F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "F I S K A R S. Toimintakertomus 1985"

Transkriptio

1 F I S K A R S Toimintakertomus

2 Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo ravintola Palacen ka b in e tissa n:o 8, E teläranta 10. O sa k kaan, jo k a h a luaa o sa llistu a yh tiö k o k o u k s e e n, tu le e ilm o itta a o s a llis tu m i se staan kirjallisesti o so itte e lla M a n n e rh e im in tie 14 A, 00 H e lsin ki tai p u h e lim itse (90) , viim e istä ä n to rsta in a h u h tiku u n 3 p ä ivä n ä 1986 e nnen klo O sa kka ita p yyd e tä ä n ilm o itta m a a n m a h d o llisista o so itte e n m u u to k s is ta e dellä m a in ittu u n osoitte ese en. Y htiön ta lo u d e llista tila a v u o n n a 1986 ku vaavat tie d o tte e t ilm estyvät se u ra a vasti su o m e n, ru o ts in ja e n g la n n in kie lisin ä : T oim in ta ka tsa u s kesä ku ussa. T oim in ta ka tsa u s lo kakuussa.' S is ä lly s lu e tte lo Y h tiö ko ko u s F iskarskonsern i, a va in lu vu t S isä llyslu e tte lo 3 V uoden u u tisku via 4 P uheenjo h ta ja n ka tsaus 5 F iskarsin to im ia la t 6 K onsernin o rg a n isa a tio 8 H allitus, tilin ta rka sta ja t 9 O sa ke tie to ja 1o Fiskarskonserni H a llitu kse n to im in ta k e rto m u s 11 K onsernin tu lo s la s k e lm a 17 K onse rnitase ~ 18 T o im in n a n y h te e n v e to, M m k L iike va ih to jo s ta u lko m a illa % liike va ih d o sta E m o yh tiö n liikevaihto E m o yh tiö n vienti K ä yttö ka te % liike va ih d o sta S u u n n ite lm a n m u k a is e t poisto t R a h o itu sku sta n n u kset, netto Tulos e n n e n tilin p ä ä tö ssiirto ja ja ve ro ja % liike va ih d o sta E m o yh tiö n ja e ttu o sin ko 1,5 1,5 2,7 4,1 5,5 1 K o ko n a is p ä ä o m a n tu o tto S ijo ite tu n n e tto p ä ä o m a n tu o tto O m a p ä ä o m a F va ra u kset V a ka va ra isu u s Y htiö n pörssiarvo H e n k ilö s tö v u o d e n lo p u ssa In vesto in nit *) H a llitu kse n e h d o tu s R a h o itu sla ske lm a t 20 E m o yh tiö n tu lo s la s k e lm a ~21 E m o yh tiö n ta se 22 T ilin p ä ä tö kse n liitetiedot 24 V arsinainen y h tiö k o k o u s 28 H a llitu kse n e h d o tu s y h tiö k o k o u k s e lle 29 T ilin ta rka stu skerto m u s 30 K u lu tu sta va ra ryh m ä 31 E le ktro n iikka ryh m ä 34 In ve sto in tita va ra ryh m ä 36 K iin te istö ryhm ä 33 O so itte e t \ T ä m ä n to im in ta k e rto m u k s e n voi n o u ta a tai tilata su o m e n, ru o ts in ja e n g la n n in kie lise n ä oso itte e sta Fiskars O y A b, M a n n e rh e im in tie 14 A, 00 H elsinki.

3 V u o d e n v a r r e lta P u h e e n jo h ta ja n k a ts a u s F iska rsin a lu e e n te h ta id e n m itta v a t u u d e n a ik a is ta m is o h je lm a t s a a te ttiin p ä ä tö k s e e n. K u lu tu s ta v a ra ry h m ä s s ä te h o s te ttiin a s ia k a s lä h e is y y ttä ja k o n s e rn illa o n nyt m y y n tiy h tiö t y h d e k s ä s s ä E u ro o p a n m a a s s a. K u n e s k ils tu n a la in e n K n iv m a n y h tiö liitettiin F iska rsiin, k o n s e rn i ei a in o a s ta a n s a a v u tta n u t h a llits e v a a a s e m a a R u o tsin m a rk k in o illa v a a n F is k a rs is ta tu li ke ittiö v e its ie n m a rk k in a jo h ta ja k o k o P o h jo la ssa. V uosi oli S u o m e n ta lo u s e lä m ä s s ä m e lk o s u o tu is a, sillä b ru tto k a n s a n tu o te k a s v o i 3 % s a m a lla ku n in fla a tio jä i v a in 5,9 % :iin. D o lla rin ku rssi h e ila h te li ra ju sti ja ku n d o lla ri v u o d e n lo p u lla n o te e ra ttiin S u o m e s s a 5,4 0 m k :k s i, m e rk its i s e 2 0 % :n la s k u a y h d e n v u o d e n a ika n a. F is k a rs k o n s e rn in m yyn ti k a s v o i n o in 1 7% ja oli m ä ä rä ltä ä n m ilj. m k. T ulos e n n e n tilin p ä ä tö s s iirto ja ja v e ro ja n ousi, o s a k s i ra k e n n e m u u to s te n v a p a u tta m ie n m y y n tiv o itto je n tu r vin 41 m ilj. m k :a a n. S a a v u te ttu tu lo s ta s o o n ta s a p a in o te tu n k a s v u n p e r u s ta ja lu jitta a k o n s e rn in p ä ä o m a ra ke n n e tta. 1. Fiskarsin tuotteiden nuorim m at kuluttajat saavat ensimmäiset, turvallisiksi pyöristetyt kynsisaksensa äitiyspakkauksista. 2. Kun Kraftelektronik A B siirtyi Fiskarsin om is tukseen, yhtiön toimitusjohtaja Curt H ansson vieraili H elsingin Tehoelektroniikkatehtaalla. Laaduntarkkailija Sanna Heikkinen esitteli hänelle tuotekehityksen uutuutta 3. Mahtava, 48 tonnin ruuvipuristin siirrettiin uusiin tiloihin. Fiskarsin alueen tehtaiden uudistam isprojekti vietiin näin päätökseen. 4. Säfveänkonsernin varatoimitusjohtaja Göran W ennergren (vas.) ja Fiskarsin toimitus johtaja Reijo Kaukonen kättelevät Knivman AB:n siirryttyä Fiskarsin omistukseen. 5. Fiskars M anufacturing Corporation investoi rakennuksiin ja logistiikkaan. Uudenaikaiset tuotantolaitokset sijaitsevat Wausaussa, W isconsinin osavaltiossa USA:ssa. N e ljä s o s a k o n s e rn in liik e to im in n a s ta o n s ijo ittu n u t P o h jo is A m e rik a n m a rk kin o ille, m in n e m y ö s s u u rim m a t tu le v a is u u d e n k a s v u n o d o tu k s e m m e k o h d is tu v a t. U u d e t F is k a rs tu o tte e t jo u tu iv a t k ire ä ä n k ilp a ilu u n K a u k o id ä s tä tu lv iv ie n "tu o n tita va ro id e n ka n ssa, jo id e n k a u p p a a e d isti v ie lä d o lla rin h u ip p u k o rk e a kurssi. Silti F is k a rs m e rk k ita v a ro id e n m y y n tim ä ä rät k a s v o iv a t U S A :ssa s e lvä sti ja ja k e lu v e rk o s to a v a h v iste ttiin. E le k tro n iik k a ry h m ä o n v a k a a s s a k a s vu ss a. S u o m e s s a o n T a m m is a a re e n ra k e n te illa u u si te h d a s, jo k a tä y ttä ä ja k o k e s k u s k o te lo id e n y h ä k a s v a v a n m y y n n in v a a tim u k s e t. S u o m e s s a ja K a lifo rn ia s s a (B e h lm a n E n g in e e rin g ) s ija its e v is s a te h o e le k tro n iik k a y k s ik ö is s ä ja tk u u in te n s iiv in e n tu o te k e h it tely, jo lla S u o m e n ja U S A :n tu o te v a li k o im a t s a a d a a n jä rk e v ä s ti h y ö d y n n e tyiksi. K u n G ö te b o rg is s a s ija its e v a K ra fte le k tro n ik A B y h tiö liite tä ä n k o n s e rn iin v u o d e n 1986 a lu sta, F iska rs s a a m y ö s te h o e le k tro n iik a s s a h yvä n ja la n s ija n p o h jo is m a is illa k o tim a rk k in o illa. Y ritykse n s tra te g in e n k e h ity s n o u d a tti h a llitu k s e n s u u n ta v iiv o ja eli y h tiö n k u lu tu s ta v a ra ja e le k tro n iik k a ry h m ä t o liv a t v o im a k k a a n fo k u s o in n in k o h te e n a, k a n s a in v ä lis ty m in e n ja tk u i ja y h tiö n to im in ta k e n tä n ra k e n n e tta ta r kiste ttiin. U lk o m a a n m yyn ti oli 6 0 % k o k o m y y n n is tä o ltu a a n e s im. k y m m e n e n v u o tta a ie m m in v a in 3 0 %. V u o d e n v a ih te e s s a F iska rs m yi o s u u te n s a M e ts ä S k o g b y s a h a y h tiö s tä ja irta u tu i s ite n m e ts ä te o llis u u d e s ta. K u lu n e e n v u o d e n a ik a a n s a a n n o k sis ta o n sy y tä m a in ita m y ö s in v e s to in tita v a ro id e n ry h m ä n h yvä ka svu, jo k a o m a lta o s a lta a n m e rk ittä v ä s ti v a ik u tti ko n s e rn in m e n e s ty k s e e n. F iska rs y h d is ti Turun V e n e v e is tä m ö n u u te e n y rity s ry h m itty m ä ä n "M a rin e S a fe ty S y s te m s n im ik k e e n alle. F is k a rs o m is ta a u u d e s ta ry h m ä s tä 43%. J u u ri e n n e n v u o d e n v a ih d e tta y h tiö m yi B illn ä s in ja Ä m in n e fo rs in v e s iv o i m a la t Im a tra n V o im a lle m u tta h u o le h tii e d e lle e n s ä h k ö n ja k e lu s ta F iska rsin a lu e ella. T o u k o k u u s s a s u o rite tu n ra h a s to a n n in ja o s a k k e id e n s p litin m y ö tä k iin n o s tu s k a svo i y h tiö n o s a k k e ita k o h ta a n ja s ite n m y ö s n iid e n k a u p p a v a u h d ittu i. F iska rsin o s a k k e id e n a n /o n o u s i v u o d e n a ik a n a ja y h tiö n p ö rs s ia rv o oli v u o d e n p ä ä tty e s s ä 6 0 % e d e l lis v u o tis ta k o rk e a m p i. S a m a k e h ity s ja tk u i v u o d e n a lu ssa. F is k a rs k o n s e rn in s tra te g ia n a o n v a s ta k in e ts iä k a s v u a n ic h e m a rk k in o ilta, jo illa o n k a n s a in v ä lis tä, jo p a m a a il m a n la a ju is ta p o te n tia a lia. L iik k e e lle p a n e v a n a v o im a n a on d y n a a m in e n y rity s jo h to, jo k a ra k e n ta v a s s a y h te is ty ö h e n g e s s ä o s a a v a n h e n k ilö s tö n k a n s s a to te u tta a tä tä ke h itystä. Y ritykse n id e n tite e tti s ä ily te tä ä n a n k k u ro itu n e e n a se n k o lm e s a ta v u o tis e e n te o llis u u s ja k u lttu u rip e rin te e se e n. U s k o n e ttä F is k a rs illa on k a ik k i e d e lly ty k s e t o n n is tu a. K u lu tu s ta v a ra ry h m ä s s ä o p e ra tiiv in e n p a in o p is te o n " g lo b a a le is s a F iska rsm e rk k itu o tte is s a. N iin m u o to ilu n ku in s o v e llu tu k s e n k in s u h te e n in n o v a tiiv is te n u u tu u s tu o tte id e n ja tk u v a k e h ittä m in e n on y h tä la illa k u lu tu s ta v a ra k u in e le k tro n iik k a ry h m ä n k in tu le v a i s u u d e n k a s v u n p e ru s v o im a. H a lu a n e s ittä ä k u lu n e e s ta v u o d e s ta k iito k s e t y h tiö n a s ia k k a ille ja m u ille liik e k u m p p a n e ille s e k ä F is k a rs in n :lle o s a k k e e n o m is ta ja lle ja k o k o h e n k ilö s tö lle. H e ls in g is s ä 20. ta m m ik u u ta 1986 G ö ra n J. E h rn ro o th h a llitu k s e n p u h e e n jo h ta ja

4 Fiskarsin toimialat F is k a rs in to im in ta m u o d o s tu u n e ljä s tä o p e ra tiiv is e s ta ry h m ä s tä, jo id e n k e h it tä m is tä ja tu lo k s e llis u u tta v a lv o v a t jo h to k u n n a n a s e tta m a t v a lio k u n n a t. K u lu tu s ta v a r a r y h m ä In v e s to in tita v a r a r y h m ä V o im is tu v a n k a n s a in v ä lis e n m a rk k i n o in tio rg a n is a a tio n s a k a u tta F iska rs to im itta a k o rk e a la a tu is ia s a k s ia, v e it s iä ja k ä s ity ö k a lu ja k o tita lo u k s ie n, a m m a ttila is te n ja te e s e its e h a rra s ta jie n kä yttö ö n. F is k a rs tu o tta a k u lje tu k s iin s e k ä te o lli s e e n k ä y ttö ö n e rik o is tu o tte ita, jo ilta a s ia k k a a t v a a tiv a t ta rk o itu k s e n m u k a i s u u tta ja tin k im ä tö n tä lu o te tta v u u tta v a ik e im m is s a k in o lo s u h te is s a. S y v ä lli nen p e re h ty m in e n k ä y ttä jie n ta rp e is iin s e k ä in te n s iiv in e n tu tk im u s ja k e h i ty s to im in ta o v a t a n ta n e e t F iska rsille la a d u llis e n e tu m a tk a n. Fiskars o n m a a ilm a n jo h ta v a s a k s im e rk k i. E s k ils tu n a la is e n K n iv m a n A B :n siirryttyä F is k a rs in o m is tu k s e e n, F iska rs o n m y ö s P o h jo is m a id e n jo h ta v a k e ittiö v e its ie n ja ju u s to h ö y lie n T e h o k k u u d e s ta a n ja to im in ta v a rm u u d e s ta a n tu n n e ttu ja p u u ta v a ra n o s tu reita k ä y ttä v ä t E u ro o p a n m e ts ä te o lli s u u d e n a m m a ttila is e t id ä s s ä ja va lm is ta ja. F iska rsin m e rk k ita v a ro id e n k a n s a in v ä lin e n s u o s io k a s v a a ja tk u v a s ti, s illä F iska rs o n k e h ity s ty ö llä ä n m u llis ta n u t m o n ie n p e rin te is te n k ä y ttö e s in e id e n m u o to ilu n, m a te ria a lit ja tu o ta n to te k n o lo g ia n. lä n n essä. S a k s ie n tu o ta n to in n o v a a tio ita s o v e lle ta a n m y ö s m u ih in k o d in ja p u u ta rh a n le ik k u u v ä lin e is iin. T ä m ä la a je n ta a n ä i d e n k in tu o tte id e n k ä y ttä jä k u n ta a ja v a h v is ta a k o n s e rn ia k u lu tu s ta v a ro i d e n k a n s a in v ä lis e n ä tu o tta ja n a. R y h m ä llä o n S u o m e s s a ku u si, R u o t s is s a ka k s i ja U S A :s s a k a k s i tu o ta n to la ito s ta s e k ä m y y n tiy h tiö t 10 m aassa. B u s te ra lu m iin iv e n e e t o v a t m e rik e lp o is u u te n s a, v a n k a n ra k e n te e n s a ja tu rv a llis u u te n s a jo h d o s ta s a a v u tta n e e t v a a tiv ie n k in k ä y ttä jie n s u o s io n. M e ria lu e itte n p u o lu s tu k s e e n ja v a l v o n ta a n o n k e h ite tty n iih in s o v e ltu v ia a lu s k o n s tru k tio ita. E le k t r o n iik k a r y h m ä K iin te is tö r y h m ä F is k a rs in e le k tro n iik k a te o llis u u s k a s v a a n o p e a s ti. R y h m ä e rik o is tu u v a lit tu ih in, ta rk o in ra ja ttu ih in n ic h e m a rk k in o ih in, jo illa se voi ra k e n ta a its e lle e n m e rk ittä v ä n a s e m a n ja s ä ily ttä ä sen. K un ra u d a n te o llin e n v a lm is tu s a lo i te ttiin F is k a rs is s a v u o n n a 1649, y h tiö n m e ts ä t ja k o s k e t o liv a t tä rk e ä liik e to i m in n a n k ilp a ilu te k ijä. T ä n ä ä n k in ne o v a t m e rk ittä v ä s e k ä tu o ta n n o llin e n e ttä ta lo u d e llin e n resurssi. F iska rsk o n s e rn in m a a o m a is u u s o n n. T e h o la itte e t tu rv a a v a t lu k u is is s a a m m a ttie le k tro n iik a n s o v e llu tu k s is s a in fo rm a a tio n kä s itte ly ja s iirto jä rje s te l m ie n ta s a la a tu is e n ja k e s k e y ty m ä ttö m ä n v irra n s y ö tö n m y ö s s ä h k ö h ä iriö i d e n s a ttu e ssa ha. F iska rs h a rjo itta a n y k y a ik a is ta m a a ja m e ts ä ta lo u tta s a m a lla y llä p itä e n to im in ta a lu e itte n s a a in u tla a tu is ia lu o n n o n a rv o ja ja k u lttu u rin p e rin te itä. Y h tiö n m e ts iä on jo s u k u p o lv ie n a ja n h o id e ttu p u u v a ro je n ja tk u v a a n ja tu o t ta v a a n u u d is tu m is e e n tä h tä ä v ie n m e ts ä n h o ito s u u n n ite lm ie n p u itte issa. L iik e n te e n o h ja u s jä rje s te lm ä t e d is tä vä t fy y s is e n liik e n te e n s u ju v u u tta ja tu rv a llis u u tta. K o rk e a lu o k k a is e t p o ly k a rb o n a a tis ta ru is k u p u ris te tu t k o te lo t s u o ja a v a t e le k tro n iik a n la itte ita v a ik e is s a k in o lo s u h te is s a. F is k a rs to im itta a m y ö s a u to m a a ttis ia te s ta u s ja v a lv o n ta jä rje s te lm iä p ro je k te ih in jo is s a to im iv u u d e lle ja la a d u lle a s e te ta a n p o ik k e u k s e llis ia v a a tim u k s ia. R y h m ä llä o n S u o m e s s a neljä, R u o t s is s a y k s i ja Y h d y s v a llo is s a yksi tu o ta n to la ito s. R y h m ä tu o tta a m y ö s te o llis u u s k o m p o n e n tte ja a lu e ille jo illa F iska rs o m a a e rityistä o s a a m is ta k u te n s a ra n o ita ja lä m p ö p a tte re ita ra k e n n u s te o llis u u d e lle ja k u u m a m u o k a ttu ja te rä s tu o t te ita ra u ta te id e n kä yttö ö n. R y h m ä llä o n S u o m e s s a k o lm e tu o ta n to la ito s ta.

5 Fiskarskonsernin organisaatio Hallitus Tilintarkastajat H a llitu ksen p u h e e n jo h ta ja T o im itu sjo h taja G öran J E hrnrooth R eijo K a u ko n e n K onsern ih allinto Finanssi J u h a Toivola K u lu tu sta va ra ryh m ä K ehitys E uro o p p a U SA Fiskars International In g m a r L in dberg K im m o K ä yh kö W ayne Fethke Lars P alm gren E le ktro n iikkaryh m ä E uro o p p a C hristia n Elfving F is k a rs in to im ia lu e e t 1. S u o m i 2. R uotsi 3. N orja 4. Tanska 5. E nglanti 6. H ollanti 7. S aksa n liittotasavalta 8. R anska 9. Sveitsi 10. Itävalta 11. W isco n sin 12. K alifornia Vasemmalta: Ja c o b von Julin, Robert G Ehrnrooth, Lauri Kalima, Jarl Gripenberg, Thomas Tallberg, Jarl Engberg, Reijo Kaukonen, Göran J Ehrnrooth. H a llitu s Valittu alla m a in itu n v u o d e n y h tiö k o k o u k s e e n sa a k k a J a c o b von Julin k u n n ia p u h e e n jo h ta ja vuorin e u vo s G öran J E hrnrooth p u h e e n jo h ta ja dipl. ekon. Jarl G rip e n b e rg va ra p u h e e n jo h ta ja professori R obert G E hrnrooth ka u ppat. lis T h o m a s Tallberg lääket. ja kir.tri 1988 Lauri K a lim a p a n k in jo h ta ja 1986 Jarl E ngberg a sia n aja ja 1987 R eijo K a u ko n e n to im itu s jo h ta ja USA D avid W eibel T ilin ta rk a s ta ja t In ve stointita vararyhm ä N osturit V äinö K orpeinen Inhan tu ottee t Pauli Lantonen K iin te istö ryhm ä L iike to im in n a t O lo f B ru n cro n a V arsinaiset Eric H a g lu n d d ip l.e kon., KHT B rita H isin g e rjägerskiö ld d ip l.e k o n. C h ristia n H ildén dipl. ekon. V aratilintarkastajat S ixten N ym a n d ip l.e kon., KHT P eter H artw all dipl. ins. H enry Lind ka u ppat. m aist.,

6 Tietoja osakkeenomistajille Hallituksen toimintakertomus 10 O s a k e tie to ja, m k Tulos ennen tilin p ä ä tö s siirtoja, verojen jä lke e n O s a k k e id e n lu ku m ä ä rä (o sa ke a n tiko rja ttu vuosike skia rvo ) T u lo s /o s a k e P /E lu k u O m a p ä ä o m a + v a ra u kse t /o s a k e ,5 + 2, , , , neg 1,15 13,12 14,52 16, ,75 0,75 1,35 1,83 2,47 84,00 79,00 98,00 111,00 131,00 Y le is tä F iska rsko n se rn in to im in n a n k e h ittä m in e n ja tk u i s u u n n ite lm ie n m u ka ise sti p y rk im y k s e n ä e d e lle en kansa invä lise n m a rkkin a o tte e n va h vista m in e n. L iike to im in ta a lu e id e n kehitys oli o d o te ttu a e p ä y h te n ä ise m p ä ä, m u tta tyydyttävä n ka n n a tta vu u sta so n sa a vu tta n e id e n to im ia lo je n m y ö n te in e n ke h ityssu u n ta ja tku u. L iik e v a ih to K onsernin liike va ih to kasvoi 1 7 % ja oli m ilj. m k (536). K asvu ta p a h tu i pääosin u lko m a illa ; m yynti u lk o m a is ille a sia kka ille nousi 6 0 % iin (54). U usien ko n sern iyhtiö id e n o su u s kasvu sta oli runsas ko lm a n n e s. F is k a rs in k u rs s ik e h ity s (U nitaksen o s a k e in d e k s in m u kaan, = ) 700 E m o yh tiö n liikevaihto oli m ilj. m k (394), jo s ta vie n n in o suus oli 4 6 % (44). M yynti k o tim a a s s a oli M m k (254) J r L iik e v a ih to (nykyiset toimialat) L iik e v a ih to (nykyiset toim ialat) M m k Y leisindeksi 1983 S a rja K S arja A M m k K onsernin jo sta u lkom a illa liikeva ih to M m k % % M m k K ulutusta varat E le ktro n iikka Investointitava rat K iin te istö to im in ta 47 O s a k k e id e n v a ih to m ä ä rä (000) K onserni yh te e n sä K o n s e rn in m y y n n in ja k a u tu m a m a rk k in a a lu e itta in (nykyiset toim ialat) H S id o tu t H V apaat Kulutustavararyhm ä Elektroniikkaryhm ä Investointitavararyhm ä Kiintelstöryhm ä M u u to s M m k M m k % S u o m i S ka n d in a via L ä n sie uro o p p a USA NL + m u u t S EVm aat M u u t M yyn n in o ika isu e rä t L iike va ih to

7 n tase Vastaavaa Toimialojen operatiivinen tulos K u lu tu s ta v a ra ry h m ä n k e s k e is te n tu o tte id e n, s a k s ie n, m e n e s ty s ja tk u u s e k ä E u ro o p a s s a e ttä U S A :ssa. U u s ie n k ä s ity ö k a lu je n ja v e its ie n tu o m in e n m a rk k i n o ille o n o llu t o d o te ttu a h ita a m p a a. P a n o s tu k s e t F is k a rs tu o te m e rk in tu n n e tta v u u d e n lis ä ä m is e k s i ja k a n s a in v ä lis e n ja k e lu v e rk o s to n v a h v is ta m is e k s i ja tk u i v a t ja ra s itta v a t tu lo s ta. M y y n n in v o ly y m i k a s v o i s e k ä E u ro o p a s s a e ttä U S A :ssa, m u tta U S A :n d o lla rin k u rs s ik e h ity s h e ik e n s i s u o m e n m a rk k a m ä ä rä is iä k a s v u lu k u ja. R y h m ä n k a n n a tta v u u s oli ty y d y ttä v ä lu k u u n o tta m a tta k e h y k s iä ja listoja. Mmk 700 T u lo s e n n e n tilin p ä ä tö s s iirto ja ja v e ro ja E m o y h tiö n k ä y ttö k a te oli 5 7,7 m ilj. m k (40,2) eli 11,9% liik e v a ih d o s ta (10,2). Mmk N e tto ra h o itu s k u s ta n n u k s e t o liv a t 11,1 m ilj. m k (7,9) v a s ta te n 2, 3 % liik e v a ih d o s ta (2,0). O s in k o tu lo is ta s u u rin o s a k o o s tu i O v a k o n ja U S A :n ty tä ry h tiö n m a k s a m is ta o s in g o is ta. E m o y h tiö n m u u t tu o to t s is ä ltä v ä t k o n s e rn in ra k e n te e n m u u to s te n m y ö tä s y n ty n e itä tu lo ja ja k iin te is tö je n m y y n tiv o itto ja. M u u t k u lu t k o o s tu v a t p ä ä o s in k e rta lu o n to is e s ta e lä k e v a k u u tu k s e s ta, jo lla v a ra u d u ta a n tu le v ie n v u o s ie n ra k e n n e m u u to k s iin, s e k ä O y M e ts ä S k o g b y A b :n o s a k k e id e n 6 m ilj. m a rk a n m y y n ti ta p p io s ta. E le k tro n iik k a ry h m ä n m y y n ti k a s v o i k a ik is s a tu o te lin jo is s a. T u o te k e h ity s p ro je k tit ja tk u v a t s u u n n ite lm a n m u k a a n, ja u u d e t tu o tte e t tu le v a t m a rk k in o ille v u o d e n a ik a n a. R y h m ä n k a n n a tta v u u s oli tyy d y ttä v ä. E m o y h tiö n tilin p ä ä tö s o s o itta a 32,5 m ilj. m a rk a n n e tto v o itto a (16,1). In v e s to in tita v a ra ry h m ä n k a n n a tta v u u s oli e d e lle e n hyvä, m u tta tu o te lin jo je n k e h ity s e p ä y h te n ä is tä R a h o itu s K iin te is tö ry h m ä n to im in ta o n lu o n te e lta a n p itk ä jä n n itte is tä ja k a n n a tta v u u d e n a rv io in ti v u o s ita s o lla e rila is ta k u in te o llis u u d e n. M a a ta lo u d e n s a to oli ty y d y t tävä. M e ts ä ta lo u d e n p u u n m y y n ti to te u te ttiin s u u n n ite llu s ti ja v u o s ih a k k u u t a lit tiv a t e d e lle e n v u o tu is e n ka s v u n. S ä h k ö n ja k e lu to te u tu i n o rm a a lis ti, ja tu lo s oli K o n s e rn in m a k s u v a lm iu s on v u o d e n a ik a n a o llu t hyvä R a h o itu s o m a is u u d e n k a svu jo h tu i u u s is ta k o n s e rn iy h tiö is tä s e k ä k o n s e rn in ra k e n te e n m u u to s te n y h te y d e s s ä s y n ty n e is tä tu lo is ta ja sa a ta vista. tyyd yttä vä. K ä yttö om aisu u s V aihto om a isu u s L y h yta ika ise t v e la t o liv a t e d e llis e n v u o d e n ta so lla. R a h o itu s v e k s e lie n v ä h e n e m in e n jo h tu u p ä ä o s in U S A :n to im in n a n ly h y ta ik a is te n lu o tto je n m u u n ta m i s e s ta p itk ä a ik a is ik s i. T a lo u d e llin e n tu lo s R aho itusom a isu u s K o n se rn i V a s ta tta v a a Mmk 700 P itk ä a ik a is ia la in o ja n o s te ttiin 86 m ilj. m k ja ly h e n n e ttiin 3 6 m ilj. m a rk k a a. K o n s e rn in k ä y ttö k a te oli 7 2,8 m ilj. m k (69,9) eli 12 % liik e v a ih d o s ta (13). K o n s e rn in s u u n n ite lm a n m u k a is e t p o is to t n o u s iv a t 19,5 m ilj. m a rk k a a n (17,9). In v e s to in n it ja p o is to t N e tto ra h o itu s k u s ta n n u k s e t la s k iv a t O v a k o O y A b :n m a k s a m a n o s in g o n a n s i o s ta ja o liv a t 2 0,5 m ilj. m k (23,1), m ik ä v a s ta a 3,3 % liik e v a ih d o s ta (4,3). V a lu u t ta m ä ä rä is e t la in a t o liv a t k e s k e n ä ä n ta s a p a in o s s a, jo te n k u rs s ie ro ja ei ollut. Mmk 70 E m o y h tiö n m a k s u v a lm iu s o n v u o d e n a ik a n a o llu t hyvä. V a lu u tta a s e m a a on e d e lle e n p yritty ta s a p a in o tta m a a n, e ik ä m e rk ittä v iä v a lu u tta k u rs s ie ro ja ole syn tyn yt. 60 V a k a v a ra is u u s a s te n o u s i e m o y h tiö s s ä 4 8 % iin (47). M u u t tu o to t ja k u lu t s y n ty iv ä t p ä ä o s in e m o y h tiö s s ä ja o liv a t n e tto 7,8 m ilj. m k (8,2 ). E lä k e s ä ä tiö n v a s tu u v a ja u s sä ily te ttiin e n n a lla a n 4 m ilj. m a rk a s s a. E lä k e v a s tu u t m u k a a n lu k ie n y h tiö n o m a lla v a s tu u lla o le v a t e lä k k e e t o liv a t 11,4 m ilj. m a rk k a a (11,6 ). Tulos e n n e n tilin p ä ä tö s s iirto ja ja v e ro ja oli 4 0,5 m ilj. m k (37,1) v a s ta te n 6,5 % lii k e v a ih d o s ta (6,9). T ilin p ä ä tö s s iirto n a o n k irja ttu 2,7 m ilj. m k lis ä p o is to ja, m in k ä jä lk e e n p o is to t v a s ta a v a t e lin k e in o v e ro la in s a llim ia e n im m ä is p o is to ja. B ll O m a p ääom a V araukset K o n s e rn in in v e s to in tio h je lm a to te u te ttiin s u u n n ite lm ie n m u k a is e s ti. In v e s to in n it k o h o s iv a t 5 5 m ilj. m a rk k a a n (54), jo s ta e m o y h tiö n o s u u s oli 5 0 m ilj. m a rk k a a (37). T iliv u o d e lle k o h d is tu n e id e n v e ro je n, 3,7 m ilj. m k, jä lk e e n k o n s e rn i n ä yttä ä 19,4 m ilj. m a rk a n n e tto v o itto a (12,8) K u lu tu s ta v a ra ry h m ä s s ä m e rk ittä v in in v e s to in ti oli ru o ts a la is e n K n iv m a n k o n s e rn in k o k o o s a k e k a n n a n o sto. K o tim a a s s a s a a tiin p ä ä tö k s e e n F iska rsin a lu e e lla s ija its e v ie n te h ta id e n n y k y a ik a is ta m is o h je lm a. U S A :ssa o te ttiin k ä y t tö ö n m m. u u si tu o tte id e n ja k e lu k e s k u s. Investoinnit P itkäaikainen vieras p ä ä o m a Lyhytaikainen vieras p ä ä o m a In v e s t o in n it V a ra u k s ia o n lis ä tty 14,7 m ilj. m a rk k a a. K o n s e rn in te o llis e e n to im in ta a n s id o tu n k o k o n a is p ä ä o m a n tu o tto (ilm a n m a a ja m e ts ä o m a is u u tta ) oli 11 % (12) ja n e tto p ä ä o m a n tu o tto 1 3 % (14). O m a p ä ä o m a + v a ra u k s e t k a s v o iv a t 4 4 m ilj. m k, ja k o n s e rn in v a k a v a ra is u u s a ste n o u s i 4 0 % iin (39). K o n s e rn in tu lo s e n n e n tilin p ä ä tö s s iirto ja v e ro je n jä lk e e n oli 16 m k /o s a k e ja v a s ta a v a P /E lu k u v u o d e n v a ih te e s s a 7. Poistot E le k tro n iik k a ry h m ä s s ä m e rk ittä v in in v e s to in ti o n u u s i T a m m is a a re e n v a lm is tu v a k o te lo te h d a s, jo k a o te ta a n k ä y ttö ö n k e v ä ä llä 1986.

8 Inve sto in tita va ra ryh m ä ssä otettiin n o stu ritehtaalla käyttöön u u d e t a s ia k a s ja kontto ritilat se kä ja tke ttiin n o stu ritu o ta n n o n k e h ittä m isohje lm a a. Inhan tehta illa Investoinnit ke skite ttiin sa ra n a tu o ta n n o n ke h ittäm iseen. A ik a is e m p ie n vu o sie n ta p a a n on ka ikki tu o te kehitysin ve s to in n it s e k ä e m o yh tiö n tu o ta n to ty ö k a lu je n k u s ta n n u k s e t kirjattu kulu in a tu lo sla skelm a a n. In v e s to in n it (M m k) K u lu tu sta va ra ryh m ä 29,8 35,0 E le ktro n iikka ryh m ä 4,5 9,5 I nvestoi ntitavararyh m ä 11,2 4,7 K iin te istö ryhm ä 4,1 3,6 M u u t 5,2 1,1 H e n k ilö s tö 54,8 53,9 K onsern in p a lve lu kse ssa oli vuodenvaih te e s s a 1945 h e n kilö ä (1774), jo is ta u lko m a illa 420. E m o yh tiö ssä oli 1525 h e n kilö ä (1506). Y htiön sisä istä m a n a g e m e n tk o u lu tu s ta ja tke ttiin ja siihen osallistu i vu o d e n a ika n a 65 yh tiö n ja tu o te lin jo je n jo h to h e n kilö ä. O rg a n is a a tio E le ktro n iikka ryh m ä org a n iso itiin ka hteen osaan: E le ktro n iikka E u ro o p p a ja E le ktro n iikka USA. E le ktro n iikka U SA:n jo h ta ja k s i (President) kutsuttiin D avid VVeibel. Y htiön ke h itysjo h ta ja ksi ja jo h to k u n n a n jä s e n e k s i ku tsu ttiin In g m a r L indberg. O rg a n isa a tio sta lisää sivu lla 8. T am m isaareen ra kennetta van u u d e n ko te lo te h ta a n ra ke n n u tta a T am m isaaren k a u p u n g in ja F iskarsin yh te isesti p e ru sta m a kiinteistöyhtiö. V a n h a te h d a s ra ke n n u s ja tontti m yytiin p a ika llisille yrittäjille. P re d iu m in o m is ta m a t noin ha laajuise t m a aa lu eet, jo tk a m u o d o sta vat osa n P redium in v a ih to o m a is u u tta siirtyvät e m o yh tiö lle. E m o yh tiö n ja konse r nin ta seessa n ä m ä m a a a lu e e t on nyt kirjattu kä yttö o m a isu u te e n. O y M e ts ä S k o g b y A b:n o s a k k e e t (50 /c) m yytiin vu o d e n va ih te e ssa M etsä liitolle. P rocons O y:n o s a k k e e t (49 /q) m yytiin V alm et O y:lle sa m o in vu o d e n va ih te e ssa. O s a k k u u s y h tiö t O va ko O y A b :n tu lo s k e h ity s ja tk u i positiivisena. Liike va ih to oli m ilj. m k (1 258). F iskarsin o su u s on 3 3,5 % osa ke p ä ä o m a sta. O s a k e p ä ä o m a n k o ro tu s, o s a k k e id e n p ö rs s iv a ih to ja o s a k k e e n o m is ta ja ry h m ä t Y htiön o s a k e p ä ä o m a a koro te ttiin m a rka n ra h a sto a n n illa m a rka sta m a rkka an. S a m a n a ika ise sti yh tiö suoritti o sa k k e id e n nim e llisa rvo n m u u to k s e n m a rkasta 20 m a rk k a a n se kä otti kä yttöön kaksi uutta o s a k e la jia K ja A o sa kke e t. Y htä m a rka n n im e llisa rvo ista va n h a a o sa ke tta kohti annettiin viisi u utta K osaketta s e kä ra h a sto a n n issa yksi A o sa ke. Y htiön o s a k k e id e n k o k o n a is m ä ä rä nousi siten o s a k k e e seen, jo is ta kpl K o sa kke ita ja kpl A o sa kke lta. O sin ko a ja e tta e ssa o ike u tta a A o s a k e 2 p ro se n ttiyksikkö ä k o rk e a m p a a n o s in k o o n kuin K osake. K osakkeen ä ä n im ä ä rä on 2 0 ja A o s a k k e e n 1. U usien o sake lajie n n o te era us H e lsin g in A rv o p a p e rip ö rssissä alko i ke sä ku u n a lu ssa a ika n a oli yhtiön o sa k k e id e n va ih to (n im ellisarvo m arkkaa) H e lsin g in A rvo p a p e rip ö rssissä V aihto K urssi O sa ke la ji M m k Kpl Ylin A lin K o n s e rn in ra k e n te e n m u u to k s e t ja y rity s h a n k in n a t V uoden tä rkein yritysh a n kin ta oli ruotsalaisen K n ivm a n ko n se rn in o sta m in e n. Y htiöt K n ivm a n AB, K n ivm a n B a n ke ryd AB, K n ivm a n N e d e rla n d b.v. (Hollanti) ja K n ivm a n Inc. (USA) liitettiin F iskarsiin T ä ssä y h te ydessä o rg a n iso itiin kulu tu sta va ra ryh m ä n R uotsin to im in ta u u d e l leen siten, että F iskars A B :n n im issä ta p a h tu n u t ku lu tu sta va ra m yyn ti y h d is te t tiin K n ivm a n A B :n to im in ta a n. K n ivm a n ett Fiskarsföreta g m u o d o s ta a R uotsin k u lu tu sta va ra to im in n a n ke skuksen. Turun ve n e ve istä m ö n liiketo im in ta liitettiin o sa ksi "M a rin e S afety S y s te m s (Teijon Telakka Oy) liike to im in ta a lu e e lla to im iv a a yritysryhm ää. Fiskars m erkitsi 4 3 % u u d e n yhtiö n osakke ista. B illnäsin ja Ä m in n e fo rsin vesivoim a la t m yytiin v u o d e n lo p p u p u o le lla Im atran V oim alle. F iskars huolehtii e d e lleen s ä h k ö n ja k e lu s ta alueellaan. S id o tu t 3, , V apaat 7, , 4 2 0, Y h teensä 11, a ika n a oli yh tiö n o sa k k e id e n va ih to (n im ellisarvo 2 0 m arkkaa) H e lsin g in A rv o p a p e rip ö rssissä V aihto K urssi O sa ke la ji M m k M äärä Ylin A lin K sidotut 5, , K vapaat 1, , A sid o tu t 1, , 8 1, A va p a a t 0, , 8, O s a k e a n tik o rja ttu n a va ih d ettiin v u o n n a tä te n yh te e n sä kpl o s a k keita va staten 9,5 % yhtiön k o k o o sa ke ka n n a sta.

9 K o n s e r n i n t u l o s l a s k e l m a (0 mk) V u oden ve rotusa rvo iksi va hviste ttiin seuraavat: % % L iik e v a ih to , ,0 O sa ke la ji V e ro tu sa rvo K sidotut 1 1 8, K vapaat 1 1 6, A s id o tu t A va p a a t 9 0, Y htiöllä oli vu o d e n lo p u ssa 1507 (1793) rekisteröityä o s a kke e n o m ista ja a. Y htiön o s a k k e e t ja ka a n tu iva t o sa ke re kiste rin m u k a a n seuraavasti: M u u ttu v a t ja k iin te ä t k u lu t A in e e t ja ta rvikke e t P alkat H e n kilö sivuku lu t V uokrat M u u t m u u ttu va t ja kiinteät kulut V a lm istu s o m a a n käyttöön V araston m u u to s , ,0 O su u s o s a k e p ä ä o m a s ta % Y ksityish e n kilö t 62,9 64,9 Y le ishyödylliset jä rje stö t 9,0 8,7 Liikeyritykset 20,2 18,6 P ankit ja v a ku u tu sla ito kse t 7,9 7,8 N ä k y m ä t,0,0 K onsernin to im in n a n ke h ittä m ise n s u u n ta a a n ta vin a te k ijö in ä ovat edelleen a sia ka skeske isyys, F is k a rs m e rk k itu o te im a g o n va h vista m in e n ja ka n sa invä listyvän liike to im in n a n o sa a m ise n ke h ittä m in e n. V o im a varat tu lla a n k o h d is ta m a a n niille liike to im in ta a lu e ille, jo illa ko n sernilla on e rityiso sa a m ista ja kilpailu etuja. K u lu tu sta va ra ryh m ä n to im in n a s s a tu le e tu o te k e h ity k s e llä ja to im ia la n ra ke n teen ke h ittä m ise llä o le m a a n ke ske in e n a s e m a v u o n n a Tavoitteena on e d e lleen ka n sa invä lise n to im in n a n laaje n ta m in e n. E le ktro n iikka ryh m ä ssä kansa in vä lise n to im in n a n ja ja k e lu v e rk o s to n la a je n ta m in e n jatkuu. In ve sto in titavararyhm än vo im a vara t ko h d iste ta a n entistä se lve m m in valituille k o h d e m a rk k in o ille ta vo itte e n a e d e lle e n vie n n in lisä ä m in e n E uro o p a n m a rk k i noille. K iin te istö ryhm ä n to im in ta ja tk u u p itkä n tä h tä yksen suunnite lm ie n puitteissa. K onsernin liike va ih d o n o d o te ta a n nousevan ja ka n n a tta vuuden paranevan. R a h o itusa se m a ja va ka va ra isu u s tu le va t sä ilym ä ä n hyvänä. K ä y ttö k a te , ,0 S u u n n ite lm a n m u k a is e t p o is to t , ,3 L iik e v o itto , ,7 R a h o itu s tu o to t ja k u lu t O sin ko tu o to t R a h o itu stu o to t R a h o itusku lu t , ,3 T u lo s ra h o itu s e rie n jä lk e e n , ,4 M u u t tu o to t ja k u lu t M u u t tu o to t M u u t ku lut , ,5 T u lo s e n n e n tilin p ä ä tö s s iirto ja ja v e ro ja , ,9 K ir ja n p id o llis te n ja s u u n n ite lm a n m u k a is te n p o is to je n e ro tu s , ,4 V a ra u s te n m u u to s Investointivaraus Toim intavaraus V arastovaraus L u o tto ta p p io va ra u s , ,9 V e ro t , ,2 T ilik a u d e n v o itto , ,4

10 K o n s e r n i t a s e (0 mk) V a s ta a v a a % % R a h o itu s o m a is u u s V a s ta tta v a a % % V ie ra s p ä ä o m a K assa ja p a n k k is a a m is e t M yyn tisa a m ise t Lain a sa a m ise t E n n a k k o m a k s u t S iirto sa a m ise t M u u t rahoitusvarat V a ih to o m a is u u s , ,7 Lyhytaikainen O stovelat E n n a k k o m a k s u t S iirtovelat R a h o itusve kse lit P itkäaikaisten lainojen ku o le tu kse t M u u t lyh ytaikaiset velat , ,5 A in e e t ja ta rvikke e t V a lm isteet ja p u o liva lm iste e t K ä y ttö o m a is u u s , ,9 P itkäaikainen Lainat ra h o itu sla ito ksilta E läkelainat O b lig a a tio la in a t M u u t p itkä a ikaise t velat , ,5 K eske nerä iset työt M a a ja vesialueet R a ke n n u kse t ja ra ke n n e lm a t K oneet ja laitteet M u u t a in e ellise t h yödykke e t O s a k k e e t ja o su u d e t A in e e tto m a t o ik e u d e t M u u t p itkä va ikutte ise t m e n o t G o o d w ill K irja n p id o lliste n ja su u n n ite lm a n m u kaiste n p o isto je n erotus , ,4 V ie ra s p ä ä o m a y h te e n s ä , ,0 V a ra u k s e t ja k e rty n y t p o is to e ro tu s K irja n p id o lliste n ja s u u n n ite lm a n m u k a is te n p o isto jen e rotus Investointivaraus T oim intavaraus V arastovaraus L u o tto ta p p io va ra u s O m a p ä ä o m a , ,8 S id o ttu o m a p ä ä o m a O s a k e p ä ä o m a V ararahasto M uu sid o ttu o m a p ä ä o m a V apaa o m a p ä ä o m a K ä yttä m ä ttö m ä t voittovarat T ilik a u d e n voitto , , , , , ,0

11 R a h o i t u s l a s k e l m a (0 mk) E m o y h t i ö n t u l o s l a s k e l m a (0 mk) R a h a n lä h te e t T oim innasta K äyttö kate R ahoitusnetto Verot T oim innasta yh te e n sä M u u t tu o to t ja kulut K ä yttö o m a isu u d e n m yynti N o stetu t p itkä a ikaise t lainat M u u n to e ro R a h a n lä h te e t y h te e n s ä *) % % L iik e v a ih to , ,0 M u u ttu va t ja kiinteät kulut A in e e t ja ta rvikke e t P alkat H e n kilö sivu ku lu t V uokrat M u u t m u u ttu vat ja kiinteät kulut V a lm istu s o m a a n käyttö ön V araston m u u to s , ,8 K ä y ttö k a te , ,2 R a h a n k ä y ttö Investo in nit P itkäaikaisten lainojen lyh e n nykse t O sin g o t R a h a n k ä y ttö y h te e n s ä N e tto k ä y ttö p ä ä o m a n m u u to s S u u n n ite lm a n m u k a is e t p o is to t , ,8 L iik e v o itto , ,4 R a h o itu s tu o to t ja k u lu t O sin ko tu o to t R a h o itu stu o to t R a h o itusku lu t , ,0 T u lo s ra h o itu s e rie n jä lk e e n , ,4 N e tto k ä y ttö p ä ä o m a n m u u to k s e n e ritte ly R a h o itu som a isu u s V a ih to o m a isu u s Lyhytaikaiset velat M u u t tu o to t ja k u lu t M u u t tu o to t M u u t kulut , ,3 T u lo s e n n e n tilin p ä ä tö s s iir to ja ja v e ro ja , ,7 K ir ja n p id o llis te n ja s u u n n ite lm a n m u k a is te n p o is to je n e ro tu s , ,6 V a ra u s te n m u u to s Investointivaraus T oim intavaraus V arastovaraus L u o tto ta p p io va ra u s , ,0 V e ro t , ,0 *) Fuusion ka u tta s a a tu a kä yttö o m a isu u tta s e k ä ko n se rn iyh tiö id e n välisen o s a k e o m is tu k s e n u u d e lle e n jä rje ste lyn yh te ydessä sa a tu ja ty tä ryh tiö o sa kke ita ei o le kä sitelty e m o yh tiö ssä investointina. T ilik a u d e n v o itto , ,1

12 E m o y h t i ö n t a s e (0 mk) Vastaavaa % % 22 R a h o itu s o m a is u u s K assa ja p a n k k is a a m is e t M yyntisa a m ise t L a in asa a m ise t E n n a k k o m a k s u t S iirt o sa a m ise t M u u t ra hoitusvarat V a ih to o m a is u u s A in e e t ja ta rvikkeet V a lm iste et ja p u o liva lm iste e t K ä y ttö o m a is u u s K eskeneräiset työt M a a ja vesialueet R a kennukse t ja ra ke n n e lm a t K oneet ja laitteet M u u t a in e elliset h yö d ykke e t O s a k k e e t ja o suudet A in e e tto m a t o ik e u d e t M u u t p itkä va ikutte ise t m e n o t , , , ,4 K irja n p id o lliste n ja s u u n n ite lm a n m u ka iste n p o isto je n kertynyt erotus , ,5 Vastattavaa % V ie ra s p ä ä o m a Lyhytaikainen O stovelat E n n a k k o m a k s u t S iirtovelat R a h o ltusve kse lit P itkäaikaisten lainojen ku o le tu kse t M u u t lyh ytaika iset velat P itkäaikainen Lainat ra h o itu sla ito ksilta E läkelainat O b lig a a tio la in a t M u u t p itkäaikaise t velat V ie ra s p ä ä o m a y h te e n s ä V a ra u k s e t ja k e rty n y t p o is to e ro tu s K irja n p id o lliste n ja su u n n ite lm a n m u ka iste n p o isto je n kertynyt erotus Investointiva rau s T o im in ta va ra u s V arastovaraus L u o tto ta p p io va ra u s , , , , , , , ,6 2 3 O m a p ä ä o m a S id o ttu o m a p ä ä o m a O s a k e p ä ä o m a V ararahasto A rvo n ko ro tu sra h a sto M u u t sid o tu t rahastot V apaa o m a p ä ä o m a K äyttörahasto K ä yttä m ä ttö m ä t voittovara t T ilik a u d e n voitto , , , , , ,0

13 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tilinpäätös on laadittu alkuperäisten hankintaarvojen perusteella, poikkeuksena eräät kiinteistöt, joiden arvoon sisältyy arvonkorotuksia. Suunnitelman mukaiset poistot, jotka perustuvat alkuperäiseen hankintamenoon ja hyödykkeen taloudelliseen käyttöikään K on sern itilinp äätökse n laajuus Tilinpäätös käsittää emoyhtiön sekä kaikki ne yhtiöt, joissa konserni hallitsee suoraan tai välillisesti yli puolta osakkeiden äänimäärästä. Knivmanryhmän tulos sisältyy konsernitilinpäätökseen siltä osin, kuin se on muodostunut hankintaajankohdan jälkeen. Kirjanpidolliset poistot, jotka perustuvat verotussäännöksiin. Verotussäännösten mukaisesti verotuksessa vähennetyt poistot tulee kirjata tilinpäätökseen ssa ei ole merkittävää vähemmistöosuutta. S isä ise t liiketap ah tu m at Sisäiset liiketapahtumat, kuten konsernin sisäinen myynti ja sisäiset ostot, konsernlyhtiöiden jakamat osingot, konserniyhtlölden väliset saa tavat ja velat sekä konsernlyhtiöistä hankitun vaihtoomaisuuden arvoon sisältyvä kate, on eliminoitu. Tytäryhtiöosakkeet yhtiöiden keskinäisen osakeomistuksen eliminoinnissa on käytetty hankintamenomenetelmää. Tällöin puolet tytäryhtiön hankintahetken varauksista on luettu hankintahetken omaan pääomaan, kun taas puolet on katsottu pitkäaikaiseksi verovelaksi. Tämä verovelka on konsernitaseessa sisällytetty muihin pitkäaikaisiin lainoihin. Tytäryhtiöosakkeiden hankintamenon ja hankintahetken oman pääoman erotus esitetään konsernitaseessa goodvvilleränä ja se poistetaan 10 vuo dessa tasapoistoin. U lkom aisten tytä ryhtiö ide n tilin p ä ä tö ste n m uuntam inen Suom en rahaksi Ulkomaisten tytäryhtiöltten tilinpäätökset on muutettu Suomen rahaksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Tilinpäätöspäivän ja tytäryhtiöosakkeiden hankintahetken kurssin vaihtelusta aiheutuva kurssiero on viety suo raan konsernin omaan pääomaan. Hankittaessa tytäryhtiöitä ulkomailta emoyhtiö pyrkii yleensä nosta maan vastaavansuuruisen valuuttalainan. Näistä valuuttalainoista aiheutuva kurssiero on viety tytäryhtiöosakkeiden kurssieroa vastaan, eikä se näin ollen ole vaikuttanut konsernin tulokseen. V aihtoom aisuus Varaston arvostuksessa käytetään alimman arvon periaatetta, eli varasto arvostetaan hankintahintaan, jälleenhankintahintaan tai myynti hintaan riippuen siitä, mikä näistä arvoista on alhaisin. n ja kotimaisten tytäryhtiöiden varastojen hankintahinta on määritelty käyt täen hankinnasta tai valmistuksesta aiheutuneita välittömiä menoja FIFOperiaatetta noudattaen. Ulkomaisten tytäryhtiöiden vaihtoomaisuuden arvostuksessa on käy tetty kussakin maassa vallitsevaa käytäntöä, jolloin eräissä tapauksissa välillisten valmistuskustannusten osuus otetaan huomioon. Mikäli myös kotimaisten tytäryhtiöiden vaihtoomaisuus arvostettaisiin kansainväli sen käytännön mukaisesti (esim. International Accounting Standardsin mukaisesti), olisi konsernin vaihtoomaisuuden arvo merkittävästi korkeampi. U lkom aan rahan m ääräiset saatavat ja velat Kaikki ulkomaan rahan määräiset saatavat ja velat on arvostettu tilin päätöspäivän kurssiin. n valuuttastrategian mukaisesti valuut tamääräiset saatavat ja velat pyritään tasapainottamaan. Näin ollen sekä realisoituneet että realisoitumattomat kurssierot on kirjattu tulos laskelmaan. Käyttöom aisuus Käyttöomaisuus on arvostettu välittömiin hankintatai valmistuskustan nuksiin, poikkeuksena eräät kiinteistöt, joiden arvoon sisältyy arvon korotuksia. n laskentatoimessa käytetään seuraavia poistokäsitteitä: Laskennalliset poistot, jotka perustuvat jälleenhankintaarvoihin. Jälleenhankintaarvot on saatu korottamalla alkuperäistä hankinta menoa rahanarvon heikkenemistä osoittavilla indekseillä. Laskennalli sia poistoja käytetään sisäisessä tuloksen arvostelussa ja hinnoitte lussa. Suunnitelman mukaisten poistojen ja kirjanpidollisten poistojen erotus esitetään tuloslaskelmassa tilinpäätössiirtona. Taseessa eri käyttöomai suusryhmät on esitetty alkuperäisten hankintamenojen mukaisina, joista on vähennetty kirjanpidolliset poistot. Suunnitelman mukaisten ja kirjanpidollisten poistojen kertynyt erotus esitetään yhtenä eränä käyttö omaisuudessa ja varauksissa. Voimassa olevan kirjanpitolain mukaan eräiden käyttöomaisuuslajien arvonkorotukset ovat mahdollisia, mikäli arvonnousu on pysyvä. Näin ollen eräiden kiinteistöjen arvoon sisältyy arvonkorotuksia. Arvonkoro tusten vastaerä sisältyy sidottuun pääomaan. Varaukset Suomen verolainsäädäntö mahdollistaa varausten tekemisen tilikau den tuloksesta. Jotta varaukset olisivat vähennyskelpoisia, tulee ne tehdä kirjanpidossa. Kirjanpitolainsäädännön mukaisesti varaukset vähennetään tuloksesta ennen veroja. Tilikauden ja aikaisempien tili kausien tuloksesta tehdyt varaukset esitetään taseen vastattavissa otsi kolla "Varaukset. Verot Tilikauden verokuluna esitetään maksetut verot ja verolaskelman perusteella maksettavaksi tulevat verot. Varauksista aiheutuvaa piilevää verovelkaa ei ole otettu huomioon, koska varaukset eivät todennäköi sesti purkaannu lähitulevaisuudessa. E läkesitoum ukset Toimessa olevan henkilökunnan eläketurvan järjestämisestä aiheutuvat vastuut on katettu eläkevakuutuksin ulkopuolisissa eläkevakuutus yhtiöissä. Oman eläkesäätiön vastuuvajaus ja yhtiön omalla vastuulla olevat eläkkeet koskevat jo eläkkeellä olevien henkilöiden vapaaehtoi sia lisäetuuksia. Tutkim us ja keh ittäm ism e not Tutkimuksesta ja kehittämisestä aiheutuneet kulut on kirjattu vuosikuluina tuloslaskelmaan. S idotun pääom an tuotto n sidotun pääoman tuoton laskennassa otetaan huomioon tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja lisättynä korkokuluilla. Näin saatu tulos oikaistaan vähentämällä metsätulot sekä eliminoimalla tuloslaskelman erä "Muut tuotot ja kulut. Pääoman laskennassa vähennetään taseen loppusummasta eiteolliseen toimintaan kuuluva maaomaisuus. Tuotto lasketaan edellisen vuoden ja tilinpäätösvuoden lopun em. tavalla lasketun pääoman keskiarvolle. Tilinpäätöskommentit 1. Tuloslaskelm a Aikaisemmasta poiketen rahoituskuluihin on sisällytetty korkokulujen lisäksi myös muut vieraan pääoman hankinnasta aiheutuneet kulut. Vastaava muutos on tehty vuoden vertailulukuihin. Niinikään kaikki luovutusvoitot on esitetty tuloslaskelmassa. Vastaavasti tulos laskelma vuodelta on muunnettu vertailukelpoiseksi esittämällä suoraan omiin pääomiin kirjatut luovutusvoitot muissa tuotoissa. 7. K irja n p id o llise t po istot Tilikauden aikana tehdyistä yrityskaupoista, tytäryhtiöfuusiosta sekä kurssimuutoksista johtuen varaston muutos tuloslaskelmassa ei ole johdettavissa taseista. Rakennukset Koneet ja kalustot Muut aineelliset hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Goodwill 2. Liikevaihto Liikevaihto koostuu laskutuksesta, josta on vähennetty välilliset verot, maksetut provisiot, lähtevän tavaran rahdit sekä luottotappiot. Kirjanpidollisten ja suunnitelman mukaisten poistojen erotus 3. Palkat Valmistuspaikat Muut palkat Muut kuin työajalta maksetut palkat n hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot olivat 1320 tmk. n keskimääräinen henkilöstö oli 1860 ja emo yhtiön H enkilösivukulut Suomessa Muut kuin työajalta maksetut palkat Sosiaaliturvamaksut Eläkekulut Kertamaksut ennen aikaisista eläkkeistä Siirto eläkesäätiöön Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut ulkomailla Muut m uuttuvat ja kiinteä t kulut Muut muuttuvat ja kiinteät kulut sisältävät mm. alihankkijoiden veloitta mat tuotepalvelukset, myytäväksi ja kulutettavaksi hankitusta energi asta aiheutuneet kulut, rakennusten ja koneiden ylläpitoja korjausku lut, markkinointikulut, matkakulut sekä henkilöstön koulutuksesta aiheutuneet kulut. 6. S uunnitelm an m ukaiset po istot Rakennukset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Goodwill Kuten edellisenäkin vuonna kirjanpidolliset poistot vastaavat elinkeinoverolain ja vastaavien ulkomaisten säännösten enimmäispoistoja. Laskennalliset poistot (Mmk) 20,7 22,5 15,0 15,4 Laskettaessa suunnitelman mukaisia poistoja sovelletaan eri poistopro sentteja riippuen hyödykkeen taloudellisesta käyttöiästä. Tavallisimmat taloudelliset käyttöiät ovat: Rakennukset Koneet ja laitteet Trukit, autot ym. 25 vuotta 12,5 vuotta 4 vuotta 8. R ahoitustuotot ja kulut n osinkotuotoista 2,7 Mmk koostuu tytäryhtiöiden maksamista osingoista. n osinkotuotoista 5,9 Mmk on Ovako Oy Ab:n mak sama osinko. R ahoitustuotot Korkotuotot R ahoituskulut Korkokulut Muut vieraan pääoman hankinnasta aiheutuneet kulut K urssierot pitkä aikaise sta vieraasta pääom asta Realisoidut Realisoitumattomat M uut tuo to t ja kulut Muut tuotot sisältävät paitsi yksittäisten kiinteistöjen ja arvopapereiden myynnin yhteydessä syntynteitä luovutusvoittoja myös konsernin struk tuurin muuttamisen yhteydessä saatuja tuottoja. n muissa tuo toissa esitetään lisäksi Fiskars Manufacturing Corporationin osakkeiden myynnistä syntynyt voitto. Osakkeet on myyty Fiskars Inc. nimiselle yhtiölle, jonka koko osakekannan Fiskars Oy Ab omistaa. Muut kulut sisältävät muun muassa sahayhtiö Oy MetsäSkogby Ab:n osakkeiden myyntitappion 6 Mmk sekä kertaluontoisia eläkevakuutusmaksuja, joilla konserni varautuu tuleviin struktuurimuutoksiin.

14 10. Verot Tuloslaskelman verot sisältävät tilikaudella maksetut verot ja verokalkyylin perusteella maksettaviksi tulevat verot. 11. T ytäryhtiösaam iset ja v e la t Myyntisaamlset Lainasaamiset Ostovelat _ Lainasaam iset Lainasaatavat konsernin johdolta olivat 0,5 Mmk. Obligaatiolaina Korko 9,75% Lainamäärä lyhytaikainen osa Muut joukkovelkakirjalainat Korko 10,75% Lai namäärä lyhytaikainen osa Keskeneräiset työt Maaalueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Osakkeet ja osuudet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Goodwill Investointivaraus 1.1. Lisäys +A/ähennys Yhteensä Yhteensä H ankintaarvot ja kirja n p id o llise t p o isto t konsernissa Hankinta Kertyneet Jäännöspoistot arvo arvot Yhteensä Yhteensä Kirjanpidollisten ja suunnitelman mukaisten poistojen erotus Inve sto inn it Keskeneräiset työt Maaalueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Osakkeet ja osuudet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot %emoyhtlön varaston arvosta Luottotappiovaraus 1.1. Lisäys +/Vähennys Muu muutos ') Fuusion kautta saatua käyttöomaisuutta sekä konsernlyhtlöiden väli sen osakeomistuksen uudelleenjärjestelyn yhteydessä saatuja tytäryhtiöosakkeita el ole käsitelty emoyhtiössä Investointina , Kirjanpidollisten ja suunnitelman mukaisten poistojen erotus , M uutokset konsernin om assa pääom assa Sidottu om a pääom a Vapaa om a pääom a 1.1. Osinko Kiinteistöjen myynnin yhteydessä vapautuneet sidotun pääoman erät Muu muutos Tilikauden tulos Vapaa oma pääoma yhteensä Oma pääoma yhteensä Osake pääoma 18. M uutokset em oyhtiön om assa pääom assa Sidottu om a pääom a Osake pääoma 1.1. Siirretty osakepääomaan Siirretty käyttörahastoon Vara rahasto Käyttämättömät voittovarat Muu sld. oma pääoma Tilikauden tulos Sidottu oma pääoma yhteensä Vara rahasto Arvon korotus rahasto Muut sidotut rahastot Käyttö rahasto Vapaa om a pääom a 1.1. Siirto Kiinteistöjen myynnin yhteydessä vapautuneet sidotun pääoman erät Osingot Tilikauden tulos Käyttä mättömät voittovarat Tili kauden tulos Vapaa oma pääoma yhteensä Sidottu pääoma yhteensä Varastovaraus 1.1. Lisäys +/Vähennys Fuusio Muu muutos _ %emoyhtlön palkoista 1) Toimintavaraus 1.1. Lisäys +/Vähennys Siirretty osakepääomaan Siirretty käyttörahastoon Muu muutos Varaukset Käyttämättömien voittovarojen vähennys kohdassa "Muu muutos jo h tuu pääasiassa tytäryhtiöissä suoritetuista osakepääoman korotuksista, jotka on toteutettu voittovaroin Yhteensä, obligaatiolainat ' Käyttöom aisuus H ankintaarvot ja suunnitelm an m ukaiset po istot konsernissa Hankinta Kertyneet Jäännösarvot poistot arvo Keskeneräiset työt Maaalueet Rakennukset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Osakkeet ja osuudet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Goodwill n sisäisen osakeomistuksen eliminoinnin yhteydessä syntynyt kurssivoitto on kirjattu konsernin sidotun pääoman lisäykseksi. 15. O bligaatiolainat, em oyhtiö (0 mk) 8644 Oma pääoma yhteensä Em oyhtiön osakepääom a n osakepääoma koostuu Kosakkeesta ja Aosakkeesta eli yhteensä osakkeesta nimellisarvoltaan 20 mk/kpl. 20. V astuusitoum ukset ja annetut pa ntit Kiinteistökiinnitykset omasta velasta Irtaimlstokilnnitykset 150 omasta velasta 900 muut Yrityskiinnitykset (Ruotsissa) 3357 omasta velasta Annetut pantit 291 muut 825 Faktorlngvastuu Takaukset konsernlyhtiölden puolesta muut Veksel vastuut konserniyhtlölden puolesta muut Eläkevastuut yhtiön eläkesitoumuksista eläkesäätiön vastuuvajaus Käyttöom aisuusosakkeet Fiskars Oy Ab:n omistamat osakkeet Tytäryhtiöissä Fiskars Inc., USA Fiskars AO, Tanska Fiskars AS, Norja Fiskars AB, Ruotsi Fiskars GmbH, BRD Fiskars Ges.mbH, Itävalta Fiskars Nederland B.V., Hollanti Flnnovation SARL, Ranska Fiskars AG, Sveitsi Fiskars Ltd., Isobritannia Knlvman AB, Ruotsi Oy Rahkola Ab Predium Oy Ab Kiinteistö Oy Danskog gärd Kiinteistöyhtiöt Nimenkantoyhtiöt Osak keita kpl Osuus osakepaaomasta % 99,8 Nimellis arvo (0) Kirjan pito arvo (0) (USD) (DKK) (NOK) (SEK) (DEM) (ATS) (NLG) (FRF) 50 (CHF) (G BP) 3000 (SEK) Osakkeet muissa yhtiöissä Ovako Oy Ab 34 StarckjohannTelko Oy 2 ' Teijon Telakka Oy Rautaruukki Oy VVilklnsonFiskars B.V. Kiinteistöja asuntoosakeyhtiöt Muut osakkeet ja osuudet , , , X (NLG) (A) Yhteensä Fiskars Oy Ab Muiden konserniyhtlölden omistamat osakkeet Tytäryhtiöissä Fiskars Manufacturing Corp., USA Fiskars Electronics Corporation Knivman Bankeryd AB, Ruotsi Knivman Nederland BV, Hollanti Knivman Inc., USA AB Plast och Metallprodukter, Ruotsi Muissa yhtiöissä Yhteensä osakkeet konsernitaseessa (A + B) (USD) (USD) (USD) (USD) (SEK) (SEK) (NLG) (USD) 68 (SEK) 20 (SEK) (SEK) (B) 60 (SEK)

15 Varsinainen yhtiökokous Hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä T o u kokuun 9. p ä ivä n ä p id etyssä y h tiö k o k o u k s e s s a va h viste ttiin v u o den tilin p ä ä tö s h a llitu kse n e h d o tu kse n m u kaisesti. O sin k o n a p ä ä te t tiin m a ksa a 11 % eli 11 m k o sa ke tta kohden, y h te e n sä m k. Y h tiö ko ko u s päätti ko rotta a h a llitu k sen jä se n te n lu k u m ä ä rä ä 7 jä se n estä 8 jä se n een. E rovuorossa olleet h a llitu k s e n jä s e n e t G ö ran J. E hrnrooth ja T h o m a s Tallberg valittiin y h tiö k o k o u k sessa u u d e lle e n se kä u u d e ksi hallitu kse n jä se n e ksi valittiin R eijo K aukonen. V arsinaisiksi tilin ta rka sta jiksi valittiin u u d e lle e n d ip l.e k o n. Eric H a glund, KHT, dipl. ekon. B rita H isingerjägers kiö ld ja dipl. ekon. C h ristian Hilden. V aratilintarkastajiksi valittiin u udelle e n d ip l.e k o n. S ixten N ym an, KHT, dipl. ins. Peter H artw all ja kauppat. m aist. H enry Lind. Y h tiö ko ko u s päätti ko rottaa yhtiö n o s a k e p ä ä o m a a m a rka sta m a rkka a n su o ritta m a lla m a rka n su u ru in e n ra h a sto anti. Y h tiö ko ko u s päätti m yö s s u o ritta a o sa k k e id e n n im ellisarvon m u u to kse n m a rka sta 20 m a rkka a n s e kä että yh tiö o ttaa kä yttöön kaksi uutta o sa ke la jia K ja A. R ahasto anti ja n im ellisarvon m u u to s päätettiin su o rittaa o s a k e k irjo je n va ih d o lla jo llo in jo ka ista m a rka n nim e llisa rvo ista o sa ke tta k o h d e n a n n e ttiin v a ih d o ssa 5 uutta K osa ketta ja ra h a sto a n tin a 1 uusi A osake. Y h tiö ko ko u s vahvisti vastaavat m u u to k s e t yh tiö järje stykse en. Y h tiö k o k o u s päätti e d e lle en yhtiön se kä ko tim a ise n että ka n sa invä lise n to im in n a n k e h ittä m is m a h d o llis u u k sien va rm ista m ise ksi va ltu u tta a h a llitu kse n yh d e n vu o d e n a ika n a va rsin a i se sta y h tiö k o k o u k s e s ta lähtien, o s a k k e e n o m is ta jie n e tu o ik e u d e sta m e rkitä o s a k k e ita poiketen, päättä m ä ä n o s a k e p ä ä o m a n ko ro tta m ise sta u u sm e rkin n ä llä, yhdessä tai u s e a m m a s s a erässä, e n intään m a rka lla siten että e n intä än kpl uusia A o s a k k e ita ta rjo taan m erkittä vä ksi h allitu kse n p ä ä tö k sen m u ka ise sti ja hallitu kse n va h vista m a a n h inta an s e k ä m u u to in h a llitu kse n va h vista m in ehdoin. K onsernin va p a a p ä ä o m a on 4 8 M m k E dellisten vu o sie n voittovarat ,6 4 T ilika u d e n vo itto ,9 6 Voittovarat yh te e n sä m k ,60 H allitus ehdo ttaa, että o s in k o n a m a kse ta a n K o sa kke ille 12 % eli 2,40 m k o sa kke e lta m k ,00 o s in k o n a m a kse ta a n A o s a k k e ille 1 4 % e li 2,80 m k o sa kke e lta m k ,00 k ä y ttä m ä ttö m ie n vo itto va ro je n tilille jä te tä ä n m k ,60 Edellyttäen, että y h tiö k o k o u s h yvä k syy h a llitu kse n e h d o tu kse n, e m o yhtiö n o m a p ä ä o m a v o ito n ja o n jä lk e e n on 175,6 M m k. O m a p ä ä o m a ja k a u tu u seuraavasti: SIDOTTU O M A P A A O M A O s a k e p ä ä o m a 44,6 37,2 V ararahasto 4,1 4,1 A rv o n k o ro tu sra h a sto 49,8 57,3 M uut s id o tu t rahastot 11,9 13,0 VAPAA O M A P ÄÄ O M A H e lsin g issä 3 p n ä m a a lisku u ta 1986 Q * a 110,5 111,7 K äyttö raha sto 29,4 28,2 K ä yttä m ä ttö m ä t voitto varat 35,7 8,6 65,1 36,8 Y h teensä 175,6 148,5 Ja c o b von Julin G öra n J. E hrnrooth Jarl G rip e n b e rg R obert G. E hrnrooth T h o m a s T a llb e rg / Lauri K a lim a i j Im Jarl E n gberg R eijo K a u ko n e n to im itu s jo h ta ja

16 Tilintarkastuskertomus Kulutustavararyhmä 3 0 O le m m e ta rka sta n e e t F iskars O y A b:n v u o d e n tilin p ä ä tö k s e n ko n se rn itilin p ä ä tö ksin e e n ja kirja n p id o n s e k ä h a llinnon hyvän tilin ta rka stu sta va n e d e llyttä m ä ssä laajuudessa. E m o y h tiö T ilinpäätös, jo k a o so itta a vo itto a tilika u d e lta ,9 6 m arkkaa, on laadittu v o im a ssa olevien sä ä n n ö ste n m ukaisesti. K oska ta rk a s tu k s e m m e ei ole a n ta n u t a ihetta h u o m a u tu k s iin kirja n p id o n, tilin p ä ä tö kse n tai h a llinnon suhteen, p u o lla m m e tu lo s la s k e lm a n ja ta seen vahvistam ista, va h viste tu n taseen m u ka ise n vo ito n kä yttä m istä h a llitu kse n e h d o tu k s e n m u ka ise sti se kä va s tu u va p a u d e n m y ö n tä m is tä h a llitu kse n jä se n ille ja to im itu s jo h ta ja lle ta rk a s ta m a lta m m e tilikaudelta. K o n s e rn i K onse rn itilin p ä ä tö s on laadittu vo im a s s a olevien sä ä n n ö ste n m u kaisesti. K onse rnin va p a a o m a p ä ä o m a on esitetty ko n sern ita se e ssa o sa ke yh tiö la in e d e l lyttäm ä llä tavalla. U lk o m a a n to im in ta ra k e n ta a v a u ra u tta K u lu tu sta va ra ryh m ä n o su u s k o k o ko n se rn in m yyn n istä oli 3 8 % M yynti, M m k 241 jo sta u lko m a illa 79% H e n kilö stö 809 Fiskarsin saksien, veitsien ja käsityöka lu je n E uroopan m yynti kasvoi 30%. M yynti ta p a h tu i a ik a is e m p a a selvästi e n e m m ä n ko n se rn in o m ie n kanavien kautta. K u lu tu sta va ra ryh m ä sai h u o m a tta va n va h vistu kse n, kun K n ivm a n A B E skilstu n a ssa siirtyi F iskarsin o m is tu k seen. K aupan m yö tä Fiskars on P ohjo is m a id e n jo h ta v a keittiöveitsien ja ju u s to h ö y lie n to im ittaja. K n ivm a n in H o lla n n issa sija itse va tytäryhtiö lu jitta a s a m a lla Fiskarsin a s e m a a ke s k e i sillä E uroopan m a rkkin o illa. H u o lim a tta siitä, että u u sien käsityöka lu je n ja veitsien tu o m in e n m a rk k i noille on o llu t U S A :ssa o d o te ttu a hitaam paa, Fiskars M a n u fa ctu rin g C o rp o ra tio n kykeni va h vista m a a n m a rkkin a a se m ia a n. P uutarhan leikku u vä lin e id e n m yynti kasvoi % e d e llise stä vuodesta. Fiskars on jo h ta va s a k s im e rk k i E uroop assa ja Y hdysvalloissa. A s ia k a s lä h e is e m p ä ä to im in ta a U utta te k n o lo g ia a ja u u sia m e n e te l m iä so velletaan ja tku vasti Fiskarsin kulutustavaro ih in. K aikki F iskarsin a lueella sija itseva t te h ta a t to im iva t nyt u u situ issa tilo issa jo is s a a sia kka id e n ta rp e e t vo id a an e n tistä p a re m m in h u o m io id a. P u o lla m m e ko n s e rn itu lo s la s k e lm a n ja konse rn ita se e n vahvistam ista. H e lsin g issä m a a lis k u u n 5 päivä nä 1986 C h ristia n H ildén Eric H agfu nd KHT Knivmanin juustohöylät ja veitset sopivat kaikkien juustolaatujen käsittelyyn.

17 32 L o g is tiik k a to im in to ja k e h ite ttiin k a ik illa to im in ta a lu e illa. VVausaun te h ta illa Y h d y s v a llo is s a in v e s to itiin u u te e n tie to k o n e e lla o h ja ttu u n tu o tte id e n ja k e lu k e s k u k s e e n jo s ta k u lu tu s ta v a ra t lä h e te tä ä n s u o ra a n a s ia k k a ille to iv o tu n k o k o is is s a erissä. T u o tte id e n ja k e lu ru o ts a la is ille a s ia k k a ille p ä ä te t tiin k e s k ittä ä K n iv m a n in y h te y te e n E skilstu n a a n. U u d e t C h e fk e ittiö v e its ie n k u lu tta ja p a k k a u k s e t s u u n n ite ltiin a s ia k a s ta s ilm ä llä p itä e n tu rv a llis ik s i ja in fo rm a tii v isiksi. C h e fv e its e t o te ttiin E u ro o p a n m a rk k in o illa hyvin v a s ta a n. P ow erg rip ru u v ita ltto je n la n s e e ra a m in e n o n n is tu i n iin ik ä ä n o d o te tu s ti. L a a tu a ia h y v ä ä m u o to ilu a F iska rs tu n n e ta a n k a ik k ia lla m a a il m a s s a k u lu tu s ta v a ro is ta a n jo id e n k o rk e a k ä y ttö a rv o p e ru s tu u la a tu u n, e d u llis e e n s u o rite h in ta s u h te e s e e n ja to im iv a a n m u o to ilu u n. F iska rs on s a a n u t u s e ita m e rk ittä v iä la a tu ja m u o to ilu p a lk in to ja. V u o n n a S u o m e n m u o to ilu ra a ti m y ö n s i H y v ä ä m u o to ilu a tu n n u k s e n u s e ille tu o t teille. F is k a rs m e rk k i v a h v is tu u H e llittä m ä ttö m ä n m a rk k in o in tity ö n ja te h o k k a a n, s e k ä Y h d y s v a llo is s a e ttä E u ro o p a s s a to te u te tu n k u lu tta ja m a in o n n a n a v u lla F is k a rs tu o te m e rk k i o n s e lvä sti v a h v is tu n u t. E n tistä g lo b a a lim p i o te m a rk k in o is ta e d is tä ä m y ö s u u s ie n tu o tte id e n n o p e a a m a rk k in o ille pääsyä. 1. U usien Chefveitsien kuluttajapakkaukset on suunniteltu turvallisiksi ja informatiivisiksi. 2. Fiskarsin kuuluisia saksia m ainostettiin näyt tävästi Ranskan televisiossa. "Fiskars libère la m ain d e 1 homme." 3. Fiskarsin uuteen Po w erg rip työkalusarjaan kuuluu vaihtoteräinen ruuvitaltta. Siinä on viisi erilaista, vinyylipäällysteisen kahvan sisällä säilytettävää irtokärkeä. 4. Keveät, tehokkaat puutarhan raivaussakset saivat S uom en Muotoiluraadilta Hyvää m u o toilua merkin käyttöoikeuden.

18 Elektroniikkaryhmä E le k tro n iik k a ry h m ä n m y y n ti lisä ä n tyi e d e llis v u o d e s ta 41 %. K a s v u a syn tyi F is k a rs in k a ik illa e le k tro n iik a n a lu e illa, T e h o e le k tro n iik a s s a, L iik e n n e e le k tro n iik a s s a, K o te lo is s a ja K e h ity s tu o tteissa. L is ä ä n ty v ä k a n s a in v ä lis y y s lo i k a s v u a E le k tro n iik k a ry h m ä n o s u u s k o k o k o n s e rn in m y y n n is tä oli M yynti, M m k jo s ta u lk o m a illa FHenkilöstö 21% % 385 F is k a rs v a h v is ti e le k tro n iik k a ry h m ä n s ä k a n s a in v ä lis ty m is tä s iirty m ä llä tu o ta n n o llis e e n to im in ta a n m y ö s Y h d y s v a llo is s a ja R u o tsissa. T ä m ä ta p a h tu i k a h d e n y rity s k a u p a n ka u tta : v u o d e n a lu s s a o s te ttiin S a n ta B a rb a ra s s a, K a lifo rn ia s s a, to im iv a n B e h lm a n E n g in e e rin g C o rp o ra tio n in liik e to im in ta, v u o d e n lo p u s s a s o v ittiin G ö te b o rg in lä h is tö llä s ija its e v a n K rafte le k tro n ik A B :n s iirty m is e s tä F iska r s in h a ltu u n. R y h m ä n o rg a n is a a tio ta m u u te ttiin ja k a m a lla e le k tro n iik k a to im in ta k a h te e n o p e ra a tio o n : E le k tro n iik k a, E u ro o p p a ja E le k tro n iik k a, USA. Y h d y s v a lta i n e le k tro n i i k k a to i m i n ta a k e h ittä m ä ä n p e ru s te ttiin C u p e rtin o o n, K a lifo rn ia a n, F iska rs E le c tro n ic s C o rp o ra tio n ja s e n n e u v o a a n ta v a k s i e lim e k s i E le c tro n ic s A d v is o ry C o u n c il jo h o n o n k u ts u ttu a la n a s ia n tu n tijo ita. k a tta v a n m y y n tiv e rk o s to n lu o m in e n. B e h lm a n o n v a k iin n u tta n u t p itk ä a ik a i se t k a u p p a s u h te e n s a u s e isiin m e rk it tä v iin k ä rk iy h tiö ih in. L iik e n n e e le k tro n iik a s s a k e h ite ttiin y h d e s s ä k ä y ttä jie n k a n s s a uusi, e rityi se s ti a lu e e llis e e n liik e n te e n o h ja u k s e e n ja n o p e ille v ä y lille s o v e ltu v a F IS K T E A M tu o te p e rh e. T o im in n a n a s ia k a s k e s k e is tä lu o n n e tta te rä v ö i te ttiin p e ru s ta m a lla e rity in e n a s ia k a s p a lv e lu o s a s to. S e v a s ta a m m. k ä y ttä jä k o u lu tu k s e s ta, te k n is e s tä tu e s ta ja tu o tte id e n h u o llo s ta. U u s i k o te lo te h d a s U u d e n k o te lo te h ta a n in v e s to in tip ä ä tö s te h tiin v u o d e n lo p p u p u o le lla. V a lm is tu ttu a a n T a m m is a a re e n k e v ä ä llä 1986, te h d a s o n e rä s m a a il m a n n y k y a ik a is im m is ta. T ehta alla o n v a lm iu s n o p e is iin to im itu k s iin n. 4 0 m a a ta k a tta v a lle a s ia k a s a lu e e lle. Y h d y s v a lta in m a rk k in a t a v a u tu iv a t e n s im m ä is illä tila u k s illa. 7. A lueellisen liikenteenohjausjärjestelmän val K o k o n a is la a tu a a s ia k k a a n p a rh a a k s i T e h o e le k tro n iik a s s a tu o tte e t o n k e h i te tty e n tis tä p ie n ik o k o is e m m ik s i, h ilja is e m m ik s i ja h e lp p o k ä y ttö is e m m ik s i s a m a lla k u n p a lv e lu n la a tu a on k o ro s te ttu jo u s ta v illa to im itu s, k ä y ttö o p a s tu s ja h u o lto p a lv e lu illa. E u ro o p a s s a tu o tiin m a rk k in o ille s a rja u u sia, eri te h o is ia k a tk e a m a tto m a n v irra n s y ö tö n tu rv a a v ia la itte ita (UPS). N e s o v e ltu v a t e rity is e s ti h a ja u te ttu je n tie to jä rje s te lm ie n ja n y k y a ik a is te n to i m is to je n ta rp e is iin. U u s is s a tu o tte is s a k o ro s tu v a t k ä y ttä jä y s tä v ä llis y y s ja m u o to ilu. B e h lm a n E n g in e e rin g in p ä ä tu o tte e t, m ik ro p ro s e s s o rio h ja tu t v a ih to v irta lä h te e t ja ä ly k k ä ä t v irra n ja k e lu jä rje s te lm ä t o n s u u n n ite ltu m o n e n la is e e n s u o ja u s ja te s ta u s k ä y ttö ö n. V u o d e n a ik a n a k ä y n n is te ttiin Y h d y s v a lla t vom o on Liikenneelektroniikan uusi laatu tuote. S en kuvaruudulle saadaan risteyksestä online kuva. 2. Fiskarsin Kaliforniassa sijaitseva elektroniik katehdas, Behlm an Engineering, toimittaa automaattisia testausja valvontajärjestelmiä vaativiin projekteihin. 3. Fiskarsin uudet, tasalaatuisen ja katkeam at toman virransyötön takaavat UPSlaitteet so p i vat pieninä ja äänettöm inä uudenaikaisiin toimistoihin.

19 Investointitavararyhmä H u ip p u la a tu a k a s v a v a a n v ie n tiin In v e s to in tita v a ra ry h m ä n m y y n ti k a s v o i 2 5 %. S e n p ä ä tu o tte e t o n s u u n n ite ltu k u lje tu k s iin ja m a te ria a lito im in to ih in v a ik e is s a k in o lo s u h te is s a. S a lo n k o n e p a ja lla k ä y n n is te ttiin in v e s to in tio h je lm a u u d e n la y o u tin ja u u d e n, tu o tta v a n te k n o lo g ia n k ä y t tö ö n o tta m is e k s i. In v e s to in tita v a ra ry h m ä n o s u u s k o k o k o n s e rn in m y y n n is tä oli M yynti, M m k jo s ta u lk o m a illa H e n k ilö s tö 34% % 548 P u u ta v a ra n o s tu re id e n m y y n ti ka s v o i tu n tu v a s ti. B u s te rv e n e id e n k o rk e a m a rk k in a o s u u s sä ilyi h u o lim a tta p ie n v e n e id e n k o k o n a is k y s y n n ä n la s k u s ta P o h jo is m a is s a. N o s tu rit v a h v is tiv a t m a rk k in a a s e m ia a n F is k a rs in h y d ra u lis e t p u u ta v a ra n o s tu rit o v a t jo käsite. J o k a in e n n o s tu ri on p itk ä lle e rik o is tu n u t ty ö v ä lin e jo k a a s e n n e ta a n k a lliis iin p e ru s k o n e is iin ja jo n k a s ik s i o n o lta v a e h d o tto m a n to im in ta v a rm a ra ju im m a s s a k in k ä y tö s s ä, a lh a is is s a k in lä m p ö tilo is s a. Ih a n te e llis e n n o s tu rin k e h ittä m in e n e d e lly ttä ä p itk ä a ik a is ta k o k e m u s ta, ta rk k a a s u u n n itte lu a ja ja tk u v a a y h te is ty ö tä eri k ä y ttä jie n k a n ssa. v e n e e n ä. B u s te rm a llis to s s a o n viisi p e ru s v e n e ttä jo id e n m o o tto rite h o u lo t tu u 4 :s tä 6 0 :e e n h e v o s v o im a a n. A lu m iin is e n B u s te rin o m in a is u u d e t tu rv a llis e n a, h e lp p o h o ito is e n a m o n ik ä y ttö v e n e e n ä o v a t tu lle e t v o im a k k a in a esille. B u s te r o n m e n e s ty n y t s e k ä p e rh e k u lje tu k s is s a ja k a la s tu k s e s s a e ttä a m m a ttik ä y tö s s ä m m. p e la s tu s ja p a lo n to rju n ta o p e ra a tio issa. T e o llis u u s k o n i p o n e n tte ja P o h jo is m a ih in In h a ra tio n a lis o i s a ra n a tu o ta n to n s a s u u n n ite llu n in v e s to in tio h je lm a n s a m u k a is e s ti. K a u d e n a ik a n a s o lm ittiin y h te is ty ö s o p im u s jo k a m e rk its e e F is k a rs in s a ra n o id e n m a rk k in a a s e m a n v a h v is tu m is ta N o rja s s a ja T a n ska ssa. V ie n ti R u o ts iin kasvo i. R a k e n n u s te o llis u u tta p a lv e le v is ta tu o tte is ta m e n e s ty iv ä t m y ö s F o rm a te rm lä m p ö p a tte rit. K is k o n k iin n ittim ie n to im itu k s e t ja tk u i v a t p itk ä a ik a is te n s o p im u s te n p u it te is s a V a ltio n ra u ta te ille. V ie nti R u o tsiin lisääntyi. K ilp a ilu k y k y n s ä v a rm is ta m is e k s i F iska rs o n k o ro s ta n u t a s ia k k a id e n ta rp e id e n h u o m io im is ta ja p a n n u t k o k o n a is la a d u lle e n tis tä e n e m m ä n p a in o a. A s ia k a s k e s k e is e n tu o te k e h itte ly n tu lo k s e n a sy n ty i u s e ita u u s ia m a lle ja. K u o rm a a u to k ä y ttö ö n s u u n n ite ltu k a tk a is tu n p u u ta v a ra n n o s tu ri ja uusi m e ts ä n o s tu ri m e n e s ty iv ä t hyvin P o h jo is E u ro o p a n k o h d e m a rk k in o illa a n. K o k o ru n k o je n k u lje tu k s e e n ta rk o ite tut, k o k o o n ta ittu v a t Z m a llit, v a llo ittiv a t u u s ia a s ia k k a ita K e s k ie u ro o p a s s a. N e u v o s to liito n k a u p p a ja tk u i v ire ä n ä s o lm ittu je n s o p im u s te n p u itte iss a. H y d ra u lis is ta p u u ta v a ra n o s tu re is ta m e n i yli k a k s i k o lm a s o s a a v ie n tiin. SvniJusfcr B u s te rit h y ö ty k ä y tö s s ä Fiskarsin hydrauliset puutavaranosturit ovat jo käsite. M etsänosturi 70 S N m enestyy hyvin pohjoiseurooppalaisilla kohdemarkkinoillaan. B u s te r tu n n e ta a n P o h jo is m a is s a v a a tiv ie n ra n n ik k o v e s ie n jo h ta v a n a Turvalliset, helppoh oitoiset B u ste r alumiiniveneet ovat oivallisia kalastusveneitä.

20 Kiinteistöryhmä 38 N y k y a ik a is ta m e ts ä ja m a a ta lo u tta K o n s e rn in m a a o m is tu s F iska rsin a lu e e lla E te lä S u o m e s s a o n n h e h ta a ria. S e a n ta a y h tiö n to im in n a lle v a n k a n v a u ra u s p o h ja n. F is k a rs va a lii m e ts iä ä n p itk ä n tä h tä y k s e n h o ito s u u n n ite lm a n p u itte is s a ta v o itte e n a p u u v a ro je n k a s v u ja ik ä ja k a u m a n p a ra n e m in e n. H a k k u u m ä ä rä alitti ta rk o itu k s e lla v u o tu is e n kasvun. K iin te is tö ry h m ä n o s u u s k o k o k o n s e rn in m y y n n is tä oli 7% M yynti, M m k H e n k ilö s tö 156 O m is ta m ia a n m a a ta lo u s m a ita F iska rs h o ita a n y k y a ik a is in m e n e te lm in k e s k itty m ä llä v a lik o itu je n v ilja la jie n tu o tta m is e e n. M a a o m a is u u d e n m ä ä rä k a s v o i v u o d e n a ik a n a. Osoitteet T e h o k a s ta k iin te is tö h u o lto a K iin te is tö ry h m ä h u o le h tii y h tiö n tu o ta n to to im in ta a n liittyvie n ra k e n n u s te n u u d is ra k e n ta m is e s ta ja k u n n o s s a p id o s ta. V u o d e n a ik a n a v ie tiin p ä ä tö k s e e n F is k a rs in a lu e e lla s ija its e v ie n tu o ta n to la ito s te n u u d is ta m is o h je lm a. K iin te is tö h u o lto te h o s tu i e n tis e s tä ä n. S e n p a lv e lu ih in k u u lu iv a t m y ö s k u lje tu k s e t s e k ä s ä h k ö to im itu k s e t a lu e e n te o llis ille ja y k s ity is ille k u lu tta jille. K o n se rn in jo h to, M a n n e rh e im in tie 14 A, PL 23 5, H e ls in k i. Puh. (90) Telex fh e ls sf. Telefax (90) F is k a rs G e s.m.b.h. L a m e z a n s tra s s e 5, A W ien, Ö ste rre ic h. Puh Telex b a n w a. T elefax W a lte r K lo b u ts c h a r. K u lu tu s ta v a r a r y h m ä, E u r o o p p a F iska rs Ltd. 8 S lo a n e S treet, B irm in g h a m B1 3B L, E n g la n d. Puh Telex ra u ta g. Tele fa x M ic h a e l M c B re e n. S a k s ite h d a s, B illn ä s. Puh. (911) Telex fb ill sf. Telefax (911) A n d ré W inter. V e its ite h d a s, F iska rs. Puh. (911) Telex fb ill sf. Telefax (911) B irg e r A h ls k o g. K ä s ity ö k a lu te h d a s, B illn ä s. Puh. (911) Telex fbill sf. Telefax (911) S a ka ri G rö h n. Fiskars pitää hyvää huolta metsistään. T u o ta n to tv ö k a lu te h d a s, B illn ä s. Puh. (911) Telex fbill sf. T elefax (911) Tapio S ä rkkä. K e h y k s e t ja listat, PL 26, P orvoo. Puh. (915) T elex 1711 fp o rv sf. Telefax (915) B e n g t Forssell. K u lu tu s ta v a ra m y y n ti, R u o s ila n k u ja 3 A, H e ls in k i. Puh. (90) Telex fk tm sf. M a tti R anta. P o h ja n ko n tto ri, B illn ä s. Puh. (911) 3771, Telex fb ill sf. Telefax (91 1) H e n ry Löfstedt. O y R a h k o la A b, PL 30, V aasa. Puh. (961) Telex ra h k o sf. P entti P rin kkilä. F in n o v a tio n S.a.r.l. 29, R u e d e M iro m e sn il, F Paris, France. Puh Telex fin n f. T elefax R o la n d V ig n e ro t. F iska rs A G B ü tte n e n h a ld e 38, C H Luzern, S c h w e iz. P uh Telex fis k ch. O s k a r Leutw iler. F iska rs A /S M a g le b je rg v e j 4, D K Lyngby, D a n m a rk. Puh Telex te c c o d k. Telefax A a g e B a e k k e. F is k a rs A /S P o s tb o k s , N O s lo 1, T o ye n s g a te n 26, N O s lo 1, N o rg e. Puh Telex fo s lo n. Telefax H a ra ld B o q u is t. F iska rs N e d e rla n d B.V. G ro n in g e n w e g 6, N L RV. G o u d a, H o lla n d. Puh Telex fka rs nl. T elefax T im va n d e Kieft. K n iv m a n A B S tä lb rä n n a re o a ta n 5, B o x 1117, S E s k ils tu n a, S ve rig e. Puh T elex k n iv m a n s. T elefax J a n E km a n. K n iv m a n N e d e rla n d b.v. K e lle n s e w e g 2a, N L J D T iel, P o s tb u s 6019, N L H A Tiel, H o lla n d. Puh Telex k n v m n nl. H e n k d e La n g e. K u lu tu s ta v a r a r y h m ä, U S A K ra fte le k tro n ik A B B o x 2101, S S urte, S ve rig e. Puh Telex kraft s. Telefax C u rt H a n s s o n. E le k tr o n iik k a r y h m ä, U S A B e h lm a n E n g in e e rin g 1142 M a rk A v e n u e, C a rp in te ria, C a lifo rn ia 93013, U SA. Puh , Telefax T o m m y Tucker. F iska rs E le c tro n ic s C o rp o ra tio n S te v e n s C re e k B lvd., C u p e rtin o, C A 95014, U SA. Puh Telex a m e x. Telefax D a v id W e ib e l. I n v e s to i n tita v a r a r y h m ä S a lo n k o n e p a ja, T e h d a s k a tu 7, PL 54, S alo. Puh. (924) Telex 6814 fs a lo sf. Telefax (924) V ä in ö K o rp e ine n. F is k a rs h u o lto, T e h d a s k a tu 7, PL 54, S a lo. Puh. (924) Telex 6814 fs a lo sf. T elefax (924) O la v i S o in i o.t.o. P o rv o o n k o n e p a ja, PL 26, Por v o o. Puh. (915) T elex 1711 fp o rv sf. Telefax (915) T au no K ä ä riä in e n. Fis k a rs M a n u fa c tu rin g C o rp o ra tio n P.O. B o x 1727, W a u s a u, W is c o n s in 54401, U SA. P uh Telex fis k a rs m c w a s u. T elefax W a y n e Fethke. In h a n te h ta a t Inha. Puh. (965) Telex fin h a sf. Tele fa x (965) P auli L a n to n e n. E le k tr o n iik k a r y h m ä, E u r o o p p a K iin te is tö p a lv e lu t F iskars. Puh. (911) Telex fbill sf. Telefax (911) S e p p o S o in in e n. T e h o e le k tro n iik k a te h d a s. R u o s ila n k u ja 3 B, H e ls in k i. Puh. (90) Telex fip e l sf. Tele fa x (90) K im m o P ö k k in e n. K o telo t. A ju rin p u is to tie 2, PL 42, T a m m isa a ri. Puh. (911) Telex fe k e n sf. Telefax (911) N ils E w a lds. L iik e n n e e le k tro n iik k a te h d a s. Elim ä e n k a tu 17, H e ls in k i. Puh. (90) Telex fe le k sf. R e ijo M ä ih ä n ie m i. E lesco, S o u k a n tie 13, PL 19, E spoo. P uh. (90) Telex fh e ls sf. Telefax (90) P e k k a P y lk k ä n e n. K iin te is tö r y h m ä M e ts ä ta lo u s, F iskars. Puh. (911) Telex fbill sf. Telefax (911) C la e s J o h a n G rö n va ll. B illn ä s in sa h a, B illn ä s. Puh. (911) Telex fb ill sf. Telefax (911) M a a ta lo u s, F iskars. Puh. (911) Telex fb ill sf. Telefax (911) S v e n S to rsjö. F is k a rs in s ä h k ö F iska rs. Puh. (911) Telex fb ill sf. Telefax (911 ) R alf Lytz. R u u k in k o n tto ri, F iska rs. Puh. (911) T elex fb ill sf. Telefax (911) N ils E rik W ib e rg.

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi F = O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi Toimintakertomus 1973 YLEISTALOUDELLINEN KATSAUS Maamme taloudellisen kehityksen merkittävimmät p iirteet olivat voimakas inflaatio,

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ 0201470-5 SATO OYJ TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ SISÄLTö HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTOS Konsernituloslaskelma, IFRS Konsernltase, IFRS Rahavlrtalaskelma, IFRS Laskelma oman

Lisätiedot

Vacon Oyj. Runsorintie 7 65380 Vaasa. Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa TASEKIRJA 1.1.-3 L.L2.2013

Vacon Oyj. Runsorintie 7 65380 Vaasa. Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa TASEKIRJA 1.1.-3 L.L2.2013 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 6538 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-3 L.L2.213 2 S sällysluettelo Hallituksen toimintakertomus Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa CARGOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014 KLO 12 Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa Tammi maaliskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

Metsä Group osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 7.5.2015 klo 12 Sivu 1/26 METSÄ

Metsä Group osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 7.5.2015 klo 12 Sivu 1/26 METSÄ Sivu 1/26 METSÄ GROUP OSAVUOSIKATSAUSS TAMMI MAALISKUU Metsä Group osavuosikatsaus 1. 1. 31.3..00 Sivu 2/26 METSÄ GROUPIN TAMMI MAALISKUUN LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 129 MILJOONAA EUROA TAMMI

Lisätiedot

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012 EKOKEM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konsernin vuoden 2014 tulos Ekokem-konsernin liikevaihto oli 200,8 miljoonaa euroa (195,2 milj. e). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,9 prosenttia. Liikevaihdon

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

il AL LINEN SISÄLTÖ VU2SIK

il AL LINEN SISÄLTÖ VU2SIK H a lliin i.'«n» «in s E d u sk u n n alle la ik si o ikeudenkäym iskaaren M k * eräiden m uiden lukien tiedoksiantoa riita-asioissa koskevien saannosten m uuttam isesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Tilinpäätös Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 2.3 Kaupunginvaltuusto 7 2.2 Kaupungin henkilöstöorganisaatio 6 2.1 Kaupungin hallinto-organisaatio 5 1.1. Kaupunginj ohtaj an katsaus 3 1 Toinjintakertomus.3

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä:

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä: HKScan-konsernin osavuosikatsaus Q1/2014, 7.5.2014, klo 8.00-1- HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014: Rakennemuutos etenee vuosineljänneksen tulos oli pettymys * Liikevaihto oli 465,4 (507,1)

Lisätiedot

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 AFARAK GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Tammi joulukuu 2014: - Liikevaihto kasvoi 27,4

Lisätiedot

milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0

milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 22.4.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009 Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 69,0 milj. euroa, laskuaa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdastaa

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

LIIKE-ELÄMÄN MATEMATIIKKA 1 MAT1LH001

LIIKE-ELÄMÄN MATEMATIIKKA 1 MAT1LH001 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Liiketalous, Pasila LIIKE-ELÄMÄN MATEMATIIKKA 1 MAT1LH001 Katri Währn Syksy 2013 ESIPUHE Tämä luentorunko on tarkoitettu oppikirjan tueksi eikä suikaan korvaamaan sitä. suosittelen

Lisätiedot

Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 Muutos käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa

Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 Muutos käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa Vuoden 2014 viimeinen neljännes (verrattuna vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen)*

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 3.9.2011

KHT-TUTKINTO 3.9.2011 1 (23) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 3.9.2011 1-OSA: TÄYDENNYSOSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia), 40 pistettä Täydennysosa koostuu kahdesta tehtävästä.

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta Tekninen lautakunta 399 27.11.2013 Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta 1326/02.05.00.00/2013 TEKLA 399 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot