Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä työpaikoilla Tehyn toimintaohjeita ristiriitatilanteiden ratkaisuun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä työpaikoilla Tehyn toimintaohjeita ristiriitatilanteiden ratkaisuun"

Transkriptio

1 Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä työpaikoilla Tehyn toimintaohjeita ristiriitatilanteiden ratkaisuun 1. Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä Epäasiallisen käyttäytymisen ehkäiseminen Epäasiallisen käyttäytymisen poistaminen Työntekijän omat toimenpiteet Työantajalla velvollisuus puuttua Työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies työntekijän tukena Asiantuntijoina aluehallintoviranomaiset (AVI) eli entinen työsuojelupiirin työsuojelutoimisto ja työterveyshuolto Tehy ammattiliiton rooli Paikallinen toiminta luottamusmies jäsenen tukena Keskustoimisto edunvalvonta... 9 Liite: Ristiriita tai konflikti työpaikalla, sivu Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä Työpaikoilla voi ilmetä erilaisia ristiriitoja työntekijöiden välillä, jotka ovat osa arkea. Tavallisesti ristiriidat ratkeavat keskustelemalla, jolloin osapuolet voivat esittää omat näkemyksensä asiasta. Työntekijöiden on hyvä muistaa työpaikalla olon perustehtävä eli työnteko. Olennaista on myös tiedostaa työhön liittyvät yhteistyösuhteet ja erottaa ne yksityiselämään kuuluvista ihmissuhteista. Yhteistyösuhteet ovat työhön kuuluvia ihmisten välisiä toimintaan suuntautuvia ja tehtävän tekemistä palvelevia suhteita, joilla pyritään yhteisiin aikaansaannoksiin. Ihmissuhteet ovat yksityiselämään kuuluvia ihmisten välisiä hyöty- ja tunnesuhteita, joilla pyritään omien tarpeiden tyydyttämiseen. Epäasiallinen käytös voi pahimmillaan kehittyä työntekijän terveyttä vaarantavaksi häirinnäksi, jos työntekijöiden tai työntekijän ja esimiehen väliseen käytökseen ei ajoissa puututa. Tällaisesta vakavasta, työntekijän terveyteen haitallisesti vaikuttavasta häirinnästä on otettu erillinen säännös työturvallisuuslakiin. Työturvallisuuslain 28 :n mukaan jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi. Lain esitöiden mukaan epäasiallinen kohtelu voi olla työntekijöiden kesken tapahtuvaa tai sitä voi tapahtua esimiehen ja työntekijän välillä. Molemmissa tapauksissa toimintavelvollisuus on työnantajalla. Työturvallisuuslain mukaisella häirinnällä ja epäasiallisella kohtelulla tarkoitetaan myös sukupuolista häirintää tai ahdistelua. Sukupuoleen perustuvasta häirinnästä on erikseen säännökset laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (8 d ). 1(11)

2 Työturvallisuuslain 18 :ssä on puolestaan asetettu työntekijälle velvollisuudeksi välttää työpaikalla sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa. Työntekijän tulee lain esitöiden mukaan omalta osaltaan noudattaa niitä määräyksiä ja ohjeita, joita työnantaja on toimivaltansa mukaisesti antanut. Työturvallisuuslaki ei määrittele häirintää tai epäasiallista kohtelua sen tarkemmin niiden moninaisuuden vuoksi. Lain näkökulmasta olennaista on, aiheuttaako epäasiallinen kohtelu tai häirintä työntekijän terveydelle haittaa tai vaaraa. Häirintä ja epäasiallinen kohtelu voidaan kuitenkin jaotella kahteen ryhmään sen taustan perusteella: 1) ristiriitaan tai kiistaan pohjautuva häirintä tai muu epäasiallinen kohtelu tai 2) tilanteet, joissa henkisen väkivallan kohteeksi joutunut ei ole itse tehnyt mitään provosoidakseen tilannetta (hakenut esim. samaa työpaikkaa kuin häiritsijä, poikkeaa muusta työyhteisöstä esim. taustansa tai alkuperänsä johdosta). Häirintänä tai epäasiallisena käyttäytymisenä voidaan pitää vakavanlaatuista kielteistä käyttäytymistä, joka on pitkään jatkuvaa ja toistuvaa. Joskus jopa kertaluontoinen tilanne voi olla niin vakava, että jo se edellyttää puuttumista asiaan. Epäasiallista kohtelua voi olla mm. - henkilön ominaisuuksien, luonteenpiirteiden tai yksityiselämän mustamaalaus, panettelu tai mielenterveyden kyseenalaistaminen, - työyhteisön ulkopuolelle jättäminen, - toistuva perusteeton puuttuminen työntekoon tai työtehtävien laadun tai määrän perusteeton muuttaminen, - epäasiallinen työnjohtovallan käyttö, - sovittujen työehtojen muuttaminen laittomin perustein, - nöyryyttävien käskyjen antaminen, - uhkailu, - seksuaalinen häirintä, - fyysinen väkivalta. Olennaista on myös määritellä, mikä ei ole ainakaan työturvallisuuslain tarkoittamaa epäasiallista kohtelua tai häirintää. Epäasiallista kohtelua ei olisi esimerkiksi: - työhön liittyvistä päätöksistä tai tulkinnoista syntyvät ristiriidat ja tämän johdosta asianomaisten tuntema epävarmuus, - ihmisten väliset näkemyserot tai erimielisyydet, vaikka ne koettaisiinkin loukkaavina ja huonontaisivat keskinäisiä suhteita, - tehtävään tai työhön liittyvien pulmien käsittely työyhteisön tai organisaation jäsenten kesken, vaikka asian käsittely saattaa jonkun mielestä tuntua ahdistavalta, - työntekijälle annetaan perusteltu kurinpidollinen huomautus tai varoitus, jota ennen hänelle on annettu mahdollisuus tulla kuulluksi, - työnantaja ohjaa henkilön työterveyshuoltoon työkykyä koskevaan tutkimukseen keskusteltuaan ensin asianomaisen työntekijän kanssa työnteossa ilmenevistä vaikeuksista, 2(11)

3 - jos työtehtäviä tai organisaatiota perustellusti muutetaan ja asiasta on yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvissa asioissa neuvoteltu ja muiden asioiden tiimoilta keskusteltu työntekijöiden kanssa. Epäasiallista kohtelua EI ole Esimerkiksi: * Työhön liittyvien päätösten tai erilaisten tulkintojen käsittely * Työhön liittyvien ongelmien käsittely * Perusteltu kurinpito * Työntekijän ohjaaminen työkykyä koskevaan tutkimukseen, kun siitä on ensin keskusteltu ao. kanssa Yleisen hyvän tavan vastainen käyttäytyminen, työvelvollisuuksien rikkominen tai lain vastainen käyttäytyminen, joka ei ole työsyrjintää eikä aiheuta vaaraa terveydelle tai työnantaja on heti puuttunut asiaan siitä tiedon saatuaan Epäasiallista kohtelua on Terveydelle haittaa aiheuttava häirintä * Työnantaja, joka on saanut tiedon työntekijän terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavasta häirinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta, mutta ei ryhdy toimiin sen lopettamiseksi, voi syyllistyä rangaistavaan tekoon * Työturvallisuuslaki 28, Rikoslaki 47 luku 1 Rikoslaissa sanktioitu epäasiallinen kohtelu Työsyrjintä * Työnantaja, joka on asettanut työntekijän epäedulliseen asemaan syrjinvän syyn perusteella, voi syyllistyä rangaistavaan tekoon, ellei pysty osoittamaan sille hyväksyttävää painavaa syytä. * Rikoslaki 47 luku 3 2. Epäasiallisen käyttäytymisen ehkäiseminen Työnantajan on edistettävä suhteitaan työntekijöihin, sekä työntekijöiden keskinäisiä suhteita. Työpaikalla tulisi kehittää hyvää työilmapiiriä edistäviä toimenpiteitä, johon kuuluvat mm. perehdyttäminen työn tavoitteita palvelevaan käyttäytymiseen, asialliseen ja avoimeen vuorovaikutukseen sekä yhteistyöhön (työturvallisuuslaki 14 ). Lisäksi työnantajaa velvoittaa tasapuolisen kohtelun velvoite ja työturvallisuudesta huolehtiminen niin, etteivät työntekijät joudu työssään alttiiksi mm. epäasialliselle käyttäytymiselle. Työntekijä on velvollinen tekemään työnsä ottaen huomioon työnantajan toimivaltansa rajoissa antamat määräykset ja ohjeet. Työntekijän on myös toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa (työturvallisuuslaki 18 ). Työntekijällä on lisäksi velvollisuus ilmoittaa työnantajalle terveyttä vaarantavista asioista. Epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisy edellyttää yhteistoimintaa ja toimivan työyhteisön perustekijöiden tunnistamista. Työsuojeluorganisaation tehtäviä ja toimintatapoja on hyvä miettiä laajemmalti työhyvinvoinnin kehittämisen ja ylläpitämisen näkökulmasta. 3(11)

4 Esimerkiksi työpaikan tyky- ja tyhy-toiminta, työpaikkatarkastukset ja henkilöstön kehittäminen esim. koulutuksen avulla ovat tällaisia kysymyksiä. Työterveyshuollosta voi tarvittaessa pyytää asiantuntijan neuvoja ja ohjeita. Työhyvinvointiin liittyvät seikat on hyvä huomioida myös työpaikan työsuojelun toimintaohjelmaa (työturvallisuuslaki 9 ) ja vaarojen arviointia (työturvallisuuslaki 10 ) laadittaessa sekä työterveyshuollon työpaikkaselvityksessä. Ennakoivia toimenpiteitä voivat olla esim. - säännölliset kehityskeskustelut esimiehen kanssa, - suunnitelmallisen perehdyttämisohjelman laatiminen ja toteuttaminen, jossa huomioidaan sekä työtehtäviin että työpaikan organisaatioon ja sen pelisääntöihin perehdyttäminen, - työpaikalla noudatettavista pelisäännöistä, työnjaosta ja työskentelytavoista sopiminen, - työpaikalla ja siellä tehtävässä työssä ei hyväksytä häirintää tai epäasiallista kohtelua, vaan siihen puututaan välittömästi asian tultua esille, - työstä ja sen tavoitteista puhuminen säännöllisesti ei mennä henkilökohtaisuuksiin - huolehditaan tietosuojaan liittyvistä asioista, kuten työntekijöiden terveydentilatietojen säilyttämisestä asianmukaisesti. Työyhteisössä on hyvä tiedostaa se tosiasia, että ristiriidat ja konfliktit kuuluvat työelämään ja siten myös työpaikalle. Tämän vuoksi on tärkeää luoda hyvää työilmapiiriä tukevat menettelytavat niiden ratkaisemiseksi työpaikalla. Toimintaohjeiden tai ns. pelisääntöjen tarkoituksena on tiedostaa epäasiallinen käyttäytyminen työpaikalla, tunnistaa sen oireet ja puuttua niihin välittömästi annettujen ohjeiden mukaisesti. Toimintaohjeissa voitaisiin käsitellä seuraavia aiheita: - häirintää ei hyväksytä työpaikalla, - mikä on terveyttä vaarantavaa häirintää ja mikä ei ole, - miten häirintään suhtaudutaan, toiminta häirintätilanteessa, - ennalta ehkäisevät toimet. 3. Epäasiallisen käyttäytymisen poistaminen 3.1 Työntekijän omat toimenpiteet Työntekijän tulee kertoa häiritsijälle suoraan, ettei hyväksy tämän käyttäytymistä ja vaadittava sen lopettamista. Jos häiritsijä ei lopeta epäasiallista käyttäytymistään, tulee työntekijän kertoa asiasta omalle esimiehelle. Jos häiritsijä on oma lähin esimies, tulee asiasta kertoa tämän esimiehelle. Työntekijä voi olla yhteydessä myös työpaikan työsuojeluvaltuutettuun, joka voi tuoda asian esille. Työpaikoilla on nykyään usein sovittu menettelytavoista miten ja kenelle häirinnästä tulee kertoa. Usein tätä varten on laadittu erikseen myös lomake, jolla työntekijä voi tehdä ilmoituksen häirinnästä tai muusta epäasiallisesta käyttäytymisestä. 4(11)

5 Asian käsittelyn kannalta on tärkeää, että häirinnän ilmenemismuodot, toistuvuus ja osalliset kirjataan ylös. Työntekijän on hyvä kirjata muistiin esim. - milloin häirintä ilmenee (päivämäärä ja kellonaika) ja miten se näkyy, - kuka tai ketkä ovat osallisina, - mitä tilanteessa muuten tapahtui, mitä työntekijä itse teki tai sanoi, - arvio siitä, kuinka pitkäaikaista häirintä on ollut, - ketkä tukevat, voivat olla todistajina asiassa. Toisaalta, vaikka häirintäkokemuksista on hyvä pitää kirjaa, on hyvä muistuttaa työntekijälle myös siitä, että pitää myös omilla toimillaan pyrkiä parantamaan työilmapiiriä ja olla valmis unohtamaan menneet. Jos häirintäasiaa käsitellään työpaikalla ja sovitaan yhteisesti menettelytavoista, työntekijän pitää myös itse toimia sovitun mukaisesti ja pyrkiä unohtamaan aikaisemmat kokemukset. Tästä näkökulmasta on tärkeää järjestää myös seurantapalaveri, jossa todetaan, onko aikaisemmalla neuvottelulla ollut vaikutusta, onko häirintä loppunut työpaikalla. Työpaikan työsuojeluvaltuutetulta ja luottamusmieheltä työntekijä saa neuvoja ja ohjeita menettelytavoista, miten asiassa kannattaa toimia. He voivat toimia myös jäsenen tukena kokouksissa, joita häirintäasian selvittämiseksi järjestetään työpaikalla. Lisäksi he voivat toimia asiassa myös sovittelijoina, vaikka se ei olekaan heidän sopimuksen tai lainmukainen tehtävänsä. 3.2 Työantajalla velvollisuus puuttua Työnantajan tilanteeseen puuttuminen edellyttää, että häirinnän kohde ilmoittaa asiasta esimiehelleen. Puuttumisvelvollisuus on myös silloin, kun työnantaja itse havaitsee häirintää työyhteisössä tai saa asiasta tiedon muuta kautta, kuten esim. työsuojeluvaltuutetulta. Työturvallisuuslain 28 :n mukaan työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi. Ensimmäiseksi tulee selvittää, mitä on tapahtunut. Esimiehen tai muu työnantajan edustajan tulee selvittää osapuolten näkemykset asiasta ja tapahtumainkulku. Tämä voi tapahtua kuulemalla osapuolia ensin erikseen ja sen jälkeen järjestämällä yhteinen neuvottelu. Neuvotteluista tulee laatia muistiot. Asian selvittelyn osalta on tärkeää, että kiinnitetään huomiota tekoihin, käyttäytymiseen tai laiminlyönteihin. Häirintää ei pidä määritellä käsitteillä, jotka eivät kuvaa työhön kuuluvien velvollisuuksien rikkomista. Näin häirintää voidaan verrata laissa säädettyihin ja sovittuihin toimintavelvollisuuksiin eikä keskustelu jumiudu esimerkiksi pelkän henkilökemian, luonteenpiirteiden tai asenteiden selvittelyyn. Vääränlainen suhtautumistapa väistämättä vaikuttaa myös asian lopputulokseen ja siihen, saadaanko häirintä loppumaan työpaikalla. 5(11)

6 Selvittelyn jälkeen työnantajan tulee käytettävissään olevin keinoin ryhtyä toimiin epäkohdan poistamiseksi. Yhdessä osapuolten kanssa on sovittava siitä, mitä toimenpiteitä asian selvittely työyhteisössä aiheuttaa, miten jatkossa käyttäydytään ja miten sovittuja toimenpiteitä seurataan. Mikäli työnantaja toteaa, että häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua on tapahtunut, eivätkä osapuolet pääse yhteisymmärrykseen asiassa, työnantajan tulee yksipuolisesti päättää toimista häirinnän lopettamiseksi. Mikäli häirintä jatkuu sovituista toimenpiteistä huolimatta, työnantaja voi työnjohtovaltansa nojalla ryhtyä myös kurinpitotoimiin työrauhan palauttamiseksi. Näitä keinoja ovat esim. huomautus. varoitus, tehtävien muutokset tai siirrot toisiin tehtäviin tai työpisteeseen. Myös irtisanominen voi tulla kysymykseen. Tällöin on huomioitava sekä työja virkasuhteita koskeva lainsäädäntö että työpaikan omat käytännöt esim. huomautusten/varoitusten antamisen suhteen. Mikäli työnantaja katsoo, ettei toimenpiteisiin ole aihetta ryhtyä, tulee työnantajan perustella kantansa ja tiedottaa tästä osapuolille. Jos työnantaja ei puutu asiaan työpaikalla lainkaan tai työnantaja ei ryhdy asiassa riittäviin toimiin häirinnän lopettamiseksi, voidaan häirinnästä ilmoittaa paikalliseen AVIin. 3.3 Työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies työntekijän tukena Työsuojeluvaltuutettu on työsuojeluasioissa työpaikan työntekijöiden edustaja, jonka tehtävät ja toimivalta perustuvat työsuojelun valvontalakiin. Sekä työsuojeluvaltuutettu että luottamusmies voivat toimia yksittäisen työntekijän tukena epäasiallisen kohtelun tilanteissa. Tukihenkilön tehtävänä ei ole kuitenkaan vain toimia kuuntelijana, vaan aktiivisilla toimilla pyrkiä edistämään tulehtuneen tilanteen ratkaisemista työpaikalla työilmapiirin parantamiseksi. Työsuojeluvaltuutettu - edustaa asiassa työntekijää ja tukee tätä yhteisissä kokouksissa, joissa haetaan asiaan ratkaisua, - käy tarvittaessa keskusteluja tilanteesta esimiehen ja/tai työsuojelupäällikön kanssa, - on tarvittaessa yhteydessä AVIin neuvojen tai ohjeiden tai viranomaisavun samaiseksi, - on tarvittaessa yhteydessä työterveyshuoltoon, - pyrkii edesauttamaan omalta osaltaan ratkaisun syntymistä ja häirinnän lopettamista työpaikalla, - seuraa, että osapuolet noudattavat yhdessä on sovittuja sääntöjä. 6(11)

7 3.4 Asiantuntijoina aluehallintoviranomaiset (AVI) eli entinen työsuojelupiirin työsuojelutoimisto ja työterveyshuolto Työsuojeluviranomaisten tehtävänä on valvoa työsuojelusta annettujen säädösten ja määräysten noudattamista. Työsuojeluviranomaisten toimivallasta ja keinoista puuttua työturvallisuuskysymyksiin työpaikalla on säännelty laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta. Häirinnän tai epäasiallisen kohtelun tapauksien valvonta kohdistuu pääasiassa työnantajan toimintavelvoitteiden toteuttamisen valvontaan. AVIn tehtävä on vaikuttaa työnantajaan, että työpaikalla koettu työntekijän terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttava häirintä tai epäasiallinen kohtelu päättyy. Ensisijaisesti häirintäasia on pyrittävä ratkaisemaan työpaikalla. Jos työnantaja ei ole ryhtynyt toimiin työntekijän terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavan häirinnän lopettamiseksi tai on syytä epäillä työnantajan syyllistyneen työturvallisuusrikokseen, AVI ryhtyy asiassa valvontatoimenpiteisiin. Aluehallintoviranomainen - antaa ohjeita ja neuvoja työntekijöille ja työnantajalle työpaikalla ilmenevien ongelmien ratkaisemiseksi, - käsittelee tarvittaessa häirintäilmoitukseen liittyviä asioita pyytämällä asiasta selvitystä työnantajalta tai suorittamalla työsuojelutarkastuksen työpaikalla, - antaa työnantajalle ohjeita, kehotuksia ja velvoittavia päätöksiä huonon kohtelun lopettamiseksi työpaikalla, - seuraa parannustoimenpiteiden toteutumista, - tekee asiasta tutkintapyynnön poliisille, jos on todennäköisiä syitä epäillä työnantajan syyllistyneen työturvallisuusrikokseen. Mikäli AVI katsoo, ettei tutkintapyynnön tekemiseen ole riittäviä perusteita, voi asianomainen työntekijä tehdä itse rikosilmoituksen poliisille. Tällöin kannattaa myös varmistaa, että asialle on riittävää näyttöä ja myös henkilöitä, jotka ovat valmiita todistamaan asianomaisen puolesta. Työterveyshuolto on häirintäasioissa puolueeton asiantuntijataho. Sen toiminta perustuu tarpeisiin, jotka määritellään yhdessä työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshenkilöstön kanssa. Tarkoituksena on yhteistoimin edistää työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimivuutta, työntekijöiden työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä työhön liittyviä sairauksia. Työterveyshuollon tehtäviin kuuluu mm. - työpaikkaselvitysten ja toimenpide-ehdotusten tekeminen, - työterveyshuollon toimintasuunnitelman laatiminen, - työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnittelu ja toteutus, - toimenpide-ehdotusten antaminen työnantajalle työolojen parantamiseksi sekä työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi, 7(11)

8 - tietojen, neuvojen ja ohjeiden antaminen sekä työnantajalle että työntekijöille, - läsnäolo kokouksissa, joissa häirintäasiaa käsitellään tai välittäjänä toimiminen sovittelussa. Yhteydenotto työterveyshuoltoon tulee yleensä työntekijältä, kun hän on sairastumassa tai sairastunut epäasiallisen kohtelun seurauksena. Tällöin työterveyshuollon toiminta keskittyy työntekijän terveyden palauttamiseen. Työterveyshuollon edustaja voi osallistua myös koko työyhteisön työilmapiirin parantamiseen esim. olemalla mukana kokouksissa, joissa asiaa käsitellään. Tällöin työterveyshuollon edustajan rooli on enemmänkin puolueeton asiantuntija, joka ei ota kantaa eri osapuolten näkemyksiin, vaan pyrkii saavuttamaan kokonaisvaltaisen ratkaisun työilmapiirin parantamiseksi. 4. Tehy ammattiliiton rooli Epäasialliseen käyttäytymiseen ja häirintään liittyvät ongelmat voidaan ratkaista vain työyhteisön sisällä. Häirintätapausten käsittely ja ratkaiseminen edellyttävät työnantajalta toimenpiteitä työturvallisuuslain nojalla. Se edellyttää myös sekä henkilöstön sitoutumista yhdessä sovittuihin pelisääntöihin, jotta parempi työilmapiiri voidaan saavuttaa ja ylläpitää jatkossakin. Kun on kyse työturvallisuuslakiin perustuvista velvoitteista, asioiden käsittelyssä henkilöstöä edustaa työpaikan työsuojeluvaltuutettu. Hän edustaa koko henkilöstöä riippumatta siitä, minkä ammattiliiton jäseniä työyhteisöön kuuluu. Toimivaltainen viranomainen on paikallinen AVIn työsuojelutoimisto. Tehyllä ei ammattiliittona ole sellaisia toimivaltuuksia tai vastaavia keinoja kuin viranomaisilla puuttua häirintätapausten käsittelyyn työpaikalla. Tehyn rooli häirintätapausten osalta on siten lähinnä opastava ja ratkaisuvaihtoehtoihin ohjaava. 4.1 Paikallinen toiminta luottamusmies jäsenen tukena Jos häirintäasian käsittelyyn liittyy myös työsuhteen ehtoihin liittyviä epäselvyyksiä, kuuluu asia näiltä osin paikalliselle Tehyn luottamusmiehelle. Jäsenet kuitenkin pyytävät usein apua myös itse häirintäasian käsittelyyn. Tällöin luottamusmies voi toimia jäsenen tukena neuvotteluissa tai toimia sovittelijana osapuolten välillä. Luottamusmies voi paikallistasolla asian selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi mm. - antaa jäsenelle tukea ja neuvoja, miten asiassa tulisi edetä, - saattaa asian työnantajan tietoon ja vaatia tältä toimenpiteitä asian ratkaisemiseksi, - tukea ratkaisuyritysten ja aloitteiden tekoa työpaikalla sekä ehdottaa omia vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi, - neuvottelee tehtävä- tai organisaatiomuutoksiin liittyvistä kysymyksistä, jos työnantaja ehdottaa sellaisia tilanteen ratkaisemiseksi, 8(11)

9 - valvoo jäsenen etua työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä, jos jäsenen työsuhteen ehtoihin kohdistuu häirinnän tai epäasiallisen käyttäytymisen vuoksi toimia, - pyytää tarvittaessa työterveyshuollon edustajaa puolueettomaksi asiantuntijatahoksi asiassa tai neuvoja ja ohjeita työsuojeluviranomaisilta, - toimii tarvittaessa sovittelijana asiassa. Tarvittaessa luottamusmies voi olla yhteydessä oman ammattiosastonsa edustajiin tai paikalliseen aluetoimistoon ohjeiden ja neuvojen saamiseksi. Luottamusmiehen on myös hyvä pitää omasta jaksamisesta huolta häirintäasian käsittelyn aikana, koska prosessin läpikäyminen työpaikalla voi olla pitkä ja rankka myös muille kuin sen varsinaisille osapuolille. Luottamusmies voi myös joutua ristiriitojen kenttään. Keskustelussa kuulee aluksi vain toisen osapuolen näkemyksen asiaan. Häirintätapauksia voi olla todella vaikeaa selvittää työpaikalla, jos osapuolet suhtautuvat asiaan todella tunnepitoisesti tai esimiehet eivät ymmärrä tilanteen vakavuutta koko työyhteisön ja työturvallisuuden näkökulmasta. Voi myös olla, että häiritsijä pyytää luottamusmieheltä apua ja kertoo myös itse olevansa häirinnän ja epäasiallisen kohtelun kohde. Tällöin yhteydenpito ulkopuolisiin asiantuntijatahoihin, kuten työterveyshuoltoon ja AVIin, sekä paikallisiin toimijoihin on tärkeää. 4.2 Keskustoimisto edunvalvonta Jäseneen kohdistuva häirintä tai muu epäasiallinen käyttäytyminen eivät yleensä ole sellaisenaan sellaisia työehtosopimuksen tai työlainsäädännön noudattamiseen liittyviä edunvalvontakysymyksiä, jotka edellyttäisivät keskustoimiston toimenpiteitä. Keskustoimiston edunvalvontayksikkö antaa paikallisen tason toimijoille ja aluetoimistoille ohjeita ja neuvoja häirintäasian käsittelemiseksi työpaikalla. Edunvalvontayksikkö neuvoo myös yksittäistä jäsentä mm. puhelinpalvelun kautta, kun jäsen ottaa suoraan yhteyttä edunvalvontaan. Tällöin jäsentä ohjataan ottamaan yhteyttä oman työpaikkansa luottamusmieheen ja/tai työsuojeluvaltuutettuun, joiden tuella jäsen voi alkaa purkamaan tilannetta työpaikalla ja vaatia työnantajalta toimia häirinnän lopettamiseksi. Mikäli häirintäasian käsittely etenee joko AVIn tai asianomaisen toimesta poliisille tutkittavaksi, on jäsenen hyvä olla yhteydessä Tehyn keskustoimistoon. Tällöin voidaan keskustella mm. oikeusturvavakuutuksen käyttömahdollisuuksista ja ehdoista sekä oikeudellisesta avusta asian eteenpäinviemisen suhteen. Edunvalvonnan ja neuvonnan lisäksi keskustasolla voidaan: - vaikuttaa valtakunnan tasolla työelämän lainsäädäntöön sekä valtakunnallisiin työelämän kehittämishankkeisiin, - neuvotella yhteistoimintasopimukset ja huolehtia luottamusmiesten avulla, että niitä noudatetaan (esim. työsuojelun yhteistoimintasopimus), 9(11)

10 - kouluttaa luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja työsuojeluun liittyvissä kysymyksissä, - tiedottaa hyvistä ratkaisumalleista Tehy-lehdessä, ammattiosasto- ja luottamusmieskirjeissä sekä Tehyn sivuilla. Uutena työpaikkasovittelu (TYSO) Rikosoikeudesta johdettu vapaaehtoinen sovittelumalli sopii tutkimuksen mukaan hyvin työpaikkojen ristiriitojen ratkomiseen. Sovittelussa ulkopuolinen puolueeton henkilö auttaa riidan osapuolia löytämään molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Kuusamon kaupunki on paneutunut sovittelun käytäntöihin Työsuojelurahaston rahoittamassa projektissa. Esimiehiä on opastettu sovittelevaan työotteeseen. Myös HUS:n piirissä ja Kirkkonummen kunnassa sovittelumalli on käytössä. Kun paikallisesti valmistellaan ja neuvotellaan varhaisen puuttumisen ohjeista työpaikoilla, kannattaa Tehyn edustajan ottaa tämä sovittelumalli esille. Vaikka se mallina maksaakin - joko ulkopuolisen sovittelijan palkkiona tai että koulutetaan työyhteisösovittelijoita ja/tai esimiehiä sovittelun oikeaan käyttöön - tulee taloudellinen panostus moninkertaisena takasin, jos tuloksellisuutta ja työelämän laatua heikentävät työyhteisöristiriidat saadaan ratkottua mahdollisimman pikaisesti. Hyödyllisiä linkkejä Aluehallintovirasto: Työterveyslaitos: www. ttl.fi Työturvallisuuskeskus: Työministeriö: mol.fi Sosiaali- ja terveysministeriö: TYSO-työpaikkasovittelu : laatijana vt. lakimies Hannele Vettainen, päivitys Irmeli Vuoriluoto 10(11)

11 Ristiriita tai konflikti työpaikalla Mistä on kyse? Halutaan Ei haluta selvittää Selvittelyn käynnistäjä selvittää Lähiesimies Miksi asiaa ei oteta työpaikalla esille? Ylempi esimies Keitä asia koskee? A. Useampien TT välinen konflikti B. Kahden työntekijän välinen konflikti C. TA ja TT välinen konflikti Taustojen selvittäminen Lisäselvitykset Keskustelut työyhteisössä/ eri henkilöstöryhmien kesken. Tilanteen selvittämien työhön liittyvien kysymysten avulla Häirintä toistuu Keskustelu ensin molempien osapuolten kanssa erikseen. Sen jälkeen asian käsittely yhdessä eri osapuolten kanssa. Työpaikan työsuojeluvaltuutettu mukaan! Ulkopuolisen selvittäjän/ sovittelijan keskustelut osap. kanssa/tilannearvio Yhteys tarvittaessa työterveyshuoltoon ja/tai paikalliseen AVIn ohjeiden ja neuvojen saamiseksi. Toimenpiteistä sopiminen Tavoitteiden asettaminen, ratkaisukeinojen työstäminen ja valinta, vastuuttaminen ja työpaikalla noudatettavista pelisäännöistä sopiminen. Esim. tehtävien uudelleen järjestely, henkilösiirrot. Häirintä toistuu Toteutus Seuranta Työnantajan päätös toimenpiteistä. Esim. huomautus, varoitus, irtisanominen. Yhteys luottamusmieheen, jos työntekijän työsuhteeseen kohdistuu toimenpiteitä. Työrauha 11(11)

Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida

Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida Tarkastaja Sari Roivainen Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki Puh: 020 636 1040 (keskus)

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO 3 2.LAINSÄÄDÄNTÖ 3 3.TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 3 3.1

Lisätiedot

Ohjeistus häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Asikkalan kunnassa

Ohjeistus häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Asikkalan kunnassa Ohjeistus häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Asikkalan kunnassa Yhteistyötoimikunta 9.11.2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 Johdanto Työelämässä voi esiintyä epäasiallista käyttäytymistä tai häirintää.

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sisällys Johdanto Epäasiallinen kohtelu ja häirintä opiskeluyhteisössä Kiusaaminen Häirintä Sukupuoleen perustuva häirintä

Lisätiedot

- työhön ja työtehtäviin liittyvä pulmien ja ongelmien yhteinen käsittely

- työhön ja työtehtäviin liittyvä pulmien ja ongelmien yhteinen käsittely HYVÄN TYÖKÄYTTÄYTYMISEN EDISTÄMINEN SEKÄ KIUSAAMISEN JA SYRJINNÄN ESTÄMINEN LIEK- SAN KAUPUNGIN TYÖPAIKOILLA. TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimivassa työyhteisössä sen jokaisella jäsenellä on selkeä käsitys organisaation

Lisätiedot

- rasistinen häirintä - sukupuolinen häirintä, fyysisen koskemattomuuden. - väkivaltainen käytös - epäasialliset viestit/sähköpostit/kommentit

- rasistinen häirintä - sukupuolinen häirintä, fyysisen koskemattomuuden. - väkivaltainen käytös - epäasialliset viestit/sähköpostit/kommentit 1 (8) TOIMINTAMALLI PUUTTUMISESTA EPÄASIALLISEEN KOHTELUUN 1. Ohjeen tarkoitus Tämä ohje antaa menettelytavat epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen. Epäasiallisen kohtelun yksiselitteinen

Lisätiedot

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta. Iin kunnan toimintamalli. Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta. Iin kunnan toimintamalli. Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011 Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta Iin kunnan toimintamalli Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011 Sisältö Sisältö 2 1. Johdanto 3 2. Häirintä ja epäasiallinen kohtelu 3 2.1. Määritelmät

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu Nolla tapaturmaa -ajattelu Kaikki tapaturmat voidaan estää jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa Tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa Tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

HÄIRINTÄÄN LIITTYVÄ VALVONTA VUONNA 2014

HÄIRINTÄÄN LIITTYVÄ VALVONTA VUONNA 2014 Raportti 1 (6) HÄIRINTÄÄN LIITTYVÄ VALVONTA VUONNA 2014 Tässä raportissa kuvataan Etelä-Suomen aluehallintoviraston (jäljempänä ESAVI) työsuojelun vastuualueen häirintään tai muuhun epäasialliseen kohteluun

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Työjuridiikkaa esimiehelle

Työjuridiikkaa esimiehelle ingakoskinen.fi Työjuridiikkaa esimiehelle 1 Hei, olen Inga! Sopimusten merkitys ja sovittelu Lakiartikkelit Yhdistystoiminta (SauRa) Hevosharrastus (tallinpito ja ratsastus) Asianajaja, varatuomari Asianajajaliiton

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa TORNION KAUPUNKI Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 8.12.2003 647 SISÄLLYSLUETTELO MENETTELYTAPAOHJE TYÖHÖN SOVELTUVUUTTA JA TYÖKYKYÄ KOSKEVISSA RISTIRIITATILANTEISSA 1. Menettelytapaohjeen tarkoitus..

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

KANSALAISAREENAN TYÖPAIKKAKÄYTTÄYTYMISEN OPAS

KANSALAISAREENAN TYÖPAIKKAKÄYTTÄYTYMISEN OPAS 1 KANSALAISAREENAN TYÖPAIKKAKÄYTTÄYTYMISEN OPAS Hyvä käytös tuo iloa antajalle, saajalle ja koko työyhteisöön! Hyväksytty Kansalaisareenan toimistossa 17.5.2016 Hyväksytty Kansalaisareenan hallituksessa

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI TOIMINTAOHJE henkisen väkivallan, työssä kiusaamisen ja syrjinnän estämiseksi Hyväksytty kaupunginhallituksessa 11.12.2012 238 2 Kiusaaminen ei kuulu hyvään työilmapiiriin Työ hallitsee

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

OHJE HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLISEN KOHTELUN VALVONNASTA

OHJE HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLISEN KOHTELUN VALVONNASTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 6/2016 OHJE HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLISEN KOHTELUN VALVONNASTA sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluvalvonnan ohjeita 6/2016 OHJE HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN

Lisätiedot

Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely työpaikalla

Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely työpaikalla Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely työpaikalla Sisältö Johdanto...3 Työyhteisön toiminta kuntoon...4 Oikeudet ja velvollisuudet työssä...5 Keskeisiä käsitteitä...6 Epäasiallisen kohtelun tunnusmerkkejä...7

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelu Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö YES 7 -koulutus 9.2.2015 Panu Artemjeff 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Työyhteisökonfliktin tasot ja niiden korjaaminen

Työyhteisökonfliktin tasot ja niiden korjaaminen Hilppa Kajaste 1 Työyhteisökonfliktin tasot ja niiden korjaaminen Mitä eri vaiheissa voisi tehdä? Työyhteisön hyvä tilanne Välittämisen kulttuurin ylläpitäminen Varhaista puuttumista kaivataan Työyhteisön

Lisätiedot

1 Työsuojelun yhteistoiminnan tarkoitus

1 Työsuojelun yhteistoiminnan tarkoitus VEROHALLINNON TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTASOPIMUS Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006 annetun lain (44/2006) 23 :n 1 ja 2 momentin sekä 26.9.2007 solmitun valtion työsuojelun

Lisätiedot

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA ASIAKAS YTIMESSÄ, AMMATTILAISET YHTEISTYÖSSÄ AJANKOHTAISSEMINAARI 27.5.2015 27/05/2015 Pirjo Kruskopf, ylitarkastaja 2 Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE henkisen väkivallan, työssä kiusaamisen ja syrjinnän estämiseksi Posion kunnan työpaikoilla

TOIMINTAOHJE henkisen väkivallan, työssä kiusaamisen ja syrjinnän estämiseksi Posion kunnan työpaikoilla TOIMINTAOHJE henkisen väkivallan, työssä kiusaamisen ja syrjinnän estämiseksi Posion kunnan työpaikoilla Kunnanhallitus 8.8.2011, 84 SISÄLLYSLUETTELO 2 HENKISEN VÄKIVALLAN, TYÖSSÄ KIUSAAMISEN JA SYRJINNÄN

Lisätiedot

INARIN KUNTA TOIMINTAOHJE HENKISEN VÄKIVALLAN, KIUSAAMISEN JA SYRJINNÄN ESTÄMISEKSI INARIN KUNNAN TYÖPAIKOILLA

INARIN KUNTA TOIMINTAOHJE HENKISEN VÄKIVALLAN, KIUSAAMISEN JA SYRJINNÄN ESTÄMISEKSI INARIN KUNNAN TYÖPAIKOILLA INARIN KUNTA TOIMINTAOHJE HENKISEN VÄKIVALLAN, KIUSAAMISEN JA SYRJINNÄN ESTÄMISEKSI INARIN KUNNAN TYÖPAIKOILLA Hyväksytty kunnanhallituksessa 7.5.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 2 TOIMINTAOHJE HENKISEN

Lisätiedot

Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa

Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa Asumisterveysvalvonnan valtakunnallinen työnohjauspäivä 5.10.2016 1 Sisältö Virkamiehen/työntekijän

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Ypäjän Hevosopisto Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630 28 Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Lisätiedot

Psykososiaalinen työkuormitus ja sen valvonta. Tarkastaja Irina Suominen

Psykososiaalinen työkuormitus ja sen valvonta. Tarkastaja Irina Suominen Psykososiaalinen työkuormitus ja sen valvonta Tarkastaja Irina Suominen TYÖSUOJELUN VASTUUALUE Johtaja Päivi Suorsa Rikos- ja päätösasiat Viranomaisaloitteinen valvonta Toimintayksikkö 1 Toimintayksikkö

Lisätiedot

KEVEYTTÄ TYÖHÖN. Työstressi ja kuormitus haltuun

KEVEYTTÄ TYÖHÖN. Työstressi ja kuormitus haltuun KEVEYTTÄ TYÖHÖN Työstressi ja kuormitus haltuun Tammikuu 2013 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 0295 16001 (vaihde) Internet: www.vm.fi Taitto: Pirkko Ala-Marttila/Anitta

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Koulutuskiertue 2012 1 Tavoitteemme on edistää yhteistä näkemystä työterveysyhteistyöstä

Lisätiedot

TTL tutuksi

TTL tutuksi Hyvä kohtelu työpaikalla kiusaamisvapaa ja myönteistä vuorovaikutusta edistävä yhteisö (Sopuisa) Maarit Vartia, PsT, johtava asiantuntija Miksi tällainen hanke? Henkisestä väkivallasta, kiusaamisesta ja

Lisätiedot

JUUAN KUNTA Poikolantie Juuka HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA X XXX

JUUAN KUNTA Poikolantie Juuka HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA X XXX JUUAN KUNTA Poikolantie 1 83900 Juuka HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA.. 2016-X XXX 1 SISÄLLYS 1. Yleistä 2 1.1 merkitys ja tavoite 2 1.2 Tiedottaminen 3 1.3 Kunnassa käytössä olevat toimintaohjeet 3 2.

Lisätiedot

-Step. Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla

-Step. Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla A -Step Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla Työpaikan alkoholihaitat puheeksi ja hallintaan Tämä A-Step -vihkonen on työväline alkoholiasioiden yhteiseen käsittelyyn työpaikalla. Se on kehitetty Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä kouluissa tapahtuvien rikosten tunnistamisesta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ 2.12.2015 Seinäjoki Ylitarkastaja Anja Knuuttila Työsuojelun vastuualue Ajankohtaista psykososiaalisen kuormituksen

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus 1 Edistämisvelvollisuudet Yhdenvertaisuuden edistäminen (luku 2). Laki edellyttää yhdenvertaisuussuunnitelmaa viranomaisilta,

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Aluetilaisuus Riina Länsikallio Työelämäasiamies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Aluetilaisuus Riina Länsikallio Työelämäasiamies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Aluetilaisuus 2012 Riina Länsikallio Työelämäasiamies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työelämän edunvalvonta -> Työhyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta, työsuojelua, työkykyisyyttä -> Työelämän laatua,

Lisätiedot

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT Yliopistot muuttuvat työsuojelu pysyy www.helsinki.fi/yliopisto Sosiaali- ja terveysministeriö Työoloihin vaikuttamalla pidetään yllä ja edistetään työntekijöiden terveyttä,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2016 1 (5) 332 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa Päätös Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin

Lisätiedot

Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ

Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ 2 (7) Sisällysluettelo 1. Mitä tarkoitetaan väkivallalla, kiusaamisella ja häirinnällä...

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu kaikki tapaturmat voidaan estää Nolla tapaturmaa -ajattelu jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Sisäilma - terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö POHTO / 1.3.2016 / tarkastaja Jorma Ukkola Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ERIMIELISYYSMUISTIO (teknologiateollisuuden työehtosopimus 45)

Teknologiateollisuuden ERIMIELISYYSMUISTIO (teknologiateollisuuden työehtosopimus 45) Teknologiateollisuuden ERIMIELISYYSMUISTIO (teknologiateollisuuden työehtosopimus 45) 1 Yritys Työpaikka Päiväys Ammattiosasto nro Osoite numero (yrityksen vaihde) Paikalliset osapuolet ovat kumpikin saaneet

Lisätiedot

Epäasiallinen kohtelu

Epäasiallinen kohtelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 42 Työsuojeluhallinto Epäasiallinen kohtelu Ohjeita häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja käsittelyyn työpaikalla Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 42 Uudenmaan

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla.

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla. TYTTI Työturvallisuuden kehittämiskohteiden jäsennystyökalu TYTTI on apuväline työpaikan työturvallisuuden edistämiseen. Välineen tarkoituksena on auttaa jäsentämään työpaikan työturvallisuuden kehittämiskohteita.

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN 11.9.2015 Satu Valtere @satuvaltere 2 MIKÄ TASA-ARVO? TASA-ARVO Tasa-arvolla viitataan useissa yhteyksissä miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon.

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut 1 Työsuhteen säännöstys ja sääntelyjärjestys Työehtosopimus ja soveltamisala Paikallinen sopiminen Työsäännöt Työlainsäädäntö Vakiintunut käytäntö Työsopimus TYÖSUHDE

Lisätiedot

1. Päihdeohjelman tavoitteet ja tarkoitus

1. Päihdeohjelman tavoitteet ja tarkoitus 1. Päihdeohjelman tavoitteet ja tarkoitus Rovaniemen kaupungin päihdeohjelman tavoitteena on taata työntekijöille päihteetön ja turvallinen työympäristö. Tämä päihdeohjelma on tehty mukaillen Lapin sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Miten ratkaisen ongelmia esimiehenä. Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot, 1.6.2016

Miten ratkaisen ongelmia esimiehenä. Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot, 1.6.2016 Miten ratkaisen ongelmia esimiehenä Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot, 1.6.2016 Työsuojelu Kaikkien vaarojen ja haittojen torjuminen, jotka työsuhteessa uhkaavat työntekijän henkeä, terveyttä ja

Lisätiedot

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 MaRa-koulutuspalvelut Suvi Lahti-Leeve Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:1 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0892-6 Sosiaalihuollon asiakkaan asema

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET JA KÄYTÄNNÖT. Ohjeet on laadittu yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa.

YHTEISTOIMINNAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET JA KÄYTÄNNÖT. Ohjeet on laadittu yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. 1 kaupunginhallitus 3.10.2016, esitys YHTEISTOIMINNAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET JA KÄYTÄNNÖT 1. Yhteistoiminnan tavoite ja määräykset Yhteistoiminnan tavoite on antaa henkilöstölle mahdollisuus

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen TES 270105 Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä 1.9.2003 alkaen noudatettavista eräistä työehtosopimusmääräyksistä

Lisätiedot

Epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäiseminen Helsingin yliopistossa

Epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäiseminen Helsingin yliopistossa 09.08.2016 Epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäiseminen Helsingin yliopistossa Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Epäasiallinen kohtelu ja häirintä työ- ja opiskeluyhteisössä... 2 3 Toimintaohjeita... 3 3.1

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KH 17.1.2017 12 LIITE 3 YTTMK 4.1.2017 2 LIITE 1 YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2017 31.12.2018 2.1.2017 Jouko Käkönen Työsuojelupäällikkö SISÄLLYS 1. TYÖSUOJELUOHJELMAN TARKOITUS, TAVOITE

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa. Original Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki Torstai

Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa. Original Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki Torstai Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa Original Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki Torstai 27.10.2016 1 Työsuojeluhallinto Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto Ohjaa

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Seinäjoen kaupunki Elisa Saunamäki Psykososiaalinen kuormittuminen Jokaisen yksilön työhyvinvointi ja psykososiaalinen kuormittuminen koostuu eri asioista.

Lisätiedot