TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin"

Transkriptio

1 EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta

2

3 JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin n EU:n talusarvin ulkinen tarkastaja. Tarkastamme vusittain EU:n kirjanpidn ja tult sekä men-hjelmat, jiden kautta maksuja virtaa miljnille edunsaajille kaikkialla EU:ssa ja EU:n ulkpulella. Esitämme tarkastustulkset vusikertmuksessamme uninin päättäville elimille eli Eurpan parlamentille ja neuvstlle. Sen lisäksi, että raprtimme tarkastustulksista päätöksentekijöille, haluamme tiedttaa EU:n varainhidsta EU:n kansalaisille. Tässä tiedtteessa esitetään keskeiset päätelmämme ja annetaan taustatietja ja selvennyksiä. Yksityiskhtaisempia tietja lukija saa tutustumalla varsinaiseen vusikertmukseen. Tiedte alkaa vusikertmuksen keskeisillä viesteillä ja EU:n eri tul- ja menaljen tilannetta kuvaavalla liikennevaltauluklla jtta lukija vi saada npeasti yleiskäsityksen kertmuksen sisällöstä. Muutin tiedte n jaettu viiteen saan: Tilintarkastustumiistuin ja EU:n talusarvi Tässä sassa annetaan taustatietja tilintarkastustumiistuimesta ja sen tarkastuksen khteena levasta talusarvista. Tarkastuslausuma 2007 EU:n talusarvi Tässä sassa kerrtaan tarkastuslausumista, jtka tilintarkastustumiistuin n antanut EU:n talusarvin tilien lutettavuudesta ja tilien perustana levien timien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Tilanne eri alilla Tämä sa sisältää tietja etenkin suurimmilta menalilta ja alilta, jilla valvntajärjestelmiä lisi eniten parannettava. 1

4 Askel eteenpäin: valvnnan parantaminen Kmissi, jka n vastuussa EU:n varjen hallinninnista, n pyrkinyt parantamaan varainhallinta mnin tavin. Tilintarkastustumiistuin raprti näistä timenpiteistä, kert ngelmien taustista ja tu esiin erilaisia etenemismahdllisuuksia tulevaisuutta varten. Varainhitvuden 2007 tarkastuslausuma Eurpan kehitysrahastt Tässä sassa kerrtaan tarkastuslausumista, jtka tilintarkastustumiistuin n antanut Eurpan kehitysrahastjen (EKR) tilien lutettavuudesta ja tilien perustana levien timien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Tivn, että tämä tiedte sittautuu lukijan kannalta kiinnstavaksi. Kuulisimme mielellämme näkemyksiänne työstämme ja ehdtuksianne siitä, kuinka visimme vielä parantaa kertmuksiamme. Niille lukijille, jtka haluavat perehtyä tarkemmin EU:n varainhallintn, susittelen erityiskertmuksiamme, jissa arviidaan EU:n varainkäytön taludellisuutta, tehkkuutta ja vaikuttavuutta. Kaikki julkaisumme vat saatavissa internet-sivustltamme sitteesta Vítr Manuel da Silva Caldeira Eurpan tilintarkastustumiistuimen presidentti 2

5 KESKEISET VIESTIT TARKASTUSLAUSUMA 2007 EU:N TALOUSARVIO Tilintarkastustumiistuimen tarkastuslausumat EU:n tileistä ja tilien perustana levista timista vat samankaltaiset kuin edellisinä vusina. Tiettyjen etenkin aiemmin tsakkeissa sisäiset plitiikat ja ulkiset timet käsiteltyjen menjen arviitu virhetas n laskenut. Muutkset eivät kuitenkaan le niin suuria, että ne vaikuttaisivat kknaiskuvaan. Tilinpäätös antaa yleisesti ttaen kaikilta lennaisilta siltaan riittävät tiedt EU:n taludellisesta asemasta ja tulksesta. Viime vuden vusikertmuksessa varainhitvuden 2006 tilien salta esitettyjä humautuksia ei tehtyjen parannusten vuksi enää le tarpeen tistaa vuden 2007 khdalla. Tilintarkastustumiistuin antaa humautuksia sisältämättömän (puhtaan) lausuman tiettyjen menaljen, kuten uninin hallintmenjen, laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Useimpien menaljen salta tilintarkastustumiistuin ei kuitenkaan vi antaa puhdasta lausumaa. Vaikka suurin sa tarkastetuista maksuista n suritettu sääntöjä nudattaen, tilintarkastustumiistuin kats edelleen, että lpullisille edunsaajille, kuten viljelijöille ja EU-rahitusta saaneiden hankkeiden tteuttajille, suritettujen maksujen virhetas n liian krkea. Kheesiplitiikkaa lukuun ttamatta näiden timintalhkryhmien virhetas n 2 5 prsenttia. Tämä tuls ei merkitse sitä, että säännöistä lisi pikettu petstarkituksessa, eikä sitä, että useimmat maksutapahtumat näillä sa-alueilla lisivat laittmia ja/tai sääntöjenvastaisia. 3

6 TILANNE ERI ALOILLA Klmella alalla (hallintment ja muut ment, talus- ja rahitusasiat sekä tult) tilintarkastustumiistuin arvii virheprsentin alhaiseksi testattuaan maksutapahtumien juksta pimimansa edustavat tkset. Uninin suurimman menalan eli maataluden ja lunnnvarjen yleinen virhetas arviidaan yhä lennaiseksi. Maaseudun kehittäminen usein mnimutkaisine sääntöineen nstaa virheprsenttia suhteettmassa määrin. Eurpan maataluden tukirahastn salta tilintarkastustumiistuin arvii, että menjen virhetas jää arvltaan hieman alle lennaisuusrajan. Aiempien vusien tapaan eniten virheitä ilmeni kheesiplitiikassa, jka vastaa yli klmannesta talusarvista. Tilintarkastustumiistuimen tksen perusteella arviituna ainakin 11 prsenttia menilmituksiin phjautuvien krvausten arvsta lisi pitänyt jättää maksamatta. Kheesiplitiikan virhetasa yritetään alentaa, mutta timenpiteiden vaikutus ei le vielä näkyvissä. ASKEL ETEENPÄIN: VALVONNAN PARANTAMINEN Kheesiplitiikan kaltaisilla alilla krkea virhetas aiheutuu sittain timintariskistä, jka jhtuu siitä, että edunsaajia n lukuisia ja EU-varja haetaan mnimutkaisten sääntöjen ja säännösten mukaisesti. Järjestelmien rakenteen ja timintatavan heikkudet lisäävät saltaan ngelmia. Useimpiin EU-varin rahitettaviin hjelmiin liittyy määräyksiä ikaisumekanismeista, jilla havaitut virheet pyritään krjaamaan useamman vuden kuluessa. Oikaisutimien vaikutuksesta ei kuitenkaan le saatavissa riittävästi tieta. Näin llen n mahdtnta tietää, vähentävätkö ne laittmien ja/tai sääntöjenvastaisten menjen määrää vaikuttavasti. Kmissi n vudesta 2000 tteuttanut uudistushjelmaa parantaakseen EU:n budjettihallinta, muun muassa vuden 2006 timintasuunnitelman avulla. Vuden 2007 lppuun mennessä kmissi li tteuttanut kaksi klmassaa timintasuunnitelman alatimenpiteistä. On kuitenkin liian aikaista arviida näiden timenpiteiden vaikutusta. Ylimmän tasn tarkastuksia kuten kmissin jäsenvaltiiden tarkastusjärjestelmiin khdistamaa seurantaa parantamalla ei vida kmpensida alemman tasn, esimerkiksi paikalla timitettavien tarkastusten, riittämättömyyttä. Paikalla timitettavien tarkastusten lisäämisellä saavutettavat hyödyt n kuitenkin suhteutettava tarkastuksista aiheutuviin kuluihin. Tilintarkastustumiistuin susittelee, että uninin päättävät elimet määrittävät, mikä lisi khtuullinen virhetas. Tilintarkastustumiistuin susittaa, että EU:n surittamien maksujen virhetasn vähentämiseksi sääntöjä ja säännöksiä yksinkertaistetaan, sisäisen valvnnan järjestelmiä selkeytetään ja seurantaa ja raprtintia parannetaan. 4

7 VARAINHOITOVUODEN 2007 TARKASTUSLAUSUMA EUROOPAN KEHITYSRAHASTOT Eurpan kehitysrahastjen (EKR) tilinpäätös antaa kaikilta lennaisilta siltaan riittävät tiedt EKR:jen taludellisesta asemasta ja tulksesta. EKR:jen maksutapahtumien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta annettu lausuma sisältää humautuksia maksujen salta. Laatikk 1 Tarkastuslausumien ymmärtäminen Tarkastajat vivat: antaa humautuksia sisältämättömän ( puhtaan ) lausuman, kun tdentava aineist sittaa, että tilit vat lutettavat tai että tilien perustana levat timet, ts. maksut, vat kaikilta lennaisilta siltaan lailliset ja asianmukaiset antaa kielteisen lausuman, kun tilien perustana levien timien virhetas n lennainen ja virheitä esiintyy laaja-alaisesti tai kun tilit eivät le lutettavat kieltäytyä lausunnn antamisesta, js he eivät saa lausuntnsa perustaksi riittävästi asianmukaista tdentavaa aineista ja mahdlliset vaikutukset vat sekä lennaisia että laajja antaa humautuksia sisältävän lausuman, js humautuksia sisältämätöntä lausumaa ei le mahdllista antaa, mutta näkemysert tai tarkastuksen sisällön rajitukset eivät le vaikutuksiltaan niin lennaisia ja laajja, että lisi tarpeen antaa kielteinen lausuma tai kieltäytyä lausuman antamisesta. 5

8 KIRJAVA YLEISKUVA 1 Järjestelmien arviinti Virhetas Kheesiplitiikka: 42 miljardia eura Maatalus ja lunnnvarat: 51 miljardia eura 2 3 Yhteisön ulkpulelle suunnattu tuki sekä kehitys- ja laajentumisasiat: 6 miljardia eura Tutkimus, energia ja liikenne: 4,5 miljardia eura Kulutus ja kansalaisuus: 1,5 miljardia eura Hallintment ja muut ment: 8 miljardia eura Talus- ja rahitusasiat: 0,5 miljardia eura 4 4 Tult 4 Valvntajärjestelmien arviinti Virhetasn vaihteluväli Riittämätön Virhetas > 5 % Osittain vaikuttava 2 % < virhetas < 5 % Vaikuttava Virhetas < 2 % (alle lennaisuusrajan) Taulukssa esitetään yhteenvet varainhitvuden 2007 vusikertmuksen eri luvuissa esitetystä valvntajärjestelmien yleisarviinnista. Lisäksi siinä annetaan yleiskuva tulksista, jtka tilintarkastustumiistuin sai, kun se testasi maksutapahtumien juksta pimimansa edustavat tkset. Tilintarkastustumiistuimen menetelmiä n kuvattu tarkemmin sassa Miten tilintarkastustumiistuin timittaa tarkastuksensa?. Ks. yhdennettyä hallint- ja valvntajärjestelmää (IACS) kskeva arvi sassa Maatalus ja lunnnvarat. Järjestelmä, jta n aiemminkin pidetty vaikuttavana, kattaa suurimman san menista. Maaseudun kehittäminen nstaa yleistä virhetasa suhteettmassa määrin. Eurpan maataluden tukirahastn jhn suurin sa menista liittyy salta virhetasn arviidaan jäävän hieman alle kahden prsentin. Tiettyjä puutteita n kuvattu kutakin alaa kskevassa sassa. 6

9 TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN JA EU:N TALOUSARVIO EU:N TALOUSARVION ULKOINEN TARKASTAJA 1 Tilintarkastustumiistuin Eurpan tilintarkastustumiistuin n ulkisesta tarkastuksesta vastaava Eurpan uninin timielin, jka sijaitsee Luxemburgissa. Sen tarkituksena n parantaa työnsä kautta uninin varainhidn laatua. Tilintarkastustumiistuimen klme tärkeintä tutsta vat vusikertmukset, erityiskertmukset ja lausunnt. Vusikertmuksissa esitetään tilintarkastustumiistuimen tilintarkastusten ja säännönmukaisuutta kskevien tarkastusten tulkset tietyltä varainhitvudelta. Erityiskertmuksissa, jita julkaistaan useita vuden mittaan, kerrtaan tilintarkastustumiistuimen muiden tarkastusten tulksista (pääasiassa timinnantarkastuksia, jissa arviidaan EU:n varainkäytön taludellisuutta, tehkkuutta ja vaikuttavuutta). Lausuntja tilintarkastustumiistuin antaa varainhitn vaikuttavista lainsäädäntölunnksista. Mikä n tilintarkastustumiistuimen DAS-tarkastuslausuma? Tilintarkastustumiistuin antaa EU:n talusarvita ja Eurpan kehitysrahastja (EKR) kskevien vusikertmustensa yhteydessä vusittain lausumat, jita kutsutaan tarkastuslausumiksi. EY:n perustamisspimuksen mukaan tilintarkastustumiistuimen n annettava tarkastuslausuma tilien lutettavuudesta ja tilien perustana levien timien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Tästä lausumasta käytetään tavallisesti ranskankielistä lyhennettä DAS (Déclaratin d'assurance). DAStarkastuslausuman päätavitteena n antaa asiansaisille pääasiallisesti Eurpan parlamentille ja ministerineuvstlle mutta myös yleisesti ttaen EU:n kansalaisille lausuma siitä, nk EU:n tult ja ment kirjattu kattavasti ja ikein ja nk varat kerätty ja käytetty kaikkien 1 Lisätietja tilintarkastustumiistuimesta annetaan vutuisessa timintakertmuksessa

10 spimusmääräysten ja säännösten mukaisesti. Tilintarkastustumiistuin antaa kattavan yleisarvin talusarvimenjen perustana levien timien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Lisäksi se arvii tarkituksenmukaisiksi timintalhkryhmiksi jaettuja talusarvin sa-alueita (ks. laatikk 3). Tilintarkastustumiistuimen tarkastuslausuma kstuu näiden arviiden sisältämistä päätelmistä. Miten tilintarkastustumiistuin timittaa tarkastuksensa? 1 Tilintarkastustumiistuin tarkastaa EU:n tilien lutettavuuden kansainvälisten tarkastusstandardien mukaisesti. Kansainvälisissä standardeissa ei nimenmaisesti käsitellä laillisuuden ja asianmukaisuuden tarkastuksia tilintarkastustumiistuimen tteuttamassa mudssa, vaan tilintarkastustumiistuin sveltaa standardeja sveltuvin sin. Saadakseen varmuuden siitä, vatk maksut lainsäädäntö- ja sääntelykehysten mukaiset, tilintarkastustumiistuin tekee päätelmiä sekä valvntajärjestelmiin että tapahtumista (maksuista) pimittuihin tksiin khdistuvien tarkastustensa perusteella (ks. laatikk 2). Tilintarkastustumiistuin ulttaa pimimiensa tapahtumien tarkastuksen useimmiten lpullisiin edunsaajiin asti, ja tarkastuksiin kuuluu myös käyntejä paikan päälle. Kun järjestelmiä tarkastetaan ja ne havaitaan lutettaviksi, tapahtumien laillisuutta ja asianmukaisuutta kskevien pitävien päätelmien tekemiseen tarvitaan vähemmän tapahtumatarkastuksia. Tilintarkastustumiistuin hyödyntää päätelmiensä tueksi myös muita lähteitä, kuten vutuisia timintakertmuksia ja muiden tarkastajien tekemää työtä. Kuinka tilintarkastustumiistuin määrittelee laillisuutta ja asianmukaisuutta kskevan virheen? Virhe n tarkastajan yksilöimä pikkeaminen säädetyistä vaatimuksista. Osa virheistä vidaan ilmaista kvantitatiivisesti, eli niillä n sura ja mitattavissa leva vaikutus EU:n talusarvista suritettuun määrään. Kvantitatiivisesti ilmaistavia virheitä vat esimerkiksi maa-alan tai tilan eläinten määrän ilmittaminen tdellista suurempana tai EU-rahituksen hakeminen menille, jtka eivät le tukikelpisia. On lemassa myös virheitä, jilla ei le mitattavissa levaa vaikutusta maksuihin (esimerkiksi pankkitakauksen puuttuminen). Tilintarkastustumiistuin vertaa arviitua virhetasa hyväksyttävänä pidettyyn raja-arvn eli lennaisuusrajaan määrittääkseen, millainen lausuma sen n syytä antaa. Kska hyväksyttävästä virhetassta (kuinka suuri laittmien ja/tai sääntöjenvastaisten maksujen suus n hyväksyttävissä) ei le tehty pliittista päätöstä, tilintarkastustumiistuin pitää raja-arvna kahta prsenttia tarkastettavasta juksta. Tilintarkastustumiistuin laskee virhetasn (ks. laatikk 2) mukaan vain virheet, jtka vidaan ilmaista kvantitatiivisesti. Arviitu virhetas kuvastaa siis sitä prsenttisuutta varista, jta ei lisi pitänyt maksaa. Lisäksi tilintarkastustumiistuin ilmittaa, kuinka paljn kvantitatiivisesti ja ei-kvantitatiivisesti ilmaistavissa levia virheitä tapahtumajuksta pimituissa testatuissa tksissa esiintyi yhteensä. Virheiden syynä saattaa lla se, että EU:n men-hjelmien usein mnimutkaisia sääntöjä n svellettu virheellisesti tai ne n ymmärretty väärin. Petksesta n kyse vain sillin, js EU-rahitusta n haettu tarkituksellisesti väärin perustein. Mikäli tilintarkastustumiistuimella n syytä epäillä petsta, se raprti asiasta uninin petstentrjuntavirastlle OLAFille, jka hulehtii mahdllisista tutkimuksista. Neljän viime vuden aikana tilintarkastustumiistuin n tarkastustensa perusteella raprtinut OLAFille vusittain keskimäärin 3,5 tapauksesta. 1 Lisätietja DAS-menetelmistä saa tilintarkastustumiistuimen internet-sivustlla levasta esitteestä. 8

11 Laatikk 2 Miten tilintarkastustumiistuin testaa tksen, jnka se n piminut EU:n talusarvista suritetuista maksuista? Tilintarkastustumiistuimen resurssit eivät riitä kaikkien EU:n talusarvin liittyvien tapahtumien tarkastamiseen yksitellen. Siksi se käyttää tilastllisia tantamenetelmiä, jilla saadaan tarkastettavan jukn salta edustava tuls. Tämä tarkittaa sitä, että esimerkiksi maataluden alalta pimitaan satunnaistannalla tilien perustana levien timien juksta edustava ts tapahtumia tarkastettavaksi yksityiskhtaisesti. Tilintarkastustumiistuin jäljittää nämä tapahtumat lpulliseen edunsaajaan, esimerkiksi tiettyyn tanskalaiseen viljelijään, saakka. Tämän jälkeen tilintarkastustumiistuin tarkastaa usein paikan päällä nk tukihakemus tdenmukainen (esimerkiksi mittaamalla tilan viljelyalan). Otksen edustavuus merkitsee, että tulkset vidaan ekstraplida kskemaan kk perusjukka eli tiettyä tul- tai menalaa. Otannan avulla saadut tulkset yhdessä järjestelmien arviinnista ja muista lähteistä saatujen tietjen kanssa mudstavat tilintarkastustumiistuimen arviiden perustan. Esimerkki: EU:n maatalusment (nin 50 miljardia eura) Satunnaistannalla pimittu edustava ts Tanskalaiselle tilalle suritettu maksu Kaikista maatalusmaksuista kstuva perusjukk Kuva havainnllistaa sitä, kuinka tilintarkastustumiistuin yksilöi maksutapahtumia tarkastettavaksi yksityiskhtaisesti. 9

12 EU:N TALOUSARVIO 1 Vunna 2007 EU:n maksujen kknaismäärä li 114 miljardia eura, mikä vastaa nin yhtä prsenttia Eurpan uninin bruttkansantulsta. Vertailun vuksi vidaan mainita, että julkisen sektrin talusarvit mudstavat mnissa jäsenvaltiissa nin pulet kk BKTL:sta. Mistä rahat tulevat? EU:n yleinen talusarvi jnka tarkastaminen n tilintarkastustumiistuimen päätehtävä kstuu tulista ja menista. Eurpan uninin tult mudstuvat pääasiassa maksusuuksista, jtka kukin jäsenvalti surittaa bruttkansantulnsa (BKTL 63 prsenttia) tai keräämänsä arvnlisävern (alv 17 prsenttia) perusteella. Tullit ja maatalusmaksut (niin santut mat varat 14 prsenttia) vat myös humattava tullähde. Muut 6,5 % Perinteiset mat varat 14,1 % Alv-varat 16,5 % BKTL-varat 62,9 % 1 Tarkempia tietja talusarvista esitetään vusikertmuksen liitteessä I. EU:n talusarvin tteuttamista kskevia tarkastustulksia ja sitä kskevaa kmissin raprtintia käsitellään kertmuksen luvussa 3. 10

13 Mihin rahat käytetään? Eurpan uninin suurin yksittäinen menala n maatalus ja maaseudun kehittäminen. Siihen liittyvät ment, jtka vat pääasiassa viljelijöille suritettavia maksuja, mudstavat lähes pulet talusarvista. Tinen merkittävä menala n kheesiplitiikka eli alueellinen ja ssiaalinen kehittäminen, jnka yhteydessä yhteisrahitetaan mnentyyppisiä hankkeita ja rakennetaan esimerkiksi teitä Rmaniaan tai järjestetään työttömille kulutusta Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kheesiplitiikan ment vastaavat nin klmassaa talusarvista. Kulutus ja kansalaisuus 1,3 % Yhteisön ulkpulelle suunnattu tuki sekä kehitysja laajentumisasiat 5,5 % Talus- ja rahitusasiat 0,4 % Hallintment 7,2 % Maatalus ja lunnnvarat 44,8 % Tutkimus, energia ja liikenne 3,9 % Kheesiplitiikan alat 36,9 % Vuden 2007 maksut yhteensä: 114 miljardia eura Miten talusarvita hallinnidaan? Neuvst ja Eurpan parlamentti päättävät talusarvista vusittain seitsenvutisen rahituskehyksen phjalta. Kmissi pulestaan vastaa, että talusarvivarat käytetään asianmukaisesti. Nin 80:aa prsenttia menista eli kheesiplitiikan ja maataluden alan menja hallinnidaan yhteistyössä uninin 27 jäsenvaltin kanssa. Men-hjelmasta riippuen jäsenvaltiiden viranmaiset saattavat vastata menstrategiiden laatimisesta, tuensaajien ja hankkeiden valinnasta, maksujen surittamisesta ja menjen tarkastamisesta. Kmissilla n kuitenkin aina kknaisvastuu talusarvin tteuttamisesta ja se n tilivelvllinen Eurpan parlamentille ja neuvstlle. Eurpan uninin talusarvista suritetaan maksuja miljnille yksittäisille lpullisille edunsaajille. Maksujen edellytyksenä n, että lpulliset edunsaajat täyttävät laillisuutta tai asianmukaisuutta kskevat vaatimukset; lisäksi maksuperusteena n tuen kattaman timinnan ja/tai kulujen ikeellisuus ja tsiasiallisuus. Maksut vat laillisia ja asianmukaisia sillin, kun edellä mainitut edellytykset täyttyvät ja ikeat edunsaajat saavat ikean rahamäärän ikeaan aikaan. 11

14 Sisäinen valvnta jta varten n mat valvntajärjestelmänsä käsittää erilaisia menettelyjä ja prsesseja, esimerkiksi tarkistukset. Niiden avulla Eurpan unini hallinni ja hitaa talusarvivarjaan ja varmistaa, että varat kerätään ja käytetään asianmukaisesti ja sääntöjä nudattaen. Ensimmäisen tasn valvntamenettelyillä tarkastetaan, täyttävätkö lpulliset edunsaajat lakisääteiset velvitteensa. Tisen tasn valvntamenettelyillä tarkistetaan, vatk ensimmäisen tasn valvntamenettelyt vaikuttavia. Yleisellä valvnnalla kmissi varmistaa, että jäsenvaltit ja/tai kmissin pääsastt hulehtivat velvitteistaan ja vastuualueistaan. Riippuu useista tekijöistä, esiintyykö tapahtumissa virheitä ja saadaank ne havaittua ja krjattua valvntajärjestelmien avulla. Vaikutusta n muun muassa seuraavilla tekijöillä: Kuinka mnimutkaisia vat edunsaajia sitvat tukikelpisuussäännöt ja velvitteet ja kuinka hyvin edunsaajat tuntevat ne? Kuinka tukihakemukset tehdään ja käsitellään? Kuinka paljn tarkastuksia tehdään ja kuinka laajja ne vat? Missä määrin seuraamuksia langetetaan liian suuria määriä ilmittaneille edunsaajille, kun havaitaan virheitä? Ovatk valvntamenettelyt näkyviä ja millainen varittava vaikutus niillä n? Miten talusarvin hallinninnista raprtidaan? Kmississa n llut käynnissä vudesta 2000 lähtien uudistushjelma, jlla pyritään parantamaan EU:n budjettihallinta. Ohjelmassa keskitytään lähinnä kmissin miin vastuualueisiin ja sen keskeisenä sa-alueena n raprtinnin parantaminen: kmissin pääsastissa n esimerkiksi tettu käyttöön vutuiset timintakertmukset, jihin n liitetty kyseessä levan pääsastn pääjhtajan lausuma. Vutuiset timintakertmukset ja lausumat ktaan yhteen niin santuksi yhteenvetkertmukseksi, jnka kmissi allekirjittaa. EU:n yleisen talusarvin kirjanpita n myös uudistettu. Vusi 2007 li klmas vusi, jna uninin tilinpäätös laadittiin suriteperusteisen kirjanpidn phjalta. Tisin kuin perinteisessä kassaperusteisessa kirjanpidssa suriteperusteisessa kirjanpidssa tult ja ment kirjataan niiden tapahtumisvunna hulimatta siitä, millin käteisvarat saadaan tai maksetaan. 12

15 EU:n tilit käsittävät tilinpäätöksen ja talusarvin tteuttamista kskevat selvitykset. Tilinpäätös sisältää taseen, taludellisen tulksen, rahavirtalaskelman sekä laskelman nettvarallisuuden muutksista. Taseesta käyvät ilmi uninin varat ja velat vuden lpussa ja taludellinen tuls pulestaan sittaa vuden tult ja ment. Talusarvin tteuttamista kskevissa selvityksissä ilmitetaan vuden tult ja ment (mukautetulla tavalla) kassaperusteisesti. Kmissin tilinpitäjä laatii vutuisen tilinpäätöksen knslidituaan EU:n eri timielinten ja elinten tulkset. Hän timittaa tilintarkastustumiistuimelle ilmituksen, jssa vahvistetaan, että knsliditu tilinpäätös n (jitakin rajitteita lukuun ttamatta) kattava ja lutettava. Myös muiden timielinten ja elinten tilinpitäjät antavat vastaavan ilmituksen. Laatikk 3 Miten EU:n talusarvi rakentuu ja miten tilintarkastustumiistuin raprti sen tteuttamisesta? Yleinen talusarvi jakaantuu 31 timintalhkn, jtka kattavat erilaisia tavitteita tai hallinnllisia kysymyksiä ja jiden phjalta Eurpan uninin timintaa suunnitellaan ja kirjataan. Kunkin timintalhkn vastuuhenkilöt vat tilivelvllisia EU-varjen hallinninnista malla timinnanalallaan. Myös EU:n varainkäyttöä suunnitellaan seitsemän vuden jaksissa niin santun rahituskehyksen kautta. Rahituskehys käsittää erilaisia tsakkeita ja jkainen timintalhk vastaa periaatteessa yhtä rahituskehyksen tsaketta. Lisäksi jissakin tapauksissa timintalhk jakautuu useampaan tsakkeeseen. Vusi 2007 n ensimmäinen vusi, jsta tilintarkastustumiistuin raprti timintalhkryhmittäin. Timintalhkryhmät vastaavat paljlti vusien rahituskehyksen tsakkeita jitakin pikkeuksia lukuun ttamatta. Tässä tiedtteessa tiedt esitetään tilintarkastustumiistuimen timintlhkryhmien mukaisesti jateltuina, jllei tisin ilmiteta. Tiedtteen takakannen sisäpulelta käy tarkemmin ilmi, mitä timintalhkja tilintarkastustumiistuimen timintalhkryhmiin kuuluu ja kuinka nämä ryhmät vastaavat rahituskehyksen tsakkeita. Aiempiin vusiin verrattuna tilintarkastustumiistuimen raprtinti n muuttunut eniten erityisarviiden salta: kaksi uutta erityisarvita n tettu käyttöön (kulutus ja kansalaisuus sekä talus- ja rahitusasiat, jtka aikaisemmin sisältyivät sisäisten plitiikkjen alaan) ja kaksi aiemmin erillistä arvita (liittymistä valmisteleva tuki ja ulkiset timet) n sulautettu yhdeksi erityisarviksi, jssa käsitellään yhteisön ulkpulelle suunnattua tukea sekä kehitys- ja laajentumisasiita. 13

16

17 TARKASTUSLAUSUMA 2007 EU:N TALOUSARVIO VUODEN 2007 TILIT PUHDAS LAUSUMA 1 Lausuma ei sisällä humautuksia tilien lutettavuudesta Tilintarkastustumiistuin tteaa, että Eurpan yhteisöjen tilinpäätös varainhitvudelta 2007 antaa kaikilta lennaisilta sin riittävät tiedt Eurpan yhteisöjen taludellisesta asemasta, timien tulksista ja rahavirrista. Asettamatta kyseistä lausumaa kyseenalaiseksi tilintarkastustumiistuin panee kuitenkin merkille, että tiettyjen kmissin pääsastjen ja hajautettujen elinten, jiden tilinpäätökset knslididaan, ja erityisesti maailmanlaajuisen satelliittinavigintijärjestelmän Eurpan valvntaviranmaisen käyttömaisuuden khdalla kirjanpitjärjestelmissä esiintyy yhä puutteita, jtka mudstavat riskin taludellisen tiedn laadun kannalta. Tämä jhtuu sittain säännöstön ja rahituskehyksen mnimutkaisuudesta. Suriteperusteiseen kirjanpitn siirtyminen n edistynyt Kmissi n tteuttanut useita tilinpäätöksen laatua parantavia timenpiteitä. Yksi parannuskeinista n llut alkaa vaatia tilinpitäjiltä ilmituksia, jissa vahvistetaan tilinpäätösten riittävyys ja asianmukaisuus jhdn taslla. Suriteperusteiseen kirjanpitn siirtyminen n myös edistynyt. 1 Tarkastuslausuma ja yksityiskhtaiset tarkastushavainnt esitetään kknaisuudessaan vusikertmuksen luvussa 1. 15

18 LAILLISUUS JA ASIANMUKAISUUS VUONNA 2007 KIELTEINEN LAUSUMA VALTAOSASTA MENOJA 1 Vusi 2007 n 14. vusi, kun tilintarkastustumiistuin antaa tarkastuslausuman EU:n talusarvin tilien perustana levien timien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Tähän mennessä tilintarkastustumiistuin n antanut kielteisiä lausumia, kska laittmuuksien ja sääntöjenvastaisuuksien tas valtasassa menalja n llut liian krkea. Tietyille alille humautuksia sisältämättömät lausumat Vuden 2007 salta tilintarkastustumiistuin antaa humautuksia sisältämättömät lausumat tulista, situmuksista ja maksuista talus- ja rahitusasiiden sekä hallintmenjen ja muiden menjen salta. Tilintarkastustumiistuin tteaa, että tapahtumissa ei le näillä alilla lennaisia virheitä. Valvntajärjestelmät n pantu täytäntöön siten, että niillä varmistetaan laittmuuksiin ja säännönvastaisuuksiin liittyvien riskien riittävä hallinta. Muilla alilla vielä parannettavaa Tilintarkastustumiistuin antaa kielteiset lausumat seuraavista alista: maatalus ja lunnnvarat, kheesiplitiikan alat, tutkimus, energia ja liikenne, yhteisön ulkpulelle suunnattu tuki sekä kehitys- ja laajentumisasiat sekä kulutus ja kansalaisuus. Tilintarkastustumiistuin tteaa, että kyseisten aljen maksuissa esiintyy yhä lennaisessa määrin virheitä vaikkakin niiden tas vaihtelee. Tilintarkastustumiistuimen arvin mukaan näiden aljen valvntajärjestelmät vat ainastaan sittain vaikuttavia. Kmissin ja jäsenvaltiiden sekä edunsaajavaltiiden n edelleen parannettava riskienhallintaa. Tilanne sama kuin edellisinä vusina, mutta jitakin parannuksia havaittiin EU:n talusarvitilien perustana levien timien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta annettavat lausumat vudelta 2007 eivät pikkea edellisten vusien lausumista. Tilintarkastustumiistuin panee merkille tiettyjä parannuksia tutkimuksen, energian ja liikenteen aljen valvntajärjestelmissä. Sama pätee kmissin taslla yhteisön ulkpulelle suunnatun tuen sekä kehitys- ja laajentumisasiiden valvntajärjestelmiin. Kummassakaan tapauksessa muutkset eivät kuitenkaan le niin merkittäviä, että ne muuttaisivat annettavan lausuman lunnetta. Laatikk 4 Virastt tarkastuslausumat julkaistaan erillisissä kertmuksissa Eurpan uninin virastt hitavat mnenlaisia tehtäviä useissa eri timipaikissa ympäri uninia. Vuden 2007 salta tilintarkastustumiistuin tarkasti 27 virastn vutuiset talusarvit, jiden kknaismäärä li 1,2 miljardia eura. Kullakin virastlla n ma timeksiantnsa ja ne vastaavat talusarvinsa hallinninnista. Eurpan uninin virastjen ja muiden hajautettujen elimien tarkastuksista laaditaan erityisvusikertmukset, jtka julkaistaan erillisinä. Tilintarkastustumiistuin anti humautuksia sisältämättömät lausumat kaikkien virastjen tilien lutettavuudesta ja tilien perustana levien timien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta lukuun ttamatta Eurpan pliisiakatemiaa ja maailmanlaajuisen satelliittinavigintijärjestelmän Eurpan valvntaviranmaista. 1 Tarkastuslausuma esitetään kknaisuudessaan vusikertmuksen luvussa 1. 16

19 TILANNE ERI ALOILLA KOHEESIOPOLITIIKKA: ALA, JOLLA ON ENITEN VIRHEITÄ 1 Taludellisen ja ssiaalisen kheesin edistämiseen tarkitetut varat: 42 miljardia eura EU:n kheesiment suunnitellaan mnivutisina hjelmakausittain. Kuhunkin hjelmakauteen liittyviä maksuja suritetaan vielä vähintään kaksi vutta kauden päättymisen jälkeen. Tilintarkastustumiistuimen vuden 2007 tarkastushavainnissa käsitellään hjelmakauden maksuja, kska vunna 2007 suritetut kauden ment livat pelkästään ennakkmaksuja. Kaudella kaksi suurinta rakennerahasta livat Eurpan aluekehitysrahast (EAKR) ja Eurpan ssiaalirahast (ESR). Ensin mainitusta rahitetaan esimerkiksi pienten ja keskisuurten yritysten infrastruktuureita ja timintaa, jälkimmäisen rahastn hankkeet pulestaan kskevat tyypillisesti työttömyyttä ja työmarkkinille pääsyä. Klmas rahast n kheesirahast, jnka varilla tuetaan ympäristön tilan parantamista ja liikenneinfrastruktuureita vähemmän kehittyneissä jäsenvaltiissa. EU rahittaa kheesiplitiikkaa sarahituksen mudssa siten, että myös jäsenvaltit sallistuvat rahitukseen. Kheesirahituksen yksikkö n hanke ja sen krvaukset maksetaan hankkeen tteuttajan tekemän menilmituksen perusteella. Jäsenvaltiiden n lutava valvntajärjestelmiä, jilla pyritään estämään tai havaitsemaan ja krjaamaan virheellisesti krvatut hankement ja muut sääntöjenvastaisuudet. Jäsenvaltiiden n perustettava erillisiä vastuuelimiä: hallintviranmaisten tehtävänä n päivittäinen hanketimien tarkastus, maksuviranmaiset varmentavat hankement, tarkastuselimet tarkastavat järjestelmien vaikuttavan timinnan ja lausuman antavat elimet hyväksyvät hankkeen lpullisen menilmituksen. 1 Yksityiskhtaiset tarkastushavainnt esitetään kknaisuudessaan vusikertmuksen luvussa 6. 17

20 Päätelmä: virhetas n lennainen Tilintarkastustumiistuin tteaa, että kheesiplitiikan hankemenjen krvaamisen khdalla laillisuuteen ja/tai asianmukaisuuteen liittyvä virhetas n lennainen. Tilintarkastustumiistuin havaitsi, että suurimmalla salla sekä kmissin että jäsenvaltiiden valvntajärjestelmistä pystyttiin ainastaan sittain varmistamaan vaikuttavalla tavalla, että menjen krvaaminen li llut laillista ja asianmukaista. Ment eivät lleet tukeen ikeutettuja, hankintamenettelyissä li vakavia virheitä ja yleiskuluihin ja henkilöstömenihin liittyi ngelmia Tilintarkastustumiistuin teki tksen perusteella arvin, jsta sen teki päätelmän, että vähintään 11 prsenttia krvatusta kknaismäärästä lisi kuulunut jättää krvaamatta. Tilintarkastustumiistuimen tänä vunna tarkastamissa tapauksissa yleisimmät syyt rakennerahastista virheellisesti maksettuihin krvauksiin livat, että menilmituksissa li esitetty tukeen ikeuttamattmia kuluja, kulut li ilmitettu liian suurena ja hankintamenettelyihin liittyviä sääntöjä ei llut nudatettu. Laatikk 5 Esimerkki Eurpan aluekehitysrahaststa rahitettuun hankintamenettelyyn liittyvästä virheestä Lmakylän mistajat eivät lleet tteuttaneet julkista tarjuskilpailua uudistustöiden tekemiseksi, jta varten he saivat tukea 63 prsenttia töiden kustannuksista ja 25 prsentin avustuksen EAKR:sta. Kska EU:n julkisia hankintja kskevia sääntöjä svelletaan yksityisten yritysten hankkeisiin, jissa julkisten varjen suus rahituksesta n vähintään 50 prsenttia, hanke ei llut ikeutettu EU:n tukeen kyseisten sääntöjen rikkmisen vuksi. Jäsenvaltiiden järjestelmissä n puutteita, kmissin valvnta n ainastaan sittain vaikuttavaa Tilintarkastustumiistuin havaitsi jäsenvaltiiden valvntajärjestelmissä useita puutteita. Humattavimmat hallintviranmaisten taslla havaitut puutteet livat, että päivittäiset tarkastukset, jilla ne varmistavat menjen tdenperäisyyden, livat riittämättömät. Hallintviranmaiset eivät myöskään havainneet menilmitusten tueksi tarvittavan tdentavan aineistn puuttumista eivätkä tarjuskilpailumenettelyn puutteita. Keskeinen maksuviranmaisten khdalla tdettu ngelma li, että ne eivät havainneet, js hallintviranmainen ei llut tehnyt riittäviä päivittäisiä tarkastuksia. Sen sijaan tarkastuselinten khdalla havaittuna keskeisenä puutteena li, etteivät ne saaneet riittävää varmuutta siitä, että valvntajärjestelmät timivat tehkkaasti. Tämä pulestaan jhtui riittämättömistä tarkastuksista. Tilintarkastustumiistuimen tutkimat kmissin tarkastukset li useimmiten suunniteltu ja tteutettu asianmukaisesti, mutta yli klmassassa tapauksista krjaaviin timiin li ryhdytty myöhässä tai valvntajärjestelmien arviinti li vaikeata, kska dkumentinti li puutteellista. Kmissin valvnnan avulla n tarkitus varmistaa, että jäsenvaltiilla n timivat valvntajärjestelmät, jiden avulla pystytään minimimaan jäsenvaltiiden valvntapuutteiden riski. Tilintarkastustumiistuimen tarkastushavaintjen perusteella tätä tavitetta ei täysin saavutettu. 18

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset euroopan TILINTARKAsTusTuOMIOIsTuIN TIedOTe varainhitvuden 2010 vusikertmusten esittely ja vusikertmuksia kskevat selvitykset vuosikertomukset varainhoitovuodelta 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 1 LUKIJALLE

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

TYÖASIAKIRJA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

TYÖASIAKIRJA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talusarvin valvntavalikunta 4.9.2013 TYÖASIAKIRJA erityiskertmuksesta nr 7/2013 (vastuuvapaus 2012) Onk Eurpan glbalisaatirahast tunut EU:n lisäarva integritaessa irtisanttuja

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT. Erasmus+-Youth in Action Avaintoimi 3 Nuorten ja nuorisoalan päättäjien väliset tapaamiset

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT. Erasmus+-Youth in Action Avaintoimi 3 Nuorten ja nuorisoalan päättäjien väliset tapaamiset LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT Erasmus+-Yuth in Actin Avaintimi 3 Nurten ja nurisalan päättäjien väliset tapaamiset I. YKSIKKÖKORVAUKSIIN PERUSTUVIIN BUDJETTIKOHTIIN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT I.1 Yksikkökrvausten

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle Raprtin tiivistelmä Julkaisuvapaa 17.9.2012 Eurpan mutiluinnvaatialite - Asiantuntijaryhmän 21 susitusta Eurpan kmissille Design fr Grwth and Prsperity -raprtin tiivistelmä Kmissin varapuheenjhtaja, yritys-

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT 5_ FI_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714 I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Neuvoston säädösten lopullista hyväksymistä koskevat pöytäkirjan osat, joihin yleisöllä on oikeus tutustua, ovat tämän pöytäkirjan lisäyksessä 1.

Neuvoston säädösten lopullista hyväksymistä koskevat pöytäkirjan osat, joihin yleisöllä on oikeus tutustua, ovat tämän pöytäkirjan lisäyksessä 1. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. julukuuta 2001 (20.12) (OR. fr) 14235/01 LIMITE PV/CONS 68 AGRI 235 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Neuvstn 2387. istunt (maatalus) Bryssel, 20. marraskuuta 2001 1 Neuvstn

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq=

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq= KOULUTUSKESKUS SALPAUS J'"',;;.. :2fJ1 ~ Opetus- ja kulttuuriministeriö SAAPUUT. / /.. PL29 00023 Valtineuvst Dnr.. Päijät-Hämeen kulutusknserni Paasikiven katu 7 15110LAHTI TIEDOKSI j(an nl /c"-. kuus;",

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus DM 450969 02-2009 Cpyright Tekes Tekes teknlgian ja innvaatiiden kehittämiskeskus Innvaatitiminnan edistämisen edelläkävijä Tekes verkstja innvaatiille Palvelut Asiakkaat Resurssit rahitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA / Kaupunginhallitus hyväksynyt 16.11.1981 1358 Päivitetty 7.3.2016, 16.1.2017 LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE Lieksan kaupungin avustukset yhteisöille... 2 1. Yleistä... 2 2.

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT KA102_2015 Liite III Rahitus- ja spimussäännöt I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju Kansantaludellinen aikakauskirja - 94. vsk. - 2/1998 Artikkeleita Elintarvike- ja metsäketju Sumen kansantaludessa 1 OSMO FORSSELL Emeritusprfessri Oulun ylipist Pans-tutstaulukk ja siitä mudstettu malli

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Tähän lisäykseen sisältyvät neuvoston pöytäkirjan osat eivät kuulu salassapitovelvollisuuden piiriin, joten yleisöllä on oikeus tutustua niihin.

Tähän lisäykseen sisältyvät neuvoston pöytäkirjan osat eivät kuulu salassapitovelvollisuuden piiriin, joten yleisöllä on oikeus tutustua niihin. Cnseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. helmikuuta 2000 (24.02) (OR. fr) 5593/00 ADD 1 PUBLIC LIMITE PV/CONS 2 AGRI 9 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Neuvstn 2240. istunt (maatalus), Bryssel,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Ajankohtaista laboratoriorintamalla

Ajankohtaista laboratoriorintamalla Ajankhtaista labratririntamalla Näytteentt, raja-arvt ja tulsten tulkinta elintarviketutkimuksissa Valvntaviranmaisen näkökulma 9.10.2013 Leea Kultanen jhtava terveystarkastaja Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Sääntömuutos esitykset

Sääntömuutos esitykset Sääntömuuts esitykset Asiakirja 8 Sisältää myös muutksen taustan sekä partineuvstn lausunnn Hallituksen 11.10.2012 päättämät sääntöjen muutsesitykset jäsenkkukselle - Jäsenkkukselle 2012 ehdtettavat lisäykset

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA V0.1 Tämä määrittely n sa petusministeriön Kansallinen digitaalinen kirjast hanketta (hankenumer OPM039:00/2008) SISÄLTÖ 1 Jhdant... 3

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 74 Vuden 2015 talusarvi ja talussuunnitelma vusille 2015-2017, ssiaali- ja terveystimi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedt: Aulis Majuri, puh. 09 816 23000 Maija

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS JA SOPIMUSSÄÄNNÖT GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_KA347_multibeneficiary_2015_fi.dc LIITE III RAHOITUS JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa.

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje EU-valmistelurahoitus (maakunnan kehittämisraha)

Rahoitushakemuksen täyttöohje EU-valmistelurahoitus (maakunnan kehittämisraha) Rahitushakemuksen täyttöhje EU-valmistelurahitus (maakunnan kehittämisraha) Uusi hakemus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT E+ YiA Spimus LIITE III_KA347_rahitus- ja spimussäännöt_fi.dc LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa.

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin:

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin: Opiskeluikeushje Ohje piskeluikeudesta perustuu allaleviin säädöksiin ja sen tarkituksena n sveltaa säädöksiä Metrplia Ammattikrkeakulun pintasiissa, tukea Metrplian yhtenäisiä timintatapja ja piskeluun

Lisätiedot

Tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevat ohjeet. Osa A: Johdanto ohjeasiakirjaan

Tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevat ohjeet. Osa A: Johdanto ohjeasiakirjaan Tietvaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviintia kskevat hjeet Osa A: Jhdant hjeasiakirjaan Versi 1.1 Julukuu 2011 OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tässä asiakirjassa selstetaan REACH-lainsäädännön mukaiset vaatimukset

Lisätiedot

VARAINHOITOVUOTTA 2007 KOSKEVAN VUOSIKERTOMUKSEN ESITTELY EUROOPAN PARLAMENTIN TÄYSISTUNNOSSA

VARAINHOITOVUOTTA 2007 KOSKEVAN VUOSIKERTOMUKSEN ESITTELY EUROOPAN PARLAMENTIN TÄYSISTUNNOSSA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN ECA/08/23 EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN PRESIDENTIN VITOR CALDEIRAN PUHE VARAINHOITOVUOTTA 2007 KOSKEVAN VUOSIKERTOMUKSEN ESITTELY EUROOPAN PARLAMENTIN TÄYSISTUNNOSSA

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen UBIIKKI HELSINKI-VANTAA, PILOTTI 2 VAIHTOMATKUSTAJAPROSESSIN OHJAUS Airprt Cluster Finland pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön mukaisesti Helsinki-Vantaan lentasemalla piltitavasta visuaalisesta matkustajahjauskrtista

Lisätiedot

14775/00 ADD 1 pmm/pmm/tk 1 CAB

14775/00 ADD 1 pmm/pmm/tk 1 CAB EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. helmikuuta 2001 (12.02) (OR. fr) 14775/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 89 TRANS 239 LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Neuvstn 2324. istunt (LIIKENNE),Bryssel, 20. 21.

Lisätiedot