TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin"

Transkriptio

1 EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta

2

3 JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin n EU:n talusarvin ulkinen tarkastaja. Tarkastamme vusittain EU:n kirjanpidn ja tult sekä men-hjelmat, jiden kautta maksuja virtaa miljnille edunsaajille kaikkialla EU:ssa ja EU:n ulkpulella. Esitämme tarkastustulkset vusikertmuksessamme uninin päättäville elimille eli Eurpan parlamentille ja neuvstlle. Sen lisäksi, että raprtimme tarkastustulksista päätöksentekijöille, haluamme tiedttaa EU:n varainhidsta EU:n kansalaisille. Tässä tiedtteessa esitetään keskeiset päätelmämme ja annetaan taustatietja ja selvennyksiä. Yksityiskhtaisempia tietja lukija saa tutustumalla varsinaiseen vusikertmukseen. Tiedte alkaa vusikertmuksen keskeisillä viesteillä ja EU:n eri tul- ja menaljen tilannetta kuvaavalla liikennevaltauluklla jtta lukija vi saada npeasti yleiskäsityksen kertmuksen sisällöstä. Muutin tiedte n jaettu viiteen saan: Tilintarkastustumiistuin ja EU:n talusarvi Tässä sassa annetaan taustatietja tilintarkastustumiistuimesta ja sen tarkastuksen khteena levasta talusarvista. Tarkastuslausuma 2007 EU:n talusarvi Tässä sassa kerrtaan tarkastuslausumista, jtka tilintarkastustumiistuin n antanut EU:n talusarvin tilien lutettavuudesta ja tilien perustana levien timien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Tilanne eri alilla Tämä sa sisältää tietja etenkin suurimmilta menalilta ja alilta, jilla valvntajärjestelmiä lisi eniten parannettava. 1

4 Askel eteenpäin: valvnnan parantaminen Kmissi, jka n vastuussa EU:n varjen hallinninnista, n pyrkinyt parantamaan varainhallinta mnin tavin. Tilintarkastustumiistuin raprti näistä timenpiteistä, kert ngelmien taustista ja tu esiin erilaisia etenemismahdllisuuksia tulevaisuutta varten. Varainhitvuden 2007 tarkastuslausuma Eurpan kehitysrahastt Tässä sassa kerrtaan tarkastuslausumista, jtka tilintarkastustumiistuin n antanut Eurpan kehitysrahastjen (EKR) tilien lutettavuudesta ja tilien perustana levien timien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Tivn, että tämä tiedte sittautuu lukijan kannalta kiinnstavaksi. Kuulisimme mielellämme näkemyksiänne työstämme ja ehdtuksianne siitä, kuinka visimme vielä parantaa kertmuksiamme. Niille lukijille, jtka haluavat perehtyä tarkemmin EU:n varainhallintn, susittelen erityiskertmuksiamme, jissa arviidaan EU:n varainkäytön taludellisuutta, tehkkuutta ja vaikuttavuutta. Kaikki julkaisumme vat saatavissa internet-sivustltamme sitteesta Vítr Manuel da Silva Caldeira Eurpan tilintarkastustumiistuimen presidentti 2

5 KESKEISET VIESTIT TARKASTUSLAUSUMA 2007 EU:N TALOUSARVIO Tilintarkastustumiistuimen tarkastuslausumat EU:n tileistä ja tilien perustana levista timista vat samankaltaiset kuin edellisinä vusina. Tiettyjen etenkin aiemmin tsakkeissa sisäiset plitiikat ja ulkiset timet käsiteltyjen menjen arviitu virhetas n laskenut. Muutkset eivät kuitenkaan le niin suuria, että ne vaikuttaisivat kknaiskuvaan. Tilinpäätös antaa yleisesti ttaen kaikilta lennaisilta siltaan riittävät tiedt EU:n taludellisesta asemasta ja tulksesta. Viime vuden vusikertmuksessa varainhitvuden 2006 tilien salta esitettyjä humautuksia ei tehtyjen parannusten vuksi enää le tarpeen tistaa vuden 2007 khdalla. Tilintarkastustumiistuin antaa humautuksia sisältämättömän (puhtaan) lausuman tiettyjen menaljen, kuten uninin hallintmenjen, laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Useimpien menaljen salta tilintarkastustumiistuin ei kuitenkaan vi antaa puhdasta lausumaa. Vaikka suurin sa tarkastetuista maksuista n suritettu sääntöjä nudattaen, tilintarkastustumiistuin kats edelleen, että lpullisille edunsaajille, kuten viljelijöille ja EU-rahitusta saaneiden hankkeiden tteuttajille, suritettujen maksujen virhetas n liian krkea. Kheesiplitiikkaa lukuun ttamatta näiden timintalhkryhmien virhetas n 2 5 prsenttia. Tämä tuls ei merkitse sitä, että säännöistä lisi pikettu petstarkituksessa, eikä sitä, että useimmat maksutapahtumat näillä sa-alueilla lisivat laittmia ja/tai sääntöjenvastaisia. 3

6 TILANNE ERI ALOILLA Klmella alalla (hallintment ja muut ment, talus- ja rahitusasiat sekä tult) tilintarkastustumiistuin arvii virheprsentin alhaiseksi testattuaan maksutapahtumien juksta pimimansa edustavat tkset. Uninin suurimman menalan eli maataluden ja lunnnvarjen yleinen virhetas arviidaan yhä lennaiseksi. Maaseudun kehittäminen usein mnimutkaisine sääntöineen nstaa virheprsenttia suhteettmassa määrin. Eurpan maataluden tukirahastn salta tilintarkastustumiistuin arvii, että menjen virhetas jää arvltaan hieman alle lennaisuusrajan. Aiempien vusien tapaan eniten virheitä ilmeni kheesiplitiikassa, jka vastaa yli klmannesta talusarvista. Tilintarkastustumiistuimen tksen perusteella arviituna ainakin 11 prsenttia menilmituksiin phjautuvien krvausten arvsta lisi pitänyt jättää maksamatta. Kheesiplitiikan virhetasa yritetään alentaa, mutta timenpiteiden vaikutus ei le vielä näkyvissä. ASKEL ETEENPÄIN: VALVONNAN PARANTAMINEN Kheesiplitiikan kaltaisilla alilla krkea virhetas aiheutuu sittain timintariskistä, jka jhtuu siitä, että edunsaajia n lukuisia ja EU-varja haetaan mnimutkaisten sääntöjen ja säännösten mukaisesti. Järjestelmien rakenteen ja timintatavan heikkudet lisäävät saltaan ngelmia. Useimpiin EU-varin rahitettaviin hjelmiin liittyy määräyksiä ikaisumekanismeista, jilla havaitut virheet pyritään krjaamaan useamman vuden kuluessa. Oikaisutimien vaikutuksesta ei kuitenkaan le saatavissa riittävästi tieta. Näin llen n mahdtnta tietää, vähentävätkö ne laittmien ja/tai sääntöjenvastaisten menjen määrää vaikuttavasti. Kmissi n vudesta 2000 tteuttanut uudistushjelmaa parantaakseen EU:n budjettihallinta, muun muassa vuden 2006 timintasuunnitelman avulla. Vuden 2007 lppuun mennessä kmissi li tteuttanut kaksi klmassaa timintasuunnitelman alatimenpiteistä. On kuitenkin liian aikaista arviida näiden timenpiteiden vaikutusta. Ylimmän tasn tarkastuksia kuten kmissin jäsenvaltiiden tarkastusjärjestelmiin khdistamaa seurantaa parantamalla ei vida kmpensida alemman tasn, esimerkiksi paikalla timitettavien tarkastusten, riittämättömyyttä. Paikalla timitettavien tarkastusten lisäämisellä saavutettavat hyödyt n kuitenkin suhteutettava tarkastuksista aiheutuviin kuluihin. Tilintarkastustumiistuin susittelee, että uninin päättävät elimet määrittävät, mikä lisi khtuullinen virhetas. Tilintarkastustumiistuin susittaa, että EU:n surittamien maksujen virhetasn vähentämiseksi sääntöjä ja säännöksiä yksinkertaistetaan, sisäisen valvnnan järjestelmiä selkeytetään ja seurantaa ja raprtintia parannetaan. 4

7 VARAINHOITOVUODEN 2007 TARKASTUSLAUSUMA EUROOPAN KEHITYSRAHASTOT Eurpan kehitysrahastjen (EKR) tilinpäätös antaa kaikilta lennaisilta siltaan riittävät tiedt EKR:jen taludellisesta asemasta ja tulksesta. EKR:jen maksutapahtumien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta annettu lausuma sisältää humautuksia maksujen salta. Laatikk 1 Tarkastuslausumien ymmärtäminen Tarkastajat vivat: antaa humautuksia sisältämättömän ( puhtaan ) lausuman, kun tdentava aineist sittaa, että tilit vat lutettavat tai että tilien perustana levat timet, ts. maksut, vat kaikilta lennaisilta siltaan lailliset ja asianmukaiset antaa kielteisen lausuman, kun tilien perustana levien timien virhetas n lennainen ja virheitä esiintyy laaja-alaisesti tai kun tilit eivät le lutettavat kieltäytyä lausunnn antamisesta, js he eivät saa lausuntnsa perustaksi riittävästi asianmukaista tdentavaa aineista ja mahdlliset vaikutukset vat sekä lennaisia että laajja antaa humautuksia sisältävän lausuman, js humautuksia sisältämätöntä lausumaa ei le mahdllista antaa, mutta näkemysert tai tarkastuksen sisällön rajitukset eivät le vaikutuksiltaan niin lennaisia ja laajja, että lisi tarpeen antaa kielteinen lausuma tai kieltäytyä lausuman antamisesta. 5

8 KIRJAVA YLEISKUVA 1 Järjestelmien arviinti Virhetas Kheesiplitiikka: 42 miljardia eura Maatalus ja lunnnvarat: 51 miljardia eura 2 3 Yhteisön ulkpulelle suunnattu tuki sekä kehitys- ja laajentumisasiat: 6 miljardia eura Tutkimus, energia ja liikenne: 4,5 miljardia eura Kulutus ja kansalaisuus: 1,5 miljardia eura Hallintment ja muut ment: 8 miljardia eura Talus- ja rahitusasiat: 0,5 miljardia eura 4 4 Tult 4 Valvntajärjestelmien arviinti Virhetasn vaihteluväli Riittämätön Virhetas > 5 % Osittain vaikuttava 2 % < virhetas < 5 % Vaikuttava Virhetas < 2 % (alle lennaisuusrajan) Taulukssa esitetään yhteenvet varainhitvuden 2007 vusikertmuksen eri luvuissa esitetystä valvntajärjestelmien yleisarviinnista. Lisäksi siinä annetaan yleiskuva tulksista, jtka tilintarkastustumiistuin sai, kun se testasi maksutapahtumien juksta pimimansa edustavat tkset. Tilintarkastustumiistuimen menetelmiä n kuvattu tarkemmin sassa Miten tilintarkastustumiistuin timittaa tarkastuksensa?. Ks. yhdennettyä hallint- ja valvntajärjestelmää (IACS) kskeva arvi sassa Maatalus ja lunnnvarat. Järjestelmä, jta n aiemminkin pidetty vaikuttavana, kattaa suurimman san menista. Maaseudun kehittäminen nstaa yleistä virhetasa suhteettmassa määrin. Eurpan maataluden tukirahastn jhn suurin sa menista liittyy salta virhetasn arviidaan jäävän hieman alle kahden prsentin. Tiettyjä puutteita n kuvattu kutakin alaa kskevassa sassa. 6

9 TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN JA EU:N TALOUSARVIO EU:N TALOUSARVION ULKOINEN TARKASTAJA 1 Tilintarkastustumiistuin Eurpan tilintarkastustumiistuin n ulkisesta tarkastuksesta vastaava Eurpan uninin timielin, jka sijaitsee Luxemburgissa. Sen tarkituksena n parantaa työnsä kautta uninin varainhidn laatua. Tilintarkastustumiistuimen klme tärkeintä tutsta vat vusikertmukset, erityiskertmukset ja lausunnt. Vusikertmuksissa esitetään tilintarkastustumiistuimen tilintarkastusten ja säännönmukaisuutta kskevien tarkastusten tulkset tietyltä varainhitvudelta. Erityiskertmuksissa, jita julkaistaan useita vuden mittaan, kerrtaan tilintarkastustumiistuimen muiden tarkastusten tulksista (pääasiassa timinnantarkastuksia, jissa arviidaan EU:n varainkäytön taludellisuutta, tehkkuutta ja vaikuttavuutta). Lausuntja tilintarkastustumiistuin antaa varainhitn vaikuttavista lainsäädäntölunnksista. Mikä n tilintarkastustumiistuimen DAS-tarkastuslausuma? Tilintarkastustumiistuin antaa EU:n talusarvita ja Eurpan kehitysrahastja (EKR) kskevien vusikertmustensa yhteydessä vusittain lausumat, jita kutsutaan tarkastuslausumiksi. EY:n perustamisspimuksen mukaan tilintarkastustumiistuimen n annettava tarkastuslausuma tilien lutettavuudesta ja tilien perustana levien timien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Tästä lausumasta käytetään tavallisesti ranskankielistä lyhennettä DAS (Déclaratin d'assurance). DAStarkastuslausuman päätavitteena n antaa asiansaisille pääasiallisesti Eurpan parlamentille ja ministerineuvstlle mutta myös yleisesti ttaen EU:n kansalaisille lausuma siitä, nk EU:n tult ja ment kirjattu kattavasti ja ikein ja nk varat kerätty ja käytetty kaikkien 1 Lisätietja tilintarkastustumiistuimesta annetaan vutuisessa timintakertmuksessa

10 spimusmääräysten ja säännösten mukaisesti. Tilintarkastustumiistuin antaa kattavan yleisarvin talusarvimenjen perustana levien timien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Lisäksi se arvii tarkituksenmukaisiksi timintalhkryhmiksi jaettuja talusarvin sa-alueita (ks. laatikk 3). Tilintarkastustumiistuimen tarkastuslausuma kstuu näiden arviiden sisältämistä päätelmistä. Miten tilintarkastustumiistuin timittaa tarkastuksensa? 1 Tilintarkastustumiistuin tarkastaa EU:n tilien lutettavuuden kansainvälisten tarkastusstandardien mukaisesti. Kansainvälisissä standardeissa ei nimenmaisesti käsitellä laillisuuden ja asianmukaisuuden tarkastuksia tilintarkastustumiistuimen tteuttamassa mudssa, vaan tilintarkastustumiistuin sveltaa standardeja sveltuvin sin. Saadakseen varmuuden siitä, vatk maksut lainsäädäntö- ja sääntelykehysten mukaiset, tilintarkastustumiistuin tekee päätelmiä sekä valvntajärjestelmiin että tapahtumista (maksuista) pimittuihin tksiin khdistuvien tarkastustensa perusteella (ks. laatikk 2). Tilintarkastustumiistuin ulttaa pimimiensa tapahtumien tarkastuksen useimmiten lpullisiin edunsaajiin asti, ja tarkastuksiin kuuluu myös käyntejä paikan päälle. Kun järjestelmiä tarkastetaan ja ne havaitaan lutettaviksi, tapahtumien laillisuutta ja asianmukaisuutta kskevien pitävien päätelmien tekemiseen tarvitaan vähemmän tapahtumatarkastuksia. Tilintarkastustumiistuin hyödyntää päätelmiensä tueksi myös muita lähteitä, kuten vutuisia timintakertmuksia ja muiden tarkastajien tekemää työtä. Kuinka tilintarkastustumiistuin määrittelee laillisuutta ja asianmukaisuutta kskevan virheen? Virhe n tarkastajan yksilöimä pikkeaminen säädetyistä vaatimuksista. Osa virheistä vidaan ilmaista kvantitatiivisesti, eli niillä n sura ja mitattavissa leva vaikutus EU:n talusarvista suritettuun määrään. Kvantitatiivisesti ilmaistavia virheitä vat esimerkiksi maa-alan tai tilan eläinten määrän ilmittaminen tdellista suurempana tai EU-rahituksen hakeminen menille, jtka eivät le tukikelpisia. On lemassa myös virheitä, jilla ei le mitattavissa levaa vaikutusta maksuihin (esimerkiksi pankkitakauksen puuttuminen). Tilintarkastustumiistuin vertaa arviitua virhetasa hyväksyttävänä pidettyyn raja-arvn eli lennaisuusrajaan määrittääkseen, millainen lausuma sen n syytä antaa. Kska hyväksyttävästä virhetassta (kuinka suuri laittmien ja/tai sääntöjenvastaisten maksujen suus n hyväksyttävissä) ei le tehty pliittista päätöstä, tilintarkastustumiistuin pitää raja-arvna kahta prsenttia tarkastettavasta juksta. Tilintarkastustumiistuin laskee virhetasn (ks. laatikk 2) mukaan vain virheet, jtka vidaan ilmaista kvantitatiivisesti. Arviitu virhetas kuvastaa siis sitä prsenttisuutta varista, jta ei lisi pitänyt maksaa. Lisäksi tilintarkastustumiistuin ilmittaa, kuinka paljn kvantitatiivisesti ja ei-kvantitatiivisesti ilmaistavissa levia virheitä tapahtumajuksta pimituissa testatuissa tksissa esiintyi yhteensä. Virheiden syynä saattaa lla se, että EU:n men-hjelmien usein mnimutkaisia sääntöjä n svellettu virheellisesti tai ne n ymmärretty väärin. Petksesta n kyse vain sillin, js EU-rahitusta n haettu tarkituksellisesti väärin perustein. Mikäli tilintarkastustumiistuimella n syytä epäillä petsta, se raprti asiasta uninin petstentrjuntavirastlle OLAFille, jka hulehtii mahdllisista tutkimuksista. Neljän viime vuden aikana tilintarkastustumiistuin n tarkastustensa perusteella raprtinut OLAFille vusittain keskimäärin 3,5 tapauksesta. 1 Lisätietja DAS-menetelmistä saa tilintarkastustumiistuimen internet-sivustlla levasta esitteestä. 8

11 Laatikk 2 Miten tilintarkastustumiistuin testaa tksen, jnka se n piminut EU:n talusarvista suritetuista maksuista? Tilintarkastustumiistuimen resurssit eivät riitä kaikkien EU:n talusarvin liittyvien tapahtumien tarkastamiseen yksitellen. Siksi se käyttää tilastllisia tantamenetelmiä, jilla saadaan tarkastettavan jukn salta edustava tuls. Tämä tarkittaa sitä, että esimerkiksi maataluden alalta pimitaan satunnaistannalla tilien perustana levien timien juksta edustava ts tapahtumia tarkastettavaksi yksityiskhtaisesti. Tilintarkastustumiistuin jäljittää nämä tapahtumat lpulliseen edunsaajaan, esimerkiksi tiettyyn tanskalaiseen viljelijään, saakka. Tämän jälkeen tilintarkastustumiistuin tarkastaa usein paikan päällä nk tukihakemus tdenmukainen (esimerkiksi mittaamalla tilan viljelyalan). Otksen edustavuus merkitsee, että tulkset vidaan ekstraplida kskemaan kk perusjukka eli tiettyä tul- tai menalaa. Otannan avulla saadut tulkset yhdessä järjestelmien arviinnista ja muista lähteistä saatujen tietjen kanssa mudstavat tilintarkastustumiistuimen arviiden perustan. Esimerkki: EU:n maatalusment (nin 50 miljardia eura) Satunnaistannalla pimittu edustava ts Tanskalaiselle tilalle suritettu maksu Kaikista maatalusmaksuista kstuva perusjukk Kuva havainnllistaa sitä, kuinka tilintarkastustumiistuin yksilöi maksutapahtumia tarkastettavaksi yksityiskhtaisesti. 9

12 EU:N TALOUSARVIO 1 Vunna 2007 EU:n maksujen kknaismäärä li 114 miljardia eura, mikä vastaa nin yhtä prsenttia Eurpan uninin bruttkansantulsta. Vertailun vuksi vidaan mainita, että julkisen sektrin talusarvit mudstavat mnissa jäsenvaltiissa nin pulet kk BKTL:sta. Mistä rahat tulevat? EU:n yleinen talusarvi jnka tarkastaminen n tilintarkastustumiistuimen päätehtävä kstuu tulista ja menista. Eurpan uninin tult mudstuvat pääasiassa maksusuuksista, jtka kukin jäsenvalti surittaa bruttkansantulnsa (BKTL 63 prsenttia) tai keräämänsä arvnlisävern (alv 17 prsenttia) perusteella. Tullit ja maatalusmaksut (niin santut mat varat 14 prsenttia) vat myös humattava tullähde. Muut 6,5 % Perinteiset mat varat 14,1 % Alv-varat 16,5 % BKTL-varat 62,9 % 1 Tarkempia tietja talusarvista esitetään vusikertmuksen liitteessä I. EU:n talusarvin tteuttamista kskevia tarkastustulksia ja sitä kskevaa kmissin raprtintia käsitellään kertmuksen luvussa 3. 10

13 Mihin rahat käytetään? Eurpan uninin suurin yksittäinen menala n maatalus ja maaseudun kehittäminen. Siihen liittyvät ment, jtka vat pääasiassa viljelijöille suritettavia maksuja, mudstavat lähes pulet talusarvista. Tinen merkittävä menala n kheesiplitiikka eli alueellinen ja ssiaalinen kehittäminen, jnka yhteydessä yhteisrahitetaan mnentyyppisiä hankkeita ja rakennetaan esimerkiksi teitä Rmaniaan tai järjestetään työttömille kulutusta Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kheesiplitiikan ment vastaavat nin klmassaa talusarvista. Kulutus ja kansalaisuus 1,3 % Yhteisön ulkpulelle suunnattu tuki sekä kehitysja laajentumisasiat 5,5 % Talus- ja rahitusasiat 0,4 % Hallintment 7,2 % Maatalus ja lunnnvarat 44,8 % Tutkimus, energia ja liikenne 3,9 % Kheesiplitiikan alat 36,9 % Vuden 2007 maksut yhteensä: 114 miljardia eura Miten talusarvita hallinnidaan? Neuvst ja Eurpan parlamentti päättävät talusarvista vusittain seitsenvutisen rahituskehyksen phjalta. Kmissi pulestaan vastaa, että talusarvivarat käytetään asianmukaisesti. Nin 80:aa prsenttia menista eli kheesiplitiikan ja maataluden alan menja hallinnidaan yhteistyössä uninin 27 jäsenvaltin kanssa. Men-hjelmasta riippuen jäsenvaltiiden viranmaiset saattavat vastata menstrategiiden laatimisesta, tuensaajien ja hankkeiden valinnasta, maksujen surittamisesta ja menjen tarkastamisesta. Kmissilla n kuitenkin aina kknaisvastuu talusarvin tteuttamisesta ja se n tilivelvllinen Eurpan parlamentille ja neuvstlle. Eurpan uninin talusarvista suritetaan maksuja miljnille yksittäisille lpullisille edunsaajille. Maksujen edellytyksenä n, että lpulliset edunsaajat täyttävät laillisuutta tai asianmukaisuutta kskevat vaatimukset; lisäksi maksuperusteena n tuen kattaman timinnan ja/tai kulujen ikeellisuus ja tsiasiallisuus. Maksut vat laillisia ja asianmukaisia sillin, kun edellä mainitut edellytykset täyttyvät ja ikeat edunsaajat saavat ikean rahamäärän ikeaan aikaan. 11

14 Sisäinen valvnta jta varten n mat valvntajärjestelmänsä käsittää erilaisia menettelyjä ja prsesseja, esimerkiksi tarkistukset. Niiden avulla Eurpan unini hallinni ja hitaa talusarvivarjaan ja varmistaa, että varat kerätään ja käytetään asianmukaisesti ja sääntöjä nudattaen. Ensimmäisen tasn valvntamenettelyillä tarkastetaan, täyttävätkö lpulliset edunsaajat lakisääteiset velvitteensa. Tisen tasn valvntamenettelyillä tarkistetaan, vatk ensimmäisen tasn valvntamenettelyt vaikuttavia. Yleisellä valvnnalla kmissi varmistaa, että jäsenvaltit ja/tai kmissin pääsastt hulehtivat velvitteistaan ja vastuualueistaan. Riippuu useista tekijöistä, esiintyykö tapahtumissa virheitä ja saadaank ne havaittua ja krjattua valvntajärjestelmien avulla. Vaikutusta n muun muassa seuraavilla tekijöillä: Kuinka mnimutkaisia vat edunsaajia sitvat tukikelpisuussäännöt ja velvitteet ja kuinka hyvin edunsaajat tuntevat ne? Kuinka tukihakemukset tehdään ja käsitellään? Kuinka paljn tarkastuksia tehdään ja kuinka laajja ne vat? Missä määrin seuraamuksia langetetaan liian suuria määriä ilmittaneille edunsaajille, kun havaitaan virheitä? Ovatk valvntamenettelyt näkyviä ja millainen varittava vaikutus niillä n? Miten talusarvin hallinninnista raprtidaan? Kmississa n llut käynnissä vudesta 2000 lähtien uudistushjelma, jlla pyritään parantamaan EU:n budjettihallinta. Ohjelmassa keskitytään lähinnä kmissin miin vastuualueisiin ja sen keskeisenä sa-alueena n raprtinnin parantaminen: kmissin pääsastissa n esimerkiksi tettu käyttöön vutuiset timintakertmukset, jihin n liitetty kyseessä levan pääsastn pääjhtajan lausuma. Vutuiset timintakertmukset ja lausumat ktaan yhteen niin santuksi yhteenvetkertmukseksi, jnka kmissi allekirjittaa. EU:n yleisen talusarvin kirjanpita n myös uudistettu. Vusi 2007 li klmas vusi, jna uninin tilinpäätös laadittiin suriteperusteisen kirjanpidn phjalta. Tisin kuin perinteisessä kassaperusteisessa kirjanpidssa suriteperusteisessa kirjanpidssa tult ja ment kirjataan niiden tapahtumisvunna hulimatta siitä, millin käteisvarat saadaan tai maksetaan. 12

15 EU:n tilit käsittävät tilinpäätöksen ja talusarvin tteuttamista kskevat selvitykset. Tilinpäätös sisältää taseen, taludellisen tulksen, rahavirtalaskelman sekä laskelman nettvarallisuuden muutksista. Taseesta käyvät ilmi uninin varat ja velat vuden lpussa ja taludellinen tuls pulestaan sittaa vuden tult ja ment. Talusarvin tteuttamista kskevissa selvityksissä ilmitetaan vuden tult ja ment (mukautetulla tavalla) kassaperusteisesti. Kmissin tilinpitäjä laatii vutuisen tilinpäätöksen knslidituaan EU:n eri timielinten ja elinten tulkset. Hän timittaa tilintarkastustumiistuimelle ilmituksen, jssa vahvistetaan, että knsliditu tilinpäätös n (jitakin rajitteita lukuun ttamatta) kattava ja lutettava. Myös muiden timielinten ja elinten tilinpitäjät antavat vastaavan ilmituksen. Laatikk 3 Miten EU:n talusarvi rakentuu ja miten tilintarkastustumiistuin raprti sen tteuttamisesta? Yleinen talusarvi jakaantuu 31 timintalhkn, jtka kattavat erilaisia tavitteita tai hallinnllisia kysymyksiä ja jiden phjalta Eurpan uninin timintaa suunnitellaan ja kirjataan. Kunkin timintalhkn vastuuhenkilöt vat tilivelvllisia EU-varjen hallinninnista malla timinnanalallaan. Myös EU:n varainkäyttöä suunnitellaan seitsemän vuden jaksissa niin santun rahituskehyksen kautta. Rahituskehys käsittää erilaisia tsakkeita ja jkainen timintalhk vastaa periaatteessa yhtä rahituskehyksen tsaketta. Lisäksi jissakin tapauksissa timintalhk jakautuu useampaan tsakkeeseen. Vusi 2007 n ensimmäinen vusi, jsta tilintarkastustumiistuin raprti timintalhkryhmittäin. Timintalhkryhmät vastaavat paljlti vusien rahituskehyksen tsakkeita jitakin pikkeuksia lukuun ttamatta. Tässä tiedtteessa tiedt esitetään tilintarkastustumiistuimen timintlhkryhmien mukaisesti jateltuina, jllei tisin ilmiteta. Tiedtteen takakannen sisäpulelta käy tarkemmin ilmi, mitä timintalhkja tilintarkastustumiistuimen timintalhkryhmiin kuuluu ja kuinka nämä ryhmät vastaavat rahituskehyksen tsakkeita. Aiempiin vusiin verrattuna tilintarkastustumiistuimen raprtinti n muuttunut eniten erityisarviiden salta: kaksi uutta erityisarvita n tettu käyttöön (kulutus ja kansalaisuus sekä talus- ja rahitusasiat, jtka aikaisemmin sisältyivät sisäisten plitiikkjen alaan) ja kaksi aiemmin erillistä arvita (liittymistä valmisteleva tuki ja ulkiset timet) n sulautettu yhdeksi erityisarviksi, jssa käsitellään yhteisön ulkpulelle suunnattua tukea sekä kehitys- ja laajentumisasiita. 13

16

17 TARKASTUSLAUSUMA 2007 EU:N TALOUSARVIO VUODEN 2007 TILIT PUHDAS LAUSUMA 1 Lausuma ei sisällä humautuksia tilien lutettavuudesta Tilintarkastustumiistuin tteaa, että Eurpan yhteisöjen tilinpäätös varainhitvudelta 2007 antaa kaikilta lennaisilta sin riittävät tiedt Eurpan yhteisöjen taludellisesta asemasta, timien tulksista ja rahavirrista. Asettamatta kyseistä lausumaa kyseenalaiseksi tilintarkastustumiistuin panee kuitenkin merkille, että tiettyjen kmissin pääsastjen ja hajautettujen elinten, jiden tilinpäätökset knslididaan, ja erityisesti maailmanlaajuisen satelliittinavigintijärjestelmän Eurpan valvntaviranmaisen käyttömaisuuden khdalla kirjanpitjärjestelmissä esiintyy yhä puutteita, jtka mudstavat riskin taludellisen tiedn laadun kannalta. Tämä jhtuu sittain säännöstön ja rahituskehyksen mnimutkaisuudesta. Suriteperusteiseen kirjanpitn siirtyminen n edistynyt Kmissi n tteuttanut useita tilinpäätöksen laatua parantavia timenpiteitä. Yksi parannuskeinista n llut alkaa vaatia tilinpitäjiltä ilmituksia, jissa vahvistetaan tilinpäätösten riittävyys ja asianmukaisuus jhdn taslla. Suriteperusteiseen kirjanpitn siirtyminen n myös edistynyt. 1 Tarkastuslausuma ja yksityiskhtaiset tarkastushavainnt esitetään kknaisuudessaan vusikertmuksen luvussa 1. 15

18 LAILLISUUS JA ASIANMUKAISUUS VUONNA 2007 KIELTEINEN LAUSUMA VALTAOSASTA MENOJA 1 Vusi 2007 n 14. vusi, kun tilintarkastustumiistuin antaa tarkastuslausuman EU:n talusarvin tilien perustana levien timien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Tähän mennessä tilintarkastustumiistuin n antanut kielteisiä lausumia, kska laittmuuksien ja sääntöjenvastaisuuksien tas valtasassa menalja n llut liian krkea. Tietyille alille humautuksia sisältämättömät lausumat Vuden 2007 salta tilintarkastustumiistuin antaa humautuksia sisältämättömät lausumat tulista, situmuksista ja maksuista talus- ja rahitusasiiden sekä hallintmenjen ja muiden menjen salta. Tilintarkastustumiistuin tteaa, että tapahtumissa ei le näillä alilla lennaisia virheitä. Valvntajärjestelmät n pantu täytäntöön siten, että niillä varmistetaan laittmuuksiin ja säännönvastaisuuksiin liittyvien riskien riittävä hallinta. Muilla alilla vielä parannettavaa Tilintarkastustumiistuin antaa kielteiset lausumat seuraavista alista: maatalus ja lunnnvarat, kheesiplitiikan alat, tutkimus, energia ja liikenne, yhteisön ulkpulelle suunnattu tuki sekä kehitys- ja laajentumisasiat sekä kulutus ja kansalaisuus. Tilintarkastustumiistuin tteaa, että kyseisten aljen maksuissa esiintyy yhä lennaisessa määrin virheitä vaikkakin niiden tas vaihtelee. Tilintarkastustumiistuimen arvin mukaan näiden aljen valvntajärjestelmät vat ainastaan sittain vaikuttavia. Kmissin ja jäsenvaltiiden sekä edunsaajavaltiiden n edelleen parannettava riskienhallintaa. Tilanne sama kuin edellisinä vusina, mutta jitakin parannuksia havaittiin EU:n talusarvitilien perustana levien timien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta annettavat lausumat vudelta 2007 eivät pikkea edellisten vusien lausumista. Tilintarkastustumiistuin panee merkille tiettyjä parannuksia tutkimuksen, energian ja liikenteen aljen valvntajärjestelmissä. Sama pätee kmissin taslla yhteisön ulkpulelle suunnatun tuen sekä kehitys- ja laajentumisasiiden valvntajärjestelmiin. Kummassakaan tapauksessa muutkset eivät kuitenkaan le niin merkittäviä, että ne muuttaisivat annettavan lausuman lunnetta. Laatikk 4 Virastt tarkastuslausumat julkaistaan erillisissä kertmuksissa Eurpan uninin virastt hitavat mnenlaisia tehtäviä useissa eri timipaikissa ympäri uninia. Vuden 2007 salta tilintarkastustumiistuin tarkasti 27 virastn vutuiset talusarvit, jiden kknaismäärä li 1,2 miljardia eura. Kullakin virastlla n ma timeksiantnsa ja ne vastaavat talusarvinsa hallinninnista. Eurpan uninin virastjen ja muiden hajautettujen elimien tarkastuksista laaditaan erityisvusikertmukset, jtka julkaistaan erillisinä. Tilintarkastustumiistuin anti humautuksia sisältämättömät lausumat kaikkien virastjen tilien lutettavuudesta ja tilien perustana levien timien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta lukuun ttamatta Eurpan pliisiakatemiaa ja maailmanlaajuisen satelliittinavigintijärjestelmän Eurpan valvntaviranmaista. 1 Tarkastuslausuma esitetään kknaisuudessaan vusikertmuksen luvussa 1. 16

19 TILANNE ERI ALOILLA KOHEESIOPOLITIIKKA: ALA, JOLLA ON ENITEN VIRHEITÄ 1 Taludellisen ja ssiaalisen kheesin edistämiseen tarkitetut varat: 42 miljardia eura EU:n kheesiment suunnitellaan mnivutisina hjelmakausittain. Kuhunkin hjelmakauteen liittyviä maksuja suritetaan vielä vähintään kaksi vutta kauden päättymisen jälkeen. Tilintarkastustumiistuimen vuden 2007 tarkastushavainnissa käsitellään hjelmakauden maksuja, kska vunna 2007 suritetut kauden ment livat pelkästään ennakkmaksuja. Kaudella kaksi suurinta rakennerahasta livat Eurpan aluekehitysrahast (EAKR) ja Eurpan ssiaalirahast (ESR). Ensin mainitusta rahitetaan esimerkiksi pienten ja keskisuurten yritysten infrastruktuureita ja timintaa, jälkimmäisen rahastn hankkeet pulestaan kskevat tyypillisesti työttömyyttä ja työmarkkinille pääsyä. Klmas rahast n kheesirahast, jnka varilla tuetaan ympäristön tilan parantamista ja liikenneinfrastruktuureita vähemmän kehittyneissä jäsenvaltiissa. EU rahittaa kheesiplitiikkaa sarahituksen mudssa siten, että myös jäsenvaltit sallistuvat rahitukseen. Kheesirahituksen yksikkö n hanke ja sen krvaukset maksetaan hankkeen tteuttajan tekemän menilmituksen perusteella. Jäsenvaltiiden n lutava valvntajärjestelmiä, jilla pyritään estämään tai havaitsemaan ja krjaamaan virheellisesti krvatut hankement ja muut sääntöjenvastaisuudet. Jäsenvaltiiden n perustettava erillisiä vastuuelimiä: hallintviranmaisten tehtävänä n päivittäinen hanketimien tarkastus, maksuviranmaiset varmentavat hankement, tarkastuselimet tarkastavat järjestelmien vaikuttavan timinnan ja lausuman antavat elimet hyväksyvät hankkeen lpullisen menilmituksen. 1 Yksityiskhtaiset tarkastushavainnt esitetään kknaisuudessaan vusikertmuksen luvussa 6. 17

20 Päätelmä: virhetas n lennainen Tilintarkastustumiistuin tteaa, että kheesiplitiikan hankemenjen krvaamisen khdalla laillisuuteen ja/tai asianmukaisuuteen liittyvä virhetas n lennainen. Tilintarkastustumiistuin havaitsi, että suurimmalla salla sekä kmissin että jäsenvaltiiden valvntajärjestelmistä pystyttiin ainastaan sittain varmistamaan vaikuttavalla tavalla, että menjen krvaaminen li llut laillista ja asianmukaista. Ment eivät lleet tukeen ikeutettuja, hankintamenettelyissä li vakavia virheitä ja yleiskuluihin ja henkilöstömenihin liittyi ngelmia Tilintarkastustumiistuin teki tksen perusteella arvin, jsta sen teki päätelmän, että vähintään 11 prsenttia krvatusta kknaismäärästä lisi kuulunut jättää krvaamatta. Tilintarkastustumiistuimen tänä vunna tarkastamissa tapauksissa yleisimmät syyt rakennerahastista virheellisesti maksettuihin krvauksiin livat, että menilmituksissa li esitetty tukeen ikeuttamattmia kuluja, kulut li ilmitettu liian suurena ja hankintamenettelyihin liittyviä sääntöjä ei llut nudatettu. Laatikk 5 Esimerkki Eurpan aluekehitysrahaststa rahitettuun hankintamenettelyyn liittyvästä virheestä Lmakylän mistajat eivät lleet tteuttaneet julkista tarjuskilpailua uudistustöiden tekemiseksi, jta varten he saivat tukea 63 prsenttia töiden kustannuksista ja 25 prsentin avustuksen EAKR:sta. Kska EU:n julkisia hankintja kskevia sääntöjä svelletaan yksityisten yritysten hankkeisiin, jissa julkisten varjen suus rahituksesta n vähintään 50 prsenttia, hanke ei llut ikeutettu EU:n tukeen kyseisten sääntöjen rikkmisen vuksi. Jäsenvaltiiden järjestelmissä n puutteita, kmissin valvnta n ainastaan sittain vaikuttavaa Tilintarkastustumiistuin havaitsi jäsenvaltiiden valvntajärjestelmissä useita puutteita. Humattavimmat hallintviranmaisten taslla havaitut puutteet livat, että päivittäiset tarkastukset, jilla ne varmistavat menjen tdenperäisyyden, livat riittämättömät. Hallintviranmaiset eivät myöskään havainneet menilmitusten tueksi tarvittavan tdentavan aineistn puuttumista eivätkä tarjuskilpailumenettelyn puutteita. Keskeinen maksuviranmaisten khdalla tdettu ngelma li, että ne eivät havainneet, js hallintviranmainen ei llut tehnyt riittäviä päivittäisiä tarkastuksia. Sen sijaan tarkastuselinten khdalla havaittuna keskeisenä puutteena li, etteivät ne saaneet riittävää varmuutta siitä, että valvntajärjestelmät timivat tehkkaasti. Tämä pulestaan jhtui riittämättömistä tarkastuksista. Tilintarkastustumiistuimen tutkimat kmissin tarkastukset li useimmiten suunniteltu ja tteutettu asianmukaisesti, mutta yli klmassassa tapauksista krjaaviin timiin li ryhdytty myöhässä tai valvntajärjestelmien arviinti li vaikeata, kska dkumentinti li puutteellista. Kmissin valvnnan avulla n tarkitus varmistaa, että jäsenvaltiilla n timivat valvntajärjestelmät, jiden avulla pystytään minimimaan jäsenvaltiiden valvntapuutteiden riski. Tilintarkastustumiistuimen tarkastushavaintjen perusteella tätä tavitetta ei täysin saavutettu. 18

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT. Erasmus+-Youth in Action Avaintoimi 3 Nuorten ja nuorisoalan päättäjien väliset tapaamiset

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT. Erasmus+-Youth in Action Avaintoimi 3 Nuorten ja nuorisoalan päättäjien väliset tapaamiset LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT Erasmus+-Yuth in Actin Avaintimi 3 Nurten ja nurisalan päättäjien väliset tapaamiset I. YKSIKKÖKORVAUKSIIN PERUSTUVIIN BUDJETTIKOHTIIN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT I.1 Yksikkökrvausten

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA / Kaupunginhallitus hyväksynyt 16.11.1981 1358 Päivitetty 7.3.2016, 16.1.2017 LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE Lieksan kaupungin avustukset yhteisöille... 2 1. Yleistä... 2 2.

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju Kansantaludellinen aikakauskirja - 94. vsk. - 2/1998 Artikkeleita Elintarvike- ja metsäketju Sumen kansantaludessa 1 OSMO FORSSELL Emeritusprfessri Oulun ylipist Pans-tutstaulukk ja siitä mudstettu malli

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

KERTOMUS. kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus

KERTOMUS. kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/41 KERTOMUS kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C

Lisätiedot

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP)

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP) ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Prgrammes (IP) Hakuhje Talussi ja budjetinlasku 2012/13 INTENSIIVIKURSSIN TALOUSSÄÄNNÖT Intensiivikurssin tuen piiriin laskettavat kulut n vitava tdeta jälkikäteen

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS PHJIS - KAR JALA SAIRAAHIT - 1 (2) JA SSIAALIPALVLUJ KUTAYHTYM Ä Jhtajaylilääkäri Itä-Sumen aluehallintvirast Kirjaam PL 5 511 MIKKLI Viite: AVI: n lausunt - ja selv ityspyyntö 15.9.214 Dnr ISAVI/443/5.7.5/213

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/ (5)

Ohje viranomaisille 3/ (5) Ohje viranmaisille 3/2010 1 (5) Dnr 7043/11.02.04.00.05/2010 Jakelussa mainituille Ulkalueilla järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia kskeva tupakintikielt Taustaa Yleiset tilaisuudet Ssiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA TULOSKORTTI Kirjast updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjast & Dems Helsinki 9.2.2016 TULOSKORTTI KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjast treenaa nuria hanke TOTEUTUS 1) LÄHTÖKOHTA Nurten

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen (2016/C 449/18)

KERTOMUS. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen (2016/C 449/18) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/97 KERTOMUS Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen vastaus (2016/C 449/18) JOHDANTO

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel 1. HALLINTO JA TALOUS, LIITON KOKOUKSET... 4 1.1. Hallint...

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

Mallit on julkaistu yhteistyössä Arvopaperimarkkinayhdistyksen kanssa yhdistyksen internetsivuilla (www.cgfinland.fi).

Mallit on julkaistu yhteistyössä Arvopaperimarkkinayhdistyksen kanssa yhdistyksen internetsivuilla (www.cgfinland.fi). 1 TIEDONANTOPOLITIIKKA MALLI 1 Jhdant Pörssiyhtiöiden, viranmaisten ja pörssin mudstama työryhmä n yhteistyössä IR-yhdistys r.y:n edustajien kanssa laatinut yleisen tiednantplitiikka-mallin ja päätöksentekpuita

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016 Krjaus- ja energia-avustushje 2016 28.1.2016 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuden 2016 krjausavustuksia myönnettäessä nudatetaan lakia asuntjen krjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin Kumttu 9.12.2015 hjeella Valtiknttri Ohje 1 (5) VK/1043/00.01/2015 Hallinnn hjaus 11.2.2011 Dnr 88/03/2011 Valtin virastt ja laitkset Tunnistetietjen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjihin

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista?

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista? Miksi sumalaisten syntyvyys n alhaista? Ehkäisyvälineet Naisten kulutusajan pidentyminen Krkea aviitumisikä krkea synnyttämisikä, mikä heikentää hedelmällisyyttä eivätkä naiset enää ehdi tehdä mnta lasta

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Ohjeita ja suosituksia Ohjeet luottoluokituslaitosten ESMAlle säännöllisin väliajoin toimittamista tiedoista

Ohjeita ja suosituksia Ohjeet luottoluokituslaitosten ESMAlle säännöllisin väliajoin toimittamista tiedoista Ohjeita ja susituksia Ohjeet luttlukituslaitsten ESMAlle säännöllisin väliajin timittamista tiedista 23/06/15 ESMA/2015/609 Sisällysluettel 1 Sveltamisala... 3 2 Määritelmät... 3 3 Ohjeiden tarkitus...

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot