F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "F I S K A R S. Toimintakertomus 1985"

Transkriptio

1 F I S K A R S Toimintakertomus

2 Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo ravintola Palacen ka b in e tissa n:o 8, E teläranta 10. O sa k kaan, jo k a h a luaa o sa llistu a yh tiö k o k o u k s e e n, tu le e ilm o itta a o s a llis tu m i se staan kirjallisesti o so itte e lla M a n n e rh e im in tie 14 A, 00 H e lsin ki tai p u h e lim itse (90) , viim e istä ä n to rsta in a h u h tiku u n 3 p ä ivä n ä 1986 e nnen klo O sa kka ita p yyd e tä ä n ilm o itta m a a n m a h d o llisista o so itte e n m u u to k s is ta e dellä m a in ittu u n osoitte ese en. Y htiön ta lo u d e llista tila a v u o n n a 1986 ku vaavat tie d o tte e t ilm estyvät se u ra a vasti su o m e n, ru o ts in ja e n g la n n in kie lisin ä : T oim in ta ka tsa u s kesä ku ussa. T oim in ta ka tsa u s lo kakuussa.' S is ä lly s lu e tte lo Y h tiö ko ko u s F iskarskonsern i, a va in lu vu t S isä llyslu e tte lo 3 V uoden u u tisku via 4 P uheenjo h ta ja n ka tsaus 5 F iskarsin to im ia la t 6 K onsernin o rg a n isa a tio 8 H allitus, tilin ta rka sta ja t 9 O sa ke tie to ja 1o Fiskarskonserni H a llitu kse n to im in ta k e rto m u s 11 K onsernin tu lo s la s k e lm a 17 K onse rnitase ~ 18 T o im in n a n y h te e n v e to, M m k L iike va ih to jo s ta u lko m a illa % liike va ih d o sta E m o yh tiö n liikevaihto E m o yh tiö n vienti K ä yttö ka te % liike va ih d o sta S u u n n ite lm a n m u k a is e t poisto t R a h o itu sku sta n n u kset, netto Tulos e n n e n tilin p ä ä tö ssiirto ja ja ve ro ja % liike va ih d o sta E m o yh tiö n ja e ttu o sin ko 1,5 1,5 2,7 4,1 5,5 1 K o ko n a is p ä ä o m a n tu o tto S ijo ite tu n n e tto p ä ä o m a n tu o tto O m a p ä ä o m a F va ra u kset V a ka va ra isu u s Y htiö n pörssiarvo H e n k ilö s tö v u o d e n lo p u ssa In vesto in nit *) H a llitu kse n e h d o tu s R a h o itu sla ske lm a t 20 E m o yh tiö n tu lo s la s k e lm a ~21 E m o yh tiö n ta se 22 T ilin p ä ä tö kse n liitetiedot 24 V arsinainen y h tiö k o k o u s 28 H a llitu kse n e h d o tu s y h tiö k o k o u k s e lle 29 T ilin ta rka stu skerto m u s 30 K u lu tu sta va ra ryh m ä 31 E le ktro n iikka ryh m ä 34 In ve sto in tita va ra ryh m ä 36 K iin te istö ryhm ä 33 O so itte e t \ T ä m ä n to im in ta k e rto m u k s e n voi n o u ta a tai tilata su o m e n, ru o ts in ja e n g la n n in kie lise n ä oso itte e sta Fiskars O y A b, M a n n e rh e im in tie 14 A, 00 H elsinki.

3 V u o d e n v a r r e lta P u h e e n jo h ta ja n k a ts a u s F iska rsin a lu e e n te h ta id e n m itta v a t u u d e n a ik a is ta m is o h je lm a t s a a te ttiin p ä ä tö k s e e n. K u lu tu s ta v a ra ry h m ä s s ä te h o s te ttiin a s ia k a s lä h e is y y ttä ja k o n s e rn illa o n nyt m y y n tiy h tiö t y h d e k s ä s s ä E u ro o p a n m a a s s a. K u n e s k ils tu n a la in e n K n iv m a n y h tiö liitettiin F iska rsiin, k o n s e rn i ei a in o a s ta a n s a a v u tta n u t h a llits e v a a a s e m a a R u o tsin m a rk k in o illa v a a n F is k a rs is ta tu li ke ittiö v e its ie n m a rk k in a jo h ta ja k o k o P o h jo la ssa. V uosi oli S u o m e n ta lo u s e lä m ä s s ä m e lk o s u o tu is a, sillä b ru tto k a n s a n tu o te k a s v o i 3 % s a m a lla ku n in fla a tio jä i v a in 5,9 % :iin. D o lla rin ku rssi h e ila h te li ra ju sti ja ku n d o lla ri v u o d e n lo p u lla n o te e ra ttiin S u o m e s s a 5,4 0 m k :k s i, m e rk its i s e 2 0 % :n la s k u a y h d e n v u o d e n a ika n a. F is k a rs k o n s e rn in m yyn ti k a s v o i n o in 1 7% ja oli m ä ä rä ltä ä n m ilj. m k. T ulos e n n e n tilin p ä ä tö s s iirto ja ja v e ro ja n ousi, o s a k s i ra k e n n e m u u to s te n v a p a u tta m ie n m y y n tiv o itto je n tu r vin 41 m ilj. m k :a a n. S a a v u te ttu tu lo s ta s o o n ta s a p a in o te tu n k a s v u n p e r u s ta ja lu jitta a k o n s e rn in p ä ä o m a ra ke n n e tta. 1. Fiskarsin tuotteiden nuorim m at kuluttajat saavat ensimmäiset, turvallisiksi pyöristetyt kynsisaksensa äitiyspakkauksista. 2. Kun Kraftelektronik A B siirtyi Fiskarsin om is tukseen, yhtiön toimitusjohtaja Curt H ansson vieraili H elsingin Tehoelektroniikkatehtaalla. Laaduntarkkailija Sanna Heikkinen esitteli hänelle tuotekehityksen uutuutta 3. Mahtava, 48 tonnin ruuvipuristin siirrettiin uusiin tiloihin. Fiskarsin alueen tehtaiden uudistam isprojekti vietiin näin päätökseen. 4. Säfveänkonsernin varatoimitusjohtaja Göran W ennergren (vas.) ja Fiskarsin toimitus johtaja Reijo Kaukonen kättelevät Knivman AB:n siirryttyä Fiskarsin omistukseen. 5. Fiskars M anufacturing Corporation investoi rakennuksiin ja logistiikkaan. Uudenaikaiset tuotantolaitokset sijaitsevat Wausaussa, W isconsinin osavaltiossa USA:ssa. N e ljä s o s a k o n s e rn in liik e to im in n a s ta o n s ijo ittu n u t P o h jo is A m e rik a n m a rk kin o ille, m in n e m y ö s s u u rim m a t tu le v a is u u d e n k a s v u n o d o tu k s e m m e k o h d is tu v a t. U u d e t F is k a rs tu o tte e t jo u tu iv a t k ire ä ä n k ilp a ilu u n K a u k o id ä s tä tu lv iv ie n "tu o n tita va ro id e n ka n ssa, jo id e n k a u p p a a e d isti v ie lä d o lla rin h u ip p u k o rk e a kurssi. Silti F is k a rs m e rk k ita v a ro id e n m y y n tim ä ä rät k a s v o iv a t U S A :ssa s e lvä sti ja ja k e lu v e rk o s to a v a h v iste ttiin. E le k tro n iik k a ry h m ä o n v a k a a s s a k a s vu ss a. S u o m e s s a o n T a m m is a a re e n ra k e n te illa u u si te h d a s, jo k a tä y ttä ä ja k o k e s k u s k o te lo id e n y h ä k a s v a v a n m y y n n in v a a tim u k s e t. S u o m e s s a ja K a lifo rn ia s s a (B e h lm a n E n g in e e rin g ) s ija its e v is s a te h o e le k tro n iik k a y k s ik ö is s ä ja tk u u in te n s iiv in e n tu o te k e h it tely, jo lla S u o m e n ja U S A :n tu o te v a li k o im a t s a a d a a n jä rk e v ä s ti h y ö d y n n e tyiksi. K u n G ö te b o rg is s a s ija its e v a K ra fte le k tro n ik A B y h tiö liite tä ä n k o n s e rn iin v u o d e n 1986 a lu sta, F iska rs s a a m y ö s te h o e le k tro n iik a s s a h yvä n ja la n s ija n p o h jo is m a is illa k o tim a rk k in o illa. Y ritykse n s tra te g in e n k e h ity s n o u d a tti h a llitu k s e n s u u n ta v iiv o ja eli y h tiö n k u lu tu s ta v a ra ja e le k tro n iik k a ry h m ä t o liv a t v o im a k k a a n fo k u s o in n in k o h te e n a, k a n s a in v ä lis ty m in e n ja tk u i ja y h tiö n to im in ta k e n tä n ra k e n n e tta ta r kiste ttiin. U lk o m a a n m yyn ti oli 6 0 % k o k o m y y n n is tä o ltu a a n e s im. k y m m e n e n v u o tta a ie m m in v a in 3 0 %. V u o d e n v a ih te e s s a F iska rs m yi o s u u te n s a M e ts ä S k o g b y s a h a y h tiö s tä ja irta u tu i s ite n m e ts ä te o llis u u d e s ta. K u lu n e e n v u o d e n a ik a a n s a a n n o k sis ta o n sy y tä m a in ita m y ö s in v e s to in tita v a ro id e n ry h m ä n h yvä ka svu, jo k a o m a lta o s a lta a n m e rk ittä v ä s ti v a ik u tti ko n s e rn in m e n e s ty k s e e n. F iska rs y h d is ti Turun V e n e v e is tä m ö n u u te e n y rity s ry h m itty m ä ä n "M a rin e S a fe ty S y s te m s n im ik k e e n alle. F is k a rs o m is ta a u u d e s ta ry h m ä s tä 43%. J u u ri e n n e n v u o d e n v a ih d e tta y h tiö m yi B illn ä s in ja Ä m in n e fo rs in v e s iv o i m a la t Im a tra n V o im a lle m u tta h u o le h tii e d e lle e n s ä h k ö n ja k e lu s ta F iska rsin a lu e ella. T o u k o k u u s s a s u o rite tu n ra h a s to a n n in ja o s a k k e id e n s p litin m y ö tä k iin n o s tu s k a svo i y h tiö n o s a k k e ita k o h ta a n ja s ite n m y ö s n iid e n k a u p p a v a u h d ittu i. F iska rsin o s a k k e id e n a n /o n o u s i v u o d e n a ik a n a ja y h tiö n p ö rs s ia rv o oli v u o d e n p ä ä tty e s s ä 6 0 % e d e l lis v u o tis ta k o rk e a m p i. S a m a k e h ity s ja tk u i v u o d e n a lu ssa. F is k a rs k o n s e rn in s tra te g ia n a o n v a s ta k in e ts iä k a s v u a n ic h e m a rk k in o ilta, jo illa o n k a n s a in v ä lis tä, jo p a m a a il m a n la a ju is ta p o te n tia a lia. L iik k e e lle p a n e v a n a v o im a n a on d y n a a m in e n y rity s jo h to, jo k a ra k e n ta v a s s a y h te is ty ö h e n g e s s ä o s a a v a n h e n k ilö s tö n k a n s s a to te u tta a tä tä ke h itystä. Y ritykse n id e n tite e tti s ä ily te tä ä n a n k k u ro itu n e e n a se n k o lm e s a ta v u o tis e e n te o llis u u s ja k u lttu u rip e rin te e se e n. U s k o n e ttä F is k a rs illa on k a ik k i e d e lly ty k s e t o n n is tu a. K u lu tu s ta v a ra ry h m ä s s ä o p e ra tiiv in e n p a in o p is te o n " g lo b a a le is s a F iska rsm e rk k itu o tte is s a. N iin m u o to ilu n ku in s o v e llu tu k s e n k in s u h te e n in n o v a tiiv is te n u u tu u s tu o tte id e n ja tk u v a k e h ittä m in e n on y h tä la illa k u lu tu s ta v a ra k u in e le k tro n iik k a ry h m ä n k in tu le v a i s u u d e n k a s v u n p e ru s v o im a. H a lu a n e s ittä ä k u lu n e e s ta v u o d e s ta k iito k s e t y h tiö n a s ia k k a ille ja m u ille liik e k u m p p a n e ille s e k ä F is k a rs in n :lle o s a k k e e n o m is ta ja lle ja k o k o h e n k ilö s tö lle. H e ls in g is s ä 20. ta m m ik u u ta 1986 G ö ra n J. E h rn ro o th h a llitu k s e n p u h e e n jo h ta ja

4 Fiskarsin toimialat F is k a rs in to im in ta m u o d o s tu u n e ljä s tä o p e ra tiiv is e s ta ry h m ä s tä, jo id e n k e h it tä m is tä ja tu lo k s e llis u u tta v a lv o v a t jo h to k u n n a n a s e tta m a t v a lio k u n n a t. K u lu tu s ta v a r a r y h m ä In v e s to in tita v a r a r y h m ä V o im is tu v a n k a n s a in v ä lis e n m a rk k i n o in tio rg a n is a a tio n s a k a u tta F iska rs to im itta a k o rk e a la a tu is ia s a k s ia, v e it s iä ja k ä s ity ö k a lu ja k o tita lo u k s ie n, a m m a ttila is te n ja te e s e its e h a rra s ta jie n kä yttö ö n. F is k a rs tu o tta a k u lje tu k s iin s e k ä te o lli s e e n k ä y ttö ö n e rik o is tu o tte ita, jo ilta a s ia k k a a t v a a tiv a t ta rk o itu k s e n m u k a i s u u tta ja tin k im ä tö n tä lu o te tta v u u tta v a ik e im m is s a k in o lo s u h te is s a. S y v ä lli nen p e re h ty m in e n k ä y ttä jie n ta rp e is iin s e k ä in te n s iiv in e n tu tk im u s ja k e h i ty s to im in ta o v a t a n ta n e e t F iska rsille la a d u llis e n e tu m a tk a n. Fiskars o n m a a ilm a n jo h ta v a s a k s im e rk k i. E s k ils tu n a la is e n K n iv m a n A B :n siirryttyä F is k a rs in o m is tu k s e e n, F iska rs o n m y ö s P o h jo is m a id e n jo h ta v a k e ittiö v e its ie n ja ju u s to h ö y lie n T e h o k k u u d e s ta a n ja to im in ta v a rm u u d e s ta a n tu n n e ttu ja p u u ta v a ra n o s tu reita k ä y ttä v ä t E u ro o p a n m e ts ä te o lli s u u d e n a m m a ttila is e t id ä s s ä ja va lm is ta ja. F iska rsin m e rk k ita v a ro id e n k a n s a in v ä lin e n s u o s io k a s v a a ja tk u v a s ti, s illä F iska rs o n k e h ity s ty ö llä ä n m u llis ta n u t m o n ie n p e rin te is te n k ä y ttö e s in e id e n m u o to ilu n, m a te ria a lit ja tu o ta n to te k n o lo g ia n. lä n n essä. S a k s ie n tu o ta n to in n o v a a tio ita s o v e lle ta a n m y ö s m u ih in k o d in ja p u u ta rh a n le ik k u u v ä lin e is iin. T ä m ä la a je n ta a n ä i d e n k in tu o tte id e n k ä y ttä jä k u n ta a ja v a h v is ta a k o n s e rn ia k u lu tu s ta v a ro i d e n k a n s a in v ä lis e n ä tu o tta ja n a. R y h m ä llä o n S u o m e s s a ku u si, R u o t s is s a ka k s i ja U S A :s s a k a k s i tu o ta n to la ito s ta s e k ä m y y n tiy h tiö t 10 m aassa. B u s te ra lu m iin iv e n e e t o v a t m e rik e lp o is u u te n s a, v a n k a n ra k e n te e n s a ja tu rv a llis u u te n s a jo h d o s ta s a a v u tta n e e t v a a tiv ie n k in k ä y ttä jie n s u o s io n. M e ria lu e itte n p u o lu s tu k s e e n ja v a l v o n ta a n o n k e h ite tty n iih in s o v e ltu v ia a lu s k o n s tru k tio ita. E le k t r o n iik k a r y h m ä K iin te is tö r y h m ä F is k a rs in e le k tro n iik k a te o llis u u s k a s v a a n o p e a s ti. R y h m ä e rik o is tu u v a lit tu ih in, ta rk o in ra ja ttu ih in n ic h e m a rk k in o ih in, jo illa se voi ra k e n ta a its e lle e n m e rk ittä v ä n a s e m a n ja s ä ily ttä ä sen. K un ra u d a n te o llin e n v a lm is tu s a lo i te ttiin F is k a rs is s a v u o n n a 1649, y h tiö n m e ts ä t ja k o s k e t o liv a t tä rk e ä liik e to i m in n a n k ilp a ilu te k ijä. T ä n ä ä n k in ne o v a t m e rk ittä v ä s e k ä tu o ta n n o llin e n e ttä ta lo u d e llin e n resurssi. F iska rsk o n s e rn in m a a o m a is u u s o n n. T e h o la itte e t tu rv a a v a t lu k u is is s a a m m a ttie le k tro n iik a n s o v e llu tu k s is s a in fo rm a a tio n kä s itte ly ja s iirto jä rje s te l m ie n ta s a la a tu is e n ja k e s k e y ty m ä ttö m ä n v irra n s y ö tö n m y ö s s ä h k ö h ä iriö i d e n s a ttu e ssa ha. F iska rs h a rjo itta a n y k y a ik a is ta m a a ja m e ts ä ta lo u tta s a m a lla y llä p itä e n to im in ta a lu e itte n s a a in u tla a tu is ia lu o n n o n a rv o ja ja k u lttu u rin p e rin te itä. Y h tiö n m e ts iä on jo s u k u p o lv ie n a ja n h o id e ttu p u u v a ro je n ja tk u v a a n ja tu o t ta v a a n u u d is tu m is e e n tä h tä ä v ie n m e ts ä n h o ito s u u n n ite lm ie n p u itte issa. L iik e n te e n o h ja u s jä rje s te lm ä t e d is tä vä t fy y s is e n liik e n te e n s u ju v u u tta ja tu rv a llis u u tta. K o rk e a lu o k k a is e t p o ly k a rb o n a a tis ta ru is k u p u ris te tu t k o te lo t s u o ja a v a t e le k tro n iik a n la itte ita v a ik e is s a k in o lo s u h te is s a. F is k a rs to im itta a m y ö s a u to m a a ttis ia te s ta u s ja v a lv o n ta jä rje s te lm iä p ro je k te ih in jo is s a to im iv u u d e lle ja la a d u lle a s e te ta a n p o ik k e u k s e llis ia v a a tim u k s ia. R y h m ä llä o n S u o m e s s a neljä, R u o t s is s a y k s i ja Y h d y s v a llo is s a yksi tu o ta n to la ito s. R y h m ä tu o tta a m y ö s te o llis u u s k o m p o n e n tte ja a lu e ille jo illa F iska rs o m a a e rityistä o s a a m is ta k u te n s a ra n o ita ja lä m p ö p a tte re ita ra k e n n u s te o llis u u d e lle ja k u u m a m u o k a ttu ja te rä s tu o t te ita ra u ta te id e n kä yttö ö n. R y h m ä llä o n S u o m e s s a k o lm e tu o ta n to la ito s ta.

5 Fiskarskonsernin organisaatio Hallitus Tilintarkastajat H a llitu ksen p u h e e n jo h ta ja T o im itu sjo h taja G öran J E hrnrooth R eijo K a u ko n e n K onsern ih allinto Finanssi J u h a Toivola K u lu tu sta va ra ryh m ä K ehitys E uro o p p a U SA Fiskars International In g m a r L in dberg K im m o K ä yh kö W ayne Fethke Lars P alm gren E le ktro n iikkaryh m ä E uro o p p a C hristia n Elfving F is k a rs in to im ia lu e e t 1. S u o m i 2. R uotsi 3. N orja 4. Tanska 5. E nglanti 6. H ollanti 7. S aksa n liittotasavalta 8. R anska 9. Sveitsi 10. Itävalta 11. W isco n sin 12. K alifornia Vasemmalta: Ja c o b von Julin, Robert G Ehrnrooth, Lauri Kalima, Jarl Gripenberg, Thomas Tallberg, Jarl Engberg, Reijo Kaukonen, Göran J Ehrnrooth. H a llitu s Valittu alla m a in itu n v u o d e n y h tiö k o k o u k s e e n sa a k k a J a c o b von Julin k u n n ia p u h e e n jo h ta ja vuorin e u vo s G öran J E hrnrooth p u h e e n jo h ta ja dipl. ekon. Jarl G rip e n b e rg va ra p u h e e n jo h ta ja professori R obert G E hrnrooth ka u ppat. lis T h o m a s Tallberg lääket. ja kir.tri 1988 Lauri K a lim a p a n k in jo h ta ja 1986 Jarl E ngberg a sia n aja ja 1987 R eijo K a u ko n e n to im itu s jo h ta ja USA D avid W eibel T ilin ta rk a s ta ja t In ve stointita vararyhm ä N osturit V äinö K orpeinen Inhan tu ottee t Pauli Lantonen K iin te istö ryhm ä L iike to im in n a t O lo f B ru n cro n a V arsinaiset Eric H a g lu n d d ip l.e kon., KHT B rita H isin g e rjägerskiö ld d ip l.e k o n. C h ristia n H ildén dipl. ekon. V aratilintarkastajat S ixten N ym a n d ip l.e kon., KHT P eter H artw all dipl. ins. H enry Lind ka u ppat. m aist.,

6 Tietoja osakkeenomistajille Hallituksen toimintakertomus 10 O s a k e tie to ja, m k Tulos ennen tilin p ä ä tö s siirtoja, verojen jä lke e n O s a k k e id e n lu ku m ä ä rä (o sa ke a n tiko rja ttu vuosike skia rvo ) T u lo s /o s a k e P /E lu k u O m a p ä ä o m a + v a ra u kse t /o s a k e ,5 + 2, , , , neg 1,15 13,12 14,52 16, ,75 0,75 1,35 1,83 2,47 84,00 79,00 98,00 111,00 131,00 Y le is tä F iska rsko n se rn in to im in n a n k e h ittä m in e n ja tk u i s u u n n ite lm ie n m u ka ise sti p y rk im y k s e n ä e d e lle en kansa invä lise n m a rkkin a o tte e n va h vista m in e n. L iike to im in ta a lu e id e n kehitys oli o d o te ttu a e p ä y h te n ä ise m p ä ä, m u tta tyydyttävä n ka n n a tta vu u sta so n sa a vu tta n e id e n to im ia lo je n m y ö n te in e n ke h ityssu u n ta ja tku u. L iik e v a ih to K onsernin liike va ih to kasvoi 1 7 % ja oli m ilj. m k (536). K asvu ta p a h tu i pääosin u lko m a illa ; m yynti u lk o m a is ille a sia kka ille nousi 6 0 % iin (54). U usien ko n sern iyhtiö id e n o su u s kasvu sta oli runsas ko lm a n n e s. F is k a rs in k u rs s ik e h ity s (U nitaksen o s a k e in d e k s in m u kaan, = ) 700 E m o yh tiö n liikevaihto oli m ilj. m k (394), jo s ta vie n n in o suus oli 4 6 % (44). M yynti k o tim a a s s a oli M m k (254) J r L iik e v a ih to (nykyiset toimialat) L iik e v a ih to (nykyiset toim ialat) M m k Y leisindeksi 1983 S a rja K S arja A M m k K onsernin jo sta u lkom a illa liikeva ih to M m k % % M m k K ulutusta varat E le ktro n iikka Investointitava rat K iin te istö to im in ta 47 O s a k k e id e n v a ih to m ä ä rä (000) K onserni yh te e n sä K o n s e rn in m y y n n in ja k a u tu m a m a rk k in a a lu e itta in (nykyiset toim ialat) H S id o tu t H V apaat Kulutustavararyhm ä Elektroniikkaryhm ä Investointitavararyhm ä Kiintelstöryhm ä M u u to s M m k M m k % S u o m i S ka n d in a via L ä n sie uro o p p a USA NL + m u u t S EVm aat M u u t M yyn n in o ika isu e rä t L iike va ih to

7 n tase Vastaavaa Toimialojen operatiivinen tulos K u lu tu s ta v a ra ry h m ä n k e s k e is te n tu o tte id e n, s a k s ie n, m e n e s ty s ja tk u u s e k ä E u ro o p a s s a e ttä U S A :ssa. U u s ie n k ä s ity ö k a lu je n ja v e its ie n tu o m in e n m a rk k i n o ille o n o llu t o d o te ttu a h ita a m p a a. P a n o s tu k s e t F is k a rs tu o te m e rk in tu n n e tta v u u d e n lis ä ä m is e k s i ja k a n s a in v ä lis e n ja k e lu v e rk o s to n v a h v is ta m is e k s i ja tk u i v a t ja ra s itta v a t tu lo s ta. M y y n n in v o ly y m i k a s v o i s e k ä E u ro o p a s s a e ttä U S A :ssa, m u tta U S A :n d o lla rin k u rs s ik e h ity s h e ik e n s i s u o m e n m a rk k a m ä ä rä is iä k a s v u lu k u ja. R y h m ä n k a n n a tta v u u s oli ty y d y ttä v ä lu k u u n o tta m a tta k e h y k s iä ja listoja. Mmk 700 T u lo s e n n e n tilin p ä ä tö s s iirto ja ja v e ro ja E m o y h tiö n k ä y ttö k a te oli 5 7,7 m ilj. m k (40,2) eli 11,9% liik e v a ih d o s ta (10,2). Mmk N e tto ra h o itu s k u s ta n n u k s e t o liv a t 11,1 m ilj. m k (7,9) v a s ta te n 2, 3 % liik e v a ih d o s ta (2,0). O s in k o tu lo is ta s u u rin o s a k o o s tu i O v a k o n ja U S A :n ty tä ry h tiö n m a k s a m is ta o s in g o is ta. E m o y h tiö n m u u t tu o to t s is ä ltä v ä t k o n s e rn in ra k e n te e n m u u to s te n m y ö tä s y n ty n e itä tu lo ja ja k iin te is tö je n m y y n tiv o itto ja. M u u t k u lu t k o o s tu v a t p ä ä o s in k e rta lu o n to is e s ta e lä k e v a k u u tu k s e s ta, jo lla v a ra u d u ta a n tu le v ie n v u o s ie n ra k e n n e m u u to k s iin, s e k ä O y M e ts ä S k o g b y A b :n o s a k k e id e n 6 m ilj. m a rk a n m y y n ti ta p p io s ta. E le k tro n iik k a ry h m ä n m y y n ti k a s v o i k a ik is s a tu o te lin jo is s a. T u o te k e h ity s p ro je k tit ja tk u v a t s u u n n ite lm a n m u k a a n, ja u u d e t tu o tte e t tu le v a t m a rk k in o ille v u o d e n a ik a n a. R y h m ä n k a n n a tta v u u s oli tyy d y ttä v ä. E m o y h tiö n tilin p ä ä tö s o s o itta a 32,5 m ilj. m a rk a n n e tto v o itto a (16,1). In v e s to in tita v a ra ry h m ä n k a n n a tta v u u s oli e d e lle e n hyvä, m u tta tu o te lin jo je n k e h ity s e p ä y h te n ä is tä R a h o itu s K iin te is tö ry h m ä n to im in ta o n lu o n te e lta a n p itk ä jä n n itte is tä ja k a n n a tta v u u d e n a rv io in ti v u o s ita s o lla e rila is ta k u in te o llis u u d e n. M a a ta lo u d e n s a to oli ty y d y t tävä. M e ts ä ta lo u d e n p u u n m y y n ti to te u te ttiin s u u n n ite llu s ti ja v u o s ih a k k u u t a lit tiv a t e d e lle e n v u o tu is e n ka s v u n. S ä h k ö n ja k e lu to te u tu i n o rm a a lis ti, ja tu lo s oli K o n s e rn in m a k s u v a lm iu s on v u o d e n a ik a n a o llu t hyvä R a h o itu s o m a is u u d e n k a svu jo h tu i u u s is ta k o n s e rn iy h tiö is tä s e k ä k o n s e rn in ra k e n te e n m u u to s te n y h te y d e s s ä s y n ty n e is tä tu lo is ta ja sa a ta vista. tyyd yttä vä. K ä yttö om aisu u s V aihto om a isu u s L y h yta ika ise t v e la t o liv a t e d e llis e n v u o d e n ta so lla. R a h o itu s v e k s e lie n v ä h e n e m in e n jo h tu u p ä ä o s in U S A :n to im in n a n ly h y ta ik a is te n lu o tto je n m u u n ta m i s e s ta p itk ä a ik a is ik s i. T a lo u d e llin e n tu lo s R aho itusom a isu u s K o n se rn i V a s ta tta v a a Mmk 700 P itk ä a ik a is ia la in o ja n o s te ttiin 86 m ilj. m k ja ly h e n n e ttiin 3 6 m ilj. m a rk k a a. K o n s e rn in k ä y ttö k a te oli 7 2,8 m ilj. m k (69,9) eli 12 % liik e v a ih d o s ta (13). K o n s e rn in s u u n n ite lm a n m u k a is e t p o is to t n o u s iv a t 19,5 m ilj. m a rk k a a n (17,9). In v e s to in n it ja p o is to t N e tto ra h o itu s k u s ta n n u k s e t la s k iv a t O v a k o O y A b :n m a k s a m a n o s in g o n a n s i o s ta ja o liv a t 2 0,5 m ilj. m k (23,1), m ik ä v a s ta a 3,3 % liik e v a ih d o s ta (4,3). V a lu u t ta m ä ä rä is e t la in a t o liv a t k e s k e n ä ä n ta s a p a in o s s a, jo te n k u rs s ie ro ja ei ollut. Mmk 70 E m o y h tiö n m a k s u v a lm iu s o n v u o d e n a ik a n a o llu t hyvä. V a lu u tta a s e m a a on e d e lle e n p yritty ta s a p a in o tta m a a n, e ik ä m e rk ittä v iä v a lu u tta k u rs s ie ro ja ole syn tyn yt. 60 V a k a v a ra is u u s a s te n o u s i e m o y h tiö s s ä 4 8 % iin (47). M u u t tu o to t ja k u lu t s y n ty iv ä t p ä ä o s in e m o y h tiö s s ä ja o liv a t n e tto 7,8 m ilj. m k (8,2 ). E lä k e s ä ä tiö n v a s tu u v a ja u s sä ily te ttiin e n n a lla a n 4 m ilj. m a rk a s s a. E lä k e v a s tu u t m u k a a n lu k ie n y h tiö n o m a lla v a s tu u lla o le v a t e lä k k e e t o liv a t 11,4 m ilj. m a rk k a a (11,6 ). Tulos e n n e n tilin p ä ä tö s s iirto ja ja v e ro ja oli 4 0,5 m ilj. m k (37,1) v a s ta te n 6,5 % lii k e v a ih d o s ta (6,9). T ilin p ä ä tö s s iirto n a o n k irja ttu 2,7 m ilj. m k lis ä p o is to ja, m in k ä jä lk e e n p o is to t v a s ta a v a t e lin k e in o v e ro la in s a llim ia e n im m ä is p o is to ja. B ll O m a p ääom a V araukset K o n s e rn in in v e s to in tio h je lm a to te u te ttiin s u u n n ite lm ie n m u k a is e s ti. In v e s to in n it k o h o s iv a t 5 5 m ilj. m a rk k a a n (54), jo s ta e m o y h tiö n o s u u s oli 5 0 m ilj. m a rk k a a (37). T iliv u o d e lle k o h d is tu n e id e n v e ro je n, 3,7 m ilj. m k, jä lk e e n k o n s e rn i n ä yttä ä 19,4 m ilj. m a rk a n n e tto v o itto a (12,8) K u lu tu s ta v a ra ry h m ä s s ä m e rk ittä v in in v e s to in ti oli ru o ts a la is e n K n iv m a n k o n s e rn in k o k o o s a k e k a n n a n o sto. K o tim a a s s a s a a tiin p ä ä tö k s e e n F iska rsin a lu e e lla s ija its e v ie n te h ta id e n n y k y a ik a is ta m is o h je lm a. U S A :ssa o te ttiin k ä y t tö ö n m m. u u si tu o tte id e n ja k e lu k e s k u s. Investoinnit P itkäaikainen vieras p ä ä o m a Lyhytaikainen vieras p ä ä o m a In v e s t o in n it V a ra u k s ia o n lis ä tty 14,7 m ilj. m a rk k a a. K o n s e rn in te o llis e e n to im in ta a n s id o tu n k o k o n a is p ä ä o m a n tu o tto (ilm a n m a a ja m e ts ä o m a is u u tta ) oli 11 % (12) ja n e tto p ä ä o m a n tu o tto 1 3 % (14). O m a p ä ä o m a + v a ra u k s e t k a s v o iv a t 4 4 m ilj. m k, ja k o n s e rn in v a k a v a ra is u u s a ste n o u s i 4 0 % iin (39). K o n s e rn in tu lo s e n n e n tilin p ä ä tö s s iirto ja v e ro je n jä lk e e n oli 16 m k /o s a k e ja v a s ta a v a P /E lu k u v u o d e n v a ih te e s s a 7. Poistot E le k tro n iik k a ry h m ä s s ä m e rk ittä v in in v e s to in ti o n u u s i T a m m is a a re e n v a lm is tu v a k o te lo te h d a s, jo k a o te ta a n k ä y ttö ö n k e v ä ä llä 1986.

8 Inve sto in tita va ra ryh m ä ssä otettiin n o stu ritehtaalla käyttöön u u d e t a s ia k a s ja kontto ritilat se kä ja tke ttiin n o stu ritu o ta n n o n k e h ittä m isohje lm a a. Inhan tehta illa Investoinnit ke skite ttiin sa ra n a tu o ta n n o n ke h ittäm iseen. A ik a is e m p ie n vu o sie n ta p a a n on ka ikki tu o te kehitysin ve s to in n it s e k ä e m o yh tiö n tu o ta n to ty ö k a lu je n k u s ta n n u k s e t kirjattu kulu in a tu lo sla skelm a a n. In v e s to in n it (M m k) K u lu tu sta va ra ryh m ä 29,8 35,0 E le ktro n iikka ryh m ä 4,5 9,5 I nvestoi ntitavararyh m ä 11,2 4,7 K iin te istö ryhm ä 4,1 3,6 M u u t 5,2 1,1 H e n k ilö s tö 54,8 53,9 K onsern in p a lve lu kse ssa oli vuodenvaih te e s s a 1945 h e n kilö ä (1774), jo is ta u lko m a illa 420. E m o yh tiö ssä oli 1525 h e n kilö ä (1506). Y htiön sisä istä m a n a g e m e n tk o u lu tu s ta ja tke ttiin ja siihen osallistu i vu o d e n a ika n a 65 yh tiö n ja tu o te lin jo je n jo h to h e n kilö ä. O rg a n is a a tio E le ktro n iikka ryh m ä org a n iso itiin ka hteen osaan: E le ktro n iikka E u ro o p p a ja E le ktro n iikka USA. E le ktro n iikka U SA:n jo h ta ja k s i (President) kutsuttiin D avid VVeibel. Y htiön ke h itysjo h ta ja ksi ja jo h to k u n n a n jä s e n e k s i ku tsu ttiin In g m a r L indberg. O rg a n isa a tio sta lisää sivu lla 8. T am m isaareen ra kennetta van u u d e n ko te lo te h ta a n ra ke n n u tta a T am m isaaren k a u p u n g in ja F iskarsin yh te isesti p e ru sta m a kiinteistöyhtiö. V a n h a te h d a s ra ke n n u s ja tontti m yytiin p a ika llisille yrittäjille. P re d iu m in o m is ta m a t noin ha laajuise t m a aa lu eet, jo tk a m u o d o sta vat osa n P redium in v a ih to o m a is u u tta siirtyvät e m o yh tiö lle. E m o yh tiö n ja konse r nin ta seessa n ä m ä m a a a lu e e t on nyt kirjattu kä yttö o m a isu u te e n. O y M e ts ä S k o g b y A b:n o s a k k e e t (50 /c) m yytiin vu o d e n va ih te e ssa M etsä liitolle. P rocons O y:n o s a k k e e t (49 /q) m yytiin V alm et O y:lle sa m o in vu o d e n va ih te e ssa. O s a k k u u s y h tiö t O va ko O y A b :n tu lo s k e h ity s ja tk u i positiivisena. Liike va ih to oli m ilj. m k (1 258). F iskarsin o su u s on 3 3,5 % osa ke p ä ä o m a sta. O s a k e p ä ä o m a n k o ro tu s, o s a k k e id e n p ö rs s iv a ih to ja o s a k k e e n o m is ta ja ry h m ä t Y htiön o s a k e p ä ä o m a a koro te ttiin m a rka n ra h a sto a n n illa m a rka sta m a rkka an. S a m a n a ika ise sti yh tiö suoritti o sa k k e id e n nim e llisa rvo n m u u to k s e n m a rkasta 20 m a rk k a a n se kä otti kä yttöön kaksi uutta o s a k e la jia K ja A o sa kke e t. Y htä m a rka n n im e llisa rvo ista va n h a a o sa ke tta kohti annettiin viisi u utta K osaketta s e kä ra h a sto a n n issa yksi A o sa ke. Y htiön o s a k k e id e n k o k o n a is m ä ä rä nousi siten o s a k k e e seen, jo is ta kpl K o sa kke ita ja kpl A o sa kke lta. O sin ko a ja e tta e ssa o ike u tta a A o s a k e 2 p ro se n ttiyksikkö ä k o rk e a m p a a n o s in k o o n kuin K osake. K osakkeen ä ä n im ä ä rä on 2 0 ja A o s a k k e e n 1. U usien o sake lajie n n o te era us H e lsin g in A rv o p a p e rip ö rssissä alko i ke sä ku u n a lu ssa a ika n a oli yhtiön o sa k k e id e n va ih to (n im ellisarvo m arkkaa) H e lsin g in A rvo p a p e rip ö rssissä V aihto K urssi O sa ke la ji M m k Kpl Ylin A lin K o n s e rn in ra k e n te e n m u u to k s e t ja y rity s h a n k in n a t V uoden tä rkein yritysh a n kin ta oli ruotsalaisen K n ivm a n ko n se rn in o sta m in e n. Y htiöt K n ivm a n AB, K n ivm a n B a n ke ryd AB, K n ivm a n N e d e rla n d b.v. (Hollanti) ja K n ivm a n Inc. (USA) liitettiin F iskarsiin T ä ssä y h te ydessä o rg a n iso itiin kulu tu sta va ra ryh m ä n R uotsin to im in ta u u d e l leen siten, että F iskars A B :n n im issä ta p a h tu n u t ku lu tu sta va ra m yyn ti y h d is te t tiin K n ivm a n A B :n to im in ta a n. K n ivm a n ett Fiskarsföreta g m u o d o s ta a R uotsin k u lu tu sta va ra to im in n a n ke skuksen. Turun ve n e ve istä m ö n liiketo im in ta liitettiin o sa ksi "M a rin e S afety S y s te m s (Teijon Telakka Oy) liike to im in ta a lu e e lla to im iv a a yritysryhm ää. Fiskars m erkitsi 4 3 % u u d e n yhtiö n osakke ista. B illnäsin ja Ä m in n e fo rsin vesivoim a la t m yytiin v u o d e n lo p p u p u o le lla Im atran V oim alle. F iskars huolehtii e d e lleen s ä h k ö n ja k e lu s ta alueellaan. S id o tu t 3, , V apaat 7, , 4 2 0, Y h teensä 11, a ika n a oli yh tiö n o sa k k e id e n va ih to (n im ellisarvo 2 0 m arkkaa) H e lsin g in A rv o p a p e rip ö rssissä V aihto K urssi O sa ke la ji M m k M äärä Ylin A lin K sidotut 5, , K vapaat 1, , A sid o tu t 1, , 8 1, A va p a a t 0, , 8, O s a k e a n tik o rja ttu n a va ih d ettiin v u o n n a tä te n yh te e n sä kpl o s a k keita va staten 9,5 % yhtiön k o k o o sa ke ka n n a sta.

9 K o n s e r n i n t u l o s l a s k e l m a (0 mk) V u oden ve rotusa rvo iksi va hviste ttiin seuraavat: % % L iik e v a ih to , ,0 O sa ke la ji V e ro tu sa rvo K sidotut 1 1 8, K vapaat 1 1 6, A s id o tu t A va p a a t 9 0, Y htiöllä oli vu o d e n lo p u ssa 1507 (1793) rekisteröityä o s a kke e n o m ista ja a. Y htiön o s a k k e e t ja ka a n tu iva t o sa ke re kiste rin m u k a a n seuraavasti: M u u ttu v a t ja k iin te ä t k u lu t A in e e t ja ta rvikke e t P alkat H e n kilö sivuku lu t V uokrat M u u t m u u ttu va t ja kiinteät kulut V a lm istu s o m a a n käyttöön V araston m u u to s , ,0 O su u s o s a k e p ä ä o m a s ta % Y ksityish e n kilö t 62,9 64,9 Y le ishyödylliset jä rje stö t 9,0 8,7 Liikeyritykset 20,2 18,6 P ankit ja v a ku u tu sla ito kse t 7,9 7,8 N ä k y m ä t,0,0 K onsernin to im in n a n ke h ittä m ise n s u u n ta a a n ta vin a te k ijö in ä ovat edelleen a sia ka skeske isyys, F is k a rs m e rk k itu o te im a g o n va h vista m in e n ja ka n sa invä listyvän liike to im in n a n o sa a m ise n ke h ittä m in e n. V o im a varat tu lla a n k o h d is ta m a a n niille liike to im in ta a lu e ille, jo illa ko n sernilla on e rityiso sa a m ista ja kilpailu etuja. K u lu tu sta va ra ryh m ä n to im in n a s s a tu le e tu o te k e h ity k s e llä ja to im ia la n ra ke n teen ke h ittä m ise llä o le m a a n ke ske in e n a s e m a v u o n n a Tavoitteena on e d e lleen ka n sa invä lise n to im in n a n laaje n ta m in e n. E le ktro n iikka ryh m ä ssä kansa in vä lise n to im in n a n ja ja k e lu v e rk o s to n la a je n ta m in e n jatkuu. In ve sto in titavararyhm än vo im a vara t ko h d iste ta a n entistä se lve m m in valituille k o h d e m a rk k in o ille ta vo itte e n a e d e lle e n vie n n in lisä ä m in e n E uro o p a n m a rk k i noille. K iin te istö ryhm ä n to im in ta ja tk u u p itkä n tä h tä yksen suunnite lm ie n puitteissa. K onsernin liike va ih d o n o d o te ta a n nousevan ja ka n n a tta vuuden paranevan. R a h o itusa se m a ja va ka va ra isu u s tu le va t sä ilym ä ä n hyvänä. K ä y ttö k a te , ,0 S u u n n ite lm a n m u k a is e t p o is to t , ,3 L iik e v o itto , ,7 R a h o itu s tu o to t ja k u lu t O sin ko tu o to t R a h o itu stu o to t R a h o itusku lu t , ,3 T u lo s ra h o itu s e rie n jä lk e e n , ,4 M u u t tu o to t ja k u lu t M u u t tu o to t M u u t ku lut , ,5 T u lo s e n n e n tilin p ä ä tö s s iirto ja ja v e ro ja , ,9 K ir ja n p id o llis te n ja s u u n n ite lm a n m u k a is te n p o is to je n e ro tu s , ,4 V a ra u s te n m u u to s Investointivaraus Toim intavaraus V arastovaraus L u o tto ta p p io va ra u s , ,9 V e ro t , ,2 T ilik a u d e n v o itto , ,4

10 K o n s e r n i t a s e (0 mk) V a s ta a v a a % % R a h o itu s o m a is u u s V a s ta tta v a a % % V ie ra s p ä ä o m a K assa ja p a n k k is a a m is e t M yyn tisa a m ise t Lain a sa a m ise t E n n a k k o m a k s u t S iirto sa a m ise t M u u t rahoitusvarat V a ih to o m a is u u s , ,7 Lyhytaikainen O stovelat E n n a k k o m a k s u t S iirtovelat R a h o itusve kse lit P itkäaikaisten lainojen ku o le tu kse t M u u t lyh ytaikaiset velat , ,5 A in e e t ja ta rvikke e t V a lm isteet ja p u o liva lm iste e t K ä y ttö o m a is u u s , ,9 P itkäaikainen Lainat ra h o itu sla ito ksilta E läkelainat O b lig a a tio la in a t M u u t p itkä a ikaise t velat , ,5 K eske nerä iset työt M a a ja vesialueet R a ke n n u kse t ja ra ke n n e lm a t K oneet ja laitteet M u u t a in e ellise t h yödykke e t O s a k k e e t ja o su u d e t A in e e tto m a t o ik e u d e t M u u t p itkä va ikutte ise t m e n o t G o o d w ill K irja n p id o lliste n ja su u n n ite lm a n m u kaiste n p o isto je n erotus , ,4 V ie ra s p ä ä o m a y h te e n s ä , ,0 V a ra u k s e t ja k e rty n y t p o is to e ro tu s K irja n p id o lliste n ja s u u n n ite lm a n m u k a is te n p o isto jen e rotus Investointivaraus T oim intavaraus V arastovaraus L u o tto ta p p io va ra u s O m a p ä ä o m a , ,8 S id o ttu o m a p ä ä o m a O s a k e p ä ä o m a V ararahasto M uu sid o ttu o m a p ä ä o m a V apaa o m a p ä ä o m a K ä yttä m ä ttö m ä t voittovarat T ilik a u d e n voitto , , , , , ,0

11 R a h o i t u s l a s k e l m a (0 mk) E m o y h t i ö n t u l o s l a s k e l m a (0 mk) R a h a n lä h te e t T oim innasta K äyttö kate R ahoitusnetto Verot T oim innasta yh te e n sä M u u t tu o to t ja kulut K ä yttö o m a isu u d e n m yynti N o stetu t p itkä a ikaise t lainat M u u n to e ro R a h a n lä h te e t y h te e n s ä *) % % L iik e v a ih to , ,0 M u u ttu va t ja kiinteät kulut A in e e t ja ta rvikke e t P alkat H e n kilö sivu ku lu t V uokrat M u u t m u u ttu vat ja kiinteät kulut V a lm istu s o m a a n käyttö ön V araston m u u to s , ,8 K ä y ttö k a te , ,2 R a h a n k ä y ttö Investo in nit P itkäaikaisten lainojen lyh e n nykse t O sin g o t R a h a n k ä y ttö y h te e n s ä N e tto k ä y ttö p ä ä o m a n m u u to s S u u n n ite lm a n m u k a is e t p o is to t , ,8 L iik e v o itto , ,4 R a h o itu s tu o to t ja k u lu t O sin ko tu o to t R a h o itu stu o to t R a h o itusku lu t , ,0 T u lo s ra h o itu s e rie n jä lk e e n , ,4 N e tto k ä y ttö p ä ä o m a n m u u to k s e n e ritte ly R a h o itu som a isu u s V a ih to o m a isu u s Lyhytaikaiset velat M u u t tu o to t ja k u lu t M u u t tu o to t M u u t kulut , ,3 T u lo s e n n e n tilin p ä ä tö s s iir to ja ja v e ro ja , ,7 K ir ja n p id o llis te n ja s u u n n ite lm a n m u k a is te n p o is to je n e ro tu s , ,6 V a ra u s te n m u u to s Investointivaraus T oim intavaraus V arastovaraus L u o tto ta p p io va ra u s , ,0 V e ro t , ,0 *) Fuusion ka u tta s a a tu a kä yttö o m a isu u tta s e k ä ko n se rn iyh tiö id e n välisen o s a k e o m is tu k s e n u u d e lle e n jä rje ste lyn yh te ydessä sa a tu ja ty tä ryh tiö o sa kke ita ei o le kä sitelty e m o yh tiö ssä investointina. T ilik a u d e n v o itto , ,1

12 E m o y h t i ö n t a s e (0 mk) Vastaavaa % % 22 R a h o itu s o m a is u u s K assa ja p a n k k is a a m is e t M yyntisa a m ise t L a in asa a m ise t E n n a k k o m a k s u t S iirt o sa a m ise t M u u t ra hoitusvarat V a ih to o m a is u u s A in e e t ja ta rvikkeet V a lm iste et ja p u o liva lm iste e t K ä y ttö o m a is u u s K eskeneräiset työt M a a ja vesialueet R a kennukse t ja ra ke n n e lm a t K oneet ja laitteet M u u t a in e elliset h yö d ykke e t O s a k k e e t ja o suudet A in e e tto m a t o ik e u d e t M u u t p itkä va ikutte ise t m e n o t , , , ,4 K irja n p id o lliste n ja s u u n n ite lm a n m u ka iste n p o isto je n kertynyt erotus , ,5 Vastattavaa % V ie ra s p ä ä o m a Lyhytaikainen O stovelat E n n a k k o m a k s u t S iirtovelat R a h o ltusve kse lit P itkäaikaisten lainojen ku o le tu kse t M u u t lyh ytaika iset velat P itkäaikainen Lainat ra h o itu sla ito ksilta E läkelainat O b lig a a tio la in a t M u u t p itkäaikaise t velat V ie ra s p ä ä o m a y h te e n s ä V a ra u k s e t ja k e rty n y t p o is to e ro tu s K irja n p id o lliste n ja su u n n ite lm a n m u ka iste n p o isto je n kertynyt erotus Investointiva rau s T o im in ta va ra u s V arastovaraus L u o tto ta p p io va ra u s , , , , , , , ,6 2 3 O m a p ä ä o m a S id o ttu o m a p ä ä o m a O s a k e p ä ä o m a V ararahasto A rvo n ko ro tu sra h a sto M u u t sid o tu t rahastot V apaa o m a p ä ä o m a K äyttörahasto K ä yttä m ä ttö m ä t voittovara t T ilik a u d e n voitto , , , , , ,0

