Kansantaloustieteen perusteet*

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansantaloustieteen perusteet*"

Transkriptio

1 Hannu Piekkola, Hannu Törmä, Pekka Mannonen, Mikko Lintamo Kansantaloustieteen perusteet* Syyskuu 2010 Vaasa *Hannu Törmän ja Hannu Piekkolan luentomonisteet perustuvat Matti Pohjolan Aalto yliopiston kauppakorkeakoulussa pitämään Taloustieteen perusteiden luentomonisteisiin. Haluamme ystävällisesti kiittää Matti Pohjolaa ja olemme kiitollisia mahdollisuudesta käyttää kalvoja kurssillamme. KANS1001 Kansantaloustieteen perusteet S2010 Luennoitsijat ja aiheet Hannu Törmä Vaihdanta ja suhteellisen edun periaate, mikrotaloustiede (kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino, markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi, julkisen vallan rooli) Mankiw & Taylor luvut 1-12 Pekka Mannonen Yrityksen teoria, kysyntäfunktio, yritys kilpailullisilla markkinoilla, rahoitusjärjestelmä Mikko Lintamo Työmarkkinat Mankiw & Taylor luvut Hannu Piekkola BKT, talouskasvu ja tuottavuus Mankiw & Taylor luku 5 täyd. 2

2 Kuulustelut KANS1001 Kansantaloustieteen perusteet S2010 Kuulustelu monivalintana kuulustelu ylimääräinen kuulustelu ylimääräinen kuulustelu KANS1001 Kansantaloustieteen perusteet S2010 Sisältö: 1 Taloustieteen kymmenen perusperiaatetta 2 Vaihdanta ja suhteellisen edun periaate Mikrotaloustiede: 3 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino 4 Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi 5 Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia 6 Julkisen vallan rooli markkinataloudessa 7 Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset 8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla 9 Tuottavuus ja kilpailukyky 10 Monopoli 11 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu 4

3 KANS1001 Kansantaloustieteen perusteet S2010 Makrotaloustiede: 12 Kansantuotteen ja elinkustannusten mittaamisesta 13 Elintaso, hyvinvointi ja onnellisuus 14 Talouskasvu ja tuottavuus 15 Talouskasvun teoriaa ja empiriaa 16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä 17 Työmarkkinat ja työttömyys 18 Raha ja inflaatio 19 Avotalouden makroteoriaa 20 Suhdannevaihtelut 21 Raha- ja finanssipolitiikka 22 Työttömyys ja inflaatio lyhyellä aikavälillä 23 Havaintoja nykyisestä talouskriisistä 24 Lopuksi 5 Talouden kuvaus neoklassisessa talousteoriassa Teoria Kuluttajat hyödyn maks ongelma Yritykset voiton maks ongelma Käyttäytymissäännöt työn ja pääoman tarjonta, yksityinen kulutus, säästäminen palkat, pääoman ja kuluttajahinnat työn ja pääoman kysyntä, välituotekysyntä, investoinnit Reaaliset ja rahavirrat työn ja pääoman määrät, työ- ja pääomatulot, verot ja tulonsiirrot, käytettävissä olevat tulot, yksityiset kulutusmenot tuotanto, panosten käyttö, palkka- ja pääomakustannukset, verot ja tuet, liikevaihto, investointimenot Kunnat ja valtio oman alueen kauppakumppanit politiikkatavoitteet ja välineet tuloverot, panos- ja tuotantoverot, alv, tulonsiirrot, tuet verotulot, tulonsiirto- ja tukimenot, julkisten palveluiden tarjonta muu Suomi ja ulkomaat kotim vienti = kotim tuonti, ulkom vienti > = < ulkom tuonti, pienen avotalouden viitekehys kotim ja ulkom viennin ja tuonnin tulot and menot, ulkomaan kaupan tasapaino 6

4 1 Taloustieteen kymmenen perusperiaatetta Niukkuus on tehtävä valintoja Taloustiede oppi rajallisten resurssien käytöstä Päätöksenteko: periaatteet 1-4 Kanssakäyminen, periaatteet 5-7 Koko talouden toiminta, periaatteet On tehtävä valintoja (kotitalous, yritys, julkinen sektori, yhteiskunta, tehokkuus vs oikeudenmukaisuus) 2. Minkä tahansa valinnan kustannus on se mistä joutuu luopumaan saadakseen haluamansa (hyöty vs kustannus, välittömät ja vaihtoehtoiskustannukset) 3. Rationaaliset ihmiset valitsevat rajahyötyjä ja rajakustannuksia vertaamalla [johdonmukaisuus, esim. MU(x) = P(x) = optimi] 7 4. Ihmiset reagoivat kannusteisiin (hyödykkeen hinnan nousu, työelämässä, informaatio: vakuutusyhtiöt) 5. Vaihdanta = kauppa) kannattaa (erikoistuminen, työnjako) 6. Markkinat ovat pääsääntöisesti hyvä keino organisoida taloudellista toimintaa (markkinatalous, keskusjohtoinen talous, oman edun tavoittelu) 7. Julkinen valta voi joskus parantaa markkinoiden toimintaa (toimimattomuus, tulonjaon oikeudenmukaisuus, ulkoisvaikutukset, markkinavoima) 8. Elintaso perustuu kansantalouden kykyyn tuottaa hyödykkeitä = tavaroita ja palveluita (työn tuottavuus vs työpanos) 9. Rahan määrä on inflaation perimmäinen syy (hintaso, setelirahoitus, tavoite = vakaus) 10. Yhteiskunnan on valittava inflaation ja työttömyyden kesken (Phillipsin käyrä, palkkakäyrä-teoria, suhdannevaihtelu) 8

5 Elintason osatekijät Suomessa (indeksejä, 1900=1) 9 Inflaatio Suomessa

6 2 Vaihdanta ja suhteellisen edun periaate Adam Smith (1776), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations never attempt to make at home what it will cost him more to make than to buy absoluuttinen etu (suorat kustannukset, panokset vs tuotokset) suhteellinen etu (vaihtoehtoiskustannukset, erikoistutaan siihen missä suhteellinen etu on suurin) arkipäivä: vaatteet, ruoka, kulkuvälineet, mitä jos tekisit kaiken itse? 1. Vaihdannan perusta on luottamus instituutioihin luotamme tuntemattomien valmistamiin hyödykkeisiin? instituutiot kuten omistusoikeus ylläpitävät luottamusta instituutiot ovat käyttäytymissääntöjä elintaso pääsi kasvuun paljon myöhemmin 11 Teknologian kehitys ja mailman väkiluku 12

7 Luottamus ja rahoitusmarkkinat Rahoitusmarkkinat toimivat periaatteessa kuten muutkin markkinat välittävät rahoitusta = lainoja ylijäämäisiltä (säästäjät) talousyksiköiltä alijäämäisille (investoijat) luottamus korostuu, sopimukset ovat pitkäaikaisia luottoriski käytännössä ei vaihtoehtoa: jokainen ei voi rahoittaa investointejaan itse kulutuksestaan luopumalla (vrt asunnon 100% ennakkosäästäminen) tehoton ratkaisu kuten omavaraistalous 13 Luottamus pankkien maksukykyyn heikkeni rahoitusmarkkinoiden kriiseissä 2008 ja

8 2. Suhteellisen edun periaate esimerkki kahdesta viljelijästä: F(armer) ja R(ancher), jotka tuottavat perunoita ja lihaa R:llä on molemmissa tuotteissa absoluuttinen etu molemmat tekevät töitä 8 h päivässä tai lineaarinen kombinaatio 15 Tuotantomahdollisuuksien käyrät 16

9 17 Erikoistuminen ja kaupankäynti Miten F:n käy jos tuottajat ryhtyvät vaihdantaan? pitäisikö R:n tuottaa yksin ja F:n olla toimettomana? vrt Kiina-ilmiöstä käytävä keskustelu molempien kannattaa erikoistua tuottamaan suhteellisen edun (vaihtoehtoiskustannukset) periaatteen mukaan vaihtoehtoiskustannus (= suhteellinen hinta) on se määrä yhden hyödykkeen tuotantoa, josta joudutaan luopumaan, kun lisätään toisen hyödykkeen tuotantoa suhteellinen etu tuotteen valmistuksessa on sillä tuottajalla, jolla vaihtoehtoiskustannus on pienin 18

10 kuten edellä 19 Erikoistuminen F erikoistuu perunan viljelyyn jos saa perunakilosta > ¼ kg lihaa R erikoistuu lihan valmistukseen jos saa perunoita halvemmalla kuin ½ kg lihaa vaihdannan toteutumisen ehto: perunan hinta lihassa mitattuna > ¼, mutta < ½ yhteistuotanto ja kokonaiskulutus kasvavat, kun resurssien = ajan käyttö tehostuu 20

11 21 Kaupankäynti lisää kulutusta 22

12 23 3. Mitä voimme oppia? yksinkertaisen esimerkin opetukset pätevät yleisesti, myös maille kun tuotannossa jokainen erikoistuu siihen missä on paras suhteellinen etu niin kokonaistuotanto kasvaa, tästä hyötyvät kaikki kulutuksen kasvun kautta tuotanto kasvaa siksi, että erikoistumalla ja käymällä kauppaa saadaan tuotteita halvemmalla kuin itse valmistamalla, sillä niitä voidaan ostaa siltä, jolla tuotannon vaihtoehtoiskustannus on pienin suhteellinen etu mitataan tavaroissa, kaupankäynti on pohjimmiltaan tavaraa tavaroista rahassa ajattelu sekoittaa: kaikki tuotanto Suomessa voi olla kalliimpaa kuin Kiinassa ja silti hyödymme kaupasta vaihdannan täytyy olla vapaaehtoista ja perustua sääntöihin, kuten omistusoikeuteen, ilman luottamusta ei synny kauppaa protektionistiset argumentit sotkevat absoluuttisen ja suhteellisen edun vapaa kauppa mielletään usein nolla-summa-peliksi vrt EU27+, vapaakauppa-alueet, WTO-sopimus 24

13 Elintaso ja talouden avoimuus: Koreoiden vertailu 25 Suomen ulkomaankauppa 26

14 Suomen vienti maaryhmittäin Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino Markkinatasapaino ja -muotoja markkinat ovat paikka jossa ostajat ja myyjät kohtaavat (pörssi, sähkömarkkinat, ebay, kahdenkeskinen neuvottelu ) kysyntäkäyrä = relaatio kysytyn määrän ja hinnan välillä tarjontakäyrä = relaatio tarjotun määrän ja hinnan välillä kyseessä suhteellinen eli reaalihinta, esim. P/KHI, P = nimellishinta markkinat ovat tasapainossa, kun tuotteen hinta on sellainen, että: kysyntä = tarjota kilpailulliset markkinat (ostajia ja myyjiä paljon, ettei kukaan voi vaikuttaa hintaan, kaikki ottavat hinnat annettuina) täydellinen kilpailu (markkinat kilpailulliset, tuotteet samanlaisia) monopoli (yksi myyjä, joka voi määrätä hinnan) oligopoli (muutamia myyjiä, yksittäinen myyjä voi vaikuttaa hintaan) monopolistinen kilpailu (useita myyjiä ja ostajia, tuotteissa eroja, jokainen myyjä voi asettaa oman hintansa, mutta tuotteelle on olemassa korvaava tuote) 28

15 Taloudessa kaikki vaikuttaa kaikkeen hyödykemarkkinat yksityinen ja julkinen kulutus tavaroiden ja palveluiden tuotanto yksityiset ja julkiset investoinnit tarjonta kotimaan kauppa tasap hinta yleinen tasapaino nettomuuttoliike, työttömyys ja räätälöinti sovellukseen ulkomaan kauppa kysyntä toimiala- ja aluedimensiot työ- ja pääomapanokset tuotannontekijämarkkinat tasap määrä kuntien ja valtion budjetit, verotus, tulonsiirrot ja tuet staattinen tai dynaaminen analyysi sovelluksen mukaan 2010, aikadimensio 29 Markkinatalous kotitalouksien = kuluttajien päätökset itsenäisiä (ostot, työnteko) yritysten päätökset itsenäisiä (valmistus, myynti, tuotannontekijät) tuottaja- ja kuluttajahinnat muodostuvat markkinoilla markkinat allokoivat kansantalouden tuotannolliset resurssit kuluttajien tarpeiden tyydyttämiseen markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa mutta julkinen valta voi parantaa markkinoiden toimintaa silloin, kun ne eivät toimi hyvin 1. Kysyntäkäyrä tuotteen markkinakysyntäkäyrä kertoo kuinka paljon sitä ostetaan kullakin hinnalla estimointi edellyttää tietoja: määrät, hinnat, muut kysyntään vaikuttavat tekijät 30

16 Kysyntäkäyrän kuvitteellinen estimointi 31 Kuluttajan valintateoria selvittää kysyntään vaikuttavia tekijöitä oletus: kuluttaja toimii rationaalisesti (valintaperusteet: Lidl vs CM) ostot tyydyttävät kulutustarpeita goods are good kuluttaja maksimoi hyötyään = tarpeentyydytyksen aste annetut tekijät: hinnat, muiden tuotteiden hinnat, käytettävissä olevat tulot, tarpeet Budjettirajoite asettaa rajat kuluttajan valinnoille Pa Xa + Pb Xb + + Pn Xn < tai = Y, jossa P = tuotteen hinta, X = määrä ja Y = tulot Hyötyfunktio kertoo mitä kuluttaja haluaa = kulutustarpeet = tarpeentyydytyksen aste U = U(Xa, Xb,, Xn) 32

17 Hyödyn maksimointi kuluttaja valitsee määrät = hyödykekorin asetelmassa: Maksimoi U = U(Xa, Xa,, Xn) siten, että Pa Xa + Pb Xb + + Pn Xn < tai = Y hyödyn tulee olla mahdollisimman korkea, mutta tulojen pitää riittää kulutusmenoihin optimaalinen valinta X* on se jossa MU(X) = P, jossa MU = rajahyöty MU mittaa hyödyn muutosta kun kulutetaan yksi tuoteyksikkö enemmän, oletetaan laskevaksi määrän suhteen (vrt syödyt pizzapalat Raxissa) 33 Rajahyöty MU kuvaa kuluttajan maksuhalukkuutta esittää kysyntäkäyrää eli kuluttajan valintoja tuotteen eri hinnoilla 34

18 Markkinakysyntäkäyrä (mk) yksittäisen kuluttajan kysyntäkäyrä on hänen päässään ja vaikeasti havainnoitavissa (vrt markkinatutkimus) mk saadaan teoreettisesti selville laskemalla kullakin hinnalla kaikkien kuluttajien kysymät määrät yhteen tarvitaan yritysten markkinointia ja talouspoliittista päätöksentekoa varten 35 Markkinahinta ja rajahyödyt kun tuotteen markkinahinta on annettu, jokainen kuluttaja ostaa sitä määrän X, jolla MU(X) = P hinta sama kaikille, joten kaikkien kuluttajien rajahyödyt ovat samat kuluttajille A ja B: MU_A(Xa) = MU_B(Xb) = P kuviossa: MU_A(4) = MU_B(3), kun hinta on 2 dollaria per tötterö hinta = maksuhalukkuus on sama, joten rajahyöty on sama, vaikka kulutetut määrät eroavat Erilaisia hyödykkeitä normaalihyödykkeet: kysyntä kasvaa tulojen kasvaessa inferioriset hyödykkeet: kysyntä vähenee tulojen kasvaessa substituutit: toisiaan korvaavia, toisen hinnan nousu vähentää toisen kysyntää komplementit: toisiaan täydentäviä, toisen hinnan nousu lisää toisen kysyntää muut tekijät kuin hyödykkeen oma hinta siirtävät kysyntäkäyrää koordinaatistossa, jonka akseleina ovat tuotteen hinta ja kysytty määrä 36

19 Kysyntäkäyrän siirtyminen (a = kysyntä vahvistuu, b = kysyntä heikkenee esim tulojen muutosten takia) Tarjontakäyrä tuotteen markkinatarjontakäyrä kertoo, kuinka paljon sitä tarjotaan markkinoille kullakin hinnalla (voidaan estimoida jos on tarvittavia tietoja) tuotteet valmistetaan yrityksissä = tarjoajat yrityksen teoria opettaa mm miten tarjonta määräytyy yritysten oletetaan maksimoivan voittojaan voitto = = myyntitulot tuotantokustannukset = R(X) C(X) = PX C(X), jossa R on myyntitulot (PX), C tuotantokustannukset ja X on myyty määrä voiton maksimiin pääsemisen ehto on P = MC(X) MC on rajakustannus ja kertoo kuinka paljon tuotantokustannukset kasvavat, kun tuotettu määrä kasvaa yhden yksikön jos P > MC, tuotantoa kannattaa kasvattaa koska tulot kasvavat nopeammin kuin kustannukset, jolloin voitto kasvaa jos P < MC, niin päinvastoin 38

20 Yrityksen optimaalinen tuotanto oletettu, että kustannukset kasvavat tuotetun määrän kasvaessa optimaalinen = voiton maksimoiva valinta X* on se, jossa MC(X) = P 39 Rajakustannukset ja tarjontakäyrä rajakustannusten kuvaaja esittää, miten yritys reagoi markkinoilla vallitsevaan hintaan, jolloin se kuvaa myös tuotteen tarjontakäyrää tuotteen markkinatarjontakäyrä saadaan laskemalla yhteen yksittäisten yritysten tarjoamat määrät kullakin hinnalla supplied 40

21 Hinta Markkinatarjontaan vaikuttavat tekijät tuotteen oma ja tuotantopanosten hinnat tuotantoteknologia muut tekijät siirtävät tarjontakäyrää hinta-määrä-koordinaatistossa vahvistavat tekijät => oikealle heikentävät tekijät => vasemmalle Markkinatasapaino markkinat ovat tasapainossa, kun hinta on sellainen, että kysyntä = tarjonta jos P >, niin liikatarjontaa, jos P <, niin liikakysyntää kysyntä- ja tarjontafunktiot: kysyntä P = D(X), tarjonta: P = S(X) tasapaino: D(X) = S(X) => X* ja P* 42

22 Jäätelömarkkinoiden tasapaino 43 44

23 Jäätelön kysynnän ja tarjonnan jakautuminen MU_A(4) = MU_B(3) = 2 $ = markkinahinta MC_1(3) = MC_2(4) = 2 $ = markkinahinta tasapainotilanne! Markkinat, resurssien kohdentuminen ja joustot rajahyöty MU(X) kertoo kuluttajien tarpeista rajakustannus MC(X) kertoo yritysten tuotantomahdollisuuksista kun MU(X) = MC(X) tarpeet ja mahdollisuudet vastaavat toisiaan oletetaan, että tuotteesta ollaan valmiita maksamaan enemmän kuin ennen kysyntäkäyrä siirtyy oikealle, uusi tasapaino määräytyy tasolle P2, X2 kysynnän ja tarjonnan reagointi riippuu vastaavista joustoista 46

24 Kysynnän hintajousto mittaa kysynnän määrän reagoimista hinnan muutokseen on: kysytyn määrän suhteellinen muutos jaettuna ( ) hinnan suhteellisella muutoksella (tästä lähtien symboli X = Q) e = Q/Q P/P, jossa e on jouston arvo, Q kysytyn määrän muutos, P hinnan muutos jousto on arvoltaan negatiivinen, koska hinnan noustessa kysyntä vähenee ja laskiessa kasvaa 47 48

25 49 Esimerkki kysyntäjouston laskemisesta keskipistemenetelmällä Tulkinta: hinnan noustessa 22 %, kysyntä laskee 67 %, eli hinnan noustessa 1 %, kysyntä laskee 3 % 50

26 Urbaani legenda: Saudi-Arabian ministerin poika oppi Harvardissa, että öljyn kysynnän hintajousto on Jäi sitten miettimään mitä tärkeää kertoisi isälle oppineensa. Hän vieraili kotonaan vuonna Jousto kertoo siitä, miten ostajien tuotteeseen käyttämä rahamäärä (PQ) eli myyjien siitä saamat tulot muuttuvat hinnan muuttuessa 52

27 53 54

28 55 4 Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi onko em kriteerein valikoitunut markkinatasapaino yhteiskunnan kannalta hyvä vai huono = toimivatko markkinat hyvin vai huonosti yhteiskunnan hyvinvointi maksimoituu kun kuluttajan ja tuottajan ylijäämien summa on mahdollisimman korkea 1. Kuluttajan ylijäämä yksittäisen kuluttajan ylijäämä yhdeltä ostetulta yksiköltä = maksuhalukkuus - hinta, joka täytyy maksaa maksuhalukkuus voi olla > hinta esim ensimmäiseltä yksiköltä (vrt ensimmäinen pala pizzaa) kuluttajat erovat toisistaan maksuhalukkuuden suhteen 56

29 Esimerkki maksuhalukkuudesta ja kysyntäkäyrästä 57 Kysyntäkäyrä 58

30 = 30 60

31 Hinnan muutoksen vaikutus kuluttajan ylijäämään kuluttajan hyöty kulutusmäärästä Q1 on alue 0BACQ1 kuluttajan menot ovat alue 0BCQ1 nettohyöty = kuluttajan ylijäämä on alue ABC 61 kysyntäkäyrän avulla voidaan mitata kuluttajien hyvinvointia tuotteen hinnan lasku lisää kuluttajien hyvinvointia ja nouse vähentää hyvinvointia 62

32 2. Tuottajan ylijäämä tuottajan ylijäämä mittaa sitä hyötyä, jonka myyjä saa markkinoille osallistumisesta tuottajan eroavat toisistaan rajakustannusten suhteen 63 64

33 65 66

34 Hinnan nousun vaikutus tuottajan ylijäämään 67 68

35 Kuluttajan ja tuottajan ylijäämät markkinatasapainossa markkinoille tuotetaan ja sieltä vaihdetaan määrä, joka maksimoi kuluttajien ja tuottajien ylijäämillä mitatun yhteiskunnan hyvinvoinnin 69 5 Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia hyvinvointiteoria tarkastelee miten resurssien allokoituminen kansantaloudessa vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin opimme edellä, että markkinat toimivat tehokkaasti kun tehokkuutta mitataan kuluttajan ja tuottajan ylijäämien summalla tarkastelutapaa voidaan käyttää esimerkiksi hyödykeverotuksen vaikutusten tarkasteluun hintasäännöstelyn vaikutusten ymmärtämiseen kansainvälisen kaupan vapautumisen vaikutusten mittaamiseen 1. Verotuksen kohtaanto julkinen valta kerää veroja rahoittaakseen julkisia menoja verotus nostaa verotettavan hyödykkeen hintaa ja vähentää sen markkinoilla vaihdettua määrää => yhteiskunnan kokonaishyvinvointi laskee, julkiset menot toisaalta nostavat hyvinvointia 70

36 verotuksen kohtaanto mittaa kuka veron maksaa: kuluttaja vai tuottaja vastaus riippuu kysynnän ja tarjonnan hintajoustosta asetetaan 0.50 euron vero jäätelön myyjille (esim alv = 23 %) 71 se kumpi osapuoli veron lopulta maksaa, riippuu siitä, miten veron aiheuttama hinnan korotus vaikuttaa markkinatasapainoon tämä puolestaan riippuu kysynnän ja tarjonnan hintajoustoista se osapuoli maksaa suuremman osan, jonka käyttäytyminen on joustamatonta 72

37 73 olkoon P tuotteen hinta kuluttajalle ja T tuoteyksiköltä maksettava vero, jolloin hinta tuottajalle on P T 74

38 2. Verotuksen tehokkuustappio 75 76

39 77 78

40 79 80

41 81 82

42 83 3. Kansainvälisen kaupan hyvinvointivaikutus 84

43 85 86

44 87 88

45 89 90

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 Tiivistelmän johdanto... iii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden

Lisätiedot

Harjoitustehtävien vastaukset

Harjoitustehtävien vastaukset Harjoitustehtävien vastaukset Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden rakenne... 7 4 Hyödykemarkkinat...

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT

TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT 1. Tuotantomahdollisuuksien käyrä ja suhteellisen edun periaate 1. 2. a. Tehokkaita ovat c, d, g, h, i. b. Saavutettavissa ovat kaikki paitsi m. c. Maidon vek =

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Esipuhe... iii 6 Markkinoiden tasapaino... 1 7 Markkinat ja hyvinvointi...

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Tuotantomahdollisuuksien käyrä ja suhteellisen edun periaate 1. Allaolevassa kuvassa on tuotantomahdollisuuksien käyrä. a. Mitkä kuvaan merkityistä pisteistä ovat tehokkaita?

Lisätiedot

Vuokrakaton vaikutus asuntojen tarjontaan. Vientitukien vaikutus vaihtotaseeseen. Työmarkkirakenteiden vaikutus työttömyysasteeseen

Vuokrakaton vaikutus asuntojen tarjontaan. Vientitukien vaikutus vaihtotaseeseen. Työmarkkirakenteiden vaikutus työttömyysasteeseen TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet, Syksy 2014 1. www-harjoituksen mallivastaukset Tehtävä 1 Mitkä seuraavista asioista kuuluvat mikro- ja makrotaloustieteen piiriin? Vuokrakaton vaikutus asuntojen

Lisätiedot

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA 1 Ensio Tikkanen Pentti Vartia TALOUDELLISTA PÄÄOMAA Johdatus kansantalouteen 2 Kansi: Mainos Mayday Oy, Vantaa Valokuvat: Lehtikuva Oy (paitsi kuva sivulla 8 Kimmo Aaltonen) Tekijät ja Taloustieto Oy

Lisätiedot

OSA III Julkisen talouden rahoitus

OSA III Julkisen talouden rahoitus OSA III Julkisen talouden rahoitus Verotusvoima on merkittävin seikka, joka erottaa julkisen yksityisestä sektorista Verojen osuus on kasvanut kehittyneissä maissa varsin yhtäjaksoisesti aina näihin päiviin

Lisätiedot

Matkaopas markkinatalouteen

Matkaopas markkinatalouteen Kim Wrange Matkaopas markkinatalouteen KARELIA-AmmAttIKoRKEAKouLu Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B:32 Matkaopas markkinatalouteen Kim Wrange KARELIA-ammattikorkeakoulu 2014 Julkaisusarja B:32 Vastaava

Lisätiedot

HYÖDYKEMARKKINAT. Sisältö. Matti Estola. 5. marraskuuta 2013. 1 Erilaiset markkinatilanteet 4. 2 Miksi erilaisia markkinatilanteita esiintyy 5

HYÖDYKEMARKKINAT. Sisältö. Matti Estola. 5. marraskuuta 2013. 1 Erilaiset markkinatilanteet 4. 2 Miksi erilaisia markkinatilanteita esiintyy 5 HYÖDYKEMARKKINAT Matti Estola 5. marraskuuta 2013 Sisältö 1 Erilaiset markkinatilanteet 4 2 Miksi erilaisia markkinatilanteita esiintyy 5 3 Yritys täydellisesti kilpailluilla markkinoilla 8 3.1 Hinnan

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVÄT

KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVÄT KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVÄT KULUTTAJAN TEORIA 1. Miten niukkuus liittyy Rolls Royce autojen / leopardinnahkaturkkien markkinoihin? 2. Piirrä jonkin talouden tuotantomahdollisuuksien

Lisätiedot

Koulutus, palkat ja talouskasvu

Koulutus, palkat ja talouskasvu TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Koulutus, palkat ja talouskasvu Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2011 Ohjaaja: Matti Tuomala Tuomas Silvennoinen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Osa II Julkisten menojen teoriaa

Osa II Julkisten menojen teoriaa Osa II Julkisten menojen teoriaa Julkishyödykkeistä 1. Mitä ne ovat? kaksi ominaisuutta: a) kulutetaan yhteisesti b) ei ole haluttavaa sulkea ketään pois kuluttamasta niitä (rajakustannus lisäkulutukset

Lisätiedot

0. Määritelmiä Markkinat ovat peruskäsite, jolle ei kuitenkaan ole yksiselitteistä määritelmää.

0. Määritelmiä Markkinat ovat peruskäsite, jolle ei kuitenkaan ole yksiselitteistä määritelmää. TTT-luento/Kultti Markkinainstituutio ja markkinoiden toiminta Tässä esityksessä pyrin valottamaan muutamaa taloustieteen peruskäsitettä ja työkalua. Nämä ovat i) markkinat, ii) tasapaino, iii) tehokkuus

Lisätiedot

LUONNOLLINEN ASUNTOVARAUMA JA TALOUDELLINEN TEHOKKUUS

LUONNOLLINEN ASUNTOVARAUMA JA TALOUDELLINEN TEHOKKUUS TAMPEREEN YLIOPISTO LUONNOLLINEN ASUNTOVARAUMA JA TALOUDELLINEN TEHOKKUUS Taloustiede Pro gradu -tutkielma Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto Ohjaaja: Hannu Laurila 26.5.2015 Ville Heinonen VILLE

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Anni Isojärvi YKSITYISTEN PALVELUELINKEINOJEN YHTEISKUNNALLINEN JA TALOUDELLINEN MERKITYS

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Anni Isojärvi YKSITYISTEN PALVELUELINKEINOJEN YHTEISKUNNALLINEN JA TALOUDELLINEN MERKITYS TALOUSTETEDEN TEDEKUNTA Anni sojärvi YKSTYSTEN PALVELUELNKENOJEN YHTESKUNNALLNEN JA TALOUDELLNEN MERKTYS Pro gradu -tutkielma Kansantaloustieteen yksikkö Lokakuu 2012 OULUN YLOPSTO Taloustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Markkinoiden toimivuudesta 1

Markkinoiden toimivuudesta 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 1/2001 Markkinoiden toimivuudesta 1 KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA Klaus Kultti Professori Helsingin kauppakorkeakoulu 1 Virkaanastujaisesitelmä Helsingin yliopistossa

Lisätiedot

MARKKINA- JA SÄÄNTELYHÄIRIÖT TALOUDELLISEN TEHOTTOMUUDEN AIHEUTTAJINA

MARKKINA- JA SÄÄNTELYHÄIRIÖT TALOUDELLISEN TEHOTTOMUUDEN AIHEUTTAJINA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma, Talousjohtaminen MARKKINA- JA SÄÄNTELYHÄIRIÖT TALOUDELLISEN TEHOTTOMUUDEN AIHEUTTAJINA MARKET AND GOVERNMENT FAILURES

Lisätiedot

Likviditeettiansa talouden selittäjänä

Likviditeettiansa talouden selittäjänä TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Likviditeettiansa talouden selittäjänä Kansantaloustiede Pro Gradu tutkielma Huhtikuu 2012 Ohjaaja Matti Tuomala Outi Siitonen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw Taylor, Chs 26 ja 31)

16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw Taylor, Chs 26 ja 31) 16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw Taylor, Chs 26 ja 31) 1. Rahoitusjärjestelmä 2. Säästäminen ja investoinnit suljetussa taloudessa 3. Säästäminen ja investoinnit avoimessa taloudessa

Lisätiedot

Ville Ylikahri (toim.) ONNELLISUUSTALOUS

Ville Ylikahri (toim.) ONNELLISUUSTALOUS Ville Ylikahri (toim.) ONNELLISUUSTALOUS ONNELLISUUSTALOUS Ville Ylikahri (toim.) ONNELLISUUSTALOUS HELSINKI 2010 Julkaisija Vihreä Sivistysliitto ry Ruoholahdenranta 1 E 00180 Helsinki visio@visili.fi

Lisätiedot

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Maria Solakivi Matti Virén Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KUNTIEN HENKILÖSTÖ, TEHOKKUUS

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2011

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2011 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Valintakoe 2011 Koetyyppi Kokeessa on 40 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Tehtävien 1-10 osalta vastaus pohjautuu koekirjaan ja jaettuun aineistoon.

Lisätiedot

Paikatakseen budjettialijäämää valtio ottaa lainaa yksityiseltä sektorilta.

Paikatakseen budjettialijäämää valtio ottaa lainaa yksityiseltä sektorilta. Taloustieteen perusteet Kesä 2014 Harjoitus 5: MALLIRATKAISUT Juho Nyholm (juho.nyholm@helsinki.fi) Tehtävä 1 Tarkastellaan lainavarojen markkinoita. Analysoi seuraavia tapauksia kysyntä tarjonta-kehikossa

Lisätiedot

Working Paper Tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien verotuki. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper Tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien verotuki. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Valkonen,

Lisätiedot

Markkinatalouden. aapinen. b c. Anders Ekholm

Markkinatalouden. aapinen. b c. Anders Ekholm 1 2 Markkinatalouden aapinen Anders Ekholm $ a b c π % 2 Markkinatalouden aapinen Anders Ekholm Copyright 2015 Libera-säätiö Libera-säätiö on vuonna 2011 perustettu itsenäinen ja puoluepoliittisesti sitoutumaton

Lisätiedot

Asuntojen hinnat: sovellus Suomen aineistoon

Asuntojen hinnat: sovellus Suomen aineistoon TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Asuntojen hinnat: sovellus Suomen aineistoon Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Marraskuu 2009 Juha Koskinen Ohjaaja: Matti Tuomala Tiivistelmä Tampereen

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Kuntapalvelujen kilpailuttamisen taloudelliset vaikutukset, I osa

Kuntapalvelujen kilpailuttamisen taloudelliset vaikutukset, I osa Pekka Valkama Olavi Kallio Jaana Haatainen Hannu Laurila Pentti Siitonen Kuntapalvelujen kilpailuttamisen taloudelliset vaikutukset, I osa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntapalvelujen

Lisätiedot

Puhtia hyvinvointiyhteiskunnan purjeisiin

Puhtia hyvinvointiyhteiskunnan purjeisiin Vesa Kanniainen Puhtia hyvinvointiyhteiskunnan purjeisiin Peruspalveluja uudella tavalla www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot