1 / 5 Virkailijoiden talo, asemakaavamuutos (2305), luonnos nähtävillä (MRA 30 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 / 5 Virkailijoiden talo, asemakaavamuutos (2305), luonnos nähtävillä (MRA 30 ) 22.6-21.7.2015."

Transkriptio

1 / irilijoiden tlo, semvmuutos (0), luonnos nähtävillä (MRA 0 ) Stujen lusuntojen j mielipiteiden tiivistelmät seä vstineet niihin Lusunnot pyydettiin seurvilt: Kervn Omotiyhdistys ry, Kervn ympäristösuojeluyhdistys ry, Kerv-seur ry, Kervn mmisneuvosto, Kesi-Uudenmn muntmuseo, Uudenmn EL-esus, Uudenmn liitto, Elis Oyj, Soner Crrier Networs Oy, Kervn Energi Oy, Kesi- Uudenmn ympäristöesus, Kesi-Uudenmn pelstuslitos, Kupunitenii j Rennusvlvonttoimisto. Lusuntoj stiin uusi j muistutusi ei jätetty yhtään. Lusunto / Muistutus (lyhennelmä) Kervn seur ry,..0 Asemvn muutos äsittelee Kervn uppln j upungin historin nnlt merittävintä yhtenäistä luett. Kvmuutoslueell on säilynyt erittäin hyvin 0-0 luvun miljöö, rennusineen j ympäristöineen. Kvn ensisijinen ehittäminen tuleein ehdottomsti tue nimenomn lueen säilyttämistä j ehittämistä Kervn (j oo Suomen) sodnjäleisen uudelleenrentmisen j - rentumisen mllisti esimerinä. Tämän lisäsi muutosohteen esitettävän ns. irilijoiden tlon meritys oo lueen ritehtonisesti j rennustiteellisesti merittävimpinä ysittäisenä rennusen tulee ott muutostyössä erityisesti huomioon. Tlo rennettiin 0-luvun luss Kervn uppln johtvien virmiesten sunnoisi (tloss sui perheineen mm. upplnjohtj Unto Suominen) - j lopputulos on suomlisen modernin ritehtuurin helmi. Sen jäleen rennus on toiminut monien täreiden julisten plveluiden toimipisteensä, siellä on mm. ottnut potilit vstn silloinen legendrinen upplnläääri A.A. Kllio. Rennusen jälifuntionlinen edustvuus yhdistettynä mssoittelun monimuotoisuuteen j ysityisohtien riuteen teee ohteest erityisen edustvn. Rennusen polveilevuus luo iehtovn ontrstin ympäröiviin suorlinjisempiin jälleenrennusjn rennusiin. irilijoiden tlo on Kervn sodnjäleisen upplnjn hllinnollisen esusen ysittäinen helmi. Se on itsessään rvorennus, mutt toimii myös oo ympäröivän 0-luvun rennusmiljöön oovn j eseisenä elementtinä. Jos rennusen sisätiloihin iotn vn jtotyössä tehdä merittäviä muutosi, suunnittelun tulee oll erityisen tr j rennusen rvon ymmärtävää. Jos tiloj iotn j uudelleen, suunnittelun tulee oll oonisvltist j iinteistön tillliset erityisrtisut huomioiv. Olemss olevn vn muisten tilojen mhdolliset muutoset tulee tehdä pieteetillä j rennusen ritehtonisi j stine Rennusten suojelumerinnät säilytetään voimss olevn vn muisin. irilijoiden tlon säilytys edellyttää tontin muuttmist myyntielvollisesi. Rennusten säilymisen nnlt on esisijisen täreää sd irilijoiden tloon suit, jottei rennus suttomn pääse rpistumn. Kvll suojelln vin rennusen ulouori (sr- 0), sisätilojen rentminen j muuttminen edellyttää rennusluvn j sitä vlvoo rennustrstj.

2 tilllisi rtisuj unnioitten. Niin snottu Hllintopuisto, johon semvn muutoslue olennisesti j ympäristönsä puolest liittyy, on eseinen os oo Kervn esustn upuniuv j viherlueit. Kervn esustss lue on inutltuinen j puistomisen säilynyt oonisuus, jon meritys vin sv upungin ehittyessä, muuttuess j tiivistyessä. Hllintopuiston miljöö- j vihersuunnitelmn päivittäminen yhä premmin vstmn lueen erityispiirteitä j ervlisten trpeit on ollut jo vuosien jn odottmss toteutumistn. Puiston ehittäminen yhä premmin upunilisi plvelevsi "Wnhn Kervn puistosi" on eriseen minittu myös tlvell 0 upunginjohtjlle luovutetuss esustn ehittämisryhmän rportiss. Asemvn muutosen tuleein edistää voimsti tätä tvoitett j sen toteutumist. Erityisesti semvn muutosess tulee vlmisteluss selvittää j ott huomioon irilijoiden tlon j ns. Eeronulmn tlon (rvvuortlo) välisen viherlueen ehittäminen. Asintuntevll suunnittelull on voitv yhdistää molempien rennusten pih-lueet seä niiden välissä olev vihervyöhye oonisuudesi, jo plvelee seä rennusten jtoäyttöä että iien ervlisten viristysäyttöä. On täreää, että jtosuunnitteluss oo Hllintopuisto nähdään oonisuuten, joss ns. Kupplntlo j sen edust liittyy iinteästi Kesustn ehän puoleisiin rennusiin. Suunnitteluss tulee rtist tp, joll yleisessä äytössä olev Hllintopuisto jtuu sumttomsti lueen läpi. ihersuunnitelmss j sen toteutusess tulee ott erityisesti huomioon lueen erityispiirteet seä sen historillinen ehys. Kervn esustn oslt esiin on noussut moness oht pysäöintitilojen mitoitusysymyset. Asemvn muutoslueell pysäöintitilojen mitoitus j sijoittminen on erityisen hstv tehtävä. Alue on määritelty pillisesti historillisesti rvosi oonisuudesi, jon miljöössä utoill ei ole, eiä tule oll, merittävää rooli. Pysäöintiysymysten tulee oll listeisi lueen erityisldulle. Referenssiohteen semvn muutostyölle on nähtävä sen välittömässä läheisyydessä, smss miljöössä, sijitsev uudisrennus, jon pysäöintirtisuiss normit määritettiin lueen erityispiirteet trn huomioiden. Tätä tulee jt myös semvn muutoslueell. Kiinteistöohtisten rtisuiden rinnll/sijst tulee jtosuunnitteluss tuti mhdollisuutt rtist pysäöinti myös ljemmll lueellisell rtisull. Tässä työssä on trsteltv myös mm. Eeronulmn j Kupplntlon nyyisiä j tulevi pysäöintitrvertisuj. / Tämän semvmuutosen troitus on muutt Eeronulmn tlon vmääräys siten, että se vst premmin ysyntää. Hllintopuiston j siihen liittyvä Kupplntlon puistominen tontti säilytetään tässä viheess nyyisellään. Puistojen ehittämishneet rtistn tlousrvion yhteydessä. Os Eeropuistost säilytetään. Puistolueen vmääräystä täydennetään j Eeronulmn j irilijoiden tlon tonteill määrätään istutettvn lueen osi. irlijoiden tlon tontin äyttötroitusmuutosen johdost os Eeronpuistost muutetn ossi irilijoiden tlon tontti, os äyttötroitusmuutosen myötä rennuseen stt muodostu enemmän suntoj j näin ollen pih-lueen ljentminen on trpeen riittävän leii- j oleselulueen järjestämisesi. Alueen utopioitus pyritään järjestämään osittin tonttiohtisen. Pysäöintinormin vmuutosess on äytetty p / 00 -m, joten utopioj tulisi tontille enintään neljä. stutettvll lueen osll j uton säilytyspin rennuslll pyritään smn utot pois näyvistä. Kvmuutoslueen läheisyydessä olev utoton uudiserrostlo on suunnttu senioreille j liiuntrjoitteisille, missä esteettömyyteen on iinnitetty huomiot jo rennusen suunnitteluviheess. Kun ts vnhn suojeltvn rennusen muuttminen sopivsi vstvnliselle ohderyhmälle stt edellyttää mittvi j ustnnusiltn huomttvi muutostöitä. Lisäsi, jos lueelle muutt lpsiperheitä, niin utopioj trvitn turvllisuudenin vuosi suntojen välittömään läheisyyteen. Kupptorin lle on suunniteltu pysäöintipi, mutt sen toteuttminen on vielä epävrm. Kervn mmisneuvosto,..0 Kysymysessä on rvorennus, jo sijitsee rvoll esust-lueen tontill. Rennusen meritys liittyy erityisesti sen ritehtuurihistorillisiin rvoihin omn iutens mllin edustjn. Rennusten suojelumerinnät säilytetään j pihlueet velvoitetn toteutettvsi puistomisemn sopeutuvll tvll. Rennusen sisätilojen muuttminen vtii rennusluvn, jot vlvoo rennus-

3 / Sisi rennusen säilyttämistä j oo lueen vrovist uudistmist onin tervehdittävä tyydytysellä. trstj. mmisten j seniorinslisten nnlt rennus j sen sijinti ovt äytännöllisiä eräin vrusin: Kun ysymysessä on rennusest jo on peräisin 0-luvult, jouduttneen sisääntuloiss, portioiss j sisätiloiss teemään hienosäätöä (ynnyset, luist ym.). Ksierrosisuus stt rjoitt suntojen äyttöä. Sneerusen yhteydessä energitehouuteen lienee iinnitettävä huomiot. Mhdolliset meluongelmt voitneen selvittää ysinertisill melumittusill. stineesshn rvioitiin, että rennuset suojvt itsessään tumelult inin sisäpihll. Koonisuuten ysymysessä on erittäin iinnostv projeti, joss 0-luvun rivitlolue smniisesti säilytetään j uudistetn vrovisesti vstmn nyyjn vtimusi. mmisten nnlt lueen yleisilme on myönteinen eräin poieusin. mmisneuvoston nnlt melo hyvään tuloseen päästään eräitä jo minittuj ysityisohti hiomll. Elis Oyj, 0..0 Elis Oyj:n omistmi mpeleit sijitsee luonnoslueell. Alueell sijitseville rennusille on olemss olevt tlopelit. Lisäsi v-lueen rjoill sijitsee yhtiön peleit. Näiden peleiden suojus j niistä iheutuvt ustnnuset tulevt huomioid mhdollisi rennustöitä suunniteltess. Museovirsto,..0 Kervll on tehty reologisen ulttuuriperinnön inventointi vuosin 0-0. Alueelt, jot semvn muutos osee, ei tunnet muinismuistolin (/) troittmi iinteitä muinisjäännösiä. Alesis Kiven tu :n ohdlt on otettu tlteen iviudelle joittuv tstltt (mj re ), jo on uitenin todettu irtolöydösi ilmn muinisjäännösontesti. Näin ollen Museovirstoll ei ole huomutettv semvn muutoseen. Rennetun ulttuuriympäristön j misemn oslt lusunnon nt Museovirston j Kesi-Uudenmn muntmuseon välisen sopimusen perusteell muntmuseo. Kesi-Uudenmn muntmuseo,..0 irilijoiden tlon semvn muutosess tulee turvt niin itse rennusen uin siihen liittyvän Kervn uppln iisen esustorttelin ulttuurihistorillisten rvojen säilyminen. irilijoiden tlon suojelumääräystä ei s heientää eiä suntojen luumäärän mhdollinen lisääminen s joht irilijoiden tlon ominispiirteiden muuttumiseen. Osllistumis- j rviointisuunnitelmviheen jäleen vmuutosen luonnosiin on otettu mun myös irilijoiden tlon oispuolell sijitsevn rvtlo Eeronulmn tontti, jo on myös eseinen os 0-luvull muodostunutt yhtenäistä Kervn es- Kvselostusen liitteisiin lisätään vuonn 00 ldittu meluselvitys, joss ilmenee, että sisäpihn puolelle syntyy riittävä melunsuoj. Mhdollisiss orjus- j muutostöissä huomioidn mnliset pelit lupviheess. Kesi-Uudenmn muntmuseolle lähetettiin luonnosviheess lusuntopyyntö Muutostyössä rennusten suojelumerinnät säilytetään määräysineen voimss olevn semvn muisesti.

4 / ustoonisuutt. Edellä minitut vlimistvoitteet osevt siten myös Eeronulmn suinerrostlo j pihpiiriä. Nyt esillä on si luonnosvihtoehto irilijoiden tlon j Eeronulmn j näiden välisen puistovyöhyeen semvmuutosesi. Keseinen ero luonnosvihtoehtojen välillä on vihervyöhyeesi määritellyn lueen äyttötroitusess j ljuudess. oimss olevss semvss irilijoiden tlon j Eeronulmn suinerrostlon välissä sijitsee pe puistoistle eronpuisto. Puisto on lohottu suinortteleist vuonn 0, mutt sitä ei ole vrsinisesti rennettu vn vihervyöhyeen mieltää suinrennusten pih-lueesi. Puistolueell sv muutm vnh omenpuu, ryhmä täysisvuisi poppeleit j orpihlj-it. Luonnos :ssä viherlue on jettu irilijoiden tlon j Eeronulmn tonttien esen j vrsinist puistoluett ei enää olisi. Kummllein pihlle on määritelty ljt istutettvt lueen ost j näille on esitetty määräystä i-: stutettv lueen os, jo on rennettv puistomisemn sopeutuvsti voimen nurmilueen, joll tulee äyttää ysittäisiä ti ryhmään istutettuj puit j pensit. Luonnos :ss irilijoiden j Eerontlon tonteille ei ole linn määritelty istutettvi lueiden osi. Tonttien väliin on voimss olevn semvn tpn, hiemn nyyistä pienempänä, sijoitettu puistoistle, jolle ei ole esitetty muut merintää ti määräystä. Muntmuseon näemysen mun Kervn 0-luvun yhtenäiseen esustoonisuuteen olennisesti uuluvn vehreyden säilyttämisen nnlt Luonnos :ssä on ljemmin j tremmin määritelty. Molemmiss luonnosiss seä irilijoiden tlon että Eeronulmn tontille on esitetty uton säilytyspin rennusl. Muntmuseo orost, että Kervn rennusulttuurin inventointi j ulttuuriympäristön hoitosuunnitelmss (Kervn upuni & Aritehtitoimisto Lehto Peltonen lm, 00) todetn, että Kervn yhtenäisen esustoonisuuden rennusten j pihympäristön hoidoss tulee ott huomioon muut esustoonisuuteen uuluvt ohteet j lueen puisto- j upuniuvlinen oonisuus tulee säilyttää. Pihoille ei tulisi rent tyyliltään vnhoist rennusist poievi tosi ti muit rennelmi. Muntmuseon näemysen mun utotoset eivät siten ole toivottv lisä oonisuuteen, vn pioituselle tulisi osoitt pysäöimispit. Miäli utopiojen rennusl hlutn voimss olevn semvn muisesti säilyttää Eeronulmn tontill j sijoitt myös irilijoiden tontille, tulee utotosten suunnittelun j toteutusen ldulle sett erityisiä vtimusi. Kvluonnosiss inostn irilijoiden tlon tontill uton säilytyspin rennusllle on nnettu määräys, jon mun rennusen tulee sopi tyyliltään j ysityisohdiltn ympäristöön. Muntmuseon näemysen mun vstv määräys tulee ose myös Eeronulmn tontin uton säilytyspin rennusl. Lisäsi m- Kvehdotus lditn vihtoehdon mun, mutt lueen vehreä ominispiirre huomioidn tremmin. Eeronulmn tontin utopiojen rennusln vmääräystä orjtn siten, että rennusen on sovittv tyyliltään j ysityisohdiltn ympäristöön.

5 untmuseo ip selitystä Luonnos :ssä irilijoiden tlon tontill olevlle luerjusell merinnälle et. Esillä oleviss luonnosiss on molemmiss esitetty suojelumerintää sr-0 seä irilijoiden tlolle että Eeronulmn tlolle. oimss olevss semvss molemmt rennuset on jo suojeltu yseisellä merinnällä, joten tältä osin semvn muutos ei iheuttisi muutosi. Suojelumerinnän sr-0 määräystestisi on uitenin esitetty: Suojeltv rennus. Nyyisellään suojelumääräys sr-0 uuluu seurvsti: Suojeltv rennus. Rennusess suoritettvien orjusten tulee oll sellisi, että ulttuurihistorillisesti merittävän rennusen ominispiirteet säilyvät. Asemvmuutosen osllistumis- j rviointisuunnitelmst ntmssn lusunnoss muntmuseo totesi, että irilijoiden tlon semvn muutosess tulee turvt niin itse rennusen uin siihen liittyvän Kervn uppln iisen esustorttelin ulttuurihistorillisten rvojen säilyminen. irilijoiden tlon suojelumääräystä ei s heientää eiä suntojen luumäärän mhdollinen lisääminen s joht irilijoiden tlon ominispiirteiden muuttumiseen. Muntmuseon näemysen mun suojelumääräystä sr-0 osev määräystesti tulee säilyttää voimss olevn semvn muisen. Kesi-Uudenmn muntmuseo tsoo, että irilijoiden tlon semvmuutosen vihtoehdoist Luonnos turv premmin ulttuurihistorillisesti rvoseen Kervn esustortteliin uuluvn v-lueen ominisluonteen säilymisen. irilijoiden tlon semvmuutost (0) voidn viedä eteenpäin edellä minituin huomutusin j lisäysin. Uudenmn EL,..0 Ei ole huomutettv semvn muutosluonnosist. / Luonnosess esitetty et-merinnällä troitetn olemss olevn puistomuuntmon rennusl, mutt vehdotusess puistomuuntmo sijoittuu yleiselle lueelle, joten sen meritseminen vn ei ole trpeen. Kvmerinnän sr-0 selitettä täydennetään voimss olevn semvn muisell tvll. (Jostin syystä vluonnosen selitteet eivät ole tulleet ii oiess muodoss j joitin selitteitä jop puuttui oonn. Ehdotusviheess merinnät j määräyset tristetn.) Kvehdotus lditn luonnosvihtoehdon peritteen mun siten, että voimss olevn semvn yleinen puistolue säilytetään osittin. Puistolueen vmääräystä täydennetään j tonteill määrätään istutettvn lueen osi, jott lueen vehreä ominispiirre sdn säilymään.

6 Tsooordintisto Koreusjärjestelmä Tsooordintisto Koreusjärjestelmä ETRS-GK N-000 ETRS-GK N : : : M0 ---M0 ---M0 Kupptori upptori upptori t r t t t t r t t t t r t t t --K000 0 K --K000 0 K 0 0 K0 0 K 0 0 K K 0 K 0 K K0 0 0 K K 0 K 0 K K0 0 0 K Eerontie Sibeliusentie Timontie Toritu Sviontivl Alesis Kiven tie Sibeliusentie Eerontie liusentie Timontie Alesis Kiven tie Sviontivl Toritu Sibeliusentie Eerontie liusentie Timontie Alesis Kiven tie Sviontivl Toritu Sibeliusentie Kp Kp Kp KAUPPATOR 0 EKSS KEN TE SBELUKSENTE EERONTE sr-0 sr-0 sr HLNTOPUSTO SAONTA KAUPPATOR 0 EKSS KEN TE SBELUKSENTE EERONTE sr-0 sr-0 sr HLNTOPUSTO SAONTA i- i- et (,) - (,) EERONPUSTO LUONNOS. LUONNOS. K- KL- AK- AK- AK- K K- KL- AK- AK- AK- K A- A LUONNOS. LUONNOS. KAUPPATOR 0 EKSS KEN TE SBELUKSENTE EERONTE sr-0 sr-0 sr HLNTOPUSTO SAONTA KAUPPATOR 0 EKSS KEN TE SBELUKSENTE EERONTE sr-0 sr-0 sr HLNTOPUSTO SAONTA i- i- et (,) - (,) EERONPUSTO K- KL- AK- AK- AK- K K- KL- AK- AK- AK- K A- A-

7 TONTTJAKO Kv-lueen orttelilueille on ldittv sitov tonttijo. ASEMAKAAAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄKSET A- Asuinrennusten orttelilue. Korttelilueelle s rent pienerrostloj, rivitloj ti ytettyjä pientloj. Rennuseen s rent ellrierrosen. Rennusoieuden rjoittmtt ellrierroseen s sijoitt inostn suintiloj plvelevi putiloj, uten esimerisi sun-, t- j untotilt. Autopioj on vrttv vähintään p/00 -m². SAONTA Korttelin numero. Kdun, tien, tuuion, torin, puiston ti muun yleisen lueen nimi. AK- Asuinerrostlojen orttelilue. Asuinerrostlo on suunniteltv utottomille suille. Asuntoj ei s sijoitt ensimmäiseen mnpäälliseen erroseen. Sllitust rennusoieudest tulee äyttää vähintään 00 -m² liierentmiseen Eerontien puolelle. Asuinrennuset on suunniteltv siten, että sisämelutson j tie- j tumelun iheuttmn ulomelutson erotusen tulee oll vähintään db(a). Meluhitn vähentämisesi ii prveeet tulee lsitt. Rennusten suunnitteluss tulee ott huomioon orttelin eseinen sijinti upungin esustss. Lisäsi suunnitteluss tulee huomioid 0-luvult peräisin olevt suojeltvt rennuset. Eerontien puoleisten julisivujen tulee oll pääosin rpttuj. Rennusten tulee oll ritehtuuriltn j mterileiltn seä toteutuseltn oretsoisi. Kiinteistön suunnittelun j rentmisen yhteydessä tulee erityisesti iinnittää huomiot tärinään j mnpinumiin. Asemvss osoitetun errosln lisäsi s rent yhteensä enintään % erroslst sumist plvelevi sunnon ulopuolisi vrsto-, huolto-, srtelu-, erho-, sun- ti vstvi tiloj suinrennusten iiin errosiin. Porrshuoneiden iien errosten sisäänäyntitsojen m² ylittävää os ei lset rennusoieuteen. Autopioj tulee vrt vierille p/ sunto j p/0 -m²/liieerrosl. Puisto i- Rennusoieus erroslneliömetreinä. Roomlinen numero osoitt rennusten, rennusen ti sen osn suurimmn sllitun errosluvun. Rennusl. Auton säilytyspin rennusl. Auton säilytyspin rennusl. Rennusen tulee sopi tyyliltään j ysityisohdiltn ympäristöön. stutettv lueen os. stutettv lueen os, jo on rennettv puistomisemn sopeutuvsti voimen nurmilueen, joll tulee äyttää ysittäisiä ti ryhmään istutettuj puit j pensit. Ktu. m v-lueen rjn ulopuolell olev viiv. sr-0 Suojeltv rennus. Korttelin, orttelinosn j lueen rj. Os-lueen rj. Ohjeellinen os-lueen rj.. KES Kupunginosn numero. Kupunginosn nimi.

HARJAVALLANKADUN KIERTOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS

HARJAVALLANKADUN KIERTOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVASELOSTUS HARJAVALLANKADUN KIERTOLTTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemvn muutos osee Hrjvlln upungin 0 Siltln upunginosn ortteleit j seä tuluett j 0 Vltln upunginosn ortteli 0 seä puistoluett. Sitovt

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

PILKKO 1/6 2056 TK EV 56 LPA VU- VU-6 KM 631. II e=0.40 25:52 25:27 25:25 88 88:8 25:93 88:5. 88:7 p 17:13 1:5705 19:39 28:2 19:32 10 19:39 19:39

PILKKO 1/6 2056 TK EV 56 LPA VU- VU-6 KM 631. II e=0.40 25:52 25:27 25:25 88 88:8 25:93 88:5. 88:7 p 17:13 1:5705 19:39 28:2 19:32 10 19:39 19:39 0 00 0 : : 0 / KM : : ONTTOLANTE 0 : p 0 PLKKO 00 00 / s y - 0 0 VL 0 LÄNSLNJA PUUTARHAPUSTO 0 VL / s y - RP : 0 :0 0 LPA hi 0 : VL : 0 kt 0-0 VU- - 0 linj - nsi : Lä 0 0 jo : POKKTE 0 : jo 0 :0 0 VU-

Lisätiedot

LIETO KIRKONSEUTU KORTTELIN 101 ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS

LIETO KIRKONSEUTU KORTTELIN 101 ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS SELOSTUS Korttelin 0 ljennus j muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\06\_6_K0_l&m.docx\JM KORTTELIN 0 ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS KAAVAN LAATIJA: LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JATEKNISET PALVELUT: Kvsuunnittelij

Lisätiedot

a-1 pp/h pp/t +88 ylreunan likimrisen korkeusaseman. Yksityiseen kyttn varattu venevalkama-alue. 55 db

a-1 pp/h pp/t +88 ylreunan likimrisen korkeusaseman. Yksityiseen kyttn varattu venevalkama-alue. 55 db : et : n : : : : : : : : : : Rennusl. - e=. suinerrstljen rttelilue. P suinpientljen rttelilue. lusrennusen rennusl, jlle s sijitt utnsilytyspin. Rennusl. suinrennusten rttelilue. Rennusen hjnsuunt sittv

Lisätiedot

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10.

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10. 8 0 8. Kp 0 8. 8. LPA- :6 0--6-M60.7 8..6 6 I II.8 KESKUSTA K-8 t 7 II 0 SAMPOLANKATU...0 SIBELIUKSENTIE.. 0 öintitalo SANTANIITYNKUJA Santaniitynuja 8 8.6 8. 8 AK-6 8 SANTANIITYNKUJA pp/t LPA 0 AK- 7

Lisätiedot

Voutila ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 2519 Dnro 788/2015. Hongistonkuja Asemakaavan muutos 25. kaup. osa, Kortteli 74, tontti 3 ja katualue

Voutila ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 2519 Dnro 788/2015. Hongistonkuja Asemakaavan muutos 25. kaup. osa, Kortteli 74, tontti 3 ja katualue SEMV SESS 59 Dnro 788/5 Vouil Hongisonuj semvn muuos 5 up os, oreli 74, oni 3 j ulue iljjohj äivi Slorn Vireille ulo 35 Yhdysunluun 5 Yhdysunluun 75 invoiminen SSYSEE ERS- J SEED 3 v-lueen sijini 3 vn

Lisätiedot

VILKKIMÄEN MEIJERI ASEMAKAAVA

VILKKIMÄEN MEIJERI ASEMAKAAVA SELOSTUS L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\6\_3_Vilkkimen_meijeri.doc\PS ASEMAKAAVA KAAVAN LAATIJA: LIEDON KUNNAN KAAVOITUS JA TEKNISET PALVELUT: Kvoitusinsinööri Juh Mäki p. 050 35 0395 Kvoitusrkkitehti Pekk Sillnpää

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 4 Tilvuuden j vipn ln lskeminen Kuten iemmin käsittelimme, määrätyn integrlin vull voi lske pintloj j tilvuuksi. Tyypillisenä sovelluksen tilvuuden lskemisest on tpus, joss

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause Pythgorn luse Pythgors Smoslinen Pythgors on legendrinen kreikklinen mtemtiikko j filosofi. Tiedot hänen elämästään ovt epävrmoj j ristiriitisi. Tärkein Pythgorst j pythgorlisi koskev lähde on Lmlihosin

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

Teemat Kaavoittajan vastine 16.1.2013 Kokoukset 12.12.12 ja 3.1.13, muutosesitys 16.1.2013

Teemat Kaavoittajan vastine 16.1.2013 Kokoukset 12.12.12 ja 3.1.13, muutosesitys 16.1.2013 n:o Tekijä os Teemt Kvoittjn vstine 16.1.2013 Kokoukset 12.12.12 j 3.1.13, muutosesitys 16.1.2013 LAUSUNNOT L1 Kymenlkson liitto c joen j meren rntojen tulvherkkyys on huomioitu toteutt mkuntkvn tvoitett

Lisätiedot

5 Epäoleellinen integraali

5 Epäoleellinen integraali 5 Epäoleellinen integrli 5. Integrlin suppeneminen Olkoon f sellinen välillä [, b[ (ei siis välttämättä pisteessä b) määritelty funktio, että f on Riemnn-integroituv välillä [, ] kikill ], b[ eli on olemss

Lisätiedot

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA MAA0 0. Määrätyn integrlin käyttö eräiden pint-lojen lskemisess 0. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA Edellä on todettu, että f (x)dx nt x-kselin j suorien x =, x = sekä funktion

Lisätiedot

n:o Tekijä osa Teemat Kaavoittajan vastine Kokoukset 12.12.12 ja 3.1.13

n:o Tekijä osa Teemat Kaavoittajan vastine Kokoukset 12.12.12 ja 3.1.13 n:o Tekijä os Teemt Kvoittjn vstine Kokoukset 12.12.12 j 3.1.13 LAUSUNNOT L1 L2 Kymenlkson liitto ELY-keskus Kkkois-Suomi b c b c d e joen j meren rntojen tulvherkkyys on huomioitu toteutt mkuntkvn tvoitett

Lisätiedot

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1 Pinopiste Snomme ts-ineiseksi kpplett, jonk mteriliss ei ole sisäisiä tiheyden vihteluj. Tällisen kppleen pinopisteen sijinti voidn joskus päätellä kppleen muodon perusteell. Esimerkiksi ts-ineisen pllon

Lisätiedot

NG 6 Nikkilän kartanon alueen Y-tontit

NG 6 Nikkilän kartanon alueen Y-tontit NG Niilän rtnon lueen Y-tontit Asemvn muutos NG Y-tomter vid Nicby gård Detljplneändring Asemvselostus Detljplnebesrivning,9 0, 9 0 9:, :0 0 0 9 0,,0 9:9 :9 :9 0,9 V 0 0 9 : 0 00..0 9: 9 Z, 9: 9, 0:0 Asi/Ärende

Lisätiedot

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJSTLMÄT 22. Linssien kuvusyhtälö Trkstelln luksi vlon tittumist pllopinnll (krevuussäde R j krevuuskeskipiste C) kuvn mukisess geometriss. Tässä vlo siis tulee ineest ineeseen 2

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 13/2006 416 (- 441)

Kunnanhallitus 13/2006 416 (- 441) POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 13/2006 416 (- 441) KOKOUSAIKA Mnntin 4. syyskuut 2006 klo 18.30-19.45 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Telko KETUNPESÄ. Rajamäentalo. A-Pullo Oy VALTA- AKSELI. Altia Oyj Rajamäentehtaat. Roal Oy. Ola n. Tykkitorninmäki. Onnelantie. Kirkko.

Telko KETUNPESÄ. Rajamäentalo. A-Pullo Oy VALTA- AKSELI. Altia Oyj Rajamäentehtaat. Roal Oy. Ola n. Tykkitorninmäki. Onnelantie. Kirkko. Simeon Logistics Kiitosimeon Kukkovehmnmäki Jokisentie Periäis te n ti e 7 0 Yli-Periäinen 7 Yrityspuistontie Klkkitie Telko 0 Yrityspih Yritysritti KETUNPESÄ Khitie Jokisenkj 7 Tiilitie 7 Vedenottmo Kltiensuo

Lisätiedot

SELOSTUS. Dnro KAUS/463/2014 VP 12/6.4.2004 11.3.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS (KÄPPÄRÄ 22. JA MUSA 23.) VALTATIE 2 JA 8 UUSI LIITTYMÄ JA RINNAKKAISTIE

SELOSTUS. Dnro KAUS/463/2014 VP 12/6.4.2004 11.3.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS (KÄPPÄRÄ 22. JA MUSA 23.) VALTATIE 2 JA 8 UUSI LIITTYMÄ JA RINNAKKAISTIE Dnro KUS//0 VP /..00..0 0 SELOSTUS SEMKVN MUUTOS (KÄPPÄRÄ. J MUS.) VLTTE J UUS LTTYMÄ J RNNKKSTE Vireille:..00 KH hyväsyny: KV hyväsyny: SEMKVN MUUTOS (KÄPPÄRÄ. J MUS.) VLTTE J UUS LTTYMÄ J RNNKKSTE PERUS-

Lisätiedot

2.4 Pienimmän neliösumman menetelmä

2.4 Pienimmän neliösumman menetelmä 2.4 Pienimmän neliösummn menetelmä Optimointimenetelmiä trvitn usein kokeellisen dtn nlysoinniss. Mittuksiin liittyy virhettä, joten mittus on toistettv useit kertoj. Oletetn, että mittn suurett c j toistetn

Lisätiedot

RTS 16:2. Tässä ohjeessa esitetään ajoneuvojen ja yleisimpien autotyyppien mittoja, massoja sekä liikenteeseen hyväksymistä koskevia rajoituksia.

RTS 16:2. Tässä ohjeessa esitetään ajoneuvojen ja yleisimpien autotyyppien mittoja, massoja sekä liikenteeseen hyväksymistä koskevia rajoituksia. RTS 16:2 RT XX-XXXXX KH XX-XXXXX Infr x-x AJONEUVOJEN MITTOJA OHJEET xxxkuu 2016 1 (8) korv RT 98-10914 Tässä ohjeess esitetään joneuvojen j yleisimpien utotyyppien mittoj, mssoj sekä liikenteeseen hyväksymistä

Lisätiedot

7303045 Laaja matematiikka 2 Kevät 2005 Risto Silvennoinen

7303045 Laaja matematiikka 2 Kevät 2005 Risto Silvennoinen 7303045 Lj mtemtii 2 Kevät 2005 Risto Silveoie. Luusrjt Kos srjt ovt summie jooj, ertmme esi jooje teori. Joot Joo o mtemtii iei perustvimpi äsitteitä j se vull ohdt äärettömyys esimmäistä ert. Luulueit

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki ASEMAKAAVAN MUUTOS KAJAANI KAJAANI KAUPUNGINOSA 14 KUURNA KORTTELIN 22 TONTTI 2 VIREILLETULO SELOSTUS 15.5.

Kajaanin kaupunki ASEMAKAAVAN MUUTOS KAJAANI KAJAANI KAUPUNGINOSA 14 KUURNA KORTTELIN 22 TONTTI 2 VIREILLETULO SELOSTUS 15.5. ASEMAKAAVAN MUUTOS KAJAANI KAUPUNGINOSA KUURNA KORTTELIN TONTTI Muodostuu: Kjnin kupunki Ympäristötekninen toimil PL 870 Kjni VIREILLETULO 6..07 SELOSTUS..07 YMTK KAJAANI KAUPUNGINOSA KUURNA KORTTELIN

Lisätiedot

TULVAONGELMA ESPOOSSA

TULVAONGELMA ESPOOSSA TULVAONGELMA ESPOOSSA Espoon tulvtyöryhmä 6.10.2005 ESIPUHE Teknisen j ympäristötoimen johtoryhmä setti 1.6.05 työryhmän vlmistelemn tulvkysymyksen hllinnn j toimenpideperitteiden vlmistelu. Työryhmän

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN)

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN) Pyydämme lukemn käyttöohjeen huolellisesti läpi j noudttmn sitä! Ohjeiden liminlyönti voi joht kytkimen toiminthäiriöihin j siitä johtuviin vurioihin. Nämä käyttöohjeet (B.1.0.FIN) ovt os kytkintoimitust.

Lisätiedot

Kohteen turvaluokitus on

Kohteen turvaluokitus on LVI 03-10517 SIT 13-610091 KH X4-00513 INFRA 053-710109 ST 41.01 HANKETIETOKORTTI HT12 Hnketietokortiss esitetään rkennuskohteen lähtötiedot j tiljn edellyttämä ltutso suunnittelun työmäärän rviointi vrten.

Lisätiedot

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita.

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita. 8. Operttorit, mtriisit j ryhmäteori Mtemttinen operttori määrittelee opertion, jonk mukn sille nnettu funktiot muoktn. Operttorit ovt erityisen tärkeitä kvnttimekniikss, kosk siinä jokist suurett vst

Lisätiedot

5.4 Ellipsi ja hyperbeli (ei kuulu kurssivaatimuksiin, lisätietoa)

5.4 Ellipsi ja hyperbeli (ei kuulu kurssivaatimuksiin, lisätietoa) 5.4 Ellipsi j hypereli (ei kuulu kurssivtimuksiin, lisätieto) Aurinkokuntmme plneett kiertävät Aurinko ellipsin (=litistyneen ympyrän) muotoist rt, jonk toisess polttopisteessä Aurinko on. Smoin Mt kiertävät

Lisätiedot

TYÖ 30. JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS. Tehtävänä on määrittää jään tiheys.

TYÖ 30. JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS. Tehtävänä on määrittää jään tiheys. TYÖ 30 JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS Tehtävä älineet Tusttietoj Tehtävänä on äärittää jään tiheys Byretti (51010) ti esi 100 l ittlsi (50016) j siihen sopivi jääploj, lkoholi (sopii jäähdytinneste lsol), nlyysivk

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE Jämsän kupungiss, 1. kupunginosss os korttelist 15 sekä puisto-, ktu-, stm- j vesilueit. uj nk pä Se

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

1. Derivaatan Testi. Jos funktio f on jatkuva avoimella välillä ]a, b[ ja x 0 ]a, b[ on kriit. tai singul. piste niin. { f (x) > 0, x ]a, x 0 [

1. Derivaatan Testi. Jos funktio f on jatkuva avoimella välillä ]a, b[ ja x 0 ]a, b[ on kriit. tai singul. piste niin. { f (x) > 0, x ]a, x 0 [ 1. Derivtn Testi Jos funktio f on jtkuv voimell välillä ], b[ j x 0 ], b[ on kriit. ti singul. piste niin { f (x) < 0, x ], x 0 [ f x (x) > 0, x ]x 0, b[ 0 on lokli minimipiste (1) { f (x) > 0, x ], x

Lisätiedot

1.3 Toispuoleiset ja epäoleelliset raja-arvot

1.3 Toispuoleiset ja epäoleelliset raja-arvot . Toisuoleiset j eäoleelliset rj-rvot Rj-rvo lim f () A olemssolo edellyttää että muuttuj täytyy void lähestyä rvo kummst suust hyväsä. Jos > ii sot että lähestyy rvo oikelt ositiivisest suust. Jos ts

Lisätiedot

Johdnto Numeers rtsumenetelm ytett ess on oltv stys nden mtemttsst perustest se nden soveltuvuudest j truudest. Tetooneohjelmn on oltv vrheet n j robu

Johdnto Numeers rtsumenetelm ytett ess on oltv stys nden mtemttsst perustest se nden soveltuvuudest j truudest. Tetooneohjelmn on oltv vrheet n j robu Johdnto Numeers rtsumenetelm ytett ess on oltv stys nden mtemttsst perustest se nden soveltuvuudest j truudest. Tetooneohjelmn on oltv vrheet n j robust el yenev tunnstmn teht v t sngulrteett, jot se e

Lisätiedot

V Päästön havaittavuus ja valvonta VI Päästön todennäköisyys

V Päästön havaittavuus ja valvonta VI Päästön todennäköisyys I suunt II Mperä j pint Riskinro, 0410901 I tieliikenn e j tienpito vlttiet 3 j 10, tie 130 Vlttiet 3 j 10 kuuluvt korkeimpn kunnosspitoluo kkn Is (normlisti in pljn). Molemmt tiet ovt merkittäviä vrllisten

Lisätiedot

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi.

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi. Määritelmä..12. Oletetn, että 1 =(V 1,E 1 ) j 2 =(V 2,E 2 ) ovt yksinkertisi verkkoj. Verkot 1 j 2 ovt isomorfiset, jos seurvt ehdot toteutuvt: (1) on olemss bijektio f : V 1 V 2 (2) kikill, b V 1 pätee,

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 25 Kierros 3, 26. 3. tmmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Ldi epädeterministinen äärellinen utomtti, jok test onko nnetun inäärijonon kolmnneksi viimeinen merkki,

Lisätiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot TKK (c) Ilkk Mellin (24) 1 Johdtus todennäköisyyslskentn TKK (c) Ilkk Mellin (24) 2 : Mitä opimme? 1/2 Jos stunnisilmiötä hlutn mllint mtemttisesti, on ilmiön tulosvihtoehdot kuvttv numeerisess muodoss.

Lisätiedot

Olkoon. M = (Q, Σ, δ, q 0, F)

Olkoon. M = (Q, Σ, δ, q 0, F) T 79.148 Tietojenkäsittelyteorin perusteet 2.4 Äärellisten utomttien minimointi Voidn osoitt, että jokisell äärellisellä utomtill on yksikäsitteinen ekvivlentti (so. smn kielen tunnistv) tilmäärältään

Lisätiedot

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi Tehtävä. Jtk loogisesti oheisi jonoj khdell seurvksi tulevll termillä. Perustele vstuksesi lyhyesti. ), c, e, g, b),,, 7,, Rtkisut: ) i j k - oike perustelu j oiket kirjimet, nnetn p - oike perustelu,

Lisätiedot

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x,

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x, Pyrmidi Anlyyttinen geometri tehtävien rtkisut sivu Päivitetty 9..6 8 Prbeli on niiden pisteiden (, y) joukko, jotk ovt yhtä kukn johtosuorst j polttopisteestä. Pisteen (, y ) etäisyys suorst y = on d

Lisätiedot

Olkoon. äärellinen automaatti. Laajennetaan M:n siirtymäfunktio yksittäisistä syötemerkeistä merkkijonoihin: jos q Q, x Σ, merkitään

Olkoon. äärellinen automaatti. Laajennetaan M:n siirtymäfunktio yksittäisistä syötemerkeistä merkkijonoihin: jos q Q, x Σ, merkitään T 79.00/002 Tietojenkäsittelyteorin perusteet 2. Äärellisten utomttien minimointi Voidn osoitt, että jokisell äärellisellä utomtill on yksikäsitteinen ekvivlentti (so. smn kielen tunnistv) tilmäärältään

Lisätiedot

6 Kertausosa. 6 Kertausosa

6 Kertausosa. 6 Kertausosa Kertusos Kertusos. ) b). ) b). ) ( ( ) : ) ( : ) b) { : [ ( ) ]} { :[ - ]} { : } -{ - } -{} c) ( ) : - ( ) ( ) ( ) ( 9) 9 9 Kertusos. ) ( ) b) ( ). ) ) ) b) / / c) : 7 7. ) ) ) b) Kertusos c) : 7 ( 9)

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

EHDOTUKSESSA KORTTELIN POHJOISOSAAN RAKENNETAAN IIIKERROKSINEN YMPÄRISTÖN VANHOJA PUURAKENNUKSIA

EHDOTUKSESSA KORTTELIN POHJOISOSAAN RAKENNETAAN IIIKERROKSINEN YMPÄRISTÖN VANHOJA PUURAKENNUKSIA "ISO-PIETRI" EHDOTUKSESS KORTTELIN POHJOISOSN RKENNETN IIIKERROKSINEN YMPÄRISTÖN VNHOJ PUURKENNUKSI KUNNIOITTV PERINNETLO SEKÄ III-V-KERROKSINEN, JULKISIVULTN RPTTU KERROSTLO. UUDISRKENNUSTEN LÄHTÖKOHTN

Lisätiedot

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki Itä-Somen yksikkö / Kopio Kv: Jri Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA Geolog tkimskesks Kopion pnki Geokohde KEILANKANAVA UHJEINEN KALLIO -- -- -- nvkj Keilnnns ": -- ": Keilnllion ": Kv: Heikki Lkren, GTK

Lisätiedot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281811 fi Säilyttäkää käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok-kuljetus-

Lisätiedot

Q = {q 1, q 2, q 3, q 4 } Σ = {a, b} F = {q 4 },

Q = {q 1, q 2, q 3, q 4 } Σ = {a, b} F = {q 4 }, T-79.48 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 4 Demonstrtiotehtävien rtkisut 4. Tehtävä: Ldi epädeterministinen äärellinen utomtti, jok test onko nnetun inäärijonon kolmnneksi viimeinen merkki,

Lisätiedot

SAUKONOJANTIE 3 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAUKONOJANTIE 3 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS L:\KV\TEXT\KVSEL\06\_4_Sukonojntie3.doc\PS SEMV J SEMVN MUUTOS KVN LTIJ: LIEDON KUNNN KVOITUS J TEKNISET PLVELUT: Kvoitusrkkitehti Pekk Sillnpää p. 00-6 90 Suunnittelij Tuomo Hynynen p. 00-96

Lisätiedot

SUORAKULMAINEN KOLMIO

SUORAKULMAINEN KOLMIO Clulus Lukion Täydentävä ineisto 45 0 45 60 ( - ) + SUORKULMINEN KOLMIO Pvo Jäppinen lpo Kupiinen Mtti Räsänen Suorkulminen kolmio Suorkulminen kolmio Käsillä olev Lukion Clulus -srjn täydennysmterili

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

from decentralization to recentralization KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYS TYÖPAIKKA-ALUEELLE JOEN UOMAA MUKAILLEN

from decentralization to recentralization KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYS TYÖPAIKKA-ALUEELLE JOEN UOMAA MUKAILLEN KEVYEN LKENTEEN VÄYLÄ YHDISTÄÄ JÄRVEÄ YMPÄRÖÄT ALUEET KESKUSTAAN from decentrliztion to recentrliztion Bulevrdikehä Kehämäinen bulevrdi liittää uuden lueen osksi vnh keskust. Kehän vrrelle sijoittuvt kikki

Lisätiedot

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS 11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS Tilvuus on sen verrn rkielämässä viljelty käsite, että useimmiten sen syvemmin edes miettimättä ymmärretään, mitä juomlsin ti pikkuvuvn kylpymmeen tilvuudell trkoitetn.

Lisätiedot

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Perjnti 15.11.2013 klo 14.00-15.00 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino Liite no Svukosken kunnnvirsto 1 60 Järjestäytymissit 2 61 1-2 Vuoden 2014 tuloveroprosentti 3 62

Lisätiedot

a = x 0 < x 1 < x 2 < < x n = b f(x) dx = I. lim f(x k ) x k=1

a = x 0 < x 1 < x 2 < < x n = b f(x) dx = I. lim f(x k ) x k=1 5 Integrli 5.1 Määritelmä j ominisuudet Olkoon f : [, b] R jtkuv. Muodostetn välin [, b] jko = x 0 < x 1 < x 2 < < x n = b j siihen liittyvä yläsumm S = n M k (x k x k 1 ), M k = mx{f(x) x k 1 x x k },

Lisätiedot

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta.

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta. MAA Loppukoe 5.. Jussi Tyni Tee pisteytysruudukko konseptin yläreunn! Vstuksiin väliviheet, jotk perustelevt vstuksesi! Lue ohjeet huolellisesti! A-Osio. Vlitse seurvist kolmest tehtävästä kksi, joihin

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per LUONNON Lhj LUONNOSTA ystävät Brighter Home -kokoelmmme on luotu ympäristöystävällisiä j sosilisesti vstuullisi käytäntöjä noudtten. Tästä kokoelmst löydät oiket lhjt kikille, jotk vlivt mpllomme. Kneli

Lisätiedot

Tee B-osion konseptiin etusivulle pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Välivaiheet perustelevat vastauksesi!

Tee B-osion konseptiin etusivulle pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Välivaiheet perustelevat vastauksesi! MAA8 Koe 4.4.016 Jussi Tyni Tee B-osion konseptiin etusivulle pisteytysruudukko! Muist kirjt nimesi j ryhmäsi. Väliviheet perustelevt vstuksesi! A-osio. Ilmn lskint. MAOLi s käyttää. Mksimissn 1h ik. Lske

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

Ristitulo ja skalaarikolmitulo

Ristitulo ja skalaarikolmitulo Ristitulo j sklrikolmitulo Opetussuunnitelmn 00 mukinen kurssi Vektorit (MAA) sisältää vektoreiden lskutoimituksist keskeisenä ineksen yhteenlskun, vähennyslskun, vektorin kertomisen luvull j vektoreiden

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ PISTEYTYSKOKOUS

MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ PISTEYTYSKOKOUS 0 MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ 30 PISTEYTYSKOKOUS 0 ) Sijoitetn x 0 Rtkistn = 0/04,0000 b) Jos neliön sivu on s, niin lävistäjä on s Ehto: s 6 s + s = 6, s 6 3 4s 6,70, joten piiri ) Suorn yhtälö

Lisätiedot

HYVINKÄÄ HANGONSILLAN ASUINALUEET KORTTELIVIITESUUNNITELMAT

HYVINKÄÄ HANGONSILLAN ASUINALUEET KORTTELIVIITESUUNNITELMAT HYINKÄÄ HNGONSILLN SUINLUEET KORTTELTESUUNNITELMT ritehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy - 9.9.04 LUEEN YLEISSUUNNITELMT 0-0 s. Osayleisaava, Ideailailu, aavaruno KORTTELTESUUNNITELMT 0-04 s.4 ineiston taroitus,

Lisätiedot

Luku 15. Integraali. Esimerkki Suoraan edellisen luvun derivointikaavojen perusteella on voimassa

Luku 15. Integraali. Esimerkki Suoraan edellisen luvun derivointikaavojen perusteella on voimassa Luku 5. Integrli Merkitsemme seurvss [, b]:llä lukusuorn suljettu väliä { R : b}. Olkoon f välillä [, b] määritelty funktio. Snomme, että välillä [, b] määritelty funktio g on funktion f integrlifunktio

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS. Vastaanottaja Orimattilan kaupunki. Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys. Päivämäärä 9.10.

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS. Vastaanottaja Orimattilan kaupunki. Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys. Päivämäärä 9.10. Vstnottj Orimttiln kupunki Asikirjtyyi Hulevesiselvitys Päivämäärä 9.10.2014 Viite 1510015383 HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS ORIMATTILAN KAUPUNKI, 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA- ALUE, HULEVESISELVITYS

Lisätiedot

6 Integraalilaskentaa

6 Integraalilaskentaa 6 Integrlilskent 6. Integrlifunktio Funktion f integrlifunktioksi snotn funktiot F, jonk derivtt on f. Siis F (x) = f (x) määrittelyjoukon jokisell muuttujn rvoll x. Merkitään F(x) = f (x) dx. Integrlifunktion

Lisätiedot

MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT?

MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT? MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT? Asmptootti Asmptootti on suor ti muu kärä, jot funktion kuvj f() rjtt lähest, kun muuttujn rvot lähestvät tiettä luku ti ääretöntä. Rjoitutn luksi niihin tpuksiin, joiss smptootti

Lisätiedot

II.1. Suppeneminen., kun x > 0. Tavallinen lasku

II.1. Suppeneminen., kun x > 0. Tavallinen lasku II. EPÄOLEELLISET INTEGRAALIT nt II.. Suppeneminen Esim. Olkoon f() =, kun >. Tvllinen lsku = / =. Kuitenkn tätä integrli ei ole ikisemmss mielessä määritelty, kosk f ei ole rjoitettu välillä [, ] (eikä

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUSSA OLEVA TONTTI. Suvikuja Kaavamääräys AK VIII Pinta-ala 3080 m² Rakennusoikeus 3388 m² Alin luovutushinta ALK

TARJOUSKILPAILUSSA OLEVA TONTTI. Suvikuja Kaavamääräys AK VIII Pinta-ala 3080 m² Rakennusoikeus 3388 m² Alin luovutushinta ALK -0- -0- Suvikuj e=0. ALK 0 e=0. - - R () APA L 0 e=0. e=. e=. t 0 Kirj m 0 0 0 0 0 0 TARJOUSKLUSSA OLEA TONTT Suvikuj --- Kvmääräys Pint-l 00 m² Rkennusoikeus m² Alin luovutushint 00 000 0 TONTTJOLASKELMA

Lisätiedot

Poirot. POIROT 1/7. Koko alueen kerrosala edot:

Poirot. POIROT 1/7. Koko alueen kerrosala edot: Poirot. Suunnitelmn lähtökohtn on uistomiseksi kehite ävä länteen vutuv jokimisem, johon kor eleiden iht sekä lähes kikki sunnot vutuvt. Pistetlotyologi on kehite y siten, e ä muodou selkeäs hhmote vi

Lisätiedot

2.1 Vaillinaiset yhtälöt

2.1 Vaillinaiset yhtälöt .1 Villiniset yhtälöt Yhtälö, jok sievenee muotoon x + bx + c = 0 (*) on yleistä normlimuoto olev toisen steen yhtälö. Tämän rtkiseminen ei olekn enää yhtä meknist kuin normlimuotoisen ensisteen yhtälön

Lisätiedot

Reaalinen lukualue. Millainen on luku, jossa on päättymätön ja jaksoton desimaalikehitelmä?

Reaalinen lukualue. Millainen on luku, jossa on päättymätön ja jaksoton desimaalikehitelmä? Relinen lukulue POLYNOMIFUNKTIOT JA -YHTÄLÖT, MAA Millinen on luku, joss on päättymätön j jksoton desimlikehitelmä? Onko sellisi? Trkstelln Pythgorn luseest stv yksikköneliön lävistäjää, luku + = x x =.

Lisätiedot

ÄMMÄSSUON TUULIVOIMALAN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN (PÖYDÄLLÄ)

ÄMMÄSSUON TUULIVOIMALAN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN (PÖYDÄLLÄ) Hllitus 117 17.10.2014 Hllitus 136 14.11.2014 ÄMMÄSSUON TUULIVOIMALAN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN (PÖYDÄLLÄ) 719/06.061.610/2014 Hllitus 117 Esittelijä Toimitusjohtj Rimo Inkinen Vlmistelijt Toimiljohtj

Lisätiedot

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, syksy Antti-Juhani Kaijanaho. 22. syyskuuta 2016

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, syksy Antti-Juhani Kaijanaho. 22. syyskuuta 2016 lusekkeet, lusekkeet, TIEA241 Automtit j kieliopit, syksy 2016 Antti-Juhni Kijnho lusekkeet j smuus TIETOTEKNIIKAN LAITOS 22. syyskuut 2016 Sisällys lusekkeet, lusekkeet lusekkeet j smuus j smuus lusekkeet

Lisätiedot

SOMERONTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OLLIKKALA 6 KAAVA-ALUE SIJAINTIKARTTA m HÄMEENOJANKATU HÄMEENTIE KASVITARHANPOLKU PUUSEPÄNKATU

SOMERONTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OLLIKKALA 6 KAAVA-ALUE SIJAINTIKARTTA m HÄMEENOJANKATU HÄMEENTIE KASVITARHANPOLKU PUUSEPÄNKATU KAAVA-ALUE NNSTÖNKATU HÄMEENTE PUUSEPÄNKATU KASVTARHANPOLKU HÄMEENOJANKATU KETOPELLONKATU NNSTÖNKATU JOKPELLONKATU SALONOJANKATU RAJAKATU PUUTARHAPOLKU RAJAKATU PUUTARHAKATU TALVELANKATU HÄMEENTE TALVELANKATU

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015 VANTAAN KAUPUNKI MIEIPITEIDEN KOONTI Kaupunisuunnittelu..0 MR :N MUKAISEEN KUUEMISKIRJEESEEN..0 VASTAUKSENA SAADUT MIEIPITEET JA KANNANOTOT ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA NRO 009, MARTINAAKSO YHTEENSÄ KANNANOTTOJA

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 3 Määrätyn integrlin lskeminen Aiemmin määrittelimme määrätyn integrlin f (x)dx funktion f (x) l- j yläsummien rj-rvon. Määrätyllä integrlill on kksi intuitiivist tulkint:.

Lisätiedot

Sähkömagneettinen induktio

Sähkömagneettinen induktio ähkömgneettinen inuktio Kun johinsilmukn läpi menevä mgneettikentän vuo muuttuu, silmukkn inusoituu jännite j silmukss lk kulke sähkövit. Mgneettikentässä liikkuvn johtimeen syntyy myös jännite. Näitä

Lisätiedot

KEINULAUDANTIE 3 & 5. Ideasuunnitelma

KEINULAUDANTIE 3 & 5. Ideasuunnitelma KEINULAUDANTIE & Idesuunnitelm Arkkitehtuuritoimisto B& Oy..07 Orthoilmkuv 0, Helsingin kupunki Ajnts-semkv, Helsingin kupunki KEINULAUDANTIE JA / IDEASUUNNITELA..07 0 7 Pmo 8 0 8 8 0 8 0 8 7 0 0 8 0 0

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

Reijola. YYU_p 54:2 26:269. p_p. e=0.40. tk_p. urh_p 26:274. e= :273. e= :142 26:269 28:151. e=0.50. e= :269. e=0.50. e=0.

Reijola. YYU_p 54:2 26:269. p_p. e=0.40. tk_p. urh_p 26:274. e= :273. e= :142 26:269 28:151. e=0.50. e= :269. e=0.50. e=0. enttämestarintie Häkkilinnuntie 28:136 54:2 26:274 26:273 28:142 28:151 VL 224 urh_p YYU_p p_p tk_p I e=0.40 38 tä pp le 231 229 223 222 ET Teema: Ajantasakaava_1000 Mittakaava: 1:1500 50 m Joensuun kaupunki

Lisätiedot

Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C Tietojenkäsittelyteori Kevät 6 Kierros 8, 7.. mliskuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Määrittele Turingin koneen stndrdimllin muunnelm, joss koneen työnuh on molempiin suuntiin ääretön, j osoit

Lisätiedot

Kerava. Kuva 62. Uuden keskuspuiston vesialtaaseen on sijoitettu tilataidetta ja suihkulähteitä.

Kerava. Kuva 62. Uuden keskuspuiston vesialtaaseen on sijoitettu tilataidetta ja suihkulähteitä. 4.3 Kerv Kervll on pnostettu jo pitkään jlnkulkukeskustn kehittämiseen, mikä vikutti osltn kupungin vlikoitumiseen yhdeksi tut ki muk sen kohdelueist. Liikenteellisesti Kervn jlnkulkukeskust perustuu ydinkeskustn

Lisätiedot

XIV K-6 K-6. Oppipojankuja k-3. k pp/h SEUNALANKUJA

XIV K-6 K-6. Oppipojankuja k-3. k pp/h SEUNALANKUJA 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0- -0- -0- -0-0 -0- -0- Kauatori leiipaia Keravan auio Kaupungintalo Posti Pysäöintitalo t t t t t t t t t t t t V XV V XV XV V V Allas --K000 --K000 Niinuja Sibeliusentie

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi. Hannu Kivimäki

Matematiikan tukikurssi. Hannu Kivimäki Mtemtiikn tukikurssi Hnnu Kivimäki Sisältö I Ensimmäinen välikoe Integrointi 2 Osittisintegrointi 5 3 Osmurtohjotelm 4 Lisää osmurtoj 4 5 Sijoituskeino 9 6 Määrätty integrli 2 7 Ylä- j lsumm 22 8 Määrätyn

Lisätiedot

2.2 Automaattien minimointi

2.2 Automaattien minimointi 24 2.2 Automttien minimointi Kksi utomtti, jotk tunnistvt täsmälleen smn kielen ovt keskenään ekvivlenttej Äärellinen utomtti on minimlinen jos se on tilmäärältään pienin ekvivlenttien utomttien joukoss

Lisätiedot