Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä työpaikoilla Tehyn toimintaohjeita ristiriitatilanteiden ratkaisuun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä työpaikoilla Tehyn toimintaohjeita ristiriitatilanteiden ratkaisuun"

Transkriptio

1 Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä työpaikoilla Tehyn toimintaohjeita ristiriitatilanteiden ratkaisuun 1. Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä Epäasiallisen käyttäytymisen ehkäiseminen Epäasiallisen käyttäytymisen poistaminen Työntekijän omat toimenpiteet Työantajalla velvollisuus puuttua Työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies työntekijän tukena Asiantuntijoina aluehallintoviranomaiset (AVI) eli entinen työsuojelupiirin työsuojelutoimisto ja työterveyshuolto Tehy ammattiliiton rooli Paikallinen toiminta luottamusmies jäsenen tukena Keskustoimisto edunvalvonta... 9 Liite: Ristiriita tai konflikti työpaikalla, sivu Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä Työpaikoilla voi ilmetä erilaisia ristiriitoja työntekijöiden välillä, jotka ovat osa arkea. Tavallisesti ristiriidat ratkeavat keskustelemalla, jolloin osapuolet voivat esittää omat näkemyksensä asiasta. Työntekijöiden on hyvä muistaa työpaikalla olon perustehtävä eli työnteko. Olennaista on myös tiedostaa työhön liittyvät yhteistyösuhteet ja erottaa ne yksityiselämään kuuluvista ihmissuhteista. Yhteistyösuhteet ovat työhön kuuluvia ihmisten välisiä toimintaan suuntautuvia ja tehtävän tekemistä palvelevia suhteita, joilla pyritään yhteisiin aikaansaannoksiin. Ihmissuhteet ovat yksityiselämään kuuluvia ihmisten välisiä hyöty- ja tunnesuhteita, joilla pyritään omien tarpeiden tyydyttämiseen. Epäasiallinen käytös voi pahimmillaan kehittyä työntekijän terveyttä vaarantavaksi häirinnäksi, jos työntekijöiden tai työntekijän ja esimiehen väliseen käytökseen ei ajoissa puututa. Tällaisesta vakavasta, työntekijän terveyteen haitallisesti vaikuttavasta häirinnästä on otettu erillinen säännös työturvallisuuslakiin. Työturvallisuuslain 28 :n mukaan jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi. Lain esitöiden mukaan epäasiallinen kohtelu voi olla työntekijöiden kesken tapahtuvaa tai sitä voi tapahtua esimiehen ja työntekijän välillä. Molemmissa tapauksissa toimintavelvollisuus on työnantajalla. Työturvallisuuslain mukaisella häirinnällä ja epäasiallisella kohtelulla tarkoitetaan myös sukupuolista häirintää tai ahdistelua. Sukupuoleen perustuvasta häirinnästä on erikseen säännökset laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (8 d ). 1(11)

2 Työturvallisuuslain 18 :ssä on puolestaan asetettu työntekijälle velvollisuudeksi välttää työpaikalla sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa. Työntekijän tulee lain esitöiden mukaan omalta osaltaan noudattaa niitä määräyksiä ja ohjeita, joita työnantaja on toimivaltansa mukaisesti antanut. Työturvallisuuslaki ei määrittele häirintää tai epäasiallista kohtelua sen tarkemmin niiden moninaisuuden vuoksi. Lain näkökulmasta olennaista on, aiheuttaako epäasiallinen kohtelu tai häirintä työntekijän terveydelle haittaa tai vaaraa. Häirintä ja epäasiallinen kohtelu voidaan kuitenkin jaotella kahteen ryhmään sen taustan perusteella: 1) ristiriitaan tai kiistaan pohjautuva häirintä tai muu epäasiallinen kohtelu tai 2) tilanteet, joissa henkisen väkivallan kohteeksi joutunut ei ole itse tehnyt mitään provosoidakseen tilannetta (hakenut esim. samaa työpaikkaa kuin häiritsijä, poikkeaa muusta työyhteisöstä esim. taustansa tai alkuperänsä johdosta). Häirintänä tai epäasiallisena käyttäytymisenä voidaan pitää vakavanlaatuista kielteistä käyttäytymistä, joka on pitkään jatkuvaa ja toistuvaa. Joskus jopa kertaluontoinen tilanne voi olla niin vakava, että jo se edellyttää puuttumista asiaan. Epäasiallista kohtelua voi olla mm. - henkilön ominaisuuksien, luonteenpiirteiden tai yksityiselämän mustamaalaus, panettelu tai mielenterveyden kyseenalaistaminen, - työyhteisön ulkopuolelle jättäminen, - toistuva perusteeton puuttuminen työntekoon tai työtehtävien laadun tai määrän perusteeton muuttaminen, - epäasiallinen työnjohtovallan käyttö, - sovittujen työehtojen muuttaminen laittomin perustein, - nöyryyttävien käskyjen antaminen, - uhkailu, - seksuaalinen häirintä, - fyysinen väkivalta. Olennaista on myös määritellä, mikä ei ole ainakaan työturvallisuuslain tarkoittamaa epäasiallista kohtelua tai häirintää. Epäasiallista kohtelua ei olisi esimerkiksi: - työhön liittyvistä päätöksistä tai tulkinnoista syntyvät ristiriidat ja tämän johdosta asianomaisten tuntema epävarmuus, - ihmisten väliset näkemyserot tai erimielisyydet, vaikka ne koettaisiinkin loukkaavina ja huonontaisivat keskinäisiä suhteita, - tehtävään tai työhön liittyvien pulmien käsittely työyhteisön tai organisaation jäsenten kesken, vaikka asian käsittely saattaa jonkun mielestä tuntua ahdistavalta, - työntekijälle annetaan perusteltu kurinpidollinen huomautus tai varoitus, jota ennen hänelle on annettu mahdollisuus tulla kuulluksi, - työnantaja ohjaa henkilön työterveyshuoltoon työkykyä koskevaan tutkimukseen keskusteltuaan ensin asianomaisen työntekijän kanssa työnteossa ilmenevistä vaikeuksista, 2(11)

3 - jos työtehtäviä tai organisaatiota perustellusti muutetaan ja asiasta on yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvissa asioissa neuvoteltu ja muiden asioiden tiimoilta keskusteltu työntekijöiden kanssa. Epäasiallista kohtelua EI ole Esimerkiksi: * Työhön liittyvien päätösten tai erilaisten tulkintojen käsittely * Työhön liittyvien ongelmien käsittely * Perusteltu kurinpito * Työntekijän ohjaaminen työkykyä koskevaan tutkimukseen, kun siitä on ensin keskusteltu ao. kanssa Yleisen hyvän tavan vastainen käyttäytyminen, työvelvollisuuksien rikkominen tai lain vastainen käyttäytyminen, joka ei ole työsyrjintää eikä aiheuta vaaraa terveydelle tai työnantaja on heti puuttunut asiaan siitä tiedon saatuaan Epäasiallista kohtelua on Terveydelle haittaa aiheuttava häirintä * Työnantaja, joka on saanut tiedon työntekijän terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavasta häirinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta, mutta ei ryhdy toimiin sen lopettamiseksi, voi syyllistyä rangaistavaan tekoon * Työturvallisuuslaki 28, Rikoslaki 47 luku 1 Rikoslaissa sanktioitu epäasiallinen kohtelu Työsyrjintä * Työnantaja, joka on asettanut työntekijän epäedulliseen asemaan syrjinvän syyn perusteella, voi syyllistyä rangaistavaan tekoon, ellei pysty osoittamaan sille hyväksyttävää painavaa syytä. * Rikoslaki 47 luku 3 2. Epäasiallisen käyttäytymisen ehkäiseminen Työnantajan on edistettävä suhteitaan työntekijöihin, sekä työntekijöiden keskinäisiä suhteita. Työpaikalla tulisi kehittää hyvää työilmapiiriä edistäviä toimenpiteitä, johon kuuluvat mm. perehdyttäminen työn tavoitteita palvelevaan käyttäytymiseen, asialliseen ja avoimeen vuorovaikutukseen sekä yhteistyöhön (työturvallisuuslaki 14 ). Lisäksi työnantajaa velvoittaa tasapuolisen kohtelun velvoite ja työturvallisuudesta huolehtiminen niin, etteivät työntekijät joudu työssään alttiiksi mm. epäasialliselle käyttäytymiselle. Työntekijä on velvollinen tekemään työnsä ottaen huomioon työnantajan toimivaltansa rajoissa antamat määräykset ja ohjeet. Työntekijän on myös toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa (työturvallisuuslaki 18 ). Työntekijällä on lisäksi velvollisuus ilmoittaa työnantajalle terveyttä vaarantavista asioista. Epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisy edellyttää yhteistoimintaa ja toimivan työyhteisön perustekijöiden tunnistamista. Työsuojeluorganisaation tehtäviä ja toimintatapoja on hyvä miettiä laajemmalti työhyvinvoinnin kehittämisen ja ylläpitämisen näkökulmasta. 3(11)

4 Esimerkiksi työpaikan tyky- ja tyhy-toiminta, työpaikkatarkastukset ja henkilöstön kehittäminen esim. koulutuksen avulla ovat tällaisia kysymyksiä. Työterveyshuollosta voi tarvittaessa pyytää asiantuntijan neuvoja ja ohjeita. Työhyvinvointiin liittyvät seikat on hyvä huomioida myös työpaikan työsuojelun toimintaohjelmaa (työturvallisuuslaki 9 ) ja vaarojen arviointia (työturvallisuuslaki 10 ) laadittaessa sekä työterveyshuollon työpaikkaselvityksessä. Ennakoivia toimenpiteitä voivat olla esim. - säännölliset kehityskeskustelut esimiehen kanssa, - suunnitelmallisen perehdyttämisohjelman laatiminen ja toteuttaminen, jossa huomioidaan sekä työtehtäviin että työpaikan organisaatioon ja sen pelisääntöihin perehdyttäminen, - työpaikalla noudatettavista pelisäännöistä, työnjaosta ja työskentelytavoista sopiminen, - työpaikalla ja siellä tehtävässä työssä ei hyväksytä häirintää tai epäasiallista kohtelua, vaan siihen puututaan välittömästi asian tultua esille, - työstä ja sen tavoitteista puhuminen säännöllisesti ei mennä henkilökohtaisuuksiin - huolehditaan tietosuojaan liittyvistä asioista, kuten työntekijöiden terveydentilatietojen säilyttämisestä asianmukaisesti. Työyhteisössä on hyvä tiedostaa se tosiasia, että ristiriidat ja konfliktit kuuluvat työelämään ja siten myös työpaikalle. Tämän vuoksi on tärkeää luoda hyvää työilmapiiriä tukevat menettelytavat niiden ratkaisemiseksi työpaikalla. Toimintaohjeiden tai ns. pelisääntöjen tarkoituksena on tiedostaa epäasiallinen käyttäytyminen työpaikalla, tunnistaa sen oireet ja puuttua niihin välittömästi annettujen ohjeiden mukaisesti. Toimintaohjeissa voitaisiin käsitellä seuraavia aiheita: - häirintää ei hyväksytä työpaikalla, - mikä on terveyttä vaarantavaa häirintää ja mikä ei ole, - miten häirintään suhtaudutaan, toiminta häirintätilanteessa, - ennalta ehkäisevät toimet. 3. Epäasiallisen käyttäytymisen poistaminen 3.1 Työntekijän omat toimenpiteet Työntekijän tulee kertoa häiritsijälle suoraan, ettei hyväksy tämän käyttäytymistä ja vaadittava sen lopettamista. Jos häiritsijä ei lopeta epäasiallista käyttäytymistään, tulee työntekijän kertoa asiasta omalle esimiehelle. Jos häiritsijä on oma lähin esimies, tulee asiasta kertoa tämän esimiehelle. Työntekijä voi olla yhteydessä myös työpaikan työsuojeluvaltuutettuun, joka voi tuoda asian esille. Työpaikoilla on nykyään usein sovittu menettelytavoista miten ja kenelle häirinnästä tulee kertoa. Usein tätä varten on laadittu erikseen myös lomake, jolla työntekijä voi tehdä ilmoituksen häirinnästä tai muusta epäasiallisesta käyttäytymisestä. 4(11)

5 Asian käsittelyn kannalta on tärkeää, että häirinnän ilmenemismuodot, toistuvuus ja osalliset kirjataan ylös. Työntekijän on hyvä kirjata muistiin esim. - milloin häirintä ilmenee (päivämäärä ja kellonaika) ja miten se näkyy, - kuka tai ketkä ovat osallisina, - mitä tilanteessa muuten tapahtui, mitä työntekijä itse teki tai sanoi, - arvio siitä, kuinka pitkäaikaista häirintä on ollut, - ketkä tukevat, voivat olla todistajina asiassa. Toisaalta, vaikka häirintäkokemuksista on hyvä pitää kirjaa, on hyvä muistuttaa työntekijälle myös siitä, että pitää myös omilla toimillaan pyrkiä parantamaan työilmapiiriä ja olla valmis unohtamaan menneet. Jos häirintäasiaa käsitellään työpaikalla ja sovitaan yhteisesti menettelytavoista, työntekijän pitää myös itse toimia sovitun mukaisesti ja pyrkiä unohtamaan aikaisemmat kokemukset. Tästä näkökulmasta on tärkeää järjestää myös seurantapalaveri, jossa todetaan, onko aikaisemmalla neuvottelulla ollut vaikutusta, onko häirintä loppunut työpaikalla. Työpaikan työsuojeluvaltuutetulta ja luottamusmieheltä työntekijä saa neuvoja ja ohjeita menettelytavoista, miten asiassa kannattaa toimia. He voivat toimia myös jäsenen tukena kokouksissa, joita häirintäasian selvittämiseksi järjestetään työpaikalla. Lisäksi he voivat toimia asiassa myös sovittelijoina, vaikka se ei olekaan heidän sopimuksen tai lainmukainen tehtävänsä. 3.2 Työantajalla velvollisuus puuttua Työnantajan tilanteeseen puuttuminen edellyttää, että häirinnän kohde ilmoittaa asiasta esimiehelleen. Puuttumisvelvollisuus on myös silloin, kun työnantaja itse havaitsee häirintää työyhteisössä tai saa asiasta tiedon muuta kautta, kuten esim. työsuojeluvaltuutetulta. Työturvallisuuslain 28 :n mukaan työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi. Ensimmäiseksi tulee selvittää, mitä on tapahtunut. Esimiehen tai muu työnantajan edustajan tulee selvittää osapuolten näkemykset asiasta ja tapahtumainkulku. Tämä voi tapahtua kuulemalla osapuolia ensin erikseen ja sen jälkeen järjestämällä yhteinen neuvottelu. Neuvotteluista tulee laatia muistiot. Asian selvittelyn osalta on tärkeää, että kiinnitetään huomiota tekoihin, käyttäytymiseen tai laiminlyönteihin. Häirintää ei pidä määritellä käsitteillä, jotka eivät kuvaa työhön kuuluvien velvollisuuksien rikkomista. Näin häirintää voidaan verrata laissa säädettyihin ja sovittuihin toimintavelvollisuuksiin eikä keskustelu jumiudu esimerkiksi pelkän henkilökemian, luonteenpiirteiden tai asenteiden selvittelyyn. Vääränlainen suhtautumistapa väistämättä vaikuttaa myös asian lopputulokseen ja siihen, saadaanko häirintä loppumaan työpaikalla. 5(11)

6 Selvittelyn jälkeen työnantajan tulee käytettävissään olevin keinoin ryhtyä toimiin epäkohdan poistamiseksi. Yhdessä osapuolten kanssa on sovittava siitä, mitä toimenpiteitä asian selvittely työyhteisössä aiheuttaa, miten jatkossa käyttäydytään ja miten sovittuja toimenpiteitä seurataan. Mikäli työnantaja toteaa, että häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua on tapahtunut, eivätkä osapuolet pääse yhteisymmärrykseen asiassa, työnantajan tulee yksipuolisesti päättää toimista häirinnän lopettamiseksi. Mikäli häirintä jatkuu sovituista toimenpiteistä huolimatta, työnantaja voi työnjohtovaltansa nojalla ryhtyä myös kurinpitotoimiin työrauhan palauttamiseksi. Näitä keinoja ovat esim. huomautus. varoitus, tehtävien muutokset tai siirrot toisiin tehtäviin tai työpisteeseen. Myös irtisanominen voi tulla kysymykseen. Tällöin on huomioitava sekä työja virkasuhteita koskeva lainsäädäntö että työpaikan omat käytännöt esim. huomautusten/varoitusten antamisen suhteen. Mikäli työnantaja katsoo, ettei toimenpiteisiin ole aihetta ryhtyä, tulee työnantajan perustella kantansa ja tiedottaa tästä osapuolille. Jos työnantaja ei puutu asiaan työpaikalla lainkaan tai työnantaja ei ryhdy asiassa riittäviin toimiin häirinnän lopettamiseksi, voidaan häirinnästä ilmoittaa paikalliseen AVIin. 3.3 Työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies työntekijän tukena Työsuojeluvaltuutettu on työsuojeluasioissa työpaikan työntekijöiden edustaja, jonka tehtävät ja toimivalta perustuvat työsuojelun valvontalakiin. Sekä työsuojeluvaltuutettu että luottamusmies voivat toimia yksittäisen työntekijän tukena epäasiallisen kohtelun tilanteissa. Tukihenkilön tehtävänä ei ole kuitenkaan vain toimia kuuntelijana, vaan aktiivisilla toimilla pyrkiä edistämään tulehtuneen tilanteen ratkaisemista työpaikalla työilmapiirin parantamiseksi. Työsuojeluvaltuutettu - edustaa asiassa työntekijää ja tukee tätä yhteisissä kokouksissa, joissa haetaan asiaan ratkaisua, - käy tarvittaessa keskusteluja tilanteesta esimiehen ja/tai työsuojelupäällikön kanssa, - on tarvittaessa yhteydessä AVIin neuvojen tai ohjeiden tai viranomaisavun samaiseksi, - on tarvittaessa yhteydessä työterveyshuoltoon, - pyrkii edesauttamaan omalta osaltaan ratkaisun syntymistä ja häirinnän lopettamista työpaikalla, - seuraa, että osapuolet noudattavat yhdessä on sovittuja sääntöjä. 6(11)

7 3.4 Asiantuntijoina aluehallintoviranomaiset (AVI) eli entinen työsuojelupiirin työsuojelutoimisto ja työterveyshuolto Työsuojeluviranomaisten tehtävänä on valvoa työsuojelusta annettujen säädösten ja määräysten noudattamista. Työsuojeluviranomaisten toimivallasta ja keinoista puuttua työturvallisuuskysymyksiin työpaikalla on säännelty laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta. Häirinnän tai epäasiallisen kohtelun tapauksien valvonta kohdistuu pääasiassa työnantajan toimintavelvoitteiden toteuttamisen valvontaan. AVIn tehtävä on vaikuttaa työnantajaan, että työpaikalla koettu työntekijän terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttava häirintä tai epäasiallinen kohtelu päättyy. Ensisijaisesti häirintäasia on pyrittävä ratkaisemaan työpaikalla. Jos työnantaja ei ole ryhtynyt toimiin työntekijän terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavan häirinnän lopettamiseksi tai on syytä epäillä työnantajan syyllistyneen työturvallisuusrikokseen, AVI ryhtyy asiassa valvontatoimenpiteisiin. Aluehallintoviranomainen - antaa ohjeita ja neuvoja työntekijöille ja työnantajalle työpaikalla ilmenevien ongelmien ratkaisemiseksi, - käsittelee tarvittaessa häirintäilmoitukseen liittyviä asioita pyytämällä asiasta selvitystä työnantajalta tai suorittamalla työsuojelutarkastuksen työpaikalla, - antaa työnantajalle ohjeita, kehotuksia ja velvoittavia päätöksiä huonon kohtelun lopettamiseksi työpaikalla, - seuraa parannustoimenpiteiden toteutumista, - tekee asiasta tutkintapyynnön poliisille, jos on todennäköisiä syitä epäillä työnantajan syyllistyneen työturvallisuusrikokseen. Mikäli AVI katsoo, ettei tutkintapyynnön tekemiseen ole riittäviä perusteita, voi asianomainen työntekijä tehdä itse rikosilmoituksen poliisille. Tällöin kannattaa myös varmistaa, että asialle on riittävää näyttöä ja myös henkilöitä, jotka ovat valmiita todistamaan asianomaisen puolesta. Työterveyshuolto on häirintäasioissa puolueeton asiantuntijataho. Sen toiminta perustuu tarpeisiin, jotka määritellään yhdessä työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshenkilöstön kanssa. Tarkoituksena on yhteistoimin edistää työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimivuutta, työntekijöiden työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä työhön liittyviä sairauksia. Työterveyshuollon tehtäviin kuuluu mm. - työpaikkaselvitysten ja toimenpide-ehdotusten tekeminen, - työterveyshuollon toimintasuunnitelman laatiminen, - työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnittelu ja toteutus, - toimenpide-ehdotusten antaminen työnantajalle työolojen parantamiseksi sekä työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi, 7(11)

8 - tietojen, neuvojen ja ohjeiden antaminen sekä työnantajalle että työntekijöille, - läsnäolo kokouksissa, joissa häirintäasiaa käsitellään tai välittäjänä toimiminen sovittelussa. Yhteydenotto työterveyshuoltoon tulee yleensä työntekijältä, kun hän on sairastumassa tai sairastunut epäasiallisen kohtelun seurauksena. Tällöin työterveyshuollon toiminta keskittyy työntekijän terveyden palauttamiseen. Työterveyshuollon edustaja voi osallistua myös koko työyhteisön työilmapiirin parantamiseen esim. olemalla mukana kokouksissa, joissa asiaa käsitellään. Tällöin työterveyshuollon edustajan rooli on enemmänkin puolueeton asiantuntija, joka ei ota kantaa eri osapuolten näkemyksiin, vaan pyrkii saavuttamaan kokonaisvaltaisen ratkaisun työilmapiirin parantamiseksi. 4. Tehy ammattiliiton rooli Epäasialliseen käyttäytymiseen ja häirintään liittyvät ongelmat voidaan ratkaista vain työyhteisön sisällä. Häirintätapausten käsittely ja ratkaiseminen edellyttävät työnantajalta toimenpiteitä työturvallisuuslain nojalla. Se edellyttää myös sekä henkilöstön sitoutumista yhdessä sovittuihin pelisääntöihin, jotta parempi työilmapiiri voidaan saavuttaa ja ylläpitää jatkossakin. Kun on kyse työturvallisuuslakiin perustuvista velvoitteista, asioiden käsittelyssä henkilöstöä edustaa työpaikan työsuojeluvaltuutettu. Hän edustaa koko henkilöstöä riippumatta siitä, minkä ammattiliiton jäseniä työyhteisöön kuuluu. Toimivaltainen viranomainen on paikallinen AVIn työsuojelutoimisto. Tehyllä ei ammattiliittona ole sellaisia toimivaltuuksia tai vastaavia keinoja kuin viranomaisilla puuttua häirintätapausten käsittelyyn työpaikalla. Tehyn rooli häirintätapausten osalta on siten lähinnä opastava ja ratkaisuvaihtoehtoihin ohjaava. 4.1 Paikallinen toiminta luottamusmies jäsenen tukena Jos häirintäasian käsittelyyn liittyy myös työsuhteen ehtoihin liittyviä epäselvyyksiä, kuuluu asia näiltä osin paikalliselle Tehyn luottamusmiehelle. Jäsenet kuitenkin pyytävät usein apua myös itse häirintäasian käsittelyyn. Tällöin luottamusmies voi toimia jäsenen tukena neuvotteluissa tai toimia sovittelijana osapuolten välillä. Luottamusmies voi paikallistasolla asian selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi mm. - antaa jäsenelle tukea ja neuvoja, miten asiassa tulisi edetä, - saattaa asian työnantajan tietoon ja vaatia tältä toimenpiteitä asian ratkaisemiseksi, - tukea ratkaisuyritysten ja aloitteiden tekoa työpaikalla sekä ehdottaa omia vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi, - neuvottelee tehtävä- tai organisaatiomuutoksiin liittyvistä kysymyksistä, jos työnantaja ehdottaa sellaisia tilanteen ratkaisemiseksi, 8(11)

9 - valvoo jäsenen etua työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä, jos jäsenen työsuhteen ehtoihin kohdistuu häirinnän tai epäasiallisen käyttäytymisen vuoksi toimia, - pyytää tarvittaessa työterveyshuollon edustajaa puolueettomaksi asiantuntijatahoksi asiassa tai neuvoja ja ohjeita työsuojeluviranomaisilta, - toimii tarvittaessa sovittelijana asiassa. Tarvittaessa luottamusmies voi olla yhteydessä oman ammattiosastonsa edustajiin tai paikalliseen aluetoimistoon ohjeiden ja neuvojen saamiseksi. Luottamusmiehen on myös hyvä pitää omasta jaksamisesta huolta häirintäasian käsittelyn aikana, koska prosessin läpikäyminen työpaikalla voi olla pitkä ja rankka myös muille kuin sen varsinaisille osapuolille. Luottamusmies voi myös joutua ristiriitojen kenttään. Keskustelussa kuulee aluksi vain toisen osapuolen näkemyksen asiaan. Häirintätapauksia voi olla todella vaikeaa selvittää työpaikalla, jos osapuolet suhtautuvat asiaan todella tunnepitoisesti tai esimiehet eivät ymmärrä tilanteen vakavuutta koko työyhteisön ja työturvallisuuden näkökulmasta. Voi myös olla, että häiritsijä pyytää luottamusmieheltä apua ja kertoo myös itse olevansa häirinnän ja epäasiallisen kohtelun kohde. Tällöin yhteydenpito ulkopuolisiin asiantuntijatahoihin, kuten työterveyshuoltoon ja AVIin, sekä paikallisiin toimijoihin on tärkeää. 4.2 Keskustoimisto edunvalvonta Jäseneen kohdistuva häirintä tai muu epäasiallinen käyttäytyminen eivät yleensä ole sellaisenaan sellaisia työehtosopimuksen tai työlainsäädännön noudattamiseen liittyviä edunvalvontakysymyksiä, jotka edellyttäisivät keskustoimiston toimenpiteitä. Keskustoimiston edunvalvontayksikkö antaa paikallisen tason toimijoille ja aluetoimistoille ohjeita ja neuvoja häirintäasian käsittelemiseksi työpaikalla. Edunvalvontayksikkö neuvoo myös yksittäistä jäsentä mm. puhelinpalvelun kautta, kun jäsen ottaa suoraan yhteyttä edunvalvontaan. Tällöin jäsentä ohjataan ottamaan yhteyttä oman työpaikkansa luottamusmieheen ja/tai työsuojeluvaltuutettuun, joiden tuella jäsen voi alkaa purkamaan tilannetta työpaikalla ja vaatia työnantajalta toimia häirinnän lopettamiseksi. Mikäli häirintäasian käsittely etenee joko AVIn tai asianomaisen toimesta poliisille tutkittavaksi, on jäsenen hyvä olla yhteydessä Tehyn keskustoimistoon. Tällöin voidaan keskustella mm. oikeusturvavakuutuksen käyttömahdollisuuksista ja ehdoista sekä oikeudellisesta avusta asian eteenpäinviemisen suhteen. Edunvalvonnan ja neuvonnan lisäksi keskustasolla voidaan: - vaikuttaa valtakunnan tasolla työelämän lainsäädäntöön sekä valtakunnallisiin työelämän kehittämishankkeisiin, - neuvotella yhteistoimintasopimukset ja huolehtia luottamusmiesten avulla, että niitä noudatetaan (esim. työsuojelun yhteistoimintasopimus), 9(11)

10 - kouluttaa luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja työsuojeluun liittyvissä kysymyksissä, - tiedottaa hyvistä ratkaisumalleista Tehy-lehdessä, ammattiosasto- ja luottamusmieskirjeissä sekä Tehyn sivuilla. Uutena työpaikkasovittelu (TYSO) Rikosoikeudesta johdettu vapaaehtoinen sovittelumalli sopii tutkimuksen mukaan hyvin työpaikkojen ristiriitojen ratkomiseen. Sovittelussa ulkopuolinen puolueeton henkilö auttaa riidan osapuolia löytämään molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Kuusamon kaupunki on paneutunut sovittelun käytäntöihin Työsuojelurahaston rahoittamassa projektissa. Esimiehiä on opastettu sovittelevaan työotteeseen. Myös HUS:n piirissä ja Kirkkonummen kunnassa sovittelumalli on käytössä. Kun paikallisesti valmistellaan ja neuvotellaan varhaisen puuttumisen ohjeista työpaikoilla, kannattaa Tehyn edustajan ottaa tämä sovittelumalli esille. Vaikka se mallina maksaakin - joko ulkopuolisen sovittelijan palkkiona tai että koulutetaan työyhteisösovittelijoita ja/tai esimiehiä sovittelun oikeaan käyttöön - tulee taloudellinen panostus moninkertaisena takasin, jos tuloksellisuutta ja työelämän laatua heikentävät työyhteisöristiriidat saadaan ratkottua mahdollisimman pikaisesti. Hyödyllisiä linkkejä Aluehallintovirasto: Työterveyslaitos: www. ttl.fi Työturvallisuuskeskus: Työministeriö: mol.fi Sosiaali- ja terveysministeriö: TYSO-työpaikkasovittelu : laatijana vt. lakimies Hannele Vettainen, päivitys Irmeli Vuoriluoto 10(11)

11 Ristiriita tai konflikti työpaikalla Mistä on kyse? Halutaan Ei haluta selvittää Selvittelyn käynnistäjä selvittää Lähiesimies Miksi asiaa ei oteta työpaikalla esille? Ylempi esimies Keitä asia koskee? A. Useampien TT välinen konflikti B. Kahden työntekijän välinen konflikti C. TA ja TT välinen konflikti Taustojen selvittäminen Lisäselvitykset Keskustelut työyhteisössä/ eri henkilöstöryhmien kesken. Tilanteen selvittämien työhön liittyvien kysymysten avulla Häirintä toistuu Keskustelu ensin molempien osapuolten kanssa erikseen. Sen jälkeen asian käsittely yhdessä eri osapuolten kanssa. Työpaikan työsuojeluvaltuutettu mukaan! Ulkopuolisen selvittäjän/ sovittelijan keskustelut osap. kanssa/tilannearvio Yhteys tarvittaessa työterveyshuoltoon ja/tai paikalliseen AVIn ohjeiden ja neuvojen saamiseksi. Toimenpiteistä sopiminen Tavoitteiden asettaminen, ratkaisukeinojen työstäminen ja valinta, vastuuttaminen ja työpaikalla noudatettavista pelisäännöistä sopiminen. Esim. tehtävien uudelleen järjestely, henkilösiirrot. Häirintä toistuu Toteutus Seuranta Työnantajan päätös toimenpiteistä. Esim. huomautus, varoitus, irtisanominen. Yhteys luottamusmieheen, jos työntekijän työsuhteeseen kohdistuu toimenpiteitä. Työrauha 11(11)

Ammattiliitto Nousu ry

Ammattiliitto Nousu ry Ammattiliitto Nousu ry Nordeassa työpaikkakiusaamista ei hyväksytä Pankin ohjeiden mukaan työpaikkakiusaamiseen on puututtava heti, kun sitä ilmenee Jokaisella on velvollisuus puuttua kiusaamiseen ja epäasialliseen

Lisätiedot

Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida

Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida Tarkastaja Sari Roivainen Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki Puh: 020 636 1040 (keskus)

Lisätiedot

Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely Kajaanin kaupungin työpaikoilla

Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely Kajaanin kaupungin työpaikoilla Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely Kajaanin kaupungin työpaikoilla Luonnos Opas pohjautuu työsuojeluhallinnon julkaisuun työsuojeluoppaita ja ohjeita 42 EPÄASIALLINEN KOHTELU 1 Mikä ei ole epäasiallista

Lisätiedot

TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINTA. Lapinlahden kunnan työpaikoilla

TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINTA. Lapinlahden kunnan työpaikoilla LAPINLAHDEN KUNTA 12.02.2016 TYÖSUOJELU TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINTA Lapinlahden kunnan työpaikoilla Tällä työpaikalla häirintää ja epäasiallista kohtelua hallitaan

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi

Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi Tavoitteet Tämä diaesitys auttaa epäasiallisen käyttäytymisen puheeksi ottamisessa työpaikalla. Tavoitteena on luoda yhteinen näkemys siitä,

Lisätiedot

OHJE HYVÄN KOHTELUN EDISTÄMISESTÄ TYÖPAIKALLA

OHJE HYVÄN KOHTELUN EDISTÄMISESTÄ TYÖPAIKALLA B 14 XII - 2004 Ykn 29.11.2004 Mitätöi lehden XII - 99 OHJE HYVÄN KOHTELUN EDISTÄMISESTÄ TYÖPAIKALLA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ. s. 2 2. VASTUU HYVÄSTÄ KOHTELUSTA TYÖPAIKALLA Työnantajan yleinen vastuu.

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISYN JA LOPETTAMISEN OHJEISTUS

TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISYN JA LOPETTAMISEN OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISYN JA LOPETTAMISEN OHJEISTUS RUOKOLAHDEN KUNTA Työsuojelu 2010 TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTA- EHKÄISYN JA LOPETTAMISEN OHJEISTUS

Lisätiedot

OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN. Nordea Unioni Suomi ry

OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN. Nordea Unioni Suomi ry OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN KIUSAAMINEN / EPÄASIALLINEN KOHTELU 1 NORDEASSA TYÖPAIKKAKIUSAAMISTA EI HYVÄKSYTÄ - perustuu

Lisätiedot

Ohjeistus häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Asikkalan kunnassa

Ohjeistus häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Asikkalan kunnassa Ohjeistus häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Asikkalan kunnassa Yhteistyötoimikunta 9.11.2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 Johdanto Työelämässä voi esiintyä epäasiallista käyttäytymistä tai häirintää.

Lisätiedot

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty Hyvä käytös sallittu epäasiallinen kohtelu kielletty Ohjeita työpaikoille epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi Työnantajan on lain mukaan puututtava epäasialliseen

Lisätiedot

Kiusaajana tai kiusattuna työpaikalla

Kiusaajana tai kiusattuna työpaikalla Kiusaajana tai kiusattuna työpaikalla MaRan Marraspäivä ajankohtaista työelämän hyötytietoa Scandic Simonkenttä 19.11.2014 MaRa koulutuspalvelut Sami Nisametdin Kysymyksenasettelu Mikä on häirintää tai

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Erilaisuus pelastustoimessa- Entä jos jäänkin yhteisön ulkopuolelle? Pekka Vänskä Uudenmaan pelastusliitto

Erilaisuus pelastustoimessa- Entä jos jäänkin yhteisön ulkopuolelle? Pekka Vänskä Uudenmaan pelastusliitto Erilaisuus pelastustoimessa- Entä jos jäänkin yhteisön ulkopuolelle? Pekka Vänskä Uudenmaan pelastusliitto Jäävuoriteoria Henkinen väkivalta, työssä kiusaaminen ja työsyrjintä Henkinen väkivalta on pitkään

Lisätiedot

Epäasialliseen kohteluun puuttuminen PAMissa

Epäasialliseen kohteluun puuttuminen PAMissa Epäasialliseen kohteluun puuttuminen PAMissa Sisältö PAMissa ei hyväksytä epäasiallista kohtelua... 2 Mistä tunnistaa epäasiallisen kohtelun?... 3 Miten tulee toimia, jos kokee tai havaitsee epäasiallista

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sisällys Johdanto Epäasiallinen kohtelu ja häirintä opiskeluyhteisössä Kiusaaminen Häirintä Sukupuoleen perustuva häirintä

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO 3 2.LAINSÄÄDÄNTÖ 3 3.TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 3 3.1

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

- työhön ja työtehtäviin liittyvä pulmien ja ongelmien yhteinen käsittely

- työhön ja työtehtäviin liittyvä pulmien ja ongelmien yhteinen käsittely HYVÄN TYÖKÄYTTÄYTYMISEN EDISTÄMINEN SEKÄ KIUSAAMISEN JA SYRJINNÄN ESTÄMINEN LIEK- SAN KAUPUNGIN TYÖPAIKOILLA. TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimivassa työyhteisössä sen jokaisella jäsenellä on selkeä käsitys organisaation

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN EHKÄISE- MISEKSI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1 (7)

TOIMINTAOHJE HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN EHKÄISE- MISEKSI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1 (7) TOIMINTAOHJE HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN EHKÄISE- MISEKSI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1 (7) 2 (7) Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Mikä on häirintää ja mikä ei? 3 3. Ristiriitatilanteiden

Lisätiedot

Ohjeistus seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn elokuva- ja tv-alalla

Ohjeistus seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn elokuva- ja tv-alalla Ohjeistus seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn elokuva- ja tv-alalla Elokuvatuottajat ry Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat Finlands Dramatiker och Manusförfattare

Lisätiedot

Mikä on työpaikkakiusaamista?

Mikä on työpaikkakiusaamista? Mikä on työpaikkakiusaamista? Työpaikkakiusaaminen = henkinen väkivalta on luonteeltaan toistuvaa säännöllistä pitkään jatkuvaa Henkistä väkivaltaa voivat harjoittaa Yksittäinen työtoveri tai työyhteisö

Lisätiedot

- rasistinen häirintä - sukupuolinen häirintä, fyysisen koskemattomuuden. - väkivaltainen käytös - epäasialliset viestit/sähköpostit/kommentit

- rasistinen häirintä - sukupuolinen häirintä, fyysisen koskemattomuuden. - väkivaltainen käytös - epäasialliset viestit/sähköpostit/kommentit 1 (8) TOIMINTAMALLI PUUTTUMISESTA EPÄASIALLISEEN KOHTELUUN 1. Ohjeen tarkoitus Tämä ohje antaa menettelytavat epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen. Epäasiallisen kohtelun yksiselitteinen

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1 / 2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLISEN KOHTELUN VALVONTA

Lisätiedot

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat 3.11.2016 Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka Kouluneuvos Petri Heikkilä Suunnitelma Säädösperusta Työsuojelun toimintaohjelma Työturvallisuuslaki 9 Häirinnän

Lisätiedot

Ristiriidoista ratkaisuihin

Ristiriidoista ratkaisuihin Ristiriidoista ratkaisuihin Tarja Räty Asiantuntija (työelämän kehittäminen, työhyvinvointi) Työturvallisuuskeskus TTK 19.3.2015 Erilaisia näkemyksiä ja ristiriitoja Ristiriitoihin ihmisten välillä vaikuttavat

Lisätiedot

Kun työpaikalla kiusataan ja vainotaan

Kun työpaikalla kiusataan ja vainotaan Teksti Martti Herman Pisto Kuvat Paula Koskivirta, Martti Herman Pisto ja Eduhouse Yritysturvallisuus Häirintää, piinaamista, henkistä väkivaltaa, epäasiallista kohtelua Kun työpaikalla kiusataan ja vainotaan

Lisätiedot

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta Vaalan kunta Hyväksytty Kunnanhallitus

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta Vaalan kunta Hyväksytty Kunnanhallitus Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta Vaalan kunta Hyväksytty Kunnanhallitus 26.9.2017 218 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Häirintä ja epäasiallinen kohtelu... 3 2.1. Määritelmät ja ilmenemismuodot...

Lisätiedot

SALLITTU - Hyvä käytös. häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA

SALLITTU - Hyvä käytös. häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA Hyvä käytös SALLITTU - häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA FLIRTTI SAATTAA PIRISTÄÄ työyhteisön arkea. Sukupuolinen häirintä ei kuitenkaan ole koskaan

Lisätiedot

HÄIRINTÄÄN LIITTYVÄ VALVONTA VUONNA 2014

HÄIRINTÄÄN LIITTYVÄ VALVONTA VUONNA 2014 Raportti 1 (6) HÄIRINTÄÄN LIITTYVÄ VALVONTA VUONNA 2014 Tässä raportissa kuvataan Etelä-Suomen aluehallintoviraston (jäljempänä ESAVI) työsuojelun vastuualueen häirintään tai muuhun epäasialliseen kohteluun

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

Hyvä työilmapiiri ja yhteishenki estävät kiusaamista

Hyvä työilmapiiri ja yhteishenki estävät kiusaamista Hyvä työilmapiiri ja yhteishenki estävät kiusaamista Toimintaohje työpaikkakiusaamisen estämiseksi SAK:ssa TL Me SAK:n työntekijät ja esimiehet edellytämme työpaikallamme normaalia, hyvää käytöstä emmekä

Lisätiedot

Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen

Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen AA Marja Norrena, Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co Oy Taustaa lähes 30 % vuoden 2011 työolobarometriin vastanneista kertoi havainneensa

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu Nolla tapaturmaa -ajattelu Kaikki tapaturmat voidaan estää jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa Tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa Tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

Epäasiallinen kohtelu, häirintä, työpaikkakiusaaminen - ohjeita henkilöstön edustajille JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Epäasiallinen kohtelu, häirintä, työpaikkakiusaaminen - ohjeita henkilöstön edustajille JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Epäasiallinen kohtelu, häirintä, työpaikkakiusaaminen - ohjeita henkilöstön edustajille JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen liitto 1 Sisältö Lukijalle...3 1. Lainsäädäntö...4

Lisätiedot

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta. Iin kunnan toimintamalli. Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta. Iin kunnan toimintamalli. Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011 Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta Iin kunnan toimintamalli Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011 Sisältö Sisältö 2 1. Johdanto 3 2. Häirintä ja epäasiallinen kohtelu 3 2.1. Määritelmät

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Sosiaalisen median pyörteissä Miten yrityksen kannattaa toimia, kun sosiaalisessa mediassa kuohuu? Viestintäpäällikkö Lotta Knuutinen MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015. Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä. Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI

YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015. Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä. Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015 Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI 1 Työsuojeluviranomaisen tehtävät ja toimivalta 22 Lain

Lisätiedot

Hyvä käytös sallittu! Nollatoleranssi epäasialliselle käytökselle ja häirinnälle. Hannu Tamminen KUOPIO 18.2.2011

Hyvä käytös sallittu! Nollatoleranssi epäasialliselle käytökselle ja häirinnälle. Hannu Tamminen KUOPIO 18.2.2011 Hyvä käytös sallittu! Nollatoleranssi epäasialliselle käytökselle ja häirinnälle Hannu Tamminen KUOPIO 18.2.2011 Häirintää ja väkivaltaa työpaikalla koskevan puitesopimus (EU-taso) Sopimuksessa tuomitaan

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

Työpaikkojen ristiriidat voidaan jakaa neljään pääryhmään:

Työpaikkojen ristiriidat voidaan jakaa neljään pääryhmään: Työpaikkojen ristiriidat voidaan jakaa neljään pääryhmään: 1. Työyhteisön muutos- ja kriisitilanteet Organisaatiomuutokset Äkilliset kriisitilanteet: irtisanomiset Ympäristön odotukset vs. omat tavoitteet

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kankaanpää

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kankaanpää Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 22.1.2015 Kankaanpää Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 26.1.2015 1 Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA. Sari Anetjärvi

TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA. Sari Anetjärvi TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA Sari Anetjärvi KIRKON YHTEISTOIMINTASOPIMUS Kirkon yhteistoimintasopimusta sovelletaan yleissopimuksena työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan ja työsuojelun

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle.

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Asiantuntija Tarja Räty Työturvallisuuskeskus TTK Hyödyllinen ja haitallinen stressi Stressi on normaali reaktio, joka pitää ihmisen

Lisätiedot

Työhyvinvointiin liittyvät yhteydenotot työsuojelupiirin vuonna 2008

Työhyvinvointiin liittyvät yhteydenotot työsuojelupiirin vuonna 2008 111 UUDENMAAN Työhyvinvointiin liittyvät yhteydenotot työsuojelupiirin vuonna 28 Tässä raportissa kuvataan työhyvinvointiin liittyvää työsuojeluvalvontaa Uudenmaan työsuojelupiirissä. Raportissa kuvatut

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Työjuridiikkaa esimiehelle

Työjuridiikkaa esimiehelle ingakoskinen.fi Työjuridiikkaa esimiehelle 1 Hei, olen Inga! Sopimusten merkitys ja sovittelu Lakiartikkelit Yhdistystoiminta (SauRa) Hevosharrastus (tallinpito ja ratsastus) Asianajaja, varatuomari Asianajajaliiton

Lisätiedot

17.3.2011 Heli Hannonen. Mistä epäasiallinen kohtelu työssä kertoo? Esimiehen ja työyhteisön keinot ehkäistä ja vähentää epäasiallista kohtelua

17.3.2011 Heli Hannonen. Mistä epäasiallinen kohtelu työssä kertoo? Esimiehen ja työyhteisön keinot ehkäistä ja vähentää epäasiallista kohtelua Hyvinvointia työstä Mistä epäasiallinen kohtelu työssä kertoo? Esimiehen ja työyhteisön keinot ehkäistä ja vähentää epäasiallista kohtelua Hyvä käytös sallittu! Rovaniemi 17.3.2011 Heli Hannonen, psykologi

Lisätiedot

Stop epäasialliselle kohtelulle kokemuksia Tehyn hankkeesta Johtamisen ja esimiestyön päivät 22.5.2015

Stop epäasialliselle kohtelulle kokemuksia Tehyn hankkeesta Johtamisen ja esimiestyön päivät 22.5.2015 Stop epäasialliselle kohtelulle kokemuksia Tehyn hankkeesta Johtamisen ja esimiestyön päivät 22.5.2015 Kaija Ojanperä Työympäristöasiantuntija Tehy Mitä on työpaikkakiusaaminen? Työtoverista puhutaan niin

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon Keskeiset asiat työpaikkojen kannalta. Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue

Perusasiat kuntoon Keskeiset asiat työpaikkojen kannalta. Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Perusasiat kuntoon Keskeiset asiat työpaikkojen kannalta Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKIUSAAMISTILANTEIDEN. Päivi Lohi-Aalto

TYÖPAIKKAKIUSAAMISTILANTEIDEN. Päivi Lohi-Aalto TYÖPAIKKAKIUSAAMISTILANTEIDEN SELVITTÄMINEN TYÖPAIKALLA Päivi Lohi-Aalto TJS Opintokeskus AKAVAn ja STTK:n yhteinen palveluorganisaatio, l joka tarjoaa koulutus-, kehittämis- ja kulttuuripalveluja jäsenliitoille

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa TORNION KAUPUNKI Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 8.12.2003 647 SISÄLLYSLUETTELO MENETTELYTAPAOHJE TYÖHÖN SOVELTUVUUTTA JA TYÖKYKYÄ KOSKEVISSA RISTIRIITATILANTEISSA 1. Menettelytapaohjeen tarkoitus..

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Esimerkki 1

Hyvinvointia työstä. Esimerkki 1 Hyvinvointia työstä Esimerkki 1 Työsuojelun yhteistoiminta Jarmo Vorne Jaana Luomanen Yhteistoiminnan ydin Johtaminen päätöksenteko, tavoitteet Yhteistoiminta suunnittelu, koordinointi, tiedonvälitys Työn

Lisätiedot

Raportti 1 (9) 8.3.2013

Raportti 1 (9) 8.3.2013 Raportti 1 (9) TYÖHYVINVOINTIIN LIITTYVÄ VALVONTA VUONNA 2012 Tässä raportissa kuvataan Etelä-Suomen aluehallintoviraston (jäljempänä ESAVI) työsuojelun vastuualueen työhyvinvointiin liittyvää valvontaa

Lisätiedot

KANSALAISAREENAN TYÖPAIKKAKÄYTTÄYTYMISEN OPAS

KANSALAISAREENAN TYÖPAIKKAKÄYTTÄYTYMISEN OPAS 1 KANSALAISAREENAN TYÖPAIKKAKÄYTTÄYTYMISEN OPAS Hyvä käytös tuo iloa antajalle, saajalle ja koko työyhteisöön! Hyväksytty Kansalaisareenan toimistossa 17.5.2016 Hyväksytty Kansalaisareenan hallituksessa

Lisätiedot

Työsuojelupäällikkö Avoin puh. 04010 44060. Työsuojeluvaltuutettu Risto Vattulainen puh. 04010 44061. Yhteyshenkilö Niina Meriläinen puh.

Työsuojelupäällikkö Avoin puh. 04010 44060. Työsuojeluvaltuutettu Risto Vattulainen puh. 04010 44061. Yhteyshenkilö Niina Meriläinen puh. LIEKSAN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Hoivapalvelut 10.10.2014 Yrjönhovin palvelukoti Yrjönhovin tukikeskus Partalanmäen palvelukoti Karpalon päiväkeskus Kotihoito

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 2.11.2017 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla 11.3.2017 Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen

Lisätiedot

YKSOTE-kuormitus haitallinen kuormitus hallintaan yksityisillä sote-työpaikoilla

YKSOTE-kuormitus haitallinen kuormitus hallintaan yksityisillä sote-työpaikoilla Työsuojeluviranomaisen havaintoja haasteista avustajien työsuojelussa ja työsuhteissa. Miten avustajien työsuojelua voisi edistää? Marja Tereska-Korhonen, tarkastaja Lounais-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen > Käsikirja > Koulutukset > Verkosto 1 Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman valvonta

Ulkomaisen työvoiman valvonta Ulkomaisen työvoiman valvonta Tarkastustoiminnan esittely 13.3.2013 HAPKE-hankkeen koulutustilaisuus, Kajaani Itä-Suomen aluehallintovirasto, Merja Laakkonen 21.2.2013 1 Valvonnan resurssit Työsuojelun

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI TOIMINTAOHJE henkisen väkivallan, työssä kiusaamisen ja syrjinnän estämiseksi Hyväksytty kaupunginhallituksessa 11.12.2012 238 2 Kiusaaminen ei kuulu hyvään työilmapiiriin Työ hallitsee

Lisätiedot

OHJE HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLISEN KOHTELUN VALVONNASTA

OHJE HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLISEN KOHTELUN VALVONNASTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 6/2016 OHJE HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLISEN KOHTELUN VALVONNASTA sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluvalvonnan ohjeita 6/2016 OHJE HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN

Lisätiedot

värejä harmaaseen arkeen! Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet työelämässä

värejä harmaaseen arkeen! Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet työelämässä värejä harmaaseen arkeen! Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet työelämässä Voinko olla oma itseni työssä? Sukupuoli ja seksuaalisuus halutaan yleensä sulkea työpaikan ovien ulkopuolelle. Sinänsä

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet 7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Työhyvinvointi yhtymässä 2013

Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Marita Simola työhyvinvointipäällikkö 25.4.2013 Yhtymän työhyvinvointisuunnitelman painopistealueet vuosina 2012-2013 1. Hyvinvoiva työyhteisö, työyhteisön toimivuus. 2. Mahdollistaa

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely työpaikalla

Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely työpaikalla Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely työpaikalla Sisältö Johdanto...3 Työyhteisön toiminta kuntoon...4 Oikeudet ja velvollisuudet työssä...5 Keskeisiä käsitteitä...6 Epäasiallisen kohtelun tunnusmerkkejä...7

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Työterveyshuollon kommenttipuheenvuoro Turku Petrea Marjo Sinokki, työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon

Lisätiedot

TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄI- RINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOH- TELUN HALLINTA NAKKILAN KUN- NAN TYÖPAIKOILLA

TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄI- RINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOH- TELUN HALLINTA NAKKILAN KUN- NAN TYÖPAIKOILLA TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄI- RINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOH- TELUN HALLINTA NAKKILAN KUN- NAN TYÖPAIKOILLA 1 HÄIRINTÄ JA EPÄASIALLINEN KOHTELU...3 2 VAS TUUT HÄIR INNÄN JA EPÄASIALLIS EN KOHT ELUN EHK ÄISE

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2 Sisällysluettelo 1 Työsuojelutoiminta ja tavoitteet 3 2 Suomussalmen kunnan henkilöstöpolitiikka 3 2.1 Toiminta-ajatus 3 2.2 Henkilöstöpoliittinen visio

Lisätiedot