Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan"

Transkriptio

1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/ /2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden nykytila, rli ja edellytykset kuntien ja valtin työ- ja elinkeinplitiikan tteuttamisessa Seudulliset kehittämisyhtiöt vat tyypillisesti alueiden keskuskuntien tai seudun kuntien yhteisesti mistamia rganisaatiita, jiden keskeinen tehtävä n tarjta palveluita alueellaan timiville yrityksille, kehittää alueillaan yritystiminnan edellytyksiä, tukea alueiden elinkeinmarkkinintia ja yritysten sijittumista alueiden mista kehittämisintresseistä lähtien. Kehittämisyhtiöiden erityisiä vahvuuksia vat ammattitaitinen henkilökunta, jalkautuminen yrityskenttään, man alueen yrityskentän ja sen erityistarpeiden tuntemus (yritysryhmät ja - klusterit, paikallinen erityissaaminen), alueen markkiniden ja tarjlla levien yrityspalveluiden (ppilaitkset, valtin palvelut, yksityiset palvelun tarjajat, yrittäjäjärjestöt jne.) sekä kknaisvaltainen ja yrityksen eri elinkaaren vaiheet kattava situtuneisuus alueen yritysten neuvntaan ja kehittämiseen. Kehittämisyhtiöiden tyypilliset palvelut yrityksille vat yritysten perustamisneuvnta sekä timiville yrityksille tarjttavat neuvnta-, kehittämis- ja sijittumispalvelut: - Perustamisneuvnta ja muut face-t-face -yritysten käynnistämispalvelut kaikille yrityksen perustamisesta kiinnstuneille, yrittäjyyteen innstaminen ja yrittäjyyskasvatuksen edistäminen - Timivien yritysten neuvntapalvelut kaikille kiinnstuneille yrityksille - Praktiivinen tapa kartittaa järjestelmällisesti asiakaskenttää ja etsiä yrityksensä kehittämisestä, kasvusta ja kansainvälistymisestä kiinnstuneita yrityksiä ja suunnata niille neuvnta- ja kehittämispalveluita. Yritykset tarvitsevat lutettavaa, asiantuntevaa ja pulueetnta neuvntaa ja tukea liiketimintansa kehittämiseen sen eri vaiheissa. Kehittämisyhtiö timii aina yrittäjän pulella ja pyrkii aina löytämään yritykselle parhaiten sveltuvat ratkaisut asiantuntijapalveluiden tarjajien kentästä. Tätä tehtävää ei siten vida ulkistaa vain mia palveluitaan tarjaville asiantuntijapalveluyrityksille ja knsulteille. Valtivallan tarjamien palveluiden rliksi näyttävät kustannuspaineissa jäävän lähinnä erilaiset viranmais- ja rahittajatehtävät sekä sähköiset palvelut. Kehittämisyhtiöt pulestaan vat parhaimmillaan tehkkaita timijita tukemaan kasvkkain yrittäjien kanssa heidän kehittämispnnistuksiaan, jtta niiden phjalta yritykset saavat kehitettyä hyviä hankkeita valtin timijiden rahitettavaksi. Puh./Tel , Fax Sepänkatu 4, FI Jyväskylä,

2 / Mikä lisi tarkituksenmukaisin tapa järjestää yritysten kehittäminen ja elinkeinjen uudistaminen ttaen humin yritystiminnan tarpeet, yleinen talustilanne ja aluehallinnn kehitysnäkymät Kehittämisyhtiöiden lunteva rli n tarjta käytännön neuvja ja kehittämispalveluita mm.: - Yritystiminnan alkuvaiheessa liikeideiden sparrauksesta yritystiminnan käynnistämiseen - Ensimmäisen työntekijän palkkauksessa - Kasvussa ja investinneissa - Teknlgian kehittämisessä - Timitiljen laajentamisessa ja/tai etsimisessä - Omistajanvaihdksissa - Rahituksen kkamisessa - Innvaatiiden sujaamisessa - Kansainvälistymisessä sekä - Valtinhallinnn tarjamien rahitus- ja kehittämispalveluiden hakemisessa Kehittämisyhtiöt tarjavat valtin yrityspalveluille palveluitaan mm. starttirahalausuntjen antajana sekä yritysten ELY-keskusten, Finnveran, Finprn ja Tekesin rahitus- ja hankehakemusten sparraajana, jnka työn tulksena rahittajilla n mahdllisuus saada käsiteltäväkseen nykyistä krkeampilaatuisia hakemuksia. Tavitteena n valtivallan ja kehittämisyhtiöiden välinen yhteistyöspimus, jssa kehittämisyhtiöiden rlina n tarjta alueensa yrityksille neuvntaa, pastusta, hankevalmistelua sekä rahittajille laadittavien hakemusten laadintaa sekä laatia valtin viranmaisille niiden tarvitsemia lausuntja. Valtin viranmaisten tehtävänä n pulestaan käsitellä hakemukset, tehdä päätökset sekä hitaa maksatukseen liittyvät asiat. 2. Esityksiä lainsäädäntöön ja viranmaistimintaan liittyen 2.1. Yritysseteli Tunnetusti uudet työpaikat syntyvät Sumessa man timintansa kehittämisestä sekä kasvusta ja kansainvälistymisestä kiinnstuneisiin pk-yrityksiin. Kansallisissa strategiissa vientiin tähtäävien pk-yritysten määrän ja niiden viennin kasvattaminen n keskeinen tavite. Keski-Sumessa n eri mudissaan j vusien ajan tarjttu timialarajattmasti kasvu- ja kehittämispalveluiden nimellä ulkpulisia asiantuntijapalveluita yritysten liiketiminnan kehittämiseen sekä niiden henkilöstön saamisen kehittämiseen kehittämisyhtiöiden rganisimana ja pääasiassa ESR- tai EAKR -rahalla tuettuna (viimeisimmässä vaiheessaan ELY-keskuksen ESR -rahituksella ). Näistä palveluista saatujen hyvien asiakaskkemusten perusteella esitämme uudenlaisen Yrityssetelin käyttööntta kehittämis-, kasvu- sekä kansainvälistymishaluisten ja -kykyisten pk-yritysten julkiseen tukemiseen. Mihin tarpeisiin? - Kehittymiseen, kasvuun tai kansainvälistymiseen tähtäävien pk-yritysten liittyvien liiketiminnan kehittämispnnisteluiden valmisteluun sekä niiden henkilökunnan saamisen vahvistamiseen.

3 / 8 Timintamalli - Parhaimmillaan Yritysseteli timii tilanteissa, jissa ulkpulinen pulueetn asiantuntijatah (alueellinen kehittämisyhtiö tai kuntien elinkeintimistt, ppilaitkset tai jskus ELY-keskus) kartittaa praktiivisesti alueensa yritysten tarpeita, tunnistaa ptentiaaliset yritykset, tukee sparrauskeskustelun avulla yrittäjiä määrittelemään keskeiset kehittämiskhteensa sekä auttaa asiakasyrityksiä niiden tarpeiden kannalta parhaiden ulkpulisten asiantuntijiden valinnassa. Valinnassa vidaan käyttää tarvittaessa kilpailutusta. Keski-Sumessa tteutetuissa kehittämishankkeissa pk-yritykset käyttivät ulkpulisia asiantuntijapalveluita erityisesti innvaatiiden ja uusien tutteiden kaupallistamiseen, kansainvälistymiseen, tutannn ja/tai palveluliiketiminnan kehittämiseen sekä tuttavuuden kehittämiseen. Ulkpuliset asiantuntijat livat sekä ktimaisia että kansainvälisiä. - Yrityssetelin avulla stetut palvelut vat julkisesti esim. EU- tai valtin rahituksella tuettuja palveluita, jista asiakasyritykset maksavat san ja EU/valti san (esim. 50% / 50%). Yritysten maksaman suuden tulee lla riittävän suuri, jtta yrityksillä n ait intressi panstaa maa työtään kehittämishankkeiden nnistumiseksi. Tyypillinen yrityksen tuettava hankekk visi lla 5,000 - <30, Timintamalli n rakennettava asiakaslähtöiseksi, npeasti reagivaksi ja asiakasyritysten kannalta mahdllisimman vähän byrkraattiseksi. Keski-Sumessa maakunnan eri kehittämisrganisaatiista kttu asiakasvastaavien jukk kartitti ptentiaaliset yritykset ja asiakkaalle palvelu näyttäytyi timivan yhden luukun periaatteella, vaikka tteutuksen kknaisvastuun kantikin pääsin yksi kehittämisyhtiö (Jykes), jka myös vastasi hankkeen byrkratiasta rahittajan suuntaan. Hyödyt timijille - Asiakasyritykset Asiakkaan tehtävänä n määritellä tarpeensa palvelun tarjajan kanssa käydyssä sparrauskeskustelussa, hyväksyä timeksiantspimus palvelun tarjajan (Keski-Sumen mallissa pääsin Jykes) kanssa, antaa hankkeen päätyttyä palaute palvelun nnistumisesta, maksaa suutensa palvelun kustannuksista sekä sallistua man hankkeensa tteuttamiseen antamalla siihen tarvittavalla tavalla mia henkisiä resurssejaan. Asiakaslähtöinen timintamalli, npea reaginti hyvin kevyellä byrkratialla sekä pulueettman asiantuntijan tuella valittu ulkpulinen, asiakkaan tarpeisiin parhaiten sveltuva asiantuntija ktimaasta tai tarvittaessa ulkmailta. Asiakkaan kknaistarpeisiin ratkaisuja tarjava malli turvaa sen, että asiakas ei saa yksinmaan sitä, mitä yksittäinen knsultti pystyy tarjamaan, vaan asiakastarpeiden mukaan vidaan tarvittaessa kta ulkpulisten asiantuntijiden knsrti, jka kknaisuutena kykenee timittamaan asiakkaan tarvitsemat ratkaisut. - TEM/ELY-keskukset/Tekes ELY-keskusten resurssit eivät riitä asiakaskentän laajaan läpikäyntiin ja uusien ptentiaalisten asiakkaiden tunnistamiseen. Yritysseteli -mallilla ELY-keskuk-

4 / 8 - Kehittämisyhtiöt sille ja Tekesille vidaan valmistella hyviä hankkeita, jllin ne pystyvät keskittymään suurempien investinti-, kehittämis- ja kansainvälistymishankkeiden rahittamiseen. Kehittämisyhtiöiden nrmaali timintatapa n käydä praktiivisesti läpi alueensa ptentiaalisia kehittyviä, kasvavia ja kansainvälistyviä yrityksiä, jille vidaan Yrityssetelin avulla tarjta justavia palveluita. Kehittämisyhtiöiden intressissä n palveluiden jatkuvuus, jllin ptentiaalisia asiakkaita kntaktidaan säännöllisesti ja tarjtaan niille jatkuvaa tukea. Kehittämisyhtiöt myös tuntevat alueensa asiakkaat paremmin kuin muut timijat. Jyväskylän seutu n valmis piltimaan Yrityssetelimallia hyödyntäen kasvu- ja kehittämispalvelun kkemuksia ja päivittämällä sen timinta Yrityssetelimallin tarpeisiin Kansallisen ja kansainvälisen hanketiminnan rganisinti tukemaan alueellista erikistumista Taustaa Kansallisten EAKR- ja ESR -rahitusten supistuessa yrityksiä palvelevaa hankerahitusta n kyettävä saamaan entistä enemmän muista kansallisista ja kansainvälisistä rahitushjelmista. Tällä hetkellä tärkeimpiä kansallisesti tai kansainvälisesti rahitettujen hankkeiden tteuttajia vat suuret yritykset, ylipistt, ammattikrkeakulut ja VTT:n kaltaiset tutkimuslaitkset. Suuret yritykset kykenevät itse panstamaan mien hankkeidensa tteuttamiseen, eikä kehittämisyhtiöillä le niille juurikaan tarjttavaa. Pk-yrityksillä n sen sijaan valitettavan harvassa tapauksessa resursseja sallistua näihin hankkeisiin edes satteuttajina, kska hakemustan laadinta edellyttää vankkaa saamista ja riittäviä henkilöresursseja. Useimmiten pk-yritykset liittutuvatkin ppilaitsten ja tutkimuslaitsten kanssa niiden tteuttamiin hankkeisiin. Näillä ppi- ja tutkimuslaitsten hankkeilla nkin mnia hyviä pulia. Haittapulena n, että usein mtiivi hankkeiden käynnistämiseen n ppi- ja tutkimuslaitsten missa tutkimus- ja kulutusintresseissä ja ne keräävät yrityksiä mukaan lähinnä taatakseen hankkeiden läpimenn. Yritysten intressit saattavat tällöin jäädä tteutuksessa taka-alalle. Oppilaitkset timivat usein myös tisistaan tietämättä tai jpa tistensa kanssa kilpaillen, tekevät päällekkäistä työtä ja hukkaavat näin llen yhteisiä niukkja resursseja. Eri alueet Sumessa vat erikistuneet erilaiseen, niille luntaiseen vahvaan saamiseen. Esimerkiksi Jyväskylän kaupunkiseutu n valittu Innvatiiviset kaupungit hjelmassa kyberturvallisuusteeman kansalliseksi krdinaattriksi, jnka lisäksi Jyväskylä n kumppanina Jensuun vetvastuulla levassa Bitalusteemassa. Keski-Sumen maakunnan tulevaisuuden avainaliksi n pulestaan valittu bi-, digi- ja saamistaludet. Kansallisen ja kansainvälisen hanketiminnan tulisikin tukea tätä alueellista erikistumista, jtta vältetään alueiden niukkja resursseja hukkaavaa päällekkäistä työtä ja kannustetaan yhteisiä intressejä jakavia alueita timimaan yhteistyössä.

5 / 8 Keski-Sumessa kttiin vusina Prjectian nimellä timinut prjektisaamisen asiantuntijaverkst, jnka rlina li tarjta hankkeiden valmistelijille työkaluja ja täydentää tteuttajarganisaatiiden saamista erityisesti kansainvälisten hankkeiden suunnittelussa ja tteutuksessa. Yhteistyössä livat mukana mm. Keski-Sumen liitt, Jyväskylän ylipist, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän ammattikrkeakulu sekä. Esitettävä timintamalli Maakunnallinen tai maakunnan keskuskaupunkiseudulla timiva prjektisaamisen asiantuntijaverkst keskittyisi tukemaan erityisesti kaupunkiseutujen ja maakuntien erikistumisaljen (INKA ja maakuntastrategiat) yritysten kehittämishankkeita tarjamalla niille mm. seuraavia palveluita: - tute- ja palvelukehitys - markkiniden testaus - uudet markkinat ja uudet asiakkaat - uudet timintamallit - verkstituminen - yritysten man saamisen kehittäminen ja mien timintamallien kehittäminen Asiantuntijaverkst kstuisi hanketteuttajien, kuten mm. kaupunkien, ylipistjen, ammattikrkeakulujen ja kehittämisyhtiöiden asiantuntijista. Verkstn tehtävänä n täydentää hanketteuttajien henkilöstön saamista erityisesti kansainvälisten hankkeiden suunnittelussa ja tteutuksessa sekä tarjta tiet- ja hankepalveluita sekä kehittää alueellista yhteistyötä ja saamista. Asiantuntijaverksta tulee vahvistaa myös hanketteuttajien ulkpulisella henkilöstöllä, jnka tärkein tehtävä n tukea tteuttajien lisäksi alueen yritysten mahdllisuuksia päästä hyötymään ktimaisesta ja kansainvälisestä hankerahituksesta. Tavitteena n käynnistää hankkeita, jilla: - yritysryhmissä pystytään tteuttamaan timenpiteitä, jihin yksittäisellä yrityksellä ei välttämättä le mahdllisuutta esim. yhteissallistumiset ja yhteistarjukset jne. - vidaan tarjta yritysten tarpeisiin vastaavia palveluja, jilla parannetaan ja kehitetään yritysten kilpailukykyä. - mahdllistetaan laajempi kansallinen ja kansainvälinen timintakenttä, timijat sekä liiketimintamahdllisuudet - tuetaan yksittäisiä yrityksiä hyödyntämään kansainvälisiä ja kansallisia rahitushjelmia Timintamalli tulee vida sarahittaa esim. ELY-keskusten timintaympäristötuella EUhjelmakauden mittaisena, kska hanketyön tulksellisuus n nähtävissä vasta pitkäjänteisesti. Asiantuntijaverkstn hallinnllisena tteuttajana vi timia alueen ja maakunnan minaispiirteiden mukaisesti esim. kehittämisyhtiö, kunta tai ppilaits. Jyväskylän seutu n valmis piltimaan timintamallia hyödyntäen Prjectian kkemuksia ja päivittämällä sen timintamalli hanketiminnan ja alueellisen erikistumisen nykyisiin tarpeisiin.

6 / Palveluseteli Jyväskylässä palvelusetelitimintaa n kehitetty j vudesta 2004, jllin ensimmäinen palvelusetelilaki tuli vimaan. Jykes tuli mukaan kehittämistyöhön vunna 2007, jllin tettiin palvelusetelilain edellyttämäksi palvelututtajien (=yritysten) rekisteriksi Klemmarirekisteri ( Klemmari li timinut hyvinvintipalveluiden tuttajarekisterinä ja markkinapaikkana vudesta Palveluseteli kunnan näkökulmasta Palvelusetelitiminnan kehittymisen kannalta ensiarvisen tärkeä lähtökhta n kunnan palvelustrategian luminen. Strategian tavitteena n kunnan palvelujen saatavuuden ja laadun turvaaminen sekä strategian lähtökhtana palvelutarpeiden kehittymisen arviinti. On tärkeää määritellä, mitkä palvelut kunta tuttaa itse, mitkä hankitaan stpalveluina yksityisiltä palveluntuttajilta ja mitkä palvelut tutetaan palvelusetelillä. Palveluseteli n yksi julkisten palveluiden tuttamistapa, jlla edistetään mnituttajamallin käyttööntta. Palveluiden tuttaminen setelillä n kunnalle kevyempi tapa tuttaa palveluita esimerkiksi stpalveluihin verrattuna. Palvelusetelitiminnan avulla vältytään usein raskailta kilpailutuksilta. Se antaa niin suurille kuin pienille, usein paikallisille, yrityksille tasapulisen mahdllisuuden kilpailla rinta rinnan asiakkaiden susista. Kilpailutuksen tulksena kunta tekee stpalveluspimuksen ja hjaa asiakkaat tietylle palveluntuttajalle. Vastaavasti palvelusetelillä tutetuissa palveluissa jkainen palveluntuttaja kilpailee tasaväkisesti asiakkaista ja asiakas valitsee palvelunsa itse. Tämä edesauttaa laadun kehittämistä yrityksessä ja haastaa myös julkista palveluntutanta tehstamaan ja kehittämään timintaansa. Asiakkaan asema palvelusetelitiminnassa Palvelusetelillä asiakas hankkii saamansa palvelun kunnan hyväksymältä yksityiseltä palveluntuttajalta. Palvelusetelin arvn ja palveluntuttajan perimän hinnan ertuksesta mudstuu mavastuusuus, minkä asiakas maksaa suraan palveluntuttajalle. Palvelusetelin vastaanttaminen n asiakkaalle aina vapaaehtista ja kunnan tulee pystyä tarjamaan hänelle vastaava palvelu kunnallisena. Asiakas ei myöskään vi vaatia palveluseteliä palveluidensa tteuttamiseen. Palveluhjaaja, lääkäri tai muu viranhaltija arvii aina asiakkaan palvelutarpeen ja myöntää palvelusetelin. Palvelusetelipäätöksessä tai -lähetteessä kuvataan mahdllisimman yksiselitteisesti setelillä saatavan palvelun sisältö. Saatuaan palvelusetelin asiakas valitsee palveluntuttajan Klemmari-rekisteristä. Jyväskylässä lasten päivähitpalvelut mudstavat tästä kuitenkin pikkeuksen. Asiakas n saattanut alustavasti spia päivähitpalveluntuttajan kanssa lastenhitpalvelusta ja hakee vasta tämän jälkeen kaupungilta palveluseteliä. Päivähidssakin päiväktien, ryhmäperhepäiväktien ja perhepäivähitajien tulee lla kaupungin hyväksymiä palvelusetelituttajia. Palveluhjaaja ei saa tehdä palveluntuttajan valintaa asiakkaan pulesta. Hän vi kuitenkin auttaa asiakasta muun muassa palveluntuttajien vertailussa. Jyväskylässä Klemmari-

7 / 8 rekisteristä vidaan tulstaa asiakkaille lista tuttajista vaikkapa palvelusetelipäätöksen liitteeksi. Siitä asiakas vi vertailla palveluntuttajia ja heidän hintjaan, mikäli hänellä ei le käytössään internet-palvelua. Usein myös maiset auttavat asiakasta palveluntuttajan valinnassa. Asiakas vi vaihtaa palveluntuttajaa, mikäli hän n tyytymätön saamaansa palveluun. Hänellä n aina mahdllisuus lupua yksityisestä palvelusta ja siirtyä takaisin kunnallisen palvelun käyttäjäksi. Halutessaan asiakas vi staa yrityksen tarjamia palveluja palvelusetelin lisäksi myös marahitteisesti ja hakea itse maksamaltaan salta ktitalusvähennystä. Palvelusetelillä tutetusta palvelusta ei le mahdllista saada ktitalusvähennystä, eikä myöskään sairausvakuutuskrvausta. Yrittäjät ja palveluseteli Klemmari-rekisteri n malta saltaan llut synnyttämässä palveluntuttajien verksta niin Jyväskylässä kuin Mikkelissäkin. Se tarjaa yrittäjille mahdllisuuksia tutustua muihin yrittäjiin, vaihtaa kkemuksia ja tehdä yhteistyötä. Klemmari- rekisterissä vat myös marahitteiset hyvinvintipalvelut. Rekisteristä nkin mudstunut palveluhjaajien työväline, jnka avulla he vat vineet auttaa asiakasta, jka ei le llut ikeutettu kunnalliseen palveluun. Palveluhjaaja vi pastaa asiakasta löytämään palveluntuttajan marahitteisten palveluiden pulelta. Omarahitteisten palveluntuttajien ja palvelusetelituttajien kkaminen samaan rekisteriin n elinkeinpliittisesti erittäin hyvä ratkaisu. Se n saanut runsaasti tunnustusta muilta seuduilta Sumesta. Vahva panstus palvelusetelitiminnan kehittämiseen ja siitä viestimiseen n pikinut kasvua alueen yrityksille sekä mahdllistanut uusien yritysten sijittumisen alueelle. Yritykset eivät vi kuitenkaan rakentaa timintaansa pelkästään palvelusetelitiminnan varaan. Siksi kehittämisyhtiön tekemä marahitteisten palveluiden markkiniminen n tärkeää tukea hyvinvintialan yrityksille. Jyväskylän seudulla timiville hyvinvintialan yrityksille n syytä antaa tunnustusta ja kiitsta. Yritykset vat vusien ajan aktiivisesti ja kiinnstuneesti sallistuneet yhteisiin tapaamisiin ja phdintihin palvelusetelitiminnan kehittämiseksi. Keskusteluyhteys kaupungin, kehittämisyhtiön ja yrittäjien välillä n ajan myötä kehittynyt humattavasti avimemmaksi ja luttamuksellisemmaksi. Kehittämisyhtiön rli Jykesin tehtäviä palvelusetelitiminnan kehittämisessä: - yrityskehittäminen - yhteistyö kaupungin ja yrittäjien kanssa (yhteiset kehittämistapaamiset ja kulutustilaisuudet) - seutuyhteistyö - Klemmarin mistajuus ja ylläpit - Klemmarin markkininti, levittäminen ja kehittäminen - palvelututtajien perehdyttäminen ja kulutus yhdessä kaupungin timijiden kanssa - yhteiset tilaisuudet Kaupungin timijat, asiakkaat ja hyvinvintialan yritykset vat hyötyneet merkittävästi Jykesin tarjamasta ja edelleen kehittämästä Klemmari -palvelusta. Klemmari ei le vain re-

8 / 8 kisteri, vaan se n timinut palvelualustana ja kanavana muihin kehittämisyhtiön palveluihin, jilla tuetaan yrityksiä alittamaan timintaansa, kasvamaan, sijittumaan alueelle ja kansainvälistymään. Yrittäjille se n tarjnnut myös mahdllisuuksia tutustua muihin timialan yrittäjiin, vaihtaa kkemuksia ja tehdä yhteistyötä. Jatkssa n harkittava mille rganisaatille Klemmari -tyyppisen rekisterin ylläpit kuuluu. Kunnalla n lakisääteinen velvite ylläpitää luettela hyväksymistään palvelusetelituttajista ja Jyväskylässä palveluntuttajien rekisterinä timii Klemmari-rekisteri. Myös palvelusetelin myöntäminen kuuluu aina kunnan tehtäviin ja Jyväskylässä palvelusetelituttajiksi valitaan kaikki kaupungin asettamat ehdt täyttävät palveluntuttajat. Jatkssa STe-lainsäädännön mahdllisesti muuttuessa näiden tehtävien vastuutus juduttaneen arviimaan uudelleen. Jyväskylässä Ari Hiltunen timitusjhtaja S-psti: Puh

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista 3.9.2014 Elinkeinelämän keskusliitt Sisällys 1 Mikä n Team Finland?... 1 2 Mitä Team Finlandissa n saatu aikaan? Miten muuts näkyy yrityksille?...

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Jyväskylä Suomen INKA cyber-koordinaattori

Jyväskylä Suomen INKA cyber-koordinaattori Keski-Sumen IC 2 timialapäivä 16.9.2013 Digitaalinen tulevaisuus Palvelut timimaan Business kasvamaan Jyväskylä Sumen INKA cyber-krdinaattri Veli-Pekka Saarnivaara VPSluti VPSluti/V-P Saarnivaara/www.vpsluti.cm

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke)

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Järviruk energiaksi, vesien tila paremmaksi Phjis-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Kuva Eemil Tlvanen 13.6.2013 Jensuun Tiedepuist, Jensuu Ilna Jensuu Sumen ympäristökeskus, Jensuun timipaikka Järviruk energiaksi,

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausuntpyyntö 18.05.2018 OKM/93/040/2017 Kuntien kulttuuritiminnasta annetun lain uudistaminen Jhdant Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausunta liitteenä levasta muistista

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus DM 450969 02-2009 Cpyright Tekes Tekes teknlgian ja innvaatiiden kehittämiskeskus Innvaatitiminnan edistämisen edelläkävijä Tekes verkstja innvaatiille Palvelut Asiakkaat Resurssit rahitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Odotukset ja tavoitteet tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalveluille: yliopiston johdon näkökulma

Odotukset ja tavoitteet tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalveluille: yliopiston johdon näkökulma Odtukset ja tavitteet tutkimuksen tuki- ja innvaatipalveluille: ylipistn jhdn näkökulma Tutkimuspalvelupäivät 21.8.2014 Ilkka Niemelä Prvsti Aalt-ylipist Tutkimuksen tuki- ja innvaatipalvelut ylipistssa

Lisätiedot

Hyvinvoinnin tietotuotanto apunasi Pohjanmaan hyvinvoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämisessä

Hyvinvoinnin tietotuotanto apunasi Pohjanmaan hyvinvoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämisessä 29.4.2014 Hyvinvinnin tiettutant apunasi Phjanmaan hyvinvinnin ja tiedlla jhtamisen kehittämisessä Hyvinvintia ja terveyttä kskevan päätöksenten, jhtamisen ja kehittämisen tueksi n Phjanmaalla käynnistetty

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän. ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita

Yhdessä vielä enemmän. ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhdessä vielä enemmän ihmisen kkisia ja elämänmakuisia hankkeita Mitä Leader n? Leader-rahitusta myönnetään yhteisöjen ja mikryritysten hyville ideille. Päätökset tehdään paikallisesti: Leader-ryhmien

Lisätiedot

Arctic Image 1.3.2015 30.12.2017 14.8.2015

Arctic Image 1.3.2015 30.12.2017 14.8.2015 Arctic Image 1.3.2015 30.12.2017 14.8.2015 Khti Arctic Imagea LIME INNO päättynyt 31.3.2015 VETOVOIMAISUUTTA AV-TUOTANNOILLA 1.4.2015-31.12.2015 ARCTIC IMAGE 1.3.2015-31.12.2017 Vetvimaisuutta AV-tutannilla

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Alueiden kehittämistä ja rakennerahastoja koskeva EU- ja kansallisen lainsäädännön tarkastelu

Alueiden kehittämistä ja rakennerahastoja koskeva EU- ja kansallisen lainsäädännön tarkastelu 1 (6) 12.8.2015 Alueiden kehittämistä ja rakennerahastja kskeva EU- ja kansallisen lainsäädännön tarkastelu Keski-Phjanmaan Yrittäjät vastaa Työ- ja elinkeinministeriön kyselyyn seuraavasti: Yleistä: De

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa Kielistrategia 1. Periaatelinjaukset 1.1 Jhdant Ylipistlain 46 :n mukaan Aalt-ylipistn ylippilaskunnan kielet vat sumi ja rutsi. Lisäksi ylippilaskunnan jäsenistä merkittävä suus, vunna 2010 nin 10 prsenttia,

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

Tervetuloa Alustat, tilaaja toimittaja-vuoropuhelu

Tervetuloa Alustat, tilaaja toimittaja-vuoropuhelu Tervetula Alustat, tilaaja timittaja-vurpuhelu Päivän tavite ja hjelma pidämme kiinni aikataulusta! KEINO pähkinänkuressa & tapahtumat BF:n Julkisten innvatiivisten hankintjen tuki, fkus digitalisaatissa

Lisätiedot

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5 KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nr 5/2010 KOKO-RUSSIA MUKANA TAPAHTUMISSA KOKO-RUSSIA li mukana Sumi-päivillä Rstv na Dnussa, Etelä-Venäjällä, 17. 19.5. KOKO-RUSSIA verkst kartittaa Venäjän ptentiaalisia yhteistyöalueita.

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 18.10.2012

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 18.10.2012 TUNTIITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Shkötutkimusplin tutkimusseaari 18.10.2012 Jatik Oy Jar Lehtnen, timitusjhtaja KT, DI (isttutant) 16 vuden kkemus energiayhtiön kehitystehtvist Shköenergialiitn asiamies

Lisätiedot

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015 Liikkujan plku -verkst Tapaamisen tavitteet kirkastaa yhteistä Urheillen terveyttä seurassa viestiä ja viestintää saada tukea man piltin/hankkeen käytäntöön

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille Mnialaisella palveluyhteistyöllä jatkplkuja työpajjen asiakkaille Orivesi 25.4. 2014 Tekemällä ppii -hanke Ism Phjantammi Tmi Phjantammi ism@phjantammi.fi 050 5613426 Hankkeista ppia Tausta tälle esitykselle

Lisätiedot

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju Kansantaludellinen aikakauskirja - 94. vsk. - 2/1998 Artikkeleita Elintarvike- ja metsäketju Sumen kansantaludessa 1 OSMO FORSSELL Emeritusprfessri Oulun ylipist Pans-tutstaulukk ja siitä mudstettu malli

Lisätiedot

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry. Maistuva ammatti -hanke Hankkeen kesto 2012 2013 LOPPURAPORTTI Dnro 2089/325/2011

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry. Maistuva ammatti -hanke Hankkeen kesto 2012 2013 LOPPURAPORTTI Dnro 2089/325/2011 Sumen Elintarviketyöläisten Liitt ry Maistuva ammatti -hanke Hankkeen kest 2012 2013 LOPPURAPORTTI Dnr 2089/325/2011 Jaana Saaranen 20.1.2014 1 Sisällys Hankkeen tavite... 1 Hankesapulet ja yhteistyö...

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiantuotannon toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiantuotannon toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Energiantutannn timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys ENERGIANTUOTANNON TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä Energiatehkkuustimenpiteet

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Alueellisten aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tilanne kysely

Alueellisten aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tilanne kysely Alueellisten aikuiskulutuksen tiet-, neuvnta- ja hjauspalvelujen tilanne 2009 -kysely Helmikuu 2009 (versi 23.2.2009) Aikuishjauksen krdinaatiprjekti 1. Lmakkeen täyttämiseen sallistuneen ryhmän tiedt

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle Raprtin tiivistelmä Julkaisuvapaa 17.9.2012 Eurpan mutiluinnvaatialite - Asiantuntijaryhmän 21 susitusta Eurpan kmissille Design fr Grwth and Prsperity -raprtin tiivistelmä Kmissin varapuheenjhtaja, yritys-

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisen käsikirja

Palvelujen tuotteistamisen käsikirja Tutanttaluden laits Palvelujen tutteistamisen käsikirja Osallistavia menetelmiä palvelujen kehittämiseen Tiina Tuminen, Katriina Järvi, Mikk H. Lehtnen, Jesse Valtanen, Miia Martinsu TIEDE + TEKNOLOGIA

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Kansallisen MAL-verkoston arviointi

Kansallisen MAL-verkoston arviointi Kansallisen MAL-verkstn arviinti Alustavia tulksia Elkuu 2015 Kysely ja haastattelut Kysely tteutettiin 3.6.- 12.6. Surveypal-järjestelmän kautta. Vastauksia kerättiin sekä khdennetusti verkstn työssä

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA Aulis Laaksnen Länsi-Sumen Ste 2020-luvulle 2 900 000 000 36 600 3 Y 3.11.2014 Aulis Laaksnen 2 Sairaanhidn erityisvastuualueet ja sairaanhitpiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA TULOSKORTTI Kirjast updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjast & Dems Helsinki 9.2.2016 TULOSKORTTI KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjast treenaa nuria hanke TOTEUTUS 1) LÄHTÖKOHTA Nurten

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Hallituksen rahoitusperiaatteet

Hallituksen rahoitusperiaatteet Hallituksen rahitusperiaatteet 29.1.2018 Nämä rahitusperiaatteet täydentävät strategian valintakriteerejä. Valintakriteereissä käsitellään hankkeiden minaisuuksia ja rahitusperiaatteissa niitä summia ja

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Sumen rakennerahast-hjelma Etelä-ja Länsi-Sumen alueellinen suunnitelma 25.5. 2014 Sisällys 1 Jhdant... 3 2 Etelä- ja Länsi-Sumi Eurppa 2020 strategian tteuttajana...

Lisätiedot

Palveluliiketoiminnan kehittämisohjelma Ohjelmaluonnos

Palveluliiketoiminnan kehittämisohjelma Ohjelmaluonnos LUONNOS Palveluliiketiminnan kehittämishjelma Ohjelmalunns 2014 MLP Mdular Learning Prcesses Oy. Kaikki ikeudet pidätetään. 1 MLP:n taustaa MLP:n kuluttajana MLP Mdular Learning Prcesses Oy n timinut vudesta

Lisätiedot

Päivittyvä päivittäisyhteys: Palvelun sisältö on helmi, mutta suureen julkiseen tukeen ja joustamaton liikennöintisopimus estäneet helmen

Päivittyvä päivittäisyhteys: Palvelun sisältö on helmi, mutta suureen julkiseen tukeen ja joustamaton liikennöintisopimus estäneet helmen Päivittyvä päivittäisyhteys: Palvelun sisältö n helmi, mutta suureen julkiseen tukeen ja justamatn liikennöintispimus estäneet helmen kirkastumista. Päivitetään enemmän yrittäjävetiseksi ja enemmän Phjis-Karjalan

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

ASIAKKAAN VALINTA & ASIAKASSUUNNITELMA

ASIAKKAAN VALINTA & ASIAKASSUUNNITELMA ASIAKKAAN VALINTA & ASIAKASSUUNNITELMA Sari Heikka, palveluesimies Ikäihmisten palveluhjaus Kti n POP 13.11.2018 Valinnan vapaus asiakkaan sallistuminen ja valinnanvapauden vahvistuminen -> uudenlainen

Lisätiedot

Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014

Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014 Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014 Viestinnän tavite ja perusviesti Hanke ja tavite Kestävät hankinnat -saamisen edistäminen julkisissa rukapalveluissa -hanke edistää kansallisen Rukaketjun timenpidehjelman,

Lisätiedot

Hakemuslomake: Kevan työelämän kehittämisraha vuonna 2019

Hakemuslomake: Kevan työelämän kehittämisraha vuonna 2019 Hakemuslmake: Kevan työelämän kehittämisraha vunna 2019 (Diaarinumer 1/2019) Työelämän kehittämisrahalla haluamme edistää kunta-alan ja kirkn työnantajien työelämän kehittämistimintaa. Tuemme innvatiivisia

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN 1 UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN Millaisia vat uuden vanhuspalvelulain ja laatususituksen tumat muutstarpeet? Case Hämeenlinna Vukk Lehtimäki, asiakashjausyksikön päällikkö, vs. Khti vanhustyön tulevaisuutta

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Palvelualan yleinen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Palvelualan yleinen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Palvelualan yleinen timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys PALVELUALAN YLEINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä Liittyneiden

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Suomi.fin tietosisällöt konsepti, toimitusprosessi ja tuottamistavat. Toimitustyöryhmän kokous Kirsi Mikkonen, Suomi.

Suomi.fin tietosisällöt konsepti, toimitusprosessi ja tuottamistavat. Toimitustyöryhmän kokous Kirsi Mikkonen, Suomi. Sumi.fin tietsisällöt knsepti, timitusprsessi ja tuttamistavat Timitustyöryhmän kkus 26.9.2018 Kirsi Mikknen, Sumi.fin verkktimitus Sumi.fin tietsisällöt Knsepti Yhtymäkhdat Sumi.fi-palvelutietvarantn

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt / 25.8.2011 Ulla Vehkaperä ulla.vehkapera@metrplia.fi SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikkeilu -sahankkeen laajennus Sitra 13.10.2017 Vukk Lehtimäki, hankepäällikkö, STM 1 Palvelusetelikkeilujen mahdllisuus laajentua Kärkihankkeen

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Kuntien energiatehokkuussopimus Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Kuntien energiatehokkuussopimus Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Kuntien energiatehkkuusspimus Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys Kunta-alan energiatehkkuusspimus 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä Energiatehkkuustimenpiteet

Lisätiedot