Henkilöstötilinpäätös

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstötilinpäätös"

Transkriptio

1 Henkilöstötilinpäätös 2013

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Henkilöstön määrä Osa-aikaisuus Henkilötyövuosien määrä Henkilöstön määrään vaikuttava palvelujen myynti ja osto sekä kuntayhteistyö Sukupuolijakauma Ikärakenne Työhistoria Koulutustaso ja täydennyskoulutus 9 3. HENKILÖSTÖN TILA Eläköityminen Vaihtuvuus Sairauspoissaolot Henkilöstötyytyväisyyskyselyn 2012 tulosten aiheuttamat toimenpiteet HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI TYÖSUOJELU JA TYÖTERVEYDENHOITO Työsuojelu Työterveydenhuolto TYKY-toiminta HENKILÖSTÖMENOT Henkilöstökustannukset Työpanos 21 LIITE Henkilöstön rekrytointi vuonna

3 3 1. JOHDANTO Henkilöstötilinpäätös vuodelta 2013 on valmistunut kaupunginkansliassa. Siihen on taas koottu tietoja Nurmeksen kaupungin henkilöstön määrästä ja rakenteesta, henkilöstön tilasta, rekrytoinnista, työsuojelusta ja työterveydenhoidosta ja henkilöstömenoista. Nurmeksen kaupungin henkilöstön kokonaismäärä vakinaiset, sijaiset, määräaikaiset ja työllistetyt mukana lukien oli vuoden 2013 lopussa 480. Vakinaisen henkilöstön kokonaismäärä (363) oli vähentynyt kahdella henkilöllä vuonna Vakinaisesta henkilöstöstä miehiä oli 65 (17,9 %) ja naisia 298 (82,9 %). Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuoden 2013 lopussa oli 49,8 vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on pysynyt lähes samana edelliseen vuoteen verrattuna. Koko kunta-alan vakinaisen henkilöstön keski-ikä lokakuussa 2011 oli 47,7 vuotta. Kaupungin henkilöstön sairaus- ja työtapaturmapoissaolojen määrä väheni edellisestä vuodesta 2103 kalenteripäivää, työpäivinä laskettuna 1392 päivää. Koko henkilöstön sairaus- ja tapaturma- ym. poissaoloista aiheutuneita poissaolopäiviä oli vuonna 2013 yhteensä 6190 kalenteripäivää, työpäivinä laskettuna 4562 päivää. Sairauspoissaolojen määrän vähenemistä selittää se, että pitkään sairauslomalla olleita henkilöitä on siirtynyt eläkkeelle tai kuntoutustuelle tai heitä on kuntoutunut takaisin uuteen työhön. Sairauspoissaolotyöpäiviä henkilötyövuotta kohti oli keskimäärin 9,21 päivää, mutta määrät vaihtelivat eri yksiköissä 4,26 päivän ja 16,57 päivän välillä. Vuoden 2013 aikana jäi vakinaisesta henkilöstöstä vanhuuseläkkeelle 16 henkilöä. Osa-aikaeläkkeelle siirtyi yksi henkilö. Vuoden 2012 lopussa valmistuneen henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset käsiteltiin työpaikoilla vuoden 2013 alkupuolella. Tarkastuslautakunta edellytti vuoden 2012 arviointikertomuksessa, että seuraavan tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan kyselyn aiheuttamista toimenpiteistä ja kyselyn käsittelystä henkilöstön työpaikkakokouksissa. Toimenpiteistä ja käsittelystä on yhteenveto tämän henkilöstötilinpäätöksen sivuilla. Kaupungin henkilöstöstrategian yksi kriittinen menestystekijä on kannustavan palkka ja palkitseminen. Yhdeksi tavoitteeksi tämän tekijän osalta on asetettu työn vaativuuden arviointijärjestelmän kehittäminen. Vuoden 2013 suurin kehittämishanke oli kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työn vaativuuden arviointijärjestelmän uudistaminen ja arvioinnin suorittaminen uudella järjestelmällä sekä arvioinnin tulosten täytäntöönpano. Työssä toimi konsulttina JopiArvio Oy. Henkilöstöjaosto nimesi arviointiryhmän, jossa ovat edustettuina hallintokuntien johto ja sopimusalojen pääluottamusmiehet sekä henkilöstöjaoston edustus. Arviointiryhmä valmisteli käytettävät lomakkeet ja hoiti tarvittavan koulutuksen ja tiedotuksen. Varsinainen arviointityö käynnistyi toukokuussa 2013 ja saatiin päätökseen marraskuussa Henkilöstöjaosto hyväksyi arviointitulokset ja päätti täytäntöönpanosta. Täytäntöönpanoon käytettiin vuoden 2013 järjestelyerää takautuvasti alkaen. Työn valmistuttua ollaan tilanteessa, jossa sekä teknisten sopimuksen, opetusalan, että KVTES:n työn vaativuuden arviointijärjestelmät on uusittu ja ne ovat käyttökelpoisia uusien arviointien tekoon.

4 4 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 2.1 Henkilöstön määrä Kaupungin henkilöstön kokonaismäärä vuoden 2013 lopussa oli 480. Näistä vakinaisia oli 363, työllistettyjä oli 6, sijaisia 56, määräaikaisia 52 ja oppisopimuskoulutuksessa 3 henkilöä. Vakinaisesta henkilöstöstä 344 (94,8 %) oli kk-palkkaisia ja 19 (5,2 %) tuntipalkkaisia. Vakinaisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä oli 75,6 %, kun se koko kunta-alan henkilöstössä vuonna 2012 oli 77,2 %. Taulukko 1. Henkilöstön lukumäärä toimintayksiköittäin Hallintokunta Vakinaiset Sijaiset Määrä-a ikaiset Oppi-sopi mus Työllistetyt Yhteensä Ilman työllis-tett yjä Keskushallinto Sivistystoimi Sosiaalitoimi Tekninen toimi YHTEENSÄ Henkilöstön lukumäärään eivät sisälly kansalaisopiston sivutoimiset tuntiopettajat (39 kpl). Vakinaisen henkilöstön määrä on pienentynyt 2 henkilöllä vuonna Alla olevasta taulukosta ilmenee vakinaisen henkilöstön määrän kehitys hallintokunnittain viimeisen kymmenen vuoden aikana. Taulukko 2. Vakinaisen henkilöstön määrä vuosina Hallintokunta Keskushallinto Sivistystoimi Sosiaalitoimi Tekninen toimi Yhteensä Vuoden 2013 alusta varhaiskasvatus (ent. päivähoito) siirtyi sosiaalitoimelta sivistystoimelle. Keskushallintoon siirtyi Pielisen Karjalan maaseutupalvelujen perustamisen myötä Valtimon ja Lieksan maaseutusihteerit. Vuoden 2011 tilastoissa näkyy vuonna 2010 toteutettu organisaatiomuutos ruokahuollon (16 henkilöä) siirtyessä teknisestä toimesta keskushallintoon. Vuoden 2010 alusta siirtyi teknisestä toimesta viisi viranhaltijaa Lieksan kaupungin palvelukseen yhteisen teknisen toimen virkajärjestelyjen myötä siirtyi keskushallinnosta 3 henkilöä P-K:n tietotekniikkakeskus Oy:öön tietohallinnon järjestelyjen myötä sekä 2 henkilöä valtiolle edunvalvontatehtävien siirtyessä sinne aloitti toimintansa Pielisen Karjalan tilitoimisto, jonne siirtyi keskushallinnosta taloushallinnon ja palkanlaskennan henkilöstöä

5 5 Kuva 1. Henkilöstö palvelussuhteen mukaan vuosina vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan Vuonna 2012 koko kunta-alan henkilöstöstä 77,2 % oli vakinaisia, 21,4 % määräaikaisia ja 1,4 % työllistettyjä. Kuva 2. Vakinaisen henkilöstön määrä suhteessa asukaslukuun Vakinaisen henkilöstön määrä suhteessa kaupungin asukaslukuun pieneni huomattavasti vuodesta 1989 (6,1 henkilöä/100 asukasta) vuoteen 1998 (4,2 henkilöä/100 asukasta). Viimeisen kymmenen vuoden aikana ei luvussa ole tapahtunut suurta muutosta.

6 6

7 7 2.2 Osa-aikaisuus Vuoden 2013 lopussa oli koko henkilöstöstä osa-aikaisena yhteensä 51 henkilöä, vakinaisesta henkilöstöstä 33. Vakinaisista oli 7 osa-aikaeläkkeellä ja 14 osa-työkyvyttömyyseläkkeellä. Lisäksi 5 vakinaista henkilöä oli toistaiseksi osa-aikaisena (3 palkattu osa-aikaiseksi, 2 omasta pyynnöstään) ja 7 henkilöä tilapäisesti osa-aikaisena. Vakinaisesti osa-aikaisena olevien osuus koko vakinaisesta henkilöstöstä on 7,1 %. Osa-aikaisen suhteellinen osuus on edelleen pienentynyt vuodesta 2010, jolloin osa-aikaisten osuus oli suurimmillaan, 10,6 % vakinaisesta henkilöstöstä. 2.3 Henkilötyövuosien määrä Kohdassa 2.1 tarkastellut henkilöstönmäärät ovat siis tilanne kunkin vuoden viimeisenä päivänä. Henkilöstön määrää voidaan tarkastella myös henkilötyövuosina. Tällöin tulee huomioiduksi mm. työsuhteiden osa-aikaisuus sekä vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilöstömäärissä ja määräaikaiset, ennen vuodenvaihdetta päättyneet työsuhteet. Henkilötyövuodet saadaan laskemalla yhteen vuoden aikana työssäolojaksoon kuuluvat kalenteripäivät ja jakamalla ne 365:llä. Taulukko 3. Henkilötyövuodet yksiköittäin vakinaiset kaikki vakinaiset kaikki vakinaiset kaikki Keskushallinto 22,43 22,79 20,29 20,91 19,91 20,21 Ruokahuolto 14,74 18,35 14,98 18,51 14,95 16,86 Sosiaalipalvelukeskus 11,59 16,75 12,29 15,02 10,7 12,24 Vammaisten palvelut 21,33 28,39 21,12 26,52 19,98 24,69 Päivähoito 51,88 72,7 52,61 68,91 Kotipalvelu 33,08 47,15 32,76 48,18 30,45 47,83 Kyrölän palvelukeskus 52,44 91,53 52,22 90,37 47,4 79,66 Sivistyspalvelut 14,07 18,7 15,46 20,12 16,62 19,2 Perusopetus 70,13 93,19 68,65 93,06 69,33 94,2 Varhaiskasvatus 53,2 74,48 Toimitilat 43,97 59,24 40,1 58,38 38,72 56,67 Kuntatekniikka 18,05 24,65 17,6 23,26 17,28 23,17 yht. 355,03 495,22 347,35 487,03 337,95 463,64 Vuonna 2013 huomioitu varhaiskasvatuksen org.muutos: Keskushallinto: kaupunginjohtaja, -sihteeri ja -kamreeri, Pielisen Karjalan maaseutupalvelut sekä toimistotiimi ruokahuolto; Sosiaalipalvelukeskus; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, päihdetyö sekä kasvatus- ja perheneuvola; Kyrölän palvelukeskus: laitoshoito ja palveluasuminen; Sivistyspalvelut: kulttuuri, kirjasto, museo, kansalaisopisto ja koulutoimisto; Perusopetus: peruskoulut ja lukio; Varhaiskasvatus: päiväkodit ja perhepäivähoito; Toimitilat: tevin hallinto, talonrakennus, isännöinti ja puhdistuspalvelut; Kuntatekniikka; kunnallistekniikka, vesihuolto, kaavoitus, mittaus, ympäristönsuojelu, rakennusvalvonta Vuosi 2011 ja 2012: Keskushallinto: kaupunginjohtaja, -sihteeri ja -kamreeri, maaseututoimisto, toimistotiimi; Sosiaalipalvelukeskus; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, päihdetyö sekä kasvatus- ja perheneuvola; Päivähoito: päiväkodit ja perhepäivähoito; Kyrölän palvelukeskus: laitoshoito ja palveluasuminen; Sivistyspalvelut: kulttuuri, kirjasto, museo, kansalaisopisto ja koulutoimisto; Perusopetus: peruskoulut ja lukio; Toimitilat: tevin hallinto, talonrakennus, isännöinti ja puhdistuspalvelut; Kuntatekniikka; kunnallistekniikka, vesihuolto, kaavoitus, mittaus, ympäristönsuojelu, rakennusvalvonta

8 8

9 9 2.4 Henkilöstön määrään vaikuttava palvelujen myynti ja osto sekä kuntayhteistyö Henkilöstön määrää ja työpanosta tarkastellessa on otettava huomioon, että kaupunki on myynyt vuoden 2013 aikana henkilöstönsä tuottamia palveluja erilaisin järjestelyin mm. - Lieksan kaupungille toimistoinsinöörin työajasta keskimäärin 40 % - Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymälle laitoshuoltajien palvelut (8,5 henkilön työpanos) ja liinavaatevaraston hoito (0,5 henkilöä) sekä ateriapalvelut - Palolaitos puhdistuspalveluja (0,13 henkilöä) - Pielisen Karjalan tilitoimisto, puhdistuspalveluja (0,1 henkilöä) - Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymälle puhdistuspalveluja (2,13 henkilön työpanos) - Nurmeksen Vuokratalot Oy:lle puhdistus (1,13 henkilön työpanos) - ja huoltomiespalveluja (3 henkilön työpanos) - Kelalle viittomakielen tulkkauspalveluja - kasvatus- ja perheneuvolan sosiaalityöntekijän palveluja Valtimon kunnalle saakka - maaseutupalvelu Lieksan kaupungille ja Valtimon kunnalle (Pielisen Karjalan maaseutupalvelut) Vastaavasti kaupunki ostaa mm. seuraavia palveluja: - tietohallinnon palvelut Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy:ltä - talous- ja palkkalaskennan tehtävät Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitokselta - Kyrölän palvelukeskuksen ja kehitysvammahuollon asumisyksikön yötyö Mummon Turva Oy:ltä - sosiaalipäivystys ja sosiaaliasiamiehen palvelut Joensuun kaupungilta - palo- ja pelastuspalvelut Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta - omaishoitajien vapaapäivien lomituspalveluja eri yrittäjiltä - henkilökohtaisen avustajan palveluja Honkalampisäätiöltä - nuorisopalvelut Loma-Nurmes Oy:ltä - psykologipalveluja yksityisiltä palveluntuottajilta Vuoden 2010 alusta aloittaneella Lieksan ja Nurmeksen yhteisellä teknisellä toimella on 13 yhteistä virkaa. Yhteisten virkojen palkat maksaa vastuukuntana toimiva Lieksan kaupunki, joka veloittaa Nurmeksen kaupungin osuuden. Yhteisten virkojen kustannukset näkyvät Nurmeksen budjetissa palvelujen ostona. 2.5 Sukupuolijakauma Vakinaisesta henkilöstöstä miehiä oli 65 (17,9 %) ja naisia 298 (82,9 %). Vuonna 2012 koko maan kunta-alan henkilöstöstä 80 % oli naisia. Taulukko 4. Sukupuolijakauma hallintokunnittain Toimintayksikkö Miehiä Naisia Yhteensä kpl % kpl % kpl Keskushallinto 4 10, ,7 39 Sivistystoimi 22 15, ,3 140 Sosiaalitoimi 7 5, ,2 120 Tekninen toimi 32 50, ,0 64 YHTEENSÄ 65 17, ,1 363

10 10

11 Ikärakenne Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuoden 2013 lopussa oli 49,8 vuotta, miehillä 49,9 ja naisilla 49,8). Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on hieman laskenut (0,1 vuotta) edelliseen vuoteen verrattuna. Eri yksiköiden väliset erot ovat pienentyneet, nyt yksiköiden keski-iät ovat välillä 46,5 51,9 vuotta, vuonna 2012 vaihteluväli oli 56,2-45,9 vuotta. Koko kunta-alan vakinaisen henkilöstön keski-ikä lokakuussa 2011 oli 47,7 vuotta. Kuva 3. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä Yksiköittäin tarkasteltuna korkein keski-ikä on varhaiskasvatuksessa, 51,9 vuotta. Keskiarvon yläpuolella ovat myös kaupungintalo+toimistotiimi 51,6 vuotta, kunnallistekniikka 51,3 vuotta, ruokahuolto 51,2 ja Kyrölän palvelukeskus 51,1. Pienin keski-ikä, 46,5 vuotta, on sosiaalipalvelukeskuksessa ja perusopetuksessa.

12 12 Kuva 4. Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma Suurimman ikäryhmän muodostavat vuotiaat, joiden osuus on 25,6 % koko vakinaisesta henkilöstöstä. Yli 50-vuotiaita vakinaisesta henkilöstöstä on 60,6 %. Kuva 5. Ikäjakauman kehitys

13 Työhistoria Työhistoriassa tutkitaan vakinaisessa työsuhteessa olleen henkilöstön yhtäjaksoisen palvelussuhteen pituutta Nurmeksen kaupungilla. Pituuteen on otettu huomioon myös mahdolliset vakinaista palvelussuhdetta ilman katkoa edeltävät määräaikaiset työsuhteet. Alla olevassa taulukossa 5 on tutkittu vakinaisen henkilöstön palvelussuhteiden pituuksia sukupuolen mukaan jaoteltuina. Taulukossa 6 on vertailtu eri hallintokuntien palvelussuhteiden pituuksia. Palvelussuhteiden pituuksissa ei ole suuria vaihteluita sukupuolen mukaan, sen sijaan hallintokunnittain vertailtaessa on jonkun verran eroa, tosin ero on pienentynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Taulukko 5. Palvelussuhteen pituus, vakinainen henkilöstö Palvelussuhteen kaikki naiset miehet pituus kpl % kpl % kpl % alle 2 vuotta 37 10, ,7 5 7,7 2-4 vuotta 40 11, ,4 6 9,2 5-9 vuotta 92 25, , , vuotta 41 11, ,7 9 13, vuotta 14 3,9 11 3,7 3 4, vuotta 22 6,1 16 5,4 6 9, vuotta 40 11, ,7 5 7,7 30 vuotta ja yli 77 21, , ,5 yht , , ,0 Keskimääräinen palvelussuhteen kesto 15,1 vuotta 15,0 vuotta 15,3 vuotta Taulukko 6. Palvelussuhteen pituuksien vertailu hallintokunnittain, vakinainen henkilöstö Palvelussuhteen keha sipa sopa tepa pituus kpl % kpl % kpl % kpl % alle 2 vuotta 9 23, ,0 7 5,8 7 10,9 2-4 vuotta 0 0, , ,3 6 9,4 5-9 vuotta 1 2, , , , vuotta 5 12,8 13 9, ,5 8 12, vuotta 2 5,1 7 5,0 4 3,3 1 1, vuotta 1 2, ,7 2 1,7 4 6, vuotta 9 23,1 9 6, ,7 8 12,5 30 vuotta ja yli 12 30, , , ,6 yht , , , ,0 Keskimääräinen palvelussuhteen kesto 19,6 vuotta 15,3 vuotta 12,7 vuotta 16,9 vuotta

14 Koulutustaso ja täydennyskoulutus Alla olevissa kuvissa 6 ja 7 on kaupungin vakinaisen henkilöstön koulutusastetta verrattu koko maan kunnallisen henkilöstön lokakuun 2012 tilanteeseen. Nurmeksessa perusasteen tutkinnon osuutta kasvattaa tuntipalkkaiset työntekijät (19 kpl), joiden tutkintotiedot puuttuvat kokonaan henkilötietojärjestelmästä. Kuva 6. Vakinainen henkilöstö koulutusasteittain Kuva 7. Koko maan kunnallinen henkilöstö koulutusasteittain. Lähde Kunnallinen työmarkkinalaitos

15 15 Seuraavassa taulukossa on tutkittu vakinaisen henkilöstön koulutustason muutosta vuodesta 2010 alkaen. Taulukko 7. Koulutustason kehitys v Tutkinnon taso kpl % kpl % kpl % kpl % Keskiaste , , , ,0 Alin korkea-aste 43 12, , , ,5 Alempi korkeakouluaste 41 11, , , ,0 Ylempi korkeakouluaste 41 11, , , ,1 Tutkijakoulutus 1 0,3 1 0,3 Perusaste/Tuntematon 83 23, , , ,1 Yhteensä , , , ,0 Palkallisia koulutuspäiviä oli kuukausipalkkaisilla vuonna 2013 yhteensä 466 kpl, joista Koulutuksiin osallistujia oli yhteensä 175 eri henkilöä. Heistä naisia oli 154 (88 %) ja miehiä 21 (12 %). Lisäksi palkattomia koulutuspäiviä oli 317 (yhteensä 10 henkilöä), oppisopimuslain mukaisia koulutuspäiviä oli 74 ja opintovapaalain mukaista opintovapaata 652 päivää. Tuntipalkkaisilla oli yhteensä 19 koulutuspäivää. Henkilöstötietojärjestelmän koulutuspäiviin ei ole kirjattu mm. opettajien veso-päiviä, joihin on osallistunut yhteensä 73 henkilöä. Koulunkäynninohjaajien koulutuspäiviä yhteensä 22 päivää. Taulukko 8. Täydennys- ym. koulutuspäivät vuosina Koulutuspäivät palkalliset (muut opinnot) palkattomat oppisopimuslain mukaiset opintovapaalain mukaiset tuntipalkkaisten kaikki Kaikki yht

16 16 3. HENKILÖSTÖN TILA 3.1. Eläköityminen Vuoden 2013 aikana jäi vakinaisesta henkilöstöstä vanhuuseläkkeelle 14 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 2 henkilöä. Osa-aikaeläkkeelle siirtyi 1 henkilö. (lähde: henkilötietojärjestelmä) Seuraavissa taulukoissa on tarkasteltu Nurmeksen kaupungilta vuosina eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden lukumäärää ja alkaneiden osa-aikaeläkkeiden määrää. Taulukko sisältää täysitehoiset KuEL-eläkkeet (siis ei opettajia) sekä virka- että työsuhteisista henkilöistä. Vuonna 2013 VaEL-eläkkeelle siirtyneitä oli 2 henkilöä. Taulukko 9. Eläkkeelle siirtyneet (lähde: Kuntien eläkevakuutus) Ennuste kunta-alan eläkepoistumasta vuosina perustuu vuoden 2010 lopussa KuEL- ja VaEL-vakuutettuna olleista kuntatyöntekijöistä. Mukana ovat vakinaiset ja määräaikaiset työntekijät. Ennusteessa on otettu huomioon vanhuuseläkkeelle ja työkyvyttömyyseläkkeille siirtyvät. Vanhuuseläkepoistuma perustuu työntekijöiden henkilökohtaisiin vanhuuseläkeikiin tai 65 vuoden eläkeikään, jos henkilökohtaista vanhuuseläkeikää ei ole. Nykyään vanhuuseläkeikä on joustava 63 ja 68 ikävuoden välillä, mutta suurin osa työntekijöistä siirtyy edelleen vanhuuseläkkeelle lähellä henkilökohtaista vanhuuseläkeikäänsä. Työkyvyttömyyseläkepoistuma perustuu edellisten vuosien eläkkeelle siirtymisiin ottaen huomioon ikärakenne ja sen muutokset, ammattirakenne ja alueelliset erot. Ennusteessa ei oteta huomioon kunta-alalle tulevia

17 17 uusia työntekijöitä, vaan ennuste kuvaa nimenomaan nykyisten työntekijöiden eläkepoistumaa. Taulukko 10. Kunta-alan eläkepoistuma koko maassa vuosina Taulukko 11. Kunta-alan eläkepoistuma Pohjois-Karjalassa vuosina

18 Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus Tulo- ja lähtövaihtuvuuteen lasketaan vuoden aikana palvelukseen tulleiden ja palveluksesta eronneiden (ml. kuolleet, mutta ei eläkkeelle siirtyneet) henkilöiden määrä. Tulo- ja lähtövaihtuvuusprosentti saadaan suhteuttamalla em. henkilöiden määrät edellisen vuoden lopun vakinaisen henkilöstön määrään. Nurmeksen kaupungin vakinaisesta palveluksesta jäi pois vuonna 2013 yhteensä 33 henkilöä, heistä 14 siirtyi vanhuus- ja 2 työkyvyttömyyseläkkeelle. Vuonna 2013 vakinaiseen palvelukseen tuli 23 henkilöä. Tulovaihtuvuus on siten 6,3 % ja lähtövaihtuvuus 4,66 % 3.3 Sairauspoissaolot Koko henkilöstön sairauslomista ja työtapaturmista aiheutuneita poissaolopäiviä oli vuonna 2013 yhteensä 6190 kalenteripäivää, työpäivinä laskettuna 4562 työpäivää. Poissaolot ovat vähentyneet edellisestä vuodesta 2103 kalenteripäivää, työpäivinä laskettuna 1392 päivää. Työtapaturmien suhteellinen osuus poissaoloista on sen sijaan kasvanut, vuonna 2012 työtapaturmien osuus kokonaismäärästä oli 0,77 %, vuonna 2013 osuus on 1,81 %. Taulukko 12. Poissaolojen määrä eriteltynä syittäin poissaolon syy kalenter i- työ-päiv iä kalenter i- työ-päiv iä kalenter i- työ-päiv iä kalenter i- työ-päiv iä päiviä päiviä päiviä päiviä sairauspoissaolot

19 työtapaturmat työmatkatapaturmat vapaa-ajan tapaturmat ammattitaudit liikennevahinko yhteensä

20 Seuraavassa taulukossa 13 on poissaolojen määrää verrattu henkilötyövuosiin. Mukaan on huomioitu koko henkilöstön sairauslomat ja työtapaturmasta aiheutuneet poissaolot. Taulukko 13. Sairauspoissaolot/henkilötyövuosi vuosina työpäivinä Vuosi Sairauspoissaolot kalenteripäivinä Sairauspoissa-olo t työpäivinä Henkilötyövuodet Poissaolotyöpäiviä/ henkilötyövuosi Poissaolotyöpäiviä/ henkilötyövuosi Poissaolo-ty öpäiviä/ henkilötyöv uosi Kaupungintalo+toim.tiimi ,79 4,26 2,01 5,05 Ruokahuolto ,35 16,02 15,94 12,04 Sosiaalipalvelukeskus ,75 8,90 3,60 15,03 Vammaisten palvelut ,39 4,58 4,94 5,31 Päivähoito 15,03 12,71 Kotipalvelu ,15 7,25 15,28 15,83 Kyrölän palvelukeskus ,53 16,57 23,34 14,19 Sivistyspalvelut ,7 5,51 5,57 2,40 Perusopetus ,19 5,25 7,31 9,90 Varhaiskasvatus ,48 10,28 Toimitilat ,24 9,94 10,84 10,66 Kuntatekniikka ,65 3,49 2,97 9,02 Yhteensä ,22 9,21 12,23 11,16 Kuva 8. Keskimääräinen sairauspoissaolo verrattuna yksikön keski-ikään 20 Pääsääntöisesti keskimääräinen sairauspoissaolo on korkeampi niissä yksiköissä, joiden keski-ikä on korkeampi.

21 21 Taulukossa 14 esitetään keskimääräisen sairauspoissaolon pituuden vaihtelu vuosina Taulukko 14. Poissaolojen määrä vuosina vuosi kalenteripäiviä työpäiviä työpäiviä/htv , , , , , , , , ,88 Seuraavassa on tarkasteltu sairauslomien pituuksia ja kappalemääriä. Tarkastelussa ovat mukana koko henkilöstön varsinaiset sairauslomat (pl. työtapaturmat) kalenteripäivinä. Lukuja tarkastellessa on huomattava, että jokainen myönnetty sairauslomajakso on laskettu eri päätökseksi, vaikka se olisi jatkoa jo aikaisemmin myönnetylle sairauslomalle. Eli esimerkiksi koko vuoden sairauslomalla olleella henkilöllä voi olla useita eripituisia sairauslomajaksoja. Sairauslomapäätöksiä tehtiin vuonna 2013 yhteensä 1016 kpl. Sairauspoissaolopäivien määrä on kasvanut 1180 päivällä. Sairauslomalla oli yhteensä 354 eri henkilöä, joista naisia oli 298 (84,2 %) ja miehiä 56 (15,8 %). Vuonna 2011 sairauslomalla oli 330 henkilöä. Taulukko 15. Koko henkilöstön sairauslomapäätösten lukumäärä poissaolon pituuden mukaan Vuosi 2013 Vuosi 2012 Vuosi 2011 sairasloman pituus päätöksiä kpl % päätöksiä kpl % päätöksiä kpl % 1-3 pv , , , pv , , , pv , , , pv 33 3,2 47 4,6 41 4, pv 1 0,1 7 0,7 4 0, pv 0 0,0 0 0,0 1 0,1 yht , , ,0 Taulukko 16. Koko henkilöstön sairauslomapäivien määrä poissaolon pituuden mukaan Vuosi 2013 Vuosi 2012 Vuosi 2011 keskim. kalen- keskim. kalen- keskim. kalen- sairasloman teri- pv/ teri- % pv/ teri- pv/ pituus päiviä % päätös päiviä päätös päiviä % päätös 1-3 pv ,4 1, ,1 1, ,48 1, pv ,6 6, ,2 6, ,17 6, pv ,4 17, ,4 16, ,86 17, pv ,0 42, ,7 46, ,31 46, pv 93 1,5 93, ,6 112, ,34 147, pv 0 0, , ,84 200,00

22 22 yht ,0 6, ,0 8, ,00 7,61 Taulukossa 17 on yhdistetty peräkkäiset sairauslomat yhdeksi poissaolojaksoksi, jolloin saadaan todellisten poissaolojaksojen pituudet ja määrät. Pitkien poissaolojen määrä selviää näin paremmin. Taulukko 17. Todellisissa poissaolojaksoissa peräkkäiset sairauslomajaksot yhdistetty yhdeksi poissaolojaksoksi v Sairauslomapäätösten mukaisesti Todellisten poissaolojaksojen mukaisesti poissaolo -jaksoja kpl päätöksiä kpl pv %-osuu s keskim. pv/päätös pv %-osuu s keskim. pv/jakso 1-3 pv ,4 1, ,9 1, pv ,6 6, ,2 6, pv ,4 17, ,3 17, pv ,0 42, ,9 46, pv ,5 93, ,0 122, pv 0 0 0, ,7 239,0 YHT ,0 6, ,0 7,3 Seuraavassa on vertailtu sairauspoissaolomääriä eri hallintokuntien välillä. Poissaolopäätösten ja -päivien määrä eivät sellaisenaan ole vertailukelpoisia, koska henkilöstön määrä vaihtelee eri hallintokunnissa. Päätösten kappalemäärää sekä sairauspoissaolopäivien määrä onkin suhteutettu ao. hallintokunnan vuoden 2013 henkilötyövuosien määrään, jolloin saatua lukua voidaan verrata eri hallintokuntien välillä. Tarkastelussa ovat vain sairauslomat kalenteripäivinä todellisten poissaolojaksojen määrän ja pituuden mukaisia (perättäiset päätösjaksot yhdistettynä). Taulukko 18. Sairauspoissaolopäätösten määrä suhteessa henkilötyövuosiin hallintokunnittain KEHA 41,14 htv. SOPA 183,82 htv. SIPA 186,37 htv. TEPA 83,89 htv. YHT. 495,22 htv. kpl kpl/htv kpl kpl/htv kpl kpl/htv kpl kpl/htv kpl kpl/htv 1-3 pv 36 0, , , , , pv 5 0, , , , , pv 7 0, , , , , pv 2 0,05 8 0,04 7 0,04 5 0, , pv 0 0,00 3 0,02 3 0,02 1 0,01 7 0, pv 1 0,02 3 0,02 0 0,00 0 0,00 4 0,01 YHT. 51 1, , , , ,69 Taulukko 19. Sairauspoissaolopäivät/henkilötyövuosi hallintokunnittain kalenteripäivinä KEHA 41,14 htv. SOPA 183,82 htv. SIPA 186,37 htv. TEPA 83,89 htv. YHT. 495,22 htv. pv pv/htv pv pv/htp pv pv/htp pv pv/htp pv pv/htp 1-3 pv 61 1, , , , , pv 41 1, , , , , pv 107 2, , , , , pv 113 2, , , , , pv 0 0, , , , , pv 210 5, ,06 0 0,00 0 0, ,93 YHT , , , , ,32

23 Henkilöstötyytyväisyyskyselyn 2012 tulosten aiheuttamat toimenpiteet Kaupungin henkilöstön työtyytyväisyyskysely valmistui vuoden 2012 lopussa. Hallintokuntien tuli käydä kyselyn tulokset läpi työyksiköittäin ja koota tarvittavat kehittämistoimenpiteet kaupunginkanslialle mennessä. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2012 mukaan Tarkastuslautakunta esittää, että seuraavan tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan kyselyn aiheuttamista toimenpiteistä ja kyselyn käsittelystä henkilöstön työpaikkakokouksissa. Kyselyn tulokset on esitelty vuoden 2012 henkilöstötilinpäätöksessä. Raportti hallintokunnittain: Keskushallinto: Kaupunginkanslia, rahatoimisto, maaseutupalvelut: Kyselyn tulokset on toimitettu ennakkoon henkilöstölle ja käyty läpi työpaikkakokouksessa. Työntekijät olivat kaupungin keskiarvoon verrattuna tyytyväisempiä työhönsä kyselyn jokaisella osa-alueella. Tiedonkulkua ja yhteistoimintaa toivottiin paremmaksi. Toimenpiteet: On luotu toimiva palaverkäytäntö: keskushallinnon henkilöstön aamupalaver joka arkitiistai lukuun ottamatta isompia päällekkäisyyksiä ja kesän loma-aikoja. Palavereja varten on kevin pörssi, johon itse kukin voi merkitä asiat, joita halutaan käsitellä. Ruokahuoltopäällikkö osallistuu palaveriin kerran kuukaudessa. Ruokapalvelut: Palautekeskustelut on käyty kahteen kertaan tammikuun 2013 alussa. Ruokahuollon henkilöstö oli kaupungin keskiarvoon verrattuna jonkin verran tyytymättömämpää kuudella osa-alueella. Esimiestyön ja vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksien osalta henkilöstön enemmistö oli tyytyväinen samoin työtovereilta ja esimieheltä saadun tuen suhteen. Toimenpiteet: On käyty keskusteluissa läpi ongelmakohtia ja todettu mm., että tärkeää on vanhasta poisoppiminen, toimintatavat ovat uudistuneet vuosien myötä. On sovittu, että opetellaan puolin ja toisin palautteen antamista ja palautteen vastaanottamista. Sivistyspalvelukeskus: Koko kaupungin keskiarvoon verrattuna sivistystoimen henkilöstö oli hieman tyytyväisempää työyhteisöönsä kuin kaupungin henkilöstö keskimäärin. Kyselyn tuloksia on käyty läpi joulukuun lopulla ja tammikuun 2013 alussa sekä rehtorityöryhmässä helmikuussa Pöytäkirjan mukaan katsottiin läpi kaupungin henkilöstökyselyn tulosten kommentit työyksiköittäin. Kyselyn perusteella ei löytynyt erityistä painoaluetta kehittämiskohteeksi. Yksiköiden kommenteissa kritisoitiin kysymyksenasettelua paikoin sekavaksi ja epäloogiseksi; välillä väittämät olivat myönteisiä, välillä kielteisiä (testausvaiheessa tästä ei tullut kommentteja). Lisäksi vastaisen varalle on hyvä, jos vastaukset voidaan yksilöidä työyksiköittäin.

24 24 Sosiaalipalvelukeskus: Sosiaalityö, kasvatus- ja perheneuvola: Henkilöstö oli työn kuormittavuutta ja työn mielekkyyttä (lähinnä palkkaus) lukuun ottamatta kaupungin muuta henkilöstöä tyytyväisempiä. Tulokset on käyty läpi alkuvuonna 2013 työpaikkakokouksissa ja niiden yhteenveto on, että henkilöstötyytyväisyyskyselyn tuloksen pohjalta ei katsota tarvittavan ryhtyä toimenpiteisiin. Vammaispalvelut: Vammaispalvelujen henkilöstö oli kaupungin keskiarvoon verrattuna jonkin verran tyytymättömämpää kuudella osa-alueella. Toimenpiteet: Tulokset on käyty läpi työpaikkakokouksessa helmikuussa Tällöin on sovittu eri osa-alueilla tarvittavista toimenpiteistä ja vastuuhenkilöistä. Vastuut jakautuvat esimiehen, tiimin ja henkilöstön itsensä kesken. Työilmapiiriongelmien selvittämiseen on käytetty ulkopuolista työnohjausta. Päivähoito/varhaiskasvatus Kyselyn tekoaikana päivähoito kuului vielä sosiaalitoimeen. Tulokset on käyty läpi tiimipalavereissa. Kokonaisuutena päivähoidon henkilöstö, varsinkin alue 2:lla oli varsin tyytyväinen työyhteisöönsä palkkausta lukuun ottamatta. Toimenpiteet: Palautteen antamisesta, saamisesta ja palautetoiminnan kehittämisestä keskustellaan henkilökunnan kanssa. Työn kuormittavuus nostetaan kehittämisasiaksi yhdessä työterveyshuollon kanssa. Työnohjausta on mahdollista saada tarvittaessa. Koti- ja laitoshoito: Tulokset on käyty läpi koti- ja laitoshoidon työpaikkakokouksessa vuoden 2013 alussa. Kokonaisuutena henkilöstö arvioi työyhteisönsä koko kaupungin keskiarvoa hieman paremmaksi, joskin muutamat osa-alueet jäivät keskiarvoa heikommiksi, kotipalvelussa esimerkiksi työturvallisuus. Toimenpiteet: Työn kuormittavuuden helpottamiseksi hankitaan kiireellisyysjärjestyksessä apuvälineitä, mm. säädettäviä hoivasänkyjä ja säädettäviä suihkutuoleja. Kyrölässä mietitään päiväjärjestyksen muuttamista kiireen helpottamiseksi. Kotipalveluissa työn ruuhkahuippuihin haetaan selkeyttä työn aikaikkunoita tarkastelemalla ja työjärjestyksen muutoksilla ja palvelusetelin käytöllä. Parityöskentelyn hyödyntäminen kotipalveluissa on nostettu kehittämisideaksi (työturvallisuus). Tekninen virasto: Tulokset on käyty ainakin osittain läpi työpaikkakokouksissa. Toimenpiteistä ei ole raportoitu. Tulosten perusteella teknisessä virastossa on paljon parannettavaa varsinkin puhtauspalvelujen tulosalueella.

1. JOHDANTO... 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2

1. JOHDANTO... 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 Henkilöstö- tilinpäätös 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Osa-aikaisuus... 4 2.3 Henkilötyövuosien määrä... 4 2.4 Henkilöstön määrään

Lisätiedot

Henkilöstö- raportti 2014

Henkilöstö- raportti 2014 Henkilöstö- raportti 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Osa-aikaisuus... 3 2.3 Henkilötyövuosien määrä... 3 2.4 Henkilöstön määrään

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Osa-aikaisuus... 3 2.3 Henkilötyövuosien määrä... 3 2.4 Henkilöstön määrään

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Henkilöstöraportti 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Osa-aikaisuus... 3 2.3 Henkilötyövuosien määrä... 3 2.4 Henkilöstön määrään

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit).

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit). Nilakan kunnat HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Yhdistymisselvitykseen koottavat tiedot Alla olevaan tiedostoon kirjataan suoraan kunnan palveluksessa (ei ostopalveluissa) oleva vakinainen henkilöstö. Yhdistelmävirat

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä 1 1 Johdanto Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa vuosittain luottamushenkilöille, esimiehille ja henkilöstölle kokonaiskuva henkilöstön määrästä ja rakenteesta. Se sisältää määrällistä perustietoa henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014

Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014 Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014 VAKITUISET 2013 KESKIMÄÄRIN 31.12.2013 KUUKAUDESSA Yleishallinto 2 2 Tarkastustoimi 3 3 Konsernipalvelut 73 73 Konsernipalvtukityöll 0 0 KONSERNIHALLINTO 78 78

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Käsittely: KH 27.4.2015 KV 8.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014... 2 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 2 2. KUNNAN HENKILÖSTÖRAKENNE... 3

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2012 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2011 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 595 3 642 3 016

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Henkilöstöraportti 2016 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilöstömäärä... 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain... 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika...

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN HAKU hankkeen satoa Kuopion kaupungin käytäntöjä ja kokemuksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa HAKU hankkeen tuloksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa Hannu Issakainen 14.2.2011 MIKSI KUOPIO HALUSI

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS

TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki.3. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 3. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 3 lopussa oli henkilöä (vuonna henkilöä). Henkilötyövuosia kertyi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä.

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä. Joutsan kunnanhallitus 216 24.09.2007 Kunnanvaltuusto 55 22.10.2007 Henkilöstötoimikunta 7 29.10.2007 Henkilöstötoimikunta 13 12.11.2007 Yhteinen Joutsan kunnanhallitus 37 19.11.2007 Kuntaliitossopimuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot 06.06.2016 Henkilöstöraportti Tilastotiedot 2015 www.hel.fi 2 / 35 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä 2015 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö 6 Tuntipalkkainen henkilöstö 7 Koko-

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2 Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto 1 JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain...5

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 22.2.2017 Kunnanhallitus 27.2.2017 Kunnanvaltuusto 20.3.2017 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Sisällys Johdanto... 2 Henkilöstötilinpäätös... 2 Henkilöstösuunnitelma... 2 Henkilöstömäärä... 3 1 Henkilötyövuodet... 3 Henkilöstön ikärakenne... 4 Terveysperusteiset

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg Puh. 044-4598946, riitta.hallberg@saarikka.fi Perustietoja Saarikasta: - Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja - 5 kunnan

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue. 27.11.2014 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue. 27.11.2014 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue 27.11.2014 Heikki Miettinen Laskelmat kuvaavat: a) eläkkeelle siirtymistä ja b) henkilöstötarpeiden ennakoitua muutosta korvaavan rekrytointitarpeen Tämän

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2013 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 657 3 732 7 183

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus 8.4.2013 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot 10.05.2017 Henkilöstöraportti Tilastotiedot 2016 www.hel.fi 2 / 35 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö 6 Tuntipalkkainen henkilöstö 7 Koko- ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo Johdanto Henkilöstömäärä Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön osaamisen kehittäminen Terveysperusteiset poissaolot Eläköityminen

Sisällysluettelo Johdanto Henkilöstömäärä Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön osaamisen kehittäminen Terveysperusteiset poissaolot Eläköityminen Henkilöstöraportti 2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Henkilöstömäärä 2 3 Henkilöstön ikärakenne 5 4 Henkilöstön osaamisen kehittäminen 6 5 Terveysperusteiset poissaolot 6 6 Eläköityminen 7 7 Työvoimakustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Arviointikriteerit, mittarit. Koulukiusaamistapausten lukumäärä

Arviointikriteerit, mittarit. Koulukiusaamistapausten lukumäärä 1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA - Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Henkilöstö palvelualueittain 02/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 02/ /2016 Henkilöstö palvelualueittain 02/2015-02/2016 Henkilöstö palvelualueittain Tilikartan mukainen 2015 2016 Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 1 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 3 1.2. Henkilötyövuodet 2014... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 4 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Yht.tmk LIITE NRO 2 Kunnanhallitus LIITE NRO 31 Valtuusto LIITE NRO 22. Henkilöstöraportti 2009

Yht.tmk LIITE NRO 2 Kunnanhallitus LIITE NRO 31 Valtuusto LIITE NRO 22. Henkilöstöraportti 2009 Yht.tmk 16.3.2010 6 LIITE NRO 2 Kunnanhallitus 30.3.2010 70 LIITE NRO 31 Valtuusto 28.6.2010 30 LIITE NRO 22 Henkilöstöraportti 2009 2 3 sivu Sisällys: 1 1. Henkilöstöpolitiikan periaatteiden toteutuminen

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI. Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen. Naantalin kaupunki

TYÖHYVINVOINTI. Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen. Naantalin kaupunki TYÖHYVINVOINTI Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen Neljän kunnan liitos Toiminta-ajatus: Henkilöstö- ja koulutuspolitiikan keinoja hyväksi käyttämällä luoda henkilökunnalle edellytykset hyvän palvelun tuottamiseen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016 SISÄLLYS YLEISTÄ 1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN MUUTOKSET JA REKRYTOINTITARVE... 1 KESKEISET HUOMIOITAVAT ASIAT HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISESSA JA PÄÄTTÄMISESSÄ...4

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 9 1.5

Lisätiedot

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä (29.4.2014, päivitetty 12.6.2014) VAKANSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN ARVIOITAVINA: JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT

Lisätiedot

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1 Yhteistyötoimikunta 14.3.2016 10 LIITE NRO 1 Kunnanhallitus 29.3.2016 38 LIITE NRO 1 Valtuusto 13.6.2016 x LIITE NRO 1 Henkilöstöraportti 1 Sisällys: 1. Henkilöstövoimavarat 1.1. Henkilöstömäärä 1.2. Henkilötyövuodet

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI Kunnanhallitus

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI Kunnanhallitus IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 Kunnanhallitus 2.5.2017 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne...

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 2 1.2. Henkilötyövuodet 2015... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta Henkilöstöraportti 2016 Punkalaitumen kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Henkilöstömäärä... 2 3. Henkilötyövuosi... 5 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Henkilöstön ikärakenne... 6 6. Henkilöstön

Lisätiedot

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit).

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit). Nilakan kunnat HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 31.12.2013/2014 muutokset 1 Yhdistymisselvitykseen koottavat tiedot Alla olevaan tiedostoon kirjataan suoraan kunnan palveluksessa (ei ostopalveluissa) oleva vakinainen

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... Pätevyys

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot