Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?"

Transkriptio

1 Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi yliopiston Pienessä ju h lasalissa, perjantaina klo 12. W ITH AN ENGLISH ABSTRACT SUOMALAINEN LAKIMIESYHDISTYS HELSINKI 201

2 Sisällys E S IP U H E... S IS Ä L L Y S... IX L Ä H T E E T... XV LY H EN TEET... XXXI I JO H D A N T O... I 1.1 V ajaakuntoinen ja vam m ainen avointen työm arkkinoiden reu n alla V ajaakuntoinen vai osatyökykyinen? Työtä v älityöm arkkinoilla Sosiaalinen työllistäm inen ja välityöm arkkinat K unnan sosiaalipalveluna järjestäm ä työ ja ty ö to im in ta K ehitysvam m alain m ukainen ty ö to im in ta Kuntouttava ty ö to im in ta Työtoim inta m ielenterveysyhdistyksissä P äivätoim inta Työhallinnon työkokeilu ja työ osana am m atillista k u n to u tu sta Tuettu työllistym inen ja m ielenterveyskuntoutujien siirty m äty ö Työ sosiaalisessa yrityksessä, työpajat ja ty ö p a n k k i Tutkim uksen kohteesta Työn eri m u o d o t Työoikeudellisen suojan ulo ttu v u u s Työsopim uslain m ukainen soveltam isala Työsopim uslain soveltam isen poissulkem inen lailla Työsuhteen ja m uun työn välinen rajankäynti Eri rajanvedot R uotsin työntekijäkäsite ja työntekijäasem an k o k o n aisarv io in ti Työtoim innan oikeudellisen luonteen arv io in ti Sosiaalipalvelujen järjestäm iseen liittyvä la in sä ä d ä n tö K eskeiset m ääritelm ät ja k äsitteet V IX

3 II VAJAAKUNTOISEN TEK EM Ä N TYÖN K EH ITY SV A IH EET Työn tekem isen p e ru ste K öyhäinhoitoa ja h u o lto ap u a Suojatyöstä SHL 27 d :n 3 m om entin m ukaiseen ty ö h ö n Työtoim innan keh ity s Sosiaalihuollollinen työtoim inta K ehitysvam m aisten ty ö to im in ta Psykiatrinen ty ö to im in ta III TU TK IM U STEH TÄ V Ä N T A R K E N T A M IN E N Työtoim innan epäselvä oikeudellinen lu o n n e K ritiikkiä käytäntöä kohtaan Tarkastelun k o h te is ta Rajanvedot M uut tutkim uskohteet Tutkim uksen luokittelu ja m etodi Vajaakuntoisen asem an sä ä n te ly stä Vajaakuntoisen asem an tu tk im ise sta Työsuhde ja työntekijäasem a työoikeudellisessa tu tk im u k se ssa L ainoppia yhdistettynä m uihin m eto d eih in IV VAJAAKUNTOISEN TY Ö N TEO N ERI M UODOT N Y K Y Ä Ä N A lu k s i V am m aisten henkilöiden työllistym istä tukeva toim inta ja ty ö to im in ta Sosiaalipalvelun jä rje stä m in e n A siakkuuden p e ru sta Päätöksenteko Työsuhteisen työn e h d o t Työtoim innan e h d o t K ehitysvam m aisten ty ö to im in ta S ääd ö sp o h ja Sisältö ja e h d o t T o teuttam inen Avotyötoim innan jä rje ste ly t M ielenterveysyhdistysten ty ö to im in ta P äiv äto im in ta X

4 4.6 Tuettu ty ö llisty m in en Tuetun työllistym isen p ro sessi Työsuhteen e h d o is ta M ielenterveyskuntoutujien klubitalot ja siirty m äty ö K lubitalon to im in ta Siirtym ätyön järjestäm isen tavat K atsaus vajaakuntoisen tekem ään työhön m uissa P ohjoism aissa V TY Ö SU H TEEN JA TY Ö TO IM IN N A N VÄLINEN R A JA N V E T O L ä h tö k o h d a t Y ksittäiset tunnusm erkit Johdanto S o p im u s Työn tekem inen to ise lle V astik e H enkilö k o h taisesti Johto ja v alv o n ta Y k sittäisten tunnusm erkkien tarkastelun jälkeinen kokonaisarviointi Perustunnusm erkkien täydentäm isen ta r v e K okonaisarv io in ti Tarve ja v a ih e K e h ity s K äyttöala ja sisä ltö Sosiaalihuoltolain sisäisestä rajanvedosta T yösuhteista työtä ja työtoim intaa sosiaalihuollon a sia k k a a lle Työsuhteinen ty ö Ero tavanom aiseen ty ö h ö n V am m aisuus erottelukriteerinä Y ksittäisten tunnusm erkkien täyttym inen Sosiaalihuoltolain m ukaisen työtoim innan erottam inen työsuhteisesta ty ö s tä Rajanvedon ratk aisem in en VI K EH ITY SV A M M A ISTEN TY Ö TO IM IN N A N O IK EU D ELLIN EN L U O N N E Eri oikeudenalojen norm ien yhtäaikainen so v eltam in en 181 XI

5 6.2 Työsuhteisen työn kaltaista ty ö tä? Y ksittäisten tunnusm erkkien sisällön laajentam in en A lu k s i Työn tekem isen ja teettäm isen m o tiivit A nsiotarkoitus ja m uut m otiivit Työn teettäm isen tarkoitus Työtä itse lle? V a s tik e M ä ä rä S o siaalietu u s Sopim us ja sen sito v u u s A votyötoim innan erity isp iirteitä K okonaisarvioinnin ta rp e e s ta M ahdollisen työsuhteen osap u o let Työsuhteeseen siirty m in en VII TY Ö TO IM IN TA A Y H D IS T Y K S IS S Ä Erot ja y h tä lä isy y d e t Tunnusm erkistön täyttym isestä H arrastusta ja vapaaeh to isto im in taa L äh tö k o h d at H arrastustoim innan tavanom aisuus Tavanom aisen harrastustoim innan ja työsuhteisen työn e r o A rv io in tia VIII TYÖN ERITY ISPIIRTEID EN V A IK U T U S Tuetun työllistym isen m allin ja siirtym ätyön e rity isp iirte e t H enkilökohtaisen työntekovelvoitteen sis ä ltö jä m e rk ity s Eyönantajavelvoitteiden jakautum inen Sopim uksin työoikeudellisen suojan p iiriin IX A R V IO IN T IA R ajanvetojen ja m uiden tutkim uksessa asetettujen tehtävien ratk aisem in en Suojan kohde ja la a ju u s L äh tö k o h d at Säädetyn tunnusm erkistön riittävyys P eru so ik euksista M uutosten tavoitteista ja sisä llö stä O ikeudellistum inen XII

6 9.4 Tutkim uksen tulosten vaikutukset V aihtoehtoja m uutokselle K äytettävissä olevat m ahdollisuudet Lailla toisin säätäm in en A B ST R A C T O IK EU STA PA U SH A K EM ISTO A SIA H A K E M ISTO XIII

vahingonkorvaukseen EU:n ja Suomen oikeudessa

vahingonkorvaukseen EU:n ja Suomen oikeudessa Katri Havu Oikeus kilpailuoikeudelliseen vahingonkorvaukseen EU:n ja Suomen oikeudessa Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostum uksella esitetään

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi.

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Voimassa oleva lainsäädäntö. Työllisyyslaki on annettu 28 päivänä kesäkuuta 1963 ( 3 3 1 /6 3 ). Sitä on muutettu kunnan sopimustöiden osalta vuonna 1967

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.3.2012 COM(2012) 131 final 2012/0061 (COD) C7-0086/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä

Lisätiedot

Kenttälehto 1500 m 4.07,2

Kenttälehto 1500 m 4.07,2 11.1.1982 Kenttälehto 1500 m 4.07,2 Rovaniemen Roadrunnersien hallisarjajuoksu jatkui sunnuntaina 1500 metrin kilpailulla. Yleisen sarjan voitti Tornion Pyryn Jyrki Kenttälehto ajalla 4.07,2. Kenttälehto

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.11.2010 KOM(2010) 624 lopullinen 2010/0312 (COD) C7-0370/10 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen

Lisätiedot

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi F = O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi Toimintakertomus 1973 YLEISTALOUDELLINEN KATSAUS Maamme taloudellisen kehityksen merkittävimmät p iirteet olivat voimakas inflaatio,

Lisätiedot

Jäse ntie dote 1/2005

Jäse ntie dote 1/2005 Jäse ntie dote 1/2005 Nyt ajank oh taise n ns. M artin k olm ion tontin Itäise n Rantak adun suuntaine n e m pire puutalo tule e nyk yiste n k aavailuje n m uk aan säilym ään. (Kuva: Jouni Liuk e ) Kok

Lisätiedot

Yleistä. Kustannusvastuun jakautumisen perusteista yleensä

Yleistä. Kustannusvastuun jakautumisen perusteista yleensä Ympäristöministeriö on varannut Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry: le tilaisuuden antaa lausuntonsa kaavojen toteuttamistoimikunnan mietinnöstä (komiteanmietintö 2002:2). Seura esittää lausuntonaan

Lisätiedot

Jyväsk ylän k aupungink irjaston h istoriaa vuode sta 1860 Marik a Alanen 2008

Jyväsk ylän k aupungink irjaston h istoriaa vuode sta 1860 Marik a Alanen 2008 Jyväsk ylän k aupungink irjaston h istoriaa vuode sta 1860 Marik a Alanen 2008 Jyväsk ylän k aupungink irjasto K esk i-suom en m aak untak irjasto 3 Lainak irjaston ensim m äiset ask eleet vuosina 1860

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

sen kuitenkin kuulleet ja heissä on heränny t epäusko olevien oloj en aitouteen. He ovat h ieman heränneet, alkaneet ky syä ja etsiä.

sen kuitenkin kuulleet ja heissä on heränny t epäusko olevien oloj en aitouteen. He ovat h ieman heränneet, alkaneet ky syä ja etsiä. V VALON AARTEISTO Kun m e jokapäiväiset ihmiset, jotka olemme sy ntyneet ja kasv aneet ny kyaikaisissa y hteiskunnissa, katselemme elämää y mpärillämme, emme useinkaan huomaa siinä mitään epätav allista.

Lisätiedot

il AL LINEN SISÄLTÖ VU2SIK

il AL LINEN SISÄLTÖ VU2SIK H a lliin i.'«n» «in s E d u sk u n n alle la ik si o ikeudenkäym iskaaren M k * eräiden m uiden lukien tiedoksiantoa riita-asioissa koskevien saannosten m uuttam isesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Nuorisopalvelut 2010. Nuorten palveluopas. www.nurmijarvi.fi

Nuorisopalvelut 2010. Nuorten palveluopas. www.nurmijarvi.fi Nuorisopalvelut 2010 Nuorten palveluopas www.nurmijarvi.fi SISÄLTÖ ASUMINEN 2 INTERNET 7 OPISKELU 11 TYÖELÄMÄ 24 OMA TALOUS 38 TERVEYS 40 SOSIAALIPALVELUT 48 POLIISIN PALVELUT JA OIKEUDENKÄYNTI 53 VAPAA-AIKA

Lisätiedot

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) Karjalan Kielen Seura on julkaissut vuonna 2009 E. V. Ahtian vuonna 938 julkaistun teoksen Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) näköispainoksena ja antanut sen

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Sisällys. Sukuneuvosto

Sisällys. Sukuneuvosto Vanhan Tuomas Rautalammin 2008 2007 Korhosten 11 sukuseura ry Sisällys Päätoimittajan puheevuoro 3 Kaarina Laitisen muistolle 4 Suomen Korhonen 5 Korhosten kuusi sukupolvea Säkkimäellä ja Vehkalassa 10

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 15.12.2014 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 Kaupunginhallitus päätti 16.9.2014. että Oriveden kaupunki aloittaa ko ko hen ki lö kun

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN Kunnanhallitus 213 08.12.2014 OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN 285/06.00/2014, 40/06.00/2014 KH 213 Pääministeri Stubbin hallitus on sitoutunut

Lisätiedot

Samasta työstä sama palkka

Samasta työstä sama palkka Samasta työstä sama palkka Töiden samanarvoisuuden vertailu tasa-arvolain 8 :n sukupuolineutraalin samapalkkaisuusperiaatteen nojalla Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma,

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen lautakunta 26.52014. Aänekosken kaupunki Kasvun ja oppimisen toimiala. Liite nm 2 KOULUVERKKOSELVITYS. Kouluverkkotyöryhmä

Kasvun ja oppimisen lautakunta 26.52014. Aänekosken kaupunki Kasvun ja oppimisen toimiala. Liite nm 2 KOULUVERKKOSELVITYS. Kouluverkkotyöryhmä Kasvun ja oppimisen lautakunta 26.52014 Aänekosken kaupunki Kasvun ja oppimisen toimiala Liite nm 2 KOULUVERKKOSELVITYS Kouluverkkotyöryhmä 2014 1 TACS l.\ A Äänekos ken kaupunki ja Uurais ten kunta olivat

Lisätiedot

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL.

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL. SUOM EN VIRALLINEN TILASTO MAATALOUS III : YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU vv. 0 OSA RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 0 VOL. HELSINKI V A L T I O N E U V O S T O N KIRJAPAINO Ssällys. Tekstä: Jo h d anto...

Lisätiedot

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh QAX 1-0-4-30-35 Dd QAX 1-0-4-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Käyttöohje...5 Sähkökaaviot...83 Alkuperäisten

Lisätiedot

Suomen osakeyhtiölaki ja sen uudistus: vaikutuksia sijoittajansuojaan*

Suomen osakeyhtiölaki ja sen uudistus: vaikutuksia sijoittajansuojaan* Kansantaloudellinen aikakauskirja 102. vsk. 4/2006 Suomen osakeyhtiölaki ja sen uudistus: vaikutuksia sijoittajansuojaan* Timo Korkeamäki Professori onzagan yliopisto Tuomas Takalo Tutki usohjaaja, Dosentti

Lisätiedot

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 28.08.2014 ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 Peruspalvelulautakunta päätti 20.5.2014 / 52 hankkia

Lisätiedot

70-LUVUN SELITYKSET. E».., 1.,...,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti

70-LUVUN SELITYKSET. E».., 1.,...,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti ...... :.. E».., 1.,......,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetiaterna rf Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitusaihteeri P. Teerikorpi KirjoituateD lainaa.inen

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Perusturvalautakunta 89 03.07.2013 Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa 170/213/2013 PTLK 89 Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Laki ikääntyneen

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta Tekninen lautakunta 399 27.11.2013 Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta 1326/02.05.00.00/2013 TEKLA 399 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot