Johdatus politologiaan. Turun yliopisto, sl 2012 Maija Setälä Luento VII: Politiikan tutkimuksen lähestymistapoja: Rationaalisen valinnan teoria

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdatus politologiaan. Turun yliopisto, sl 2012 Maija Setälä Luento VII: Politiikan tutkimuksen lähestymistapoja: Rationaalisen valinnan teoria"

Transkriptio

1 Johdatus politologiaan Turun yliopisto, sl 2012 Maija Setälä Luento VII: Politiikan tutkimuksen lähestymistapoja: Rationaalisen valinnan teoria

2 Rationaalisen valinnan teoria Rationaalisen valinnan teoria on peräisin taloustieteestä, ja joskus sitä kutsutaankin taloustieteelliseksi menetelmäksi. Teorian sovellusalueet voidaan jakaa kolmeen erilliseen: 1. yksilövalintojen, 2. interaktiivisten valintojen, 3. kollektiivisten valintojen tutkimus.

3 Rationaalisen valinnan teoria Rationaalisen valinnan teoriaa on sovellettu politiikan tutkimuksessa normatiivisessa politiikan teoriassa. Rationaalisen valinnan teoria perustuu pitkälti formaaliin mallinrakennukseen. Tietyistä alkuehdoista johdetaan loogisesti eli deduktion avulla tietyt johtopäätökset.

4 Rationaalisen valinnan teoria Selittävissä ja ennustavissa malleissa alkuehdot koskevat toimijoiden motivaatioita, uskomuksia ja sitä ympäristöä, missä he toimivat. Näistä olettamuksista johdetaan loogisesti jokin toimijoiden vuorovaikutusta koskeva kuvaus. Normatiivisten mallien tehtävänä on puolestaan tarkastella miten jotkin toivotut ominaisuudet toteutuvat instituutioissa tai säännöissä (esim. äänestyssäännöt)

5 Yksilöiden rationaalisuus Rationaalisen valinnan teoriassa keskeinen käsite on preferenssi kuvaa yksilöiden vaihtoehtoja koskevia mieltymyksiä perustuvat joko arvoihin tai puhtaasti makuasioihin. Preferenssijärjestys viittaa siihen järjestykseen, johon yksilöt (tai jokin kollektiivinen toimija kuten puolue) asettaa hänellä olevat valintavaihtoehdot. Kaakao > kahvi > tee Preferenssijärjestyksien oletetaan olevan rationaalisia Esim. transitiivisuus: jos a > b ja b > c, niin a > c Rationaalisuus viittaa pelkästään siihen, miten hyvin toimijan valinnat vastaavat hänen arvojaan tai pyrkimyksiään, Ei siis sitä miten viisasta toimijan on tavoitella tiettyjä päämääriä.

6 Interaktiivinen valinta Peliteoriassa oletetaan, että toimijoiden valinnat ovat keskinäisriippuvaisia. Kuvitellaan tilanne, jossa ihmiset saisivat vapaasti valita, millä puolella tietä he ajavat. Tätä tilannetta voidaan kuvata ns. koordinaatiopelin avulla. pelissä on kaksi pelaajaa (autoilija 1 ja 2), jotka ajavat vastakkaisiin suuntiin. Kummallakin pelaajalla on kaksi mahdollisuutta (strategiaa), toisin sanoen, joko ajaa tien vasenta tai oikeaa kaistaa. Pelimatriisissa sulkuihin merkityt numerot kuvaavat pelaajien voittoja Voitot ovat niitä hyötyjä tai haittoja, joita pelaajille koituu valitsemastaan strategiasta ottaen huomioon toisen pelaajan valitsema strategia. ainoastaan voittojen suuruusjärjestys merkitsee.

7 Interaktiivinen valinta KOORDINAATIOPELI Autoilija 2 Vasen Oikea Autoilija 1 Vasen (1,1) (-1,-1) Oikea (-1,-1) (1,1) Voitot voidaan selittää siten, että liikenne sujuu hyvin, jos molemmat autoilijat ajavat tien oikeaa tai vasenta kaistaa riippuen siitä, kummalla kaistalla vastapelaaja ajaa. Koordinaatiopelissä päädytään molempia tyydyttävään lopputulokseen, kunhan molemmat pelaajat tietävät mitä toinen tekee.

8 Vangin ongelma Vangin ongelma -peliin liittyy tarina, jonka kehitti englantilainen matemaatikko A.W. Tucker 1950-luvulla. On kaksi tutkintovankia, joita epäillään yhdessä tehdystä rikoksesta. Syyttäjä kuulustelee vankeja erikseen ja tarjoaa kummallekin vangille seuraavaa sopimusta. Jos vanki tunnustaa rikoksensa ja kertoo kumppaninsa osuudesta (vasikoi), hänelle taataan todistajan koskemattomuus, Hiljaa pysytellyt rikostoveri saa syytteen rikoksesta, josta voi koitua 10 vuoden vankeusrangaistus. Jos molemmat tunnustavat ja kertovat kaiken, he saavat syytteen, mutta syyttäjä esittää vain 5 vuoden tuomiota. Jos kumpikaan ei tunnusta, rikolliset saavat syytteen vahingon tuottamisesta, josta seurauksena on 2 vuoden tuomio.

9 Vangin ongelma Vangin ongelma -peliä voidaan kuvata matriisin avulla: Vanki 2 Ei tunnusta Tunnustaa Ei tunnusta (-2,-2) (R, R) (-10,0) (S, T) Vanki 1 Tunnustaa (0, -10) (T, S) (-5,-5) (P, P) Vangin ongelma pelille on ominaista, että kummankin pelaajan kannalta T > R > P > S

10 Vangin ongelma Kummallekin pelaajalle on kannattavaa tunnustaa rikos syyttäjälle riippumatta siitä, mitä toinen pelaaja tekee. Näin ollen voidaan ennustaa, että kumpikin syytetyistä tunnustaa rikoksen syyttäjälle. Kuitenkin se, että kumpikaan syytetyistä ei tunnustaisi, tuottaisi heille molemmille paremman lopputuloksen. Kummankin pelaajan kannalta järkevin valinta johtaa huonompaan tulokseen kuin se, joka olisi saavutettu yhteistyön avulla. Ongelmaa ei ratkaista mahdollistamalla kommunikaatio.

11 Vangin ongelma Thomas Hobbesin ( ) kuvauksen luonnontilasta ja yhteiskuntasopimuksesta on katsottu muistuttavan vangin ongelma peliä. Luonnontila on kaikkien kannalta huonompi vaihtoehto kuin valtion olemassaolo (yhteiskuntasopimus) Yksilön ei kuitenkaan kannata yksipuolisesti luopua oikeudestaan itsepuolustukseen, koska tällöin hän asettautuisi muiden saaliiksi.

12 Vangin ongelma Vangin ongelma -pelin rakenteen on nähty olevan monien ns. kollektiivisen toiminnan ongelmien taustalla. N:n henkilön vangin ongelma-pelit. Mancur Olson käsittelee teoksessaan The Logic of Collective Action (1965). Omaa etuaan ajavien yksilöiden valinnat johtavat tilanteeseen, jossa kaikkien asema on heikompi kuin siinä tapauksessa, että he pystyisivät tekemään yhteistyötä.

13 Jänishousupeli Kollektiivisen toiminnan ongelmia voidaan kuvata niin sanotun jänishousupelin (Chicken) avulla. Jänishousupeliin liittyy tarina, joka liittyy amerikkalaiseen nuorisokulttuuriin. Nuoret miehet ottivat mittaa toisistaan kilpailuissa, joissa he kaasuttelivat autolla toinen toisiaan vastaan. Se, joka jarruttaa ensin, on jänishousu. Jos kumpikaan osapuolista ei jarruta, seurauksena on tuhoisa törmäys. Molempien osapuolten mielestä parasta olisi, jos vastapuoli jarruttaisi.

14 Jänishousupeli Peliä voidaan kuvata matriisin avulla: Autoilija 2 Jarruttaa Ei jarruta Jarruttaa (1,1) (R, R) (0,3) (S, T) Autoilija 1 Ei jarruta (3,0) (T, S) (-5,-5) (P, P) Jänishousupelille on ominaista, että kummankin pelaajan kannalta T > R > S > P

15 Jänishousupeli Jänishousupeliä on käytetty mallintamaan Aseellisia selkkauksia (esim. Kuuban kriisi) Niin sanottujen yhteislaidunhyödykkeiden ongelmaa Esim. yhteislaitumet, merien kalakannat ja muut luonnonvarat, joiden liikakäyttö voi johtaa siihen, että ne tuhoutuvat Garrett Hardin: The Tragedy of Commons (Science, 1968).

16 Hyödyketyypit JULKISHYÖDYKE: poissulkematon, ei niukka esim. puhdas ilma, majakka YHTEISLAIDUNHYÖDYKE: poissulkematon, niukka esim. Itämeren kalakanta TULLIHYÖDYKE: poissulkeminen mahdollista, ei niukka esim. tiestö YKSITYINEN HYÖDYKE: poissulkeminen mahdollista, niukka

17 Valtion rooli Valtio eli yhteistyön puutteesta sanktioiva auktoriteetti ei ole ainoa ratkaisu julkishyödykkeiden ja yhteislaidunhyödykkeiden ongelmiin. Pelien toistaminen voi auttaa yhteistyön puutteeseen. Pelaajat voivat rangaista yhteistyökyvyttömiä vastapelaajia seuraavissa peleissä. Elinor Ostrom on kuvannut erilaisia institutionaalisia ratkaisuja yhteislaidunhyödykkeiden ongelmiin. Governing the Commons (1990)

18 Sosiaalisen valinnan teoria Tarkastelee erilaisten kollektiivisten päätöksentekomenettelyjen ominaisuuksia. Miten yksilöiden preferenssit voidaan muuttaa kollektiivisiksi valinnoiksi? Condorcet n paradoksi osoittaa enemmistöperiaatteen ongelmat Äänestäjä 1 x > y > z Äänestäjä 2 y > z > x Äänestäjä 3 z > x > y x:n ja y:n parivertailu: 2 äänestäjää preferoi x:ää y:hyn y:n ja z:n parivertailu: 2 äänestäjää preferoi y:tä z:aan x:n ja z:n parivertailu: 2 äänestäjää preferoi z:aa x:ään

19 Sosiaalisen valinnan teoria Esimerkkitapauksessa enemmistö äänestäjistä ei preferoi mitään vaihtoehtoa suhteessa kaikkiin muihin vaihtoehtoihin. Voidaan sanoa, että tämän enemmistön preferenssit ovat x > y > z > x. Toisin sanoen se on intransitiivinen (syklinen), eikä järkevää kollektiivista valintaa voida tehdä.

20 Sosiaalisen valinnan teoria Sosiaalisen valinnan teoriassa osoitetaan myös, että Eri sosiaaliset valintamenettelyt tuottavat erilaisia tuloksia Kaikki valintamenettelyt ovat manipuloitavissa. Arrowin teoreemassa (Social Choice and Individual Values, 1951) osoitetaan, ettei mikään päätöksentekomenettely täytä tiettyjä rationaalisuusja oikeudenmukaisuusehtoja Lähtökohtana normatiivisen demokratiateorian ideaalit, poliittinen tasa-arvo ja kansalaisten itsehallinto.

21 Rationaalisen valinnan teorian kritiikki Erityisesti psykologit ovat kritisoineet rationaalisen valinnan teorian käsitystä yksilön valinnasta. Rationaalisen valinnan teoreetikot vastaavat tähän, että heidän tarkoituksenaan ei ole kehittää psykologista teoriaa Vaan kuvata miten ihmiset valitsevat ja käyttäytyvät tietyillä yhteiskuntaelämän osa-alueilla. Olettamusten varaan voidaan rakentaa erilaisia malleja koskien interaktiivista ja kollektiivista valintaa. Empiirisesti suuntautuneet politiikan tutkijat kritisoivat rationaalisen valinnan teoriaa siitä, että näitä malleja ei testata.

KULUTTAJIEN ITSEKONTROLLIONGELMAT JA NIIDEN VAIKUTUS YRITYKSEN HINNOITTELUUN

KULUTTAJIEN ITSEKONTROLLIONGELMAT JA NIIDEN VAIKUTUS YRITYKSEN HINNOITTELUUN TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu KULUTTAJIEN ITSEKONTROLLIONGELMAT JA NIIDEN VAIKUTUS YRITYKSEN HINNOITTELUUN Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Maaliskuu 2012 Ohjaaja: Matti Tuomala Saila Salonen

Lisätiedot

Rationaalisen valinnan teoriasta

Rationaalisen valinnan teoriasta Ulen, T (2000): Rational Choice Theory in Law and Economics A Rationaalisen valinnan teoriasta - Rationaalisen valinnan teoria on mikrotaloustieteen ydinmalli, jonka mukaan yksilön päätöksentekoa voidaan

Lisätiedot

itsellesi jonkin määrän koulutusta, mutta sinun on varmaan vaikea myydä se sama koulutus eteenpäin jollekulle toiselle.

itsellesi jonkin määrän koulutusta, mutta sinun on varmaan vaikea myydä se sama koulutus eteenpäin jollekulle toiselle. Koulutuksen arvo Suomen Kasvatustieteellinen seura teki haastavan päätöksen valitessaan vuoden 2014 teemaksi Koulutuksen arvon. Tuskin olisi voinut hankalampaa ja moniulotteisempaa - jos kohta myöskään

Lisätiedot

NÄENNÄISMARKKINOIDEN TOIMIVUUS TILAAJA- TUOTTAJAMALLISSA

NÄENNÄISMARKKINOIDEN TOIMIVUUS TILAAJA- TUOTTAJAMALLISSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu NÄENNÄISMARKKINOIDEN TOIMIVUUS TILAAJA- TUOTTAJAMALLISSA Case: Tampereen ja Hämeenlinnan ikäihmisten palvelut Kunnallistalous Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2014 Ohjaaja:

Lisätiedot

EPÄSYMMETRINEN INFORMAATIO SUOMEN AUTOVAKUUTUSMARKKINOILLA

EPÄSYMMETRINEN INFORMAATIO SUOMEN AUTOVAKUUTUSMARKKINOILLA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu EPÄSYMMETRINEN INFORMAATIO SUOMEN AUTOVAKUUTUSMARKKINOILLA Kansantaloustiede Pro gradu tutkielma Tampereen yliopisto Marraskuu 2011 Ohjaaja: Hannu Laurila Helena

Lisätiedot

Working Paper Talouspolittisen päätöksenteon tietoperustat: Esimerkkinä yritys- ja pääomaverouudistus

Working Paper Talouspolittisen päätöksenteon tietoperustat: Esimerkkinä yritys- ja pääomaverouudistus econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Möttönen,

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinoiden kaupankäynnin volyymi ja kaupankäyntiin vaikuttavat tekijät tarkastelu erityisesti psykologisen taloustieteen näkökulmasta

Arvopaperimarkkinoiden kaupankäynnin volyymi ja kaupankäyntiin vaikuttavat tekijät tarkastelu erityisesti psykologisen taloustieteen näkökulmasta TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Arvopaperimarkkinoiden kaupankäynnin volyymi ja kaupankäyntiin vaikuttavat tekijät tarkastelu erityisesti psykologisen taloustieteen näkökulmasta Kansantaloustiede

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta SIDOSRYHMÄVUOROPUHELU VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN VÄLINEENÄ. VUOROPUHELU YRITYSTEN JA KANSALAISJÄRJESTÖJEN VÄLILLÄ. URN:NBN:fi:jyu-2005107 Johtaminen Pro

Lisätiedot

VERKOSTOITUMISTA HYVINVOINTIALALLA Yhteistoimintaa, mahdollisuuksia ja haasteita

VERKOSTOITUMISTA HYVINVOINTIALALLA Yhteistoimintaa, mahdollisuuksia ja haasteita VERKOSTOITUMISTA HYVINVOINTIALALLA Yhteistoimintaa, mahdollisuuksia ja haasteita Jenni Halava (84974) Tampereen yliopisto Sosiaalityön tutkimuksen laitos A5 Kandidaatintutkielma Ohjaaja: Suvi Raitakari

Lisätiedot

SISÄISEN VIESTINNÄN TEHOKKUUS KUNTAORGANISAATIOSSA tapaustutkimus Sastamalan perusturvakuntayhtymä

SISÄISEN VIESTINNÄN TEHOKKUUS KUNTAORGANISAATIOSSA tapaustutkimus Sastamalan perusturvakuntayhtymä TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos SISÄISEN VIESTINNÄN TEHOKKUUS KUNTAORGANISAATIOSSA tapaustutkimus Sastamalan perusturvakuntayhtymä Hallintotiede Pro Gradu -tutkielma Heinäkuu 2010 Ohjaaja:

Lisätiedot

LUOTON HINNOITTELUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA HEDONISTEN HINTOJEN MENETELMÄ

LUOTON HINNOITTELUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA HEDONISTEN HINTOJEN MENETELMÄ LUOTON HINNOITTELUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA HEDONISTEN HINTOJEN MENETELMÄ - KULUTTAJAN LAADULLISTEN JA DEMOGRAFISTEN OMINAISUUKSIEN VAIKUTUS LUOTON HINTAAN Toni Hautamäki Kansantaloustieteen koulutusohjelma

Lisätiedot

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön M e r v i A a l t o - K a l l i o P a u l a S a i k k o n e n P i r j o K o s k i n e n - O l l o n q v i s t Arvioinnin kartalla matka teoriasta käytäntöön TERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS CENTRET FÖR HÄLSOFRÄMJANDE

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

RISTO HARISALO. Johtamistieteiden laitos Tampereen yliopisto

RISTO HARISALO. Johtamistieteiden laitos Tampereen yliopisto RISTO HARISALO Johtamistieteiden laitos Tampereen yliopisto SÄÄNTELYN VAIKUTUS TYÖN LUOMISEEN Tutkimus pk-yrityksistä RISTO HARISALO Johtamistieteiden laitos Tampereen yliopisto Copyright Risto Harisalo

Lisätiedot

KULUTTAJAT VIHREÄN SÄHKÖN MARKKINOILLA. tarkastelu ympäristövastuullisen käyttäytymisen esteistä

KULUTTAJAT VIHREÄN SÄHKÖN MARKKINOILLA. tarkastelu ympäristövastuullisen käyttäytymisen esteistä tarkastelu ympäristövastuullisen käyttäytymisen esteistä Suvi Salmela Ympäristönsuojelutieteen pro gradu -työ Bio- ja ympäristötieteiden laitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2004 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

MITÄ ON INSTITUUTIOTALOUSTIEDE?

MITÄ ON INSTITUUTIOTALOUSTIEDE? INSTITUUTIOTALOUSTIETEEN PERUSTEET www.ace-economics.fi/mvihanto/inst LUKU 1 MITÄ ON INSTITUUTIOTALOUSTIEDE? Martti Vihanto Luku perustuu julkaisuihin Tasapaino-oletus ja vapauden väheksyntä taloustieteessä.

Lisätiedot

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 Tiivistelmän johdanto... iii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden

Lisätiedot

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Maria Solakivi Matti Virén Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KUNTIEN HENKILÖSTÖ, TEHOKKUUS

Lisätiedot

YLIMMÄN JOHDON PALKITSEMISJÄRJESTELMÄT SUOMALAISISSA PÖRSSIYHTIÖISSÄ

YLIMMÄN JOHDON PALKITSEMISJÄRJESTELMÄT SUOMALAISISSA PÖRSSIYHTIÖISSÄ YLIMMÄN JOHDON PALKITSEMISJÄRJESTELMÄT SUOMALAISISSA PÖRSSIYHTIÖISSÄ Kyselytutkimus omistajien näkemyksistä Pro gradu -tutkielma Lauri Mäkelä Syksy 2013 Laskentatoimi Hyväksytty laskentatoimen laitoksella

Lisätiedot

Anja Tulenheimo-Takki Rikoksentorjunnan neuvottelukunnan puheenjohtaja

Anja Tulenheimo-Takki Rikoksentorjunnan neuvottelukunnan puheenjohtaja ESIPUHE Tämä tutkimus liittyy valtioneuvoston periaatepäätöksenään helmikuussa 1996 hyväksymään talousrikosten torjuntaohjelmaan. Sen yhteydessä varattiin määräraha tutkimuksen tekemiseksi talousrikollisuuden

Lisätiedot

Tomi Nokelainen (toim.) Neljä strategisen johtamisen teoreettista perspektiiviä Teoriakäsikirja kurssille Strategia-ajattelun teoria ja käytäntö

Tomi Nokelainen (toim.) Neljä strategisen johtamisen teoreettista perspektiiviä Teoriakäsikirja kurssille Strategia-ajattelun teoria ja käytäntö Tampereen teknillinen yliopisto. Teknis-taloudellinen tiedekunta. Opetusmoniste 3 Tampere University of Technology. Faculty of Business and Technology Management. Lecture Notes 3 Tomi Nokelainen (toim.)

Lisätiedot

Erimielisyydet hyväksyvä näkökulma Euroopan tulevaisuuteen

Erimielisyydet hyväksyvä näkökulma Euroopan tulevaisuuteen 056 Erimielisyydet hyväksyvä näkökulma Euroopan tulevaisuuteen Eurooppalainen projekti on tullut tienristeykseen ja valitettavasti sen selviytymisestä ei ole takeita. Euroopan Unionin tulevaisuuden turvaamiseksi

Lisätiedot

OSAKEMARKKINOIDEN TEHOKKUUS TESTAUS TEKNISEN ANALYYSIN AVULLA

OSAKEMARKKINOIDEN TEHOKKUUS TESTAUS TEKNISEN ANALYYSIN AVULLA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu / yrityksen taloustiede, laskentatoimi OSAKEMARKKINOIDEN TEHOKKUUS TESTAUS TEKNISEN ANALYYSIN AVULLA Johtamiskorkeakoulu Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro

Lisätiedot

Luentomoniste: Argumentaatioteoria Yleisopinnot Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Luentomoniste: Argumentaatioteoria Yleisopinnot Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Luentomoniste: Argumentaatioteoria Yleisopinnot Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sisältö: I Argumentti II Argumenttidiagrammit III Argumentin arviointi IV Implisiittiset premissit V Deduktiiviset argumentit

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Reetta Aaltonen. Työyhteisön vuorovaikutuksen fasilitointi työnohjauksen avulla. KTT Maija Vähämäki

TIIVISTELMÄ. Reetta Aaltonen. Työyhteisön vuorovaikutuksen fasilitointi työnohjauksen avulla. KTT Maija Vähämäki TIIVISTELMÄ X Pro gradu -tutkielma Lisensiaatintutkielma Väitöskirja Oppiaine Johtaminen ja organisointi Päivämäärä 28.9.2013 Tekijä(t) Reetta Aaltonen Matrikkelinumero 412753 Sivumäärä 115 Otsikko Työyhteisön

Lisätiedot

Kilpailuoikeus ja Taloustiede

Kilpailuoikeus ja Taloustiede Kilpailuoikeus ja Taloustiede OTT Pertti Virtanen Markkinaoikeustuomari Markkinaoikeus S-posti: Pertti.Virtanen@oikeus.fi Ajankohtaista kilpailusta Vahingonkorvaus: Asfaltti-kartelli Käräjäoikeuden päätökset

Lisätiedot

Studies in Time Series Analysis of Consumption, Asset Price and Forecasting 1

Studies in Time Series Analysis of Consumption, Asset Price and Forecasting 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 98. vsk. 2/2002 VÄITÖKSIÄ Studies in Time Series Analysis of Consumption, Asset Price and Forecasting 1 Kari Takala ekonomisti Suomen Pankki, Kansantalousosasto Johdantoa

Lisätiedot

SUOMALAISTEN JOUKKUEURHEILUYRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄT. laitoksen. laitosneuvoston kokouksessa / 2003 hyväksytty. arvosanalla

SUOMALAISTEN JOUKKUEURHEILUYRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄT. laitoksen. laitosneuvoston kokouksessa / 2003 hyväksytty. arvosanalla HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Markkinoinnin laitos Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen SUOMALAISTEN JOUKKUEURHEILUYRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄT Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen Pro gradu -tutkielma Henri

Lisätiedot

Eläkesäästäminen psykologisen taloustieteen näkökulmasta

Eläkesäästäminen psykologisen taloustieteen näkökulmasta Tallamaria Maunu ja Sanna Tenhunen Eläkesäästäminen psykologisen taloustieteen näkökulmasta Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2010:8 Tallamaria Maunu (Helsingin yliopisto) ja Sanna Tenhunen (Eläketurvakeskus)

Lisätiedot