m ä ä rä nousi siten o s a k k e e seen, jo is ta kpl K o sa kke ita ja kpl A o sa kke lta. O sin ko a ja e tta e ssa o ike u tta a A o s a k e 2 p ro se n ttiyksikkö ä k o rk e a m p a a n o s in k o o n kuin K osake. K osakkeen ä ä n im ä ä rä on 2 0 ja A o s a k k e e n 1. U usien o sake lajie n n o te era us H e lsin g in A rv o p a p e rip ö rssissä alko i ke sä ku u n a lu ssa a ika n a oli yhtiön o sa k k e id e n va ih to (n im ellisarvo m arkkaa) H e lsin g in A rvo p a p e rip ö rssissä V aihto K urssi O sa ke la ji M m k Kpl Ylin A lin K o n s e rn in ra k e n te e n m u u to k s e t ja y rity s h a n k in n a t V uoden tä rkein yritysh a n kin ta oli ruotsalaisen K n ivm a n ko n se rn in o sta m in e n. Y htiöt K n ivm a n AB, K n ivm a n B a n ke ryd AB, K n ivm a n N e d e rla n d b.v. (Hollanti) ja K n ivm a n Inc. (USA) liitettiin F iskarsiin T ä ssä y h te ydessä o rg a n iso itiin kulu tu sta va ra ryh m ä n R uotsin to im in ta u u d e l leen siten, että F iskars A B :n n im issä ta p a h tu n u t ku lu tu sta va ra m yyn ti y h d is te t tiin K n ivm a n A B :n to im in ta a n. K n ivm a n ett Fiskarsföreta g m u o d o s ta a R uotsin k u lu tu sta va ra to im in n a n ke skuksen. Turun ve n e ve istä m ö n liiketo im in ta liitettiin o sa ksi "M a rin e S afety S y s te m s (Teijon Telakka Oy) liike to im in ta a lu e e lla to im iv a a yritysryhm ää. Fiskars m erkitsi 4 3 % u u d e n yhtiö n osakke ista. B illnäsin ja Ä m in n e fo rsin vesivoim a la t m yytiin v u o d e n lo p p u p u o le lla Im atran V oim alle. F iskars huolehtii e d e lleen s ä h k ö n ja k e lu s ta alueellaan. S id o tu t 3, , V apaat 7, , 4 2 0, Y h teensä 11, a ika n a oli yh tiö n o sa k k e id e n va ih to (n im ellisarvo 2 0 m arkkaa) H e lsin g in A rv o p a p e rip ö rssissä V aihto K urssi O sa ke la ji M m k M äärä Ylin A lin K sidotut 5, , K vapaat 1, , A sid o tu t 1, , 8 1, A va p a a t 0, , 8, O s a k e a n tik o rja ttu n a va ih d ettiin v u o n n a tä te n yh te e n sä kpl o s a k keita va staten 9,5 % yhtiön k o k o o sa ke ka n n a sta.

9 K o n s e r n i n t u l o s l a s k e l m a (0 mk) V u oden ve rotusa rvo iksi va hviste ttiin seuraavat: % % L iik e v a ih to , ,0 O sa ke la ji V e ro tu sa rvo K sidotut 1 1 8, K vapaat 1 1 6, A s id o tu t A va p a a t 9 0, Y htiöllä oli vu o d e n lo p u ssa 1507 (1793) rekisteröityä o s a kke e n o m ista ja a. Y htiön o s a k k e e t ja ka a n tu iva t o sa ke re kiste rin m u k a a n seuraavasti: M u u ttu v a t ja k iin te ä t k u lu t A in e e t ja ta rvikke e t P alkat H e n kilö sivuku lu t V uokrat M u u t m u u ttu va t ja kiinteät kulut V a lm istu s o m a a n käyttöön V araston m u u to s , ,0 O su u s o s a k e p ä ä o m a s ta % Y ksityish e n kilö t 62,9 64,9 Y le ishyödylliset jä rje stö t 9,0 8,7 Liikeyritykset 20,2 18,6 P ankit ja v a ku u tu sla ito kse t 7,9 7,8 N ä k y m ä t,0,0 K onsernin to im in n a n ke h ittä m ise n s u u n ta a a n ta vin a te k ijö in ä ovat edelleen a sia ka skeske isyys, F is k a rs m e rk k itu o te im a g o n va h vista m in e n ja ka n sa invä listyvän liike to im in n a n o sa a m ise n ke h ittä m in e n. V o im a varat tu lla a n k o h d is ta m a a n niille liike to im in ta a lu e ille, jo illa ko n sernilla on e rityiso sa a m ista ja kilpailu etuja. K u lu tu sta va ra ryh m ä n to im in n a s s a tu le e tu o te k e h ity k s e llä ja to im ia la n ra ke n teen ke h ittä m ise llä o le m a a n ke ske in e n a s e m a v u o n n a Tavoitteena on e d e lleen ka n sa invä lise n to im in n a n laaje n ta m in e n. E le ktro n iikka ryh m ä ssä kansa in vä lise n to im in n a n ja ja k e lu v e rk o s to n la a je n ta m in e n jatkuu. In ve sto in titavararyhm än vo im a vara t ko h d iste ta a n entistä se lve m m in valituille k o h d e m a rk k in o ille ta vo itte e n a e d e lle e n vie n n in lisä ä m in e n E uro o p a n m a rk k i noille. K iin te istö ryhm ä n to im in ta ja tk u u p itkä n tä h tä yksen suunnite lm ie n puitteissa. K onsernin liike va ih d o n o d o te ta a n nousevan ja ka n n a tta vuuden paranevan. R a h o itusa se m a ja va ka va ra isu u s tu le va t sä ilym ä ä n hyvänä. K ä y ttö k a te , ,0 S u u n n ite lm a n m u k a is e t p o is to t , ,3 L iik e v o itto , ,7 R a h o itu s tu o to t ja k u lu t O sin ko tu o to t R a h o itu stu o to t R a h o itusku lu t , ,3 T u lo s ra h o itu s e rie n jä lk e e n , ,4 M u u t tu o to t ja k u lu t M u u t tu o to t M u u t ku lut , ,5 T u lo s e n n e n tilin p ä ä tö s s iirto ja ja v e ro ja , ,9 K ir ja n p id o llis te n ja s u u n n ite lm a n m u k a is te n p o is to je n e ro tu s , ,4 V a ra u s te n m u u to s Investointivaraus Toim intavaraus V arastovaraus L u o tto ta p p io va ra u s , ,9 V e ro t , ,2 T ilik a u d e n v o itto , ,4

10 K o n s e r n i t a s e (0 mk) V a s ta a v a a % % R a h o itu s o m a is u u s V a s ta tta v a a % % V ie ra s p ä ä o m a K assa ja p a n k k is a a m is e t M yyn tisa a m ise t Lain a sa a m ise t E n n a k k o m a k s u t S iirto sa a m ise t M u u t rahoitusvarat V a ih to o m a is u u s , ,7 Lyhytaikainen O stovelat E n n a k k o m a k s u t S iirtovelat R a h o itusve kse lit P itkäaikaisten lainojen ku o le tu kse t M u u t lyh ytaikaiset velat , ,5 A in e e t ja ta rvikke e t V a lm isteet ja p u o liva lm iste e t K ä y ttö o m a is u u s , ,9 P itkäaikainen Lainat ra h o itu sla ito ksilta E läkelainat O b lig a a tio la in a t M u u t p itkä a ikaise t velat , ,5 K eske nerä iset työt M a a ja vesialueet R a ke n n u kse t ja ra ke n n e lm a t K oneet ja laitteet M u u t a in e ellise t h yödykke e t O s a k k e e t ja o su u d e t A in e e tto m a t o ik e u d e t M u u t p itkä va ikutte ise t m e n o t G o o d w ill K irja n p id o lliste n ja su u n n ite lm a n m u kaiste n p o isto je n erotus , ,4 V ie ra s p ä ä o m a y h te e n s ä , ,0 V a ra u k s e t ja k e rty n y t p o is to e ro tu s K irja n p id o lliste n ja s u u n n ite lm a n m u k a is te n p o isto jen e rotus Investointivaraus T oim intavaraus V arastovaraus L u o tto ta p p io va ra u s O m a p ä ä o m a , ,8 S id o ttu o m a p ä ä o m a O s a k e p ä ä o m a V ararahasto M uu sid o ttu o m a p ä ä o m a V apaa o m a p ä ä o m a K ä yttä m ä ttö m ä t voittovarat T ilik a u d e n voitto , , , , , ,0

11 R a h o i t u s l a s k e l m a (0 mk) E m o y h t i ö n t u l o s l a s k e l m a (0 mk) R a h a n lä h te e t T oim innasta K äyttö kate R ahoitusnetto Verot T oim innasta yh te e n sä M u u t tu o to t ja kulut K ä yttö o m a isu u d e n m yynti N o stetu t p itkä a ikaise t lainat M u u n to e ro R a h a n lä h te e t y h te e n s ä *) % % L iik e v a ih to , ,0 M u u ttu va t ja kiinteät kulut A in e e t ja ta rvikke e t P alkat H e n kilö sivu ku lu t V uokrat M u u t m u u ttu vat ja kiinteät kulut V a lm istu s o m a a n käyttö ön V araston m u u to s , ,8 K ä y ttö k a te , ,2 R a h a n k ä y ttö Investo in nit P itkäaikaisten lainojen lyh e n nykse t O sin g o t R a h a n k ä y ttö y h te e n s ä N e tto k ä y ttö p ä ä o m a n m u u to s S u u n n ite lm a n m u k a is e t p o is to t , ,8 L iik e v o itto , ,4 R a h o itu s tu o to t ja k u lu t O sin ko tu o to t R a h o itu stu o to t R a h o itusku lu t , ,0 T u lo s ra h o itu s e rie n jä lk e e n , ,4 N e tto k ä y ttö p ä ä o m a n m u u to k s e n e ritte ly R a h o itu som a isu u s V a ih to o m a isu u s Lyhytaikaiset velat M u u t tu o to t ja k u lu t M u u t tu o to t M u u t kulut , ,3 T u lo s e n n e n tilin p ä ä tö s s iir to ja ja v e ro ja , ,7 K ir ja n p id o llis te n ja s u u n n ite lm a n m u k a is te n p o is to je n e ro tu s , ,6 V a ra u s te n m u u to s Investointivaraus T oim intavaraus V arastovaraus L u o tto ta p p io va ra u s , ,0 V e ro t , ,0 *) Fuusion ka u tta s a a tu a kä yttö o m a isu u tta s e k ä ko n se rn iyh tiö id e n välisen o s a k e o m is tu k s e n u u d e lle e n jä rje ste lyn yh te ydessä sa a tu ja ty tä ryh tiö o sa kke ita ei o le kä sitelty e m o yh tiö ssä investointina. T ilik a u d e n v o itto , ,1

12 E m o y h t i ö n t a s e (0 mk) Vastaavaa % % 22 R a h o itu s o m a is u u s K assa ja p a n k k is a a m is e t M yyntisa a m ise t L a in asa a m ise t E n n a k k o m a k s u t S iirt o sa a m ise t M u u t ra hoitusvarat V a ih to o m a is u u s A in e e t ja ta rvikkeet V a lm iste et ja p u o liva lm iste e t K ä y ttö o m a is u u s K eskeneräiset työt M a a ja vesialueet R a kennukse t ja ra ke n n e lm a t K oneet ja laitteet M u u t a in e elliset h yö d ykke e t O s a k k e e t ja o suudet A in e e tto m a t o ik e u d e t M u u t p itkä va ikutte ise t m e n o t , , , ,4 K irja n p id o lliste n ja s u u n n ite lm a n m u ka iste n p o isto je n kertynyt erotus , ,5 Vastattavaa % V ie ra s p ä ä o m a Lyhytaikainen O stovelat E n n a k k o m a k s u t S iirtovelat R a h o ltusve kse lit P itkäaikaisten lainojen ku o le tu kse t M u u t lyh ytaika iset velat P itkäaikainen Lainat ra h o itu sla ito ksilta E läkelainat O b lig a a tio la in a t M u u t p itkäaikaise t velat V ie ra s p ä ä o m a y h te e n s ä V a ra u k s e t ja k e rty n y t p o is to e ro tu s K irja n p id o lliste n ja su u n n ite lm a n m u ka iste n p o isto je n kertynyt erotus Investointiva rau s T o im in ta va ra u s V arastovaraus L u o tto ta p p io va ra u s , , , , , , , ,6 2 3 O m a p ä ä o m a S id o ttu o m a p ä ä o m a O s a k e p ä ä o m a V ararahasto A rvo n ko ro tu sra h a sto M u u t sid o tu t rahastot V apaa o m a p ä ä o m a K äyttörahasto K ä yttä m ä ttö m ä t voittovara t T ilik a u d e n voitto , , , , , ,0

13 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tilinpäätös on laadittu alkuperäisten hankintaarvojen perusteella, poikkeuksena eräät kiinteistöt, joiden arvoon sisältyy arvonkorotuksia. Suunnitelman mukaiset poistot, jotka perustuvat alkuperäiseen hankintamenoon ja hyödykkeen taloudelliseen käyttöikään K on sern itilinp äätökse n laajuus Tilinpäätös käsittää emoyhtiön sekä kaikki ne yhtiöt, joissa konserni hallitsee suoraan tai välillisesti yli puolta osakkeiden äänimäärästä. Knivmanryhmän tulos sisältyy konsernitilinpäätökseen siltä osin, kuin se on muodostunut hankintaajankohdan jälkeen. Kirjanpidolliset poistot, jotka perustuvat verotussäännöksiin. Verotussäännösten mukaisesti verotuksessa vähennetyt poistot tulee kirjata tilinpäätökseen ssa ei ole merkittävää vähemmistöosuutta. S isä ise t liiketap ah tu m at Sisäiset liiketapahtumat, kuten konsernin sisäinen myynti ja sisäiset ostot, konsernlyhtiöiden jakamat osingot, konserniyhtlölden väliset saa tavat ja velat sekä konsernlyhtiöistä hankitun vaihtoomaisuuden arvoon sisältyvä kate, on eliminoitu. Tytäryhtiöosakkeet yhtiöiden keskinäisen osakeomistuksen eliminoinnissa on käytetty hankintamenomenetelmää. Tällöin puolet tytäryhtiön hankintahetken varauksista on luettu hankintahetken omaan pääomaan, kun taas puolet on katsottu pitkäaikaiseksi verovelaksi. Tämä verovelka on konsernitaseessa sisällytetty muihin pitkäaikaisiin lainoihin. Tytäryhtiöosakkeiden hankintamenon ja hankintahetken oman pääoman erotus esitetään konsernitaseessa goodvvilleränä ja se poistetaan 10 vuo dessa tasapoistoin. U lkom aisten tytä ryhtiö ide n tilin p ä ä tö ste n m uuntam inen Suom en rahaksi Ulkomaisten tytäryhtiöltten tilinpäätökset on muutettu Suomen rahaksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Tilinpäätöspäivän ja tytäryhtiöosakkeiden hankintahetken kurssin vaihtelusta aiheutuva kurssiero on viety suo raan konsernin omaan pääomaan. Hankittaessa tytäryhtiöitä ulkomailta emoyhtiö pyrkii yleensä nosta maan vastaavansuuruisen valuuttalainan. Näistä valuuttalainoista aiheutuva kurssiero on viety tytäryhtiöosakkeiden kurssieroa vastaan, eikä se näin ollen ole vaikuttanut konsernin tulokseen. V aihtoom aisuus Varaston arvostuksessa käytetään alimman arvon periaatetta, eli varasto arvostetaan hankintahintaan, jälleenhankintahintaan tai myynti hintaan riippuen siitä, mikä näistä arvoista on alhaisin. n ja kotimaisten tytäryhtiöiden varastojen hankintahinta on määritelty käyt täen hankinnasta tai valmistuksesta aiheutuneita välittömiä menoja FIFOperiaatetta noudattaen. Ulkomaisten tytäryhtiöiden vaihtoomaisuuden arvostuksessa on käy tetty kussakin maassa vallitsevaa käytäntöä, jolloin eräissä tapauksissa välillisten valmistuskustannusten osuus otetaan huomioon. Mikäli myös kotimaisten tytäryhtiöiden vaihtoomaisuus arvostettaisiin kansainväli sen käytännön mukaisesti (esim. International Accounting Standardsin mukaisesti), olisi konsernin vaihtoomaisuuden arvo merkittävästi korkeampi. U lkom aan rahan m ääräiset saatavat ja velat Kaikki ulkomaan rahan määräiset saatavat ja velat on arvostettu tilin päätöspäivän kurssiin. n valuuttastrategian mukaisesti valuut tamääräiset saatavat ja velat pyritään tasapainottamaan. Näin ollen sekä realisoituneet että realisoitumattomat kurssierot on kirjattu tulos laskelmaan. Käyttöom aisuus Käyttöomaisuus on arvostettu välittömiin hankintatai valmistuskustan nuksiin, poikkeuksena eräät kiinteistöt, joiden arvoon sisältyy arvon korotuksia. n laskentatoimessa käytetään seuraavia poistokäsitteitä: Laskennalliset poistot, jotka perustuvat jälleenhankintaarvoihin. Jälleenhankintaarvot on saatu korottamalla alkuperäistä hankinta menoa rahanarvon heikkenemistä osoittavilla indekseillä. Laskennalli sia poistoja käytetään sisäisessä tuloksen arvostelussa ja hinnoitte lussa. Suunnitelman mukaisten poistojen ja kirjanpidollisten poistojen erotus esitetään tuloslaskelmassa tilinpäätössiirtona. Taseessa eri käyttöomai suusryhmät on esitetty alkuperäisten hankintamenojen mukaisina, joista on vähennetty kirjanpidolliset poistot. Suunnitelman mukaisten ja kirjanpidollisten poistojen kertynyt erotus esitetään yhtenä eränä käyttö omaisuudessa ja varauksissa. Voimassa olevan kirjanpitolain mukaan eräiden käyttöomaisuuslajien arvonkorotukset ovat mahdollisia, mikäli arvonnousu on pysyvä. Näin ollen eräiden kiinteistöjen arvoon sisältyy arvonkorotuksia. Arvonkoro tusten vastaerä sisältyy sidottuun pääomaan. Varaukset Suomen verolainsäädäntö mahdollistaa varausten tekemisen tilikau den tuloksesta. Jotta varaukset olisivat vähennyskelpoisia, tulee ne tehdä kirjanpidossa. Kirjanpitolainsäädännön mukaisesti varaukset vähennetään tuloksesta ennen veroja. Tilikauden ja aikaisempien tili kausien tuloksesta tehdyt varaukset esitetään taseen vastattavissa otsi kolla "Varaukset. Verot Tilikauden verokuluna esitetään maksetut verot ja verolaskelman perusteella maksettavaksi tulevat verot. Varauksista aiheutuvaa piilevää verovelkaa ei ole otettu huomioon, koska varaukset eivät todennäköi sesti purkaannu lähitulevaisuudessa. E läkesitoum ukset Toimessa olevan henkilökunnan eläketurvan järjestämisestä aiheutuvat vastuut on katettu eläkevakuutuksin ulkopuolisissa eläkevakuutus yhtiöissä. Oman eläkesäätiön vastuuvajaus ja yhtiön omalla vastuulla olevat eläkkeet koskevat jo eläkkeellä olevien henkilöiden vapaaehtoi sia lisäetuuksia. Tutkim us ja keh ittäm ism e not Tutkimuksesta ja kehittämisestä aiheutuneet kulut on kirjattu vuosikuluina tuloslaskelmaan. S idotun pääom an tuotto n sidotun pääoman tuoton laskennassa otetaan huomioon tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja lisättynä korkokuluilla. Näin saatu tulos oikaistaan vähentämällä metsätulot sekä eliminoimalla tuloslaskelman erä "Muut tuotot ja kulut. Pääoman laskennassa vähennetään taseen loppusummasta eiteolliseen toimintaan kuuluva maaomaisuus. Tuotto lasketaan edellisen vuoden ja tilinpäätösvuoden lopun em. tavalla lasketun pääoman keskiarvolle. Tilinpäätöskommentit 1. Tuloslaskelm a Aikaisemmasta poiketen rahoituskuluihin on sisällytetty korkokulujen lisäksi myös muut vieraan pääoman hankinnasta aiheutuneet kulut. Vastaava muutos on tehty vuoden vertailulukuihin. Niinikään kaikki luovutusvoitot on esitetty tuloslaskelmassa. Vastaavasti tulos laskelma vuodelta on muunnettu vertailukelpoiseksi esittämällä suoraan omiin pääomiin kirjatut luovutusvoitot muissa tuotoissa. 7. K irja n p id o llise t po istot Tilikauden aikana tehdyistä yrityskaupoista, tytäryhtiöfuusiosta sekä kurssimuutoksista johtuen varaston muutos tuloslaskelmassa ei ole johdettavissa taseista. Rakennukset Koneet ja kalustot Muut aineelliset hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Goodwill 2. Liikevaihto Liikevaihto koostuu laskutuksesta, josta on vähennetty välilliset verot, maksetut provisiot, lähtevän tavaran rahdit sekä luottotappiot. Kirjanpidollisten ja suunnitelman mukaisten poistojen erotus 3. Palkat Valmistuspaikat Muut palkat Muut kuin työajalta maksetut palkat n hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot olivat 1320 tmk. n keskimääräinen henkilöstö oli 1860 ja emo yhtiön H enkilösivukulut Suomessa Muut kuin työajalta maksetut palkat Sosiaaliturvamaksut Eläkekulut Kertamaksut ennen aikaisista eläkkeistä Siirto eläkesäätiöön Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut ulkomailla Muut m uuttuvat ja kiinteä t kulut Muut muuttuvat ja kiinteät kulut sisältävät mm. alihankkijoiden veloitta mat tuotepalvelukset, myytäväksi ja kulutettavaksi hankitusta energi asta aiheutuneet kulut, rakennusten ja koneiden ylläpitoja korjausku lut, markkinointikulut, matkakulut sekä henkilöstön koulutuksesta aiheutuneet kulut. 6. S uunnitelm an m ukaiset po istot Rakennukset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Goodwill Kuten edellisenäkin vuonna kirjanpidolliset poistot vastaavat elinkeinoverolain ja vastaavien ulkomaisten säännösten enimmäispoistoja. Laskennalliset poistot (Mmk) 20,7 22,5 15,0 15,4 Laskettaessa suunnitelman mukaisia poistoja sovelletaan eri poistopro sentteja riippuen hyödykkeen taloudellisesta käyttöiästä. Tavallisimmat taloudelliset käyttöiät ovat: Rakennukset Koneet ja laitteet Trukit, autot ym. 25 vuotta 12,5 vuotta 4 vuotta 8. R ahoitustuotot ja kulut n osinkotuotoista 2,7 Mmk koostuu tytäryhtiöiden maksamista osingoista. n osinkotuotoista 5,9 Mmk on Ovako Oy Ab:n mak sama osinko. R ahoitustuotot Korkotuotot R ahoituskulut Korkokulut Muut vieraan pääoman hankinnasta aiheutuneet kulut K urssierot pitkä aikaise sta vieraasta pääom asta Realisoidut Realisoitumattomat M uut tuo to t ja kulut Muut tuotot sisältävät paitsi yksittäisten kiinteistöjen ja arvopapereiden myynnin yhteydessä syntynteitä luovutusvoittoja myös konsernin struk tuurin muuttamisen yhteydessä saatuja tuottoja. n muissa tuo toissa esitetään lisäksi Fiskars Manufacturing Corporationin osakkeiden myynnistä syntynyt voitto. Osakkeet on myyty Fiskars Inc. nimiselle yhtiölle, jonka koko osakekannan Fiskars Oy Ab omistaa. Muut kulut sisältävät muun muassa sahayhtiö Oy MetsäSkogby Ab:n osakkeiden myyntitappion 6 Mmk sekä kertaluontoisia eläkevakuutusmaksuja, joilla konserni varautuu tuleviin struktuurimuutoksiin.

14 10. Verot Tuloslaskelman verot sisältävät tilikaudella maksetut verot ja verokalkyylin perusteella maksettaviksi tulevat verot. 11. T ytäryhtiösaam iset ja v e la t Myyntisaamlset Lainasaamiset Ostovelat _ Lainasaam iset Lainasaatavat konsernin johdolta olivat 0,5 Mmk. Obligaatiolaina Korko 9,75% Lainamäärä lyhytaikainen osa Muut joukkovelkakirjalainat Korko 10,75% Lai namäärä lyhytaikainen osa Keskeneräiset työt Maaalueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Osakkeet ja osuudet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Goodwill Investointivaraus 1.1. Lisäys +A/ähennys Yhteensä Yhteensä H ankintaarvot ja kirja n p id o llise t p o isto t konsernissa Hankinta Kertyneet Jäännöspoistot arvo arvot Yhteensä Yhteensä Kirjanpidollisten ja suunnitelman mukaisten poistojen erotus Inve sto inn it Keskeneräiset työt Maaalueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Osakkeet ja osuudet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot %emoyhtlön varaston arvosta Luottotappiovaraus 1.1. Lisäys +/Vähennys Muu muutos ') Fuusion kautta saatua käyttöomaisuutta sekä konsernlyhtlöiden väli sen osakeomistuksen uudelleenjärjestelyn yhteydessä saatuja tytäryhtiöosakkeita el ole käsitelty emoyhtiössä Investointina , Kirjanpidollisten ja suunnitelman mukaisten poistojen erotus , M uutokset konsernin om assa pääom assa Sidottu om a pääom a Vapaa om a pääom a 1.1. Osinko Kiinteistöjen myynnin yhteydessä vapautuneet sidotun pääoman erät Muu muutos Tilikauden tulos Vapaa oma pääoma yhteensä Oma pääoma yhteensä Osake pääoma 18. M uutokset em oyhtiön om assa pääom assa Sidottu om a pääom a Osake pääoma 1.1. Siirretty osakepääomaan Siirretty käyttörahastoon Vara rahasto Käyttämättömät voittovarat Muu sld. oma pääoma Tilikauden tulos Sidottu oma pääoma yhteensä Vara rahasto Arvon korotus rahasto Muut sidotut rahastot Käyttö rahasto Vapaa om a pääom a 1.1. Siirto Kiinteistöjen myynnin yhteydessä vapautuneet sidotun pääoman erät Osingot Tilikauden tulos Käyttä mättömät voittovarat Tili kauden tulos Vapaa oma pääoma yhteensä Sidottu pääoma yhteensä Varastovaraus 1.1. Lisäys +/Vähennys Fuusio Muu muutos _ %emoyhtlön palkoista 1) Toimintavaraus 1.1. Lisäys +/Vähennys Siirretty osakepääomaan Siirretty käyttörahastoon Muu muutos Varaukset Käyttämättömien voittovarojen vähennys kohdassa "Muu muutos jo h tuu pääasiassa tytäryhtiöissä suoritetuista osakepääoman korotuksista, jotka on toteutettu voittovaroin Yhteensä, obligaatiolainat ' Käyttöom aisuus H ankintaarvot ja suunnitelm an m ukaiset po istot konsernissa Hankinta Kertyneet Jäännösarvot poistot arvo Keskeneräiset työt Maaalueet Rakennukset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Osakkeet ja osuudet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Goodwill n sisäisen osakeomistuksen eliminoinnin yhteydessä syntynyt kurssivoitto on kirjattu konsernin sidotun pääoman lisäykseksi. 15. O bligaatiolainat, em oyhtiö (0 mk) 8644 Oma pääoma yhteensä Em oyhtiön osakepääom a n osakepääoma koostuu Kosakkeesta ja Aosakkeesta eli yhteensä osakkeesta nimellisarvoltaan 20 mk/kpl. 20. V astuusitoum ukset ja annetut pa ntit Kiinteistökiinnitykset omasta velasta Irtaimlstokilnnitykset 150 omasta velasta 900 muut Yrityskiinnitykset (Ruotsissa) 3357 omasta velasta Annetut pantit 291 muut 825 Faktorlngvastuu Takaukset konsernlyhtiölden puolesta muut Veksel vastuut konserniyhtlölden puolesta muut Eläkevastuut yhtiön eläkesitoumuksista eläkesäätiön vastuuvajaus Käyttöom aisuusosakkeet Fiskars Oy Ab:n omistamat osakkeet Tytäryhtiöissä Fiskars Inc., USA Fiskars AO, Tanska Fiskars AS, Norja Fiskars AB, Ruotsi Fiskars GmbH, BRD Fiskars Ges.mbH, Itävalta Fiskars Nederland B.V., Hollanti Flnnovation SARL, Ranska Fiskars AG, Sveitsi Fiskars Ltd., Isobritannia Knlvman AB, Ruotsi Oy Rahkola Ab Predium Oy Ab Kiinteistö Oy Danskog gärd Kiinteistöyhtiöt Nimenkantoyhtiöt Osak keita kpl Osuus osakepaaomasta % 99,8 Nimellis arvo (0) Kirjan pito arvo (0) (USD) (DKK) (NOK) (SEK) (DEM) (ATS) (NLG) (FRF) 50 (CHF) (G BP) 3000 (SEK) Osakkeet muissa yhtiöissä Ovako Oy Ab 34 StarckjohannTelko Oy 2 ' Teijon Telakka Oy Rautaruukki Oy VVilklnsonFiskars B.V. Kiinteistöja asuntoosakeyhtiöt Muut osakkeet ja osuudet , , , X (NLG) (A) Yhteensä Fiskars Oy Ab Muiden konserniyhtlölden omistamat osakkeet Tytäryhtiöissä Fiskars Manufacturing Corp., USA Fiskars Electronics Corporation Knivman Bankeryd AB, Ruotsi Knivman Nederland BV, Hollanti Knivman Inc., USA AB Plast och Metallprodukter, Ruotsi Muissa yhtiöissä Yhteensä osakkeet konsernitaseessa (A + B) (USD) (USD) (USD) (USD) (SEK) (SEK) (NLG) (USD) 68 (SEK) 20 (SEK) (SEK) (B) 60 (SEK)

15 Varsinainen yhtiökokous Hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä T o u kokuun 9. p ä ivä n ä p id etyssä y h tiö k o k o u k s e s s a va h viste ttiin v u o den tilin p ä ä tö s h a llitu kse n e h d o tu kse n m u kaisesti. O sin k o n a p ä ä te t tiin m a ksa a 11 % eli 11 m k o sa ke tta kohden, y h te e n sä m k. Y h tiö ko ko u s päätti ko rotta a h a llitu k sen jä se n te n lu k u m ä ä rä ä 7 jä se n estä 8 jä se n een. E rovuorossa olleet h a llitu k s e n jä s e n e t G ö ran J. E hrnrooth ja T h o m a s Tallberg valittiin y h tiö k o k o u k sessa u u d e lle e n se kä u u d e ksi hallitu kse n jä se n e ksi valittiin R eijo K aukonen. V arsinaisiksi tilin ta rka sta jiksi valittiin u u d e lle e n d ip l.e k o n. Eric H a glund, KHT, dipl. ekon. B rita H isingerjägers kiö ld ja dipl. ekon. C h ristian Hilden. V aratilintarkastajiksi valittiin u udelle e n d ip l.e k o n. S ixten N ym an, KHT, dipl. ins. Peter H artw all ja kauppat. m aist. H enry Lind. Y h tiö ko ko u s päätti ko rottaa yhtiö n o s a k e p ä ä o m a a m a rka sta m a rkka a n su o ritta m a lla m a rka n su u ru in e n ra h a sto anti. Y h tiö ko ko u s päätti m yö s s u o ritta a o sa k k e id e n n im ellisarvon m u u to kse n m a rka sta 20 m a rkka a n s e kä että yh tiö o ttaa kä yttöön kaksi uutta o sa ke la jia K ja A. R ahasto anti ja n im ellisarvon m u u to s päätettiin su o rittaa o s a k e k irjo je n va ih d o lla jo llo in jo ka ista m a rka n nim e llisa rvo ista o sa ke tta k o h d e n a n n e ttiin v a ih d o ssa 5 uutta K osa ketta ja ra h a sto a n tin a 1 uusi A osake. Y h tiö ko ko u s vahvisti vastaavat m u u to k s e t yh tiö järje stykse en. Y h tiö k o k o u s päätti e d e lle en yhtiön se kä ko tim a ise n että ka n sa invä lise n to im in n a n k e h ittä m is m a h d o llis u u k sien va rm ista m ise ksi va ltu u tta a h a llitu kse n yh d e n vu o d e n a ika n a va rsin a i se sta y h tiö k o k o u k s e s ta lähtien, o s a k k e e n o m is ta jie n e tu o ik e u d e sta m e rkitä o s a k k e ita poiketen, päättä m ä ä n o s a k e p ä ä o m a n ko ro tta m ise sta u u sm e rkin n ä llä, yhdessä tai u s e a m m a s s a erässä, e n intään m a rka lla siten että e n intä än kpl uusia A o s a k k e ita ta rjo taan m erkittä vä ksi h allitu kse n p ä ä tö k sen m u ka ise sti ja hallitu kse n va h vista m a a n h inta an s e k ä m u u to in h a llitu kse n va h vista m in ehdoin. K onsernin va p a a p ä ä o m a on 4 8 M m k E dellisten vu o sie n voittovarat ,6 4 T ilika u d e n vo itto ,9 6 Voittovarat yh te e n sä m k ,60 H allitus ehdo ttaa, että o s in k o n a m a kse ta a n K o sa kke ille 12 % eli 2,40 m k o sa kke e lta m k ,00 o s in k o n a m a kse ta a n A o s a k k e ille 1 4 % e li 2,80 m k o sa kke e lta m k ,00 k ä y ttä m ä ttö m ie n vo itto va ro je n tilille jä te tä ä n m k ,60 Edellyttäen, että y h tiö k o k o u s h yvä k syy h a llitu kse n e h d o tu kse n, e m o yhtiö n o m a p ä ä o m a v o ito n ja o n jä lk e e n on 175,6 M m k. O m a p ä ä o m a ja k a u tu u seuraavasti: SIDOTTU O M A P A A O M A O s a k e p ä ä o m a 44,6 37,2 V ararahasto 4,1 4,1 A rv o n k o ro tu sra h a sto 49,8 57,3 M uut s id o tu t rahastot 11,9 13,0 VAPAA O M A P ÄÄ O M A H e lsin g issä 3 p n ä m a a lisku u ta 1986 Q * a 110,5 111,7 K äyttö raha sto 29,4 28,2 K ä yttä m ä ttö m ä t voitto varat 35,7 8,6 65,1 36,8 Y h teensä 175,6 148,5 Ja c o b von Julin G öra n J. E hrnrooth Jarl G rip e n b e rg R obert G. E hrnrooth T h o m a s T a llb e rg / Lauri K a lim a i j Im Jarl E n gberg R eijo K a u ko n e n to im itu s jo h ta ja

16 Tilintarkastuskertomus Kulutustavararyhmä 3 0 O le m m e ta rka sta n e e t F iskars O y A b:n v u o d e n tilin p ä ä tö k s e n ko n se rn itilin p ä ä tö ksin e e n ja kirja n p id o n s e k ä h a llinnon hyvän tilin ta rka stu sta va n e d e llyttä m ä ssä laajuudessa. E m o y h tiö T ilinpäätös, jo k a o so itta a vo itto a tilika u d e lta ,9 6 m arkkaa, on laadittu v o im a ssa olevien sä ä n n ö ste n m ukaisesti. K oska ta rk a s tu k s e m m e ei ole a n ta n u t a ihetta h u o m a u tu k s iin kirja n p id o n, tilin p ä ä tö kse n tai h a llinnon suhteen, p u o lla m m e tu lo s la s k e lm a n ja ta seen vahvistam ista, va h viste tu n taseen m u ka ise n vo ito n kä yttä m istä h a llitu kse n e h d o tu k s e n m u ka ise sti se kä va s tu u va p a u d e n m y ö n tä m is tä h a llitu kse n jä se n ille ja to im itu s jo h ta ja lle ta rk a s ta m a lta m m e tilikaudelta. K o n s e rn i K onse rn itilin p ä ä tö s on laadittu vo im a s s a olevien sä ä n n ö ste n m u kaisesti. K onse rnin va p a a o m a p ä ä o m a on esitetty ko n sern ita se e ssa o sa ke yh tiö la in e d e l lyttäm ä llä tavalla. U lk o m a a n to im in ta ra k e n ta a v a u ra u tta K u lu tu sta va ra ryh m ä n o su u s k o k o ko n se rn in m yyn n istä oli 3 8 % M yynti, M m k 241 jo sta u lko m a illa 79% H e n kilö stö 809 Fiskarsin saksien, veitsien ja käsityöka lu je n E uroopan m yynti kasvoi 30%. M yynti ta p a h tu i a ik a is e m p a a selvästi e n e m m ä n ko n se rn in o m ie n kanavien kautta. K u lu tu sta va ra ryh m ä sai h u o m a tta va n va h vistu kse n, kun K n ivm a n A B E skilstu n a ssa siirtyi F iskarsin o m is tu k seen. K aupan m yö tä Fiskars on P ohjo is m a id e n jo h ta v a keittiöveitsien ja ju u s to h ö y lie n to im ittaja. K n ivm a n in H o lla n n issa sija itse va tytäryhtiö lu jitta a s a m a lla Fiskarsin a s e m a a ke s k e i sillä E uroopan m a rkkin o illa. H u o lim a tta siitä, että u u sien käsityöka lu je n ja veitsien tu o m in e n m a rk k i noille on o llu t U S A :ssa o d o te ttu a hitaam paa, Fiskars M a n u fa ctu rin g C o rp o ra tio n kykeni va h vista m a a n m a rkkin a a se m ia a n. P uutarhan leikku u vä lin e id e n m yynti kasvoi % e d e llise stä vuodesta. Fiskars on jo h ta va s a k s im e rk k i E uroop assa ja Y hdysvalloissa. A s ia k a s lä h e is e m p ä ä to im in ta a U utta te k n o lo g ia a ja u u sia m e n e te l m iä so velletaan ja tku vasti Fiskarsin kulutustavaro ih in. K aikki F iskarsin a lueella sija itseva t te h ta a t to im iva t nyt u u situ issa tilo issa jo is s a a sia kka id e n ta rp e e t vo id a an e n tistä p a re m m in h u o m io id a. P u o lla m m e ko n s e rn itu lo s la s k e lm a n ja konse rn ita se e n vahvistam ista. H e lsin g issä m a a lis k u u n 5 päivä nä 1986 C h ristia n H ildén Eric H agfu nd KHT Knivmanin juustohöylät ja veitset sopivat kaikkien juustolaatujen käsittelyyn.

17 32 L o g is tiik k a to im in to ja k e h ite ttiin k a ik illa to im in ta a lu e illa. VVausaun te h ta illa Y h d y s v a llo is s a in v e s to itiin u u te e n tie to k o n e e lla o h ja ttu u n tu o tte id e n ja k e lu k e s k u k s e e n jo s ta k u lu tu s ta v a ra t lä h e te tä ä n s u o ra a n a s ia k k a ille to iv o tu n k o k o is is s a erissä. T u o tte id e n ja k e lu ru o ts a la is ille a s ia k k a ille p ä ä te t tiin k e s k ittä ä K n iv m a n in y h te y te e n E skilstu n a a n. U u d e t C h e fk e ittiö v e its ie n k u lu tta ja p a k k a u k s e t s u u n n ite ltiin a s ia k a s ta s ilm ä llä p itä e n tu rv a llis ik s i ja in fo rm a tii v isiksi. C h e fv e its e t o te ttiin E u ro o p a n m a rk k in o illa hyvin v a s ta a n. P ow erg rip ru u v ita ltto je n la n s e e ra a m in e n o n n is tu i n iin ik ä ä n o d o te tu s ti. L a a tu a ia h y v ä ä m u o to ilu a F iska rs tu n n e ta a n k a ik k ia lla m a a il m a s s a k u lu tu s ta v a ro is ta a n jo id e n k o rk e a k ä y ttö a rv o p e ru s tu u la a tu u n, e d u llis e e n s u o rite h in ta s u h te e s e e n ja to im iv a a n m u o to ilu u n. F iska rs on s a a n u t u s e ita m e rk ittä v iä la a tu ja m u o to ilu p a lk in to ja. V u o n n a S u o m e n m u o to ilu ra a ti m y ö n s i H y v ä ä m u o to ilu a tu n n u k s e n u s e ille tu o t teille. F is k a rs m e rk k i v a h v is tu u H e llittä m ä ttö m ä n m a rk k in o in tity ö n ja te h o k k a a n, s e k ä Y h d y s v a llo is s a e ttä E u ro o p a s s a to te u te tu n k u lu tta ja m a in o n n a n a v u lla F is k a rs tu o te m e rk k i o n s e lvä sti v a h v is tu n u t. E n tistä g lo b a a lim p i o te m a rk k in o is ta e d is tä ä m y ö s u u s ie n tu o tte id e n n o p e a a m a rk k in o ille pääsyä. 1. U usien Chefveitsien kuluttajapakkaukset on suunniteltu turvallisiksi ja informatiivisiksi. 2. Fiskarsin kuuluisia saksia m ainostettiin näyt tävästi Ranskan televisiossa. "Fiskars libère la m ain d e 1 homme." 3. Fiskarsin uuteen Po w erg rip työkalusarjaan kuuluu vaihtoteräinen ruuvitaltta. Siinä on viisi erilaista, vinyylipäällysteisen kahvan sisällä säilytettävää irtokärkeä. 4. Keveät, tehokkaat puutarhan raivaussakset saivat S uom en Muotoiluraadilta Hyvää m u o toilua merkin käyttöoikeuden.

18 Elektroniikkaryhmä E le k tro n iik k a ry h m ä n m y y n ti lisä ä n tyi e d e llis v u o d e s ta 41 %. K a s v u a syn tyi F is k a rs in k a ik illa e le k tro n iik a n a lu e illa, T e h o e le k tro n iik a s s a, L iik e n n e e le k tro n iik a s s a, K o te lo is s a ja K e h ity s tu o tteissa. L is ä ä n ty v ä k a n s a in v ä lis y y s lo i k a s v u a E le k tro n iik k a ry h m ä n o s u u s k o k o k o n s e rn in m y y n n is tä oli M yynti, M m k jo s ta u lk o m a illa FHenkilöstö 21% % 385 F is k a rs v a h v is ti e le k tro n iik k a ry h m ä n s ä k a n s a in v ä lis ty m is tä s iirty m ä llä tu o ta n n o llis e e n to im in ta a n m y ö s Y h d y s v a llo is s a ja R u o tsissa. T ä m ä ta p a h tu i k a h d e n y rity s k a u p a n ka u tta : v u o d e n a lu s s a o s te ttiin S a n ta B a rb a ra s s a, K a lifo rn ia s s a, to im iv a n B e h lm a n E n g in e e rin g C o rp o ra tio n in liik e to im in ta, v u o d e n lo p u s s a s o v ittiin G ö te b o rg in lä h is tö llä s ija its e v a n K rafte le k tro n ik A B :n s iirty m is e s tä F iska r s in h a ltu u n. R y h m ä n o rg a n is a a tio ta m u u te ttiin ja k a m a lla e le k tro n iik k a to im in ta k a h te e n o p e ra a tio o n : E le k tro n iik k a, E u ro o p p a ja E le k tro n iik k a, USA. Y h d y s v a lta i n e le k tro n i i k k a to i m i n ta a k e h ittä m ä ä n p e ru s te ttiin C u p e rtin o o n, K a lifo rn ia a n, F iska rs E le c tro n ic s C o rp o ra tio n ja s e n n e u v o a a n ta v a k s i e lim e k s i E le c tro n ic s A d v is o ry C o u n c il jo h o n o n k u ts u ttu a la n a s ia n tu n tijo ita. k a tta v a n m y y n tiv e rk o s to n lu o m in e n. B e h lm a n o n v a k iin n u tta n u t p itk ä a ik a i se t k a u p p a s u h te e n s a u s e isiin m e rk it tä v iin k ä rk iy h tiö ih in. L iik e n n e e le k tro n iik a s s a k e h ite ttiin y h d e s s ä k ä y ttä jie n k a n s s a uusi, e rityi se s ti a lu e e llis e e n liik e n te e n o h ja u k s e e n ja n o p e ille v ä y lille s o v e ltu v a F IS K T E A M tu o te p e rh e. T o im in n a n a s ia k a s k e s k e is tä lu o n n e tta te rä v ö i te ttiin p e ru s ta m a lla e rity in e n a s ia k a s p a lv e lu o s a s to. S e v a s ta a m m. k ä y ttä jä k o u lu tu k s e s ta, te k n is e s tä tu e s ta ja tu o tte id e n h u o llo s ta. U u s i k o te lo te h d a s U u d e n k o te lo te h ta a n in v e s to in tip ä ä tö s te h tiin v u o d e n lo p p u p u o le lla. V a lm is tu ttu a a n T a m m is a a re e n k e v ä ä llä 1986, te h d a s o n e rä s m a a il m a n n y k y a ik a is im m is ta. T ehta alla o n v a lm iu s n o p e is iin to im itu k s iin n. 4 0 m a a ta k a tta v a lle a s ia k a s a lu e e lle. Y h d y s v a lta in m a rk k in a t a v a u tu iv a t e n s im m ä is illä tila u k s illa. 7. A lueellisen liikenteenohjausjärjestelmän val K o k o n a is la a tu a a s ia k k a a n p a rh a a k s i T e h o e le k tro n iik a s s a tu o tte e t o n k e h i te tty e n tis tä p ie n ik o k o is e m m ik s i, h ilja is e m m ik s i ja h e lp p o k ä y ttö is e m m ik s i s a m a lla k u n p a lv e lu n la a tu a on k o ro s te ttu jo u s ta v illa to im itu s, k ä y ttö o p a s tu s ja h u o lto p a lv e lu illa. E u ro o p a s s a tu o tiin m a rk k in o ille s a rja u u sia, eri te h o is ia k a tk e a m a tto m a n v irra n s y ö tö n tu rv a a v ia la itte ita (UPS). N e s o v e ltu v a t e rity is e s ti h a ja u te ttu je n tie to jä rje s te lm ie n ja n y k y a ik a is te n to i m is to je n ta rp e is iin. U u s is s a tu o tte is s a k o ro s tu v a t k ä y ttä jä y s tä v ä llis y y s ja m u o to ilu. B e h lm a n E n g in e e rin g in p ä ä tu o tte e t, m ik ro p ro s e s s o rio h ja tu t v a ih to v irta lä h te e t ja ä ly k k ä ä t v irra n ja k e lu jä rje s te lm ä t o n s u u n n ite ltu m o n e n la is e e n s u o ja u s ja te s ta u s k ä y ttö ö n. V u o d e n a ik a n a k ä y n n is te ttiin Y h d y s v a lla t vom o on Liikenneelektroniikan uusi laatu tuote. S en kuvaruudulle saadaan risteyksestä online kuva. 2. Fiskarsin Kaliforniassa sijaitseva elektroniik katehdas, Behlm an Engineering, toimittaa automaattisia testausja valvontajärjestelmiä vaativiin projekteihin. 3. Fiskarsin uudet, tasalaatuisen ja katkeam at toman virransyötön takaavat UPSlaitteet so p i vat pieninä ja äänettöm inä uudenaikaisiin toimistoihin.

19 Investointitavararyhmä H u ip p u la a tu a k a s v a v a a n v ie n tiin In v e s to in tita v a ra ry h m ä n m y y n ti k a s v o i 2 5 %. S e n p ä ä tu o tte e t o n s u u n n ite ltu k u lje tu k s iin ja m a te ria a lito im in to ih in v a ik e is s a k in o lo s u h te is s a. S a lo n k o n e p a ja lla k ä y n n is te ttiin in v e s to in tio h je lm a u u d e n la y o u tin ja u u d e n, tu o tta v a n te k n o lo g ia n k ä y t tö ö n o tta m is e k s i. In v e s to in tita v a ra ry h m ä n o s u u s k o k o k o n s e rn in m y y n n is tä oli M yynti, M m k jo s ta u lk o m a illa H e n k ilö s tö 34% % 548 P u u ta v a ra n o s tu re id e n m y y n ti ka s v o i tu n tu v a s ti. B u s te rv e n e id e n k o rk e a m a rk k in a o s u u s sä ilyi h u o lim a tta p ie n v e n e id e n k o k o n a is k y s y n n ä n la s k u s ta P o h jo is m a is s a. N o s tu rit v a h v is tiv a t m a rk k in a a s e m ia a n F is k a rs in h y d ra u lis e t p u u ta v a ra n o s tu rit o v a t jo käsite. J o k a in e n n o s tu ri on p itk ä lle e rik o is tu n u t ty ö v ä lin e jo k a a s e n n e ta a n k a lliis iin p e ru s k o n e is iin ja jo n k a s ik s i o n o lta v a e h d o tto m a n to im in ta v a rm a ra ju im m a s s a k in k ä y tö s s ä, a lh a is is s a k in lä m p ö tilo is s a. Ih a n te e llis e n n o s tu rin k e h ittä m in e n e d e lly ttä ä p itk ä a ik a is ta k o k e m u s ta, ta rk k a a s u u n n itte lu a ja ja tk u v a a y h te is ty ö tä eri k ä y ttä jie n k a n ssa. v e n e e n ä. B u s te rm a llis to s s a o n viisi p e ru s v e n e ttä jo id e n m o o tto rite h o u lo t tu u 4 :s tä 6 0 :e e n h e v o s v o im a a n. A lu m iin is e n B u s te rin o m in a is u u d e t tu rv a llis e n a, h e lp p o h o ito is e n a m o n ik ä y ttö v e n e e n ä o v a t tu lle e t v o im a k k a in a esille. B u s te r o n m e n e s ty n y t s e k ä p e rh e k u lje tu k s is s a ja k a la s tu k s e s s a e ttä a m m a ttik ä y tö s s ä m m. p e la s tu s ja p a lo n to rju n ta o p e ra a tio issa. T e o llis u u s k o n i p o n e n tte ja P o h jo is m a ih in In h a ra tio n a lis o i s a ra n a tu o ta n to n s a s u u n n ite llu n in v e s to in tio h je lm a n s a m u k a is e s ti. K a u d e n a ik a n a s o lm ittiin y h te is ty ö s o p im u s jo k a m e rk its e e F is k a rs in s a ra n o id e n m a rk k in a a s e m a n v a h v is tu m is ta N o rja s s a ja T a n ska ssa. V ie n ti R u o ts iin kasvo i. R a k e n n u s te o llis u u tta p a lv e le v is ta tu o tte is ta m e n e s ty iv ä t m y ö s F o rm a te rm lä m p ö p a tte rit. K is k o n k iin n ittim ie n to im itu k s e t ja tk u i v a t p itk ä a ik a is te n s o p im u s te n p u it te is s a V a ltio n ra u ta te ille. V ie nti R u o tsiin lisääntyi. K ilp a ilu k y k y n s ä v a rm is ta m is e k s i F iska rs o n k o ro s ta n u t a s ia k k a id e n ta rp e id e n h u o m io im is ta ja p a n n u t k o k o n a is la a d u lle e n tis tä e n e m m ä n p a in o a. A s ia k a s k e s k e is e n tu o te k e h itte ly n tu lo k s e n a sy n ty i u s e ita u u s ia m a lle ja. K u o rm a a u to k ä y ttö ö n s u u n n ite ltu k a tk a is tu n p u u ta v a ra n n o s tu ri ja uusi m e ts ä n o s tu ri m e n e s ty iv ä t hyvin P o h jo is E u ro o p a n k o h d e m a rk k in o illa a n. K o k o ru n k o je n k u lje tu k s e e n ta rk o ite tut, k o k o o n ta ittu v a t Z m a llit, v a llo ittiv a t u u s ia a s ia k k a ita K e s k ie u ro o p a s s a. N e u v o s to liito n k a u p p a ja tk u i v ire ä n ä s o lm ittu je n s o p im u s te n p u itte iss a. H y d ra u lis is ta p u u ta v a ra n o s tu re is ta m e n i yli k a k s i k o lm a s o s a a v ie n tiin. SvniJusfcr B u s te rit h y ö ty k ä y tö s s ä Fiskarsin hydrauliset puutavaranosturit ovat jo käsite. M etsänosturi 70 S N m enestyy hyvin pohjoiseurooppalaisilla kohdemarkkinoillaan. B u s te r tu n n e ta a n P o h jo is m a is s a v a a tiv ie n ra n n ik k o v e s ie n jo h ta v a n a Turvalliset, helppoh oitoiset B u ste r alumiiniveneet ovat oivallisia kalastusveneitä.

20 Kiinteistöryhmä 38 N y k y a ik a is ta m e ts ä ja m a a ta lo u tta K o n s e rn in m a a o m is tu s F iska rsin a lu e e lla E te lä S u o m e s s a o n n h e h ta a ria. S e a n ta a y h tiö n to im in n a lle v a n k a n v a u ra u s p o h ja n. F is k a rs va a lii m e ts iä ä n p itk ä n tä h tä y k s e n h o ito s u u n n ite lm a n p u itte is s a ta v o itte e n a p u u v a ro je n k a s v u ja ik ä ja k a u m a n p a ra n e m in e n. H a k k u u m ä ä rä alitti ta rk o itu k s e lla v u o tu is e n kasvun. K iin te is tö ry h m ä n o s u u s k o k o k o n s e rn in m y y n n is tä oli 7% M yynti, M m k H e n k ilö s tö 156 O m is ta m ia a n m a a ta lo u s m a ita F iska rs h o ita a n y k y a ik a is in m e n e te lm in k e s k itty m ä llä v a lik o itu je n v ilja la jie n tu o tta m is e e n. M a a o m a is u u d e n m ä ä rä k a s v o i v u o d e n a ik a n a. Osoitteet T e h o k a s ta k iin te is tö h u o lto a K iin te is tö ry h m ä h u o le h tii y h tiö n tu o ta n to to im in ta a n liittyvie n ra k e n n u s te n u u d is ra k e n ta m is e s ta ja k u n n o s s a p id o s ta. V u o d e n a ik a n a v ie tiin p ä ä tö k s e e n F is k a rs in a lu e e lla s ija its e v ie n tu o ta n to la ito s te n u u d is ta m is o h je lm a. K iin te is tö h u o lto te h o s tu i e n tis e s tä ä n. S e n p a lv e lu ih in k u u lu iv a t m y ö s k u lje tu k s e t s e k ä s ä h k ö to im itu k s e t a lu e e n te o llis ille ja y k s ity is ille k u lu tta jille. K o n se rn in jo h to, M a n n e rh e im in tie 14 A, PL 23 5, H e ls in k i. Puh. (90) Telex fh e ls sf. Telefax (90) F is k a rs G e s.m.b.h. L a m e z a n s tra s s e 5, A W ien, Ö ste rre ic h. Puh Telex b a n w a. T elefax W a lte r K lo b u ts c h a r. K u lu tu s ta v a r a r y h m ä, E u r o o p p a F iska rs Ltd. 8 S lo a n e S treet, B irm in g h a m B1 3B L, E n g la n d. Puh Telex ra u ta g. Tele fa x M ic h a e l M c B re e n. S a k s ite h d a s, B illn ä s. Puh. (911) Telex fb ill sf. Telefax (911) A n d ré W inter. V e its ite h d a s, F iska rs. Puh. (911) Telex fb ill sf. Telefax (911) B irg e r A h ls k o g. K ä s ity ö k a lu te h d a s, B illn ä s. Puh. (911) Telex fbill sf. Telefax (911) S a ka ri G rö h n. Fiskars pitää hyvää huolta metsistään. T u o ta n to tv ö k a lu te h d a s, B illn ä s. Puh. (911) Telex fbill sf. T elefax (911) Tapio S ä rkkä. K e h y k s e t ja listat, PL 26, P orvoo. Puh. (915) T elex 1711 fp o rv sf. Telefax (915) B e n g t Forssell. K u lu tu s ta v a ra m y y n ti, R u o s ila n k u ja 3 A, H e ls in k i. Puh. (90) Telex fk tm sf. M a tti R anta. P o h ja n ko n tto ri, B illn ä s. Puh. (911) 3771, Telex fb ill sf. Telefax (91 1) H e n ry Löfstedt. O y R a h k o la A b, PL 30, V aasa. Puh. (961) Telex ra h k o sf. P entti P rin kkilä. F in n o v a tio n S.a.r.l. 29, R u e d e M iro m e sn il, F Paris, France. Puh Telex fin n f. T elefax R o la n d V ig n e ro t. F iska rs A G B ü tte n e n h a ld e 38, C H Luzern, S c h w e iz. P uh Telex fis k ch. O s k a r Leutw iler. F iska rs A /S M a g le b je rg v e j 4, D K Lyngby, D a n m a rk. Puh Telex te c c o d k. Telefax A a g e B a e k k e. F is k a rs A /S P o s tb o k s , N O s lo 1, T o ye n s g a te n 26, N O s lo 1, N o rg e. Puh Telex fo s lo n. Telefax H a ra ld B o q u is t. F iska rs N e d e rla n d B.V. G ro n in g e n w e g 6, N L RV. G o u d a, H o lla n d. Puh Telex fka rs nl. T elefax T im va n d e Kieft. K n iv m a n A B S tä lb rä n n a re o a ta n 5, B o x 1117, S E s k ils tu n a, S ve rig e. Puh T elex k n iv m a n s. T elefax J a n E km a n. K n iv m a n N e d e rla n d b.v. K e lle n s e w e g 2a, N L J D T iel, P o s tb u s 6019, N L H A Tiel, H o lla n d. Puh Telex k n v m n nl. H e n k d e La n g e. K u lu tu s ta v a r a r y h m ä, U S A K ra fte le k tro n ik A B B o x 2101, S S urte, S ve rig e. Puh Telex kraft s. Telefax C u rt H a n s s o n. E le k tr o n iik k a r y h m ä, U S A B e h lm a n E n g in e e rin g 1142 M a rk A v e n u e, C a rp in te ria, C a lifo rn ia 93013, U SA. Puh , Telefax T o m m y Tucker. F iska rs E le c tro n ic s C o rp o ra tio n S te v e n s C re e k B lvd., C u p e rtin o, C A 95014, U SA. Puh Telex a m e x. Telefax D a v id W e ib e l. I n v e s to i n tita v a r a r y h m ä S a lo n k o n e p a ja, T e h d a s k a tu 7, PL 54, S alo. Puh. (924) Telex 6814 fs a lo sf. Telefax (924) V ä in ö K o rp e ine n. F is k a rs h u o lto, T e h d a s k a tu 7, PL 54, S a lo. Puh. (924) Telex 6814 fs a lo sf. T elefax (924) O la v i S o in i o.t.o. P o rv o o n k o n e p a ja, PL 26, Por v o o. Puh. (915) T elex 1711 fp o rv sf. Telefax (915) T au no K ä ä riä in e n. Fis k a rs M a n u fa c tu rin g C o rp o ra tio n P.O. B o x 1727, W a u s a u, W is c o n s in 54401, U SA. P uh Telex fis k a rs m c w a s u. T elefax W a y n e Fethke. In h a n te h ta a t Inha. Puh. (965) Telex fin h a sf. Tele fa x (965) P auli L a n to n e n. E le k tr o n iik k a r y h m ä, E u r o o p p a K iin te is tö p a lv e lu t F iskars. Puh. (911) Telex fbill sf. Telefax (911) S e p p o S o in in e n. T e h o e le k tro n iik k a te h d a s. R u o s ila n k u ja 3 B, H e ls in k i. Puh. (90) Telex fip e l sf. Tele fa x (90) K im m o P ö k k in e n. K o telo t. A ju rin p u is to tie 2, PL 42, T a m m isa a ri. Puh. (911) Telex fe k e n sf. Telefax (911) N ils E w a lds. L iik e n n e e le k tro n iik k a te h d a s. Elim ä e n k a tu 17, H e ls in k i. Puh. (90) Telex fe le k sf. R e ijo M ä ih ä n ie m i. E lesco, S o u k a n tie 13, PL 19, E spoo. P uh. (90) Telex fh e ls sf. Telefax (90) P e k k a P y lk k ä n e n. K iin te is tö r y h m ä M e ts ä ta lo u s, F iskars. Puh. (911) Telex fbill sf. Telefax (911) C la e s J o h a n G rö n va ll. B illn ä s in sa h a, B illn ä s. Puh. (911) Telex fb ill sf. Telefax (911) M a a ta lo u s, F iskars. Puh. (911) Telex fb ill sf. Telefax (911) S v e n S to rsjö. F is k a rs in s ä h k ö F iska rs. Puh. (911) Telex fb ill sf. Telefax (911 ) R alf Lytz. R u u k in k o n tto ri, F iska rs. Puh. (911) T elex fb ill sf. Telefax (911) N ils E rik W ib e rg.

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

O V F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi

O V F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi F= O V F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi F= O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi I SISÄLTÖ : Sivu S isällysluettelo 1 H allitus tilintarka

Lisätiedot

O Y F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi

O Y F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi SISÄLTÖ: Sivu Sisällysluettelo 1 Henkilöstöhallinto 22 Hallitus

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

E U R O O P A S S A V U O S I K E R T O M U S. Tuotantoa. Myyntija markkinointi. Yhteisyritykset Intiassaja Puolassa M

E U R O O P A S S A V U O S I K E R T O M U S. Tuotantoa. Myyntija markkinointi. Yhteisyritykset Intiassaja Puolassa M F I S K A R S E U R O O P A S S A V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 3 S is ä lly s Tuotantoa *, ' T ie to ja o s a k k e e n o m is ta jille... 2 Y h tiö k o k o u s... 2 K o n s e rn in a v a in lu k u

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland V IC: 106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVIII Del XVIII

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Herkullisia makuja. Persoonallisia tuotteita. Haluatko kertoa tuotteistasi ammattikeittiöille?

Herkullisia makuja. Persoonallisia tuotteita. Haluatko kertoa tuotteistasi ammattikeittiöille? 2 2004 Herkullisia makuja. Persoonallisia tuotteita. Maakuntien erikoisuuksia. Haluatko kertoa tuotteistasi ammattikeittiöille? Ruokakori.fi -tilausjärjestelmä tarjoaa elintarvikeyritykselle nopean ja

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Tilinpäätös

Joensuun Ravirata Oy. Tilinpäätös t:,?i J.. i*i Joensuun Ravirata Oy Tilinpäätös 31.12.2016 Y-tu nn us 0365190-9 Ravi rata Joensuu Tasekirja 31.12.2016 Tasekirja ja-eritteyt 31.12.2026 Tositeaineisto 31.12.2022 Knjanpitolurjat 31.12.2026

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin 11/2005 31.10.2005 Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISIIN

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(3) + liitteet 1-2 3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 (Tentissii ei saa olla mukana kirjallisuutta) Tehtava 1 Oheisena on annettu SyysTek Oy:n

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Sanom a O sak eyhtiö n to im in tak erto m u s v u o d elta 1969 HELSINGIN SANOMAT. S U O M E N E N l M M t N L E V I N N Y T U H t l ts>ö

Sanom a O sak eyhtiö n to im in tak erto m u s v u o d elta 1969 HELSINGIN SANOMAT. S U O M E N E N l M M t N L E V I N N Y T U H t l ts>ö Sanom a O sak eyhtiö n to im in tak erto m u s v u o d elta 1969 HELSINGIN SANOMAT S U O M E N E N l M M t N L E V I N N Y T U H t l ts>ö Sanoma Osakeyhtiö Toimintakertomus vuodelta 1969 N o u su su

Lisätiedot

LASK2023 KONSERNITILINPAATGS2012-1. iiusintatentti. LllKlAAIino 3500. -no - I > Nimi Opiiitoiiumcro ()istcct A-sana

LASK2023 KONSERNITILINPAATGS2012-1. iiusintatentti. LllKlAAIino 3500. -no - I > Nimi Opiiitoiiumcro ()istcct A-sana - I > LASK2023 KONSERNITILINPAATGS2012-1. iiusintatentti Nimi Opiiitoiiumcro ()istcct A-sana Kavtii climiiiointitcht-iivissii muuana olcvia taulul«)ita. Kirjoita niihin vain climinoinnit. I'^sitii jokaincn

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

150 tuhatta CHF Huolintaliikeen veloitus Maahantuonnin alv. 133 Huolintapalkkio (sis.alv) 20 150 tuhatta FIM

150 tuhatta CHF Huolintaliikeen veloitus Maahantuonnin alv. 133 Huolintapalkkio (sis.alv) 20 150 tuhatta FIM ~ L TKKrruT Lehtori Osmo Hauta-aho A 030154000 TaINPliTOSSUUNNrrfELU Tent ti 12.4.2002 klo 16.15-19.15' 1(3) + liitteet 1-4 Tehtiivii 1 Oheisena on annettu HubTecb Oy:n tilikauden 1.1.-31.12.2001 tuloslaskelma

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot