Kuljetusalan Työttömyyskassa Infopaketti 1 (2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuljetusalan Työttömyyskassa Infopaketti 1 (2)"

Transkriptio

1 Kuljetusalan Työttömyyskassa Infopaketti 1 (2) Hyvä Kuljetusalan Työttömyyskassan jäsen Tässä kirjeessä kerromme, kuinka työttömyyspäivärahaa haetaan. Oikein täytetty hakemus ja palkkatodistus nopeuttavat päivärahasi käsittelyä. Voit lähettää hakemuksen liitteineen Netta-verkkopalvelun kautta osoitteesta Työttömyyspäivärahahakemuksen saat myös te-toimistosta, aluetoimistoista tai osoitteesta Lue huolellisesti hakemuksen täyttöohjeet ja hanki kaikki tarvittavat liitteet. Hakemus lähetetään aina jälkikäteen. Ensimmäisen hakemuksen voit täyttää kahdelta viikolta. Jatkohakemukset täytetään aina vähintään neljältä viikolta. Lyhyemmältä ajalta lähetetyt hakemukset palautetaan, ellei syytä ole ilmoitettu (esim. työsuhteen alkaminen tai 500 päivän täyttyminen). Päiväraha hakemus tulee olla työttömyyskassassa kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä ajankohdasta, josta lukien päivärahaa haetaan. Jos olet kokonaan työtön, täytä jatkohakemus aina neljältä viikolta, maanantaista sunnuntaihin. Jos teet osa-aikatyötä, satunnaista työtä tai lyhennettyä työaikaa, täytä hakemus kassalle palkanmaksukausittain. Esim. jos palkanmaksukausi on kaksi viikkoa, hakemus täytetään neljältä viikolta. Jos palkanmaksukausi on kuukausi, hakemus täytetään kuukausittain. Liitä mukaan palkkatiedot hakemusjaksolta. Jos sinulla on yritystuloa (esim. maatalous) tai jokin sosiaalietuus (esim. lasten kotihoidontuki), lähetä hakemuskalenterikuukausittain. Liitä mukaan todistus tulosta tai etuudesta. Jos olet lomautettu, liitä hakemuksen mukaan lomautusilmoitus. Jos olet irtisanottu, liitä hakemuksen mukaan irtisanomisilmoitus. Jos olet saanut sairausvakuutuslain mukaisen sairauspäivärahan enimmäisajan täyteen ja työkyvyttömyytesi jatkuu tämän jälkeen, on sinulla oikeus ansiopäivärahaan tietyin edellytyksin: eläkehakemuksesi on vireillä tai hylätty, olet ilmoittautunut te-toimistoon työnhakijaksi. Mikäli sinulla on voimassa oleva työsuhde, liitä hakemukseen työnantajan todistus siitä, onko työnantajalla tarjota sinulle tämänhetkistä työkykyäsi vastaavaa työtä sekä todistus Kelan maksamista sairauspäivärahakausista. Sairausloman kestoista sinun tulee todistettavasti ilmoittaa te-toimistoon. Työssäoloehtosi täyttyy, kun olet ollut 28 kk tarkastelujakson aikana 26 viikkoa työssä, työaikasi on ollut vähintään 18 tuntia viikossa ja palkkasi työehtosopimuksen mukainen. Jollei sinulla ole yhtään työssäoloehdon täyttävää viikkoa jälkeen, tulee työssäoloehtoviikkoja olla 34 viikkoa. - Lähetä selvitys ajasta, jolla on mahdollisuus pidentää työssäoloehdon tarkastelujaksoa (28 kk). Pidentäviä syitä ovat sairausloma, äitiys-, isyys- vanhempain- tai hoitovapaa, opiskelu, asevelvollisuus tms.

2 Kuljetusalan Työttömyyskassa Infopaketti 2 (2) - Työssäoloehtoon voidaan hyväksyä ne työsuhteessa tehdyt työt, jotka on tehty jäsenyyden aikana ja josta on jäsenmaksut maksettu. Jos Sinulle on jo aiemmin maksettu päivärahaa eikä työssäoloehto sen jälkeen ole vielä täyttynyt - Lähetä selvitys edellisen työttömyyden jälkeisestä ajasta: palkkatiedot tekemästäsi työstä sekä selvitykset opiskelusta, äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaasta, sairaus- tai asevelvollisuusajasta. Ilmoita myös, jos olet ollut työtön ilman kassapäivärahaa. Hakemuksen liitteenä olevia palkkatietoja tarvitaan - työssäoloehdon tarkistamista varten ja - päivärahan määrittämistä varten. Omaan hakemukseesi et välttämättä tarvitse kaikkia tämän kirjeen liitteitä. Mikäli olet jo lähettänyt kassalle hakemuksen ja tarvittavat liitteet, niitä ei tarvitse lähettää uudestaan. Ystävällisin terveisin KULJETUSALAN TYÖTTÖMYYSKASSA Liitteet Palkkatodistus työttömyyskassaa varten (työnantaja täyttää) - voi olla muu kaavake, kunhan sisältää ko. todistuksen tiedot Jäsenmaksuvaltakirja (tarvittaessa) Työssäoloselvitys (tarvittaessa) Päivärahahakemus täyttöohjeineen MIHIN HAKEMUS LÄHETETÄÄN: Netta-verkkopalvelun kautta osoitteessa tai postitse Kuljetusalan Työttömyyskassa PL Helsinki Hakemuksen voi toimittaa myös liiton aluetoimistoihin tai oman osaston toimistoon, josta ne lähetetään työttömyyskassalle.

3 PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE JÄSENYYS Varmista, että Sinulla ei ole maksamattomia jäsenmaksuja. Jos olet itse maksanut jäsenmaksusi, liitä hakemukseesi kopio viimeisestä maksutositteesta. Maksamattomat jäsenmaksut estävät päivärahan maksamisen ja saattavat pahimmassa tapauksessa aiheuttaa kassasta erottamisen, jos jäsenmaksut ovat maksamatta yli kuuden kuukauden ajalta. Varmista, että olet ollut jäsen vähintään 26 kalenteriviikkoa. PÄIVÄRAHAN MAKSAMINEN JA HAKEMINEN Kun työttömyyskassa maksaa ensimmäisen päivärahasi hakemuksesi perusteella, saat kassasta päätöksen päivärahan suuruudesta ja ilmoituksen päivärahan maksusta. Maksuilmoituksen mukana saat päivärahan jatkohakemuksen, jolla voit hakea päivärahaa. Voit täyttää hakemuksen myös työttömyyskassan verkkopalvelussa osoitteessa Jos olet kokonaan työtön, hae päivärahaa neljän viikon jaksoissa kalenteriviikoittain, maanantaista sunnuntaihin. Neljältä kalenteriviikolta täytetyt kokonaan työttömän jatkohakemukset ovat maksussa hakemuksen päättymisestä (sunnuntai) 9 päivän kuluttua tiistaina tai perjantaina, edellyttäen, että hakemus on lähetetty ajoissa. Postita hakemuksesi maanantaina. Kokonaan työttömänä voi tehdä hakemuksen myös puhelimitse numerossa Verkko- tai puhelinpalvelun kautta tehty jatkohakemus on maksussa nopeimmillaan kahdessa päivässä. Säännöllisesti osa-aikatyötä tekevät ja satunnaista, enintään kaksi viikkoa kestävää työtä tekevät hakevat päivärahaa kuukauden tai neljän viikon jaksoissa, riippuen palkanmaksukaudesta. Yritystuloa tai sosiaalietuutta (mm. kotihoidontuki, osatyökyvyttömyyseläke) saavat, hakevat päivärahaa kalenterikuukausittain. Palkkatodistus saadusta työtulosta on aina oltava hakemuksen liitteenä. Sosiaalietuuksista lähetetään päätös tai ilmoitus aina etuuden määrän muuttuessa. Palkkatodistuksen tai etuuspäätöksen puuttuminen viivästyttää hakemuksen käsittelyä. ANSIOSIDONNAISEN TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAN MÄÄRÄ VUONNA 2016 Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta ja päivärahan saajan palkasta määräytyvästä ansio-osasta. Lisäksi maksetaan lapsikorotus, joka on yhdestä alle 18-vuotiaasta lapsesta 5,27 euroa, kahdesta 7,74 euroa ja kolmesta tai useammasta 9,98 euroa päivä. Päivärahaa ja lapsikorotusta maksetaan korkeintaan viideltä päivältä viikossa. Perusosa on peruspäivärahan suuruinen 32,68 euroa päivässä. Ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää 3116,00 euroa (105-kertainen peruspäivärahan määrä), ansio-osa alenee ylittävältä osalta 20 prosenttiin. Ansiopäiväraha voi enimmillään olla 90 prosenttia päiväpalkasta, kuitenkin vähintään lapsikorotuksilla korotetun peruspäivärahan suuruinen.

4 Korotettu ansio-osa Korotettu ansio-osa on 58 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää 3116,00 euroa, ansio-osa on ylittävältä osalta 35 prosenttia. Korotettuna maksettu ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi olla enintään päivärahan perusteena olevan päiväpalkan suuruinen. A) korotettu ansio-osa pitkän työuran päättyessä Korotettua ansio-osaa maksetaan yhteensä enintään 90 päivältä työnhakijalle, joka on jäänyt työttömäksi sen vuoksi, että: 1) hänen työsopimuksensa on irtisanottu eikä irtisanominen ole itse aiheutettu; 2) hän on irtisanonut työsopimuksensa työsopimuslain lomautuksen kestettyä yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää. Poikkeuksena korotettua ansio-osaa maksetaan myös työnhakijalle, joka on jäänyt työttömäksi määräaikaisesta työsuhteesta, jonka hän on aloittanut juuri hänet toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta irtisanoneen työnantajan palveluksessa. Korotetun ansio-osan maksamisen edellytyksenä on lisäksi, että: 1) työttömäksi jäänyt ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi 60 päivän kuluessa työsuhteen päättymisestä; ja 2) työttömäksi jääneellä on työsuhteen päättyessä tarkoitettua työssäoloaikaa vähintään 20 vuotta ja palkansaajakassan jäsenyysaikaa yhteensä vähintään viisi vuotta. Työttömyyden ei tarvitse jatkua yhdenjaksoisesti, vaan välissä voi olla työjaksoja. Mikäli työjaksoja on niin paljon, että työssäoloehto (paluuehto 26 viikkoa) täyttyy ja mikäli päivärahantaso lasketaan uudelleen, maksetaan korotettuun ansio-osaan oikeuttavat päivät uusien palkkatulojen perusteella lasketusta päivärahasta. B) korotettu ansio-osa työllistymistä edistävien palvelujen ajalta Korotettua ansio-osaa maksetaan työllistymissuunnitelmassa tai työllistymissuunnitelmaa korvaavassa suunnitelmassa sovittujen työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Korotettua ansio-osaa maksetaan myös työllistymissuunnitelmassa tai työllistymissuunnitelmaa korvaavassa suunnitelmassa sovittujen palvelujen väliseltä ajalta, jos näiden palvelujen välinen aika on enintään seitsemän kalenteripäivää. Korotettua ansio-osaa maksetaan työllistymistä edistävien palvelujen ajalta yhteensä enintään 200 päivältä. Korotetun ansio-osan maksaminen aloitetaan alusta, kun työnhakija on uudelleen täyttänyt palkansaajan tai yrittäjän työssäoloehdon. PÄIVÄRAHAKAUDEN KESTO Työttömyyspäivärahaa maksetaan viiden (5) omavastuupäivän jälkeen viideltä päivältä viikossa. Omavastuuaikaa ei kuitenkaan aseteta, jos päivärahakauden enimmäisaika alkaa vuoden kuluessa enimmäisajan alkamisesta ja jos omavastuuaika on asetettu edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa. Päivärahan enimmäismaksukausi on 500 päivää.

5 Ansio-osa 400 päivää ja perusosa 100 päivää Ansiopäivärahan ansio-osan maksuaikaa lyhennetään kahdessa tilanteessa 100 päivällä siten, että henkilöllä on oikeus ansio-osaan 400 päivältä ja pelkkään perusosaan enimmäisajan 100 viimeiseltä päivältä. Työttömyyskassa maksaa ansiopäivärahan peruspäivärahan suuruisena enimmäisajan 100 viimeiseltä päivältä seuraavissa tilanteissa: henkilöllä on alle kolmen vuoden työhistoria ansiopäivärahaoikeuden alkaessa tai henkilöllä on vähintään kolmen vuoden työhistoria ansiopäivärahaoikeuden alkaessa, mutta hän kieltäytyy tai keskeyttää työllistymistä edistävän palvelun ilman pätevää syytä 250 ensimmäisen päivärahapäivän aikana eikä hänelle ole tänä aikana maksettu korotettua ansio-osaa työllistymistä edistävän palvelun ajalta yhteensä vähintään 40 päivältä. Ansio-osa 300 päivää ja perusosa 200 päivää Ansiopäivärahan ansio-osan maksuaikaa lyhennetään 200 päivällä, jos henkilöllä on alle kolmen vuoden työhistoria ja hän kieltäytyy tai keskeyttää työllistymistä edistävän palvelun ilman pätevää syytä ensimmäisen 250 päivärahapäivän aikana eikä hänelle ole maksettu tänä aikana korotettua ansio-osaa työllistymistä edistävän palvelun ajalta yhteensä vähintään 40 päivältä. Työhistoriaa ja kieltäytymistä tai keskeyttämistä 250 ensimmäisen päivän aikana sekä 40 päivän palvelussa oloa tarkastellaan samoin kuin edellisessä kohdassa. Kun henkilö on saanut päivärahaa 500 päivää, vaaditaan uusi 26 kalenteriviikon työssäoloehto. Työssäoloa tarkastellaan työttömyyttä edeltävän 28 kuukauden ajalta. Työssäoloehtoon voi sisältyä työviikkoja myös edeltävältä 500 päivän maksuajalta, esimerkiksi osa-aikatöitä tai eripituisia kokoaikatyön jaksoja. Mikäli työttömyys jatkuu 500 päivän täytyttyä, kansaneläkelaitos maksaa työmarkkinatukea. Lisäpäiväoikeus Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa myös 500 päivän enimmäisajan jälkeen tietyn ikäisille päivärahan hakijoille. Vuonna syntyneet Vuonna syntyneille henkilölle voidaan maksaa päivärahaa sen kuukauden loppuun saakka, jona hän täyttää 65 vuotta, mikäli hän on täyttänyt 59 vuotta ennen 500 päivän täyttymistä. Lisäksi vaaditaan, että henkilö on ollut eläkkeeseen oikeuttavassa työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Vuonna syntyneille henkilölle voidaan maksaa päivärahaa sen kuukauden loppuun saakka, jona hän täyttää 65 vuotta, mikäli hän on täyttänyt 60 vuotta ennen 500 päivän täyttymistä. Lisäksi vaaditaan, että henkilö on ollut eläkkeeseen oikeuttavassa työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

6 Vuonna 1957 tai sen jälkeen syntyneet Jos vuonna 1957 tai sen jälkeen syntynyt henkilö täyttää 61 vuotta ennen kuin hänen 500 päivän enimmäisaikansa täyttyy, hänelle voidaan maksaa 500 päivän lisäksi ansiopäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana hän täyttää 65 vuotta. Lisäksi edellytyksenä on, että henkilöllä on työssäoloaikaa vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Varhennettu vanhuuseläke Pitkäaikaistyötön voi saada vanhuuseläkkeen 62-vuotiaana, jos hän on syntynyt vuonna 1950 tai sen jälkeen sekä saanut päivärahaa lisäpäiviltä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana vähintään yhdeltä päivältä. Vanhuuseläkettä on haettava työeläkelaitokselta, Kelasta tai Eläketurvakeskuksesta. Työttömyyskassa kirjoittaa todistuksen maksetuista päivistä eläkkeenhakijan pyynnöstä, kun päivärahat ennen eläkkeen alkamista on maksettu. TYÖSSÄOLON SEURANTA Työttömyyskassa seuraa maksujakson (500 päivän) aikana työssäoloehdon 26 työssäoloviikon täyttymistä. Tarkastelujakso on 28 kuukautta, jonka aikana kaikki sellaiset viikot, joissa työaika on ollut vähintään 18 h/viikko ja palkka työehtosopimuksen mukainen, kartuttavat työssäoloehtoa. Tarkastelujaksoa pidentää ns. hyväksyttävä poissaolo työmarkkinoilta, kuten esim. asevelvollisuus, äitiysloma, hoitovapaa, opiskelu jne. Seuranta on välttämätön, sillä aina kun uusi 26 viikon työssäoloehto täyttyy, nollataan aikaisemmin maksetut päivät ja 500 päivän maksujakso aloitetaan uudelleen alusta voimaan tullen lain mukaan päivärahan perusteena olevaa palkkaa ei lasketa uudelleen, vaikka täyttää työssäoloehdon, jos uudelleen lasketun palkan mukainen päivärahakauden enimmäisaika alkaa vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan alkamisesta ja jos päivärahan perusteena oleva palkka on laskettu edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa. Jos henkilö täyttää uuden 26 viikon työssäoloehdon ennen 500 päivän täyttymistä, täysimääräinen päiväraha ilman lapsikorotuksia tai korotettua ansio-osaa on vähintään 80 % edellisestä päivärahasta ilman lapsikorotusta. Tästä syystä työttömyyskassalle on ilmoitettava myös ne jaksot, joilta ei haeta päivärahaa esim. yli kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö, sairasajat jne. ja lähetettävä palkkatodistus koko työjaksolta. Ilmoita myös mm. sairaus- ja opiskeluajat ja liitä todistukset niistä. Kassa ei voi maksaa päivärahaa, jos välissä on selvittämättömiä viikkoja. Ensisijaisen tärkeää on, että hakija pyytää työnantajalta välittömästi työsuhteen päätyttyä palkka- ja työtodistukset ja, että kaikki sairaspäiväraha tms. todistukset ovat tallessa, koska niitä voidaan tarvita pitkiltä ajoita taannehtivasti. TYÖTTÖMYYSTURVAN VÄÄRINKÄYTÖS Työttömyysturvaa maksetaan työttömän työnhakijan toimeentulon turvaamiseksi työttömyydestä aiheutuvien taloudellisten menetysten korvaamiseksi tai lieventämiseksi. Jos päivärahaa kuitenkin haetaan ja jätetään ilmoittamatta saatu tulo mahdollisesta työnteosta, sosiaalietuudesta, yritystoiminnasta tai muusta työttömyysetuuteen vaikuttavasta seikasta, hakija syyllistyy työttömyysetuuden väärinkäytökseen. Työttömyyskassat tekevät kaikista tahallisista etuuksien väärinkäytöksistä tutkintapyynnön poliisille. Tämän vuoksi on tärkeää, että täytät hakemuksen huolellisesti ja muistat ilmoittaa työttömyystilanteessa mahdollisesti tapahtuneet muutokset. Etuuden saajilta edellytetään huolellisuutta ja heillä on velvollisuus itse seurata työttömyysetuuden saamiseen liittyviä rajoituksia.

7 VEROTUS Työttömyyskassa saa pääsääntöisesti verotiedot suoraan verottajalta. Palkkaa varten annettua ennakonpidätysprosenttia korotetaan ansiopäivärahaa maksettaessa niin, että ennakonpidätys on vähintään 25 prosenttia. Toimittaessasi työttömyyskassan etuutta varten annetun muutosverokortin, vero pidätetään muutoskortin mukaisesti. 24H PUHELINKASSA p HENKILÖKOHTAINEN PUHELINPALVELU ma - pe klo p

8

9

10 Palkkatodistuksen täyttöohje S. 1 (4) Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle Lähetä palkkatodistukset suoraan työntekijän omaan työttömyyskassaan. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestöön lähetetyt palkkatodistukset palautetaan palkanlaskentaan tai hakijalle. Merkitse lomakkeeseen palkkatiedot työsuhteen päättymistä tai lomautuksen alkamista edeltävältä ajalta. Kohta 1 Työnantajaa koskevat tiedot Y-tunnus Merkitse Y-tunnus muodossa Jos työnantaja on luonnollinen henkilö, merkitse tunnukseksi täydellinen henkilötunnus. Kohta 3 Tiedot työsuhteesta Työsuhteen alkamispäivämäärä Merkitse tarkasti työsuhteen todellinen alkamispäivä. Työehtosopimus Yksilöi työsuhteeseen sovellettu työehtosopimus riittävän tarkasti. Jos käytät lyhenteitä, niiden tulee olla yleisesti tunnettuja. Työsuhteen päättymispäivämäärä Merkitse työsuhteen päättymispäiväksi irtisanomisajan viimeinen päivä, vaikka työntekijällä ei olisi irtisanomisajalla työntekovelvoitetta. Jos työsuhde on purettu, merkitse päättymispäiväksi purkamispäivä. Työsopimuksen/työehtosopimuksen mukainen enimmäistyöaika Ilmoita työntekijän työsopimuksessa ja työehtosopimuksessa sovittu enimmäistyöaika. Jos työtä tehdään vaihtelevasti tarjottaessa, merkitse palkkatodistukseen työsopimuksessa ilmoitettu pienin ja suurin määrä (esim tuntia). Palkkaustapa Provisiopalkkana ei pidetä peruspalkkausta täydentäviä tulospalkkio- ja voittopalkkiojärjestelmiä.

11 Palkkatodistuksen täyttöohje S. 2 (4) Kohta 4 Palkkatiedot Ansaittu ajalta Merkitse kohtaan palkkatiedot viimeisen 26/34 kalenteriviikon ajalta työsuhteen päättymisestä tai lomautuksen alkamisesta taaksepäin. Kertymän tulee sisältää vähintään 26/34 kokonaista kalenteriviikkoa, joina työaika on ollut vähintään 18 tuntia ja palkka on tosiasiallisesti maksettu. Ilmoita aina palkkatiedot ansaintaperusteisesti. Ilmoita palkkatiedot myös edelliseltä ja kuluvalta kalenterivuodelta. Jos työsuhde on edellä mainittua lyhyempi, tiedot annetaan koko työsuhteen ajalta. Jos työntekijällä on pitkiä palkattomia poissaolojaksoja, työnantaja voi joutua antamaan palkkatodistuksen taannehtivasti usealtakin vuodelta. Jos osittainen eläke, vuorotteluvapaa, osittainen hoitovapaa tai määräaikainen palkanalennus tuotannollisista ja taloudellisista syistä on jo päättynyt, eikä vaadittava 26/34 kalenteriviikkoa tule kokonaisuudessaan täyteen näiden päättymisen jälkeen, koko 26/34 kalenteriviikon kertymä ilmoitetaan näitä tilanteita edeltävältä ajalta. Tässä poikkeustilanteessa palkkatietoja ei siis ilmoiteta työsuhteen päättymistä tai lomautusta välittömästi edeltävältä ajalta. Alennetun sairausajan palkan tai osasairauspäivärahan aikaa ei lueta palkanmäärittelyyn. Nämä ajat ja näiden aikojen palkat tulee eritellä lomakkeen kohdan 7 lisätietoihin. Kohta 4.1 Veronalainen palkkakertymä kokonaisuudessaan Ennakonpidätyksen alaiseen palkkaan kuuluvat lomaraha, lomakorvaus, vuosiloma-ajan palkka, irtisanomisajan palkka, palkallisen äitiysloma-ajan palkka, täysi sairausajan palkka, ylityökorvaus, arkipyhäkorvaus, varallaolo- ja päivystyskorvaus ja muut vastaavat palkanlisät ja korvaukset. Palkkaan luetaan myös luontoisetujen kuten auto-, puhelin-, ruoka-, asuntoedun verotusarvo. Kohta 4.2 Lomaraha Jos lomaraha on vaihdettu vapaaksi, lomarahan (laskennallista) määrää ei merkitä palkkatodistukseen. Lomaraha ja lomarahan sijaan annetun vapaan palkka sisältyy myös kohdan 4.1 palkkasummaan. Kohta 4.3 Lomakorvaus Lomakorvauksella tarkoitetaan työsuhteen päättyessä maksettavaa korvausta pitämättä jääneistä lomapäivistä. Lomakorvaus sisältyy myös kohdan 4.1 palkkasummaan. Lomakorvaus ilmoitetaan aina riippumatta siitä, miltä lomanmääräytymisvuodelta korvatut lomapäivät on ansaittu.

12 Palkkatodistuksen täyttöohje S. 3 (4) Kohta 4.4 Veronalaiseen palkkakertymään (kohta 4.1) sisältyy peruspalkkaan kuulumattomia eriä Erittele kohtaan 4.4 palkkatodistuksen ajanjaksona maksettu tulospalkkio, ylityökorvaus, olosuhde- tai vuorotyölisä, bonus, tuotantopalkkio, tuotantolisä, voittopalkkio, työnantajan antama rahalahja, työsuhdelainan korkoetu, odotusajan palkka, vahingonkorvaus, voitonjakoerä, luottamustoimesta maksettu luottamustoimipalkkio, työsuhdeoptio, työsuhteeseen perustuva osakeanti tms. palkkaerä. Mikäli edellä kuvattu palkkio maksetaan palkkatodistuksen kirjoittamisen jälkeisenä aikana, voi myöhemmin maksuun tulevasta palkkioista kirjata todistuksen kohtaan 4.6. Kohdassa 4.4 ilmoitetaan myös ennakonpidätyksen alaiseen palkkaan sisältyvät erät, joita ei pidetä vakiintuneena palkkana. Tässä kohdassa ilmoitetut palkkaerät sisältyvät myös kohdan 4.1 palkkasummaan. Kohta 4.5 Työsuhteen päättymiseen liittyen on maksettu erorahaluonteisia korvauksia Merkitse palkkatodistukseen työsuhteen päättyessä irtisanomisajan palkan sijasta tai sen lisäksi maksettu korvaus, mikäli jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy: työnantaja ja työntekijä sopivat yhdessä työsuhteen päättämisestä työnantaja irtisanoo työsuhteen irtisanomisaikaa noudattamatta työntekijä irtisanoo työsopimuksensa yli 200 päivää kestäneen lomautuksen johdosta Korvauksen nimi voi olla eroraha, kultainen kädenpuristus, tukipaketti tms. Etu voi olla muutakin kuin rahaa esim. auto tai muuta omaisuutta. Jos työsuhteen päättymiseen liittyvä ylimääräinen korvaus maksetaan myöhemmin, tulee asiasta ilmoittaa kohdassa 4.6. Myöhemmin maksettavaa ylimääräistä korvausta ei tule sisällyttää kohdan 4.1 veronalaiseen palkkakertymään. Kohta 5 Palkattomat työstä poissaolot Merkitse kohtaan ne ajanjaksot, jolloin työntekijä on ollut poissa työstä, eikä työnantaja ole maksanut poissaoloajalta palkkaa. Palkattoman poissaolon syy voi olla esimerkiksi sairaus, lapsen syntymä, lapsen hoito tai sairaan lapsen tilapäinen hoitovapaa, opiskelu, yksityisasiat, lakko, työsulku tai luvaton poissaolo. Merkitse poissaolon syy palkkatodistukseen. Kohta 6 Alle 18-tuntiset työviikot Erittele palkkatodistukseen kaikki alle 18-tuntiset työviikot sekä niiden ajalta maksettu palkka. Voit antaa kalenteriviikoittaisen selvityksen myös erillisellä lomakkeella. Jos työntekijän työsopimuksen mukainen työaika on esim tuntia viikossa, tulee palkkatodistukseen aina

13 Palkkatodistuksen täyttöohje S. 4 (4) liittää lomake Selvitys työttömyyskassalle työssäolosta ja palkasta kalenteriviikoittain ( Jos työ on tehty opetusalalla, tarkista opetusalaa koskeva erityissäännös työttömyyskassasta. Myös työsuhteisen kotityön, luovan ja esityksellisen työn alojen sekä urheilijoiden työaikaa koskee erityissäännöksiä, jotka tulee tarkistaa työttömyyskassasta. Kohta 7 Lisätietoja Kohtaan merkitään sellaiset tiedot, joilla voi olla merkitystä työttömyysetuuden määräämisessä. Tällaisia tietoja voivat olla muun muassa, työsuhteen päättymisen jälkeen maksuun tulevat tulospalkkiot, rakennusalan työntekijätehtävissä toimivien vuosiloma-ajat, työaikapankkijärjestelmän piiriin kuuluvien työntekijöiden työaikapankkitapahtumat, mahdollinen lopputilissä vähennetty palkkavelka sekä työsuhteen päättyessä maksettu korvaus pitämättä jääneistä lomarahan vaihtovapaista. Alennetun sairausajan palkan tai osasairauspäivärahan aikaa ei lueta palkanmäärittelyyn. Nämä ajat ja näiden aikojen palkat tulee eritellä tässä kohdassa. Kohta 8 Todistuksen antaja Jos työnantaja on ulkoistanut palkanlaskennan palveluyritykseen, ilmoita palveluyrityksen nimi ja yhteystiedot. Merkitse yhteystietoihin palkkatodistusta koskevia tiedusteluja varten palveluyrityksen yhteystiedot, mikäli palveluyritys antaa työttömyyskassalle palkkatodistusta koskevia lisätietoja. Mikäli lisätietoja antaa työnantaja, ilmoita yhteydenottoja varten työnantajan yhteyshenkilön tiedot.

14 Kuljetusalan Työttömyyskassa Hyvä jäsen Kuljetusalan Työttömyyskassa on perinyt sääntöjen edellyttämän liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksun maksamastaan työttömyyspäivärahasta, koulutustuesta sekä muista kassan toimialaan kuuluvista etuuksista. Suora perintä on säästänyt sinulta vaivan maksaa itse jäsenmaksusi pankkiin ja jäsenyys ei ole turhaan katkennut. Sosiaali- ja terveysministeriön antama ohje edellyttää, että työttömyyskassalla on yksilöity valtakirja jäsenmaksun perintään. Tämän vuoksi työttömyyskassan hallitus on päättänyt, että jokaiselta työttömältä pyydetään valtakirja jäsenmaksun perintään. Pyydän, että täytät tämän valtakirjan ja palautat sen työttömyyskassaan seuraavan päivärahahakemuksen liitteenä. Marko Piirainen puheenjohtaja Arto Sorvali liittosihteeri LEIKKAA TÄSTÄ VALTAKIRJA Merkitse tähän nimesi ja henkilötunnuksesi tekstaten. Nimi: Hetu: Valtuutan Kuljetusalan Työttömyyskassan perimään liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksun minulle maksamastaan työttömyyspäivärahasta, koulutustuesta, sekä muista kassan toimialaan kuuluvista etuuksista. Tämä valtuutus raukeaa jäsenyyteni päättyessä. Päiväys / 20 Allekirjoitus

15

16

17

18

19

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE JÄSENYYS Varmista, että Sinulla ei ole maksamattomia jäsenmaksuja. Jos olet itse maksanut jäsenmaksusi, liitä hakemukseesi kopio viimeisestä maksutositteesta. Maksamattomat jäsenmaksut

Lisätiedot

Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle

Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle Palkkatodistuksen täyttöohje S. 1 (4) Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle Lähetä palkkatodistukset suoraan työntekijän omaan työttömyyskassaan. Yhteisjärjestöön lähetetyt palkkatodistukset palautetaan

Lisätiedot

Kuljetusalan Työttömyyskassa Infopaketti 1 (2)

Kuljetusalan Työttömyyskassa Infopaketti 1 (2) Kuljetusalan Työttömyyskassa Infopaketti 1 (2) Hyvä Kuljetusalan Työttömyyskassan jäsen Tässä kirjeessä kerromme, kuinka työttömyyspäivärahaa haetaan. Oikein täytetty hakemus ja palkkatodistus nopeuttavat

Lisätiedot

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto Työttömyysturvalaki 31.12.2009 asti 1) Jäsenyysehto - 10 kuukautta 2) Työssäoloehto - alkuehto 43 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana Työttömyysturvalaki 1.1.2010 alkaen 1) Jäsenyysehto - 34 viikkoa 2)

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

Työttömyysturvailta. Salossa 11.2.2015. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Työttömyysturvailta. Salossa 11.2.2015. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Työttömyysturvailta Salossa 11.2.2015 Ansiopäivärahan edellytykset Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos Olet ilmoittautunut te-toimistoon kokoaikatyönhakijaksi osa-työkyvyttömyyseläkettä

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT Kun tietoon tulee yrityksessä tapahtuvia lomautuksia tai irtisanomisia, kannattaa ottaa ajoissa asioista selvää. Neuvoja lomautus- ja työttömyysasioissa

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURV A 2013. 105 vuotta

TYÖTTÖMYYSTURV A 2013. 105 vuotta TYÖTTÖMYYSTURV A 2013 Edellytykset Hakeminen Päivärahan suuruus Korotettu päiväraha Muutosturvan ansio-osa Lomakorvauksen jaksotus Vakiintunut tulo Koulutusmahdollisuudet Työllistämisvelvoite Voit saada

Lisätiedot

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha Edellytykset Hakeminen Päivärahan suuruus Korotettu päiväraha Lomakorvaukset, lomallelähtöraha Vakiintunut tulo Koulutusmahdollisuudet Työllistämisvelvoite Ansiopäivärahan

Lisätiedot

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Jäsenyysedellytys Palkansaajan jäsenyysehdon pituus lyheni 34 viikosta 26 viikkoon Uutta lyhyempää jäsenyysehtoa sovelletaan, kun henkilö on 29.12.2013 jälkeen ollut yhden

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

Päivärahan hakuopas. lomautetuille ja irtisanotuille. Tampereen Insinöörit ry

Päivärahan hakuopas. lomautetuille ja irtisanotuille. Tampereen Insinöörit ry Päivärahan hakuopas lomautetuille ja irtisanotuille Tampereen Insinöörit ry 2 (10) kertymäaikoineen; esimerkiksi tulospalkkiot, ylityökorvaukset, palkattomat vapaat jne. Erittelyn jälkeen kassan pitäisi

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAHAKEMUKSEN TÄYTTÖ- JA TARKISTUSOHJEET

TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAHAKEMUKSEN TÄYTTÖ- JA TARKISTUSOHJEET TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAHAKEMUKSEN TÄYTTÖ- JA TARKISTUSOHJEET Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu välittömästi työ- ja elinkeinotoimistoon (TEtoimisto). Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa vain siltä ajalta,

Lisätiedot

Palkka voidaan maksaa pankkiin, jos siitä on työntekijän kanssa sovittu. Muussa tapauksessa palkka on maksettava käteisenä.

Palkka voidaan maksaa pankkiin, jos siitä on työntekijän kanssa sovittu. Muussa tapauksessa palkka on maksettava käteisenä. Palkanmaksu Työntekijälle maksettavan palkan vähimmäismäärä ilmenee alan yleissitovasta työehtosopimuksesta. Ellei sellaista ole, noudatetaan työntekijäin ja työnantajan välistä työsopimusta. Työntekijälle

Lisätiedot

SALO 12.5.2015 KKO+PPH Ansiopäiväraha, työn keskeytyminen. Maaret Laakso

SALO 12.5.2015 KKO+PPH Ansiopäiväraha, työn keskeytyminen. Maaret Laakso SALO 12.5.2015 KKO+PPH Ansiopäiväraha, työn keskeytyminen Maaret Laakso Ansiopäivärahan työvoimapoliittiset edellytykset Ansiopäivärahaa voi saada työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautunut

Lisätiedot

Osuuskunnat ja ansioturva

Osuuskunnat ja ansioturva Osuuskunnat ja ansioturva Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö Mäkelänkatu 2 C, 4 krs. 00500 HELSINKI www.tyj.fi Sisältö Yrittäjä määritelmä työttömyysturvalaissa Ansiopäivärahan saamisen edellytykset Yrittäjän

Lisätiedot

Voit hakea työttömyysetuutta 3 kuukauden ajalta takautuvasti.

Voit hakea työttömyysetuutta 3 kuukauden ajalta takautuvasti. Kela Hakemus Työttömyysturva Peruspäiväraha/työmarkkinatuki TT 1 Voit tehdä tämän hakemuksen myös verkossa ja lähettää sen liitteet Kelaan asiointipalvelussa Viestit-toiminnolla, /asiointi Lisätietoja

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Työttömyyskassa Pro

TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Työttömyyskassa Pro TYÖTTÖMYYSTURVA 2015 Työttömyyskassa Pro Tunnuslukuja Vuosi 2014 1.1.-30.6.2015 Etuuksia saaneita 17 727 13 763 Päätösten lukumäärä 42 224 21 621 Maksutapahtumia 125 401 63 643 Perustepalkka (keskim.)

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EV 10711996 vp- HE 72/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7211996 vp laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta.

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014 Työeläketurva Eläkepalvelut 2014 Kokonaiseläketurva 1. Työeläke perustuu työansioihin ei ylärajaa Eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt ja eläkekassat Maatalousyrittäjät, MELA Merimieseläkekassa Keva: julkiset

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä?

Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä? Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä? Marjaana Maisonlahti, Opettajien Työttömyyskassa 1 17.9.2013 Tuija Häkkinen Yleistä työttömyysturvasta

Lisätiedot

Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa

Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa Johan Åström 30.1.2009 1 (5) Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa Työttömyyseläke lakkautetaan eläkelajina vuoden 1949 jälkeen syntyneiltä. Työttömyyseläke korvataan pidentämällä työttömyyspäivärahan

Lisätiedot

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Toukokuu 2010 1 (6) TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Miten toimit, kun työ päättyy Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työsuhteen päätyttyä tai lomautuksen alkaessa.

Lisätiedot

Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS.

Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS. Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS. Ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsenille maksetaan ansiopäivärahaa Ansiopäiväraha on työttömyyden aikainen etuus, jota maksetaan työttömyyskassan jäsenille. Ansiopäivärahan

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVA JA LOMAUTUSASIAA

TYÖTTÖMYYSTURVA JA LOMAUTUSASIAA TYÖTTÖMYYSTURVA JA LOMAUTUSASIAA 13.1.2009 Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Asemamiehenkatu 2 00520 Helsinki www.erko.fi Puh. 7206 4343 Fax. 272 1212 Päivärahan saamisen edellytykset (1/3) Jotta työttömyyspäivärahaa

Lisätiedot

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2011 PUUKASSA PUUKASSA OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2011 PUUKASSA Sisällysluettelo Ansiopäivärahan hakeminen 7 Ensimmäinen hakemus työttömyyden alussa 7 Jatkohakemus

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen Työttömyysturvan muutokset Pääluottamusmiestapaaminen 14.10.2016 Lakimuutokset Osa ehdotuksista on jo valiokuntakäsittelyssä ja ovat olleet tiedossa jo keväästä 2016 SEN LISÄKSI: Hallituksen kokoama työllisyystyöryhmä

Lisätiedot

Alkusanat. Helsingissä

Alkusanat. Helsingissä MUUTOSTURVA 2 Alkusanat Muutosturvan tavoitteena on parantaa taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä irtisanotun työntekijän asemaa ja edistää

Lisätiedot

TIETO OYJ:N INFO-TILAISUUS. 19.4.2012 OTL, VT Esa Schön

TIETO OYJ:N INFO-TILAISUUS. 19.4.2012 OTL, VT Esa Schön TIETO OYJ:N INFO-TILAISUUS 19.4.2012 OTL, VT Esa Schön Esityksen sisältö Työsuhteen päättämismenettely Työsuhteen päättäminen sopimuksella Työttömyysturva TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMISMENETTELY Työsuhteen päättämismenettely

Lisätiedot

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015 infomateriaaliksi S. 1 (5) Faktaa ansioturvasta Työttömyyden aikaisen ansioturva parantaa työttömän edellytyksiä palata työhön ja turvaa toimeentulon työttömyyden aikana. Löydät tästä materiaalista keskeisimmät

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995,

Lisätiedot

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2012 PUUKASSA PUUKASSA OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2012 PUUKASSA Sisällysluettelo Ansiopäivärahan hakeminen 7 Ensimmäinen hakemus työttömyyden alussa 7 Jatkohakemus

Lisätiedot

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2013 PUUKASSA PUUKASSA Sisällysluettelo Ansiopäivärahan hakeminen 7 Ensimmäinen hakemus työttömyyden alussa 7 Jatkohakemus työttömyyden jatkuessa 7 Lähetä hakemuksesi

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA. OTTY ry

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA. OTTY ry YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA OTTY ry 7.6.2017 TAUSTAA Suomessa 26 palkansaajakassaa ja kaksi vuonna 1995 perustettua yrittäjäkassaa työttömyyskassojen määrä vähentynyt 42lla vuoden 1992 jälkeen työttömyyskassojen

Lisätiedot

Irtisanominen, lomautus, osaaikaisuus

Irtisanominen, lomautus, osaaikaisuus Irtisanominen, lomautus, osaaikaisuus ja ansiopäiväraha 29.1.2018 Opettajien Työttömyyskassa Toimistopäällikkö Mikko Häyrinen Tiimiesimies Hanna Juvonen 1 Yleistä työttömyysturvasta Ansiopäivärahan maksaminen

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vapaalle voi jäädä työntekijä, Joka ollut kokoaikatyössä tai sellaisessa työssä, jonka työaika on yli 75 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2011

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2011 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2011 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

Työttömyyskassan etuudet 2015

Työttömyyskassan etuudet 2015 Työttömyyskassan etuudet 2015 SISÄLLYSLUETTELO Pro-kassa... 1 Toimintaohje työttömyyden varalta... 2 Työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) ilmoittautuminen... 2 Ansiopäivärahan hakeminen... 3 Ansiopäivärahahakemuksen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa 1 Sisällys: 4 Työttömän ja lomautetun hakuohje lyhyesti 5 Työttömyyskassan palvelut 6 Työttömyysturvasanastoa 8 Ansiopäiväraha

Lisätiedot

Eläkkeelle. Olemme koonneet tähän esitykseen olennaiset osat ja miten ne vaikuttaa eri-ikäluokissa sekä ohjeita ja linkkejä aiheeseen.

Eläkkeelle. Olemme koonneet tähän esitykseen olennaiset osat ja miten ne vaikuttaa eri-ikäluokissa sekä ohjeita ja linkkejä aiheeseen. Eläkkeelle Eläkejärjestelmään tuli muutoksia 2017 alusta mm. osittain varhennettu vanhuuseläke (OVE). Kentällä on kiinnostusta ja epäselvyyttä ns. työttömyysputkijärjestelmästä sekä uudesta (OVE) eläkkeestä.

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

Haen liiton ja työttömyyskassan jäsenyyttä Työpaikan vaihto Jäsenyhdistyksen vaihto Yhteistoimintajäsen

Haen liiton ja työttömyyskassan jäsenyyttä Työpaikan vaihto Jäsenyhdistyksen vaihto Yhteistoimintajäsen maksamistaan perimään maksamistaan etuuksista etuuksista liiton jäsenmaksu. liiton jäsenmaksu. Valtuutus raukeaa Valtuutus työsuhteen raukeaa työsuhteen päätyttyä. päätyttyä. perii jäsenmaksun perii jäsenmaksun

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Ansioturvan ABC 2014 Maksoimme vuonna 2013 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 500 miljoonaa euroa. Kuukausittain

Lisätiedot

Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA

Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA SISÄLTÖ 1 TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS...4 2 ETUUDET...4 3 OIKEUS ANSIOPÄIVÄRAHAAN...5 4 TYÖTTÖMYYDEN ALKAESSA...6 5 RAJOITUKSET...7

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2015. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa. Hyvinvoinnin tekijöiden oma työttömyyskassa

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2015. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa. Hyvinvoinnin tekijöiden oma työttömyyskassa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2015 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa Hyvinvoinnin tekijöiden oma työttömyyskassa 1 Sisällys: 4 Työttömyyskassan palvelut 6 Ansiopäivärahan edellytykset Jäsenyys

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2016 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2016 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2016 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2016 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

Samassa veneessä Työttömyysturvan ajankohtaiset asiat

Samassa veneessä Työttömyysturvan ajankohtaiset asiat Samassa veneessä Työttömyysturvan ajankohtaiset asiat Marjaana Maisonlahti Opettajien Työttömyyskassa 1 Sisältö Työttömyysturva ja vapaan sivistystyön opettajat - Yleistä maksutilanteesta - Soviteltu päiväraha,

Lisätiedot

Alkusanat. Aineisto on ladattavissa ja tulostettavissa liittojen kotisivuilta. Helsingissä 5.4.2012

Alkusanat. Aineisto on ladattavissa ja tulostettavissa liittojen kotisivuilta. Helsingissä 5.4.2012 MUUTOSTURVA 2 Alkusanat Tämä teknologiateollisuutta koskeva muutosturva-aineisto on laadittu Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n välisenä yhteistyönä. Julkaisun tarkoitus on antaa opastusta

Lisätiedot

HE 189/2005 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. maksettu ajalta 1 päivästä huhtikuuta lukien. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaikaa

HE 189/2005 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. maksettu ajalta 1 päivästä huhtikuuta lukien. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaikaa HE 189/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi. Esityksessä

Lisätiedot

PERUSOPAS 2012 TYÖTTÖMYYSTURVAN. www.jhl.fi. Pikalinkki työttömyysturvavideoon. JHL myös Facebookissa, Twitterissä ja YouTubessa

PERUSOPAS 2012 TYÖTTÖMYYSTURVAN. www.jhl.fi. Pikalinkki työttömyysturvavideoon. JHL myös Facebookissa, Twitterissä ja YouTubessa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2012 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa Pikalinkki työttömyysturvavideoon www.jhl.fi JHL myös Facebookissa, Twitterissä ja YouTubessa 1 Sisällys: 4 Työttömyyskassan

Lisätiedot

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2013 Ansiopäivärahan edellytykset ja suuruus Ansioturvan kesto Yrittäjän työttömyysturva Työtulon ja sosiaalietuuksien vaikutus Vuorottelukorvaus Näin haet etuutta Keskeiset

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVAN. PERUSOPAS 2009 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

TYÖTTÖMYYSTURVAN. PERUSOPAS 2009 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2009 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa 1 Sisällys: 3 Ansiopäivärahan hakuohje lyhyesti 4 Työttömyysturvasanasto 6 Ansiopäiväraha Pidä jäsenyys kunnossa Ansiopäivärahan

Lisätiedot

Tervetuloa easiointipalveluun, Hannu Kalevi Kärkkäinen

Tervetuloa easiointipalveluun, Hannu Kalevi Kärkkäinen Kirjaudu palveluun Paperiliiton etusivulta easiointipalvelu https://www.paperiliitto.fi/www/fi/index.php Etusivu Henkilötiedot Jäsenmaksut Työttömyyskassa Kirjaudu ulos Tervetuloa easiointipalveluun, Hannu

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

Jäsenmaksuohjesääntö 2015

Jäsenmaksuohjesääntö 2015 Jäsenmaksuohjesääntö 2015 1. Jäsenmaksu Suomen Journalistiliiton jäsenen tulee liiton sääntöjen mukaan maksaa jäsenmaksua, ellei hän ole oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen. Jäsenmaksun suuruudesta päättää

Lisätiedot

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013 Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013 Miksi ihmeessä? Työntekijälle pidempi vapaa opiskeluun, lasten tai omaisten hoitoon, lepoon, harrastuksiin...

Lisätiedot

ETUUSOPAS 2014 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi

ETUUSOPAS 2014 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2014 Ansiopäivärahan edellytykset ja suuruus Ansioturvan kesto Yrittäjän työttömyysturva Työtulon ja sosiaalietuuksien vaikutus Vuorottelukorvaus Näin haet etuutta Keskeiset

Lisätiedot

ETUUSOPAS 2014 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi

ETUUSOPAS 2014 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2014 Ansiopäivärahan edellytykset ja suuruus Ansioturvan kesto Yrittäjän työttömyysturva Työtulon ja sosiaalietuuksien vaikutus Vuorottelukorvaus Näin haet etuutta Keskeiset

Lisätiedot

Työttömyysturvaopas Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ulkoasu ja taitto: Mari Lohisalo Kannen kuva: www.plugi.fi Paino: ArtPrint Oy, 2007

Työttömyysturvaopas Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ulkoasu ja taitto: Mari Lohisalo Kannen kuva: www.plugi.fi Paino: ArtPrint Oy, 2007 Työttömyysturvaopas Työttömyysturvaopas Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ulkoasu ja taitto: Mari Lohisalo Kannen kuva: www.plugi.fi Paino: ArtPrint Oy, 2007 Sisällys Johdanto 4 I Työttömyyskassan jäsenyys

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2015 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

E uusopas 2008 tuusopas 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009

E uusopas 2008 tuusopas 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 Etuusopas 2008 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 IAET-kassa 2009 Kuvat: Olavi Mäki IAET-kassa on vuonna 1969 perustettu ylempien toimihenkilöiden tai vastaavassa asemassa olevien

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 7 luvun 3, 4 :n 4 momentti ja 12 :n 2 momentti, sellaisina

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry 17.5.2014 Infotilaisuus Malle Vänninen Yleistä eläkejärjestelmästä Lähde:Eläketurvakeskus Eläkkeen karttuminen

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi

Lisätiedot

Työttömyysturva ja työttömyyskassaasiat. AKOL Lappeenranta 5.10.2014

Työttömyysturva ja työttömyyskassaasiat. AKOL Lappeenranta 5.10.2014 Työttömyysturva ja työttömyyskassaasiat AKOL Lappeenranta 5.10.2014 Marjaana Maisonlahti Opettajien Työttömyyskassa 1 Sisältö Taustatietoja esitykselle Ansiopäivärahan rahoitus ja maksumeno Tulevasta työllisyystilanteesta

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013. 1049/2013 Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013. 1049/2013 Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013 1049/2013 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 Eduskunnan

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2017 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS.

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2017 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2017 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2017 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA JA SEN EHDOT 2011. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA JA SEN EHDOT 2011. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA JA SEN EHDOT 2011 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT-KASSAN KEHITYS Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995 alusta, nyt yli 18.000 jäsentä SYT-kassan

Lisätiedot

Tammikuu 2013. Kassanjohtaja Marjaana Maisonlahti. 26.10.2012 Marjaana Maisonlahti

Tammikuu 2013. Kassanjohtaja Marjaana Maisonlahti. 26.10.2012 Marjaana Maisonlahti Lomautus, irtisanominen, osaaikaistaminen ja ansiopäiväraha Tammikuu 2013 Kassanjohtaja Marjaana Maisonlahti 1 Yleistä työttömyysturvasta Pääsääntö: päivärahan maksaminen edellyttää, että palvelussuhde

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa YTK uudella ilmeellä vuoteen 2012 YTK uudisti vuoden 2011 lopussa visuaalista ilmettä. Myös tämä Ansioturvan ABC muuttui tässä yhteydessä.

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

HE 222/2004 vp. enimmäismaksuajan täyttymistä. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 222/2004 vp. enimmäismaksuajan täyttymistä. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 222/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sovitellun

Lisätiedot

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8 Ansioturvan ABC 2010 SISÄLLYSLUETTTELO Sisällysluettelo Päivärahan hakeminen 3 Päivärahaoikeuden esteet 8 Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Päivärahan suuruus 12 Päivärahan kesto 13 Työllistymistä edistävät

Lisätiedot

TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN

TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN MITÄ ETUUKSIA TYÖTTÖMYYSKASSA MAKSAA? Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen työttömyyden johdosta ansiopäivärahaa, työvoimakoulutuksen ajalta koulutustukea, vuorotteluvapaan

Lisätiedot

Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2014 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA

Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2014 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2014 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA SISÄLTÖ 1 TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS...4 2 ETUUDET...4 3 OIKEUS ANSIOPÄIVÄRAHAAN...4 4 TYÖTTÖMYYDEN ALKAESSA...5 5 RAJOITUKSET...6

Lisätiedot

Kelan maksama työttömyysturva

Kelan maksama työttömyysturva Kelan maksama työttömyysturva Anneli Leppänen 1 Työttömyysturva Työtön työnhakija 17 64-vuotias TE-toimisto Työttömyyskassa ansiopäiväraha vuorottelukorvaus Kelan toimisto peruspäiväraha työmarkkinatuki

Lisätiedot

2. Tilinumero Kirjoita oma tilinumerosi, vaikka tuki maksettaisiinkin hoidon tuottajalle.

2. Tilinumero Kirjoita oma tilinumerosi, vaikka tuki maksettaisiinkin hoidon tuottajalle. Kela Hakemus Lasten kotihoidon tuki Lasten yksityisen hoidon tuki WH 1 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja www.kela.fi/lapsiperheet Voit

Lisätiedot

TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA

TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA Uudenmaan muutosturvayksikkö Hillevi Ceder 1 TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUT OVAT: avoimia kaikille valtakunnallisia luottamuksellisia maksuttomia 2 TYÖVOIMATOIMISTO

Lisätiedot

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa 2 Sisällysluettelo Jäsenpalvelut 4 Jos jään työttömäksi tai minut lomautetaan 6 Perustietoa ansiopäivärahasta 8 Työvoimapoliittiset edellytykset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että peruspäivärahan määrä olisi

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvun 1 :n 2 momentin johdantokappale, 10 :n 2 momentin 2 4 kohta, 13 :n 1 momentti ja

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2018 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA, VUOROTTELUKORVAUS JA LIIKKUVUUSAVUSTUS.

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2018 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA, VUOROTTELUKORVAUS JA LIIKKUVUUSAVUSTUS. TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2018 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA, VUOROTTELUKORVAUS JA LIIKKUVUUSAVUSTUS www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2018 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 204/2009 vp Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Työnhakijan työttömyysturva

Työnhakijan työttömyysturva - - - Työnhakijan työttömyysturva te-palvelut.fi Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneella henkilöllä on oikeus fftyö- ja elinkeinotoimiston tarjoamiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN.

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2013 Ansiopäivärahan edellytykset ja suuruus Ansioturvan kesto Yrittäjän työttömyysturva Työtulon ja sosiaalietuuksien vaikutus Vuorottelukorvaus Näin haet etuutta Keskeiset

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi 2011

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi 2011 Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki

Lisätiedot

Palkansaajan työssäoloehdon laskenta

Palkansaajan työssäoloehdon laskenta Sivu 1/5 Palkansaajan työssäoloehdon laskenta Peruspäivärahan saamisen edellytyksenä on työssäoloehdon täyttäminen. Palkansaajan työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on 28 lähinnä edellisen kuukauden aikana

Lisätiedot

HE 123/2007 vp. voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 123/2007 vp. voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. HE 123/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että

Lisätiedot

15.4.2014 Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry. Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry

15.4.2014 Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry. Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry Työmarkkinatuki On taloudellinen tuki, jolla tuetaan työttömän työnhakijan sijoittumista työmarkkinoille. On tarkoitettu työttömälle, joka: tulee ensi kertaa työmarkkinoille

Lisätiedot

Työttömyyskassan etuudet Työttömyyskassa Pro Ratamestarinkatu 12, Helsinki PL 54, Helsinki

Työttömyyskassan etuudet Työttömyyskassa Pro Ratamestarinkatu 12, Helsinki PL 54, Helsinki Työttömyyskassan etuudet 2013 Bestoffset Työttömyyskassa Systems Pro, Oy 2013 03.2013 Työttömyyskassa Pro Ratamestarinkatu 12, 00520 Helsinki PL 54, 00521 Helsinki 1 SISÄLLYSLUETTELO Pro-kassa... 1 Toimintaohje

Lisätiedot