13 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tilinpäätös on laadittu alkuperäisten hankintaarvojen perusteella, poikkeuksena eräät kiinteistöt, joiden arvoon sisältyy arvonkorotuksia. Suunnitelman mukaiset poistot, jotka perustuvat alkuperäiseen hankintamenoon ja hyödykkeen taloudelliseen käyttöikään K on sern itilinp äätökse n laajuus Tilinpäätös käsittää emoyhtiön sekä kaikki ne yhtiöt, joissa konserni hallitsee suoraan tai välillisesti yli puolta osakkeiden äänimäärästä. Knivmanryhmän tulos sisältyy konsernitilinpäätökseen siltä osin, kuin se on muodostunut hankintaajankohdan jälkeen. Kirjanpidolliset poistot, jotka perustuvat verotussäännöksiin. Verotussäännösten mukaisesti verotuksessa vähennetyt poistot tulee kirjata tilinpäätökseen ssa ei ole merkittävää vähemmistöosuutta. S isä ise t liiketap ah tu m at Sisäiset liiketapahtumat, kuten konsernin sisäinen myynti ja sisäiset ostot, konsernlyhtiöiden jakamat osingot, konserniyhtlölden väliset saa tavat ja velat sekä konsernlyhtiöistä hankitun vaihtoomaisuuden arvoon sisältyvä kate, on eliminoitu. Tytäryhtiöosakkeet yhtiöiden keskinäisen osakeomistuksen eliminoinnissa on käytetty hankintamenomenetelmää. Tällöin puolet tytäryhtiön hankintahetken varauksista on luettu hankintahetken omaan pääomaan, kun taas puolet on katsottu pitkäaikaiseksi verovelaksi. Tämä verovelka on konsernitaseessa sisällytetty muihin pitkäaikaisiin lainoihin. Tytäryhtiöosakkeiden hankintamenon ja hankintahetken oman pääoman erotus esitetään konsernitaseessa goodvvilleränä ja se poistetaan 10 vuo dessa tasapoistoin. U lkom aisten tytä ryhtiö ide n tilin p ä ä tö ste n m uuntam inen Suom en rahaksi Ulkomaisten tytäryhtiöltten tilinpäätökset on muutettu Suomen rahaksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Tilinpäätöspäivän ja tytäryhtiöosakkeiden hankintahetken kurssin vaihtelusta aiheutuva kurssiero on viety suo raan konsernin omaan pääomaan. Hankittaessa tytäryhtiöitä ulkomailta emoyhtiö pyrkii yleensä nosta maan vastaavansuuruisen valuuttalainan. Näistä valuuttalainoista aiheutuva kurssiero on viety tytäryhtiöosakkeiden kurssieroa vastaan, eikä se näin ollen ole vaikuttanut konsernin tulokseen. V aihtoom aisuus Varaston arvostuksessa käytetään alimman arvon periaatetta, eli varasto arvostetaan hankintahintaan, jälleenhankintahintaan tai myynti hintaan riippuen siitä, mikä näistä arvoista on alhaisin. n ja kotimaisten tytäryhtiöiden varastojen hankintahinta on määritelty käyt täen hankinnasta tai valmistuksesta aiheutuneita välittömiä menoja FIFOperiaatetta noudattaen. Ulkomaisten tytäryhtiöiden vaihtoomaisuuden arvostuksessa on käy tetty kussakin maassa vallitsevaa käytäntöä, jolloin eräissä tapauksissa välillisten valmistuskustannusten osuus otetaan huomioon. Mikäli myös kotimaisten tytäryhtiöiden vaihtoomaisuus arvostettaisiin kansainväli sen käytännön mukaisesti (esim. International Accounting Standardsin mukaisesti), olisi konsernin vaihtoomaisuuden arvo merkittävästi korkeampi. U lkom aan rahan m ääräiset saatavat ja velat Kaikki ulkomaan rahan määräiset saatavat ja velat on arvostettu tilin päätöspäivän kurssiin. n valuuttastrategian mukaisesti valuut tamääräiset saatavat ja velat pyritään tasapainottamaan. Näin ollen sekä realisoituneet että realisoitumattomat kurssierot on kirjattu tulos laskelmaan. Käyttöom aisuus Käyttöomaisuus on arvostettu välittömiin hankintatai valmistuskustan nuksiin, poikkeuksena eräät kiinteistöt, joiden arvoon sisältyy arvon korotuksia. n laskentatoimessa käytetään seuraavia poistokäsitteitä: Laskennalliset poistot, jotka perustuvat jälleenhankintaarvoihin. Jälleenhankintaarvot on saatu korottamalla alkuperäistä hankinta menoa rahanarvon heikkenemistä osoittavilla indekseillä. Laskennalli sia poistoja käytetään sisäisessä tuloksen arvostelussa ja hinnoitte lussa. Suunnitelman mukaisten poistojen ja kirjanpidollisten poistojen erotus esitetään tuloslaskelmassa tilinpäätössiirtona. Taseessa eri käyttöomai suusryhmät on esitetty alkuperäisten hankintamenojen mukaisina, joista on vähennetty kirjanpidolliset poistot. Suunnitelman mukaisten ja kirjanpidollisten poistojen kertynyt erotus esitetään yhtenä eränä käyttö omaisuudessa ja varauksissa. Voimassa olevan kirjanpitolain mukaan eräiden käyttöomaisuuslajien arvonkorotukset ovat mahdollisia, mikäli arvonnousu on pysyvä. Näin ollen eräiden kiinteistöjen arvoon sisältyy arvonkorotuksia. Arvonkoro tusten vastaerä sisältyy sidottuun pääomaan. Varaukset Suomen verolainsäädäntö mahdollistaa varausten tekemisen tilikau den tuloksesta. Jotta varaukset olisivat vähennyskelpoisia, tulee ne tehdä kirjanpidossa. Kirjanpitolainsäädännön mukaisesti varaukset vähennetään tuloksesta ennen veroja. Tilikauden ja aikaisempien tili kausien tuloksesta tehdyt varaukset esitetään taseen vastattavissa otsi kolla "Varaukset. Verot Tilikauden verokuluna esitetään maksetut verot ja verolaskelman perusteella maksettavaksi tulevat verot. Varauksista aiheutuvaa piilevää verovelkaa ei ole otettu huomioon, koska varaukset eivät todennäköi sesti purkaannu lähitulevaisuudessa. E läkesitoum ukset Toimessa olevan henkilökunnan eläketurvan järjestämisestä aiheutuvat vastuut on katettu eläkevakuutuksin ulkopuolisissa eläkevakuutus yhtiöissä. Oman eläkesäätiön vastuuvajaus ja yhtiön omalla vastuulla olevat eläkkeet koskevat jo eläkkeellä olevien henkilöiden vapaaehtoi sia lisäetuuksia. Tutkim us ja keh ittäm ism e not Tutkimuksesta ja kehittämisestä aiheutuneet kulut on kirjattu vuosikuluina tuloslaskelmaan. S idotun pääom an tuotto n sidotun pääoman tuoton laskennassa otetaan huomioon tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja lisättynä korkokuluilla. Näin saatu tulos oikaistaan vähentämällä metsätulot sekä eliminoimalla tuloslaskelman erä "Muut tuotot ja kulut. Pääoman laskennassa vähennetään taseen loppusummasta eiteolliseen toimintaan kuuluva maaomaisuus. Tuotto lasketaan edellisen vuoden ja tilinpäätösvuoden lopun em. tavalla lasketun pääoman keskiarvolle. Tilinpäätöskommentit 1. Tuloslaskelm a Aikaisemmasta poiketen rahoituskuluihin on sisällytetty korkokulujen lisäksi myös muut vieraan pääoman hankinnasta aiheutuneet kulut. Vastaava muutos on tehty vuoden vertailulukuihin. Niinikään kaikki luovutusvoitot on esitetty tuloslaskelmassa. Vastaavasti tulos laskelma vuodelta on muunnettu vertailukelpoiseksi esittämällä suoraan omiin pääomiin kirjatut luovutusvoitot muissa tuotoissa. 7. K irja n p id o llise t po istot Tilikauden aikana tehdyistä yrityskaupoista, tytäryhtiöfuusiosta sekä kurssimuutoksista johtuen varaston muutos tuloslaskelmassa ei ole johdettavissa taseista. Rakennukset Koneet ja kalustot Muut aineelliset hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Goodwill 2. Liikevaihto Liikevaihto koostuu laskutuksesta, josta on vähennetty välilliset verot, maksetut provisiot, lähtevän tavaran rahdit sekä luottotappiot. Kirjanpidollisten ja suunnitelman mukaisten poistojen erotus 3. Palkat Valmistuspaikat Muut palkat Muut kuin työajalta maksetut palkat n hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot olivat 1320 tmk. n keskimääräinen henkilöstö oli 1860 ja emo yhtiön H enkilösivukulut Suomessa Muut kuin työajalta maksetut palkat Sosiaaliturvamaksut Eläkekulut Kertamaksut ennen aikaisista eläkkeistä Siirto eläkesäätiöön Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut ulkomailla Muut m uuttuvat ja kiinteä t kulut Muut muuttuvat ja kiinteät kulut sisältävät mm. alihankkijoiden veloitta mat tuotepalvelukset, myytäväksi ja kulutettavaksi hankitusta energi asta aiheutuneet kulut, rakennusten ja koneiden ylläpitoja korjausku lut, markkinointikulut, matkakulut sekä henkilöstön koulutuksesta aiheutuneet kulut. 6. S uunnitelm an m ukaiset po istot Rakennukset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Goodwill Kuten edellisenäkin vuonna kirjanpidolliset poistot vastaavat elinkeinoverolain ja vastaavien ulkomaisten säännösten enimmäispoistoja. Laskennalliset poistot (Mmk) 20,7 22,5 15,0 15,4 Laskettaessa suunnitelman mukaisia poistoja sovelletaan eri poistopro sentteja riippuen hyödykkeen taloudellisesta käyttöiästä. Tavallisimmat taloudelliset käyttöiät ovat: Rakennukset Koneet ja laitteet Trukit, autot ym. 25 vuotta 12,5 vuotta 4 vuotta 8. R ahoitustuotot ja kulut n osinkotuotoista 2,7 Mmk koostuu tytäryhtiöiden maksamista osingoista. n osinkotuotoista 5,9 Mmk on Ovako Oy Ab:n mak sama osinko. R ahoitustuotot Korkotuotot R ahoituskulut Korkokulut Muut vieraan pääoman hankinnasta aiheutuneet kulut K urssierot pitkä aikaise sta vieraasta pääom asta Realisoidut Realisoitumattomat M uut tuo to t ja kulut Muut tuotot sisältävät paitsi yksittäisten kiinteistöjen ja arvopapereiden myynnin yhteydessä syntynteitä luovutusvoittoja myös konsernin struk tuurin muuttamisen yhteydessä saatuja tuottoja. n muissa tuo toissa esitetään lisäksi Fiskars Manufacturing Corporationin osakkeiden myynnistä syntynyt voitto. Osakkeet on myyty Fiskars Inc. nimiselle yhtiölle, jonka koko osakekannan Fiskars Oy Ab omistaa. Muut kulut sisältävät muun muassa sahayhtiö Oy MetsäSkogby Ab:n osakkeiden myyntitappion 6 Mmk sekä kertaluontoisia eläkevakuutusmaksuja, joilla konserni varautuu tuleviin struktuurimuutoksiin.

14 10. Verot Tuloslaskelman verot sisältävät tilikaudella maksetut verot ja verokalkyylin perusteella maksettaviksi tulevat verot. 11. T ytäryhtiösaam iset ja v e la t Myyntisaamlset Lainasaamiset Ostovelat _ Lainasaam iset Lainasaatavat konsernin johdolta olivat 0,5 Mmk. Obligaatiolaina Korko 9,75% Lainamäärä lyhytaikainen osa Muut joukkovelkakirjalainat Korko 10,75% Lai namäärä lyhytaikainen osa Keskeneräiset työt Maaalueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Osakkeet ja osuudet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Goodwill Investointivaraus 1.1. Lisäys +A/ähennys Yhteensä Yhteensä H ankintaarvot ja kirja n p id o llise t p o isto t konsernissa Hankinta Kertyneet Jäännöspoistot arvo arvot Yhteensä Yhteensä Kirjanpidollisten ja suunnitelman mukaisten poistojen erotus Inve sto inn it Keskeneräiset työt Maaalueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Osakkeet ja osuudet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot %emoyhtlön varaston arvosta Luottotappiovaraus 1.1. Lisäys +/Vähennys Muu muutos ') Fuusion kautta saatua käyttöomaisuutta sekä konsernlyhtlöiden väli sen osakeomistuksen uudelleenjärjestelyn yhteydessä saatuja tytäryhtiöosakkeita el ole käsitelty emoyhtiössä Investointina , Kirjanpidollisten ja suunnitelman mukaisten poistojen erotus , M uutokset konsernin om assa pääom assa Sidottu om a pääom a Vapaa om a pääom a 1.1. Osinko Kiinteistöjen myynnin yhteydessä vapautuneet sidotun pääoman erät Muu muutos Tilikauden tulos Vapaa oma pääoma yhteensä Oma pääoma yhteensä Osake pääoma 18. M uutokset em oyhtiön om assa pääom assa Sidottu om a pääom a Osake pääoma 1.1. Siirretty osakepääomaan Siirretty käyttörahastoon Vara rahasto Käyttämättömät voittovarat Muu sld. oma pääoma Tilikauden tulos Sidottu oma pääoma yhteensä Vara rahasto Arvon korotus rahasto Muut sidotut rahastot Käyttö rahasto Vapaa om a pääom a 1.1. Siirto Kiinteistöjen myynnin yhteydessä vapautuneet sidotun pääoman erät Osingot Tilikauden tulos Käyttä mättömät voittovarat Tili kauden tulos Vapaa oma pääoma yhteensä Sidottu pääoma yhteensä Varastovaraus 1.1. Lisäys +/Vähennys Fuusio Muu muutos _ %emoyhtlön palkoista 1) Toimintavaraus 1.1. Lisäys +/Vähennys Siirretty osakepääomaan Siirretty käyttörahastoon Muu muutos Varaukset Käyttämättömien voittovarojen vähennys kohdassa "Muu muutos jo h tuu pääasiassa tytäryhtiöissä suoritetuista osakepääoman korotuksista, jotka on toteutettu voittovaroin Yhteensä, obligaatiolainat ' Käyttöom aisuus H ankintaarvot ja suunnitelm an m ukaiset po istot konsernissa Hankinta Kertyneet Jäännösarvot poistot arvo Keskeneräiset työt Maaalueet Rakennukset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Osakkeet ja osuudet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Goodwill n sisäisen osakeomistuksen eliminoinnin yhteydessä syntynyt kurssivoitto on kirjattu konsernin sidotun pääoman lisäykseksi. 15. O bligaatiolainat, em oyhtiö (0 mk) 8644 Oma pääoma yhteensä Em oyhtiön osakepääom a n osakepääoma koostuu Kosakkeesta ja Aosakkeesta eli yhteensä osakkeesta nimellisarvoltaan 20 mk/kpl. 20. V astuusitoum ukset ja annetut pa ntit Kiinteistökiinnitykset omasta velasta Irtaimlstokilnnitykset 150 omasta velasta 900 muut Yrityskiinnitykset (Ruotsissa) 3357 omasta velasta Annetut pantit 291 muut 825 Faktorlngvastuu Takaukset konsernlyhtiölden puolesta muut Veksel vastuut konserniyhtlölden puolesta muut Eläkevastuut yhtiön eläkesitoumuksista eläkesäätiön vastuuvajaus Käyttöom aisuusosakkeet Fiskars Oy Ab:n omistamat osakkeet Tytäryhtiöissä Fiskars Inc., USA Fiskars AO, Tanska Fiskars AS, Norja Fiskars AB, Ruotsi Fiskars GmbH, BRD Fiskars Ges.mbH, Itävalta Fiskars Nederland B.V., Hollanti Flnnovation SARL, Ranska Fiskars AG, Sveitsi Fiskars Ltd., Isobritannia Knlvman AB, Ruotsi Oy Rahkola Ab Predium Oy Ab Kiinteistö Oy Danskog gärd Kiinteistöyhtiöt Nimenkantoyhtiöt Osak keita kpl Osuus osakepaaomasta % 99,8 Nimellis arvo (0) Kirjan pito arvo (0) (USD) (DKK) (NOK) (SEK) (DEM) (ATS) (NLG) (FRF) 50 (CHF) (G BP) 3000 (SEK) Osakkeet muissa yhtiöissä Ovako Oy Ab 34 StarckjohannTelko Oy 2 ' Teijon Telakka Oy Rautaruukki Oy VVilklnsonFiskars B.V. Kiinteistöja asuntoosakeyhtiöt Muut osakkeet ja osuudet , , , X (NLG) (A) Yhteensä Fiskars Oy Ab Muiden konserniyhtlölden omistamat osakkeet Tytäryhtiöissä Fiskars Manufacturing Corp., USA Fiskars Electronics Corporation Knivman Bankeryd AB, Ruotsi Knivman Nederland BV, Hollanti Knivman Inc., USA AB Plast och Metallprodukter, Ruotsi Muissa yhtiöissä Yhteensä osakkeet konsernitaseessa (A + B) (USD) (USD) (USD) (USD) (SEK) (SEK) (NLG) (USD) 68 (SEK) 20 (SEK) (SEK) (B) 60 (SEK)

15 Varsinainen yhtiökokous Hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä T o u kokuun 9. p ä ivä n ä p id etyssä y h tiö k o k o u k s e s s a va h viste ttiin v u o den tilin p ä ä tö s h a llitu kse n e h d o tu kse n m u kaisesti. O sin k o n a p ä ä te t tiin m a ksa a 11 % eli 11 m k o sa ke tta kohden, y h te e n sä m k. Y h tiö ko ko u s päätti ko rotta a h a llitu k sen jä se n te n lu k u m ä ä rä ä 7 jä se n estä 8 jä se n een. E rovuorossa olleet h a llitu k s e n jä s e n e t G ö ran J. E hrnrooth ja T h o m a s Tallberg valittiin y h tiö k o k o u k sessa u u d e lle e n se kä u u d e ksi hallitu kse n jä se n e ksi valittiin R eijo K aukonen. V arsinaisiksi tilin ta rka sta jiksi valittiin u u d e lle e n d ip l.e k o n. Eric H a glund, KHT, dipl. ekon. B rita H isingerjägers kiö ld ja dipl. ekon. C h ristian Hilden. V aratilintarkastajiksi valittiin u udelle e n d ip l.e k o n. S ixten N ym an, KHT, dipl. ins. Peter H artw all ja kauppat. m aist. H enry Lind. Y h tiö ko ko u s päätti ko rottaa yhtiö n o s a k e p ä ä o m a a m a rka sta m a rkka a n su o ritta m a lla m a rka n su u ru in e n ra h a sto anti. Y h tiö ko ko u s päätti m yö s s u o ritta a o sa k k e id e n n im ellisarvon m u u to kse n m a rka sta 20 m a rkka a n s e kä että yh tiö o ttaa kä yttöön kaksi uutta o sa ke la jia K ja A. R ahasto anti ja n im ellisarvon m u u to s päätettiin su o rittaa o s a k e k irjo je n va ih d o lla jo llo in jo ka ista m a rka n nim e llisa rvo ista o sa ke tta k o h d e n a n n e ttiin v a ih d o ssa 5 uutta K osa ketta ja ra h a sto a n tin a 1 uusi A osake. Y h tiö ko ko u s vahvisti vastaavat m u u to k s e t yh tiö järje stykse en. Y h tiö k o k o u s päätti e d e lle en yhtiön se kä ko tim a ise n että ka n sa invä lise n to im in n a n k e h ittä m is m a h d o llis u u k sien va rm ista m ise ksi va ltu u tta a h a llitu kse n yh d e n vu o d e n a ika n a va rsin a i se sta y h tiö k o k o u k s e s ta lähtien, o s a k k e e n o m is ta jie n e tu o ik e u d e sta m e rkitä o s a k k e ita poiketen, päättä m ä ä n o s a k e p ä ä o m a n ko ro tta m ise sta u u sm e rkin n ä llä, yhdessä tai u s e a m m a s s a erässä, e n intään m a rka lla siten että e n intä än kpl uusia A o s a k k e ita ta rjo taan m erkittä vä ksi h allitu kse n p ä ä tö k sen m u ka ise sti ja hallitu kse n va h vista m a a n h inta an s e k ä m u u to in h a llitu kse n va h vista m in ehdoin. K onsernin va p a a p ä ä o m a on 4 8 M m k E dellisten vu o sie n voittovarat ,6 4 T ilika u d e n vo itto ,9 6 Voittovarat yh te e n sä m k ,60 H allitus ehdo ttaa, että o s in k o n a m a kse ta a n K o sa kke ille 12 % eli 2,40 m k o sa kke e lta m k ,00 o s in k o n a m a kse ta a n A o s a k k e ille 1 4 % e li 2,80 m k o sa kke e lta m k ,00 k ä y ttä m ä ttö m ie n vo itto va ro je n tilille jä te tä ä n m k ,60 Edellyttäen, että y h tiö k o k o u s h yvä k syy h a llitu kse n e h d o tu kse n, e m o yhtiö n o m a p ä ä o m a v o ito n ja o n jä lk e e n on 175,6 M m k. O m a p ä ä o m a ja k a u tu u seuraavasti: SIDOTTU O M A P A A O M A O s a k e p ä ä o m a 44,6 37,2 V ararahasto 4,1 4,1 A rv o n k o ro tu sra h a sto 49,8 57,3 M uut s id o tu t rahastot 11,9 13,0 VAPAA O M A P ÄÄ O M A H e lsin g issä 3 p n ä m a a lisku u ta 1986 Q * a 110,5 111,7 K äyttö raha sto 29,4 28,2 K ä yttä m ä ttö m ä t voitto varat 35,7 8,6 65,1 36,8 Y h teensä 175,6 148,5 Ja c o b von Julin G öra n J. E hrnrooth Jarl G rip e n b e rg R obert G. E hrnrooth T h o m a s T a llb e rg / Lauri K a lim a i j Im Jarl E n gberg R eijo K a u ko n e n to im itu s jo h ta ja

16 Tilintarkastuskertomus Kulutustavararyhmä 3 0 O le m m e ta rka sta n e e t F iskars O y A b:n v u o d e n tilin p ä ä tö k s e n ko n se rn itilin p ä ä tö ksin e e n ja kirja n p id o n s e k ä h a llinnon hyvän tilin ta rka stu sta va n e d e llyttä m ä ssä laajuudessa. E m o y h tiö T ilinpäätös, jo k a o so itta a vo itto a tilika u d e lta ,9 6 m arkkaa, on laadittu v o im a ssa olevien sä ä n n ö ste n m ukaisesti. K oska ta rk a s tu k s e m m e ei ole a n ta n u t a ihetta h u o m a u tu k s iin kirja n p id o n, tilin p ä ä tö kse n tai h a llinnon suhteen, p u o lla m m e tu lo s la s k e lm a n ja ta seen vahvistam ista, va h viste tu n taseen m u ka ise n vo ito n kä yttä m istä h a llitu kse n e h d o tu k s e n m u ka ise sti se kä va s tu u va p a u d e n m y ö n tä m is tä h a llitu kse n jä se n ille ja to im itu s jo h ta ja lle ta rk a s ta m a lta m m e tilikaudelta. K o n s e rn i K onse rn itilin p ä ä tö s on laadittu vo im a s s a olevien sä ä n n ö ste n m u kaisesti. K onse rnin va p a a o m a p ä ä o m a on esitetty ko n sern ita se e ssa o sa ke yh tiö la in e d e l lyttäm ä llä tavalla. U lk o m a a n to im in ta ra k e n ta a v a u ra u tta K u lu tu sta va ra ryh m ä n o su u s k o k o ko n se rn in m yyn n istä oli 3 8 % M yynti, M m k 241 jo sta u lko m a illa 79% H e n kilö stö 809 Fiskarsin saksien, veitsien ja käsityöka lu je n E uroopan m yynti kasvoi 30%. M yynti ta p a h tu i a ik a is e m p a a selvästi e n e m m ä n ko n se rn in o m ie n kanavien kautta. K u lu tu sta va ra ryh m ä sai h u o m a tta va n va h vistu kse n, kun K n ivm a n A B E skilstu n a ssa siirtyi F iskarsin o m is tu k seen. K aupan m yö tä Fiskars on P ohjo is m a id e n jo h ta v a keittiöveitsien ja ju u s to h ö y lie n to im ittaja. K n ivm a n in H o lla n n issa sija itse va tytäryhtiö lu jitta a s a m a lla Fiskarsin a s e m a a ke s k e i sillä E uroopan m a rkkin o illa. H u o lim a tta siitä, että u u sien käsityöka lu je n ja veitsien tu o m in e n m a rk k i noille on o llu t U S A :ssa o d o te ttu a hitaam paa, Fiskars M a n u fa ctu rin g C o rp o ra tio n kykeni va h vista m a a n m a rkkin a a se m ia a n. P uutarhan leikku u vä lin e id e n m yynti kasvoi % e d e llise stä vuodesta. Fiskars on jo h ta va s a k s im e rk k i E uroop assa ja Y hdysvalloissa. A s ia k a s lä h e is e m p ä ä to im in ta a U utta te k n o lo g ia a ja u u sia m e n e te l m iä so velletaan ja tku vasti Fiskarsin kulutustavaro ih in. K aikki F iskarsin a lueella sija itseva t te h ta a t to im iva t nyt u u situ issa tilo issa jo is s a a sia kka id e n ta rp e e t vo id a an e n tistä p a re m m in h u o m io id a. P u o lla m m e ko n s e rn itu lo s la s k e lm a n ja konse rn ita se e n vahvistam ista. H e lsin g issä m a a lis k u u n 5 päivä nä 1986 C h ristia n H ildén Eric H agfu nd KHT Knivmanin juustohöylät ja veitset sopivat kaikkien juustolaatujen käsittelyyn.

17 32 L o g is tiik k a to im in to ja k e h ite ttiin k a ik illa to im in ta a lu e illa. VVausaun te h ta illa Y h d y s v a llo is s a in v e s to itiin u u te e n tie to k o n e e lla o h ja ttu u n tu o tte id e n ja k e lu k e s k u k s e e n jo s ta k u lu tu s ta v a ra t lä h e te tä ä n s u o ra a n a s ia k k a ille to iv o tu n k o k o is is s a erissä. T u o tte id e n ja k e lu ru o ts a la is ille a s ia k k a ille p ä ä te t tiin k e s k ittä ä K n iv m a n in y h te y te e n E skilstu n a a n. U u d e t C h e fk e ittiö v e its ie n k u lu tta ja p a k k a u k s e t s u u n n ite ltiin a s ia k a s ta s ilm ä llä p itä e n tu rv a llis ik s i ja in fo rm a tii v isiksi. C h e fv e its e t o te ttiin E u ro o p a n m a rk k in o illa hyvin v a s ta a n. P ow erg rip ru u v ita ltto je n la n s e e ra a m in e n o n n is tu i n iin ik ä ä n o d o te tu s ti. L a a tu a ia h y v ä ä m u o to ilu a F iska rs tu n n e ta a n k a ik k ia lla m a a il m a s s a k u lu tu s ta v a ro is ta a n jo id e n k o rk e a k ä y ttö a rv o p e ru s tu u la a tu u n, e d u llis e e n s u o rite h in ta s u h te e s e e n ja to im iv a a n m u o to ilu u n. F iska rs on s a a n u t u s e ita m e rk ittä v iä la a tu ja m u o to ilu p a lk in to ja. V u o n n a S u o m e n m u o to ilu ra a ti m y ö n s i H y v ä ä m u o to ilu a tu n n u k s e n u s e ille tu o t teille. F is k a rs m e rk k i v a h v is tu u H e llittä m ä ttö m ä n m a rk k in o in tity ö n ja te h o k k a a n, s e k ä Y h d y s v a llo is s a e ttä E u ro o p a s s a to te u te tu n k u lu tta ja m a in o n n a n a v u lla F is k a rs tu o te m e rk k i o n s e lvä sti v a h v is tu n u t. E n tistä g lo b a a lim p i o te m a rk k in o is ta e d is tä ä m y ö s u u s ie n tu o tte id e n n o p e a a m a rk k in o ille pääsyä. 1. U usien Chefveitsien kuluttajapakkaukset on suunniteltu turvallisiksi ja informatiivisiksi. 2. Fiskarsin kuuluisia saksia m ainostettiin näyt tävästi Ranskan televisiossa. "Fiskars libère la m ain d e 1 homme." 3. Fiskarsin uuteen Po w erg rip työkalusarjaan kuuluu vaihtoteräinen ruuvitaltta. Siinä on viisi erilaista, vinyylipäällysteisen kahvan sisällä säilytettävää irtokärkeä. 4. Keveät, tehokkaat puutarhan raivaussakset saivat S uom en Muotoiluraadilta Hyvää m u o toilua merkin käyttöoikeuden.

18 Elektroniikkaryhmä E le k tro n iik k a ry h m ä n m y y n ti lisä ä n tyi e d e llis v u o d e s ta 41 %. K a s v u a syn tyi F is k a rs in k a ik illa e le k tro n iik a n a lu e illa, T e h o e le k tro n iik a s s a, L iik e n n e e le k tro n iik a s s a, K o te lo is s a ja K e h ity s tu o tteissa. L is ä ä n ty v ä k a n s a in v ä lis y y s lo i k a s v u a E le k tro n iik k a ry h m ä n o s u u s k o k o k o n s e rn in m y y n n is tä oli M yynti, M m k jo s ta u lk o m a illa FHenkilöstö 21% % 385 F is k a rs v a h v is ti e le k tro n iik k a ry h m ä n s ä k a n s a in v ä lis ty m is tä s iirty m ä llä tu o ta n n o llis e e n to im in ta a n m y ö s Y h d y s v a llo is s a ja R u o tsissa. T ä m ä ta p a h tu i k a h d e n y rity s k a u p a n ka u tta : v u o d e n a lu s s a o s te ttiin S a n ta B a rb a ra s s a, K a lifo rn ia s s a, to im iv a n B e h lm a n E n g in e e rin g C o rp o ra tio n in liik e to im in ta, v u o d e n lo p u s s a s o v ittiin G ö te b o rg in lä h is tö llä s ija its e v a n K rafte le k tro n ik A B :n s iirty m is e s tä F iska r s in h a ltu u n. R y h m ä n o rg a n is a a tio ta m u u te ttiin ja k a m a lla e le k tro n iik k a to im in ta k a h te e n o p e ra a tio o n : E le k tro n iik k a, E u ro o p p a ja E le k tro n iik k a, USA. Y h d y s v a lta i n e le k tro n i i k k a to i m i n ta a k e h ittä m ä ä n p e ru s te ttiin C u p e rtin o o n, K a lifo rn ia a n, F iska rs E le c tro n ic s C o rp o ra tio n ja s e n n e u v o a a n ta v a k s i e lim e k s i E le c tro n ic s A d v is o ry C o u n c il jo h o n o n k u ts u ttu a la n a s ia n tu n tijo ita. k a tta v a n m y y n tiv e rk o s to n lu o m in e n. B e h lm a n o n v a k iin n u tta n u t p itk ä a ik a i se t k a u p p a s u h te e n s a u s e isiin m e rk it tä v iin k ä rk iy h tiö ih in. L iik e n n e e le k tro n iik a s s a k e h ite ttiin y h d e s s ä k ä y ttä jie n k a n s s a uusi, e rityi se s ti a lu e e llis e e n liik e n te e n o h ja u k s e e n ja n o p e ille v ä y lille s o v e ltu v a F IS K T E A M tu o te p e rh e. T o im in n a n a s ia k a s k e s k e is tä lu o n n e tta te rä v ö i te ttiin p e ru s ta m a lla e rity in e n a s ia k a s p a lv e lu o s a s to. S e v a s ta a m m. k ä y ttä jä k o u lu tu k s e s ta, te k n is e s tä tu e s ta ja tu o tte id e n h u o llo s ta. U u s i k o te lo te h d a s U u d e n k o te lo te h ta a n in v e s to in tip ä ä tö s te h tiin v u o d e n lo p p u p u o le lla. V a lm is tu ttu a a n T a m m is a a re e n k e v ä ä llä 1986, te h d a s o n e rä s m a a il m a n n y k y a ik a is im m is ta. T ehta alla o n v a lm iu s n o p e is iin to im itu k s iin n. 4 0 m a a ta k a tta v a lle a s ia k a s a lu e e lle. Y h d y s v a lta in m a rk k in a t a v a u tu iv a t e n s im m ä is illä tila u k s illa. 7. A lueellisen liikenteenohjausjärjestelmän val K o k o n a is la a tu a a s ia k k a a n p a rh a a k s i T e h o e le k tro n iik a s s a tu o tte e t o n k e h i te tty e n tis tä p ie n ik o k o is e m m ik s i, h ilja is e m m ik s i ja h e lp p o k ä y ttö is e m m ik s i s a m a lla k u n p a lv e lu n la a tu a on k o ro s te ttu jo u s ta v illa to im itu s, k ä y ttö o p a s tu s ja h u o lto p a lv e lu illa. E u ro o p a s s a tu o tiin m a rk k in o ille s a rja u u sia, eri te h o is ia k a tk e a m a tto m a n v irra n s y ö tö n tu rv a a v ia la itte ita (UPS). N e s o v e ltu v a t e rity is e s ti h a ja u te ttu je n tie to jä rje s te lm ie n ja n y k y a ik a is te n to i m is to je n ta rp e is iin. U u s is s a tu o tte is s a k o ro s tu v a t k ä y ttä jä y s tä v ä llis y y s ja m u o to ilu. B e h lm a n E n g in e e rin g in p ä ä tu o tte e t, m ik ro p ro s e s s o rio h ja tu t v a ih to v irta lä h te e t ja ä ly k k ä ä t v irra n ja k e lu jä rje s te lm ä t o n s u u n n ite ltu m o n e n la is e e n s u o ja u s ja te s ta u s k ä y ttö ö n. V u o d e n a ik a n a k ä y n n is te ttiin Y h d y s v a lla t vom o on Liikenneelektroniikan uusi laatu tuote. S en kuvaruudulle saadaan risteyksestä online kuva. 2. Fiskarsin Kaliforniassa sijaitseva elektroniik katehdas, Behlm an Engineering, toimittaa automaattisia testausja valvontajärjestelmiä vaativiin projekteihin. 3. Fiskarsin uudet, tasalaatuisen ja katkeam at toman virransyötön takaavat UPSlaitteet so p i vat pieninä ja äänettöm inä uudenaikaisiin toimistoihin.

19 Investointitavararyhmä H u ip p u la a tu a k a s v a v a a n v ie n tiin In v e s to in tita v a ra ry h m ä n m y y n ti k a s v o i 2 5 %. S e n p ä ä tu o tte e t o n s u u n n ite ltu k u lje tu k s iin ja m a te ria a lito im in to ih in v a ik e is s a k in o lo s u h te is s a. S a lo n k o n e p a ja lla k ä y n n is te ttiin in v e s to in tio h je lm a u u d e n la y o u tin ja u u d e n, tu o tta v a n te k n o lo g ia n k ä y t tö ö n o tta m is e k s i. In v e s to in tita v a ra ry h m ä n o s u u s k o k o k o n s e rn in m y y n n is tä oli M yynti, M m k jo s ta u lk o m a illa H e n k ilö s tö 34% % 548 P u u ta v a ra n o s tu re id e n m y y n ti ka s v o i tu n tu v a s ti. B u s te rv e n e id e n k o rk e a m a rk k in a o s u u s sä ilyi h u o lim a tta p ie n v e n e id e n k o k o n a is k y s y n n ä n la s k u s ta P o h jo is m a is s a. N o s tu rit v a h v is tiv a t m a rk k in a a s e m ia a n F is k a rs in h y d ra u lis e t p u u ta v a ra n o s tu rit o v a t jo käsite. J o k a in e n n o s tu ri on p itk ä lle e rik o is tu n u t ty ö v ä lin e jo k a a s e n n e ta a n k a lliis iin p e ru s k o n e is iin ja jo n k a s ik s i o n o lta v a e h d o tto m a n to im in ta v a rm a ra ju im m a s s a k in k ä y tö s s ä, a lh a is is s a k in lä m p ö tilo is s a. Ih a n te e llis e n n o s tu rin k e h ittä m in e n e d e lly ttä ä p itk ä a ik a is ta k o k e m u s ta, ta rk k a a s u u n n itte lu a ja ja tk u v a a y h te is ty ö tä eri k ä y ttä jie n k a n ssa. v e n e e n ä. B u s te rm a llis to s s a o n viisi p e ru s v e n e ttä jo id e n m o o tto rite h o u lo t tu u 4 :s tä 6 0 :e e n h e v o s v o im a a n. A lu m iin is e n B u s te rin o m in a is u u d e t tu rv a llis e n a, h e lp p o h o ito is e n a m o n ik ä y ttö v e n e e n ä o v a t tu lle e t v o im a k k a in a esille. B u s te r o n m e n e s ty n y t s e k ä p e rh e k u lje tu k s is s a ja k a la s tu k s e s s a e ttä a m m a ttik ä y tö s s ä m m. p e la s tu s ja p a lo n to rju n ta o p e ra a tio issa. T e o llis u u s k o n i p o n e n tte ja P o h jo is m a ih in In h a ra tio n a lis o i s a ra n a tu o ta n to n s a s u u n n ite llu n in v e s to in tio h je lm a n s a m u k a is e s ti. K a u d e n a ik a n a s o lm ittiin y h te is ty ö s o p im u s jo k a m e rk its e e F is k a rs in s a ra n o id e n m a rk k in a a s e m a n v a h v is tu m is ta N o rja s s a ja T a n ska ssa. V ie n ti R u o ts iin kasvo i. R a k e n n u s te o llis u u tta p a lv e le v is ta tu o tte is ta m e n e s ty iv ä t m y ö s F o rm a te rm lä m p ö p a tte rit. K is k o n k iin n ittim ie n to im itu k s e t ja tk u i v a t p itk ä a ik a is te n s o p im u s te n p u it te is s a V a ltio n ra u ta te ille. V ie nti R u o tsiin lisääntyi. K ilp a ilu k y k y n s ä v a rm is ta m is e k s i F iska rs o n k o ro s ta n u t a s ia k k a id e n ta rp e id e n h u o m io im is ta ja p a n n u t k o k o n a is la a d u lle e n tis tä e n e m m ä n p a in o a. A s ia k a s k e s k e is e n tu o te k e h itte ly n tu lo k s e n a sy n ty i u s e ita u u s ia m a lle ja. K u o rm a a u to k ä y ttö ö n s u u n n ite ltu k a tk a is tu n p u u ta v a ra n n o s tu ri ja uusi m e ts ä n o s tu ri m e n e s ty iv ä t hyvin P o h jo is E u ro o p a n k o h d e m a rk k in o illa a n. K o k o ru n k o je n k u lje tu k s e e n ta rk o ite tut, k o k o o n ta ittu v a t Z m a llit, v a llo ittiv a t u u s ia a s ia k k a ita K e s k ie u ro o p a s s a. N e u v o s to liito n k a u p p a ja tk u i v ire ä n ä s o lm ittu je n s o p im u s te n p u itte iss a. H y d ra u lis is ta p u u ta v a ra n o s tu re is ta m e n i yli k a k s i k o lm a s o s a a v ie n tiin. SvniJusfcr B u s te rit h y ö ty k ä y tö s s ä Fiskarsin hydrauliset puutavaranosturit ovat jo käsite. M etsänosturi 70 S N m enestyy hyvin pohjoiseurooppalaisilla kohdemarkkinoillaan. B u s te r tu n n e ta a n P o h jo is m a is s a v a a tiv ie n ra n n ik k o v e s ie n jo h ta v a n a Turvalliset, helppoh oitoiset B u ste r alumiiniveneet ovat oivallisia kalastusveneitä.

20 Kiinteistöryhmä 38 N y k y a ik a is ta m e ts ä ja m a a ta lo u tta K o n s e rn in m a a o m is tu s F iska rsin a lu e e lla E te lä S u o m e s s a o n n h e h ta a ria. S e a n ta a y h tiö n to im in n a lle v a n k a n v a u ra u s p o h ja n. F is k a rs va a lii m e ts iä ä n p itk ä n tä h tä y k s e n h o ito s u u n n ite lm a n p u itte is s a ta v o itte e n a p u u v a ro je n k a s v u ja ik ä ja k a u m a n p a ra n e m in e n. H a k k u u m ä ä rä alitti ta rk o itu k s e lla v u o tu is e n kasvun. K iin te is tö ry h m ä n o s u u s k o k o k o n s e rn in m y y n n is tä oli 7% M yynti, M m k H e n k ilö s tö 156 O m is ta m ia a n m a a ta lo u s m a ita F iska rs h o ita a n y k y a ik a is in m e n e te lm in k e s k itty m ä llä v a lik o itu je n v ilja la jie n tu o tta m is e e n. M a a o m a is u u d e n m ä ä rä k a s v o i v u o d e n a ik a n a. Osoitteet T e h o k a s ta k iin te is tö h u o lto a K iin te is tö ry h m ä h u o le h tii y h tiö n tu o ta n to to im in ta a n liittyvie n ra k e n n u s te n u u d is ra k e n ta m is e s ta ja k u n n o s s a p id o s ta. V u o d e n a ik a n a v ie tiin p ä ä tö k s e e n F is k a rs in a lu e e lla s ija its e v ie n tu o ta n to la ito s te n u u d is ta m is o h je lm a. K iin te is tö h u o lto te h o s tu i e n tis e s tä ä n. S e n p a lv e lu ih in k u u lu iv a t m y ö s k u lje tu k s e t s e k ä s ä h k ö to im itu k s e t a lu e e n te o llis ille ja y k s ity is ille k u lu tta jille. K o n se rn in jo h to, M a n n e rh e im in tie 14 A, PL 23 5, H e ls in k i. Puh. (90) Telex fh e ls sf. Telefax (90) F is k a rs G e s.m.b.h. L a m e z a n s tra s s e 5, A W ien, Ö ste rre ic h. Puh Telex b a n w a. T elefax W a lte r K lo b u ts c h a r. K u lu tu s ta v a r a r y h m ä, E u r o o p p a F iska rs Ltd. 8 S lo a n e S treet, B irm in g h a m B1 3B L, E n g la n d. Puh Telex ra u ta g. Tele fa x M ic h a e l M c B re e n. S a k s ite h d a s, B illn ä s. Puh. (911) Telex fb ill sf. Telefax (911) A n d ré W inter. V e its ite h d a s, F iska rs. Puh. (911) Telex fb ill sf. Telefax (911) B irg e r A h ls k o g. K ä s ity ö k a lu te h d a s, B illn ä s. Puh. (911) Telex fbill sf. Telefax (911) S a ka ri G rö h n. Fiskars pitää hyvää huolta metsistään. T u o ta n to tv ö k a lu te h d a s, B illn ä s. Puh. (911) Telex fbill sf. T elefax (911) Tapio S ä rkkä. K e h y k s e t ja listat, PL 26, P orvoo. Puh. (915) T elex 1711 fp o rv sf. Telefax (915) B e n g t Forssell. K u lu tu s ta v a ra m y y n ti, R u o s ila n k u ja 3 A, H e ls in k i. Puh. (90) Telex fk tm sf. M a tti R anta. P o h ja n ko n tto ri, B illn ä s. Puh. (911) 3771, Telex fb ill sf. Telefax (91 1) H e n ry Löfstedt. O y R a h k o la A b, PL 30, V aasa. Puh. (961) Telex ra h k o sf. P entti P rin kkilä. F in n o v a tio n S.a.r.l. 29, R u e d e M iro m e sn il, F Paris, France. Puh Telex fin n f. T elefax R o la n d V ig n e ro t. F iska rs A G B ü tte n e n h a ld e 38, C H Luzern, S c h w e iz. P uh Telex fis k ch. O s k a r Leutw iler. F iska rs A /S M a g le b je rg v e j 4, D K Lyngby, D a n m a rk. Puh Telex te c c o d k. Telefax A a g e B a e k k e. F is k a rs A /S P o s tb o k s , N O s lo 1, T o ye n s g a te n 26, N O s lo 1, N o rg e. Puh Telex fo s lo n. Telefax H a ra ld B o q u is t. F iska rs N e d e rla n d B.V. G ro n in g e n w e g 6, N L RV. G o u d a, H o lla n d. Puh Telex fka rs nl. T elefax T im va n d e Kieft. K n iv m a n A B S tä lb rä n n a re o a ta n 5, B o x 1117, S E s k ils tu n a, S ve rig e. Puh T elex k n iv m a n s. T elefax J a n E km a n. K n iv m a n N e d e rla n d b.v. K e lle n s e w e g 2a, N L J D T iel, P o s tb u s 6019, N L H A Tiel, H o lla n d. Puh Telex k n v m n nl. H e n k d e La n g e. K u lu tu s ta v a r a r y h m ä, U S A K ra fte le k tro n ik A B B o x 2101, S S urte, S ve rig e. Puh Telex kraft s. Telefax C u rt H a n s s o n. E le k tr o n iik k a r y h m ä, U S A B e h lm a n E n g in e e rin g 1142 M a rk A v e n u e, C a rp in te ria, C a lifo rn ia 93013, U SA. Puh , Telefax T o m m y Tucker. F iska rs E le c tro n ic s C o rp o ra tio n S te v e n s C re e k B lvd., C u p e rtin o, C A 95014, U SA. Puh Telex a m e x. Telefax D a v id W e ib e l. I n v e s to i n tita v a r a r y h m ä S a lo n k o n e p a ja, T e h d a s k a tu 7, PL 54, S alo. Puh. (924) Telex 6814 fs a lo sf. Telefax (924) V ä in ö K o rp e ine n. F is k a rs h u o lto, T e h d a s k a tu 7, PL 54, S a lo. Puh. (924) Telex 6814 fs a lo sf. T elefax (924) O la v i S o in i o.t.o. P o rv o o n k o n e p a ja, PL 26, Por v o o. Puh. (915) T elex 1711 fp o rv sf. Telefax (915) T au no K ä ä riä in e n. Fis k a rs M a n u fa c tu rin g C o rp o ra tio n P.O. B o x 1727, W a u s a u, W is c o n s in 54401, U SA. P uh Telex fis k a rs m c w a s u. T elefax W a y n e Fethke. In h a n te h ta a t Inha. Puh. (965) Telex fin h a sf. Tele fa x (965) P auli L a n to n e n. E le k tr o n iik k a r y h m ä, E u r o o p p a K iin te is tö p a lv e lu t F iskars. Puh. (911) Telex fbill sf. Telefax (911) S e p p o S o in in e n. T e h o e le k tro n iik k a te h d a s. R u o s ila n k u ja 3 B, H e ls in k i. Puh. (90) Telex fip e l sf. Tele fa x (90) K im m o P ö k k in e n. K o telo t. A ju rin p u is to tie 2, PL 42, T a m m isa a ri. Puh. (911) Telex fe k e n sf. Telefax (911) N ils E w a lds. L iik e n n e e le k tro n iik k a te h d a s. Elim ä e n k a tu 17, H e ls in k i. Puh. (90) Telex fe le k sf. R e ijo M ä ih ä n ie m i. E lesco, S o u k a n tie 13, PL 19, E spoo. P uh. (90) Telex fh e ls sf. Telefax (90) P e k k a P y lk k ä n e n. K iin te is tö r y h m ä M e ts ä ta lo u s, F iskars. Puh. (911) Telex fbill sf. Telefax (911) C la e s J o h a n G rö n va ll. B illn ä s in sa h a, B illn ä s. Puh. (911) Telex fb ill sf. Telefax (911) M a a ta lo u s, F iskars. Puh. (911) Telex fb ill sf. Telefax (911) S v e n S to rsjö. F is k a rs in s ä h k ö F iska rs. Puh. (911) Telex fb ill sf. Telefax (911 ) R alf Lytz. R u u k in k o n tto ri, F iska rs. Puh. (911) T elex fb ill sf. Telefax (911) N ils E rik W ib e rg.

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Sanom a O sak eyhtiö n to im in tak erto m u s v u o d elta 1969 HELSINGIN SANOMAT. S U O M E N E N l M M t N L E V I N N Y T U H t l ts>ö

Sanom a O sak eyhtiö n to im in tak erto m u s v u o d elta 1969 HELSINGIN SANOMAT. S U O M E N E N l M M t N L E V I N N Y T U H t l ts>ö Sanom a O sak eyhtiö n to im in tak erto m u s v u o d elta 1969 HELSINGIN SANOMAT S U O M E N E N l M M t N L E V I N N Y T U H t l ts>ö Sanoma Osakeyhtiö Toimintakertomus vuodelta 1969 N o u su su

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA Y-tunnus:0217058-0 1.1.-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 02{ 7058-0 Ti I i n päätös 1.1.201 5-31.1 2.201 5 Sisällysluettelo Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO. VUOSINA 1944 ja 1945 III JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL. ÂREN 1944 och 1945

III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO. VUOSINA 1944 ja 1945 III JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL. ÂREN 1944 och 1945 SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLE STATISTIK III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO VUOSINA ja III l a n t h u s h Al l n in g 4 1 JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL ÂREN och L'AGRICULTURE

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot