NIVALAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NIVALAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012 2016"

Transkriptio

1 NIVALAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Nivalan kaupungin henkilöstöstrategian painopisteitä vuosille ovat Uudistumme rohkeasti ja avoimesti keskustellen (muutosten ja uudistusten johtaminen) Tarjoamme mahdollisuuksia oppimiseen ja kehittymiseen (oppiminen ja kehittyminen) Uudistusten keskellä huolehdimme työhyvinvoinnista ja jaksamisesta (työhyvinvointi ja jaksaminen) Panostamme työuran sujuvaan alkuun ja tarjoamme joustoa viimeisiin työvuosiin (henkilöstösuunnittelu ja ikäjohtaminen) Osallistava esimiestyö tukee työssä onnistumista (esimiestyön kehittäminen) Työyhteisömme hyvä yhteishenki ontyön ilon kulmakivi (työyhteisön yhteistyö ja ilmapiiri) 1

2 Nivalan kaupungin henkilöstöstrategia Nivalan kaupungin henkilöstöstrategian painopisteitä vuosille ovat Uudistumme rohkeasti ja avoimesti keskustellen (muutosten ja uudistusten johtaminen) Tarjoamme mahdollisuuksia oppimiseen ja kehittymiseen (oppiminen ja kehittyminen) Uudistusten keskellä huolehdimme työhyvinvoinnista ja jaksamisesta (työhyvinvointi ja jaksaminen) Panostamme työuran sujuvaan alkuun ja tarjoamme joustoa viimeisiin työvuosiin (henkilöstösuunnittelu ja ikäjohtaminen) Osallistava esimiestyö tukee työssä onnistumista (esimiestyön kehittäminen) Työyhteisömme hyvä yhteishenki on työn ilon kulmakivi (työyhteisön yhteistyö ja ilmapiiri) Henkilöstöstrategia laadittiin työryhmätyönä Nivalan kaupungin Henkilöstöstrategia laadittiin maalis lokakuussa 2012 työryhmätyönä konsultin avustamana. Nivalan kaupunginhallitus ja myös kaupunginvaltuusto nimesi edustajansa työryhmään. Työryhmässä olivat edustettuina järjestöjen pääluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutettu, työsuojelupäällikkö sekä hallintojohtaja. Työryhmä on valmistellessaan henkilöstöstrategiaa määrittänyt, että strategiatyöstä halutaan osallistuva ja avoin prosessi, johon jokaisella kaupungin palveluksessa toimivalla on vaikuttamisen mahdollisuus. Työryhmän jäseniä olivat: Sirpa Heiska (kaupunginvaltuutettu), Kaija Jämbäck (kaupunginvaltuutettu), Tero Kähönen (JUKO), Päivi Männistö (JYTY), Kari Kaartinen (JHL), Hannu Tölli (työsuojelupäällikkö), Pauli Lakanen (työsuojeluvaltuutettu), Kalervo Mantila(kaupunginhallituksen edustaja), Mikko Päivärinta (kaupunginhallituksen edustaja), Juha Peltomaa (KTN). Työryhmän puheenjohtajana toimi henkilöstöjaoksen puheenjohtaja Satu Kontiola ja sihteerinä hallintojohtaja Päivi Karikumpu. Työryhmä kokoontui henkilöstöstrategiatyön parissa kahdeksaan kokoukseen 29.3, 18.4., 9.5., 29.5., 10.9., 5.10., ja Yhden kokouksen (9.5.) yhteydessä toteutettiin esimiesten valmennus työhyvinvointikyselyn työyksikkökohtaisten purkukeskustelujen toteutukseen. Lisäksi toteutettiin henkilöstötyöpaja Työpajaan osallistui henkilöitä eri työyksiköistä kommentoimaan henkilöstöstrategialuonnosta ja laatimaan toimenpide ehdotuksia työryhmän nimeämiin teemoihin. Kuva 1. Henkilöstöstrategiatyön eteneminen kuvana 2

3 Henkilöstöstrategiatyön tausta aineistot työskentelyn alussa Työryhmä kokosi työn pohjaksi tietoa henkilöstön työhyvinvoinnista eri lähteistä (henkilöstötilinpäätös sekä henkilöstöjaoksen työhyvinvointikysely v. 2011) sekä analysoi kaupunkistrategian, talousarvion ja kunta ja palvelurakenteeseen liittyvän selvityksen merkitystä henkilöstönäkökulmasta. Tausta aineistojen pohjalta tärkeitä asioita henkilöstöstrategian kannalta olivat mm. seuraavat asiat. Eläköityminen yhdistettynä kuntatalouden yhä kiristyvään tilanteeseen edellyttää panostusta henkilöstösuunnitteluun sekä suunnitelmallisuutta siinä, miten uutta työvoimaa houkutellaan kaupungin palvelukseen. Henkilöstön ikärakenteen pohjalta tärkeäksi kysymykseksi nousee panostus työkyvyn ylläpitoon työuran viimeisinä vuosina ja hyvää ikäjohtamista. Kuntatalouden haasteet, talouden tervehdyttämiseksi tehtävät toimenpiteet sekä kuntasektorin uudistukset merkitsevät henkilöstöstrategian kannalta muutoshallinnan ja muutosjohtamisen kehittämisen tarvetta. Uudistusten myötä työnkuvat muuttuvat, joten johtamistyössä on tärkeää huolehtia työnkuvien täsmentämisestä ja sopivasta työkuormituksesta sekä viestinnästä. Kehityskeskustelut ja työn vaativuuden arviointi ovat esimiesten tärkeitä johtamisen työkaluja, joiden kattavuus koko kaupungissa tulee varmistaa. Kaupungin toimintarakenteen ennakoiva kehittäminen strategisten hankkeiden avulla edellyttää panostusta henkilöstön osaamiseen ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua. Osaamisen kehittämisen kannalta olennaisia teemoja ovat mm. teknologian käytön osaaminen, kustannustietoisuus, hankintojen ja ostamisen osaaminen, työntekijätaitojen kehittäminen (mm. yhteistyö ja vuorovaikutustaidot, miten mielletään oma työ osana kokonaisuutta, yhteistyö yli toimialarajojen, verkostoituminen). Kaupungin korkeat sairauspoissaololuvut (tilinpäätöksen 2011 tilastoinnin mukaan sairauspoissaolojen lukumäärä on Nivalan kaupungissa huomattava, yhteensä 8946 kpl) edellyttävät sen selvittämistä, onko poissaoloihin mahdollista vaikuttaa. Poissaoloihin voidaan tyypillisesti vaikuttaa mm. työoloja kehittämällä, työkyvyn ylläpidon ja kehittämisen toimilla, lisäämällä osallistumis ja vaikutusmahdollisuuksia sekä kehittämällä esimiestyötä. Työhyvinvointirahan käyttöön liittyvän kyselyn pohjalta kehittämisen keinoiksi ehdotetaan johtamisen kehittämistä ja jaksamisesta huolehtimista. Edellä kuvatun perusteella on tärkeää varmistaa esimiesten osaaminen seuraavilla alueilla: työn sisältöön ja määrään vaikuttaminen johtamisen avulla, työn joustojen johtaminen (ikäjohtaminen), motivointi arjessa ja kehityskeskustelujen käyminen, työn vaativuuden arviointi, varhaisen puheeksi ottamisen mallin hyödyntäminen ja osallistava johtaminen (henkilöstöllä mahdollisuus osallistua oman työn suunnitteluun). Henkilöstöstrategian alustavat teemat Henkilöstöstrategiaryhmä nimesi tausta aineistojen pohjalta ja työryhmän näkemyksiä hyödyntäen alustaviksi henkilöstöstrategian teemoiksi seuraavat kokonaisuudet: Henkilöstösuunnittelu (mm. eläköitymiseen varautuminen, nuorten houkuttelu Nivalaan töihin, rekrytointi ja perehdytyskäytäntöjen kehittäminen) Työhyvinvointi ja jaksaminen (mm. sairauspoissaolojen seuranta ja syihin vaikuttaminen, työhyvinvoinnin arviointi ja kehittäminen, esimiesten valmennus työkuorman hallintaan) Muutosten ja uudistusten johtaminen (mm. pelisääntöjen määrittely muutosten johtamiseen, esimiesten ja johdon muutosjohtamistaitojen kehittäminen) 3

4 Johtamisen kehittäminen (mm. toiminnan johtamisen kehittäminen, johtamisen työkalujen mm. varhaisen puheeksioton toimintamallin kehittäminen, kehityskeskustelujen käyttöönotto koko organisaatiossa, esimiestaitojen kehittäminen, työkuorman hallinta) Osaamisen kehittäminen (mm. koulutusmahdollisuudet, oman ammattitaidon ylläpitäminen, verkostoihin liittyvän yhteistyön ja siihen liittyvien taitojen kehittäminen, työvälineosaamisen kehittäminen) Alaistaidot, osallistuminen (mm. yhteistyö ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen, kehityskeskusteluvalmennus, osallistumis ja vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen). Teemoja hyödynnettiin keväällä 2012 toteutetussa työhyvinvointikyselyssä, jossa henkilöstöllä oli mahdollisuus arvioida työryhmän nimeämien teemojen tärkeyttä. Kaikkia teemoja pidettiin tärkeinä (asteikolla 1 5 teemat saivat pääosin arvioita 4 tai 5). Työhyvinvointikysely 2012 henkilöstöstrategian tärkeimpänä lähtöaineistona Henkilöstöstrategian tärkeimpänä lähdeaineistona toimi keväällä 2012 ( ) toteutettu laaja työhyvinvointikysely, joka valmisteltiin henkilöstöstrategiatyöryhmässä. Kysely käsitti 59 vaihtoehtokysymystä, viisi taustakysymystä sekä kuusi avointa kysymystä. Kysely räätälöitiin kaupungin tarpeisiin, mutta kyselyssä pyrittiin säilyttämään vertailtavuus muihin vastaaviin kyselyihin (Kunta 10 väittämät, VMbaro työhyvinvointikyselyn väittämät). Kyselyn tuloksista koottiin yhteenveto sekä kaupunkitasolle että toimialoittain. Kyselyyn vastasi 329 kaupungin työntekijää ja esimiestä (11 % vastaajista toimiesimiesasemassa). Vastaajista 267 oli vakinaisessa työsuhteessa ja 62 määräaikaisessa. Kyselyaikana ( ) Nivalan kaupungissa oli töissä 435 hlöä, joista vakinaisia oli 307 henkilöä ja määräaikaisia 128. Kaikkien vastaajien osalta vastausprosentti oli 76%, mitä voi pitää varsin hyvänä. Vakinaisista henkilöistä kyselyyn vastasi peräti 87%. Seuraavassa taulukossa on kuvattu kyselyn keskeisiä tuloksia. Vahvuudet (ka.> 4) Kehittämiskohteet (ka.< = 3) Vastauksissa hajontaa, muut huomiot Oikeudenmukainen kohtelu (Yleisesti muutosten johtaminen) Työkuorman sopivuus työtoverien taholta Muutosten suunnitelmallinen Työtilojen ja välineiden Työn itsenäisyys ja johtaminen toimivuus vaikutusmahdollisuudet Henkilöstön tukeminen Jaksaminen ja energisyys työn sisältöön muutoksessa Viestintä ja tiedonkulku Lähiesimiehen Avoimuus asioiden valmistelussa lähityöyhteisössä oikeudenmukaisuus Virkamiesjohdon toiminta Työyhteisön innovatiivisuus Ystävällinen ja huomaavainen esimerkkinä Ongelmien ratkaisu kohtelu esimiehen taholta Viestintä ja tiedonkulku Nivalan työyhteisössä Työn innostavuus ja työssä kaupunkiorganisaatiossa Työpaikkasi maine hyvänä koettu ilo Kehityskeskustelujen toimivuus työnantajana Osaamisen ja työpanoksen arvostus työyhteisössä Minulla on riittävästi aikaa oman työni kehittämiseen 47% ei käy kehityskeskusteluja! Oppimis /kehittymismahdollisuudet 44% ei jatkaisi työssä Taulukko 1. Työhyvinvointikyselyn tuloksia tiivistetysti. 4

5 Avoimissa vastauksissa toistuivat tietyt teemat. Johtamisen ja töiden organisoinnin kehittämisen osalta keskeisinä teemoina nousivat esille työmäärän sopivuuden varmistus, esimiestaitojen kehittäminen, henkilöstön kuuleminen uudistuksissa, tiedottamisen avoimuuden lisääminen ja yhtenäisten pelisääntöjen määrittely. Useissa vastauksissa toivottiin ylemmän johdon ja luottamushenkilöiden jalkautumista tutustumaan työnteon arkeen. Oppiminen ja kehittyminen teeman osalta toivottiin lisää mahdollisuuksia koulutukseen ja opastusta erityisesti teknologian hyödyntämiseen, koulutusmäärärahojen varaamista kehittymiseen sekä ajan varaamista oppimiseen. Työntekijöiden oman osaamisen hyödyntämistä ja yhteistä toiminnan kehittämistyötä pidettiin tärkeinä keinoina kehittää osaamista haasteena nähtiin se, miten tähän voitaisiin varata riittävästi aikaa. Monessa vastauksessa toivottiin myös kehityskeskustelujen parempaa hyödyntämistä oppimisen tukena. Työyhteisön yhteistyön ja ilmapiirin kehittämiseksi toivottiin enemmän yhteisiä kokouksia sekä avointa vuorovaikutusta erityisesti työyksikkötasolla. Lisäksi toivottiin avoimuutta viestintään ja kanssakäymistä yli rajojen. Yhteistyön ja ilmapiirin kehittämisen kannalta tärkeä asia oli monessa työyhteisössä myös parempi ongelmiin puuttuminen ja panostus esimiesten ja alaisten valmiuksiin näissä asioissa. Ruokala /kahvitilaasiat nousivat esille monissa vastauksissa: yhteisiä ruoka ja kahvihetkiä toivottiin takaisin edistämään kaupungin eri tehtävissä toimivien yhteishenkeä. Työhyvinvointikyselyn purkukeskustelut ja henkilöstötyöpaja Kyselyn tuloksia käsiteltiin työyksikkökohtaisissa purkukeskusteluissa kesä elokuussa. Purkukeskusteluissa käytiin läpi työyksikkökohtaiset tulokset sekä laadittiin työyksiköiden omat kehittämissuunnitelmat. Purkutilaisuuksia järjestettiin kaupungin eri työyhteisöissä yhteensä 19 tilaisuutta. Tilaisuuksiin osallistui lähes koko kaupungin henkilöstö. Purkukeskustelujen osallistavassa työskentelyssä nimettiin työhyvinvointikyselyn kannalta olennaiset kehittämiskohteet ja laadittiin alustavat suunnitelmat työyhteisön ja toimialan omaan kehittämistyöhön. Lisäksi ehdotettiin kehittämiskohteita koko kaupungin tasolle, henkilöstöstrategiaan. Henkilöstöstrategiaryhmä hyödynsi saatuja tuloksia ja laati niiden pohjalta alustavan luonnoksen henkilöstöstrategian teemoiksi. Näitä teemoja käsiteltiin henkilöstötyöpajassa, johon kutsuttiin edustus (henkilökunta, toimialajohtajat) kaikista eri työyksiköistä. Henkilöstöstrategiatyöryhmä valmisteli henkilöstöstrategian tavoitteet ja toimenpiteet henkilöstötilaisuuden tulosten pohjalta. 5

6 Henkilöstöstrategian tavoitteet ja toimenpiteet Henkilöstöstrategian tavoitteena on, että vuonna 2016 Nivalan kaupunki on alueensa paras julkisen sektorin työnantaja. Henkilöstöstrategian tavoite toteutuu kehittämällä seuraavia kuutta painopistettä: muutosten ja uudistusten johtaminen, oppiminen ja kehittyminen, työhyvinvointi ja työssä jaksaminen, ennakoiva henkilöstösuunnittelu, esimiestyön kehittäminen sekä työyhteisön yhteistyö ja ilmapiiri. Muutosten ja uudistusten johtaminen Määritellään ja otetaan käyttöön pelisäännöt muutosten johtamiseen ja muutosviestintään. Osana pelisääntöjä huomioidaan henkilöstön kuuleminen muutostilanteessa (osallistumis ja vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen). Käsitellään ajankohtaisia muutosasioita toimialojen lautakuntien ja henkilöstöjaoksen kokouksissa, teemat asiakohtana kokousten asialistalla Toteutetaan työhyvinvoinnin kehittämisen ja htp asioiden seurantaa toimialojen lautakuntien ja henkilöstöjaoksen kokouksissa, teemat asiakohtana kokousten asialistalla Kehitetään esimiesten ja johdon muutosjohtamistaitoja Varmistetaan toteutettujen uudistusten sujuva toimeenpano ja vakiinnuttaminen arkeen (mm. palkka ja taloushallinnon tukipalvelujen toimintavarmuuden kehittäminen) Oppiminen ja kehittyminen Varmistetaan koulutus /kehittymismahdollisuuksien tarjoaminen tasapuolisesti kaikille henkilöstöryhmille ja ajan varaaminen omaan kehittymiseen (varamiesjärjestelyt tarvittaessa) Kootaan kehityskeskusteluissa tietoa koulutus ja kehittymistarpeista ja laaditaan niiden perusteella vuosittain Nivalan kaupungin ja toimialojen koulutussuunnitelmat, edistetään Nivalan omien asiantuntijoiden osaamisen käyttöä sekä etäoppimisen mahdollisuuksia Lähivuosien teemoja yhteiseen osaamisen kehittämiseen ovat mm. yhteistyö ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen, työyhteisötaitojen kehittäminen, kehityskeskusteluvalmennus, atk tuen ja työvälineosaamisen kehittäminen (etäkoulutus, työvälineistön yhtenäistäminen ja etähallinta), verkostotaitojen kehittäminen Mahdollistetaan yksilö ja ryhmätyönohjaus henkilöstölle sekä esimiehille tarvittaessa (henkilöstöjaos määrittelee kriteerit) Työhyvinvointi ja jaksaminen Pyritään vähentämään sairauspoissaoloja ja työtapaturmia eri keinoin mm. selvittämällä niiden syytä (sairauspoissaolojen ja työtapaturmien seuranta), ottamalla käyttöön varhaisen puheeksioton malli sekä Pysy kunnossa ohjelman avulla Kehitetään työhyvinvointia vuosittain toteuttamalla säännöllisesti työhyvinvointikysely sekä suunnittelemalla, toteuttamalla ja seuraamalla kyselyjen pohjalta tehtäviä toimenpiteitä Jatketaan työkunnon ylläpitoa ja tyky ja virkistystoimintaan liittyvien tapahtumien järjestämistä Tuetaan työkunnon ylläpitoa vuosittain erikseen päätettävällä tavalla Valmennetaan esimiehet työssä jaksamisen ja työmäärän hallintaan (varmistetaan myös esimiesten jaksamisen tuki) Parannetaan henkilöstön mahdollisuuksia osallistua oman työnsä suunnitteluun esim. lisäämällä työpaikkakokouksia työyksiköissä 6

7 Käsitellään työhyvinvointi ja työkykyasioita kehityskeskusteluissa. Varmistetaan kehityskeskustelujen kattavuus. Laaditaan kaikille Nivalan työntekijöille toimenkuvat ja tarkistetaan niitä vuosittain kehityskeskusteluissa Laaditaan tehtävien vaativuuden arvioinnin kriteerit ja otetaan käyttöön TVA Huolehditaan työtilojen kunnosta ja asianmukaisuudesta (erityisesti niissä työpisteissä joissa asia noussut kehittämiskohteeksi) Varmistetaan henkilöstön kuuleminen työtilojen suunnittelussa ja remonteissa Henkilöstösuunnittelu ja ikäjohtaminen Luodaan ennakoivan henkilöstösuunnittelun toimintatapa koko kaupunkiin. Toimintatavan tavoitteena on ennakoida muutostarpeita henkilöstön osaamisessa ja henkilöstörakenteessa osana kaupungin vuosisuunnittelua ja suunnitella tarvittavat kehittämistoimet. Luodaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa Nivalaan Pysy kunnossa ohjelma Kehitetään kaupungin rekrytointi ja perehdytyskäytäntöjä, laaditaan rekrytointi ja perehdytysohjeet sekä toteutetaan perehdyttäjien koulutus Esimiestyön kehittäminen Otetaan käyttöön varhaisen puheeksioton toimintamalli sekä valmennetaan esimiehet ja henkilöstö mallin mukaiseen toimintaan. Varmistetaan kehityskeskustelujen käyminen koko organisaatiossa, järjestetään esimiehille ja henkilöstölle valmennusta kehityskeskustelujen käymiseen Kehitetään esimiesten taitoja järjestämälle esimiehille valmennusta työmäärän hallintaan, tehtävänkuvien määrittelyyn, ikäjohtamiseen, työssä jaksamisen seurantaan, vaikeiden tilanteiden hallintaan (puheeksiotto), alaisten ammattitaidon hyödyntämiseen Järjestetään johtoryhmälle valmennusta (mm. muutosjohtaminen, viestintä teemoista) Tarjotaan esimiehille tarvittaessa mahdollisuus työnohjaukseen (määritellään kriteerit) Työyhteisön yhteistyö ja ilmapiiri (työyhteisöissä ja koko kaupungin tasolla) Suunnitellaan ja toteutetaan ylimmän johdon (johtoryhmä) ja lautakuntien jalkautuminen työpaikoille ja tutustuminen työpaikan arkeen Laaditaan ja toimeenpannaan tiedotussuunnitelma kaupungin sisäiseen viestintään ja osallistamiseen Toteutetaan helppokäyttöiset internetsivu, intra, extra keskinäisen tunnettuuden ja viestinnän edistämiseksi (varmistetaan että kaikilla pääsy) Määritellään yhtenäiset pelisäännöt henkilöstöasioihin (esim. ylityökäytännöt, liukumasäännöt) ja varmistetaan niiden yhtenäinen soveltaminen esimiestyössä kirjataan pelisäännöt perehdytysohjeeseen Laaditaan toimintaohje ja työkalut ongelmien esille tuontiin ja seurantaan syrjintään ja kiusaamisen puuttumisen varmistamiseksi Otetaan käyttöön varhaisen puheeksioton toimintamalli ja viestitään siitä koko organisaatiossa Järjestetään työyhteisöissä säännölliset palaverikäytännöt Organisoidaan vapaamuotoisia tilaisuuksia (kahvikeskustelut) koko organisaatiossa 7

8 Henkilöstöstrategian toteutus ja seuranta Henkilöstöstrategian toimenpiteiden toteutus on yhteinen asia. Henkilöstöstrategian toteutus on tärkeä tapa varmistaa, että Nivalan kaupunki tuottaa taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkaita palveluita myös tulevaisuudessa. Sekä ylimmän johdon (kaupunginjohtaja, johtoryhmä), esimiesten, henkilöstön että luottamushenkilöiden sitoutuminen henkilöstöstrategian toteuttamiseen on olennaista, jotta strategiassa asetetut tavoitteet toteutuvat. Monista henkilöstöstrategian toimenpiteistä vastaavat ensi sijassa kaupungin esimiehet. Esimiehille tuleekin varata aikaa varsinaiseen esimiestyöhön ja esimiestyön tärkeyttä tulee painottaa kaupungin toiminnassa. Henkilöstöjaos koordinoi henkilöstöstrategian toteuttamista Nivalan kaupungissa. Henkilöstöjaos laatii toteutusaikataulun ja suunnittelee toteutuksen seurannan. Jaos laatii esitykset niistä ohjeistuksista, joiden laatimisen tarpeellisuutta on korostettu henkilöstöstrategiaprosessissa. Tyky työryhmä suunnittelee myös työhyvinvoinnin kehittämiseen varatun vuosittaisen määrärahan käytön. Henkilöstöjaoksen tehtävänä on huolehtia siitä, että vuoden 2013 alussa uudet valtuutetut, henkilöstöjaos ja lautakunnat perehdytetään Nivalan kaupungin henkilöstöstrategiaan sekä sen toteuttamisen seurantaan. Henkilöstöjaos laatii toimialoille ja toimielimille henkilöstöstrategian seurantamallin ja mittarit, joilla seurataan henkilöstöstrategiatyön ja erityisesti työhyvinvointikyselyn purkukeskusteluissa sovittujen asioiden toteuttamista. Lautakuntien ja johtoryhmän vastuulla on seurata vähintään puolivuosittain sekä henkilöstöstrategian toteutumista että toimialalla toteutetuissa purkukeskusteluissa sovittuja asioita. Henkilöstöä ja sen kehittämistä koskevat tiedot kootaan vuosittain kaupungin henkilöstötilinpäätökseen ja niitä käsitellään kaupungin tilinpäätöksen yhteydessä. Henkilöstöstrategian toteuttaminen edistää Nivalan kaupungin henkilöstön työhyvinvointia. Tavoitteena on, että vuonna 2016 Nivalan kaupunki on alueensa paras julkisen sektorin työnantaja. 8

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa Tuula Selonen Mitä ikäjohtamisella tarkoitetaan? 1/3 Ikäjohtaminen on eri-ikäisten ihmisten johtamista eli hyvää henkilöstöjohtamista. Työurien parantamiseen ja pidentämiseen

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Jyväskylän kaupunki Henkilöstöhallinto Sisältö: 1. Henkilöstötyön keskeiset sisällöt 2. Miksi työyhteisön pelisäännöt? 3. Työhyvinvoinnin määritelmä

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Miten muutoksia johdetaan Itellassa

Miten muutoksia johdetaan Itellassa Miten muutoksia johdetaan Itellassa KaMu Mira Pakarinen Lisätietoja KaMu-mallista antaa: Hankejohtaja Mira Pakarinen mira.pakarinen@itella.com gsm 0400-288 232 Miksi malli? Toimintaympäristön muutosvauhti

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2015 2020 1 Sisällysluettelo 1 Mikä on henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Pohjola Terveys Oy Työhyvinvointipalvelut vastaava työpsykologi Sabina Brunou Millaista työhyvinvointia tavoittelemme tämän päivän työelämässä? Tavoitteena työntekijöiden

Lisätiedot

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Työvoimaa ja osaamista poistuu Vaje 250.000 työntekijää Nykyinen työvoima 2.300.000 15 v. Poistuneita 900.000

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit 1. Työhyvinvointi johtamisessa Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit Tyydyttävä: Työhyvinvoinnista keskusteltu, mutta tavoitteet ja vastuut epäselvät. Työhyvinvointi nähdään yksilön asiana. Hyvä:

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Havaintoja henkilöstöammattilaisten haastatteluista. www.inno-vointi.fi

Havaintoja henkilöstöammattilaisten haastatteluista. www.inno-vointi.fi Havaintoja henkilöstöammattilaisten haastatteluista 1 Aineisto 7 organisaatiosta henkilöstöjohtaja 4 * henkilöstöpäällikkö henkilöstöosaston päällikkö henkilöstönkehittämispäällikkö koulutussuunnittelija

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2010 2013

Henkilöstöstrategia 2010 2013 Henkilöstöstrategia 2010 2013 1 Henkilöstöstrategia avuksi johtamiseen Henkilöstöstrategia on väline Raision kaupungin henkilöstöpolitiikan kehittämiseen. Se toteuttaa osaltaan kaupungin strategiaa. Henkilöstöstrategia

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus vahvistaa seuraavan suunnitelman ja aikataulun sosiaalitoimessa toteutettaville toimenpiteille:

Kaupunginhallitus vahvistaa seuraavan suunnitelman ja aikataulun sosiaalitoimessa toteutettaville toimenpiteille: Kaupunginhallitus 88 25.04.2016 Sosiaalitoimessa toteutettavat toimenpiteet 2819/01.00.00.01/2016 Kaupunginhallitus 25.04.2016 88 Valmistelija Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383 Esittelijä

Lisätiedot

JÄMPTI HOMMA. henkilöstöstrategia 2016KV 13.6.2011

JÄMPTI HOMMA. henkilöstöstrategia 2016KV 13.6.2011 JÄMPTI HOMMA. 2016 henkilöstöstrategia 2016KV 13.6.2011 Sisältö Henkilöstöstrategian tiivistelmä 3 1. Henkilöstöstrategian lähtökohdat ja tehtävä 3 2. Henkilöstöstrategian arvot 4 3. Henkilöstövisio 2016

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Perheystävällisyyden alkukartoitus

Perheystävällisyyden alkukartoitus Perheystävällisyyden alkukartoitus 1. Taustatiedot Tämän dokumentin tarkoituksena on toimia pohjana työpaikan perheystävällisyyden alkukartoituksen tekemiselle ja ohjata kehittämissuunnitelman laatimista.

Lisätiedot

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää!

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää! HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyvää työpäivää! HUS:N STRATEGIA JA ARVOT HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ Johtaminen ja työprosessien kehittäminen Kehittymismahdollisuudet Henkilöstösuunnittelu, hallinta ja seuranta Yhteistoiminta

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta 1. Sukupuoli 0% 25% 50% 75% 100% mies 6,8% nainen 93,2% 2. Työ- ja virkasuhteesi muoto? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% vakituinen 86,41%

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa TORI-henkilöstöfoorumi 19.12.2012 Liisa Virolainen, Kaiku-työhyvivointipalvelut Riitta

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

Osuva-loppuseminaari

Osuva-loppuseminaari Osuva-loppuseminaari Mistä syntyy työntekijän ja työyhteisön innovatiivisuus? Kyselyn tuloksia 15/12/14 Timo Sinervo 1 Mitä tutkittiin Mitkä johtamiseen, työyhteisöön ja työhön liittyvät tekijät johtavat

Lisätiedot

VMBaron käyttötarkoitus ja hyödyntäminen

VMBaron käyttötarkoitus ja hyödyntäminen VMBaron käyttötarkoitus ja hyödyntäminen VMBaron version vaihto- ja esittelytilaisuus 9.2.2009 Valtiovarainministeriö, henkilöstöäosasto, Mariankatu 9 A Veli-Matti Lehtonen Työtyytyväisyyden määräytymisen

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2011

Uudista ja uudistu 2011 Uudista ja uudistu 2011 Kaikki mitä työhyvinvointiisi tarvitset? Työkykyriskeistä työhyvinvointiin Elina Taipale Are Oy 1 Puheenvuoron tavoitteet Osoittaa, että työkykyriskeihin keskittyminen tarjoaa hyvän

Lisätiedot

Miten HAO /JEDU toimii. Laatukoordinaattori Arto Veikkola

Miten HAO /JEDU toimii. Laatukoordinaattori Arto Veikkola MITTAREISTA Miten HAO /JEDU toimii Laatukoordinaattori Arto Veikkola JEDU/Hao oma toimintakäsikirja intrassa Mittaamista ohjaa vahvasti rahoitus, valtionosuudesta 3% otetaan kaikilta jaettavaksi tuloksellisuusrahana

Lisätiedot

FORSSA HIHAT HEILUMAAN. Henkilöstöohjelma. Yhteistoimintaryhmä 31.8.2015 Kaupunginhallitus 28.9.2015

FORSSA HIHAT HEILUMAAN. Henkilöstöohjelma. Yhteistoimintaryhmä 31.8.2015 Kaupunginhallitus 28.9.2015 FORSSA HIHAT HEILUMAAN 2020 Henkilöstöohjelma Yhteistoimintaryhmä 31.8.2015 Kaupunginhallitus 28.9.2015 Sisällys Henkilöstöohjelman tarkoitus... 3 Henkilöstöjohtamisen visio... 4 Henkilöstöjohtamisen periaatteet...

Lisätiedot

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Terveyskeskusjohdon päivät 10.2.2012 Eija Peltonen Johtava hoitaja, TtT 10.2.2012 1 Hyvä johtaminen ja henkilöstö? Hyvät johtamis-

Lisätiedot

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä on Vautsin osahanke Tavoitteena Tukea eri-ikäisten jaksamista ottamalla huomioon eri ikäkausien vahvuudet ja erityistarpeet Parantaa valmiuksia ikäjohtamiseen

Lisätiedot

4event yrityksenä. Perustamisvuosi 2001. Löydä energinen ja vireä elämä. Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä

4event yrityksenä. Perustamisvuosi 2001. Löydä energinen ja vireä elämä. Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä 4event yrityksenä Perustamisvuosi 2001 Löydä energinen ja vireä elämä Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä Osaajaverkostossa 140 henkilöä 1300 erillistä ohjelmaa / vuosi Valtakunnallisuus

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Kokkolan kaupungin työhyvinvointisyke 2010

Kokkolan kaupungin työhyvinvointisyke 2010 n kaupungin työhyvinvointisyke 2010 Yleistä kyselystä n työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kaupungin palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä ilmeneviä kehittämiskohteita. Kysely

Lisätiedot

OSVI: Osallistava sisäinen viestintä tutkimus- ja kehittämishanke

OSVI: Osallistava sisäinen viestintä tutkimus- ja kehittämishanke Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/15/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

Ikäjohtaminen-työntekijän hyvinvoinnnin tukemiseksi

Ikäjohtaminen-työntekijän hyvinvoinnnin tukemiseksi Ikäjohtaminen-työntekijän hyvinvoinnnin tukemiseksi ATERIA 14 tapahtuma, ammattiasiain toimitsija JHL edunvalvontalinja, työelämän laadun toimialue Ikäjohtaminen, määrittely Ikäjohtamiseksi kutsutaan eri-ikäisten

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla. Hankesuunnitelma 18.12.

HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla. Hankesuunnitelma 18.12. HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla Hankesuunnitelma 18.12.2014 KASTE-ohjelma VI Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista

Lisätiedot

Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle

Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle HENRY Foorumi 4.11.2008 Päivi Lind 1 Suomen parhaat työpaikat 2003 Tapiola-ryhmä 9.sija suurten organisaatioiden sarjassa. Euroopan sadan parhaan työpaikan joukossa.

Lisätiedot

TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio)

TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio) TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio) Kyselyn tulokset vertailussa Sinisellä: PKKY kysely 2012 (212 vastaajaa) ja vaikeaa esimiehille

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

SAARISTOVIRKAMIES MUUTOSTEN TYRSKYISSÄ. Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen Naantalin kaupunki. Kuntarakennefoorumi 7.5.2013

SAARISTOVIRKAMIES MUUTOSTEN TYRSKYISSÄ. Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen Naantalin kaupunki. Kuntarakennefoorumi 7.5.2013 SAARISTOVIRKAMIES MUUTOSTEN TYRSKYISSÄ Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen Naantalin kaupunki Kuntarakennefoorumi 7.5.2013 Neljän kunnan liitos Saaristovirkamies muutosten tyrskyissä Esityksen sisältö: 1.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KOHTI TEHOKASTA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA HUS:N VALTUUSTON LAIVASEMINAARI 24 26.9.2013 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja 1 2 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI Riittävä,

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEN JA KOKONAISHALLINNAN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEN JA KOKONAISHALLINNAN KEHITTÄMINEN Juhani Tarkkonen TURVALLISUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEN JA KOKONAISHALLINNAN KEHITTÄMINEN Seurantaraportti viiden elintarviketeollisuuden yrityksen johtamisjärjestelmän kehittämishankkeesta LIITEOSA:

Lisätiedot

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi?

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Pauli Forma, Keva Toteuttaneet: Kalle Mäkinen & Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park Verkkoaivoriihi, taustatietoa Tavoite: selvittää

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

Hyvän työpaikan kriteerit

Hyvän työpaikan kriteerit Hyvän työpaikan kriteerit Vetovoimaa ja työhyvinvointia terveydenhuoltoon! Hyvän työpaikan kriteerit 2 Hyvä lukija, esitteessä olevat Hyvän työpaikan kriteerit terveydenhuollon organisaatioille on laadittu

Lisätiedot

TYHY-SUUNNITELMAN LAADINTA, TOTEUTUS JA SEURANTA V. 2012

TYHY-SUUNNITELMAN LAADINTA, TOTEUTUS JA SEURANTA V. 2012 TYHY-SUUNNITELMAN LAADINTA, TOTEUTUS JA SEURANTA V. 2012 Kevät 2011 Marja Mäkiniemi M Tommi Hautaniemi työhyvinvointisuunnittelija psykologi, työhyvinvointiasiat p. 5191 p. 4182 TYÖHYVINVOINNILLA TARKOITETAAN

Lisätiedot

Alueellinen työhyvinvointikysely. Voimaa ossaamisesta! -hanke

Alueellinen työhyvinvointikysely. Voimaa ossaamisesta! -hanke Alueellinen työhyvinvointikysely Voimaa ossaamisesta! -hanke Taustatiedot Vastaajia 1 983 henkilöä miehiä 14 % naisia 86 % Toimiala Hotelli- ja ravintola 5 % Kauppa- ja palvelu 17 % Muu julkishallinto

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Tavoitteista käytäntöihin - esimiehistä ketteriä työhyvinvoinnin kehittäjiä Tampereen Yliopisto, Johtajuussymposium 2.9.2015

Tavoitteista käytäntöihin - esimiehistä ketteriä työhyvinvoinnin kehittäjiä Tampereen Yliopisto, Johtajuussymposium 2.9.2015 Tavoitteista käytäntöihin - esimiehistä ketteriä työhyvinvoinnin kehittäjiä Tampereen Yliopisto, Johtajuussymposium 2.9.2015 Espoon kaupunki, henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu,

Lisätiedot

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät...

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013 Sisältö 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... 3 2 Alkusanat... 4 3 Kaupungin

Lisätiedot

Johtaminen laadun tuottajana

Johtaminen laadun tuottajana Johtaminen laadun tuottajana Varhaiskasvatuksen seminaari 15.11.2010 Eeva Hujala Tampereen yliopisto 2010 JOHTAJUUS varhaiskasvatuksessa on toimijoiden sitouttamista perustehtävän tavoitteelliseen kehittämiseen

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma. Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1.

Henkilöstöohjelma. Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1.2006 Henkilöstöohjelma Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008 KH 30.1.2006 Tampereen kaupunki Henkilöstöohjelma Toimintaympäristö

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli

IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli Työhyvinvointiviikko, 28.1.2015 työhyvinvointisuunnittelija Saija Jokinen Työhyvinvointiviikko, 28.1.2015 Iästä voimaa työhön työhyvinvointisuunnittelija

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

monien makujen maustaja

monien makujen maustaja monien makujen maustaja Maustaja Oy Elintarvikkeiden sopimusvalmistuskumppani 70 työntekijää Liikevaihto v. 2013 n. 16,0 milj. euroa Vienti noin 23 % liikevaihdosta Tuotanto ja toimistotilat, 6600 neliömetriä,

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2015

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2015 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2015 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän henkilöstöstrategia on johtamisen ja koko henkilöstön työväline, jonka avulla henkilöstöjohtamista ja työyhteisön toimintaa suunnataan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN!

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA Vie kaupunkia kohti visiota Kertoo, millainen työnantaja haluamme

Lisätiedot

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Kotkan kaupunki Perustettu vuonna 1879 Kotka, Karhula ja Kymi yhdistyivät 1977 Asukkaita noin 55.000 Kokonaispinta-ala 950km2, maata 271km2, merta 678km2 Rantaviivaa

Lisätiedot

Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen > Käsikirja > Koulutukset > Verkosto 1 Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Työhyvinvointi yhtymässä 2013

Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Marita Simola työhyvinvointipäällikkö 25.4.2013 Yhtymän työhyvinvointisuunnitelman painopistealueet vuosina 2012-2013 1. Hyvinvoiva työyhteisö, työyhteisön toimivuus. 2. Mahdollistaa

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

HENKILÖSTÖSTRATEGIA. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hallitus 1.3.2011 LIITE 8 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hallitus XXXXXX 1 (9) Sisällysluettelo Alkusanat 1 Henkilöstöpoliittiset periaatteet... 3 2 Johtaminen ja esimiestyö... 3 4

Lisätiedot

Työelämä 2020 -hanke. Hyvää huomenta Hyvää huomista Workshop 12.11.2014. Margita Klemetti hankejohtaja

Työelämä 2020 -hanke. Hyvää huomenta Hyvää huomista Workshop 12.11.2014. Margita Klemetti hankejohtaja Työelämä 2020 -hanke Hyvää huomenta Hyvää huomista Workshop 12.11.2014 Margita Klemetti hankejohtaja SUOMEN TYÖELÄMÄ EUROOPAN PARAS VUONNA 2020 Hallitusohjelma TYÖELÄMÄSTRATEGIA TULEVAISUUDEN TYÖPAIKALLA

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA 1 SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA 1. YLEISTÄ Työnantaja ja pääsopijajärjestöt tekivät sopimuksen yhteistoiminnan ja työsuojelun yhteistoiminnan kehittämisestä, toteuttamistavoista

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia Hyvinvoiva henkilöstö 2015 2018

Henkilöstöstrategia Hyvinvoiva henkilöstö 2015 2018 Henkilöstöstrategia Hyvinvoiva henkilöstö 2015 2018 Henkilöstöstrategiaryhmä 7.4.2015 Johtoryhmä 16.4.2015 Johtokunta 24.4.2015 Yhtymäkokous 24.6.2015 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöstrategia

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Kehitetään työhyvinvointia yhdessä TTK Työhyvinvointipalveluista tukea Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Mitä hyötyä? Hyöty on osoitettu tutkimuksin ja kehittämishankkeissa Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Pori 2.9.2015 Anne Jortikka Visio Työelämästrategia Suomen työelämä Euroopan paras vuoteen 2020 Työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikainen kehittäminen

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Jarna Savolainen Asiantuntija, Työhyvinvoinnin palvelut Finnsec-messut 13.10.2011 Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja

Lisätiedot

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008 ARVO-koulutuspäivän tavoitteet 13.8. 2008 Selkiyttää ja luoda moniammatillisesti yhteisiä merkityksiä hankkeen tavoitteille, käsitteille ja kehittämisprosessille.

Lisätiedot

Osa 1: Osaamiskartoituksen yleiset periaatteet

Osa 1: Osaamiskartoituksen yleiset periaatteet Luonnos 29.9.2011 Osaamiskartoitukset Oulunkaaren kuntayhtymässä Materiaali: Osa 1: Osaamiskartoituksen yleiset periaatteet Osa 2: Osaamiskartoitusten toteutus Oulunkaarella Anu Vuorinen, kehitysjohtaja

Lisätiedot

Osaamistarpeiden kartoittamisesta osaamisen kehittämiseen. Lyhytohje työpaikalle.

Osaamistarpeiden kartoittamisesta osaamisen kehittämiseen. Lyhytohje työpaikalle. Osaamistarpeiden kartoittamisesta osaamisen kehittämiseen. Lyhytohje työpaikalle. Jarna Savolainen Työturvallisuuskeskus TTK 8.11.2013 Osaaminen luo työhyvinvointia Kokemus oman työn osaamisesta on yksi

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot