O V F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "O V F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi"

Transkriptio

1 F= O V F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi

2 F= O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi I SISÄLTÖ : Sivu S isällysluettelo 1 H allitus tilintarka sta t 2 Y htiö n jo h to k u n ta, osa stopäälliköt sekä m uu t jo h ta t 3 V uodet : yhteenveto 4 T aloudellinen yleiskatsaus 5 H allituksen toim intake rto m us vuodelta T ilinpäätöskom m entte 10 Tuloslaskelm a 11 Tase T ilinpäätöksen liite tie d o t 14 H allituksen ehdotus yhtiö koko ukse lle 15 H allituksen ehdotus vo itto varojen käytöstä 1 5 T ilintarkastuskertom us 16 Osakkeiden pörssivaihto osakkeenom istaryhm ät 17 T ytä ryhtiö t osakkuus muissa yhtiöissä 17 R ahoitusanalyysi 18 K onsernitilinpäätös 19 M y yn ti tilauskanta 2 0 Liikevaihto 2 0 V iennin kautum a 21 H e n k ilö s tö h a llin to 2 2 In ve sto in n it 23 M etallitu otesekto ri Konepasektori M u o vitu o te sekto ri 27 M uu teo llisu us K iin te is tö h a llin to Oy Predium Ab 30 Fiskars M a n ufacturing C orporation (F M C ) 31 M y y n tiy h tiö t 31 Oy M etsä-s ko g b y Ab 32 Y hteiskunnallinen vaikutus 33 Y htiön organisaatio Y htiön teollisu ud en rakenne 36

3 HALLITUS J a c o b vo n J u lin v u o rin e u v o s Ja rl G rip e n b e rg professo ri T. G u n n a r N yströ m lääket. kir.tri Klaus A h o la jo h ta R obert G. E h rnrooth ka u p p a t.lis. V a littu alla m a in itu n v u o d e n varsinaiseen y h tiö k o ko u kse e n saakka p u h e e n jo h ta va ra p u h e e n jo h ta jäsen 1981 jäsen jäsen 1981 Y H T IÖ N J O H T O K U N T A G öran J. E h rn ro o th O lo f B ru n cro n a V ä in ö K orpeinen M a u n o R a u tia in e n Kaj Ä b e rg J o rm a H. Karo d ip lo m ie k o n o m i to im itu s jo h ta, jo h to k u n n a n p u h e e n jo h ta d ip lo m i-in s in ö ö ri jo h ta d ip lo m i-in s in ö ö ri jo h ta d ip lo m i-in s in ö ö ri jo h ta d ip lo m ie k o n o m i jo h ta k a u p p a t.m a iste ri jo h ta T h o m a s T a llb e rg lääket. kir.tri jäsen Y H T Y M Ä T O IM IN T O JE N O S A S T O P Ä Ä L L IK Ö T J o h a n L. v o n J u lin in s in ö ö ri jäsen N ils E klund O sm o H u ttu n e n d ip lo m ie k o n o m i a g ro n o m i O s to -o s a s to H e n k ilö s tö h a llin to Lauri Kalim a p a n k in jo h ta G ö ran J. E h rn ro o th d ip lo m ie k o n o m i jäsen 1981 jäsen H elm er G ra n d e ll J u h a T o iv o la G öran H e llin g d ip lo m ie k o n o m i filo s o fia n m aisteri v a ra tu o m a ri M a rk k in o in tip a lv e lu F in a n s s ih a llin to Lakiasiat TILINTARKASTAJAT varsinaiset tilintarkastat varatilintarkastat M U U T J O H T A J A T N ils H ö g lu n d in s in ö ö ri a p u la is jo h ta K u lu tu s ta v a ra t J a rl E ngberg asiana Eric H a g lu n d d ip lo m ie k o n o m i, K H T O tto Ekberg jo h ta H enry Lind ka u p p a t.m a ist., K H T Fred B lo m q u is t R aim o H ie kka n e n d ip lo m ie k o n o m i m y y n tijo h ta d ip lo m i-in s in ö ö ri m y y n tijo h ta K u lu tu s ta v a ra t N o s tu rit h y d ra u liik k a H e n rik B ru m m e r fil.k a n d. B rita H is in g e r-j ä g e rs k iö ld d ip lo m ie k o n o m i, va p a a h e rra ta r 2

4 Fiskarsin m aailm ankuulu saksilajitelm a käsittää nyt kaikkiaan 14 tu otetta. Vuonna lajitelm a laajeni neljällä uudella tuo tte e lla : siksaksakset, paperisakset, kynsisakset sekä saksien terävyyden h u o lta m i seen tarkoitettu kunnosta. Tiedotustilaisuus talousasioista Kehyslistatehtaalla henkilöstön edustajille. Isännöitsijä Lars Palmgren selostaa edellisten vuosien kehitystä. VUODET YHTEENVETO TALOUDELLINEN YLEISKATSAUS S u h d a n te e t lä n tis is s ä te o llis u u s m a is s a h e ik k e n iv ä t jo s s a k in m ä ä rin. K o k o O E C D -a lu e e n k o k o n a is tu o ta n to k a s v o i S u o m e n u lk o m a a n k a u p p a o li m ilj. m k a lijä ä m ä in e n s iitä k in h u o lim a tta, e ttä v ie n n in a rv o k a s v o i 2 3 %. A l i V ie n n in o s u u s (% ) R a h o itu s - v a ih to -o m a is u u s % ; e d e llis e n ä v u o n n a ka svu a o li o llu t 4 %. In fla a tio v a u h ti k iih ty i n iin, e ttä k u lu tta h in n a t o liv a t k e s k im ä ä rin 1 0 % e d e llis v u o tis ia k o rk e a m m a t. jä ä m ä is y y s jo h tu i s u u re lta o s in ö ljy n h in n a n k o ro tu k s is ta. M y ö s ra a k a -a in e id e n sekä in v e s to in ti- k u lu tu s ta v a ro id e n tu o n ti k a s v o i ta lo u d e llis e n to im in n a n y le is e n v ilk a s tu m is e n se u ra u k s e n a. K ä y ttö o m a is u u s L y h y ta ik a is e t v e la t P itk ä a ik a is e t v e la t ) V a lu u tta m a r k k in o illa e s iin ty i h ä iriö itä k o k o v u o d e n. K u l lan h in ta k o h o s i h y v in jy rk ä s ti. S u o m e n m a rk k a v a h v is tu i k e s k im ä ä rin 3 %, d o lla ri laski 5 %, R u o ts in k ru u n u 2 %, ru p la 3 %, p u n ta sen s i a n k a llis tu i 3 % S u o m e n m a rk k a a n n ä h d e n. Vuosi L iik e v a ih to (m ilj. m k ) (m ilj. m k ) O sa ke p ä ä o m a M u u om a pääom a P a lk k a k u s ta n n u k s e t (m ilj. m k ) 2) V u o d e n v o itto ,6 0,8 O s in k o 0,4 0,4 0,6 V a ra u k s e t In v e s to in n it P o is to t K o ro t ra h o itu s k u s ta n n u k s e t M a k s e tu t v e ro t ') mukaani, varastovaraus v:sta ) mukaani, palkkasivukustannukset 3) ehdotus vuosikertom uksen mukaan 9 7 0,8 0,9 1,5 0,7 2,5 1,1 0,8 12 1,6 2, ,9 2,1 2,7 2,8 2,3 1,7 1,5 0,2 0,4 3,4 1,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,9 3) K a n s a in v ä lis e t v a lu u tta m a rk k in a t o liv a t k ire ä t k o r k o k a n ta ko rk e a. D o lla rilu o tto je n k o rk o n o u s i a jo itta in yli 15 %: n. V u o d e n a ik a n a v o im is tu n u t k y s y n tä y lit ti s e lv ä s ti t e o lli s u u d e n s u h d a n n e o d o tu k s e t v u o d e lle M e ts ä te o lli s u u s tu o tte id e n m e ta llie n h in n a t n o u s iv a t k a u tta lin n, tila u s k a n ta v u o d e n lo p u s s a o li s u h te e llis e n h y v ä m y ö s te la k k a - k o n e p a te o llis u u d e s s a. T ä llä h e tk e llä n ä k y m ä t o v a t le v o tto m a n k a n s a in v ä lis e n t ila n te e n v u o k s i h y v in e p ä v a rm a t. Y le is e s ti o d o te ta a n k u i te n k in s u h d a n te id e n h u o m a tta v a a h e ik k e n e m is tä s y k s y llä S u o m e s s a ta lo u d e llin e n k e h ity s o li s u o tu is a a. K o k o n a is tu o ta n n o n v o ly y m i k a s v o i 6,5 % ty ö llis y y s tila n n e k o h e n tu i. K e s k im ä ä rin o li ty ö ttö m iä , m ik ä v a s ta a 6 % :n ty ö ttö m y y ttä (e d e llis e n ä v u o n n a 7,5 % ). H in n a t n o u s iv a t S u o m e s s a v ä h e m m ä n k u in O E C D m a issa ; k u lu tta h in n a t o liv a t 7,5 % k o rk e a m m a t k u in e d e llis e n ä v u o n n a. P a lk a n s a a jie n n im e llis a n s io ta s o o li 11 % k o rk e a m p i k u in R a h a m a rk k in a t o liv a t v u o d e n alussa ke ve ä t, m u tta k ir is ty iv ä t tu n tu v a s ti v u o d e n lo p p u a k o h ti. J o usean v u o d e n a ik a n a v ä h ä is e n ä p y s y n y t in v e s to in tie n m äärä k a svo i h u o m a tta v a s ti. 4 5

5 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1979 T e rä s m an u faktu u ri m yyty O vakolle Kellokosken te h ta id e n to im in ta lo p e te ttu Y h t iö n te r ä s m a n u f a k t u u r it e o llis u u d e n m y y n t i O v a k o K u n y h t i ö o li m y y n y t ö ljy t y n n y r ie n v a lm is t u s la it t e is - O y A b i l l e h a llitu k s e n te k e m ä n p ä ä tö k s e n t o n, t e o llin e n t o im in t a K e llo k o s k e lla la k k a s i h is to r ia s s a. T e h d a s o li o l lu t y h t iö n o m is tu k s e s s a v u o d e s ta m u k a is e s ti o li ra tk a is e v a askel y h t iö n y h tiö m y i k a ik k i lä h tie n. te h t a ille, P u lt t it e h - m y y ty. K a u p p a t a p a h t u i , j o ll o in J o k io is t e n ta a lle te h t a ille, L o im a a n R u u v it e h t a a lle M yös pääosa k iin t e is t ö is t ä on s itte m m in k o n e e t, v a ra s to t sekä k o n t t o r e id e n m a te r ia a lite k n is e n v a n h o in a t y ö n t e k ijö in ä v ilk a s t u n u t y h tiö s s ä v ie lä O v a k o n p a lv e lu k s e e n. t a lo u d e llin e n kysynnän vuoden y le is e n ä 1979 lo p u s s a. t o im in t a kasvuna, Y h t iö n n ä k y iv ä t jo k a t k u i M y y d y n t e o llis u u d e n o s u u s o li n. 1 / 3 y h t iö n t o i m i n t i k u u lt a s a m o in k u in s e n v a r a s to je n m y y n t i O v a k o lle. n a s ta, k a ik k ia a n h e n k ilö ä v a ih t o i ty ö n a n t a a. L iik e v a ih t o o li m ilj. m k ( ). F is k a r s in v e lk o, s ite n, e ttä jo t k a m yydyn o m a i Y h t iö n n y k y is e n t e o llis u u d e n n e t t o liik e v a ih t o o li m ilj. m k, k u n n ä id e n t e o llis u u d e n a lo je n v a s t a a k o n o s a k k e ita. Y h t iö n o s u u s O v a k o s ta o n n y t 3 3,5 %. v a lu k u v u o n n a o li m ilj. m k ; lis ä y s tä o li 2 6 %. S e k ä k o tim a a n m y y n t i e ttä v ie n t i lis ä ä n t y iv ä t, ta m a a n koko y h te is y m m ä r r y k s e s s ä h e n k ilö s t ö n kanssa o s a p u o lt e n k a n n a lt a r a tk a is e v a a v a ik u t u s t a n ä id e n ta s a p u o lis e s t i. y h t iö n ta s e e s e e n s e lo s te ta a n e rik s e e n. v ie n n in o s u u s o li 4 6 % liik e v a ih d o s t a. y k s ik ö id e n m u u t o in k in k a ik k ie n T o im e n p it e e n tu lo s la s k e lm a a n k a tte e n s a e d e llis e n K o n e p a s e k t o r in 40% k o r k e a m p i, kun vuoden ta s o lla, m illä ei t u lo s p a ra n i M y y n ti k e h it t y i s u o tu is a s ti v a r s in k in k y s y n tä o le n n a is e s ti kasvoi k ä y t t ö o m a is u u d e n m ilj. m k, jo k a m y y n t ia r v o n k ir n p it o a r v o n on e ro tu s. m a in it t u o m a is u u d e n m y y n t i e rä ä t m u u t s a m a n lu o n te is e t p ie n e h k ö t k a u p a t s e k ä t o i m in n a n t u lo s jä lk e e n t il iv u o d e n jo h tiv a t v a r a s to v a r a u k s e n tu lo k s e e n 13 m ilj. lis ä y k s e n mk ennen h u o m a t ta v a s t i kahden h e ik o n vuoden k o n e p a s e k - t o r illa, jo n k a t ila u s k a n t a m y ö s k e h it t y i m y ö n t e is e s t i v u o d e n lo p u lla. S a m o in m u o v it u o t e s e k t o r i V e n e v e is tä m ö lis ä s iv ä t m y y n t iä ä n h u o m a t ta v a s t i. K o n e id e n k a lu s to n ta s e a r v o 3 2,8 m ilj. m k m u o d o s tu u jä lk e e n. n y k y is e n t e o llis u u d e n jä lje llä o le v a s ta i r t a i m e s ta k ä y t t ö o m a is u u d e s ta. T ä tä m ä ä rä ä v a s ta a v a s ti H u o m a tt a v a m y y n n in k a s v u lis ä s i m u o v it u o t e s e k t o - o n t e h t y 3 2,8 m ilj. m k : n y lim ä ä r ä in e n p o is to v a r a u s, rin j o ll o in n e t t o k ir n p it o a r v o o n s a a te ttu y h d e n m u k a i k o k o n a is k a t e tt a, jo n k a In k o o n uuden k ä y n n is t y s k u s t a n n u k s e t to s in m in o iv a t. s u u d e n v a h v is t e t t u a a rv o a, F is k a rs m e r k its i O v a H a llit u k s e n k ä s ity s o n, e ttä m y y n t i p y s t y t t iin t o t e u t o li ilm i m y y t y je n t e o llis u u d e n a lo je n o s u u s o n e lim in o it u. y k s ik ö n O v a k o o t t i n im iin s ä v a s ta s iv a t lo p u s s a liik e v a ih t o o n s is ä lt y y te r ä s m a n u f a k t u u r in liik e v a ih t o ta m m i h u h K a u p p a t o t e u t e t t i in o m a is u u d e n vuoden käyvät s a a d u t n e tto tu lo t 5 9 r a h a s t o s iir t o. S u o m e s s a t a p a h t u n u t s u h d a n n e m u u t o s v o i m a k n s. k a n ta M y y n ti vuoden tulos k a a s ti s iir t y i T u lo s la s k e lm a s ta m y y n n is tä m ään h e n k ilö s t ö s e k ä o s a y h t iö n k e s k u s k o n t t o r in, m y y n t im ih e n k ilö is t ä lo p p u p u o lis k o lla k u ite n k a a n p ä ä s ty k a n n a tt a v a a n tu lo k s e e n. J a k e lu v a r a s t o n t o im in n o t. N ä id e n y k s ik ö id e n k o k o la b o r a t o r io n t o i m ä ä rä v u o d e n A ik a is e m m in k u u lu v a t r a k e n n u k s e t, k o ir t a im is t o tila u s t e n M e t a llit u o t e s e k t o r in n y k y in e n te o llis u u s p y s ty i p i t ä n e e t, ir t a im is t o n v a r a s to t. S a m a lla m y y t iin m y ö s J o u s it e h t a a n S a a tu je n o li e d e llis v u o t is t a h u o m a t ta v a s t i s u u r e m p i, t i l a u s K a te pysyi k u it e n k in te h d a s - o s it t a in e d e llis te n e li s e k s i e lin k e in o v e r o la in s ä ä d ö s te n k a n s s a. v u o s ie n T u lo s la s k e lm a a n ta p a a n t y y d y t t ä v ä n ä. s is ä lt y y lis ä k s i 3,4 m ilj. m k e lin k e in o v e r o la in s a llim ia t a v a n o m a is ia k ä y t t ö o m a is u u M uun t e o llis u u d e n k o k o n a is t u lo s v ä k s i, k iin t e is t ö h a l l in t o s itä jä i v a s to in e p ä ty y d y ttä p y s ty i jo n k in V a r a s to v a r a u s ta o n lis ä t ty 1 0,0 m ilj. m k. v e rr a n p a r a n ta m a a n t u lo s ta a n. V a ik k a y h t iö n d e n p o is to. n y k y is e n t e o llis u u d e n m y y n ti k a s v o i K ä y tt ö r a h a s to o n o n s iir r e t t y 1 0,0 m ilj. m k, jo k a o n k o k o n a is k a t e p a ra n i h u o m a t ta v a s t i, ei t e r ä s m a n u osa f a k t u u r in m y y n t iv o it o s t a. o s u u tt a v u o d e n 1978 lo p u s s a p ä ä tty k iin t e is t ö je n, ra k e n n u s te n a r v o p a p e r e id e n n e e s tä Ä m in n e f o r s - s o p im u k s e s t a a ik a is e m p in a v u o s in a s a a tu t u lo p y s t y t t y tä y s in k o m p e n s o im a a n. T ä m ä n jä lk e e n K o k o y h t iö n k ä y t t ö k a t e ei y lt ä n y t e d e llis e n v u o d e n v o it t o a. l u k u ih in se jä i e p ä ty y d y t tä v ä k s i. v u o d e n t u lo s o s o itta a 3,4 m ilj. m k

6 Työllisyys henkilöstö L is ä ä n ty v ä n t a illa kysynnän v ä h it e lle n m y ö tä p ä ä s tiin tä y s t y ö llis y y t e e n y h t iö n te h k a p a s ite e tt ia In vesto in n it rahoitus Y h tiö n rakennem uutos H a llit u s h a lu a a v ie lä k e rra n k iit t ä ä k a ik k ia P ä ä o s a in v e s t o in n e is t a o n s u u n n a tt u y h t iö n m u o v i- Y h t iö n O vakoon t u o t e t e o llis u u d e n s iir t y n e it ä p y s t y t t iin h y ö d y n tä m ä ä n p a r e m m in. m e n e s ty s tä. J o s O v a k o lle s iir t y n e e n h e n k ilö s t ö n m ä ä rä jä te tä ä n E r ity is e n t o iv o t t a a h e ille onnea k e h ittä m is e e n m e t a ll it e o ll is u u d e n t o im in n a n a u t o m a t is o in t iin. ta r k o it u k s e n a on pysyä m o n ia la y r it y k s e n ä. R a k e n n e m u u to s t a tk e ta a n v u o d e n a ik a n a p a r h a im m a t k e h it y s m a h d o llis u u d e t o m a a v ia t u o t e lin jo k e h ite tä ä n v o im a k k a a s ti. v e r t a ilu s ta p o is, on h e n k ilö s t ö n m ä ä rä kasvanut h e n k ilö lle, te r v e h d y k s e n j o il le h a llit u s 1979 e s ittä ä ta s a is te n n iille 139 p a lv e lu s v u o s ie n O v a k o n o s a k e p ä ä o m a n k o r o t u s m u o d o s t a a s u u r im m a n o s a n ta s e e s s a m a in it u is t a o s a k k e is iin k o h d is :!lä se o li v u o d e n lo p u s s a V u o t t a a ik a i jo h d o s t a m y ö n n e t t iin k u n n ia n o s o it u s h e id ä n m o n i s e m m in h e n k ilö s t ö n k o k o n a is m ä ä r ä o li v u o tis e s ta Y h t iö n j o h t o o n p y r k in y t k e h ittä m ä ä n m y ö n t e is e llä H a llit u s k iit t ä ä m y ö s jo k a is t a F is k a r s in h e n k ilö s t ö ö n k u u lu v a a t y v i i n jä r je s t e lm iin t i e t o - t a i t o o n e r ik o is t u n u t s o f t - r a k e n ta v a lla y h t e is t y ö t ä jo h to on ta v a lla y h t iö n y h t e is t o im in t a la in m y ö s to d e n n u t sen s is ä is tä lu o n n o llis t a m u k a is e s ti. r a k e n ta v a n ty ö p a n o k s e s t a a n h y v in s u o r it e t u s t a t e lt u a k e h ity s tä. Y h t iö p e r u s ti y h d e s s ä V a lm e t O y :n k a n s s a P r o c o n s M a r k k in a - a lu e it a O y : n, jo k a t a p a h t u v a n m y y n n in o s u u tt a k a s v a tta m a a n. F is k a r s - y h tiö s s ä. ty ö s t ä t o im in n a n v o i Y h t iö n m a k k a a n a k a s v u k a u te n a s e n s e u ra u k s e n a s y n t y hengen, n e is s ä u u d e n la is is s a o lo s u h t e is s a k a s v a v ie n v a a t i jo k a o n v a l li n n u t h e n k ilö s t ö n p iir is s ä y h te is iä a s io ita Y h t iö n o r g a n is a a tio n r a k e n n e m u u t o s t u k e e s u u n n i t u n e is ta in v e s to in n e is ta. m u s te n p a in e e s s a. on t u o t a n n o n o h u k s e e n s iih e n liit v v a re y rity s. Y h t iö n T ie t o t y ö O y :n o s a k k u u d e s ta lu o v u t t iin. I n v e s t o in t ie n O rg anisaatio k o k o n a is m ä ä r ä o li 41 v o im a k k a a n in v e s t o in t ie n vat m ilj. m k, jo s ta lis ä ä m ä ä n p ä ä o m a r a k e n te e n m y y n n in k ä s ite ltä e s s ä. p y r itä ä n k u u lu a k a ts o ta a n lis ä ä m is e n u lk o m a ille m a h d o llis ta v a n ta r v it t a v ie n r a h o itu k s e n. M y ö s y r it y s o s t o t s a a t t a lä h iv u o s in a y h t iö n ra k e n te e n m u u to k seen. o s a k k e id e n o s u u s o li 1 8 m ilj. m k. Y h t iö n t iin s u u re n o le m a s s a ra k e n n e m u u to k s e n o le v a a m y ö tä o r g a n is a a tio ta. t a r k is t e t H a llit u s on Y h t iö n k u r s s ir is k it ovat v ä h e n ty n e e t u lk o m a is t e n N äkym ät v a h v is t a n u t u u d e n p e r u s o r g a n is a a tio n, jo k a t u li v o i v e lk o je n v a lu u t t a k u r s s iv o i V a ik k a m a a n jo k a k o r o s ta a k u n k in t u o t e lin n to is ta - t a p p io is t a m u o d o s t u i 0,7 m ilj. m k : n n e t t o - s u u r ta v a s tu u t a k u r s s ita p p io. liik e t o im in n a s t a lä h e is e m p ä ä y h te y ttä p ie n e n n y t ty ä. Vuoden te h t a id e n m a r k k in o id e n v ä lillä. y le is e t s u h d a n n e o d o tu k s e t e p ä v a r m u u t ta, F is k a r s in h e i s t a v a t k in u s k o ta a n p y s ty v ä n lis ä ä m ä ä n m y y n t iä ä n s a m a s s a m ä ä r in k u in n y k y in e n t e o llis u u s vuonna 1979, t u lo k s e n o d o te t a a n L iik e t o im in t a a n s id o t t u r a h o it u s - v a ih t o - o m a is u u s p a r a n e v a n. M y y t y je n t e o llis u u d e n a lo je n o s u u s k o r v ä h e n i 21 v a u t u is i s ite n u u d is t e t u n y h t iö n t u o t t e id e n m y y n t iä m ilj. m k ly h y t a ik a is e t v e la t v ä h e n iv ä t ru n s a a t 12 m ilj. m k. lis ä ä m ä llä. V u o s iv a ih d o n o d o te t a a n nousevan m ilj. m k : a a n h e n k ilö s t ö n m ä ä rä n :e e n. n.

7 n TULOSLASKELMA TILINPAATOSKOMMENTTEJA Yleistä Tase Y h tiö n v u o d e n tilin p ä ä tö s o n m o n e ssa s u h te e ssa p o ik k e u k s e llin e n. M y y d y t tu o ta n n o n a la t v a ik u tta v a t lu k u ih in osa n v u o tta, te rä s m a n u fa k tu u ri n e ljä k u u k a u tta Vastaavaa K e llo k o s k e n te h ta a t v iis i k u u k a u tta. K u s ta n n u s ra k e n n e tta ta rk a s te lta e s s a o n m y ö s o te tta v a h u o m io o n, e ttä s o p e u tu m in e n u u te e n ra ke n te e s e e n ei o le v ie lä e h tin y t k a ik ilta o s in v a ik u tta a v u o d e n lu k u ih in. Tuloslaskelma L iik e v a ih to y lti e d e llis e n v u o d e n ta s o lle. S u m m a a n s is ä l ty y m y y ty je n tu o ta n n o n a lo je n la s k u tu s sekä n iid e n v a ra s to je n m y y n ti. P a lk k a k u s ta n n u k s e t la s k iv a t e d e llis e s tä v u o d e s ta 5 m ilj. m k, n iid e n o s u u s liik e v a ih d o s ta laski 3 4 % :s ta 3 2 % :iin. M u u t k iin te ä t m u u ttu v a t k u s ta n n u k s e t la s k iv a t lä h e s 2 m ilj. m k. K ä y ttö k a te laski e d e llis e s tä v u o d e s ta y li 1 0 m ilj. m k, m ikä jo h tu i m y y ty je n tu o ta n n o n a lo je n tu lo je n sekä te r ä s te o lli s u u d e n s o p im u s tu lo je n p o is jä ä m is e s tä. Y h tiö n n y k y is e n te o llis u u d e n ka te p a ra n i tu n tu v a s ti. K ir tu t p o is to t o v a t e lin k e in o v e ro la in s a llim a t e n im m ä is p o is to t. J o tta to im in ta a n s id o tu s ta p ä ä o m a s ta s a a ta is iin o ik e a m p i k u v a, on se m äärä, jo ta irta im e n k ä y ttö o m a is u u d e n m y y n n in v u o k s i k ä s ite llä ä n tu lo v e ro tu k s e s s a k o n e id e n M y y n tis a a m is e t v ä h e n iv ä t a in o a s ta a n 4 m ilj. m k, m ikä jo h tu u s iitä, e ttä la s k u tu s v u o d e n va ih te e s s a o li e d e llis e n v u o d e n s u u ru u s lu o k k a a. S a a ta v a t ty tä r y h tiö iltä o liv a t 2 9 m ilj. m k (2 9 ). V a ih to -o m a is u u te e n s id o ttu p ä ä o m a laski 16 m ilj. m k. V a ra s to t o n a rv o s te ttu v ä littö m iin k u s ta n n u k s iin, v a ra s to v a ra u s o n a ik a is e m m a s ta k ä y tä n n ö s tä p o ik e te n k ir ttu v a ra u k s e n a v a s ta tta v iin. M u u ttu v a t k iin te ä t k u lu t A in e e t ta rvikke e t Palkat L a ki- s o p im u sp e ru ste ise t h e n k ilö s iv u k u lu t V u o kra t M u u t m u u ttu v a t k iin te ä t k u lu t V a lm istu s om aan k ä y ttö ö n V arastojen m u u to s K ä y ttö o m a is u u d e n e ritte ly s tä : m u u to k s e t ilm e n e v ä t a lla Käyttöomaisuus 1979 o le v a s ta m ilj. m k K ir n p ito a rv o ,2 In v e s to in n it a k tiv o in n it M y y n n it v ä h e n n y k s e t P o is to t + - T a s e a rv o ,1 2 4,2 3, ,7 K o n e id e n k a lu s to n a rv o 3 2,8 m ilj. m k v a sta a n y k y is e n te o llis u u d e n k y s e is e n k ä y ttö o m a is u u d e n k ir n p ito a rv o a. Vastattavaa Y h tiö n v e lk a a n tu m is a s te p a ra n i h u o m a tta v a s ti. Y h tiö n K o rk o k u lu t o v a t a le n tu n e e t 4,0 m ilj. m k. K ir tu t n e tto k u rs s ita p p io t o liv a t 0,7 m ilj. m k. K a ik k i v a lu u tta v e la t -s a a m is e t o n k ir ttu tilin p ä ä tö s p ä iv ä n k u rs s iin , , , , , , , , , , , , ,36 308, ,79 411, , ,2 5 K ä y ttö k a te ly h y ta ik a is e t v e la t v ä h e n iv ä t 12 m ilj. m k p itk ä a ik a is e t 51 m ilj. m k. M u ih in ly h y ta ik a is iin v e lk o ih in s is ä lty v ä t v u o d e n a ik a n a la n k e a v a t p itk ä a ik a is te n v e lk o je n k u o le tu k s e t. la itte id e n jä ä n n ö s a rv o n v ä h e n n y k s e n ä, s iirre tty y lim ä ä räise ksi p o is to v a ra u k s e k s i v a s ta tta v iin. L iik e v a ih to , ,51 P o is to t R akennuksista K oneista kalustosta M u is ta a in e e llisista h yö d ykke istä A in e e tto m is ta oikeu ksista M u is ta p itk ä v a ik u tte is is ta m enoista , , , , , , , , , , ,6 3 L iik eyli am ä , ,51 M u u t tu o to t k u lu t , ,73 N e tto tu lo t k ä y ttö o m a is u u d e n m yyn n istä Y lim äärä in en p o istova raus K o rk o tu o to t O s in k o tu o to t M u u t tu o to t M u u t k u lu t V ara stovara ukse n m u u to s K o rk o k u lu t V ä littö m ä t vero t T ilik a u d e n vero t Edellisten vu o sie n ve ro t T u lo s ennen s iirto , , , , , , ,46 246,00 993,85 054, , , , , , ,5 3 + S iirto k ä y ttö ra h a s to o n T ilik a u d e n v o itto , , ,2 5 mk , , , , , , ,22 - mk , ,22 V a ra s to v a ra u s ta o n lis ä tty 1 0,0 m ilj. m k. V e lk o je n k o k o n a is m ä ä rä o li m ilj. m k (2 8 9 ). K iin te is tö je n, ra k e n n u s te n a rv o p a p e re id e n m y y n ti v o ito s ta on 10,0 m ilj. m k s iirre tty k ä y ttö ra h a s to o n. V a ra u k s iin, jo tk a o liv a t y h te e n s ä 8 3 m ilj. m k (4 0 ), s is ä lty y lu o tto ta p p io v a ra u k s e n lis ä k s i m y ö s a ik a is e m m in s e lo s te tu lla ta v a lla s y n ty n y t y lim ä ä rä in e n p o is to v a ra u s. Y h tiö n v a ra s to v a ra u s o n 4 8 m ilj. m k, jo k a va sta a 4 7 % v a ra s to n a rv o s ta. Y h tiö n o m a n p ä ä o m a n m u u to k s e t k ä y v ä t ilm i t ilin p ä ä tö k s e n liite tie d o is ta, s iv u lta

8 TASE VASTAAVAA Rahoitusomaisuus R ahat p a n kkisaam ise t , ,55 M y y n tis a a m is e t , ,04 Lainasaam iset , ,01 E n n a kkom a ksu t , ,39 S iirto saam iset , ,49 S aam iset ty tä ry h tiö iltä, to im itu s lu o to t , ,73 L m u u t , ,01 T o im itu s lu o tto s a a m is e t , , , ,12 Vaihto-omaisuus A in e e t ta rv ik k e e t , ,00 V a lm is te e t p u o liv a lm is te e t , , , ,00 Käyttöomaisuus K eskeneräiset ty ö t , ,02 M a a - ve sia lu e e t , ,73 R a ke n nukse t ra ke n n e lm a t , ,82 K oneet ka lu sto , ,73 M u u t a in e e lliset h y ö d y k k e e t , ,84 O sakkeet o su u d e t , ,18 A in e e tto m a t o ik e u d e t , ,85 M u u t p itk ä v a ik u tte is e t m e n o t , , , ,34 VASTATTAVAA Vieras pääoma Lyhytaikainen O sto ve la t , ,55 E n n a kkom a ksu t , ,98 S iirto v e la t , ,41 R a h o itu s v e k s e lit , ,00 T o im itu s lu o tto la in a t, ly h y ta ik a in e n osa , ,00 M u u t ly h y ta ik a is e t ve la t , , ,13 Pitkäaikainen L a in at ra h o itu s la ito k s ilta E läke lainat O b lig a a tio la in a T o im itu s lu o tto la in a t M u u t p itk ä a ik a is e t ve la t Varaukset V a rastovaraus Y lim ä ä rä in e n p o isto va ra u s L u o tto ta p p io v a ra u s Oma pääoma S id o ttu om a pääom a O sakepääom a V ararahasto A rv o n k o ro tu s ra h a s to , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 V apaa om a pääom a K ä yttö ra h a sto M u u t ra hastot K ä y ttä m ä ttö m ä t v o itto v a ra t T ilik a u d e n v o itto , , , , , , , , , , , ,72 m k ,8 8 mk ,46 m k ,8 8 mk ,

9 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ Valmistuspaikat Oman pääoman muutokset O sakepääom a V ararahasto A rv o n k o ro tu s ra h a s to M a a -a lu e id e n m y y n tie n yhteydessä re a lis o itu n e e t a rv o n k o ro tu k s e t s iirre tty kä yttö ra h a s to o n K ä yttö ra h a sto , , , , , , ,0 0 Eläkevastuu Y h tiö n e lä ke s ito u m u k s is ta jo h tu v a vastu u E läkesäätiön va stu u va u s Vastuusitoumukset V elan v a k u u d e ksi a n n e tu t k iin n ity k s e t T a kaukset V e k s e liv a s tu u t Obligaatiolaina O b lig a a tio la in a, k o rk o 9,7 5 % la ske ttu liik k e e lle v iim e in e n ly h e n n y s , , , , , , , ,00 H a llitu k s e n päätökse n m uka ise sti on tilin p ä ä tö kse ssä s iirre tty k ä y ttö ra h a s to o n ,00 m k. H a llitu s e h d o tta a, että s iirto h y v ä k s y ttä is iin. T iliv u o d e n v o itto o li m k ,2 2. Tästä m äärästä o s a k k e e n o m is ta jille m aksetaan y h tiö jä rje s ty k s e n e d e l lyttä m ä 4 % :n k o r k o 1 0 % siirre tä ä n va ra ra h asto o n. V o itto v a ra t e h d o te ta a n k ä yte ttä vä ksi seura ava sti: V u o d e n v o itto E dellisten v u o sie n v o itto v a ra t Y hteensä 4 % :n k o rk o y h tiö jä rje s ty k s e n m ukaan O sa k k e e n o m is ta jille eta an o s in ko n a m ikä yhdessä ko ro n kanssa on 9 m k o sa ke tta k o h d e n eli 9% o sakke iden n im e llisarvo sta. m k ,2 2 m k ,41 m k ,6 3 m k ,0 0 m k ,0 0 M a a -a lu e id e n m y y n tie n yhteyd essä re a lis o itu n e e t a rv o n k o ro tu k s e t s iirre tty a rv o n k o ro tu s ra h a s to s ta K ä yttö o m a is u u d e n m y y n tiv o itto V iid e n v u o d e n jä lke e n n o sta m a tta , ,00 S iirto vara ra h asto o n y h tiö jä r je stykse n m ukaan K ä y ttä m ä ttö m ie n v o itto v a ro je n tilille jä te tä ä n m k ,6 2 m k ,01 o le v a t o s in g o t , ,0 0 H elsin gissä 12 pnä m a a liskuuta R ahasto s o s ia a lito im in ta a varten V o itto v a ra t O s in g o n k o o n T ilik a u d e n v o itto , , , , ,2 2 Jarl Gripenberg Klaus Ahola Thomas Tallberg Lauri Kalima Jacob von Julin T. Gunnar Nyström Robert G. Ehrnrooth Johan L. von Julin Göran J. Ehrnrooth Om a pääom a yhte ensä ,7 2 14

10 TILINTARKASTUSKERTOMUS OSAKKEIDEN PÖRSSIVAIHTO JA OSAKKEENOMISTAJARYHMÄT TYTÄRYHTIÖT JA OSAKKUUS MUISSA YHTIÖISSÄ O lem m e ta rka sta n e e t O y Fiskars A b :n tilin p ä ä tö k s e n k ir n p id o n sekä h a llin n o n v u o d e lta hyvän t ilin ta rka stu sta van edellyttä m ä ssä laajuudessa. T u lo sla ske lm a tase liite tie to in e e n on la a d ittu t ilin p ä ä tö sp ä ivä n ä voim assa o lle id e n sä ännösten m ukaisesti. T u lo sla ske lm a a n on k ir ttu k ä y ttö o m a is u u d e n m y y n tiv o itto je n m äärä ko ko n a isu u d e ssa a n eli 5 8,8 m ilj. m a rk kaa, jo sta k u ite n k in 3 2,8 m ilj. m arkkaa voim assa o le va t ve ro la in säännökse t h u o m io o n o tta e n on s iirre tty v a s ta t ta vie n va ra u k siin. Sen jä lke e n, kun 1 0,0 m ilj. m arkkaa on k ä y te tty va ra sto va ra u kse n lisääm iseen 10,0 m ilj. m arkkaa on s iirre tty k ä y ttö ra h a s to o n, jää 6,0 m ilj. m a rk kaa, m ikä m äärä s isä ltyy tilik a u d e n e s ite tty y n tu lo kseen. T u lo sla ske lm a tase sekä h a llitu k s e n to im in ta k e rto m u s an ta vat oike a n ku va n tu lo k s e e n v a ik u tta n e is ta te k ijö is tä sekä te h d y is tä tilin p ä ä tö s s iirro is ta. P u o lla m m e v u o d e n tu lo s la s k e lm a n taseen sekä t ilin päätöksessä s u o rite tu n k ä y ttö ra h a s to o n s iirro n v a h vista m ista, v a h v is te tu n taseen m u ka iste n v o itto v a ro je n k ä y ttä m istä h a llitu k s e n e h d o tu kse n m uka isesti, v a s tu u v a p a u d e n m y ö n tä m is tä h a llitu k s e n jä s e n ille to im itu s jo h ta lle v u o d e lta H elsin gissä h u h tik u u n 9 päivänä Jarl Engberg Eric Haglund K H T Henrik Brummer Y h tiö n o sakke iden v a ih to H e lsin g in A rvo p a p e rip ö rssissä n ousi m k:aan, jo llo in m y y tiin ( ) osaketta, m ikä vastaa 4,8 % k o k o osakekannasta. V u o d e n alussa kurssi o li m k v u o d e n lopussa 120 m k; ko rke in kurssi o li m k a lh a isin mk. V e ro tu sarvo oli m k (1 0 5 ) osakkeelta. Y h tiö n osakepääom a pysyi ennalla a n se m u o d o s tu i :s ta n im e llis a rv o lta a n m k:n osakkeesta. Y h tiö llä o li v u o d e n lopussa ( ) re kiste rö ityä osakasta. Y h tiö n o sa kkeet k a u tu v a t seuraavasti: O suus o s a k e pääom asta % s e s s a ): Fiskars G es.m.b.h., Itä va lta, p e ru ste ttu Fiskars S venska A B, R uotsi, p e ru ste ttu Fiskars G m b H, L änsi-s aksa, p e ru ste ttu B allena Ltd., E n g la n ti, p e ru ste ttu (s iirty n y t e m ä y h tiö n o m istu kse e n ) Fiskars A /S, N or, p e ru ste ttu 1978 Fiskars Sales C o rp o ra tio n, U S A, p e ru ste ttu sekä Fiskars A /S, Tanska, p e ru ste ttu (9 9,7 % ) V a lm is tu s y h tiö (k o k o n a a n e m ä y h tiö n o m istu kse ssa ) Fiskars M a n u fa c tu rin g C o rp o ra tio n, U S A, p e ru ste ttu O suus m uissa y h tiö issä, jo illa on m e rkitystä y h tiö n to im in n a lle : Y k s ity is h e n k ilö t 82,1 O y P re d iu m A b % S ä ä tiö t m u u t y le is h y ö d y llis e t O y M e ts ä -S k o g b y A b 5 0 % jä rje s tö t 7,9 P ro co n s O y 5 0 % L iik e y rity k s e t 8,0 O vako O y A b 3 3,5 % P a n kit v a k u u tu s la ito k s e t 2,0 O y T e lko A b 1 8,7 % 100,0 L u e tte lo o n ei o le o te ttu a s u n to y h tiö itä eikä m u ita va s S u u rin osakas o m ista a 5,2 % osakepääom asta. taavia. 16

11 Terästä valetaan Salon valimossa. Aim o Heinonen, M artti Junttila M atti Nieminen laskevat parhaillaan sulaa terästä uunista valusenkkaan. Kuvaa: Arto Koivukangas, Salon konepa. Kuva on palkittu yhtiön valokuvauskilpailussa. Sulo Haanpää poraamassa F 9000 Z puutavaranosturin pylvään alaosaa. Kuvaa: M atti A. Sjöberg, Salon konepa. Yhtiön valokuvauskilpailussa palkittu kuva, RAHOITUSANALYYSI (OY FISKARS AB) KONSERNITILINPÄÄTÖS m ilj. m k 1979 milj. mk Konsernituloslaskelma mk Konsernitase mk Rahan lähteet K ä yttö ka te 27,3 16,6 M u u t tu lo t/k u s ta n n u k s e t - 2,1 1.7 T o im in n a s ta yhteensä 25,2 18,3 K ä y ttö o m a is u u d e n m y y n ti 1,0 2 6,2 83,0 101,3 U usi p itkä a ik a in e n lu o tto 7 3,9 40,4 100,1 141,7 Rahan käyttö N e tto k o ro t 1 9,0 15,1 V erot 2,8 2,5 O s in g o t 1,4 2 3,2 1,5 19,1 In v e s to in n it R a ke n nu ksiin la itte is iin 9,5 22,6 A rv o p a p e re ih in 5,6 15,1 18,5 41,1 P itkä a ika ise n lu o to n vä h e n n ys 24,1 101,7 L iik e v a ih to M u u ttu v a t k iin te ä t k u s ta n n u k s e t R a a ka -a in e e t ta rv ik k e e t P a lk k a k u s ta n n u k s e t M u u t K ä yttö ka te P o is to t L iike ylijä ä m ä M u u t tu o to t k u s ta n n u k s e t V arausten m u u to s K o rk o k u s ta n n u k s e t V ä littö m ä t ve ro t L a ske n ta ku rssie ro t V ä h e m m is tö o s u u s T ilik a u d e n tu lo s ennen siirto S iirto k ä y ttö ra h a s to o n T ilik a u d e n tu lo s Vastaavaa R a h o itu s o m a is u u s V a ih to -o m a is u u s K ä y ttö o m a is u u s Y hteensä Vastattavaa V ieras pääom a L y h y ta ik a in e n P itkä a ika in e n V ä h e m m is tö o s u u s V araukset O m a pääom a S id o ttu om a pääom a O sakepääom a R a hastot Vapaa om a pääom a R a h o itu s o m a is u u d e n lisäys + / vä h e n n ys - 11,9-5,2 V a ih to -o m a is u u d e n lis ä y s + / vä h e n n ys - - 0,8 11,1-15,6-20,8 R a hastot A ik a is e m p ie n v u o sie n tu lo s T ilik a u d e n tu lo s Y hteensä L y h y ta ik a is te n v e lk o je n lisäys - / vä h e n n ys + 2 6,6 0,6 100,1 141,

12 M Y Y N N IN K E H IT Y S (m u k a a n lu e ttu n a v u o n n a fu u s io id u t y k s ik ö t) Mmk % 300- M e ta llitu o te s e k to ri K o n e p a s e k to ri 250M u o v itu o te s e k to ri M u u te o llis u u s 200K iin te is tö h a llin to V uosina la k k a u te tu t to im in n a n a la t 150V uon na la kk a u te tu t to im in n a n a la t sekä m u u t erät % 13% 13% 50-21% MYYNTI JA TILAUSKANTA M y y n ti to te u tu i s u u n n ite lm ie n m u k a is e s ti; k a s v u a e d e lli sestä v u o d e s ta o li n. 2 6 %. VIENNIN JAKAUTUMA Liikevaihdon kautuminen S u h te e llis e s ti e n ite n m y y n ti k a s v o i k o n e p a s e k to ris s a. M e ta llitu o te s e k to rin m y y n ti jä i e d e llis e n v u o d e n ta s o lle. K o tim a a V ie n ti V ie n n in o s u u s k o k o n a is la s k u tu k s e s ta on 4 0 %. Ilm a n m y y ty je n te h ta id e n v a ik u tu s ta k o h o a a v ie n n in o s u u s 4 6 % :iin ka svu a e d e llis e s tä v u o d e s ta o n 4 0 % m ilj. m k 1979 milj. mk M u u to s m ilj. m k M u u to s % LIIKEVAIHTO (1 000 mk) Y h te e n s ä. V ie n n in osuus % M u o v itu o te s e k to ri M u u te o llis u u s K iin te is tö h a llin to R a a k a -a in e la s k u tu s./. m y y n n in o ik a is u e rä t L iik e v a ih to M y y ty je n y k s ik k ö je n m y y n ti K o r ttu liik e v a ih to M u u to s e d e llis e s tä v u o d e s ta M e ta llitu o te s e k to ri K o n e p a s e k to ri K o k o m y y n ti Lisäys on k e s k itty n y t E F T A - E E C -m a rk k in o ille, jo tk a o v a t o lle e t u s e im p ie n y k s ik ö id e n e rity is te n m a r k k in o in tip o n n is te lu je n k o h te e n a. N ä id e n m a rk k in o id e n k o k o n a is la s k u tu s v u o n n a o li n m ilj. m k, ku n se e d e l lise n ä v u o n n a o li o llu t n. 9 0 m ilj. m k, lisä ystä o li n. 2 9 %. K un s u u rin osa sa ksie n to im itu k s is ta A m e rik a n m a r k k i n o ille n y k y ä ä n h o id e ta a n VVausaussa U S A :s s a to im iv a s ta y h tiö n s a k s ite h ta a s ta k u n p e rin te is e t k e ttin k ito im itu k se t N e u v o s to liitto o n o v a t lä h tie n ta p a h tu n e e t O v a k o s ta, o n F iska rsin v ie n ti U S A :h a n v a s ta a v a s ti m y ö s S E V -m a ih in k u ite n k in v ä h e n ty n y t. T ila u s k a n ta k a s v o i ta s a is e s ti v u o d e n a ik a n a o li v u o d e n lo p u s s a 4 0 % s u u re m p i k u in e d e llis e n ä v u o n n a. T ila u s k a n ta va sta a n o in k o lm e n k u u k a u d e n m y y n tiä. M y y n ti ilm a n liik e v a ih to v e ro a Y h tiö n k o k o n a is v ie n ti k a s v o i m ilj. m k.s ta v u o n n a n m ilj. m k :a a n v u o n n a s iitä k in h u o li m a tta, e ttä k u u s i y h tiö n te h ta is ta m y y tiin to u k o k u u s s a Yhteensä % Viennin osuus % Viennin kautuma m ilj. m k % E FTA (R u o ts i) 4 6,8 (3 2,2 ) 36 (2 4 ) 57,6 (40,4) 38 (27) EEC (T a n s k a ) ( Is o - B r ita n n ia ) (L ä n s i-s a k s a ) 4 3,3 ( 1 2,3 ) ( 10,8 ) (6,7 ) 33 58,7 (12,1) (17,0) (13,8) 39 (8) (11) USA 16,1 12 9,8 7 SEV 1 7,5 (1 2,7 ) 13 ( 10 ) 11,9 (7,1) 11,7 8 (5) 8 ( N e u v o s to liitto ) M uut 8,3 132 O) (8 ) (5 ) 6 m ilj. m k % (9 ) 149,7 21

13 P A L K K A K U S T A N N U S T E N K E H IT Y S (m ilj. m k ) H E N K IL Ö S T Ö K E H IT Y S Mmk T y ö n te k ijä t B B PO IS T O K E L P O I SET K Ä Y T T Ö O M A IS U U S IN V E S T O IN N IT J A P O IS T O T P a lk k a s iv u k u s ta n n u k s e t P a lka t In v e s to in n it K o n e e t la itte e t M u u t a in e e llis e t h y ö d y k k e e t O s a k k e e t o s u u d e t M uut P o is to t INVESTOINNIT Laki y h te is to im in n a s ta y rity k s is s ä a s tu i v o im a a n Y h te is to im in ta la in s is ä llö n, ta rk o itu k s e n h e n g e n t u n V ie lä v u o d e n alussa o li h e n k ilö ä v a a ty ö llis te tty n ä. L o m a u tu k s e t p ä ä tty iv ä t k o k o y h tiö s s ä h u h tik u u n lo p p u u n m e n n e ssä, k a ik k i ly h e n n e ty llä ty ö a lla o lle e t s iirty iv ä t n e tu k s i te k e m is e k s i to te u te ttiin o rg a n is a a tio n k a ik k i ta s o t n o rm a a liin ty ö v iik k o o n to u k o k u u s s a. T y ö ttö m y y s k ä ä n ty i v u o d e n lo p u lla lie v ä k s i a m m a ttity ö v o im a n p u u tte e k s i. k a tta v a p e re h d y ttä m is o h je lm a. Y T -la in k o u lu tu s tila is u u k s iin o s a llis tu iv a t v u o ro lla a n y h tiö n y k s ik ö id e n jo h to, y h tiö n o m a t k o u lu tta t, V u o d e n ku lu e s s a s iirty i e lä k k e e lle 2 8 h e n k ilö ä. T a sa isista p a lv e lu s v u o s is ta p a lk ittiin h e n k ilö ä, jo is ta 3 o li o llu t 5 0 v u o tta 1 5 h e n k ilö ä v u o tta y h tiö n p a lv e lu k sessa. k a ik k ie n to im ip a ik k o je n e s im ie s te h tä v is s ä to im iv a t sekä k a ik k ie n h e n k ilö s tö ry h m ie n la k is ä ä te is e t e d u s ta t. T ila i s u u k s iin o s a llis tu i k a ik k ia a n h e n k ilö ä. K un te rä s m a n u fa k tu u ri m y y tiin O v a k o O y A b :Ile , s iirty i k o k o v a s ta a v a h e n k ilö s tö O v a k o n p a lv e lu k s e e n v a n h o in a ty ö n te k ijö in ä. S iirty n e itä o li y h te e n s ä 8 9 2, h e istä ty ö n te k ijö itä to im ih e n k ilö itä L isä ksi k o k o h e n k ilö s tö lle a n n e ttiin tie to a y h te is to im in ta la ista sen s o v e lta m is e s ta useissa tila is u u k s is s a, F iska rstie d o tu k s is s a, k ie rto k irje is s ä o h je is s a. Y h tiö n p a lk k a k u s ta n n u k s e t o liv a t y h te e n s ä m ilj. m k ( ), jo s ta m a k s e tu t p a lk a t 7 9 m ilj. m k ( 8 6 ) sekä s o s ia a lik u s ta n n u k s e t p a lk k a s iv u k u s ta n n u k s e t 4 3 m ilj. m k (4 2 ) eli 5 4 % (4 9 ) m a k s e tu is ta p a lk o is ta. T e rä sa la n y h d e n ty m is jä rje s te ly y n o s a llis tu n e e t y h tiö t Fiskars, O v a k o VVärtsilä la a tiv a t s iirty v ä ä h e n k ilö s tö ä v a rte n y h d e n m u k a is e n h e n k ilö s tö p a lv e lu p o litiik a n ta a ta k s e e n s iirty v ä lle h e n k ilö s tö lle m a h d o llis im m a n ta s a p u o lis e t e d u t. Y h tiö n p a lv e lu k s e s s a o li v u o d e n lo p u s s a ( ) h e n k ilö ä, jo is ta o li to im ih e n k ilö itä t y ö n t e k ijö itä. t o im ih e n k il ö t a lle 7 v HENKILÖSTÖHALLINTO PALVELUSAIKAJAKAUTUMA 30 M a a - v e s ia lu e e t R a k e n n u k s e t ra k e n te e t T o im ih e n k ilö t Mmk 217 t y ö n tek ijä t 37,4 42,4 a lle 7 v H v v v 34 5, v 15 2, ,0 I i ,2 iiiiiili HU I v , v 127 8, v 70 4, v 18 1, ,0 V u o d e n a ik a n a k ir tu t in v e s to in n it, 41,1 m ilj. m k, o liv a t y li k a k s in k e rta is e t e d e llis e n v u o d e n m ä ärä än (1 5,1 ) v e rra ttu n a. In v e s to in n e is ta lä h e s p u o le t k o o s tu u O v a k o O y A b :n y h tiö n U S A :s s a s i its e v a n ty tä ry h tiö n F iskars M a n u fa c tu rin g C o rp o ra tio n in o s a k e p ä ä o m a n k o ro tu k s is ta. Y h tiö n s u u rin y k s ittä in e n in v e s to in tik o h d e o li m u o v i- tu o te s e k to r in p u tk itu o tte id e n tu o ta n n o n la a je n n u s sekä u u d e n p o ly e te e n im u o v itu o tte ita v a lm is ta v a n tu o t a n to la ito k s e n p e ru s ta m in e n In k o o s e e n. In k o o n tu o ta n to la ito s k ä y n n is ty y k e sä llä U u te n a in v e s to in tik o h te e n a m a in itta k o o n m y ö s B illn ä s in saha, jo n k a a v u lla p y ritä ä n lisä ä m ä ä n K e h y s lis ta te h ta a n to im itu s v a r m u u tta tu r v a a rn a a n ra a k a -a in e id e n sa a n ti. In v e s to in tik o h te e n m u k a in e n k a u tu m a o li 15, milj. mk 0,9 11,4 7,8 0,1 18,5 2,4 41,1 3,4 10, m ilj. m k M a a - v e s ia lu e e t R a k e n n u k s e t ra k e n te e t 0,9 K o n e e t la itte e t M u u t a in e e llis e t h y ö d y k k e e t O s a k k e e t o s u u d e t M uut 7,2 Y llä o le v a s ta o li k e s k e n e rä is iä tö itä s e u ra a va : 1,0 0,1 5,6 0,3 M u u t te o llis u u s in v e s to in n it k o h d is tu iv a t pääa siassa t u o t ta v u u d e n k o ro tta m is e e n tu o ta n n o n p u llo n k a u lo je n a va a m ise e n. In v e s to in n it s e k to re itta in k a u tu iv a t s e u ra a v a s ti: 1978 m ilj. m k M e ta llitu o te s e k to ri 3,1 K o n e p a s e k to ri M u o v itu o te s e k to ri M u u te o llis u u s 1,9 2,7 M uut 0,2 7,2 15, milj. mk 2,5 1,2 14,3 2,8 20,3 41,1 1 23

14 «.,.A Ai- < Agropal-paluuaura on Fiskarsin konepan uutuus. Paluuauraa ei ole aikaisemm in valm istettu Suomessa. A gropal helpottaa kyntöä, koska paluuvako voidaan kyntää kääntämällä aura oman pituusakselinsa ympäri. Työkalutehtaalla valm istetaan suuri osa yh tiö n eri tehtailla tarvittavista konetyökaluista. Kuvassa jyrsitään elektrode, jo ita käytetään kirveiden teossa tarvittavien työkalujen valm istukseen. METALLITUOTESEKTORI K u lu tu s ta v a ra t M a a ta lo u s k o n e e t K u te n a ik a is e m m in o n m a in it t u, s e k to r in 11 te h ta a s ta A u r o je n 5 m y y t iin O v a k o lle. pysyi Vuoden k o k o n a is la s k u t u s ( lu v u is t a on v ä h e n n e tt y m y y t y je n y k s ik ö id e n o s u u s ) o li 9 2 m ilj. m k ( 8 4 ). ä e s te n k y s y n tä k o tim a a n m a r k k in o illa H ie n o t a e t e h ta a n v e it s ie n v a lm is t u s v o ly y m i kasvoi t e t t u o li v a a tim a t o n ta t a v o it t e it a. T ila u s k a n ta e ik ä T y ö k a lu t e h d a s lä h e s t ä y s t y ö llis t e t t y o d o te t a a n lis ä ä v ä n m y y n t im a h d o llis u u k s ia h u o m a t le m p ie n s a k s ite h ta id e n u u s ia t u o t t e it a v a r te n. ta s o s ta. K a s v a n u t v ie n n in o s u u s ta v a s ti s e n jä lk e e n k u n s u u n n it e lm iin l ii t t y v ä t in v e s js F is k a r s in (4 7 % m y y n n is t ä ) to in n it t a s o it t i t ila n n e t t a jo s s a k in m ä ä r in. on to te u te ttu. T e h ta a n t u lo s jä i e d e llis e n p a lu u a u r a. S ekä k o tim a is te n k ä y tt ä jie n k iin n o s t u s s itä näkym ät vuoden s u u r i, k ä y tt ö ö n. v a lm is t u s k a p a s it e e t t i e ttä u lk o m a is t e n on o l lu t e r itt ä in k o h ta a n o t e t t iin kokonaan ly h e n n e t t y y n ty ö a ik a a n j o u d u t t i in t u r v a u tu m a a n lo m a u t u k s iin. T ä llä p y s ty i s iin ä k u lu t u s t a v a r a t u o t e lin n m ä ä r in e ttä nykyään lis ä ä m ä ä n t o im it u k s e t v a lm is ta a tä r k e in m y y n t iä ä n osa, m u ille s a k s ite h d a s k e h it t i vana p e r u s ta n a lis ä y s s a a v u t e t t iin k u u lu u m yös m u o t t e Täm än F is k a rs to im in t a a n s a u lk o p u o lis e lle t e k n o lo g ia n t o im it u k s e t m o y h t iö n vah o m ille t e h t a ille. B illn ä s in t e h t a id e n k ä s i- m e t s ä ty ö k a lu je n m y y n t i kasvoi M y y n n in o liv a t t y ö k a lu U S A :s s a, o n p y s t y t t y k o m p e n s o im a a n. k u it e n k in k ir is ty v ä s s ä k ilp a ilu t ila n t e e s s a, u u s ie n t u o t t e id e n m a r k k in o in T u lo s p a ra n i jo n k in v e rr a n, jo s k a a n e i r iit tä v ä s t i. m a lle n y t t e m m in o li P o h jo is - A m e r ik k a a n, to i m e n p ite e llä v a r a s t o t s a a tiin p y s y m ä ä n k o h t u u llis in a. jo k a m u o v it u o t e t e o llis u u d e lle. S a k s ite h d a s, m a r k k in o ille, a lk u p u o lis k o lla t o im itt a e s s a a n - t u o t e lin a n, t o im it t a m a lla jo tk a Vuoden T y ö k a lu t e h d a s, T o o lin g V u o d e n a ik a n a m a r k k in o ille t u o t ii n a iv a n u u s i tu o t e, v a s ta n n u t a s e v a ih te e s s a o v a t k u it e n k in r o h k a is e v ia. ta p a a n v a lm is t u s v o ly y m i o li v a in p u o le t v u o s ie n n s. T u lo s k e h it y s v u o s ie n 2 0 %. M e n e illä ä n o le v ie n m a r k k in o in t ip o n n is t e lu je n a lh a is e n a, v u o d e n ta s o lle. S e k to r in h e n k ilö s t ö v a h v u u s o li ( ). A ik a is e m p ie n k o n e p a n e d e lle e n vuoden n. 20%. lo p p u a K y s y n tä k o h ti. lis ä ä n t y i h u o m a t ta v a s t i K o t im a r k k in o id e n osuus o li e d e lle e n v a llits e v a e li n. 8 5 %. t ik u s t a n n u k s e t o v a t o lle e t h u o m a t ta v ia. T a k e id e n m y y n t i k e h it t y i m y ö n t e is e s t i. U S A :s s a 24 s i its e v a n s a k s ite h ta a n v o ly y m in kasvu y l i t t i o d o t u k s e t, y h t iö n m o le m p ie n s a k s ite h ta id e n T e h ta a n k o k o n a is k a t e p a ra n i. v a s ta a v a s ti. t u lo s ei k u ite n k a a n p a r a n t u n u t o d o t u k s ia 25

15 Helsingin kaupunki käyttää Fiskatherm eristysjärjestelmää kaukoläm pöjärjestelm änsä rakentamiseen. Kuvassa asennetaan paikalleen läm pöeristysputkea Pasilassa. Lämpö tulee Hanasaaren voimalasta. Uusi hydraulinen puutavaranosturi F 65 S tu li m arkkinoille vuoden alussa. Tämä malli on suosittu mm. siitä syystä, että se on kevyt nostovoimaansa nähden. KONEPAJASEKTORI MUOVITUOTESEKTORI Salon konepa, Porvoon konepa. Salon valim o M e ta llitu o tte e t/in h a n te h ta a t v u o d e n v a ih P u u n lo s t u s t e o llis u u d e n v o im a k a s k y s y n n ä n k a s v u M y ö s In h a n te h t a id e n p ä ä t u o t t e id e n s u h te e n t a p a h S e k to r in m y y n t i o li 4 7 m ilj. m k ( 3 8 ), jo s ta v ie n n in lä h e s k o k o k o n e p a s e k t o r in lis ä s i k u lje t u s k a lu s t o n u u s im is t a r v e t ta, m ik ä p u o le s t u i v u o d e n v a ih t e e n jä lk e e n h u o m a t ta v a m u u t o s p a o s u u s o li 4 4 % ( 3 0 % ). t o im in t a a n. S e k to r i jo u t u i k in v ie lä a lk u v u o d e s t a t u r ta a n lis ä s i h y d r a u lis t e n p u u ta v a r a n o s tu r e id e n k y s y n re m p a a n. M u u n v a u tu m a a n tä ä. F is k a r s in n o s tu r e id e n m y y n t iv o ly y m i k a s v o i s e k ä v e n e id e n s a r a n o id e n k o tim a a s s a v a ih n o p e a m m in. S - p iik k ie n v ie n ti m e r e n ta k a is iin m a ih in te e s s a F 65 o n k e h it t y n y t lu p a a v a s ti. B u s t e r - a lu m iin iv e n e e t o v a t In k o o s s a s i its e v a a n te h ta a s e e n. T a m m is a a r e n t e h d a s t o im i k o k o v u o d e n tä y d e llä k a p a s ite e tilla. P itk ä ä n tk u n u t la m a te e s s a a iit y ö li is y y t e n ä ty i h e i s t u i v ie lä ly h e n n e t t y y n ty ö a ik a a n. K y s y n tä k e h i t k u it e n k in n o p e a s ti p a re m p a a n s u u n ta a n e ttä v ie n t im a r k k in o illa. m a r k k in o ille tu o tu Vuoden u u s i n o s t u r it y y p p i m u a s s a S - ä k e e n p iik k ie n, a l u m ii n ik y s y n tä k a s v o i b u d je t o it u a m y y n t il u v u t k a s v o iv a t e d e llis e s tä v u o d e s ta h u o m a t te e s s a ta v a s ti. v a h v is ti o s a lta a n F is k a r s in m a r k k in a - a s e m a a v a r s in v a lla n n e e t v a k u u t t a v a s t i k in k o tim a a s s a, m is s ä m e n e s ty s o n o l lu t ila h d u tt a v a. m a r k k in a t tä m ä n V ie n t iä v a r te n o n k e h it e t t y lä h in n ä K e s k i- E u r o o p a n van. m a t ta v a s ti n o u s te n 8 3 m ilj. m k :a a n ( 5 7 ), jo s ta v i e n o lo s u h t e is iin s o v e ltu v a t u s k a p a s ite e t ti n o u s e e tiä o li 3 6 % tu r i M e t s ä t r a k t o r in o s t u r e id e n S e k to r in s e v a s ti. m y y n ti k a s v o i e d e llis e s tä v u o d e s ta huo ( 3 2 ). T a lo u d e llin e n t u lo s p a r a n i r o h k a i F 100. k o k o o n ta it e t t a v a a u to n o s - v a lik o im a a n lis ä t t iin k e s k ir a s k a s n o s t u r it y y p p i F 6 5 L s e n k a u - Suom en m e n e s ty k s e n R a t io n a lis o in t i- in v e s t o in t ie n S k a n d in a v ia n V a lm is t u s H a n g o n te h t a a lla lo p e t e t t iin v u o d e n v a ih k o n e is t o s iir r e t t iin s y k s y llä h a n k it t u u n o d o te t a a n j a t k u a n s io s ta v a lm is H e n k ilö s t ö n m ä ä rä o li ( ). lä h e s k a k s in k e r ta is e k s i. S a m a lla o n t y ö m e n e t e lm iä k e h it e t t y r iit tä v ä n la a tu - K a u k o lä m p ö e r is t y s e le m e n t te jä m y y t iin t y y d y t t ä v ä s t i, tu o tta v u u s ta s o n jo s k in t iu k k a k ilp a ilu h e ik e n s i tu lo s t a. V u o d e n a ik a n a v a r m is ta m is e k s i. k o p u o m im u u n n o s F 6 5 P. t u o t ii n m a r k k in o ille u s e ita u u s ia t u o t t e it a e r ila is ia S a r a n o id e n t u o t e k e h it y s t ä j a t k e t t ii n in te n s iiv is e s ti, k o k o n a is r a tk a is u u s e ih in k ä y t t ö t a r k o it u k s iin. N o s tu r e id e n m y y n n in o d o te t a a n k e h it t y v ä n e d e lle e n m ik ä o n o s a lta a n t o t e u t e t t u je n s u o tu is a s ti m m. m a r k k in o in t i- t u o t e k e h it y s in v e s - v a h v is t a n u t t o i n t i e n a n s io s ta, jo s k in k y s y n n ä n a r v io id a a n jo s s a o n r iit t ä v ä s t i v a lm iu t t a o d o te t ta v is s a o le v a n k y s y n t u o t a n t o k o n e is t o n k in m ä ä r in la im e n e v a n v u o d e n lo p p u a k o h ti. n ä n k a s v u n t y y d y t tä m is e e n. te e s s a, u u d e n t u o t a n n o n m a r k k in o in t i a lk a a k e s ä llä V a lim o n t u o t t e id e n m y y n t i o n k a s v a n u t k y s y n n ä n In h a n t e h t a id e n h e n k ilö s t ö n m ä ä rä v u o d e n lo p u s s a o d o te t a a n o li ( ). k o tim a a n in v e s t o in t ie n m a r k k in a - a s e m ia. lis ä k s i T e h ta a lla S e k to r in u u d e n t u o t e r y h m ä n e r is t e s o lu m u o v in a s e n n u s a l o it e t t iin v u o d e n v a ih t k u v a n n y k y is e llä ä n. F lu o m a tta v a osa K o t e lo m a r k k in o illa v a llit s i a n k a ra k ilp a ilu, m u tta v a lim o n t u o t a n n o s t a o n k o m p o n e n t t e o m a a h y d - m y y n t ip o n n is t u s t e n r a u lin o s t u r it u o t a n t o a v a rte n. ly y m i k a s v o i k u it e n k in h u o m a t ta v a s t i. S a lo n te h t a id e n h e n k ilö s t ö n m ä ä rä v u o d e n lo p u s s a T u o te k e h ity k s e e n m a r k k in o in t iin o n u h r a t tu p a ljo n o li ( ) P o r v o o n k o n e p a n 6 0 ( 6 0 ). v o im a v a r o, lis ä y k s e n a n s io s ta v ie n n in nyt kun In k o o s s a o n vo k ä y te ttä v is s ä u u s i te h d a s s u u r in e k o n e in v e s t o in t e in e e n, m y y n n in o d o te t a a n k a s v a v a n v o im a k k a a s ti lä h iv u o s in a. T u lo s p y s y i e d e llis e n v u o d e n ta s o lla

16 Fiskars Elektroniikka on tu o n u t m arkkinoille uuden liik e n n e valojen ohuslaitteiston, joka perustuu m ikroprosessoriteknologiaan. M ikroprosessorin ansiosta laitteet ovat joustavia helposti ohjelm oitavia. Kuvassa Ruoholahden risteys Helsingissä sekä laitteiston ohusyksikkö. K e h yslista te h ta a lla k u lla ta a n keh yslista a. U u d e n a ik a is e lla k o n e e lla v o id a a n lista ku lla ta sam a n a ika ise sti v iid e ltä p u o le lta. MUU TEOLLISUUS V E N E V E IS T Ä M Ö E L E K T R O N IIK K A T o im in t a t e ita p a in o t t u i k e h it e t t iin t e k n is e n liik e n n e - e le k t r o n iik k a a n. T u o t u u s ille m a r k k in o ille s o v e ltu v ik s i, k e h ity k s e n s u h te e n p ä ä s tiin lä h e s a s e t e t T e h ta a n k a p a s ite e tt i o li k ä y tö s s ä e p ä ta s a is e s ti, m ik ä Vuonna p u o le s ta a n k y s y n n ä n jä lk e e n h e n k ilö s t ö p y s t y t t iin jä lle e n t y ö l ei h a itta s i t u o t t a v u u d e n s a a v u tta n u t a s e te ttu t u i h i n t a v o it t e is iin. T o im it u k s e t R u o ts iin T a n s k a a n to s in p ä ä s iv ä t v a u h t iin v a s ta v u o d e n lo p p u a k o h t i, jo t e n e p ä ty y d y t tä v ä k s i. k e h ity s tä. M y y n t i t a v o it t e it a liik e n te e n o h u s k e s k u s t a h e ik o n m eni 10% V ie n n in o s u u s m y y n n is tä o li 6 4 % ( 1 0 ) v ie n t iin. H e n k ilö s t ö n m ä ä rä o li ( ). ta m ie n v e n e id e n t a r jo n t a jo h ti s u u r u u s lu o k a s s a kovaan v a l li n n u t h in t a k ilp a ilu u n, jo s s a t u k s e t jä iv ä t e d e llis e n v u o d e n ta p a a n v ä h ä is ik s i lo p u s s a o li (1 3 2 ). K E H Y S L IS T A T E H D A S V ie n t i E u r o o p p a a n lis ä ä n t y i 6 6 % k o tim a a n m y y n t i v a lm is t u s o h je lm a a n o t e t t i in uusi 2 7 % e d e llis e s tä v u o d e s ta. V ie n t i Y h d y s v a lt o ih in s itä FS 3 4 :n, v a s to in o n v ä h e n t y n y t, e ik ä h in t o je n ta r k is t u k s illa o le FS 3 8 : n F in n f ir e 3 3 C r u is in g in k a n s s a m u o d o s t a a p y s t y t t y k o m p e n s o im a a n s e k ä k o tim a a s s a t a p a h t u k o r k e a ta s o is e n k ilp a ilu k y k y is e n v a lik o im a n. n u tt a k u s ta n n u s t e n h e ik k e n e m is t ä. nousua T e h ta a n e ttä d o lla r in k a n n a tta v u u s k u r s s in p a ra n i k u i T ä llä h e tk e llä n ä k y m ä t E u r o o p a n v a p a a - a n v e n e i t e n k in jo to is e n a p e r ä k k ä is e n ä v u o n n a. T ä m ä n k e h i d e n m a r k k in o illa o v a t e d e lle e n k in e p ä v a r m a t. ty k s e n o lis i v ie lä t k u t t a v a, j o t t a p ä ä s tä is iin t y y d y t tä v ä ä n tu lo k s e e n. m a lla m ik r o p r o s e s s o r it e k n iik k a a n p e r u s t u v ia r a t k a i s u. T o im it u s t e n a r v o o li e d e llis e n v u o d e n lu o k k a a. m ä ä rä v u o d e n m onet r iit t ä m ä t t ö m ik s i. T e o llis u u s e le k t r o n iik a n t u o t t e it a k e h it e t t iin s o v e lt a H e n k ilö s t ö n p e tta m a a n t o im in t a n s a. V e n e v e is t ä m ö n m ä ä rä t o i m i (5 3 ). liik a - k ilp a ile v a t u lk o m a is e t v e is t ä m ö t o v a t jo u t u n e e t l o m o o t t o r ip u r s i F in n s a ile r 3 0 (F S 3 0 ), jo k a S a a tu je n t e h o e le k t r o n iik k a t ila u s t e n p y s y i k u it e n k in e d e lle e n h e ik k o n a. lis tä m ä ä n v u o n n a la a je n n e t t iin s iih e n l ii t e t t i in h u o m a t ta v a o s a k a u p u n g in k e s k u s ta n k a tu r is t e y k s is t ä. V e n e v e is t ä m ö n t u lo s k o h e n t u i h u o m a t ta v a s t i, m u t ta V a p a a - a n v e n e id e n m y y n t i k a s v o i, m u t ta v o ly y m i K e s ä k u u s s a t o i m i t e t t i in t i e t o k o n e o h t t u liik e n t e e n t o im it e t t u a p o ik k e u k s e llis e n jä i k u it e n k in liia n a lh a is e k s i. V e n e v e is t ä m ö n v a lm is M y y n n is t ä a ik a is e m m in tu lo s, jo t a v a llin n e e n r a s it t iv a t s u u r e t t u o t e k e h it y s k u s t a n n u k s e t, jä i m y y n t it a v o it t e it a e i tä y s in s a a v u te ttu. o h u s jä r je s te lm ä T a llin n a a n. H e ls in g in k a u p u n g ille 1978 P e la s t u s v e n e m a r k k in a t o liv a t v ilk k a a t S u o m e n t e l a k k a t e o llis u u d e n k o k e m a n e lp y m is e n a n s io s ta. T il a u k T ila u s k a n ta s ia s a a tiin t y y d y t t ä v ä s t i, jo s k in h in t a k ilp a ilu o li k ire ä. v u o tta T ila u s k a n ta v u o d e n lo p u s s a o li h y v ä. tä v ä n ä. M yös s y n tä la s ik u it u v a h v is t e is t e n o li m e lk o v ilk a s ta, a m m a t t iv e n e id e n v e is tä m ö llä o li ky u s e ita t o im it u k s ia se s a i u u s ia tila u k s ia, lä h in n ä v a lt io n B illn ä s in saha o li vuoden a ik a is e m m in s a h a lla v a ih te e s s a s itä v o id a a n k ä y n n is t e t t iin p y s ty is i t o im it t a m a a n p a re m p i p itä ä u u d is t u s t y ö t, p u u ta v a r a a k u in ty y d y t jo t t a K e h y s lis ta - te h t a a n ta r p e is iin. la it o k s ilta. V ie n n in o s u u s o li 6 2 % ( 6 2 ) k o k o n a is la s k u tu k s e s t a. H e n k ilö s t ö n m ä ä rä o li (1 6 9 ). 29

17 Torsti Karlainen sovittamassa Finnsailer 34:n salongin kattolevyjä. Kuvaa: Olavi Vartiainen, Veneveistämö. Y h tiö n valokuvauskilpailussa palkittu kuva. M auno Leppälä hitsaamassa VVorkBusterin peräpeiliä. Kuvaa: Oiva Järvinen, Inhan tehtaat. Yhtiön valokuvauskilpailussa palkittu kuva. Vuonna 1979 saivat Keskus kauppakam arin palvelusvuoden ansiomerkin Nils-Erik Fritz 50, Metsäosasto, Edvard Lehtinen 50 A rtturi Toivonen 50, Jo kioisten tehtaat, Kauko Kallio 45, Fiskarsin sähkö sekä Lauri Järvinen 45, Työkalutehdas. Kuvassa A rtturi Toivonen (vas.) a N ils-erik Fritz. KIINTEISTÖHALLINTO OY PREDIUM AB FISKARS MANUFACTURING CORPORATION (FMC) MYYNTIYHTIÖT T o im in n a n lo p u ttu a K e llo k o s k e lla o n s u u rin osa y h tiö n s ie llä s i in n e is ta k iin te is tö is tä m y y ty T u u s u la n k u n n a lle ta i y k s ity is ille o s ta jille. M u illa p a ik k a k u n n illa m y y tiin 1 k e rro s ta lo to n tti, 2 ra k e n n e ttu a to n ttia 7 o m a k o ti to n ttia. Y h te e n s ä näissä k a u p o is s a m y y tiin 2 5,6 ha y h Y h tiö n te k e m ä ta rjo u s k a n s a llis p u is to k s i ta r k o ite tu n a lu e e n v a p a a e h to is e s ta m y y n n is tä v a ltio lle jo h ti v u o d e n a lu ssa e n s im m ä is e e n k a u p p a a n, jo n k a m y y n tis u m m a o li 1,8 m ilj. m k. K o ska k a n s a llis p u is to h a n k k e e n to t e u tt a m i nen s a a tiin tä llä ta v o in a lk u u n, lä ä n in h a llitu s s a a tto i v a h F M C :lle k u u lu v a s a k s ite h d a s W a u s a u s s a W is c o n s in is s a a lo itti to im in ta n s a s y k s y llä p y s ty i jo v u o n n a h o ita m a a n s u u rim m a n osa n F is k a rs -s a k s ie n t o im i tu k s is ta A m e rik a n m a rk k in o ille. M u u to s to im e n p ite e t u lk o m a is te n m y y n tiy h tiö id e n o sa lta tk u iv a t s ite n, e ttä k u lu tu s ta v a ro id e n k e h y s lis to je n m y y n tiä lis ä ttiin, k u n ta a s v e n e id e n m y y n ti a lu m iin iv e n e itä lu k u u n o tta m a tta h id a s tu i. tiö n m a ata. Lisäksi O v a k o -k a u p p a a n s is ä lty i L o im a a lla y k s i k iin te is tö y h tiö sekä T a m m is a a re s s a y k s i k iin te is tö jä y k s i a s u n to y h tiö. v is ta a s a a ris to n ra n ta k a a v a n tä tä p u is to a s ilm ä llä p itä e n. S u u n n ite lm a o n n y t KPIO :ssa sitä v a s ta a n e s ite tty je n v a litu s te n v u o k s i. V a lm is tu k s e n m äärä la a tu o n tä y ttä n y t ta v o itte e t t e h d a s o n s a a v u tta n u t a rv o s te tu n a sem an Y h d y s v a lta in Y h tiö id e n k o k o n a is tu lo s o li e d e llis e n v u o d e n tasoa. m a rk k in o illa. M y y n tiy h tiö id e n k o k o n a is la s k u tu s o li 2 2 m ilj. m k (2 6 ). F iska rsin s ä h k ö o s a s to to im itt i M W h ( ) s ä h k ö e n e rg ia a tu o tti M W h ( ) o m issa v o im a la ito k s is s a. T o im itu k s iin s is ä lty v ä t m y ö s t o im it u k set O v a k o n te h ta ille Ä m in n e fo rs iin J o k io is iin sekä jo u s ite h ta a lle B illn ä s iin. H a n k o n ie m e n ra n ta k a a v a sai la in v o im a n K H O :n te k e m ä llä p ä ä tö k s e llä. L o m a k y lä n ra k e n ta m is e k s i m a n te re e lle o n p e ru s te ttu k iin te is tö y h tiö T e n - M a r J ä rn ö n saaren lo m a -a lu e tta v a rte n k iin te is tö y h tiö J ä rn ö. R a k e n P itk ä s tä v ä lim a tk a s ta h u o lim a tta y h te is ty ö e m ä y h tiö n F M C :n v ä lillä o n tiiv is ty n y t, F M C :n k o k o h e n k ilö s tö n p a n o s o n o llu t k iite ttä v ä. H e n k ilö s tö n m äärä v u o d e n lo p u s s a o li 2 5 (3 2 ). n u s p a ik k o je n m a r k k in o in ti a lu e e n k u n n a llis te k n iik k a ty ö t a lo ite ttiin s y k s y llä. V e n e s a ta m a n ra k e n ta m in e n on v iiv ä s ty n y t jo n k in v e rra n s a ta m a s u u n n ite lm a a va sta a n te h ty je n v a litu s te n v u o k s i. F M C :n m y y n ti o li 19 m ilj. m k (1 4 ). M a a ta lo u d e n s a to tu lo s ta v o id a a n p itä ä n o rm a a lin a sekä m ä ä rä ltä ä n e ttä la a d u lta a n. T a lo u d e llis ta tu lo s ta h e ik e n s iv ä t k u ite n k in ö ljy n la n n o itte id e n v o im a k k a a s ti n o u s e v a t h in n a t. V ilje ly s u u n n ite lm a k ä s itti ru k iin, re h u v il n ö ljy k a s v ie n lisä ksi m y ö s ve h n ä ä. F iskars U S A L td., jo n k a k o tip a ik k a o li N e w Y o rk, N Y. jo lla ei o le o llu t liik e to im in ta a, lo p e te ttiin. W is c o n s in iin p e ru s te ttiin u u si y h tiö F iskars S ales C o rp o ra tio n. H e n k ilö s tö n m äärä v u o d e n lo p u s s a o li 7 3 (7 5 ). Y h tiö n tu lo s o li ty y d y ttä v ä. P u u ta v a ra a h a n k ittiin k a ik k ia a n m 3 ( ). T u k k ito im itu k s e t M e ts ä -S k o g b y lle o liv a t m 3 ( ), o m a a n k ä y ttö ö n h a n k ittiin m 3. R u o ts iin h in a ttiin s u u re h k o erä m ä n ty k u itu p u u ta. U u te n a tu o tte e n a to im ite ttiin p o ltto h a k e tta F is k a rs in k o n e p a lle, jo k a v u o d e n v a ih te e s s a o tti k ä y ttö ö n u u d e n k e s k u s lä m m ity s k a ttila n. O m is ta m e ts is tä h a k a ttiin m 3 ( ). L isäys jo h tu u e tu p ä ä ssä s iitä, e ttä m e ts ä n h o ito s u u n n ite lm a n m u k a is e s ti h a k a ttiin s u u re h k o m äärä p in o ta v a ra a. K iin te is tö h a llin to m u k a a n lu e ttu n a F is k a rs in ra k e n n u s k u lje tu s o s a s to t ty ö llis tiv ä t h e n k ilö ä ( )

18 Yhtiön metsien hoidosta vastaa K iinte istö h a llin to o n kuuluva metsäosasto. Kuvassa Leo Fasth karsii puita yhtiön metsässä Hankoniemen Leksvallissa. OY METSÄ-SKOGBY AB YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTUS K a p a s ite e tin n o s ta m is e e n tä h tä ä v ä in v e s to in ti, jo s ta o li p ä ä te tty v u o n n a , o te ttiin k ä y ttö ö n k e rto m u s v u o n n a. H a n k e k ä s itti lä h in n ä rim o itu s k o n e e n, 4 k u iv a u s k a n a v a a, ta s a u s la ito k s e n k u o re n p o ltto la ito k s e n, jo lla lä m m ite Y h tiö llä on 15 tu o ta n to la ito s ta y h d e k s ä llä m a a m m e p a ik k a k u n n a lla. Lisäksi y h tiö h a rjo itta a m a a - m e ts ä ta lo u tta, tu o tta a s ä h k ö v o im a a h o ita a s ä h k ö n k e lu a. tä ä n k u iv u re ita. S u u n n ite lm a a n s is ä lty i m y ö s a s u n to je n p e ru s k o r u k s ia. In v e s to in n in k o k o n a is k u s ta n n u k s e t o l i v a t n. 17 m ilj. m k. Y h tiö o sta a 2 / 3 m a te ria a le is ta a n k o tim a a s ta. V ie n ti y littä ä k o lm in k e rta is e s ti tu o n n in a rv o n. K eväällä k ä y n n is te ttiin s a h a lla to in e n v u o ro, m in k ä a n s io s ta v u o s itu o ta n to n o u s i m 3 :iin ( ). T ästä m ä ä rä stä m e n i v ie n tiin m 3 eli 7 6 %, y h tiö n la s k u tu s o li 3 7,5 m ilj. m k (2 1,9 ). M ä n ty p u u o s te ttiin la jite ltu n a h in n o ite ltu n a la a d u n m u k a a n. T ä m ä n t o i m e n p ite e n a v u lla p y s ty ttiin h e ik o in la a tu e lim in o im a a n p u u n k e s k ila a tu p a ra n i. K u lu v a n a v u o n n a s a h a u k s e t o n ta r k o itu s n o s ta a m 3:n v u o s itu o ta n to o n. S illä ta s o lla sa h a n o n la s k e ttu o le v a n k a n n a tta v a. H e n k ilö s tö n m äärä k a s v o i v u o d e n a ik a n a :e e n (1 0 1 ). O y F iskars A b o m is ta a 5 0 % y h tiö n o s a k e k a n n a s ta m ilj. m k L iik e v a ih to./. M a te ria a lio s to t./. M u u t u lk o p u o lis e t k u s ta n n u k s e t p a lv e lu t K ä y te ttä v is s ä liik e to im in n a n jä lk e e n Y h tiö n to im in n a n y h te is k u n n a llin e n v a ik u tu s n ä k y y s e l v im m in s e lla is illa s e u d u illa, jo illa F iska rsin te o llis u u s la i to k s e t o v a t m e rk ittä v iä ty ö llis tä jiä, k u te n e sim. P o h n k u n n a s s a In h a n te h d a s p a ik k a k u n n a lla. N ä illä s e u d u illa y h tiö k ä y ttä ä h u o m a tta v ia s u m m ia m m. s e u d u n k u lttu u r i a rv o je n v a a lim is e e n tiiv iis s ä y h te is ty ö s s ä sekä y h tiö n p iiriin k u u lu v a n e ttä m u u n v ä e s tö n kanssa. Y h tiö n k ä y te ttä v is s ä ry h m ille s e u ra a v a s ti: o le v a t tu lo t k a a n tu iv a t eri e tu ,9 57,1 V o itto k ä y ttö o m a is u u d e n m y y n n is tä ,8 K ä y te ttä v is s ä o le v a t va ra t 2 0 2, H e n k ilö s tö lle P a lk a t 79,1 H e n k ilö s tö s iv u k u s ta n n u k s e t V a p a a e h to is e t s o s ia a lik u s ta n n u k s e t 3 3,6 2,5 P a n k e ille lu o tto la ito k s ille K o ro t 1 7,7 P a n k k ik u s ta n n u k s e t L a in o je n k u rs s iv o ito t 1,9-1,6 3. O s a k k a ille O s in k o K ä y ttö o m a is u u d e n ym. m y y n tiy li a m ä S o s ia a litu rv a m a k s u t S ä h k ö v e ro 1 8, Y h tiö n to im in n a n k e h ittä m is e e n P o is to t V o itto./. o s in k o 5. Y h te is k u n n a lle M a k s e ttu s u o ra a n v a ltio lle V e ro t 1 1 5,2 3,4 1,9 5 2,8 58,1 2,5 6,7 0,3 9,5 K ä y te ty t v a ra t P e ritty v a ltio n p u o le s ta L iik e v a ih to v e ro 3 4,8 P a lk k o je n e n n a k o n p id ä ty s 2 7,4 O s in k o je n e n n a k o n p id ä ty s 0,5 9, ,3 6 2,7 7 2,

19 OY FISKARS AB Perusorganisaatio Tuotelin/ Tuotelinpäällikkö Tehdas/Yksikkö/Yksikön päällikkö Tuoteryhmä METALLITEOLLISUUS JOHTOKUNTA Puh.joht. toim.joht. Göran J. Ehrnrooth Johta Olof Bruncrona Väinö Korpeinen Mauno Rautiainen Kaj Aberg Jorma H. Karo Tuotelin/ Tuotelinpäällikkö YHTYMÄTOIMINNOT Keskuskonttori Toimitusjohtalle raportoivat: Finanssihallinto Henkilöstöhallinto Osmo Huttunen Markkinointipalvelu H elm er Grandell Lakiasiat Göran Helling Joht. Rautiaiselle raportoivat: Osto-osasto Nils Eklund Tehdas/Yksikkö/Yksikön päällikkö Tuoteryhmä KIINTEISTÖ- MUU TEOLLISUUS AUTOMAATIOTEOLLISUUS MUOVITUOTE- HALLINTO TEOLLISUUS 34 35

20 YHTIÖN TEOLLISUUSRAKENNE TUOTELINJA TEHTAAT TUOTTEET K u lu tu s ta v a ra t S a k s ite h d a s H ie n o ta e te h d a s S akset V e its e t L ip p u ta n g o t T y ö k a lu t m a a ta lo u s k o n e e t F is k a rs in k o n e p a B illn ä s in te h ta a t M a a ta lo u s k o n e e t M a a - m e ts ä ta lo u s ty ö k a lu t M e ta llitu o tte e t In h a n te h ta a t Takeet K e v y e t m e ta llitu o tte e t A lu m iin iv e n e e t METALLITEOLLISUUS K e llo k o s k i ( s a a k k a ) N o s tu r it h y d ra u liik k a S a lo n k o n e p a P o rv o o n k o n e p a S a lo n v a lim o P u u ta v a ra n o s tu rit H y d ra u liik k a V a lu t MUOVITUOTETEOLLISUUS M u o v itu o t te e t M u o v ite h d a s, T a m m is a a ri M u o v ite h d a s, In k o o A s e n n u s k o te lo t P u tk itu o tte e t S o lu m u o v i L u jite m u o v i AUTOMAATIOTEOLLISUUS F -T o o lin g T y ö k a lu te h d a s M a llit M u o tit A u to m a tiik k a E le k tr o n iik k a E le k tr o n iik k a L iik e n n e - e le k tr o n iik k a T e o llis u u s e le k tr o n iik k a T e h o e le k tro n iik k a F -S y s te m s S y s te m s T ie to je n k ä s itte ly T u o ta n n o n o h u s V e n e v e is tä m ö V e n e v e is tä m ö V a p a a -a n v e n e e t P e la s tu s v e n e e t A m m a ttiv e n e e t P u u n ty ö s tö K e h y s lis ta te h d a s S a h a, B illn ä s K e h y k s e t k e h y s lis ta t S a h a ta v a ra T e rä s m a n u fa k tu u ri s iir ty i O v a k o O y A b :Ile J o k io is te n te h ta a t L o im a a n te h ta a t P u lttite h d a s R u u v ite h d a s J o u s ite h d a s L a n k a tu o tte e t n a u la t K e ttin g it P u lttitu o tte e t R u u v itu o tte e t L e h ti- k ie r r e jo u s e t MUU TEOLLISUUS O V F IS K A R S A B M a n n e rh e im in tie 1 4, H e ls in k i 1 0 p u h , te le x fh e ls sf LM M ccann/frenckell 1980

O Y F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi

O Y F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi SISÄLTÖ: Sivu Sisällysluettelo 1 Henkilöstöhallinto 22 Hallitus

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

E U R O O P A S S A V U O S I K E R T O M U S. Tuotantoa. Myyntija markkinointi. Yhteisyritykset Intiassaja Puolassa M

E U R O O P A S S A V U O S I K E R T O M U S. Tuotantoa. Myyntija markkinointi. Yhteisyritykset Intiassaja Puolassa M F I S K A R S E U R O O P A S S A V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 3 S is ä lly s Tuotantoa *, ' T ie to ja o s a k k e e n o m is ta jille... 2 Y h tiö k o k o u s... 2 K o n s e rn in a v a in lu k u

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland V IC: 106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVIII Del XVIII

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Herkullisia makuja. Persoonallisia tuotteita. Haluatko kertoa tuotteistasi ammattikeittiöille?

Herkullisia makuja. Persoonallisia tuotteita. Haluatko kertoa tuotteistasi ammattikeittiöille? 2 2004 Herkullisia makuja. Persoonallisia tuotteita. Maakuntien erikoisuuksia. Haluatko kertoa tuotteistasi ammattikeittiöille? Ruokakori.fi -tilausjärjestelmä tarjoaa elintarvikeyritykselle nopean ja

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Sanom a O sak eyhtiö n to im in tak erto m u s v u o d elta 1969 HELSINGIN SANOMAT. S U O M E N E N l M M t N L E V I N N Y T U H t l ts>ö

Sanom a O sak eyhtiö n to im in tak erto m u s v u o d elta 1969 HELSINGIN SANOMAT. S U O M E N E N l M M t N L E V I N N Y T U H t l ts>ö Sanom a O sak eyhtiö n to im in tak erto m u s v u o d elta 1969 HELSINGIN SANOMAT S U O M E N E N l M M t N L E V I N N Y T U H t l ts>ö Sanoma Osakeyhtiö Toimintakertomus vuodelta 1969 N o u su su

Lisätiedot

SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. U U S I JA KSO. METSÄHALLITUKSEN ALAMAINEN KERTOMUS VUODELTA 1902.

SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. U U S I JA KSO. METSÄHALLITUKSEN ALAMAINEN KERTOMUS VUODELTA 1902. SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. U U S I JA KSO. 7. METSÄHALLITUKSEN ALAMAINEN KERTOMUS VUODELTA 1902. HELSINGISSÄ, KEISARILLISEN SENAATIN KIRJAPAINOSSA, 1904. M etsähallituksen

Lisätiedot

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D SUOMEN VIRALLINEN TI L A S T O F I N L A N D S OFFICIELLA STATISTIK O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D VI A: 131 VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S 1969 HELSINKI 1972 Tätä julkaisua

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

Viisi työn vuotta. N : o 4 1962

Viisi työn vuotta. N : o 4 1962 N : o 4 1962 P ä ä to im itta ja C h efred ak tö r: E rk k i V u o rii p u h. tel. 19 575 T o im itu ssih teeri R e d a k tio n sse k re te ra re : O sm o Jo k in en, p u h. tel. 29 594 T alo u d e n h

Lisätiedot

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi F = O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi Toimintakertomus 1973 YLEISTALOUDELLINEN KATSAUS Maamme taloudellisen kehityksen merkittävimmät p iirteet olivat voimakas inflaatio,

Lisätiedot

DIGITRAFFIC FITS-syystapaaminen Iisakki Kosonen

DIGITRAFFIC FITS-syystapaaminen Iisakki Kosonen DIGITRAFFIC FITS-syystapaaminen 14.11.2001 Iisakki Kosonen DigiTraffic - perusajatukset Digitaalinen eli numeerinen malli liikenteestä Vrt. DigiRoad = Digitaalinen tieverkko Virtuaalinen liikenne vrt.

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland VI C :106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa V Del V V o

Lisätiedot

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1974 yhtiön 91. toimintavuosi

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1974 yhtiön 91. toimintavuosi * * * * * P O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1974 yhtiön 91. toimintavuosi O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1974 yhtiön 91. toim intavuosi Toimintakertomus 1974 TALOUDELLINEN YLEISKATSAUS M a

Lisätiedot

III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO. VUOSINA 1944 ja 1945 III JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL. ÂREN 1944 och 1945

III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO. VUOSINA 1944 ja 1945 III JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL. ÂREN 1944 och 1945 SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLE STATISTIK III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO VUOSINA ja III l a n t h u s h Al l n in g 4 1 JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL ÂREN och L'AGRICULTURE

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit

Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit Arviointi- ja kehittämispäällikkö, VTT Janne Jalava Työ- ja toimintakonseptit historiallisessa murroksessa suomalaisissa työorganisaatioissa on tehty viimeisten

Lisätiedot

Varhainen reagointi ja kuntoutuspalveluohjaus

Varhainen reagointi ja kuntoutuspalveluohjaus Varhainen reagointi ja kuntoutuspalveluohjaus - Ratkaisuja työpaikkojen hyvinvoinnin parantamiseksi? Arviointi- ja kehittämispäällikkö, VTT Janne Jalava Mitä reagointimalleilla taas tarkoitettiinkaan?

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN

YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN SUOMEN VIRALLINEN T I L A S T O F I N L A N D S OFFICIELLA STATISTIK OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND VI C: 103 YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN GENERAL CENSUS OF POPULATION 1960 XI TAAJAMAT

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

KA RT TA A KARTT A T T KARTTA A KARTT R A K Kuuson kuunki Indeksikrtt LUONNOS 7..0..0 RU : 8 0 87 8 7: kv oottorikelkkilureitti 9 Mk 9:0 9,7 Alikulku + ysäkit kevyen liikenteen väylä 90 kevyen liikenteen

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

f - W L Ui * '"Q * ..., H«#-* ' 0 î J~> i> J * V /W í- p i - L : h

f - W L Ui * 'Q * ..., H«#-* ' 0 î J~> i> J * V /W í- p i - L : h f - W L Ui * '"Q *..., H«#-* ' 0 î J~> i> J * V /W í- p i - L : h P öytäkirja KV.-:a kirjastovalio»oinaan :okou!coesaa lie u ain gias- U.ito u k ir ja s t o s s a 6.1 0.4 8 klo 17» j O. - s a o liv a t

Lisätiedot

Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit

Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit Arviointi- ja kehittämispäällikkö, VTT Janne Jalava Työ- ja toimintakonseptit historiallisessa murroksessa suomalaisissa työorganisaatioissa on tehty viimeisten

Lisätiedot

Korkein halinto -oikeus

Korkein halinto -oikeus .......................... 1. 1 1. 1. 1 1 1 1 1 1 Salon kaupunki Saapunut 18.5.2015 Konsernipalvelut salainen/4/00.04.02/2013 1 Korkein halinto -oikeus Saapunut o. zo Li(teitä...:2. h KORKEIMMALLE IIAI.LINT

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Hämeenlinnassa

Hämeenlinnassa Hämeenlinnassa 5.2.2015 KUVIO KEHITTÄÄ KULTTURITOIMINTAA Tarkoituksena: kulttuurialan toimintaedellytysten parantaminen kulttuurin aseman vahvistaminen ihmisten jokapäiväisessä elämässä, yhteiskunnassa

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 26.5.2010 Lauri Uotila Pääekonomisti, Sampo Pankki 15.9.2008 12.10.2008

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 26.5.2010 Lauri Uotila Pääekonomisti, Sampo Pankki 15.9.2008 12.10.2008 Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 26..21 Lauri Uotila Pääekonomisti, Sampo Pankki 1.9.28 12.1.28 16 12 Bruttokansantuotteen kasvu %,vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 16 12 8 8 Euroalue Iso-Britannia

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 LIITE 5,6,4,,8,6,4, HY Teologinen Humanis tinen Oikeus tieteellinen Y hteis kuntatieteellinen Ps y kologia Kas v atus tieteellinen Maatalous - mets ätieteellinen Lääketieteellinen Hammas lääketieteellinen

Lisätiedot

VOIMAKAS KEHITYS JATKUU

VOIMAKAS KEHITYS JATKUU UUSI ILMAVA CENTRUM TURUN KESKUSTASSA TULE MUKAAN SYYSMUOTIIN T avaratalostam m e on nyt helppo valita m uodikas asukokonaisuus. Pukineet, jalkineet, asusteet - kaikki sam an katon alta. O lem m e ryhm

Lisätiedot

Poliisin voimankäyttö

Poliisin voimankäyttö I Markus Terenius Poliisin voimankäyttö Rikosoikeudellinen tutkimus sallitun voimankäytön rajoista Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostum uksella

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

SAY KUUKAUSIKOKOUS

SAY KUUKAUSIKOKOUS SAY KUUKAUSIKOKOUS 22.5.2014 Paikka: Mandatum Life Lauri Saraste, pj OHJELMA Yleisasioita SAY foorumin perustaminen kuolevuusasioille SAY jäsenkyselyn 2014 läpikäynti ICA2014 Kuolevuus ja pitkäikäisyys,

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

4. S I S Ä LT Ö 5. SUUNNITTELUN KULKU 10. ESIMERKKI

4. S I S Ä LT Ö 5. SUUNNITTELUN KULKU 10. ESIMERKKI B R Ä N D ÄY K S E N J A LO G O S U U N N I T T E L U N K U L K U - M E D I A - A S S A R I S I S Ä L LY S M I N I & F U L L B R A N D I N G P A K E T I T S I S Ä L LY S 3. E S I T T E LY 4. S I S Ä LT

Lisätiedot

7 iedoitus* ja ohjekirje

7 iedoitus* ja ohjekirje '%? )/ " 3?-'t10 (HSo) S t? IL. 7 iedoitus* ja ohjekirje Joulukuu N:o A/12 1951 S u o m e n K o m m u n i s t i s e n P u o l u e e n j ä r j e s t ö i l l e Työväenluokan taisteluyhtenäisyyden aikaansaaminen

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA 31.12.2014

PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA 31.12.2014 TASEKIRJA 31.12.2014 Kotipaikka Sysmd Y-tunnus 2230792-7 Tif inpddtos ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Toimintakertomus Tuloslaskelma virallinen Tase Tase-erittelyt Tuloslaskelma

Lisätiedot

SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. UUSI JAKSO. VUODELTA HELSINGISSÄ,

SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. UUSI JAKSO. VUODELTA HELSINGISSÄ, SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. UUSI JAKSO. 8. METSÄHALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 1904. HELSINGISSÄ, K E I S A R I L L I S E N S E N A A T IN K I R J A P A IN O S S A. 1906. Metsähallituksen

Lisätiedot

Toim ialaluokitus Standard industrial classification

Toim ialaluokitus Standard industrial classification T ilastokeskus J L K äsikirjoja 4 S tatistikcentralen C entral Statistical O ffic e o f Finland H andböcker H andbooks Toim ialaluokitus Standard industrial classification 1988 Luokitus määritelmineen

Lisätiedot

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi Rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä N im i: Res p o ndeo Oy Y -t u nnus : 2 6 2 2 6 8 4-1 O s oit e: Ität u ulenkuja 11, 02100 E s p oo 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa E lisa Tiilimäki

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

M a INHIMILLISET TEKIJÄT OHJELMISTOTUOTANNOSSA a r i k a T o i v a n e n P r o g r a d u -t u t k i e l m T i e t o j e n k ä s i t t e l y t i e t e e n j a s o v e l l e t u n m a t e m a t i i k a n

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu)

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) 2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN LIIKEVAIHTO LASKI JA LIIKEVOITTO PARANI - konsernin liikevaihto 173,6

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKOELMA

KIERTO KIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1968 No 27-28 N :o 27. Kiertokirje vapaakirjeoikeuden myöntämisestä. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä myiintänvt

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

RAUTATTEVIPJCAI'.ilESLIITTO r. y. Kir jastovaliokunta

RAUTATTEVIPJCAI'.ilESLIITTO r. y. Kir jastovaliokunta RAUTATTEVIPJCAI'.ilESLIITTO r. y. Kir jastovaliokunta I I I /5 7 P öytäkirja RVLjn kirjastovaliokunnan kokouksesta H elsin gissä marraskuun 15 päivänä 1957 klo 1 8,0 0. Läsnä o l iv a t: F Salonen puheenjohtajana,

Lisätiedot

martti kaumi Enemmän rakentavaa mieltä

martti kaumi Enemmän rakentavaa mieltä Enemmän rakentavaa mieltä S u om en T u r k u -leh d en lä h d e tt y ä k u lu v a n a v u o n n a u u situ in m u o d o in ja v o im in liik k e e lle, v o ita n e e n k y s y ä, m ik ä on s itte n tä

Lisätiedot

ruola oy PIRKKA- PIANO VALTO LA O.Y. Ajatuksia Ruissalosta HEPOKULLAN ASUNTOALUEEN RAKENTAJA N:o 3-1970

ruola oy PIRKKA- PIANO VALTO LA O.Y. Ajatuksia Ruissalosta HEPOKULLAN ASUNTOALUEEN RAKENTAJA N:o 3-1970 PIRKKA- PIANO N:o 3-1970 Kotimaista kokoonpanoteollisuutta. Laatupiano vaativalle soittajalle. Ensiluokkaiset raakaaineet mm. länsi-saksalaiset Röslau-kielet, Biene-viritystapit ja Renner-koneisto. Tavallista

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

MAKSUKYKY, MAKSUKYVYTTÖMYYS 08.05.2009 Ilpo Kähkönen YTM,KTT

MAKSUKYKY, MAKSUKYVYTTÖMYYS 08.05.2009 Ilpo Kähkönen YTM,KTT MAKSUKYKY, MAKSUKYVYTTÖMYYS 08.05.2009 Ilpo Kähkönen YTM,KTT KÄSITTEEN MITTAAMINEN 1. KÄSITTEEN MÄÄRITTELY 2. KÄSITTEEN KVANTIFIOINTI 3. SUORITETAAN MITTAUS Puhtaalla mittaamisella on kvantitatiivinen

Lisätiedot

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2017-08 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S E U T U P A L V E L U T T I L I

Lisätiedot

:00 FISKARS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2000 Tietoja ei ole tilintarkastettu

:00 FISKARS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2000 Tietoja ei ole tilintarkastettu 2000-05-10 12:00 FISKARS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2000 Tietoja ei ole tilintarkastettu Fiskars-konsernin liikevaihto kasvoi viime vuonna tehtyjen yritysostojen ansiosta vuoden ensimmäisellä

Lisätiedot

RAIVAAJA (T H E P I O N E E R ^ ^ e tu jä r je s tö illä vahva asem a. S u o m e n ta lo u s p o litiik a n p it

RAIVAAJA (T H E P I O N E E R ^ ^ e tu jä r je s tö illä vahva asem a. S u o m e n ta lo u s p o litiik a n p it RAIVAAJA (T H E P I O N E E R ^ ^ K e sk iv iik k o n a, h e lm ik. 1 7 - W ed. F eb. 1 7, 1 9 9 3 FIN N ISH A M E R IC A N W E E K L Y ^ 8 9 v u o s ik e r t a V o i. LXXXIX N o. 7 50 ce n ts T utkijat

Lisätiedot

Projektiohjausjärjestelmän käyttöönoton haasteet

Projektiohjausjärjestelmän käyttöönoton haasteet Projektiohjausjärjestelmän käyttöönoton haasteet Valeri Tiik CEO, yrittäjä +358 40 518 9470 valeri.tiik@mercus.net Muutama sana Mercuksesta TOIMIPAIKAT (18 hlöä) Lappeenranta (päätoimipiste) Helsinki

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Fredrikinkatu 33 A OOl20 HELSINKI Y-tunnus: 077177-g Tilinpäätös 1.1.201 - Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Hallituksen allekirj o ituks et T il intarkastusrnerkintä Luettelo käytetyistä kirj anpitokirj

Lisätiedot

Vuosien mittaan moni tärkeä asia... on ollut rahasta kiinni.

Vuosien mittaan moni tärkeä asia... on ollut rahasta kiinni. Vuosien mittaan moni tärkeä asia... on ollut rahasta kiinni. S illo in tu le e k u lu n e e k s i 1 5 0 v u o tta s iitä, J u h la v u o te m m e k y n n y k s e llä n o u s iv a t Tuk u n o v e t a v

Lisätiedot

&!!! '( ) *! " " )! (!! *

&!!! '( ) *!   )! (!! * ! " # $ $ # " " %! &!!! '( ) *! " " )! (!! * Tuotantomahdollisuuksien raja Tuote 2 Mahdoton Tehokas Tehoton Tuote 1 Hyötyteoria Päätöksentekijällä on useita toimintavaihtoehtoja Mahdollisista päätösvaihtoehdoista

Lisätiedot

T O I M I I I T A K E R T O

T O I M I I I T A K E R T O SOSIALIDEMOKRAATTISEN KESKUSLIITTO И T O I M I I I T A K E R T O vuosilta 1959 ja 1! Alustukset ja esitykset I Liit Tampereella helluntain! Työväenliikkeen kir 200010025 varasto 329.14-053.6(480) SNK 3

Lisätiedot

OY FISKARS AB. Fair Lady Cabin on lasikuituvahvisteisesta polyesterimuovista rakennettu tyylikäs perhevene. Valmistaja: Turun Veneveistämö Oy

OY FISKARS AB. Fair Lady Cabin on lasikuituvahvisteisesta polyesterimuovista rakennettu tyylikäs perhevene. Valmistaja: Turun Veneveistämö Oy OY FISKARS AB 1968 Fair Lady Cabin on lasikuituvahvisteisesta polyesterimuovista rakennettu tyylikäs perhevene. Valmistaja: Turun Veneveistämö Oy OV FISKARS AB Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1968,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Erilainen koru Kultakönnistä.

Erilainen koru Kultakönnistä. Erilainen koru Kultakönnistä. P allo ista p o m p u loista k ullasta h op easta sarjan n u o ria k o ru ja suu nnitteli L iisa V itali P o ik k ea K u ltakönn iin - K ultakönni poikkeaa m uista! KULTAKÖ

Lisätiedot

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK III 38:3 YLEINEN MAATALOUSLASKENTA V Osa III MAANOMISTUS JA MAAN KÄYTTÖ III

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK III 38:3 YLEINEN MAATALOUSLASKENTA V Osa III MAANOMISTUS JA MAAN KÄYTTÖ III SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK MAATALOUS III 8: YLEINEN MAATALOUSLASKENTA V. 9 Osa III MAANOMISTUS JA MAAN KÄYTTÖ III LANTHUSHÂLLNING 8: ALLMÄNNA LANTBRUKSRÄKNINGEN ÂR 9 Del III

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

SUIKKilAN hiidenharj saa hvviä asuntoja

SUIKKilAN hiidenharj saa hvviä asuntoja SUIKKilAN hiidenharj usta saa hvviä asuntoja Rakentaja: U R A K O I T S I J A T O Y Rahoitus: K A n s A l l IS o s AKE PAn KKI Huoneistojen myynti: H U O n e i S t O - m a rkkinointi oy J ruola oy Rakennustoimisto

Lisätiedot

Miksi osaamisen tunnistamisen, arvioinnin ja tunnustamisen kysymykset ovat hyvin ajankohtaisia ammatillisen koulutuksen kentässä?

Miksi osaamisen tunnistamisen, arvioinnin ja tunnustamisen kysymykset ovat hyvin ajankohtaisia ammatillisen koulutuksen kentässä? Miksi osaamisen tunnistamisen, arvioinnin ja tunnustamisen kysymykset ovat hyvin ajankohtaisia ammatillisen koulutuksen kentässä? Millä tavalla nämä kysymykset liittyvät koulutuksen ja työelämän yhteistyön

Lisätiedot

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 SISAI,I,YSI,I ]ETTELO: TULOSLASKELMA TASE LIITETIEDOT LUETTELO TILIKIRJOISTA AI,I,EK]R.]OITIIKSET 1 2.- 3 4 5 6 TASE-ERITTEI,YT 1-

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot