Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju"

Transkriptio

1 Kansantaludellinen aikakauskirja vsk. - 2/1998 Artikkeleita Elintarvike- ja metsäketju Sumen kansantaludessa 1 OSMO FORSSELL Emeritusprfessri Oulun ylipist Pans-tutstaulukk ja siitä mudstettu malli tarjavat hyvän keinn kansantaludessa timivien tutantketjujen kuvaamiseen. Ketjun asema, riippuvuus ja merkitys sana kansantalutta vidaan tällöin myös selvittää. Pans-tutsmallia n käytetty tässä tutkielmassa elintarvikkeiden sekä puu- ja paperitutteiden mudstamien tutantketjujen yhteyksien ja merkityksen tarkasteluun. Elintarviketjun perustana n maataludessa ja elintarviketellisuudessa tapahtuva tutant, metsäketjun metsätaluden sekä puu- ja paperitellisuuden.tutant. Näillä alilla käytetään paljn muiden timialjen tutteita panksina, mikä liittää muutakin tutanta näiden tutant suuntien mudstamiin tutantketjuihin. Tutanttiminnan vaikutukset muuhun taluteen arviidaan vusien 1985 ja 1993 pans-tutsmallien avulla. Lisäsksi tarkastellaan ketjujen merkittävillä timialilla lpputut- 1 Elintarvikeketjua kskevat laskelmat n tehty sittain Sumalaisen Työn Liitn Elintarviketalus 1991-kampanjaa varten. Tutkimuksen perustan kehittämistä n merkittävästi auttanut Kyösti Haatajan Säätiön apuraha. teen valmistuksessa syntyviä työllisyys- ja tunti vaikutuksia. Tällöin arviidaan sekä tutanttiminnan sisäisiä riippuvuuksia että niitä vaikutuksia, jtka syntyvät käytettäessä tutannssa ansaittuja tulja yksityisiin kulutusmenihin. Elintarviketaluden suus Sumen yritystiminnan kk tutannsta li vunna 1993 runsaat 18 % ja metsäketjun suus 15 %. Vastaavat suudet työllisyydestä livat 25 % ja 12 %. Elintarvikeketju työllistää nykyisin yhteensä sumalaista ja metsäketju henkilöä. Lppututteen valmistuksessa syntyvät työllisyysvaikutukset vat elintarvikeketjussa yleensä suurempia kuin metsäketjussa etupäässä maatalustutannn työvaltaisuuden takia. Tunnin tarve n metsäketjun timialilla yleensä pienempää kuin elintarvikeketjussa. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju Timialat tarvitsevat tutannssaan muilla timialilla valmistettuja panksia ja valmistavat tutteita tisille timialille. Näin syntyvät riippuvuudet mudstavat verkn, jta myöten tutanttiminnan vaikutukset välittyvät kan- 133

2 Artikkeleita - KAK 2/1998 santaludessa. Riippuvuuksien vahvuus mudstuu sen mukaisesti, kuinka paljn kyseisellä timialalla käytetään tisen timialan tutteita. Js nämä tutteet vat tuntipanksia, vaikutukset vutavat ulkmaille ja riippuvuus ktimaisesta tutannsta mudstuu heikksi. Verkn ulkpulisia panksia vat työ, pääma ja tuntihyödykkeet. Ne jalstuvat tutannssa lppututteiksi, jtka käytetään kulutukseen, päämanmudstukseen ja vientiin. Tutannn riippuvuuksien verkka vidaan tarkastella tutteeseen aiemmissa tutantvai - heissa kertyneen tutannn eli jalstuksen näkökulmasta. Tällöin lasketaan mukaan kaikki tutteen hyväksi eri timialilla tehty tutant. Esimerkiksi traktrin tutannssa tämä merkitsee kk ketjua malmin luhimisesta kneen testiajn asti. Tapahtumaa vidaan seurata tutannn määränpäänkin näkökulmasta. Esimerkiksi vilj an tutannssa tämä merkitsee sen erilaisten lppututekäyttöjen (leipä, juma, jne.) kartitusta. Tutanttiminnan riippuvuudet vidaan edellisen tarkastelun mukaisesti ryhmitellä eteenpäin ja taaksepäin suuntautuviin vaikutuksiin. Eteenpäin suuntautuvat vaikutukset ilmaisevat kyseisen timialan tutteiden kysynnän riippuvuuden vimakkuuden lppututteiden (kulutukseen, pääman-mudstukseen ja vientiin menevien kk kansantaluden tutteiden) kysynnästä. Mitä enemmän kyseisen timialan tutteita käytetään tisten tutteiden valmistuksessa sitä suuremmiksi eteenpäin suuntautuvat riippuvuudet kertautuvat. Tämä n tyypillistä jalstusketjun alkupäähän sijittuville timialille kuten maataludelle. Timialan taaksepäin suuntautuvat vaikutukset ilmaisevat kyseisen timialan lppututteen kysynnän aiheuttamat tutantvaikutukset kansantaluden eri timialilla. Mitä enemmän kyseinen timiala käyttää tutannssaan mui- den timialjen tutteita panksina sitä suuremmiksi taaksepäin suuntautuvat riippuvuudet kertautuvat. Tämä n tyypillistä jalstusketjun lppupäähän sijittuville timi alille kuten esimerkiksi graafiselle tutannlle. Tutanttiminnan riippuvuuksiin vidaan liittää myös tutannssa ansaittujen tuljen mudstuminen ja käyttö. Tuljen mudstuminen liittyy lunnllisesti tutannssa maksettaviin tutannntekijätulihin. Niihin liittyvät riippuvuudet syntyvät, kun tutannssa käytetyn työn ja pääman krvaukseksi maksetut tult käytetään esimerkiksi kulutushyödykkeiden hankkimiseen. Näin syntyvä kysyntä aiheuttaa tutanta, jka vurstaan lu uusia tulja jne. Tätä jatkuu kunnes vaikutukset vähitellen heikkenevät. Vaikutusten heikentyminen jhtuu siitä, että sa tulista kanavituu verina julkiselle vallalle, sa käytetään tuntihyödykkeiden stihin ja sa säästetään. Elintarvikeketjun perustolitllnnat (taulukk 1) mudstavat kyseisen ketjun ytimen. Perustimintja n 10, jihin läheisesti liittyvää timintaa n elintarvikkeiden välittämiseen khdistuvat palvelukset: tukku- ja vähittäiskauppaa sekä ravintla- ja kahvilamenja ja ateriamaksuja. Nämä n arviitu sana kyseisten palvelujen timintaa. Tämän lisäksi lasketaan mukaan sekä perustimialjen että niihin läheisesti liittyvien timialjen kiinteän pääman kulumisesta jhtuvat uusintainvestinnit. Ne jakautuvat talnrakennus-, maa- ja vesirakennus- sekä kne-, laite- ja kulkuneuvinvestinteihin. Metsäketjun (taulukk 2) perustimintja n 9 ja niihin liittyvät näiden timialjen uusintainvestinteja tuttavat metallitellisuuden ja rakennustiminnan tutannt. Taulukista 1 ja 2 nähdään elintarvikeketjun ja metsäketjun lppututteiden kysyntä vunna 1993 (Pans-tuts ). Vastaavalla tavalla mudstettiin näiden ketjun lpputut- 134

3 Osm Frssell Taulukk 1 Elintarvikeketjun lppututteiden kysyntä, milj.mk., vunna 1993 Ktimainen kysyntä Varastn muuts Vienti Tilastvirhe Yhteensä Maatalus Kalatalus ja metsästys Teurastus ja lihanjalstus Meijeritutteiden valmistus Mylly- ja leipmtutt.valmistus Sk., sukl. ja makeist.valmistus Muu elintarvikkeiden valmistus Rehujen valmistus Jumien valmistus Tupakkatutteiden valmistus Metallitutteiden valmistus Kneiden valmistus Rad.,tv ja ktt.k.,sähköl.valmistus Muiden sähkötekn. t. valmsitus Instr. ja hienmek. t. valmistus Laiv. ja ven.valm.,krjaus. Autjen ja -sien valmistus Talnrakennustiminta Maa ja vesirak.timinta Tukku- ja vähittäiskauppa Ravitsemis- ja majitustiminta YHTEENSÄ teiden kysyntä vunna 1985 kyseisen vuden pans-tutstauluksta (Pans-tuts 1985). Elintarvikeketjun tukku- ja vähittäiskaupan sekä ravitsemus- ja majitustiminnan suudet arviitiin Tilastkeskuksen kulutusmenkhtaisesta vuden 1993 pans-tutstutkimuksen liitetauluksta. Investintitavariden tutannn timialittainen jakauma n arviitu Tilastkeskuksen vuden 1993 pans-tutstutkimuk- sen liitetaulukn avulla. Lppututekysynnät vat lähtökhtana, kun seuraavassa tarkastellaan ketjujen vaikutuksia tutantn ja työllisyyteen Sumen kansantaludessa. 2 Vaikutukset tutantn Kun elintarvikeketjun ja metsäketjun lppututteiden kysyntä taulukissa 1 ja 2 kerrtaan 135

4 Artikkeleita - KAK 2/1998 Taulukk 2 Metsäketjun lppututteiden kysyntä, milj.mk., vunna 1993 Ktimainen kysyntä Metsätalus Puunsahaus, höyläys ja kyllästys 151 Muu puutav. ja rak.mat.valmsitus 345 Ei -metall. kalust. valmistus 1122 Massan valmistus 127 Paperin ja kartngin valmistus 412 Paperi- ja kartnkitutt.valmistus 624 Graafinen tutant 796 Kustannustiminta 4518 Metallitutteiden valmistus 323 Kneiden valmistus 691 Rad.,tv ja ktt.k. sähköl.v. 281 Muiden sähkötekn. t. valmistus 121 Instr. ja hienmek. t. valmistus. 40 Laiv. ja ven.valm.,koljaus 10 Autjen ja -sien valmistus 3 Talnrakennustiminta 1135 Maa ja vesirak.timinta 1155 Tukku- ja vähittäiskauppa 890 YHTEENSÄ Varastn Vienti Tilastvirhe Yhteensä muuts avimen staattisen pans-tutsmallin yleisen ratkaistun mudn kertimilla, LentiefiIi käänteismatriisi, saadaan laskettua lppututteiden kysynnän välittömästi ja välillisesti vaatima tutant. Nämä ja niihin liittyvät työllisyyttä kskevat laskelmat tehtiin vuden 1993 pans-tutsmallilla seuraavasti: (1) (2) x = (I-A) -ly Xl = (I-A) -ly X n kyseisen ketjun lppututekysynnän vaatima timialittainen tutant, Y n ketjun lppututekysyntä, (I-Ayl n Lentiefin käänteismatriisi, jssa A n panskertimien (pans yhtä tutsyksikköä khden) matriisi, 1 n yksikkömatriisi ja l timialttaisten työpanskertimien (työllisyys miljnan markan tutantyksikköä khden) diagnaalimatriisi ja Xl n ketjun lppututekysynnän vaatima timialittainen työllisyys. 136

5 Osm Frssell Taulukissa 3 ja 4 n laskettu lppututteiden valmistuksen vaikutukset tutantn eri timialilla vuden 1993 pans-tutsmallilla. Mallissa n tällöin 64 timi alaa. Laskelmat khdistuivat aluksi tutannn bruttarvn, jsta vidaan sitten jhtaa erilaisten peruspansten kuten työllisyyden käyttöä ilmaisevia lukuja käyttäen kunkin timialan kyseisiä panskertimia. Laskelmien lähtökhtana n tällöin ketjujen lppututekysynnän välittömästi ja välillisesti vaatima tutant. Yksityiskhtaisia 64 timialan tulksia n taulukissa sittain yhdistetty karkeimmiksi timialiksi. Elintarvikeketjun timialjen tutanta kskevat luvut taulukssa 3 ilmaisevat, missä määrin kyseisen timialan tutant riippuu elintarviketaluden kaikkien erilaisten lppututekäyttöjen kysynnästä. Esimerkiksi meijeritutteiden valmistuksessa vuden 1993 tutannsta 9475 miljnaa aiheutui ktimaisesta elintarvikkeiden käytöstä, varastjen väheneminen pienensi tutanta 248 miljnaa, vienti aiheutti tutanta 2575 miljnaa ja tilastvirheen suus li -720 miljnaa. Edellisistä kstuu yhteensä tutanta miljnaa markkaa, mikä n 95 % meijeritutteiden valmistuksesta. Puuttuva suus, 5 % kknaistutannsta, riippuu muusta kuin elintarvikkeiden kysynnästä. Elintarviketaluden tutant vaikutukset vaihtelevat humattavasti timialittain. Lunnllisesti perustutannn, maataluden ja elintarviketellisuuden, riippuvuus n suurinta. On kuitenkin humattava, että sekään ei le sataprsenttista. Muukin kuin elintarvikkeiden kysyntä vaikuttaa näiden elinkeinjen tutantn ja työllisyyteen. Tutanta käytetään muunkin lppututekysynnän kuin tässä määritellyn (taulukk1) kysynnän tyydyttämiseen. Tukku- ja vähittäiskaupan sekä ravitsemus- ja majitustiminnan tu- tant ja työllisyys riippuu melk paljn elintarvikkeista, jälkimmäinen yli 67 prsentisesti. Muiden timialjen riippuvuus elintarvikkeiden kysynnästä n välillistä. Nämä timialat tuttavat sellaisia tutteita, jita tarvitaan välillisesti elintarvikkeiden lppu tutteiden valmistuksessa. Lannite- ja trjunta-aineissa 50 prsenttia tutannsta riippuu elintarviketutannsta. Muita hyviä esimerkkejä vat kartnkitutteiden valmistus ja muvitutteiden valmistus. Elintarviketutannn uusintainvestinnit vaikuttavat vähän metallitellisuudessa. Elintarviketaluden suus Sumen yritystiminnan kk tutannsta li vunna 1993 runsaat 18 %. Tutant n vahvasti painttunut ktimaiseen kysyntään, jnka suus n 90 % kknaisvaikutuksesta, viennin suus vain 13 %. Metsäketjun lppututteiden kysynnän tutantvaikutukset nähdään tauluksta 4. Timialjen tutannn suurin riippuvuus metsäketjun lppututekysynnästä n paperin ja kartngin valmistuksessa, 94%. Tämä riippuvuus n humattava myös muilla metsäketjun perustimialilla, mutta selvästi pienempää kuin elintarvikeketjun ydintimialilla. Metsäketjun uusintainvestinnit vaikuttavat metallitellisuuden tutantn selvästi enemmän kuin elintarvikeketjun uusintainvestinnit. Metsäketjun tutant nkin päämavaltaisempaa kuin elintarvikeketjun. Metsäketjun tutannn energiavaltaisuus näkyy vaikutuksessa sähkö-, kaasuja vesihulln tutantn, jsta sen suus n neljännes. Vaikutus maaliikenteen tutantn n myös humattava. Metsäketjun tutannn suus kk yritystirllinnan tutannsta li 15 % vunna Tutant n vahvasti vientivetista; viennin suus kk metsäketjun tutantvaikutuksesta li 85 %, pelkän ktimaisen kysynnän suus vain 22 %. Tässä suhteessa tarkasteltavat ketjut vat aivan erilaisia. 137

6 Artikkeleita - KAK 2/1998 Taulukk 3 Elintarvikeketjun tutantvaikutus, milj.mk., vunna 1993 Ktimainen- Varastn- Til.virhe Vienti YHTEENSÄ %kk kysyntä muuts tutannsta Maatalus Kalatalus ja metsästys Teurastus ja lihanjalstus Maidnjalstus Mylly- ja leipmtutteiden valmistus Sk., sukl. ja makeistutteiden valm Muu elintarvikkeiden valmistus Rehujen valmistus Jumien valmistus Tupakkatutteiden valmistus Tukku- ja vähittäiskauppa Ravitsemis ja maj.timinta Metallitellisuus Muu kaivannaistiminta Metsätellisuus Lannite- ja trj.aineiden valmistus Muu kemian tellisuus Maaöljy- ja kivih.tutteiden valmistus Kumi- ja muvitellisuus Ei -metall.miner. tutteiden valmistus Muu tehdastellisuus Sähkö-,kaasu-ja vesihult Rakennustiminta Maaliikenne Muu kuljetusliikenne Psti- ja teleliikenne Muu kiinteistötiminta Liike-el.pt.ja kneiden vukraus Yksit. yht.kunn. palvelukset Muut palvelukset YRITYSTOIMINTA Vaikutukset työllisyyteen kannalta. Timialan arvnlisäys mittaa edellistä tarkemmin timialan man tutannn suu- Tutannn bruttarv mittaa tutannn laajuut- ruutta. Tämä mitta vidaan helpsti jhtaa tuta tutantn sisältyvien kaikkien pansten tannn bruttarvn avulla käyttämällä kyseisen 138

7 Osm Frssell Taulukk 4 Metsäketjun tutantvaikutus, milj.mk., vunna 1993 Ktimainen- Varastn- Til.virhe Vienti YHTEENSÄ %kk kysyntä muuts tutannsta Metsätalus Puunsahaus, höyl.ja kyllästys Muu puutav. ja rak.mat.valmistus Ei-metall.kalusteiden valmistus Massan valmistus Paperin ja kartngin valmistus Paperi- ja kartnkitutt.valmistus Graafinen tutant Kustannustiminta Metallitellisuus Elintarvikeketju Muu kaivannaistiminta Kemian tellisuus Maaöljy- ja kivih.tutt.valmistus Kumi- ja muvitellisuus Ei -metall.miner. tutt. valmistus Muu tehdas tellisuus Sähkö-,kaasu-ja vesihult Rakennustiminta Tukku- ja vähittäiskauppa Ravitsemis ja majitustiminta Maaliikenne Muu kuljetus liikenne Psti- ja teleliikenne Muu kiinteistö timinta Liike-el.pt.ja kn.vukraus Yksit. yht.kunn. palvelukset Muut palvelukset YRITYSTOIMINTA panksen suutta tutannn bruttarvsta. Sa- ketjun brutttutannn suus kk yritystimalla tavalla vidaan laskea muutkin tutan- minnan bruttarvsta n 18.3 %, mutta tutantn läheisesti liittyvät suureet. Ketjun sisältä- nntekijöiden vastaava suus 17.7 %. Metsämän tutannn suutta ilmaiseva mitta n sama ketjun vastaavat luvut vat 15.4 % ja 13.4 %. kaikille jhdetuille suureille samalla yksityis- Käytetty mitta vaikuttaa näin siihen, kuinka khtaisuuden taslla. Käytettäessä agregitua suuri ketjun merkityksen arviidaan kansantamittaa tuls kuitenkin muuttuu, kska suudet ludessa levan. vaihtelevat timialittain. Niinpä elintarvike- Tauluksta 5 nähdään, kuinka paljn elintar- 139

8 Artikkeleita - KAK 2/1998 Taulukk 5 Elintarvikeketjun työllisyysvaikutus, työvutta, vusina 1985 ja 1993 V.1985 suus V.1993 suus Maatalus Elintarv.,jum. ja tupakan valmistus Yhteensä Kauppa Ravitsemus- ja majitustiminta Metsätellisuus Metallitellisuus Muu tellisuus Rakennustiminta Liikenne Liike-elämää palveleva timinta Muut palvelukset Yhteensä YHTEENSÄ Taulukk 6 Metsäketjun työllisyysvaikutus, työvutta, vusina 1985 ja 1993 V.1985 suus V.1993 suus Metsätalus Puutavariden ja puututteiden valm Massan, paperin.ja paperitutteiden V Kustantaminen ja painaminen Yhteensä Elintarviketalus Metallitellisuus Muu tellisuus Rakennustiminta Liikenne Liike-elämää palveleva timinta Muut palvelukset Yhteensä YHTEENSÄ

9 Osm Frssell Kuvi 1 Elintarvikeketjun tutant- ja työllisyysvaikutus vusina , '1985'= ~ ty öiiisyys.. ~ tutant ~L- ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ '1985 '1986 '1987 '1988 '1989 '1990 '1991 '1992 '1993 '1994 '1995 '1996 '1997 Kuvi 2 Metsäketjun tutant- ja työllisyysvaikutus vusina , '1985'= ~ ~ Q--~---= ""...'::1:.:r;...::S:-... ~.~.C?!~n~.C? ±... /.~!!!~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ '1985 '1986 '1987 '1988 '1989 '1990 '1991 '1992 '1993 '1994 '1995 '1996 '

10 Artikkeleita - KAK 2/1998 vikeketju työllisti eri timialilla vusina 1985 ja 1993 sekä missä määrin kunkin timialan työllisyys riippuu elintarviketaluden lppututekysynnästä. Välittömät ja välilliset vaikutukset timialjen työllisyyteen vat tällöin mukana (yhtälö 2). Elintarvikeketju työllisti yhteensä henkilöä vunna 1993, mikä n lähes neljännes kk yritystiminnan työllisistä. Tämä suus li vain hieman suurempi vunna 1985, nin kaksi prsenttiyksikköä, mutta työvutta vähemmän kuin vunna Yli pulet tästä vähennyksestä, työvutta, khdistui maataluteen. Työllisyyden suus kk yritystiminnasta n humattavasti suurempi kuin tutannn vastaava suus. Tämä jhtuu siitä, että elintarvikeketjun timialat vat työvaltaisempia kuin kansantalutemme yritystiminta keskimäärin. Ketjun perustutannssa erityisesti maatalus n selkeästi työvaltaisempaa kuin muut kansantalutemme ja tämänkin ketjun timialat. Metsäketjun työllisyysvaikutukset nähdään tauluksta 6. Metsäketjun suus kk yritystiminnan työllisyydestä n pysynyt ennallaan vunna 1993, 12.2 %, vuteen 1985 verrattuna. Työllisten määrä n tässäkin tapauksessa vähentynyt, mutta vain työvutta. Suurin sa tästä vähennyksestä n metsäketjun perustimialilla. Työllisyydellä mitaten metsätellisuuden merkitys n humattavasti pienempi kuin elintarvikeketjun, vaikka brutttutannn ja tutannntekijätuln mitat ersivat ketjujen kesken vain hieman. Tutant- ja työllisyysvakutukset muuttuvat vusittain kysynnän tasn ja rakenteen muuttuessa ja työn tuttavuudessa tapahtuvien muutsten takia. Kuviissa 1 ja 2 n arviitu elintarvike- ja metsäketjun tutannn ja työllisyyden kehitystä vusina Lähtökhtana n tällöin vusia 1985 ja 1993 kskevat panstutstutkimukset. Välivusien luvut n arvii- tu käyttämällä ketjujen ydintimialjen tutant- ja työllisyyssuuksia, jiden n letettu muuttuvan lineaarisesti: vusien 1985 ja 1993 suudet paintetaan vaihtelevasti sen mukaan kuinka etäällä arviinnin khteena levasta vudesta ne vat. Vusina n käytetty kiinteitä vuden 1993 suuksia. Saatuja suuksia n sitten svellettu kansantaluden tilinpidsta saatuihin timialakhtaisiin tutannn bruttarvn kiinteähintaisiin lukuihin. Timialajak n tällöin llut kansantaluden tilinpidn yksityiskhtaisin julkaistu timialajak. Muiden kuin perustimintjen tutannn n letettu kehittyvän perustimintjen yhteenlasketun tutannn määrän mukaisesti. Työlli - syyskehitys n saatu pistamalla kyseisten timialjen tuttavuuden muutkset määrän kehityksestä. Vuden 1997 muut s arvit vat ETLA:n ennusteiden mukaisia (Suhdanne 1998/2). Elintarviketaluden tutannn määrä n muuttunut vähän tarkasteltavana ajanjaksna. Elintarviketaluden kk työllisyys n vähentynyt humattavasti vusina , kska työn tuttavuus n parantunut. Kun työn tuttavuuden paraneminen hidastui vuden 1995 jälkeen, n työllisyyden väheneminenkin hidastunut. Lamavusien pahimmat tutannn ja työllisyyden pudtukset ajittuvat vusille ja elpyminen alkaa vunna Metsäketjun tutannn määrä n kasvanut humattavasti ajanjaksna Tämän takia työllisyysvaikutus ei le vähentynyt niin paljn kuin elintarvikeketjussa, vaikka työn tuttavuus n parantunut paljn myös tämän ketjun timialilla. Pahimpia lamavusia vat tässä ketjussa ja elpyminen alki selvästi j vunna 1993 viennin ansista. 142

11 Osm Frssell 4 Taaksepäin suuntautuvat vaikutukset, työllisyyteen ja tuntiin Taaksepäin suuntautuvat vaikutukset, Lentiefin käänteismatriisin sarake, kertvat, kuinka paljn yhden lppututteen valmistus kyseisellä timialalla aiheuttaa kaikkiaan tutanta ja sen myötä työllisyyttä eri timialilla kk kansantaludessa. Nämä vaikutukset työn ja tunnin tarpeeseen lasketaan seuraavien yhtälöiden mukaan: (3) Ly = l'*[l(i-ayl] (4) My = l'*[m(i-ayl] l' n ykkösten vaakavektri, Ly n timialittainen vektri, jnka elementti ilmaisee miljnan markan arvisen kyseisen timialan lppututteen valmistuksen välittömästi ja välillisesti vaatiman työpanksen, M n timialittaisten tuntikertimien (timialan käyttämien tuntipansten summa tutayksikköä khden) diagnaalimatriisi My n timialittainen vektri, jnka elementti ilmaisee kyseisen timialan lppututteen valmistuksessa välittömästi ja välillisesti käytetyn tunnin yhtä lppututeyksikköä khden. Yhtälöt muuttuvat, kun halutaan laskea tutannssa syntyvien tuljen käytöstä yksityisiin kulutus menihin aiheutuvat kerrannaisvaikutukset. Tällöin arviidaan kunkin timialan tutannssa syntyvät ktitaluksien käytettävissä levat tult ja jaetaan ne timialittaisiksi kulutushyödykkeiden käytöksi. Näin laadittu kulutuskertimien matriisi [eij] vähennetäänpanskertimien matriisin lisäksi laskettaessa mallin ratkaistun mudn kertimia, (l-a-c)-l (Frssell 1985, 41-58). Näin saatua käänteismatriisia käytetään laskelmissa samalla tavalla kuin yksinkertaisempaa käänteismatriisia yhtälöissä 3 ja 4. Elintarvike- ja metsäketjun timialjen työllisyysvaikutukset vunna 1993 esitetään taulukssa 7. Työllisyysvaikutuksilla tarkitetaan tässä niiden työllisten lukumäärää, jtka saisivat työtä yhdeksi vudeksi, kun tarkasteltavan timialan lppututteiden valmistus kasvaa 1 miljnalla markalla. Taulukn 7 luvut sisältävät tällöin sekä palkansaajien että itsenäisten elinkeinnharjittajien työllisyyden. Esimerkiksi mylly- ja leipmtutteiden yhden miljnan arvisen lppututekysynnän välitön työllistävä vaikutus n 1.8 henkilöä. Tutannn kerrannaisvaikutus lisää tätä työllisyyttä muilla timialilla 2.6 henkilöllä. Tällöin lasketaan mukaan kaikki ne henkilöt, jtka mylly- ja leipmtellisuuden pansten tutannn kautta sallistuvat tun yhden miljnan arvisen lppututteen valmistukseen. Lisäksi lasketaan vielä mukaan se tutant, mikä aiheutuu myllyissä ja leipmissa ansaittujen (käteen jäävien) tuljen käytöstä kulutukseen. Tämä lisää työllisyysvaikutuksia vielä yhdellä henkilöllä. Miljnan markan arvista lppututetta khden saadaan näin työllisyydeksi kaikkiaan 5.4 henkilöä. Alkuperäinen välitön työllisyysvaikutus n näin kasvanut klminkertaiseksi. Teurastuksessa- ja lihanjalstuksessa sekä maidnjalstuksessä kertaantuminen n vielä suurempaa, kska näillä timialilla välitön työllisyysvaikutus n hyvin pieni. Metsäketjun ydintimialilla välitön työllistämisvaikutus n yleensä suurempaa kuin elintarvikeketjun timialilla; maatalus n pikkeus tästä säänöstä. Tutannn kerrannaisvaikutukset vat kuitenkin elintarvikeketjun timialilla niin paljn suuremmmat kuin metsäketjussa, että työllisyysvaikutukset metsäketjussa jäävät yleensä elintarviketjun timialjen vaikutuksia pienemmiksi. Sama havaint kskee myös kulutuksen vaikutuksia. Tämä jhtuu pääasiassa maataluden työvaltaisuudesta, j- 143

12 Artikkeleita - KAK 2/1998 Taulukk 7 Miljnan markan arvisen lppututteen valmistuksen välittömät ja välilliset vaikutukset työllisyyteen vunna 1993, työvusia, vuden 1996 työpanskertimet Välitön Tutant Kulutus Yhteensä Yht.l välitön Maatalus Kalatalus ja metsästys Teurastus ja lihanjalstus Maidnjalstus Mylly- ja leipmtutt.v Sk.,sukl. ja makeis1.v Muu elintarvikk.valmistus Rehujen valmistus Jumien valmistus Tupakkatutteiden valmistus Tukku- ja vähittäiskauppa Ravitsemis ja maj.tim Metsätalus Puunsahaus, höyl.ja kylästys Muu puutav. ja rak.ma1.v Ei-metall. kalus1.valmistus Massan valmistus Paperin ja kartngin v Paperi- ja kartnkitutt.v Graafinen tutant Kustannustiminta Raudan ja teräksen valm Muiden metallien valmistus Metallitutteiden valmistus Kneiden valmistus Rad.,tv ja ktital.k.,sähköl.v Muiden sähkötekn. 1. v Instr. ja hienmek.1. v Laiv. ja ven. valm.,krj Autjen ja -sienvalmistus Talnrakennustiminta Maa- ja vesirakennus YRITYSTOIMINTA TEOLLISUUS

13 Osm Frssell Taulukk 8 Tunnin välitönja välillinen suus lppututteen valmistuksessa vunna 1993 Välitön Tutant Kulutus Yhteensä Yht.l välitön Maatalus Kalatalus ja metsästys Teurastus ja lihanjalstus Maidnjalstus Mylly- ja leipmtutt.v Sk.,sukl. ja makeist.v Muu elintarvikk.valmistus Rehujen valmistus Jumien valmistus Tupakkatutteiden valmistus Tukku- ja vähittäiskauppa Ravitsemis ja maj.tim Metsätalus Puunsahaus, höyl.ja kylästys Muu puutav. ja rak.mat.v Ei-metall. kalust.valmistus Massan valmistus Paperin ja kartngin v Paperi- ja kartnkitutt.v Graafinen tutant Kustannustiminta Raudan ja teräksen valm Muiden metallien valmistus Metallitutteiden valmistus Kneiden valmistus Rad.,tv ja ktital.k.,sähköl.v Muiden sähkötekn. t. V Instr. ja hienmek.t. V Laiv. ja ven. valm.,krj Autjen ja -sienvalmistus Talnrakennustiminta Maa- ja vesirakennust YRITYSTOIMINTA TEOLLISUUS

14 Artikkeleita - KAK 2/1998 ka heijastuu elintarviketutannn välilliseen työpankseen. On humattava, että elintarviketutannn aiheuttamat marginaaliset lisäykset jäävät tässä esitettyjä keskimääräisiä vaikutuksia pienemmiksi, kska maataludessa työllisyys tuskin kasvaa tutannn lisääntyessä. Päämatavarita tuttavilla timialilla työllisyysvaikutukset vat yleensä pienempiä kuin mlempien ketjujen perustiminnissa. Työllisyysvaikutusten lisäksi myös yritysten tuljen, julkisen taluden tuljen ja tunnin suudet vat kertaantuneet vastaavalla tavalla. Tunnin suudet lppututteen arvsta ja niiden kertaantuminen kansantaluden riippuvuuksien jhdsta elintarvike- ja metsäketjun timinnissa nähdään taulukssa 8. Kun tutanta lisätään miljnalla markalla esimerkiksi maidnjalstuksessa, tässä tutannssa tarvitaan välittömästi 7000 markan edestä tuntia. Tutannssa tarvitaan muillakin timialilla valmistettuja tutteita. Niiden valmistamiseen tarvitaan edelleen tuntia. Tässä tapauksessa tämä tunnin tarve n markkaa. Vaikutukset tuntiin eivät pääty vieläkään. Maidnjalstuksessa maksetaan tutannnteki - jätulja ktitaluksille, jtka käyttävät ne edelleen ktimaisten ja ulkmaisten tutteiden hankintaan. Tästä tutteiden ketjusta kertyy tuntia markkaa. Näin maidnjalstuksen yhden miljnan markan suuruinen tutant n kaikenkaikkiaan aiheuttanut tuntia markkaa. Tämä n nstanut välittömän tunnin tarpeen 38.7-kertaiseksi. Tunnin tarve n metsäketjun timialilla yleensä pienempi kuin elintarvikeketjun timialilla. Onhan metsätellisuus kansantalutemme perinnäinen ktimaiseen puuhun perustuvaa tutanta, kun taas elintarvikkeiden tutannssa käytetään välillisesti enemmän tuntihyödykkeitä. Tutteiden ktimaisuusaste vidaan laskea vähentämällä tuntisuus yhdestä. Esimerkikisi paperi- ja kartnkitutteiden ktimaisuusaste n =0.722 ja maidnjalstuksen Metallitellisuuden timialilla ktimaisuusaste n selvästi pienempää kuin elintarvike- ja metsäketjun perustimialilla. 5 Päätelmä Pans-tutsmalli tarjaa ivan keinn erilaisten tutantketjujen sisällön ja merkityksen tutkimiselle. Ketjun tutannsta ja yhteyksistä saadaan kattava ja mnipulinen kuva. Menetelmän etuna n sen kknaisvaltaisuus, ketjun kytkennät kk kansantaludessa vidaan selvittää, ja yksityiskhtaisuus, erilaiset timinnt vidaan eritellä kknaiskehityksen sana riittävän tarkasti. Tarkastellut elintarvike- ja metsäketju sittivat, että kyseiset ydintimialat vat lennainen sa ketjua, kska humattavin sa tutannsta riippuu välittömästi ja välillisesti ketjun lppututteiden kysynnästä. Tisaalta n humattava, että tutant ei riipu yksinmaan tarkasteltavan ketjun timinnasta, vaan myös muun kansantaluden timinnasta. Elintarvikeketju n tässä mielessä metsäketjua suljetumpi. Tarkastelu sittaa, että n vaikea löytää täysin eristyneitä ketjuja. Nyt tarkasteltavat ketjut lienevät kansantaluden suljetuimpia. Pelkistetysti vidaan tarkastella esimerkiksi kansantaluden avinta ja suljettua sektria, mutta reaalimaailmassa timialat kuuluvat enemmän ja vähemmän mlempiin sektreihin. Malli n myös mien rajitustensa vanki. Avin staattinen pans-tutsmalli tarkastelee vain tutanttimintaa ja sen sisäisiä riippuvuuksia. Peruspansten, työn ja pääman, käyttö sekä niihin liittyvät tult, esimerkiksi vert, vat mallissa ulkpulisia tekijöitä. Niin vat lppututteetkin, jihin peruspansten käyttö kuitenkin vidaan tutannn sisäisten 146

15 Osm Frssell riippuvuuksien kautta kytkeä. Kiinteitä yhden vuden kertirnia vidaan myös muuttaa havaittujen tai ennakitujen arviiden mukaisesti. Mallia vidaan laajentaa endgenisimalla lppututteiden käyttöä niinkuin tässä tutkimuksessa tehtiinkin yksityisten kulutusmenjen salta. Tutannssa ansaittujen tuljen mukaanlukeminen saattaa muuttaa myös ketjujen sisältöä, js niitä tarkastellaan eteenpäin suuntautuvien vaikutusten kannalta. Elintarvikkeiden kysyntähän riippuu kaikissa timialissa ansaituista ktitaluksien käyttöön tulevista tulista. Ketjuja mudstettaessa vidaan ttaa humin päämatavariden, tutannssa tarvittavien erilaisten kneiden ja laitteiden, valmistaminen ja kehittäminen uusintainvestinteja laajemmin sana päämakantaa. Tällöin sa metallitellisuuden timialista, esimerkiksi paperikneiden valmistus, tulee saksi ketjuja. Mallia laajennettaessa yhteydet ja riippuvuudet eri timintjen välillä lisääntyvät ja mallin avimuus kapenee. Kaikki riippuu yhä enemmän kaikesta ja ketjut kytkeytyvät yhä kiinteämmin tisiinsa. Mnipulisten tutkimusten mahdllisuudet lisääntyvät, mutta ketjujen tereettisesti selkeä erittely vaikeutuu, kun lähestytään reaalimaailman timintaa. Kirjallisuus Elinkeinelämän Tutkimuslaits, Suhdanne 2/1998 Frssell O. (1985): Pans-tutsmallit, Elinkeinelämän tutkimuslaits, Sarja B 46, Helsinki Frssell. (1997): Elintarvikeketju Sumen kansantaludessa, Department f Ecnmies, University f Oulu, Wrking Papers N 6, Oulu Tilastkeskus (1998): Kansantaluden tilinpit, Taulukt, Tilastkeskus (1988): Pans-tuts 1985, Kansantalus 1988: 1, Helsinki timialan versi n saatu Tilastkeskuksesta Tilastkeskus (1996) : Pans-tuts , Kansantalus 1996:19, Helsinki Yksityiskhtainen pans-tutstutkimus, 64 timialaa, n saatu Tilastkeskuksesta. 147

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Palkkataso ja kokonaiskysyntä työttömyyden selittäjinä Suomessa 1963-1996

Palkkataso ja kokonaiskysyntä työttömyyden selittäjinä Suomessa 1963-1996 Kansantaludellinen aikakauskirja - 93. vsk. - 1/1997 Palkkatas ja kknaiskysyntä työttömyyden selittäjinä Sumessa 1963-1996 MKA LNDEN VTT, vs. prfessri Helsingin ylipist, kansantalustieteen laits 1 Jhdant

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Ruokajätteen. vähentäminen. Tiina Toivonen. Ekokokkikurssi 21.11.2015

Ruokajätteen. vähentäminen. Tiina Toivonen. Ekokokkikurssi 21.11.2015 Rukajätteen vähentäminen Tiina Tivnen Ekkkkikurssi 21.11.2015 Ravinnepankki rukahävikin ravinteet hyötykäyttöön hanke Tteutusaika: 2015-2016 Tavitteet: rukahävikin vähentäminen ja hyödyntäminen ravinteiden

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27737 KAUHAVAN KAUPUNKI 4.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY LUONNOS Muutslista 4.9.2015 OIK OIK AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus DM 450969 02-2009 Cpyright Tekes Tekes teknlgian ja innvaatiiden kehittämiskeskus Innvaatitiminnan edistämisen edelläkävijä Tekes verkstja innvaatiille Palvelut Asiakkaat Resurssit rahitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

Mamma mia, mitkä Maccarat!

Mamma mia, mitkä Maccarat! 1/2016 On helppa kehittää tutteita jihin ihmiset rakastuvat, kun itse rakastaa sitä, mitä tekee. Mamma mia, mitkä Maccarat! UUTUUS UUTUUS KaritsaSalsiccia Yksikköpain 260g 85% Nautanakki karitsan Yksikköpain

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista 3.9.2014 Elinkeinelämän keskusliitt Sisällys 1 Mikä n Team Finland?... 1 2 Mitä Team Finlandissa n saatu aikaan? Miten muuts näkyy yrityksille?...

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen UBIIKKI HELSINKI-VANTAA, PILOTTI 2 VAIHTOMATKUSTAJAPROSESSIN OHJAUS Airprt Cluster Finland pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön mukaisesti Helsinki-Vantaan lentasemalla piltitavasta visuaalisesta matkustajahjauskrtista

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

Kaupungistuminen väestönkasvu yleiskaava

Kaupungistuminen väestönkasvu yleiskaava Helsingin yleiskaava Teemaseminaari 14.1.2013 Sepp Laaks Kaupungistuminen väestönkasvu yleiskaava Miksi Helsingin seutu kasvaa? Kuinka paljn väestöä n tulssa? Vidaank väestökehitystä ennustaa? Pitäisikö

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

KATSAUKSIA. määrä on kaksi kertaa suurempi kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. Alkoholinen maksakirroosi on meilla yleistynyt

KATSAUKSIA. määrä on kaksi kertaa suurempi kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. Alkoholinen maksakirroosi on meilla yleistynyt KATSAUKSIA MAKSAKIRROOSI YLEISTYNYT NOPEASTI JOUKO MANNINEN Runsas alkhlin kayttti lisaä sairastuvuutta ja kulleisuutta. Tutkijiden keskuudessa vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että alkhlihaitat -

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Yhteismetsän verotus

Yhteismetsän verotus LAAJENEVAT JA KEHITTYVÄT YHTEISMETSÄT Kulutusprjekti 2012-2014 PEREHDYTYSAINEISTO 3/2014 Yhteismetsän vertus Perehdytysaineist yhteismetsien avainhenkilöille 15.4.2014 Kemijärven, Kuusamn, Psin ja Sallan

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia Sivu 1/5 Vastaanttajat EGLO-raprtit, LVM Versit Nr Pvm Muuts Laatija 1.0 23.5.2006 Julkinen versi Antti Virkkunen Raprtti RFID-tunnistus rengastutannssa piltin kkemuksia Yhteyshenkilöt: Antti Virkkunen

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Lappeenrannan seurakuntayhtymän talouden tasapainottaminen jäsenlähtöisesti

Lappeenrannan seurakuntayhtymän talouden tasapainottaminen jäsenlähtöisesti Saimaan ammattikrkeakulu Liiketaluden kulutusala Lappeenranta Liiketaluden kulutushjelma Laskentatimi Ain-Liisa Sandhlm Lappeenrannan seurakuntayhtymän taluden tasapainttaminen jäsenlähtöisesti Opinnäytetyö

Lisätiedot

ENNUSTE. Ennusteen keskeisimpiä muuttujia. Huoltotase, määrät. Huoltotase, arvot. Huoltotase, hinnat. Ulkomaankauppa, määrät

ENNUSTE. Ennusteen keskeisimpiä muuttujia. Huoltotase, määrät. Huoltotase, arvot. Huoltotase, hinnat. Ulkomaankauppa, määrät 1 8.3.1996 ENNRA61.TLI Taulukkliite Taulukk 1. Taulukk 2. Taulukk 3. Taulukk 4. Taulukk 5. Taulukk 6. Taulukk 7. Taulukk 8. Taulukk 9. Taulukk 1. Taulukk 11. Taulukk 12. Taulukk 13. Taulukk 14. Taulukk

Lisätiedot

OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI OULUN ETELÄISESSÄ

OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI OULUN ETELÄISESSÄ B. AJANKOHTAISTA AKTUELLT Virve Antinja - Markku Hakuli OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI OULUN ETELÄISESSÄ Raprtti elektrniikan ja elektrniikan mekaniikan, metalli- ja knepajatellisuuden, mekaanisen puun sekä

Lisätiedot

Kvartsipöly on kivipölyä, jota muodostuu mm. betonin mekaanisen käsittelyn aikana, kuten

Kvartsipöly on kivipölyä, jota muodostuu mm. betonin mekaanisen käsittelyn aikana, kuten 2012 Kvartsipöly Kvartsipöly n kivipölyä, jta mudstuu mm. betnin mekaanisen käsittelyn aikana, kuten piikkaus, himinen, punsten katkaisu jne. Pöly sisältää eri kkisia hiukkasia: mitä pienempiä hiukkaset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1 TARJOUSPYYNTÖ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjus pyydetään kuntalain 14 luvun mukaisesta hallinnn ja taluden tarkastuksesta tilikausien 2017 2020 vastaavilta

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 09: Tasoristikon sauvaelementti, osa 2.

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 09: Tasoristikon sauvaelementti, osa 2. 9/ ELEMENTTIMENETELMÄN PERSTEET SESSIO 9: Tasristikn sauvaelementti, sa. ES9E Svelletaan tasristikn sauvaelementin teriaa kuvan (a) kahden pisteviman kurmittamaan ristikkn, jnka elementtiverkssa (b) n

Lisätiedot

Kaija Rensujeff. "Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!"* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa

Kaija Rensujeff. Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Kaija Rensujeff "Uusia mahdllisuuksia ja pieniä läpimurtja!"* - taitelijat vuden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Työpapereita - Wrking Papers 42 Taiteen keskustimikunta - Arts Cuncil f Finland

Lisätiedot

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5 KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nr 5/2010 KOKO-RUSSIA MUKANA TAPAHTUMISSA KOKO-RUSSIA li mukana Sumi-päivillä Rstv na Dnussa, Etelä-Venäjällä, 17. 19.5. KOKO-RUSSIA verkst kartittaa Venäjän ptentiaalisia yhteistyöalueita.

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI Liite Kaupunginmuseo Tiina Merisalo, Päivi Elonen, Elina Kallio

HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI Liite Kaupunginmuseo Tiina Merisalo, Päivi Elonen, Elina Kallio 139 012 171 351 HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI Liite 8 Kaupunginmuse Tiina Merisal, Päivi Elnen, Elina Kalli KAUPUNGINMUSEON TILANKÄYTÖN TEHOSTAMISSUUNNITELMA 2015- Kaupunginmusen nykyinen tilankäyttö - Nykyinen

Lisätiedot

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet,

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet, 1(7) Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdllisuudet, 31.5.2016 Suunnittelu ja päätöksentek Ryhmä 1 Ossi Ah Helena Alatarvas Ask Alppi Henry Haglund Eila Henrikssn Maisa Hietikk Sirpa Sulku pj Anja Nr,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 74 Vuden 2015 talusarvi ja talussuunnitelma vusille 2015-2017, ssiaali- ja terveystimi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedt: Aulis Majuri, puh. 09 816 23000 Maija

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen neuvoston alustavat, julkista kuulemista varten tuotetut teema-aloitteet (2014)

Strategisen tutkimuksen neuvoston alustavat, julkista kuulemista varten tuotetut teema-aloitteet (2014) 1 (5) Strategisen tutkimuksen neuvstn alustavat, julkista kuulemista varten tutetut teema-alitteet (2014) Jhdant Maailmassa tapahtuu rajuja mullistuksia, jtka vaikuttavat Sumeen, sumalaisiin ja Sumessa

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

1. Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö metsiin perustuville liiketoiminnoille

1. Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö metsiin perustuville liiketoiminnoille 1. Sumi n kilpailukykyinen timintaympäristö metsiin perustuville liiketiminnille 1.1 Metsäala kasvaa, alan yritykset uudistuvat sekä uusia ja kasvuyrityksiä kehittyy Tavitteet: Mittarit: Lähtötast (2012):

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista?

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista? Miksi sumalaisten syntyvyys n alhaista? Ehkäisyvälineet Naisten kulutusajan pidentyminen Krkea aviitumisikä krkea synnyttämisikä, mikä heikentää hedelmällisyyttä eivätkä naiset enää ehdi tehdä mnta lasta

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE Matematiikan ke 5.6.014 Nimi: Henkilötunnus: VASTAUSOHJEET: 1. Keaika n tuntia (kl 1:00 14:00). Kkeesta saa pistua aikaisintaan kl 1:30..

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto Vimassa Maa- ja metsätalusministeriön tietpalvelukeskuksen (Tike) hinnast 1 Vimassa SISÄLLYSLUETTELO TILASTO- JA TIETOPALVELUT... 3 Hinnittelun yleisperusteet... 3 Julkaisut ja tiettutteet... 4 Maatalustilastt.fi

Lisätiedot

Kysely yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä Pohjois-Pohjanmaan korkeakouluopiskelijoille

Kysely yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä Pohjois-Pohjanmaan korkeakouluopiskelijoille Kysely yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä Phjis-Phjanmaan krkeakulupiskelijille Syyskuu 2014 Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla -prjekti Tarve ja timintatapa Tarve kyselylle syntyi Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

PIENUUDEN LAATUEKONOMIA MAASEUDUN ELINVOIMAISUUDEN KEHITTÄMISSTRATEGIANA

PIENUUDEN LAATUEKONOMIA MAASEUDUN ELINVOIMAISUUDEN KEHITTÄMISSTRATEGIANA Maaseudun elinvimaisuus ry:n seminaari Timinnanjhtaja Pekka Lehtnen Esitelmä Kiuruvedellä 21.7.2012 PIENUUDEN LAATUEKONOMIA MAASEUDUN ELINVOIMAISUUDEN KEHITTÄMISSTRATEGIANA Mitä maaseudun elinvimaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

Kuljettajatarvetta kysyttäessä yli 70 % vastaajayrityksistä arvioi kuljettajien määrän pysyvän ennallaan ja joka neljäs vähentyvän.

Kuljettajatarvetta kysyttäessä yli 70 % vastaajayrityksistä arvioi kuljettajien määrän pysyvän ennallaan ja joka neljäs vähentyvän. HYVÄ USL - JÄSEN! Jäsentiedte nr 1 OSA A 29.1.2009 YLEISTÄ KUORMA-AUTOLIIKENTEESTÄ - Kustannusindeksi - SKAL kuljetusbarmetri - Kabtaasi määräyksiä kiirehditään Sumessa - Taluden näkymät - Kuljetusyrittäjän

Lisätiedot

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke)

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Järviruk energiaksi, vesien tila paremmaksi Phjis-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Kuva Eemil Tlvanen 13.6.2013 Jensuun Tiedepuist, Jensuu Ilna Jensuu Sumen ympäristökeskus, Jensuun timipaikka Järviruk energiaksi,

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO, KAUSI 2006 2008

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO, KAUSI 2006 2008 1 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO, KAUSI 2006 2008 1 TAUSTAA 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ 1.9.2004 vimaan tulleen jätelain muutksen mukaan järjestetty jätteenkuljetus n suunniteltava ja hidettava siten, että se turvaa jätteen

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu 2012 Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus Yrityksen maksut -palvelu Palvelukuvaus Sisällys 1 Sanmakuvaukset... 3 1.1 Maksutimeksiant asiakkaalta pankkiin... 3 1.2 Palaute pankista asiakkaalle... 3 1.3 Maksun peruutuspyyntö... 4 2 Edellytykset...

Lisätiedot

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? -tilaisuuden muisti maaliskuu 2016 sivu 1 / 10 Kuka kuuntelee köyhää? -verkst Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Phjamuistiinpant kirjittanut

Lisätiedot

TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011. 1. Toimikunnan kokoonpano. 2. Toimikunnan toiminta. 3. Tapahtumat VUOSIKERTOMUS 2011 LIITE 2

TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011. 1. Toimikunnan kokoonpano. 2. Toimikunnan toiminta. 3. Tapahtumat VUOSIKERTOMUS 2011 LIITE 2 Sumen Cavalier Terveystimikunta 19.3.2012 Päivi Itknen TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011 1. Timikunnan kknpan Puheenjhtaja: - Päivi Itknen Jäsenet: 2. Timikunnan timinta 3. Tapahtumat

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry. Maistuva ammatti -hanke Hankkeen kesto 2012 2013 LOPPURAPORTTI Dnro 2089/325/2011

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry. Maistuva ammatti -hanke Hankkeen kesto 2012 2013 LOPPURAPORTTI Dnro 2089/325/2011 Sumen Elintarviketyöläisten Liitt ry Maistuva ammatti -hanke Hankkeen kest 2012 2013 LOPPURAPORTTI Dnr 2089/325/2011 Jaana Saaranen 20.1.2014 1 Sisällys Hankkeen tavite... 1 Hankesapulet ja yhteistyö...

Lisätiedot

TEKNISEN SEKTORIN KEHITTÄMISHAASTEITA KUPERA-hankkeen alkukartoitusvaiheen haastattelujen tuloksia

TEKNISEN SEKTORIN KEHITTÄMISHAASTEITA KUPERA-hankkeen alkukartoitusvaiheen haastattelujen tuloksia TEKNISEN SEKTORIN KEHITTÄMISHAASTEITA KUPERA-hankkeen alkukartitusvaiheen haastattelujen tulksia Olavi Kalli & Ari-Veikk Anttirik & Ter Haahtela & Pekka Malinen Tampere 2010 2 1 Jhdant Kaupunkien perusrakennepalvelujen

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

VIRTAPIIRILASKUT II Tarkastellaan sinimuotoista vaihtojännitettä ja vaihtovirtaa;

VIRTAPIIRILASKUT II Tarkastellaan sinimuotoista vaihtojännitettä ja vaihtovirtaa; VITAPIIIASKUT II Tarkastellaan sinimutista vaihtjännitettä ja vaihtvirtaa; u sin π ft ja i sin π ft sekä vaihtvirtapiiriä, jssa n sarjaan kytkettyinä vastus, käämi ja kndensaattri (-piiri) ulkisen vastuksen

Lisätiedot

Päivittyvä päivittäisyhteys: Palvelun sisältö on helmi, mutta suureen julkiseen tukeen ja joustamaton liikennöintisopimus estäneet helmen

Päivittyvä päivittäisyhteys: Palvelun sisältö on helmi, mutta suureen julkiseen tukeen ja joustamaton liikennöintisopimus estäneet helmen Päivittyvä päivittäisyhteys: Palvelun sisältö n helmi, mutta suureen julkiseen tukeen ja justamatn liikennöintispimus estäneet helmen kirkastumista. Päivitetään enemmän yrittäjävetiseksi ja enemmän Phjis-Karjalan

Lisätiedot

Lainahakemus Natura Viva Oy:n Vuosaaren melontakeskusinvestoinnin

Lainahakemus Natura Viva Oy:n Vuosaaren melontakeskusinvestoinnin Helsingin kaupunki Urheilu- ja ulkilulaitsrahast HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR SaapunuVlnkmmit O 9, 01. 2015 Onr/Dnr TsHtävälUkka U ipfllflakia»8 Lainahakemus Natura

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

RUOKASUOLA- JA RASVAPITOISUUS OULULAISTEN KOULUJEN YM. VASTAAVIEN LAITOSKEITTIÖiDEN LAATIKKORUOASSA 1994

RUOKASUOLA- JA RASVAPITOISUUS OULULAISTEN KOULUJEN YM. VASTAAVIEN LAITOSKEITTIÖiDEN LAATIKKORUOASSA 1994 RUOKASUOLA- JA RASVAPTOSUUS OULULASTEN KOULUJEN YM. VASTAAVEN LATOSKETTÖiDEN LAATKKORUOASSA 1994 kaupunki Ympäristövirast Raprtti 2 /1994. - Oulun Oulu 1 RUOKASUOlA- JA RASVAPTOSUUS OULUlASTEN KOULUJEN

Lisätiedot