TIETO OYJ:N INFO-TILAISUUS OTL, VT Esa Schön

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETO OYJ:N INFO-TILAISUUS. 19.4.2012 OTL, VT Esa Schön"

Transkriptio

1 TIETO OYJ:N INFO-TILAISUUS OTL, VT Esa Schön

2 Esityksen sisältö Työsuhteen päättämismenettely Työsuhteen päättäminen sopimuksella Työttömyysturva

3 TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMISMENETTELY

4 Työsuhteen päättämismenettely Neuvottelu -esitys Päätös ja tiedottaminen Työsuhde päättyy Neuvottelut Irtisanomisaika Takaisinottovelvollisuus 6 vko 14 pv 6 kk 9 kk Irtisanomisilmoitus

5 YT-menettely Neuvottelut käytävä työnantajan harkitessa toimenpiteitä, jotka voivat johtaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla Ennen kuin työnantaja tosiasiallisesti tehnyt päätöksiä

6 YT-menettely Neuvotteluissa käsiteltävä Toimenpiteiden perusteita ja vaikutuksia Irtisanottavien uudelleentyöllistymisen tukemista koskevaa toimintasuunnitelmaa Työvoiman vähentämisen vaihtoehtoja Toimenpiteitä henkilöstövähennyksen seuraamusten lieventämiseksi Henkilöstön edustajille tulee neuvottelujen aikana antaa asian käsittelemiseksi tarpeelliset tiedot

7 YT-menettely Jos työnantaja irtisanoo, lomauttaa tai osaaikaistaa työntekijän neuvottelumenettelyä noudattamatta, työntekijällä oikeus yt-lain mukaiseen hyvitykseen Määrä enintään

8 Työsuhteen irtisanominen Irtisanominen on mahdollista pääsääntöisesti vain toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa Määräaikaisessa sopimuksessa tulee asiasta nimenomaan olla sovittu! Noudatettava irtisanomisaikaa

9 Irtisanomisajat Määräytyy ensisijaisesti työsopimuksessa sovitulla tavalla jälkeen alkaneissa työsuhteissa noudatettava vähintään tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen mukaisia is-aikoja Työnantajan irtisanoessa: Työntekijän irtisanoessa: Työsuhteen kesto Irtisanomisaika alle 1 vuosi 14 päivää 1-4 vuotta 1 kuukausi 4-8 vuotta 2 kuukautta 8-12 vuotta 4 kuukautta yli 12 vuotta 6 kuukautta Työsuhteen kesto Irtisanomisaika alle 5 vuotta 14 päivää yli 5 vuotta 1 kuukausi

10 Työsuhteen irtisanominen Irtisanominen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla on työnantajan yksipuolinen toimi Edellyttää, että työntekijän työ vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi eikä tätä voida sijoittaa tai kouluttaa muihin tehtäviin Ei edellytä työntekijältä suostumusta eikä sopimista Työntekijä voi allekirjoituksellaan kuitata irtisanomisilmoituksen vastaanotetuksi

11 Työsuhteen irtisanominen Jos työnantaja on irtisanonut työntekijän ilman laillista perustetta, työntekijällä oikeus vahingonkorvaukseen Määrä väh. 3 kk ja enint. 24 kk palkka

12 Takaisinottovelvoite Työnantajan on tarjottava työtä taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla irtisanomalleen, työ- ja elinkeinotoimistosta edelleen työtä hakevalle entiselle työntekijälleen, jos hän tarvitsee työntekijöitä 9 kk:n kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt.

13 Ohjeita irtisanotulle 1. Älä allekirjoita mitään sopimuksia olematta ensin yhteydessä liittosi työsuhdeneuvontaan! työntekijällä ei ole mitään työsuhteeseen perustuvia vaatimuksia työnantajaa kohtaan Mitään sopimusta ei ole välttämätöntä kirjoittaa heti

14 Ohjeita irtisanotulle 2. Pyydä työnantajalta Kirjallinen irtisanomisilmoitus Kirjallinen selvitys työsuhteen ehdoista, jollei kirjallista työsopimusta Työtodistus ja Palkkatodistus työttömyyttä edeltävältä 34 viikolta

15 Ohjeita irtisanotulle 3. Varmista, että kaikki työsuhteesta johtuvat saatavat on maksettu työsuhteen päättymiseen mennessä Irtisanomisajan palkka Lisä- ja ylityö- sekä matka-aikakorvaukset Lomakorvaus Lomaraha Maksamatta olevat bonukset (?)

16 Ohjeita irtisanotulle 4. Huolehdi työttömyysturvasi kuntoon Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä Hae päivärahaa KELA:lta / työttömyyskassalta

17 Ohjeita irtisanotulle 5. Jos epäilet irtisanomisen tai yt-menettelyn laillisuutta Hanki kaikki saatavilla oleva dokumentaatio Laadi lyhyt yhteenveto keskeisistä tapahtumista ja tosiseikoista ja ennen kaikkea Ota yhteyttä liittosi työsuhdeneuvontaan

18 TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN SOPIMUKSELLA

19 Päättösopimuksen vaikutukset Riitautusmahdollisuudesta luopuminen Uudelleensijoitusvelvollisuudesta luopuminen Ta:n ei tarvitse tarjota tt:lle mahdollista muuta työtä Takaisinottovelvoitteesta luopuminen Takaisinottovelvoite vain, jos ta irtisanonut työsuhteen tuta-perusteella

20 Päättösopimuksen vaikutukset Vaikutus työttömyysturvaan 90 päivän mittainen karenssi Erorahan ja lomakorvausten jaksottaminen Muutosturvan ansio-osan ja korotetun päivärahan menettäminen Irtisanomisajasta luopuminen Oikeus päivärahaan aikaisintaan irtisanomisaikaa vastaavan ajan kuluttua

21 Päättösopimuksen vaikutukset Palkka Työttömyyspäiväraha Korotettu päiväraha Muutosturvan ansioosa /kk /pv /kk /pv /kk /pv /kk

22 Päättösopimuksen vaikutukset Palkka /kk Korotettu päiväraha Enimmäismenetys Muutosturvan ansio-osa Enimmäismene tys Enimmäismenetys yhteensä kk / / ,4-1, / / ,4-1, / / ,5-1, / / ,5-1, / / ,6-2,0

23 Päättösopimuksen vaikutukset Vaikutus eläkkeeseen Eroraha ja vastaavat korvaukset eivät kartuta eläkettä

24 Päättösopimuksen sisältö Sopijaosapuolet Sopimuksen tausta Erityisesti silloin, kun taustalla ovat tuotannolliset ja taloudelliset perusteet, on aiheellista kirjata tausta sopimukseen Työsuhteen päättymisajankohta Heti, irtisanomisajan kuluttua, irtisanomisaikaa pidemmän ajan kuluttua

25 Päättösopimuksen sisältö Työntekovelvollisuus Mikäli työntekovelvollisuus päättyy aiemmin kuin työsuhde, tulee tämä kirjata sopimukseen Jollei työnantajalla oikeutta kutsua työhön irtisanomisaikana, kirjattava nimenomaisesti Tehtävät irtisanomisaikana

26 Päättösopimuksen sisältö Irtisanomisajan palkka Kertasuorituksena tapahtuvasta palkanmaksusta, lopputilin eräpäivän siirtämisestä tai muuten poikkeavista maksujärjestelyistä sovittava kirjallisesti Provisioiden, bonusten jne. huomioiminen

27 Päättösopimuksen sisältö Luontoisetujen käyttö irtisanomisaikana Luontoisedut osa palkkaa ja siten tt:n käytettävissä työsuhteen päättymiseen saakka, jollei toisin sovita Jolleivät käytössä, korvattava esim. lisäämällä verotusarvo rahapalkkaan

28 Päättösopimuksen sisältö Vuosiloman pitäminen, lomakorvaus ja lomaraha Ta voi määrätä tt:n pitämään kesäloman välisenä aikana ja talviloman välisenä aikana Meneillään olevan lomanmääräytymisvuoden lomia ta ei voi velvoittaa pitämään Käyttämättä jääneet lomat korvataan rahana työsuhteen päättyessä, jollei toisin sovita Lomaraha maksettava päättyneeltä lomanmääräytymisvuodelta maksettavasta lomakorvauksesta

29 Päättösopimuksen sisältö Eroraha Suuruus syytä ilmoittaa euromääräisenä tai muuten yksilöitynä, esim. 6 kk luontoisedut sisältävää kokonaispalkkaa vastaava korvaus Maksuajankohdasta sovittava

30 Päättösopimuksen sisältö Oikeus muun työn vastaanottamiseen jo irtisanomisaikana Tt lähtökohtaisesti ta:n käytettävissä myös isaikana, jollei toisin sovittu Muun työn vastaanottamisen vaikutus maksettavaan erorahaan tai irtisanomisajan palkkaan Kilpailijan palvelukseen siirtyminen

31 Päättösopimuksen sisältö Kilpailukiellosta vapautuminen Tt vapautuu kilpailukiellosta lain perusteella työsuhteen päättyessä ta:sta johtuvasta syystä Muiden tilanteiden osalta sovittava Työtodistus ja palkkatodistus Päättösopimuksen salassapito

32 Päättösopimuksen sisältö Salassapitovelvollisuus Salassapitovelvoitteen jatkuminen työsuhteen päättymisen jälkeen Outplacement paketti Syytä mainita ainakin kestoaika ja se, että ta vastaa kustannuksisa

33 TYÖTTÖMYYSTURVA

34 Työttömyyspäivärahan edellytykset Henkilö on työttömänä työnhakijana TEtoimistossa Hakija on alle 65-vuotias työkykyinen työmarkkinoiden käytettävissä Kykenee ottamaan kohtuullisessa ja tavanomaisessa ajassa vastaan työtä tai koulutusta Hakija ei ole päätoiminen opiskelija tai yrittäjä 34

35 Työttömyyspäivärahan edellytykset Työssäoloehto: 34 kalenteriviikkoa 28 kk aikana Jäsenyys- eli vakuutusehto: 34 viikkoa Työssäoloehtoon luettava työ Työajan oltava vähintään 18 tuntia viikossa Palkka vähintään työehtosopimuksen mukainen Työssäoloehto voi nollautua ilman hyväksyttävää syytä tapahtuvan työmarkkinoilta poissaolon seurauksena 35

36 Työttömyyspäivärahan hakeminen Hakemuslomake työ- ja elinkeinotoimistosta tai kassan verkkosivuilta osoitteesta voi täyttää myös sähköisesti easioinnissa Hakemuksen voi lähettää kassaan jo kahden viikon työttömyyden jälkeen Viimeistään 3 kk kuluessa siitä päivästä josta hakee päivärahaa Hakemusta voi täydentää jälkikäteen. Käsittelyaika ensimmäisten hakemusten osalta tällä hetkellä noin kaksi viikkoa Teemu Ariluoma 36

37 Työttömyyspäivärahan hakeminen Hakemukseen liitettävä Työsopimus tai työnantajan kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista Kopio irtisanomis- / lomautusilmoituksesta Alkuperäinen palkkatodistus Kopio mahdollisesta työsuhteen päättämissopimuksesta Kopiot Kelan etuuspäätöksistä Teemu Ariluoma 37

38 Työttömyyspäivärahan hakeminen Mikäli perhe saa lasten kotihoidontukea: kysely, joka löytyy kassan kotisivuilta osoitteesta Mikäli yritystoimintaa: kopio viimeisimmästä vahvistetusta verotuspäätöksestä ja esitäytetystä veroilmoituksen erittelyosasta Mahdollinen muutosverokortti (alkuperäinen) Teemu Ariluoma 38

39 Työttömyyspäivärahan hakeminen Jatkohakemus Hakemuslomake lähetetään päivärahan maksuilmoituksen mukana Voi täyttää myös sähköisesti easioinnissa osoitteessa Täytetään neljän (4) kalenteriviikon tai kuukauden jaksoissa jälkikäteen Lomautetut: haetut viikot on muistettava täyttää sunnuntaihin asti, jotta hakemuksessa on täydet kalenteriviikot Käsittelyaika 1 2 viikkoa Teemu Ariluoma 39

40 Työttömyyspäivärahan maksaminen Päivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa enintään 500 päivältä Vain maksetut päivät kerryttävät 500 päivän laskuria Alussa 7 työpäivän mittainen omavastuuaika Työsuhteen päättyessä maksettujen lomakorvausten, erorahojen yms. rahasuoritusten jaksotus siirtää päivärahan maksamisen alkua IAET-kassalla kolme maksupäivää viikossa, eli rahat ovat nopeasti tilillä, kun hakemus on käsitelty Teemu Ariluoma 40

Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle

Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ YTN RY OHJE Tietotekniikan palvelualan taustaryhmä / Mko 18.5.2009 1 (9) Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle YTN ja TAS tukevat kaikin tavoin jäseniään

Lisätiedot

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Toukokuu 2010 1 (6) TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Miten toimit, kun työ päättyy Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työsuhteen päätyttyä tai lomautuksen alkaessa.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8 Ansioturvan ABC 2010 SISÄLLYSLUETTTELO Sisällysluettelo Päivärahan hakeminen 3 Päivärahaoikeuden esteet 8 Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Päivärahan suuruus 12 Päivärahan kesto 13 Työllistymistä edistävät

Lisätiedot

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Ansioturvan ABC 2014 Maksoimme vuonna 2013 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 500 miljoonaa euroa. Kuukausittain

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 Sisältää liittymislomakkeen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2015 JÄSENMAKSU: 2,7 % 5 800 /v ylittävästä

Lisätiedot

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2013 Ansiopäivärahan edellytykset ja suuruus Ansioturvan kesto Yrittäjän työttömyysturva Työtulon ja sosiaalietuuksien vaikutus Vuorottelukorvaus Näin haet etuutta Keskeiset

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2015 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT Kun tietoon tulee yrityksessä tapahtuvia lomautuksia tai irtisanomisia, kannattaa ottaa ajoissa asioista selvää. Neuvoja lomautus- ja työttömyysasioissa

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Tämä on Ansioturvan ABC 2013, ole hyvä! Maksoimme vuonna 2012 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 408 miljoonaa

Lisätiedot

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Jäsenyysedellytys Palkansaajan jäsenyysehdon pituus lyheni 34 viikosta 26 viikkoon Uutta lyhyempää jäsenyysehtoa sovelletaan, kun henkilö on 29.12.2013 jälkeen ollut yhden

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt 1

Työelämän pelisäännöt 1 Työelämän pelisäännöt 1 Ammattiliittoon kuulumisesta on monta etua:» Palkka ja muut työehdot Ammattiliitto neuvottelee puolestasi palkoista ja muista työehdoista. Oman alan työehtosopimuksessa sovitaan,

Lisätiedot

Perhevapaat. Opas luottamushenkilöille

Perhevapaat. Opas luottamushenkilöille 1 2013 Perhevapaat Opas luottamushenkilöille SAK Perhevapaaopas 1 SISÄLTÖ 1 RASKAUSAIKA... 4 Raskaudesta ilmoittaminen työnantajalle... 4 Työntekijän oikeus käydä työaikana synnytystä edeltävissä tutkimuksissa...

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa. te-palvelut.fi

Vuorotteluvapaa. te-palvelut.fi Vuorotteluvapaa te-palvelut.fi Työnhakijan ja työnantajan vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemänsä vuorottelu sopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi

Lisätiedot

Kuntatyönantaja lomauttaa minut. tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa

Kuntatyönantaja lomauttaa minut. tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa Kuntatyönantaja lomauttaa minut tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa varten Lomauttamisen perusteet Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan aloitteesta tapahtuvaa työnteon

Lisätiedot

Perhevapaat Opas luottamushenkilöille

Perhevapaat Opas luottamushenkilöille 3 2011 Perhevapaat Opas luottamushenkilöille Huhtikuu 2011 Lisätiedot: Mari Laaka mari.laaka@sak.fi puh.020 774 0115 SAK, PL 157 00531 Helsinki Tilaukset: SAK puh. 020 774 000 SAK Perhevapaaopas 1 SISÄLLYS

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lyhyesti tietoa työelämästä

Lyhyesti tietoa työelämästä Lyhyesti tietoa työelämästä Työnhaku ja valmistautuminen Työnhakuun valmistautuminen, mieti o Mitä haluat työltäsi o Mitä koulutuksesi, kokemuksesi, henkilökohtaiset ominaisuutesi mahdollistavat / mitä

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan. vuosilomaopas 2014

Yksityisen sosiaalipalvelualan. vuosilomaopas 2014 Yksityisen sosiaalipalvelualan vuosilomaopas 2014 Sisällys Yksityisen sosiaalipalvelu-alan vuosilomaopas 2014... 1 Yksityisen sosiaalipalvelualan vuosilomaopas... 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vuosiloman

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-049-9 Multiprint Oy, Tampere 2008 20. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA 1 Sopimuksen ulottuvuus Tällä sopimuksella määrätään Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeiden palveluksessa olevien parturien,

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n ja METO METSÄALAN

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 3. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS KEMIANLIITTO TOIMIHENKILÖUNIONI YTN Sisällysluettelo 1. Taustatiedot 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja koulutus 3 1.2 Verkostot kuntoon

Lisätiedot

Elämän riskit hallintaan

Elämän riskit hallintaan Elämän riskit hallintaan 1 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa 2008 1. Kuka voi liittyä SYT-kassaan ja miksi?... 3 2. Jäsenyysaika ja maksut... 5 3. Milloin kassasta voi saada päivärahoja?... 7 4. Kun yrittäjä

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluhallinto Tampere 2013 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-109-0 Multiprint Oy, Tampere 2013 24. painos 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ohje. TE-toimistot ELY-keskukset 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus

Ohje. TE-toimistot ELY-keskukset 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus TE-toimistot ELY-keskukset 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus Ohje TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN OHJE TE-TOIMISTON TEHTÄVISTÄ TYÖTTÖMYYSTURVAJÄRJESTELMÄN TOIMEENPANOSSA

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot