Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto"

Transkriptio

1 Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto

2 Työpaikkakohtainen strategia Yksilökohtainen työkyvyn hallinta ja ylläpito Työpaikan suunnitelma järjestelmästä, jolla työkykyasioita työpaikalla hoidetaan (mm. sairauslomalta palaamiseen liittyvät kysymykset) - ehkäisevät periaatteet - yhteiset selkeät tavoitteet - johdon, eri organisaatioiden ja vastuuhlöiden tehtävät Yksilölliset, kuhunkin tilanteeseen sovitetut toimet työntekijän työkyvyn tueksi: - henkilökohtainen ohjaus, tuki - ergonomiset kysymykset, työolosuhteet - työjärjestelyt - terveelliset elintavat - työkokeilut, tehtävien vaihto, työn vaihto - koordinointi jne. Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto 2014

3 joukko käytäntöjä, joiden avulla pyritään minimoimaan erilaisten työssä havaittavien vammojen ja terveysongelmien haittavaikutukset (hunt 2009) tarkoituksena on keskeyttää vamman tai sairauden ja sen haittojen eteneminen sillä pyritään varhaiseen väliintuloon mahdollisimman pian haittojen ilmenemisen jälkeen ja käyttäen monialaisia kuntoutuspalveluja ylläpitämään niiden työntekijöiden suhdetta työpaikkaan, jotka ovat vaarassa menettää työnsä (Hunt 2009; Akabas et al 1992) Tyky-toiminnan tasot 2 ja 3

4 Taso 1: kaikille suunnatut toimet Taso 2: oireileville yksilöille tai yhteisöille suunnatut toimet (uupumus; toistuvat sairauspoissaolot; ei vielä selvää työkyvyn alentumaa; varhaiskuntoutuksellinen toiminta) Taso 3: työntekijöille, joilla työkyvyttömyyden uhka tai selvästi alentunut työkyky (korjaava kuntoutus)

5 1) tarpeiden selvittäminen yhdessä työntekijän kanssa; uhkaa aiheuttavien tekijöiden tutkiminen (yksilö; työympäristö; työorganisaatio; ulkopuoliset tekijät) 2) yksilö- ja ryhmämuotoiset terapeuttiset toimenpiteet (lääkinnälliset, psykologiset) 3) ohjaus, neuvonta (oman työn ja ajankäytön hallinta, valmiudet; työkäyttäytyminen, omien toiminta- ja reaktiotapojen havaitseminen ja muuttaminen; elintavat ja terveyskäyttäytyminen) 4) esimiestoiminta (ikäjohtaminen, erilaisuuden johtaminen) 5) työkokeilu, työpaikkakokeilu, työhönvalmennus 6) täydentävä koulutus, suunnattu työpaikkakoulutus; ammatillinen uudelleenkoulutus 7) muutos omassa työssä (uusi työala tai tehtävä; työolojen muutos; työprosessin/ sisällön muutos; työtapojen muutos) 8) työrganisaation työn tai työhyvinvoinnin kehittäminen (muutos työssä ja työn toteuttamisen tavoissa, työyhteisössä) 9) sosiaalisten/taloudellisten/toimeentulokysymysten ratkominen

6 Työnantajan ja työntekijäpuolen yhteistyö Esimiesten tärkeä rooli (koulutustarpeita?) Varhainen ja säännöllinen kontakti sairauslomalla olevaan työntekijään Viralliset työhönpaluusuunnitelmat ja prosessit Terveyspalvelujen saatavilla olo (ohjaus niihin) Työjärjestelyjen mahdollisuus tarvittaessa (Waddell: tehokkaampia kuin toimintakykyinterventiot) Kuntoutusohjauksen mahdollisuus tarv. Ulkopuolisten järjestelmien (Kela, työeläkelaitokset) kustantamien kuntoutusohjelmien mahdollisuus tarvittaessa Vrt. Waddell et al. 2008

7 Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto 2014

8 Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto, 2014

9 Ammatillinen kuntoutus ja työhönpaluu on tehokkaampaa, jos toiminta tapahtuu läheisessä yhteistyössä työpaikkaan (***) Kuntoutus on integroitava yrityksen työhyvinvointi- ja työsuojelusuunnitelmiin (#) Erilaisten työjärjestelyjen käyttö vähentää sairauspäivien määrää ja lisää sairauslomalta työhön paluun todennäköisyyttä (***) Työkyvyn huolto (disability management) on kustannustehokasta ja voi vähentää sairauspäiviä % (***) Waddell et al. 2008

10 Toimenpiteiden tarpeen varhainen havaitseminen ja reagointi ennen pitkiä sairauslomia Tilannearvion tekeminen työhön paluun mahdollisuuksista ja sen edellyttämistä toimenpiteistä mahdollisimman varhain sairauden tai vammautumisen jälkeen, ts. sairausloman aikana Lähtökohtana välttää sairaan roolin ja eläkeorientaation syntymistä Ikuisuuskysymys: kokeiluprojekteja suomalaisilla työpaikoilla v kuntoutustavoitteisen toiminnan varhaisesta käynnistämisestä

11 Medikalisaatio voi olla haitallista ja aiheuttaa ns. iatrogeenistä vajaakuntoisuutta (#) Mitä pidempään sairausloma kestää, sitä pienempi on työhönpaluun todennäköisyys ja sitä suuremmat esteet ammatilliselle kuntoutukselle (***) Varhainen interventio (yksinkertaiset ja edelliset terveys- ja työpaikkainterventiot) on tehokasta (***) Aikainen ja jatkuva kontakti työntekijän ja työpaikan välillä sekä kontakti työpaikan ja työterveyshuollon välillä vähentää sairauslomapäiviä (***) Waddell et al. 2008

12 voisi lääkärit tänä päivänä kuunnella enemmän potilasta, niin olisi voinut minunkin vaivani selvitä aiemmin, ja kuntoutus olisi voitu aloittaa vuosia sitten, enkä olisi välttämättä aloittanut sitä työtä missä selkä sitten lopullisesti hajosi. Eli lähinnä jos lääkärit buranan määräämisen sijasta tutkisivat kunnolla, ei niin monen tarvitsisi joutua kuntoutukseen. (Työeläkekuntoutuksen asiakas Työeläkekuntoutuksen toimivuus -tutkimuksessa, Härkäpää ym. 2011)

13 mitä pidempi aika odotellessa kuluu sitä enemmän eläkeajatukset alkavat vallata alaa sitä enemmän motivaatio työhön ja rohkeus osallistua erilaisiin toimiin alentuvat sitä enemmän nousee esiin itsetunnon ja itsearvostuksen ongelmia Sairausloma on yksi, mutta ei ainoa intervention tarpeellisuuden indikaattori

14 Huolimatta työpaikan työhyvinvointiohjelmista ja työterveyshuollosta osa työntekijöistä tarvitsee enemmän ammatillista tukea (ehkä 5 10 %). Ammatillisen kuntoutuksen asemesta ohjaudutaan usein erikoissairaanhoidon tutkimuksiin, mikä viivästyttää ammatillista interventiota Tarvitaan terveydenhuollon ja ammatillisen kuntoutuksen yhteistyötä Suunnitellut ammatillisen kuntoutuksen interventiot ovat tehokkaita erityisesti ennen pitkää sairauslomaa (yli 6 kk) (***)

15 prosessi, jonka avulla ihmiset, joiden työkyky on vamman tai sairauden kautta uhattuna, voidaan auttaa kykeneviksi saamaan työtä, säilyttämään työnsä tai palaamaan siihen kokonaisuus aktiivisia toimenpiteitä, jotka kohdistuvat ihmisiin joilla on terveyteen liittyviä suoriutumisesteitä ja jotka auttavat heitä käyttämään mahdollisuuksiaan hyväksi parempien työtulosten saavuttamiseksi Irving et al. 2004

16 Työterveyshuollossa? Työpaikalla? Ergonominen suunnittelu? Työtehtävien suunnittelu? Ulkopuolinen asiantuntija, joka hoitaa ohjaavia ja tukevia tehtäviä? Lääkärin ja työterveyshoitajan roolit ohjauksessa?

17 Kukaan ei ota vastuuta, vaan heitetään paikasta toiseen eikä mitään tapahdu. Täytyy itse olla hyvin aktiivinen että asiat etenee, tuntuu välillä että kukaan ei tiedä mitään. Soita sinne ja täytä tämä ja tuo. Asiat etenee tosi hitaasti välillä. Miksi asioiden käsittely on niin hidasta, paperit ns. seisovat lääkärin pöydällä useita kuukausia ( ). (Työeläkekuntoutuksen asiakas)

18 Työelämä erittäin tärkeä (69 %) tai tärkeä (20 %) tavoite Työkyvyttömyyden toteaminen tai eläke erittäin tärkeä (18 %) tai tärkeä (17 %) tavoite Paljon myös muita tavoitteita, mm. parempi fyysinen tai psyykkinen hyvinvointi ja työyhteisön ilmapiirin paraneminen Työelämämotivaatio (kontekstuaalinen): vahva, ongelmaton (61 %) ambivalentti, ongelmallinen (28 %) ei motivaatiota (11 %) Motivoitunut työeläkekuntoutukseen (situationaalinen): hyvin motivoitunut (56 %) melko motivoitunut (32 %) tuskin lainkaan motivoitunut (12 %) (Härkäpää ym., 2014) Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto, 2014

19 Ihminen rakentaa elämänkulkuaan ja tekee valintoja erilaisia mahdollisuuksia antavissa ja rajoja asettavissa olosuhteissa ja ympäristöissä. Haluaminen (motivaatio) on sidoksissa koettuun pystyvyyteen ja koettuihin mahdollisuuksiin. (Berglind & Gerner, 2002.) Kykenee, pystyy Haluaa Uskoo olevan mahdollista Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto, 2014

20 Mitä ihminen haluaa, ei ole erillinen mielipide, vaan yhteydessä koettuihin mahdollisuuksiin ja koettuun pystyvyyteen Hyvin harva sanoo EN HALUA ilman, että sen taustalla on koettuja esteitä Toisaalta monet ovat hyvin epävarmoja ja ambivalentteja tavoitteidensa suhteen. Koetut esteet eivät aina ole realistisia osalla asiakkaista voi olla epäonnistuneiden yritysten takia liian negatiivinen kuva kyvyistään ja mahdollisuuksistaan. Kuntoutustyön tehtävänä on yhdessä asiakkaan kanssa selvittää, mitkä ovat hänen preferenssinsä ja millaisin keinoin hän voisi päästä eteenpäin. Ammatillisessa kuntoutuksessa se ei voi tapahtua ilman kosketusta työelämään. Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto, 2014

21 Uskoo mahdollisuutensa saada sopivaa työtä huonoiksi (***) Koettu pystyvyys on heikko (***) Aikaisemmassa työssä paljon psykososiaalisia ongelmia (***) Aikaisemmassa työssä paljon erilaisia epävarmuustekijöitä (***) Ns. institutionaalinen luottamus (usko oikeudenmukaiseen kohteluun yhteiskunnassa) heikko (***) Oma/perheen talous heikohko, joutuu tinkimään kuluissa (***) Vanhemmat ikäryhmät; peruskoulutus alle 12 vuotta; fyysinen työ Alkanut orientoitua eläkkeelle, orientaatioiden ambivalenssi, kokee terveydentilansa huonoksi (Härkäpää ym., 2014) Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto, 2014

22 Edellyttää muun muassa, että tulevaisuuden perspektiivit voidaan kuntoutusprosessin yhteydessä hahmottaa uudella tavalla Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto, 2014

23 Kuntoutujan osallistuminen palvelutarpeiden määrittelyyn Vaihtoehtojen olemassaolo palveluja valittaessa (valinnan mahdollisuus) Riittävä tiedon ja tuen saaminen Kuntoutujan mahdollisuus osallistua kuntoutuspoliittiseen toimintaan (myös yksi valtaistumisen ilmenemismuoto) (Kosciulek 1999) Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto, 2014

24 Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto, 2014

25 selvässä yhteydessä siihen: oliko asiakas osallistunut suunnitelman laatimiseen (80 % merkittävästi) vastasiko suunnitelma asiakkaan toiveita (hyvin 59 %, huonosti 18 %) kokiko asiakas, että hänellä oli mahdollisuus vaikuttaa kuntoutusprosessiin (erittäin hyvin 22 %, huonosti 18 %) (Härkäpää ym., 2012) Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto, 2014

26 asiakas oli motivoitunut osallistumaan kuntoutukseen kuntoutuksen koettiin käynnistyneen sopivaan aikaan, ei ainakaan liian aikaisin (useimmilla se käynnistyi liian myöhään, osalla liian aikaisin) suunnitelma vastasi hyvin toiveita asiakas osallistui itse merkittävästi suunnitteluun asiakkaalla oli mahdollisuus vaikuttaa kuntoutusprosessiin suunnitelma sisälsi ammatillista koulutusta, mutta ei kuntoutustutkimusta asiakas koki saaneensa prosessin aikana tukea esimieheltä ja työpaikan johdolta työterveyshuollolta eläkelaitoksen kuntoutusneuvojalta (Järvikoski ym., 2012) Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto, 2014

27 esimiehen rooli/sovitut käytännöt: yhteyden säilyttäminen sairausloman aikana, sovitulla tavalla sairausloman tarpeesta keskustelu, tarkka harkinta paluun tukemisen yksilölliset keinot kuntoutussuunnittelija tai työpaikkasuunnittelija tukena alkuvaiheen jatkuva tuki toimintamallien kehittelyä (esim. yhteydenotoista sopiminen sairausloman ajalle; työhönpaluun organisointi; Sirkku Kivistö/TTL; useat projektit/ Kuntoutussäätiö)

28 Kaisu on työskennellyt vanhusten kotipalvelussa, joutunut masennuksen ja uupumuksen vuoksi sairauslomalle ja kuntoutustuelle masennusjaksot toistuneet useamman kerran, viimeksi ollut poissa työstä pian vuoden, ja työhönpaluu tuntuu erittäin haasteelliselta työterveyshuollon yhteydenotto (ulkopuolisen organisaation) kuntoutusneuvojaan

29 nykyisen työn aiheuttama stressi masennuksen yhtenä syytekijänä (vanhusten ongelmat jatkuvasti mielessä) työhönpaluumahdollisuuksia etsittävä muualta konkreettisena ongelmana kotoa lähtemisen vaikeudet suunnitelmien tekemisen ja päätöksenteon ongelmat

30 ryhmään tulon vaikeudet; aluksi kotoa noutaminen (kuntoutusneuvojan toimintatapana ulos toimistosta yhteiskuntaan) neljän hengen ryhmä (10 kertaa 3 kk:n aikana) ryhmän antama keskustelutuki (kuntoutusneuvojan ohjauksella) osoittautui hyödylliseksi ryhmän aikana verkostotyötä työnantajan, työterveyshuollon, psykiatrian poliklinikan ja sosiaalitoimen kanssa: verkosto tukemaan kaisun työhön paluuta. työhönpaluun suunnitelma selkiytyi tänä aikana, ja työkokeilupaikka löydettiin hammashoidon ajanvarauksesta (työstä aikaisempaa kokemusta)

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus 03/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus Jyri Liukko ja Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ

SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ KATSAUS ANNIKA LAISOLA- NUOTIO PIRKKO MÄKELÄ-PUSA RAIJA TIAINEN SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ On kiva mennä aamulla töihin ku hymyilyttää Johdanto Työurien pidentämisen

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Janne Jalava, Jukka Salomäki Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Arviointitutkimus Itellan Kunnon Polku -tuen vaikutuksista työntekijöiden sairauspoissaoloihin ja työssä jaksamiseen

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Sisällys 1. Varhaisesta puuttumisesta varhaiseen avoimeen yhteistyöhön 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen osana kuntastrategiaa 3. Puheeksiottamisen

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Lukijalle Työyhteisön toimivuus ja hyvä ilmapiiri ovat tärkeimpiä työhyvinvointiin, tuloksellisuuteen ja palvelun

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

ŶŶĂŬŽŝŶƚŝĚŝĂůŽŐŝƚ ƉĞƌŚĞŬƵŶƚŽƵƚƵŬƐĞƐƐĂ // ŽƐĂ dljƃŷƚğŭŝũƃŝěğŷ ŬŽŬĞŵƵŬƐŝĂ dƶůğǀăŝɛƶƶěğŷ ŵƶŝɛƚğůƶ ͲƐƵƵŶŶŝƩĞůƵƉĂůĂǀĞƌĞŝƐƚĂ!

ŶŶĂŬŽŝŶƚŝĚŝĂůŽŐŝƚ ƉĞƌŚĞŬƵŶƚŽƵƚƵŬƐĞƐƐĂ // ŽƐĂ dljƃŷƚğŭŝũƃŝěğŷ ŬŽŬĞŵƵŬƐŝĂ dƶůğǀăŝɛƶƶěğŷ ŵƶŝɛƚğůƶ ͲƐƵƵŶŶŝƩĞůƵƉĂůĂǀĞƌĞŝƐƚĂ! !""#$ MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa II osa Työntekijöiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu -suunnittelupalavereista Niina Remsu

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.

Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9. Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.12 12.9.2012 Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Onko työterveyshuoltoa?

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN

ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN 1 ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN Piia Siikala Riitta Winter Metropolia AMK Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa -projektin koulutus Vajaaliikkeisten

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen Maritta Itäpuisto Katja Lampinen, Petri Miettinen, Sari Naappi, Anne-Maria Perttula, Kaija Smolander, Jyrki Vihriälä OPAS Rahapeliongelmien

Lisätiedot

Kun uralle tarvitaan uutta suuntaa. Ketkä vastaavat kuntaväen työhyvinvoinnista? Merikoski jää historiaan. Verven työurapalvelut laajenevat Turkuun

Kun uralle tarvitaan uutta suuntaa. Ketkä vastaavat kuntaväen työhyvinvoinnista? Merikoski jää historiaan. Verven työurapalvelut laajenevat Turkuun 1/2012 Ketkä vastaavat kuntaväen työhyvinvoinnista? Verven työurapalvelut laajenevat Turkuun Merikoski jää historiaan Kun uralle tarvitaan uutta suuntaa Matti Anttonen johtaja Työkyky Kuntoutuspoliittinen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009 Että en minäkään esimerkiksi pienenä tyttönä toivonut että voi että kun minusta tulisi alkoholisti. Muutosvalmius ja kohtaamiset palvelujärjestelmässä päihdeasiakkaiden kokemina. Valma- projekti 2007 2010

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Kuva: istockphoto KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Timonen KIeLenTARKIsTus: niko Haarala

Lisätiedot

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen OPAS etäomais- HOIVASTA Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen 3 Johdanto 4 Mitä on etäomaishoiva? 6 Kaukana, mutta niin lähellä 8 Kuka on etäomaishoitaja?

Lisätiedot